ДОКЛАД
по предложението за препоръка на Европейския парламент и на Съвета относно създаването на европейска квалификационна рамка за обучение през целия живот
(COM(2006)0479 – C6-0294/2006 – 2006/0163(COD))
Комисия по заетост и социални въпроси
Докладчик: Mario Mantovani

19.6.2007

Процедура : 2006/0163(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A6-0245/2007
Внесени текстове :
A6-0245/2007
Приети текстове :

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: