SPRAWOZDANIE 

18.6.2007 - w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zgodnie z art. 122 ust. 2 Traktatu w sprawie przyjęcia jednej waluty przez Maltę z dniem 1 stycznia 2008 r. (COM(2007)0259 – C6‑0150/2007 – 2007/0092(CNS)) - *

Komisja Gospodarcza i Monetarna
Sprawozdawca: Werner Langen

Procedura : 2007/0092(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A6-0243/2007

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zgodnie z art. 122 ust. 2 Traktatu

w sprawie przyjęcia jednej waluty przez Maltę z dniem 1 stycznia 2008 r.

(COM(2007)0259 – C6‑0150/2007 – 2007/0092(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2007)0259),

– uwzględniając raport Komisji o konwergencji za rok 2007 dotyczący Malty (COM(2007)0258) oraz raport Europejskiego Banku Centralnego o konwergencji z maja 2007 r.,

–   uwzględniając dokument roboczy służb Komisji towarzyszący raportowi Komisji o konwergencji za rok 2007 dotyczący Malty (SEC(2007)0622),

– uwzględniając rezolucję w sprawie rozszerzenia strefy euro z 1 czerwca 2006 r.[1],

–   uwzględniając art. 122 ust. 2 Traktatu WE, na którego mocy Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6‑0150/2007),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A6‑0243/2007),

1.  zatwierdza wniosek Komisji;

2.  popiera przyjęcie euro przez Maltę w dniu 1 stycznia 2008;

3.  wzywa państwa członkowskie do umożliwienia Komisji przeprowadzenia oceny zgodności z kryteriami z Maastricht na podstawie precyzyjnych, aktualnych i wiarygodnych danych wysokiej jakości;

4.  zwraca się do Rady, jeśli ta uzna za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

5.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

6.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji i rządom państw członkowskich.

  • [1]  Dz.U. C 298 E, 8.12.2006 r., str. 249.

UZASADNIENIE

W dniu 27 lutego 2007 r. Malta złożyła wniosek o sprawozdanie w sprawie kryteriów konwergencji zgodnie z art.122 ust. 2 traktatu WE. Treść sprawozdań, które mają przygotować Komisja i EBC, jest określona w art. 121 ust. 1 traktatu WE. Malta jest obecnie jednym z państw członkowskich objętych derogacją, które nie należy do strefy euro. Wniosek złożony przez Maltę w dniu 27 lutego 2007 r. przyniósł zamierzony cel, jakim była możliwość wejścia do strefy euro na początku 2008 r.

Zgodnie z art. 122 ust. 2 traktatu WE Rada ECOFIN, na podstawie sprawozdań Komisji i EBC, po wysłuchaniu Parlamentu Europejskiego i po dyskusji w Radzie, która odbywa się na wspólnym posiedzeniu szefów państw i rządów, na wniosek Komisji, decyduje większością kwalifikowaną, które państwa członkowskie objęte derogacją spełniają kryteria zawarte w art. 121 ust. 1, i uchyla derogację w stosunku do tych państw.

Komisja zaproponowała w dniu 16 maja 2007, aby uchylić derogację w stosunku do Malty ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2008 r. i od tego momentu przyjąć Maltę do strefy euro.

Parlament Europejski musi zbadać dane sprawozdanie o konwergencji oraz załącznik techniczny dotyczące Malty i wydać swoją opinię. Sprawozdawca zaleca uchylenie derogacji ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2008 pomimo poważnych zastrzeżeń w pojedynczych kwestiach.

W odniesieniu do kryteriów konwergencji zawartych w art. 121 ust. 1 traktatu WE, a w szczególności do spełnienia tych kryteriów, istotne jest, czy został osiągnięty wysoki stopień trwałej konwergencji:

1.  Zgodność przepisów prawa krajowego z art. 108 i art. 109 oraz ze statutem EBC

Parlament Malty zmienił statut maltańskiego banku centralnego w dniu 28 lutego 2007 r., czyli 1 dzień po złożeniu wniosku, dopiero w ten sposób usuwając dotychczasowe niezgodności.

2.  Osiągnięcie wysokiego stopnia stabilności cen

Poziom inflacji w okresie ostatnich dwunastu miesięcy wyniósł 2,2 %, a więc wyraźnie i zdecydowanie poniżej wartości referencyjnej ustalonej na poziomie 3 %. Według prognoz wartość ta do grudnia 2007 r. spadnie do poziomu 1,4 %. To kryterium zostało całkowicie spełnione.

3.  Trwale stabilna sytuacja finansowa sektora publicznego

Obecnie jest w mocy decyzja Rady, według której na Malcie utrzymuje się nadmierny deficyt. Zgodnie z art. 2 Protokołu w sprawie kryteriów konwergencji dla uzyskania pozytywnej oceny wymagane jest, aby „w chwili dokonywania oceny” nie było w mocy żadnej decyzji Rady w sprawie art. 104 ust. 6 traktatu WE, mówiącej o utrzymującym się w danym państwie członkowskim nadmiernym deficycie.

To kryterium, mimo ostatnich pozytywnych trendów w deficycie budżetowym (2,6 % w 2006 r., przewidywane 2,1 % w 2007 r.) i w poziomie zadłużenia (66,5 % PKB w 2006 r., przewidywane 65,9 % w 2007 r.), musi być również później ocenione w celu stwierdzenia, czy poziom zadłużenia spada w zadowalającym tempie. To ustaliła Rada w dniu 27 lutego 2007 r. Niezrozumiałe jest jednak, dlaczego do tej pory nie została uchylona decyzja Rady w sprawie utrzymywania się nadmiernego deficytu. Bez uchylenia zgodnie z art. 104 ust. 6 to kryterium nie jest spełnione.

4.  Przestrzeganie zwykłych marginesów wahań kursów przewidzianych mechanizmem kursów wymiany walut Europejskiego Systemu Walutowego przez co najmniej 2 lata

Malta jest od dnia 2 maja 2005 r. członkiem mechanizmu kursowego ERM II. Od tego czasu lir maltański pozostaje stabilną walutą i nie podlegał żadnym znacznym wahaniom.

5.  Trwałość konwergencji przejawiająca się na poziomie długoterminowych stóp procentowych

Średnia długoterminowa stopa procentowa za okres ostatnich 12 miesięcy wyniosła 4,3 %, pozostając wyraźnie poniżej wartości referencyjnej wynoszącej 6,4 %.

6.  Integracja gospodarcza i konwergencja (art. 121 ust. 1, ostatni akapit)

Gospodarka Malty jest w znacznym stopniu zintegrowana z gospodarką UE, ze względu na swoje niewielkie rozmiary i ograniczenie sektorowe podatna jest na znaczne wahania.

Deficyt obrotów bieżących spadł ponownie z 8,2 % (2005 r.) do 6,3 % (2006), przy czym wpływy netto z bezpośrednich inwestycji zagranicznych mogą niemal zrównoważyć deficyt obrotów bieżących. Poza tym, w 2005 r. Malta osiągnęła PKB na jednego mieszkańca wyrażony wartością siły nabywczej na poziomie 69 % średniej UE-25.

7.  Przekazywanie danych przez Maltę

    Republika Malty kilkakrotnie naruszyła przepisy rozporządzenia (WE) nr 501/2004 z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie kwartalnych rachunków finansowych instytucji rządowych. Jak wynika ze sprawozdania Komisji z dnia 3 maja 2007 r. (COM (2007) 230), Malta nie przekazała do tej pory Eurostatowi żadnych danych. „Komisja wnioskuje z tego, że niezwłocznie muszą być podjęte działania w celu wypełnienia przepisów UE.”

Nasuwa się pytanie, dlaczego Komisja w świetle przeszłych doświadczeń wyraża pozytywną opinię o wstąpieniu Malty do strefy euro, zanim w końcu dokonany zostanie widoczny postęp w zakresie przekazywania danych. Niedociągnięcia powinny być usunięte w sposób pełny i wszechstronny do końca 2007 r.

8.  Wysłuchanie Parlamentu Europejskiego

Komisja Europejska, poprzez późne przedłożenie projektu i włączenie Parlamentu Europejskiego, ponownie utrudniła przeprowadzenie bezwarunkowej, ukierunkowanej na kryteria zawarte w art. 121 i art. 122 traktatu WE, obiektywnej rewizji kryteriów konwergencji. Biorąc pod uwagę fakt, że podobne niedociągnięcie było zgłoszone już w przypadku Słowenii w 2006 r. - ewidentnie nieskutecznie - nasuwa się pytanie, czy działanie to jest celowe. W takim przypadku Parlament Europejski musiałby w przyszłości usilnie upominać się o to, by miał wystarczająco dużo czasu na naradę i o nieograniczone korzystanie ze swojego prawa do wysłuchania zgodnie z traktatem WE.

Ponadto Parlamentowi i Radzie do tej pory nie przedstawiono dokumentów i ocen odnoszących się do technicznych przygotowań do wejścia do strefy euro, w związku z czym nie jest możliwe dokonanie oceny, czy wejście do strefy euro może faktycznie odbyć się bez przeszkód w dniu 1 stycznia 2008 r. przy uwzględnieniu kwestii przestawienia się na nową walutę i praw konsumenta.

W przypadku Malty byłoby to wyjątkowo wyraźne, ponieważ Komisja przedstawiła jedynie zalecenie warunkowe.

PROCEDURA

Tytul

Przyjęcie jednej waluty przez Maltę z dniem 1 stycznia 2008 r.

Odsyłacze

COM(2007)0259 - C6-0150/2007 - 2007/0092(CNS)

Data konsultacji z PE

25.5.2007

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

7.6.2007

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Werner Langen

22.5.2007

 

 

Rozpatrzenie w komisji

5.6.2007

11.6.2007

 

 

Data przyjęcia

18.6.2007

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

39

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Mariela Velichkova Baeva, Pervenche Berès, Sharon Bowles, David Casa, Christian Ehler, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Cristobal Montoro Romero, Joseph Muscat, Lapo Pistelli, Joop Post, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Heide Rühle, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg, Sahra Wagenknecht

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Katerina Batzeli, Werner Langen, Vladimír Maňka, Donato Tommaso Veraldi

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Wolfgang Bulfon, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Margrietus van den Berg, Panayiotis Demetriou

Data złożenia

18.6.2007