JELENTÉS az EK-Szerződés 122. cikkének (2) bekezdésével összhangban a közös valuta Málta általi, 2008. január 1-jén történő bevezetéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

  18.6.2007 - (COM(2007)0259 – C6‑0150/2007 – 2007/0092(CNS)) - *

  Gazdasági és Monetáris Bizottság
  Előadó: Werner Langen

  Eljárás : 2007/0092(CNS)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  A6-0243/2007
  Előterjesztett szövegek :
  A6-0243/2007
  Elfogadott szövegek :

  AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

  az EK-Szerződés 122. cikkének (2) bekezdésével összhangban a közös valuta Málta általi, 2008. január 1-jén történő bevezetéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

  (COM(2007)0259 – C6‑0150/2007 – 2007/0092(CNS))

  (Konzultációs eljárás)

  Az Európai Parlament,

  –   tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2007)0259),

  –   tekintettel a Bizottság 2007. évi Máltáról szóló konvergenciajelentésére (COM(2007)0258) és az Európai Központi Bank 2007. májusi konvergenciajelentésére,

  –   tekintettel a „Kísérő dokumentum a Bizottság jelentéséhez – 2007. évi konvergenciajelentés Máltáról” című bizottsági belső munkadokumentumra (SEC(2007)0622),

  –   tekintettel az euróövezet kibővítéséről szóló, 2006. június 1-jei állásfoglalására[1],

  –   tekintettel az EK-Szerződés 122. cikkének (2) bekezdésére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6‑0150/2007),

  –   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

  –   tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A6‑0243/2007),

  1.  jóváhagyja a bizottsági javaslatot;

  2.  támogatja az euró Málta általi, 2008. január 1-jei bevezetését;

  3.  felhívja a tagállamokat, hogy tegyék lehetővé a Bizottság számára, hogy pontosan meghatározott, naprakész, megbízható és jó minőségű adatok alapján vizsgálhassa a maastrichti kritériumok teljesítését;

  4.  felhívja a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

  5.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra abban az esetben, ha lényegesen kívánja módosítani a Bizottság javaslatát;

  6.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak, a Bizottságnak és a tagállamok kormányainak.

  • [1]  HL C 298. E, 2006.12.8., 249. o.

  INDOKOLÁS

  2007. február 27-én Málta konvergenciajelentést kért az EK-Szerződés 122. cikke (2) bekezdésének megfelelően. A Bizottság és az EKB által kidolgozandó jelentések tartalmát az EK-Szerződés 121. cikkének (1) bekezdése szabályozza. Jelenleg Málta eltéréssel rendelkező tagállam, amely nem része az euróövezetnek. Málta azért nyújtotta be 2007. február 27-i kérelmét, hogy 2008 elején tagjává válhasson az eurózónának.

  Az EK-Szerződés 122. cikke (2) bekezdésének értelmében az ECOFIN-Tanács a Bizottság és az EKB jelentése alapján, az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt és az állam-, illetve kormányfői összetételben ülésező Tanácsban folytatott vitát követően minősített többséggel határoz arról, hogy mely eltéréssel rendelkező tagállamok teljesítik a 121. cikk (1) bekezdésében megállapított feltételeket, és az érintett tagállamokra vonatkozó derogációt megszünteti.

  A Bizottság 2007. május 16-án azt javasolta, hogy 2008. január 1-jével szüntessék meg a Máltára vonatkozó eltérést, és ettől az időponttól kezdődően vegyék fel Máltát az euróövezetbe.

  Az Európai Parlamentnek meg kell vizsgálnia a szóban forgó, Máltára vonatkozó konvergenciajelentést és technikai mellékletet, és ezekről állást kell foglalnia. Az előadó javasolja az eltérés 2008. január 1-jével történő megszüntetését az egyes konkrét kérdésekkel kapcsolatban fennálló jelentős aggályok ellenére.

  Az EK-Szerződés 121. cikkének (1) bekezdésében foglalt konvergenciakritériumok, illetve az egyes kritériumok teljesítése vonatkozásában, különösen azzal kapcsolatban, hogy megvalósult-e a fenntartható konvergencia magas foka, a következők állapíthatók meg:

  1. A nemzeti jogszabályok összeegyeztethetősége a 108. és 109. cikkel, valamint az EKB alapokmányával

  A máltai parlament 2007. február 28-án, azaz egy nappal a kérelem benyújtását követően módosította a máltai központi bankról szóló törvényt, ezzel elhárítva az addig fennálló összeférhetetlenséget.

  2. Nagyfokú árstabilitás elérése

  Az elmúlt 12 hónapban mért 2,2%-os inflációs ráta világosan és egyértelműen a 3,0%-os referenciaérték alatt maradt. Az előrejelzések szerint az infláció mértéke 2007 decemberéig 1,4%-ra csökken. A kritérium teljes mértékben teljesül.

  3. Az állam pénzügyi helyzetének fenntarthatósága

  Jelenleg egy tanácsi határozat Máltán túlzott költségvetési hiányt állapít meg. A konvergenciakritériumokról szóló jegyzőkönyv 2. cikke értelmében a pozitív értékelésnek előfeltétele, hogy „a vizsgálat időpontjában a tagállam nem áll a Tanács által a túlzott hiány fennállásáról e szerződés 104. cikke (6) bekezdésének értelmében hozott határozat hatálya alatt”.

  Annak ellenére, hogy a költségvetési hiány (2006-ban 2,6%, 2007-ben előreláthatólag 2,1%) és az államadósság aránya (2006-ban a GDP 66,5%-a, 2007-ben előreláthatólag 65,9%) az utóbbi időben pozitívan alakult, a kritérium elbírálásakor figyelembe kell venni, hogy az államadósság aránya kielégítő sebességgel csökken-e. Ezt a Tanács állapította meg 2007. február 27-én. Ugyanakkor érthetetlen, hogy miért nem került még sor a túlzott költségvetési hiányról szóló tanácsi határozat visszavonására. A 104. cikk (6) bekezdése szerinti visszavonás hiányában ez a kritérium nem teljesül.

  4. Az Európai Monetáris Rendszer árfolyam-mechanizmusa által előírt normál ingadozási sávok legalább két éve történő betartása

  Málta 2005. május 2. óta résztvevője a II. árfolyam-mechanizmusnak (ERM II). Azóta a máltai líra megőrizte stabilitását, és nem jellemezték erős ingadozások.

  5. A konvergencia fenntarthatósága, amely a hosszú távú kamatszintben tükröződik

  Az utóbbi 12 hónapban az átlagos hosszú távú kamatláb 4,3% volt, ami jóval a 6,4%-os referenciaérték alatt marad.

  6. Gazdasági integráció és konvergencia (121. cikk (1) bekezdés utolsó albekezdés)

  A máltai gazdaság messzemenően integrálódott az Európai Unióba, kis méretéből és néhány ágazatra való korlátozódásából adódóan viszont jelentős ingadozásoknak van kitéve.

  A folyó fizetési mérleg hiánya 8,2%-ról (2005) 6,3%-ra (2006) csökkent; a közvetlen külföldi beruházások nettó összege ugyanakkor csaknem kiegyenlíti a folyó fizetési mérleg hiányát. 2005-ben egyébként az egy főre jutó, vásárlóerő-paritáson mért GDP Máltán elérte a 25 tagú EU átlagának 69%-át.

  7. A Málta által nyújtott adatszolgáltatás

  A Máltai Köztársaság többször vétett a 2004. március 10-i, az államháztartás negyedéves pénzügyi számláiról szóló 501/2004/EK rendelet előírásai ellen. Mint ahogy a Bizottság 2007. május 3-i jelentéséből (COM(2007)230) is kitűnik, Málta mindeddig nem bocsátott semmiféle adatot az Eurostat rendelkezésére. Ebből a Bizottság arra következtet, hogy „azonnali erőfeszítésekre van szükség az EU rendeletnek való megfelelés érdekében”.

  Felmerül a kérdés, hogy a múlt tapasztalataiból kiindulva mi okból ad a Bizottság pozitív ajánlást Málta euróövezeti csatlakozására, mielőtt az nem mutatott fel kézzelfogható eredményeket az adatszolgáltatás területén. A kifogásokat legkésőbb 2007 végéig teljes körűen és hiánytalanul tisztázni kell.

  8. Az Európai Parlamenttel való konzultáció

  A dokumentum kései bemutatásával és az Európai Parlament kései bevonásával a Bizottság újból megnehezítette a konvergenciakritériumok fenntartás nélküli, az EK-Szerződés 121. és 122. cikke előírásainak megfelelő, objektív vizsgálatának lehetőségét. Minthogy emiatt már kifogást emeltek 2006-ban Szlovénia esetében – szemmel láthatólag eredménytelenül –, felmerül a kérdés, hogy ez szándékosságból fakad-e. Amennyiben ez így van, a jövőben az Európai Parlament ragaszkodni fog a megfelelő tanácskozási időhöz és az EK-Szerződés szerinti konzultációs jogai korlátlan gyakorlásának biztosításához.

  Ezenkívül az Európai Parlament és a Tanács mindeddig nem kapott semmiféle, az eurózónához való csatlakozás technikai előkészületeire vonatkozó dokumentumot és értékelést, ezért nem mérhető fel, hogy az euróövezetbe való belépés 2008. január 1-jén valóban zökkenőmentesen, az áttérési eszközök bevonása és a fogyasztói jogok figyelembevétele mellett megy-e majd végbe. A Bizottsággal szembeni kifogások Ciprus esetében is fennállnak.

  Málta esetében ez különösen nyilvánvaló, mivel a Bizottság csupán feltételes ajánlást fogalmazott meg.

  ELJÁRÁS

  Cím

  A közös valuta bevezetése Máltán 2008. január 1-jével

  Hivatkozások

  COM(2007)0259 - C6-0150/2007 - 2007/0092(CNS)

  Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

  25.5.2007

  Illetékes bizottság

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  ECON

  7.6.2007

  Előadó(k)

         A kijelölés dátuma

  Werner Langen

  22.5.2007

   

   

  Vizsgálat a bizottságban

  5.6.2007

  11.6.2007

   

   

  Az elfogadás dátuma

  18.6.2007

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  39

  0

  0

  A zárószavazáson jelen lévő képviselők

  Mariela Velichkova Baeva, Pervenche Berès, Sharon Bowles, David Casa, Christian Ehler, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Cristobal Montoro Romero, Joseph Muscat, Lapo Pistelli, Joop Post, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Heide Rühle, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg, Sahra Wagenknecht

  A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

  Katerina Batzeli, Werner Langen, Vladimír Maňka, Donato Tommaso Veraldi

  A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

  Wolfgang Bulfon, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Margrietus van den Berg, Panayiotis Demetriou