POROČILO o predlogu odločbe Sveta v skladu s členom 122(2) Pogodbe o uvedbi enotne valute na Cipru 1. januarja 2008

18.6.2007 - (KOM(2007)0256 – C6‑0151/2007 – 2007/0090(CNS)) - *

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
Poročevalec: Werner Langen

Postopek : 2007/0090(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A6-0244/2007
Predložena besedila :
A6-0244/2007
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu odločbe Sveta v skladu s členom 122(2) Pogodbe o uvedbi enotne valute na Cipru 1. januarja 2008

(KOM(2007)0256 – C6‑0151/2007 – 2007/0090(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2007)0256),

–   ob upoštevanju konvergenčnega poročila Komisije za Ciper (KOM(2007)0255) in konvergenčnega poročila Evropske centralne banke iz maja 2007,

–   ob upoštevanju delovnega dokumenta osebja Komisije, ki spremlja poročilo Komisije iz konvergenčnega poročila Komisije za Ciper za leto 2007 (SEC(2007)0623),

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 1. junija 2006 o širitvi euroobmočja[1],

–   ob upoštevanju člena 122(2) pogodbe o ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6‑0151/2007),

–   ob upoštevanju člena 51 Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A6-0244/2007),

1.  odobri predlog Komisije;

2.  podpira uvedbo eura na Cipru 1. januarja 2008;

3.  poziva države članice, da Komisiji omogočijo ocenjevanje izpolnjevanja maastrichtskih meril na podlagi natančnih, aktualnih, zanesljivih in visokokakovostnih podatkov;

4.  poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament odobril;

5.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

6.  naroči svojemu predsedniku, naj ta predlog posreduje Svetu, Komisiji ter vladam držav članic.

  • [1]  UL C 298 E, 8.12.2006, str. 249.

OBRAZLOŽITEV

Ciper je 27. februarja 2007 zahteval konvergenčno poročilo v skladu s členom 122(2) Pogodbe ES. Vsebina poročil, ki jih morata pripraviti Komisija in ECB, je določena s členom 121(1) Pogodbe ES. Ciper je trenutno država članica z odstopanjem in ni vključen v euroobmočje. Ciper je zahtevo z dne 13. februar 2007 vložil z namenom, da postane članica euroobmočja v začetku leta 2008.

V skladu s členom 122(2) Pogodbe ES je Svet za ekonomske in finančne zadeve (ECOFIN) tisti, ki na podlagi poročil Komisije in ECB ter po posvetovanju z Evropskim parlamentom in Svetom, ki zaseda v sestavi predsednikov držav in vlad, ter na predlog Komisije s kvalificirano večino odloča, katere države članice, za katere velja odstopanje, izpolnjujejo merila iz člena 121(1) in odpravi odstopanje zanje.

Komisija je 16. maja 2007 predlagala, da se s 1. januarjem 2008 ukine odstopanje za Ciper in da se Ciper s tem dnem sprejme v euroobmočje.

Evropski parlament mora obravnavati predloženo konvergenčno poročilo in tehnično prilogo o Cipru ter podati mnenje. Poročevalec priporoča ukinitev odstopanja s 1. januarjem 2008, kljub velikim pomislekom pri posameznih vprašanjih.

O konvergenčnih merilih v skladu s členom 121(1) Pogodbe ES ter o spoštovanju posameznih meril, zlasti o tem, ali je dosežena visoka stopnja trajne konvergence:

1. Skladnost nacionalne zakonodaje s členoma 108 in 109 ter statutom ECB

Ciprski parlament je šele 15. marca 2007(!) spremenil ciprski zakon o centralni banki in s tem končno odpravil dosedanja neskladja.

2. Doseganje visoke stopnje stabilnosti cen

Stopnja inflacije v višini 2,0% v zadnjih 12 mesecih na Cipru nedvomno ne presega referenčne vrednosti 3,0 %. Glede na napovedi naj bi se stopnja inflacije do decembra 2007 znižala na 1,3%. Merilo je v celoti izpolnjeno.

3. Vzdržnost stanja javnih financ

Svet je 11. julija 2006 opustil nadaljevanje postopka o obstoju čezmernega primanjkljaja, potem ko je Ciper od 2004/2005 naredil viden napredek pri znižanju skupnega državnega primanjkljaja. Primanjkljaj je v letu 2006 znašal 1,5 % BDP, v letu 2007 pa se pričakuje primanjkljaj v višini 1,4 % BDP. Temu primerno naj bi se gibal tudi obseg javnega dolga, ki naj bi se predvidoma z 65,3 % BDP v letu 2006 zmanjšal na 61,5 % v letu 2007. Merilo je (v glavnem) izpolnjeno.

4. Upoštevanje normalnih meja nihanja, predvidenih z mehanizmom deviznih tečajev evropskega monetarnega sistema II v obdobju najmanj dveh let.

Ciper je od 5. maja 2005 vključen v mehanizem deviznih tečajev II evropskega monetarnega sistema. Ciprski funt se je od takrat gibal v zgornji polovici dovoljenih meja nihanja blizu centralnega tečaja. Merilo je izpolnjeno.

5. Trajnost konvergence, ki se odraža v ravni dolgoročnih obrestnih mer

Povprečna dolgoročna obrestna mera je bila v zadnjih 12 mesecih na ravni 4,2 %, kar je precej manj od referenčne vrednosti 6,4 %.

6. Gospodarsko povezovanje in konvergenca (člen 121(1), zadnji odstavek)

V ta okvir spada povezovanje finančnih trgov in trgov blaga, gibanje tekočega računa in stroškov dela na enoto.

Ker je ciprsko gospodarstvo tesno povezano z EU, Komisija meni, da je merilo gospodarskega povezovanja izpolnjeno, kljub naraščajočemu primanjkljaju na tekočem računu plačilne bilance. Ciper je v letu 2005 dosegel BDP na prebivalca po vrednosti kupne moči, ki dosega 85 % povprečja EU-25.

7. Posebni problemi Cipra

a) Konvergenčno poročilo in zahtevana odprava odstopanja za Ciper veljata samo za območja, ki se nahajajo pod pristojnostjo vlade Republike Ciper v skladu s protokolom št. 10 v prilogi Akta k pristopu iz leta 2003. Republika Severni Ciper, ki mednarodno ni priznana, ni predmet pregleda.

b) Republika Ciper je večkrat kršila določbe Uredbe (ES) št. 501/2004 z dne 10. marca 2004 o četrtletnih finančnih poročilih države. Kot je navedeno v poročilu Komisije z dne 3. maja 2007 (KOM(2007)230), je Ciper do sedaj Eurostatu „predložil zelo malo podatkov“. Na podlagi tega je Komisija sklenila, da je potrebno „takojšnje ukrepanje za izpolnitev Uredbe EU“.

Zastavlja se vprašanje, kako je lahko Komisija glede na izkušnje iz preteklosti dala pozitivno priporočilo za vstop Cipra v euroobmočje, preden je ta pri posredovanju podatkov končno naredil viden napredek. Pripombe je treba najkasneje do konca leta 2007 obsežno in v celoti odpraviti.

8. Mnenje Evropskega parlamenta

Komisija je s pozno predložitvijo in vključitvijo Evropskega parlamenta ponovno otežila možnost za brezpogojno, na merilih iz člena 121 in 122 Pogodbe ES temelječo in objektivno oceno konvergenčnih meril. Potem ko je bilo takšno ravnanje Komisije že ugotovljeno v primeru Slovenije leta 2006, vendar očitno brez posledic, se zastavlja vprašanje, ali gre za namerno ravnanje. V tem primeru bi Parlament v prihodnje moral vztrajati pri ustreznem posvetovanju in neomejenem uresničevanju svoje pravice do posvetovanja skladno s Pogodbo ES.

Poleg tega do sedaj Parlamentu in Svetu ni bila predložena nobena dokumentacija in ocena v zvezi s tehničnimi pripravami na pristop k euroobmočju, da bi bilo mogoče oceniti, ali je gladek pristop k euroobmočju 1. januarja 2008 ob upoštevanju načinov prehoda in pravic potrošnikov dejansko možen. Ugotovitve v zvezi s Komisijo veljajo tudi za Malto, v slednjem primeru še toliko bolj.

POSTOPEK

Naslov

Prevzem enotne valute na Cipru 1. januarja 2008

Referenčni dokumenti

KOM(2007)0256 - C6-0151/2007 - 2007/0090(CNS)

Datum posvetovanja z EP

25.5.2007

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

ECON

7.6.2007

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Werner Langen

22.5.2007

 

 

Obravnava v odboru

5.6.2007

11.6.2007

 

 

Datum sprejetja

18.6.2007

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

38

0

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Mariela Velichkova Baeva, Pervenche Berès, Sharon Bowles, David Casa, Christian Ehler, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Cristobal Montoro Romero, Joseph Muscat, Lapo Pistelli, Joop Post, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Heide Rühle, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg, Sahra Wagenknecht

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Katerina Batzeli, Werner Langen, Vladimír Maňka, Donato Tommaso Veraldi

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Wolfgang Bulfon, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Margrietus van den Berg, Panayiotis Demetriou

Datum predložitve

18.6.2007