SPRÁVA o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu

12.6.2007 - (KOM(2007)0093 – C6‑0088/2007 – 2007/0036(COD)) - ***I

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Spravodajca: Johannes Blokland

Postup : 2007/0036(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0232/2007
Predkladané texty :
A6-0232/2007
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu

(KOM(2007)0093 – C6‑0088/2007 – 2007/0036(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2007)0093)[1],

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 175 ods. 1 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6‑0088/2007),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A6‑0232/2007),

1.  schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený KomisiouPozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

ODÔVODNENIE 4

(4) Je potrebné predovšetkým preniesť právomoci na Komisiu, aby zmenila a doplnila prílohu III a aby a prijala prehodnotila podrobné pravidlá týkajúce sa označovania batérií a akumulátorov. Keďže ide o opatrenia všeobecného rozsahu, ktorými sa majú zmeniť a doplniť nepodstatné prvky smernice 2006/66/ES, alebo ktorými sa má doplniť o nové nepodstatné prvky, mali by sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

(4) Je potrebné predovšetkým preniesť právomoci na Komisiu, aby zmenila a doplnila prílohu III a aby prijala prehodnotila podrobné pravidlá týkajúce sa vývozu a označovania batérií a akumulátorov. Keďže ide o opatrenia všeobecného rozsahu, navrhnuté s cieľom zmeniť a doplniť prvky smernice 2006/66/ES, ktoré nemajú zásadný význam, alebo doplniť smernicu o nové prvky, ktoré nemajú zásadný význam, mali by sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Odôvodnenie

Na podrobné pravidlá vykonávania článku 15 ods. 3 by sa mal uplatňovať regulačný postup s kontrolou, umožňujúci zohľadniť v rámci plnenia povinností vývoz, pretože:

· podrobné pravidlá vykonávania majú kvázi legislatívny charakter,

· čl. 15 ods. 3 by mal byť v súlade s čl. 21 ods. 2 o podrobných pravidlách vykonávania požiadaviek na označovanie, v súvislosti s ktorými sa navrhuje regulačný postup s kontrolou,

EP by mal dohliadnuť na obsah opatrenia (v rámci zmierovacieho postupu sa EP podarilo dosiahnuť, aby podmienky recyklovania v tretích krajinách boli rovnaké, nie iba „približne“ rovnaké).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

ČLÁNOK 1 BOD 2A (nový)
Článok 15 odsek 3 (smernica 2006/66/ES)

 

2a) V článku 15 sa odsek 3 nahrádza takto:

 

"3. Podrobné pravidlá pre vykonávanie tohto článku, najmä kritériá na hodnotenie rovnocenných podmienok podľa odseku 2 tohto článku, sa stanovia v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 24 ods. 3.

Or. en

Odôvodnenie

Na podrobné pravidlá vykonávania článku 15 ods. 3 by sa mal uplatňovať regulačný postup s kontrolou, umožňujúci zohľadniť v rámci plnenia povinností vývoz, pretože:

· podrobné pravidlá vykonávania majú kvázi legislatívny charakter,

· čl. 15 ods. 3 by mal byť v súlade s čl. 21 ods. 2 o podrobných pravidlách vykonávania požiadaviek na označovanie, v súvislosti s ktorými sa navrhuje regulačný postup s kontrolou,

EP by mal dohliadnuť na obsah opatrenia (v rámci zmierovacieho postupu sa EP podarilo dosiahnuť, aby podmienky recyklovania v tretích krajinách boli rovnaké, nie iba „približne“ rovnaké).

  • [1]  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Spoluzákonodarcovia dosiahli dohodu o smernici 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch (smernica o batériách) v treťom čítaní bezprostredne pred nadobudnutím účinnosti nového rozhodnutia o komitológii (rozhodnutie 2006/512/ES), ktorým sa zavádza nový regulačný postup s kontrolou. Účelom súčasného návrhu Komisie je preto v prípade potreby prispôsobiť ustanovenia smernice o batériách novému komitologickému postupu.

Podľa súčasného návrhu bude prijímanie spoločnej metodiky pre výpočet ročného predaja prenosných batérií a akumulátorov konečným spotrebiteľom, prispôsobenie prílohy III s cieľom zohľadniť vedecko-technický vývoj, vytvorenie procedurálnych požiadaviek na registráciu výrobcu a prijímanie a revízia podrobných pravidiel označovania batérií a akumulátorov prebiehať v súlade s novým regulačným postupom s kontrolou.

V niektorých prípadoch sa zachoval starý regulačný postup, ale keďže príslušné opatrenia sú buď špecifické (článok 10 odsek 4, ktorým sa upravujú prechodné opatrenia zamerané na uľahčenie situácie členskému štátu čeliacemu ťažkostiam v dôsledku osobitných vnútroštátnych okolností) alebo čisto administratívnej povahy, nepozmeňujúce základný akt (článok 15 odsek 3 a článok 22 odsek 2), zdá sa tento postup pre dané prípady vhodný.

POSTUP

Názov

Batérie a akumulátory a použité batérie a akumulátory, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu

Referenčné čísla

KOM(2007)0093 - C6-0088/2007 - 2007/0036(COD)

Dátum predloženia v EP

9.3.2007

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

15.3.2007

Spravodajca

       dátum menovania

Johannes Blokland

27.3.2007

 

 

Dátum prijatia

5.6.2007

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

38

0

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Anne Ferreira, Matthias Groote, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Jules Maaten, Linda McAvan, Miroslav Ouzký, Antonyia Parvanova, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Karin Scheele, Horst Schnellhardt, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Iles Braghetto, Milan Gaľa, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Miroslav Mikolášik, Claude Turmes

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Agustín Díaz de Mera García Consuegra