SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie

19.6.2007 - (COM(2006)0479 – C6‑0294/2006 – 2006/0163(COD)) - ***I

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
Sprawozdawca: Mario Mantovani
Sprawozdawca komisji opiniodawczej (*):
Milan Gaľa, Komisja Kultury i Edukacji
(*) Ściślejsza współpraca między komisjami – art. 47 Regulaminu

Procedura : 2006/0163(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A6-0245/2007

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie

(COM(2006)0479 – C6‑0294/2006 – 2006/0163(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2006)0479)[1],

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 149 ust. 4 i art. 150 ust. 4 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6‑0294/2006),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz opinie Komisji Kultury i Edukacji, Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (A6‑0245/2007),

1.  zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawki Parlamentu

Poprawka 1

Punkt 1 preambuły

(1) Poszerzanie wiedzy, umiejętności i kompetencji obywateli ma kluczowe znaczenie dla konkurencyjności i spójności społecznej Wspólnoty. Należy promować i zwiększać uczestniczenie w uczeniu się przez całe życie i korzystanie z kwalifikacji na poziomie krajowym i wspólnotowym.

(1) Poszerzanie i uznawanie wiedzy, umiejętności i kompetencji wszystkich obywateli oraz ocena osiągnięć w nauce zapewniają poziom kwalifikacji i mają kluczowe znaczenie dla rozwoju jednostki, konkurencyjności, jakości pracy, zatrudnienia i spójności społecznej Wspólnoty, w celu ułatwienia międzynarodowej mobilności pracowników i osób uczących się oraz spełnienia wymogów w zakresie podaży i popytu na europejskim rynku pracy. Należy zatem promować oraz zwiększać dostęp i uczestniczenie w uczeniu się przez całe życie dla wszystkich, w tym dla osób o niekorzystnej sytuacji, i korzystanie z kwalifikacji na poziomie krajowym i wspólnotowym.

Poprawka 2

Punkt 5 preambuły

(5) W kontekście procesu kopenhaskiego konkluzje Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich, zebranych w Radzie w dniu 15 listopada 2004 r., w sprawie przyszłych priorytetów wzmocnionej współpracy europejskiej w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego nadały priorytet opracowaniu otwartych i elastycznych europejskich ram kwalifikacji, opartych na przejrzystości i wzajemnym zaufaniu, które powinny być wspólnym odniesieniem zarówno dla edukacji jak i szkolenia.

(5) W kontekście procesu kopenhaskiego konkluzje Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich, zebranych w Radzie w dniu 15 listopada 2004 r., w sprawie przyszłych priorytetów wzmocnionej współpracy europejskiej w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego nadały priorytet opracowaniu otwartych i elastycznych europejskich ram kwalifikacji, opartych na przejrzystości, zrozumiałości i wzajemnym zaufaniu, które powinny być wspólnym odniesieniem zarówno dla edukacji jak i szkolenia.

Poprawka 3

Punkt 5 a preambuły (nowy)

 

(5a) Uznawanie osiągnięć w zakresie kształcenia i szkolenia nieformalnego i incydentalnego powinno być promowane zgodnie z konkluzjami przyjętymi przez Radę w dniu 28 maja 2004 r. w sprawie wspólnych zasad europejskich w zakresie identyfikacji i uznawania kształcenia nieformalnego i incydentalnego.

Poprawka 4

Punkt 7 preambuły

(7) W niniejszym zaleceniu uwzględnia się decyzję nr 2241/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie jednolitych ram wspólnotowych dla przejrzystości kwalifikacji i kompetencji (Europass) oraz zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia [...] w sprawie kluczowych kompetencji w uczeniu się przez całe życie.

(7) W niniejszym zaleceniu uwzględnia się decyzję nr 2241/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie jednolitych ram wspólnotowych dla przejrzystości kwalifikacji i kompetencji (Europass) oraz zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/962/WE z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kluczowych kompetencji w uczeniu się przez całe życie.

Poprawka 5

Punkt 8 preambuły

(8) Niniejsze zalecenie jest zgodne z ramami dla europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego oraz deskryptorów cykli przyjętych przez ministrów szkolnictwa wyższego podczas spotkania w Bergen w maju 2005 r.

(8) Niniejsze zalecenie jest opracowane w oparciu o ramy dla europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego oraz deskryptorów cykli uzgodnione przez ministrów szkolnictwa wyższego z 45 krajów europejskich podczas ich spotkania w Bergen w maju 2005 r. w ramach procesu bolońskiego (ramy z Bergen).

Uzasadnienie

Istotne jest oparcie zalecenia na osiągniętych rezultatach, które charakteryzują już kształcenie w Europie.

Poprawka 6

Punkt 8 a preambuły (nowy)

 

(8a) Konkluzje Rady w sprawie zapewniania jakości w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego z dnia 18 maja 2004 r.1, zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie dalszej europejskiej współpracy w zakresie zapewniania jakości w szkolnictwie wyższym2 oraz standardy i wytyczne dotyczące zapewniania jakości w zakresie europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego uzgodnione w ramach z Bergen z maja 2005 r. obejmują wspólne zasady dotyczące zapewniania jakości, które powinny wspierać wdrażanie europejskich ram kwalifikacji, ze zwróceniem szczególnej uwagi, ze względu na globalny wymiar ram, nie tylko na uniwersytety, lecz również na szczególne wymogi rynku pracy – przy uwzględnieniu zobowiązań państwa.

 

1Dok. 9599/04.

 

2Dz. U. L 64 z 4.3.2006, str. 60.

Poprawka 7

Punkt 10 preambuły

(10) Celem niniejszego zalecenia jest utworzenie wspólnych ram odniesienia, które będą służyć jako mechanizm przekładu między różnymi systemami kwalifikacji i ich poziomami, zarówno w kształceniu ogólnym, wyższym, jak i szkoleniu zawodowym. Zwiększy to przejrzystość, porównywalność i możliwość przenoszenia kwalifikacji obywateli w różnych państwach członkowskich. Europejskie ramy kwalifikacji powinny ponadto umożliwiać międzynarodowym organizacjom sektorowym odnoszenie swoich systemów kwalifikacji do wspólnego punktu odniesienia, ułatwiając w ten sposób umieszczenie tych kwalifikacji w krajowych systemach kwalifikacji. Niniejsze zalecenie przyczynia się zatem do realizacji szerszych celów promowania uczenia się przez całe życie i zwiększania mobilności pracowników i osób uczących się.

(10) Celem niniejszego zalecenia jest utworzenie wspólnych ram odniesienia, które będą służyć jako mechanizm przekładu między różnymi systemami kwalifikacji i ich poziomami, zarówno w kształceniu ogólnym, wyższym, jak i szkoleniu zawodowym. Poprawi to przejrzystość, porównywalność, możliwość przenoszenia kwalifikacji obywateli i wykorzystania świadectw kwalifikacji wydanych na poziomie krajowym i sektorowym w różnych państwach członkowskich. Europejskie ramy kwalifikacji powinny umożliwiać różne systemy i ścieżki kształcenia i szkolenia. Każdy poziom kwalifikacji powinien być zasadniczo możliwy do osiągnięcia na różnych ścieżkach kształcenia i kariery zawodowej. Europejskie ramy kwalifikacji powinny ponadto umożliwiać międzynarodowym organizacjom sektorowym odnoszenie swoich systemów kwalifikacji do wspólnego punktu odniesienia, ułatwiając w ten sposób powiązanie i umieszczenie tych kwalifikacji w krajowych systemach kwalifikacji. Niniejsze zalecenie powinno być zatem konsekwentnie przestrzegane i konieczne jest wykazanie wzajemnego zaufania w celu zapewnienia powstania przejrzystych zasad zapewniania jakości w związku z tym, że zalecenie to przyczynia się także poprzez swój niewiążący charakter do wymiany informacji i zdobytego doświadczenia, jak również do realizacji szerszych celów promowania uczenia się przez całe życie i zwiększania możliwości dostosowawczych, zatrudnienia, integracji społecznej i międzynarodowej mobilności pracowników i osób uczących się.

Poprawka 8

Punkt 10 a preambuły (nowy)

 

(10a) Zalecenie to przyczynia się do unowocześnienia systemu edukacji i szkoleń, do powiązania wykształcenia i szkolenia z zatrudnieniem oraz do budowania mostów między kształceniem formalnym, nieformalnym i incydentalnym.

Poprawka 9

Punkt 10 b preambuły (nowy)

 

(10b) W ramach uznawania i certyfikacji nieformalnych kwalifikacji należy szczególną uwagę zwrócić na kwalifikacje zdobyte przez kobiety i mężczyzn w związku z opieką nad dziećmi lub osobami będącymi na ich utrzymaniu oraz z udzielaniem im wsparcia edukacyjnego.

Poprawka 10

Punkt 11 preambuły

(11) Niniejsze zalecenie jest zgodne z zasadą pomocniczości, o której mowa w art. 5 traktatu ze względu na to, że jego celem jest wspieranie i uzupełnianie działań państw członkowskich poprzez ułatwienie dalszej współpracy między nimi mającej na celu zwiększenie przejrzystości i promowanie mobilności i uczenia się przez całe życie. Niniejsze zalecenie jest zgodne z zasadą proporcjonalności, o której mowa w tym samym artykule, ze względu na to, że nie zastępuje ani nie określa krajowych systemów kwalifikacji i/lub kwalifikacji. Europejskie ramy kwalifikacji nie opisują określonych kwalifikacji lub kompetencji jednostki - konkretna kwalifikacja powinna zostać uwzględniona na odpowiednim poziomie europejskich ram kwalifikacji poprzez odpowiedni krajowy system kwalifikacji.

(11) Niniejsze zalecenie jest zgodne z zasadą pomocniczości, o której mowa w art. 5 traktatu ze względu na to, że jego celem jest wspieranie i uzupełnianie działań państw członkowskich poprzez ułatwienie dalszej współpracy między nimi mającej na celu zwiększenie przejrzystości i promowanie mobilności i uczenia się przez całe życie i zostanie wdrożone zgodnie z krajowymi przepisami i praktyką. Niniejsze zalecenie jest zgodne z zasadą proporcjonalności, o której mowa w tym samym artykule, ze względu na to, że nie zastępuje ani nie określa krajowych systemów kwalifikacji i/lub kwalifikacji. Europejskie ramy kwalifikacji nie opisują określonych kwalifikacji lub kompetencji jednostki - konkretna kwalifikacja powinna odnosić się do odpowiedniego poziomu europejskich ram kwalifikacji poprzez odpowiednie krajowe systemy kwalifikacji.

Poprawka 11

Zalecenie 1

1. Stosowanie europejskich ram kwalifikacji jako narzędzia odniesienia w celu porównywania poziomów kwalifikacji w różnych systemach kwalifikacji w perspektywie uczenia się przez całe życie;

1. Stosowanie europejskich ram kwalifikacji jako narzędzia odniesienia w celu porównywania poziomów kwalifikacji w różnych systemach kwalifikacji w perspektywie uczenia się przez całe życie przy jednoczesnym poszanowaniu oraz integracji bogatej różnorodności i szczególnych atutów państw członkowskich Unii Europejskiej, a także różnorodności krajowych systemów edukacyjnych oraz sposobu, w jaki współdziałają one z krajowymi rynkami pracy, w szczególności z perspektywy kulturalnej, gospodarczej, demokratycznej, społecznej i indywidualnej, jak również przy umacnianiu europejskiej gospodarki opartej na wiedzy i jak największej integracji poprzez europejski rynek pracy, bez dyskryminacji lub wykluczenia;

Poprawka 12

Zalecenie 2

2. Odniesienie krajowych systemów kwalifikacji do europejskiego systemu kwalifikacji do 2009 r., w szczególności poprzez odniesienie w sposób przejrzysty poziomów kwalifikacji do poziomów określonych w załączniku I i poprzez opracowanie, w odpowiednich przypadkach, krajowych ram kwalifikacji zgodnie z krajowym ustawodawstwem i praktyką;

2. Odniesienie krajowych systemów kwalifikacji do europejskiego systemu kwalifikacji do 2010 r., w szczególności poprzez odniesienie w sposób przejrzysty poziomów kwalifikacji do poziomów określonych w załączniku I i, dobrowolnie, poprzez opracowanie krajowych ram kwalifikacji zgodnie z krajowym ustawodawstwem i praktyką, w celu promowania jakości kształcenia i kwalifikacji zawodowych obywateli;

Poprawka 13

Zalecenie 2 a (nowe)

 

2a. Przyjęcie propozycji dotyczących kwalifikacji zawartych w programach uczenia się przez całe życie na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, jak również zgodne z nimi działanie, celem zapewnienia powodzenia europejskich ram kwalifikacji;

Uzasadnienie

Powodzenie tej inicjatywy zależy od zapewnienia koordynacji szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego, gdyż informacje związane z ERK rozpowszechniane są na szczeblu regionalnym i lokalnym.

Poprawka 14

Zalecenie 3

3. Zagwarantowanie, że do 2011 r. wszystkie nowe kwalifikacje i dokumenty Europass wydane przez właściwe organy będą zawierały wyraźne odniesienie do stosownego poziomu europejskich ram kwalifikacji;

3. Podjęcie odpowiednich środków tak, aby do 2012 r. wszystkie nowe świadectwa kwalifikacji, dyplomy i dokumenty Europass wydane przez właściwe organy zawierały wyraźne odniesienie - poprzez krajowe systemy kwalifikacji - do stosownego poziomu europejskich ram kwalifikacji;

Poprawka 15

Zalecenie 4 a (nowe)

 

4a. Wspieranie i stosowanie zasad dotyczących zapewnienia jakości w zakresie kształcenia i szkolenia ustanowionych w załączniku II przy odnoszeniu kwalifikacji w zakresie szkolnictwa wyższego oraz kształcenia i szkolenia zawodowego w ramach krajowych systemów kwalifikacji do europejskich ram kwalifikacji;

Poprawka 16

Zalecenie 4 b (nowe)

 

4b. Poświęcanie szczególnej uwagi potwierdzaniu nieformalnego uczenia się kategorii pracowników najbardziej narażonych na bezrobocie i niepewne zatrudnienie w celu ułatwienia im przekwalifikowania się i niedopuszczenia do ich wykluczenia z rynku pracy;

Uzasadnienie

ERK muszą pozwolić na uznawanie istniejących w środowisku pracy kompetencji, ale jeszcze nie potwierdzonych zaświadczeniem bądź dyplomem. Jest to szczególnie istotne w przypadku tych kategorii ludności aktywnej zawodowo, które są narażone na ryzyko poszukiwania nowego zatrudnienia z powodu restrukturyzacji przemysłowych.

Poprawka 17

Zalecenie 4 c (nowe)

 

4c. Podniesienie standardów programów uczenia się przez całe życie poprzez promowanie innowacyjnych metod nauczania i programów uczenia;

Uzasadnienie

Programy uczenia się przez całe życie powinny być innowacyjne oraz powinny promować innowacyjny sposób myślenia, aby sprostać oczekiwaniom rynku pracy.

Poprawka 18

Zalecenie 4 d (nowe)

 

4d. Wzmocnienie i propagowanie systemu umożliwiającego obywatelom europejskim stały dostęp do pełnej i mającej szeroki zasięg informacji o wynikach międzynarodowych projektów pilotażowych opartych o procedury ukształtowane tak, by umożliwiały wykorzystanie zdobytego doświadczenia oraz upowszechnianie dobrych praktyk.

Uzasadnienie

Polityka upowszechniania dobrych praktyk zwiększy wiedzę społeczeństwa o możliwościach szkolenia na poziomie europejskim.

Poprawka 19

Zalecenie 4 e (nowe)

 

4e. Uznanie rosnącego znaczenia usług internetowych, oferowanej przez nie elastyczności oraz swobody pozwalającej użytkownikom na wybór własnej ścieżki kształcenia, jednocześnie priorytetowo traktując utworzenie dobrych kanałów informacyjnych umożliwiających obywatelom uzyskiwanie informacji na temat istnienia i jakości takich usług;

Uzasadnienie

Zmieniający się charakter rynku pracy wymaga wprowadzenia bardziej elastycznych modeli kształcenia. W odpowiedzi na te zmiany powstały nowe sposoby uczenia, które należy spopularyzować, celem ich upowszechnienia.

Poprawka 20

Zalecenie 5 część wprowadzająca

5. Wyznaczenie ośrodka krajowego do wspierania i koordynowania powiązań między krajowym systemem kwalifikacji a europejskimi ramami kwalifikacji.

5. Wyznaczenie krajowych punktów koordynacyjnych, związanych ze strukturami i wymogami państw członkowskich w każdym przypadku, do wspierania i kierowania powiązań między krajowym systemem kwalifikacji a europejskimi ramami kwalifikacji w celu promowania jakości i przejrzystości tych powiązań.

Zadania omawianego ośrodka będą obejmować:

Zadania omawianych punktów koordynacyjnych będą obejmować:

Poprawka 21

Zalecenie 5 litera (c)

(c) zapewnianie przejrzystości stosowanej metodyki powiązania krajowych poziomów kwalifikacji do europejskich ram kwalifikacji jest przejrzysta i że związane z nią decyzje są publikowane;

(c) udostępnianie i propagowanie przejrzystej metodologii, umożliwiającej porównywanie krajowych poziomów kwalifikacji i powiązanie ich z europejskimi ramami kwalifikacji oraz publikowanie związanych z tym informacji;

Poprawka 22

Zalecenie 5 litera (d)

(d) zapewnianie wytycznych zainteresowanym stronom w zakresie tego, w jaki sposób kwalifikacje krajowe odnoszą się do europejskich ram kwalifikacji poprzez krajowe systemy kwalifikacji;

(d) zapewnianie dostępu do informacji oraz wytycznych zainteresowanym stronom w zakresie tego, w jaki sposób kwalifikacje krajowe odnoszą się do europejskich ram kwalifikacji poprzez krajowe systemy kwalifikacji;

Poprawka 23

Zalecenie 5 litera e)

(e) zapewnianie uczestnictwa wszystkich odpowiednich krajowych zainteresowanych stron, w tym, zgodnie z krajowym ustawodawstwem i praktyką, instytucji szkolnictwa wyższego i kształcenia zawodowego, partnerów społecznych, sektorów i ekspertów w zakresie porównywania i wykorzystania kwalifikacji na poziomie europejskim;

(e) zapewnianie uczestnictwa wszystkich odpowiednich zainteresowanych stron, w tym, zgodnie z krajowym ustawodawstwem i praktyką, instytucji szkolnictwa wyższego i kształcenia zawodowego, partnerów społecznych i gospodarczych, sektorów i ekspertów w zakresie porównywania i wykorzystania kwalifikacji na poziomie europejskim;

Uzasadnienie

Jako aspekt pomocniczości, oświata w państwach członkowskich zorganizowana jest nie tylko na poziomie krajowym, ale również regionalnym i/lub lokalnym. Dlatego należy ująć wszystkie odnośne poziomy.

Poprawka 24

Zalecenie 6 punkt (i)

(i) „kompetencja” oznacza udowodnioną umiejętność korzystania z wiedzy, umiejętności i zdolności osobistych, społecznych i/lub metodologicznych, w sytuacjach związanych z pracą zawodową lub nauką oraz w rozwoju zawodowym i/lub osobistym. W europejskich ramach kwalifikacji, kompetencja jest określana poprzez odpowiedzialność i niezależność.

(i) „kompetencja” oznacza udowodnioną umiejętność korzystania z wiedzy, umiejętności i zdolności osobistych, społecznych, międzykulturowych i metodologicznych, w sytuacjach związanych z pracą zawodową lub nauką oraz w rozwoju zawodowym i osobistym. W europejskich ramach kwalifikacji, kompetencja jest określana poprzez odpowiedzialność i niezależność.

Poprawka 25

Zamierzenie 1

1. Wspierania państw członkowskich w realizowaniu wspomnianych powyżej zadań i międzynarodowych organizacji sektorowych w stosowaniu poziomów i zasad europejskich ram kwalifikacji określonych w niniejszym zaleceniu, w szczególności poprzez ułatwienie współpracy i testowania oraz opracowania materiałów pomocniczych i wytycznych;

1. Wspierania państw członkowskich w realizowaniu wspomnianych powyżej zadań i międzynarodowych organizacji sektorowych w stosowaniu poziomów i zasad europejskich ram kwalifikacji określonych w niniejszym zaleceniu, w szczególności poprzez ułatwienie współpracy, wymianę dobrych praktyk i ocenę, w tym poprzez dobrowolną wzajemną weryfikację i programy pilotażowe w ramach programów wspólnotowych, włączając działania informacyjne i konsultacyjne komitetów dialogu społecznego oraz poprzez opracowanie materiałów pomocniczych i wytycznych;

 

 

Poprawka 26

Zamierzenie 2

2. Ustanowienia grupy doradczej ds. europejskich ram kwalifikacji (gromadzącej przedstawicieli ośrodków krajowych, europejskich partnerów społecznych i odpowiednio inne zainteresowane strony) w celu monitorowania, koordynowania i zapewniania jakości i ogólnej spójności procesów odnoszenia systemów kwalifikacji do europejskich ram kwalifikacji;

2. Ustanowienia w ciągu roku od daty przyjęcia zalecenia grupy doradczej ds. europejskich ram kwalifikacji (gromadzącej przedstawicieli krajowych punktów koordynacyjnych, europejskich partnerów społecznych i gospodarczych oraz odpowiednio inne zainteresowane strony) w celu monitorowania, koordynowania i zapewniania jakości i ogólnej spójności procesów odnoszenia systemów kwalifikacji do europejskich ram kwalifikacji. Państwa członkowskie dokonają przeglądu zakresu kompetencji i okresu działania grupy w określonym terminie;

Poprawka 27

Zamierzenie 3

3. Monitorowania działań podejmowanych w odpowiedzi na niniejsze zalecenie i przedstawienie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie po upływie pięciu lat od jego przyjęcia sprawozdania na temat zdobytych doświadczeń i wniosków na przyszłość, w tym, w razie konieczności, możliwego przeglądu niniejszego zalecenia.

3. Oceny i analizy we współpracy z państwami członkowskimi, po przeprowadzeniu konsultacji z zainteresowanymi stronami, działań podejmowanych w odpowiedzi na niniejsze zalecenie, zgromadzenia odrębnych danych w zakresie wieku i płci oraz przedstawienia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie po upływie pięciu lat od przyjęcia zalecenia sprawozdania na temat zdobytych doświadczeń i wniosków na przyszłość, w tym, w razie konieczności, możliwego przeglądu i zmiany niniejszego zalecenia;

Poprawka 28

Zamierzenie 3 a (nowe)

 

3a. Promowania, na podstawie wspólnych zasad europejskich w zakresie identyfikacji i uznawania kształcenia nieformalnego i incydentalnego, rozwoju i wdrażania Europejskiego Systemu Zbierania i Przenoszenia Punktów Kredytowych (ECVET), który ma ułatwić przenoszenie, gromadzenie i uznawanie osiągnięć naukowych, bez względu na to, gdzie i w jaki sposób zostały zdobyte;

Poprawka 29

Zamierzenie 3 b (nowe)

 

3b. Zapewnienia, aby europejskie ramy kwalifikacji były na tyle elastyczne, by mogły mieć zastosowanie w połączeniu z istniejącymi inicjatywami sektorowymi na rzecz rozwoju kwalifikacji zawodowych oraz aby zachęcenia państw członkowskich do dążenia do dalszej wzajemnej spójności priorytetów krajowych i strategicznych.

 

Poprawka 30

Załącznik I przypis dolny **

** Wynikom nauczania poziomu 6 ERK odpowiada deskryptor pierwszego cyklu ram kwalifikacji Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego.

** Wynikom nauczania poziomu 6 ERK odpowiada deskryptor pierwszego cyklu ram kwalifikacji Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego uzgodnionych przez ministrów szkolnictwa wyższego podczas ich spotkania w Bergen w maju 2005 r. w ramach procesu bolońskiego.

Poprawka 31

Załącznik I przypis dolny ***

*** Wynikom nauczania poziomu 7 ERK odpowiada deskryptor drugiego cyklu ram kwalifikacji Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego.

*** Wynikom nauczania poziomu 7 ERK odpowiada deskryptor drugiego cyklu ram kwalifikacji Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego uzgodnionych przez ministrów szkolnictwa wyższego podczas ich spotkania w Bergen w maju 2005 r. w ramach procesu bolońskiego.

Poprawka 32

Załącznik I przypis dolny ****

**** Wynikom nauczania poziomu 8 ERK odpowiada deskryptor trzeciego cyklu ram kwalifikacji Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego.

**** Wynikom nauczania poziomu 8 ERK odpowiada deskryptor trzeciego cyklu ram kwalifikacji Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego uzgodnionych przez ministrów szkolnictwa wyższego podczas ich spotkania w Bergen w maju 2005 r. w ramach procesu bolońskiego.

Poprawka 33

Załącznik II tytuł

Zasady zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu

Wspólne zasady zapewniania jakości w szkolnictwie wyższym oraz kształceniu i szkoleniu zawodowym w kontekście europejskich ram kwalifikacji

  • [1]  Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

UZASADNIENIE

W obliczu dotychczasowych etapów rozszerzenia Unii Europejskiej oraz impulsu gospodarczego i społecznego, jaki niesie ze sobą globalizacja, przyszły rozwój społeczeństwa europejskiego będzie coraz bardziej zależał od głównych czynników kształtujących osobowość, takich jak edukacja, badania naukowe, innowacje i technika.

Należy traktować te obszary jako nieodzowny warunek i podstawę rozwoju przewidzianego w strategii lizbońskiej, mającego na celu budowanie dostatniej przyszłości dla samej Unii, jako organu politycznego, lecz przede wszystkim dla jej obywateli, jako społeczności.

Cztery powyższe czynniki są ze sobą ściśle powiązane. Jedyna droga do osiągnięcia wzrostu i zatrudnienia w naszym przyszłym społeczeństwie prowadzi przez innowacje i postęp, a edukacja i badania naukowe będą stanowić twórczy wkład, który bez wątpienia przyczyni się do zmiany unijnego systemu na lepszy.

Koncepcja zmiany na lepsze jest niczym innym, jak wkładem w konkurencyjność Unii na arenie międzynarodowej, zgodnie w każdym przypadku z wytycznymi politycznymi zawartymi w strategii lizbońskiej.

Należy w związku z tym promować mobilność transgraniczną na unijnym rynku pracy, co z kolei wymaga większego otwarcia różnych krajowych systemów edukacji na wzajemne przenikanie.

W roku 1999 w Bolonii państwa członkowskie przyjęły za cel utworzenie do 2010 r. europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego. Tak narodził się europejski system transferu punktów w szkolnictwie wyższym (ECTS), mający umożliwić uznawalność wyników w nauce na poziomie międzynarodowym.

Na marcowym szczycie w Barcelonie w 2002 r. Rada Europejska postanowiła utworzyć analogiczny system w odniesieniu do szkolenia zawodowego, tzw. Europejski System Zbierania i Przenoszenia Punktów Kredytowych (ECVET).

Wspólne sprawozdanie Rady i Komisji z lutego 2004 r. z postępów w sprawie wdrożenia programu pracy Edukacja i Szkolenie 2010 wskazuje na zdecydowanie w dążeniu do ustanowienia europejskich ram kwalifikacji (ERK).

Ponadto w marcu 2005 r. Rada Europejska ponownie wskazała na potrzebę przyjęcia ERK najpóźniej do 2006 r.

Pod koniec września 2006 r. Parlament przyjął sprawozdanie w sprawie tworzenia europejskich ram kwalifikacji[1].

Po przeanalizowaniu dokumentów dotyczących ERK sprawozdawca uważa, że wniosek Komisji[2] został należycie opracowany. Został on sporządzony nie tylko we współpracy z 32 państwami europejskimi uczestniczącymi w projekcie ERK - i w związku z tym włączony do programu Edukacja i Szkolenie 2010 - lecz także z partnerami społecznymi, organizacjami sektorowymi i branżowymi, specjalistami w dziedzinie nauczania oraz z organizacjami pozarządowymi. Taki proces konsultacji umożliwił zebranie wszelkich pytań, uwag i sugestii, które mogły przyczynić się do osiągnięcia możliwie najszerszego porozumienia w sprawie tekstu.

Europejskie ramy kwalifikacji mają spełniać trzy główne funkcje: przede wszystkim powiązać krajowe i sektorowe ramy referencyjne, po drugie umożliwić uznawanie, porównywanie i przenoszenie kwalifikacji naukowych i zawodowych, i na koniec zwiększyć przejrzystość procedur, usprawnić wzajemne przenikanie się systemów krajowych oraz mobilność osób uczących się.

Struktura ERK opiera się na ośmiu pionowych szczeblach, tzw. „poziomach referencyjnych”, określonych za pomocą ogólnych kryteriów, takich jak wiedza, umiejętności i kompetencje, umożliwiających tym samym bardziej rzetelną klasyfikację osób w zależności od osiągnięć w nauce.

Zasadniczo ERK ma służyć jako wspólny punkt odniesienia i narzędzie przełożenia między różnymi systemami kwalifikacji i ich poziomami, zarówno w zakresie ogólnego i wyższego wykształcenia, jak i szkolenia zawodowego. Mimo że stosowanie systemu przez zainteresowane strony, takie jak państwa członkowskie, partnerzy społeczni i odnośne sektory, ma być dobrowolne, to uzgodnienia w tej sprawie wymagają rzetelnego zaangażowania, jeżeli mają stać się rzeczywistością. Nie do pomyślenia jest pozostawienie projektu tej wagi i o takim zasięgu własnemu losowi, bez koniecznego wsparcia ze strony zainteresowanych podmiotów krajowych i sektorowych.

Inną godną odnotowania kwestią dotyczącą bieżących prac przygotowawczych jest przychylna opinia o europejskich ramach kwalifikacji Komitetu Ekonomiczno- Społecznego[3], który podkreśla w swych wnioskach, że wdrożenie ERK zwiększy i ułatwi dostęp do europejskiego rynku pracy poprzez uznawalność, umożliwiającą wykorzystanie w drugim państwie kwalifikacji zdobytych w innym państwie członkowskim.

Aby europejskie ramy kwalifikacji okazały się skuteczne niezbędna jest jednak współpraca między państwami członkowskimi i partnerami społecznymi na etapie ich wdrażania, w oparciu o wzajemne zaufanie, a ERK powinny przynosić praktyczne korzyści dla docelowych użytkowników, tj. obywateli tych państw, pracowników i pracodawców oraz podmiotów biorących udział w procesie kształcenia i szkolenia.

OPINIA Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (8.5.2007)

dla Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

w sprawie wniosku dotyczącego zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie
(COM(2006)0479 – C6‑0294/2006 – 2006/0163(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Pilar del Castillo Vera

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Na konferencji europejskich ministrów odpowiedzialnych za edukację, która odbyła się w Bergen w 2005 r. uzgodniono jednoznacznie, że konieczne jest ustanowienie nadrzędnych ram kwalifikacji, celem uzyskania większej jasności co do uznawania przez rynek pracy kursów prowadzonych w ramach uczenia się przez całe życie. Taką funkcję pełnić mają europejskie ramy kwalifikacji (ERK) dla uczenia się przez całe życie.

Wprowadzenie ERK jest wynikiem działań Unii Europejskiej na rzecz społeczeństwa opartego na wiedzy, gotowego do zmierzenia się z wyzwaniami globalizacji. Takie społeczeństwo wymaga od obywateli wszystkich państw członkowskich dostosowania się do wymagań konkurencyjnego rynku pracy. Te nowe zmiany niosą wyzwania, które wymagają bardziej innowacyjnej i elastycznej edukacji przygotowującej Europejczyków do zmagań na współczesnym rynku pracy, w którym udział warunkuje nauka, niezależnie do grupy wiekowej i warstwy społecznej.

Przejrzystość poziomu kwalifikacji rośnie nie tylko na terenie poszczególnych państw członkowskich, gdzie kwalifikacje są tworzone i uzyskiwane, ale również w całej UE, co nieuchronnie spowoduje zwiększenie swobodnego przepływu pracowników w Unii Europejskiej oraz pozwoli państwom członkowskim na lepsze wykorzystanie rozmiarów europejskiego rynku wewnętrznego. Wzrost przejrzystości w tej dziedzinie umożliwi w praktyce szybsze stwierdzenie przez pracodawcę, czy pracownik z innego państwa członkowskiego posiada lepsze kwalifikacje do pracy na konkretnym stanowisku uzyskane na kursach w ramach uczenia się przez całe życie.

Niniejszy wniosek pojawił się w szczególnie dobrym momencie, kiedy to gwałtowny rozwój nowych technologii i ich dostępność dla obywateli umożliwiły zmiany w sektorze edukacji, oferując nowe możliwości w zakresie e-learningu. Usługi te oferują użytkownikowi tak potrzebną elastyczność i swobodę w doborze własnej ścieżki kształcenia. Pozwalają one ponadto państwom członkowskim, które powinny nieustannie dążyć do podnoszenia standardów programów edukacyjnych, na promowanie bardziej innowacyjnych metod nauczania i wzorców uczenia się, a także czerpania wynikających z nich korzyści. Jednak w celu zapewnienia powodzenia tych usług i możliwości nauki, a także ich rozwoju, należy ocenić ich jakość oraz rozpropagować je wśród obywateli Europy za pomocą wiarygodnych środków przekazu.

Obszarem wymagającym pilnej interwencji jest wykluczenie społeczne oraz wykluczenie z rynku pracy i z procesu uczenia się przez całe życie, jak również słabsza pozycja osób nieposiadających formalnych kwalifikacji. Należy zachęcać młodzież, dorosłych, imigrantów i pracowników fizycznych w całej Europie, posiadających umiejętności nabyte drogą nieoficjalną, które nie zostały formalnie uznane, do udziału w programach uczenia się przez całe życie, zapobiegając w ten sposób wykluczeniu społecznemu i wykluczeniu z rynku pracy tych grup społecznych oraz zwiększając ich mobilność w Unii Europejskiej. W przeciwnym razie istnieje ryzyko jeszcze większej marginalizacji tych grup ze względu na udział innych pracowników w programach uczenia się przez cale życie, powodującego zwiększanie się różnic w kwalifikacjach. Problemy te trzeba rozwiązać już teraz, a obywatelom należy uświadamiać od najwcześniejszych lat życia, jak duże znaczenie ma edukacja.

Najważniejsze dla powodzenia tej inicjatywy jest przyjęcie przez państwa członkowskie tych propozycji oraz ich realizacja na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. Ponieważ koordynacja stanowi sprawę największej wagi, zaproponowano utworzenie krajowych ośrodków łączących krajowe systemy kwalifikacji z europejskimi ramami kwalifikacji oraz rozpowszechnianie informacji o postępach w tej dziedzinie.

POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję[1]Poprawki Parlamentu

Poprawka 1

Sekcja „Niniejszym zalecają państwom członkowskim” ustęp 1

1. Stosowanie europejskich ram kwalifikacji jako narzędzia odniesienia w celu porównywania poziomów kwalifikacji w różnych systemach kwalifikacji w perspektywie uczenia się przez całe życie;

1. Stosowanie europejskich ram kwalifikacji (ERK) jako narzędzia odniesienia w celu porównywania poziomów kwalifikacji w różnych europejskich systemach kwalifikacji w perspektywie uczenia się przez całe życie, dążąc do zapewnienia uznawania ich wartości na rynku pracy oraz do potwierdzenia wagi uczenia się przez całe życie w Unii Europejskiej;

Uzasadnienie

W Europie, gdzie zmienia się charakter rynku pracy i istnieje potrzeba elastycznego podejścia do kształcenia, państwa członkowskie powinny korzystać z ERK celem podniesienia statusu programów uczenia się przez całe życie. Ponadto uświadomienie znaczenia kwalifikacji zarówno pracodawcom, jak i studentom jest niezwykle ważne, celem umożliwienia większej mobilności w Unii Europejskiej.

Poprawka 2

Sekcja „Niniejszym zalecają państwom członkowskim” ustęp 1 a (nowy)

 

1a. Stosowanie europejskich ram kwalifikacji jako narzędzia odniesienia, aby ułatwiać uznawanie nieformalnego wykształcenia, a przez to zapewnić wykwalifikowanym osobom dostęp do potrzebującego ich umiejętności rynku pracy oraz kontynuowanie kształcenia formalnego;

Uzasadnienie

Europejskie ramy kwalifikacji powinny dawać osobom nieposiadającym atutu, jakim jest formalne wykształcenie, środki niezbędne do zdobycia kwalifikacji odpowiadających ich umiejętnościom oraz umożliwiać im dalsze, formalne kształcenie.

Poprawka 3

Sekcja „Niniejszym zalecają państwom członkowskim” ustęp 2 a (nowy)

 

2a. Przyjęcie propozycji dotyczących kwalifikacji zawartych w programach uczenia się przez całe życie na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, jak również zgodne z nimi działanie, celem zapewnienia powodzenia ERK;

Uzasadnienie

Powodzenie tej inicjatywy zależy od zapewnienia koordynacji szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego, gdyż informacje związane z ERK rozpowszechniane są na szczeblu regionalnym i lokalnym.

Poprawka 4

Sekcja „Niniejszym zalecają państwom członkowskim” ustęp 4 a (nowy)

 

4a. Podniesienie standardów programów uczenia się przez całe życie poprzez promowanie innowacyjnych metod nauczania i programów uczenia;

Uzasadnienie

Programy uczenia się przez całe życie powinny być innowacyjne oraz powinny promować innowacyjny sposób myślenia, aby sprostać oczekiwaniom rynku pracy.

Poprawka 5

„Niniejszym zalecają państwom członkowskim” ustęp 4 b (nowy)

 

4b. Sprzyjanie szerszemu i lepszemu wykorzystywaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych w programach uczenia się przez całe życie, ze szczególnym uwzględnieniem różnic w poziomie rozwoju technologicznego poszczególnych obszarów oraz różnic między płciami, w celu wyeliminowania różnych aspektów przepaści cyfrowej;

Uzasadnienie

Technologie komunikacyjne i informacyjne mogą być ważnym narzędziem zdobywania nowych umiejętności, jeżeli przyczyniają się do rozszerzenia oferty szkoleniowej i jej demokratyzacji, dlatego też konieczne jest zmniejszanie nierówności między obszarami i płciami, jakie mogą wynikać z przepaści cyfrowej.

Poprawka 6

Sekcja „Niniejszym zalecają państwom członkowskim” ustęp 4 c (nowy)

 

4c. Uznanie rosnącego znaczenia usług internetowych, oferowanej przez nie elastyczności oraz swobody pozwalającej użytkownikom na wybór własnej ścieżki kształcenia, jednocześnie priorytetowo traktując utworzenie dobrych kanałów informacyjnych umożliwiających obywatelom uzyskiwanie informacji na temat istnienia i jakości takich usług;

Uzasadnienie

Zmieniający się charakter rynku pracy wymaga wprowadzenia bardziej elastycznych modeli kształcenia. W odpowiedzi na te zmiany powstały nowe sposoby uczenia, które należy spopularyzować, celem ich upowszechnienia.

Poprawka 7

Sekcja „Niniejszym zalecają państwom członkowskim” ustęp 4 d (nowy)

 

4d. Działanie na rzecz zachęcenia młodzieży, dorosłych i pracowników fizycznych w Europie, których umiejętności nabyte w sposób nieoficjalny nigdy nie zostały uznane oraz osób nieposiadających podstawowych kwalifikacji do udziału w programach uczenia się przez całe życie, przeciwdziałając w ten sposób wykluczeniu społecznemu oraz wykluczeniu z rynku pracy, jak również zwiększając ich mobilność na terenie Unii Europejskiej;

Uzasadnienie

Osoby nieposiadające podstawowych kwalifikacji należy zachęcać do ponownego podjęcia kształcenia.

Poprawka 8

Sekcja „Zatwierdzają zamierzenie komisji w zakresie” ustęp 1

1. Wspierania państw członkowskich w realizowaniu wspomnianych powyżej zadań i międzynarodowych organizacji sektorowych w stosowaniu poziomów i zasad europejskich ram kwalifikacji określonych w niniejszym zaleceniu, w szczególności poprzez ułatwienie współpracy i testowania oraz opracowania materiałów pomocniczych i wytycznych;

1. Wspierania państw członkowskich w realizowaniu wspomnianych powyżej zadań i międzynarodowych organizacji sektorowych w stosowaniu poziomów i zasad europejskich ram kwalifikacji określonych w niniejszym zaleceniu, w szczególności poprzez ułatwienie współpracy, wymiany dobrych praktyk i testowania oraz opracowania materiałów pomocniczych i wytycznych;

Uzasadnienie

Wymiana dobrych praktyk pozwala na zebranie doświadczeń w celu lepszego wdrażania europejskich ram kwalifikacji.

Poprawka 9

Sekcja „Zatwierdzają zamierzenie komisji w zakresie” ustęp 2

2. Ustanowienia grupy doradczej ds. europejskich ram kwalifikacji (gromadzącej przedstawicieli ośrodków krajowych, europejskich partnerów społecznych i odpowiednio inne zainteresowane strony) w celu monitorowania, koordynowania i zapewniania jakości i ogólnej spójności procesów odnoszenia systemów kwalifikacji do europejskich ram kwalifikacji;

2. Ustanowienia grupy doradczej ds. ERK (z uwzględnieniem parytetu płci i gromadzącej przedstawicieli ośrodków krajowych, organizacji przedsiębiorców, europejskich partnerów społecznych, organizacji szkoleniowych zajmujących się kwestiami związanymi z płcią i odpowiednio inne zainteresowane strony) w celu poprawy, monitorowania, koordynowania i zapewniania jakości i ogólnej spójności procesów odnoszenia systemów kwalifikacji do ERK;

Uzasadnienie

Ponieważ programy uczenia się przez całe życie skierowane są przede wszystkim do osób, którym do wykonywania swojej pracy potrzebna jest określona wiedza lub określone umiejętności, przeprowadzenie konsultacji z organizacjami przedsiębiorców jest niezbędne w tym procesie.

PROCEDURA

Tytuł

Ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie

Odsyłacze

COM(2006)0479 - C6-0294/2006 - 2006/0163(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

EMPL

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

12.10.2006

 

 

 

Ściślejsza współpraca - data ogłoszenia na posiedzeniu

12.10.2006

 

 

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej

       Data powołania

Pilar del Castillo Vera

23.11.2006

 

 

Rozpatrzenie w komisji

27.3.2007

3.5.2007

 

 

Data przyjęcia

3.5.2007

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

40

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Šarūnas Birutis, Renato Brunetta, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Silvia Ciornei, Pilar del Castillo Vera, Lena Ek, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, David Hammerstein, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Romana Jordan Cizelj, Romano Maria La Russa, Pia Elda Locatelli, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Andres Tarand, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Ivo Belet, Philip Dimitrov Dimitrov, Robert Goebbels, Satu Hassi, Eija-Riitta Korhola, Erika Mann, John Purvis, Hannes Swoboda, Silvia-Adriana Ţicău

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Zuzana Roithová

  • [1]  Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

OPINIA Komisji Kultury i Edukacji (8.5.2007)

dla Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

w sprawie wniosku dotyczącego zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie
(COM(2006)0479 – C6‑0294/2006 –2006/0163 (COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Milan Gaľa(*) Ściślejsza współpraca między komisjami – artykuł 47 Regulaminu

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

A. KRÓTKIE STRESZCZENIE WNIOSKU

Uczenie się przez całe życie stało się koniecznością w Europie charakteryzującej się szybkimi zmianami gospodarczymi i społecznymi oraz starzeniem się populacji. Potrzeba poszerzania i uznawania wiedzy, umiejętności i kompetencji obywateli ma kluczowe znaczenie dla konkurencyjności i spójności społecznej UE.

Istniejące bariery utrudniają obywatelom dostęp do kształcenia i szkolenia oraz łączenie kwalifikacji uzyskanych w różnych instytucjach. Sprawiają one, że obywatelom trudno jest w pełni korzystać z możliwości uczenia się przez całe życie oraz poruszać się na europejskim rynku pracy.

Głównym celem europejskich ram kwalifikacji (ERK) jest ustanowienie narzędzia przełożenia i neutralnego punktu odniesienia służącego do porównywania kwalifikacji uzyskanych w ramach różnych systemów kształcenia i szkolenia oraz wzmocnienie współpracy i wzajemnego zaufania między zainteresowanymi stronami. Powinno to zwiększyć przejrzystość, ułatwić przenoszenie i wykorzystanie kwalifikacji w różnych systemach kształcenia i szkolenia oraz na różnych ich poziomach w kontekście krajowym i międzynarodowym.

Głównym elementem ERK jest zestaw 8 poziomów odniesienia, które będą stanowić wspólny punkt odniesienia dla organów w zakresie kształcenia i szkolenia na poziomie krajowym i sektorowym. Osiem wymienionych poziomów pokrywa cały zakres kwalifikacji, począwszy od tych osiąganych pod koniec kształcenia i szkolenia obowiązkowego po kwalifikacje osiągane na najwyższych poziomach akademickiego i zawodowego kształcenia i szkolenia.

Głównymi użytkownikami ERK będą instytucje zajmujące się krajowymi lub sektorowymi systemami i ramami kwalifikacji.

B. UWAGI SprawozdawcY komisji opiniodawczej

ERK powinny być ramami dla współpracy i instrumentem służącym wzmocnieniu wzajemnego zaufania między krajowymi zainteresowanymi stronami, jak i międzynarodowymi organizacjami sektorowymi zajmującymi się kształceniem i szkoleniem.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej pragnie podkreślić fakt, że udane wdrożenie ERK wymaga dobrowolnego zaangażowania się krajowych organów kształcenia i szkolenia i zainteresowanych stron działających na poziomie sektorowym. Celem ERK jest także stworzenie silniejszych powiązań pomiędzy krajowymi systemami kwalifikacji. Sprawozdawca komisji opiniodawczej zgadza się z tym, iż rozwój krajowych ram kwalifikacji zwiększy szanse powodzenia ERK.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej uważa również, że ustanowienie ERK powinno opierać się na osiągniętych rezultatach, które już charakteryzują kształcenie w Europie, w tym w szczególności na osiągnięciach procesu bolońskiego.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej zwraca także uwagę na fakt, że wzajemne uznanie wiedzy, umiejętności i kompetencji obywateli ma kluczowe znaczenie dla konkurencyjności i spójności społecznej UE, a także dla mobilności poszczególnych obywateli.

Podkreśla on też, że decyzja dotycząca korzystania z ERK podjęta na poziomie krajowym lub sektorowym musi być oparta na zobowiązaniu się do zapewniania jakości. Wprowadzanie systemów zapewniania jakości na wszystkich istotnych poziomach kształcenia i szkolenia i w odniesieniu do samego procesu współpracy ma zasadnicze znaczenie dla wzmacniania wzajemnego zaufania. Konkluzje Rady w sprawie zapewniania jakości w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego z maja 2004 r., zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie dalszej europejskiej współpracy w zakresie zapewniania jakości w szkolnictwie wyższym oraz standardy i wytyczne dotyczące zapewniania jakości w zakresie europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego stanowią najważniejsze dokumenty odniesienia w tym kontekście.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej jest też przekonany, że należy zwrócić szczególną uwagę na wpływ podejścia opartego na wynikach nauczania (w tym wynikach kształcenia nieformalnego i incydentalnego, które zostało zastosowane w ERK) na klasyfikację wiedzy, umiejętności i kompetencji.

POPRAWKI

Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję[1]Poprawki Parlamentu

Poprawka 1

Punkt 1 preambuły

(1) Poszerzanie wiedzy, umiejętności i kompetencji obywateli ma kluczowe znaczenie dla konkurencyjności i spójności społecznej Wspólnoty. Należy promować i zwiększać uczestniczenie w uczeniu się przez całe życie i korzystanie z kwalifikacji na poziomie krajowym i wspólnotowym.

(1) Poszerzanie i uznawanie wiedzy, umiejętności i kompetencji obywateli mają kluczowe znaczenie dla konkurencyjności i spójności społecznej Wspólnoty. Należy promować i zwiększać dostęp i uczestniczenie w uczeniu się przez całe życie i uznawanie oraz korzystanie z kwalifikacji na poziomie krajowym i wspólnotowym.

Poprawka 2

Punkt 8 preambuły

(8) Niniejsze zalecenie jest zgodne z ramami dla europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego oraz deskryptorów cykli przyjętych przez ministrów szkolnictwa wyższego podczas spotkania w Bergen w maju 2005 r.

(8) Niniejsze zalecenie jest opracowane w oparciu o ramy dla europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego oraz deskryptorów cykli uzgodnione przez ministrów szkolnictwa wyższego z 45 krajów europejskich podczas ich spotkania w Bergen w maju 2005 r. w ramach procesu bolońskiego (ramy z Bergen).

Uzasadnienie

Istotne jest oparcie zalecenia na osiągniętych rezultatach, które charakteryzują już kształcenie w Europie.

Poprawka 3

Punkt 8a preambuły (nowy)

 

8a) Konkluzje Rady w sprawie zapewniania jakości w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego z maja 2004 r.1, zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie dalszej europejskiej współpracy w zakresie zapewniania jakości w szkolnictwie wyższym2 oraz ramy z Bergen obejmują wspólne zasady dotyczące zapewniania jakości, które powinny wspierać wdrażanie europejskich ram kwalifikacji.

 

 

1Dok. 9599/04

 

2Dz.U. L 64, z 4.3.2006, str. 60.

Poprawka 4

Zalecenie do państw członkowskich, ustęp 2

2. Odniesienie krajowych systemów kwalifikacji do europejskiego systemu kwalifikacji do 2009 r., w szczególności poprzez odniesienie w sposób przejrzysty poziomów kwalifikacji do poziomów określonych w załączniku I i poprzez opracowanie, w odpowiednich przypadkach, krajowych ram kwalifikacji zgodnie z krajowym ustawodawstwem i praktyką.

2. Odniesienie krajowych systemów kwalifikacji do europejskiego systemu kwalifikacji do 2009 r., w szczególności poprzez odniesienie w sposób przejrzysty poziomów kwalifikacji do poziomów określonych w załączniku I i poprzez opracowanie krajowych ram kwalifikacji zgodnie z krajowym ustawodawstwem i praktyką.

Poprawka 5

Zalecenie do państw członkowskich, ustęp 4a (nowy)

 

4a. Wspieranie i stosowanie zasad dotyczących zapewnienia jakości w zakresie kształcenia i szkolenia ustanowionych w załączniku II przy odnoszeniu kwalifikacji w zakresie szkolnictwa wyższego oraz kształcenia i szkolenia zawodowego w ramach krajowych systemów kwalifikacji do europejskich ram kwalifikacji;

Poprawka 6

Zalecenie do państw członkowskich, ustęp 5, akapit czwarty

5. Wyznaczenie ośrodka krajowego do wspierania i koordynowania powiązań między krajowym systemem kwalifikacji a europejskimi ramami kwalifikacji.

5. Wyznaczenie ośrodka krajowego do wspierania i koordynowania powiązań między krajowym systemem kwalifikacji a europejskimi ramami kwalifikacji, w tym informowania zainteresowanych stron oraz promowania uznawalności kwalifikacji zawodowych.

Uzasadnienie

Zmiana ma na celu podkreślenie, że istotnymi zadaniami ośrodka powinno być informowanie zainteresowanych stron oraz promocja europejskich ram kwalifikacji.

Poprawka 7

Zalecenie do państw członkowskich, ustęp 5, litera (c)

(c) zapewnianie przejrzystości stosowanej metodyki powiązania krajowych poziomów kwalifikacji do europejskich ram kwalifikacji jest przejrzysta i że związane z nią decyzje są publikowane;

(c) udostępnianie i propagowanie przejrzystej metodologii, umożliwiającej porównywanie krajowych poziomów kwalifikacji i powiązanie ich z europejskimi ramami kwalifikacji oraz publikowanie związanych z tym informacji;

Uzasadnienie

Ośrodek powinien udostępniać i propagować przejrzystą metodologię służącą porównywaniu i powiązaniu krajowych poziomów kwalifikacji z europejskimi ramami kwalifikacji.

Poprawka 8

Zalecenie do państw członkowskich, ustęp 5 litera (d)

(d) zapewnianie wytycznych zainteresowanym stronom w zakresie tego, w jaki sposób kwalifikacje krajowe odnoszą się do europejskich ram kwalifikacji poprzez krajowe systemy kwalifikacji;

(d) zapewnianie dostępu do informacji oraz wytycznych zainteresowanym stronom w zakresie tego, w jaki sposób kwalifikacje krajowe odnoszą się do europejskich ram kwalifikacji poprzez krajowe systemy kwalifikacji;

Uzasadnienie

Jednym z najistotniejszych zadań ośrodka powinno być zapewnianie dostępu do informacji zainteresowanym stronom.

Poprawka 9

Zalecenie do państw członkowskich, ustęp 6 punkt (i)

(i) „kompetencja” oznacza udowodnioną umiejętność korzystania z wiedzy, umiejętności i zdolności osobistych, społecznych i/lub metodologicznych, w sytuacjach związanych z praca zawodową lub nauką oraz w rozwoju zawodowym i/lub osobistym. W europejskich ramach kwalifikacji, kompetencja jest określana poprzez odpowiedzialność i niezależność.

(i) „kompetencja” oznacza udowodnioną umiejętność korzystania z wiedzy, umiejętności i zdolności osobistych, społecznych, międzykulturowych i metodologicznych, w sytuacjach związanych z praca zawodową lub nauką oraz w rozwoju zawodowym i osobistym. W europejskich ramach kwalifikacji, kompetencja jest określana poprzez odpowiedzialność i niezależność.

Poprawka 10

Załącznik I, przypis dolny **

** Wynikom nauczania poziomu 6 ERK odpowiada deskryptor pierwszego cyklu ram kwalifikacji Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego.

** Wynikom nauczania poziomu 6 ERK odpowiada deskryptor pierwszego cyklu ram kwalifikacji Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego uzgodnionych przez ministrów szkolnictwa wyższego podczas ich spotkania w Bergen w maju 2005 r. w ramach procesu bolońskiego.

Poprawka 11

Załącznik I, przypis dolny ***

*** Wynikom nauczania poziomu 7 ERK odpowiada deskryptor drugiego cyklu ram kwalifikacji Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego.

*** Wynikom nauczania poziomu 7 ERK odpowiada deskryptor drugiego cyklu ram kwalifikacji Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego uzgodnionych przez ministrów szkolnictwa wyższego podczas ich spotkania w Bergen w maju 2005 r. w ramach procesu bolońskiego.

Poprawka 12

Załącznik I, przypis dolny ****

**** Wynikom nauczania poziomu 8 ERK odpowiada deskryptor trzeciego cyklu ram kwalifikacji Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego.

**** Wynikom nauczania poziomu 8 ERK odpowiada deskryptor trzeciego cyklu ram kwalifikacji Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego uzgodnionych przez ministrów szkolnictwa wyższego podczas ich spotkania w Bergen w maju 2005 r. w ramach procesu bolońskiego.

Poprawka 13

Załącznik II, tytuł

Zasady zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu

Wspólne zasady zapewniania jakości w szkolnictwie wyższym oraz kształceniu i szkoleniu zawodowym w kontekście europejskich ram kwalifikacji

PROCEDURA

Tytuł

Ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie

Odsyłacze

COM(2006)0479 - C6-0294/2006 - 2006/0163(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

EMPL

Komisja opiniodawcza

Data ogłoszenia na posiedzeniu plenarnym

CULT

12.10.2006 r.

 

 

 

Ściślejsza współpraca - data ogłoszenia na posiedzeniu plenarnym

12.10.2006 r.

 

 

 

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

Data powołania

Milan Gaľa

18.12.2006 r.

 

 

Rozpatrzenie w komisji

22.3.2007 r.

10.4.2007 r.

7.5.2007 r.

 

Data przyjęcia

7.5.2007 r.

 

 

 

Wyniki głosowania końcowego

+:

–:

0:

17

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Ivo Belet, Marie-Hélène Descamps, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Claire Gibault, Vasco Graça Moura, Manolis Mavrommatis, Ljudmila Novak, Karin Resetarits, Pál Schmitt, Nikolaos Sifunakis, Tomáš Zatloukal

Zastępcy obecni podczas głosownia końcowego

Gyula Hegyi, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

  • [1]  Dotychczas nieopublikowany w Dz.U.

OPINIA Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (12.4.2007)

dla Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

w sprawie wniosku dotyczącego zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie
(COM(2006)0479 – C6‑0294/2006 – 2006/0163(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Christa Prets

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Rzeczony wniosek dotyczący zalecenia w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji (ERK) dla uczenia się przez całe życie stanowi techniczny instrument, którego ogólnym celem jest poprawa przejrzystości kwalifikacji, a tym samym pomoc państwom członkowskim, poszczególnym obywatelom, pracodawcom oraz podmiotom edukacyjnym i szkoleniowym w porównywaniu kwalifikacji zdobytych w różnych systemach edukacji i szkoleń istniejących w UE. Precyzując, cele wniosku są dwojakie. W celu ułatwienia mobilności nauki i pracy, a tym samym zwiększenia wzrostu i zatrudnienia, ERK mają z jednej strony służyć jako mechanizm przekładu umożliwiający porównywanie kwalifikacji. Z drugiej strony będą one stanowić neutralny punkt odniesienia oparty na wynikach nauczania. ERK obejmują różne systemy edukacji i szkoleń, w zakres których wchodzą: szkolnictwo ogólne i kształcenie dorosłych, edukacja i szkolenie zawodowe oraz szkolnictwo wyższe. Głównym elementem ERK jest zestaw ośmiu poziomów odniesienia opisujących to, co uczący się wie, co rozumie i co potrafi robić, czyli tzw. wyniki nauczania.

Sprawozdawczyni włącza do tekstu perspektywę równości płci, aby zagwarantować, że ERK staną się narzędziem pozwalającym europejskiemu systemowi edukacji i szkoleń na większą przejrzystość, brak dyskryminacji i równą dostępność dla kobiet i mężczyzn. Proponowane poprawki dotyczą uwzględnienia problematyki płci przy definiowaniu i opisywaniu kwalifikacji, równomiernej reprezentacji obu płci w odniesieniu do wszystkich krajowych zainteresowanych stron, gromadzenia danych uwzględniających problematykę płci oraz ogólnego wprowadzenia idei równości płci w ramy uczenia się przez całe życie.

POPRAWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję[1]Poprawki Parlamentu

Poprawka 1

Punkt 1 preambuły

(1) Poszerzanie wiedzy, umiejętności i kompetencji obywateli ma kluczowe znaczenie dla konkurencyjności i spójności społecznej Wspólnoty. Należy promować i zwiększać uczestniczenie w uczeniu się przez całe życie i korzystanie z kwalifikacji na poziomie krajowym i wspólnotowym.

(1) Poszerzanie wiedzy, umiejętności i kompetencji obywateli ma kluczowe znaczenie dla konkurencyjności i spójności społecznej Wspólnoty. Należy promować i zwiększać na poziomie krajowym i wspólnotowym dostęp do uczenia się przez całe życie oraz uczestniczenie w nim i korzystanie z kwalifikacji oraz uznawanie kwalifikacji zdobytych w sposób formalny, nieformalny i incydentalny, a także jakość pracy i równouprawnienie płci.

Poprawka 2

Punkt 2 preambuły

(2) Podczas posiedzenia Rady Europejskiej w Lizbonie w 2000 r. stwierdzono, że większa przejrzystość kwalifikacji powinna być jednym z głównych elementów, które są konieczne do dostosowania systemów kształcenia i szkolenia we Wspólnocie do potrzeb społeczeństwa opartego na wiedzy. Ponadto podczas posiedzenia Rady Europejskiej w Barcelonie w 2002 r. wezwano zarówno do ściślejszej współpracy w sektorze uniwersyteckim oraz do zwiększenia przejrzystości i metod uznawania w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego.

(2) Podczas posiedzenia Rady Europejskiej w Lizbonie w 2000 r. stwierdzono, że większa przejrzystość kwalifikacji powinna być jednym z głównych elementów, które są konieczne do dostosowania systemów kształcenia i szkolenia we Wspólnocie do potrzeb społeczeństwa opartego na wiedzy oraz do osobistych wyborów kobiet i mężczyzn. Ponadto podczas posiedzenia Rady Europejskiej w Barcelonie w 2002 r. wezwano zarówno do ściślejszej współpracy w sektorze uniwersyteckim oraz do zwiększenia przejrzystości i metod uznawania w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego.

Poprawka 3

Punkt 10 preambuły

(10) Celem niniejszego zalecenia jest utworzenie wspólnych ram odniesienia, które będą służyć jako mechanizm przekładu między różnymi systemami kwalifikacji i ich poziomami, zarówno w kształceniu ogólnym, wyższym, jak i szkoleniu zawodowym. Zwiększy to przejrzystość, porównywalność i możliwość przenoszenia kwalifikacji obywateli w różnych państwach członkowskich. Europejskie ramy kwalifikacji powinny ponadto umożliwiać międzynarodowym organizacjom sektorowym odnoszenie swoich systemów kwalifikacji do wspólnego punktu odniesienia, ułatwiając w ten sposób umieszczenie tych kwalifikacji w krajowych systemach kwalifikacji. Niniejsze zalecenie przyczynia się zatem do realizacji szerszych celów promowania uczenia się przez całe życie i zwiększania mobilności pracowników i osób uczących się.

(10) Celem niniejszego zalecenia jest utworzenie wspólnych ram odniesienia, które będą służyć jako mechanizm przekładu między różnymi systemami kwalifikacji i ich poziomami, zarówno w kształceniu ogólnym, wyższym, jak i szkoleniu zawodowym. Zwiększy to przejrzystość kwalifikacji formalnych, nieformalnych i incydentalnych obywateli europejskich, ich porównywalność oraz możliwość ich przenoszenia oraz promowania ich uznawania w różnych państwach członkowskich. Europejskie ramy kwalifikacji powinny ponadto umożliwiać międzynarodowym organizacjom sektorowym odnoszenie swoich publicznych i prywatnych systemów kwalifikacji do wspólnego punktu odniesienia, ułatwiając w ten sposób umieszczenie tych kwalifikacji w krajowych systemach kwalifikacji. Niniejsze zalecenie przyczynia się zatem do realizacji szerszych celów promowania uczenia się przez całe życie, zwiększania mobilności pracowników i osób uczących się oraz ułatwiania dostępu do zatrudnienia.

Poprawka 4

Punkt 10 a preambuły (nowy)

 

(10 a) W ramach uznawania i certyfikacji nieformalnych kwalifikacji należy szczególną uwagę zwrócić na kwalifikacje zdobyte przez kobiety i mężczyzn w związku z opieką nad dziećmi lub osobami będącymi na ich utrzymaniu oraz z udzielaniem im wsparcia edukacyjnego.

Poprawka 5

Punkt 10 b preambuły (nowy)

 

(10 b) Wdrożeniu niniejszego zalecenia powinno towarzyszyć elastyczne dostosowanie struktur oraz możliwości nauczania i uczenia się.

Poprawka 6

Punkt 11 a preambuły (nowy)

 

(11 a) Zasada równości kobiet i mężczyzn powinna zostać włączona do wszystkich środków i działań związanych z opracowaniem, wdrożeniem i oceną niniejszego zalecenia.

Poprawka 7

Zalecenia dla państw członkowskich, ustęp 4

4. Stosowanie podejścia opartego na wynikach nauczania przy definiowaniu i opisywaniu kwalifikacji oraz promowanie uznawania kształcenia nieformalnego i incydentalnego zgodnie ze wspólnymi zasadami europejskimi uzgodnionymi w konkluzjach Rady z dnia 28 maja 2004 r.;

4. Stosowanie podejścia opartego na wynikach nauczania oraz uwzględniającego problematykę płci przy definiowaniu i opisywaniu kwalifikacji oraz promowanie uznawania kształcenia nieformalnego i incydentalnego zgodnie ze wspólnymi zasadami europejskimi uzgodnionymi w konkluzjach Rady z dnia 28 maja 2004 r.;

Poprawka 8

Zalecenia dla państw członkowskich, ustęp 5 litera e)

e) zapewnianie uczestnictwa wszystkich odpowiednich krajowych zainteresowanych stron, w tym, zgodnie z krajowym ustawodawstwem i praktyką, instytucji szkolnictwa wyższego i kształcenia zawodowego, partnerów społecznych, sektorów i ekspertów w zakresie porównywania i wykorzystania kwalifikacji na poziomie europejskim;

e) zapewnianie uczestnictwa, również w celu równomiernej reprezentacji obu płci, wszystkich odpowiednich krajowych zainteresowanych stron, w tym, zgodnie z krajowym ustawodawstwem i praktyką, instytucji szkolnictwa wyższego i kształcenia zawodowego, partnerów społecznych, sektorów i ekspertów w zakresie porównywania i wykorzystania kwalifikacji na poziomie europejskim;

Poprawka 9

Zalecenia dla państw członkowskich, ustęp 6 litera c)

c) „krajowe ramy kwalifikacji” oznaczają instrument służący do klasyfikacji kwalifikacji zgodnie z zestawem kryteriów dla określonych osiąganych poziomów nauczania. Ma to na celu integrację i koordynowanie krajowych podsystemów kwalifikacji i poprawę przejrzystości, dostępu, stopniowania i jakości kwalifikacji w odniesieniu do rynku pracy i społeczeństwa obywatelskiego;

c) „krajowe ramy kwalifikacji” oznaczają instrument służący do klasyfikacji kwalifikacji zgodnie z zestawem kryteriów dla określonych osiąganych poziomów nauczania. Ma to na celu integrację i koordynację krajowych podsystemów kwalifikacji, zapewnienie niedyskryminujących warunków i poprawę przejrzystości, dostępu, stopniowania i jakości kwalifikacji w odniesieniu do rynku pracy i społeczeństwa obywatelskiego;

Poprawka 10

Zatwierdzenie zamierzeń Komisji, ustęp 3

3. Monitorowania działań podejmowanych w odpowiedzi na niniejsze zalecenie i przedstawienie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie po upływie pięciu lat od (skreślenie) przyjęcia sprawozdania na temat zdobytych doświadczeń i wniosków na przyszłość, w tym, w razie konieczności, możliwego przeglądu niniejszego zalecenia.

3. Monitorowania działań podejmowanych w odpowiedzi na niniejsze zalecenie, gromadzenia danych posortowanych ze względu na wiek i płeć oraz przedstawienia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie po upływie pięciu lat od przyjęcia tego zalecenia sprawozdania na temat zdobytych doświadczeń i wniosków na przyszłość, w tym, w razie konieczności, możliwego przeglądu niniejszego zalecenia.

PROCEDURA

Tytuł

Ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie

Odsyłacze

COM(2006)0479 - C6-0294/2006 - 2006/0163(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

EMPL

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

FEMM

12.10.2006

 

 

 

Ściślejsza współpraca - data ogłoszenia na posiedzeniu

12.10.2006

 

 

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej

       Data powołania

Christa Prets

17.1.2007

 

 

Rozpatrzenie w komisji

26.2.2007

 

 

 

Data przyjęcia

12.4.2007

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

14

0

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Katerina Batzeli, Věra Flasarová, Nicole Fontaine, Lissy Gröner, Esther Herranz García, Lívia Járóka, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Urszula Krupa, Pia Elda Locatelli, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Christa Prets, Eva-Britt Svensson, Anna Záborská

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Gabriela Creţu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

  • [1]  Dz.U. C ... z 30.1.2007, str. ....

PROCEDURA

Tytul

Ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie

Odsyłacze

COM(2006)0479 - C6-0294/2006 - 2006/0163(COD)

Data przedstawienia w PE

5.9.2006

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

12.10.2006

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

12.10.2006

CULT

12.10.2006

FEMM

12.10.2006

 

Ściślejsza współpraca

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

CULT

12.10.2006

 

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Mario Mantovani

26.10.2006

 

 

Rozpatrzenie w komisji

20.3.2007

8.5.2007

5.6.2007

 

Data przyjęcia

7.6.2007

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

39

1

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jan Andersson, Alexandru Athanasiu, Emine Bozkurt, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Proinsias De Rossa, Harlem Désir, Harald Ettl, Richard Falbr, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Ona Juknevičienė, Jan Jerzy Kułakowski, Jean Lambert, Raymond Langendries, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Ana Mato Adrover, Mary Lou McDonald, Elisabeth Morin, Csaba Őry, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Kathy Sinnott, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Udo Bullmann, Françoise Castex, Monica Maria Iacob-Ridzi, Sepp Kusstatscher, Mario Mantovani, Dimitrios Papadimoulis, Evangelia Tzampazi

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Antonio Tajani, Bilyana Ilieva Raeva