ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 97/67/EΚ σχετικά με την πλήρη υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών

22.6.2007 - (COM(2006)0594 – C6‑0354/2006 – 2006/0196(COD)) - ***I

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
Εισηγητής: Markus Ferber

Διαδικασία : 2006/0196(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0246/2007
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0246/2007
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 97/67/EΚ σχετικά με την πλήρη υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών

(COM(2006)0594 – C6‑0354/2006 – 2006/0196(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2006)0594)[1],

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, το άρθρο 47, παράγραφος 2, το άρθρο 55 και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6‑0354/2006),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καθώς και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A6-0246/2007),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η ΕπιτροπήΤροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 3 Α (νέα)

 

(3 α) Ο θετικός ρόλος που διαδραματίζουν οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος (ΥΓΟΕ) υπογραμμίσθηκε από το ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ αριθ. 219 το οποίο αναφέρει ότι οι ταχυδρομικές υπηρεσίες, με 77% θετικές γνώμες, αποτελούν την ΥΓΟΕ που χαίρει μεγαλύτερης εκτίμησης μεταξύ των χρηστών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Οι ΥΓΟΕ αποτελούν βεβαίως τμήμα των αξιών της Ένωσης, πρέπει όμως να υπογραμμισθούν η προσήλωση και ο βαθμός ιδιαίτερης ικανοποίησης των χρηστών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τις ταχυδρομικές υπηρεσίες.

Πρέπει να δοθεί έμφαση στον υψηλό βαθμό ικανοποίησης των χρηστών ταχυδρομικών υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Είναι απαραίτητο να τονισθεί ο υψηλός βαθμός ικανοποίησης των χρηστών ταχυδρομικών υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τροπολογία 2

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 3 Β (νέα)

 

(3β) Στο βαθμό που αποτελούν ουσιαστικό μέσο επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών, οι ταχυδρομικές υπηρεσίες επιτελούν ουσιαστικό ρόλο, ο οποίος εντάσσεται στους στόχους της κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Οι ταχυδρομικές υπηρεσίες συμβάλλουν αποφασιστικά στην οικονομική ανάπτυξη των αστικών και αγροτικών περιφερειών και συνιστούν μείζον στοιχείο κοινωνικής συνοχής τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές ζώνες.

Τροπολογία 3

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 4 Α (νέα)

 

(4α) Οι αγορές ταχυδρομικών υπηρεσιών στην Ευρώπη έχουν υποστεί δραματικές αλλαγές κατά το πρόσφατο παρελθόν, εξέλιξη στην οποία έχουν δώσει ώθηση οι πρόοδοι της τεχνολογίας και ο αυξημένος ανταγωνισμός που προήλθε από την κατάργηση των κανονιστικών διατάξεων. Λόγω της παγκοσμιοποίησης είναι ουσιαστικό να υιοθετήσουμε προορατική και υπέρ των εξελίξεων στάση ώστε να μην στερήσουμε από την Ένωση

τα οφέλη από αυτές τις αλλαγές.

Τροπολογία 4

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 6

(6) Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Φεβρουαρίου 2006 τόνισε την κοινωνική και οικονομική σημασία των αποτελεσματικών ταχυδρομικών υπηρεσιών και το σημαντικό ρόλο τους στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισσαβόνας, αναφέροντας ότι τα μεταρρυθμιστικά μέτρα που έχουν εφαρμοστεί μέχρι τώρα έχουν προκαλέσει σημαντικές θετικές εξελίξεις στον ταχυδρομικό τομέα, καθώς και άνοδο της ποιότητας, αύξηση της αποτελεσματικότητας και καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών.

(6) Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Φεβρουαρίου 2006 τόνισε την κοινωνική και οικονομική σημασία των αποτελεσματικών ταχυδρομικών υπηρεσιών και το σημαντικό ρόλο τους στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισσαβόνας, αναφέροντας ότι τα μεταρρυθμιστικά μέτρα που έχουν εφαρμοστεί μέχρι τώρα έχουν προκαλέσει σημαντικές θετικές εξελίξεις στον ταχυδρομικό τομέα, καθώς και άνοδο της ποιότητας, αύξηση της αποτελεσματικότητας και καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών. Δεδομένων των ενίοτε αισθητά διαφορετικών εξελίξεων που αφορούν τις υποχρεώσεις επί θεμάτων καθολικής υπηρεσίας στα κράτη μέλη, το εν λόγω ψήφισμα ζητούσε από την Επιτροπή να επικεντρώσει τις προσπάθειές της, κατά την σύνταξη της μελέτης προγνώσεων, ειδικότερα στην ποιότητα της παροχής της καθολικής υπηρεσίας και της μελλοντικής της χρηματοδότησης και να προτείνει, στο πλαίσιο της μελέτης αυτής, έναν ορισμό, ένα πεδίο εφαρμογής και κατάλληλη χρηματοδότηση για την καθολική υπηρεσία. Σημειώνει επίσης ότι τα ταχυδρομικά δίκτυα έχουν αναντικατάστατες εδαφικές και κοινωνικές διαστάσεις που καθιστούν δυνατή την παγκόσμια πρόσβαση σε ουσιαστικές τοπικές υπηρεσίες.

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη τα πολύ συγκεκριμένα αιτήματα τα οποία διατυπώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς την Επιτροπή στο ψήφισμά του της 2ας Φεβρουαρίου 2006 για την εφαρμογή της οδηγίας περί ταχυδρομικών υπηρεσιών σε σχέση με τη μελέτη προγνώσεων.

Ο ουσιαστικός ρόλος τον οποίο διαδραματίζουν οι ταχυδρομικές υπηρεσίες στο ζήτημα της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής προβλήθηκε στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τούτο πρέπει να γίνει και στην παρούσα οδηγία.

Τροπολογία 5

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 7

(7) Σύμφωνα με την οδηγία 97/67/ΕΚ, εκπονήθηκε μελέτη προγνώσεων που αξιολόγησε, για κάθε κράτος μέλος, τις επιπτώσεις για την καθολική υπηρεσία της πλήρους υλοποίησης της εσωτερικής αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών του 2009. Η Επιτροπή πραγματοποίησε επίσης διεξοδική επισκόπηση του κοινοτικού ταχυδρομικού τομέα, όπου περιλαμβανόταν η ανάθεση μελετών για τις οικονομικές, κοινωνικές και τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα και διενήργησε εκτεταμένες διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

(7) Σύμφωνα με την οδηγία 97/67/ΕΚ, εκπονήθηκε μελέτη προγνώσεων που αξιολόγησε τις επιπτώσεις για την καθολική υπηρεσία της πλήρους υλοποίησης της εσωτερικής αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών του 2009. Η Επιτροπή πραγματοποίησε επίσης διεξοδική επισκόπηση του κοινοτικού ταχυδρομικού τομέα, όπου περιλαμβανόταν η ανάθεση μελετών για τις οικονομικές, κοινωνικές και τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα και διενήργησε εκτεταμένες διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Ωστόσο, δεν διατίθεαι ακόμη κάποια μελέτη του περιβαλλοντικού αντικτύπου για κάθε χώρα χωριστά, η οποια να λαμβάνει υπόψη την εθνική γεωγραφική ιδιαιτερότητα.

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή δεν έχει εκπονήσει μέχρι στιγμής χωριστές μελέτες αντικτύπου για κάθε ένα από τα 27 κράτη μέλη. Πλην όμως, η διανομή της αλληλογραφίας δεν μπορεί να αξιολογηθεί με ταυτόσημο τρόπο μεταξύ των διαφόρων περιοχών, δηλαδή μεταξύ, αφενός, κρατών που δεν αντιμετωπίζουν κανένα γεωγραφικό περιορισμό και, αφετέρου, κρατών με πολλές αγροτικές, ορεινές ή νησιωτικές περιοχές.

Τροπολογία 6

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 8

(8) Σύμφωνα με τη μελέτη προγνώσεων, ο βασικός στόχος της διασφάλισης της διηνεκούς παροχής μιας καθολικής υπηρεσίας που θα ανταποκρίνεται στα πρότυπα ποιότητας τα καθορισμένα από τα κράτη μέλη σύμφωνα με την οδηγία 97/67/ΕΚ, μπορεί να εξασφαλιστεί σε όλη την Κοινότητα μέχρι το 2009 χωρίς να υπάρχει ανάγκη για αποκλειστικό τομέα.

(8) Στη μελέτη προγνώσεων διατυπώνεται ο ισχυρισμός ότι ο βασικός στόχος της διασφάλισης της διηνεκούς παροχής μιας καθολικής υπηρεσίας που θα ανταποκρίνεται στα πρότυπα ποιότητας τα καθορισμένα από τα κράτη μέλη σύμφωνα με την οδηγία 97/67/ΕΚ, μπορεί να εξασφαλιστεί σε όλη την Κοινότητα μέχρι το 2009 χωρίς να υπάρχει ανάγκη για αποκλειστικό τομέα. Η μελέτη προγνώσεων ωστόσο δεν παρέσχε επαρκή στοιχεία που να βεβαιώνουν ότι η διηνεκής καθολική υπηρεσία μπορεί να εξασφαλισθεί εξίσου σε κάθε κράτος μέλος όταν η αγορά ταχυδρομικών υπηρεσιών θα ανοίξει πλήρως το 2009.

Αιτιολόγηση

Η μελέτη προγνώσεων αφήνει αμφιβολίες ως προς τη διηνεκή παροχή καθολικής υπηρεσίας σε κάθε κράτος μέλος.

Τροπολογία 7

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 10

(10) Η μελέτη προγνώσεων δείχνει ότι ο αποκλειστικός τομέας δεν θα πρέπει να είναι πλέον η προτιμούμενη λύση για τη χρηματοδότηση της καθολικής υπηρεσίας. Η αξιολόγηση αυτή λαμβάνει υπόψη το ενδιαφέρον της Κοινότητας και των κρατών μελών της για την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς και το δυναμικό της για την εξασφάλιση ανάπτυξης και απασχόλησης, καθώς και για να εξασφαλίζεται η ύπαρξη μιας αποδοτικής υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος προς όφελος όλων των χρηστών. Ενδείκνυται επομένως να επιβεβαιωθεί η ημερομηνία της 1ης Ιανουαρίου 2009 ως το τελικό βήμα για την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς των ταχυδρομικών υπηρεσιών.

(10) Η μελέτη προγνώσεων δείχνει ότι ο αποκλειστικός τομέας δεν θα πρέπει να είναι πλέον η προτιμούμενη λύση για τη χρηματοδότηση της καθολικής υπηρεσίας. Η αξιολόγηση αυτή λαμβάνει υπόψη το ενδιαφέρον της Κοινότητας και των κρατών μελών της για την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς και το δυναμικό της για την εξασφάλιση ανάπτυξης και απασχόλησης, καθώς και για να εξασφαλίζεται η ύπαρξη μιας αποδοτικής υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος προς όφελος όλων των χρηστών.

Τροπολογία 8

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 11

(11) Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες προώθησης των αλλαγών στο εσωτερικό του ταχυδρομικού τομέα, και συγκεκριμένα η ζήτηση και οι μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών, οι οργανωτικές αλλαγές, η αυτοματοποίηση και η εισαγωγή νέων τεχνολογιών, η υποκατάσταση από ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνιών και το άνοιγμα της αγοράς.

(11) Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες προώθησης των αλλαγών στο εσωτερικό του ταχυδρομικού τομέα, και συγκεκριμένα η ζήτηση και οι μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών, οι οργανωτικές αλλαγές, η αυτοματοποίηση και η εισαγωγή νέων τεχνολογιών, η υποκατάσταση από ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνιών και το άνοιγμα της αγοράς. Για να αντιμετωπισθεί ο ανταγωνισμός, να ικανοποιηθούν οι νέες απαιτήσεις των καταναλωτών και να εξασφαλισθούν νέες πηγές χρηματοδότησης, οι πάροχοι ταχυδρομικών υπηρεσιών μπορούν να διαφοροποιήσουν τις δραστηριότητές τους παρέχοντας ηλεκτρονικές επιχειρηματικές υπηρεσίες ή άλλες υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών.

Αιτιολόγηση

Η παροχή ηλεκτρονικών επιχειρηματικών υπηρεσιών ή άλλων υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών μπορεί να δώσουν τη δυνατότητα στους παρόχους ταχυδρομικών υπηρεσιών να εξασφαλίσουν νέους τομείς αγοράς που αναπτύσσονται παράλληλα με τις παραδοσιακές ταχυδρομικές υπηρεσίες.

Τροπολογία 9

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 11 Α (νέα)

 

(11α) Οι πάροχοι ταχυδρομικών υπηρεσιών, περιλαμβανομένων των καθορισμένων φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας, παρακινούνται να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά τους από τις νέες προκλήσεις του ανταγωνισμού που διαφέρουν από τις παραδοσιακές ταχυδρομικές υπηρεσίες (όπως η ψηφιακή τεχνολογία και οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες) και τούτο θα συμβάλει αυτό καθαυτό σε μεγάλη αύξηση της ανταγωνιστικότητας.

Αιτιολόγηση

Οι πάροχοι ταχυδρομικής υπηρεσίας - περιλαμβανομένων των φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας - αναγκάζονται να εκσυγχρονισθούν και να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα λόγω της σημαντικής ανταγωνιστικής πρόκλησης που συνιστούν τα μη παραδοσιακά εργαλεία και οι δυνατότητες που απορρέουν από τα επιτεύγματα της νέας τεχνολογίας.

Τροπολογία 10

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 12

(12) Το πλήρες άνοιγμα της αγοράς θα συμβάλει στη διεύρυνση του συνολικού μεγέθους των ταχυδρομικών αγορών· θα συμβάλει περαιτέρω στη διατήρηση της διατηρήσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας στους φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας ενώ παράλληλα θα διευκολύνει τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης σε άλλους φορείς, στους νεοεισερχόμενους στην αγορά και σε συναφείς οικονομικές δραστηριότητες. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την αρμοδιότητα των κρατών μελών για κανονιστική ρύθμιση των συνθηκών απασχόλησης στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών.

(12) Το προοδευτικό άνοιγμα της αγοράς μπορεί, εάν προετοιμασθεί προσεκτικά, να συμβάλει στη διεύρυνση του συνολικού μεγέθους των ταχυδρομικών αγορών· θα συμβάλει περαιτέρω υπό συνθήκες που εξασφαλίζουν ουδετερότητα ως προς τον ανταγωνισμό στη διατήρηση της διατηρήσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας στους φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας ενώ παράλληλα θα διευκολύνει τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης σε άλλους φορείς, στους νεοεισερχόμενους στην αγορά και σε συναφείς οικονομικές δραστηριότητες. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την αρμοδιότητα των κρατών μελών για κανονιστική ρύθμιση των συνθηκών απασχόλησης στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών η οποία ωστόσο δεν πρέπει να οδηγεί σε αθέμιτο ανταγωνισμό. Κατά την προετοιμασία του ανοίγματος της αγοράς λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι κοινωνικές παράμετροι ιδιαίτερα όσον αφορά το προηγουμένως προσληφθέν προσωπικό για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Αιτιολόγηση

Το άνοιγμα της αγοράς πρέπει να διενεργηθεί με προσοχή· συγκεκριμένα οι διαφορετικές συνθήκες απασχόλησης μεταξύ των παρόχων ταχυδρομικών υπηρεσιών δεν πρέπει να οδηγήσουν σε αθέμιτο ανταγωνισμό.

Τροπολογία 11

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 13

(13) Επιπλέον, η αύξηση της ανταγωνιστικότητας θα δώσει στον ταχυδρομικό τομέα τη δυνατότητα να συνδεθεί οργανικά με εναλλακτικές μεθόδους επικοινωνίας και θα επιτρέψει τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται στους χρήστες, των οποίων οι ανάγκες αυξάνονται συνεχώς.

(13) Επιπλέον, η αύξηση της ανταγωνιστικότητας θα δώσει στον ταχυδρομικό τομέα τη δυνατότητα να συνδεθεί οργανικά με εναλλακτικές μεθόδους επικοινωνίας και θα επιτρέψει τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται στους χρήστες, των οποίων οι ανάγκες αυξάνονται συνεχώς. Το περαιτέρω άνοιγμα της αγοράς θα εξακολουθήσει να είναι ευεργετικό, ιδίως για τους καταναλωτές και ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τόσο ως αποστολείς όσο και ως παραλήπτες αλληλογραφίας, επιφέρωντας βελτίωση της ποιότητας, μεγαλύτερη επιλογή, μειώσεις τιμών, καινοτόμους υπηρεσίες και επιχειρηματικά πρότυπα. Η αγορά ταχυδρομικών υπηρεσιών αποτελεί σήμερα μέρος μιας ευρύτερης αγοράς επικοινωνιών, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που πρέπει να ληφθούν υπόψη καά την αποτίμηση της αγοράς.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να τονισθούν τα ειδικά πλεονεκτήματα για τους καταναλωτές. Ειδικότερα, δεδομένου ότι η αλληλογραφία που στέλνουν οι καταναλωτές αντιπροσωπεύει μόνον ένα μικρό μερίδιο της συνολικής αλληλογραφίας (περίπου το 10%), σε σύγκριση με τη λοιπή αλληλογραφία την οποία αποστέλλουν οι επιχειρήσεις, τα οφέλη για τον καταναλωτή θα πρέπει να εξηγούνται τόσο υπό το πρίσμα της αποστολής όσο και της παραλαβής (την οποία συχνά πληρώνουν οι καταναλωτές, είτε άμεσα - π.χ. καταστάσεις τραπεζικού λογαριασμού, ηλεκτρονικές αγορές - είτε έμμεσα).

Οι ταχυδρομικές υπηρεσίες πρέπει να εξετασθούν σε σχέση με την αγορά επικοινωνιών στο σύνολό τους, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών επικοινωνιών όπως τα ηλεκτρονικά μηνύματα.

Τροπολογία 12

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 13 A (νέα)

 

(13a) Το ταχυδρομικό δίκτυο της υπαίθρου, μεταξύ άλλων σε ορεινές και νησιωτικές περιφέρειες, επιτελεί ουσιαστικό ρόλο στην ένταξη των επιχειρήσεων στην εθνική/ παγκόσμια οικονομία και στη διατήρηση της συνοχής υπό την έννοια της κοινωνίας και της απασχόλησης. Επιπλέον, τα ταχυδρομεία της υπαίθρου στις ορεινές και νησιωτικές περιφέρειες μπορούν να εξασφαλίσουν ουσιαστικό δίκτυο υποδομών για παγκόσμια πρόσβαση στις τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών.

Αιτιολόγηση

Για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις που έχουν εγκατασταθεί σε ορεινές και νησιωτικές περιφέρειες το ταχυδρομικό δίκτυο αποτελεί σύνδεσμο με την οικονομία εκτός αυτών των περιφερειών καθώς και σύνδεσμο με τις νέες τηλεπικοινωνιακές τεχνολογίες.

Τροπολογία 13

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 14

(14) Οι εξελίξεις στις γειτονικές αγορές επικοινωνιών είχαν διαφορετικές επιπτώσεις σε διαφορετικές περιφέρειες της Κοινότητας και τμήματα του πληθυσμού και τη χρήση των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Πρέπει να διατηρηθεί η εδαφική και κοινωνική συνοχή και, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα κράτη μέλη μπορούν να αναπροσαρμόσουν ορισμένα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας για να ανταποκριθούν στην τοπική ζήτηση εφαρμόζοντας την ευελιξία που προβλέπεται στην οδηγία 97/67/EΚ, ενδείκνυται να διατηρηθεί πλήρως η καθολική υπηρεσία και οι συναφείς απαιτήσεις ποιότητας που ορίζονται στην εν λόγω οδηγία. Για να εξασφαλιστεί ότι το άνοιγμα της αγοράς θα συνεχίσει να παρέχει οφέλη σε όλους τους χρήστες, ιδιαίτερα στους καταναλωτές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα κράτη μέλη πρέπει να παρακολουθούν και να εποπτεύουν τις εξελίξεις στην αγορά. Πρέπει να θεσπίζουν κατάλληλα κανονιστικά μέτρα, που προβλέπονται στο πλαίσιο της οδηγίας, προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι η δυνατότητα πρόσβασης σε ταχυδρομικές υπηρεσίες θα συνεχίσει να ικανοποιεί τις ανάγκες των χρηστών εξασφαλίζοντας, κατά περίπτωση, έναν ελάχιστο αριθμό υπηρεσιών στο ίδιο σημείο πρόσβασης.

(14) Οι εξελίξεις στις γειτονικές αγορές επικοινωνιών είχαν διαφορετικές επιπτώσεις σε διαφορετικές περιφέρειες της Κοινότητας και τμήματα του πληθυσμού και τη χρήση των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Πρέπει να διατηρηθεί η εδαφική και κοινωνική συνοχή και, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα κράτη μέλη μπορούν να αναπροσαρμόσουν ορισμένα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας για να ανταποκριθούν στην τοπική ζήτηση εφαρμόζοντας την ευελιξία που προβλέπεται στην οδηγία 97/67/EΚ, ενδείκνυται να διατηρηθεί πλήρως η καθολική υπηρεσία και οι συναφείς απαιτήσεις ποιότητας που ορίζονται στην εν λόγω οδηγία. Για να εξασφαλιστεί ότι το άνοιγμα της αγοράς θα συνεχίσει να παρέχει οφέλη σε όλους τους χρήστες, ιδιαίτερα στους καταναλωτές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα κράτη μέλη πρέπει να παρακολουθούν και να εποπτεύουν τις εξελίξεις στην αγορά. Πρέπει να θεσπίζουν κατάλληλα κανονιστικά μέτρα, που προβλέπονται στο πλαίσιο της οδηγίας και εξασφαλίζουν ότι η δυνατότητα πρόσβασης σε ταχυδρομικές υπηρεσίες θα συνεχίσει να ικανοποιεί τις ανάγκες των χρηστών εξασφαλίζοντας, κατά περίπτωση, έναν ελάχιστο αριθμό υπηρεσιών στο ίδιο σημείο πρόσβασης και κυρίως ότι δεν θα ζημιωθεί η πυκνότητα των σημείων πρόσβασης στις ταχυδρομικές υπηρεσίες όσον αφορά τις αγροτικές και απομακρυσμένες περιφέρειες. Παράλληλα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν και να επιβάλλουν ανάλογες ποινές προς τους παρόχους υπηρεσιών σε περιπτώσεις μη

συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις τους.

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση είναι αναγκαία ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα ζημιωθεί η πυκνότητα των σημείων πρόσβασης στις ταχυδρομικές υπηρεσίες όσον αφορά τις αγροτικές και απομακρυσμένες περιφέρειες και ότι το άνοιγμα του τομέα στην αγορά δεν θα θέσει σε κίνδυνο τη συνοχή μιας επικράτειας.

Τροπολογία 14

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 14 Α (νέα)

 

(14α) Η καθολική υπηρεσία την οποία διασφαλίζει η οδηγία 96/97/ΕΚ εγγυάται μια συλλογή και μια διανομή στην οικία ή στις εγκαταστάσεις κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου κάθε εργάσιμη ημέρα, ακόμη και στις απομακρυσμένες ή τις αραιοκατοικημένες περιοχές.

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να διευκρινισθεί περαιτέρω ότι η οδηγία κατοχυρώνει την παροχή υπηρεσιών ταχυδρομείου πέντε μέρες την εβδομάδα στις απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές.

Τροπολογία 15

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 14 Β (νέα)

 

(14β) Ο όρος 'χρήστες' περιλαμβάνει επιμέρους καταναλωτές και εμπορικές οντότητες που χρησιμοποιούν καθολικές υπηρεσίες, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά στην οδηγία 97/67/EΚ.

Αιτιολόγηση

Η αποσαφήνιση του ορισμού του όρου "χρήστες" στην οδηγία θα συμβάλει στην υιοθέτηση ενός συνεκτικού λεξιλογίου, σύμφωνου με εκείνο που χρησιμοποιείται στην προηγούμενη οδηγία περί ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Τροπολογία 16

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 14 Γ (νέα)

 

(14γ) Η διάθεση ταχυδρομικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας συμβάλλει σημαντικά στο να επιτευχθεί ο στόχος της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής. Η ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα προσφέρει ιδιαίτερα στις απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές νέες δυνατότητες για να συμμετέχουν στην οικονομική ζωή, πράγμα για το οποίο βασική προϋπόθεση είναι η ύπαρξη καλών ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαία μια ιδιαίτερη παράγραφος για να προβληθεί η ιδιαίτερη σημασία των ταχυδρομικών υπηρεσιών στις αγροτικές, αραιοκατοικημένες και απομακρυσμένες περιοχές. Παράλληλα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ακριβώς σε αυτές τις περιοχές η ηλεκτρονική επιχειρηματική δράση μπορεί να διασφαλίσει την πρόσβαση στα αγαθά και στις υπηρεσίες. Η ηλεκτρονική επιχειρnματικότητα μπορεί όμως να εκδιπλώσει τις δυνατότητές της, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες ικανοποιητικές ταχυδρομικές υπηρεσίες.

Τροπολογία 17

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 15

(15) Η οδηγία 97/67/EΚ καθιέρωσε την προτίμηση για παροχή της καθολικής υπηρεσίας μέσω του καθορισμού φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας. Η ανάπτυξη μεγαλύτερου ανταγωνισμού και επιλογών σημαίνει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν περισσότερη ευελιξία να καθορίζουν τον πιο αποτελεσματικό και κατάλληλο μηχανισμό που θα εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα της καθολικής υπηρεσίας, τηρώντας παράλληλα τις αρχές της αντικειμενικότητας, της διαφάνειας, της αποφυγής των διακρίσεων, της αναλογικότητας και της ελάχιστης στρέβλωσης της αγοράς που απαιτείται για να εξασφαλιστεί η ελεύθερη παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά. Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν ένα από τα παρακάτω ή συνδυασμό τους: παροχή της καθολικής υπηρεσίας από τις δυνάμεις της αγοράς, καθορισμό μιας ή περισσότερων επιχειρήσεων που θα παρέχουν διαφορετικά στοιχεία της καθολικής υπηρεσίας ή που θα καλύπτουν διαφορετικά μέρη της επικράτειας και παροχή υπηρεσιών μέσω διαδικασιών δημόσιων προμηθειών.

(15) Η οδηγία 97/67/EΚ καθιέρωσε την προτίμηση για παροχή της καθολικής υπηρεσίας μέσω του καθορισμού φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας. Η ανάπτυξη μεγαλύτερου ανταγωνισμού και επιλογών σημαίνει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν περισσότερη ευελιξία να καθορίζουν τον πιο αποτελεσματικό και κατάλληλο μηχανισμό που θα εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα της καθολικής υπηρεσίας, τηρώντας παράλληλα τις αρχές της αντικειμενικότητας, της διαφάνειας, της αποφυγής των διακρίσεων, της αναλογικότητας και της ελάχιστης στρέβλωσης της αγοράς που απαιτείται για να εξασφαλιστεί η ελεύθερη παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά. Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν ένα από τα παρακάτω ή συνδυασμό τους: παροχή της καθολικής υπηρεσίας από τις δυνάμεις της αγοράς, καθορισμό μιας ή περισσότερων επιχειρήσεων που θα παρέχουν διαφορετικά στοιχεία της καθολικής υπηρεσίας ή που θα καλύπτουν διαφορετικά μέρη της επικράτειας και παροχή υπηρεσιών μέσω διαδικασιών δημόσιων προμηθειών.

 

Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος αποφασίσει να ορίσει μία ή περισσότερες επιχειρήσεις για την παροχή καθολικής υπηρεσίας ή για την παροχή των ποικίλων συνιστωσών της καθολικής υπηρεσίας, πρέπει να διασφαλισθεί ότι οι απαιτήσεις περί ποιότητας της καθολικής υπηρεσίας

θα τηρούνται και από άλλους παρόχους καθολικής υπηρεσίας.

Τροπολογία 18

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 16

(16) Είναι σημαντικό για τους χρήστες να έχουν πλήρη πληροφόρηση σχετικά με τις καθολικές υπηρεσίες που παρέχονται και για τις επιχειρήσεις που παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες να έχουν πληροφόρηση σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του ή των φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας. Τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι καταναλωτές θα έχουν πλήρη πληροφόρηση σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τη δυνατότητα πρόσβασης στις συγκεκριμένες υπηρεσίες που παρέχονται. Ενδείκνυται ωστόσο, σε συμφωνία με την αυξημένη ευελιξία των κρατών μελών να εξασφαλίζουν την παροχή της καθολικής υπηρεσίας με τρόπους διαφορετικούς από τον καθορισμό του ή των φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας, να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα ευελιξίας να αποφασίζουν με ποιο τρόπο οι πληροφορίες αυτές θα διατίθενται στο κοινό.

(16) Είναι σημαντικό για τους χρήστες να έχουν πλήρη πληροφόρηση σχετικά με τις καθολικές υπηρεσίες που παρέχονται και για τις επιχειρήσεις που παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες να έχουν πληροφόρηση σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του ή των φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας. Τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι καταναλωτές θα έχουν πλήρη πληροφόρηση σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τη δυνατότητα πρόσβασης στις συγκεκριμένες υπηρεσίες που παρέχονται. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να παρακολουθούν κατά πόσο γίνονται διαθέσιμες όλες αυτές οι πληροφορίες. Ενδείκνυται ωστόσο, σε συμφωνία με την αυξημένη ευελιξία των κρατών μελών να εξασφαλίζουν την παροχή της καθολικής υπηρεσίας με τρόπους διαφορετικούς από τον καθορισμό του ή των φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας, να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα ευελιξίας να αποφασίζουν με ποιο τρόπο οι πληροφορίες αυτές θα διατίθενται στο κοινό.

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται να αποσαφηνιστεί το ποιες πληροφορίες θα διατίθενται στους διάφορους χρήστες. Ωστόσο, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί το δικαίωμα των χρηστών στην πληροφόρηση, μέσω παρακολούθησης από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές.

Τροπολογία 19

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 17

(17) Έχοντας υπόψη τις εκπονηθείσες μελέτες και με σκοπό την αποδέσμευση του πλήρους δυναμικού της εσωτερικής αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών, ενδείκνυται να καταργηθεί η χρήση του αποκλειστικού τομέα και των ειδικών δικαιωμάτων με σκοπό την εξασφάλιση της χρηματοδότησης της καθολικής υπηρεσίας.

(17) Έχοντας υπόψη τις εκπονηθείσες μελέτες και με σκοπό την αποδέσμευση του πλήρους δυναμικού της εσωτερικής αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών, ενδείκνυται να καταργηθεί η χρήση του αποκλειστικού τομέα και των ειδικών δικαιωμάτων με σκοπό την εξασφάλιση της χρηματοδότησης της καθολικής υπηρεσίας. Ενόψει τη κατάστασης των κρατών μελών ενδείκνυται να καταργηθεί η χρήση του αποκλειστικού τομέα και των ειδικών δικαιωμάτων το τέλος του 2010.

Τροπολογία 20

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 18

(18) Η εξωτερική χρηματοδότηση του κατάλοιπου καθαρού κόστους της καθολικής υπηρεσίας μπορεί να εξακολουθήσει να είναι απαραίτητη για ορισμένα κράτη μέλη. Επομένως, καλό θα είναι να εξηγούνται σαφώς οι εναλλακτικές λύσεις που υπάρχουν για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης της καθολικής υπηρεσίας, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο και δικαιολογείται επαρκώς, ενώ τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής των χρηματοδοτικών μηχανισμών που θα χρησιμοποιηθούν. Σε αυτές τις εναλλακτικές λύσεις περιλαμβάνεται η χρήση διαδικασιών δημοσίων προμηθειών και, όταν οι υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας συνεπάγονται καθαρό κόστος της καθολικής υπηρεσίας και αντιπροσωπεύουν άδικη επιβάρυνση για την καθορισμένη επιχείρηση, την αποζημίωση από το δημόσιο και τον επιμερισμό του κόστους μεταξύ των φορέων παροχής υπηρεσιών ή/και των χρηστών με διαφάνεια μέσω συνεισφορών σε ένα ταμείο αποζημιώσεων. Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν και άλλα μέσα χρηματοδότησης που επιτρέπονται από την κοινοτική νομοθεσία, όπως το να αποφασίζουν ότι τα κέρδη που προέρχονται από άλλες δραστηριότητες των φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας οι οποίες δεν εμπίπτουν στο πεδίο της καθολικής υπηρεσίας θα μπορούν να διατίθενται συνολικά ή εν μέρει για τη χρηματοδότηση του καθαρού κόστους της καθολικής υπηρεσίας, εφόσον αυτό είναι συμβατό με την παρούσα οδηγία.

(18) Η εξωτερική χρηματοδότηση του κατάλοιπου καθαρού κόστους της καθολικής υπηρεσίας μπορεί να εξακολουθήσει να είναι απαραίτητη για ορισμένα κράτη μέλη. Επομένως, καλό θα είναι να εξηγούνται σαφώς οι εναλλακτικές λύσεις που υπάρχουν για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης της καθολικής υπηρεσίας, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο και δικαιολογείται επαρκώς, ενώ τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής των χρηματοδοτικών μηχανισμών που θα χρησιμοποιηθούν. Σε αυτές τις εναλλακτικές λύσεις περιλαμβάνεται η χρήση διαδικασιών δημοσίων προμηθειών, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που υπόκεινται σε άμεση διαπραγμάτευση, και, όταν οι υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας συνεπάγονται καθαρό κόστος της καθολικής υπηρεσίας συνεπάγονται καθαρό κόστος της καθολικής υπηρεσίας και αντιπροσωπεύουν άδικη επιβάρυνση για την καθορισμένη επιχείρηση, την αποζημίωση από το δημόσιο και τον επιμερισμό του κόστους μεταξύ των φορέων παροχής υπηρεσιών ή/και των χρηστών με διαφάνεια μέσω συνεισφορών σε ένα ταμείο αποζημιώσεων. Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν και άλλα μέσα χρηματοδότησης που επιτρέπονται από την κοινοτική νομοθεσία, όπως το να αποφασίζουν ότι τα κέρδη που προέρχονται από άλλες δραστηριότητες των φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας οι οποίες δεν εμπίπτουν στο πεδίο της καθολικής υπηρεσίας θα μπορούν να διατίθενται συνολικά ή εν μέρει για τη χρηματοδότηση του καθαρού κόστους της καθολικής υπηρεσίας, εφόσον αυτό είναι συμβατό με την παρούσα οδηγία. Με την επιφύλαξη της υποχρέωσης των κρατών μελών να υποστηρίξουν τους κανόνες της Συνθήκης που ισχύουν για τις κρατικές ενισχύσεις, τα κράτη μέλη πρέπει να κοινοποιούν στην Επιτροπή τα σχέδιά τους σ' ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση οποιωνδήποτε καθαρών δαπανών της καθολικής υπηρεσίας, πράγμα που πρέπει να αντικατοπτρίζεται στην τακτική έκθεση που υποβάλλει η Επιτροπή στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας αυτής.

Τροπολογία 21

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 19

(19) Για να προσδιοριστεί από ποιες επιχειρήσεις μπορεί να απαιτηθεί να συνεισφέρουν σε ένα ταμείο αποζημιώσεων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξετάσουν εάν οι υπηρεσίες που παρέχουν οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν, από την πλευρά των χρηστών, να θεωρηθούν δυνητικά υποκατάστατα των καθολικών υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών, περιλαμβανομένων των χαρακτηριστικών προστιθέμενης αξίας και τη σκοπούμενη χρήση τους. Για να θεωρηθούν δυνητικά υποκατάστατα, οι υπηρεσίες δεν πρέπει απαραίτητα να καλύπτουν όλα τα χαρακτηριστικά της καθολικής υπηρεσίας, όπως η καθημερινή διανομή ή η πλήρης κάλυψη της χώρας. Για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με το κριτήριο της αναλογικότητας κατά τον προσδιορισμό της συνεισφοράς που θα απαιτείται από αυτές τις επιχειρήσεις για την κάλυψη του κόστους της καθολικής υπηρεσίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόζουν κριτήρια με διαφάνεια που θα αποφεύγουν τις διακρίσεις, όπως το μερίδιο των εν λόγω επιχειρήσεων στις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο της καθολικής υπηρεσίας στο οικείο κράτος μέλος.

(19) Οι επιχειρήσεις που προσφέρουν υπηρεσίες οι οποίες είναι δυνητικά υποκατάστατα καθολικής υπηρεσίας καλούνται να συμβάλουν στη χρηματοδότηση καθολικής υπηρεσίας οσάκις προβλέπεται ταμείο αποζημιώσεων. Για να προσδιορισθούν αυτές οι επιχειρήσεις, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξετάσουν εάν οι υπηρεσίες που παρέχουν οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν, από την πλευρά των χρηστών, να θεωρηθούν δυνητικά υποκατάστατα των καθολικών υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών, περιλαμβανομένων των χαρακτηριστικών προστιθέμενης αξίας και τη σκοπούμενη χρήση τους. Για να θεωρηθούν δυνητικά υποκατάστατα, οι υπηρεσίες δεν πρέπει απαραίτητα να καλύπτουν όλα τα χαρακτηριστικά της καθολικής υπηρεσίας, όπως η καθημερινή διανομή ή η πλήρης κάλυψη της χώρας, αλλά αρκεί να καλύπτουν ένα από τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών που παρέχονται στο πλαίσιο της καθολικής υπηρεσίας. Για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με το κριτήριο της αναλογικότητας κατά τον προσδιορισμό της συνεισφοράς που θα απαιτείται από αυτές τις επιχειρήσεις για την κάλυψη του κόστους της καθολικής υπηρεσίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόζουν κριτήρια με διαφάνεια που θα αποφεύγουν τις διακρίσεις.

Τροπολογία 22

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 20

(20) Οι αρχές της διαφάνειας, της αποφυγής των διακρίσεων και της αναλογικότητας που περιέχονται στην οδηγία 97/67/EΚ πρέπει να συνεχίσουν να εφαρμόζονται σε κάθε χρηματοδοτικό μηχανισμό και όλες οι αποφάσεις στον τομέα αυτό πρέπει να βασίζονται σε διαφανή, αντικειμενικά και επαληθεύσιμα κριτήρια. Συγκεκριμένα, το καθαρό κόστος της καθολικής υπηρεσίας πρέπει να υπολογίζεται, υπό την ευθύνη της εθνικής κανονιστικής αρχής, ως η διαφορά μεταξύ του καθαρού κόστους που βαρύνει μια καθορισμένη επιχείρηση που λειτουργεί με τις υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας και του κόστους λειτουργίας χωρίς τις υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας. Ο υπολογισμός πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλα τα άλλα σχετικά στοιχεία, όπου περιλαμβάνονται τα τυχόν οφέλη της αγοράς που αποκομίζει μία επιχείρηση στην οποία είχε ανατεθεί η παροχή καθολικής υπηρεσίας, το δικαίωμα για εύλογα κέρδη και τα κίνητρα της αποτελεσματικότητας ως προς το κόστος.

(20) Οι αρχές της διαφάνειας, της αποφυγής των διακρίσεων και της αναλογικότητας που περιέχονται στην οδηγία 97/67/EΚ πρέπει να συνεχίσουν να εφαρμόζονται σε κάθε χρηματοδοτικό μηχανισμό και όλες οι αποφάσεις στον τομέα αυτό πρέπει να βασίζονται σε διαφανή, αντικειμενικά και επαληθεύσιμα κριτήρια. Συγκεκριμένα, το καθαρό κόστος της καθολικής υπηρεσίας πρέπει να υπολογίζεται, υπό την ευθύνη της εθνικής κανονιστικής αρχής, ως η διαφορά μεταξύ του καθαρού κόστους που βαρύνει μια καθορισμένη επιχείρηση που λειτουργεί με τις υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας και του κόστους λειτουργίας χωρίς τις υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας. Ο υπολογισμός πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλα τα άλλα σχετικά στοιχεία, όπου περιλαμβάνονται τα τυχόν οφέλη της αγοράς που αποκομίζει μία επιχείρηση στην οποία είχε ανατεθεί η παροχή καθολικής υπηρεσίας, το δικαίωμα για εύλογα κέρδη και τα κίνητρα της αποτελεσματικότητας ως προς το κόστος. Για να αποφευχθεί η έλλειψη ασφάλειας δικαίου και να εξασφαλισθούν ίσοι όροι, η Επιτροπή πρέπει να εκδώσει λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το πώς θα υπολογίζεται το καθαρό κόστος της καθολικής υπηρεσίας.

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται να θεσπισθούν σαφέστεροι και πιο ομοιόμορφοι κανόνες για τον υπολογισμό του κόστους της καθολικής υπηρεσίας.

Τροπολογία 23

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 20 Α (νέα)

 

(20α) Κρίνεται σκόπιμο να προβλεφθεί για εκείνα τα κράτη μέλη που έχουν αποδεχθεί τη μεταρρύθμιση των ταχυδρομικών υπηρεσιών σε μεταγενέστερο στάδιο, ή τα κράτη μέλη με μια ιδιαίτερα δύσκολη τοπογραφία, ειδικότερα εκείνα που έχουν πολυάριθμα νησιά, το δυνατότητα μιας πρόσθετης διετούς μεταβατικής περιόδου για την κατάργηση των ισχυόντων και ειδικών δικαιωμάτων τα οποία πρέπει να κοινοποιούνται στην Επιτροπή.

 

Λαμβάνοντας υπόψη αυτή την έκτακτη περίοδο, κρίνεται επίσης σκόπιμο εντός ενός περιορισμένου χρονικού πλαίσου και για ορισμένες υπηρεσίες, να επιτραπεί σε εκείνα τα κράτη μέλη που έχουν ανοίξει πλήρως τις αγορές τους να αρνούνται την άδεια σε μονοπώλεια που λειτουργούν σε ένα άλλο κράτος μέλος να λειτουργήσουν στη δική τους επικράτεια.

Τροπολογία 24

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 21

(21) Θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν εγκρίσεις και ατομικές άδειες όποτε αυτό είναι δικαιολογημένο και αναλογικό με τον επιδιωκόμενο στόχο. Ωστόσο, όπως τονίστηκε στην τρίτη έκθεση για την εφαρμογή της οδηγίας 97/67/EΚ, φαίνεται ότι είναι απαραίτητη η εναρμόνιση των όρων που μπορούν να επιβληθούν για να μειωθούν οι αδικαιολόγητοι φραγμοί για την παροχή υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη θα μπορούν για παράδειγμα να επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να επιλέγουν ανάμεσα στην υποχρέωση παροχής μιας υπηρεσίας ή στην οικονομική συνεισφορά για κάλυψη του κόστους της εν λόγω υπηρεσίας που παρέχεται από άλλη επιχείρηση, αλλά δεν θα πρέπει πλέον να τους επιτρέπεται να επιβάλλουν ταυτόχρονα την απαίτηση για συνεισφορά σε ένα μηχανισμό επιμερισμού του κόστους και υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας ή ποιότητας, που εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό. Θα πρέπει επίσης να αποσαφηνιστεί ότι ορισμένες από τις διατάξεις για την έγκριση και την αδειοδότηση δεν θα πρέπει να ισχύουν για τους καθορισμένους φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας.

(21) Θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν εγκρίσεις και ατομικές άδειες όποτε αυτό είναι δικαιολογημένο και αναλογικό με τον επιδιωκόμενο στόχο. Ωστόσο, όπως τονίστηκε στην τρίτη έκθεση για την εφαρμογή της οδηγίας 97/67/EΚ, φαίνεται ότι είναι απαραίτητη η εναρμόνιση των όρων που μπορούν να επιβληθούν για να μειωθούν οι αδικαιολόγητοι φραγμοί για την παροχή υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη θα μπορούν για παράδειγμα να επιτρέπουν στις επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες εντός του πεδίου της υπό εξέτασης καθολικής υπηρεσίας ή υπηρεσιών να λειτουργήσουν ενδεχομένως ως αντικαταστάτες, να επιλέγουν ανάμεσα στην υποχρέωση παροχής μιας υπηρεσίας ή στην οικονομική συνεισφορά για κάλυψη του κόστους της εν λόγω υπηρεσίας που παρέχεται από άλλη επιχείρηση, αλλά δεν θα πρέπει πλέον να τους επιτρέπεται να επιβάλλουν ταυτόχρονα την απαίτηση για συνεισφορά σε ένα μηχανισμό επιμερισμού του κόστους και υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας ή ποιότητας, που εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό. Θα πρέπει επίσης να αποσαφηνιστεί ότι ορισμένες από τις διατάξεις για την έγκριση και την αδειοδότηση δεν θα πρέπει να ισχύουν για τους καθορισμένους φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας.

Τροπολογία 25

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 22

(22) Σε ένα περιβάλλον όπου πολλές ταχυδρομικές επιχειρήσεις παρέχουν υπηρεσίες στον τομέα της καθολικής υπηρεσίας, ενδείκνυται να απαιτηθεί από όλα τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν εάν ορισμένα στοιχεία της ταχυδρομικής υποδομής ή ορισμένες υπηρεσίες που παρέχονται γενικά από φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας θα πρέπει να καταστούν προσβάσιμα σε άλλους φορείς που παρέχουν παρόμοιες υπηρεσίες, προκειμένου να προωθηθεί ο ουσιαστικός ανταγωνισμός, ή/και να προστατευθούν οι χρήστες και οι καταναλωτές με την εξασφάλιση της συνολικής ποιότητας της καθολικής υπηρεσίας. Δεδομένου ότι η νομική κατάσταση και η κατάσταση της αγοράς αυτών των στοιχείων ή των υπηρεσιών είναι διαφορετικοί από το ένα κράτος μέλος στο άλλο, ενδείκνυται να απαιτείται από τα κράτη μέλη να λαμβάνουν, με πλήρη γνώση των στοιχείων, αποφάσεις μόνο σχετικά με την ανάγκη, την έκταση και την επιλογή του κανονιστικού μέσου, όπου θα περιλαμβάνεται κατά περίπτωση και απόφαση σχετικά με τον επιμερισμό του κόστους. Η διάταξη αυτή δεν θίγει το δικαίωμα των κρατών μελών να λαμβάνουν μέτρα για την εξασφάλιση της πρόσβασης στο δημόσιο ταχυδρομικό δίκτυο σε συνθήκες διαφάνειας και αποφυγής διακρίσεων.

(22) Σε ένα περιβάλλον όπου πολλές ταχυδρομικές επιχειρήσεις παρέχουν υπηρεσίες στον τομέα της καθολικής υπηρεσίας, ενδείκνυται να απαιτηθεί από όλα τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν εάν ορισμένα στοιχεία της ταχυδρομικής υποδομής ή ορισμένες υπηρεσίες που παρέχονται γενικά από φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας θα πρέπει να καταστούν προσβάσιμα σε άλλους φορείς που παρέχουν παρόμοιες υπηρεσίες, προκειμένου να προωθηθεί ο ουσιαστικός ανταγωνισμός, ή/και να προστατευθούν οι χρήστες και οι καταναλωτές με την εξασφάλιση της συνολικής ποιότητας της καθολικής υπηρεσίας. Στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν διάφοροι φορείς καθολικής υπηρεσίας με περιφερειακά ταχυδρομικά δίκτυα, τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να εκτιμούν και να διασφαλίζουν, όταν χρειάζεται, τη διαλειτουργικότητά τους, για να αποτρέπουν εμπόδια στην έγκαιρη μεταφορά ταχυδρομικών αντικειμένων. Δεδομένου ότι η νομική κατάσταση και η κατάσταση της αγοράς αυτών των στοιχείων ή των υπηρεσιών είναι διαφορετικοί από το ένα κράτος μέλος στο άλλο, ενδείκνυται να απαιτείται από τα κράτη μέλη να λαμβάνουν, με πλήρη γνώση των στοιχείων, αποφάσεις μόνο σχετικά με την ανάγκη, την έκταση και την επιλογή του κανονιστικού μέσου, όπου θα περιλαμβάνεται κατά περίπτωση και απόφαση σχετικά με τον επιμερισμό του κόστους. Η διάταξη αυτή δεν θίγει το δικαίωμα των κρατών μελών να λαμβάνουν μέτρα για την εξασφάλιση της πρόσβασης στο δημόσιο ταχυδρομικό δίκτυο σε συνθήκες διαφάνειας και αποφυγής διακρίσεων.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 4 τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν διάφορους φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας για διάφορα μέρη της επικράτειάς τους. Ελλιπής διαλειτουργικότητα μεταξύ των διαφόρων αυτών ταχυδρομικών δικτύων θα μπορούσε να εμποδίσει συνολικά την αξιόπιστη παροχή της καθολικής υπηρεσίας στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος. Όταν οι φορείς καθολικής υπηρεσίας, οι οποίοι κρατούν σε λειτουργία τα διάφορα δίκτυα, δεν εναρμονίζονται για τη διαλειτουργικότητα, τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα.

Τροπολογία 26

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 23

(23) Δεδομένης της σημασίας των ταχυδρομικών υπηρεσιών για άτομα τυφλά ή με σοβαρά προβλήματα όρασης, καλό θα είναι να επιβεβαιωθεί ότι η διαδικασία του ανοίγματος της αγοράς δεν θα περιστείλει τη συνέχιση της παροχής ορισμένων δωρεάν υπηρεσιών για άτομα τυφλά ή με σοβαρά προβλήματα όρασης που έχουν καθιερώσει τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς υποχρεώσεις.

(23) Δεδομένης της σημασίας των ταχυδρομικών υπηρεσιών για άτομα τυφλά ή με σοβαρά προβλήματα όρασης, καλό θα είναι να επιβεβαιωθεί ότι σε μια ανταγωνιστική και απελευθερωμένη αγορά θα πρέπει να υπάρχει η υποχρέωση παροχής ορισμένων δωρεάν υπηρεσιών για άτομα τυφλά ή με σοβαρά προβλήματα όρασης που έχουν καθιερώσει τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς υποχρεώσεις.

Αιτιολόγηση

Υπάρχει ανάγκη για σαφή διατύπωση της αναθεωρημένης οδηγίας, ώστε να επιτευχθεί η συνέχιση της παροχής δωρεάν ταχυδρομικών υπηρεσιών σε τυφλούς και άτομα με σοβαρά προβλήματα όρασης σε μια πλήρως λειτουργική ενιαία ταχυδρομική αγορά. Μια τέτοια υπηρεσία πρέπει να αποτελεί διαμεθοριακή υποχρέωση και να μην επαφίεται μόνο στα κράτη μέλη.

Τροπολογία 27

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 24

(24) Σε ένα πλήρως ανταγωνιστικό περιβάλλον είναι σημαντικό, τόσο για την οικονομική ισορροπία της καθολικής υπηρεσίας όσο και για τον περιορισμό των στρεβλώσεων της αγοράς, να παρακάμπτεται η αρχή ότι οι τιμές αντικατοπτρίζουν τις συνήθεις εμπορικές συνθήκες και τα κόστη μόνο για λόγους προστασίας των δημοσίων συμφερόντων. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με το να συνεχιστεί να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να διατηρούν τα ενιαία τιμολόγια για την αλληλογραφία που χρεώνεται ανά μονάδα, που είναι η υπηρεσία που χρησιμοποιείται πιο συχνά από τους καταναλωτές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα επί μέρους κράτη μέλη μπορούν επίσης να διατηρούν ενιαία τιμολόγια για ορισμένα άλλα ταχυδρομικά αντικείμενα για λόγους προστασίας του γενικού δημόσιου συμφέροντος, όπως η πρόσβαση στον πολιτισμό και η περιφερειακή και κοινωνική συνοχή.

Σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται ότι στους παρόχους καθολικής υπηρεσίας δίδεται η ευελιξία ορισμού τιμών που απαιτείται για να υπάρχουν εχέγγυα παροχής μιας οικονομικά βιώσιμης καθολικής υπηρεσίας. Έχει κατά συνέπεια σημασία να εξασφαλίζεται αφενός ότι τα κράτη μέλη επιβάλλουν μόνο τιμολόγια που αποκλίνουν από την αρχή ότι οι τιμές αντικατοπτρίζουν τη συνήθη εμπορική ζήτηση και τα κόστη μόνον σε περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με το να συνεχιστεί να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να διατηρούν τα ενιαία τιμολόγια για την αλληλογραφία που χρεώνεται ανά μονάδα, που είναι η υπηρεσία που χρησιμοποιείται πιο συχνά από τους καταναλωτές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα επί μέρους κράτη μέλη μπορούν επίσης να διατηρούν ενιαία τιμολόγια για ορισμένα άλλα ταχυδρομικά αντικείμενα για λόγους προστασίας του γενικού δημόσιου συμφέροντος, όπως η πρόσβαση στον πολιτισμό και η περιφερειακή και κοινωνική συνοχή. Η αρχή ορισμού τιμών που αντικατοπτρίζουν το κόστος δεν εμποδίζει τους φορείς που φέρουν την ευθύνη της παροχής της καθολικής υπηρεσίας από του να εφαρμόζουν ενιαία τιμολόγια για υπηρεσίες που παρέχονται ως τμήμα αυτής της καθολικής υπηρεσίας.

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο οι αρχές τιμολόγησης που εφαρμόζονται στους παρόχους της καθολικής υπηρεσίας να προσαρμόζονται στην αυξανόμενη ελευθέρωση του τομέα. Αυτή η σταδιακή ελευθέρωση πρέπει να συμβαδίζει με την απαραίτητη ευελιξία τιμολόγησης για τους παρόχους καθολικής υπηρεσίας ούτως ώστε να μπορεί να αντιμετωπίζει τον ανταγωνισμό και ν αναπροσαρμόζεται στις ανάγκες της αγοράς.

Τροπολογία 28

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 24 Α (ΝΕΑ)

 

(24α) Αφετέρου είναι απαραίτητο η παροχή εκ μέρους των παρόχων καθολικής υπηρεσίας υπηρεσιών σε επιχειρήσεις, σε όσους προβαίνουν σε μαζικές αποστολές και στους ενδιαμέσους που συγκεντρώνουν τις ταχυδρομικές αποστολές διαφόρων πελατών να υπόκειται σε πιο ευέλικτους όρους τιμολόγησης.

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο οι αρχές τιμολόγησης που εφαρμόζονται στους παρόχους της καθολικής υπηρεσίας να προσαρμόζονται στην αυξανόμενη ελευθέρωση του τομέα.

Αυτή η σταδιακή ελευθέρωση πρέπει να συμβαδίζει με την απαραίτητη ευελιξία τιμολόγησης για τους παρόχους καθολικής υπηρεσίας ούτως ώστε να μπορεί να αντιμετωπίζει τον ανταγωνισμό και ν αναπροσαρμόζεται στις ανάγκες της αγοράς.

Τροπολογία 29

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 25

(25) Εν όψει των εθνικών ιδιομορφιών που εμπλέκονται στην κανονιστική ρύθμιση των συνθηκών υπό τις οποίες πρέπει να λειτουργεί ο κατεστημένος φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας σε ένα πλήρως ανταγωνιστικό περιβάλλον, καλό θα είναι να δοθεί στα κράτη μέλη η ελευθερία να αποφασίζουν ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να παρακολουθούν τις διασταυρούμενες επιδοτήσεις.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η παρακολούθηση διασταυρούμενων επιδοτήσεων από τα κράτη μέλη θα αντιτίθετο στο σύστημα που θεσπίζει η Συνθήκη ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο αρμόδια για τούτο είναι η Επιτροπή.

Τροπολογία 30

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 26

(26) Εν όψει της μετάβασης προς μια πλήρως ανταγωνιστική αγορά, καλό θα είναι να συνεχιστεί να απαιτείται από τα κράτη μέλη να διατηρούν την υποχρέωση των φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας να τηρούν ξεχωριστούς και διαφανείς λογαριασμούς, με τις απαραίτητες αναπροσαρμογές. Η υποχρέωση αυτή αναμένεται ότι θα προσφέρει στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, τις αρχές τις αρμόδιες για τον ανταγωνισμό και την Επιτροπή τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την καθολική υπηρεσία και την παρακολούθηση των θεμιτών συνθηκών της αγοράς μέχρι να αρχίσει να λειτουργεί πλήρως ο ανταγωνισμός. Η συνεργασία μεταξύ των εθνικών ρυθμιστικών αρχών όσον αφορά τη συνέχιση της ανάπτυξης σημείων αναφοράς για συγκριτική αξιολόγηση και κατευθυντηρίων γραμμών στον τομέα αυτό θα συμβάλει στην εναρμονισμένη εφαρμογή των εν λόγω κανόνων.

(26) Εν όψει της μετάβασης προς μια πλήρως ανταγωνιστική αγορά και για να διασφαλιστεί ότι οι διασταυρούμενες επιδοτήσεις από τις καθολικές υπηρεσίες στις μη καθολικές υπηρεσίες δεν επιδρούν αρνητικά στο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των τελευταίων, καλό θα είναι να συνεχιστεί να απαιτείται από τα κράτη μέλη να διατηρούν την υποχρέωση των φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας να τηρούν ξεχωριστούς και διαφανείς λογαριασμούς, με τις απαραίτητες αναπροσαρμογές. Η υποχρέωση αυτή αναμένεται ότι θα προσφέρει στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, τις αρχές τις αρμόδιες για τον ανταγωνισμό και την Επιτροπή τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την καθολική υπηρεσία και την παρακολούθηση των θεμιτών συνθηκών της αγοράς μέχρι να αρχίσει να λειτουργεί πλήρως ο ανταγωνισμός. Η συνεργασία μεταξύ των εθνικών ρυθμιστικών αρχών όσον αφορά τη συνέχιση της ανάπτυξης σημείων αναφοράς για συγκριτική αξιολόγηση και κατευθυντηρίων γραμμών στον τομέα αυτό θα συμβάλει στην εναρμονισμένη εφαρμογή των εν λόγω κανόνων.

Αιτιολόγηση

Ο λογιστικός διαχωρισμός (άρθρο 14) έχει αποφασιστική σημασία για τη λειτουργία της αγοράς. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι ο καταλογισμός των κοινών δαπανών θα γίνεται κατά τρόπο δίκαιο, ώστε να μην κρατούνται τεχνηέντως χαμηλά οι δαπάνες των υπηρεσιών που δεν ανήκουν στην καθολική υπηρεσία με την υπέρμετρη απόδοση δαπανών στην καθολική υπηρεσία.

Τροπολογία 31

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 27

(27) Σε συμφωνία με τους υφιστάμενους κανόνες σε άλλους τομείς υπηρεσιών και για να ενισχυθεί η προστασία των καταναλωτών ενδείκνυται να επεκταθεί η εφαρμογή των ελάχιστων αρχών σχετικά με τις διαδικασίες προσφυγής με τρόπο ώστε να μην καλύπτονται μόνο οι φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας. Προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών χειρισμού των προσφυγών, καλό θα είναι να ενθαρρύνει η οδηγία τη χρήση διαδικασιών εξώδικης διευθέτησης των διαφορών όπως ορίζονται στη σύσταση 98/257/EΚ της Επιτροπής, της 30ής Μαρτίου 1998, σχετικά με τις αρχές που διέπουν τα αρμόδια όργανα για την εξώδικη επίλυση των διαφορών κατανάλωσης και στη σύσταση της Επιτροπής της 4ης Απριλίου 2001 περί αρχών για τα εξωδικαστικά όργανα συναινετικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών. Τα συμφέροντα των καταναλωτών θα ενισχυθούν επίσης περαιτέρω με την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των φορέων που θα προκύψει από την πρόσβαση σε ορισμένα στοιχεία υποδομών και υπηρεσιών καθώς και την απαίτηση για συνεργασία μεταξύ των εθνικών ρυθμιστικών αρχών και των φορέων προστασίας των καταναλωτών.

(27) Σε συμφωνία με τους υφιστάμενους κανόνες σε άλλους τομείς υπηρεσιών και για να ενισχυθεί η προστασία των καταναλωτών ενδείκνυται να επεκταθεί η εφαρμογή των ελάχιστων αρχών σχετικά με τις διαδικασίες προσφυγής με τρόπο ώστε να μην καλύπτονται μόνο οι φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας. Προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών χειρισμού των προσφυγών, καλό θα είναι να ενθαρρύνει η οδηγία τη χρήση διαδικασιών εξώδικης διευθέτησης των διαφορών όπως ορίζονται στη σύσταση 98/257/EΚ της Επιτροπής, της 30ής Μαρτίου 1998, σχετικά με τις αρχές που διέπουν τα αρμόδια όργανα για την εξώδικη επίλυση των διαφορών κατανάλωσης και στη σύσταση της Επιτροπής της 4ης Απριλίου 2001 περί αρχών για τα εξωδικαστικά όργανα συναινετικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών. Τα συμφέροντα των καταναλωτών θα ενισχυθούν επίσης περαιτέρω με την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των φορέων που θα προκύψει από την πρόσβαση σε ορισμένα στοιχεία υποδομών και υπηρεσιών καθώς και την απαίτηση για συνεργασία μεταξύ των εθνικών ρυθμιστικών αρχών και των φορέων προστασίας των καταναλωτών. Για να προστατεύονται τα συμφέροντα των χρηστών ταχυδρομικών υπηρεσιών σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας ή καταστροφής ταχυδρομικών αντικειμένων, τα κράτη μέλη εισάγουν σύστημα επιστροφής χρημάτων ή/και αποζημίωσης.

Αιτιολόγηση

Σε ένα περιβάλλον με πολλούς φορείς, οι φορείς θα μπορούσαν να αλληλοκατηγορηθούν στην περίπτωση απώλειας ή καθυστερημένης παράδοσης. Η ικανοποίηση των καταναλωτών πρέπει να είναι εξασφαλισμένη σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής ταχυδρομικών αντικειμένων με την εισαγωγή συστήματος επιστροφής χρημάτων ή/και αποζημίωσης για όλα τα ταχυδρομικά αντικείμενα.

Σε ένα περιβάλλον με πολλούς φορείς, οι φορείς θα μπορούσαν να αλληλοκατηγορηθούν στην περίπτωση απώλειας ή καθυστερημένης παράδοσης. Παρόλα αυτά ο καλύτερος τρόπος για να εξασφαλισθεί η ικανοποίηση των καταναλωτών στον ταχυδρομικό τομέα είναι να προστατεύονται τα συμφέροντα των καταναλωτών στην περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής ταχυδρομικών αντικειμένων. Η καλύτερη προστασία είναι να εισαχθεί σύστημα επιστροφής χρημάτων ή/και αποζημίωσης για όλα τα ταχυδρομικά αντικείμενα.

Τροπολογία 32

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 28 Α (νέα)

 

(28α) Η αρμόδια επιτροπή για την εφαρμογή της οδηγίας 97/67/ΕΚ εποπτεύει την ανάπτυξη των μέτρων που έλαβαν τα κράτη μέλη, για να διασφαλιστεί η παροχή της καθολικής υπηρεσίας, ιδίως των υφιστάμενων και μελλοντικών συνεπειών τους επί της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής. Δεδομένης της ιδιαίτερης σημασίας που έχει το άνοιγμα των ταχυδρομικών υπηρεσιών για την περιφερειακή συνοχή, στην εν λόγω επιτροπή πρέπει να εκπροσωπούνται όχι μόνο οι εκπρόσωποι των κρατών μελών αλλά και οι εκπρόσωποι των τοπικών και περιφερειακών αρχών κάθε κράτους μέλους χωριστά.

Αιτιολόγηση

Η επιτροπή διαθέτει σημαντικές εκτελεστικές αρμοδιότητες για την εφαρμογή της οδηγίας, οι οποίες έχουν επίδραση επί της εδαφικής συνοχής. Ως εκ τούτου είναι σημαντικό να εκπροσωπείται σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο κάθε κράτος μέλος στην επιτροπή, ώστε να συμμετέχει στην εφαρμογή των μέτρων και να αναλύει τις συνέπειες επί της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής.

Τροπολογία 33

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 32

(32) Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας οι εθνικές ρυθμιστικέ ς αρχές θα πρέπει, όποτε είναι απαραίτητο, να συντονίζουν τις ενέργειές τους με τους ρυθμιστικούς φορείς άλλων κρατών μελών και με την Επιτροπή. Αυτό θα προωθήσει την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών και θα συμβάλει στην επίτευξη της συνεπούς εφαρμογής, σε όλα τα κράτη μέλη, των διατάξεων που ορίζονται στην παρούσα οδηγία, ιδίως στους τομείς όπου η εθνική νομοθεσία για την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας παρέχει στις ρυθμιστικές αρχές σημαντική διακριτική ευχέρεια όσον αφορά την εφαρμογή των σχετικών κανόνων. Η συνεργασία αυτή θα πρέπει να πραγματοποιείται, μεταξύ άλλων, στην επιτροπή που έχει συσταθεί από την οδηγία 97/67/EΚ ή σε μια ομάδα που θα περιλαμβάνει ευρωπαϊκούς ρυθμιστικούς φορείς. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποφασίζουν ποιοι φορείς είναι οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας.

(32) Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να συντονίζουν τις ενέργειές τους με τους ρυθμιστικούς φορείς άλλων κρατών μελών και με την Επιτροπή. Αυτό θα προωθήσει την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών και θα συμβάλει στην επίτευξη της συνεπούς εφαρμογής, σε όλα τα κράτη μέλη, των διατάξεων που ορίζονται στην παρούσα οδηγία, ιδίως στους τομείς όπου η εθνική νομοθεσία για την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας παρέχει στις ρυθμιστικές αρχές σημαντική διακριτική ευχέρεια όσον αφορά την εφαρμογή των σχετικών κανόνων. Η συνεργασία αυτή θα πρέπει να πραγματοποιείται, μεταξύ άλλων, στην επιτροπή που έχει συσταθεί από την οδηγία 97/67/EΚ ή σε μια ομάδα που θα περιλαμβάνει ευρωπαϊκούς ρυθμιστικούς φορείς. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποφασίζουν ποιοι φορείς είναι οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Αποτελεί έναν από τους στόχους της Επιτροπής η ενίσχυση των εθνικών ρυθμιστικών αρχών ούτως ώστε να εργάζονται από κοινού όσο το δυνατόν περισσότερο.

Τροπολογία 34

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 34 Α (νέα)

 

(34α) Κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι η Επιτροπή πρέπει να παράσχει βοήθεια στα κράτη μέλη σχετικά με τις διάφορες πτυχές της εκτέλεσης αυτής της οδηγίας.

Τροπολογία 35

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 34 Β (νέα)

 

(34β) Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τους όρους και προϋποθέσεις απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων και των ανώτατων περιόδων εργασίας και ελάχιστων περιόδων ανάπαυσης, ελάχιστης πληρωμένης ετήσιας άδειας, ελάχιστα ποσοστά αμοιβής καθώς και την υγεία, ασφάλεια και υγιεινή στο χώρο εργασίας, τους οποίους εφαρμόζουν σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, ούτε θίγει τις σχέσεις μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος διαπραγμάτευσης και σύναψης συλλογικών συμβάσεων , του δικαιώματος για απεργία και για συνδικαλιστική δράση σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και πρακτικές που σέβονται την κοινοτική νομοθεσία και δεν ισχύει για υπηρεσίες που παρέχονται από εταιρείες προσωρινής απασχόλησης. Εφόσον κριθεί σκόπιμο, τα κράτη μέλη αντικατοπτρίζουν τους όρους εργασίας στις διαδικασίες έγκρισης

.

Τροπολογία 36

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Β)

Άρθρο 2, σημείο 8 (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

(β) το σημείο 8 διαγράφεται

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Φαίνεται (π.χ. από το παράρτημα της μελέτης PWC) ότι σε ορισμένα κράτη μέλη η πλήρης υπαγωγή σε καθεστώς ελεύθερης αγοράς την 1η Ιανουαρίου 2009 θα ερχόταν υπέρμετρα νωρίς. Σε αυτά τα κράτη μέλη πρέπει να δοθεί η δυνατότητα να έχουν αποκλειστικό τομέα τουλάχιστον έως την 31η Δεκεμβρίου 2011. Για να εξασφαλίζονται συνθήκες δικαιοσύνης της αγοράς κατ' αυτή τη μεταβατική περίοδο οι διασταυρούμενες επιδοτήσεις απαγορεύονται και καθίσταται δυνατή η αρχή της αμοιβαιότητας. Βλέπε την τροπολογία που καταθέτουμε στο άρθρο 7.

Ο ορισμός του διαφημιστικού ταχυδρομείου εξακολουθεί να είναι χρήσιμος στην περίπτωση όπου διατηρείται ο αποκλειστικός τομέας.

Πέραν αυτού, η διατήρηση του ορισμού του διαφημιστικού ταχυδρομείου αντανακλά σε βάθος την αναγνώριση των ιδιαιτεροτήτων της συγκεκριμένης αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών. Πράγματι, το διαφημιστικό ταχυδρομείο αποτελεί χωριστή αγορά ταχυδρομικού υλικού με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, παράγοντες και ευελιξία τιμών.

Ο ορισμός πρέπει να παραμείνει καθώς θα διατηρηθεί ο αποκλειστικός τομέας και η τροπολογία στο άρθρο 7 διατηρεί την αναφορά και τους όρους που ισχύουν για το διαφημιστικό ταχυδρομείο.

Ο ορισμός του διαφημιστικού ταχυδρομείου εξακολουθεί να είναι απαραίτητος στην περίπτωση όπου διατηρείται ο αποκλειστικός τομέας. Πέραν τούτου το ότι διατηρείται ο ορισμός του διαφημιστικού ταχυδρομείου αποτελεί σαφές μήνυμα ότι αναγνωρίζονται οι ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης αγοράς εντός του τομέα των ταχυδρομείων.

Είναι απαραίτητος ο ορισμός του διαφημιστικού ταχυδρομείου στην αναθεωρημένη οδηγία περί ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Για λόγους συνέπειας: ο ορισμός του διαφημιστικού ταχυδρομείου δεν πρέπει να διαγραφεί εάν το διαφημιστικό ταχυδρομείο μπορεί να συνεχίσει να ανατίθεται κατ' αποκλειστικότητα όπως προτείνεται στο άρθρο 7.

Δεν έχει κανένα νόημα να διαγραφεί ο ορισμός του διαφημιστικού ταχυδρομείου δεδομένου ότι τούτο μπορεί να υποδηλώνει ότι αυτό το ταχυδρομείο δεν ήταν ταχυδρομικό αντικείμενο. Μπορεί κανείς να υποθέσει ότι η διαγραφή του ορισμού είναι αποτέλεσμα της κατάργησης του αποκλειστικού τομέα, καθώς η υπηρεσία "διαφημιστικού ταχυδρομείου" συνδεόταν με τον ορισμό αυτού του τομέα. Αυτή κατάσταση υποκινεί ανησυχίες σχετικά με το ότι αυτή η ομάδα υπηρεσιών ενδέχεται να αποκλεισθεί από το πεδίο της οδηγίας. Η προσθήκη του όρου "διαφημιστικό ταχυδρομείο" στον ορισμό του "ταχυδρομικού αντικειμένου" και η επαναφορά του στο σημείο 8 θα εξαλείψει αυτού του είδους τις αμφιβολίες.

Τροπολογία 37

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Β Α) (νέο)
Άρθρο 2, σημείο 19, παράγραφος 1 (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

 

(βα) Το σημείο 19, παράγραφος 1, αντικαθίσταται από το εξής:

 

'(19) βασικές απαιτήσεις: γενικοί λόγοι μη οικονομικής φύσης, οι οποίοι μπορούν να οδηγήσουν ένα κράτος μέλος στην επιβολή όρων σχετικά με την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Οι λόγοι αυτοί είναι η εμπιστευτικότητα της αλληλογραφίας, η ασφάλεια του δικτύου σε ό,τι αφορά τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων και η τήρηση των όρων και προϋποθέσεων των καθεστώτων απασχόλησης και κοινωνικής ασφάλισης, όπως ορίζονται από το νόμο, τους κανονισμούς ή διοικητικές διατάξεις και/ήαπό συλλογικές συμβάσεις που έχουν τύχει διαπραγμάτευσης από τους εθνικούς εταίρους και, σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, η προστασία των δεδομένων, η προστασία του περιβάλλοντο και η χωροταξία .'

Τροπολογία 38

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Γ)
Άρθρο 2, σημείο 20 (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

(γ) προστίθεται το ακόλουθο σημείο:

'20. υπηρεσίες που παρέχονται με χρέωση ανά μονάδα: ταχυδρομικές υπηρεσίες για τις οποίες η χρέωση ορίζεται στους γενικούς όρους των φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας για τη μεταφορά επιμέρους ταχυδρομικών αντικειμένων.'

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Εάν εγκριθεί η προηγούμενη τροπολογία, το ανωτέρω κείμενο της Επιτροπής είναι περιττό.

Τροπολογία 39

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6

Άρθρο 6, παράγραφος 1 (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε οι χρήστες και οι φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών να λαμβάνουν τακτικά αρκούντως ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων καθολικών υπηρεσιών, κυρίως ως προς τους γενικούς όρους πρόσβασης στις υπηρεσίες, καθώς και τις τιμές και τις ποιοτικές προδιαγραφές. Οι πληροφορίες αυτές δημοσιεύονται δεόντως.

Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε οι χρήστες και οι φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών να λαμβάνουν τακτικά αρκούντως ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες από τον(τους) φορέα(είς) καθολικής υπηρεσίας για τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων καθολικών υπηρεσιών, κυρίως ως προς τους γενικούς όρους πρόσβασης στις υπηρεσίες, καθώς και τις τιμές και τις ποιοτικές προδιαγραφές. Οι πληροφορίες αυτές δημοσιεύονται δεόντως.

Αιτιολόγηση

Για λόγους διευκρίνισης. Οι πάροχοι υπηρεσιών καθολικής υπηρεσίας πρέπει να παρέχουν σαφή πληροφόρηση σχετικά με την καθολική υπηρεσία που παρέχουν.΄

Εάν πρόκειται να διατηρηθεί ο αποκλειστικός τομέας, η αναφορά αυτής της παραγράφου στην παροχή καθολικής υπηρεσίας πρέπει να διατηρηθεί.

Τροπολογία 40

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 7

Κεφάλαιο 3, Τίτλος (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

Χρηματοδότηση των καθολικών υπηρεσιών

Εγγυημένη χρηματοδότηση των καθολικών υπηρεσιών

Αιτιολόγηση

Η χρηματοδότηση της καθολικής υπηρεσίας πρέπει να είναι εγγυημένη ανά πάσα στιγμή.

Τροπολογία 41

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 8

Άρθρο 7 (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

1. Με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2009, τα κράτη μέλη δεν χορηγούν ούτε διατηρούν σε ισχύ αποκλειστικά ή ειδικά δικαιώματα για την εγκαθίδρυση και την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Τα κράτη μέλη μπορούν να χρηματοδοτούν την παροχή καθολικών υπηρεσιών σύμφωνα με ένα ή περισσότερα από τα μέσα που προβλέπονται στις παραγράφους 2, 3 και 4, ή σύμφωνα με κάθε άλλο μέσο που είναι συμβατό με τη συνθήκη ΕΚ.

1. Με ισχύ από την 31η Δεκεμβρίου 2010, τα κράτη μέλη δεν χορηγούν ούτε διατηρούν σε ισχύ αποκλειστικά ή ειδικά δικαιώματα για την εγκαθίδρυση και την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Τα κράτη μέλη μπορούν να χρηματοδοτούν την παροχή καθολικών υπηρεσιών σύμφωνα με ένα ή περισσότερα από τα μέσα που προβλέπονται στις παραγράφους 2, 3 και 4, ή σύμφωνα με κάθε άλλο μέσο που είναι συμβατό με τη συνθήκη ΕΚ.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να εξασφαλίζουν την παροχή καθολικών υπηρεσιών αναθέτοντας τις υπηρεσίες αυτές σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να εξασφαλίζουν την παροχή καθολικών υπηρεσιών αναθέτοντας τις υπηρεσίες αυτές σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας άμεσης διαπραγμάτευσης και σύναψης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με φορείς παροχής υπηρεσίας.

3. Όταν ένα κράτος μέλος διαπιστώνει ότι οι υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας, όπως προβλέπονται από την παρούσα οδηγία, συνεπάγονται καθαρό κόστος και αντιπροσωπεύουν άδικη οικονομική επιβάρυνση για τον ή τους φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας, μπορεί:

 

3. Όταν ένα κράτος μέλος διαπιστώνει ότι οι υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας, όπως προβλέπονται από την παρούσα οδηγία, συνεπάγονται καθαρό κόστος και αντιπροσωπεύουν άδικη οικονομική επιβάρυνση για τον ή τους φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας, θέτει σε λειτουργία έναν από τους μηχανισμούς που αναφέρονται ενδελεχώς στο εθνικό σχέδιο που θα έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή έως την 1η Ιανουαρίου 2010 και ο οποίος έχει περιληφθεί στην έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

 

Tο εθνικό σχέδιο ενδέχεται:

(α) Να καθιερώσει ένα μηχανισμό για την αποζημίωση της ή των εν λόγω επιχειρήσεων με κρατικά οικονομικά μέσα·

(α) Να καθιερώσει ένα μηχανισμό για την αποζημίωση της ή των εν λόγω επιχειρήσεων με κρατικά οικονομικά μέσα·

(β) Να επιμερήσει το καθαρό κόστος των υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας μεταξύ των φορέων παροχής υπηρεσιών ή/και των χρηστών.

(β) Να επιμερήσει το καθαρό κόστος των υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας μεταξύ των φορέων παροχής υπηρεσιών ή/και των χρηστών.

4. Όταν το καθαρό κόστος επιμερίζεται βάσει της παραγράφου 3 (β), τα κράτη μέλη μπορούν να ιδρύσουν ένα ταμείο αποζημίωσης το οποίο μπορεί να χρηματοδοτείται με τέλη που καταβάλλουν οι φορείς παροχής υπηρεσιών ή/και οι χρήστες και το οποίο διοικείται για το σκοπό αυτό από έναν φορέα που είναι ανεξάρτητος από τον ή τους δικαιούχους. Μόνο οι υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 3 της παρούσας οδηγίας μπορούν να χρηματοδοτηθούν με τον τρόπο αυτό.

4. Όταν το καθαρό κόστος επιμερίζεται βάσει της παραγράφου 3 (β), τα κράτη μέλη μπορούν να ιδρύσουν ένα ταμείο αποζημίωσης το οποίο μπορεί να χρηματοδοτείται με τέλη που καταβάλλουν οι φορείς παροχής υπηρεσιών ή/και οι χρήστες και το οποίο διοικείται για το σκοπό αυτό από έναν φορέα που είναι ανεξάρτητος από τον ή τους δικαιούχους. Μόνο οι υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 3 της παρούσας οδηγίας μπορούν να χρηματοδοτηθούν με τον τρόπο αυτό.

5. Κατά την ίδρυση του ταμείου αποζημιώσεων και κατά τον καθορισμό του επιπέδου των οικονομικών συνεισφορών που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τηρούνται οι αρχές της διαφάνειας, της αποφυγής διακρίσεων και της αναλογικότητας. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται δυνάμει των παραγράφων 3 και 4 βασίζονται σε αντικειμενικά και επαληθεύσιμα κριτήρια και δημοσιεύονται.

5. Κατά την ίδρυση του ταμείου αποζημιώσεων και κατά τον καθορισμό του επιπέδου των οικονομικών συνεισφορών που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τηρούνται οι αρχές της διαφάνειας, της αποφυγής διακρίσεων και της αναλογικότητας. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται δυνάμει των παραγράφων 3 και 4 βασίζονται σε αντικειμενικά και επαληθεύσιμα κριτήρια και δημοσιεύονται.

Τροπολογία 42

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 8 Α (νέο)

Άρθρο 7 α (νέο) (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

 

(8α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 7α:

 

'Άρθρο 7a

 

Στο βαθμό που αυτό κρίνεται αναγκαίο για να εξασφαλισθεί η διατήρηση της καθολικής υπηρεσίας, τα κράτη μέλη που έχουν προσχωρήσει στην ΕΕ μετά την έναρξη της ισχύος της οδηγίας 2002/39/EΚ ή τα κράτη μέλη με ιδιαίτερα δύσκολη τοπογραφία, ειδικότερα εκείνα που έχουν πάρα πολλά νησιά, μπορούν να συνεχίσουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012, να αναθέτουν υπηρεσίες σε φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας εντός των ακόλουθων ορίων και προϋποθέσεων:

 

(α) Οι υπηρεσίες αυτές περιορίζονται στη συλλογή, τη διαλογή, τη μεταφορά και τη διανομή των αντικειμένων της αλληλογραφίας εσωτερικού και της εισερχόμενης διαμεθοριακής αλληλογραφίας, είτε με ταχύτερη διανομή είτε όχι, σύμφωνα με τα εξής όρια βάρους και τιμών. Το όριο βάρους καθορίζεται σε 50 γραμμάρια. Το εν λόγω όριο βάρους δεν ισχύει εάν η τιμή είναι ίση ή μεγαλύτερη από δυόμισι φορές το δημόσιο τέλος για ένα αντικείμενο αλληλογραφίας της πρώτης βαθμίδας βάρους της ταχύτερης κατηγορίας.

 

(β) Τα κράτη μέλη που προτίθενται να κάνουν χρήση αυτής της έκτακτης μεταβατικής δυνατότητας, κοινοποιούν στην Επιτροπή την εν λόγω πρόθεσή τους το αργότερο τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

 

(γ) Τα κράτη μέλη που καταργούν τους αποκλειστικούς τομείς τους μετά την έναρξη της ισχύος της παρούσας οδηγίας και πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2012 μπορούν, κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, αρνούνται να χορηγήσουν την άδεια που προβλέπεται στο άρθρο 9, παρ. 2 για υπηρεσίες εντός του εν λόγω καταργηθέντος αποκλειστικού τομέα σε ταχυδρομικούς φορείς που παρέχουν υπηρεσίες εντός του πεδίου της καθολικής υπηρεσίας (καθώς και εταιρίες που ελέγχονται από αυτούς)στους οποίους διατίθεται αποκλειστικός τομέας σε ένα άλλο κράτος μέλος.

Τροπολογία 43

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 8 Β (νέο)

Άρθρο 8 (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

 

(8β) Το άρθρο 8 της οδηγίας 97/67/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

 

Οι διατάξεις του άρθρου 7 ισχύουν με την επιφύλαξη του δικαιώματος των κρατών μελών:

 

- να θεσπίζουν στην εθνική τους νομοθεσία ειδικές διατάξεις που ισχύουν για τους φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας για τις ανάγκες της παροχής της καθολικής υπηρεσίας σύμφωνα με κριτήρια αντικειμενικά, αναλογικά και τα οποία και δεν εισάγουν διακρίσεις.

 

- Οι διατάξεις του άρθρου 7 δεν θίγουν το δικαίωμα των κρατών μελών να οργανώνουν, σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία, την τοποθέτηση γραμματοκιβωτίων σε δημόσιο χώρο, την έκδοση γραμματοσήμων και την υπηρεσία συστημένων η οποία χρησιμοποιείται στο πλαίσιο δικαστικών ή διοικητικών διαδικασιών, για τις ανάγκες της παροχής της καθολικής υπηρεσίας .

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να επιτραπεί στα κράτη μέλη να εξακολουθήσουν να προβλέπουν ειδικές διατάξεις υπέρ των παρόχων καθολικής υπηρεσίας χάριν της ανάγκης να παρέχεται η καθολική υπηρεσία. Πράγματι, οι πάροχοι καθολικής υπηρεσίας απολαύουν στο πλαίσιο των διαφόρων εθνικών νομοθεσιών ειδικών διατάξεων, λ.χ. σε σχέση με τη νομοθεσία που εφαρμόζεται στις μεταφορές, χάριν πάντα της ανάγκης να παρέχεται η καθολική υπηρεσία.

Τούτο θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να θεσπίσουν ειδικά δικαιώματα για τους φορείς παροχής της καθολικής υπηρεσίας ώστε να εξασφαλίζεται στην πράξη η παροχή της καθολικής υπηρεσίας. Οι πάροχοι καθολικής υπηρεσίας σε διάφορους τομείς απολαύουν διαφόρων ειδικών νομικών δικαιωμάτων (π.χ. όσον αφορά τις διατάξεις περί μεταφορών, τη δυνατότητα κινήσεως οχημάτων την Κυριακή) που διευκολύνουν την παροχή της καθολικής υπηρεσίας εντός των κρατών μελών.

Η τροπολογία διατυπώνεται κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζει ότι αυτές οι διατάξεις δεν ταξινομούνται ως ειδικά δικαιώματα κατά την έννοια της ανακοίνωσης της Επιτροπής του 1998 για τον ταχυδρομικό τομέα.

Είναι σκόπιμο να επιτραπεί στα κράτη μέλη να εξακολουθήσουν να προβλέπουν ειδικές διατάξεις υπέρ των παρόχων καθολικής υπηρεσίας χάριν της ανάγκης να παρέχεται η καθολική υπηρεσία.

Θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να εγκρίνουν ειδικές διατάξεις υπέρ των φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας που είναι απαραίτητοι για να διασφαλισθεί στην πράξη η παροχή μιας καθολικής υπηρεσίας. Σε διάφορες εθνικές νομοθεσίες, οι φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας επωφελούνται από ορισμένες ειδικές διατάξεις (όπως, στη νομοθεσία σχετικά με τις μεταφορές, εξαιρέσεις από τους κανόνες που απαγορεύουν την κυκλοφορία φορτηγών κατά τις Κυριακές) που τους επιτρέπουν να παρέχουν την καθολική υπηρεσία υπό τους ειδικούς όρους που καθορίζει το κράτος μέλος τους.

Είναι σκόπιμο να επιτραπεί στα κράτη μέλη να εξακολουθήσουν να προβλέπουν ειδικές διατάξεις υπέρ των παρόχων καθολικής υπηρεσίας χάριν της ανάγκης να παρέχεται η καθολική υπηρεσία. Πράγματι, οι πάροχοι καθολικής υπηρεσίας απολαύουν στο πλαίσιο των διαφόρων εθνικών νομοθεσιών ειδικών διατάξεων, λ.χ. σε σχέση με τη νομοθεσία που εφαρμόζεται στις μεταφορές, χάριν πάντα της ανάγκης να παρέχεται η καθολική υπηρεσία.

Αρμόζει να παρέχεται στα κράτη μέλη η δυνατότητα να θεσπίζουν ειδικές διατάξεις υπέρ των παρόχων καθολικής υπηρεσίας, διατάξεις που απαιτούνται για την παροχή της καθολικής υπηρεσίας στην πράξη. Οι πάροχοι καθολικής υπηρεσίας χαίρουν βάσει διαφόρων νομοθεσιών των κρατών μελών ορισμένων ειδικών διατάξεων (επί παραδείγματι όσον αφορά τη νομοθεσία μεταφορών, εξαιρέσεων από κανόνες όπως ότι φορτηγά οχήματα δεν επιτρέπεται να κυκλοφορούν την Κυριακή) οι οποίες τους επιτρέπουν να παρέχουν την καθολική υπηρεσία υπό τους όρους που ορίζονται στο κράτος μέλος τους.

Τροπολογία 44

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 10

Άρθρο 9 (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

1. Για τις υπηρεσίες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο της καθολικής υπηρεσίας όπως ορίζεται στο άρθρο 3, τα κράτη μέλη μπορούν να καθιερώσουν γενικές άδειες στο βαθμό που είναι απαραίτητος για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις ουσιώδεις απαιτήσεις.

1. Για τις υπηρεσίες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο της καθολικής υπηρεσίας όπως ορίζεται στο άρθρο 3, τα κράτη μέλη μπορούν να καθιερώσουν γενικές άδειες στο βαθμό που είναι απαραίτητος για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις ουσιώδεις απαιτήσεις.

2. Για τις υπηρεσίες που εμπίπτουν στο πεδίο της καθολικής υπηρεσίας όπως ορίζεται στο άρθρο 3, τα κράτη μέλη μπορούν να καθιερώσουν διαδικασίες αδειοδότησης, περιλαμβανομένων των ειδικών αδειών, στο βαθμό που είναι απαραίτητος για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και να διαφυλαχθεί η καθολική υπηρεσία.

2. Για τις υπηρεσίες που εμπίπτουν στο πεδίο της καθολικής υπηρεσίας όπως ορίζεται στο άρθρο 3, και για υπηρεσίες που θεωρούνται πιθανά υποκατάστατα, τα κράτη μέλη μπορούν να καθιερώσουν διαδικασίες αδειοδότησης, περιλαμβανομένων των ειδικών αδειών, στο βαθμό που είναι απαραίτητος για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και να διαφυλαχθεί η καθολική υπηρεσία.

Η χορήγηση αδειών μπορεί:

3. Όταν τα κράτη μέλη καθορίζουν μία ή περισσότερες επιχειρήσεις ως φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 2, η χορήγηση αδειών για τις εν λόγω επιχειρήσεις μπορεί:

- κατά περίπτωση, να υπόκειται σε υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας,

- κατά περίπτωση, να υπόκειται σε υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας,

- εάν είναι απαραίτητο, να επιβάλει απαιτήσεις σχετικά με την ποιότητα, τη διαθεσιμότητα και την εκτέλεση των σχετικών υπηρεσιών,

- εάν είναι απαραίτητο, να επιβάλει απαιτήσεις σχετικά με την ποιότητα, τη διαθεσιμότητα και την εκτέλεση των σχετικών υπηρεσιών, ακόμα και στις περιπτώσεις όπου αλληλεπικαλύπτουν μέχρι ενός ορισμένου βαθμού τις υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας

- κατά περίπτωση, να υπόκειται σε υποχρέωση καταβολής οικονομικής συνεισφοράς στους μηχανισμούς επιμερισμού του κόστους που αναφέρονται στο άρθρο 7.

- κατά περίπτωση, να υπόκειται σε υποχρέωση καταβολής οικονομικής συνεισφοράς στους μηχανισμούς επιμερισμού του κόστους που αναφέρονται στο άρθρο 7,εάν η παροχή της καθολικής υπηρεσίας ενέχει καθαρή δαπάνη για τον/τους φορέα/φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας που ορίσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4.

 

4. Η χορήγηση αδειών για φορείς παροχής υπηρεσιών άλλους από τους καθορισμένους φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας μπορεί, αν χρειαστεί, να υπόκειται στην υποχρέωση χρηματοοικονομικής συνεισφοράς στο μηχανισμό επιμερισμού του κόστους ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 7.

 

Τα κράτη μέλη μπορεί να επιτρέπουν σε αυτές τις επιχειρήσεις να επιλέξουν ανάμεσα στην υποχρέωση να συνεισφέρουν στο μηχανισμό επιμερισμού του κόστους ή στη συμμόρφωση με μια υποχρέωση παροχής καθολικής υπηρεσίας.

Εξαιρουμένων των επιχειρήσεων που έχουν καθοριστεί ως φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 4, οι άδειες δεν μπορούν:

Εξαιρουμένων των επιχειρήσεων που έχουν καθοριστεί ως φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 4, οι άδειες δεν μπορούν:

 

να είναι περιοσμένες σε αριθμό,

- για τις ίδιες απαιτήσεις ποιότητας, διαθεσιμότητας και επιδόσεων να επιβάλλουν σε ένα φορέα παροχής υπηρεσιών υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας και, ταυτόχρονα, οικονομικές συνεισφορές σε ένα μηχανισμό επιμερισμού του κόστους,

 

- να επιβάλουν όρους που είναι ήδη εφαρμοστέοι στις επιχειρήσεις δυνάμει άλλων εθνικών νόμων που δεν αφορούν συγκεκριμένους τομείς,

 

- να επιβάλουν τεχνικούς ή λειτουργικούς πόρους εκτός από αυτούς που είναι απαραίτητοι για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της παρούσας οδηγίας.

- να επιβάλουν τεχνικούς ή λειτουργικούς πόρους εκτός από αυτούς που είναι απαραίτητοι για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της παρούσας οδηγίας.

3. Οι διαδικασίες, οι υποχρεώσεις και οι απαιτήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 πρέπει να είναι διαφανείς, προσιτές, αμερόληπτες, αναλογικές, ακριβείς και σαφείς, να δημοσιεύονται εκ των προτέρων και να είναι βασισμένες σε αντικειμενικά κριτήρια. Τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν ότι θα ανακοινώνονται στον αιτούντα οι λόγοι για τους οποίους δεν χορηγήθηκε, εν όλω ή εν μέρει, η τυχόν ζητηθείσα άδεια και πρέπει να καθιερώσουν διαδικασία προσφυγής.'

 

Τροπολογία 45

ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Άρθρο 11α (οδηγία 97/67/ΕΚ)

Όταν είναι απαραίτητο για την προστασία των συμφερόντων των χρηστών ή/και για την προώθηση του ουσιαστικού ανταγωνισμού, και λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές συνθήκες, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι υπάρχουν συνθήκες πρόσβασης, με διαφάνεια και χωρίς διακρίσεις, στα ακόλουθα στοιχεία της ταχυδρομικής υποδομής ή των υπηρεσιών: σύστημα ταχυδρομικών κωδικών, βάση δεδομένων διευθύνσεων, ταχυδρομικές θυρίδες, γραμματοκιβώτια συλλογής και διανομής, πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή διευθύνσεων, υπηρεσία επαναπροώθησης, υπηρεσία επιστροφής στον αποστολέα.

Όταν είναι απαραίτητο για την προστασία των συμφερόντων των χρηστών ή/και για την προώθηση του επί δικαίας βάσεως και ουσιαστικού ανταγωνισμού, και λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές συνθήκες, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι υπάρχουν συνθήκες πρόσβασης, με διαφάνεια και χωρίς διακρίσεις, στα ακόλουθα στοιχεία της ταχυδρομικής υποδομής ή των υπηρεσιών..

Τροπολογία 46

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 13 Α (νέο)

Άρθρο 11 β (νέο) (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

 

(13α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 11 β:

 

'Άρθρο 11β

Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διατάξεις των κρατών μελών ούτε τα δικαιώματα των κρατών μελών να εγκρίνουν μέτρα για να εξασφαλίζουν, οσάκις κρίνεται σκόπιμο, την πρόσβαση στο ταχυδρομικό δίκτυο του φορέα παροχής της καθολικής υπηρεσίας ή σε άλλα στοιχεία της ταχυδρομικής υποδομής υπό συνθήκες διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης.

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις της ανά χείρας οδηγίας δεν πρέπει να θίγουν τις περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διατάξεις των κρατών μελών, διότι μία βάση δεδομένων διευθύνσεων επί παραδείγματι αποτελεί αντικείμενο της νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τροπολογία 47

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 14, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (A)
Άρθρο 12, πρώτη περίπτωση (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

- οι τιμές πρέπει να είναι προσιτές και να επιτρέπουν την πρόσβαση του συνόλου των χρηστών στις προσφερόμενες υπηρεσίες. Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν ή να καθιερώνουν δωρεάν ταχυδρομική υπηρεσία για άτομα τυφλά ή με σοβαρά προβλήματα όρασης,

- οι τιμές πρέπει να είναι προσιτές και να επιτρέπουν την πρόσβαση του συνόλου των χρηστών, ανεξαρτήτως γεωγραφικής θέσης και με γνώμονα τις ειδικές εθνικές συνθήκες, στις προσφερόμενες υπηρεσίες. Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν τους κανόνες και τα κριτήρια για να εξασφαλίζουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε εθνικό επίπεδο. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές παρακολουθούν τις αλλαγές τιμών και δημοσιεύουν τακτικές εκθέσεις. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την παροχή δωρεάν ταχυδρομικής υπηρεσίας προς χρήση από άτομα τυφλά ή με σοβαρά προβλήματα όρασης.

Αιτιολόγηση

Από κοινού με την υλική και γεωγραφική πρόσβαση η τιμή των καθολικών ταχυδρομικών υπηρεσιών αποτελεί βασικό στοιχείο για την κατοχύρωση της πρόσβασης στις υπηρεσίες αυτές. Επομένως η προσιτή τιμή πρέπει να εξασφαλίζεται μέσω της παρακολούθησης και παρέμβασης των εθνικών ρυθμιστικών αρχών για να μπορούν οι ταχυδρομικές υπηρεσίες να παραμείνουν προσιτές στο μέλλον.

Τροπολογία 48

ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Β)

Άρθρο 12, 2η παύλα (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

- οι τιμές πρέπει να αντικατοπτρίζουν το κόστος και να ενθαρρύνουν την αύξηση της αποτελεσματικότητας· όταν είναι απαραίτητο για λόγους σχετικούς με το δημόσιο συμφέρον, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν την εφαρμογή ενιαίου τιμολογίου σε ολόκληρη την επικράτειά τους ή/και στις επικράτειες άλλων κρατών μελών, για υπηρεσίες που παρέχονται με χρέωση ανά μονάδα και άλλα ταχυδρομικά στοιχεία,

όταν είναι απαραίτητο για λόγους σχετικούς με το δημόσιο συμφέρον, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζ

ουν την εφαρμογή ενιαίου τιμολογίου σε ολόκληρη την επικράτειά τους ή/και στις επικράτειες άλλων κρατών μελών, μόνο για υπηρεσίες που παρέχονται με χρέωση ανά μονάδα και άλλα ταχυδρομικά στοιχεία,

Τροπολογία 49

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 14, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Γ)

Άρθρο 12, 5η περίπτωση, τελευταία πρόταση (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

'Κάθε τέτοιο τιμολόγιο πρέπει να είναι επίσης στη διάθεση και των πελατών που κάνουν χρήση των ταχυδρομικών υπηρεσιών υπό παρόμοιες συνθήκες,'

'Κάθε τέτοιο τιμολόγιο πρέπει να είναι επίσης στη διάθεση οιωνδήποτε άλλων πελατών, ιδιαίτερα των μεμονωμένων πελατών και των ΜΜΕ, κάνουν χρήση των ταχυδρομικών υπηρεσιών υπό παρόμοιες συνθήκες,'

Αιτιολόγηση

Πρέπει να τονίζεται ποίοι είναι οι πλέον ευάλωτοι πελάτες.

Τροπολογία 50

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 15

Άρθρο 14, παράγραφος 2 (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

2. Οι φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας τηρούν χωριστούς λογαριασμούς στα εσωτερικά λογιστικά συστήματά τους ώστε να γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ των υπηρεσιών και των προϊόντων που εισπράττουν από ή συμβάλλουν στην οικονομική αποζημίωση για το καθαρό κόστος της καθολικής υπηρεσίας και των υπηρεσιών και των προϊόντων για τα οποία δεν συμβαίνει αυτό. Αυτός ο λογιστικός διαχωρισμός θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να υπολογίζουν το καθαρό κόστος της καθολικής υπηρεσίας. Αυτά τα εσωτερικά λογιστικά συστήματα λειτουργούν βάσει συνεπώς εφαρμοζομένων και αντικειμενικά εύλογων κοστολογικών αρχών.

2. Οι φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας τηρούν ξεχωριστούς λογαριασμούς στα εσωτερικά λογιστικά συστήματά τους ώστε να γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ των υπηρεσιών και των προϊόντων που είναι μέρος της καθολικής υπηρεσίας και εισπράττουν από ή συμβάλλουν στην οικονομική αποζημίωση για το καθαρό κόστος της καθολικής υπηρεσίας αφενός, και, αφετέρου, των υπηρεσιών και των προϊόντων που δεν είναι. Αυτά τα εσωτερικά λογιστικά συστήματα λειτουργούν βάσει συνεπώς εφαρμοζομένων και αντικειμενικά εύλογων κοστολογικών αρχών.

Αιτιολόγηση

Διευκρινιστική τροπολογία.

Τροπολογία 51

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 15

Άρθρο 14, 7η παύλα (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

7. Εφόσον ζητηθούν, τίθενται εμπιστευτικά στη διάθεση της εθνικής κανονιστικής αρχής και της Επιτροπής λεπτομερείς λογιστικές πληροφορίες που προκύπτουν από τα συστήματα αυτά.

7. Εφόσον ζητηθούν, τίθενται εμπιστευτικά στη διάθεση της εθνικής κανονιστικής αρχής και της Επιτροπής λεπτομερείς λογιστικές πληροφορίες που προκύπτουν από τα συστήματα αυτά σύμφωνα με το άρθρο 22 α.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσαφηνίζει τους όρους υπό τους οποίους οι φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας πρέπει να παρέχουν πληροφορίες στη ρυθμιστική αρχή.

Τροπολογία 52

ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

Άρθρο 14, παράγραφος 8 (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

8. Όταν ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος δεν έχει ιδρύσει χρηματοδοτικό μηχανισμό για την παροχή καθολικής υπηρεσίας, όπως επιτρέπεται βάσει του άρθρου 7, και εφόσον η εθνική ρυθμιστική αρχή έχει επιβεβαιώσει ότι κανένας από τους καθορισμένους φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας στο εν λόγω κράτος μέλος δεν λαμβάνει κρατική ενίσχυση, κρυφή ή φανερή, και ότι ο ανταγωνισμός στην αγορά λειτουργεί πλήρως, η εθνική ρυθμιστική αρχή μπορεί να αποφασίσει τη μη εφαρμογή των απαιτήσεων του παρόντος άρθρου. Η εθνική ρυθμιστική αρχή πληροφορεί εκ των προτέρων την Επιτροπή σχετικά με τη λήψη της σχετικής απόφασης.

8. Όταν ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος δεν έχει ιδρύσει χρηματοδοτικό μηχανισμό για την παροχή καθολικής υπηρεσίας, όπως επιτρέπεται βάσει του άρθρου 7, και εφόσον η εθνική ρυθμιστική αρχή έχει επιβεβαιώσει ότι κανένας από τους καθορισμένους φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας στο εν λόγω κράτος μέλος δεν λαμβάνει κρατική ενίσχυση, κρυφή ή φανερή, και ότι ο ανταγωνισμός στην αγορά λειτουργεί πλήρως, η εθνική ρυθμιστική αρχή μπορεί να αποφασίσει τη μη εφαρμογή των απαιτήσεων του παρόντος άρθρου. Ωστόσο αυτό το άρθρο εφαρμόζεται στους κατεστημένους φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας, στο βαθμό που δεν έχουν οριστεί άλλοι φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας. Η εθνική ρυθμιστική αρχή πληροφορεί εκ των προτέρων την Επιτροπή σχετικά με τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 14 έχει βασική σημασία για τον καταλογισμό στοιχείων κόστους και τελικά για την ομαλή λειτουργία του ανταγωνισμού. Ακόμη και αν δεν έχει οριστεί άλλος φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας, πρέπει να τηρηθούν οι ρυθμίσεις του άρθρου 14, ώστε ο καταλογισμός του κόστους να μην προκαλέσει φραγμούς πρόσβασης στην αγορά.

Τροπολογία 53

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 16

Άρθρο 19, παράγραφος 1 (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις που παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες θέτουν στη διάθεση των ενδιαφερομένων διαφανείς, απλές και φθηνές διαδικασίες για την αντιμετώπιση καταγγελιών των χρηστών ταχυδρομικών υπηρεσιών, ιδίως σε περιπτώσεις που αφορούν απώλειες, κλοπές, ζημιές ή μη συμμόρφωση με τα ποιοτικά πρότυπα των υπηρεσιών (όπου περιλαμβάνονται οι διαδικασίες για τον προσδιορισμό του υπεύθυνου στις περιπτώσεις στις οποίες εμπλέκονται δύο ή περισσότεροι φορείς).

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλες οι επιχειρήσεις που παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες θέτουν στη διάθεση των ενδιαφερομένων διαφανείς, απλές και φθηνές διαδικασίες για την αντιμετώπιση καταγγελιών των χρηστών ταχυδρομικών υπηρεσιών, ιδίως σε περιπτώσεις που αφορούν απώλειες, κλοπές, ζημιές ή μη συμμόρφωση με τα ποιοτικά πρότυπα των υπηρεσιών (όπου περιλαμβάνονται οι διαδικασίες για τον προσδιορισμό του υπεύθυνου στις περιπτώσεις στις οποίες εμπλέκονται δύο ή περισσότεροι φορείς).

Αιτιολόγηση

Παρέχει αποσαφήνιση.

Τροπολογία 54

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 16

Άρθρο 19, παράγραφος 2 (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα ώστε να εξασφαλισθεί ότι οι διαδικασίες που αναφέρονται στην πρώτη υποπαράγραφο επιτρέπουν να επιλύονται οι διαφορές δικαίως και ταχέως, προβλέποντας, όπου δικαιολογείται, την ύπαρξη συστήματος επιστροφής χρημάτων ή/και αποζημίωσης.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα ώστε να εξασφαλισθεί ότι οι διαδικασίες που αναφέρονται στην πρώτη υποπαράγραφο επιτρέπουν να επιλύονται οι διαφορές δικαίως και ταχέως, προβλέποντας την ύπαρξη συστήματος επιστροφής χρημάτων ή/και αποζημίωσης.

Αιτιολόγηση

Για να είναι βέβαιο ότι οι καταναλωτές θα αποζημιώνονται σε περίπτωση απώλειας και καταστροφής των ταχυδρομικών αντικειμένων, πρέπει να προβλέπεται σύστημα επιστροφής χρημάτων.

Τροπολογία 55

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 20

Άρθρο 22 α, παράγραφος 1, εισαγωγική πρόταση (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις που παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες, παρέχουν όλες τις πληροφορίες, περιλαμβανομένων των οικονομικών πληροφοριών και των πληροφοριών σχετικά με την παροχή της καθολικής υπηρεσίας, που είναι απαραίτητες για τους ακόλουθους σκοπούς:

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών παρέχουν στη ρυθμιστική αρχή του κράτους μέλους όλες τις πληροφορίες, περιλαμβανομένων των οικονομικών πληροφοριών και των πληροφοριών σχετικά με την παροχή της καθολικής υπηρεσίας, συγκεκριμένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

(α) για να εξασφαλίζουν οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές τη συμμόρφωση με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας ή τις αποφάσεις που λαμβάνονται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία·

(α) για να εξασφαλίζουν οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές τη συμμόρφωση με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας ή τις αποφάσεις που λαμβάνονται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία·

(β) για σαφώς καθορισμένους στατιστικούς σκοπούς.

 

2. Οι επιχειρήσεις αυτές παρέχουν τις πληροφορίες αυτές αμέσως, κατόπιν αιτήματος, και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και το βαθμό λεπτομέρειας που απαιτεί η εθνική ρυθμιστική αρχή. Οι πληροφορίες που ζητεί η εθνική ρυθμιστική αρχή πρέπει να είναι ανάλογες προς την εκτέλεση του συγκεκριμένου καθήκοντος. Η εθνική ρυθμιστική αρχή αιτιολογεί το αίτημά της για παροχή πληροφοριών.'

2. Οι επιχειρήσεις αυτές παρέχουν τις πληροφορίες αυτές αμέσως, κατόπιν αιτήματος, και εμπιστευτικά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και το βαθμό λεπτομέρειας που απαιτεί η εθνική ρυθμιστική αρχή. Οι πληροφορίες που ζητεί η εθνική ρυθμιστική αρχή πρέπει να είναι ανάλογες προς την εκτέλεση του συγκεκριμένου καθήκοντος και δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς πέρα από αυτόν για τον οποίο ζητήθηκαν. Η εθνική ρυθμιστική αρχή αιτιολογεί το αίτημά της για παροχή πληροφοριών.'

Αιτιολόγηση

Το κείμενο της οδηγία πρέπει να δηλώνει σαφέστερα ποίος θα πρέπει να παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες και προς ποίον.

Τροπολογία 56

ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 21

Άρθρο 23 (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

Κάθε τρία έτη, και για πρώτη φορά το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2011, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο μια έκθεση για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, όπου περιλαμβάνονται οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις εξελίξεις του τομέα, ιδίως όσον αφορά τις οικονομικές και κοινωνικές πτυχές, τις πτυχές τις σχετικές με την απασχόληση και τις τεχνολογικές πτυχές καθώς και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η έκθεση αυτή θα συνοδεύεται ενδεχομένως από προτάσεις προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Κάθε τέσσερα έτη, και για πρώτη φορά το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2011, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο μια έκθεση για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, όπου περιλαμβάνονται οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις εξελίξεις του τομέα, ιδίως όσον αφορά τις οικονομικές και κοινωνικές πτυχές, τις πτυχές τις σχετικές με την απασχόληση και τις τεχνολογικές πτυχές καθώς και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η έκθεση αυτή θα συνοδεύεται ενδεχομένως από προτάσεις προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Αιτιολόγηση

Για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών αρκεί η υποχρέωση να συντάσσεται έκθεση κάθε τέσσερα χρόνια, μεταξύ άλλων και για λόγους μείωσης της γραφειοκρατίας.

Η «Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού στον ταχυδρομικό τομέα και σχετικά με την εκτίμηση ορισμένων κρατικών μέτρων στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών ( 98/C 39/02)» δεν ανταποκρίνεται πλέον στη σύγχρονη πραγματικότητα. Οι επενδυτές έχουν ανάγκη από νομική βεβαιότητα, επομένως χρειαζόμαστε νέες κατευθυντήριες γραμμές από την Επιτροπή.

Τροπολογία 57

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 21

Άρθρο 23, εδάφιο 1α (νέο) (οδηγία 97/67/ΕΚ)

 

1α. Το αργότερο τρία έτη μετά το ουσιαστικό άνοιγμα υποβάλλεται χωριστή έκθεση για τη συνολική εξέλιξη της απασχόλησης στον τομέα και τις συνθήκες εργασίας που εφαρμόζουν όλοι οι φορείς σε κάθε κράτος μέλος. Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης επισκόπηση των μέτρων που έχουν εγκριθεί βάσει ρύθμισης ή με κοινωνική διαπραγμάτευση. Εφόσον η έκθεση διαπιστώνει στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, συνοδεύεται, ενδεχομένως, από προτάσεις.

Τροπολογία 58

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 21 A (νέο)

Άρθρο 23 α (νέο) (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

 

(21α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 23α:

"Άρθρο 23a

 

Η Επιτροπή παρέχει βοήθεια στα κράτη μέλη σ' ό,τι αφορά την εφαρμογή αυτής της οδηγίας, συμπεριλαμβανομένης και καθοδήγησης για τον υπολογισμό οποιασδήποτε καθαρής δαπάνης πριν από την 1η Ιανουαρίου 2009. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή τα σχέδια χρηματοδότησης όπως αναφέρεται στο άρθρο 7, παρ. 3 και μπορούν να υποβάλουν και μελέτες.

Τροπολογία 59

ΑΡΘΡΟ 2, ΣΗΜΕΙΟ 1, ΕΔΑΦΙΟ 1

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειμένου να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2008. Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων καθώς και πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των εν λόγω διατάξεων και των διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειμένου να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2009. Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων καθώς και πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των εν λόγω διατάξεων και των διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

  • [1]  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Ιστορικό

Η Επιτροπή κατέθεσε στα τέλη του 2006:

1) πρόταση οδηγίας για την τροποποίηση της οδηγίας 97/67/ΕΚ σχετικά με την πλήρη υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών (CΟΜ(2006)594),

2) μελέτη προγνώσεων για τον αντίκτυπο στην καθολική υπηρεσία από την πλήρη υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών το 2009 (CΟΜ(2006) 596),

3) δύο έγγραφα με τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων συνεπειών (SEC (2006) 1291 και 1292),

4) έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες (CΟΜ(2006) 595).

Με την κατάθεση των εγγράφων μετά τα 1) και 2) η Επιτροπή τηρεί τις υποχρεώσεις που προβλέπονται για την ίδια στο άρθρο 7, παράγραφος 3, της οδηγίας για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες.

2. Οι προπαρασκευαστικές εργασίες και μελέτες της Επιτροπής

Η πρόταση της Επιτροπής βασίζεται σε ολόκληρη σειρά από μελέτες: από το 1997 έχουν ανατεθεί 14 μελέτες, οι οποίες στη συνέχεια συμπληρώθηκαν από έξι μεγαλύτερες μελέτες που εκπονήθηκαν μεταξύ του 2004 και 2006. Ακολούθησαν δέκα ανοικτά σεμινάρια καθώς και μια δημοσκόπηση του Ευρωβαρόμετρου σχετικά με το βαθμό στον οποίο είναι ικανοποιημένοι οι καταναλωτές. Η Επιτροπή διεκπεραίωσε επίσης δημόσια διαβούλευση, στο πλαίσιο της οποίας εξετάστηκαν 2295 ερωτηματολόγια και 103 επιπλέον δημοσιεύεσεις.

2.1 Μελέτη προγνώσεων

Η μελέτη προγνώσεων βασίζεται σε σημαντικό βαθμό στα αποτελέσματα τομεακής μελέτης του έτους 2006 προερχόμενης από την Price Waterhouse Coopers (PWC) σχετικά με τις συνέπειες που θα έχει το πλήρες άνοιγμα της καθολικής υπηρεσίας στην αγορά. Η μελέτη δημοσιεύεται πλήρης στο Διαδίκτυο, στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/internal_market/post/studies_de.htm.

Η μελέτη δεν θεωρεί αναμενόμενο να υπάρξουν θεμελιώδεις αλλαγές όσον αφορά την πρόσβαση στις ταχυδρομικές υπηρεσίες μετά το πλήρες άνοιγμα στην αγορά. Ειδικά για τις απομακρυσμένες περιφέρειες επισημαίνεται ότι θα μπορούσαν να απαιτηθούν συμπληρωματικά μέτρα, αν οι παράγοντες της αγοράς δεν αναπτύσσουν επαρκή προσφορά.

Όσον αφορά την ποιότητα υπηρεσιών αναμένεται ότι θα τηρηθούν οι προδιαγραφές· για λιγότερο ελκυστικά τεμάχια αγοράς αναφέρεται ωστόσο ότι μπορεί να χρειαστούν ρυθμιστικοί έλεγχοι.

Γενικά διατυπώνεται η προσδοκία να προσανατολιστούν σαφέστερα οι προσφερόμενες υπηρεσίες στη ζήτηση και στην προθυμία πληρωμής εκ μέρους των πελατών. Όσον αφορά το κριτήριο των προσιτών τιμών, η Επιτροπή θεωρεί τη θέσπιση ανώτατων ορίων τιμών ως ζήτημα προς εξέταση.

Για τη χρηματοδότηση της καθολικής υπηρεσίας: η Επιτροπή αναμένει ότι οι δυνάμεις της αγοράς μετά το άνοιγμα θα παρέχουν αποτελεσματικότερα την καθολική υπηρεσία και οι σχετικές δαπάνες θα περιοριστούν, επισημαίνει όμως ταυτόχρονα ότι δεν είναι δυνατόν να καθορίζουν οι δυνάμεις της αγοράς μόνες τους το μέλλον της καθολικής υπηρεσίας. Αναφέρεται λοιπόν η ενδεχόμενη ανάγκη να υπάρξει και ad hoc χρηματοδότηση καθώς και ρυθμιστικά μέτρα.

Απασχόληση: με το άνοιγμα της αγοράς αναμένεται η επέκταση των ταχυδρομικών αγορών και επομένως η διασφάλιση της απασχόλησης στους φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας καθώς και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στους νέους φορείς.

Η μελέτη της PWC καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, όταν ανοίξει η αγορά το 2009, δεν θα τεθεί σε αμφισβήτηση η ετοιμότητα της καθολικής υπηρεσίας σε κανένα κράτος μέλος. Η εκτίμηση αυτή διατυπώνεται και σε άλλες μελέτες. Αναγκαία κρίνεται η λήψη συνοδευτικών μέτρων σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Αντιθέτως δεν κρίνεται ούτε αναγκαία ούτε σκόπιμη μια γενικότερη αναβολή.

Σε περίπτωση που καθυστερήσει το άνοιγμα της αγοράς, η μελέτη επισημαίνει τον κίνδυνο να δοθεί στην αγορά το εσφαλμένο μήνυμα, ότι η έλλειψη ρυθμιστικής ασφάλειας θα μπορούσε να οδηγήσει στην έλλειψη των επενδύσεων που είναι αναγκαίες για να ανταποκριθούμε στις νέες προκλήσεις της αγοράς.

Σύμφωνα με τη μελέτη, η λήψη κατάλληλων συνοδευτικών μέτρων για να διασφαλιστεί η παροχή καθολικής υπηρεσίας μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά τον καλύτερο τρόπο σε επίπεδο κρατών μελών.

2.2 Αξιολόγηση επιπτώσεων

Στην αξιολόγηση επιπτώσεων (SEC(2000) 1291 και 1292) εξετάστηκαν κατ’ αρχήν τέσσερις βασικές επιλογές:

*   Επιλογή Α - να μην κατατεθεί νομοθετική πρόταση. Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές ότι στο άρθρο 27 της ταχυδρομικής οδηγίας περιλαμβάνεται "ρήτρα έκπτωσης" : σύμφωνα με αυτό η ταχυδρομική οδηγία παύει να ισχύει στις 31.12.2007, δηλαδή: αν μέχρι τότε δεν έχει τεθεί σε ισχύ νέα πρόταση, θα εφαρμοστούν για τον ταχυδρομικό τομέα οι διατάξεις της Συνθήκης (ΕΚ) (ιδίως οι διατάξεις που αφορούν τον ανταγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 86 συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων ή/και οδηγιών της Επιτροπής κατά το άρθρο 86, παράγραφος 3).

*   Επιλογή Β - μια εκ θεμελίων καινούργια, ολοκληρωμένη ταχυδρομική οδηγία.

*   Επιλογή Γ - επέκταση της διάρκειας ισχύος της υφιστάμενης ταχυδρομικής οδηγίας πέρα από το έτος 2009 - δηλαδή καταργείται μόνο η ρήτρα έκπτωσης στο άρθρο 27

*   Επιλογή Δ - προσαρμογή της ισχύουσας ταχυδρομικής οδηγίας - διατηρείται το υπάρχον πλαίσιο ενώ οτιδήποτε νέο οικοδομείται εντός αυτού. Αυτή τη στρατηγική ακολουθεί η παρούσα οδηγία.

Τελικά οι επιλογές Α και Β απορρίφθηκαν από τη μελέτη, ενώ οι Γ και Δ αναλύθηκαν λεπτομερέστερα. Η Επιτροπή επεξεργάστηκε στη συνέχεια δέκα ειδικές (λεπτομερείς) πολιτικές επιλογές στις οποίες διαφοροποιούνται πειραματικά διάφορες παράμετροι, όπως το εύρος της καθολικής υπηρεσίας, οι προδιαγραφές της καθολικής υπηρεσίας, η πρόσβαση σε σημαντικούς φορείς, οι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί, τα ενιαία τιμολόγια κλπ. Η περιορισμένη έκταση της έκθεσης δεν επιτρέπει να προχωρήσουμε σε λεπτομερέστερη εξέταση, γι' αυτό ο εισηγητής συνιστά στους ενδιαφερομένους να διαβάσουν τη μελέτη - εννοείται ότι τα αποτελέσματα της αξιολόγησης επιπτώσεων αντανακλώνται τελικά στα στοιχεία που εμπεριέχονται στην πρόταση οδηγίας.

3. Η πρόταση της Επιτροπής κατά σημείο:

Η πρόταση της Επιτροπής έχει στόχο:

*   την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, δηλαδή την οικοδόμηση ιδιαίτερων δικαιωμάτων στον ταχυδρομικό τομέα, ενώ ταυτόχρονα

*   να διασφαλίζεται σταθερά ότι η καθολική υπηρεσία θα συνδυάζει υψηλή ποιότητα με προσιτές τιμές

*   παράλληλα πρέπει να εναρμονιστούν οι θεμελιώδεις αρχές για τη ρύθμιση των ταχυδρομικών υπηρεσιών .

Ως προς τα επιμέρους σημεία:

Χρονοδιάγραμμα: Η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι η υφιστάμενη ταχυδρομική οδηγία προβλέπει την 1.1.2009 ως ημερομηνία για το πλήρες άνοιγμα στην αγορά. Μετά από αυτήν την ημερομηνία δεν επιτρέπεται να υπάρχουν αποκλειστικά ιδιαίτερα δικαιώματα για μεμονωμένες επιχειρήσεις.

Συνοδευτικά μέτρα:

*      Δεν θα υπάρχει πια ο δεσμευτικός εκ των προτέρων καθορισμός του φορέα ή των φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας (στο άρθρο 4 της ισχύουσας μέχρι τώρα μορφής της ταχυδρομικής οδηγίας). Τα κράτη μέλη θα ορίσουν τα ίδια το μηχανισμό τους, για να εξασφαλίσουν την παροχή της καθολικής υπηρεσίας από μια ή περισσότερες επιχειρήσεις. Οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα ανατίθεται και η καθολική υπηρεσία πρέπει να βασίζονται στις αρχές της αντικειμενικότητας, της διαφάνειας, της εξάλειψης των διακρίσεων, της αναλογικότητας και της κατά το δυνατόν ελάχιστης στρέβλωσης της αγοράς.

*      Οι τιμές της παροχής καθολικής υπηρεσίας προσανατολίζονται στις δαπάνες. Μόνο σε ρητώς προβλεπόμενες εξαιρέσεις μπορεί να γίνει απόκλιση από την αρχή κατά την οποία οι τιμές των ταχυδρομικών υπηρεσιών πρέπει να αντικατοπτρίζουν το κόστος. Η Επιτροπή προτείνει να περιορίσουν τα κράτη μέλη τα ενιαία τιμολόγια στις αποστολές που υπόκεινται σε χρέωση ανά μονάδα, δηλαδή στις υπηρεσίες που ζητούνται από την πλειονότητα των καταναλωτών και των μικρών επιχειρήσεων (άρθρο 12 δεύτερη περίπτωση).

*      Χρηματοδότηση της καθολικής υπηρεσίας. Το νέο άρθρο 7 καταλογογραφεί τις δυνατότητες που έχουν τα κράτη μέλη να χρηματοδοτούν τη διαθεσιμότητα της καθολικής υπηρεσίας μετά την κατάργηση των αποκλειστικών δικαιωμάτων. Αυτός ο κατάλογος περιλαμβάνει

          * την αποζημίωση από το δημόσιο

          * τις διαδικασίες δημόσιων προμηθειών καθώς και

          * την ενδεχόμενη ίδρυση ταμείου αποζημιώσεων

Άλλα στοιχεία της πρότασης:

*      Χορήγηση εγκρίσεων και ειδικών αδειών μπορεί να εξακολουθήσει να προβλέπεται από τα κράτη μέλη (άρθρο 9), ωστόσο η πρόταση διευκρινίζει τους επιτρεπόμενους και τους απαγορευμένους όρους σαφέστερα.

*      Πρόσβαση σε κεντρικές ταχυδρομικές υποδομές και υπηρεσίες: προτείνεται νέο άρθρο 11α, το οποίο επιτρέπει στα κράτη μέλη υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις να εξασφαλίζουν διαφανείς και χωρίς διακρίσεις συνθήκες πρόσβασης για συγκεκριμένα στοιχεία των ταχυδρομικών υποδομών (σύστημα ταχυδρομικών κωδίκων, ταχυδρομικές θυρίδες, γραμματοκιβώτια συλλογής και διανομής κλπ)

*      Ενίσχυση της προστασίας του καταναλωτή (άρθρο 19). Εδώ επεκτείνονται μεταξύ άλλων οι στοιχειώδεις αρχές για τη διαδικασία υποβολής παραπόνων από το φορέα παροχής της καθολικής υπηρεσίας σε άλλους φορείς.

*      Εθνικές ρυθμιστικές αρχές: ιδιαίτερα κατά τη μεταβατική φάση προς τον ανταγωνισμό οι ρυθμιστικές αρχές θα παίξουν σημαντικό ρόλο. Το άρθρο 22 απαιτεί το διαχωρισμό της ρυθμιστικής λειτουργίας από ενδεχόμενη συμμετοχή σε ταχυδρομικούς φορείς εκμετάλλευσης και ζητεί περισσότερη διαφάνεια κατά την κατανομή των καθηκόντων τους.

4. Αξιολόγηση και συστάσεις του εισηγητή σας:

Πέρα από το ζήτημα του να επιβεβαιωθεί το 2009 ως σκοπούμενη χρονολογία για τον αποκλειστικό τομέα, ενδιαφέρον έχουν τα ακόλουθα θέματα:

*         Το εύρος της καθολικής υπηρεσίας - η περαιτέρω εξέλιξή της σε όργανο προστασίας του καταναλωτή

*         Χρηματοδοτικοί μηχανισμοί - μετά την κατάργηση του αποκλειστικού τομέα χρειάζονται εναλλακτικοί μηχανισμοί για τη χρηματοδότηση της καθολικής υπηρεσίας;

*         Πρόσβαση σε συγκεκριμένες εγκαταστάσεις της ταχυδρομικής υποδομής - χρειάζονται ιδιαίτερες ρυθμίσεις επ' αυτού;

Ο εισηγητής σας διεξήγαγε πολλές εκτενείς συνομιλίες με τους παράγοντες του ταχυδρομικού τομέα και έχει ολοκληρωμένη εικόνα των απόψεών τους. Ενόψει των εκτενέστατων διαθέσιμων μελετών, ο εισηγητής σας έχει την άποψη ότι το Κοινοβούλιο διαθέτει πλέον επαρκέστατα μέσα για να λάβει αποφάσεις και δεν χρειάζεται να διεξαχθούν περισσότερες ακροάσεις κλπ.

Ο εισηγητής σας είναι πεπεισμένος ότι η Επιτροπή με την παρούσα πρόταση βρίσκεται κατά βάση στο σωστό δρόμο, ως εκ τούτου στηρίζει τους γενικούς της προσανατολισμούς:

Η χρονολογία 2009 δεν αναμένεται να αποτελέσει έκπληξη για όσους δραστηριοποιούνται στον ταχυδρομικό τομέα· προβλέπεται ήδη από την ταχυδρομική οδηγία στην παρούσα της μορφή, βασίζεται δε σε συνειδητή επιλογή του Ευρωπαίου νομοθέτη. Ο χρόνος προπαρασκευής ήταν επαρκής και κατά την άποψη του εισηγητή σας είναι πλέον σημαντικό να σηματοδοτηθεί ξεκάθαρα και αξιόπιστα το άνοιγμα της αγοράς. Περαιτέρω καθυστερήσεις θα προκαλούσαν ασάφεια, θα προκαλούσαν ανασφάλεια στους παράγοντες και σε τελική ανάλυση θα αδικούσαν τις χώρες και τις επιχειρήσεις που έχουν προχωρήσει. Ο εισηγητής υπενθυμίζει επίσης το θετικό απολογισμό του Κοινοβουλίου για τις μέχρι τώρα εξελίξεις στην αγορά και το πλαίσιο εναρμόνισης, όπως καθορίστηκαν στην έκθεση πρωτοβουλίας που συντάχθηκε το Φεβρουάριο του 2006 (Ρ6_ΤΑ(2006)0040).

Ο εισηγητής υποβάλλει ωστόσο μια σειρά τροπολογιών σε ορισμένα σημεία τα οποία χρήζουν συμπληρώσεως ή διευκρινίσεως. Αυτές οι τροπολογίες αφορούν κυρίως τα εξής σημεία:

α) Το εύρος των τροπολογιών πρέπει να διευθετηθεί με ισορροπημένο τρόπο. Οι μικροί ιδιώτες πελάτες χρειάζονται περισσότερη προστασία ή εγγυήσεις υπό την έννοια του άρθρου 3, για να μπορούν να αποστέλλουν και να λαμβάνουν μικρό αριθμό επιστολών υπό λογικούς όρους, ενώ για τους μεγάλους επιχειρηματίες πελάτες θα ισχύουν εντελώς διαφορετικοί όροι: οι μαζικές αποστολές θα διεξάγονται στο πλαίσιο του ανταγωνισμού σύμφωνα με τη ζήτηση, ενώ οι φορείς παροχής υπηρεσιών θα αντιδρούν ευέλικτα και θα αναπτύσσουν νέες προσφορές. Ο εισηγητής προτείνει να ληφθεί υπόψη αυτή η δισδιάστατη κατάσταση και να μετασχηματιστεί η καθολική υπηρεσία σε μέσο προστασίας του καταναλωτή, δηλαδή να περιοριστεί στις μεμονωμένες αποστολές. Οι μεγάλοι επιχειρηματίες πελάτες και όσοι προβαίνουν σε μαζικές αποστολές δεν χρειάζονται τέτοια προστασία, γι' αυτό πρέπει να αποφευχθούν άσκοπες παρεμβολές σε αυτή την προσφορά υπηρεσιών (πρβλ. τροπολογίες επί της αιτιολογικής σκέψεως 14 και του άρθρου 3, παράγραφος 1).

β) Ο εισηγητής γνωρίζει τη σημασία που έχουν οι προσιτές τιμές των ταχυδρομικών υπηρεσιών για τον καταναλωτή. Είναι αλήθεια ότι αυτό το σημείο πρέπει να παραμείνει ενσωματωμένο και στην αναθεωρημένη μορφή της οδηγίας. Δύο τροπολογίες επί του άρθρου 12 πρέπει ωστόσο να αποσαφηνίσουν αυτές τις έννοιες και να τονίσουν τις δυνατότητες των εθνικών ρυθμιστικών αρχών σε αυτό τον τομέα.

γ) Ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα αφορά το καθεστώς και τα δικαιώματα των απασχολουμένων στον ταχυδρομικό τομέα. Ο εισηγητής σας προτείνει να προστεθεί ένα νέο άρθρο 9, παράγραφος 3α, το οποίο θα αποσαφηνίζει τις δυνατότητες που θα έχουν τα κράτη μέλη να ρυθμίζουν τις συνθήκες απασχόλησης.

δ) Το ζήτημα του υπολογισμού του κόστους ή της απόδοσης λογαριασμών (αναδιατύπωση του άρθρου 14) έχει θεμελιώδη σημασία, καθώς είναι εύκολο να στρεβλωθεί η αγορά, αν δεν γίνεται ακριβής απόδοση των στοιχείων κόστους. Ο εισηγητής προτείνει νέα τροπολογία, η οποία θα καθιστά ακριβέστερη την απόδοση των κοινών στοιχείων κόστους (δαπάνες που δεν μπορούν να αποδοθούν άμεσα στη συγκεκριμένη υπηρεσία ή προϊόν). Μια επιπλέον τροπολογία θα διασφαλίζει επίσης την εφαρμογή του άρθρου 14 και στην περίπτωση που δεν έχει ακόμη καθοριστεί άλλος φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας, καθώς, ακόμη και αν υπάρχει ένας μόνο πάροχος υπηρεσιών, τυχόν στρεβλή απόδοση στοιχείων κόστους αυτού του παρόχου θα μπορούσε να λειτουργήσει ως φραγμός στην πρόσβαση στην αγορά.

ε) Με τον υπολογισμό δαπανών συνδέεται και το ζήτημα των διασταυρούμενων επιδοτήσεων. Ο εισηγητής σας υποβάλλει σε αυτό το πλαίσιο δύο τροπολογίες επί αιτιολογικών σκέψεων : Κατ’ αρχήν πρέπει να καταστεί σαφές ότι η παρακολούθηση των διασταυρούμενων επιδοτήσεων εμπίπτει στη δικαιοδοσία της Επιτροπής, επομένως η αιτιολογική σκέψη 25 πρέπει να διαγραφεί. Ο εισηγητής με την αιτιολογική σκέψη 26 έχει στόχο μια σαφή και δίκαιη απόδοση κοινών δαπανών, ώστε να αποφευχθούν διασταυρούμενες επιδοτήσεις.

στ) Οι σαφείς κανόνες του παιχνιδιού στο δίκαιο περί ανταγωνισμού και στις κρατικές ενισχύσεις είναι ένα ακόμη βασικό στοιχείο για μια λειτουργική ταχυδρομική αγορά. Σε αυτό το πλαίσιο ο εισηγητής σας προτείνει δύο τροπολογίες (επί της αιτιολογικής σκέψεως 26α και επί του άρθρου 23), με τις οποίες η Επιτροπή καλείται να επεξεργαστεί ερμηνευτικές οδηγίες όσον αφορά αυτά τα ζητήματα.

ζ) Στην εξάλειψη διοικητικών και γραφειοκρατικών φραγμών αποσκοπούν οι τροπολογίες για την κατάργηση των στατιστικών δεδομένων (άρθρο 22α, παράγραφος 1β) και για μια πιο γενναιόδωρη χρονική διαβάθμιση των εκθέσεων της Επιτροπής (άρθρο 23).

η) Άλλες τροπολογίες αφορούν την πρόσβαση στο δίκτυο διανομέων (άρθρο 11α) και τη διαλειτουργικότητα (αιτιολογική σκέψη 22).

Όσον αφορά τη χρηματοδότηση ο εισηγητής είναι της άποψης ότι ο κατάλογος της Επιτροπής (άρθρο 7) παρέχει στα κράτη μέλη λογικές λύσεις. Κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεών του ο εισηγητής άκουσε και άλλες, επιπλέον προτάσεις λύσεων, οι οποίες ωστόσο δεν εμπεριείχαν πειστικά εναλλακτικά σχέδια. Δεν πρόκειται επομένως να καταθέσει τροπολογίες επ’ αυτού.

Τέλος, ο εισηγητής επισημαίνει για μια ακόμη φορά την προαναφερθείσα ρήτρα έκπτωσης για την 31.12.2008. Αυτή η ημερομηνία υπενθυμίζει στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο την αποφασισθείσα διαδικασία, αν δεν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τον κίνδυνο να τεθεί η οδηγία εκτός ισχύος στις αρχές του 2009, πράγμα που θα είχε ως αποτέλεσμα να οπισθοδρομήσουμε στο πρωτογενές δίκαιο και να χάσουμε τη νομοθετική μας εξουσία.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων (22.5.2007)

προς την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 97/67/EΚ σχετικά με την πλήρη υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών
(COM(2006)0594 – C6‑0354/2006 –2006/0196(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Pervenche Berès

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Σύμφωνα με τη δεύτερη οδηγία για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες 2002/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 2002, η Επιτροπή, με βάση τη μελέτη που εκπόνησε η εταιρεία PriceWaterhouseCoopers το 2006[1], ενέκρινε στις 18 Οκτωβρίου 2006 πρόταση οδηγίας σχετικά με την πλήρη υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Η κεντρική πρόταση του εν λόγω σχεδίου οδηγίας είναι η κατάργηση του "αποκλειστικού τομέα" (παραμένον μονοπώλιο) που καθορίζεται στα 50 γραμμάρια, από 1ης Ιανουαρίου 2009.

Το βασικό ερώτημα που τίθεται στην τελευταία αυτή φάση απελευθέρωσης των ταχυδρομικών υπηρεσιών είναι η χρηματοδότηση της καθολικής υπηρεσίας και των ενδεχόμενων συμπληρωματικών υποχρεώσεων των δημοσίων ταχυδρομείων.

I- Οι δύο βασικοί άξονες της πρότασης της Επιτροπής

1) Διασφάλιση της συμβατότητας της ελευθέρωσης και της χρηματοδότησης της καθολικής υπηρεσίας

Η βασική πρόταση της Επιτροπής έγκειται στο νέο άρθρο 7 που εισάγει στην οδηγία για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες:

- καταργεί τον "αποκλειστικό τομέα" από 1ης Ιανουαρίου 2009 (παράγραφος 1).

- θεσπίζει την αρχή της διασφάλισης της παροχής της καθολικής υπηρεσίας στο πλαίσιο του ανταγωνισμού και του σεβασμού των κανονιστικών ρυθμίσεων για τις δημόσιες προμήθειες (παράγραφος 2 ) από τα κράτη μέλη που το επιθυμούν·

- θεσπίζει την αρχή της αξιολόγησης του καθαρού κόστους των υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας και τη δυνατότητα διαφορετικής χρηματοδότησής τους (παράγραφος 3):

- είτε από κρατικές ενισχύσεις·

- είτε από ταμείο αποζημίωσης το οποίο μπορεί να χρηματοδοτείται με τέλη που καταβάλλουν οι φορείς παροχής υπηρεσιών ή/και οι χρήστες·

- είτε με ένα μηχανισμό "pay-or-play", που θα συνδέει την αδειοδότηση με τις υποχρεώσεις παροχής καθολικής υπηρεσίας ή τη χρηματοδότηση ενός ταμείου αποζημίωσης.

Η πρόταση της Επιτροπής θεσπίζει επίσης τη διαδικασίας εξουσιοδότησης και αδειοδότησης που συνδέονται με την τήρηση των ουσιωδών απαιτήσεων και την παροχή καθολικής υπηρεσίας (άρθρο 9), τη διαφανή και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στα κατάντη (διανομή) και της ταχυδρομικής υποδομής (άρθρο 11 α)· κανόνες λογιστικού διαχωρισμού και υπολογισμού που κόστους, μεταξύ των εμπορικών φορέων παροχής υπηρεσιών και φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας (άρθρο 14).

Καθορίζει τους κανόνες προστασίας των καταναλωτών και χειρισμού των καταγγελιών και των μέσων προσφυγής (άρθρο 19) και διευκρινίζει τα καθήκοντα των εθνικών ρυθμιστικών αρχών (άρθρο 22).

2) Η χρηματοδότηση της καθολικής υπηρεσίας: μια δέσμη λύσεων προς επιλογή από τα κράτη μέλη

Σε αντικατάσταση του "αποκλειστικού τομέα", η Επιτροπή προτείνει διάφορους τρόπους χρηματοδότησης που μπορούν να επιλέξουν τα κράτη μέλη (αρχή της επικουρικότητας) μεταξύ των κάτωθι:

- ταμείο αποζημίωσης που χρηματοδοτείται από τα τέλη που επιβάλλονται είτε στους εισερχόμενος είτε στα αντικείμενα·

- διαδικασία αδειοδότησης που περιλαμβάνει προσοδοφόρο ζώνη και μη προσοδοφόρο ζώνη·

- διαδικασία του τύπου "pay-or-play" που συνίσταται είτε στην επιλογή της χρηματοδότησης της καθολικής υπηρεσίας είτε στην καταβολή τέλους, πράγμα που συνιστά συνδυασμό των δύο προηγούμενων διαδικασιών.

II - Οι νέες προτάσεις του εισηγητή:

1) Πρώτη πρόταση: διατήρηση του αποκλειστικού τομέα ως ενός από τους τρόπους χρηματοδότησης της καθολικής υπηρεσίας που προτείνονται στα κράτη μέλη

Στον βαθμό που πρέπει να διερευνηθούν οι διάφοροι τρόποι χρηματοδότησης της καθολικής υπηρεσίας που προτείνει η Επιτροπή στο σχέδιο οδηγίας της, δεν υπάρχει αντικειμενικός λόγος αποκλεισμού του "αποκλειστικού τομέα":

- Πράγματι, κανένας από τους νέους τρόπους χρηματοδότησης δεν απέδειξε αδιαμφισβήτητη υπεροχή έναντι του "αποκλειστικού τομέα", που να μην αμφισβητείται από τους χρήστες, να είναι διαφανείς, ουδέτερος, απαλλαγμένος κρατικών ενισχύσεων, οικονομικός από απόψεως κόστους συναλλαγής και αντιδικίας και, γενικώς, να πιστοποιείται από την οικονομική θεωρία.

- Κατά δεύτερον, ο σεβασμός της επικουρικότητας όσο αφορά την επιλογή και το μέσο χρηματοδότησης της καθολικής υπηρεσίας δεν επιτρέπει στην οδηγία να αποκλείσει έναν από αυτούς.

Πρόσφατες επιστημονικές μελέτες[2], κατέδειξαν με ενάργεια ότι διάφορες μεταβλητές σε εθνικό επίπεδο, όπως η τοπογραφία, η πληθυσμιακή πυκνότητα και οι συνήθειες των καταναλωτών ταχυδρομικών υπηρεσιών (μέσος αριθμός του διανεμουμένων ανά κάτοικο αντικειμένων) καθορίζουν τις σοβαρές αποκλίσεις από απόψεως κόστους της παροχής της ίδιας καθολικής υπηρεσίας, όχι τόσο ο "αποκλειστικός τομέας" που φαίνεται να αμφισβητείται, όσον ο καθορισμός ενός ενιαίου ορίου (επί του παρόντος 50 γραμμάρια) σε όλα τα κράτη μέλη.

Δεν υπάρχει, συνεπώς, οικονομικός λόγος ούτε λογική για την εξαίρεση του "αποκλειστικού τομέα" από τους πιθανούς τρόπους χρηματοδότησης της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, στον βαθμό που μπορούμε να προσδιορίσουμε με ακρίβεια το κόστος παροχής της σε κάθε κράτος μέλος, αναλόγως των προαναφερθεισών εθνικών μεταβλητών.

2) Δεύτερη πρόταση: προσαρμογή του ανώτατου ορίου των "αποκλειστικών τομέων" ανά κράτος μέλος, με βάση την αρχή του πραγματικού κόστους / αναλογικότητα των ανώτατων ορίων.

Ενώ θεωρείται φυσιολογικό να προταθούν νέες μορφές μέσων χρηματοδότησης της καθολικής υπηρεσίας στα κράτη μέλη, είναι λυπηρό το γεγονός ότι:

Ø Η Επιτροπή δεν άφησε τα περιθώρια να πραγματοποιηθεί σοβαρή και ανεξάρτητη συγκριτική μελέτη του κόστους και των παρατηρουμένων ή θεωρητικών πλεονεκτημάτων των διαφόρων μέσων χρηματοδότησης της καθολικής υπηρεσίας που προτείνονται, συμπεριλαμβανομένου και του "αποκλειστικού τομέα".

Ø Η Επιτροπή πουθενά δεν προτείνει προσαρμογή του ανώτατου ορίου των "αποκλειστικών τομέων" αναλόγως του κόστους παροχής της καθολικής υπηρεσίας στα διάφορα κράτη μέλη, όπως αυτά υπολογίστηκαν με διάφορες επιστημονικές εργασίες[3], προκειμένου ο εν λόγω τρόπος χρηματοδότησης να απαλλαγεί από τις καταχρηστικές μονοπωλιακές θέσεις και τις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού που παρατηρούνται επί του παρόντος, λόγω του ότι δεν υπάρχει ευθυγράμμιση του πραγματικού κόστους.

Κατά συνέπεια, ο εισηγητής προτείνει τα εξής:

1.  Να περιληφθεί εκ νέου ο "αποκλειστικός τομέας" στο άρθρο 7 μεταξύ των τρόπων χρηματοδότησης της καθολικής υπηρεσίας που προτείνονται στα κράτη μέλη, με την επιφύλαξη της προσαρμογής του στο πραγματικό κόστος της παροχής της καθολικής υπηρεσίας στα κράτη μέλη.

2.  Να κληθεί η Επιτροπή να παρουσιάσει ακριβή και συγκριτική αξιολόγηση των διαφόρων τρόπων χρηματοδότησης, βάσει ανεξάρτητης μελέτης που θα στηρίζεται σε συγκριτική αξιολόγηση των διαφόρων μέσων χρηματοδότησης που υπάρχουν στον κόσμο, και θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2009.

3.  Να διατυπωθεί, επί τη βάσει των συμπερασμάτων της παρούσας μελέτης, πρόταση πλήρους ελευθέρωσης της εσωτερικής ταχυδρομικής αγοράς όπου θα προτείνεται, είτε η δυνατότητα επιλογής μεταξύ των διαφόρων τρόπων χρηματοδότησης της καθολικής υπηρεσίας είτε η υιοθέτηση ενός εξ αυτών.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή[4]Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 3 Α (νέα)

 

(3α) Περαιτέρω καθυστέρηση της πλήρους ελευθέρωσης αγοράς θα ήταν επιζήμια τόσο για τις επιχειρήσεις στην ΕΕ όσο και για τους καταναλωτές. Η ανάπτυξη όσον αφορά τις δυνατότητες υποκατάστασης, την τεχνική εξέλιξη και την αλλαγή συμπεριφοράς από τους καταναλωτές αντίκεινται στη διατήρηση των υφισταμένων μονοπωλίων και των διασταυρουμένων επιδοτήσεων στον τομέα των ταχυδρομείων.

Τροπολογία 2

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 4

(4) Τα μέτρα στον τομέα αυτό πρέπει να είναι σχεδιασμένα με τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται ως στόχοι τα καθήκοντα της Κοινότητας δυνάμει του άρθρου 2 της συνθήκης ΕΚ, δηλαδή να προάγουν την αρμονική, ισόρροπη και αειφόρο ανάπτυξη των οικονομικών δραστηριοτήτων, το υψηλό επίπεδο απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας, την αειφόρο και μη πληθωριστική ανάπτυξη, υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας και σύγκλισης των οικονομικών επιδόσεων, την άνοδο του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής και την οικονομική και κοινωνική συνοχή καθώς και την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών.

(4) Τα μέτρα στον τομέα αυτό πρέπει να είναι σχεδιασμένα με τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται ως στόχοι τα καθήκοντα της Κοινότητας δυνάμει του άρθρου 2 της συνθήκης ΕΚ, δηλαδή να προάγουν την αρμονική, ισόρροπη και αειφόρο ανάπτυξη των οικονομικών δραστηριοτήτων, το υψηλό επίπεδο απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας, την αειφόρο και μη πληθωριστική ανάπτυξη, υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας και σύγκλισης των οικονομικών επιδόσεων, την άνοδο του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής και την οικονομική και κοινωνική συνοχή καθώς και την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών. Ιδιαιτέρως χρειάζεται να ληφθεί μέριμνα μέτρα που λαμβάνονται στον τομέα να μην οδηγήσουν σε ασταθείς συνθήκες εργασίας. Πρέπει να εξασφαλισθούν συνθήκες ανταγωνισμού επί ίσοις όροις για όλους όσους συμμετέχουν στην αγορά.

Αιτιολόγηση

Κατά το άνοιγμα της αγοράς σε συνθήκες ανταγωνισμού πρέπει να προσέξει κανείς ότι οι συνθήκες εργασίας απαιτούν ειδική προστασία, ιδίως όσον αφορά τη σταθερότητα της απασχόλησης και το εισόδημα. Πρέπει να υπάρχουν εγγυήσεις για ίσες συνθήκες για όλους όσους συμμετέχουν στην αγορά ώστε να αποφεύγονται οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού.

Τροπολογία 3

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 4 Α (νέα)

 

(4α) Οι αγορές ταχυδρομικών υπηρεσιών στην Ευρώπη έχουν υποστεί δραματικές αλλαγές κατά τα τελευταία έτη, εξέλιξη στην οποία έχουν δώσει ώθηση οι πρόοδοι της τεχνολογίας και ο αυξημένος ανταγωνισμός λόγω της καταργήσεως κανονιστικών διατάξεων. Λόγω της παγκοσμιοποίησης είναι ουσιαστικό να υιοθετήσουμε προορατική και υπέρ των εξελίξεων στάση ώστε να μην στερήσουμε από τους εαυτούς μας και τους πολίτες μας τα οφέλη από αυτές τις αλλαγές.

Τροπολογία 4

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 8

(8) Σύμφωνα με τη μελέτη προγνώσεων, ο βασικός στόχος της διασφάλισης της διηνεκούς παροχής μιας καθολικής υπηρεσίας που θα ανταποκρίνεται στα πρότυπα ποιότητας τα καθορισμένα από τα κράτη μέλη σύμφωνα με την οδηγία 97/67/ΕΚ, μπορεί να εξασφαλιστεί σε όλη την Κοινότητα μέχρι το 2009 χωρίς να υπάρχει ανάγκη για αποκλειστικό τομέα.

(8) Σύμφωνα με τη μελέτη προγνώσεων, συγκεκριμένα τις εξελίξεις σχετικά με τις εναλλακτικές μεθόδους χρηματοδότησης, ο βασικός στόχος της διασφάλισης της διηνεκούς παροχής μιας καθολικής υπηρεσίας που θα ανταποκρίνεται στα πρότυπα ποιότητας τα καθορισμένα από τα κράτη μέλη σύμφωνα με την οδηγία 97/67/ΕΚ, δεν μπορεί να εξασφαλιστεί σε όλη την Κοινότητα μέχρι το 2009 χωρίς αποκλειστικό τομέα για εκείνα τα κράτη μέλη όπου τέτοιου είδους χρηματοδότηση παραμένει απαραίτητη.

Αιτιολόγηση

Ο αποκλειστικός τομέας δεν πρέπει να αποκλείεται από τη χρηματοδότηση των υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας όσο η Επιτροπή δεν έχει εκπονήσει πλήρη μελέτη των μεθόδων χρηματοδότησης.

Τροπολογία 5

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 10 Α (νέα)

 

(10α) Για να διατηρηθεί και να χρηματοδοτείται η καθολική υπηρεσία χωρίς τεράστιες κρατικές επιδοτήσεις, πρέπει ο τομέας να υπαχθεί σε καθεστώς ελεύθερης αγοράς και να επιτρέπεται στους παρόχους υπηρεσίας να δραστηριοποιούνται και ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλον επί ίσοις όροις. Τούτο δεν θα επιτευχθεί όσο οι όροι είναι διαφορετικοί συναρτήσει του ότι μερικά από τα παλαιά κράτη μέλη ανέλαβαν δράση όταν εγκρίθηκε για πρώτη φορά η οδηγία 97/67/ΕΚ, ενώ άλλα δεν έλαβαν τα μέτρα που απαιτούνται για να προετοιμάσει κανείς τη σταδιακή και ελεγχόμενη προσέγγιση στην υπαγωγή σε καθεστώς ελεύθερης αγοράς.

Τροπολογία 6

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 24

(24) Σε ένα πλήρως ανταγωνιστικό περιβάλλον είναι σημαντικό, τόσο για την οικονομική ισορροπία της καθολικής υπηρεσίας όσο και για τον περιορισμό των στρεβλώσεων της αγοράς, να παρακάμπτεται η αρχή ότι οι τιμές αντικατοπτρίζουν τις συνήθεις εμπορικές συνθήκες και τα κόστη μόνο για λόγους προστασίας των δημοσίων συμφερόντων. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με το να συνεχιστεί να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να διατηρούν τα ενιαία τιμολόγια για την αλληλογραφία που χρεώνεται ανά μονάδα, που είναι η υπηρεσία που χρησιμοποιείται πιο συχνά από τους καταναλωτές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα επί μέρους κράτη μέλη μπορούν επίσης να διατηρούν ενιαία τιμολόγια για ορισμένα άλλα ταχυδρομικά αντικείμενα για λόγους προστασίας του γενικού δημόσιου συμφέροντος, όπως η πρόσβαση στον πολιτισμό και η περιφερειακή και κοινωνική συνοχή.

Σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται ότι στους παρόχους καθολικής υπηρεσίας δίδεται η ευελιξία ορισμού τιμών που απαιτείται για να υπάρχουν εχέγγυα παροχής μιας οικονομικά βιώσιμης καθολικής υπηρεσίας. Έχει κατά συνέπεια σημασία να εξασφαλίζεται αφενός ότι τα κράτη μέλη επιβάλλουν μόνο τιμολόγια που αποκλίνουν από την αρχή ότι οι τιμές αντικατοπτρίζουν τη συνήθη εμπορική ζήτηση και τα κόστη μόνον σε περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με το να συνεχιστεί να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να διατηρούν τα ενιαία τιμολόγια για την αλληλογραφία που χρεώνεται ανά μονάδα, που είναι η υπηρεσία που χρησιμοποιείται πιο συχνά από τους καταναλωτές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα επί μέρους κράτη μέλη μπορούν επίσης να διατηρούν ενιαία τιμολόγια για ορισμένα άλλα ταχυδρομικά αντικείμενα για λόγους προστασίας του γενικού δημόσιου συμφέροντος, όπως η πρόσβαση στον πολιτισμό και η περιφερειακή και κοινωνική συνοχή. Η αρχή ορισμού τιμών που αντικατοπτρίζουν το κόστος δεν εμποδίζει τους φορείς που φέρουν την ευθύνη της παροχής της καθολικής υπηρεσίας από του να εφαρμόζουν ενιαία τιμολόγια για υπηρεσίες που παρέχονται ως τμήμα αυτής της καθολικής υπηρεσίας.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αντιμετωπίζει κανείς τις συνέπειες από την επιλογή μιας σταδιακής ελευθέρωσης στις αρχές τιμολόγησης που εφαρμόζονται στους παρόχους της καθολικής υπηρεσίας, διότι αυτή η ελευθέρωση πρέπει να συνοδεύεται για τον πάροχο της καθολικής υπηρεσίας τόσο από την απαραίτητη ευελιξία ώστε αυτός να μπορεί να αντιμετωπίζει τον ανταγωνισμό όσο και από τη δυνατότητα να προσαρμόζεται στη ζήτηση που υπάρχει στην αγορά.

Τροπολογία 7

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 25

(25) Εν όψει των εθνικών ιδιομορφιών που εμπλέκονται στην κανονιστική ρύθμιση των συνθηκών υπό τις οποίες πρέπει να λειτουργεί ο κατεστημένος φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας σε ένα πλήρως ανταγωνιστικό περιβάλλον, καλό θα είναι να δοθεί στα κράτη μέλη η ελευθερία να αποφασίζουν ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να παρακολουθούν τις διασταυρούμενες επιδοτήσεις.

διαγράφεται

Τροπολογία 8

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 26

(26) Εν όψει της μετάβασης προς μια πλήρως ανταγωνιστική αγορά, καλό θα είναι να συνεχιστεί να απαιτείται από τα κράτη μέλη να διατηρούν την υποχρέωση των φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας να τηρούν ξεχωριστούς και διαφανείς λογαριασμούς, με τις απαραίτητες αναπροσαρμογές. Η υποχρέωση αυτή αναμένεται ότι θα προσφέρει στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, τις αρχές τις αρμόδιες για τον ανταγωνισμό και την Επιτροπή τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την καθολική υπηρεσία και την παρακολούθηση των θεμιτών συνθηκών της αγοράς μέχρι να αρχίσει να λειτουργεί πλήρως ο ανταγωνισμός. Η συνεργασία μεταξύ των εθνικών ρυθμιστικών αρχών όσον αφορά τη συνέχιση της ανάπτυξης σημείων αναφοράς για συγκριτική αξιολόγηση και κατευθυντηρίων γραμμών στον τομέα αυτό θα συμβάλει στην εναρμονισμένη εφαρμογή των εν λόγω κανόνων.

(26) Εν όψει της μετάβασης προς μια πλήρως ανταγωνιστική αγορά και για να εξασφαλίζεται ότι οι διασταυρούμενες επιδοτήσεις από καθολικές υπηρεσίες σε μη καθολικές υπηρεσίες δεν επηρεάζουν δυσμενώς τις ανταγωνιστικές συνθήκες των τελευταίων καλό θα είναι να συνεχιστεί να απαιτείται από τα κράτη μέλη να διατηρούν την υποχρέωση των φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας να τηρούν ξεχωριστούς και διαφανείς λογαριασμούς, με τις απαραίτητες αναπροσαρμογές.. Η υποχρέωση αυτή αναμένεται ότι θα προσφέρει στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, τις αρχές τις αρμόδιες για τον ανταγωνισμό και την Επιτροπή τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την καθολική υπηρεσία και την παρακολούθηση των θεμιτών συνθηκών της αγοράς μέχρι να αρχίσει να λειτουργεί πλήρως ο ανταγωνισμός. Η συνεργασία μεταξύ των εθνικών ρυθμιστικών αρχών όσον αφορά τη συνέχιση της ανάπτυξης σημείων αναφοράς για συγκριτική αξιολόγηση και κατευθυντηρίων γραμμών στον τομέα αυτό θα συμβάλει στην εναρμονισμένη εφαρμογή των εν λόγω κανόνων.

Τροπολογία 9

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 27 Α (νέα)

 

(27α) Λαμβάνοντας υπόψη ότι το μείζον τμήμα των ταχυδρομικών υπηρεσιών είναι ήδη ανοικτό στον ανταγωνισμό και ο πάροχος καθολικής υπηρεσίας σε αποκλειστικούς τομείς επίσης εκτίθεται σε συνθήκες ανταγωνισμού από τους χρήστες των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας, όπως είναι το σύστημα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που προκαλούν τον πάροχο καθολικής υπηρεσίας να προβαίνει σε εκσυγχρονισμό και αναδιάρθρωση της δραστηριότητάς του.

Αιτιολόγηση

Είναι γεγονός ότι το μείζον τμήμα των ταχυδρομικών υπηρεσιών είναι ανοικτό στον ανταγωνισμό. Οι χρήστες των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας συνιστούν πεδίο ανταγωνισμού για τον πάροχο καθολικής υπηρεσίας στους αποκλειστικούς τομείς και ούτως τον ωθούν στον εκσυγχρονισμό και την αναδιάρθρωση της δραστηριότητάς του.

Τροπολογία 10

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 32

(32) Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας οι εθνικές ρυθμιστικέ ς αρχές θα πρέπει, όποτε είναι απαραίτητο, να συντονίζουν τις ενέργειές τους με τους ρυθμιστικούς φορείς άλλων κρατών μελών και με την Επιτροπή. Αυτό θα προωθήσει την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών και θα συμβάλει στην επίτευξη της συνεπούς εφαρμογής, σε όλα τα κράτη μέλη, των διατάξεων που ορίζονται στην παρούσα οδηγία, ιδίως στους τομείς όπου η εθνική νομοθεσία για την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας παρέχει στις ρυθμιστικές αρχές σημαντική διακριτική ευχέρεια όσον αφορά την εφαρμογή των σχετικών κανόνων. Η συνεργασία αυτή θα πρέπει να πραγματοποιείται, μεταξύ άλλων, στην επιτροπή που έχει συσταθεί από την οδηγία 97/67/EΚ ή σε μια ομάδα που θα περιλαμβάνει ευρωπαϊκούς ρυθμιστικούς φορείς. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποφασίζουν ποιοι φορείς είναι οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας.

(32) Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας οι εθνικές ρυθμιστικέ ς αρχές θα πρέπει, όποτε είναι απαραίτητο, να συντονίζουν τις ενέργειές τους με τους ρυθμιστικούς φορείς άλλων κρατών μελών και με την Επιτροπή. Αυτό θα προωθήσει την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών και θα συμβάλει στην επίτευξη της συνεπούς εφαρμογής, σε όλα τα κράτη μέλη, των διατάξεων που ορίζονται στην παρούσα οδηγία, ιδίως στους τομείς όπου η εθνική νομοθεσία για την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας παρέχει στις ρυθμιστικές αρχές σημαντική διακριτική ευχέρεια όσον αφορά την εφαρμογή των σχετικών κανόνων. Η συνεργασία αυτή θα πρέπει να πραγματοποιείται, μεταξύ άλλων, στην επιτροπή που έχει συσταθεί από την οδηγία 97/67/EΚ ή σε μια ομάδα που θα περιλαμβάνει ευρωπαϊκούς ρυθμιστικούς φορείς. Η εν λόγω επιτροπή πρέπει να συντονίζει τις διαδικασίες επιτήρησης όσον αφορά τις υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας, τα ταμεία αποζημιώσεων και τα εργασιακά πρότυπα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποφασίζουν ποιοι φορείς είναι οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Η συγκέντρωση και οι διασυνοριακές δραστηριότητες στην αγορά των ταχυδρομικών υπηρεσιών χρειάζεται να υπόκεινται στη δέουσα επιτήρηση στο επίπεδο τόσο των κρατών μελών όσο και της ΕΕ.

Τροπολογία 11

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (A)

Άρθρο 2, σημείο 6 (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

6. ταχυδρομικό αντικείμενο: αντικείμενο με συγκεκριμένο παραλήπτη αποστελλόμενο υπό την τελική του μορφή υπό την οποία το αναλαμβάνει ο φορέας παροχής της ταχυδρομικής υπηρεσίας. Τα αντικείμενα αυτά περιλαμβάνουν π.χ., πέραν των αντικειμένων αλληλογραφίας, βιβλία, καταλόγους, εφημερίδες, περιοδικά και ταχυδρομικά δέματα που περιέχουν εμπορεύματα με ή χωρίς εμπορική αξία

6. ταχυδρομικό αντικείμενο: αντικείμενο με συγκεκριμένο παραλήπτη αποστελλόμενο υπό την τελική του μορφή υπό την οποία το αναλαμβάνει ο φορέας παροχής της ταχυδρομικής υπηρεσίας. Τα αντικείμενα αυτά περιλαμβάνουν πέραν των αντικειμένων αλληλογραφίας και του διαφημιστικού ταχυδρομείου: καταλόγους, εφημερίδες, περιοδικά και ταχυδρομικά δέματα που περιέχουν εμπορεύματα με ή χωρίς εμπορική αξία·

Αιτιολόγηση

Το ότι διατηρείται ο ορισμός του διαφημιστικού ταχυδρομείου αποτελεί σαφές μήνυμα ότι αναγνωρίζονται οι ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης αγοράς εντός του τομέα των ταχυδρομείων.

Τροπολογία 12

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Β)

Άρθρο 2, σημείο 8 (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

(β) το σημείο 8 διαγράφεται

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός του διαφημιστικού ταχυδρομείου εξακολουθεί να είναι απαραίτητος στην περίπτωση όπου διατηρείται ο αποκλειστικός τομέας. Πέραν τούτου το ότι διατηρείται ο ορισμός του διαφημιστικού ταχυδρομείου αποτελεί σαφές μήνυμα ότι αναγνωρίζονται οι ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης αγοράς εντός του τομέα των ταχυδρομείων.

Τροπολογία 13

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2 Α (νέο)

Άρθρο 3, παράγραφος 1 (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

 

(2α) Το άρθρο 3, παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

 

"1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι χρήστες απολαύουν του δικαιώματος καθολικής υπηρεσίας στην οποία εντάσσεται η μόνιμη παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών ειδικής ποιότητας σε όλα τα σημεία της επικράτειάς τους σε τιμές προσιτές σε όλους τους χρήστες.

 

Μόνον ταχυδρομικές υπηρεσίες που παρέχονται με χρέωση ανά μονάδα αποτελούν τμήμα της καθολικής υπηρεσίας."

Αιτιολόγηση

Ο κύριος στόχος της καθολικής υπηρεσίας είναι η προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών στην Ευρώπη. Συνεπώς η καθολική υπηρεσία πρέπει κατά κύριον λόγο να επικεντρώνεται στο ταχυδρομείο από ιδιώτη σε ιδιώτη. Τούτο δεν περιλαμβάνει τις μαζικές αποστολές ταχυδρομικών αντικειμένων.

Τροπολογία 14

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 3 Α (νέο)

Άρθρο 3, παράγραφος 4 (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

 

(3α) Το άρθρο 3, παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

"4. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει τα αναγκαία μέτρα, ώστε η καθολική υπηρεσία να περιλαμβάνει την παροχή των ακόλουθων ελαχίστων υπηρεσιών:

 

- τη συλλογή, τη διαλογή, τη μεταφορά και τη διανομή των ταχυδρομικών αντικειμένων βάρους έως 2 kg, και

 

- η συλλογή, τη μεταφορά, τη διαλογή και τη διανομή των ταχυδρομικών δεμάτων των υπηρεσιών των συστημένων και των αποστολών με δηλωμένη αξία.

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση για καθολική υπηρεσία πληρούται δεόντως με την παροχή υπηρεσίας για μονάδες επιστολών και ταχυδρομικών αντικειμένων.

Τροπολογία 15

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 4

Άρθρο 4, παράγραφος 2 (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν τον καθορισμό μίας ή περισσότερων επιχειρήσεις ως φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας σε τμήμα ή στο σύνολο της εθνικής επικράτειας και για τα διαφορετικά στοιχεία της καθολικής υπηρεσίας. Όταν καθορίζουν τις επιχειρήσεις, τα κράτη μέλη καθορίζουν, τηρουμένου του κοινοτικού δικαίου, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των φορέων αυτών και δημοσιεύουν τις εν λόγω υποχρεώσεις και δικαιώματα. Συγκεκριμένα, τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι όροι υπό τους οποίους ανατίθενται οι καθολικές υπηρεσίες βασίζονται σε αρχές αντικειμενικές, και αναλογικές και οι οποίες αποφεύγουν τις διακρίσεις και εξασφαλίζουν την ελάχιστη στρέβλωση της αγοράς και ότι ο καθορισμός επιχειρήσεων ως φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας υπόκειται σε χρονικό περιορισμό. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή την ταυτότητα του ή των φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας που έχουν καθορίσει.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν τον καθορισμό μίας ή περισσότερων επιχειρήσεις ως φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας σε τμήμα ή στο σύνολο της εθνικής επικράτειας και για τα διαφορετικά στοιχεία της καθολικής υπηρεσίας, εάν το κρίνουν απαραίτητο. Όταν καθορίζουν τις επιχειρήσεις, τα κράτη μέλη καθορίζουν, τηρουμένου του κοινοτικού δικαίου, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των φορέων αυτών και δημοσιεύουν τις εν λόγω υποχρεώσεις και δικαιώματα. Συγκεκριμένα, τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι όροι υπό τους οποίους ανατίθενται οι καθολικές υπηρεσίες βασίζονται σε αρχές αντικειμενικές, και αναλογικές και οι οποίες αποφεύγουν τις διακρίσεις και ότι ο καθορισμός επιχειρήσεων ως φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας υπόκειται σε χρονικό περιορισμό.

Τροπολογία 16

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 4

Άρθρο 4, παράγραφος 2 α (νέα) (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

 

2α. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τόσο οι επιχειρήσεις στις οποίες έχει ανατεθεί η παροχή καθολικής υπηρεσίας όσο και αυτές που παρέχουν μη καθολικές υπηρεσίες, τηρούν ελάχιστες κοινωνικές προδιαγραφές για να αποφευχθεί η εμφάνιση συνθηκών ασταθούς απασχόλησης στον τομέα.

Τροπολογία 17

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 8

Άρθρο 7, παράγραφος 2 (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να εξασφαλίζουν την παροχή καθολικών υπηρεσιών αναθέτοντας τις υπηρεσίες αυτές σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων.

2. Σε περίπτωση αποζημίωσης, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την παροχή καθολικών υπηρεσιών αναθέτοντας τις υπηρεσίες αυτές στον τελευταίο μειοδότη που είναι ικανός να εκπληροί τις καθολικές υπηρεσίες επαρκούς ποιοτικού επιπέδου, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων.

Αιτιολόγηση

Προς ενθάρρυνση της αποδοτικότητας και μείωση του κόστους αποζημιώσεως για την παροχή καθολικής υπηρεσίας τα κράτη μέλη πρέπει να διοργανώνουν διαγωνισμούς δι' υποβολής προσφορών οι οποίοι αναθέτουν τη σύμβαση στην χαμηλότερη προσφορά.

Τροπολογία 18

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 8

Άρθρο 7, παράγραφος 3, εισαγωγικό τμήμα (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

3. Όταν ένα κράτος μέλος διαπιστώνει ότι οι υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας, όπως προβλέπονται από την παρούσα οδηγία, συνεπάγονται καθαρό κόστος και αντιπροσωπεύουν άδικη οικονομική επιβάρυνση για τον ή τους φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας, μπορεί:

3. Όταν ένα κράτος μέλος διαπιστώνει ότι οι υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας, όπως προβλέπονται από την παρούσα οδηγία, συνεπάγονται καθαρό κόστος και αντιπροσωπεύουν άδικη οικονομική επιβάρυνση για τον ή τους φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας και δεν υπάρχει επιχείρηση διατεθειμένη να παράσχει την καθολική υπηρεσία χωρίς αποζημίωση, μπορεί:

Αιτιολόγηση

Μηχανισμοί αποζημιώσεως όπως περιγράφονται στην παράγραφο 7.3 (α) και (β) πρέπει να εξετάζονται ως ενδεχόμενο μόνον εάν δεν υπάρχει επιχείρηση διατεθειμένη να παράσχει την καθολική υπηρεσία χωρίς αποζημίωση. Εάν επιχείρηση είναι διατεθειμένη να παράσχει την καθολική υπηρεσία χωρίς αποζημίωση, μία διαδικασία δημοσίων συμβάσεων είναι περιττή (βλ. AM2).

Τροπολογία 19

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 8

Άρθρο 7, παράγραφος 4 (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

4. Όταν το καθαρό κόστος επιμερίζεται βάσει της παραγράφου 3 (β), τα κράτη μέλη μπορούν να ιδρύσουν ένα ταμείο αποζημίωσης το οποίο μπορεί να χρηματοδοτείται με τέλη που καταβάλλουν οι φορείς παροχής υπηρεσιών ή/και οι χρήστες και το οποίο διοικείται για το σκοπό αυτό από έναν φορέα που είναι ανεξάρτητος από τον ή τους δικαιούχους. Τα κράτη μέλη μπορούν να συνδέσουν τη χορήγηση αδειών σε φορείς παροχής υπηρεσιών βάσει του άρθρου 9 παράγραφος 2 με την υποχρέωση οικονομικής συνεισφοράς στο ταμείο αυτό ή συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας. Μόνο οι υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 3 της παρούσας οδηγίας μπορούν να χρηματοδοτηθούν με τον τρόπο αυτό.

4. Όταν το καθαρό κόστος επιμερίζεται βάσει της παραγράφου 3 (β), τα κράτη μέλη μπορούν να ιδρύσουν ένα ταμείο αποζημίωσης το οποίο μπορεί να χρηματοδοτείται με τέλη που καταβάλλουν οι φορείς παροχής υπηρεσιών ή/και οι χρήστες και το οποίο διοικείται για το σκοπό αυτό από έναν φορέα που είναι ανεξάρτητος από τον ή τους δικαιούχους. Τα κράτη μέλη μπορούν να συνδέσουν τη χορήγηση αδειών σε φορείς παροχής υπηρεσιών βάσει του άρθρου 9 παράγραφος 2 με την υποχρέωση οικονομικής συνεισφοράς στο ταμείο αυτό. Μόνο οι υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 3 της παρούσας οδηγίας μπορούν να χρηματοδοτηθούν με τον τρόπο αυτό.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να γίνεται διάκριση ανάμεσα στις επιχειρήσεις που ορίζονται ως πάροχοι καθολικής υπηρεσίας και σε άλλους παρόχους υπηρεσίας.

Τροπολογία 20

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 10

Άρθρο 9, παράγραφος 2, εδάφιο 1 (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

2. Για τις υπηρεσίες που εμπίπτουν στο πεδίο της καθολικής υπηρεσίας όπως ορίζεται στο άρθρο 3, τα κράτη μέλη μπορούν να καθιερώσουν διαδικασίες αδειοδότησης, περιλαμβανομένων των ειδικών αδειών, στο βαθμό που είναι απαραίτητος για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και να διαφυλαχθεί η καθολική υπηρεσία.

2. Για τις υπηρεσίες που εμπίπτουν στο πεδίο της καθολικής υπηρεσίας όπως ορίζεται στο άρθρο 3, τα κράτη μέλη μπορούν να καθιερώσουν διαδικασίες αδειοδότησης, περιλαμβανομένων των ειδικών αδειών, στο βαθμό που είναι απαραίτητος για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και να διαφυλαχθεί η καθολική υπηρεσία. Ωστόσο οι εν λόγω απαιτήσεις δεν μπορεί ούτε να είναι δυσανάλογες ούτε να εισάγουν αδικίες.

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη δεν μπορεί να θεσπίζουν μέτρα που είναι δυσανάλογα ή εισάγουν διακρίσεις για να διατηρήσουν στην πράξη τα παλαιά μονοπώλια.

Τροπολογία 21

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 10

Άρθρο 9, παράγραφος 2, εδάφιο 2 (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

Η χορήγηση αδειών μπορεί:

 

Όταν τα κράτη μέλη καθορίζουν μία ή περισσότερες επιχειρήσεις ως φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 2, η χορήγηση αδειών για τις εν λόγω επιχειρήσεις μπορεί:

- κατά περίπτωση, να υπόκειται σε υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας,

- να υπόκειται σε υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας,

 

- να επιτρέπει στους παρόχους υπηρεσιών τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ της υποχρέωσης παροχής ενός ή περισσοτέρων συνιστωσών της καθολικής υπηρεσίας και την καταβολή οικονομικής συνεισφοράς στους μηχανισμούς επιμερισμού του κόστους που αναφέρονται στο άρθρο 7 για τη χρηματοδότηση της παροχής των εν λόγω συνιστωσών,

- εάν είναι απαραίτητο, να επιβάλει απαιτήσεις σχετικά με την ποιότητα, τη διαθεσιμότητα και την εκτέλεση των σχετικών υπηρεσιών,

- να επιβάλει απαιτήσεις σχετικά με την ποιότητα, τη διαθεσιμότητα και την εκτέλεση των σχετικών υπηρεσιών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές είναι συμβατές με την κοινοτική νομοθεσία και μνημονεύονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού ή τις προδιαγραφές,

- κατά περίπτωση, να υπόκειται σε υποχρέωση καταβολής οικονομικής συνεισφοράς στους μηχανισμούς επιμερισμού του κόστους που αναφέρονται στο άρθρο 7.

 

Τροπολογία 22

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 10

Άρθρο 9, παράγραφος 2, εδάφιο 2 α και β (νέα) (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

 

Η χορήγηση αδειών για φορείς παροχής υπηρεσιών άλλους από τους καθορισμένους φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας μπορεί, αν χρειαστεί, να υπόκειται στην υποχρέωση χρηματοοικονομικής συνεισφοράς στο μηχανισμό επιμερισμού του κόστους ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 7.

 

Οι επιχειρήσεις μπορεί να επιλέγουν ανάμεσα στην υποχρέωση να συνεισφέρουν στο μηχανισμό επιμερισμού του κόστους ή στη συμμόρφωση με μια υποχρέωση παροχής καθολικής υπηρεσίας.

Τροπολογία 23

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 10

Άρθρο 9, παράγραφος 2, εδάφιο 3, 2η παύλα (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

- για τις ίδιες απαιτήσεις ποιότητας, διαθεσιμότητας και επιδόσεων να επιβάλλουν σε ένα φορέα παροχής υπηρεσιών υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας και, ταυτόχρονα, οικονομικές συνεισφορές σε ένα μηχανισμό επιμερισμού του κόστους,

διαγράφεται

Τροπολογία 24

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 13

Άρθρο 11 α (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

Όταν είναι απαραίτητο για την προστασία των συμφερόντων των χρηστών ή/και για την προώθηση του ουσιαστικού ανταγωνισμού, και λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές συνθήκες, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι υπάρχουν συνθήκες πρόσβασης, με διαφάνεια και χωρίς διακρίσεις, στα ακόλουθα στοιχεία της ταχυδρομικής υποδομής ή των υπηρεσιών: σύστημα ταχυδρομικών κωδικών, βάση δεδομένων διευθύνσεων, ταχυδρομικές θυρίδες, γραμματοκιβώτια συλλογής και διανομής, πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή διευθύνσεων, υπηρεσία επαναπροώθησης, υπηρεσία επιστροφής στον αποστολέα.'

Όταν είναι απαραίτητο για την προστασία των συμφερόντων των χρηστών ή/και για την προώθηση του ουσιαστικού ανταγωνισμού, και λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές συνθήκες, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι υπάρχουν συνθήκες πρόσβασης, με διαφάνεια και χωρίς διακρίσεις, στα ακόλουθα στοιχεία της ταχυδρομικής υποδομής ή των υπηρεσιών: σύστημα ταχυδρομικών κωδικών, βάση δεδομένων διευθύνσεων, ταχυδρομικές θυρίδες, γραμματοκιβώτια συλλογής και διανομής, υπηρεσίες διανομής, πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή διευθύνσεων, υπηρεσία επαναπροώθησης, υπηρεσία επιστροφής στον αποστολέα.

Αιτιολόγηση

Η πρόσβαση σε εθνικό δίκτυο διανομής έχει μεγάλη σημασία για την πραγματική είσοδο στην αγορά ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Τροπολογία 25

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 20

Άρθρο 22 α, παράγραφος 2α (νέα) (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

 

2α. Όταν εθνική ρυθμιστική αρχή σκοπεύει να επιβάλει μέτρο που επιβάλλει υποχρεώσεις στους παρόχους υπηρεσιών σε μνεία των οποίων προβαίνει το άρθρο 9, παράγραφοι 1 ή 2 πληροφορεί σχετικά την Επιτροπή δίδοντας τους λόγους καθώς και περιγράφοντας συνοπτικά το σχέδιο μέτρου. Απόφαση για να καταστούν αυτά τα μέτρα μόνιμα ή να παραταθεί ο χρόνος υπόκειται στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2.

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλίζεται ότι η Επιτροπή μπορεί να ενεργήσει δεόντως εάν ένα κράτος μέλος πρόκειται να θέσει εν ισχύι κανόνες ή μέτρα προς προστασία των μονοπωλίων εμποδίζοντας ούτως την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να υποχρεούνται να υποβάλουν πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις τους.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών

Αριθμός διαδικασίας

COM(2006)0594 - C6-0354/2006 - 2006/0196(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

TRAN

Γνωμοδότηση της
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

14.11.2006

 

 

 

Συντάκτης(κτρια) γνωμοδότησης
  Ημερομηνία ορισμού

Pervenche Berès

12.12.2006

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

20.3.2007

23.4.2007

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

21.5.2007

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

20

15

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Christian Ehler, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Benoît Hamon, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Christoph Konrad, Andrea Losco, Hans-Peter Martin, Cristobal Montoro Romero, Joseph Muscat, Lapo Pistelli, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Dariusz Rosati, Heide Rühle, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ieke van den Burg

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Κατερίνα Μπατζελή, Jorgo Chatzimarkakis, Salvador Garriga Polledo, Thomas Mann, Janusz Onyszkiewicz, Gilles Savary, Donato Tommaso Veraldi, Corien Wortmann-Kool

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Armando Veneto, Elmar Brok, Rainer Wieland, Anja Weisgerber, Tobias Pflüger

  • [1]  "Ο αντίκτυπος επί της καθολικής υπηρεσίας της πλήρους ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών το 2009", PriceWaterhouseCoopers, 2006.
  • [2]  Boldron F., Joram D., Martin L. and Roy B., - «From Size of the Box to the Costs of Universal Service Obligation: A Cross-Country Comparison», in “Liberalization of the Postal and Delivery Sector”, edited by Michael Crew and Paul Kleindorfer, Edward Elgar, 2006
  • [3]  Boldron F., Joram D., Martin L. and Roy B., - «From Size of the Box to the Costs of Universal Service Obligation: A Cross-Country Comparison», in “Liberalization of the Postal and Delivery Sector”, edited by Michael Crew and Paul Kleindorfer, Edward Elgar, 2006.
  • [4]  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (13.4.2007)

προς την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 97/67/EΚ σχετικά με την πλήρη υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών
(COM(2006)0594 – C6‑0354/2006 – 2006/0196(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Stephen Hughes

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τρίτη ευρωπαϊκή οδηγία περί ταχυδρομικών υπηρεσιών προβλέπει πλήρη ελευθέρωση της αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών έως το 2009. Πρόκειται για το τρίτο στάδιο μιας διαδικασίας που αναμένεται να εξασφαλίσει ισορροπία μεταξύ του ανοίγματος της αγοράς και της παροχής καθολικής υπηρεσίας. Ο αρχικός στόχος της ταχυδρομικής μεταρρύθμισης ήταν και παραμένει η διατήρηση υψηλής ποιότητας καθολικής υπηρεσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Επιτροπή ισχυρίζεται ότι η πλήρης ελευθέρωση το 2009 δεν θα επηρεάσει την παροχή καθολικής υπηρεσίας και θα ενισχύσει την απασχόληση στον τομέα. Το συμπέρασμα αυτό βασίζεται σε τρία κυρίως έγγραφα: Μελέτη προγνώσεων για τον αντίκτυπο στην καθολική υπηρεσία από την πλήρη υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών το 2009 (COM(2006)0596), έκθεση για την αξιολόγηση των επιπτώσεων (SEC(2006)1291) και έκθεση για την εφαρμογή της ταχυδρομικής οδηγίας (COM(2006)0595).

Η μελέτη προγνώσεων ανατέθηκε από την Επιτροπή για να ανταποκριθεί στην απαίτηση της δεύτερης ταχυδρομικής οδηγίας για αξιολόγηση του αντικτύπου της πλήρους υλοποίησης στης εσωτερικής αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών στην καθολική υπηρεσία. Η μελέτη αντιστρέφει ωστόσο την αρχική λογική της ταχυδρομικής μεταρρύθμισης διότι θεωρεί ότι η καθολική υπηρεσία μπορεί να προσαρμοσθεί στην πλήρη ελευθέρωση.

Η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει τρεις κύριους τύπους χρηματοδοτικών μέτρων για τη διατήρηση της καθολικής υπηρεσίας σε ολόκληρη την ΕΕ: άμεση χρηματοδότηση (επιδοτήσεις των κρατών μελών), ένα ταμείο αποζημιώσεων (που θα χρηματοδοτείται από όλους τους φορείς του τομέα, επιχειρηματίες, πελάτες ή άλλους που θα καθορίσουν τα κράτη μέλη) και διαδικασίες δημοσίων προμηθειών όταν η αγορά δεν αναλαμβάνει από μόνη της την παροχή της υπηρεσίας. Δεν πραγματοποιείται εντούτοις πλήρης αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων των μέτρων αυτών και δεν είναι σαφές πώς θα παρασχεθεί η απαραίτητη χρηματοδότηση. Εξάλλου, η μελέτη δεν προτείνει λύσεις για τα κράτη μέλη στα οποία διαπιστώνει πιθανό κίνδυνο σχετικά με τη διατήρηση της καθολικής υπηρεσίας, περιλαμβανομένων ορισμένων νέων κρατών μελών.

Είναι επίσης σημαντικό να αναλυθεί καλύτερα ο αντίκτυπος που θα έχει η πρόταση στην απασχόληση στον ταχυδρομικό τομέα. Σύμφωνα με την Επιτροπή, 5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας εξαρτώνται άμεσα ή συνδέονται πολύ στενά με τον ταχυδρομικό τομέα. Η έκθεση ισχυρίζεται ότι το πλήρες άνοιγμα των αγορών θα δημιουργήσει περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας· θα πρέπει ωστόσο να δοθούν απτά στοιχεία που να μαρτυρούν ότι στις χώρες όπου οι αγορές έχουν πλήρως ελευθερωθεί έχει επίσης αυξηθεί και το ποσοστό απασχόλησης.

Μολονότι οι δυο προηγούμενες μεταρρυθμίσεις είναι θετικό αντίκτυπο στην ποιότητα και την αποτελεσματικότητα, χρειάζονται νέα στοιχεία όσον αφορά την περαιτέρω ελευθέρωση σε σχέση με τη διατήρηση της καθολικής υπηρεσίας και σε σχέση με το ποσοστό απασχόλησης στον ταχυδρομικό τομέα. Απαιτείται επομένως πιο ενδελεχής ανάλυση με τη διεξαγωγή νέας μελέτης, και η υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων πριν ανοιχθεί εντελώς στην αγορά ο αποκλειστικός τομέας (όλες οι ταχυδρομικές αποστολές κάτω των 50gr).

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή[1]Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 4 Α (νέα)

(4α) Η καθολική ταχυδρομική υπηρεσία, όπως αναγνωρίζεται από το ψήφισμα του Συμβουλίου της 7ης Φεβρουαρίου 1994 καθώς και από την οδηγία 97/67/ΕΚ, πρέπει να θεσπισθεί σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας βάσει του άρθρου 5, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ, γεγονός που σημαίνει ότι τα κράτη μέλη παραμένουν ελεύθερα να επιλέξουν τον τρόπο χρηματοδότησης της καθολικής υπηρεσίας που κατοχυρώνεται στην εθνική ταχυδρομική αγορά.

Τροπολογία 2

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 5

(5) Στα συμπεράσματά τους σχετικά με την ενδιάμεση αναθεώρηση της στρατηγικής της Λισαβόνας, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 22ας και 23ης Μαρτίου 2005 τόνισε εκ νέου τη σημασία της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς ως μέσου για την ενίσχυση της οικονομικής μεγέθυνσης και της δημιουργίας περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας και το σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι αποτελεσματικές υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος σε μια ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία. Τα συμπεράσματα αυτά εξακολουθούν να ισχύουν για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, ως ουσιαστικό μέσο επικοινωνίας, εμπορίου και κοινωνικής και εδαφικής συνοχής.

(5) Στα συμπεράσματά τους σχετικά με την ενδιάμεση αναθεώρηση της στρατηγικής της Λισαβόνας, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 22ας και 23ης Μαρτίου 2005 τόνισε εκ νέου τη σημασία της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς ως μέσου για την ενίσχυση της οικονομικής μεγέθυνσης και της δημιουργίας περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας και το σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι αποτελεσματικές υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος σε μια ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία. Τα συμπεράσματα αυτά εξακολουθούν να ισχύουν για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, ως ουσιαστικό μέσο επικοινωνίας, εμπορίου και κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, καθώς και για την απασχόληση στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπου πρέπει να αποφευχθούν η ανασφάλεια και το κοινωνικό ντάμπινγκ και να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας. Αν η ανάλυση αντικτύπου δείξει ότι μια περαιτέρω ελευθέρωση θα οδηγήσει στην απώλεια θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας, τότε θα πρέπει να επανεξετασθούν οι ρυθμίσεις για το άνοιγμα της αγοράς.

Αιτιολόγηση

Οι ρυθμίσεις για το άνοιγμα της αγοράς θα πρέπει να επανεξετασθούν, αν μια ακριβής ανάλυση αντικτύπου της Επιτροπής δείξει ότι θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην απασχόληση.

Τροπολογία 3

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 6

(6) Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Φεβρουαρίου 2006 τόνισε την κοινωνική και οικονομική σημασία των αποτελεσματικών ταχυδρομικών υπηρεσιών και το σημαντικό ρόλο τους στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισαβόνας, αναφέροντας ότι τα μεταρρυθμιστικά μέτρα που έχουν εφαρμοστεί μέχρι τώρα έχουν προκαλέσει σημαντικές θετικές εξελίξεις στον ταχυδρομικό τομέα, καθώς και άνοδο της ποιότητας, αύξηση της αποτελεσματικότητας και καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών.

(6) Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Φεβρουαρίου 2006 επισημαίνει ότι η ελευθέρωση ταχυδρομικών υπηρεσιών δεν οδήγησε πάντοτε στη δημιουργία ή διατήρηση των θέσεων εργασίας στον ταχυδρομικό τομέα και τόνισε την κοινωνική και οικονομική σημασία των αποτελεσματικών ταχυδρομικών υπηρεσιών και το σημαντικό ρόλο τους στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισαβόνας, αναφέροντας ότι τα μεταρρυθμιστικά μέτρα που έχουν εφαρμοστεί μέχρι τώρα έχουν προκαλέσει σημαντικές θετικές εξελίξεις στον ταχυδρομικό τομέα, καθώς και άνοδο της ποιότητας, αύξηση της αποτελεσματικότητας και καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξελίξεις όσον αφορά την υποχρέωση περί καθολικής υπηρεσίας συχνά διαφέρουν από το ένα κράτος μέλος στο άλλο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή, κατά την κατάρτιση της μελέτης προγνώσεων σύμφωνα με την οδηγία 97/67/ΕΚ, να εστιάσει στην ποιότητα της παροχής καθολικής υπηρεσίας και να προτείνει κατάλληλο ορισμό, πεδίο εφαρμογής και χρηματοδότηση για την υποχρέωση καθολικής υπηρεσίας.

(Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας περί ταχυδρομικών υπηρεσιών (Οδηγία 97/67/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2002/39/ΕΚ) (2005/2086(INI)) της 2ας Φεβρουαρίου 2006)

Αιτιολόγηση

Η πρώτη παράγραφος του ψηφίσματος της 2ας Φεβρουαρίου 2006 τονίζει ρητώς ότι το άνοιγμα των ταχυδρομικών υπηρεσιών στον ανταγωνισμό δεν είχε πάντοτε θετικές επιπτώσεις στην αγορά εργασίας του ταχυδρομικού τομέα (η τροπολογία αναφέρει το κείμενο του ψηφίσματος). Για λόγους πληρότητας, θα πρέπει να αναφερθούν και οι δύο πτυχές. Είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη τα πολύ συγκεκριμένα αιτήματα τα οποία διατυπώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς την Επιτροπή στο ψήφισμά του της 2ας Φεβρουαρίου 2006 για την εφαρμογή της οδηγίας περί ταχυδρομικών υπηρεσιών σε σχέση με τη μελέτη προγνώσεων.

Τροπολογία 4

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 7

(7) Σύμφωνα με την οδηγία 97/67/ΕΚ, εκπονήθηκε μελέτη προγνώσεων που αξιολόγησε, για κάθε κράτος μέλος, τις επιπτώσεις για την καθολική υπηρεσία της πλήρους υλοποίησης της εσωτερικής αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών του 2009. Η Επιτροπή πραγματοποίησε επίσης διεξοδική επισκόπηση του κοινοτικού ταχυδρομικού τομέα, όπου περιλαμβανόταν η ανάθεση μελετών για τις οικονομικές, κοινωνικές και τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα και διενήργησε εκτεταμένες διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

(7) Σύμφωνα με την οδηγία 97/67/ΕΚ, εκπονήθηκε μελέτη προγνώσεων που αξιολόγησε, για κάθε κράτος μέλος, τις επιπτώσεις για την καθολική υπηρεσία της πλήρους υλοποίησης της εσωτερικής αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών του 2009. Η Επιτροπή πραγματοποίησε επίσης επισκόπηση του κοινοτικού ταχυδρομικού τομέα, όπου περιλαμβανόταν η ανάθεση μελετών για τις οικονομικές, κοινωνικές και τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα και διενήργησε εκτεταμένες διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Ωστόσο, για μια πλήρη κατανόηση όλων των επιπτώσεων της πλήρους ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς στην απασχόληση, την κοινωνική και την εδαφική συνοχή, απαιτείται μια ευρύτερη διαβούλευση με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Αιτιολόγηση

Δεδομένων των επιπτώσεων που θα έχει το πλήρες άνοιγμα της αγοράς στον ταχυδρομικό τομέα, η Επιτροπή θα πρέπει να προβεί σε ενδελεχή μελέτη του αντικτύπου της ελευθέρωσης στην απασχόληση και την κοινωνική και εδαφική συνοχή.

Τροπολογία 5

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 8

(8) Σύμφωνα με τη μελέτη προγνώσεων, ο βασικός στόχος της διασφάλισης της διηνεκούς παροχής μιας καθολικής υπηρεσίας που θα ανταποκρίνεται στα πρότυπα ποιότητας τα καθορισμένα από τα κράτη μέλη σύμφωνα με την οδηγία 97/67/ΕΚ, μπορεί να εξασφαλιστεί σε όλη την Κοινότητα μέχρι το 2009 χωρίς να υπάρχει ανάγκη για αποκλειστικό τομέα.

(8) Μολονότι η μελέτη προγνώσεων υποστηρίζει ότι ο βασικός στόχος της διασφάλισης της διηνεκούς παροχής μιας καθολικής υπηρεσίας που θα ανταποκρίνεται στα πρότυπα ποιότητας τα καθορισμένα από τα κράτη μέλη σύμφωνα με την οδηγία 97/67/ΕΚ, μπορεί να εξασφαλιστεί σε όλη την Κοινότητα μέχρι το 2009 χωρίς να υπάρχει ανάγκη για αποκλειστικό τομέα, παρέχονται ανεπαρκή στοιχεία για τη διαρκή εξασφάλιση της παροχής καθολικής υπηρεσίας, που αποτελεί πραγματικά ισχυρό συντελεστή για την κοινωνική και την εδαφική συνοχή.

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς θα χρηματοδοτηθούν οι καθολικές υπηρεσίες και πώς θα διατηρηθούν στο μέλλον χωρίς τον αποκλειστικό τομέα.

Τροπολογία 6

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 9

(9) Το σταδιακό και βαθμιαίο άνοιγμα των ταχυδρομικών αγορών στον ανταγωνισμό έδωσε επαρκή χρόνο στους φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας να εφαρμόσουν τα απαραίτητα μέτρα εκσυγχρονισμού και αναδιάρθρωσης για να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά τους στο πλαίσιο των νέων συνθηκών της αγοράς και έδωσε επίσης τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να προσαρμόσουν τα κανονιστικά καθεστώτα τους σε ένα πιο ανοικτό περιβάλλον. Τα κράτη μέλη μπορούν επιπλέον να αξιοποιήσουν την ευκαιρία που τους παρέχει η περίοδος μεταφοράς, καθώς και το σημαντικό χρονικό διάστημα που απαιτείται για την καθιέρωση ουσιαστικού ανταγωνισμού, ώστε να προχωρήσουν σε περαιτέρω εκσυγχρονισμό και αναδιάρθρωση των φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας ανάλογα με τις ανάγκες.

(9) Το σταδιακό και βαθμιαίο άνοιγμα των ταχυδρομικών αγορών στον ανταγωνισμό επέτρεψε στους φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας να εφαρμόσουν μέτρα εκσυγχρονισμού και αναδιάρθρωσης και έδωσε επίσης τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να προσαρμόσουν τα κανονιστικά καθεστώτα τους σε ένα πιο ανοικτό περιβάλλον, αλλά η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα υπό συνθήκες πλήρους ανοίγματος της αγοράς δεν έχει ακόμη διασφαλισθεί

Τροπολογία 7

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 10

(10) Η μελέτη προγνώσεων δείχνει ότι ο αποκλειστικός τομέας δεν θα πρέπει να είναι πλέον η προτιμούμενη λύση για τη χρηματοδότηση της καθολικής υπηρεσίας. Η αξιολόγηση αυτή λαμβάνει υπόψη το ενδιαφέρον της Κοινότητας και των κρατών μελών της για την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς και το δυναμικό της για την εξασφάλιση ανάπτυξης και απασχόλησης, καθώς και για να εξασφαλίζεται η ύπαρξη μιας αποδοτικής υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος προς όφελος όλων των χρηστών. Ενδείκνυται επομένως να επιβεβαιωθεί η ημερομηνία της 1ης Ιανουαρίου 2009 ως το τελικό βήμα για την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς των ταχυδρομικών υπηρεσιών.

(10) Μολονότι η μελέτη προγνώσεων προσπαθεί να δείξει ότι ο αποκλειστικός τομέας δεν θα πρέπει να είναι πλέον η προτιμούμενη λύση για τη χρηματοδότηση της καθολικής υπηρεσίας, η αξιολόγηση αυτή δεν λαμβάνει υπόψη το ενδιαφέρον της Κοινότητας και των κρατών μελών της για την εξασφάλιση περισσότερης και καλύτερης απασχόλησης, καθώς και για να εξασφαλίζεται η ύπαρξη μιας αποδοτικής και προσιτής υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος προς όφελος όλων των χρηστών. Θα ήταν επομένως σκόπιμο να μην διατηρηθεί η ημερομηνία της 1ης Ιανουαρίου 2009 ως το τελικό βήμα για την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς των ταχυδρομικών υπηρεσιών, αλλά να μετατεθεί για αργότερα..

Αιτιολόγηση

Το άνοιγμα της αγοράς πρέπει να αναβληθεί έως ότου η Επιτροπή αναλάβει τη διεξαγωγή νέας μελέτης με επίκεντρο τη χρηματοδότηση και την απασχόληση.

Τροπολογία 8

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 12

(12) Το πλήρες άνοιγμα της αγοράς θα συμβάλει στη διεύρυνση του συνολικού μεγέθους των ταχυδρομικών αγορών· θα συμβάλει περαιτέρω στη διατήρηση της διατηρήσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας στους φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας ενώ παράλληλα θα διευκολύνει τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης σε άλλους φορείς, στους νεοεισερχόμενους στην αγορά και σε συναφείς οικονομικές δραστηριότητες. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την αρμοδιότητα των κρατών μελών για κανονιστική ρύθμιση των συνθηκών απασχόλησης στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών.

(12) Ενώ το πλήρες άνοιγμα της αγοράς θα συμβάλει στη διεύρυνση του συνολικού μεγέθους των ταχυδρομικών αγορών, θα πρέπει επίσης να συμβάλει περαιτέρω στη διατήρηση της διατηρήσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας στους φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας ενώ παράλληλα θα διευκολύνει τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης σε άλλους φορείς, στους νεοεισερχόμενους στην αγορά και σε συναφείς οικονομικές δραστηριότητες. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την αρμοδιότητα των κρατών μελών για κανονιστική ρύθμιση των συνθηκών απασχόλησης στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Είναι επίσης σημαντικό να μην υποβαθμίζονται οι συνθήκες εργασίας με την υπονόμευση των συλλογικών συμφωνιών κατά τομέα, που αποτελούν αποτελεσματικά μέσα προστασίας από την υποβάθμιση αυτή. Αντίθετα με άλλους δικτυακούς κλάδους, το εργασιακό κόστος αντιπροσωπεύει περί το 80% των δαπανών των φορέων εκμετάλλευσης και είναι κατά βάση πάγιες δαπάνες για τους κατεστημένους φορείς εκμετάλλευσης.

Αιτιολόγηση

Μόνον οι κατά τομείς συλλογικές συμφωνίες μπορούν να εγγυηθούν ποιοτικές συνθήκες απασχόλησης, δεδομένων των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του κλάδου.

Τροπολογία 9

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 13

(13) Επιπλέον, η αύξηση της ανταγωνιστικότητας θα δώσει στον ταχυδρομικό τομέα τη δυνατότητα να συνδεθεί οργανικά με εναλλακτικές μεθόδους επικοινωνίας και θα επιτρέψει τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται στους χρήστες, των οποίων οι ανάγκες αυξάνονται συνεχώς.

(13) Επιπλέον, η αύξηση της ανταγωνιστικότητας θα δώσει στον ταχυδρομικό τομέα τη δυνατότητα να συνδεθεί οργανικά με εναλλακτικές μεθόδους επικοινωνίας και θα επιτρέψει τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται στους χρήστες, των οποίων οι ανάγκες αυξάνονται συνεχώς. Το περαιτέρω άνοιγμα της αγοράς θα εξακολουθήσει να είναι ευεργετικό, ιδίως για τους καταναλωτές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τόσο ως αποστολείς όσο και ως παραλήπτες αλληλογραφίας, οδηγώντας σε βελτίωση της ποιότητας, μεγαλύτερη επιλογή, μειώσεις τιμών, καινοτόμους υπηρεσίες και επιχειρηματικά πρότυπα.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να τονισθούν τα ειδικά πλεονεκτήματα για τους καταναλωτές. Ειδικότερα, δεδομένου ότι η αλληλογραφία που στέλνουν οι καταναλωτές αντιπροσωπεύει μόνον ένα μικρό μερίδιο της συνολικής αλληλογραφίας (περίπου το 10%), σε σύγκριση με τη λοιπή αλληλογραφία την οποία αποστέλλουν οι επιχειρήσεις, τα οφέλη για τον καταναλωτή θα πρέπει να εξηγούνται τόσο υπό το πρίσμα της αποστολής όσο και της παραλαβής (την οποία συχνά πληρώνουν οι καταναλωτές, είτε άμεσα - π.χ. καταστάσεις τραπεζικού λογαριασμού, ηλεκτρονικές αγορές - είτε έμμεσα).

Τροπολογία 10

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 14

(14) Οι εξελίξεις στις γειτονικές αγορές επικοινωνιών είχαν διαφορετικές επιπτώσεις σε διαφορετικές περιφέρειες της Κοινότητας και τμήματα του πληθυσμού και τη χρήση των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Πρέπει να διατηρηθεί η εδαφική και κοινωνική συνοχή και, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα κράτη μέλη μπορούν να αναπροσαρμόσουν ορισμένα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας για να ανταποκριθούν στην τοπική ζήτηση εφαρμόζοντας την ευελιξία που προβλέπεται στην οδηγία 97/67/EΚ, ενδείκνυται να διατηρηθεί πλήρως η καθολική υπηρεσία και οι συναφείς απαιτήσεις ποιότητας που ορίζονται στην εν λόγω οδηγία. Για να εξασφαλιστεί ότι το άνοιγμα της αγοράς θα συνεχίσει να παρέχει οφέλη σε όλους τους χρήστες, ιδιαίτερα στους καταναλωτές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα κράτη μέλη πρέπει να παρακολουθούν και να εποπτεύουν τις εξελίξεις στην αγορά. Πρέπει να θεσπίζουν κατάλληλα κανονιστικά μέτρα, που προβλέπονται στο πλαίσιο της οδηγίας, προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι η δυνατότητα πρόσβασης σε ταχυδρομικές υπηρεσίες θα συνεχίσει να ικανοποιεί τις ανάγκες των χρηστών εξασφαλίζοντας, κατά περίπτωση, έναν ελάχιστο αριθμό υπηρεσιών στο ίδιο σημείο πρόσβασης.

(14) Οι εξελίξεις στις γειτονικές αγορές επικοινωνιών είχαν διαφορετικές επιπτώσεις σε διαφορετικές περιφέρειες της Κοινότητας και τμήματα του πληθυσμού και τη χρήση των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Πρέπει να διατηρηθεί η εδαφική και κοινωνική συνοχή και, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα κράτη μέλη μπορούν να αναπροσαρμόσουν ορισμένα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας για να ανταποκριθούν στην τοπική ζήτηση εφαρμόζοντας την ευελιξία που προβλέπεται στην οδηγία 97/67/EΚ, ενδείκνυται να διατηρηθεί πλήρως η καθολική υπηρεσία και οι συναφείς απαιτήσεις ποιότητας που ορίζονται στην εν λόγω οδηγία. Για να εξασφαλιστεί ότι το άνοιγμα της αγοράς θα συνεχίσει να παρέχει οφέλη σε όλους τους χρήστες, ιδιαίτερα στους καταναλωτές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα κράτη μέλη πρέπει να παρακολουθούν και να εποπτεύουν τις εξελίξεις στην αγορά. Πρέπει να θεσπίζουν κατάλληλα κανονιστικά μέτρα, που προβλέπονται στο πλαίσιο της οδηγίας, προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι η δυνατότητα πρόσβασης σε ταχυδρομικές υπηρεσίες θα συνεχίσει να ικανοποιεί τις ανάγκες των χρηστών εξασφαλίζοντας, κατά περίπτωση, έναν ελάχιστο αριθμό υπηρεσιών στο ίδιο σημείο πρόσβασης. Παράλληλα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν και να επιβάλλουν ανάλογες ποινές, προς τους παρόχους υπηρεσιών αν διαπιστωθούν περιπτώσεις κερδοσκοπίας, αποκλεισμού, διακρίσεων κ.ά., σε βάρος των χρηστών.

Τροπολογία 11

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 14 Α (νέα)

 

(14α) Η καθολική υπηρεσία την οποία διασφαλίζει η παρούσα οδηγία εγγυάται μια συλλογή και μια διανομή στην οικία ή στις εγκαταστάσεις κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου κάθε εργάσιμη ημέρα, ακόμη και στις απομακρυσμένες ή τις αραιοκατοικημένες περιοχές.

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να διευκρινισθεί περαιτέρω ότι η οδηγία κατοχυρώνει την παροχή υπηρεσιών ταχυδρομείου πέντε μέρες την εβδομάδα στις απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές.

Τροπολογία 12

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 17

(17) Έχοντας υπόψη τις εκπονηθείσες μελέτες και με σκοπό την αποδέσμευση του πλήρους δυναμικού της εσωτερικής αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών, ενδείκνυται να καταργηθεί η χρήση του αποκλειστικού τομέα και των ειδικών δικαιωμάτων με σκοπό την εξασφάλιση της χρηματοδότησης της καθολικής υπηρεσίας.

(17) Έχοντας υπόψη την έλλειψη αποτελεσματικών λύσεων για τη χρηματοδότηση των καθολικών υπηρεσιών, είναι φρόνιμο να διατηρηθεί η χρήση του αποκλειστικού τομέα και των ειδικών δικαιωμάτων με σκοπό την εξασφάλιση της χρηματοδότησης της καθολικής υπηρεσίας, έως ότου διεξαχθεί νέα μελέτη που να παρέχει στοιχεία για τη δημιουργία περισσοτέρων και καλύτερων θέσεων εργασίας καθώς και πηγές χρηματοδότησης καθολικής υπηρεσίας που να είναι προσιτή και καλής ποιότητας..

Αιτιολόγηση

Μεταξύ των λύσεων που προτείνει η Επιτροπή, οι επιδοτήσεις των κρατών μελών αποτελούν πιθανώς την πιο απτή πρόταση· εντούτοις, η επιβάρυνση στους εθνικούς προϋπολογισμούς μπορεί να είναι μεγάλη. Επομένως, πριν καταργηθεί ο αποκλειστικός τομέας, απαιτείται να αποδειχθεί η αποτελεσματικότητα των άλλων πηγών.

Τροπολογία 13

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 18

(18) Η εξωτερική χρηματοδότηση του κατάλοιπου καθαρού κόστους της καθολικής υπηρεσίας μπορεί να εξακολουθήσει να είναι απαραίτητη για ορισμένα κράτη μέλη. Επομένως, καλό θα είναι να εξηγούνται σαφώς οι εναλλακτικές λύσεις που υπάρχουν για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης της καθολικής υπηρεσίας, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο και δικαιολογείται επαρκώς, ενώ τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής των χρηματοδοτικών μηχανισμών που θα χρησιμοποιηθούν. Σε αυτές τις εναλλακτικές λύσεις περιλαμβάνεται η χρήση διαδικασιών δημοσίων προμηθειών και, όταν οι υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας συνεπάγονται καθαρό κόστος της καθολικής υπηρεσίας και αντιπροσωπεύουν άδικη επιβάρυνση για την καθορισμένη επιχείρηση, την αποζημίωση από το δημόσιο και τον επιμερισμό του κόστους μεταξύ των φορέων παροχής υπηρεσιών ή/και των χρηστών με διαφάνεια μέσω συνεισφορών σε ένα ταμείο αποζημιώσεων. Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν και άλλα μέσα χρηματοδότησης που επιτρέπονται από την κοινοτική νομοθεσία, όπως το να αποφασίζουν ότι τα κέρδη που προέρχονται από άλλες δραστηριότητες των φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας οι οποίες δεν εμπίπτουν στο πεδίο της καθολικής υπηρεσίας θα μπορούν να διατίθενται συνολικά ή εν μέρει για τη χρηματοδότηση του καθαρού κόστους της καθολικής υπηρεσίας, εφόσον αυτό είναι συμβατό με την παρούσα οδηγία.

(18) Η χρηματοδότηση του κατάλοιπου καθαρού κόστους της καθολικής υπηρεσίας εξακολουθεί να είναι απαραίτητη για τα κράτη μέλη, μέσω του αποκλειστικού τομέα και των ειδικών δικαιωμάτων. Επομένως, καλό θα είναι να προταθούν ικανοποιητικές εναλλακτικές λύσεις που υπάρχουν για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης της καθολικής υπηρεσίας, σε περίπτωση πλήρους ανοίγματος της αγοράς, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο και δικαιολογείται επαρκώς, ενώ τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής των χρηματοδοτικών μηχανισμών που θα χρησιμοποιηθούν. Η χρήση διαδικασιών δημοσίων προμηθειών, η αποζημίωση από το δημόσιο και ο επιμερισμός του κόστους μεταξύ των φορέων παροχής υπηρεσιών μέσω συνεισφορών σε ένα ταμείο αποζημιώσεων, μένουν ακόμη να αποδειχθούν ως αποτελεσματική λύση. Εξάλλου, η ενδεχόμενη άρση του μονοπωλίου δεν μπορεί να χρησιμεύσει ως αντίτιμο για υποθετικούς χρηματοδοτικούς μηχανισμούς των οποίων η βιωσιμότητα και η ικανότητα διασφάλισης διατηρήσιμης καθολικής υπηρεσίας χρήζουν επίσης αποδείξεως.

Αιτιολόγηση

Στην παράγραφο αυτή, η Επιτροπή αντιστρέφει τη λογική, και στόχος γίνεται η προσαρμογή της καθολικής υπηρεσίας στο άνοιγμα της αγοράς, ενώ θα έπρεπε να είναι το αντίστροφο. Είναι απαράδεκτο να καλούνται οι χρήστες να επιβαρυνθούν με το κατάλοιπο καθαρό κόστος της καθολικής υπηρεσίας με την καταβολή εισφοράς, τη στιγμή που σήμερα η αποκλειστική υπηρεσία δεν συνεπάγεται ειδικά τέλη για τους χρήστες.

Τροπολογία 14

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 19

(19) Για να προσδιοριστεί από ποιες επιχειρήσεις μπορεί να απαιτηθεί να συνεισφέρουν σε ένα ταμείο αποζημιώσεων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξετάσουν εάν οι υπηρεσίες που παρέχουν οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν, από την πλευρά των χρηστών, να θεωρηθούν δυνητικά υποκατάστατα των καθολικών υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών, περιλαμβανομένων των χαρακτηριστικών προστιθέμενης αξίας και τη σκοπούμενη χρήση τους. Για να θεωρηθούν δυνητικά υποκατάστατα, οι υπηρεσίες δεν πρέπει απαραίτητα να καλύπτουν όλα τα χαρακτηριστικά της καθολικής υπηρεσίας, όπως η καθημερινή διανομή ή η πλήρης κάλυψη της χώρας. Για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με το κριτήριο της αναλογικότητας κατά τον προσδιορισμό της συνεισφοράς που θα απαιτείται από αυτές τις επιχειρήσεις για την κάλυψη του κόστους της καθολικής υπηρεσίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόζουν κριτήρια με διαφάνεια που θα αποφεύγουν τις διακρίσεις, όπως το μερίδιο των εν λόγω επιχειρήσεων στις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο της καθολικής υπηρεσίας στο οικείο κράτος μέλος.

διαγράφεται

Τροπολογία 15

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 20

(20) Οι αρχές της διαφάνειας, της αποφυγής των διακρίσεων και της αναλογικότητας που περιέχονται στην οδηγία 97/67/EΚ πρέπει να συνεχίσουν να εφαρμόζονται σε κάθε χρηματοδοτικό μηχανισμό και όλες οι αποφάσεις στον τομέα αυτό πρέπει να βασίζονται σε διαφανή, αντικειμενικά και επαληθεύσιμα κριτήρια. Συγκεκριμένα, το καθαρό κόστος της καθολικής υπηρεσίας πρέπει να υπολογίζεται, υπό την ευθύνη της εθνικής κανονιστικής αρχής, ως η διαφορά μεταξύ του καθαρού κόστους που βαρύνει μια καθορισμένη επιχείρηση που λειτουργεί με τις υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας και του κόστους λειτουργίας χωρίς τις υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας. Ο υπολογισμός πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλα τα άλλα σχετικά στοιχεία, όπου περιλαμβάνονται τα τυχόν οφέλη της αγοράς που αποκομίζει μία επιχείρηση στην οποία είχε ανατεθεί η παροχή καθολικής υπηρεσίας, το δικαίωμα για εύλογα κέρδη και τα κίνητρα της αποτελεσματικότητας ως προς το κόστος.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Στην παράγραφο αυτή, η Επιτροπή αντιστρέφει τη λογική, και στόχος γίνεται η προσαρμογή της καθολικής υπηρεσίας στο άνοιγμα της αγοράς, ενώ θα έπρεπε να είναι το αντίστροφο.

Τροπολογία 16

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 21

(21) Θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν εγκρίσεις και ατομικές άδειες όποτε αυτό είναι δικαιολογημένο και αναλογικό με τον επιδιωκόμενο στόχο. Ωστόσο, όπως τονίστηκε στην τρίτη έκθεση για την εφαρμογή της οδηγίας 97/67/EΚ, φαίνεται ότι είναι απαραίτητη η εναρμόνιση των όρων που μπορούν να επιβληθούν για να μειωθούν οι αδικαιολόγητοι φραγμοί για την παροχή υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη θα μπορούν για παράδειγμα να επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να επιλέγουν ανάμεσα στην υποχρέωση παροχής μιας υπηρεσίας ή στην οικονομική συνεισφορά για κάλυψη του κόστους της εν λόγω υπηρεσίας που παρέχεται από άλλη επιχείρηση, αλλά δεν θα πρέπει πλέον να τους επιτρέπεται να επιβάλλουν ταυτόχρονα την απαίτηση για συνεισφορά σε ένα μηχανισμό επιμερισμού του κόστους και υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας ή ποιότητας, που εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό. Θα πρέπει επίσης να αποσαφηνιστεί ότι ορισμένες από τις διατάξεις για την έγκριση και την αδειοδότηση δεν θα πρέπει να ισχύουν για τους καθορισμένους φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Όπως ανωτέρω.

Τροπολογία 17

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 24

(24) Σε ένα πλήρως ανταγωνιστικό περιβάλλον είναι σημαντικό, τόσο για την οικονομική ισορροπία της καθολικής υπηρεσίας όσο και για τον περιορισμό των στρεβλώσεων της αγοράς, να παρακάμπτεται η αρχή ότι οι τιμές αντικατοπτρίζουν τις συνήθειες εμπορικές συνθήκες και τα κόστη μόνο για λόγους προστασίας των δημοσίων συμφερόντων. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με το να συνεχιστεί να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να διατηρούν τα ενιαία τιμολόγια για την αλληλογραφία που χρεώνεται ανά μονάδα, που είναι η υπηρεσία που χρησιμοποιείται πιο συχνά από τους καταναλωτές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα επί μέρους κράτη μέλη μπορούν επίσης να διατηρούν ενιαία τιμολόγια για ορισμένα άλλα ταχυδρομικά αντικείμενα για λόγους προστασίας του γενικού δημόσιου συμφέροντος, όπως η πρόσβαση στον πολιτισμό και η περιφερειακή και κοινωνική συνοχή.

(24) Σε ένα όλο και πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον είναι σημαντικό, τόσο για την οικονομική ισορροπία της καθολικής υπηρεσίας όσο και για τον περιορισμό των στρεβλώσεων της αγοράς, να παρακάμπτεται η αρχή ότι οι τιμές αντικατοπτρίζουν τις συνήθειες εμπορικές συνθήκες και τα κόστη μόνο για λόγους προστασίας των δημοσίων συμφερόντων. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με το να συνεχιστεί να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να διατηρούν τα ενιαία τιμολόγια για αντικείμενα αλληλογραφίας που χρησιμοποιούνται πιο συχνά από τους καταναλωτές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα επί μέρους κράτη μέλη μπορούν επίσης να διατηρούν ενιαία τιμολόγια για ορισμένα άλλα ταχυδρομικά αντικείμενα για λόγους προστασίας του γενικού δημόσιου συμφέροντος, όπως η πρόσβαση στον πολιτισμό και η περιφερειακή και κοινωνική συνοχή.

Τροπολογία 18

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 25

(25) Εν όψει των εθνικών ιδιομορφιών που εμπλέκονται στην κανονιστική ρύθμιση των συνθηκών υπό τις οποίες πρέπει να λειτουργεί ο κατεστημένος φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας σε ένα πλήρως ανταγωνιστικό περιβάλλον, καλό θα είναι να δοθεί στα κράτη μέλη η ελευθερία να αποφασίζουν ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να παρακολουθούν τις διασταυρούμενες επιδοτήσεις.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση της τροπολογίας στο άρθρο 1, σημείο 14, στοιχείο δ).

Τροπολογία 19

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 34

(34) Για να ενημερώνεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών, η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει τακτικά εκθέσεις στα όργανα αυτά σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 97/67/EΚ.

(34) Για να ενημερώνεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο προς την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών, η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει τακτικά εκθέσεις στα όργανα αυτά σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 97/67/EΚ.

Αιτιολόγηση

Όπως ανωτέρω.

Τροπολογία 20

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 34 A (νέα)

 

(34α) Τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν το θέμα των εργασιακών όρων στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών με διαφορετικούς τρόπους. Ενώ η Επιτροπή, στην έκθεσή της βάσει του άρθρου 23 της οδηγίας 97/67/ΕΚ, υποχρεούται να δίνει πληροφορίες για κοινωνικά και εργασιακά ζητήματα, η παρούσα οδηγία δεν έχει ως στόχο να παρέμβει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών να διασφαλίζουν υψηλής ποιότητας απασχόληση εντός του τομέα. Τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν ενεργά μέτρα για την εξασφάλιση αξιοπρεπών εργασιακών όρων στον ταχυδρομικό τομέα. Τούτο μπορεί να γίνει, επί παραδείγματι, μέσω συλλογικών συμφωνιών ή με τη θέσπιση κατώτατων μισθών ή στο πλαίσιο των συστημάτων αδειοδότησης.

Αιτιολόγηση

Δεδομένης της σημασίας των εργασιακών όρων για όσους απασχολούνται στον ταχυδρομικό τομέα και της ανάγκης να αποφευχθεί σοβαρή υποβάθμιση των εργασιακών όρων, σκόπιμο θα ήταν να υπογραμμισθεί ότι η παρούσα οδηγία δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να ρυθμίζουν και να διασφαλίζουν ενεργά τους εργασιακούς όρους, μεταξύ άλλων και για τους απασχολούμενους στον ταχυδρομικό τομέα, σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία. Θα πρέπει να διευκρινισθεί ακόμη ότι η υποχρέωση της Επιτροπής να περιλαμβάνει στην βάσει του άρθρου 23 έκθεσή της στοιχεία σχετικά με τα κοινωνικά ζητήματα και την απασχόληση δεν δημιουργεί μια κοινοτική αρμοδιότητα στον συγκεκριμένο τομέα.

Τροπολογία 21

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 35

(35) Για να επιβεβαιωθεί το πλαίσιο για την κανονιστική ρύθμιση του τομέα, η ημερομηνία λήξης της οδηγίας 97/67/EΚ πρέπει να καταργηθεί.

(35) Μέσα στο πνεύμα της Οδηγίας 2002/39/ΕΚ, για την τροποποίηση της Οδηγίας 97/67/ΕΚ, η Επιτροπή θα πρέπει να πραγματοποιήσει νέα μελέτη που θα εξετάζει τον ποιοτικό και ποσοτικό αντίκτυπο του ανοίγματος της αγοράς όσον αφορά την απασχόληση στον τομέα και θα αναπτύσσει συγκεκριμένες προτάσεις για τον τρόπο χρηματοδότησης της καθολικής υπηρεσίας στο μέλλον και σε καθένα από τα 27 κράτη μέλη έως τις 31 Δεκεμβρίου 2009. Με βάση τα συμπεράσματα της μελέτης, η Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει νέα ημερομηνία για την πλήρη υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς ταχυδρομείων ή να καθορίσει τυχόν άλλα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Κατά συνέπεια, η ημερομηνία λήξης της οδηγίας 97/67/ΕΚ πρέπει να αναβληθεί.

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 1, στοιχείο 1 της οδηγίας 2002/39/ΕΚ για την τροποποίηση του άρθρου 7(3) της οδηγίας 97/67/ΕΚ ορίζει ότι η Επιτροπή οριστικοποιεί μελέτη προγνώσεων η οποία θα αξιολογεί, για κάθε κράτος μέλος, την επίπτωση στην καθολική υπηρεσία της πλήρους υλοποίησης της εσωτερικής αγοράς ταχυδρομείων και μόνον μετά την μελέτη αυτή μπορεί να καθορίσει την πλήρη υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς ταχυδρομείων ή ' τυχόν άλλου βήματος υπό το πρίσμα των συμπερασμάτων της μελέτης'. Η μελέτη που οριστικοποίησε η Επιτροπή έχει καταλήξει σε συμπεράσματα χωρίς να έχει αξιολογήσει τον αντίκτυπο του ανοίγματος της αγοράς σε καθένα από τα 27 κράτη μέλη.

Τροπολογία 22

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 1
Άρθρο 1, δεύτερη περίπτωση (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

(1) Στο άρθρο 1, η δεύτερη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

'- οι όροι που διέπουν την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών,'

 

Τροπολογία 23

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (A)
Άρθρο 2, σημείο 6 (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

(α) το σημείο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

'6. ταχυδρομικό αντικείμενο: αντικείμενο με συγκεκριμένο παραλήπτη αποστελλόμενο υπό την τελική του μορφή υπό την οποία το αναλαμβάνει ο φορέας παροχής της ταχυδρομικής υπηρεσίας. Τα αντικείμενα αυτά περιλαμβάνουν π.χ., πέραν των αντικειμένων αλληλογραφίας, βιβλία, καταλόγους, εφημερίδες, περιοδικά και ταχυδρομικά δέματα που περιέχουν εμπορεύματα με ή χωρίς εμπορική αξία·'

 

Τροπολογία 24

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (B)
Άρθρο 2, σημείο 8 (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

(β) το σημείο 8 διαγράφεται

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός πρέπει να παραμείνει καθώς θα διατηρηθεί ο αποκλειστικός τομέας και η τροπολογία στο άρθρο 7 διατηρεί την αναφορά και τους όρους που ισχύουν για το διαφημιστικό ταχυδρομείο.

Τροπολογία 25

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Β Α) (νέο)
Άρθρο 2, σημείο 19, παράγραφος 1 (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

 

(βα) Το σημείο 19, παράγραφος 1, αντικαθίσταται από το εξής:

 

'(19) βασικές απαιτήσεις: γενικοί λόγοι μη οικονομικής φύσης, οι οποίοι μπορούν να οδηγήσουν ένα κράτος μέλος στην επιβολή όρων σχετικά με την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Οι λόγοι αυτοί είναι η εμπιστευτικότητα της αλληλογραφίας, η ασφάλεια του δικτύου σε ό,τι αφορά τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων και, σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, η προστασία των δεδομένων, η προστασία του περιβάλλοντος, η χωροταξία και οι αξιοπρεπείς όροι εργασίας.'

Αιτιολόγηση

Σκόπιμο είναι να τονισθεί ότι η παρούσα οδηγία δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να ρυθμίζουν και να διασφαλίζουν ενεργά τους εργασιακούς όρους, μεταξύ άλλων για όσους απασχολούνται στον ταχυδρομικό τομέα, σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία. Η παρούσα τροπολογία επιτρέπει στα κράτη μέλη να διατηρήσουν ή να θεσπίσουν την υποχρέωση να τηρούνται αξιοπρεπείς όροι εργασίας στον ταχυδρομικό τομέα στο πλαίσιο ενός συστήματος αδειών.

Τροπολογία 26

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Γ)
Άρθρο 2, σημείο 20 (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

(γ) προστίθεται το ακόλουθο σημείο:

'20. υπηρεσίες που παρέχονται με χρέωση ανά μονάδα: ταχυδρομικές υπηρεσίες για τις οποίες η χρέωση ορίζεται στους γενικούς όρους των φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας για τη μεταφορά επιμέρους ταχυδρομικών αντικειμένων.'

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Εάν εγκριθεί η προηγούμενη τροπολογία, το ανωτέρω κείμενο της Επιτροπής είναι περιττό.

Τροπολογία 27

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 3
Άρθρο 3, παράγραφος 3, εδάφιο 1, εισαγωγή (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

(3) στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 3 παράγραφος 3, η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

'Μεριμνούν ώστε η παροχή της καθολικής υπηρεσίας να είναι εγγυημένη όλες τις εργάσιμες ημέρες, τουλάχιστον πέντε ημέρες την εβδομάδα, πλην εξαιρετικών περιστάσεων ή γεωγραφικών συνθηκών οι οποίες αξιολογούνται ως τέτοιες από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές και να περιλαμβάνει τουλάχιστον:'

 

Αιτιολόγηση

Εάν πρόκειται να διατηρηθεί ο αποκλειστικός τομέας, η αναφορά αυτής της παραγράφου στην παροχή καθολικής υπηρεσίας πρέπει να διατηρηθεί.

Τροπολογία 28

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 4
Άρθρο 4 (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

(4) Το άρθρο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

'Άρθρο 4

 

1. Κάθε κράτος μέλος εγγυάται ότι η παροχή της καθολικής υπηρεσίας είναι εξασφαλισμένη και ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα που έλαβε για την εκπλήρωση αυτής της υποχρέωσης. Η επιτροπή που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 21 ενημερώνεται και παρακολουθεί την εξέλιξη των μέτρων που έχουν λάβει τα κράτη μέλη για να εξασφαλιστεί η παροχή της καθολικής υπηρεσίας.

 

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν τον καθορισμό μίας ή περισσότερων επιχειρήσεις ως φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας σε τμήμα ή στο σύνολο της εθνικής επικράτειας και για τα διαφορετικά στοιχεία της καθολικής υπηρεσίας. Όταν καθορίζουν τις επιχειρήσεις, τα κράτη μέλη καθορίζουν, τηρουμένου του κοινοτικού δικαίου, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των φορέων αυτών και δημοσιεύουν τις εν λόγω υποχρεώσεις και δικαιώματα. Συγκεκριμένα, τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι όροι υπό τους οποίους ανατίθενται οι καθολικές υπηρεσίες βασίζονται σε αρχές αντικειμενικές, και αναλογικές και οι οποίες αποφεύγουν τις διακρίσεις και εξασφαλίζουν την ελάχιστη στρέβλωση της αγοράς και ότι ο καθορισμός επιχειρήσεων ως φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας υπόκειται σε χρονικό περιορισμό. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή την ταυτότητα του ή των φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας που έχουν καθορίσει.

 

Αιτιολόγηση

Εάν πρόκειται να διατηρηθεί ο αποκλειστικός τομέας, η αναφορά αυτής της παραγράφου στην παροχή καθολικής υπηρεσίας πρέπει να διατηρηθεί.

Τροπολογία 29

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 4 Α (νέο)
Άρθρο 4, παράγραφος 1α (νέα) (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

 

(4α) Στο άρθρο 4 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

1a. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτήσουν από τον επιλεγόμενο φορέα να προσφέρει στο προσωπικό του τα δικαιώματα τα οποία θα είχε το προσωπικό που είχε προσληφθεί πριν, εάν είχε γίνει μεταβίβαση βάσει της οδηγίας του Συμβουλίου 77/187/ΕΟΚ1. Η αρμόδια αρχή καταρτίζει πίνακα του προσωπικού και παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα συμβατικά δικαιώματά του.

 

1 Οδηγία του Συμβουλίου 77/187/ΕΟΚ της 14ης Φεβρουαρίου 1977 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τη διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβιβάσεων επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων (ΕΕ L 61 της 5.3.77, σελ. 26).

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία εγγυάται την προστασία των εργαζομένων σε περίπτωση που, ύστερα από μια ανοικτή διαδικασία (άρθρο 4), οι δραστηριότητες ενός φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας μεταβιβάζονται σε άλλο φορέα. Σύμφωνα με τη νομολογία του ΔΕΚ και με την ερμηνευτική ανακοίνωση για τις κοινωνικές παραμέτρους κατά τις αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων (FAQ, 15.10.2001), διαδικασίες ανάλογες με αυτές που περιγράφονται στο άρθρο 4 θα μπορούσαν να έχουν τις ίδιες επιπτώσεις στους εργαζομένους όπως αυτές μιας συνήθους μεταβίβασης. Η τροπολογία παρέχει νομική ασφάλεια και επαναλαμβάνει τα όσα ορίζονται στην πρόταση κανονισμού σχετικά με τη δράση που θα πρέπει να αναλάβουν τα κράτη μέλη όσον αφορά τις απαιτήσεις δημόσιας υπηρεσίας και την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων στις μεταφορές επιβατών σιδηροδρομικώς, οδικώς και μέσω εσωτερικών πλωτών οδών (άρθρο 9).

Τροπολογία 30

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6
Άρθρο 6 (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε οι χρήστες και οι φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών να λαμβάνουν τακτικά αρκούντως ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων καθολικών υπηρεσιών, κυρίως ως προς τους γενικούς όρους πρόσβασης στις υπηρεσίες, καθώς και τις τιμές και τις ποιοτικές προδιαγραφές. Οι πληροφορίες αυτές δημοσιεύονται δεόντως.

Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε οι χρήστες και οι φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών να λαμβάνουν τακτικά αρκούντως ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες από τους φορείς καθολικής υπηρεσίας για τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων καθολικών υπηρεσιών, κυρίως ως προς τους γενικούς όρους πρόσβασης στις υπηρεσίες, καθώς και τις τιμές και τις ποιοτικές προδιαγραφές. Οι πληροφορίες αυτές δημοσιεύονται δεόντως.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή με ποιο τρόπο καθίστανται διαθέσιμες οι πληροφορίες που θα δημοσιεύονται σύμφωνα με την πρώτη υποπαράγραφο.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή με ποιο τρόπο καθίστανται διαθέσιμες οι πληροφορίες που θα δημοσιεύονται σύμφωνα με την πρώτη υποπαράγραφο.

Αιτιολόγηση

Εάν πρόκειται να διατηρηθεί ο αποκλειστικός τομέας, η αναφορά αυτής της παραγράφου στην παροχή καθολικής υπηρεσίας πρέπει να διατηρηθεί.

Τροπολογία 31

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 7
Κεφάλαιο 3, τίτλος (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

(7) Στο κεφάλαιο 3, ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

'ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

 

Χρηματοδότηση των καθολικών υπηρεσιών

 

Αιτιολόγηση

Η χρηματοδότηση των καθολικών υπηρεσιών πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο νέας μελέτης που θα πραγματοποιήσει η Επιτροπή.

Τροπολογία 32

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 8
Άρθρο 7 (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

1. Με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2009, τα κράτη μέλη δεν χορηγούν ούτε διατηρούν σε ισχύ αποκλειστικά ή ειδικά δικαιώματα για την εγκαθίδρυση και την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Τα κράτη μέλη μπορούν να χρηματοδοτούν την παροχή καθολικών υπηρεσιών σύμφωνα με ένα ή περισσότερα από τα μέσα που προβλέπονται στις παραγράφους 2, 3 και 4, ή σύμφωνα με κάθε άλλο μέσο που είναι συμβατό με τη συνθήκη ΕΚ.

1. Με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2009, στο μέτρο που είναι αναγκαίο για να διασφαλιστεί η διατήρηση της καθολικής υπηρεσίας, τα κράτη μέλη μπορούν να εξακολουθήσουν να αναθέτουν κατ' αποκλειστικότητα υπηρεσίες στον φορέα ή τους φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας. Οι υπηρεσίες αυτές περιορίζονται στη συλλογή, τη διαλογή, τη μεταφορά και τη διανομή των αντικειμένων αλληλογραφίας εσωτερικού και εισερχόμενης διασυνοριακής αλληλογραφίας, είτε με ταχύτερη διανομή είτε όχι, εντός και των δύο ακόλουθων ορίων βάρους και τιμής. Το όριο βάρους θα συνεχίσει να ανέρχεται σε 50 γραμμάρια από την 1η Ιανουαρίου 2009. Το εν λόγω όριο βάρους δεν ισχύει εάν η τιμή είναι ίση ή μεγαλύτερη από δυόμισι φορές το δημόσιο τέλος για ένα αντικείμενο αλληλογραφίας της πρώτης βαθμίδας βάρους της ταχύτερης κατηγορίας.

 

Στο μέτρο που είναι αναγκαίο για να διασφαλιστεί η παροχή της καθολικής υπηρεσίας, το διαφημιστικό ταχυδρομείο μπορεί να εξακολουθήσει να ανατίθεται κατ' αποκλειστικότητα εντός των ιδίων ορίων βάρους και τιμής.

 

Στο μέτρο που είναι αναγκαίο για να διασφαλιστεί η παροχή της καθολικής υπηρεσίας, για παράδειγμα, όταν έχουν ήδη ελευθερωθεί ορισμένοι τομείς ταχυδρομικών δραστηριοτήτων ή λόγω των ειδικών χαρακτηριστικών που διακρίνουν τις ταχυδρομικές υπηρεσίες κράτους μέλους, το εξερχόμενο διασυνοριακό ταχυδρομείο μπορεί να εξακολουθήσει να ανατίθεται κατ' αποκλειστικότητα εντός των ιδίων ορίων βάρους και τιμής.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να εξασφαλίζουν την παροχή καθολικών υπηρεσιών αναθέτοντας τις υπηρεσίες αυτές σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων.

2. Η ανταλλαγή εγγράφων δεν ανατίθεται κατ' αποκλειστικότητα.

3. Όταν ένα κράτος μέλος διαπιστώνει ότι οι υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας, όπως προβλέπονται από την παρούσα οδηγία, συνεπάγονται καθαρό κόστος και αντιπροσωπεύουν άδικη οικονομική επιβάρυνση για τον ή τους φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας, μπορεί:

 

3. Η Επιτροπή οριστικοποιεί νέα μελέτη προγνώσεων η οποία θα αξιολογεί τον τρόπο χρηματοδότησης των καθολικών υπηρεσιών στο μέλλον καθώς και τον τρόπο διατήρησης ή βελτίωσης της απασχόλησης στον ταχυδρομικό τομέα από ποιοτική και ποσοτική πλευρά. Με βάση τα συμπεράσματα της μελέτης, η Επιτροπή υποβάλλει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2006 έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, συνοδευόμενη, εφόσον τούτο είναι σκόπιμο, από πρόταση για τον καθορισμό ημερομηνίας όσον αφορά την πλήρη υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς ταχυδρομείων ή για τον καθορισμό τυχόν άλλων μέτρων που πρέπει να ληφθούν υπό το πρίσμα των συμπερασμάτων της μελέτης αυτής.

(α) Να καθιερώσει ένα μηχανισμό για την αποζημίωση της ή των εν λόγω επιχειρήσεων με κρατικά οικονομικά μέσα·

 

(β) Να επιμερήσει το καθαρό κόστος των υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας μεταξύ των φορέων παροχής υπηρεσιών ή/και των χρηστών.

 

4. Όταν το καθαρό κόστος επιμερίζεται βάσει της παραγράφου 3 (β), τα κράτη μέλη μπορούν να ιδρύσουν ένα ταμείο αποζημίωσης το οποίο μπορεί να χρηματοδοτείται με τέλη που καταβάλλουν οι φορείς παροχής υπηρεσιών ή/και οι χρήστες και το οποίο διοικείται για το σκοπό αυτό από έναν φορέα που είναι ανεξάρτητος από τον ή τους δικαιούχους. Τα κράτη μέλη μπορούν να συνδέσουν τη χορήγηση αδειών σε φορείς παροχής υπηρεσιών βάσει του άρθρου 9 παράγραφος 2 με την υποχρέωση οικονομικής συνεισφοράς στο ταμείο αυτό ή συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας. Μόνο οι υπηρεσίες που ορίζονται στο άρθρο 3 μπορούν να χρηματοδοτούνται με τον τρόπο αυτό.

 

5. Κατά την ίδρυση του ταμείου αποζημιώσεων και κατά τον καθορισμό του επιπέδου των οικονομικών συνεισφορών που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τηρούνται οι αρχές της διαφάνειας, της αποφυγής διακρίσεων και της αναλογικότητας. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται δυνάμει των παραγράφων 3 και 4 βασίζονται σε αντικειμενικά και επαληθεύσιμα κριτήρια και δημοσιεύονται.

 

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή θα πρέπει πρώτα να διεξαγάγει νέα μελέτη έως το τέλος του 2009, όπου θα διευκρινίζεται ο τρόπος διασφάλισης των καθολικών υπηρεσιών στο μέλλον καθώς και ο τρόπος βελτίωσης των επιπέδων απασχόλησης και της ποιότητάς της· μόνον τότε ο αποκλειστικός τομέας μπορεί να ανοιχθεί πλήρως στην αγορά. Έως τότε πρέπει να διατηρηθεί το status quo και ο αποκλειστικός τομέα των 50 γραμμαρίων η κατ' εξοχήν πηγή χρηματοδότησης.

Τροπολογία 33

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 8 Α (νέο)
Άρθρο 8 (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

 

(8a) Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το εξής:

 

'Άρθρο 8

 

Οι διατάξεις του άρθρου 7 δεν θίγουν το δικαίωμα των κρατών μελών:

 

- να ορίζουν ειδικά κριτήρια που θα ισχύουν για την παροχή της καθολικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τις αρχές της αντικειμενικότητας, της αναλογικότητας και της μη διάκρισης·

 

- να οργανώνουν την τοποθέτηση γραμματοκιβωτίων στις εθνικές οδούς, την έκδοση γραμματοσήμων και την υπηρεσία συστημένης αλληλογραφίας που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο των δικαστικών ή διοικητικών διαδικασιών, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, ως καθολική υπηρεσία.'

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να εγκρίνουν ειδικές διατάξεις υπέρ των φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας που είναι απαραίτητοι για να διασφαλισθεί στην πράξη η παροχή μιας καθολικής υπηρεσίας. Σε διάφορες εθνικές νομοθεσίες, οι φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας επωφελούνται από ορισμένες ειδικές διατάξεις (όπως, στη νομοθεσία σχετικά με τις μεταφορές, εξαιρέσεις από τους κανόνες που απαγορεύουν την κυκλοφορία φορτηγών κατά τις Κυριακές) που τους επιτρέπουν να παρέχουν την καθολική υπηρεσία υπό τους ειδικούς όρους που καθορίζει το κράτος μέλος τους.

Τροπολογία 34

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 10
Άρθρο 9, παράγραφος 1 (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

1. Για τις υπηρεσίες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο της καθολικής υπηρεσίας όπως ορίζεται στο άρθρο 3, τα κράτη μέλη μπορούν να καθιερώσουν γενικές άδειες στο βαθμό που είναι απαραίτητος για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις ουσιώδεις απαιτήσεις.

1. Για τις μη αποκλειστικές υπηρεσίες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο της καθολικής υπηρεσίας όπως ορίζεται στο άρθρο 3, τα κράτη μέλη μπορούν να καθιερώσουν γενικές άδειες στο βαθμό που είναι απαραίτητος για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις ουσιώδεις απαιτήσεις.

Αιτιολόγηση

Η αλλαγή στην παράγραφο 1 αποσκοπεί στην επαναφορά του πρωτοτύπου κειμένου της Οδηγίας.

Τροπολογία 35

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 10
Άρθρο 9, παράγραφος 2, εδάφιο 1 (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

2. Για τις υπηρεσίες που εμπίπτουν στο πεδίο της καθολικής υπηρεσίας όπως ορίζεται στο άρθρο 3, τα κράτη μέλη μπορούν να καθιερώσουν διαδικασίες αδειοδότησης, περιλαμβανομένων των ειδικών αδειών, στο βαθμό που είναι απαραίτητος για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και να διαφυλαχθεί η καθολική υπηρεσία.

2. Για τις μη αποκλειστικές υπηρεσίες που εμπίπτουν στο πεδίο της καθολικής υπηρεσίας όπως ορίζεται στο άρθρο 3, τα κράτη μέλη μπορούν να καθιερώσουν διαδικασίες αδειοδότησης, περιλαμβανομένων των ειδικών αδειών, στο βαθμό που είναι απαραίτητος για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και να διαφυλαχθεί η καθολική υπηρεσία.

Αιτιολόγηση

Η αλλαγή στην παράγραφο 2 αποσκοπεί στην επαναφορά του πρωτοτύπου κειμένου της Οδηγίας.

Τροπολογία 36

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 10
Άρθρο 9, παράγραφος 2, εδάφιο 2, 2η παύλα (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

εάν είναι απαραίτητο, να επιβάλει απαιτήσεις σχετικά με την ποιότητα, τη διαθεσιμότητα και την εκτέλεση των σχετικών υπηρεσιών,

– να επιβάλει, μεταξύ άλλων, απαιτήσεις σχετικά με την ποιότητα, τη διαθεσιμότητα και την εκτέλεση των σχετικών υπηρεσιών, υπό τον όρο ότι είναι συμβατές με το κοινοτικό δίκαιο και περιγράφονται στην πρόσκληση υποβολής προσφορών ή στη συγγραφή των όρων της σύμβασης· ειδικότερα, οι απαιτήσεις αυτές μπορούν να αφορούν κοινωνικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους,

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία προσθέτει νομική ασφάλεια και είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία της ΕΕ περί δημοσίων συμβάσεων, καθώς αντιστοιχεί στο άρθρο 38 της οδηγίας 2004/17/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών (Άρθρο 38).

Τροπολογία 37

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 10
Άρθρο 9, παράγραφος 2, εδάφιο 2, 3η περίπτωση (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

– κατά περίπτωση, να υπόκειται σε υποχρέωση καταβολής οικονομικής συνεισφοράς στους μηχανισμούς επιμερισμού του κόστους που αναφέρονται στο άρθρο 7.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η αλλαγή στην παράγραφο 2 αποσκοπεί στην επαναφορά του πρωτοτύπου κειμένου της οδηγίας.

Τροπολογία 38

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 10
Άρθρο 9, παράγραφος 2, εδάφιο 2, παύλα 3α (νέα) (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

 

– να υπόκειται στην υποχρέωση να προσφέρει στο προσωπικό που είχε προσληφθεί πριν για την παροχή των υπηρεσιών τα δικαιώματα τα οποία θα είχε, εάν είχε γίνει μεταβίβαση βάσει της οδηγίας του Συμβουλίου 77/187/ΕΟΚ. Η αρμόδια αρχή καταρτίζει πίνακα του προσωπικού και παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα συμβατικά δικαιώματά του.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία θα πρέπει να εξετασθεί από κοινού με την πρώτη προσθήκη στο άρθρο 4, δεδομένου ότι αποβλέπει στην ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων σε περίπτωση που οι κάτοχοι άδειας ασκούν δραστηριότητα εντός του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας. Πράγματι, μπορεί να προκύψει το ίδιο θέμα όπως και στην περίπτωση του ορισμού ενός φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας, ήτοι η απώλεια, από τον παραδοσιακό φορέα, μιας δραστηριότητας και/ή ενός τμήματος της αγοράς προς όφελος ενός κατόχου αδείας. Η ίδια προστασία πρέπει να διασφαλίζεται στους εργαζομένους που ενδέχεται να επηρεαστούν.

Τροπολογία 39

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 10
Άρθρο 9, παράγραφος 2, εδάφιο 3 (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

Εξαιρουμένων των επιχειρήσεων που έχουν καθοριστεί ως φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 4, οι άδειες δεν μπορούν:

διαγράφεται

– να είναι περιορισμένες σε αριθμό,

 

– για τις ίδιες απαιτήσεις ποιότητας, διαθεσιμότητας και επιδόσεων να επιβάλλουν σε ένα φορέα παροχής υπηρεσιών υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας και, ταυτόχρονα, οικονομικές συνεισφορές σε ένα μηχανισμό επιμερισμού του κόστους,

 

– να επιβάλουν όρους που είναι ήδη εφαρμοστέοι στις επιχειρήσεις δυνάμει άλλων εθνικών νόμων που δεν αφορούν συγκεκριμένους τομείς,

 

– να επιβάλουν τεχνικούς ή λειτουργικούς πόρους εκτός από αυτούς που είναι απαραίτητοι για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της παρούσας οδηγίας.

 

Αιτιολόγηση

Η αλλαγή στην παράγραφο 2 αποσκοπεί στην επαναφορά του πρωτοτύπου κειμένου της Οδηγίας.

Τροπολογία 40

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 10
Άρθρο 9, παράγραφος 2 α (νέα) (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

 

2α. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 δεν θίγουν τις αρμοδιότητες των κρατών μελών όσον αφορά τη ρύθμιση των εργασιακών συνθηκών. Ειδικότερα, τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν μέτρα για την πρόβλεψη αξιοπρεπών εργασιακών συνθηκών στον ταχυδρομικό τομέα.

Αιτιολόγηση

Σκόπιμο είναι να τονισθεί ότι η παρούσα οδηγία δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να ρυθμίζουν και να διασφαλίζουν ενεργά τους εργασιακούς όρους, μεταξύ άλλων για όσους απασχολούνται στον ταχυδρομικό τομέα, σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία. Η παρούσα τροπολογία επιτρέπει στα κράτη μέλη να διατηρήσουν ή να θεσπίσουν την υποχρέωση να τηρούνται αξιοπρεπείς όροι εργασίας στον ταχυδρομικό τομέα στο πλαίσιο ενός συστήματος αδειών.

Τροπολογία 41

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 10
Άρθρο 9, παράγραφος 3 (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

3. Οι διαδικασίες, οι υποχρεώσεις και οι απαιτήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 πρέπει να είναι διαφανείς, προσιτές, αμερόληπτες, αναλογικές, ακριβείς και σαφείς, να δημοσιεύονται εκ των προτέρων και να είναι βασισμένες σε αντικειμενικά κριτήρια. Τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν ότι θα ανακοινώνονται στον αιτούντα οι λόγοι για τους οποίους δεν χορηγήθηκε, εν όλω ή εν μέρει, η τυχόν ζητηθείσα άδεια και πρέπει να καθιερώσουν διαδικασία προσφυγής.'

3. Οι διαδικασίες, οι υποχρεώσεις και οι απαιτήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 2α πρέπει να είναι διαφανείς, προσιτές, αμερόληπτες, αναλογικές, ακριβείς και σαφείς, να δημοσιεύονται εκ των προτέρων και να είναι βασισμένες σε αντικειμενικά κριτήρια. Τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν ότι θα ανακοινώνονται στον αιτούντα οι λόγοι για τους οποίους δεν χορηγήθηκε, εν όλω ή εν μέρει, η τυχόν ζητηθείσα άδεια και πρέπει να καθιερώσουν διαδικασία προσφυγής.'

Αιτιολόγηση

Σκόπιμο είναι να τονισθεί ότι η παρούσα οδηγία δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να ρυθμίζουν και να διασφαλίζουν ενεργά τους εργασιακούς όρους, μεταξύ άλλων για όσους απασχολούνται στον ταχυδρομικό τομέα, σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία. Η παρούσα τροπολογία επιτρέπει στα κράτη μέλη να διατηρήσουν ή να θεσπίσουν την υποχρέωση να τηρούνται αξιοπρεπείς όροι εργασίας στον ταχυδρομικό τομέα στο πλαίσιο ενός συστήματος αδειών.

Τροπολογία 42

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 10
Άρθρο 9, παράγραφος 3 α (νέα) (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

 

3α. Προκειμένου να διασφαλισθεί η παροχή της καθολικής υπηρεσίας, όταν ένα κράτος μέλος αποφασίζει ότι οι υποχρεώσεις παροχής καθολικής υπηρεσίας, όπως προβλέπονται από την παρούσα οδηγία, συνιστούν δυσανάλογο οικονομικό βάρος για τον φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας, μπορεί να ιδρύει ένα ταμείο αποζημιώσεων, που το διαχειρίζεται ειδικά για το σκοπό αυτό φορέας ανεξάρτητος από τον ή τους δικαιούχους. Στην περίπτωση αυτή, το κράτος μέλος μπορεί να θέτει ως προϋπόθεση χορήγησης των αδειών την οικονομική συνεισφορά σ' αυτό το ταμείο. Το κράτος μέλος πρέπει να εξασφαλίζει ότι κατά τη σύσταση του ταμείου αποζημιώσεων και τον καθορισμό τους ύψους των χρηματικών συνεισφορών τηρούνται οι αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της αναλογικότητας. Μόνο οι υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 3 της παρούσας οδηγίας μπορούν να χρηματοδοτηθούν με τον τρόπο αυτό.

Αιτιολόγηση

Η νέα παράγραφος 3 α είναι ταυτόσημη με την παράγραφο 4 της ισχύουσας οδηγίας: το ταμείο αποζημιώσεων που προβλέπεται στην παράγραφο 4 πρέπει να διατηρηθεί έως ότου διεξαχθεί νέα μελέτη της Επιτροπής για τη χρηματοδότηση της καθολικής υπηρεσίας.

Τροπολογία 43

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 10
Άρθρο 9, παράγραφος 3 β (νέα) (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

 

3β. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν σύστημα αναγνώρισης του διαφημιστικού ταχυδρομείου, το οποίο να επιτρέπει τον έλεγχο των σχετικών υπηρεσιών, όπου έχουν ελευθερωθεί.

Αιτιολόγηση

Η νέα παράγραφος 3 β είναι ταυτόσημη με την παράγραφος 5 της ισχύουσας οδηγίας: η αναφορά στο διαφημιστικό ταχυδρομείο στην παράγραφο 5 πρέπει να διατηρηθεί καθώς αποτελεί μέρος του αποκλειστικού τομέα.

Τροπολογία 44

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 11
Άρθρο 10, παράγραφος 1 (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, έπειτα από πρόταση της Επιτροπής και βάσει του άρθρου 47, παράγραφος 2, του άρθρου 55 και του άρθρου 95 της συνθήκης, θεσπίζουν τα αναγκαία μέτρα εναρμόνισης των διαδικασιών που προβλέπονται στο άρθρο 9 για την εμπορική προσφορά ταχυδρομικών υπηρεσιών προς το κοινό.

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, έπειτα από πρόταση της Επιτροπής και βάσει του άρθρου 47, παράγραφος 2, του άρθρου 55 και του άρθρου 95 της συνθήκης, θεσπίζουν τα αναγκαία μέτρα εναρμόνισης των διαδικασιών που προβλέπονται στο άρθρο 9 για την εμπορική προσφορά των μη αποκλειστικών ταχυδρομικών υπηρεσιών προς το κοινό.

Αιτιολόγηση

Καθώς διατηρείται ο αποκλειστικός τομέας, πρέπει επίσης να διατηρηθεί η διάκριση μεταξύ αποκλειστικών και μη αποκλειστικών ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Τροπολογία 45

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 14, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Α)
Άρθρο 12, 1η παύλα (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

- οι τιμές πρέπει να είναι προσιτές και να επιτρέπουν την πρόσβαση του συνόλου των χρηστών στις προσφερόμενες υπηρεσίες. Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν ή να καθιερώνουν δωρεάν ταχυδρομική υπηρεσία για άτομα τυφλά ή με σοβαρά προβλήματα όρασης,

- οι τιμές πρέπει να είναι προσιτές και να επιτρέπουν την πρόσβαση του συνόλου των χρηστών στις προσφερόμενες υπηρεσίες. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές παρακολουθούν όλες τις αυξήσεις τιμών που γίνονται καθ' υπέρβαση του εθνικού δείκτη τιμών καταναλωτή, προκειμένου να διατηρήσουν τις ταχυδρομικές υπηρεσίες σε προσιτή τιμή. Τα κράτη μέλη μπορούν διασφαλίζουν την παροχή δωρεάν ταχυδρομικών υπηρεσιών προς χρήση από άτομα τυφλά ή με σοβαρά προβλήματα όρασης,

Τροπολογία 46

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 14, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Β)
Άρθρο 12, 2η περίπτωση (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

- οι τιμές πρέπει να αντικατοπτρίζουν το κόστος και να ενθαρρύνουν την αύξηση της αποτελεσματικότητας· όταν είναι απαραίτητο για λόγους σχετικούς με το δημόσιο συμφέρον, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν την εφαρμογή ενιαίου τιμολογίου σε ολόκληρη την επικράτειά τους ή/και στις επικράτειες άλλων κρατών μελών, για υπηρεσίες που παρέχονται με χρέωση ανά μονάδα και άλλα ταχυδρομικά στοιχεία,

- οι τιμές πρέπει να αντικατοπτρίζουν το κόστος· όταν είναι απαραίτητο για λόγους σχετικούς με το δημόσιο συμφέρον, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν την εφαρμογή ενιαίου τιμολογίου σε ολόκληρη την επικράτειά τους,

Αιτιολόγηση

Η αύξηση της αποτελεσματικότητας πρέπει να προωθείται με την κατάλληλη διαχείριση του προσωπικού, της υποδομής και των παρεχομένων υπηρεσιών και όχι με τα τιμολόγια. Η αναφορά στη χρέωση ανά μονάδα έχει αφαιρεθεί από την παρούσα πρόταση γνωμοδότησης (βλ. τροπ. 17).

Τροπολογία 47

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 14, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Δ)

Άρθρο 12, 6η περίπτωση (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

(δ) Η έκτη περίπτωση διαγράφεται

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η διατήρηση αποκλειστικού τομέα για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες δικαιολογεί τη διατήρηση των σημερινών κανόνων για τις διασταυρούμενες επιδοτήσεις στο άρθρο 12, 6η περίπτωση της οδηγίας 97/67/ΕΚ.

Τροπολογία 48

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 15
Άρθρο 14, παράγραφος 2 (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

2. Οι φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας τηρούν χωριστούς λογαριασμούς στα εσωτερικά λογιστικά συστήματά τους ώστε να γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ των υπηρεσιών και των προϊόντων που εισπράττουν από ή συμβάλλουν στην οικονομική αποζημίωση για το καθαρό κόστος της καθολικής υπηρεσίας και των υπηρεσιών και των προϊόντων για τα οποία δεν συμβαίνει αυτό. Αυτός ο λογιστικός διαχωρισμός θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να υπολογίζουν το καθαρό κόστος της καθολικής υπηρεσίας. Αυτά τα εσωτερικά λογιστικά συστήματα λειτουργούν βάσει συνεπώς εφαρμοζομένων και αντικειμενικά εύλογων κοστολογικών αρχών.

2. Οι φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας, τηρούν χωριστούς λογαριασμούς στα εσωτερικά λογιστικά συστήματά τους τουλάχιστον για κάθε υπηρεσία του κατ' αποκλειστικότητα ανατιθέμενου τομέα, αφενός, και για τις μη αποκλειστικές υπηρεσίες αφετέρου. Στους λογαριασμούς για τις μη αποκλειστικές υπηρεσίες πρέπει να γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ υπηρεσιών που είναι μέρος της καθολικής υπηρεσίας και υπηρεσιών που δεν είναι. Αυτά τα εσωτερικά λογιστικά συστήματα λειτουργούν βάσει συνεπώς εφαρμοζομένων και αντικειμενικά εύλογων κοστολογικών αρχών.

Αιτιολόγηση

Η διατήρηση αποκλειστικού τομέα για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες δικαιολογεί τη διατήρηση του σημερινού κειμένου του άρθρου 14(2) της οδηγίας 97/67/ΕΚ.

Τροπολογία 49

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 15
Άρθρο 14, παράγραφος 3 (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

3. Τα λογιστικά συστήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 2, χωρίς να θίγουν την παράγραφο 4, κατανέμουν τα κόστη με τον ακόλουθο τρόπο:

3. Τα λογιστικά συστήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 2, χωρίς να θίγουν την παράγραφο 4, κατανέμουν τα κόστη σε κάθε μία από τις αποκλειστικές και τις μη αποκλειστικές υπηρεσίες αντίστοιχα με τον ακόλουθο τρόπο:

(α) τα στοιχεία κόστους που μπορούν να αποδοθούν άμεσα σε μία συγκεκριμένη υπηρεσία καταλογίζονται σε αυτήν·

(α) τα στοιχεία κόστους που μπορούν να αποδοθούν άμεσα σε μία συγκεκριμένη υπηρεσία καταλογίζονται σε αυτήν·

(β) τα κοινά στοιχεία κόστους, δηλαδή εκείνα που δεν μπορούν να αποδοθούν άμεσα σε μία συγκεκριμένη υπηρεσία, καταλογίζονται ως εξής:

(β) τα κοινά στοιχεία κόστους, δηλαδή εκείνα που δεν μπορούν να αποδοθούν άμεσα σε μία συγκεκριμένη υπηρεσία, καταλογίζονται ως εξής:

(i) όποτε είναι εφικτό, τα κοινά στοιχεία κόστους κατανέμονται σε κατηγορίες με βάση την άμεση ανάλυση της προέλευσής τους·

(i) όποτε είναι εφικτό, τα κοινά στοιχεία κόστους κατανέμονται σε κατηγορίες με βάση την άμεση ανάλυση της προέλευσής τους·

(ii) εάν η άμεση ανάλυση δεν είναι εφικτή, τα κοινά έξοδα καταμερίζονται σε κατηγορίες με βάση την έμμεση σχέση με άλλη κατηγορία εξόδων ή με ομάδα κατηγοριών εξόδων για τις οποίες είναι εφικτή η άμεση απόδοση ή καταμερισμός. Η έμμεση σχέση θα βασίζεται σε συγκρίσιμη διάρθρωση εξόδων·

(ii) εάν η άμεση ανάλυση δεν είναι εφικτή, τα κοινά έξοδα καταμερίζονται σε κατηγορίες με βάση την έμμεση σχέση με άλλη κατηγορία εξόδων ή με ομάδα κατηγοριών εξόδων για τις οποίες είναι εφικτή η άμεση απόδοση ή καταμερισμός. Η έμμεση σχέση θα βασίζεται σε συγκρίσιμη διάρθρωση εξόδων·

(iii) όταν δεν μπορούν να ληφθούν ούτε άμεσα ούτε έμμεσα μέτρα καταλογισμού του κόστους, τότε η κατηγορία κόστους καταλογίζεται βάσει γενικής κλείδας υπολογιζόμενης με τη χρήση του λόγου όλων των δαπανών που άμεσα ή έμμεσα αποδίδονται ή καταλογίζονται, αφενός προς καθεμία από τις καθολικές υπηρεσίες, και αφετέρου προς τις άλλες υπηρεσίες.

(iii) όταν δεν μπορούν να ληφθούν ούτε άμεσα ούτε έμμεσα μέτρα καταλογισμού του κόστους, τότε η κατηγορία κόστους καταλογίζεται βάσει γενικής κλείδας υπολογιζόμενης με τη χρήση του λόγου όλων των δαπανών που άμεσα ή έμμεσα αποδίδονται ή καταλογίζονται, αφενός προς καθεμία από τις αποκλειστικές υπηρεσίες, και αφετέρου προς τις άλλες υπηρεσίες.

Αιτιολόγηση

Η διατήρηση αποκλειστικού τομέα για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες δικαιολογεί τη διατήρηση του σημερινού κειμένου του άρθρου 14(3), εισαγωγική παράγραφος και του άρθρου 14(3)(ιιι) της οδηγίας 97/67/ΕΚ. (Το τμήμα αυτή της αιτιολόγησης δεν αφορά το ελληνικό κείμενο).

Τροπολογία 50

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 15
Άρθρο 14, παράγραφος 8 (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

8. Όταν ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος δεν έχει ιδρύσει χρηματοδοτικό μηχανισμό για την παροχή καθολικής υπηρεσίας, όπως επιτρέπεται βάσει του άρθρου 7, και εφόσον η εθνική ρυθμιστική αρχή έχει επιβεβαιώσει ότι κανένας από τους καθορισμένους φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας στο εν λόγω κράτος μέλος δεν λαμβάνει κρατική ενίσχυση, κρυφή ή φανερή, και ότι ο ανταγωνισμός στην αγορά λειτουργεί πλήρως, η εθνική ρυθμιστική αρχή μπορεί να αποφασίσει τη μη εφαρμογή των απαιτήσεων του παρόντος άρθρου. Η εθνική ρυθμιστική αρχή πληροφορεί εκ των προτέρων την Επιτροπή σχετικά με τη λήψη της σχετικής απόφασης.

8. Όταν ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος δεν έχει αναθέσει κατ' αποκλειστικότητα καμία από τις υπηρεσίες που είναι δυνατόν να ανατεθούν κατ' αποκλειστικότητα δυνάμει του άρθρου 7 και δεν έχει συστήσει ταμείο αποζημίωσης για την παροχή καθολικής υπηρεσίας όπως επιτρέπει το άρθρο 9 παράγραφος 4, και εφόσον η εθνική ρυθμιστική αρχή έχει επιβεβαιώσει ότι κανένας από τους καθορισμένους φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας στο εν λόγω κράτος μέλος δεν λαμβάνει κρατική ενίσχυση, κρυφή ή φανερή, και ότι ο ανταγωνισμός στην αγορά λειτουργεί πλήρως, η εθνική ρυθμιστική αρχή μπορεί να αποφασίσει τη μη εφαρμογή των απαιτήσεων του παρόντος άρθρου. Η εθνική ρυθμιστική αρχή πληροφορεί εκ των προτέρων την Επιτροπή σχετικά με τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Αιτιολόγηση

Επαναφέρεται το κείμενο από την οδηγία 97/67/ΕΚ, αλλά το κείμενο της Επιτροπής "και ότι ο ανταγωνισμός στην αγορά λειτουργεί πλήρως "διατηρείται, προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη η κατάσταση σε χώρες όπου έχει ήδη πραγματοποιηθεί η πλήρης ελευθέρωση ή όπου αυτό μπορεί να συμβεί στο μέλλον.

Τροπολογία 51

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 16
Άρθρο 19, παράγραφος 1 (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις που παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες θέτουν στη διάθεση των ενδιαφερομένων διαφανείς, απλές και φθηνές διαδικασίες για την αντιμετώπιση καταγγελιών των χρηστών ταχυδρομικών υπηρεσιών, ιδίως σε περιπτώσεις που αφορούν απώλειες, κλοπές, ζημιές ή μη συμμόρφωση με τα ποιοτικά πρότυπα των υπηρεσιών (όπου περιλαμβάνονται οι διαδικασίες για τον προσδιορισμό του υπεύθυνου στις περιπτώσεις στις οποίες εμπλέκονται δύο ή περισσότεροι φορείς).

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας και οι επιχειρήσεις που παρέχουν άλλες ταχυδρομικές υπηρεσίες θέτουν στη διάθεση των ενδιαφερομένων διαφανείς, απλές και φθηνές διαδικασίες για την αντιμετώπιση καταγγελιών των χρηστών ταχυδρομικών υπηρεσιών, ιδίως σε περιπτώσεις που αφορούν απώλειες, κλοπές, ζημιές ή μη συμμόρφωση με τα ποιοτικά πρότυπα των υπηρεσιών (όπου περιλαμβάνονται οι διαδικασίες για τον προσδιορισμό του υπεύθυνου στις περιπτώσεις στις οποίες εμπλέκονται δύο ή περισσότεροι φορείς).

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή λαμβάνει υπόψη τη διατήρηση αποκλειστικού τομέα. Θα πρέπει να διατίθενται διαδικασίες αντιμετώπισης καταγγελιών τόσο από τους φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας όσο και από επιχειρήσεις που παρέχουν άλλες ταχυδρομικές υπηρεσίες.

Τροπολογία 52

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 16
Άρθρο 19, παράγραφος 4 (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

Με την επιφύλαξη των λοιπών δυνατοτήτων προσφυγής που προβλέπει η εθνική και η κοινοτική νομοθεσία, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι χρήστες, ενεργώντας μεμονωμένα ή, εφόσον αυτό προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο, σε συνδυασμό με τους οργανισμούς που εκπροσωπούν τα συμφέροντα των χρηστών ή/και των καταναλωτών, να δύνανται να υποβάλουν στην αρμόδια εθνική αρχή τις περιπτώσεις όπου τα παράπονα των χρηστών προς φορείς παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο της καθολικής υπηρεσίας δεν είχαν ικανοποιητικό αποτέλεσμα.

Με την επιφύλαξη των λοιπών δυνατοτήτων προσφυγής που προβλέπει η εθνική και η κοινοτική νομοθεσία, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι χρήστες, ενεργώντας μεμονωμένα ή, εφόσον αυτό προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο, σε συνδυασμό με τους οργανισμούς που εκπροσωπούν τα συμφέροντα των χρηστών ή/και των καταναλωτών, να δύνανται να υποβάλουν στην αρμόδια εθνική αρχή τις περιπτώσεις όπου τα παράπονα των χρηστών προς φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας ή προς φορείς παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο της καθολικής υπηρεσίας δεν είχαν ικανοποιητικό αποτέλεσμα.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή λαμβάνει υπόψη τη διατήρηση αποκλειστικού τομέα. Θα πρέπει να διατίθενται διαδικασίες προσφυγής εφόσον κάποιο παράπονο προς φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας ή προς επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο της καθολικής υπηρεσίας δεν είχε ικανοποιητικό αποτέλεσμα.

Τροπολογία 53

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 21
Άρθρο 23 (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

Κάθε τρία έτη, και για πρώτη φορά το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2011, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο μια έκθεση για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, όπου περιλαμβάνονται οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις εξελίξεις του τομέα, ιδίως όσον αφορά τις οικονομικές και κοινωνικές πτυχές, τις πτυχές τις σχετικές με την απασχόληση και τις τεχνολογικές πτυχές καθώς και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η έκθεση αυτή θα συνοδεύεται ενδεχομένως από προτάσεις προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 7, κάθε τρία έτη, και για πρώτη φορά το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2011, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο μια έκθεση για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, όπου περιλαμβάνονται οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις εξελίξεις του τομέα, ιδίως όσον αφορά τις οικονομικές και κοινωνικές πτυχές, τις πτυχές τις σχετικές με την απασχόληση και τις τεχνολογικές πτυχές καθώς και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η έκθεση αυτή θα συνοδεύεται ενδεχομένως από προτάσεις προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Αιτιολόγηση

Η αναφερόμενη στο άρθρο αυτό έκθεση δεν θίγει τις διατάξεις του άρθρου 7 περί μελέτης προγνώσεων και περί μελέτης που θα πραγματοποιήσει η Επιτροπή.

Τροπολογία 54

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 21 Α (νέο)
Άρθρο 23α (νέο) (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

 

(21a) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 23a:

 

'Άρθρο 23α

 

Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν θίγουν την αρμοδιότητα των κρατών μελών σε θέματα εργατικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένης οιασδήποτε νομικής ή συμβατικής διάταξης που αφορά τους όρους απασχόλησης, τους όρους εργασίας, την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία και τη σχέση μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων, που τα κράτη μέλη εφαρμόζουν σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και κατά τρόπο συμβατό προς το κοινοτικό δίκαιο. Συνεπώς, τα κράτη μέλη μπορούν να λάβουν μέτρα για την πρόβλεψη αξιοπρεπών όρων εργασίας στον ταχυδρομικό τομέα.'

Αιτιολόγηση

Δεδομένης της σημασίας των εργασιακών όρων για όσους απασχολούνται στον ταχυδρομικό τομέα και της ανάγκης να αποφευχθεί σοβαρή υποβάθμιση των εργασιακών όρων, σκόπιμο θα ήταν να υπογραμμισθεί ότι η παρούσα οδηγία δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να ρυθμίζουν και να διασφαλίζουν ενεργά τους εργασιακούς όρους, μεταξύ άλλων και για τους απασχολούμενους στον ταχυδρομικό τομέα, σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία. Θα πρέπει να διευκρινισθεί ακόμη ότι η υποχρέωση της Επιτροπής να περιλαμβάνει στην βάσει του άρθρου 23 έκθεσή της στοιχεία σχετικά με τα κοινωνικά ζητήματα και την απασχόληση δεν δημιουργεί μια κοινοτική αρμοδιότητα στον συγκεκριμένο τομέα.

Τροπολογία 55

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 22
Άρθρο 26 (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

(22) Το άρθρο 26 διαγράφεται.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι, με την επιφύλαξη τυχόν πιο φιλελεύθερων μέτρων που διατηρούνται ή εισάγονται από κράτη μέλη κατά τις διατάξεις του άρθρου 26, η υποχρεωτική πλήρης ελευθέρωση έχει αναβληθεί για αργότερα, είναι σκόπιμο να διατηρηθεί το παρόν άρθρο.

Τροπολογία 56

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 23
Άρθρο 27 (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

(23) Το άρθρο 27 διαγράφεται.

(23) Το άρθρο 27 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

 

'Άρθρο 27

 

Η παρούσα οδηγία, με την εξαίρεση του άρθρου 26, εκπνέει στις τις 31 Δεκεμβρίου 2011, εκτός εάν αποφασισθεί διαφορετικά σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3. Οι διαδικασίες αδειών που περιγράφονται στο άρθρο 9 δεν επηρεάζονται από την ημερομηνία αυτή'

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι, με την επιφύλαξη τυχόν πιο φιλελεύθερων μέτρων που διατηρούνται ή εισάγονται από κράτη μέλη κατά τις διατάξεις του άρθρου 26, η υποχρεωτική πλήρης ελευθέρωση έχει αναβληθεί για αργότερα, είναι σκόπιμο να διατηρηθεί το παρόν άρθρο. Η νέα ημερομηνία λήξης προβλέπει χρονικό πλαίσιο για την εκ μέρους της Επιτροπής προετοιμασία μελέτης προγνώσεων και την εν συνεχεία διαβίβαση έκθεσης προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο προκειμένου να ληφθεί απόφαση για την πλήρη ελευθέρωση του ταχυδρομικού τομέα ταυτόσημε με αυτή που περιλαμβάνει η αρχική Οδηγία.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Πλήρης υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών

Έγγραφα αναφοράς

COM(2006)0594 - C6-0354/2006 - 2006/0196(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

TRAN

Γνωμοδοτική επιτροπή

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

14.11.2006

 

 

 

Συντάκτης γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Stephen Hughes

22.11.2006

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

1.3.2007

11.4.2007

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

12.4.2007

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

27

15

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Andersson, Alexandru Athanasiu, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Roger Helmer, Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Jan Jerzy Kułakowski, Jean Lambert, Raymond Langendries, Bernard Lehideux, Thomas Mann, Ana Mato Adrover, Μαρία Ματσούκα, Mary Lou McDonald, Csaba Őry, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean Marie Beaupuy, Udo Bullmann, Françoise Castex, Marian Harkin, Richard Howitt, Dieter-Lebrecht Koch, Sepp Kusstatscher, Peter Liese, Δημήτριος Παπαδημούλης, Γεώργιος Τούσσας, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ambroise Guellec, Ingeborg Gräßle

  • [1]  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Ερευνας και Ενέργειας (8.5.2007)

προς την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 97/67/EΚ όσον αφορά την πλήρη υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών
(COM(2006)0594 – C6-0354/2006 – 2006/0196(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Hannes Swoboda

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

1. Η παρούσα νομική κατάσταση με αποκλειστικά και ειδικά δικαιώματα στις ταχυδρομικές υπηρεσίες είναι για πολλούς πολίτες και ΜΜΕ η κατάλληλη λύση για ταχυδρομικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Εάν ληφθεί άλλο ένα μέτρο προς την κατεύθυνση της ελευθέρωσης των υπηρεσιών τούτο πρέπει να γίνει με σύνεση και μόνο μετά από ενδελεχή προετοιμασία σε εθνικό επίπεδο και με την καθοδήγηση της Επιτροπής της ΕΕ. Κατά την άποψη του συντάκτη είναι απαραίτητο να διατηρηθούν τα πρότυπα των ταχυδρομικών υπηρεσιών στο ίδιο επίπεδο χωρίς αρνητικές αλλαγές που θα μπορούσαν να πλήξουν μεμονωμένους καταναλωτές. Τα υψηλά πρότυπα ταχυδρομικών υπηρεσιών έχουν ουσιαστική σημασία για όλες τις οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες εντός της εσωτερικής αγοράς. Ο συντάκτης υποστηρίζει τη διατήρηση και την θετική εξέλιξη της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας αφενός και τη βελτίωση της ποιότητας της υπηρεσίας αφετέρου, περιλαμβανομένης της ταχύτητας και της αξιοπιστίας. Είναι απαραίτητο να εξασφαλισθούν οι βέλτιστες και πλέον αποδοτικές ως προς το κόστος ταχυδρομικές υπηρεσίες τόσο στους πολίτες όσο και στις επιχειρήσεις σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

2. Ωστόσο ο συντάκτης είναι της άποψης ότι μερικά κράτη μέλη και ιδίως μερικά από εκείνα που προσχώρησαν πρόσφατα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ακόμη εντελώς έτοιμα για να ανοίξουν τις ταχυδρομικές αγορές τους πλήρως το 2009 λόγω του πολύπλοκου χαρακτήρα του ζητήματος δηλαδή αφενός του συνδυασμού διαφόρων παραγόντων όπως η αγορά, η κοινωνική διάσταση, η συνοχή και η απασχόληση και αφετέρου των ουσιαστικών διαφορών μεταξύ των κρατών αυτών από την άποψη της γεωγραφίας, της αγοράς και των πτυχών που σχετίζονται με τους καταναλωτές. Επομένως η ημερομηνία στόχος (2009) που προβλέπεται στην αρχική οδηγία δεν ενδείκνυται. Ο συντάκτης προτείνει να αναβληθεί η πλήρης ελευθέρωση της αγοράς των ταχυδρομικών υπηρεσιών έως την 1η Ιανουαρίου 2011. Είναι σκοπιμότερο να αναβληθεί η εκτέλεση της οδηγίας για περίοδο δύο ετών παρά να διατηρηθεί το πολύ πιεστικό χρονοδιάγραμμα το οποίο ενδέχεται μερικά κράτη μέλη να μην είναι σε θέση να τηρήσουν και να εγγυηθούν μια βιώσιμη καθολική υπηρεσία. Η καθυστέρηση της διεργασίας θα προσφέρει περισσότερο χρόνο για καλύτερη προσαρμογή στις προτεινόμενες αλλαγές και στις ανάγκες των καταναλωτών και χρηστών.

Για να παραμείνουν οι παροχές καθολικής υπηρεσίας σε υψηλό επίπεδο και να εξασφαλισθεί ότι θα είναι συνεπής προς τα απαιτούμενα πρότυπα, ο συντάκτης γνωμοδότησης προτείνει κάθε κράτος μέλος να συντάξει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2008 λεπτομερή έκθεση που θα περιγράφει πλήρως τη χρηματοδότηση της καθολικής υπηρεσίας. Το λεπτομερές σχέδιο που θα υποβάλει κάθε κράτος μέλος πρέπει να είναι προϋπόθεση για το πλήρες άνοιγμα της αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών. Πρέπει να περιλαμβάνει τα μέτρα που κάθε κράτος μέλος σκοπεύει να λάβει, να αναφέρει πώς θα εξασφαλίσει το κράτος μέλος τη συνέχεια της καθολικής υπηρεσίας διατηρώντας την ποιότητα των υπηρεσιών και πώς θα χρηματοδοτούνται οι υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας. Κάθε κράτος μέλος πρέπει να υποβάλει επίσης μέτρα αναδιάρθρωσης που θα αφορούν την απασχόληση στους παραδοσιακούς ταχυδρομικούς φορείς μετά την πλήρη ελευθέρωση των υπηρεσιών.

Η πρόταση της Επιτροπής παρέχει στα κράτη μέλη δυνατότητα επιλογής όσον αφορά τα μέσα για τη χρηματοδότηση των υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας. Τα κράτη μέλη πρέπει να αποφασίζουν ποιο μοντέλο ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες τους: διαδικασίες δημόσιων προμηθειών ταμείο αποζημιώσεων και επιμερισμός του κόστους. Στη μελέτη του κάθε κράτος μέλος πρέπει να υποβάλει και να εξηγεί λεπτομερώς τα μέτρα που επιλέγει μεταξύ εκείνων που προτείνονται από την Επιτροπή και άλλων χρηματοδοτικών μέτρων που θα είναι σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΚ.

Με βάση τα εθνικά σχέδια και λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της αγοράς των ταχυδρομικών υπηρεσιών στο κράτος μέλος στο οποίο η αγορά είναι ήδη ανοιχτή, η Επιτροπή διενεργεί μελέτη στην οποία θα αποτιμά τον αντίκτυπο της πλήρους υλοποίησης της εσωτερικής αγοράς των ταχυδρομικών υπηρεσιών το 2011. Η Επιτροπή πρέπει επίσης να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο στην οποία θα δηλώνει εάν το 2011 είναι κατάλληλη ημερομηνία για την πλήρη υλοποίηση της εσωτερικής ταχυδρομικής αγοράς. Εάν η ημερομηνία δεν είναι κατάλληλη η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει, μαζί με την έκθεση, τη σχετική νομοθετική πρόταση.

3. Οι μεμονωμένοι καταναλωτές και οι ΜΜΕ είναι το πλέον ευάλωτο τμήμα των δυνάμεων της αγοράς· για τον λόγο αυτό επιβάλλεται να περιληφθεί ρήτρα προστασίας υπέρ αυτών και μια τέτοια ρήτρα θα μπορούσε να είναι η διατήρηση του συστήματος ενιαίου τιμολογίου. Είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουν τα κράτη μέλη ότι το ταχυδρομικό κόστος που εγγυώνται οι υποχρεώσεις καθολικών υπηρεσιών είναι οικονομικώς προσιτό. Είναι επίσης απαραίτητο να διατηρήσουν τα κράτη μέλη το ενιαίο τιμολόγιο το οποίο είναι ίσο ανεξαρτήτως αποστάσεως του παραλήπτη για αποστολές ιδιαίτερης σημασίας για το συμφέρον του μεμονωμένου καταναλωτή. Η διατήρηση του ενιαίου τιμολογίου συμβάλλει στην κοινωνική και οικονομική συνοχή. Επιβάλλεται οι σημαντικές αλλαγές που θα επιφέρει το άνοιγμα της αγοράς των ταχυδρομικών υπηρεσιών να μην πλήξουν τις αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές. Η αλληλογραφία πρέπει να συλλέγεται και να παραδίδεται χωρίς διακοπή στις περιοχές αυτές.

4. Η καθολική υπηρεσία αποτελεί υποχρέωση και ενδέχεται να συνιστά επιβάρυνση για τους φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας· επομένως είναι απαραίτητο να εφαρμοσθούν μέτρα για να εξασφαλισθεί στους πολίτες καθολική υπηρεσία υψηλού επιπέδου. Είναι επίσης σημαντικό να επιλέξουν τα κράτη μέλη τον καλύτερο τρόπο χρηματοδότησης και αυτόν που τους ταιριάζει περισσότερο μεταξύ εκείνων που προτείνει η πρόταση της Επιτροπής καθώς και άλλους τρόπους χρηματοδότησης σύμφωνους με το κοινοτικό δίκαιο.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή[1]Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 3 Α (ΝΕΑ)

 

(3α) Ο θετικός ρόλος των υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος τονίζεται από το Special Eurobarometer 219 του Οκτωβρίου 2005, που αναφέρει ότι οι ταχυδρομικές υπηρεσίες είναι οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος που εκτιμώνται περισσότερο από τους χρήστες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση δεδομένου ότι 77% των ερωτηθέντων απάντησαν θετικά.

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να τονισθεί ο υψηλός βαθμός ικανοποίησης των χρηστών ταχυδρομικών υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τροπολογία 2

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 6

(6) Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Φεβρουαρίου 2006 τόνισε την κοινωνική και οικονομική σημασία των αποτελεσματικών ταχυδρομικών υπηρεσιών και το σημαντικό ρόλο τους στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισσαβόνας, αναφέροντας ότι τα μεταρρυθμιστικά μέτρα που έχουν εφαρμοστεί μέχρι τώρα έχουν προκαλέσει σημαντικές θετικές εξελίξεις στον ταχυδρομικό τομέα, καθώς και άνοδο της ποιότητας, αύξηση της αποτελεσματικότητας και καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών.

(6) Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Φεβρουαρίου 2006 τόνισε την κοινωνική και οικονομική σημασία των αποτελεσματικών ταχυδρομικών υπηρεσιών και το σημαντικό ρόλο τους στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισσαβόνας, αναφέροντας ότι τα μεταρρυθμιστικά μέτρα που έχουν εφαρμοστεί μέχρι τώρα έχουν προκαλέσει σημαντικές θετικές εξελίξεις στον ταχυδρομικό τομέα, καθώς και άνοδο της ποιότητας, αύξηση της αποτελεσματικότητας και καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών.

 

Έχοντας υπόψη τις ενίοτε πολύ αποκλίνουσες υποχρεώσεις περί καθολικής υπηρεσίας στα κράτη μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να συγκεντρώσει τις προσπάθειές της, όταν συντάξει τη μελέτης προγνώσεων, ιδιαιτέρως στην ποιότητα της παρεχόμενης καθολικής υπηρεσίας και στην μελλοντική χρηματοδότησή της και να προτείνει στο πλαίσιο αυτής της μελέτης ορισμό της καθολικής υπηρεσίας, το πεδίο της και τη δέουσα χρηματοδότηση.

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη τα πολύ συγκεκριμένα αιτήματα τα οποία διατυπώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς την Επιτροπή στο ψήφισμά του της 2ας Φεβρουαρίου 2006 για την εφαρμογή της οδηγίας περί ταχυδρομικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της έναρξης των εργασιών της Επιτροπής για τη μελέτη προγνώσεων.

Τροπολογία 3

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 7

(7) Σύμφωνα με την οδηγία 97/67/ΕΚ, εκπονήθηκε μελέτη προγνώσεων που αξιολόγησε, για κάθε κράτος μέλος, τις επιπτώσεις για την καθολική υπηρεσία της πλήρους υλοποίησης της εσωτερικής αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών του 2009. Η Επιτροπή πραγματοποίησε επίσης διεξοδική επισκόπηση του κοινοτικού ταχυδρομικού τομέα, όπου περιλαμβανόταν η ανάθεση μελετών για τις οικονομικές, κοινωνικές και τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα και διενήργησε εκτεταμένες διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

(7) Σύμφωνα με την οδηγία 97/67/ΕΚ, εκπονήθηκε μελέτη προγνώσεων που αξιολόγησε, για κάθε κράτος μέλος, τις επιπτώσεις για την καθολική υπηρεσία της πλήρους υλοποίησης της εσωτερικής αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών του 2009. Η Επιτροπή πραγματοποίησε επίσης επισκόπηση του κοινοτικού ταχυδρομικού τομέα, όπου περιλαμβανόταν η ανάθεση μελετών για τις οικονομικές, κοινωνικές και τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα και διενήργησε εκτεταμένες διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

 

Ωστόσο, για να επιτευχθεί πλήρης κατανόηση όλων των συνεπειών της πλήρους υλοποίησης της εσωτερικής αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών για την απασχόληση και την κοινωνική και εδαφική συνοχή απαιτείται ευρύτερη διαβούλευση των ενδιαφερομένων μερών.

Αιτιολόγηση

Δεδομένων των συνεπαγωγών του πλήρους ανοίγματος της αγοράς στον τομέα των ταχυδρομείων η Επιτροπή πρέπει να εκπονήσει ενδελεχή μελέτη του αντικτύπου της υπαγωγής σε καθεστώς ελεύθερης αγοράς στην απασχόληση και την κοινωνική και εδαφική συνοχή.

Τροπολογία 4

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 8

(8) Σύμφωνα με τη μελέτη προγνώσεων, ο βασικός στόχος της διασφάλισης της διηνεκούς παροχής μιας καθολικής υπηρεσίας που θα ανταποκρίνεται στα πρότυπα ποιότητας τα καθορισμένα από τα κράτη μέλη σύμφωνα με την οδηγία 97/67/ΕΚ, μπορεί να εξασφαλιστεί σε όλη την Κοινότητα μέχρι το 2009 χωρίς να υπάρχει ανάγκη για αποκλειστικό τομέα.

(8) Σύμφωνα με τη μελέτη προγνώσεων, συγκεκριμένα τις εξελίξεις στις εναλλακτικές μεθόδους χρηματοδότησης, ο βασικός στόχος της διασφάλισης της διηνεκούς παροχής μιας καθολικής υπηρεσίας που θα ανταποκρίνεται στα πρότυπα ποιότητας τα καθορισμένα από τα κράτη μέλη σύμφωνα με την οδηγία 97/67/ΕΚ, δεν μπορεί να εξασφαλιστεί σε όλη την Κοινότητα μέχρι το 2009 χωρίς αποκλειστικό τομέα για εκείνα τα κράτη μέλη όπου η ως άνω χρηματοδότηση εξακολουθεί να είναι απαραίτητη.

Αιτιολόγηση

Ο αποκλειστικός τομέας δεν πρέπει να αποκλείεται από τη χρηματοδότηση των υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας όσο η Επιτροπή δεν έχει εκπονήσει πλήρη μελέτη των μεθόδων χρηματοδότησης.

Τροπολογία 5

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 9

(9) Το σταδιακό και βαθμιαίο άνοιγμα των ταχυδρομικών αγορών στον ανταγωνισμό έδωσε επαρκή χρόνο στους φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας να εφαρμόσουν τα απαραίτητα μέτρα εκσυγχρονισμού και αναδιάρθρωσης για να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά τους στο πλαίσιο των νέων συνθηκών της αγοράς και έδωσε επίσης τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να προσαρμόσουν τα κανονιστικά καθεστώτα τους σε ένα πιο ανοικτό περιβάλλον. Τα κράτη μέλη μπορούν επιπλέον να αξιοποιήσουν την ευκαιρία που τους παρέχει η περίοδος μεταφοράς, καθώς και το σημαντικό χρονικό διάστημα που απαιτείται για την καθιέρωση ουσιαστικού ανταγωνισμού, ώστε να προχωρήσουν σε περαιτέρω εκσυγχρονισμό και αναδιάρθρωση των φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας ανάλογα με τις ανάγκες.

(9) Το σταδιακό και βαθμιαίο άνοιγμα των ταχυδρομικών αγορών στον ανταγωνισμό δεν έδωσε επαρκή χρόνο σε όλους τους φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας να εφαρμόσουν τα απαραίτητα μέτρα εκσυγχρονισμού και αναδιάρθρωσης για να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά τους στο πλαίσιο των νέων συνθηκών της αγοράς ούτε έδωσε τη δυνατότητα σε όλα τα κράτη μέλη να προσαρμόσουν τα κανονιστικά καθεστώτα τους σε ένα πιο ανοικτό περιβάλλον. Δεδομένου του χρόνου που απαιτείται για τη θέσπιση πλαισίου επί ίσοις όροις και για να προχωρήσει κανείς σε περαιτέρω εκσυγχρονισμό και αναδιάρθρωση των φορέων καθολικής υπηρεσίας τα κράτη μέλη μπορούν να αξιοποιήσουν την ευκαιρία που τους παρέχει μία μετάθεση της ημερομηνίας πλήρους υλοποίησης της εσωτερικής αγοράς.

 

Λόγω του πολύπλοκου χαρακτήρα αυτής της διεργασίας που συνδυάζει πτυχές αγοράς, κοινωνικής διάστασης, συνοχής και απασχόλησης και πρέπει επίσης να εξετάσει τις σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών από την άποψη της γεωγραφικής θέσης, της αγοράς και των σχετιζόμενων με τους καταναλωτές ζητημάτων, το επίπεδο της ετοιμότητας των κρατών μελών εξακολουθεί να ποικίλλει σημαντικά. Είναι επομένως σκόπιμο να ορισθεί η 1η Ιανουαρίου 2012 ως η τελική ημερομηνία για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Αιτιολόγηση

Ο αποκλειστικός τομέας δεν πρέπει να αποκλείεται από τη χρηματοδότηση των υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας όσο η Επιτροπή δεν έχει εκπονήσει πλήρη μελέτη των μεθόδων χρηματοδότησης.

Λόγω της πολυπλοκότητας του ζητήματος το πλήρες άνοιγμα της αγοράς ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα από κοινωνική άποψη καθώς και από άποψη συνοχής και απασχόλησης, επομένως πρέπει να καθυστερήσει. Σε αντίθεση με την πρόταση της Επιτροπής είναι σκοπιμότερο να περιληφθεί η νέα ημερομηνία στην αιτιολογική σκέψη 9 και όχι στην 10.

Τροπολογία 6

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 10

(10) Η μελέτη προγνώσεων δείχνει ότι ο αποκλειστικός τομέας δεν θα πρέπει να είναι πλέον η προτιμούμενη λύση για τη χρηματοδότηση της καθολικής υπηρεσίας. Η αξιολόγηση αυτή λαμβάνει υπόψη το ενδιαφέρον της Κοινότητας και των κρατών μελών της για την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς και το δυναμικό της για την εξασφάλιση ανάπτυξης και απασχόλησης, καθώς και για να εξασφαλίζεται η ύπαρξη μιας αποδοτικής υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος προς όφελος όλων των χρηστών. Ενδείκνυται επομένως να επιβεβαιωθεί η ημερομηνία της 1ης Ιανουαρίου 2009 ως το τελικό βήμα για την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς των ταχυδρομικών υπηρεσιών.

(10) Η μελέτη προγνώσεων δείχνει ότι ο αποκλειστικός τομέας δεν θα πρέπει να είναι πλέον η προτιμούμενη λύση για τη χρηματοδότηση της καθολικής υπηρεσίας. Η αξιολόγηση αυτή λαμβάνει υπόψη το ενδιαφέρον της Κοινότητας και των κρατών μελών της για την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς και το δυναμικό της για την εξασφάλιση ανάπτυξης και απασχόλησης, καθώς και για να εξασφαλίζεται η ύπαρξη μιας αποδοτικής υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος προς όφελος όλων των χρηστών. Ωστόσο ο πολύ ευαίσθητος χαρακτήρας της παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και η υψηλή συμβολική αξία αυτών των υπηρεσιών γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος απαιτούν προσεκτική προετοιμασία των επόμενων σταδίων του ανοίγματος της αγοράς.

Αιτιολόγηση

Το πλήρες άνοιγμα της αγοράς πρέπει να καθυστερήσει. Είναι πάντως σκοπιμότερο να περιληφθεί η προτεινόμενη ημερομηνία στην αιτιολογική σκέψη 9. Επομένως η αιτιολογική σκέψη 9 τροποποιείται αναλόγως.

Τροπολογία 7

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 12

(12) Το πλήρες άνοιγμα της αγοράς θα συμβάλει στη διεύρυνση του συνολικού μεγέθους των ταχυδρομικών αγορών· θα συμβάλει περαιτέρω στη διατήρηση της διατηρήσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας στους φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας ενώ παράλληλα θα διευκολύνει τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης σε άλλους φορείς, στους νεοεισερχόμενους στην αγορά και σε συναφείς οικονομικές δραστηριότητες. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την αρμοδιότητα των κρατών μελών για κανονιστική ρύθμιση των συνθηκών απασχόλησης στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών.

(12) Το προοδευτικό άνοιγμα της αγοράς μπορεί, εάν προετοιμασθεί προσεκτικά, να συμβάλει στη διεύρυνση του συνολικού μεγέθους των ταχυδρομικών αγορών· θα συμβάλει περαιτέρω υπό συνθήκες που εξασφαλίζουν ουδετερότητα ως προς τον ανταγωνισμό στη διατήρηση της διατηρήσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας στους φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας ενώ παράλληλα θα διευκολύνει τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης σε άλλους φορείς, στους νεοεισερχόμενους στην αγορά και σε συναφείς οικονομικές δραστηριότητες. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την αρμοδιότητα των κρατών μελών για κανονιστική ρύθμιση των συνθηκών απασχόλησης στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών η οποία ωστόσο δεν πρέπει να οδηγεί σε αθέμιτο ανταγωνισμό. Κατά την προετοιμασία του ανοίγματος της αγοράς λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι κοινωνικές παράμετροι ιδιαίτερα όσον αφορά το προηγουμένως προσληφθέν προσωπικό για την παροχή των υπηρεσιών.

Αιτιολόγηση

Το άνοιγμα της αγοράς πρέπει να διενεργηθεί με προσοχή· συγκεκριμένα οι διαφορετικές συνθήκες απασχόλησης μεταξύ των παρόχων ταχυδρομικών υπηρεσιών δεν πρέπει να οδηγήσουν σε αθέμιτο ανταγωνισμό.

Τροπολογία 8

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 17

(17) Έχοντας υπόψη τις εκπονηθείσες μελέτες και με σκοπό την αποδέσμευση του πλήρους δυναμικού της εσωτερικής αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών, ενδείκνυται να καταργηθεί η χρήση του αποκλειστικού τομέα και των ειδικών δικαιωμάτων με σκοπό την εξασφάλιση της χρηματοδότησης της καθολικής υπηρεσίας.

(17) Έχοντας υπόψη τις εκπονηθείσες μελέτες και με σκοπό την εξασφάλιση της μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης της καθολικής υπηρεσίας ταυτόχρονα με την αποδέσμευση του πλήρους δυναμικού της εσωτερικής αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών, ενδείκνυται να διατηρηθεί η χρήση του αποκλειστικού τομέα και των ειδικών δικαιωμάτων με σκοπό την εξασφάλιση της χρηματοδότησης της καθολικής υπηρεσίας για τα κράτη μέλη που το κρίνουν απαραίτητο.

Αιτιολόγηση

Ο αποκλειστικός τομέας δεν πρέπει να αποκλείεται από τη χρηματοδότηση των υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας όσο η Επιτροπή δεν έχει εκπονήσει πλήρη μελέτη των μεθόδων χρηματοδότησης.

Τροπολογία 9

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 18

(18) Η εξωτερική χρηματοδότηση του κατάλοιπου καθαρού κόστους της καθολικής υπηρεσίας μπορεί να εξακολουθήσει να είναι απαραίτητη για ορισμένα κράτη μέλη. Επομένως, καλό θα είναι να εξηγούνται σαφώς οι εναλλακτικές λύσεις που υπάρχουν για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης της καθολικής υπηρεσίας, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο και δικαιολογείται επαρκώς, ενώ τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής των χρηματοδοτικών μηχανισμών που θα χρησιμοποιηθούν. Σε αυτές τις εναλλακτικές λύσεις περιλαμβάνεται η χρήση διαδικασιών δημοσίων προμηθειών και, όταν οι υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας συνεπάγονται καθαρό κόστος της καθολικής υπηρεσίας και αντιπροσωπεύουν άδικη επιβάρυνση για την καθορισμένη επιχείρηση, την αποζημίωση από το δημόσιο και τον επιμερισμό του κόστους μεταξύ των φορέων παροχής υπηρεσιών ή/και των χρηστών με διαφάνεια μέσω συνεισφορών σε ένα ταμείο αποζημιώσεων. Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν και άλλα μέσα χρηματοδότησης που επιτρέπονται από την κοινοτική νομοθεσία, όπως το να αποφασίζουν ότι τα κέρδη που προέρχονται από άλλες δραστηριότητες των φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας οι οποίες δεν εμπίπτουν στο πεδίο της καθολικής υπηρεσίας θα μπορούν να διατίθενται συνολικά ή εν μέρει για τη χρηματοδότηση του καθαρού κόστους της καθολικής υπηρεσίας, εφόσον αυτό είναι συμβατό με την παρούσα οδηγία.

(18) Η εξωτερική χρηματοδότηση του κατάλοιπου καθαρού κόστους της καθολικής υπηρεσίας μπορεί να εξακολουθήσει να είναι απαραίτητη για ορισμένα κράτη μέλη. Επομένως, καλό θα είναι να εξηγούνται σαφώς πριν από το πλήρες άνοιγμα της αγοράς οι εναλλακτικές λύσεις που υπάρχουν για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης της καθολικής υπηρεσίας, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο και δικαιολογείται επαρκώς, ενώ τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής των χρηματοδοτικών μηχανισμών που θα χρησιμοποιηθούν. Σε αυτές τις εναλλακτικές λύσεις περιλαμβάνεται η χρήση διαδικασιών δημοσίων προμηθειών και, όταν οι υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας συνεπάγονται καθαρό κόστος της καθολικής υπηρεσίας και αντιπροσωπεύουν άδικη επιβάρυνση για την καθορισμένη επιχείρηση, την αποζημίωση από το δημόσιο και τον επιμερισμό του κόστους μεταξύ των φορέων παροχής υπηρεσιών ή/και των χρηστών με διαφάνεια μέσω συνεισφορών σε ένα ταμείο αποζημιώσεων. Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν και άλλα μέσα χρηματοδότησης που επιτρέπονται από την κοινοτική νομοθεσία, όπως το να αποφασίζουν ότι τα κέρδη που προέρχονται από άλλες δραστηριότητες των φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας οι οποίες δεν εμπίπτουν στο πεδίο της καθολικής υπηρεσίας θα μπορούν να διατίθενται συνολικά ή εν μέρει για τη χρηματοδότηση του καθαρού κόστους της καθολικής υπηρεσίας, εφόσον αυτό είναι συμβατό με την παρούσα οδηγία.

Αιτιολόγηση

Πριν από το πλήρες άνοιγμα της αγοράς πρέπει να καταστούν σαφείς οι διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις όσον αφορά τη χρηματοδότηση των καθολικών υπηρεσιών.

Τροπολογία 10

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 24 Α (ΝΕΑ)

 

(24α) Αφετέρου είναι απαραίτητο η παροχή εκ μέρους των παρόχων καθολικής υπηρεσίας υπηρεσιών σε επιχειρήσεις, σε όσους προβαίνουν σε μαζικές αποστολές και στους ενδιαμέσους που συγκεντρώνουν τις ταχυδρομικές αποστολές διαφόρων πελατών να τυγχάνει πιο ευέλικτων όρων όροι τιμολόγησης.

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο οι αρχές τιμολόγησης που εφαρμόζονται στους παρόχους της καθολικής υπηρεσίας να προσαρμόζονται στην αυξανόμενη ελευθέρωση του τομέα.

Αυτή η σταδιακή ελευθέρωση πρέπει να συμβαδίζει με την απαραίτητη ευελιξία τιμολόγησης για τους παρόχους καθολικής υπηρεσίας ούτως ώστε να μπορεί να αντιμετωπίζει τον ανταγωνισμό και ν αναπροσαρμόζεται στις ανάγκες της αγοράς.

Τροπολογία 11

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 27

(27) Σε συμφωνία με τους υφιστάμενους κανόνες σε άλλους τομείς υπηρεσιών και για να ενισχυθεί η προστασία των καταναλωτών ενδείκνυται να επεκταθεί η εφαρμογή των ελάχιστων αρχών σχετικά με τις διαδικασίες προσφυγής με τρόπο ώστε να μην καλύπτονται μόνο οι φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας. Προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών χειρισμού των προσφυγών, καλό θα είναι να ενθαρρύνει η οδηγία τη χρήση διαδικασιών εξώδικης διευθέτησης των διαφορών όπως ορίζονται στη σύσταση 98/257/EΚ της Επιτροπής, της 30ής Μαρτίου 1998, σχετικά με τις αρχές που διέπουν τα αρμόδια όργανα για την εξώδικη επίλυση των διαφορών κατανάλωσης και στη σύσταση της Επιτροπής της 4ης Απριλίου 2001 περί αρχών για τα εξωδικαστικά όργανα συναινετικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών. Τα συμφέροντα των καταναλωτών θα ενισχυθούν επίσης περαιτέρω με την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των φορέων που θα προκύψει από την πρόσβαση σε ορισμένα στοιχεία υποδομών και υπηρεσιών καθώς και την απαίτηση για συνεργασία μεταξύ των εθνικών ρυθμιστικών αρχών και των φορέων προστασίας των καταναλωτών.

(27) Σε συμφωνία με τους υφιστάμενους κανόνες σε άλλους τομείς υπηρεσιών και για να ενισχυθεί η προστασία των καταναλωτών ενδείκνυται να επεκταθεί η εφαρμογή των ελάχιστων αρχών σχετικά με τις διαδικασίες προσφυγής με τρόπο ώστε να μην καλύπτονται μόνο οι φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας. Προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών χειρισμού των προσφυγών, καλό θα είναι να ενθαρρύνει η οδηγία τη χρήση διαδικασιών εξώδικης διευθέτησης των διαφορών όπως ορίζονται στη σύσταση 98/257/EΚ της Επιτροπής, της 30ής Μαρτίου 1998, σχετικά με τις αρχές που διέπουν τα αρμόδια όργανα για την εξώδικη επίλυση των διαφορών κατανάλωσης και στη σύσταση της Επιτροπής της 4ης Απριλίου 2001 περί αρχών για τα εξωδικαστικά όργανα συναινετικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών. Τα συμφέροντα των καταναλωτών θα ενισχυθούν επίσης περαιτέρω με την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των φορέων που θα προκύψει από την πρόσβαση σε ορισμένα στοιχεία υποδομών και υπηρεσιών καθώς και την απαίτηση για συνεργασία μεταξύ των εθνικών ρυθμιστικών αρχών και των φορέων προστασίας των καταναλωτών. Για να προστατευθούν τα συμφέροντα των χρηστών ταχυδρομικών υπηρεσιών σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας ή καταστροφής ταχυδρομικών αντικειμένων, τα κράτη μέλη εισάγουν σύστημα επιστροφής χρημάτων ή/και αποζημίωσης.

Αιτιολόγηση

Σε ένα περιβάλλον με πολλούς φορείς, οι φορείς θα μπορούσαν να αλληλοκατηγορηθούν στην περίπτωση απώλειας ή καθυστερημένης παράδοσης. Παρόλα αυτά ο καλύτερος τρόπος για να εξασφαλισθεί η ικανοποίηση των καταναλωτών στον ταχυδρομικό τομέα είναι να προστατεύονται τα συμφέροντα των καταναλωτών στην περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής ταχυδρομικών αντικειμένων. Η καλύτερη προστασία είναι να εισαχθεί σύστημα επιστροφής χρημάτων ή/και αποζημίωσης για όλα τα ταχυδρομικά αντικείμενα.

Τροπολογία 12

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2, εδάφιο (Α) (νέο)

Άρθρο 2, σημείο 2 (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

 

(-α) το σημείο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

'2. ταχυδρομικό δίκτυο παρόχων καθολικής υπηρεσίας: το σύνολο της οργάνωσης και των κάθε είδους μέσων που παρέχει ο φορέας παροχής της καθολικής υπηρεσίας, με στόχο ιδίως:

 

- τη συλλογή ταχυδρομικών αντικειμένων που καλύπτονται από υποχρέωση περί καθολικής υπηρεσία από σημεία πρόσβασης που ευρίσκονται στο έδαφος για το οποίο ο/οι πάροχος/οι καθολικής υπηρεσίας έχει/ουν διορισθεί,

 

- τη μεταφορά και διεκπεραίωση των εν λόγω αντικειμένων από το σημείο πρόσβασης στο ταχυδρομικό δίκτυο έως το κέντρο διανομής,

 

- την παράδοση των αντικειμένων αυτών σε όλους τους παραλήπτες·"

Αιτιολόγηση

Εάν η παροχή διαφορετικών στοιχείων της καθολικής υπηρεσίας μπορεί να ανατεθεί σε έναν ή περισσότερους παρόχους καθολικής υπηρεσίας (βλ. άρθρο 4 όπως τροποποιήθηκε από την πρόταση), των οποίων το νομικό καθεστώς, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου είναι διαφορετικό, δεν έχει νόημα να συνεχίσει κανείς να αναφέρεται στο "δημόσιο" ταχυδρομικό δίκτυο. Είναι καλύτερα να αναφέρεται κανείς στο δίκτυο παρόχων καθολικής υπηρεσίας.

Η δυνατότητα διορισμού ενός ή περισσοτέρων παρόχων καθολικής υπηρεσίας για διάφορα μέρη του εδάφους πρέπει να ληφθεί υπόψη στον παρόντα ορισμό.

Τροπολογία 13

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2, εδάφιο (Α Α) (νέο)

Άρθρο 2, σημείο 3 (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

 

(-αα) το σημείο 3 τροποποιείται ως εξής:

 

'3. σημεία πρόσβασης: οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων των γραμματοκιβωτίων που τίθενται στη διάθεση του κοινού, είτε σε δημόσιους χώρους είτε σε χώρους του φορέα παροχής της καθολικής υπηρεσίας όπου οι πελάτες μπορούν να καταθέτουν ταχυδρομικά αντικείμενα στο ταχυδρομικό δίκτυο παρόχων καθολικής υπηρεσίας·"

Αιτιολόγηση

Εάν η παροχή διαφορετικών στοιχείων της καθολικής υπηρεσίας μπορεί να ανατεθεί σε έναν ή περισσότερους παρόχους καθολικής υπηρεσίας (βλ. άρθρο 4 όπως τροποποιήθηκε από την πρόταση), των οποίων το νομικό καθεστώς, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου είναι διαφορετικό, δεν έχει νόημα να συνεχίσει κανείς να αναφέρεται στο "δημόσιο" ταχυδρομικό δίκτυο. Είναι καλύτερα να αναφέρεται κανείς στο δίκτυο παρόχων καθολικής υπηρεσίας.

Η δυνατότητα διορισμού ενός ή περισσοτέρων παρόχων καθολικής υπηρεσίας για διάφορα μέρη του εδάφους πρέπει να ληφθεί υπόψη στον παρόντα ορισμό.

Τροπολογία 14

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (A)

Άρθρο 2, σημείο 6 (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

'6. ταχυδρομικό αντικείμενο: αντικείμενο με συγκεκριμένο παραλήπτη αποστελλόμενο υπό την τελική του μορφή υπό την οποία το αναλαμβάνει ο φορέας παροχής της ταχυδρομικής υπηρεσίας. Τα αντικείμενα αυτά περιλαμβάνουν π.χ., πέραν των αντικειμένων αλληλογραφίας, βιβλία, καταλόγους, εφημερίδες, περιοδικά και ταχυδρομικά δέματα που περιέχουν εμπορεύματα με ή χωρίς εμπορική αξία·'

'6. ταχυδρομικό αντικείμενο: αντικείμενο με συγκεκριμένο παραλήπτη αποστελλόμενο υπό την τελική του μορφή υπό την οποία το αναλαμβάνει ο φορέας παροχής της ταχυδρομικής υπηρεσίας. Τα αντικείμενα αυτά περιλαμβάνουν πέραν των αντικειμένων αλληλογραφίας, διαφημιστικό ταχυδρομείο, βιβλία, καταλόγους, εφημερίδες, περιοδικά και ταχυδρομικά δέματα που περιέχουν εμπορεύματα με ή χωρίς εμπορική αξία·'

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να παραμείνει η αναφορά και ο ορισμός του διαφημιστικού ταχυδρομείου δεδομένου έτσι αναγνωρίζεται η ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης αγοράς ταχυδρομείου.

Τροπολογία 15

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Β)

Άρθρο 2, σημείο 8 (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

(β) το σημείο 8 διαγράφεται

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός του διαφημιστικού ταχυδρομείου εξακολουθεί να είναι χρήσιμος στην περίπτωση όπου διατηρείται ο αποκλειστικός τομέας.

Πέραν αυτού, η διατήρηση του ορισμού του διαφημιστικού ταχυδρομείου αντανακλά σε βάθος την αναγνώριση των ιδιαιτεροτήτων της συγκεκριμένης αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών. Πράγματι, το διαφημιστικό ταχυδρομείο αποτελεί χωριστή αγορά ταχυδρομικού υλικού με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, παράγοντες και ευελιξία τιμών.

Τροπολογία 16

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Γ)

Άρθρο 2, σημείο 20 (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

'20. υπηρεσίες που παρέχονται με χρέωση ανά μονάδα: ταχυδρομικές υπηρεσίες για τις οποίες η χρέωση ορίζεται στους γενικούς όρους των φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας για τη μεταφορά επιμέρους ταχυδρομικών αντικειμένων.'

'20. υπηρεσίες που παρέχονται με χρέωση ανά μονάδα: ταχυδρομικές υπηρεσίες για επιμέρους ταχυδρομικά αντικείμενα για τις οποίες η χρέωση ορίζεται στους γενικούς όρους των φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας .'

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία συνίσταται στο να διευκρινίσει ποιες είναι οι ταχυδρομικές υπηρεσίες που παρέχονται για μοναδιαία αντικείμενα με χρέωση ανά μονάδα. Πράγματι η χρέωση ανά μονάδα καλύπτει την παροχή όλων των ταχυδρομκών υπηρεσιών: συλλογή, διαλογή, μεταφορά και διανομή.

Τροπολογία 17

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 4

Άρθρο 4 (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

1. Κάθε κράτος μέλος εγγυάται ότι η παροχή της καθολικής υπηρεσίας είναι εξασφαλισμένη και ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα που έλαβε για την εκπλήρωση αυτής της υποχρέωσης. Η επιτροπή που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 21 ενημερώνεται και παρακολουθεί την εξέλιξη των μέτρων που έχουν λάβει τα κράτη μέλη για να εξασφαλιστεί η παροχή της καθολικής υπηρεσίας.

1. Κάθε κράτος μέλος εγγυάται ότι η παροχή της καθολικής υπηρεσίας είναι εξασφαλισμένη και ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα που έλαβε για την εκπλήρωση αυτής της υποχρέωσης. Η επιτροπή που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 21 ενημερώνεται και παρακολουθεί την εξέλιξη των μέτρων που έχουν λάβει τα κράτη μέλη για να εξασφαλιστεί η παροχή της καθολικής υπηρεσίας.

 

1α. Με την επιφύλαξη του άρθρου 3 κάθε κράτος μέλος σε συνεργασία με τις εθνική ρυθμιστική αρχή και τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων καταναλωτών και των επιχειρήσεων που εξαρτώνται ειδικά από την ποιότητα των ταχυδρομικών υπηρεσιών ορίζει χρόνο παράδοσης, συχνότητα περισυλλογής και διανομής, καθώς και την ασφάλεια και την αξιοπιστία της καθολικής υπηρεσίας.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν τον καθορισμό μίας ή περισσότερων επιχειρήσεις ως φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας σε τμήμα ή στο σύνολο της εθνικής επικράτειας και για τα διαφορετικά στοιχεία της καθολικής υπηρεσίας. Όταν καθορίζουν τις επιχειρήσεις, τα κράτη μέλη καθορίζουν, τηρουμένου του κοινοτικού δικαίου, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των φορέων αυτών και δημοσιεύουν τις εν λόγω υποχρεώσεις και δικαιώματα. Συγκεκριμένα, τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι όροι υπό τους οποίους ανατίθενται οι καθολικές υπηρεσίες βασίζονται σε αρχές αντικειμενικές, και αναλογικές και οι οποίες αποφεύγουν τις διακρίσεις και εξασφαλίζουν την ελάχιστη στρέβλωση της αγοράς και ότι ο καθορισμός επιχειρήσεων ως φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας υπόκειται σε χρονικό περιορισμό. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή την ταυτότητα του ή των φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας που έχουν καθορίσει.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν τον καθορισμό μίας ή περισσότερων επιχειρήσεις ως φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας σε τμήμα ή στο σύνολο της εθνικής επικράτειας και για τα διαφορετικά στοιχεία της καθολικής υπηρεσίας. Όταν καθορίζουν τις επιχειρήσεις, τα κράτη μέλη καθορίζουν, τηρουμένου του κοινοτικού δικαίου, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των φορέων αυτών και δημοσιεύουν τις εν λόγω υποχρεώσεις και δικαιώματα. Συγκεκριμένα, τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι όροι υπό τους οποίους ανατίθενται οι καθολικές υπηρεσίες βασίζονται σε αρχές αντικειμενικές, και αναλογικές και οι οποίες αποφεύγουν τις διακρίσεις και εξασφαλίζουν την ελάχιστη στρέβλωση της αγοράς και ότι ο καθορισμός επιχειρήσεων ως φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας υπόκειται σε χρονικό περιορισμό. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή την ταυτότητα του ή των φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας που έχουν καθορίσει.

 

2α. Τα κράτη μέλη δύνανται να απαιτούν από τον διορισθέντα πάροχο καθολικής υπηρεσίας να προσφέρει στο προηγουμένως προσληφθέν προσωπικό για παροχή υπηρεσιών τα δικαιώματα των οποίων θα απολάμβανε εάν είχε πραγματοποιηθεί μεταβίβαση κατά την έννοια της οδηγίας 77/187/ΕΟΚ. Η εθνική ρυθμιστική αρχή καταρτίζει πίνακα του προσωπικού και παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα συμβατικά δικαιώματά του. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή την ταυτότητα του ή των φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας που έχουν καθορίσει.

 

2β. Όταν ένα κράτος μέλος έχει ήδη ορίσει μια επιχείρηση ως φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο που ισχύει κατά τη στιγμή του εν λόγω ορισμού, θεωρείται ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις των παραγράφων 1 και 2, υπό τον όρο ότι το συγκεκριμένο κράτος μέλος έχει κοινοποιήσει την ταυτότητα του παρόχου καθολικής υπηρεσίας στην Επιτροπή.

Τροπολογία 18

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 8

Άρθρο 7 (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

1. Με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2009, τα κράτη μέλη δεν χορηγούν ούτε διατηρούν σε ισχύ αποκλειστικά ή ειδικά δικαιώματα για την εγκαθίδρυση και την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Τα κράτη μέλη μπορούν να χρηματοδοτούν την παροχή καθολικών υπηρεσιών σύμφωνα με ένα ή περισσότερα από τα μέσα που προβλέπονται στις παραγράφους 2, 3 και 4, ή σύμφωνα με κάθε άλλο μέσο που είναι συμβατό με τη συνθήκη ΕΚ.

1. Υπό την προϋπόθεση ότι θα επικυρωθεί από την Επιτροπή όπως προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2012 τα κράτη μέλη δεν χορηγούν ούτε διατηρούν σε ισχύ αποκλειστικά ή ειδικά δικαιώματα για την εγκαθίδρυση και την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Τα κράτη μέλη μπορούν να χρηματοδοτούν την παροχή καθολικών υπηρεσιών σύμφωνα με ένα ή περισσότερα από τα μέσα που προβλέπονται στις παραγράφους 2, 3 και 4, ή σύμφωνα με κάθε άλλο μέσο που είναι συμβατό με τη συνθήκη ΕΚ.

 

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν λεπτομερές εθνικό σχέδιο στην Επιτροπή έως την 31η Δεκεμβρίου 2009 που περιλαμβάνει (i) τα μέτρα τα οποία προτίθενται να λάβουν ή έχουν ήδη λάβει για να κατοχυρώσουν την καθολική υπηρεσία (ii) τις μεθόδους τις οποίες προτίθενται να χρησιμοποιήσουν για να χρηματοδοτήσουν την υποχρέωση καθολικής υπηρεσίας. Με βάση τα εθνικά σχέδια και λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της αγοράς των ταχυδρομικών υπηρεσιών στα κράτη μέλη στα οποία η αγορά είναι ήδη ανοιχτή, η Επιτροπή διενεργεί μελέτη στην οποία θα αποτιμά τον αντίκτυπο της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς των ταχυδρομικών υπηρεσιών το 2012. Με βάση τα συμπεράσματά της η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο την 1η Ιουλίου 2010 στην οποία επιβεβαιώνει το έτος 2012 για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών ή ορίζει περαιτέρω μέτρα που πρέπει πρώτα να ληφθούν. Εάν η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το 2012 δεν ενδείκνυται για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών, υποβάλλει μαζί με την έκθεση νομοθετική πρόταση.

 

1α. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου το καθαρό κόστος της υποχρέωσης καθολικής υπηρεσίας πρέπει να υπολογίζεται, υπό την ευθύνη των εθνικών ρυθμιστικών αρχών, ως η διαφορά μεταξύ του καθαρού κόστους που βαρύνει δεδομένη επιχείρηση που λειτουργεί με την υποχρέωση καθολικής υπηρεσίας και του κόστους λειτουργίας χωρίς την υποχρέωση καθολικής υπηρεσίας. Η διαφορά κόστους περιλαμβάνει όλα τα άλλα σχετικά στοιχεία, μεταξύ των οποίων τα τυχόν οφέλη της αγοράς που αποκομίζει μία επιχείρηση στην οποία είχε ανατεθεί η παροχή καθολικής υπηρεσίας, το δικαίωμα για λογικά κέρδη και τα κίνητρα για αποτελεσματικότητα ως προς το κόστος.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να εξασφαλίζουν την παροχή καθολικών υπηρεσιών αναθέτοντας τις υπηρεσίες αυτές σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων.

 

3. Όταν ένα κράτος μέλος διαπιστώνει ότι οι υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας, όπως προβλέπονται από την παρούσα οδηγία, συνεπάγονται καθαρό κόστος και αντιπροσωπεύουν άδικη οικονομική επιβάρυνση για τον ή τους φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας, μπορεί:

 

(α) Να καθιερώσει ένα μηχανισμό για την αποζημίωση της ή των εν λόγω επιχειρήσεων με κρατικά οικονομικά μέσα·

 

(β) Να επιμερίσει το καθαρό κόστος των υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας μεταξύ των φορέων παροχής υπηρεσιών ή/και των χρηστών.

 

4. Όταν το καθαρό κόστος επιμερίζεται βάσει της παραγράφου 3 (β), τα κράτη μέλη μπορούν να ιδρύσουν ένα ταμείο αποζημίωσης το οποίο μπορεί να χρηματοδοτείται με τέλη που καταβάλλουν οι φορείς παροχής υπηρεσιών ή/και οι χρήστες και το οποίο διοικείται για το σκοπό αυτό από έναν φορέα που είναι ανεξάρτητος από τον ή τους δικαιούχους. Μόνο οι υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 3 της παρούσας οδηγίας μπορούν να χρηματοδοτηθούν με τον τρόπο αυτό.

 

 

4α. Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν και άλλα μέσα χρηματοδότησης που επιτρέπονται από την κοινοτική νομοθεσία.

5. Κατά την ίδρυση του ταμείου αποζημιώσεων και κατά τον καθορισμό του επιπέδου των οικονομικών συνεισφορών που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τηρούνται οι αρχές της διαφάνειας, της αποφυγής διακρίσεων και της αναλογικότητας. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται δυνάμει των παραγράφων 3 και 4 βασίζονται σε αντικειμενικά και επαληθεύσιμα κριτήρια και δημοσιεύονται.

 

 

5α. Ως προσωρινό μέτρο έως ότου υλοποιηθεί το πλήρες άνοιγμα της αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών σε δεδομένο κράτος μέλος, στην περίπτωση όπου αυτό το κράτος μέλος θεωρεί ότι ουδέν των μέσων των οποίων μνεία γίνεται ανωτέρω εξασφαλίζει τη χρηματοδότηση του καθαρού κόστους της παροχής καθολικής υπηρεσίας σε διαρκή και βιώσιμη βάση μπορεί να συνεχίσει να διατηρεί τον αποκλειστικό τομέα με τις ισχύουσες προϋποθέσεις και όρια βάρους.

Τροπολογία 19

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 8 Α (νέο)

Άρθρο 8 (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

 

(8α) Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

 

'Άρθρο 8

 

Οι διατάξεις του άρθρου 7 ισχύουν με την επιφύλαξη του δικαιώματος των κρατών μελών:

 

- να θεσπίζουν ειδικές διατάξεις σύμφωνα με κριτήρια αντικειμενικά, αναλογικά τα οποία και δεν εισάγουν διακρίσεις, που ισχύουν για τους παρόχους καθολικής υπηρεσίας για τις ανάγκες της παροχής της καθολικής υπηρεσίας.

 

- να οργανώνουν την τοποθέτηση γραμματοκιβωτίων σε δημόσιο χώρο, την έκδοση γραμματοσήμων και την υπηρεσία συστημένων η οποία χρησιμοποιείται στο πλαίσιο δικαστικών ή διοικητικών διαδικασιών σύμφωνα με την εν ισχύι εθνική νομοθεσία τους, για να παρέχουν καθολική υπηρεσία.'

Αιτιολόγηση

Αρμόζει να παρέχεται στα κράτη μέλη η δυνατότητα να θεσπίζουν ειδικές διατάξεις υπέρ των παρόχων καθολικής υπηρεσίας, διατάξεις που απαιτούνται για την παροχή της καθολικής υπηρεσίας στην πράξη. Οι πάροχοι καθολικής υπηρεσίας χαίρουν βάσει διαφόρων νομοθεσιών των κρατών μελών ορισμένων ειδικών διατάξεων (επί παραδείγματι όσον αφορά τη νομοθεσία μεταφορών, εξαιρέσεων από κανόνες όπως ότι φορτηγά οχήματα δεν επιτρέπεται να κυκλοφορούν την Κυριακή) οι οποίες τους επιτρέπουν να παρέχουν την καθολική υπηρεσία υπό τους όρους που ορίζονται στο κράτος μέλος τους.

Τροπολογία 20

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 10

Άρθρο 9, παράγραφος 2, εδάφιο 2, εισαγωγή (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

Η χορήγηση αδειών μπορεί:

Όταν τα κράτη μέλη καθορίζουν μία ή περισσότερες επιχειρήσεις ως παρόχους καθολικής υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 2, η χορήγηση αδειών για τις εν λόγω επιχειρήσεις μπορεί:

Τροπολογία 21

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 10

Άρθρο 9, παράγραφος 2, εδάφιο 2, 2η περίπτωση (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

- εάν είναι απαραίτητο, να επιβάλει απαιτήσεις σχετικά με την ποιότητα, τη διαθεσιμότητα και την εκτέλεση των σχετικών υπηρεσιών,

- εάν είναι απαραίτητο, να επιβάλει απαιτήσεις σχετικά με την ποιότητα, τη διαθεσιμότητα και την εκτέλεση των σχετικών υπηρεσιών, υπό τον όρο ότι είναι συμβατές με το κοινοτικό δίκαιο και περιγράφονται στην πρόσκληση υποβολής προσφορών ή στα έγγραφα της σύμβασης, αυτές οι απαιτήσεις μπορούν να σχετίζονται ειδικότερα με κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα,

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να επιτρέπεται ρητώς στα κράτη μέλη να εισάγουν ειδικές κοινωνικές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις, σύμφωνα με τις οδηγίες 2004 για τις δημόσιες συμβάσεις. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να διασφαλισθεί η προστασία των εργαζομένων σε περίπτωση που οι δραστηριότητες ενός φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας μεταβιβάζονται σε άλλο φορέα.

Τροπολογία 22

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 10

Άρθρο 9, παράγραφος 2, εδάφιο 2, περίπτωση 3α (νέα) (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

 

– να υπόκειται στην υποχρέωση να προσφέρει στο προσωπικό που είχε προσληφθεί πριν για την παροχή των υπηρεσιών τα δικαιώματα τα οποία θα είχε, εάν είχε γίνει μεταβίβαση βάσει της οδηγίας 77/187/ΕΟΚ. Η αρχή καταρτίζει πίνακα του προσωπικού και παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα συμβατικά δικαιώματά του.

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν δικαίωμα να επιλέγουν ένα σύστημα αδειών το οποίο να περικλείει άλλα ειδικά εθνικά στοιχεία. Επιπλέον, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να υποχρεώνουν τον επιλεγέντα φορέα να προσφέρει στο προσωπικό του τα δικαιώματα των οποίων θα απολάμβανε το προηγουμένως προσληφθέν προσωπικό εάν είχε πραγματοποιηθεί μεταβίβαση κατά την έννοια της οδηγίας 77/187/ΕΟΚ.

Τροπολογία 23

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 10

Άρθρο 9, παράγραφος 2 εδάφιο 2 α (νέο) (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

 

Η χορήγηση αδειών σε παρόχους υπηρεσιών άλλους από τους καθορισμένους φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας μπορεί, αν χρειαστεί, να υπόκειται στην υποχρέωση χρηματοοικονομικής συνεισφοράς στο μηχανισμό επιμερισμού του κόστους ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 7.

 

Οι επιχειρήσεις μπορεί να επιλέγουν ανάμεσα στην υποχρέωση να συνεισφέρουν στο μηχανισμό επιμερισμού του κόστους ή στη συμμόρφωση με μια υποχρέωση παροχής καθολικής υπηρεσίας.

Τροπολογία 24

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 10 Α (νέο)

Άρθρο 9 α (νέο) (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

 

(10α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 9α:

 

'Άρθρο 9a

 

Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την ευθύνη των κρατών μελών να ρυθμίζουν τους εργασιακούς όρους στον ταχυδρομικό τομέα.

 

Ειδικότερα, τα κράτη μέλη δύνανται να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία τους, για να δημιουργούν συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ παρόχων ταχυδρομικών υπηρεσιών.'

Αιτιολόγηση

Παράλληλα με τη διασφάλιση θεμιτού ανταγωνισμού εντός του τομέα ταχυδρομικών υπηρεσιών των κρατών μελών, πρέπει κανείς να προβλέψει ελάχιστα πρότυπα όσον αφορά την κοινωνική ασφάλεια των εργαζομένων στον τομέα αυτό.

Τροπολογία 25

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 12

Άρθρο 11 (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

(12) Στο άρθρο 11, οι λέξεις 'άρθρα 57 παράγραφος 2, 66 και 100α' αντικαθίστανται από τις λέξεις 'άρθρα 47 παράγραφος 2, 55 και 95'.

(12) Το άρθρο 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

 

'Άρθρο 11

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, έπειτα από πρόταση της Επιτροπής και βάσει του άρθρου 47, παράγραφος 2, του άρθρου 55 και του άρθρου 95 της συνθήκης, θεσπίζουν τα αναγκαία μέτρα εναρμόνισης των όρων που εξασφαλίζουν στους χρήστες την πρόσβαση στο ταχυδρομικό δίκτυο παρόχων καθολικής υπηρεσίας υπό συνθήκες διαφάνειας και ισότητας.'

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στο να ληφθεί υπόψη ο νέος ορισμός του ταχυδρομικού δικτύου (άρθρο 2, σημείο 2 της οδηγίας 97/67/ΕΚ).

Τροπολογία 26

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 13

Άρθρο 11 α (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

Όταν είναι απαραίτητο για την προστασία των συμφερόντων των χρηστών ή/και για την προώθηση του ουσιαστικού ανταγωνισμού, και λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές συνθήκες, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι υπάρχουν συνθήκες πρόσβασης, με διαφάνεια και χωρίς διακρίσεις, στα ακόλουθα στοιχεία της ταχυδρομικής υποδομής ή των υπηρεσιών: σύστημα ταχυδρομικών κωδικών, βάση δεδομένων διευθύνσεων, ταχυδρομικές θυρίδες, γραμματοκιβώτια συλλογής και διανομής, πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή διευθύνσεων, υπηρεσία επαναπροώθησης, υπηρεσία επιστροφής στον αποστολέα.'

Όταν είναι απαραίτητο για την προστασία των συμφερόντων των χρηστών ή/και για την προώθηση του έντιμου και ουσιαστικού ανταγωνισμού, και λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές συνθήκες, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι υπάρχουν συνθήκες πρόσβασης, με διαφάνεια και χωρίς διακρίσεις, στα ακόλουθα στοιχεία της ταχυδρομικής υποδομής ή των υπηρεσιών: σύστημα ταχυδρομικών κωδικών, βάση δεδομένων διευθύνσεων, ταχυδρομικές θυρίδες, γραμματοκιβώτια συλλογής και διανομής, πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή διευθύνσεων, υπηρεσία επαναπροώθησης, υπηρεσία επιστροφής στον αποστολέα.'

Αιτιολόγηση

Ο ανταγωνισμός πρέπει να είναι έντιμος και απολύτως σύμφωνος προς τους κανόνες της ΕΕ περί ανταγωνισμού.

Τροπολογία 27

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 14, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Β)

Άρθρο 12, περίπτωση 2η (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

'- οι τιμές πρέπει να αντικατοπτρίζουν το κόστος και να ενθαρρύνουν την αύξηση της αποτελεσματικότητας· όταν είναι απαραίτητο για λόγους σχετικούς με το δημόσιο συμφέρον, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν την εφαρμογή ενιαίου τιμολογίου σε ολόκληρη την επικράτειά τους ή/και στις επικράτειες άλλων κρατών μελών, για υπηρεσίες που παρέχονται με χρέωση ανά μονάδα και άλλα ταχυδρομικά στοιχεία,'

'- οι τιμές πρέπει να αντικατοπτρίζουν το κόστος και να ενθαρρύνουν την αύξηση της αποτελεσματικότητας· όταν είναι απαραίτητο για λόγους σχετικούς με το δημόσιο συμφέρον, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν την εφαρμογή ενιαίου τιμολογίου σε ολόκληρη την επικράτειά τους ή/και στις επικράτειες άλλων κρατών μελών, επί παραδείγματι, για υπηρεσίες που παρέχονται με χρέωση ανά μονάδα και άλλα ταχυδρομικά στοιχεία,'

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή υπογραμμίζει στην αιτιολογική έκθεση τη δυνατότητα των κρατών μελών να επιβάλλουν ομοιόμορφα τιμολόγια για λόγους γενικού δημόσιου συμφέροντος ειδικούς για κάθε κράτος μέλος. Η προσθήκη εξυπηρετεί αυτόν τον σκοπό.

Τροπολογία 28

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 14, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Γ)

Άρθρο 12, εδάφιο 5 (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

(γ) Η τελευταία πρόταση της πέμπτης περίπτωσης αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

(γ) Η πέμπτη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

'Κάθε τέτοιο τιμολόγιο πρέπει να είναι επίσης στη διάθεση και των πελατών που κάνουν χρήση των ταχυδρομικών υπηρεσιών υπό παρόμοιες συνθήκες,'

"- οσάκις οι πάροχοι καθολικής υπηρεσίας εφαρμόζουν ειδικά τιμολόγια, επί παραδείγματι για υπηρεσίες επιχειρήσεις, σε όσους προβαίνουν σε μαζικές αποστολές και στους ενδιαμέσους που συγκεντρώνουν τις ταχυδρομικές αποστολές διαφόρων πελατών, εφαρμόζουν τις αρχές της διαφάνειας και της μη εφαρμογής διακρίσεων όσον αφορά τόσο τα τιμολόγια όσο και τους συναφείς όρους. Κάθε τέτοιο τιμολόγιο πρέπει να είναι επίσης στη διάθεση οιωνδήποτε άλλων πελατών, ιδιαίτερα των μεμονωμένων πελατών και των ΜΜΕ, κάνουν χρήση των ταχυδρομικών υπηρεσιών υπό παρόμοιες συνθήκες,'

Τροπολογία 29

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 15

Άρθρο 14, παράγραφος 2 (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

2. Οι φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας τηρούν χωριστούς λογαριασμούς στα εσωτερικά λογιστικά συστήματά τους ώστε να γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ των υπηρεσιών και των προϊόντων που εισπράττουν από ή συμβάλλουν στην οικονομική αποζημίωση για το καθαρό κόστος της καθολικής υπηρεσίας και των υπηρεσιών και των προϊόντων για τα οποία δεν συμβαίνει αυτό. Αυτός ο λογιστικός διαχωρισμός θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να υπολογίζουν το καθαρό κόστος της καθολικής υπηρεσίας. Αυτά τα εσωτερικά λογιστικά συστήματα λειτουργούν βάσει συνεπώς εφαρμοζομένων και αντικειμενικά εύλογων κοστολογικών αρχών.

2. Οι φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας τηρούν ξεχωριστούς λογαριασμούς στα εσωτερικά λογιστικά συστήματά τους ώστε να γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ των υπηρεσιών και των προϊόντων που είναι μέρος της καθολικής υπηρεσίας και εισπράττουν από ή συμβάλλουν στην οικονομική αποζημίωση για το καθαρό κόστος της καθολικής υπηρεσίας αφενός, και, αφετέρου, των υπηρεσιών και των προϊόντων που δεν είναι. Αυτά τα εσωτερικά λογιστικά συστήματα λειτουργούν βάσει συνεπώς εφαρμοζομένων και αντικειμενικά εύλογων κοστολογικών αρχών.

Αιτιολόγηση

Διευκρινιστική τροπολογία.

Τροπολογία 30

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 15

Άρθρο 14, παράγραφος 3 α (νέα) (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

 

3α. Οσάκις κράτος μέλος συνεχίζει να αναθέτει κατ' αποκλειστικότητα ορισμένες υπηρεσίες όπως προβλέπεται στο άρθρο 7, παράγραφος 5a, ο πάροχος καθολικής υπηρεσίας τηρεί χωριστούς λογαριασμούς εντός του εσωτερικού λογιστικού συστήματος που εφαρμόζει τουλάχιστον για εκάστη των υπηρεσιών εντός του αποκλειστικού τομέα. Στους λογαριασμούς για τις μη αποκλειστικές υπηρεσίες πρέπει να γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ υπηρεσιών που είναι μέρος της καθολικής υπηρεσίας και υπηρεσιών που δεν είναι. Αυτά τα εσωτερικά λογιστικά συστήματα λειτουργούν βάσει αντικειμενικά εύλογων κοστολογικών αρχών.

Αιτιολόγηση

Φαίνεται δικαιολογημένο να επιβάλλεται αυτό το σύστημα λογαριασμών στον πάροχο καθολικής υπηρεσίας όταν λαμβάνει ειδική χρηματοδότηση. Επί παραδείγματι είναι λογικό να τηρούνται χωριστοί λογαριασμοί εφόσον παρέχεται αποκλειστικός τομέας.

Τροπολογία 31

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 15

Άρθρο 14, παράγραφος 7 (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

7. Εφόσον ζητηθούν, τίθενται εμπιστευτικά στη διάθεση της εθνικής κανονιστικής αρχής και της Επιτροπής λεπτομερείς λογιστικές πληροφορίες που προκύπτουν από τα συστήματα αυτά.

7. Εφόσον ζητηθούν, τίθενται εμπιστευτικά στη διάθεση της εθνικής κανονιστικής αρχής και της Επιτροπής λεπτομερείς λογιστικές πληροφορίες που προκύπτουν από τα συστήματα αυτά, όπως προβλέπεται στο άρθρο 22(α).

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να προσδιορίζονται με παραπομπή στο άρθρο 22α οι όροι υπό τους οποίους ο πάροχος καθολικής υπηρεσίας οφείλει να θέτει τις λογιστικές πληροφορίες στη διάθεση της εθνικής κανονιστικής αρχής.

Τροπολογία 32

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 16

Άρθρο 19, παράγραφος 2 (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα ώστε να εξασφαλισθεί ότι οι διαδικασίες που αναφέρονται στην πρώτη υποπαράγραφο επιτρέπουν να επιλύονται οι διαφορές δικαίως και ταχέως, προβλέποντας, όπου δικαιολογείται, την ύπαρξη συστήματος επιστροφής χρημάτων ή/και αποζημίωσης.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα ώστε να εξασφαλισθεί ότι οι διαδικασίες που αναφέρονται στην πρώτη υποπαράγραφο επιτρέπουν να επιλύονται οι διαφορές δικαίως και ταχέως, προβλέποντας την ύπαρξη συστήματος επιστροφής χρημάτων ή/και αποζημίωσης.

Αιτιολόγηση

Για να είναι βέβαιο ότι οι καταναλωτές θα αποζημιώνονται σε περίπτωση απώλειας και καταστροφής των ταχυδρομικών αντικειμένων, πρέπει να προβλέπεται σύστημα επιστροφής χρημάτων.

Τροπολογία 33

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 20

ΑΡΘΡΟ 22a, παράγραφος 2 (Οδηγία 97/67/EC)

2. Οι επιχειρήσεις αυτές παρέχουν τις πληροφορίες αυτές αμέσως, κατόπιν αιτήματος, και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και το βαθμό λεπτομέρειας που απαιτεί η εθνική ρυθμιστική αρχή. Οι πληροφορίες που ζητεί η εθνική ρυθμιστική αρχή πρέπει να είναι ανάλογες προς την εκτέλεση του συγκεκριμένου καθήκοντος. Η εθνική ρυθμιστική αρχή αιτιολογεί το αίτημά της για παροχή πληροφοριών.'

2. Οι επιχειρήσεις αυτές παρέχουν τις πληροφορίες αυτές αμέσως, κατόπιν αιτήματος, και εμπιστευτικά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και το βαθμό λεπτομέρειας που απαιτεί η εθνική ρυθμιστική αρχή. Οι πληροφορίες που ζητεί η εθνική ρυθμιστική αρχή πρέπει να είναι ανάλογες προς την εκτέλεση του συγκεκριμένου καθήκοντος και δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς πέρα από αυτόν για τον οποίο ζητήθηκαν. Η εθνική ρυθμιστική αρχή αιτιολογεί το αίτημά της για παροχή πληροφοριών.'

Αιτιολόγηση

Τα αιτήματα των εθνικών ρυθμιστικών αρχών πρέπει να υποβάλλονται εντός των ορίων της εμπιστευτικότητας και της ακριβούς άσκησης των καθηκόντων τους.

Πρόκειται για λογικές προφυλάξεις που επιτρέπουν στους ταχυδρομικούς φορείς να έχουν εμπιστοσύνη στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές για τη δίκαιη χρήση των πληροφοριών εκ μέρους τους.

Τροπολογία 34

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 21

Άρθρο 23 (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

Κάθε τρία έτη, και για πρώτη φορά το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2011, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο μια έκθεση για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, όπου περιλαμβάνονται οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις εξελίξεις του τομέα, ιδίως όσον αφορά τις οικονομικές και κοινωνικές πτυχές, τις πτυχές τις σχετικές με την απασχόληση και τις τεχνολογικές πτυχές καθώς και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η έκθεση αυτή θα συνοδεύεται ενδεχομένως από προτάσεις προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Κάθε τρία έτη, και για πρώτη φορά το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2014, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο μια έκθεση για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, όπου περιλαμβάνονται οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις εξελίξεις του τομέα, ιδίως όσον αφορά τις οικονομικές και κοινωνικές πτυχές, τις πτυχές τις σχετικές με την απασχόληση και τις τεχνολογικές πτυχές καθώς και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η έκθεση αυτή θα συνοδεύεται ενδεχομένως από προτάσεις προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Αιτιολόγηση

Αποσκοπεί στην ευθυγράμμιση της διαδικαστικής/τεχνικής προθεσμίας με τη νέα ημερομηνία του πλήρους ανοίγματος της αγοράς.

Τροπολογία 35

Άρθρο 2, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειμένου να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2008. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων καθώς και τον πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των εν λόγω διατάξεων και της παρούσας οδηγίας.

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειμένου να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων καθώς και τον πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των εν λόγω διατάξεων και της παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Αποσκοπεί στην ευθυγράμμιση της διαδικαστικής/τεχνικής προθεσμίας με τη νέα ημερομηνία του πλήρους ανοίγματος της αγοράς.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Πλήρης υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών

Έγγραφα αναφοράς

COM(2006)0594 - C6-0354/2006 - 2006/0196(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

TRAN

Γνωμοδοτική επιτροπή

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

14.11.2006

 

 

 

Συντάκτης γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Hannes Swoboda

28.11.2006

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

20.3.2007

3.5.2007

3.5.2007

 

Ημερομηνία έγκρισης

3.5.2007

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

30

7

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Šarūnas Birutis, Renato Brunetta, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Silvia Ciornei, Pilar del Castillo Vera, Lena Ek, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, David Hammerstein, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Romana Jordan Cizelj, Romano Maria La Russa, Pia Elda Locatelli, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Andres Tarand, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Νικόλαος Βακάλης, Alejo Vidal-Quadras

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Etelka Barsi-Pataky, Ivo Belet, Philip Dimitrov Dimitrov, Robert Goebbels, Satu Hassi, Eija-Riitta Korhola, Erika Mann, John Purvis, Hannes Swoboda, Silvia-Adriana Ţicău

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Zuzana Roithová

  • [1]  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (11.5.2007)

προς την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 97/67/EΚ σχετικά με την πλήρη υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών
(COM(2006)0594 – C6‑0354/2006 – 2006/0196(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Κωνσταντίνος Χατζηδάκης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση της Επιτροπής για τροποποίηση της οδηγίας περί ταχυδρομικών υπηρεσιών αποβλέπει στην ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς των ταχυδρομικών υπηρεσιών και ταυτόχρονα στην εξασφάλιση της παροχής καθολικής υπηρεσίας σε εμπορικούς χρήστες, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και καταναλωτές. Οι ταχυδρομικές υπηρεσίες μπορούν να χαρακτηριστούν ως ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους της εσωτερικής αφοράς. Η αποτελεσματική τους λειτουργία προωθεί το διαμεθοριακό εμπόριο εντός της ΕΕ, ιδίως σε σχέση με εναλλακτικές μορφές εμπορίου όπως το η-εμπόριο.

Το άνοιγμα της αγοράς δεν πρέπει να επηρεάσει αρνητικά την παροχή καθολικής υπηρεσίας μέσα στα κράτη μέλη και σε ολόκληρη την ΕΕ. Απεναντίας, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν έναν ή περισσότερους παρόχους καθολικής υπηρεσίας για ένα μέρος ή το σύνολο της εθνικής τους επικράτειας καθώς και για τα διάφορα στοιχεία της καθολικής υπηρεσίας. Ειδικότερα, τούτο είναι περισσότερο σημαντικό για απομακρυσμένες και απομονωμένες περιοχές, καθώς και για ευπαθείς καταναλωτές, όπως τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Παράλληλα, τα κράτη μέλη πρέπει να εγγυώνται ότι η παροχή καθολικής υπηρεσίας θα βασίζεται στις αρχές της διαφάνειας, της αποφυγής των διακρίσεων και της αναλογικότητας, ώστε να έχει τις ελάχιστες δυνατές επιπτώσεις από πλευράς στρέβλωσης της εσωτερικής αγοράς.

Η πρόταση προσφέρει στα κράτη μέλη ευελιξία σχετικά με τη χρηματοδότηση των καθολικών υπηρεσιών προτείνοντας ποικίλους μηχανισμούς χρηματοδότησης που ήδη χρησιμοποιούνται στα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν συνδυασμό των μηχανισμών αυτών, ή ακόμη και να εφαρμόζουν εναλλακτικές μεθόδους χρηματοδότησης, εφόσον αυτές είναι σύμφωνες με την υφιστάμενη νομοθεσία της ΕΕ. Ωστόσο, ορισμένοι εμπλεκόμενοι έχουν εκφράσει ανησυχίες σχετικά με την ανεπάρκεια των προτεινόμενων μηχανισμών για τη διασφάλιση της παροχής καθολικής υπηρεσίας σε εσωτερική αγορά. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή πρέπει να προσφέρει στα κράτη μέλη λεπτομερέστερες κατευθύνσεις σχετικά με τον υπολογισμό του καθαρού κόστους και με τις χρησιμοποιούμενες μεθόδους χρηματοδότησης, ώστε να προωθηθεί πραγματικά η ενιαία αγορά. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιομορφίες ορισμένων κρατών μελών και την ανάγκη να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα των καθολικών υπηρεσιών, η Επιτροπή σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους πρέπει να εγγυηθεί μια καλύτερη αξιολόγηση των προτεινόμενων μηχανισμών χρηματοδότησης πριν προχωρήσει στο πλήρες άνοιγμα της εσωτερικής αγοράς.

Η πρόταση προχωράει επίσης ένα βήμα πιο κοντά στην προστασία των καταναλωτών, δεδομένου ότι όχι μόνο αποσκοπεί στο να διασφαλίσει την παροχή καθολικής υπηρεσίας, αλλά και προσφέρει στους καταναλωτές περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παροχή των υπηρεσιών, έναν ενισχυμένο μηχανισμό καταγγελιών και ένα σύστημα αποζημιώσεων. Ωστόσο, απαιτείται περαιτέρω σαφήνεια στην πρόταση όσον αφορά τις υποχρεώσεις των παρόχων ταχυδρομικών υπηρεσιών απέναντι στους εμπορικούς χρήστες και τους καταναλωτές, καθώς και σχετικά με το ρόλο των προαναφερθέντων στον μηχανισμό χρηματοδότησης για την καθολική υπηρεσία. Επιπλέον, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε ομάδες καταναλωτών που εξαρτώνται ιδιαίτερα από τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, όπως οι τυφλοί ή τα άτομα με μειωμένη όραση.

Επιπλέον, η Επιτροπή επιχειρεί να αποσαφηνίσει το ρόλο των εθνικών ρυθμιστικών αρχών, προβλέποντας την εκ μέρους τους συνεχή παρακολούθηση της υλοποίησης της οδηγίας. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να βρίσκονται σε στενή επαφή με τους συμμέτοχους στον ταχυδρομικό τομέα, μέσω της συγκρότησης ανοιχτών και διαφανών μηχανισμών διαβούλευσης χωρίς διακρίσεις.

Προς όφελος της αγοράς της ΕΕ, πρέπει να εξεταστεί η δημιουργία μιας ευρωπαϊκής ρυθμιστικής αρχής. Αυτό θα επιτρέψει στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας, τις τεχνικές προδιαγραφές των αγορών και τους μηχανισμούς χρηματοδότησης που θα χρησιμοποιούνται στην ΕΕ μετά τη μεταφορά της οδηγίας.

Τέλος, για να επιτευχθεί μια πλήρως λειτουργική εσωτερική αγορά με καθολικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και με προστασία των καταναλωτών, είναι σημαντικό να διατηρηθεί ενιαία ημερομηνία υλοποίησης σε ολόκληρη την ΕΕ. Με τον τρόπο αυτό θα ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι έλλειψης ισορροπίας στην ευρωπαϊκή αγορά ταχυδρομικών υπηρεσιών και δεν θα απειληθεί η υψηλή ποιότητα των καθολικών υπηρεσιών.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η ΕπιτροπήΤροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 3 Α (νέα)

 

(3α) Σύμφωνα με την έρευνα του Ευρωβαρόμετρου αριθ. 219 του Οκτωβρίου 2005, οι ταχυδρομικές υπηρεσίες αποτελούν τμήμα των υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος που εκτιμώνται τα μέγιστα από τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με 77% θετικές γνώμες.

Αιτιολόγηση

Έχει ιδιαίτερη σημασία να καταδειχθεί ότι οι ταχυδρομικές υπηρεσίες εκτιμώνται από τους πολίτες και ότι η διατήρηση της αποτελεσματικότητάς τους πρέπει οπωσδήποτε να είναι στο κέντρο του ενδιαφέροντός μας.

Τροπολογία 2

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 6

(6) Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Φεβρουαρίου 2006 τόνισε την κοινωνική και οικονομική σημασία των αποτελεσματικών ταχυδρομικών υπηρεσιών και το σημαντικό ρόλο τους στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισσαβόνας, αναφέροντας ότι τα μεταρρυθμιστικά μέτρα που έχουν εφαρμοστεί μέχρι τώρα έχουν προκαλέσει σημαντικές θετικές εξελίξεις στον ταχυδρομικό τομέα, καθώς και άνοδο της ποιότητας, αύξηση της αποτελεσματικότητας και καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών.

 

(6) Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Φεβρουαρίου 2006 τόνισε την κοινωνική και οικονομική σημασία των αποτελεσματικών ταχυδρομικών υπηρεσιών και το σημαντικό ρόλο τους στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισσαβόνας, αναφέροντας ότι τα μεταρρυθμιστικά μέτρα που έχουν εφαρμοστεί μέχρι τώρα έχουν προκαλέσει σημαντικές θετικές εξελίξεις στον ταχυδρομικό τομέα, καθώς και άνοδο της ποιότητας, αύξηση της αποτελεσματικότητας και καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεδομένων των ενίοτε αισθητά διαφορετικών εξελίξεων που αφορούν τις υποχρεώσεις επί θεμάτων καθολικής υπηρεσίας στα κράτη μέλη, ζήτησε από την Επιτροπή να επικεντρώσει τις προσπάθειές της, κατά την σύνταξη της μελέτης προγνώσεων, ειδικότερα στην ποιότητα της παροχής της καθολικής υπηρεσίας και της μελλοντικής της χρηματοδότησης και να προτείνει, στο πλαίσιο της μελέτης αυτής, έναν ορισμό, ένα πεδίο εφαρμογής και κατάλληλη χρηματοδότηση της καθολικής υπηρεσίας.

Αιτιολόγηση

Αξίζει να υπενθυμίσουμε τα πολύ συγκεκριμένα αιτήματα που διετύπωνε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς την Επιτροπή με το ψήφισμά του σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τα ταχυδρομεία της 2ας Φεβρουαρίου 2006, στο πλαίσιο της έναρξης των εργασιών της Επιτροπής για την μελέτη προγνώσεων.

Τροπολογία 3

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 13

(13) Επιπλέον, η αύξηση της ανταγωνιστικότητας θα δώσει στον ταχυδρομικό τομέα τη δυνατότητα να συνδεθεί οργανικά με εναλλακτικές μεθόδους επικοινωνίας και θα επιτρέψει τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται στους χρήστες, των οποίων οι ανάγκες αυξάνονται συνεχώς.

(13) Επιπλέον, η αύξηση της ανταγωνιστικότητας θα δώσει στον ταχυδρομικό τομέα τη δυνατότητα να συνδεθεί οργανικά με εναλλακτικές μεθόδους επικοινωνίας και θα επιτρέψει τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται στους χρήστες, των οποίων οι ανάγκες αυξάνονται συνεχώς. Το περαιτέρω άνοιγμα της αγοράς θα συνεχίσει να είναι ευεργετικό ιδίως για τους καταναλωτές και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, τόσο ως αποστολείς όσο και ως αποδέκτες ταχυδρομείου, με τη βελτίωση της ποιότητας, τη διεύρυνση της επιλογής, τον αντίκτυπο της μείωσης των τιμών, τις καινοτόμες υπηρεσίες και τα επιχειρηματικά μοντέλα.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να τονισθούν τα ειδικά πλεονεκτήματα για τους καταναλωτές. Ιδιαίτερα, καθώς τα ταχυδρομικά αντικείμενα που στέλνονται από τους καταναλωτές αντιπροσωπεύουν μικρό μερίδιο του συνόλου του ταχυδρομείου (περίπου 10%) σε σύγκριση με το υπόλοιπο που στέλνεται από επιχειρήσεις, τα οφέλη για τους καταναλωτές πρέπει να εξηγούνται τόσο από την άποψη της αποστολής όσο και της παραλαβής αλληλογραφίας (το κόστος συχνά καταβάλλεται από τους καταναλωτές είτε άμεσα, π.χ. αποσπάσματα κινήσεων λογαριασμού, αγορές μέσω Διαδικτύου είτε έμμεσα).

Τροπολογία 4

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 14 Α (νέα)

(14α) Ο όρος 'χρήστες' περιλαμβάνει επιμέρους καταναλωτές και εμπορικές οντότητες που χρησιμοποιούν καθολικές υπηρεσίες, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά στην οδηγία 97/67/EΚ.

Αιτιολόγηση

Η αποσαφήνιση του ορισμού του όρου "χρήστες" στην οδηγία θα συμβάλει στην υιοθέτηση ενός συνεκτικού λεξιλογίου, σύμφωνου με εκείνο που χρησιμοποιείται στην προηγούμενη οδηγία περί ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Τροπολογία 5

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 14 Β (νέα)

 

(14β) Η καθολική υπηρεσία όπως διασφαλίζεται από την παρούσα οδηγία εγγυάται, κατά κανόνα, μια συλλογή και μια διανομή κατ' οίκον για κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο κάθε εργάσιμη ημέρα σε απομακρυσμένες ή αραιοκατοικημένες περιοχές.

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να αποσαφηνισθεί περαιτέρω το ότι η οδηγία εγγυάται πέντε ημέρες την εβδομάδα ταχυδρομική υπηρεσία σε απομακρυσμένες ή αραιοκατοικημένες περιοχές.

Τροπολογία 6

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 16

(16) Είναι σημαντικό για τους χρήστες να έχουν πλήρη πληροφόρηση σχετικά με τις καθολικές υπηρεσίες που παρέχονται και για τις επιχειρήσεις που παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες να έχουν πληροφόρηση σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του ή των φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας. Τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι καταναλωτές θα έχουν πλήρη πληροφόρηση σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τη δυνατότητα πρόσβασης στις συγκεκριμένες υπηρεσίες που παρέχονται. Ενδείκνυται ωστόσο, σε συμφωνία με την αυξημένη ευελιξία των κρατών μελών να εξασφαλίζουν την παροχή της καθολικής υπηρεσίας με τρόπους διαφορετικούς από τον καθορισμό του ή των φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας, να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα ευελιξίας να αποφασίζουν με ποιο τρόπο οι πληροφορίες αυτές θα διατίθενται στο κοινό.

(16) Είναι σημαντικό για τους χρήστες να έχουν πλήρη πληροφόρηση σχετικά με τις καθολικές υπηρεσίες που παρέχονται και για τις επιχειρήσεις που παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες να έχουν πληροφόρηση σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του ή των φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας. Τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι καταναλωτές θα έχουν πλήρη πληροφόρηση σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τη δυνατότητα πρόσβασης στις συγκεκριμένες υπηρεσίες που παρέχονται. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να παρακολουθούν κατά πόσο γίνονται διαθέσιμες όλες αυτές οι πληροφορίες. Ενδείκνυται ωστόσο, σε συμφωνία με την αυξημένη ευελιξία των κρατών μελών να εξασφαλίζουν την παροχή της καθολικής υπηρεσίας με τρόπους διαφορετικούς από τον καθορισμό του ή των φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας, να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα ευελιξίας να αποφασίζουν με ποιο τρόπο οι πληροφορίες αυτές θα διατίθενται στο κοινό.

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται να αποσαφηνιστεί το ποιες πληροφορίες θα διατίθενται στους διάφορους χρήστες. Ωστόσο, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί το δικαίωμα των χρηστών στην πληροφόρηση, μέσω παρακολούθησης από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές.

Τροπολογία 7

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 18

(18) Η εξωτερική χρηματοδότηση του κατάλοιπου καθαρού κόστους της καθολικής υπηρεσίας μπορεί να εξακολουθήσει να είναι απαραίτητη για ορισμένα κράτη μέλη. Επομένως, καλό θα είναι να εξηγούνται σαφώς οι εναλλακτικές λύσεις που υπάρχουν για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης της καθολικής υπηρεσίας, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο και δικαιολογείται επαρκώς, ενώ τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής των χρηματοδοτικών μηχανισμών που θα χρησιμοποιηθούν. Σε αυτές τις εναλλακτικές λύσεις περιλαμβάνεται η χρήση διαδικασιών δημοσίων προμηθειών και, όταν οι υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας συνεπάγονται καθαρό κόστος της καθολικής υπηρεσίας και αντιπροσωπεύουν άδικη επιβάρυνση για την καθορισμένη επιχείρηση, την αποζημίωση από το δημόσιο και τον επιμερισμό του κόστους μεταξύ των φορέων παροχής υπηρεσιών ή/και των χρηστών με διαφάνεια μέσω συνεισφορών σε ένα ταμείο αποζημιώσεων. Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν και άλλα μέσα χρηματοδότησης που επιτρέπονται από την κοινοτική νομοθεσία, όπως το να αποφασίζουν ότι τα κέρδη που προέρχονται από άλλες δραστηριότητες των φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας οι οποίες δεν εμπίπτουν στο πεδίο της καθολικής υπηρεσίας θα μπορούν να διατίθενται συνολικά ή εν μέρει για τη χρηματοδότηση του καθαρού κόστους της καθολικής υπηρεσίας, εφόσον αυτό είναι συμβατό με την παρούσα οδηγία.

(18) Η εξωτερική χρηματοδότηση του κατάλοιπου καθαρού κόστους της καθολικής υπηρεσίας μπορεί να εξακολουθήσει να είναι απαραίτητη για ορισμένα κράτη μέλη. Επομένως, καλό θα είναι να εξηγούνται σαφώς οι εναλλακτικές λύσεις που υπάρχουν για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης της καθολικής υπηρεσίας, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο και δικαιολογείται επαρκώς, ενώ τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής των χρηματοδοτικών μηχανισμών που θα χρησιμοποιηθούν. Σε αυτές τις εναλλακτικές λύσεις περιλαμβάνεται η χρήση διαδικασιών δημοσίων προμηθειών και, όταν οι υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας συνεπάγονται καθαρό κόστος της καθολικής υπηρεσίας και αντιπροσωπεύουν άδικη επιβάρυνση για την καθορισμένη επιχείρηση, την αποζημίωση από το δημόσιο και τον επιμερισμό του κόστους μεταξύ των φορέων παροχής υπηρεσιών ή/και των χρηστών με διαφάνεια μέσω συνεισφορών σε ένα ταμείο αποζημιώσεων. Τα κράτη μέλη πρέπει να αποκλείσουν τους χρήστες υπηρεσιών που παρέχονται με χρέωση ανά μονάδα από την υποχρέωση συνεισφοράς στο ταμείο αποζημιώσεων. Αυτά τα εναλλακτικά μέσα χρηματοδότησης είναι επαρκή για να εξασφαλίσουν τη χρηματοδότηση οποιουδήποτε υπολειπόμενου καθαρού κόστους της καθολικής υπηρεσίας.

Αιτιολόγηση

Οι επιμέρους καταναλωτές και οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις δεν πρέπει να συμμετέχουν απευθείας στη χρηματοδότηση του ταμείου αποζημιώσεων, δεδομένου ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται αδικαιολόγητη επιβάρυνσή τους για την παροχή καθολικών υπηρεσιών. Επιπλέον, η χρηματοδότηση του καθαρού κόστους της παροχής καθολικής υπηρεσίας μέσω των κερδών που αποκομίζουν οι πάροχοι καθολικών υπηρεσιών από άλλες δραστηριότητες που ενδεχομένως έχουν, ενδέχεται να αποτελεί αθέμιτη επιβάρυνση απέναντι σε άλλους παρόχους και θα μπορούσε να στρεβλώνει τον ανταγωνισμό.

Τροπολογία 8

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 20

(20) Οι αρχές της διαφάνειας, της αποφυγής των διακρίσεων και της αναλογικότητας που περιέχονται στην οδηγία 97/67/EΚ πρέπει να συνεχίσουν να εφαρμόζονται σε κάθε χρηματοδοτικό μηχανισμό και όλες οι αποφάσεις στον τομέα αυτό πρέπει να βασίζονται σε διαφανή, αντικειμενικά και επαληθεύσιμα κριτήρια. Συγκεκριμένα, το καθαρό κόστος της καθολικής υπηρεσίας πρέπει να υπολογίζεται, υπό την ευθύνη της εθνικής κανονιστικής αρχής, ως η διαφορά μεταξύ του καθαρού κόστους που βαρύνει μια καθορισμένη επιχείρηση που λειτουργεί με τις υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας και του κόστους λειτουργίας χωρίς τις υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας. Ο υπολογισμός πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλα τα άλλα σχετικά στοιχεία, όπου περιλαμβάνονται τα τυχόν οφέλη της αγοράς που αποκομίζει μία επιχείρηση στην οποία είχε ανατεθεί η παροχή καθολικής υπηρεσίας, το δικαίωμα για εύλογα κέρδη και τα κίνητρα της αποτελεσματικότητας ως προς το κόστος.

(20) Οι αρχές της διαφάνειας, της αποφυγής των διακρίσεων και της αναλογικότητας που περιέχονται στην οδηγία 97/67/EΚ πρέπει να συνεχίσουν να εφαρμόζονται σε κάθε χρηματοδοτικό μηχανισμό και σε οποιαδήποτε μέθοδο υπολογισμού του καθαρού κόστους της καθολικής υπηρεσίας. Όλες οι αποφάσεις στον τομέα αυτό πρέπει να βασίζονται σε διαφανή, αντικειμενικά και επαληθεύσιμα κριτήρια. Συγκεκριμένα, το καθαρό κόστος της καθολικής υπηρεσίας πρέπει να υπολογίζεται, υπό την ευθύνη της εθνικής κανονιστικής αρχής, ως η διαφορά μεταξύ του καθαρού κόστους που βαρύνει μια καθορισμένη επιχείρηση που λειτουργεί με τις υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας και του κόστους λειτουργίας χωρίς τις υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας. Ο υπολογισμός πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλα τα άλλα σχετικά στοιχεία, όπου περιλαμβάνονται τα τυχόν οφέλη της αγοράς που αποκομίζει μία επιχείρηση στην οποία είχε ανατεθεί η παροχή καθολικής υπηρεσίας, το δικαίωμα για εύλογα κέρδη και τα κίνητρα της αποτελεσματικότητας ως προς το κόστος.

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητη η εφαρμογή των αρχών της διαφάνειας, της αποφυγής των διακρίσεων και της αναλογικότητας, όχι μόνο στην υλοποίηση των μηχανισμών χρηματοδότησης της καθολικής υπηρεσίας, αλλά και στον υπολογισμό του καθαρού κόστους της καθολικής υπηρεσίας. Τούτο, σε συνδυασμό με περαιτέρω διευκρίνιση των μεθόδων υπολογισμού θα οδηγήσει τελικά σε περαιτέρω ασφάλεια δικαίου στις εθνικές αγορές, χωρίς να καθυστερήσει την εφαρμογή και τη μεταφορά της οδηγίας, και έτσι θα συμβάλει στη δημιουργία μιας εσωτερικής αγοράς για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες.

Τροπολογία 9

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 22

(22) Σε ένα περιβάλλον όπου πολλές ταχυδρομικές επιχειρήσεις παρέχουν υπηρεσίες στον τομέα της καθολικής υπηρεσίας, ενδείκνυται να απαιτηθεί από όλα τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν εάν ορισμένα στοιχεία της ταχυδρομικής υποδομής ή ορισμένες υπηρεσίες που παρέχονται γενικά από φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας θα πρέπει να καταστούν προσβάσιμα σε άλλους φορείς που παρέχουν παρόμοιες υπηρεσίες, προκειμένου να προωθηθεί ο ουσιαστικός ανταγωνισμός, ή/και να προστατευθούν οι χρήστες και οι καταναλωτές με την εξασφάλιση της συνολικής ποιότητας της καθολικής υπηρεσίας. Δεδομένου ότι η νομική κατάσταση και η κατάσταση της αγοράς αυτών των στοιχείων ή των υπηρεσιών είναι διαφορετικοί από το ένα κράτος μέλος στο άλλο, ενδείκνυται να απαιτείται από τα κράτη μέλη να λαμβάνουν, με πλήρη γνώση των στοιχείων, αποφάσεις μόνο σχετικά με την ανάγκη, την έκταση και την επιλογή του κανονιστικού μέσου, όπου θα περιλαμβάνεται κατά περίπτωση και απόφαση σχετικά με τον επιμερισμό του κόστους. Η διάταξη αυτή δεν θίγει το δικαίωμα των κρατών μελών να λαμβάνουν μέτρα για την εξασφάλιση της πρόσβασης στο δημόσιο ταχυδρομικό δίκτυο σε συνθήκες διαφάνειας και αποφυγής διακρίσεων.

(22) Σε ένα περιβάλλον όπου πολλές ταχυδρομικές επιχειρήσεις παρέχουν υπηρεσίες στον τομέα της καθολικής υπηρεσίας, ενδείκνυται να απαιτηθεί από όλα τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν εάν ορισμένα στοιχεία της ταχυδρομικής υποδομής ή ορισμένες υπηρεσίες που παρέχονται γενικά από φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας θα πρέπει να καταστούν προσβάσιμα σε άλλους φορείς που παρέχουν παρόμοιες υπηρεσίες, προκειμένου να προωθηθεί ο ουσιαστικός ανταγωνισμός, ή/και να προστατευθούν οι χρήστες με την εξασφάλιση της συνολικής ποιότητας της καθολικής υπηρεσίας. Δεδομένου ότι η νομική κατάσταση και η κατάσταση της αγοράς αυτών των στοιχείων ή των υπηρεσιών είναι διαφορετικοί από το ένα κράτος μέλος στο άλλο, ενδείκνυται να απαιτείται από τα κράτη μέλη να λαμβάνουν, με πλήρη γνώση των στοιχείων, αποφάσεις μόνο σχετικά με την ανάγκη, την έκταση και την επιλογή του κανονιστικού μέσου, όπου θα περιλαμβάνεται κατά περίπτωση και απόφαση σχετικά με τον επιμερισμό του κόστους. Η διάταξη αυτή δεν θίγει το δικαίωμα των κρατών μελών να λαμβάνουν μέτρα για την εξασφάλιση της πρόσβασης στο δημόσιο ταχυδρομικό δίκτυο σε συνθήκες διαφάνειας και αποφυγής διακρίσεων.

Αιτιολόγηση

Ο όρος 'χρήστες' περιλαμβάνει και τους 'καταναλωτές', επομένως η χρήση και των δύο όρων θα μπορούσε να οδηγήσει σε παρερμηνεία της οδηγίας.

Τροπολογία 10

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 23

(23) Δεδομένης της σημασίας των ταχυδρομικών υπηρεσιών για άτομα τυφλά ή με σοβαρά προβλήματα όρασης, καλό θα είναι να επιβεβαιωθεί ότι η διαδικασία του ανοίγματος της αγοράς δεν θα περιστείλει τη συνέχιση της παροχής ορισμένων δωρεάν υπηρεσιών για άτομα τυφλά ή με σοβαρά προβλήματα όρασης που έχουν καθιερώσει τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς υποχρεώσεις.

(23) Δεδομένης της σημασίας των ταχυδρομικών υπηρεσιών για άτομα τυφλά ή με σοβαρά προβλήματα όρασης, καλό θα είναι να επιβεβαιωθεί ότι σε μια ανταγωνιστική και απελευθερωμένη αγορά θα πρέπει να υπάρχει η υποχρέωση παροχής ορισμένων δωρεάν υπηρεσιών για άτομα τυφλά ή με σοβαρά προβλήματα όρασης που έχουν καθιερώσει τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς υποχρεώσεις.

Αιτιολόγηση

Υπάρχει ανάγκη για σαφή διατύπωση της αναθεωρημένης οδηγίας, ώστε να επιτευχθεί η συνέχιση της παροχής δωρεάν ταχυδρομικών υπηρεσιών σε τυφλούς και άτομα με σοβαρά προβλήματα όρασης σε μια πλήρως λειτουργική ενιαία ταχυδρομική αγορά. Μια τέτοια υπηρεσία πρέπει να αποτελεί διαμεθοριακή υποχρέωση και να μην επαφίεται μόνο στα κράτη μέλη.

Τροπολογία 11

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 25

(25) Εν όψει των εθνικών ιδιομορφιών που εμπλέκονται στην κανονιστική ρύθμιση των συνθηκών υπό τις οποίες πρέπει να λειτουργεί ο κατεστημένος φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας σε ένα πλήρως ανταγωνιστικό περιβάλλον, καλό θα είναι να δοθεί στα κράτη μέλη η ελευθερία να αποφασίζουν ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να παρακολουθούν τις διασταυρούμενες επιδοτήσεις.

διαγράφεται

Τροπολογία 12

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 25 Α (νέα)

(25α) Η Επιτροπή, αφού λάβει επαρκείς πληροφορίες για τις εθνικές ταχυδρομικές αγορές από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, πρέπει να εκδώσει οδηγίες σχετικά με τον υπολογισμό του καθαρού κόστους της καθολικής υπηρεσίας και με την εφαρμογή των προτεινόμενων μηχανισμών χρηματοδότησης, ιδίως όσον αφορά τις διατάξεις περί ανταγωνισμού και περί κρατικών ενισχύσεων.

Αιτιολόγηση

Όπως έχει αυτή τη στιγμή η πρόταση της Επιτροπής, δεν παρέχει επαρκείς κατευθύνσεις στα κράτη μέλη, ούτε σε σχέση με τον υπολογισμό του καθαρού κόστους της καθολικής υπηρεσίας ούτε σχετικά με την εφαρμογή των προτεινόμενων μηχανισμών χρηματοδότησης. Τούτο μπορεί να οδηγήσει σε ανασφάλεια δικαίου στις εθνικές αγορές, καθυστερώντας την υλοποίηση και τη μεταφορά της οδηγίας, και έτσι να έχει άμεση επίπτωση στη δημιουργία της εσωτερικής αγοράς για ταχυδρομικές υπηρεσίες.

Τροπολογία 13

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 26 Α (νέα)

 

(26α) Για να αυξηθεί η ασφάλεια δικαίου και να διευκολυνθεί η λήψη αποφάσεων από όλους τους ταχυδρομικούς φορείς εκμετάλλευσης, η Επιτροπή πρέπει να εκδώσει οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού και των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων στον ταχυδρομικό τομέα μέσω ερμηνευτικής ανακοίνωσης ή άλλου τρόπου καθώς και οδηγίες σχετικά με τις αρχές καταλογισμού του κόστους που ορίζονται στο άρθρο 14, παράγραφος 3. Πέραν τούτων, η συνεργασία μεταξύ των εθνικών ρυθμιστικών αρχών όσον αφορά τη συνέχιση της ανάπτυξης σημείων αναφοράς για συγκριτική αξιολόγηση και κατευθυντηρίων γραμμών στον τομέα αυτό θα συμβάλει στην εναρμονισμένη εφαρμογή των εν λόγω κανόνων.

Αιτιολόγηση

Monitoring State aid and cross-subsidisation under the EC Treaty is the exclusive competence of the European Commission. Allowing Member States to decide how to monitor cross-subsidisation is contrary to the system established by the Treaty. However, there is a clear need in the market for guidance from the Commission on how best to apply the competition rules (including the rules on State aid) to the postal sector. The Commission should therefore adopt a notice on the application of the competition rules (including the rules on State aid) to the postal sector. See the proposed amendment of Article 23.

Τροπολογία 14

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 27

(27) Σε συμφωνία με τους υφιστάμενους κανόνες σε άλλους τομείς υπηρεσιών και για να ενισχυθεί η προστασία των καταναλωτών ενδείκνυται να επεκταθεί η εφαρμογή των ελάχιστων αρχών σχετικά με τις διαδικασίες προσφυγής με τρόπο ώστε να μην καλύπτονται μόνο οι φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας. Προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών χειρισμού των προσφυγών, καλό θα είναι να ενθαρρύνει η οδηγία τη χρήση διαδικασιών εξώδικης διευθέτησης των διαφορών όπως ορίζονται στη σύσταση 98/257/EΚ της Επιτροπής της 30ής Μαρτίου 1998 σχετικά με τις αρχές που διέπουν τα αρμόδια όργανα για την εξώδικη επίλυση των διαφορών κατανάλωσης και στη σύσταση της Επιτροπής της 4ης Απριλίου 2001 περί αρχών για τα εξωδικαστικά όργανα συναινετικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών. Τα συμφέροντα των καταναλωτών θα ενισχυθούν επίσης περαιτέρω με την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των φορέων που θα προκύψει από την πρόσβαση σε ορισμένα στοιχεία υποδομών και υπηρεσιών καθώς και την απαίτηση για συνεργασία μεταξύ των εθνικών ρυθμιστικών αρχών και των φορέων προστασίας των καταναλωτών.

(27) Σε συμφωνία με τους υφιστάμενους κανόνες σε άλλους τομείς υπηρεσιών και για να ενισχυθεί η προστασία των καταναλωτών ενδείκνυται να επεκταθεί η εφαρμογή των ελάχιστων αρχών σχετικά με τις διαδικασίες προσφυγής με τρόπο ώστε να μην καλύπτονται μόνο οι φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας. Προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών χειρισμού των προσφυγών, καλό θα είναι να ενθαρρύνει η οδηγία τη χρήση διαδικασιών εξώδικης διευθέτησης των διαφορών όπως ορίζονται στη σύσταση 98/257/EΚ της Επιτροπής, της 30ής Μαρτίου 1998, σχετικά με τις αρχές που διέπουν τα αρμόδια όργανα για την εξώδικη επίλυση των διαφορών κατανάλωσης και στη σύσταση της Επιτροπής της 4ης Απριλίου 2001 περί αρχών για τα εξωδικαστικά όργανα συναινετικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών. Τα συμφέροντα των καταναλωτών θα ενισχυθούν επίσης περαιτέρω με την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των φορέων που θα προκύψει από την πρόσβαση σε ορισμένα στοιχεία υποδομών και υπηρεσιών καθώς και την απαίτηση για συνεργασία μεταξύ των εθνικών ρυθμιστικών αρχών και των φορέων προστασίας των καταναλωτών. Για να είναι εφικτή η διαδικασία εξώδικης επίλυσης των διαφορών, πρέπει να αντιστραφεί το βάρος απόδειξης, έτσι ώστε οι φορείς παροχής των ταχυδρομικών υπηρεσιών να είναι εκείνοι που οφείλουν να αποδείξουν ότι εκπλήρωσαν σωστά τις υποχρεώσεις τους

Τροπολογία 15

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 32

(32) Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας οι εθνικές ρυθμιστικέ ς αρχές θα πρέπει, όποτε είναι απαραίτητο, να συντονίζουν τις ενέργειές τους με τους ρυθμιστικούς φορείς άλλων κρατών μελών και με την Επιτροπή. Αυτό θα προωθήσει την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών και θα συμβάλει στην επίτευξη της συνεπούς εφαρμογής, σε όλα τα κράτη μέλη, των διατάξεων που ορίζονται στην παρούσα οδηγία, ιδίως στους τομείς όπου η εθνική νομοθεσία για την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας παρέχει στις ρυθμιστικές αρχές σημαντική διακριτική ευχέρεια όσον αφορά την εφαρμογή των σχετικών κανόνων. Η συνεργασία αυτή θα πρέπει να πραγματοποιείται, μεταξύ άλλων, στην επιτροπή που έχει συσταθεί από την οδηγία 97/67/EΚ ή σε μια ομάδα που θα περιλαμβάνει ευρωπαϊκούς ρυθμιστικούς φορείς. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποφασίζουν ποιοι φορείς είναι οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας.

(32) Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας οι εθνικές ρυθμιστικέ ς αρχές θα πρέπει να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές και να συντονίζουν τις ενέργειές τους με τους ρυθμιστικούς φορείς άλλων κρατών μελών και με την Επιτροπή. Αυτό θα προωθήσει την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών και θα συμβάλει στην επίτευξη της συνεπούς εφαρμογής, σε όλα τα κράτη μέλη, των διατάξεων που ορίζονται στην παρούσα οδηγία, ιδίως στους τομείς όπου η εθνική νομοθεσία για την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας παρέχει στις ρυθμιστικές αρχές σημαντική διακριτική ευχέρεια όσον αφορά την εφαρμογή των σχετικών κανόνων. Η συνεργασία αυτή θα πρέπει να πραγματοποιείται, μεταξύ άλλων, στην επιτροπή που έχει συσταθεί από την οδηγία 97/67/EΚ ή σε μια ομάδα που θα περιλαμβάνει ευρωπαϊκούς ρυθμιστικούς φορείς. Η Επιτροπή, στην τακτική της έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, πρέπει να εξετάσει την ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης μιας επιχειρησιακής ευρωπαϊκής ρυθμιστικής αρχής για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποφασίζουν ποιοι φορείς είναι οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία μιας ευρωπαϊκής ρυθμιστικής αρχής, η οποία θα αποτελεί το βήμα όπου οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα ανταλλάσσουν μέτρα διοικητικής συνεργασίας και θα πραγματοποιούν συγκριτική ανάλυση, και θα λειτουργεί ως συμβουλευτικό σώμα της Επιτροπής για τεχνικά ζητήματα και για την καλύτερη εφαρμογή και παρακολούθηση της συμμόρφωσης με την κοινοτική νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παρόμοιες ρυθμίσεις έχουν γίνει στην περίπτωση των τηλεπικοινωνιών, του χρηματοοικονομικού και του ενεργειακού τομέα.

Τροπολογία 16

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 33

(33) Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να συγκεντρώνουν πληροφορίες από τους φορείς της αγοράς προκειμένου να εκτελούν αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους. Τα αιτήματα πληροφόρησης θα πρέπει να είναι αναλογικά και να μην επιβάλλουν υπέρμετρα βάρη στις επιχειρήσεις. Τέτοιου είδους πληροφορίες μπορεί επίσης να χρειασθεί να συλλέγονται από την Επιτροπή, προκειμένου αυτή να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της βάσει του κοινοτικού δικαίου.

(33) Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να συγκεντρώνουν πληροφορίες από τους φορείς της αγοράς προκειμένου να εκτελούν αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους. Τα αιτήματα πληροφόρησης θα πρέπει να είναι αναλογικά και να μην επιβάλλουν υπέρμετρα βάρη στις επιχειρήσεις. Τέτοιου είδους πληροφορίες μπορεί επίσης να χρειασθεί να συλλέγονται από την Επιτροπή, προκειμένου αυτή να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της βάσει του κοινοτικού δικαίου. Παρόμοιες πληροφορίες πρέπει να παρέχονται εν ευθέτω χρόνω και εμπιστευτικά, όπου είναι αναγκαίο, και πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για το σκοπό για τον οποίο ζητήθηκαν.

Αιτιολόγηση

Η αίτηση για πληροφορίες πρέπει, όπου αρμόζει, να πραγματοποιείται μέσα στα όρια της εμπιστευτικότητας και της αυστηρής άσκησης των καθηκόντων των εθνικών ρυθμιστικών αρχών. Διαφορετικά, οι πληροφορίες που παρέχονται από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις μπορεί να χρησιμοποιούνται κατά τρόπο που παρεμποδίζει τον δίκαιο ανταγωνισμό μέσα σε μια εσωτερική αγορά.

Τροπολογία 17

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2, εδάφιο (Α) (νέο)
Άρθρο 2, εδάφιο 2 (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

 

-α) το σημείο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"2) ταχυδρομικό δίκτυο του φορέα ή των φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας": το σύνολο της οργάνωσης και των κάθε είδους μέσων που χρησιμοποιεί ο φορέας ή οι φορείς παροχής της καθολικής υπηρεσίας, με στόχο ιδίως:

-τη συλλογή των ταχυδρομικών αντικειμένων που καλύπτονται από υποχρέωση παροχής καθολικής υπηρεσίας από τα σημεία πρόσβασης στην επικράτεια για την οποία έχει υποδειχθεί ο φορέας ή οι φορείς παροχής της καθολικής υπηρεσίας

- τη μεταφορά και διεκπεραίωση των εν λόγω αντικειμένων από το σημείο πρόσβασης στο ταχυδρομικό δίκτυο έως το κέντρο διανομής,

- την παράδοση των αντικειμένων αυτών στον παραλήπτη"·

(Ίδια διατύπωση με εκείνην της οδηγίας 97/67/ΕΚ, με κάποιες προσθήκες)

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η παροχή διαφόρων τμημάτων της καθολικής υπηρεσίας μπορεί να ανατεθεί σε έναν ή περισσότερους φορείς (βλ. το τροποποιημένο άρθρο 4) των οποίων είναι αδιάφορο το δημόσιο ή ιδιωτικό καθεστώς, δεν είναι λογικό να εξακολουθούμε να θεωρούμε ότι υφίσταται ένα "δημόσιο" ταχυδρομικό δίκτυο. Είναι ορθότερο να αναφερόμαστε στο ταχυδρομικό δίκτυο του φορέα ή των φορέων παροχής της καθολικής υπηρεσίας.

Εξ άλλου, πρέπει να περιλαμβάνεται στον ορισμό η δυνατότητα υπόδειξης περισσότερων φορέων παροχής της καθολικής υπηρεσίας για την κάλυψη τμήματος της εθνικής επικράτειας.

Τροπολογία 18

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2, εδάφιο (Α Α) (νέο)
Άρθρο 2, εδάφιο 3 (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

 

-α) το σημείο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

3) "σημεία πρόσβασης": οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των γραμματοκιβωτίων που τίθενται στη διάθεση του κοινού, είτε σε δημόσιους χώρους, είτε σε χώρους του φορέα παροχής της καθολικής υπηρεσίας όπου τα ταχυδρομικά αντικείμενα μπορούν να παραδίδονται στους φορείς αυτούς·

(Ίδια διατύπωση με εκείνην της οδηγίας 97/67/ΕΚ, με κάποιες προσθήκες)

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η παροχή διαφόρων τμημάτων της καθολικής υπηρεσίας μπορεί να ανατεθεί σε έναν ή περισσότερους φορείς (βλ. το τροποποιημένο άρθρο 4) των οποίων είναι αδιάφορο το δημόσιο ή ιδιωτικό καθεστώς, δεν είναι λογικό να εξακολουθούμε να θεωρούμε ότι υφίσταται ένα "δημόσιο "ταχυδρομικό δίκτυο. Είναι ορθότερο να αναφερόμαστε στο ταχυδρομικό δίκτυο του φορέα ή των φορέων παροχής της καθολικής υπηρεσίας.

Τροπολογία 19

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2, εδάφιο (Α Α) (νέο)
Άρθρο 2, εδάφιο 7 (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

 

-α) το σημείο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"7) "αντικείμενο αλληλογραφίας": επικοινωνία υπό γραπτή μορφή, περιλαμβανομένου του διαφημιστικού ταχυδρομείου, επί οιουδήποτε υλικού υποθέματος, που μεταφέρεται και παραδίδεται στη διεύθυνση την οποία έχει αναγράψει ο αποστολέας στο ίδιο το αντικείμενο ή στη συσκευασία του. Τα βιβλία, οι κατάλογοι, οι εφημερίδες και τα περιοδικά δεν θεωρούνται αντικείμενα αλληλογραφίας.

(Ίδια διατύπωση με εκείνην της οδηγίας 97/67/ΕΚ, με κάποιες προσθήκες)

Αιτιολόγηση

Η αναφορά του διαφημιστικού ταχυδρομείου αποτελεί ισχυρό σημάδι αναγνώρισης των ιδιαιτεροτήτων αυτής της αγοράς στον ταχυδρομικό τομέα.

Τροπολογία 20

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Β)
Άρθρο 2, σημείο 8) (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

(β) το σημείο 8 διαγράφεται

διαγράφεται

Τροπολογία 21

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Γ)
Άρθρο 2, σημείο 20 (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

20. υπηρεσίες που παρέχονται με χρέωση ανά μονάδα: ταχυδρομικές υπηρεσίες για τις οποίες η χρέωση ορίζεται στους γενικούς όρους των φορεών παροχής καθολικής υπηρεσίας για τη μεταφορά επιμέρους ταχυδρομικών αντικειμένων.'

20: υπηρεσίες που παρέχονται με χρέωση ανά μονάδα: ταχυδρομικές υπηρεσίες για τις οποίες η χρέωση ορίζεται για τη συλλογή, τη διαλογή, τη μεταφορά και τη διανομή επιμέρους ταχυδρομικών αντικειμένων .

Αιτιολόγηση

Απλοποίηση του ισχύοντος κειμένου. Τούτο παρέχει περισσότερη ασφάλεια δικαίου. Ορίζει την έννοια της χρέωσης ανά μονάδα ανεξάρτητα από τον φορέα και το είδος της δραστηριότητας που ασκεί.

Τροπολογία 22

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 4

Άρθρο 4, παράγραφος 1 (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

1. Κάθε κράτος μέλος εγγυάται ότι η παροχή της καθολικής υπηρεσίας είναι εξασφαλισμένη και ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα που έλαβε για την εκπλήρωση αυτής της υποχρέωσης. Η επιτροπή που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 21 ενημερώνεται και παρακολουθεί την εξέλιξη των μέτρων που έχουν λάβει τα κράτη μέλη για να εξασφαλιστεί η παροχή της καθολικής υπηρεσίας.

1. Κάθε κράτος μέλος εγγυάται ότι η παροχή της καθολικής υπηρεσίας είναι εξασφαλισμένη και ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα που έλαβε για την εκπλήρωση αυτής της υποχρέωσης. Κάθε κράτος μέλος αναθέτει στην εθνική ρυθμιστική αρχή (ή τις αρχές) που έχει ορίσει, το καθήκον να παρακολουθούν λεπτομερώς την παροχή της υπηρεσίας. Όπου απαιτείται, η αρμόδια αρχή μπορεί να επιβάλλει μέτρα για να εγγυάται την παροχή της καθολικής υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 9, σε διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η επιτροπή που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 21 ενημερώνεται και παρακολουθεί την εξέλιξη των μέτρων που έχουν λάβει τα κράτη μέλη για να εξασφαλιστεί η παροχή της καθολικής υπηρεσίας.

Αιτιολόγηση

Η εγγύηση της παροχής καθολικών υπηρεσιών έχει κεφαλαιώδη σημασία. Επομένως είναι σημαντικό οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές να είναι υπεύθυνες όχι μόνο για την παρακολούθηση της ταχυδρομικής αγοράς, αλλά και για την εξασφάλιση της παροχής καθολικών υπηρεσιών, με την επιβολή μέτρων που θα ενισχύσουν την δημιουργία μιας εσωτερικής αγοράς για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες.

Τροπολογία 23

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 4

Άρθρο 4, παράγραφος 2 (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν τον καθορισμό μίας ή περισσότερων επιχειρήσεις ως φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας σε τμήμα ή στο σύνολο της εθνικής επικράτειας και για τα διαφορετικά στοιχεία της καθολικής υπηρεσίας. Όταν καθορίζουν τις επιχειρήσεις, τα κράτη μέλη καθορίζουν, τηρουμένου του κοινοτικού δικαίου, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των φορέων αυτών και δημοσιεύουν τις εν λόγω υποχρεώσεις και δικαιώματα. Συγκεκριμένα, τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι όροι υπό τους οποίους ανατίθενται οι καθολικές υπηρεσίες βασίζονται σε αρχές αντικειμενικές, και αναλογικές και οι οποίες αποφεύγουν τις διακρίσεις και εξασφαλίζουν την ελάχιστη στρέβλωση της αγοράς και ότι ο καθορισμός επιχειρήσεων ως φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας υπόκειται σε χρονικό περιορισμό. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή την ταυτότητα του ή των φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας που έχουν καθορίσει.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν τον καθορισμό μίας ή περισσότερων επιχειρήσεις ως φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας σε τμήμα ή στο σύνολο της εθνικής επικράτειας και για τα διαφορετικά στοιχεία της καθολικής υπηρεσίας. Όταν καθορίζουν τις επιχειρήσεις, τα κράτη μέλη καθορίζουν, τηρουμένου του κοινοτικού δικαίου, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των φορέων αυτών και δημοσιεύουν τις εν λόγω υποχρεώσεις και δικαιώματα. Συγκεκριμένα, τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι όροι υπό τους οποίους ανατίθενται οι καθολικές υπηρεσίες βασίζονται σε αρχές αντικειμενικές, και αναλογικές και οι οποίες αποφεύγουν τις διακρίσεις και εξασφαλίζουν την ελάχιστη στρέβλωση της αγοράς, χωρίς να διακοπή της συνέχειας της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας με εξασφάλιση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτήσουν να καλύπτει η παροχή της καθολικής υπηρεσίας το σύνολο της εθνικής επικράτειας. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή την ταυτότητα του ή των φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας που έχουν καθορίσει.

Αιτιολόγηση

Δεδομένης της γεωφυσικής διαμόρφωσης ορισμένων κρατών μελών (ορεινές, αραιοκατοικημένες αγροτικές περιοχές…), ίσως δεν είναι κατάλληλη λύση να γίνουν περιφερειακοί διαγωνισμοί για την παροχή καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας. Πράγματι, η ανάθεση της καθολικής υπηρεσίας σε περισσότερους περιφερειακούς φορείς δεν θα ήταν χωρίς συνέπειες για την συνέχεια της δημόσιας ταχυδρομικής υπηρεσίας και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στους καταναλωτές από τη στιγμή που για την μεταφορά των αντικειμένων αλληλογραφίας, ιδίως όσον αφορά την εγγύηση των προθεσμιών διεκπεραίωσης, θα παρενέβαιναν περισσότεροι φορείς.

Τροπολογία 24

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 5 (Α) (νέο)
Άρθρο 5 α (νέο) (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

 

5 α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

 

"Άρθρο 5α

Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να έχει πρόσβαση το κοινό, στην εθνική επικράτειά τους, και σε επιπλέον υπηρεσίες, πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στις υποχρεώσεις της καθολικής υπηρεσίας. »

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη του άρθρου αυτού επιτρέπει να εξασφαλισθεί η δυνατότητα για το κάθε κράτος μέλος να αναθέτει στους φορείς των ταχυδρομικών υπηρεσιών συμπληρωματικές αποστολές δημόσιας υπηρεσίας, πέραν αυτών της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, όπως η μεταφορά του τύπου και η αποστολή της χωροταξίας. Οι αποστολές αυτές είναι ανεξάρτητες από αυτές της καθολικής υπηρεσίας και δεν μπορούν να χρηματοδοτούνται από τις αυτές πηγές. Ανάλογη διάταξη υπάρχει και στο "πακέτο" των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Τροπολογία 25

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 1
Άρθρο 6, εδάφιο 1 (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε οι χρήστες και οι φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών να λαμβάνουν τακτικά αρκούντως ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων καθολικών υπηρεσιών, κυρίως ως προς τους γενικούς όρους πρόσβασης στις υπηρεσίες, καθώς και τις τιμές και τις ποιοτικές προδιαγραφές. Οι πληροφορίες αυτές δημοσιεύονται δεόντως.

Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε οι χρήστες και οι φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών να λαμβάνουν τακτικά αρκούντως ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες από τους φορείς της καθολικής υπηρεσίας για τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων καθολικών υπηρεσιών, κυρίως ως προς τους γενικούς όρους πρόσβασης στις υπηρεσίες, καθώς και τις τιμές και τις ποιοτικές προδιαγραφές. Οι πληροφορίες αυτές δημοσιεύονται δεόντως.

Τροπολογία 26

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 8

Άρθρο 7, παράγραφος 1 (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

1. Με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2009, τα κράτη μέλη δεν χορηγούν ούτε διατηρούν σε ισχύ αποκλειστικά ή ειδικά δικαιώματα για την εγκαθίδρυση και την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Τα κράτη μέλη μπορούν να χρηματοδοτούν την παροχή καθολικών υπηρεσιών σύμφωνα με ένα ή περισσότερα από τα μέσα που προβλέπονται στις παραγράφους 2, 3 και 4, ή σύμφωνα με κάθε άλλο μέσο που είναι συμβατό με τη συνθήκη ΕΚ.

1. Με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2009, τα κράτη μέλη δεν χορηγούν ούτε διατηρούν σε ισχύ αποκλειστικά ή ειδικά δικαιώματα ως μέσο χρηματοδότησης της καθολικής υπηρεσίας. Τα κράτη μέλη μπορούν να χρηματοδοτούν την παροχή καθολικών υπηρεσιών σύμφωνα με ένα ή περισσότερα από τα μέσα που προβλέπονται στις παραγράφους 2, 3 και 4, ή συνδυασμό τους, ή σύμφωνα με κάθε άλλο μέσο που είναι συμβατό με τη συνθήκη ΕΚ.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία διευκρινίζει το λόγο για τον οποίο καταργούνται τα αποκλειστικά και τα ειδικά δικαιώματα, ο οποίος δεν είναι η εγκαθίδρυση ταχυδρομικών υπηρεσιών αλλά η χρηματοδότηση της καθολικής υπηρεσίας. Επιπλέον, οι "ταχυδρομικές υπηρεσίες" είναι πολύ ευρύτερος όρος από τον όρο "καθολική υπηρεσία". Τέλος, η νέα διατύπωση είναι σύμφωνη με τον τίτλο του κεφαλαίου 3 (Χρηματοδότηση των καθολικών υπηρεσιών) και με τη διατύπωση που χρησιμοποιείται στην αιτιολογική σκέψη 17.

Τροπολογία 27

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 8

Άρθρο 7, παράγραφος 4 (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

4. Όταν το καθαρό κόστος επιμερίζεται βάσει της παραγράφου 3 (β), τα κράτη μέλη μπορούν να ιδρύσουν ένα ταμείο αποζημίωσης το οποίο μπορεί να χρηματοδοτείται με τέλη που καταβάλλουν οι φορείς παροχής υπηρεσιών ή/και οι χρήστες και το οποίο διοικείται για το σκοπό αυτό από έναν φορέα που είναι ανεξάρτητος από τον ή τους δικαιούχους. Τα κράτη μέλη μπορούν να συνδέσουν τη χορήγηση αδειών σε φορείς παροχής υπηρεσιών βάσει του άρθρου 9 παράγραφος 2 με την υποχρέωση οικονομικής συνεισφοράς στο ταμείο αυτό ή συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας. Μόνο οι υπηρεσίες που ορίζονται στο άρθρο 3 μπορούν να χρηματοδοτούνται με τον τρόπο αυτό.

4. Όταν το καθαρό κόστος επιμερίζεται βάσει της παραγράφου 3 (β), τα κράτη μέλη μπορούν να ιδρύσουν ένα ταμείο αποζημίωσης το οποίο μπορεί να χρηματοδοτείται με τέλη που καταβάλλουν οι φορείς παροχής υπηρεσιών ή/και οι χρήστες και το οποίο διοικείται για το σκοπό αυτό από έναν φορέα που είναι ανεξάρτητος από τον ή τους δικαιούχους. Τα κράτη μέλη αποκλείουν τους χρήστες υπηρεσιών που παρέχονται με χρέωση ανά μονάδα από την υποχρέωση συνεισφοράς στο ταμείο αποζημιώσεων. Τα κράτη μέλη μπορούν να συνδέσουν τη χορήγηση αδειών σε φορείς παροχής υπηρεσιών βάσει του άρθρου 9 παράγραφος 2 με την υποχρέωση οικονομικής συνεισφοράς στο ταμείο αυτό ή συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας. Μόνο οι υπηρεσίες που ορίζονται στο άρθρο 3 μπορούν να χρηματοδοτούνται με τον τρόπο αυτό.

Αιτιολόγηση

Οι επιμέρους καταναλωτές και οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις δεν πρέπει να συμμετέχουν απευθείας στη χρηματοδότηση του ταμείου αποζημιώσεων, δεδομένου ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται αδικαιολόγητη επιβάρυνσή τους για την παροχή καθολικών υπηρεσιών.

Τροπολογία 28

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 10

Άρθρο 9, παράγραφος 2, υποπαράγραφος 2, στοιχείο 2 (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

- εάν είναι απαραίτητο, να επιβάλει απαιτήσεις σχετικά με την ποιότητα, τη διαθεσιμότητα και την εκτέλεση των σχετικών υπηρεσιών,

- εάν είναι απαραίτητο, να επιβάλει, μεταξύ άλλων, απαιτήσεις σχετικά με την ποιότητα, τη διαθεσιμότητα και την εκτέλεση των σχετικών υπηρεσιών,

Αιτιολόγηση

Il convient de clarifier la possibilité pour les Etats Membres de mettre en place des mécanismes d’autorisation permettant aux prestataires postaux de choisir entre exécuter une ou plusieurs des obligations de service universel et de contribuer au financement de l’exécution de ces obligations par le prestataire de service universel. Cela permettrait d’apporter une plus grande sécurité juridique aux Etats Membres désireux de créer des systèmes de régulation de type "pay or play".

Il convient également de permettre aux Etats Membres de créer des régimes d’autorisation adaptés aux spécificités nationales.

Τροπολογία 29

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 10

Άρθρο 9, παράγραφος 2, υποπαράγραφος 2, εδάφιο 3 α (νέο) (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

 

- να επιτρέψει στους φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών να επιλέξουν μεταξύ της υποχρέωσης να παρέχουν ένα ή περισσότερα στοιχεία της καθολικής υπηρεσίας και της οικονομικής συνεισφοράς στον μηχανισμό κατανομής που αναφέρεται στο άρθρο 7 για την χρηματοδότηση της εκτέλεσης των στοιχείων αυτών.

Αιτιολόγηση

Il convient de clarifier la possibilité pour les Etats Membres de mettre en place des mécanismes d’autorisation permettant aux prestataires postaux de choisir entre exécuter une ou plusieurs des obligations de service universel et de contribuer au financement de l’exécution de ces obligations par le prestataire de service universel. Cela permettrait d’apporter une plus grande sécurité juridique aux Etats Membres désireux de créer des systèmes de régulation de type "pay or play".

Il convient également de permettre aux Etats Membres de créer des régimes d’autorisation adaptés aux spécificités nationales.

Τροπολογία 30

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 10

Άρθρο 9, παράγραφος 2, υποπαράγραφος 2, εδάφιο 2 (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

- για τις ίδιες απαιτήσεις ποιότητας, διαθεσιμότητας και επιδόσεων να επιβάλλουν σε ένα φορέα παροχής υπηρεσιών υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας και, ταυτόχρονα, οικονομικές συνεισφορές σε ένα μηχανισμό επιμερισμού του κόστους,

- για τις ίδιες απαιτήσεις ποιότητας, διαθεσιμότητας και επιδόσεων να επιβάλλουν σε ένα φορέα παροχής υπηρεσιών υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας και, ταυτόχρονα, οικονομικές συνεισφορές σε ένα μηχανισμό επιμερισμού του κόστους των υποχρεώσεων αυτών·

Αιτιολόγηση

Είναι ανάγκη, προκειμένου να υπάρχει η απαραίτητη νομική ασφάλεια κατά την δημιουργία ενός αναλογικού συστήματος αδειοδότησης και ενός μηχανισμού επιμερισμού του κόστους συμβατών με τους κανόνες της συνθήκης, να διευκρινισθεί ότι η οικονομική συμβολή των φορέων ταχυδρομικών υπηρεσιών στον μηχανισμό αυτό δεν μπορεί να χρησιμεύσει για την χρηματοδότηση του κόστους της εκτέλεσης των αυτών υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας με αυτές που θα έπρεπε να εκτελέσουν.

Τροπολογία 31

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 14, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (A)
Άρθρο 12, πρώτη περίπτωση (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

- οι τιμές πρέπει να είναι προσιτές και να επιτρέπουν την πρόσβαση του συνόλου των χρηστών στις προσφερόμενες υπηρεσίες. Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν ή να καθιερώνουν δωρεάν ταχυδρομική υπηρεσία για άτομα τυφλά ή με σοβαρά προβλήματα όρασης,

- οι τιμές πρέπει να είναι προσιτές και να επιτρέπουν την πρόσβαση του συνόλου των χρηστών, ανεξαρτήτως γεωγραφικής θέσης και με γνώμονα τις ειδικές εθνικές συνθήκες, στις προσφερόμενες υπηρεσίες. Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν τους κανόνες και τα κριτήρια για να εξασφαλίζουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε εθνικό επίπεδο. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές παρακολουθούν τις αλλαγές τιμών και δημοσιεύουν τακτικές εκθέσεις. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την παροχή δωρεάν ταχυδρομικής υπηρεσίας προς χρήση από άτομα τυφλά ή με σοβαρά προβλήματα όρασης.

Αιτιολόγηση

Από κοινού με την υλική και γεωγραφική πρόσβαση η τιμή των καθολικών ταχυδρομικών υπηρεσιών αποτελεί βασικό στοιχείο για την κατοχύρωση της πρόσβασης στις υπηρεσίες αυτές. Επομένως η προσιτή τιμή πρέπει να εξασφαλίζεται μέσω της παρακολούθησης και παρέμβασης των εθνικών ρυθμιστικών αρχών για να μπορούν οι ταχυδρομικές υπηρεσίες να παραμείνουν προσιτές στο μέλλον.

Τροπολογία 32

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 14, ΕΔΑΦΙΟ (Β)
Άρθρο 12, εδάφιο 2 (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

- οι τιμές πρέπει να αντικατοπτρίζουν το κόστος και να ενθαρρύνουν την αύξηση της αποτελεσματικότητας· όταν είναι απαραίτητο για λόγους σχετικούς με το δημόσιο συμφέρον, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν την εφαρμογή ενιαίου τιμολογίου σε ολόκληρη την επικράτειά τους ή/και στις επικράτειες άλλων κρατών μελών, για υπηρεσίες που παρέχονται με χρέωση ανά μονάδα και άλλα ταχυδρομικά στοιχεία,'

- οι τιμές πρέπει να καθορίζονται βάσει του κόστους και να ενθαρρύνουν την αύξηση της αποτελεσματικότητας· οι φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας μπορούν να προσαρμόσουν τα τιμολόγιά τους στο πεδίο της καθολικής υπηρεσίας ώστε να ανταποκρίνονται στη ζήτηση στις διάφορες αγορές, λαμβάνοντας υπόψη τα διαφορετικά κόστη και τα επίπεδα ανταγωνισμού· όταν είναι απαραίτητο για λόγους σχετικούς με το δημόσιο συμφέρον, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν την εφαρμογή ενιαίου τιμολογίου σε ολόκληρη την επικράτειά τους ή/και στις επικράτειες άλλων κρατών μελών, για παράδειγμα για υπηρεσίες που παρέχονται με χρέωση ανά μονάδα και άλλα ταχυδρομικά στοιχεία,

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να διατηρηθεί η έννοια του υπολογισμού βάσει του κόστους που προβλέπεται στην οδηγία 97/67/ΕΚ. Πρόκειται για έννοια ανεγνωρισμένη, η οποία είναι ακριβέστερα περιγεγραμμένη από αυτήν του "αντικατοπτρίζουν το κόστος".

Εξάλλου, σε ένα ολοένα και περισσότερο ανταγωνιστικό περιβάλλον, ο φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας πρέπει να βρει, κατά την τιμολόγηση των υπηρεσιών της καθολικής υπηρεσίας, μία ισορροπία μεταξύ τιμών που καθορίζονται βάσει του κόστους και ελαστικότητας της ζήτησης, ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό στους πλέον ανταγωνιστικούς τομείς της αγοράς.

Τροπολογία 33

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 14, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Β Α) (νέο)
Άρθρο 12, εδάφιο 2 β (νέο) (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

 

(βα) Το κείμενο που ακολουθεί παρεμβάλλεται μετά την παύλα 2α:

 

"- η επιβολή ενιαίου τιμολογίου σύμφωνα με το προηγούμενο σημείο δεν αποκλείει το δικαίωμα για τον/τους φορέα/φορείς της καθολικής υπηρεσίας να επιβάλουν ηθελημένα ενιαία τιμολόγια και να συνάπτουν με ορισμένους πελάτες μεμονωμένες συμφωνίες σε ό,τι αφορά τις τιμές."

(Διατύπωση όμοια με αυτήν της Οδηγίας 97/67/ΕΚ, με ορισμένες προσθήκες)

Αιτιολόγηση

Πρέπει οι φορείς καθολικής υπηρεσίας να συνεχίσουν να διατηρούν ηθελημένα ενιαία τιμολόγια, στα πλαίσια του καθορισμού των τιμών βάσει του κόστους.

Τροπολογία 34

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 15

Άρθρο 14, παράγραφος 1 (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι η λογιστική των φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

1. Όταν ένα κράτος μέλος δημιουργεί έναν από τους μηχανισμούς χρηματοδότησης που προβλέπονται από το άρθρο 7, παράγραφος 2, 3 ή 4 κατόπιν αιτήσεως του φορέα καθολικής υπηρεσίας, λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι η λογιστική των φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Αιτιολόγηση

Il semble justifié d’imposer au prestataire du service universel qui reçoit un financement une comptabilité séparée distinguant les produits du service universel.

En l’absence de secteur réservé, la séparation comptable reste utile, dans le cas où d’autres moyens de financement sont mis en place (fonds de compensation, subventions publiques, taxation directe), afin de vérifier que le financement reçu correspond bien au coût net du service universel .

Par contre, tant que le secteur réservé existe, il est logique de conserver une séparation comptable permettant le contrôle des subventions croisées.

Τροπολογία 35

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 10
Άρθρο 14, παράγραφος 3, στοιχείο (β), σημείο (iii α) (νέο) (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

 

(iiiα) το κοινό κόστος που είναι αναγκαίο για την παροχή τόσο καθολικών όσο και μη καθολικών υπηρεσιών δεν καταλογίζεται εξ ολοκλήρου στις καθολικές υπηρεσίες· τόσο στις καθολικές όσο και στις μη καθολικές υπηρεσίες πρέπει να χρησιμοποιούνται οι ίδιοι παράγοντες που διαμορφώνουν το κόστος.

Αιτιολόγηση

Some Member States allow the incumbent universal service operators to allocate all common costs – or a significant share thereof – to the universal services although, by their nature, these costs are necessary to provide both universal services and non-universal services. Such practices will artificially increase the cost of universal services, which can lead to increased financing and increased postal tariffs. Furthermore, such practices will reduce the costs of non-universal services. This in turn allows the incumbent universal service operators to significantly lower the prices of these services, to the detriment of competition in this market. Therefore, common costs must be allocated in a non-discriminatory manner.

Τροπολογία 36

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 15

Άρθρο 14, παράγραφος 7 (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

7. Εφόσον ζητηθούν, τίθενται εμπιστευτικά στη διάθεση της εθνικής κανονιστικής αρχής και της Επιτροπής λεπτομερείς λογιστικές πληροφορίες που προκύπτουν από τα συστήματα αυτά.

7. Εφόσον ζητηθούν, τίθενται εμπιστευτικά στη διάθεση της εθνικής κανονιστικής αρχής και της Επιτροπής λεπτομερείς λογιστικές πληροφορίες που προκύπτουν από τα συστήματα αυτά σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 22 α.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ορίσθούν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες τίθενται στη διάθεση της εθνικής κανονιστικής αρχής λεπτομερείς λογιστικές πληροφορίες, σύμφωνα με το νέο άρθρο 22α.

Τροπολογία 37

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 16
Άρθρο 19, παράγραφος 1 (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις που παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες θέτουν στη διάθεση των ενδιαφερομένων διαφανείς, απλές και φθηνές διαδικασίες για την αντιμετώπιση καταγγελιών των χρηστών ταχυδρομικών υπηρεσιών, ιδίως σε περιπτώσεις που αφορούν απώλειες, κλοπές, ζημιές ή μη συμμόρφωση με τα ποιοτικά πρότυπα των υπηρεσιών (όπου περιλαμβάνονται οι διαδικασίες για τον προσδιορισμό του υπεύθυνου στις περιπτώσεις στις οποίες εμπλέκονται δύο ή περισσότεροι φορείς).

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας και οι επιχειρήσεις που παρέχουν άλλες ταχυδρομικές υπηρεσίες θέτουν στη διάθεση των ενδιαφερομένων διαφανείς, απλές και φθηνές διαδικασίες για την αντιμετώπιση καταγγελιών των χρηστών ταχυδρομικών υπηρεσιών, ιδίως σε περιπτώσεις που αφορούν απώλειες, κλοπές, ζημιές ή μη συμμόρφωση με τα ποιοτικά πρότυπα των υπηρεσιών (όπου περιλαμβάνονται οι διαδικασίες για τον προσδιορισμό του υπεύθυνου στις περιπτώσεις στις οποίες εμπλέκονται δύο ή περισσότεροι φορείς).

Τροπολογία 38

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 16
Άρθρο 19, παράγραφος 3 (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν επίσης την ανάπτυξη ανεξάρτητων εξωδικαστικών διαδικασιών για την επίλυση διαφορών μεταξύ επιχειρήσεων που παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες και καταναλωτών.

Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν επίσης την ανάπτυξη ανεξάρτητων εξωδικαστικών διαδικασιών για την επίλυση διαφορών μεταξύ επιχειρήσεων που παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες και καταναλωτών. Το βάρος απόδειξης των καταγγελιών των χρηστών των ταχυδρομικών υπηρεσιών κατά την έννοια της παραγράφου 1 βαρύνει τους φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, ειδικά σε ό,τι αφορά απώλειες, κλοπές και ζημιές.

Τροπολογία 39

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 16
Άρθρο 19, παράγραφος 4 (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

4. Με την επιφύλαξη των λοιπών δυνατοτήτων προσφυγής που προβλέπει η εθνική και η κοινοτική νομοθεσία, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι χρήστες, ενεργώντας μεμονωμένα ή, εφόσον αυτό προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο, σε συνδυασμό με τους οργανισμούς που εκπροσωπούν τα συμφέροντα των χρηστών ή/και των καταναλωτών, να δύνανται να υποβάλουν στην αρμόδια εθνική αρχή τις περιπτώσεις όπου τα παράπονα των χρηστών προς φορείς παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο της καθολικής υπηρεσίας δεν είχαν ικανοποιητικό αποτέλεσμα.

4. Με την επιφύλαξη των λοιπών δυνατοτήτων προσφυγής που προβλέπει η εθνική και η κοινοτική νομοθεσία, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι χρήστες, ενεργώντας μεμονωμένα ή, εφόσον αυτό προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο, σε συνδυασμό με τους οργανισμούς που εκπροσωπούν τα συμφέροντα των χρηστών ή/και των καταναλωτών, να δύνανται να υποβάλουν στην αρμόδια εθνική αρχή τις περιπτώσεις όπου τα παράπονα των χρηστών προς φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας ή προς φορείς παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο της καθολικής υπηρεσίας δεν είχαν ικανοποιητικό αποτέλεσμα.

Τροπολογία 40

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 16 Α (νέο)
Άρθρο 20, παράγραφος 2 (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

 

(16α) Το άρθρο 20, παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

 

Η κατάρτιση των τεχνικών προτύπων που εφαρμόζονται στον τομέα των ταχυδρομείων ανατίθεται στην ευρωπαϊκή επιτροπή τυποποίησης βάσει εντολών και προθεσμιών που ορίζονται από την επιτροπή η οποία προβλέπεται στο άρθρο 21 και σύμφωνα με τις αρχές που περιέχονται στην οδηγία 83/189/ΕΟΚ της 28ης Μαρτίου 1983, περί θεσπίσεως διαδικασίας για την παροχή πληροφοριών στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών και κανονισμών.

(Ίδια διατύπωση με εκείνην της οδηγίας 97/67/ΕΚ, με κάποιες προσθήκες)

Αιτιολόγηση

Οι διαφορές μεταξύ τεχνικών προτύπων για τις υπηρεσίες ταχυδρομείου συνεχίζουν να υφίστανται μεταξύ κρατών μελών, λόγω του αργού ρυθμού της διεργασίας τυποποίησης. Πάντως, η υπάρχουσα διαδικασία επιτροπολογίας παραμένει κατάλληλη αλλά πρέπει στο εξής να προβλέπονται προθεσμίες για τον ορισμό των προτύπων.

Τροπολογία 41

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 16, (Β) (νέο)
Άρθρο 20, παράγραφος 3 (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

 

(16β) Το άρθρο 20, παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

 

Κατά την εργασία αυτή λαμβάνονται υπ' όψη, όταν υπάρχουν, τα μέτρα εναρμόνισης που έχουν θεσπισθεί σε διεθνές επίπεδο, ιδίως από την Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση.

(Ίδια διατύπωση με εκείνην της οδηγίας 97/67/ΕΚ, με κάποιες προσθήκες)

Αιτιολόγηση

Οι διαφορές μεταξύ τεχνικών προτύπων για τις υπηρεσίες ταχυδρομείου συνεχίζουν να υφίστανται μεταξύ κρατών μελών, λόγω του αργού ρυθμού της διεργασίας τυποποίησης. Πάντως, η υπάρχουσα διαδικασία επιτροπολογίας παραμένει κατάλληλη αλλά πρέπει στο εξής να προβλέπονται προθεσμίες για τον ορισμό των προτύπων.

Τροπολογία 42

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 18

Άρθρο 22, παράγραφος 2, υποπαράγραφος 2 (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές των κρατών μελών συνεργάζονται στενά και παρέχουν αμοιβαία βοήθεια για να διευκολύνουν την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές δύνανται να διοργανώνουν δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με την παροχή καθολικών υπηρεσιών. Οι διαβουλεύσεις αυτές είναι ανοιχτές στους ενδιαφερόμενους και βασίζονται στις αρχές της διαφάνειας και της αποφυγής των διακρίσεων.

 

Η Επιτροπή, στην τακτική της έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, πρέπει να εξετάσει την ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης μιας επιχειρησιακής ευρωπαϊκής ρυθμιστικής αρχής για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες. Κατά συνέπεια, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές των κρατών μελών συνεργάζονται στενά και παρέχουν αμοιβαία βοήθεια για να διευκολύνουν την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία μιας ευρωπαϊκής ρυθμιστικής αρχής, η οποία θα αποτελεί το βήμα όπου οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα ανταλλάσσουν μέτρα διοικητικής συνεργασίας και θα πραγματοποιούν συγκριτική ανάλυση, και θα λειτουργεί ως συμβουλευτικό σώμα της Επιτροπής για τεχνικά ζητήματα και για την καλύτερη εφαρμογή και παρακολούθηση της συμμόρφωσης με την κοινοτική νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παρόμοιες ρυθμίσεις έχουν γίνει στην περίπτωση των τηλεπικοινωνιών, του χρηματοοικονομικού και του ενεργειακού τομέα.

Τροπολογία 43

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 20

ΑΡΘΡΟ 22α, παράγραφος 2 (Οδηγία 97/67/EC)

2. Οι επιχειρήσεις αυτές παρέχουν τις πληροφορίες αυτές αμέσως, κατόπιν αιτήματος, και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και το βαθμό λεπτομέρειας που απαιτεί η εθνική ρυθμιστική αρχή. Οι πληροφορίες που ζητεί η εθνική ρυθμιστική αρχή πρέπει να είναι ανάλογες προς την εκτέλεση του συγκεκριμένου καθήκοντος. Η εθνική ρυθμιστική αρχή αιτιολογεί το αίτημά της για παροχή πληροφοριών.

2. Όλες οι επιχειρήσεις παρέχουν τις πληροφορίες αυτές αμέσως, κατόπιν αιτήματος και εμπιστευτικά όπου υπάρχει ανάγκη, και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και το βαθμό λεπτομέρειας που απαιτεί η εθνική ρυθμιστική αρχή. Οι πληροφορίες που ζητεί η εθνική ρυθμιστική αρχή πρέπει να είναι ανάλογες προς την εκτέλεση του συγκεκριμένου καθήκοντος και δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς πέρα από αυτόν για τον οποίο ζητήθηκαν. Η εθνική ρυθμιστική αρχή αιτιολογεί το αίτημά της για παροχή πληροφοριών.

Αιτιολόγηση

Η αίτηση για πληροφορίες πρέπει, όπου αρμόζει, να πραγματοποιείται μέσα στα όρια της εμπιστευτικότητας και της αυστηρής άσκησης των καθηκόντων των εθνικών ρυθμιστικών αρχών. Διαφορετικά, οι πληροφορίες που παρέχονται από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις μπορεί να χρησιμοποιούνται κατά τρόπο που παρεμποδίζει τον δίκαιο ανταγωνισμό μέσα σε μια εσωτερική αγορά.

Τροπολογία 44

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 21
Άρθρο 23 (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

Κάθε τρία έτη, και για πρώτη φορά το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2011, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο μια έκθεση για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, όπου περιλαμβάνονται οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις εξελίξεις του τομέα, ιδίως όσον αφορά τις οικονομικές και κοινωνικές πτυχές, τις πτυχές τις σχετικές με την απασχόληση και τις τεχνολογικές πτυχές καθώς και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η έκθεση αυτή θα συνοδεύεται ενδεχομένως από προτάσεις προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.'

Λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του άρθρου 7, κάθε τρία έτη, και για πρώτη φορά το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2011, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο μια έκθεση για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, όπου περιλαμβάνονται οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις εξελίξεις του τομέα, ιδίως όσον αφορά τις οικονομικές και κοινωνικές πτυχές, τις πτυχές τις σχετικές με την απασχόληση και τις τεχνολογικές πτυχές καθώς και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η έκθεση αυτή θα συνοδεύεται ενδεχομένως από προτάσεις προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.'

Τροπολογία 45

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 21
Άρθρο 23, παράγραφος 1α (νέο) (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

 

Όχι αργότερα από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή θα εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συστήματα λογιστικής του κόστους και την εφαρμογή των μηχανισμών χρηματοδότησης της καθολικής υπηρεσίας που θα επιλεγούν, ιδίως σε σχέση με τις διατάξεις περί ανταγωνισμού και περί κρατικών ενισχύσεων.

Αιτιολόγηση

The current Notice from the Commission on the Application of the Competition Rules to the Postal Sector (OJ 1998 C 39, p. 2) is no longer up-to-date. Since the adoption of the 1998 Notice, important developments have taken place in the case-law of the European Court of Justice and the decisional practice of the Commission, both in relation to the rules on State aid and the rules on competition. In order to increase legal certainty and to facilitate investment decisions of all postal operators, the Commission should set out, by way of a revised Notice or any other interpretative guidance, the approach the Commission intends to take when applying the State aid and competition rules in the postal sector. Guidance on the cost allocation principles set out in Article 14(3) is particularly warranted.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Πλήρης υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών

Έγγραφα αναφοράς

COM(2006)0594 - C6-0354/2006 - 2006/0196(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

TRAN

Γνωμοδοτική επιτροπή

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO

14.11.2006

 

 

 

Συντάκτης γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Κωνσταντίνος Χατζηδάκης

19.12.2006

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

1.3.2007

11.4.2007

23.4.2007

 

Ημερομηνία έγκρισης

8.5.2007

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

21

17

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Rosa Díez González, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Malcolm Harbour, Pierre Jonckheer, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Arlene McCarthy, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Guido Podestà, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Alexander Stubb, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Wolfgang Bulfon, Jean-Claude Fruteau, Filip Kaczmarek, Othmar Karas, Manuel Medina Ortega, Pier Antonio Panzeri, Olle Schmidt, Søren Bo Søndergaard, Marc Tarabella, Anja Weisgerber, Κωνσταντίνος Χατζηδάκης

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Philip Bushill-Matthews, Gabriele Albertini, Horia-Victor Toma, Sophia in ‘t Veld, Anne Van Lancker, Zdzisław Zbigniew Podkański, Yannick Vaugrenard, Reinhard Rack

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (7.5.2007)

προς την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 97/67/EΚ σχετικά με την πλήρη υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών
(COM(2006)0594 – C6‑0354/2006 – 2006/0196(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Richard Seeber

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Κατά τη δεκαετία του ’90 η ΕΕ ξεκίνησε μια διαδικασία βαθμιαίου ανοίγματος των ταχυδρομικών υπηρεσιών στην αγορά. Σε αυτό το πλαίσιο το άνοιγμα στην αγορά δεν αποτελεί αυτοσκοπό αλλά ένα μέσον για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα και η ποιοτική αναβάθμιση του ταχυδρομικού τομέα. Κατ' αυτό τον τρόπο η ΕΕ ελπίζει να ενισχυθεί η ανάπτυξη του τομέα ταχυδρομικών υπηρεσιών, η οποία θα ζωογονήσει το διασυνοριακό εμπόριο, και ιδίως νέες μορφές του όπως οι ηλεκτρονικές επιχειρηματικές συναλλαγές.

Η πρόταση της Επιτροπής[1] έχει στόχο να φέρει σε πέρας τη διαδικασία με το άνοιγμα στην αγορά και του τελευταίου μέχρι τώρα τομέα, δηλαδή αυτού των ταχυδρομικών αποστολών κάτω των 50 γραμμαρίων, και να ολοκληρώσει έτσι την εσωτερική αγορά ταχυδρομικών υπηρεσιών. Η οδηγία πρέπει να θέσει ρυθμιστικό πλαίσιο, το οποίο αφενός να δημιουργεί ίσους όρους ολοκληρωμένου ανταγωνισμού αφετέρου να διασφαλίζει μια λειτουργική και προσιτή καθολική υπηρεσία.

Η λειτουργική καθολική υπηρεσία έχει μεγάλη σημασία για τη κοινωνική και εδαφική συνοχή. Σε περιοχές εύκολα προσβάσιμες και με μεγάλη πυκνότητα πληθυσμού μπορεί κανείς να αναμένει ότι ο ενισχυμένος ανταγωνισμός θα συμβάλει στη μείωση των τελών για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες. Οι νέοι ανταγωνιστές αναμένεται να επικεντρώνουν την προσοχή τους σε αυτά τα ελκυστικά τεμάχια της αγοράς. Το άνοιγμα της αγοράς δεν πρέπει όμως να γίνεται εις βάρος των απομακρυσμένων και λιγότερο πυκνοκατοικημένων περιοχών, οι οποίες συνήθως είναι και οι λιγότερο οικονομικά ανεπτυγμένες της ΕΕ. Στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας μετά την ελευθέρωση της αγοράς πρέπει πολύ περισσότερο να έχουν μερίδιο αυτές οι περιοχές καθώς και καταναλωτές με μικρότερη δύναμη στην αγορά, όπως οι τυφλοί και τα άτομα με μειωμένη όραση. Ακριβώς στις απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές οι ταχυδρομικές υπηρεσίες μπορούν να αντισταθμίζουν τα γεωγραφικά μειονεκτήματα, π.χ. με την ανάπτυξη του εμπορίου αποστολών μέσω του Διαδικτύου, είναι δε γι' αυτό το λόγο ιδιαίτερα σημαντικές για την εδαφική συνοχή.

Η οδηγία πρέπει να θεσπίσει λεπτομερέστερες διατάξεις, οι οποίες να διασφαλίζουν υψηλή ποιότητα και προσιτές σε όλους τιμές. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι νέοι φορείς παροχής υπηρεσιών θα μπορούν να πληρούν τις μέχρι τώρα ισχύουσες ποιοτικές απαιτήσεις. Οι ελάχιστες προδιαγραφές για τα σημεία πρόσβασης στις ταχυδρομικές υπηρεσίες για ολόκληρη την επικράτεια της ΕΕ είναι επίσης απαραίτητες καθώς και η υποχρέωση να διατηρείται ενιαίο τιμολόγιο τόσο για τις ταχυδρομικές αποστολές εντός ενός κράτους μέλους όσο και για τις ταχυδρομικές αποστολές σε ολόκληρη την επικράτεια της ΕΕ, οι οποίες χρησιμοποιούνται συχνότερα από ιδιώτες καταναλωτές καθώς και από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Η καθολική υπηρεσία μπορεί στο μέλλον να παρέχεται από έναν ή και περισσότερους φορείς παροχής υπηρεσιών για ένα μέρος ή και για ολόκληρη την επικράτεια ενός κράτους μέλους. Η πρόταση προβλέπει μεγάλο βαθμό ευελιξίας για τα κράτη μέλη όσον αφορά τη χρηματοδότηση της καθολικής υπηρεσίας. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέγουν από μία σειρά χρηματοδοτικών μηχανισμών, οι οποίοι υπάρχουν ήδη, αν και μέρος τους δεν λειτουργεί μέχρι στιγμής επαρκώς. Μπορούν επίσης να προβαίνουν σε διάφορους συνδυασμούς ή να χρησιμοποιούν εναλλακτικές μεθόδους, στο βαθμό που δεν αντιτίθενται στο κοινοτικό δίκαιο. Πρέπει όμως να αποφευχθεί χρηματοδότηση της καθολικής υπηρεσίας με χρήματα των φορολογουμένων από δημόσιο ταμείο αποζημιώσεων, διότι το πνεύμα και ο σκοπός του ανοίγματος της αγοράς ήταν να αυξηθεί η αποδοτικότητα του ταχυδρομικού τομέα και να καταργηθούν οι κρατικές επιχορηγήσεις. Οι επιχορηγήσεις της καθολικής υπηρεσίας με χρήματα των φορολογουμένων, οι οποίες έπαιρναν μέχρι τώρα τη μορφή έμμεσης επιδότησης, αντιτίθενται και στο στόχο της ευρωπαϊκής πολιτικής ανταγωνισμού να καταργηθούν οι κρατικές ενισχύσεις εντός της ΕΕ.

Καθίσταται επομένως σαφές ότι μένει να ληφθούν πολλές αποφάσεις, ιδίως όσον αφορά τη χρηματοδότηση της καθολικής υπηρεσίας, στη φάση της εφαρμογής της οδηγίας. Λόγω της μεγάλης σημασίας που έχει η οδηγία για την κοινωνική και εδαφική συνοχή πρέπει να διασφαλιστεί ότι αυτή η διάσταση θα ληφθεί επαρκώς υπόψη κατά τη διαδικασία μεταφοράς της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. Αυτό μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο αν στις εκθέσεις για την εφαρμογή της οδηγίας αναλύονται ιδιαίτερα οι συνέπειες επί της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και επιτυγχάνεται η επαρκής συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών αρχών στην εκτέλεση του κανονισμού.

Ο ταχυδρομικός τομέας έχει ιδιαίτερη σημασία όσον αφορά την πολιτική απασχόλησης στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές. Επομένως, ιδιαίτερα για αυτές τις περιοχές, έχει σημασία να δημιουργούνται θέσεις απασχόλησης υψηλής ποιότητας. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των φορέων παροχής υπηρεσιών μπορεί να εξελιχθεί επί ίσοις όροις μόνο αν επικρατούν συγκρίσιμες συνθήκες απασχόλησης στους διάφορους φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών. Η πρόταση οδηγίας πρέπει λοιπόν να τύχει σχετικής συμπληρώσεως, για να ληφθούν τα αντίστοιχα μέτρα σε επίπεδο κρατών μελών.

Η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς στον ταχυδρομικό τομέα δεν θα θέσει σε κίνδυνο την κοινωνική και εδαφική συνοχή, μόνο αν ληφθούν τα αντίστοιχα προληπτικά μέτρα για τη διαρκή διασφάλιση της καθολικής υπηρεσίας καθώς και συνοδευτικά μέτρα για την εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η θέσπιση ενιαίας προθεσμίας για ολόκληρη την ΕΕ όσον αφορά την εφαρμογή της πλήρους ελευθέρωσης των ταχυδρομικών υπηρεσιών.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή[2]Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 3

(3) Το άρθρο 16 της συνθήκης τονίζει τη θέση που κατέχουν οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος στα πλαίσια των κοινών αξιών της Ένωσης, καθώς και τη συμβολή τους στην προώθηση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής. το ίδιο άρθρο ορίζει ακόμη ότι πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ούτως ώστε οι υπηρεσίες αυτές να λειτουργούν βάσει αρχών και προϋποθέσεων οι οποίες να επιτρέπουν την εκπλήρωση του σκοπού τους.

(3) Το άρθρο 16 της συνθήκης τονίζει τη θέση που κατέχουν οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος στα πλαίσια των κοινών αξιών της Ένωσης, καθώς και τη συμβολή τους στην προώθηση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής. το ίδιο άρθρο ορίζει ακόμη ότι πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ούτως ώστε οι υπηρεσίες αυτές να λειτουργούν βάσει αρχών και προϋποθέσεων οι οποίες να επιτρέπουν την εκπλήρωση του σκοπού τους. Ο ορισμός αυτών των αρχών και προϋποθέσεων πραγματοποιείται στο πλαίσιο διαδικασίας διαβούλευσης με οργανώσεις καταναλωτών καθώς και με περιφερειακές και τοπικές αρχές.

Αιτιολόγηση

Η συμμετοχή των οργανώσεων καταναλωτών καθώς και των περιφερειακών και τοπικών αρχών και η διαβούλευση μαζί τους έχουν ιδιαίτερη σημασία, κυρίως στην προπαρασκευαστική φάση, για να εξασφαλιστεί η πρέπουσα λειτουργία των υπηρεσιών. Οι φορείς με τους οποίους γίνεται η διαβούλευση έχουν πείρα και εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα, πράγματα απαραίτητα για την οργάνωση των υπηρεσιών. Εμπειρίες από άλλους τομείς πολιτικής, όπως η περιφερειακή πολιτική της ΕΕ, έχουν καταδείξει ότι η ένταξη των ενδιαφερόμενων εταίρων σε όλες τις φάσεις του σχεδιασμού και της εφαρμογής καθιστά την πολιτική αποτελεσματικότερη. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι να ληφθούν υπόψη οι περιφερειακές και τοπικές αρχές λόγω της συμβολής των ταχυδρομικών υπηρεσιών στην εδαφική συνοχή.

Τροπολογία 2

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 3 A (νέα)

 

(3a) Στο βαθμό που αποτελούν ουσιαστικό μέσο επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών, οι ταχυδρομικές υπηρεσίες επιτελούν ουσιαστικό ρόλο, ο οποίος εντάσσεται στους στόχους της κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Οι ταχυδρομικές υπηρεσίες συμβάλλουν αποφασιστικά στην οικονομική ανάπτυξη των αστικών και αγροτικών περιφερειών και συνιστούν μείζον στοιχείο κοινωνικής συνοχής τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές ζώνες.

Τροπολογία 3

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 4

(4) Τα μέτρα στον τομέα αυτό πρέπει να είναι σχεδιασμένα με τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται ως στόχοι τα καθήκοντα της Κοινότητας δυνάμει του άρθρου 2 της συνθήκης ΕΚ, δηλαδή να προάγουν την αρμονική, ισόρροπη και αειφόρο ανάπτυξη των οικονομικών δραστηριοτήτων, το υψηλό επίπεδο απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας, την αειφόρο και μη πληθωριστική ανάπτυξη, υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας και σύγκλισης των οικονομικών επιδόσεων, την άνοδο του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής και την οικονομική και κοινωνική συνοχή καθώς και την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών.

(4) Τα μέτρα στον τομέα αυτό πρέπει να είναι σχεδιασμένα με τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται ως στόχοι τα καθήκοντα της Κοινότητας δυνάμει του άρθρου 2 της συνθήκης ΕΚ, δηλαδή να προάγουν την αρμονική, ισόρροπη και αειφόρο ανάπτυξη των οικονομικών δραστηριοτήτων, το υψηλό επίπεδο απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας, την αειφόρο και μη πληθωριστική ανάπτυξη, υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας και σύγκλισης των οικονομικών επιδόσεων, υψηλό βαθμό περιβαλλοντικής προστασίας και βελτίωσης στην ποιότητα του περιβάλλοντος, την άνοδο του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής και την οικονομική και κοινωνική συνοχή καθώς και την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών.

Αιτιολόγηση

Στο άρθρο 2 της Συνθήκης ΕΚ αναφέρονται ρητώς ως καθήκοντα της Κοινότητας η προστασία και η βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος. Καθώς η μορφή που θα αποκτήσουν οι ταχυδρομικές υπηρεσίες θα επηρεάσει τον τομέα του περιβάλλοντος, ιδίως στο πλαίσιο των μεταφορών, πρέπει, χάριν μιας ολοκληρωμένης προσεγγίσεως, να προστεθεί η προστασία του περιβάλλοντος στις αιτιολογικές σκέψεις.

Τροπολογία 4

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 6

(6) Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Φεβρουαρίου 2006 τόνισε την κοινωνική και οικονομική σημασία των αποτελεσματικών ταχυδρομικών υπηρεσιών και το σημαντικό ρόλο τους στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισσαβόνας, αναφέροντας ότι τα μεταρρυθμιστικά μέτρα που έχουν εφαρμοστεί μέχρι τώρα έχουν προκαλέσει σημαντικές θετικές εξελίξεις στον ταχυδρομικό τομέα, καθώς και άνοδο της ποιότητας, αύξηση της αποτελεσματικότητας και καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών.

(6) Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Φεβρουαρίου 2006 τόνισε την κοινωνική και οικονομική σημασία των αποτελεσματικών ταχυδρομικών υπηρεσιών και το σημαντικό ρόλο τους στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισσαβόνας, αναφέροντας ότι τα μεταρρυθμιστικά μέτρα που έχουν εφαρμοστεί μέχρι τώρα έχουν προκαλέσει σημαντικές θετικές εξελίξεις στον ταχυδρομικό τομέα, καθώς και άνοδο της ποιότητας, αύξηση της αποτελεσματικότητας και καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών. Δεδομένων των ενίοτε αισθητά διαφορετικών εξελίξεων που αφορούν τις υποχρεώσεις επί θεμάτων καθολικής υπηρεσίας στα κράτη μέλη, το εν λόγω ψήφισμα ζητούσε από την Επιτροπή να επικεντρώσει τις προσπάθειές της, κατά την σύνταξη της μελέτης προγνώσεων, ειδικότερα στην ποιότητα της παροχής της καθολικής υπηρεσίας και της μελλοντικής της χρηματοδότησης και να προτείνει, στο πλαίσιο της μελέτης αυτής, έναν ορισμό, ένα πεδίο εφαρμογής και κατάλληλη χρηματοδότηση για την καθολική υπηρεσία.

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη τα πολύ συγκεκριμένα αιτήματα τα οποία διατυπώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς την Επιτροπή στο ψήφισμά του της 2ας Φεβρουαρίου 2006 για την εφαρμογή της οδηγίας περί ταχυδρομικών υπηρεσιών σε σχέση με τη μελέτη προγνώσεων.

Τροπολογία 5

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 7

(7) Σύμφωνα με την οδηγία 97/67/ΕΚ, εκπονήθηκε μελέτη προγνώσεων που αξιολόγησε, για κάθε κράτος μέλος, τις επιπτώσεις για την καθολική υπηρεσία της πλήρους υλοποίησης της εσωτερικής αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών του 2009. Η Επιτροπή πραγματοποίησε επίσης διεξοδική επισκόπηση του κοινοτικού ταχυδρομικού τομέα, όπου περιλαμβανόταν η ανάθεση μελετών για τις οικονομικές, κοινωνικές και τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα και διενήργησε εκτεταμένες διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

7) Σύμφωνα με την οδηγία 97/67/ΕΚ, εκπονήθηκε μελέτη προγνώσεων που αξιολόγησε, για κάθε κράτος μέλος, τις επιπτώσεις για την καθολική υπηρεσία της πλήρους υλοποίησης της εσωτερικής αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών του 2009. Η Επιτροπή πραγματοποίησε επίσης επισκόπηση του κοινοτικού ταχυδρομικού τομέα, όπου περιλαμβανόταν η ανάθεση μελετών για τις οικονομικές, κοινωνικές και τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα και διενήργησε εκτεταμένες διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Ωστόσο απαιτείται στενότερη διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη, ώστε να γίνουν κατανοητές οι συνέπειες της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς επί της απασχολήσεως καθώς και της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής.

Αιτιολόγηση

Δεδομένων των συνεπαγωγών του πλήρους ανοίγματος της αγοράς στον τομέα των ταχυδρομείων, η Επιτροπή πρέπει να εκπονήσει ενδελεχή μελέτη του αντικτύπου της υπαγωγής σε καθεστώς ελεύθερης αγοράς στην απασχόληση και την κοινωνική και εδαφική συνοχή.

Τροπολογία 6

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 8

(8) Σύμφωνα με τη μελέτη προγνώσεων, ο βασικός στόχος της διασφάλισης της διηνεκούς παροχής μιας καθολικής υπηρεσίας που θα ανταποκρίνεται στα πρότυπα ποιότητας τα καθορισμένα από τα κράτη μέλη σύμφωνα με την οδηγία 97/67/ΕΚ, μπορεί να εξασφαλιστεί σε όλη την Κοινότητα μέχρι το 2009 χωρίς να υπάρχει ανάγκη για αποκλειστικό τομέα.

(8) Σύμφωνα με τη μελέτη προγνώσεων, και συγκεκριμένα τις εξελίξεις στις εναλλακτικές μεθόδους χρηματοδότησης, ο βασικός στόχος της διασφάλισης της διηνεκούς παροχής μιας καθολικής υπηρεσίας που θα ανταποκρίνεται στα πρότυπα ποιότητας τα καθορισμένα από τα κράτη μέλη σύμφωνα με την οδηγία 97/67/ΕΚ, δεν μπορεί να εξασφαλιστεί σε όλη την Κοινότητα μέχρι το 2009 χωρίς αποκλειστικό τομέα για εκείνα τα κράτη μέλη όπου τέτοια χρηματοδότηση εξακολουθεί να είναι απαραίτητη.

Αιτιολόγηση

Όσο η Επιτροπή δεν θα έχει προβεί σε πλήρη καταγραφή των τρόπων χρηματοδότησης της καθολικής υπηρεσίας, και λαμβανομένων υπόψη των δυσχερειών ορισμένων κρατών μελών, ο αποκλειστικός τομέας δεν μπορεί να αποκλεισθεί ως τρόπος χρηματοδότησης της καθολικής υπηρεσίας.

Τροπολογία 7

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 9

(9) Το σταδιακό και βαθμιαίο άνοιγμα των ταχυδρομικών αγορών στον ανταγωνισμό έδωσε επαρκή χρόνο στους φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας να εφαρμόσουν τα απαραίτητα μέτρα εκσυγχρονισμού και αναδιάρθρωσης για να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά τους στο πλαίσιο των νέων συνθηκών της αγοράς και έδωσε επίσης τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να προσαρμόσουν τα κανονιστικά καθεστώτα τους σε ένα πιο ανοικτό περιβάλλον. Τα κράτη μέλη μπορούν επιπλέον να αξιοποιήσουν την ευκαιρία που τους παρέχει η περίοδος μεταφοράς, καθώς και το σημαντικό χρονικό διάστημα που απαιτείται για την καθιέρωση ουσιαστικού ανταγωνισμού, ώστε να προχωρήσουν σε περαιτέρω εκσυγχρονισμό και αναδιάρθρωση των φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας ανάλογα με τις ανάγκες.

(9) Το σταδιακό και βαθμιαίο άνοιγμα των ταχυδρομικών αγορών στον ανταγωνισμό δεν έδωσε επαρκή χρόνο στους φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας να εφαρμόσουν τα απαραίτητα μέτρα εκσυγχρονισμού και αναδιάρθρωσης για να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά τους στο πλαίσιο των νέων συνθηκών της αγοράς, παράλληλα δε δεν είχαν όλα τα κράτη μέλη τη δυνατότητα να προσαρμόσουν τα κανονιστικά καθεστώτα τους σε ένα πιο ανοικτό περιβάλλον. Αν ληφθεί υπόψη το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την καθιέρωση δίκαιου ανταγωνισμού, ώστε να προχωρήσουν σε περαιτέρω εκσυγχρονισμό και αναδιάρθρωση των φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας, τα κράτη μέλη που το θεωρούν αναγκαίο θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα μετάθεσης της προθεσμίας ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς πέραν του 2009.

Αιτιολόγηση

Όσο η Επιτροπή δεν θα έχει προβεί σε πλήρη καταγραφή των τρόπων χρηματοδότησης της καθολικής υπηρεσίας, και λαμβανομένων υπόψη των δυσχερειών ορισμένων κρατών μελών, ο αποκλειστικός τομέας δεν μπορεί να αποκλεισθεί ως τρόπος χρηματοδότησης της καθολικής υπηρεσίας.

Τροπολογία 8

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 10

(10) Η μελέτη προγνώσεων δείχνει ότι ο αποκλειστικός τομέας δεν θα πρέπει να είναι πλέον η προτιμούμενη λύση για τη χρηματοδότηση της καθολικής υπηρεσίας. Η αξιολόγηση αυτή λαμβάνει υπόψη το ενδιαφέρον της Κοινότητας και των κρατών μελών της για την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς και το δυναμικό της για την εξασφάλιση ανάπτυξης και απασχόλησης, καθώς και για να εξασφαλίζεταιη ύπαρξη μιας αποδοτικής υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος προς όφελος όλων των χρηστών. Ενδείκνυται επομένως να επιβεβαιωθεί η ημερομηνία της 1ης Ιανουαρίου 2009 ως το τελικό βήμα για την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς των ταχυδρομικών υπηρεσιών.

(10) Η μελέτη προγνώσεων δείχνει ότι ο αποκλειστικός τομέας δεν θα πρέπει να είναι πλέον η προτιμούμενη λύση για τη χρηματοδότηση της καθολικής υπηρεσίας. Η αξιολόγηση αυτή λαμβάνει υπόψη το ενδιαφέρον της Κοινότητας και των κρατών μελών της για την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς και το δυναμικό της για την εξασφάλιση ανάπτυξης και απασχόλησης, καθώς και για να εξασφαλίζεταιη ύπαρξη μιας αποδοτικής υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος προς όφελος όλων των χρηστών. Ωστόσο αυτή η μελέτη δεν αξιολογεί καθόλου τις επιπτώσεις του ανοίγματος των ταχυδρομικών αγορών επί της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, επομένως ο έντονα συμβολικός χαρακτήρας αυτών των υπηρεσιών γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος απαιτεί να προετοιμαστούν προσεκτικά τα επόμενα βήματα του ανοίγματος στην αγορά.

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να καθυστερήσει το πλήρες άνοιγμα της αγοράς, εφόσον δεν έχουν εκπονηθεί μελέτες και αναλύσεις επιπτώσεων επί της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής.

Τροπολογία 9

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 12

(12) Το πλήρες άνοιγμα της αγοράς θα συμβάλει στη διεύρυνση του συνολικού μεγέθους των ταχυδρομικών αγορών· θα συμβάλει περαιτέρω στη διατήρηση της διατηρήσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας στους φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας ενώ παράλληλα θα διευκολύνει τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης σε άλλους φορείς, στους νεοεισερχόμενους στην αγορά και σε συναφείς οικονομικές δραστηριότητες. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την αρμοδιότητα των κρατών μελών για κανονιστική ρύθμιση των συνθηκών απασχόλησης στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών.

(12) Το πλήρες άνοιγμα της αγοράς θα συμβάλει στη διεύρυνση του συνολικού μεγέθους των ταχυδρομικών αγορών· θα συμβάλει περαιτέρω στη διατήρηση της διατηρήσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας στους φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας ενώ παράλληλα θα διευκολύνει τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης σε άλλους φορείς, στους νεοεισερχόμενους στην αγορά και σε συναφείς οικονομικές δραστηριότητες. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις συνέπειες όσον αφορά την απασχόληση στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών στις αγροτικές και στις απομακρυσμένες περιοχές, όπου οι ταχυδρομικές υπηρεσίες αποτελούν σημαντική δυνατότητα απασχόλησης. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης υψηλής ποιότητας. Γι’ αυτό το λόγο αλλά και για να εξασφαλιστεί δίκαιος ανταγωνισμός, η παρούσα οδηγία πρέπει να προβλέπει ότι τα κράτη μέλη θα λαμβάνουν προληπτικά μέτρα, ώστε να επικρατούν συγκρίσιμες συνθήκες απασχόλησης σε ολόκληρο τον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών εντός ενός κράτους μέλους και ότι οι συνθήκες απασχόλησης που εξασφαλίζουν οι νέοι φορείς παροχής θα είναι συγκρίσιμες με εκείνες που θα εξασφαλίζει ο φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας.

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένες αγορές ταχυδρομικών υπηρεσιών που άνοιξαν στον ανταγωνισμό οι εργασιακές συνθήκες στους νέους παρόχους είναι δυσμενέστερες από ό,τι στο φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας. Τούτο οδηγεί αφενός σε στρέβλωση του ανταγωνισμού αφετέρου σε επιδείνωση της αγοράς εργασίας στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών, οι δε αρνητικές επιπτώσεις τούτων θα βαρύνουν την αγορά εργασίας ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της ΕΕ καθώς και στις αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές, οι οποίες λαμβάνουν διαρθρωτικές ενισχύσεις.

Τροπολογία 10

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 13 A (νέα)

 

(13a) Το ταχυδρομικό δίκτυο της υπαίθρου, μεταξύ άλλων σε ορεινές και νησιωτικές περιφέρειες, επιτελεί ουσιαστικό ρόλο στην ένταξη των επιχειρήσεων στην εθνική/ παγκόσμια οικονομία και στη διατήρηση της συνοχής υπό την έννοια της κοινωνίας και της απασχόλησης. Επιπλέον, τα ταχυδρομεία της υπαίθρου στις ορεινές και νησιωτικές περιφέρειες μπορούν να εξασφαλίσουν ουσιαστικό δίκτυο υποδομών για παγκόσμια πρόσβαση στις τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών.

Αιτιολόγηση

Για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις που έχουν εγκατασταθεί σε ορεινές και νησιωτικές περιφέρειες το ταχυδρομικό δίκτυο αποτελεί σύνδεσμο με την οικονομία εκτός αυτών των περιφερειών καθώς και σύνδεσμο με τις νέες τηλεπικοινωνιακές τεχνολογίες.

Τροπολογία 11

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 14

(14) Οι εξελίξεις στις γειτονικές αγορές επικοινωνιών είχαν διαφορετικές επιπτώσεις σε διαφορετικές περιφέρειες της Κοινότητας και τμήματα του πληθυσμού και τη χρήση των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Πρέπει να διατηρηθεί η εδαφική και κοινωνική συνοχή και, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα κράτη μέλη μπορούν να αναπροσαρμόσουν ορισμένα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας για να ανταποκριθούν στην τοπική ζήτηση εφαρμόζοντας την ευελιξία που προβλέπεται στην οδηγία 97/67/EΚ, ενδείκνυται να διατηρηθεί πλήρως η καθολική υπηρεσία και οι συναφείς απαιτήσεις ποιότητας που ορίζονται στην εν λόγω οδηγία. Για να εξασφαλιστεί ότι το άνοιγμα της αγοράς θα συνεχίσει να παρέχει οφέλη σε όλους τους χρήστες, ιδιαίτερα στους καταναλωτές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα κράτη μέλη πρέπει να παρακολουθούν και να εποπτεύουν τις εξελίξεις στην αγορά. Πρέπει να θεσπίζουν κατάλληλα κανονιστικά μέτρα, που προβλέπονται στο πλαίσιο της οδηγίας, προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι η δυνατότητα πρόσβασης σε ταχυδρομικές υπηρεσίες θα συνεχίσει να ικανοποιεί τις ανάγκες των χρηστών εξασφαλίζοντας, κατά περίπτωση, έναν ελάχιστο αριθμό υπηρεσιών στο ίδιο σημείο πρόσβασης.

(14) Οι εξελίξεις στις γειτονικές αγορές επικοινωνιών είχαν διαφορετικές επιπτώσεις σε διαφορετικές περιφέρειες της Κοινότητας και τμήματα του πληθυσμού και τη χρήση των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Πρέπει να διατηρηθεί η εδαφική και κοινωνική συνοχή και, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα κράτη μέλη μπορούν να αναπροσαρμόσουν ορισμένα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας για να ανταποκριθούν στην τοπική ζήτηση εφαρμόζοντας την ευελιξία που προβλέπεται στην οδηγία 97/67/EΚ, ενδείκνυται να διατηρηθεί πλήρως η καθολική υπηρεσία και οι συναφείς απαιτήσεις ποιότητας που ορίζονται στην εν λόγω οδηγία. Για να εξασφαλιστεί ότι το άνοιγμα της αγοράς θα συνεχίσει να παρέχει οφέλη σε όλους τους χρήστες, ιδιαίτερα στους καταναλωτές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα κράτη μέλη πρέπει να παρακολουθούν και να εποπτεύουν τις εξελίξεις στην αγορά. Πρέπει να θεσπίζουν κατάλληλα κανονιστικά μέτρα, που προβλέπονται στο πλαίσιο της οδηγίας και εξασφαλίζουν ότι η δυνατότητα πρόσβασης σε ταχυδρομικές υπηρεσίες θα συνεχίσει να ικανοποιεί τις ανάγκες των χρηστών εξασφαλίζοντας, κατά περίπτωση, έναν ελάχιστο αριθμό υπηρεσιών στο ίδιο σημείο πρόσβασης και κυρίως ότι δεν θα ζημιωθεί η πυκνότητα των σημείων πρόσβασης στις ταχυδρομικές υπηρεσίες όσον αφορά τις αγροτικές και απομακρυσμένες περιφέρειες.

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση είναι αναγκαία ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα ζημιωθεί η πυκνότητα των σημείων πρόσβασης στις ταχυδρομικές υπηρεσίες όσον αφορά τις αγροτικές και απομακρυσμένες περιφέρειες και ότι το άνοιγμα του τομέα στην αγορά δεν θα θέσει σε κίνδυνο τη συνοχή μιας επικράτειας.

Τροπολογία 12

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 14 Α (νέα)

 

(14α) Η διάθεση ταχυδρομικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας συμβάλλει σημαντικά στο να επιτευχθεί ο στόχος της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής. Η ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα προσφέρει ιδιαίτερα στις απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές νέες δυνατότητες για να συμμετέχουν στην οικονομική ζωή, πράγμα για το οποίο βασική προϋπόθεση είναι η ύπαρξη καλών ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαία μια ιδιαίτερη παράγραφος για να προβληθεί η ιδιαίτερη σημασία των ταχυδρομικών υπηρεσιών στις αγροτικές, αραιοκατοικημένες και απομακρυσμένες περιοχές. Παράλληλα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ακριβώς σε αυτές τις περιοχές η ηλεκτρονική επιχειρηματική δράση μπορεί να διασφαλίσει την πρόσβαση στα αγαθά και στις υπηρεσίες. Η ηλεκτρονική επιχειρnματικότητα μπορεί όμως να εκδιπλώσει τις δυνατότητές της, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες ικανοποιητικές ταχυδρομικές υπηρεσίες.

Τροπολογία 13

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 14 A (νέα)

 

(14a) Οι δημογραφικές αλλαγές έχουν ήδη οδηγήσει σε σημαντικές μεταβολές πληθυσμιακής κατανομής ανά την Ευρώπη. Αυτή η τάση θα ενισχυθεί μελλοντικά. Κατά τη διαμόρφωση της καθολικής υπηρεσίας πρέπει να ληφθεί υπόψη η δυναμική αυτής της εξέλιξης και πρέπει να οριστούν κατάλληλα μέτρα που θα διασφαλίζουν, και σε περιπτώσεις όπου αλλάζουν οι δημογραφικές συνθήκες, τη διατήρηση της καθολικής υπηρεσίας σύμφωνα με τις ποιοτικές προδιαγραφές που καθορίζονται στην οδηγία 97/67/ΕΚ.

Αιτιολόγηση

Οι συνέπειες των δημογραφικών αλλαγών επιδρούν ήδη στην περιφερειακή ανάπτυξη της Ευρώπης και μελλοντικά θα οδηγήσουν σε όλο και πιο ανισόρροπο αναπτυξιακό δυναμικό στις ευρωπαϊκές περιφέρειες λόγω των μεταβολών στην πληθυσμιακή πυκνότητα. Ο τρόπος οργάνωσης της καθολικής υπηρεσίας δεν πρέπει να αδικεί περιφέρειες που ήδη επηρεάζονται από τις δημογραφικές αλλαγές, καθώς κάτι τέτοιο θα περιόριζε κι άλλο τη συνολική τους ανάπτυξη. Μέριμνα πρέπει να ληφθεί μάλλον για να διασφαλιστεί ότι, παρά τις μεταβολές που επιφέρουν οι δημογραφικές αλλαγές, δεν θα θιγεί η καθολική υπηρεσία στις εν λόγω περιφέρειες.

Τροπολογία 14

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 18

(18) Η εξωτερική χρηματοδότηση του κατάλοιπου καθαρού κόστους της καθολικής υπηρεσίας μπορεί να εξακολουθήσει να είναι απαραίτητη για ορισμένα κράτη μέλη. Επομένως, καλό θα είναι να εξηγούνται σαφώς οι εναλλακτικές λύσεις που υπάρχουν για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης της καθολικής υπηρεσίας, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο και δικαιολογείται επαρκώς, ενώ τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής των χρηματοδοτικών μηχανισμών που θα χρησιμοποιηθούν. Σε αυτές τις εναλλακτικές λύσεις περιλαμβάνεται η χρήση διαδικασιών δημοσίων προμηθειών και, όταν οι υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας συνεπάγονται καθαρό κόστος της καθολικής υπηρεσίας και αντιπροσωπεύουν άδικη επιβάρυνση για την καθορισμένη επιχείρηση, την αποζημίωση από το δημόσιο και τον επιμερισμό του κόστους μεταξύ των φορέων παροχής υπηρεσιών ή/και των χρηστών με διαφάνεια μέσω συνεισφορών σε ένα ταμείο αποζημιώσεων. Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν και άλλα μέσα χρηματοδότησης που επιτρέπονται από την κοινοτική νομοθεσία, όπως το να αποφασίζουν ότι τα κέρδη που προέρχονται από άλλες δραστηριότητες των φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας οι οποίες δεν εμπίπτουν στο πεδίο της καθολικής υπηρεσίας θα μπορούν να διατίθενται συνολικά ή εν μέρει για τη χρηματοδότηση του καθαρού κόστους της καθολικής υπηρεσίας, εφόσον αυτό είναι συμβατό με την παρούσα οδηγία.

(18) Η εξωτερική χρηματοδότηση του κατάλοιπου καθαρού κόστους της καθολικής υπηρεσίας μπορεί να εξακολουθήσει να είναι απαραίτητη για ορισμένα κράτη μέλη. Επομένως, καλό θα είναι να εξηγούνται σαφώς οι εναλλακτικές λύσεις που υπάρχουν για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης της καθολικής υπηρεσίας, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο και δικαιολογείται επαρκώς, ενώ τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής των χρηματοδοτικών μηχανισμών που θα χρησιμοποιηθούν. Σε αυτές τις εναλλακτικές λύσεις περιλαμβάνεται η χρήση διαδικασιών δημοσίων προμηθειών και, όταν οι υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας συνεπάγονται καθαρό κόστος της καθολικής υπηρεσίας και αντιπροσωπεύουν άδικη επιβάρυνση για την καθορισμένη επιχείρηση, την αποζημίωση από το δημόσιο και τον επιμερισμό του κόστους μεταξύ των φορέων παροχής υπηρεσιών ή/και των χρηστών με διαφάνεια μέσω συνεισφορών σε ένα ταμείο αποζημιώσεων. Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν και άλλα μέσα χρηματοδότησης που επιτρέπονται από την κοινοτική νομοθεσία, όπως το να αποφασίζουν ότι τα κέρδη που προέρχονται από άλλες δραστηριότητες των φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας οι οποίες δεν εμπίπτουν στο πεδίο της καθολικής υπηρεσίας θα μπορούν να διατίθενται συνολικά ή εν μέρει για τη χρηματοδότηση του καθαρού κόστους της καθολικής υπηρεσίας, εφόσον αυτό είναι συμβατό με την παρούσα οδηγία. Εν όψει της δημοσιονομικής πειθαρχίας στα κράτη μέλη, της μακρόπνοης βιωσιμότητας της χρηματοδότησης της καθολικής υπηρεσίας και των πιθανών συνεπειών της επί του ανταγωνισμού, η χρήση της αποζημίωσης από το δημόσιο ως μέσου χρηματοδότησης του καθαρού κόστους της καθολικής υπηρεσίας πρέπει να περιοριστεί στο ελάχιστο αναγκαίο και πρέπει να συμμορφώνεται με τους υπάρχοντες κανόνες σχετικά με τη χρηματοδότηση των δημόσιων υπηρεσιών με κρατικές ενισχύσεις.

Αιτιολόγηση

Ο στόχος του βαθμιαίου ανοίγματος των ταχυδρομικών υπηρεσιών στην αγορά αφορούσε την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της κερδοφορίας τους, ώστε να έπαυαν οι κρατικές ενισχύσεις στον ταχυδρομικό τομέα. Οι δημόσιες αποζημιώσεις, δηλαδή η παροχή ενισχύσεων στον ταχυδρομικό τομέα από φορολογικά έσοδα δεν συμβιβάζεται ούτε με τη δημοσιονομική θέση των δημόσιων ταμείων, ιδίως στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας, ούτε με τους κοινοτικούς κανόνες περί ανταγωνισμού, οι οποίοι αποσκοπούν στη σταδιακή κατάργηση των ενισχύσεων.

Τροπολογία 15

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 23

(23) Δεδομένης της σημασίας των ταχυδρομικών υπηρεσιών για άτομα τυφλά ή με σοβαρά προβλήματα όρασης, καλό θα είναι να επιβεβαιωθεί ότι η διαδικασία του ανοίγματος της αγοράς δεν θα περιστείλει τη συνέχιση της παροχής ορισμένων δωρεάν υπηρεσιών για άτομα τυφλά ή με σοβαρά προβλήματα όρασης που έχουν καθιερώσει τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς υποχρεώσεις.

(23) Δεδομένης της σημασίας των ταχυδρομικών υπηρεσιών για άτομα τυφλά ή με σοβαρά προβλήματα όρασης, καλό θα είναι να επιβεβαιωθεί ότι, σε μια ελευθερωμένη και ανταγωνιστική αγορά, θα υπάρχει n υποχρέωση να θεσπιστεί ή να εξακολουθήσει στα κράτη μέλη η παροχή ορισμένων δωρεάν υπηρεσιών για άτομα τυφλά ή με σοβαρά προβλήματα όρασης.

Αιτιολόγηση

Σε μια αγορά ανοικτή στον ανταγωνισμό δεν επιτρέπεται να έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα οι πάροχοι υπηρεσιών που δεν παρέχουν δωρεάν ταχυδρομικές υπηρεσίες στους τυφλούς και στα άτομα με μειωμένη όραση. Αντιθέτως, μια τέτοια υποχρέωση πρέπει να αποτελεί τμήμα των υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας που απαιτούνται για την κοινωνική και εδαφική συνοχή.

Τροπολογία 16

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 24

(24) Σε ένα πλήρως ανταγωνιστικό περιβάλλον είναι σημαντικό, τόσο για την οικονομική ισορροπία της καθολικής υπηρεσίας όσο και για τον περιορισμό των στρεβλώσεων της αγοράς, να παρακάμπτεται η αρχή ότι οι τιμές αντικατοπτρίζουν τις συνήθειες εμπορικές συνθήκες και τα κόστη μόνο για λόγους προστασίας των δημοσίων συμφερόντων. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με το να συνεχιστεί να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να διατηρούν τα ενιαία τιμολόγια για την αλληλογραφία που χρεώνεται ανά μονάδα, που είναι η υπηρεσία που χρησιμοποιείται πιο συχνά από τους καταναλωτές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα επί μέρους κράτη μέλη μπορούν επίσης να διατηρούν ενιαία τιμολόγια για ορισμένα άλλα ταχυδρομικά αντικείμενα για λόγους προστασίας του γενικού δημόσιου συμφέροντος, όπως η πρόσβαση στον πολιτισμό και η περιφερειακή και κοινωνική συνοχή.

(24) Σε ένα πλήρως ανταγωνιστικό περιβάλλον είναι σημαντικό, τόσο για την οικονομική ισορροπία της καθολικής υπηρεσίας όσο και για τον περιορισμό των στρεβλώσεων της αγοράς, να παρακάμπτεται η αρχή ότι οι τιμές αντικατοπτρίζουν τις συνήθειες εμπορικές συνθήκες και τα κόστη μόνο για λόγους προστασίας των δημοσίων συμφερόντων, όπως για παράδειγμα του στόχου για κοινωνική και εδαφική συνοχή. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με το να υποχρεούνται τα κράτη μέλη να διατηρούν τα ενιαία τιμολόγια για την αλληλογραφία που χρεώνεται ανά μονάδα, που είναι η υπηρεσία που χρησιμοποιείται πιο συχνά από τους καταναλωτές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα επί μέρους κράτη μέλη μπορούν επίσης να διατηρούν ενιαία τιμολόγια για ορισμένα άλλα ταχυδρομικά αντικείμενα για λόγους προστασίας του γενικού δημόσιου συμφέροντος, όπως η πρόσβαση στον πολιτισμό και η περιφερειακή και κοινωνική συνοχή.

Αιτιολόγηση

Για να ληφθούν υπόψη οι προβληματισμοί που αφορούν την εδαφική συνοχή της ΕΕ, πρέπει να ισχύσει σε ολόκληρη την ΕΕ ενιαίο τιμολόγιο για συγκεκριμένες ταχυδρομικές υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται πρωτίστως από ιδιώτες καταναλωτές και από ΜΜΕ. Αυτή η αρχή δεν πρέπει να τεθεί σε αμφισβήτηση ούτε και μετά το πλήρες άνοιγμα.

Τροπολογία 17

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 28 Α (νέα)

 

(28α) Η αρμόδια επιτροπή για την εφαρμογή της οδηγίας 97/67/ΕΚ εποπτεύει την ανάπτυξη των μέτρων που έλαβαν τα κράτη μέλη, για να διασφαλιστεί η παροχή της καθολικής υπηρεσίας, ιδίως των υφιστάμενων και μελλοντικών συνεπειών τους επί της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής. Δεδομένης της ιδιαίτερης σημασίας που έχει το άνοιγμα των ταχυδρομικών υπηρεσιών για την περιφερειακή συνοχή, στην εν λόγω επιτροπή πρέπει να εκπροσωπούνται όχι μόνο οι εκπρόσωποι των κρατών μελών αλλά και οι εκπρόσωποι των τοπικών και περιφερειακών αρχών κάθε κράτους μέλους χωριστά.

Αιτιολόγηση

Η επιτροπή διαθέτει σημαντικές εκτελεστικές αρμοδιότητες για την εφαρμογή της οδηγίας, οι οποίες έχουν επίδραση επί της εδαφικής συνοχής. Ως εκ τούτου είναι σημαντικό να εκπροσωπείται σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο κάθε κράτος μέλος στην επιτροπή, ώστε να συμμετέχει στην εφαρμογή των μέτρων και να αναλύει τις συνέπειες επί της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής.

Τροπολογία 18

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 34

(34) Για να ενημερώνεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών, η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει τακτικά εκθέσεις στα όργανα αυτά σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 97/67/EΚ.

(34) Για να ενημερώνεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο που έχει πραγματοποιηθεί στην πορεία προς την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών, η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει τακτικά εκθέσεις στα όργανα αυτά σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 97/67/EΚ. Στην επόμενη έκθεσή της και το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010, η Επιτροπή, μετά από ευρεία διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη και την εκπόνηση κατάλληλων μελετών, περιλαμβάνει σε αυτήν εκτίμηση της αποτελεσματικότητας των χρηματοδοτικών μεθόδων τις οποίες προτείνει η οδηγίας 97/67/ΕΚ. Αυτές οι εκθέσεις πρέπει, μεταξύ άλλων, να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις συνέπειες του ανοίγματος της αγοράς επί της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, ώστε να μπορέσουν τα κράτη μέλη, αν χρειαστεί, να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την έγκαιρη αποτροπή αρνητικών επιπτώσεων.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να εξετάζει η έκθεση και τις συνέπειες από το άνοιγμα της αγοράς επί της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και να ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθώς και το Συμβούλιο σε τακτά διαστήματα, ώστε να ληφθούν ρυθμιστικά μέτρα, αν κάτι τέτοιο χρειαστεί.

Τροπολογία 19

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2 Α (νέα)

Άρθρο 3, παράγραφος 2 (οδηγία 97/67/ΕΚ)

 

(2α) Το άρθρο 3, παράγραφος 2, τροποποιείται ως εξής:

 

(2) Για το σκοπό αυτό τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η πυκνότητα των σημείων παραλαβής και πρόσβασης να αντιστοιχεί στις ανάγκες των χρηστών και ιδίως να υπάρχει επαρκής πυκνότητα σημείων παραλαβής και πρόσβασης στις αραιοκατοικημένες περιοχές. Τα κράτη μέλη πρέπει να ορίσουν επί τη βάσει της υφιστάμενης πληθυσμιακής πυκνότητας ένα ποσοτικά προσδιορίσιμο κατώτατο όριο σημείων παραλαβής και πρόσβασης.

(Η τροπολογία προβλέπει τη συμπλήρωση της πρότασης της Επιτροπής για τροποποίηση της οδηγίας 97/67/ΕΚ σχετικά με την πλήρη υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών κατά ένα επιπλέον σημείο. Για αυτό το σκοπό πρέπει να τροποποιηθεί επίσης το άρθρο 3, παράγραφος 2, της οδηγίας 97/67/ΕΚ της 15ης Δεκεμβρίου 1997, όπως παραπάνω.)

Αιτιολόγηση

Η συμπλήρωση αυτή στον ορισμό της καθολικής υπηρεσίας είναι αναγκαία για να διασφαλιστεί ότι το πλήρες άνοιγμα της αγοράς δεν θα ζημιώσει το δίκτυο σημείων παραλαβής και πρόσβασης στις λιγότερο πυκνοκατοικημένες περιοχές, πράγμα που θα έβλαπτε την ποιότητα των υπηρεσιών σε αυτές τις περιοχές και θα συνέβαλε στην αστυφιλία.

Τροπολογία 20

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 4

Άρθρο 4, παράγραφος 1 (οδηγία 97/67/ΕΚ)

1. Κάθε κράτος μέλος εγγυάται ότι η παροχή της καθολικής υπηρεσίας είναι εξασφαλισμένη και ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα που έλαβε για την εκπλήρωση αυτής της υποχρέωσης. Η επιτροπή που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 21 ενημερώνεται και παρακολουθεί την εξέλιξη των μέτρων που έχουν λάβει τα κράτη μέλη για να εξασφαλιστεί η παροχή της καθολικής υπηρεσίας.

1. Κάθε κράτος μέλος εγγυάται ότι η παροχή της καθολικής υπηρεσίας είναι εξασφαλισμένη και ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα που έλαβε για την εκπλήρωση αυτής της υποχρέωσης.

(α) Κάθε κράτος μέλος αναθέτει στην εθνική ρυθμιστική αρχή του τον ορισμό, κατόπιν διαβουλεύσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη, της υποχρέωσης παροχής καθολικής υπηρεσίας με περισσότερες λεπτομέρειες, ιδιαίτερα τις λεπτομέρειες που αφορούν το χρόνο παράδοσης, τη συχνότητα συλλογής και παράδοσης και την ασφάλεια και αξιοπιστία της καθολικής υπηρεσίας.

(β) Η επιτροπή που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 21 ενημερώνεται και παρακολουθεί την εξέλιξη των μέτρων που έχουν λάβει τα κράτη μέλη για να εξασφαλιστεί η παροχή της καθολικής υπηρεσίας, ιδίως οι υφιστάμενες και προβλεπόμενες συνέπειες επί της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής.

Αιτιολόγηση

Αυτή η συμπλήρωση είναι αναγκαία για να διασφαλιστεί ότι θα εκτιμώνται οι επί του παρόντος μετρήσιμες και οι ενδεχόμενες συνέπειες επί της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής λόγω του πλήρους ανοίγματος της αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών, καθώς η καθολική υπηρεσία είναι ιδιαίτερα σημαντική για την κοινωνική και εδαφική συνοχή.

Τροπολογία 21

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 4

Άρθρο 4, παράγραφος 2 (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν τον καθορισμό μίας ή περισσότερων επιχειρήσεις ως φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας σε τμήμα ή στο σύνολο της εθνικής επικράτειας και για τα διαφορετικά στοιχεία της καθολικής υπηρεσίας. Όταν καθορίζουν τις επιχειρήσεις, τα κράτη μέλη καθορίζουν, τηρουμένου του κοινοτικού δικαίου, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των φορέων αυτών και δημοσιεύουν τις εν λόγω υποχρεώσεις και δικαιώματα. Συγκεκριμένα, τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι όροι υπό τους οποίους ανατίθενται οι καθολικές υπηρεσίες βασίζονται σε αρχές αντικειμενικές, και αναλογικές και οι οποίες αποφεύγουν τις διακρίσεις και εξασφαλίζουν την ελάχιστη στρέβλωση της αγοράς και ότι ο καθορισμός επιχειρήσεων ως φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας υπόκειται σε χρονικό περιορισμό.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν τον καθορισμό μίας ή περισσότερων επιχειρήσεις ως φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας σε τμήμα ή στο σύνολο της εθνικής επικράτειας και για τα διαφορετικά στοιχεία της καθολικής υπηρεσίας. Όταν καθορίζουν τις επιχειρήσεις, τα κράτη μέλη καθορίζουν, τηρουμένου του κοινοτικού δικαίου, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των φορέων αυτών και δημοσιεύουν τις εν λόγω υποχρεώσεις και δικαιώματα. Συγκεκριμένα, τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι όροι υπό τους οποίους ανατίθενται οι καθολικές υπηρεσίες βασίζονται σε αρχές αντικειμενικές, και αναλογικές και οι οποίες αποφεύγουν τις διακρίσεις και εξασφαλίζουν την ελάχιστη στρέβλωση της αγοράς και εγγυώνται τη συνέχεια της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, λαμβανομένου υπόψη του ουσιαστικού της ρόλου για την κοινωνική και εδαφική συνοχή. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν να παρέχεται η καθολική υπηρεσία στο σύνολο της εθνικής επικράτειας.

Ο ορισμός φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας υπόκειται σε περιοδική επανεξέταση, ενώ η διάρκεια εκχώρησης είναι αρκετή ώστε να εγγυάται την απόδοση των επενδύσεων.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή την ταυτότητα του ή των φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας που έχουν καθορίσει.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή την ταυτότητα του ή των φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας που έχουν καθορίσει.

Αιτιολόγηση

Λαμβανομένης υπόψη της γεωγραφίας ορισμένων κρατών μελών (ορεινές ζώνες, αγροτικές αραιοκατοικημένες ζώνες, π.χ. στη Γαλλία και στην Ιταλία) δεν είναι ίσως σκόπιμο να προκηρύσσονται διαγωνισμοί υποβολής προσφορών περιφερειακά για την παροχή καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας.

Τροπολογία 22

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 4 A (νέο)

Άρθρο 5, παράγραφος 1, 5η παύλα (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

 

(4a) Το άρθρο 5, παράγραφος 1, πέμπτη παύλα, αποκτά την ακόλουθη διατύπωση:

- να εξελίσσεται ανάλογα με το τεχνικό, οικονομικό, δημογραφικό και κοινωνικό περιβάλλον καθώς και τις ανάγκες των χρηστών.

(Η τροπολογία προβλέπει την κατά ένα ακόμη σημείο συμπλήρωση της πρότασης της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 97/67/EΚ. Γι’ αυτό το λόγο πρέπει επίσης να τροποποιηθεί το άρθρο 5, παράγραφος 1, πέμπτη παύλα, της οδηγίας 97/67/EΚ κατά τον παραπάνω τρόπο.)

Αιτιολόγηση

Οι συνέπειες των δημογραφικών αλλαγών επιδρούν ήδη στην περιφερειακή ανάπτυξη της Ευρώπης και μελλοντικά θα οδηγήσουν σε όλο και πιο ανισόρροπο αναπτυξιακό δυναμικό στις ευρωπαϊκές περιφέρειες λόγω των μεταβολών στην πληθυσμιακή πυκνότητα. Ο τρόπος οργάνωσης της καθολικής υπηρεσίας δεν πρέπει να αδικεί περιφέρειες που ήδη επηρεάζονται από τις δημογραφικές αλλαγές, καθώς κάτι τέτοιο θα περιόριζε κι άλλο τη συνολική τους ανάπτυξη. Μέριμνα πρέπει να ληφθεί μάλλον για να διασφαλιστεί ότι, παρά τις μεταβολές που επιφέρουν οι δημογραφικές αλλαγές, δεν θα θιγεί η καθολική υπηρεσία στις εν λόγω περιφέρειες.

Τροπολογία 23

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 8

Άρθρο 7, παράγραφος 1 (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

1. Με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2009, τα κράτη μέλη δεν χορηγούν ούτε διατηρούν σε ισχύ αποκλειστικά ή ειδικά δικαιώματα για την εγκαθίδρυση και την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Τα κράτη μέλη μπορούν να χρηματοδοτούν την παροχή καθολικών υπηρεσιών σύμφωνα με ένα ή περισσότερα από τα μέσα που προβλέπονται στις παραγράφους 2, 3 και 4, ή σύμφωνα με κάθε άλλο μέσο που είναι συμβατό με τη συνθήκη ΕΚ.

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να χρηματοδοτούν την παροχή καθολικών υπηρεσιών σύμφωνα με κάθε μέσο που είναι συμβατό με τη συνθήκη ΕΚ.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να περιορίζονται ως προς τους τρόπους που θεωρούν κατάλληλους για τη χρηματοδότηση των υποχρεώσεων περί καθολικής υπηρεσίας. Πέραν τούτου, είναι πρόωρο να εγκριθούν διατάξεις σχετικά με τη χρηματοδότηση της καθολικής υπηρεσίας προτού επιτευχθεί ενδελεχής αξιολόγηση αντικτύπου.

Τροπολογία 24

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 8

Άρθρο 7, παράγραφος 3 (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

3. Όταν ένα κράτος μέλος διαπιστώνει ότι οι υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας, όπως προβλέπονται από την παρούσα οδηγία, συνεπάγονται καθαρό κόστος και αντιπροσωπεύουν άδικη οικονομική επιβάρυνση για τον ή τους φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας, μπορεί:

(α) Να καθιερώσει ένα μηχανισμό για την αποζημίωση της ή των εν λόγω επιχειρήσεων με κρατικά οικονομικά μέσα·

(β) Να επιμερήσει το καθαρό κόστος των υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας μεταξύ των φορέων παροχής υπηρεσιών ή/και των χρηστών.

3. Όταν ένα κράτος μέλος διαπιστώνει ότι οι υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας, όπως προβλέπονται από την παρούσα οδηγία, συνεπάγονται καθαρό κόστος και αντιπροσωπεύουν άδικη οικονομική επιβάρυνση για τον ή τους φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας, πρέπει να θέτει σε εφαρμογή μηχανισμό για την αποζημίωση των φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας για το καθαρό κόστος της παροχής της εν λόγω υπηρεσίας.

Αιτιολόγηση

Το ρυθμιστικό πλαίσιο ποικίλλει ανάλογα με τα κράτη μέλη. Επομένως τα κράτη μέλη για τη χρηματοδότηση της υποχρέωσης καθολικής υπηρεσίας πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν ποικιλία χρηματοδοτικών μηχανισμών προσαρμοσμένων στις παρατηρούμενες διαφορές. Εκτός από την παροχή κρατικής χρηματοδότησης ή τον επιμερισμό του κόστους της καθολικής υπηρεσίας θα μπορούσαν να ενδείκνυνται και άλλα μέτρα.

Τροπολογία 25

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 8

Άρθρο 7, παράγραφος 5 α (νέα) (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

 

5 α. Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος εκτιμά ότι κανένα από τα προαναφερθέντα συστήματα δεν εξασφαλίζει σε βιώσιμη βάση τη χρηματοδότηση του καθαρού κόστους της καθολικής υπηρεσίας, το κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει να αναθέτει υπηρεσίες στον φορέα της καθολικής υπηρεσίας. Οι υπηρεσίες αυτές περιορίζονται στη συλλογή, τη διαλογή, τη μεταφορά και τη διανομή των αντικειμένων της αλληλογραφίας εσωτερικού και της εισερχόμενης διαμεθοριακής αλληλογραφίας, είτε με ταχύτερη διανομή είτε όχι, σύμφωνα με τα εξής όρια βάρους και τιμών.

Εξαιρέσεις ως προς τους περιορισμούς βάρους και τιμής είναι δυνατόν να επιτρέπονται στην περίπτωση που παρέχονται δωρεάν ταχυδρομικές υπηρεσίες σε άτομα τυφλά ή με σοβαρά προβλήματα όρασης.

Στον βαθμό που είναι απαραίτητο για την εξασφάλιση της παροχής της καθολικής υπηρεσίας, λ.χ. λόγω της ιδιαιτερότητας των ταχυδρομικών υπηρεσιών ενός κράτους μέλους, η εξερχόμενη διαμεθοριακή αλληλογραφία μπορεί να συνεχίσει να είναι αποκλειστική εντός των αυτών ορίων τιμής και βάρους.

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή πρέπει να εκδώσει έκθεση σχετικά με την αποτελεσματικότητα των διαφόρων εναλλακτικών μέσων χρηματοδότησης. Μέχρι αυτή την ημερομηνία ο αποκλειστικός τομέας πρέπει να παραμείνει στο πλαίσιο της οδηγίας 97/67/ΕΚ.

Τροπολογία 26

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ

Άρθρο 7, παράγραφος 5 β (νέα) (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

 

Η Επιτροπή προβαίνει σε μελέτη προγνώσεων με σκοπό να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα όλων των εναλλακτικών μέσων χρηματοδότησης βάσει των βέλτιστων πρακτικών που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη και το βαθμό στον οποίο ανταποκρίνεται η καθολική υπηρεσία στις ανάγκες των χρηστών.

Βάσει των πορισμάτων της μελέτης αυτής, η Επιτροπή υποβάλλει, πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2010 και μετά από ευρεία διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερόμενους παράγοντες, έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, μαζί με πρόταση με την οποία θα επιβεβαιώνεται, αν κρίνεται σκόπιμο, το 2012 ως έτος πλήρους υλοποίησης της εσωτερικής αγοράς των ταχυδρομικών υπηρεσιών ή θα ορίζεται οποιοδήποτε άλλο μέτρο σύμφωνα με τα συμπεράσματα της μελέτης.

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή πρέπει να εκδώσει έκθεση σχετικά με την αποτελεσματικότητα των διαφόρων εναλλακτικών μέσων χρηματοδότησης. Μέχρι αυτή την ημερομηνία ο αποκλειστικός τομέας πρέπει να παραμείνει στο πλαίσιο της οδηγίας 97/67/ΕΚ.

Τροπολογία 27

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 8 A (νέο)

Άρθρο 8 (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

 

8α) Το άρθρο 8 της οδηγίας 97/67/ΕΚ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"Άρθρο 8

Οι διατάξεις του άρθρου 7 ισχύουν με την επιφύλαξη του δικαιώματος των κρατών μελών:

- να θεσπίζουν στην εσωτερική τους νομοθεσία ειδικές διατάξεις που ισχύουν για τους φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας για τις ανάγκες της παροχής της καθολικής υπηρεσίας σύμφωνα με κριτήρια αντικειμενικά, αναλογικά τα οποία και δεν εισάγουν διακρίσεις,

- να οργανώνουν την τοποθέτηση γραμματοκιβωτίων στις εθνικές οδούς, την έκδοση γραμματοσήμων και την υπηρεσία συστημένης αλληλογραφίας που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο των δικαστικών ή διοικητικών διαδικασιών, σύμφωνα με την εσωτερική τους νομοθεσία, για τις ανάγκες της καθολικής υπηρεσίας.".

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να επιτραπεί στα κράτη μέλη να εξακολουθήσουν να προβλέπουν ειδικές διατάξεις υπέρ των παρόχων καθολικής υπηρεσίας χάριν της ανάγκης να παρέχεται η καθολική υπηρεσία. Πράγματι, οι πάροχοι καθολικής υπηρεσίας απολαύουν στο πλαίσιο των διαφόρων εθνικών νομοθεσιών ειδικών διατάξεων, λ.χ. σε σχέση με τη νομοθεσία που εφαρμόζεται στις μεταφορές, χάριν πάντα της ανάγκης να παρέχεται η καθολική υπηρεσία.

Τροπολογία 29

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 10

Άρθρο 9, παράγραφος 2, εδάφιο 2 (Οδηγία 97/67/ΕΚ)

Η χορήγηση αδειών μπορεί:

Η χορήγηση αδειών μπορεί:

– κατά περίπτωση, να υπόκειται σε υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας

– κατά περίπτωση, να υπόκειται σε υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας

 

– κατά περίπτωση, να υπόκειται σε υποχρέωση καταβολής οικονομικής συνεισφοράς στους μηχανισμούς επιμερισμού του κόστους που αναφέρονται στο άρθρο 7,

 

– να επιτρέπει στους φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών να επιλέγουν μεταξύ μιας υποχρέωσης παροχής ενός ή περισσοτέρων στοιχείων της καθολικής υπηρεσίας και μιας χρηματοδοτικής συνεισφοράς στο μηχανισμό επιμερισμού του κόστους που προβλέπεται στο άρθρο 7 για τη χρηματοδότηση της εκτέλεσης των στοιχείων αυτών,

- εάν είναι απαραίτητο, να επιβάλει απαιτήσεις σχετικά με την ποιότητα, τη διαθεσιμότητα και την εκτέλεση των σχετικών υπηρεσιών,

- εάν είναι απαραίτητο, να επιβάλει απαιτήσεις σχετικά με την ποιότητα, τη διαθεσιμότητα και την εκτέλεση των σχετικών υπηρεσιών.

- κατά περίπτωση, να υπόκειται σε υποχρέωση καταβολής οικονομικής συνεισφοράς στους μηχανισμούς επιμερισμού του κόστους που αναφέρονται στο άρθρο 7.

 

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της δυνατότητας των κρατών μελών να θεσπίζουν μηχανισμούς αδειοδότησης, ώστε να επιτρέπουν στους φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών να επιλέγουν μεταξύ της εκτέλεσης μιας ή περισσοτέρων υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας και της συνεισφοράς στο κόστος αυτών των υποχρεώσεων που εκτελεί ο φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας. Τούτο θα παρείχε μεγαλύτερη νομική βεβαιότητα στα κράτη μέλη που επιθυμούν να θεσπίσουν ρυθμιστικά συστήματα του τύπου 'pay or play' .

Τροπολογία 29

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 10 Α (νέο)

Άρθρο 9, παράγραφος 2α (νέα) (οδηγία 97/67/ΕΚ)

 

2a. Για να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού και να ληφθεί υπόψη η σχέση που έχει ο ταχυδρομικός τομέας με τις ευκαιρίες απασχόλησης, ιδίως στις αγροτικές περιοχές, τα κράτη μέλη λαμβάνουν ρυθμιστικά μέτρα, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι δεν θα επιδεινωθούν οι συνθήκες απασχόλησης στον ταχυδρομικό τομέα και ότι θα προκύψουν θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας στους νέους φορείς παροχής υπηρεσιών. Τούτο μπορεί να επιτευχθεί ιδίως με τις συμφωνίες συλλογικής διαπραγμάτευσης ή με τον ορισμό κατώτατων μισθών ή στο πλαίσιο των συστημάτων αδειοδότησης.

(Η τροπολογία προβλέπει τη συμπλήρωση της πρότασης της Επιτροπής για τροποποίηση της οδηγίας 97/67/ΕΚ σχετικά με την πλήρη υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών κατά ένα επιπλέον σημείο. Για αυτό το σκοπό πρέπει να προστεθεί ένα άρθρο στην οδηγία 97/67/ΕΚ της 15ης Δεκεμβρίου 1997, όπως παραπάνω.)

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένες αγορές ταχυδρομικών υπηρεσιών που άνοιξαν στον ανταγωνισμό οι εργασιακές συνθήκες στους νέους παρόχους είναι δυσμενέστερες από ό,τι στο φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας. Τούτο οδηγεί αφενός σε στρέβλωση του ανταγωνισμού αφετέρου σε επιδείνωση της αγοράς εργασίας στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών, οι δε αρνητικές επιπτώσεις τούτων θα βαρύνουν την αγορά εργασίας ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της ΕΕ καθώς και στις αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές, οι οποίες λαμβάνουν διαρθρωτικές ενισχύσεις.

Τροπολογία 30

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 14

Άρθρο 12, περίπτωση 1 (οδηγία 97/67/ΕΚ)

- οι τιμές πρέπει να είναι προσιτές και να επιτρέπουν την πρόσβαση του συνόλου των χρηστών στις προσφερόμενες υπηρεσίες. Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν ή να καθιερώνουν δωρεάν ταχυδρομική υπηρεσία για άτομα τυφλά ή με σοβαρά προβλήματα όρασης,

- οι τιμές πρέπει να είναι προσιτές και να επιτρέπουν την πρόσβαση του συνόλου των χρηστών στις προσφερόμενες υπηρεσίες. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να παρακολουθούν όλες τις αυξήσεις τιμών που γίνονται καθ' υπέρβαση του εθνικού δείκτη τιμών καταναλωτή, προκειμένου να διατηρήσουν τις ταχυδρομικές υπηρεσίες σε προσιτή τιμή. Τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίζουν νομικές διατάξεις οι οποίες να διατηρούν ή να καθιερώνουν δωρεάν ταχυδρομική υπηρεσία για άτομα τυφλά ή με σοβαρά προβλήματα όρασης,

Αιτιολόγηση

Σε μια αγορά ανοικτή στον ανταγωνισμό δεν επιτρέπεται να έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα οι πάροχοι υπηρεσιών που δεν παρέχουν δωρεάν ταχυδρομικές υπηρεσίες στους τυφλούς και στα άτομα με μειωμένη όραση. Αντιθέτως, μια τέτοια υποχρέωση πρέπει να αποτελεί τμήμα των υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας που απαιτείται για την κοινωνική και εδαφική συνοχή.

Τροπολογία 31

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 17

Άρθρο 21, παράγραφος 1 (οδηγία 97/67/ΕΚ)

1. Η Επιτροπή επικουρείται από μια επιτροπή.

1. Η Επιτροπή επικουρείται από μια επιτροπή. Η επιτροπή συντίθεται από εκπροσώπους των κρατών μελών καθώς και από περιφερειακές και τοπικές αρχές κάθε κράτους μέλους χωριστά.

Αιτιολόγηση

Η επιτροπή διαθέτει σημαντικές εκτελεστικές αρμοδιότητες για την εφαρμογή της οδηγίας, οι οποίες έχουν επίδραση επί της εδαφικής συνοχής. Ως εκ τούτου είναι σημαντικό να εκπροσωπείται σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο κάθε κράτος μέλος στην επιτροπή, ώστε να συμμετέχει στην εφαρμογή των μέτρων. Μόνο μια τέτοια συμμετοχή θα επιτρέψει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι συνέπειες που έχει η διαδικασία του ανοίγματος στον ανταγωνισμό επί της εδαφικής συνοχής.

Τροπολογία 32

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 21

Άρθρο 23 (οδηγία 97/67/ΕΚ)

Κάθε τρία έτη, και για πρώτη φορά το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2011, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο μια έκθεση για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, όπου περιλαμβάνονται οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις εξελίξεις του τομέα, ιδίως όσον αφορά τις οικονομικές και κοινωνικές πτυχές, τις πτυχές τις σχετικές με την απασχόληση και τις τεχνολογικές πτυχές καθώς και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η έκθεση αυτή θα συνοδεύεται ενδεχομένως από προτάσεις προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας την 1η Ιανουαρίου 2009, η Επιτροπή εκπονεί συγκριτική μελέτη αξιολόγησης των επιπτώσεων και υποβάλλει έκθεση σχετικά με:

- το κόστος και τα οφέλη των διαφόρων πιθανών μηχανισμών για τη χρηματοδότηση των υποχρεώσεων παροχής καθολικής υπηρεσίας στον ταχυδρομικό τομέα, δίνοντας δυνατότητα αξιολόγησης των επιπτώσεων όσον αφορά την ανταγωνιστική ουδετερότητα, τη διαφάνεια, την ασφάλεια δικαίου, την επιχειρησιακή αξιοπιστία και τις κρατικές ενισχύσεις·

- τον αντίκτυπο των διατάξεων αυτής της οδηγίας στις κοινωνικές και εργασιακές συνθήκες, περιλαμβανομένης της ποιότητας της απασχόλησης και του απασχολούμενου προσωπικού από τους παρόχους καθολικής υπηρεσίας σε όλα τα κράτη μέλη·

- τις υφιστάμενες και προβλεπόμενες συνέπειες που θα έχει άνοιγμα της αγοράς επί της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής·

Έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσής της, η Επιτροπή υποβάλλει προτάσεις όσον αφορά την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς στις υπηρεσίες ταχυδρομείων, ιδίως όσον αφορά τις μεθόδους χρηματοδότησης της καθολικής υπηρεσίας.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να εξετάζει η έκθεση και τις συνέπειες από το άνοιγμα της αγοράς επί της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και να ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθώς και το Συμβούλιο σε τακτά διαστήματα, ώστε να ληφθούν ρυθμιστικά μέτρα, αν κάτι τέτοιο χρειαστεί.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Πλήρης υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών

Έγγραφα αναφοράς

COM(2006)0594 - C6-0354/2006 - 2006/0196(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

TRAN

Γνωμοδοτική επιτροπή

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

REGI

1.2.2007

 

 

 

Συντάκτης γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Richard Seeber

1.2.2007

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

20.3.2007

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

2.5.2007

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

28

13

6

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alfonso Andria, Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Wolfgang Bulfon, Antonio De Blasio, Vasile Dîncu, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Eugenijus Gentvilas, Ambroise Guellec, Gábor Harangozó, Marian Harkin, Jim Higgins, Alain Hutchinson, Mieczysław Edmund Janowski, Gisela Kallenbach, Tunne Kelam, Miloš Koterec, Constanze Angela Krehl, Mario Mantovani, Miguel Angel Martínez Martínez, Miroslav Mikolášik, Jan Olbrycht, Maria Petre, Markus Pieper, Elisabeth Schroedter, Grażyna Staniszewska, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Vladimír Železný, Σταύρος Αρναουτάκης, Γιαννάκης Μάτσης, Евгени Кирилов

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Bastiaan Belder, Silvia Ciornei, Brigitte Douay, Den Dover, Riitta Myller, Zita Pleštinská, Christa Prets, Miloslav Ransdorf, Richard Seeber, László Surján, Károly Ferenc Szabó

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Henrik Lax, Véronique De Keyser, Samuli Pohjamo

  • [1]  Πρόταση οδηγίας για την τροποποίηση της οδηγίας 97/67/ΕΚ σχετικά με την πλήρη υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών.
  • [2]  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Πλήρης υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών

Έγγραφα αναφοράς

COM(2006)0594 - C6-0354/2006 - 2006/0196(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

18.10.2006

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

14.11.2006

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

14.11.2006

EMPL

14.11.2006

ITRE

14.11.2006

IMCO

14.11.2006

 

REGI

1.2.2007

 

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Markus Ferber

28.11.2006

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

28.2.2007

27.3.2007

4.6.2007

 

Ημερομηνία έγκρισης

18.6.2007

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

38

6

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Jean-Louis Bourlanges, Paolo Costa, Michael Cramer, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Emanuel Jardim Fernandes, Mathieu Grosch, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Sepp Kusstatscher, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Robert Navarro, Willi Piecyk, Paweł Bartłomiej Piskorski, Luís Queiró, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto, Marta Vincenzi, Roberts Zīle, Γεώργιος Τούσσας

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Zsolt László Becsey, Johannes Blokland, Fausto Correia, Markus Ferber, Jeanine Hennis-Plasschaert, Elisabeth Jeggle, Rosa Miguélez Ramos, Corien Wortmann-Kool

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Ημερομηνία κατάθεσης

25.6.2007