POROČILO o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 85/611/EGS o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP), kar zadeva Komisiji podeljena izvedbena pooblastila

15.6.2007 - (KOM(2006)0926 – C6-0010/2007 - 2006/0293(COD)) - ***I

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
Poročevalka: Pervenche Berès

Postopek : 2006/0293(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A6-0239/2007
Predložena besedila :
A6-0239/2007
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 85/611/EGS o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP), kar zadeva Komisiji podeljena izvedbena pooblastila

(KOM(2006)0926 – C6-0010/2007 - 2006/0293(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2006)0926)[1],

–   ob upoštevanju člena 251 in člena 47(2) Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C6‑0010/2007),

–   ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A6‑0239/2007),

1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

  • [1]  Še neobjavljeno v UL.

OBRAZLOŽITEV

Po reviziji Sklepa Sveta 1999/468/ES v juliju 2006 je bil uveden nov postopek komitologije – regulativni postopek s pregledom.

Ta postopek občutno povečuje pravice Evropskega parlamenta za nadzor nad izvedbenimi ukrepi in mu daje ne samo pravico za izvajanje nadzora nad osnutkom izvedbenega ukrepa, ampak tudi razširja osnovo, na podlagi katere lahko Evropski parlament nasprotuje osnutku ukrepa ali k njemu predloži predloge sprememb.

Zato, da se upoštevajo predlogi sprememb k Sklepu Sveta 1999/468/ES, je Evropski parlament pripravil seznam prednostnih aktov, ki jih je treba uskladiti z novim regulativnim postopkom s pregledom.

Direktiva 85/611/EGS, ki določa pravila o evropskih vzajemnih skladih, t.j. kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP), je ena izmed 27 opredeljenih prednostnih aktov. S svojim predlogom je Komisija uskladila to direktivo z novim postopkom komitologije s pregledom, ki se uporablja za nekatere vidike natančnejše opredelitve upravičenih sredstev za KNPVP (pravila o investicijski politiki). Poročevalka nima pripomb v zvezi z usklajevanjem tega akta.

POSTOPEK

Naslov

Kolektivni naložbeni podjemi za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (Komisiji podeljena izvedbena pooblastila)

Referenčni dokumenti

KOM(2006)0926 - C6-0010/2007 - 2006/0293(COD)

Datum predložitve EP

22.12.2006

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

ECON

17.1.2007

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Pervenche Berès

13.2.2007

 

 

Obravnava v odboru

7.5.2007

21.5.2007

 

 

Datum sprejetja

11.6.2007

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

26

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Jonathan Evans, Jean-Paul Gauzès, Gunnar Hökmark, Sophia in ‘t Veld, Wolf Klinz, Guntars Krasts, Gay Mitchell, Joseph Muscat, Joop Post, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Heide Rühle, Eoin Ryan, Olle Schmidt, Cristian Stănescu, Margarita Starkevičiūtė, Ieke van den Burg, Sahra Wagenknecht

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Harald Ettl, Werner Langen

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Evelyne Gebhardt, Joel Hasse Ferreira

Datum predložitve