POROČILO o predlogu odločbe Sveta v skladu s členom 122(2) Pogodbe o uvedbi enotne valute na Malti 1. januarja 2008

18.6.2007 - (KOM(2007)0259 – C6‑0150/2007 – 2007/0092(CNS)) - *

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
Poročevalec: Werner Langen

Postopek : 2007/0092(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A6-0243/2007
Predložena besedila :
A6-0243/2007
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu odločbe Sveta v skladu s členom 122(2) Pogodbe o uvedbi enotne valute na Malti 1. januarja 2008

(KOM(2007)0259 – C6‑0150/2007 – 2007/0092(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2007)0259),

–   ob upoštevanju konvergenčnega poročila Komisije za Slovenijo za leto 2007 (KOM(2007)0258) in konvergenčnega poročila Evropske centralne banke iz maja 2007,

–   ob upoštevanju delovnega dokumenta osebja Komisije, ki spremlja poročilo Komisije iz konvergenčnega poročila Komisije za Malto za leto 2007 (SEC(2007)0622),

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 1. junija 2006 o širitvi euroobmočja

–   ob upoštevanju člena 122(2) Pogodbe ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6‑0150/2007),

–   ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A6‑0243/2007),

1.  odobri predlog Komisije;

2.  podpira uvedbo eura na Malti 1. januarja 2008;

3.  poziva države članice, da Komisiji omogočijo ocenjevanje izpolnjevanja maastrichtskih meril na podlagi natančnih, aktualnih, zanesljivih in visokokakovostnih podatkov;

4.  poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament odobril;

5.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

6.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in vladam držav članic.

OBRAZLOŽITEV

Malta je 27. februarja 2007 zahtevala konvergenčno poročilo v skladu s členom 122(2) Pogodbe ES. Vsebina poročil, ki jih morata pripraviti Komisija in ECB, je določena s členom 121(1) Pogodbe ES. Malta je trenutno država članica z odstopanjem in ni vključena v euroobmočje. Malta je zahtevo z dne 27. februarja 2007 vložila z namenom, da postane članica euroobmočja v začetku leta 2008.

V skladu s členom 122(2) Pogodbe ES je Svet za ekonomske in finančne zadeve (ECOFIN) tisti, ki na podlagi poročil Komisije in ECB ter po posvetovanju z Evropskim parlamentom in Svetom, ki zaseda v sestavi predsednikov držav in vlad, ter na predlog Komisije s kvalificirano večino odloča, katere države članice, za katere velja odstopanje, izpolnjujejo merila iz člena 121(1) in odpravi odstopanje zanje.

Komisija je 16. maja 2007 predlagala, da se s 1. januarjem 2008 ukini odstopanje za Malto in Malto sprejme v euroobmočje.

Evropski parlament mora obravnavati predloženo konvergenčno poročilo in tehnično prilogo o Malti ter podati mnenje. Poročevalec priporoča ukinitev odstopanja s 1. januarjem 2008, kljub velikim pomislekom pri posameznih vprašanjih.

O konvergenčnih merilih v skladu s členom 121(1) Pogodbe ES ter o spoštovanju posameznih meril, zlasti o tem, ali je dosežena visoka stopnja trajne konvergence:

1. Skladnost nacionalne zakonodaje s členoma 108 in 109 ter statutom ECB

Malteški parlament je 28. februarja 2007, torej en dan po vložitvi zahteve, spremenil malteški zakon o centralni banki in s tem šele odpravil dosedanja neskladja.

2. Doseganje visoke stopnje stabilnosti cen

Stopnja inflacije na Malti v višini 2,2 % v zadnjih 12 mesecih nedvomno ne presega referenčne vrednosti 3,0 %. Glede na napovedi naj bi se stopnja inflacije do decembra 2007 znižala na 1,4 %. Merilo je v celoti izpolnjeno.

3. Vzdržnost stanja javnih financ

Trenutno je Svet sprejel odločbo, da ima Malta čezmeren javnofinančni primanjkljaj. V skladu s členom 2 Protokola o konvergenčnih merilih v času ocenjevanja ne sme za dodelitev pozitivne ocene obstajati nobena odločba Sveta v skladu s členom 104(6) Pogodbe, po kateri ima zadevna država članica čezmeren javnofinančni primanjkljaj.

Merilo je treba kljub ne nazadnje pozitivnemu gibanju javnofinančnega primanjkljaja (2006: 2,6 %, 2007: predvidoma 2,1 %) in deležu javnega dolga (2006: 66,5 % BDP in 2007: predvidoma 65,9 %) ocenjevati tudi z vidika, ali se delež javnega dolga dovolj hitro zmanjšuje. To je ugotovil Svet 27.2.2007. Vsekakor pa je nerazumljivo, zakaj do sedaj ni bila preklicana odločba Sveta o obstoju čezmernega finančnega primanjkljaja. Brez preklica v skladu s členom 104(6) merilo ni izpolnjeno.

4. Upoštevanje normalnih meja nihanja, predvidenih z mehanizmom deviznih tečajev evropskega monetarnega sistema II v obdobju najmanj dveh let

Malta je od 2. maja 2005 vključena v mehanizem deviznih tečajev evropskega monetarnega sistema II. Od takrat je malteška lira stabilna in ni bila izpostavljena večjim nihanjem.

5. Trajnost konvergence, ki se odraža v ravni dolgoročnih obrestnih mer

Povprečna dolgoročna obrestna mera je bila v zadnjih 12 mesecih na ravni 4,3 %, kar je precej manj od referenčne vrednosti 6,4 %.

6. Gospodarsko povezovanje in konvergenca (člen 121(1), zadnji odstavek)

Malteško gospodarstvo je v veliki meri povezano z EU, vendar je zaradi svoje majhnosti in omejenosti sektorjev izpostavljeno močnim nihanjem.

Primanjkljaj na tekočem računu plačilne bilance se je zmanjšal z 8,2 % na 6,3 % (2006), pri čemer bi lahko neto prilivi tujih neposrednih vlaganj skoraj odpravili primanjkljaj. Poleg tega je Malta v letu 2005 dosegla BDP na prebivalca po vrednosti kupne moči, ki dosega 69 % povprečja EU-25.

7. Posredovanje podatkov s strani Malte

Republika Malta je ponovno kršila določbe Uredbe (ES) št. 501/2004 z dne 10. marca 2004 o četrtletnih finančnih poročilih države. Kot je navedeno v poročilu Komisije z dne 3. maja 2007 (KOM(2007)230), Malta do sedaj Eurostatu ni posredovala nobenih podatkov. Na podlagi tega je Komisija sklenila, da si je treba "nemudoma prizadevati za izpolnitev določb EU".

Zastavlja se vprašanje, kako je lahko Komisija glede na izkušnje iz preteklosti dala pozitivno priporočilo za vstop Malte v euroobmočje, preden je ta pri posredovanju podatkov končno naredila viden napredek. Pripombe je treba najkasneje do konca leta 2007 obsežno in v celoti odpraviti.

8. Mnenje Evropskega parlamenta

Komisija je s pozno predložitvijo in vključitvijo Evropskega parlamenta ponovno otežila možnost za brezpogojno, na merilih iz člena 121 in 122 Pogodbe ES temelječo in objektivno oceno konvergenčnih meril. Potem ko je bilo takšno ravnanje Komisije že ugotovljeno v primeru Slovenije leta 2006, vendar očitno brez posledic, se zastavlja vprašanje, ali gre za namerno ravnanje. V tem primeru bi Parlament v prihodnje moral vztrajati pri ustreznem posvetovanju in neomejenem uresničevanju svoje pravice do posvetovanja skladno s Pogodbo ES.

Poleg tega do sedaj Parlamentu in Svetu ni bila predložena nobena dokumentacija in ocena v zvezi s tehničnimi pripravami na pristop k euroobmočju, da bi bilo mogoče oceniti, ali je gladek pristop k euroobmočju 1. januarja 2008 ob upoštevanju načinov prehoda in pravic potrošnikov dejansko možen. Ugotovitve v zvezi s Komisijo veljajo tudi za Ciper.

V primeru Malte je to še posebej vidno, saj je Komisija v končni fazi izrekla pogojno priporočilo.

POSTOPEK

Naslov

Prevzem enotne valute na Malti 1. januarja 2008

Referenčni dokumenti

KOM(2007)0259 - C6-0150/2007 - 2007/0092(CNS)

Datum posvetovanja z EP

25.5.2007

Pristojni odbor
       Datum razglasitve na zasedanju

ECON
7.6.2007

Poročevalec/-ka
       Datum imenovanja

Werner Langen
22.5.2007

 

 

Obravnava v odboru

5.6.2007

11.6.2007

 

 

Datum sprejetja

18.6.2007

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

39

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Mariela Velichkova Baeva, Pervenche Berès, Sharon Bowles, David Casa, Christian Ehler, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Cristobal Montoro Romero, Joseph Muscat, Lapo Pistelli, Joop Post, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Heide Rühle, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg, Sahra Wagenknecht

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Katerina Batzeli, Werner Langen, Vladimír Maňka, Donato Tommaso Veraldi

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Wolfgang Bulfon, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Margrietus van den Berg, Panayiotis Demetriou