SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Rady v súlade s článkom 122 ods. 2 Zmluvy o prijatí jednotnej meny Maltou od 1. januára 2008

18.6.2007 - (KOM(2007)0259 – C6‑0150/2007 – 2007/0092(CNS)) - *

Výbor pre hospodárske a menové veci
Spravodajca: Werner Langen

Postup : 2007/0092(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0243/2007

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady v súlade s článkom 122 ods. 2 Zmluvy o prijatí jednotnej meny Maltou od 1. januára 2008

(KOM(2007)0259 – C6‑0150/2007 – 2007/0092(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2007)0259),

–   so zreteľom na konvergenčnú správu Komisie za rok 2007 o Malte (KOM(2007)0258) a konvergenčnú správu Európskej centrálnej banky z mája 2007,

–   so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie – sprievodný dokument správy Komisie – Konvergenčná správa Komisie za rok 2007 o Malte (SEC(2007)0622),

–   so zreteľom na svoje uznesenie o rozšírení eurozóny z 1. júna 2006[1],

–   so zreteľom na článok 122 ods. 2 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6‑0150/2007),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A6‑0243/2007),

1.  schvaľuje návrh Komisie;

2.  súhlasí s tým, aby Malta prijala euro v januári 2008;

3.  vyzýva členské štáty, aby umožnili Komisii posúdiť plnenie maastrichtských kritérií na základe presných, aktuálnych a spoľahlivých údajov vysokej kvality;

4.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

5.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

6.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a vládam členských štátov.

  • [1]  Ú. v. EÚ C 298 E, 8.12.2006, s. 249.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

V súlade s článkom 122 ods. 2 Zmluvy o ES požiadala Malta 27. januára 2007 o vypracovanie konvergenčnej správy. Obsah správ, ktoré vypracúvajú Komisia a ECB, upravuje článok 121 ods. 1 Zmluvy o ES. V súčasnosti je Malta členským štátom uplatňujúcim výnimku, ktorý nie je súčasťou eurozóny. Cieľom žiadosti Malty z 27. 2. 2007 je, aby sa začiatkom roka 2008 mohla stať členom eurozóny.

Podľa článku 122 ods. 2 Zmluvy o ES Rada ECOFIN na základe správ Komisie a ECB po porade s Európskym parlamentom a po rokovaniach v Rade zasadajúcej v zložení hláv štátov alebo predsedov vlád rozhodne kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie, či členské štáty, pre ktoré platí výnimka, spĺňajú nevyhnutné podmienky na základe kritérií stanovených v článku 121ods. 1, a zruší výnimky týchto štátov.

Komisia 16. 5. 2007 navrhla, aby 1. januára 2008 prestala platiť výnimka pre Maltu a aby k tomuto dňu Malta vstúpila do eurozóny.

Európsky parlament musí preskúmať predloženú konvergenčnú správu a technickú prílohu týkajúcu sa Malty a zaujať k nej stanovisko. Napriek závažným pochybnostiam, pokiaľ ide o čiastkové otázky, spravodajca odporúča zrušiť výnimku k 1. januáru 2008.

V súvislosti s konvergenčnými kritériami stanovenými v článku 121 ods. 1 Zmluvy o ES a plnením jednotlivých kritérií, najmä v súvislosti s tým, či sa dosiahol vysoký stupeň trvalej konvergencie:

1. Zlučiteľnosť vnútroštátnych právnych predpisov s článkom 108 a článkom 109, ako aj so štatútom ECB

Maltský parlament až 28. februára 2007, teda jeden deň po podaní žiadosti, zmenil maltský zákon o centrálnej banke, a tým odstránil doterajšie nezrovnalosti.

2. Dosiahnutie vysokého stupňa cenovej stability

Miera inflácie vo výške 2,2 % počas posledných 12 mesiacov sa jasne a jednoznačne pohybovala pod referenčnou hodnotou 3 %. Podľa predpovedí klesne miera inflácie do decembra 2007 na úroveň 1,4%. Toto kritérium sa v plnej miere plní.

3. Udržanie stability stavu štátnych finančných prostriedkov

V súčasnosti existuje rozhodnutie Rady, podľa ktorého Malta vykazuje nadmerný deficit. Podľa článku 2 Protokolu o konvergenčných kritériách je kladné hodnotenie podmienené tým, aby sa „v čase preskúmania“ nevzťahovalo na daný členský štát rozhodnutie Rady podľa článku 104 ods. 6 tejto zmluvy o existencii nadmerného schodku.

Napriek kladnému vývoju štátneho deficitu v poslednom období (2006: 2,6 %, v roku 2007 podľa odhadov 2,1 %), ako aj výšky dlhu (2006: 66,5 % HDP a v roku 2007 podľa odhadov 65,9 %) je toto kritérium potrebné posudzovať aj podľa toho, či sa výška dlhu znižuje uspokojujúcim tempom. Toto Rada skonštatovala 27. 2. 2007. Zostáva však nepochopiteľné, prečo nebolo doposiaľ zrušené rozhodnutie Rady o existencii nadmerného schodku. Bez zrušenia rozhodnutia Rady nie je podľa článku 104 ods. 6 uvedené kritérium splnené.

4. Sledovanie normálneho fluktuačného rozpätia stanoveného mechanizmom výmenných kurzov II Európskeho menového systému minimálne počas dvoch rokov

Od 2. mája 2005 sa Malta zúčastňuje na ERM II. Maltská libra je odvtedy stabilná a nepodlieha žiadnym výrazným výkyvom.

5. Stálosť konvergencie, ktorá sa odráža v dlhodobých úrovniach úrokovej miery

Priemerná dlhodobá úroková miera vo výške 4,3 % počas posledných 12 mesiacov sa jasne pohybovala pod referenčnou hodnotou na úrovni 6,4 %.

6. Hospodárska integrácia a konvergencia (článok 121 ods. 1 posledná zarážka)

Maltské hospodárstvo je v značnej miere začlenené do EÚ, kvôli svojej malej veľkosti a sektorovému obmedzeniu však podlieha výrazným výkyvom.

Deficit bežného účtu sa znížil z 8,2 % (2005) na 6,3 % (2006), pričom čisté prílivy zahraničných priamych investícií takmer dokázali vyrovnať deficit bežného účtu. Napokon, v roku 2005 dosiahol HDP Malty na hlavu v parite kúpnej sily 69 % priemeru EÚ-25.

7. Postúpenie údajov zo strany Malty

Maltská republika opakovane porušila ustanovenia nariadenia (ES) č. 501/2004 z 10. marca 2004 o štvrťročných finančných účtoch verejnej správy. Ako vyplýva zo správy Komisie z 3. mája 2007 (KOM (2007) 230), Malta doposiaľ neposkytla Eurostatu žiadne údaje. Komisia na základe toho dospela k záveru, že „bez odkladu je potrebné úsilie na splnenie nariadenia EÚ“.

Vzniká otázka, prečo vzhľadom na predchádzajúce skúsenosti Komisia dala Malte kladné odporúčanie, čo sa týka jej vstupu do eurozóny, predtým, ako sa už konečne dosiahol zreteľný pokrok pri postupovaní údajov. Najneskôr do konca roku 2007 sa musia jednotlivé výhrady v plnej miere odstrániť.

8. Porada s Európskym parlamentom

Európska komisia v dôsledku oneskoreného predloženia správy a zapojenia Európskeho parlamentu opätovne sťažila možnosť bezvýhradného a objektívneho preskúmania konvergenčných kritérií, ktoré sa riadi kritériami stanovenými v článkoch 121 a 122 Zmluvy o ES. Potom, ako sa voči takémuto postupu namietalo v prípade Slovinska v roku 2006, zjavne bez akýchkoľvek výsledkov, vyvstáva otázka, či ide o úmysel. V takomto prípade by Európsky parlament musel v budúcnosti trvať na stanovení primeranej doby na rokovania a neobmedzenom obhajovaní svojich práv na poradu podľa Zmluvy o ES.

Okrem toho neboli doposiaľ Parlamentu ani Rade predložené žiadne podklady a hodnotenia, ktoré by sa vzťahovali na technické prípravy zavedenia eura, takže nie je možné vyhodnotiť, či zavedenie eura môže skutočne hladko prebehnúť 1. januára 2008 pri začlenení ustanovení o prechode na euro a práv spotrebiteľov. Tieto výhrady voči Európskej komisii sa vzťahujú aj na Cyprus.

V prípade Malty je to obzvlášť zreteľné, pretože Komisia vyslovila iba podmienečné odporúčanie.

POSTUP

Názov

Prijatie jednotnej meny Maltou od 1. januára 2008

Referenčné čísla

KOM(2007)0259 - C6-0150/2007 - 2007/0092(CNS)

Dátum konzultácie s EP

25.5.2007

Gestorský výbor
       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

7.6.2007

Spravodajca
       dátum menovania

Werner Langen

22.5.2007

 

 

Prerokovanie vo výbore

5.6.2007

11.6.2007

 

 

Dátum prijatia

18.6.2007

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

39

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Mariela Velichkova Baeva, Pervenche Berès, Sharon Bowles, David Casa, Christian Ehler, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Cristobal Montoro Romero, Joseph Muscat, Lapo Pistelli, Joop Post, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Heide Rühle, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg, Sahra Wagenknecht

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Katerina Batzeli, Werner Langen, Vladimír Maňka, Donato Tommaso Veraldi

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Wolfgang Bulfon, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Margrietus van den Berg, Panayiotis Demetriou

Dátum predloženia

18.6.2007