Procedure : 2007/0092(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0243/2007

Ingediende teksten :

A6-0243/2007

Debatten :

PV 20/06/2007 - 3
CRE 20/06/2007 - 3

Stemmingen :

PV 20/06/2007 - 5.6
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2007)0271

VERSLAG     *
PDF 149kWORD 66k
18.6.2007
PE 390.501v03-00 A6-0243/2007

over het voorstel voor een beschikking van de Raad overeenkomstig artikel 122, lid 2, van het Verdrag betreffende de aanneming van de eenheidsmunt door Malta op 1 januari 2008

(COM(2007)0259 – C6‑0150/2007 – 2007/0092(CNS))

Commissie economische en monetaire zaken

Rapporteur: Werner Langen

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 PROCEDURE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een beschikking van de Raad overeenkomstig artikel 122, lid 2, van het Verdrag betreffende de aanneming van de eenheidsmunt door Malta op 1 januari 2008

(COM(2007)0259 – C6‑0150/2007 – 2007/0092(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2007)0259),

–   gezien het convergentieverslag 2007 van de Commissie over Malta (COM(2007)0258) en het convergentieverslag van de Europese Centrale Bank van mei 2007,

–   gezien het werkdocument van de Commissiediensten – gevoegd bij het verslag van de Commissie – Convergentieverslag over Malta 2007 (SEC(2007)0622),

–   onder verwijzing naar zijn resolutie van 1 juni 2006 over ??(1),

–   gelet op artikel 122, lid 2 van het EG­Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6‑0150/2007),

–   gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A6‑0243/2007),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie;

2.  steunt de overschakeling op de euro door Malta op 1 januari 2008;

3.  verzoekt de lidstaten om de Commissie toe te staan de naleving van de criteria van Maastricht te beoordelen op grond van definitieve, actuele, betrouwbare en kwalitatief hoogwaardige gegevens;

4.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

5.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

6.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de regeringen der lidstaten.

(1)

PB C 298 E van 8.12.2006, blz. 249.


TOELICHTING

Op 27 februari heeft Malta overeenkomstig artikel 122, lid 2 van het EG-Verdrag verzocht om een convergentieverslag. De inhoud van de door de Commissie en de ECB op te stellen verslagen wordt bepaald door artikel 121, lid 1 van het EG-Verdrag. Malta is thans een lidstaat met een derogatie, die niet tot de Eurozone behoort. Met zijn aanvraag van 27.02.07 beoogt Malta met ingang van 2008 lid van de Eurozone te kunnen worden.

Overeenkomstig artikel 122, lid 2 van het EG-Verdrag besluit de ECOFIN-Raad aan de hand van de verslagen van de Commissie en de ECB na raadpleging van het Europees Parlement en na bespreking in de Raad in de samenstelling van de staatshoofden en regeringsleiders, met gekwalificeerde meerderheid van stemmen op voorstel van de Commissie, welke lidstaten met een derogatie volgens de criteria van artikel 121, lid 1, aan de noodzakelijke voorwaarden voldoen en trekt de derogaties van de betrokken lidstaten in.

De Commissie heeft op 16.05.2007 voorgesteld de derogatieregeling voor Malta op 1 januari 2008 te laten aflopen en Malta vanaf die datum in de Eurozone op te nemen.

Het Europees Parlement moet het onderhavige convergentieverslag en de technische bijlage betreffende Malta bestuderen en advies uitbrengen. De rapporteur adviseert de derogatie met ingang van 1 januari 2008 op te heffen ondanks vrij grote bezwaren op detailpunten.

Ten aanzien van de convergentiecriteria van artikel 121, lid 1 van het EG-Verdrag en de vraag of aan een specifiek criterium is voldaan, met name of een hogere mate van duurzame convergentie is bereikt, zij het volgende opgemerkt:

1. De verenigbaarheid van de nationale wetgeving met artikel 108 en artikel 109 en met het statuut van de ECB

Het Maltese parlement heeft op 28 februari 2007, d.w.z. 1 dag na de aanvraag, de Maltese wet inzake de centrale bank gewijzigd en daarmee pas de eerder bestaande onverenigbaarheden weggenomen.

2. Het bereiken van een hoge mate van prijsstabiliteit

Het inflatiepercentage van 2,2% over de laatste 12 maanden ligt duidelijk onder de referentiewaarde van 3,0%. Volgens de prognoses zal het percentage in december zijn teruggelopen tot 1,4%. Aan dit criterium is ruimschoots voldaan.

3. Een op lange termijn aanvaardbare begrotingssituatie van de overheid

Momenteel ligt er een besluit van de Raad volgens hetwelk in Malta sprake is van een buitensporig tekort. Overeenkomstig artikel 2 van het protocol betreffende de convergentiecriteria mag er voor een positieve beoordeling „op het tijdstip van het onderzoek geen Raadsbesluit krachtens artikel 104, lid 6, van het Verdrag zijn genomen, waarin wordt vastgesteld dat er in de betrokken lidstaat een buitensporig tekort bestaat”.

Bij het criterium moet, ondanks de uiteindelijk positieve ontwikkeling van het nationale begrotingstekort (2006: 2,6%, 2007 waarschijnlijk 2,1%) en de schuldquote (2006: 66,5% van het BNP en 2007 waarschijnlijk 65,9%), mede worden gelet op de vraag of de schuldquote in een bevredigend tempo terugloopt. Dit heeft de Raad op 27.02.2007 vastgesteld. Niet begrijpelijk is echter waarom het Raadsbesluit omtrent het bestaan van een buitensporig tekort niet in ingetrokken. Zonder opheffing overeenkomstig artikel 104, lid 6 is niet aan het criterium voldaan.

4. Het aanhouden van de normale fluctuatiemarges van het wisselkoersmechanisme van het EMS ten minste gedurende de laatste 2 jaar

Malta neemt sinds 02.05.05 aan het WKM II deel. De Maltese lire is sindsdien stabiel gebleven en heeft geen sterke schommelingen vertoond.

5. Duurzaamheid van de convergentie zoals blijkt uit het niveau van de langetermijnrente

De gemiddelde langetermijnrente lag de laatste 12 maanden met 4,3% duidelijk onder de referentiewaarde van 6,4%.

6. Economische integratie en Convergentie (art. 121, lid 1, letzter Abschnitt)

De Maltese economie is sterk in de EU geïntegreerd, maar kent vanwege de geringe omvang en de beperkte sectoren aanzienlijke schommelingen.

Het tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans liep terug van 8,2% (2005) tot 6,3% (2006), waarbij de netto toename van de buitenlandse investeringen het tekort op de lopende rekening bijna goedmaakte. Overigens bereikte Malta in 2005 een BNP per hoofd van bevolking van 69% van het gemiddelde van de EU-25.

7. Verstrekking van gegevens door Malta

Bij herhaling heeft de Republiek Malta de bepalingen van verordening (EG) nr. 501/2004 van 10 maart 2004 betreffende de kwartaalrekeningen van de staat overtreden. Zoals blijkt uit het verslag van de Commissie van 03.05.2007 (COM (2007) 230) heeft Malta tot dusver geen gegevens aan Eurostat verstrekt. Daruit concludeert de Commissie dat „onmiddellijk maatregelen (moeten) worden genomen om aan de EU-regelgeving te voldoen“.

Dit werpt de vraag op waarom de Commissie, gezien de ervaring in her verleden, een positieve aanbeveling voor de toetreding van Malta tot de Eurozone doet nog voordat er eindelijk merkbare resultaten met het overleggen van gegevens zijn bereikt. Al deze bezwaren moeten uiterlijk eind 2007 volledig zijn weggenomen.

8. Raadpleging van het Europees Parlement

De EU-Commissie heeft met de late indiening en raadpleging van het Europees Parlement opnieuw de mogelijkheid voor een onvoorwaardelijke en objectieve behandeling aan de hand van de convergentiecriteria van artikelen 121 en 122 van het EG-Verdrag bemoeilijkt. Nadat reeds in het geval van Slovenië in 2006 – kennelijk zonder enig gevolg – hiertegen bezwaar werd gemaakt, stelt zich de vraag of dit wellicht opzet is. In dit geval dient het Europees Parlement voortaan vast te houden aan een passende raadplegingstermijn en onbeperkte uitoefening van zijn recht om overeenkomstig het EG-Verdrag te worden geraadpleegd.

Bovendien zijn aan het Parlement en de Raad tot dusver geen stukken en beoordelingen voorgelegd die betrekking hebben op de technische voorbereidingen voor toetreding tot de Euro, zodat een oordeel over de vraag of toetreding tot de Euro op 1 januari 2008 met inachtneming van de overschakelingsmaatregelen en de rechten van de consument probleemloos kan geschieden, niet mogelijk is. Deze bezwaren jegens de EU-Commissie gelden ook voor Cyprus.

In het geval van Malta is het heel duidelijk waarom de Commissie slechts een voorwaardelijke aanbeveling heeft gedaan.


PROCEDURE

Titel

Invoering door Malta van de eenheidsmunt op 1 januari 2008

Document- en procedurenummers

COM(2007)0259 - C6-0150/2007 - 2007/0092(CNS)

Datum raadpleging EP

25.5.2007

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

ECON

7.6.2007

Rapporteur(s)

       Datum benoeming

Werner Langen

22.5.2007

 

 

Behandeling in de commissie

5.6.2007

11.6.2007

 

 

Datum goedkeuring

18.6.2007

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

39

0

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Mariela Velichkova Baeva, Pervenche Berès, Sharon Bowles, David Casa, Christian Ehler, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Cristobal Montoro Romero, Joseph Muscat, Lapo Pistelli, Joop Post, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Heide Rühle, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg, Sahra Wagenknecht

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Katerina Batzeli, Werner Langen, Vladimír Maňka, Donato Tommaso Veraldi

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 178, lid 2)

Wolfgang Bulfon, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Margrietus van den Berg, Panayiotis Demetriou

Datum indiening

18.6.2007

Juridische mededeling - Privacybeleid