ДОКЛАД
  по предложението за препоръка на Европейския парламент и на Съвета относно създаването на европейска квалификационна рамка за обучение през целия живот
  (COM(2006)0479 – C6-0294/2006 – 2006/0163(COD))
  Комисия по заетост и социални въпроси
  Докладчик: Mario Mantovani

  19.6.2007

  Процедура : 2006/0163(COD)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  A6-0245/2007
  Внесени текстове :
  A6-0245/2007
  Приети текстове :

  Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: