ZPRÁVA o návrhu rozhodnutí Rady v souladu s čl. 122 odst. 2 Smlouvy
  o přijetí jednotné měny Maltou ke dni 1. ledna 2008

  18. 6. 2007 - (KOM(2007)0259 – C6‑0150/2007 – 2007/0092(CNS)) - *

  Hospodářský a měnový výbor
  Zpravodaj: Werner Langen

  Postup : 2007/0092(CNS)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  A6-0243/2007
  Předložené texty :
  A6-0243/2007
  Přijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

  o návrhu rozhodnutí Rady o v souladu s čl. 122 odst. 2 Smlouvy
  o přijetí jednotné měny Maltou ke dni 1. ledna 2008

  (KOM(2007)0259 – C6‑0150/2007 – 2007/0092(CNS))

  (Postup konzultace)

  Evropský parlament,

  –   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2007)0259),

  –   s ohledem na konvergenční zprávu Komise o Maltě z roku 2007 (KOM (2007)0258) a na konvergenční zprávu Evropské centrální banky z května 2007,

  –   s ohledem na pracovní dokument zaměstnanců Komise – Doprovodný dokument ke zprávě Komise – Konvergenční zpráva o Maltě z roku 2007 (SEK(2007)0622),

  –   s ohledem na své usnesení ze dne 1. června 2006 o rozšíření eurozóny[1] ,

  –   s ohledem na čl. 122 odst. 2 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6‑0150/2007),

  –   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

  –   s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A6‑0243/2007),

  1.  schvaluje návrh Komise;

  2.  souhlasí s tím, aby Malta přijala euro ke dni 1. ledna roku 2008;

  3.  vyzývá členské státy, aby Komisi umožnily posouzení plnění maastrichtských kritérií na základě konečných, aktuálních, spolehlivých a vysoce kvalitních údajů;

  4.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

  5.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

  6.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Radě a Komisi a vládám členských států.

  • [1]  Úř. věst. C 298 E, 8.12.2006, s. 249.

  VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

  Dne 27. února 2007 podala Malta na základě čl. 122 odst. 2 Smlouvy o ES žádost o posouzení konvergence. Obsah zprávy, kterou připravuje Komise a ECB, se řídí čl. 121 odst. 1 Smlouvy o ES. Malta je v současnosti členským státem, na který se vztahuje výjimka, a není členem eurozóny. Dne 27. února 2007 podala Malta svou žádost s cílem stát se od začátku roku 2008 členem eurozóny.

  Podle čl. 122 odst. 2 Smlouvy o ES Rada ECOFIN rozhoduje kvalifikovanou většinou na návrh Komise, a to na základě zpráv Komise a ECB po konzultaci s Evropským parlamentem a po posouzení v Radě, která zasedá ve složení hlav států nebo předsedů vlád. Výsledkem je rozhodnutí, které členské státy, na něž se vztahuje výjimka, splňují kritéria čl. 121 odst. 1 a zrušení výjimky dotčených členských států.

  Komise dne 16. května 2007 navrhla, aby k 1. lednu 2008 byla výjimka pro Maltu zrušena a aby Malta k tomuto datu vstoupila do eurozóny.

  Evropský parlament musí předloženou konvergenční zprávu o Maltě a její technickou přílohu přezkoumat a předložit k ní své stanovisko. Zpravodaj doporučuje zrušení výjimky ke dni 1. ledna 2008, a to přes značné pochyby týkající se jednotlivých problémů.

  Ke kritériím konvergence podle čl. 121 odst. 1 Smlouvy o ES a ke splnění jednotlivých kritérií, zejména toho, zda je dosaženo vysokého stupně trvalé konvergence:

  1. Slučitelnost vnitrostátních právních předpisů s články 108 a 109 a se statutem ECB

  Maltský parlament změnil dne 28. února 2007, tedy jeden den po podání žádosti, maltský zákon o centrální bance, a odstranil tak dosavadní nesrovnalosti.

  2. Dosažení vysokého stupně cenové stability

  S 2,2% mírou inflace za posledních 12 měsíců je referenční hodnota ve výši 3 % jasně a jednoznačně dodržena. Podle předpovědí má tato hodnota do prosince 2007 klesnout na 1,4 %. Toto kritérium je zcela splněno.

  3. Dlouhodobě udržitelný stav veřejných financí:

  V současnosti existuje rozhodnutí Rady, podle nějž vykazuje Malta nadměrný schodek. Podle článku 2 Protokolu o konvergenčních kritériích je třeba, aby se kladné hodnocení zakládalo na tom, že v době šetření se na daný členský stát nevztahuje žádné rozhodnutí Rady podle čl. 104 odst. 6 této Smlouvy o existenci nadměrného schodku.

  I přesto, že v posledním období byl zaznamenán kladný vývoj ve výši státního schodku (rok 2006: 2,6 %, s předpokladem 2,1 % pro rok 2007) a poměru zadlužení k HDP (rok 2006: 66,5 % HDP s předpokladem 65,9 % pro rok 2007), je nutné tento vývoj posuzovat i vzhledem k tomu, zda se zadlužení snižuje uspokojivým tempem. Toto zjištění učinila Rada dne 27. února 2007. Je však nepochopitelné, proč dosud nebylo zrušeno rozhodnutí Rady o existenci nadměrného schodku. Bez zrušení rozhodnutí Rady není toto kritérium podle čl. 104 odst. 6 splněno.

  4. Dodržení normálního fluktuačního rozpění stanoveného mechanismem směnných kurzů Evropského měnového systému nejméně během dvou posledních let.

  Malta se stala od 2. května 2005 členem ERM II. Maltská lira je od té doby stabilní a nepodléhá žádným výrazným výkyvům.

  5. Stálost konvergence, která se odráží v úrovních dlouhodobých úrokových sazeb.

  Průměrná dlouhodobá úroková sazba se v posledních 12 měsících pohybovala ve výši 4,3 %, což je značně pod 6,4% referenční hodnotou.

  6. Hospodářská integrace a konvergence (čl. 121 odst. 1 poslední oddíl)

  Ačkoliv je maltské hospodářství do značné míry začleněné do EU, kvůli své malé velikosti a sektorovému omezení podléhá výrazným výkyvům.

  Schodek běžného účtu se snížil z 8,2 % (2005) na 6,3 % (2006), přičemž čisté přílivy zahraničních přímých investic mohou schodek běžného účtu téměř vyrovnat. Mimo to dosáhl HDP Malty na hlavu v roce 2005 po přepočtu na paritu kupní síly 69 % průměru EU-25.

  7. Údaje postoupené Maltou

  b) Maltská republika opakovaně porušila předpisy nařízení (ES) č. 501/2004 ze dne 10. března 2004 o čtvrtletních finančních účtech vládních institucí. Jak vyplývá ze zprávy Komise ze dne 3. března 2007 (KOM(2007)230), Malta dosud neposkytla Eurostatu žádné údaje. Z toho Komise vyvozuje, že „k zajištění souladu s nařízením EU je nezbytné okamžité úsilí“.

  Nabízí se otázka, jak je možné, že Komise vzhledem ke zkušenostem z minulosti vyslovila kladné doporučení pro přistoupení Malty do eurozóny před dosažením podstatného pokroku při předávání údajů. Nedostatky je třeba zcela odstranit nejpozději do konce roku 2007.

  8. Konzultace s Evropským parlamentem

  Komise EU pozdním předložením a zapojením Evropského parlamentu opět ztížila možnost bezvýhradného a objektivního přezkoumání kritérií konvergence na základě kritérií článků 121 a 122 Smlouvy o ES. Po námitkách, které byly vzneseny již v případě Slovinska v roce 2006 a které očividně zůstaly bez odezvy, se nabízí otázka, zda nejde o úmyslné jednání. V takovém případě by Evropský parlament musel v budoucnosti trvat na přiměřené době pro konzultaci a na neomezeném uplatňování svého práva být konzultován, které je stanoveno ve Smlouvě o ES.

  Kromě toho nebyly Parlamentu a Radě až dosud předloženy žádné podklady a hodnocení, vztahující se k technickým přípravám přístupu do eurozóny, takže není možné vyhodnotit, zda může přistoupení do eurozóny k 1. lednu 2008 při začlenění ustanovení o přechodu na euro a práv spotřebitelů proběhnout skutečně hladce. Tyto výhrady vůči Evropské komisi se týkají i Kypru.

  V případě Malty je to obzvlášť zřetelné, protože Komise vyslovila pouze podmíněné doporučení.

  POSTUP

  Název

  Přijetí jednotné měny Maltou ke dni 1. ledna 2008

  Referenční údaje

  KOM(2007)0259 - C6-0150/2007 - 2007/0092(CNS)

  Datum konzultace s EP

  25.5.2007

  Příslušný výbor

         Datum oznámení na zasedání

  ECON

  7.6.2007

  Zpravodaj(ové)

         Datum jmenování

  Werner Langen

  22.5.2007

   

   

  Projednání ve výboru

  5.6.2007

  11.6.2007

   

   

  Datum přijetí

  18.6.2007

   

   

   

  Výsledek závěrečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  39

  0

  0

  Členové přítomní při závěrečném hlasování

  Mariela Velichkova Baeva, Pervenche Berès, Sharon Bowles, David Casa, Christian Ehler, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Cristobal Montoro Romero, Joseph Muscat, Lapo Pistelli, Joop Post, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Heide Rühle, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg, Sahra Wagenknecht

  Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

  Katerina Batzeli, Werner Langen, Vladimír Maňka, Donato Tommaso Veraldi

  Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

  Wolfgang Bulfon, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Margrietus van den Berg, Panayiotis Demetriou