ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 122, παράγραφος 2 της Συνθήκης για την υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος από τη Μάλτα την 1η Ιανουαρίου 2008

18.6.2007 - (COM(2007)0259 – C6‑0150/2007 –2007/0092 (CNS)) - *

Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων
Εισηγητής: Werner Langen

Διαδικασία : 2007/0092(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0243/2007
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0243/2007
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 122, παράγραφος 2 της Συνθήκης για την υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος από τη Μάλτα την 1η Ιανουαρίου 2008

(COM (2007)0259 – C6‑0150/2007 –2007/0092 (CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM (2007)0259),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση σύγκλισης της Επιτροπής 2007 για τη Μάλτα (CΟΜ(2007)0258) και την έκθεση σύγκλισης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας του Μαΐου 2007,

–   έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει την έκθεση σύγκλισης της Επιτροπής 2007 για τη Μάλτα (SEC(2007)062),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 1ης Ιουνίου 2006 σχετικά με τη διεύρυνση της ζώνης του ευρώ[1],

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 122, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0150/2007)

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων (A6‑0243/2007),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2.  τάσσεται υπέρ της υιοθέτησης του ευρώ από τη Μάλτα την 1η Ιανουαρίου του 2008·

3.  καλεί τα κράτη μέλη να επιτρέψουν στην Επιτροπή να αξιολογήσει τη συμμόρφωση με τα κριτήρια του Μάαστριχτ βάσει ακριβών, σύγχρονων, αξιόπιστων και υψηλού επιπέδου δεδομένων·

4.  καλεί το Συμβούλιο να ενημερώσει το Κοινοβούλιο εάν προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

5.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

  • [1]  ΕΕ C 298 E, 8.12.2006, σελ. 249.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στις 27 Φεβρουαρίου 2007 η Μάλτα ζήτησε την υποβολή μιας έκθεσης σύγκλισης σύμφωνα με το άρθρο 122, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ. Το περιεχόμενο των εκθέσεων που θα εκπονήσουν η Επιτροπή και η ΕΚΤ ρυθμίζεται από το άρθρο 121, παράγραφος 1 της Συνθήκης ΕΚ. Η Μάλτα είναι σήμερα κράτος μέλος με καθεστώς παρέκκλισης και δεν συμμετέχει στη νομισματική ζώνη του ευρώ. Η αίτηση της Μάλτας με ημερομηνία 27.02.2007 υποβλήθηκε με στόχο να καταστεί η Μάλτα μέλος της ζώνης ευρώ στις αρχές του 2008.

Σύμφωνα με το άρθρο 122, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία μετά από πρόταση της Επιτροπής, βάσει εκθέσεων της Επιτροπής και της ΕΚΤ μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συζήτηση στο Συμβούλιο που συνέρχεται σε επίπεδο αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων, ποια κράτη μέλη για τα οποία ισχύει καθεστώς παρέκκλισης πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 121, παράγραφος 1 και καταργεί τις παρεκκλίσεις για τα σχετικά κράτη μέλη.

Η Επιτροπή πρότεινε στις 16.05.2007 την κατάργηση του καθεστώτος παρέκκλισης για τη Μάλτα την 1η Ιανουαρίου 2008 και την ένταξη της Μάλτας στη ζώνη του ευρώ από την ημερομηνία αυτή.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να εξετάσει την υποβληθείσα έκθεση σύγκλισης και το τεχνικό παράρτημα σχετικά με τη Μάλτα και να εκδώσει γνωμοδότηση. Ο εισηγητής συνιστά την κατάργηση του καθεστώτος παρέκκλισης την 1η Ιανουαρίου 2008 παρά τις σοβαρές επιφυλάξεις που υπάρχουν σε επί μέρους ζητήματα.

Όσον αφορά τα κριτήρια σύγκλισης του άρθρου 121, παράγραφος 1 της Συνθήκης ΕΚ και την επί μέρους τήρηση των κριτηρίων, ιδίως όταν αφορά την επίτευξη υψηλού βαθμού διατηρήσιμης σύγκλισης ισχύουν τα εξής:

1.        Συμβατότητα των νομοθετικών διατάξεων του εσωτερικού δικαίου με το άρθρο 108 και το άρθρο 109 καθώς και με το καταστατικό της ΕΚΤ

           Το κοινοβούλιο της Μάλτας τροποποίησε στις 28 Φεβρουαρίου 2007, δηλαδή μια ημέρα μετά την υποβολή της αίτησης τον εθνικό νόμο για την Κεντρική Τράπεζα αίροντας κατ' αυτόν τον τρόπο τις υφιστάμενες μέχρι τούδε ασυμβατότητες.

2.        Επίτευξη υψηλού βαθμού σταθερότητας τιμών

           Ο πληθωρισμός με ένα ποσοστό 2,2% κατά τους τελευταίους 12 μήνες υπολείπεται σαφώς της τιμής αναφοράς του 3%. Σύμφωνα με τις προβλέψεις η τιμή θα υποχωρήσει έως το Δεκέμβριο του 2007 στο 1,4%. Το κριτήριο έχει πλήρως επιτευχθεί.

3.        Μακροπρόθεσμη σταθερότητα των δημόσιων οικονομικών:

           Επί του παρόντος υφίσταται μια απόφαση του Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία στη Μάλτα υφίσταται υπερβολικό έλλειμμα. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του πρωτοκόλλου για τα κριτήρια σύγκλισης απαιτείται για μια θετική αξιολόγηση "κατά τον χρόνο της εξέτασης" να μην υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 104 παράγραφος 6, σύμφωνα με την οποία υφίσταται το σχετικό κράτος μέλος υπερβολικό έλλειμμα.

           Το κριτήριο, παρά τις πρόσφατες θετικές εξελίξεις του κρατικού ελλείμματος (2006: 2,6%, 2007 κατ' εκτίμηση 2,1%) και του λόγου του χρέους προς το ΑΕΠ (2006: 66,5% του ΑΕΠ και 2007 κατ' εκτίμηση 65,9%), πρέπει να αξιολογηθεί και με βάση το κατά πόσο το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ υποχωρεί με ικανοποιητικό ρυθμό. Το Συμβούλιο έχει διαπιστώσει την εξέλιξη αυτή στις 27.02.2007. Ωστόσο παραμένει ακατανόητο για ποιο λόγο δεν έχει μέχρι σήμερα αρθεί η απόφαση του Συμβουλίου για την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος. Χωρίς προηγούμενη άρση σύμφωνα με το άρθρο 104, παράγραφος 6 το κριτήριο δεν θεωρείται ότι έχει εκπληρωθεί.

4.        Τήρηση των κανονικών περιθωρίων διακύμανσης του μηχανισμού συναλλαγματικών ισοτιμιών του ΕΝΣ επί δύο τουλάχιστον έτη.

           Η Μάλτα συμμετέχει από τις 2 Μαΐου 2005 στο μηχανισμό συναλλαγματικών ισοτιμιών ΙΙ. Η λίρα Μάλτας παραμένει έκτοτε σταθερή χωρίς έντονες διακυμάνσεις.

5.        Διάρκεια της σύγκλισης αντανακλώμενη στα επίπεδα των μακροπρόθεσμων επιτοκίων

           Το μέσο μακροπρόθεσμο επιτόκιο ανερχόταν σε 4,3% κατά τους τελευταίους 12 μήνες υπολειπόμενο σαφώς της τιμής αναφοράς του 6,4%.

6.        Οικονομική ολοκλήρωση και σύγκλιση (άρθρο 121, παράγραφος 1 τελευταία πρόταση)

           Η οικονομία της Μάλτας έχει ενσωματωθεί σε μεγάλο βαθμό στην ΕΕ, υπόκειται ωστόσο σε σοβαρές διακυμάνσεις λόγω του περιορισμένου μεγέθους της και των τομεακών περιορισμών. Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών υποχώρησε από 8,2% (2005) σε 6,3% (2006), ενώ οι καθαρές εισροές αλλοδαπών άμεσων επενδύσεων μπορούν να εξισορροπήσουν σχεδόν το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Εξάλλου η Μάλτα πέτυχε το έτος 2005 κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε τιμές αγοραστικής δύναμης ύψους 69% του μέσου όρου των 25 κρατών της ΕΕ.

7.        Διαβίβαση δεδομένων από τη Μάλτα

           Η Δημοκρατία της Μάλτας έχει παραβιάσει κατ' επανάληψη τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 501/2004 της 10ης Μαρτίου 2004 σχετικά με τους τριμηνιαίους οικονομικούς λογαριασμούς του κράτους. Όπως προκύπτει από την έκθεση της Επιτροπής με ημερομηνία 3.5.2007 (CΟΜ(2007) 230) η Μάλτα δεν έχει διαβιβάσει μέχρι σήμερα στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία. Εξ αυτού η Επιτροπή συνάγει ότι πρέπει να καταβληθούν αμελλητί προσπάθειες για την εκπλήρωση των διατάξεων της ΕΕ.

           Τίθεται το ερώτημα για ποιο λόγο η Επιτροπή έχει διατυπώσει ευνοϊκή σύσταση για την ένταξη της Μάλτας στο ευρώ ενόψει των εμπειριών του παρελθόντος, χωρίς να έχει σημειωθεί εν τέλει προηγουμένως αισθητή πρόοδος στο ζήτημα της διαβίβασης δεδομένων. Οι σχετικές αιτιάσεις πρέπει να έχουν αποσυρθεί πλήρως και ολοσχερώς το αργότερο μέχρι τα τέλη του 2007.

8.        Διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

           Η Επιτροπή της ΕΕ, λόγω καθυστερημένης διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχει εκ νέου καταστήσει δυσχερή την ανεπιφύλακτη και βάσει των κριτηρίων των άρθρων 121 και 122 της Συνθήκης ΕΚ αντικειμενική εξέταση των κριτηρίων σύγκλισης. Μετά τις αιτιάσεις που διατυπώθηκαν σχετικά στην περίπτωση της Σλοβενίας το έτος 2006 - χωρίς προφανώς συνέπειες - , τίθεται το ερώτημα κατά πόσο αυτό γίνεται σκόπιμα. Εν προκειμένω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οφείλει στο μέλλον να επιμείνει στην ύπαρξη ενός ευλόγου χρονικού διαστήματος διαβουλεύσεων και στην πλήρη άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων του.

           Επιπλέον δεν έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έγγραφα και αξιολογήσεις σχετικά με τις τεχνικές προετοιμασίες της ένταξης στο ευρώ, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή μια αξιολόγηση σχετικά με το εάν η ένταξη στο ευρώ μπορεί να πραγματοποιηθεί πράγματι απρόσκοπτα την 1η Ιανουαρίου 2008, λαμβανομένων υπόψη των προϋποθέσεων μετατροπής και των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Οι αιτιάσεις αυτές έναντι της Επιτροπής της ΕΕ ισχύουν και στην περίπτωση της Κύπρου.

Στην περίπτωση της Μάλτας αυτό καθίσταται ιδιαιτέρως εμφανές, δεδομένου ότι η Επιτροπή έχει διατυπώσει σύσταση υπό όρους.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος από τη Μάλτα την 1η Ιανουαρίου 2008

Έγγραφα αναφοράς

KOM(2007)0259 - C6-0150/2007 - 2007/0092(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

25.5.2007

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

7.6.2007

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Werner Langen

22.5.2007

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

5.6.2007

11.6.2007

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

18.6.2007

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

39

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Mariela Velichkova Baeva, Pervenche Berès, Sharon Bowles, David Casa, Christian Ehler, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Cristobal Montoro Romero, Joseph Muscat, Lapo Pistelli, Joop Post, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Heide Rühle, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg, Sahra Wagenknecht

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Κατερίνα Μπατζελή, Werner Langen, Vladimír Maňka, Donato Tommaso Veraldi

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Wolfgang Bulfon, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Margrietus van den Berg, Παναγιώτης Δημητρίου

Ημερομηνία κατάθεσης

18.6.2007