MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 122 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhtenäisvaluutan käyttöönottamisesta Maltassa 1 päivänä tammikuuta 2008

18.6.2007 - (KOM(2007)0259 – C6‑0150/2007 – 2007/0092(CNS)) - *

Talous- ja raha-asioiden valiokunta
Esittelijä: Werner Langen

Menettely : 2007/0092(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0243/2007
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0243/2007
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 122 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhtenäisvaluutan käyttöönottamisesta Maltassa 1 päivänä tammikuuta 2008

(KOM(2007)0259 – C6‑0150/2007 – 2007/0092(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2007)0259),

–   ottaa huomioon komission kertomuksen Maltan lähentymiskehityksen arvioinnista 2007 (KOM(2007)0258) sekä Euroopan keskuspankin toukokuussa 2007 antaman lähentymisraportin,

–   ottaa huomioon komission yksiköiden valmisteluasiakirjan, joka on komission vuonna 2007 esittämään Maltaa koskevaan lähentymiskertomukseen kuuluva liiteasiakirja, (SEK(2007)0622)

–   ottaa huomioon 1. kesäkuuta 2006 antamansa päätöslauselman euroalueen laajentumisesta[1],

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 122 artiklan 2 kohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6‑0150/2007),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A6‑0243/2007),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen;

2.  kannattaa euron käyttöönottamista Maltassa 1. tammikuuta 2008;

3.  kehottaa jäsenvaltioita antamaan komissiolle mahdollisuuden arvioida Maastrichtin kriteerien täyttymistä tarkkojen, ajantasaisten, luotettavien ja korkealaatuisten tietojen perusteella;

4.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

5.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

6.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

  • [1]  EYVL C 298 E, 8.12.2006, s. 249.

PERUSTELUT

Malta esitti 27. helmikuuta 2007 pyynnön lähentymiskehityksen arvioimisesta EY:n perustamissopimuksen 122 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Komission ja EKP:n antamien kertomusten sisällöstä määrätään EY:n perustamissopimuksen 121 artiklan 1 kohdassa. Malta on tällä hetkellä jäsenvaltio, jota koskee poikkeus, eikä se kuulu euroalueeseen. Maltan 27. helmikuuta 2007 esittämän pyynnön tarkoituksena on, että maasta voisi tulla euroalueen jäsen vuoden 2008 alussa.

EY:n perustamissopimuksen 122 artiklan 2 kohdan mukaisesti Ecofin-neuvosto, Euroopan parlamenttia kuultuaan ja keskusteltuaan asiasta kokoonpanossa, jonka muodostavat valtion- tai hallitusten päämiehet, päättää komission ja EKP:n kertomusten perusteella määräenemmistöllä komission ehdotuksesta, mitkä niistä jäsenvaltioista, joita koskee poikkeus, täyttävät vaadittavat edellytykset 121 artiklan 1 kohdassa vahvistettujen arviointiperusteiden perusteella ja kumoaa poikkeukset noiden jäsenvaltioiden osalta.

Komissio ehdotti 16. toukokuuta 2007, että Maltaa koskeva poikkeus kumotaan 1. tammikuuta 2008 ja Malta otetaan euroalueen jäseneksi tästä päivämäärästä lukien.

Euroopan parlamentin on tutkittava käsillä oleva Maltan lähentymiskertomus ja tekninen liite ja annettava niistä lausunto. Yksittäisiä kysymyksiä koskevista suurista epäilyistä huolimatta esittelijä suosittaa poikkeuksen kumoamista 1. tammikuuta 2008 lukien.

Seuraavassa tarkastellaan EY:n perustamissopimuksen 121 artiklan 1 kohdassa vahvistettuja lähentymisperusteita, yksittäisten perusteiden noudattamista ja erityisesti sitä, onko niissä tapahtunut kestävää lähentymistä:

1. Kansallisen lainsäädännön yhteensopivuus perustamissopimuksen 108 ja 109 artiklan sekä EKP:n perussäännön kanssa

Maltan parlamentti muutti Maltan keskuspankkilakia 28. helmikuuta 2007 eli päivän sen jälkeen, kun pyyntö oli esitetty, ja tähänastiset yhteensopivuusongelmat saatiin ratkaistua vasta tällöin.

2. Hintatason korkeatasoisen vakauden toteutuminen

12 viime kuukauden inflaatioaste on 2,2 prosenttia ja alittaa selkeästi 3,0 prosentin viitearvon. Ennusteiden mukaan inflaatio laskee 1,4 prosenttiin joulukuuhun 2007 mennessä. Tämä peruste toteutuu täysin.

3. Julkisen talouden pitkällä aikavälillä kestävä rahoitusasema

Tällä hetkellä voimassa on neuvoston päätös, jonka mukaan Maltan julkistalouden alijäämä on liian suuri. Lähentymisperusteista tehdyn pöytäkirjan 2 artiklassa määrätään, että myönteisen arvioinnin edellytyksenä on, ettei jäsenvaltiota tarkasteluajankohtana "koske tämän sopimuksen 104 c artiklan 6 kohdassa tarkoitettu neuvoston päätös liiallisen alijäämän olemassaolosta kyseisessä jäsenvaltiossa".

Perustetta on valtionvelan (2006: 2,6 prosenttia, 2007 ennuste: 2,1 prosenttia) ja velkasuhteen (2006: 66,5 prosenttia BKT:sta, 2007 ennuste; 65,9 prosenttia) viimeaikaisesta myönteisestä kehityksestä huolimatta arvioitava sen perusteella, laskeeko velkasuhde tyydyttävällä nopeudella. Neuvosto totesi tämän 27. helmikuuta 2007. On kuitenkin käsittämätöntä, miksi neuvoston päätöstä liiallisen alijäämän olemassaolosta ei ole vielä kumottu. Peruste ei täyty, jos päätöstä ei kumota 104 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

4. Euroopan valuuttajärjestelmän valuuttakurssijärjestelmässä (ERM) määrättyjen tavanomaisten vaihteluvälien noudattaminen ainakin kahden vuoden ajan

Malta on ollut ERM II:n jäsen 2. toukokuuta 2006 lähtien. Maltan liira on tästä lähtien ollut vakaa, eikä siihen ole kohdistunut suuria heilahteluja.

5. Lähentymisen kestävyys, joka ilmenee pitkän aikavälin korkokantojen tasossa

Keskimääräinen pitkä korko oli 12 viime kuukauden aikana 4,3 prosenttia eli selvästi alle 6,4 prosentin viitearvon.

6. Taloudellinen yhdentyminen ja lähentyminen (121 artiklan 1 kohdan viimeinen alakohta)

Maltan talous on suurelta osin yhdentynyt EU:hun, mutta pienen koon ja alojen rajallisuuden vuoksi se kärsii huomattavista heilahteluista.

Vaihtotaseen vaje laski 8,2 prosentista (2005) 6,3 prosenttiin (2006), ja ulkomaiset suorat nettosijoitukset riittivät lähestulkoon korjaamaan vaihtotaseen vajeen. Muuten Maltan BKT henkeä kohti laskettuna nousi vuonna 2005 niin, että kansalaisten ostovoima on 69 prosenttia EU-25:n keskiarvosta.

7. Maltan toimittamat tiedot

Maltan tasavalta on toistamiseen rikkonut rahoitustilejä koskevasta julkisyhteisöjen neljännesvuositilinpidosta 10 päivänä maaliskuuta 2004 annetun asetuksen (EY) N:o 501/2004 säännöksiä. Kuten 3. toukokuuta 2007 annetusta komission kertomuksesta (KOM(2007) 230) käy ilmi, Malta ei ole toimittanut Eurostatille tähän mennessä mitään tietoja. Komissio tekee tästä sen johtopäätöksen, että "EU:n asetuksen noudattamiseksi vaaditaan välittömiä toimia".

Herää kysymys, miksi komissio aikaisemmista kokemuksista huolimatta antaa myönteisen suosituksen Maltan liittymisestä euroalueeseen, ennen kuin tietojen toimittamisessa tapahtuu vihdoin tuntuvaa edistystä. Arvostelua herättäneet kysymykset on ratkaistava perinpohjaisesti ja kaikilta osin vuoden 2007 loppuun mennessä.

8. Euroopan parlamentin kuuleminen

Esittämällä kertomuksen ja ottamalla Euroopan parlamentin mukaan myöhään komissio on vaikeuttanut entisestään mahdollisuutta lähentymisperusteiden täydelliseen ja EY:n perustamissopimuksen 121 ja 122 artiklan perusteiden mukaisesti tapahtuvaan puolueettomaan tutkintaan. Sama arvostelu esitettiin jo Slovenian tapauksessa vuonna 2006 – ilmeisesti ilman minkäänlaista vaikutusta – joten herää kysymys, toimiiko komissio tarkoituksella. Tässä tapauksessa Euroopan parlamentti joutuu tulevaisuudessa vaatimaan kohtuullista käsittelyaikaa ja sitä, että sen EY:n perustamissopimusten mukaisten mukaisia oikeuksia tulla kuulluksi noudatetaan rajoituksetta.

Parlamentti ja neuvosto eivät myöskään ole tähän mennessä saaneet minkäänlaisia asiakirjoja tai arvioita euroalueeseen liittymisen teknisistä valmistelutoimista, joten sen on mahdotonta arvioida, voiko euroalueeseen liittyminen toteutua 1. tammikuuta 2008 ongelmitta ja siten, että siirtymistä koskevat säännöt ja kuluttajien oikeudet toteutuvat. Sama Euroopan komissioon kohdistuva arvostelu koskee myös Kyproksen tapausta.

Maltan tapauksessa tämä käy selväksi erityisen hyvin, koska komissio antoi vain ehdollisen suosituksen.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Yhtenäisvaluutan käyttöönotto Maltassa 1. tammikuuta 2008

Viiteasiakirjat

KOM(2007)0259 – C6-0150/2007 - 2007/0092(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

25.5.2007

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

7.6.2007

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Werner Langen

22.5.2007

 

 

Valiokuntakäsittely

5.6.2007

11.6.2007

 

 

Hyväksytty (pvä)

18.6.2007

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

39

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Mariela Velichkova Baeva, Pervenche Berès, Sharon Bowles, David Casa, Christian Ehler, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Cristobal Montoro Romero, Joseph Muscat, Lapo Pistelli, Joop Post, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Heide Rühle, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg, Sahra Wagenknecht

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Katerina Batzeli, Werner Langen, Vladimír Maňka, Donato Tommaso Veraldi

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Wolfgang Bulfon, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Margrietus van den Berg, Panayiotis Demetriou

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

18.6.2007