MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 97/67/EY muuttamisesta siltä osin kuin se koskee yhteisön postipalvelujen sisämarkkinoiden täysimääräistä toteuttamista

22.6.2007 - (KOM(2006)0594 – C6‑0354/2006 – 2006/0196(COD)) - ***I

Liikenne- ja matkailuvaliokunta
Esittelijä: Markus Ferber

Menettely : 2006/0196(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0246/2007
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0246/2007
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 97/67/EY muuttamisesta siltä osin kuin se koskee yhteisön postipalvelujen sisämarkkinoiden täysimääräistä toteuttamista

(KOM(2006)0594 – C6‑0354/2006 – 2006/0196(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2006)0594)[1],

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 47 artiklan 2 kohdan, 55 ja 95 artiklat, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6‑0354/2006),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön ja talous- ja raha-asioiden valiokunnan, työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan, teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan sekä sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan lausunnot (A6‑0246/2007),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission tekstiParlamentin tarkistukset

Tarkistus 1

JOHDANTO-OSAN 3 A KAPPALE (uusi)

 

(3 a) Yleistä taloudellista etua koskevien palvelujen myönteistä roolia korostettiin lokakuussa 2005 tehdyssä erityisessä eurobarometritutkimuksessa n:o 219, joka osoitti, että postipalvelut ovat Euroopan unionin käyttäjien eniten arvostamia yleistä taloudellista etua koskevia palveluja, joihin 77 prosenttia haastatelluista oli tyytyväisiä.

Perustelu

Vaikka yleistä taloudellista etua koskevat palvelut kuuluvat unionin arvoihin, on kuitenkin tarpeen korostaa Euroopan unionin käyttäjien postipalveluja kohtaan osoittamaa arvostusta ja erityistä tyytyväisyyttä.

On korostettava postipalvelujen käyttäjien korkeaa tyytyväisyysastetta Euroopan unionissa.

On tarpeen tähdentää postipalvelujen käyttäjien korkeaa tyytyväisyysastetta Euroopan unionissa.

Tarkistus 2

JOHDANTO-OSAN 3 B KAPPALE (uusi)

 

(3 b) Koska postipalvelut ovat olennainen viestinnän ja tietojenvaihdon väline, niillä on olennainen asema Euroopan unionin sosiaalista, taloudellista ja alueellista yhteenkuuluvuutta koskevien tavoitteiden saavuttamisessa.

Perustelu

Postipalvelut ovat merkittäviä kaupunkialueiden ja maaseudun talouskehityksen kannalta ja ne edistävät sosiaalista yhteenkuuluvuutta kummassakin aluetyypissä.

Tarkistus 3

JOHDANTO-OSAN 4 A KAPPALE (uusi)

 

(4 a) Euroopan postimarkkinat ovat viime aikoina muuttuneet rajusti, ja teknologinen edistys sekä sääntelyn vapauttamisesta johtuva kilpailun lisääntyminen ovat vauhdittaneet tätä kehitystä. Globalisaation takia on tärkeää omaksua ennakoiva, kehitysmyönteinen asenne, jottei unionin kansalaisia estettäisi hyötymästä tällaisten muutosten tuomista eduista.

Tarkistus 4

JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE

(6) Vuoden 2006 helmikuun 2 päivänä antamassaan päätöslauselmassa Euroopan parlamentti korostaa tehokkaiden postipalvelujen sosioekonomista merkitystä ja tärkeää asemaa Lissabonin strategian puitteissa ja toteaa, että tähänastiset uudistustoimet ovat aikaansaaneet postialalla huomattavaa myönteistä kehitystä, muun muassa parannuksia laadussa, tehokkuudessa ja asiakaslähtöisyydessä.

(6) Vuoden 2006 helmikuun 2 päivänä antamassaan päätöslauselmassa Euroopan parlamentti korostaa tehokkaiden postipalvelujen sosioekonomista merkitystä ja tärkeää asemaa Lissabonin strategian puitteissa ja toteaa, että tähänastiset uudistustoimet ovat aikaansaaneet postialalla huomattavaa myönteistä kehitystä, muun muassa parannuksia laadussa, tehokkuudessa ja asiakaslähtöisyydessä. Ottaen huomioon yleispalvelun velvoitteiden toisinaan selvästi erilaiset kehityssuunnat jäsenvaltioissa, Euroopan parlamentti on kehottanut komissiota keskittämään ennakoivaa tutkimusta tehdessään ponnistelunsa erityisesti yleispalvelun tarjoamisen laatuun sekä sen tulevaan rahoitukseen ja ehdottamaan kyseisen tutkimuksen puitteissa yleispalvelun määritelmää, soveltamisalaa ja sopivaa rahoitusta. Se toteaa myös, että postiverkostojen alueelliset ja sosiaaliset ulottuvuudet ovat korvaamattomia ja mahdollistavat keskeisten lähipalvelujen yleisen saatavuuden.

Perustelu

On tarpeen muistuttaa komissiota parlamentin postidirektiivin soveltamista koskevassa päätöslauselmassaan 2. helmikuuta 2006 sille esittämistä varsin konkreettisista pyynnöistä nyt, kun komissio aloittaa ennakoivan tutkimuksen tekemisen.

Euroopan parlamentti korosti päätöslauselmassaan postipalvelujen keskeistä merkitystä sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden kannalta ja asia olisi mainittava myös direktiivissä.

Tarkistus 5

JOHDANTO-OSAN 7 KAPPALE

(7) Direktiivin 97/67/EY mukaisesti on tehty ennakoiva tutkimus, jossa kunkin jäsenmaan osalta arvioidaan, mitä vaikutuksia postipalvelujen sisämarkkinoiden täysimääräisellä toteuttamisella vuonna 2009 on yleispalveluun. Lisäksi komissio on tehnyt yhteisön postialaa koskevan perusteellisen selvityksen, tilannut tutkimuksia alan taloudellisesta, sosiaalisesta ja teknologisesta kehityksestä ja kuullut laajalti intressitahoja.

(7) Direktiivin 97/67/EY mukaisesti on tehty ennakoiva tutkimus, jossa arvioidaan, mitä vaikutuksia postipalvelujen sisämarkkinoiden täysimääräisellä toteuttamisella vuonna 2009 on yleispalveluun. Lisäksi komissio on tehnyt yhteisön postialaa koskevan perusteellisen selvityksen, tilannut tutkimuksia alan taloudellisesta, sosiaalisesta ja teknologisesta kehityksestä ja kuullut laajalti intressitahoja. Toistaiseksi ei ole kuitenkaan saatavilla kutakin yksittäistä jäsenvaltiota koskevaa ympäristövaikutusten arviointia, jossa otetaan huomioon kansalliset maantieteelliset erot.

Perustelu

Tähän päivään mennessä komissio ei ole teettänyt erillisiä vaikutustutkimuksia kustakin 27 jäsenvaltiosta, vaikka postinjakelua ei pitäisi arvioida samoin perustein kaikilla alueilla. Toisissa maissa maantieteellisiä rajoitteita ei ole, kun taas toisissa maissa suuri osa ihmisistä asuu maaseudulla, vuoristossa tai saaristossa.

Tarkistus 6

JOHDANTO-OSAN 8 KAPPALE

(8) Ennakoivan tutkimuksen mukaan perustavoite eli yleispalvelun tarjonnan turvaaminen kestävällä tavalla noudattaen jäsenvaltioiden direktiivin 97/67/EY mukaisesti määrittelemää laatustandardia voidaan saavuttaa koko yhteisössä vuoteen 2009 mennessä ilman, että on tarpeen säilyttää varatut palvelut.

(8) Ennakoivassa tutkimuksessa väitetään, että perustavoite eli yleispalvelun tarjonnan turvaaminen kestävällä tavalla noudattaen jäsenvaltioiden direktiivin 97/67/EY mukaisesti määrittelemää laatustandardia voidaan saavuttaa koko yhteisössä vuoteen 2009 mennessä ilman, että on tarpeen säilyttää varatut palvelut. Ennakoivassa tutkimuksessa ei kuitenkaan annettu riittävästi näyttöä siitä, että kestävä yleispalvelu kyetään takaamaan jokaisessa yksittäisessä jäsenvaltiossa tasa-arvoisesti, jos postimarkkinat avataan täysimääräisesti vuoteen 2009 mennessä.

Perustelu

Ennakoiva tutkimus ei osoita, että yleispalvelua tarjottaisiin kestävästi kaikissa jäsenvaltioissa.

Tarkistus 7

JOHDANTO-OSAN 10 KAPPALE

(10) Ennakoiva tutkimus osoittaa, että palvelujen varaamista ei enää ole pidettävä suositeltuna yleispalvelun rahoitusvaihtoehtona. Tämän arvion taustalla on yhteisön ja sen jäsenvaltioiden kiinnostus sisämarkkinoiden toteuttamiseen, sen tuomiin mahdollisuuksiin kasvun ja työllisyyden alalla sekä tehokkaiden yleistä taloudellista etua koskevien palvelujen yleisen saatavuuden varmistamiseen. Siksi on aiheellista vahvistaa 1 päivä tammikuuta 2009 postipalvelujen sisämarkkinoiden toteuttamisen tavoitepäivämääräksi.

(10) Ennakoiva tutkimus osoittaa, että palvelujen varaamista ei enää ole pidettävä suositeltuna yleispalvelun rahoitusvaihtoehtona. Tämän arvion taustalla on yhteisön ja sen jäsenvaltioiden kiinnostus sisämarkkinoiden toteuttamiseen, sen tuomiin mahdollisuuksiin kasvun ja työllisyyden alalla sekä tehokkaiden yleistä taloudellista etua koskevien palvelujen yleisen saatavuuden varmistamiseen.

Tarkistus 8

JOHDANTO-OSAN 11 KAPPALE

(11) Postialalla vallitsee useita muutosvoimia, kuten kysyntä ja vaihtelevat asiakastarpeet, organisatoriset muutokset, automaatio ja uusien tekniikoiden käyttöönotto, perinteisten viestimien korvaaminen sähköisellä viestinnällä ja markkinoiden avaaminen.

(11) Postialalla vallitsee useita muutosvoimia, kuten kysyntä ja vaihtelevat asiakastarpeet, organisatoriset muutokset, automaatio ja uusien tekniikoiden käyttöönotto, perinteisten viestimien korvaaminen sähköisellä viestinnällä ja markkinoiden avaaminen. Jotta voidaan kohdata kilpailu, täyttää kuluttajien uudet vaatimukset ja varmistaa uudet rahoituslähteet, postipalveluiden tarjoajat voivat monipuolistaa toimintojaan tarjoamalla sähköisiä palveluita yrityksille tai muita tietoyhteiskunnan palveluita.

Perustelu

Sähköisten palveluiden tarjoaminen yrityksille ja muut tietoyhteiskunnan palvelut voivat mahdollistaa sen, että postipalveluiden tarjoajat varmistavat uusien markkina-alueiden kehittymisen yhtä aikaa perinteisten postipalveluiden kanssa.

Tarkistus 9

JOHDANTO-OSAN 11 A KAPPALE (uusi)

 

(11 a) Postipalvelun tarjoajia, nimetyt yleispalvelun tarjoajat mukaan lukien, kannustetaan parantamaan tehokkuutta uusilla kilpailuhaasteilla, jotka poikkeavat perinteisistä postipalveluista (kuten digitalisointi ja sähköinen viestintä), ja tämä edistää jo sinällään merkittävästi kilpailun lisääntymistä.

Perustelu

Postipalvelun tarjoajien ja yleispalvelun tarjoajien on nykyaikaistettava toimintaansa ja parannettava tehokkuuttaan, koska muut kuin perinteiset välineet ja uuden teknisten saavutusten suomat mahdollisuudet merkitsevät huomattavaa kilpailuhaastetta.

Tarkistus 10

JOHDANTO-OSAN 12 KAPPALE

(12) Markkinoiden täysimääräinen avaaminen edistää postimarkkinoiden laajenemista. Lisäksi se edistää pysyvien ja korkealaatuisten työpaikkojen säilymistä yleispalvelua tarjoavissa yrityksissä sekä uusien työpaikkojen luomista muiden toimijoiden ja tulokkaiden alalla sekä asiaan liittyvillä elinkeinoaloilla. Tällä direktiivillä ei rajoiteta jäsenvaltioiden toimivaltaa säännellä työehtoja postipalvelujen alalla.

(12) Markkinoiden asteittainen avaaminen voi huolellisesti valmisteltuna edistää postimarkkinoiden laajenemista. Lisäksi se voi edistää kilpailuneutraaliuden varmistavissa olosuhteissa pysyvien ja korkealaatuisten työpaikkojen säilymistä yleispalvelua tarjoavissa yrityksissä sekä uusien työpaikkojen luomista muiden toimijoiden ja tulokkaiden alalla sekä asiaan liittyvillä elinkeinoaloilla. Tällä direktiivillä ei rajoiteta jäsenvaltioiden toimivaltaa säännellä työehtoja postipalvelujen alalla, minkä ei pitäisi kuitenkaan johtaa epäoikeudenmukaiseen kilpailuun. Sosiaaliset näkökohdat, erityisesti aiemmin postipalvelujen tarjoamiseen palkattu henkilökunta, on otettava asianmukaisesti huomioon valmisteltaessa markkinoiden avaamista.

Perustelu

Markkinoiden avaaminen on toteutettava huolellisesti, etenkään postipalvelujen tarjoajien välisten erilaisten työllistämisehtojen ei pitäisi johtaa epäoikeudenmukaiseen kilpailuun.

Tarkistus 11

JOHDANTO-OSAN 13 KAPPALE

(13) Kilpailukyvyn lisääntymisen myötä postialalla voitaneen hyödyntää vaihtoehtoisia viestintämenetelmiä ja tarjota entistä korkealuokkaisempia palveluja yhä vaativammille käyttäjille.

(13) Kilpailukyvyn lisääntymisen myötä postialalla voitaneen hyödyntää vaihtoehtoisia viestintämenetelmiä ja tarjota entistä korkealuokkaisempia palveluja yhä vaativammille käyttäjille. Markkinoiden avaaminen edelleen hyödyttää jatkossakin kuluttajia sekä erityisesti pk-yrityksiä niin postin lähettäjinä kuin vastaanottajinakin parantamalla laatua, lisäämällä valinnanmahdollisuuksia sekä tuomalla hinnanalennuksia, innovatiivisia palveluja ja liiketoimintamalleja. Nykyiset postimarkkinat ovat osa laajempia viestintäalan markkinoita, joihin kuuluvat myös sähköiset viestit, mikä olisi otettava huomioon markkinoita arvioitaessa.

Perustelu

Yleispalvelua olisi yksittäisten lähetysten osalta kehitettävä edelleen kuluttajansuojavälineeksi. Joukkolähetysten postittajat eivät tarvitse yleispalvelun tarjoamaa suojaa. Joukkolähetysten kuljettaminen tapahtuu kilpailun piirissä kysynnän perusteella.

Postipalveluja on tarkasteltava suhteessa koko viestintämarkkinoihin, joihin kuuluu myös sähköinen viestintä, kuten sähköpostiviestit.

Tarkistus 12

JOHDANTO-OSAN 13 A KAPPALE (uusi)

 

(13 a) Maaseudun ja vuoristo- ja saarialueiden postiverkostolla on merkittävä asema sikäläisen liiketoiminnan integroimisessa kansalliseen/globaaliin talouteen sekä sosiaalisia näkökohtia ja työllisyysnäkökohtia koskevan yhteenkuuluvuuden säilyttämisessä. Lisäksi vuoristo- ja saarialueiden maaseudun postikonttorit voivat tarjota keskeisen infrastruktuuriverkon, jolla varmistetaan uusien televiestintätekniikoiden yleinen saatavuus.

Perustelu

Postiverkosto merkitsee vuoristo- ja saarialueiden asukkaille ja liiketoiminnalle yhteyttä muun maailman talouteen sekä yhteyttä uusiin televiestintätekniikoihin.

Tarkistus 13

JOHDANTO-OSAN 14 KAPPALE

(14) Postialaan läheisesti liittyvillä viestintämarkkinoilla tapahtuneella kehityksellä on ollut monenlaisia vaikutuksia yhteisön eri alueisiin ja väestönosiin sekä postipalvelujen käyttöön. Koska alueellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus olisi säilytettävä, ja ottaen huomioon jäsenvaltioiden mahdollisuus mukauttaa joitakin erityisiä palveluja paikalliseen kysyntään käyttämällä direktiivissä 97/67/EY säädettyä joustavuutta, on asianmukaista säilyttää kokonaisuudessaan yleispalvelu ja vastaavat laatuvaatimukset, siten kuin niistä säädetään kyseisessä direktiivissä. Sen varmistamiseksi, että markkinoiden avaaminen hyödyttää myös jatkossa kaikkia käyttäjiä, erityisesti kuluttajia ja pk-yrityksiä, jäsenvaltioiden on seurattava ja valvottava markkinoiden kehitystä. Jäsenvaltioiden on toteutettava asianmukaisia sääntelytoimia, siten kuin niistä säädetään postidirektiivissä, jotta postipalvelujen saatavuus vastaa myös jatkossa kuluttajien tarpeita, ja tarvittaessa taattava palvelujen vähimmäismäärä samantyyppisissä lähetyspaikoissa.

(14) Postialaan läheisesti liittyvillä viestintämarkkinoilla tapahtuneella kehityksellä on ollut monenlaisia vaikutuksia yhteisön eri alueisiin ja väestönosiin sekä postipalvelujen käyttöön. Koska alueellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus olisi säilytettävä, ja ottaen huomioon jäsenvaltioiden mahdollisuus mukauttaa joitakin erityisiä palveluja paikalliseen kysyntään käyttämällä direktiivissä 97/67/EY säädettyä joustavuutta, on asianmukaista säilyttää kokonaisuudessaan yleispalvelu ja vastaavat laatuvaatimukset, siten kuin niistä säädetään kyseisessä direktiivissä. Sen varmistamiseksi, että markkinoiden avaaminen hyödyttää myös jatkossa kaikkia käyttäjiä, erityisesti kuluttajia ja pk-yrityksiä, jäsenvaltioiden on seurattava ja valvottava markkinoiden kehitystä. Jäsenvaltioiden on toteutettava asianmukaisia sääntelytoimia, siten kuin niistä säädetään postidirektiivissä, ja varmistettava, että postipalvelujen saatavuus vastaa myös jatkossa kuluttajien tarpeita, ja tarvittaessa taattava palvelujen vähimmäismäärä samantyyppisissä lähetyspaikoissa, sekä huolehdittava erityisesti siitä, että postipalvelujen lähetyspaikkatiheys ei huonone maaseudun alueilla ja syrjäisillä alueilla. Jäsenvaltioiden olisi samalla otettava käyttöön ja langetettava seuraamuksia palvelun tarjoajille, jos ne eivät noudata velvoitteitaan.

Perustelu

Muutoksella varmistetaan, että postipalvelujen saatavuus ei heikkene maaseudulla eikä syrjäisillä alueilla ja että vapauttaminen ei vaaranna alueellista yhteenkuuluvuutta.

Tarkistus 14

JOHDANTO-OSAN 14 A KAPPALE (uusi)

 

(14 a) Direktiivin 96/97/EY takaama yleispalvelu turvaa yhden keräilyn ja yhden jakelun kaikkien luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden talouksiin tai toimitiloihin jokaisena arkipäivänä myös syrjäisillä tai harvaanasutuilla alueilla.

Perustelu

On tarpeen selkeyttää edelleen, että direktiivi takaa viitenä päivänä viikossa postipalvelut syrjäisillä ja harvaanasutuilla alueilla.

Tarkistus 15

JOHDANTO-OSAN 14 B KAPPALE (uusi)

 

(14 b) Termi 'käyttäjät' sisältää yleispalvelua käyttävät yksittäiset kuluttajat ja kaupalliset yksiköt, ellei direktiivissä 97/67/EY toisin todeta.

Perustelu

Käyttäjiä koskevan termin selkiyttäminen direktiivissä auttaa johdonmukaisen sanaston käyttämisessä aikaisemmissa postipalveludirektiiveissä käytetyn mukaisesti.

Tarkistus 16

JOHDANTO-OSAN 14 C KAPPALE (uusi)

 

(14 c) Laadukkaiden postipalvelujen saatavilla olo edistää merkittävästi sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta koskevan tavoitteen saavuttamista. Sähköinen liiketoiminta tarjoaa etenkin syrjäisillä ja harvaan asutuilla alueilla uusia mahdollisuuksia taloudelliseen toimintaan osallistumiseen, ja hyvien postipalvelujen saatavuus on yksi tämän toiminnan edellytyksistä.

Perustelu

Erillinen kappale on tarpeen postipalvelujen tärkeän merkityksen korostamiseksi maaseudulla, harvaan asutuilla ja syrjäisillä alueilla. Siten on otettava huomioon, että sähköinen kaupankäynti voi juuri näillä alueilla turvata tavaroiden ja palvelujen saatavuuden. Sähköisen kaupankäynnin potentiaalia kyetään hyödyntämään täysipainoisesti ainoastaan kun tarjolla on tyydyttäviä postipalveluja.

Tarkistus 17

JOHDANTO-OSAN 15 KAPPALE

(15) Direktiivin 97/67/EY mukaan yleispalvelun tarjonnan olisi ensisijaisesti tapahduttava yleispalvelun tarjoajien nimeämisen kautta. Kilpailun ja valinnanvaran lisääntymisen vuoksi jäsenvaltioilla olisi oltava käytössään enemmän joustavuutta valita kaikkein tehokkain ja tarkoituksenmukaisin mekanismi yleispalvelun saatavuuden takaamiseksi, minkä yhteydessä on noudatettava objektiivisuuden, avoimuuden, syrjimättömyyden, suhteellisuuden ja markkinoiden mahdollisimman vähäisen vääristymisen periaatteita, jotta voidaan varmistaa postipalvelujen vapaa tarjonta sisämarkkinoilla. Jäsenvaltiot voivat päättää käyttää yhtä tai useampaa seuraavista vaihtoehdoista: yleispalvelun tarjonta markkinavoimin, yhden tai useamman yrityksen nimeäminen tarjoamaan yleispalvelun eri osia tai kattamaan jäsenvaltion alueen eri osia ja julkinen palvelunhankinta.

(15) Direktiivin 97/67/EY mukaan yleispalvelun tarjonnan olisi ensisijaisesti tapahduttava yleispalvelun tarjoajien nimeämisen kautta. Kilpailun ja valinnanvaran lisääntymisen vuoksi jäsenvaltioilla olisi oltava käytössään enemmän joustavuutta valita kaikkein tehokkain ja tarkoituksenmukaisin mekanismi yleispalvelun saatavuuden takaamiseksi, minkä yhteydessä on noudatettava objektiivisuuden, avoimuuden, syrjimättömyyden, suhteellisuuden ja markkinoiden mahdollisimman vähäisen vääristymisen periaatteita, jotta voidaan varmistaa postipalvelujen vapaa tarjonta sisämarkkinoilla. Jäsenvaltiot voivat päättää käyttää yhtä tai useampaa seuraavista vaihtoehdoista: yleispalvelun tarjonta markkinavoimin, yhden tai useamman yrityksen nimeäminen tarjoamaan yleispalvelun eri osia tai kattamaan jäsenvaltion alueen eri osia ja julkinen palvelunhankinta.

 

Siltä varalta, että jäsenvaltiot päättävät nimetä yhden tai useamman yrityksen tarjoamaan yleispalvelua tai sen eri osia, on varmistettava, että myös muut yleispalvelun tarjoajat kykenevät täyttämään yleispalvelua koskevat laatuvaatimukset.

Tarkistus 18

JOHDANTO-OSAN 16 KAPPALE

(16) On tärkeää, että käyttäjille tiedotetaan kattavasti tarjottavasta yleispalvelusta ja että postipalveluja tarjoavat yritykset tuntevat yleispalvelun tarjoajien oikeudet ja velvollisuudet. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että kuluttajat saavat jatkuvasti yksityiskohtaista tietoa yksittäisten palvelujen ominaisuuksista ja saatavuudesta. On kuitenkin aiheellista sallia jäsenvaltioiden päättää itse näiden tietojen levittämistavasta saman suuremman joustavuuden mukaisesti, jota jäsenvaltiot voivat noudattaa yleispalvelun tarjonnan varmistamiseksi muulla tavoin kuin yleispalvelun tarjoajien nimeämisen kautta.

(16) On tärkeää, että käyttäjille tiedotetaan kattavasti tarjottavasta yleispalvelusta ja että postipalveluja tarjoavat yritykset tuntevat yleispalvelun tarjoajien oikeudet ja velvollisuudet. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että kuluttajat saavat jatkuvasti yksityiskohtaista tietoa yksittäisten palvelujen ominaisuuksista ja saatavuudesta. Kansallisten sääntelyviranomaisten olisi valvottava, että kaikki tällainen tieto annetaan saataville. On kuitenkin aiheellista sallia jäsenvaltioiden päättää itse näiden tietojen levittämistavasta saman suuremman joustavuuden mukaisesti, jota jäsenvaltiot voivat noudattaa yleispalvelun tarjonnan varmistamiseksi muulla tavoin kuin yleispalvelun tarjoajien nimeämisen kautta.

Perustelu

On selvennettävä, mitä tietoa pitäisi olla saatavilla eri käyttäjille. On kuitenkin tärkeää turvata käyttäjien oikeus tietoon kansallisten sääntelyviranomaisten valvonnan kautta.

Tarkistus 19

JOHDANTO-OSAN 17 KAPPALE

(17) Tutkimustulosten perusteella ja ottaen huomioon postipalvelujen sisämarkkinoiden täysimääräisten mahdollisuuksien hyödyntäminen on aiheellista lakkauttaa varattujen palvelujen ja erityisoikeuksien käyttö yleispalvelun rahoitusmekanismina.

(17) Tutkimustulosten perusteella ja ottaen huomioon postipalvelujen sisämarkkinoiden täysimääräisten mahdollisuuksien hyödyntäminen on aiheellista lakkauttaa varattujen palvelujen ja erityisoikeuksien käyttö yleispalvelun rahoitusmekanismina. Jäsenvaltioiden tilanteen perusteella on syytä vahvistaa vuoden 2010 loppu postialan yksinoikeuksien poistamisen lopulliseksi määrärajaksi.

Tarkistus 20

JOHDANTO-OSAN 18 KAPPALE

(18) Joissakin jäsenvaltioissa voi silti olla tarpeen rahoittaa ulkoisesti yleispalvelun nettomääräisiä jäännöskustannuksia. Siksi on määriteltävä tarkkaan, mitä vaihtoehtoja yleispalvelun rahoittamiseksi on käytettävissä – kun tällainen rahoitus on tarpeen ja asianmukaisesti perusteltua ‑ mutta jättää jäsenvaltioiden tehtäväksi valita rahoitusmekanismit. Näitä vaihtoehtoja ovat julkiset hankintamenettelyt ja – kun yleispalveluvelvoitteet aiheuttavat yleispalvelulle nettokustannuksia, jotka muodostavat nimetylle yritykselle kohtuuttoman rasitteen – julkinen korvaus ja kustannustenjako palveluntarjoajien ja/tai käyttäjien kesken avoimella tavalla korvausrahastoon maksettavien tukiosuuksien muodossa. Jäsenvaltiot voivat käyttää myös muita yhteisön lainsäädännön mukaisia rahoituskeinoja ja esimerkiksi päättää, että voitot, jotka ovat peräisin yleispalvelun tarjoajien yleispalvelun piiriin kuulumattomasta toiminnasta, on osoitettava kokonaan tai osittain yleispalvelun nettokustannusten rahoittamiseen, edellyttäen että ne ovat tämän direktiivin mukaisia.

(18) Joissakin jäsenvaltioissa voi silti olla tarpeen rahoittaa ulkoisesti yleispalvelun nettomääräisiä jäännöskustannuksia. Siksi on määriteltävä tarkkaan, mitä vaihtoehtoja yleispalvelun rahoittamiseksi on käytettävissä – kun tällainen rahoitus on tarpeen ja asianmukaisesti perusteltua ‑ mutta jättää jäsenvaltioiden tehtäväksi valita rahoitusmekanismit. Näitä vaihtoehtoja ovat julkiset hankintamenettelyt, suoraan neuvotellut menettelyt ja – kun yleispalveluvelvoitteet aiheuttavat yleispalvelulle nettokustannuksia, jotka muodostavat nimetylle yritykselle kohtuuttoman rasitteen – julkinen korvaus ja kustannustenjako palveluntarjoajien ja/tai käyttäjien kesken avoimella tavalla korvausrahastoon maksettavien tukiosuuksien muodossa. Jäsenvaltiot voivat käyttää myös muita yhteisön lainsäädännön mukaisia rahoituskeinoja ja esimerkiksi päättää, että voitot, jotka ovat peräisin yleispalvelun tarjoajien yleispalvelun piiriin kuulumattomasta toiminnasta, on osoitettava kokonaan tai osittain yleispalvelun nettokustannusten rahoittamiseen, edellyttäen että ne ovat tämän direktiivin mukaisia. Jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava komissiolle yleispalvelun kaikkien nettokustannusten rahoitussuunnitelmista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioiden velvoitetta noudattaa valtion tukia koskevia perustamissopimuksen määräyksiä, ja näitä suunnitelmia olisi käsiteltävä tämän direktiivin soveltamista koskevassa säännöllisesti annettavassa kertomuksessa, jonka komissio esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Tarkistus 21

JOHDANTO-OSAN 19 KAPPALE

(19) Määritellessään, mitkä yritykset voidaan velvoittaa maksamaan tukiosuus korvausrahastoon, jäsenvaltioiden olisi arvioitava, voidaanko tällaisten yritysten tarjoamia palveluja käyttäjän näkökulmasta katsottuna pitää yleispalvelua korvaavina, kun otetaan huomioon näiden palvelujen ominaispiirteet, myös lisäarvo, ja aiottu käyttötarkoitus. Jotta palveluja voidaan pitää yleispalvelua korvaavana, niillä ei välttämättä tarvitse olla kaikkia yleispalvelun ominaispiirteitä, joita ovat esimerkiksi päivittäinen jakelu ja maanlaajuinen kattavuus. Määritellessään edellä tarkoitetuilta yrityksiltä vaadittua tukiosuutta yleispalvelun tarjonnan kustannuksien rahoittamiseksi jossakin jäsenvaltiossa, jäsenvaltioiden on suhteellisuusperiaatteen noudattamiseksi käytettävä avoimia ja syrjimättömiä perusteita, kuten näiden yritysten osuutta toimissa, jotka kuuluvat yleispalvelun piiriin kyseisessä jäsenvaltiossa.

(19) Yleispalvelua korvaavia palveluita tarjoavat yritykset velvoitetaan osallistumaan yleispalvelun rahoittamiseen niissä tapauksissa, joissa on säädetty korvausrahastosta. Näiden yritysten määrittelemiseksi jäsenvaltioiden olisi arvioitava, voidaanko tällaisten yritysten tarjoamia palveluja käyttäjän näkökulmasta katsottuna pitää yleispalvelua korvaavina, kun otetaan huomioon näiden palvelujen ominaispiirteet, myös lisäarvo, ja aiottu käyttötarkoitus. Jotta palveluja voidaan pitää yleispalvelua korvaavana, niillä ei välttämättä tarvitse olla kaikkia yleispalvelun ominaispiirteitä, joita ovat esimerkiksi päivittäinen jakelu ja maanlaajuinen kattavuus, vaan riittää, että niillä on ainakin yksi osana yleispalvelua tarjottavien palvelujen ominaispiirteistä. Määritellessään edellä tarkoitetuilta yrityksiltä vaadittua tukiosuutta yleispalvelun tarjonnan kustannuksien rahoittamiseksi jossakin jäsenvaltiossa, jäsenvaltioiden on suhteellisuusperiaatteen noudattamiseksi käytettävä avoimia ja syrjimättömiä perusteita.

Perustelu

L’emendamento si propone di rendere più chiara la nozione di “servizi sostitutivi”. E’ necessario infatti rendere esplicito che le imprese che offrono servizi sostitutivi devono contribuire al finanziamento del servizio universale, nei casi in cui sia previsto un fondo di compensazione.

L’emendamento chiarisce altresì che i servizi sostitutivi soggetti al contributo al fondo di compensazione sono quei servizi che presentano almeno una delle caratteristiche dei servizi forniti nell’ambito del servizio universale.

Infine, l’emendamento mira ad eliminare qualsiasi incertezza legata all’attuale formulazione del testo della Commissione. Infatti, devono contribuire al finanziamento del costo netto del servizio universale non solo le imprese che offrono servizi che rientrano nell’ambito del servizio universale, ma anche le imprese che forniscono servizi sostitutivi e cioè assimilabili al servizio universale.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 22

JOHDANTO-OSAN 20 KAPPALE

(20) Direktiiviin 97/67/EY sisältyviä avoimuuden, syrjimättömyyden ja suhteellisuuden periaatteita on myös jatkossa sovellettava kaikkiin rahoitusmekanismeihin, ja kaikkien tällä alalla tehtävien päätösten on perustuttava avoimiin, objektiivisiin ja todennettaviin perusteisiin. Erityisesti yleispalvelun nettokustannukset on kansallisen sääntelyviranomaisen valvonnassa laskettava niiden nettokustannusten erotuksena, joita nimetylle yritykselle aiheutuu toisaalta toiminnasta yleispalveluvelvoitteiden piirissä ja toisaalta toiminnasta niiden ulkopuolella. Laskennassa on otettava huomioon kaikki muut olennaiset tekijät, myös kaikki yleispalvelua tarjoamaan nimetylle yritykselle kertyvät markkinaedut, oikeus kohtuulliseen voittoon ja kustannustehokkuuden kannustimet.

(20) Direktiiviin 97/67/EY sisältyviä avoimuuden, syrjimättömyyden ja suhteellisuuden periaatteita on myös jatkossa sovellettava kaikkiin rahoitusmekanismeihin, ja kaikkien tällä alalla tehtävien päätösten on perustuttava avoimiin, objektiivisiin ja todennettaviin perusteisiin. Erityisesti yleispalvelun nettokustannukset on kansallisen sääntelyviranomaisen valvonnassa laskettava niiden nettokustannusten erotuksena, joita nimetylle yritykselle aiheutuu toisaalta toiminnasta yleispalveluvelvoitteiden piirissä ja toisaalta toiminnasta niiden ulkopuolella. Laskennassa on otettava huomioon kaikki muut olennaiset tekijät, myös kaikki yleispalvelua tarjoamaan nimetylle yritykselle kertyvät markkinaedut, oikeus kohtuulliseen voittoon ja kustannustehokkuuden kannustimet. Komission olisi oikeudellisen epävarmuuden välttämiseksi ja yhdenvertaisten lähtökohtien varmistamiseksi annettava yksityiskohtaista opastusta yleispalvelun nettokustannusten laskennasta.

Perustelu

Yleispalvelun kustannusten laskentaan tarvitaan selvemmät ja yhtenäisemmät säännöt.

Tarkistus 23

JOHDANTO-OSAN 20 A KAPPALE (uusi)

 

(20 a) On asianmukaista tarjota postialan uudistamiseen myöhäisessä vaiheessa liittyneille jäsenvaltioille tai erittäin vaikeiden pinnanmuodostusolosuhteiden jäsenvaltioille, ja etenkin lukuisia saaria omistaville jäsenvaltioille, kahden vuoden ylimääräisen siirtymäajan mahdollisuutta nykyisten oikeuksien ja erityisoikeuksien poistamista varten edellyttäen, että komissiolle on ilmoitettu asiasta.

 

Tämän poikkeuksellisen jakson ajaksi on myös syytä sallia rajatuksi ajaksi ja palvelujen rajatun lukumäärän osalta, että markkinoidensa täysin avanneet jäsenvaltiot epäävät toisessa jäsenvaltiossa toimivilta monopoleilta oikeuden toimia niiden alueella.

Tarkistus 24

JOHDANTO-OSAN 21 KAPPALE

(21) Jäsenvaltioiden olisi voitava myöntää valtuutuksia ja yksittäisiä toimilupia, kun se on perusteltua ja tavoitteeseen nähden oikeasuhtaista. Kuten kolmannessa direktiivin 97/67/EY soveltamista koskevassa kertomuksessa korostetaan, näyttää kuitenkin olevan tarpeen edelleen yhdenmukaistaa hyväksyttyjä ehtoja, jotta voidaan vähentää palvelujen tarjonnan perusteettomia esteitä sisämarkkinoilta. Tässä yhteydessä jäsenvaltiot voivat esimerkiksi antaa yritysten valita velvollisuuden tarjota palvelu tai osallistua toisen yrityksen tarjoamasta palvelusta aiheutuneiden kustannusten rahoittamiseen, mutta ne eivät enää saa samanaikaisesti vaatia tukiosuuden maksamista kustannustenjakojärjestelmään ja asettaa yleispalvelu- tai laatuvelvoitteita, koska niillä molemmilla pyritään samaan tavoitteeseen. Lisäksi on aiheellista selventää, että joitakin valtuutuksia ja toimilupia koskevia säännöksiä ei tule soveltaa nimettyihin yleispalvelun tarjoajiin.

(21) Jäsenvaltioiden olisi voitava myöntää valtuutuksia ja yksittäisiä toimilupia, kun se on perusteltua ja tavoitteeseen nähden oikeasuhtaista. Kuten kolmannessa direktiivin 97/67/EY soveltamista koskevassa kertomuksessa korostetaan, näyttää kuitenkin olevan tarpeen edelleen yhdenmukaistaa hyväksyttyjä ehtoja, jotta voidaan vähentää palvelujen tarjonnan perusteettomia esteitä sisämarkkinoilta. Tässä yhteydessä jäsenvaltiot voivat esimerkiksi antaa yleispalvelun alaan kuuluvia palveluja tai mahdollisesti korvaaviksi palveluiksi katsottavia palveluja tarjoavien yritysten valita velvollisuuden tarjota palvelu tai osallistua toisen yrityksen tarjoamasta palvelusta aiheutuneiden kustannusten rahoittamiseen, mutta ne eivät enää saa samanaikaisesti vaatia tukiosuuden maksamista kustannustenjakojärjestelmään ja asettaa yleispalvelu- tai laatuvelvoitteita, koska niillä molemmilla pyritään samaan tavoitteeseen. Lisäksi on aiheellista selventää, että joitakin valtuutuksia ja toimilupia koskevia säännöksiä ei tule soveltaa nimettyihin yleispalvelun tarjoajiin.

Tarkistus 25

JOHDANTO-OSAN 22 KAPPALE

(22) Kun useat postialan yritykset tarjoavat yleispalvelun piiriin kuuluvia palveluita, on aiheellista vaatia, että kaikki jäsenvaltiot arvioivat, olisiko postialan infrastruktuurin jotkin osat tai tietyt palvelut, joiden tarjonnasta vastaavat yleensä yleispalvelun tarjoajat, avattava muille samankaltaisia palveluja tarjoaville toimijoille, jotta voidaan edistää tosiasiallista kilpailua ja/tai suojella käyttäjiä ja kuluttajia varmistamalla postipalvelujen yleinen laatu. Koska näiden osien tai palvelujen oikeudellinen ja markkinatilanne vaihtelee jäsenvaltioittain, on asianmukaista vaatia ainoastaan, että jäsenvaltiot tekevät perusteltuja päätöksiä sääntelyn tarpeesta, laajuudesta ja välineistä sekä tarvittaessa kustannustenjaosta. Tällä säännöksellä ei rajoiteta jäsenvaltioiden oikeutta toteuttaa toimia julkiseen postiverkkoon pääsyn varmistamiseksi avoimin ja syrjimättömin ehdoin.

(22) Kun useat postialan yritykset tarjoavat yleispalvelun piiriin kuuluvia palveluita, on aiheellista vaatia, että kaikki jäsenvaltiot arvioivat, olisiko postialan infrastruktuurin jotkin osat tai tietyt palvelut, joiden tarjonnasta vastaavat yleensä yleispalvelun tarjoajat, avattava muille samankaltaisia palveluja tarjoaville toimijoille, jotta voidaan edistää tosiasiallista kilpailua ja/tai suojella käyttäjiä ja kuluttajia varmistamalla postipalvelujen yleinen laatu. Jos on olemassa useita sellaisia yleispalvelun tarjoajia, joilla on alueelliset postiverkot, jäsenvaltioiden olisi myös arvioitava ja tarvittaessa varmistettava niiden yhtyeentoimivuus, jotta postilähetysten ripeille toimituksille ei aiheudu esteitä. Koska näiden osien tai palvelujen oikeudellinen ja markkinatilanne vaihtelee jäsenvaltioittain, on asianmukaista vaatia ainoastaan, että jäsenvaltiot tekevät perusteltuja päätöksiä sääntelyn tarpeesta, laajuudesta ja välineistä sekä tarvittaessa kustannustenjaosta. Tällä säännöksellä ei rajoiteta jäsenvaltioiden oikeutta toteuttaa toimia julkiseen postiverkkoon pääsyn varmistamiseksi avoimin ja syrjimättömin ehdoin.

Perustelu

Jäsenvaltiot voivat 4 artiklan mukaisesti nimetä eri yleispalvelun tarjoajia alueensa eri osia varten. Puutteellinen yhteentoimivuus näiden postiverkkojen välillä voi haitata yleispalvelun luotettavaa tarjoamista jäsenvaltiossa kokonaisuudessaan. Jos näitä verkkoja ylläpitävät yleispalvelun tarjoajat eivät pääse yhteisymmärrykseen yhteentoimivuudesta, jäsenvaltioiden on ryhdyttävä tarpeellisiin toimiin.

Tarkistus 26

JOHDANTO-OSAN 23 KAPPALE

(23) Koska postipalvelut ovat tärkeitä sokeille ja heikkonäköisille, on aiheellista korostaa, että markkinoiden avaaminen ei saa merkitä niiden maksuttomien palvelujen lakkauttamista, joita jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön sokeita ja heikkonäköisiä varten voimassa olevien kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti.

(23) Koska postipalvelut ovat tärkeitä sokeille ja heikkonäköisille, on aiheellista korostaa, että kilpailluilla ja vapautetuilla markkinoilla pitäisi olla velvoite tarjota maksuttomia palveluja, joita jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön sokeita ja heikkonäköisiä varten.

Perustelu

Tarkistetussa direktiivissä tarvitaan selkeää sanamuotoa, jotta ilmaiset postipalvelut jatkuvat edelleenkin sokeille ja heikkonäköisille täysin toiminnallisilla yksillä ainoilla postimarkkinoilla. Tällaisen palvelun pitäisi olla rajaylittävä velvoite, eikä sitä pitäisi jättää vain jäsenvaltioille.

Tarkistus 27

JOHDANTO-OSAN 24 KAPPALE

(24) Täysin kilpaillussa ympäristössä on sekä yleispalvelun taloudellisen tasapainon varmistamisen että markkinoiden vääristymisen rajoittamisen kannalta tärkeää, että periaatteesta, jonka mukaan hintojen on kuvastettava tavanomaisia markkinaolosuhteita ja kustannuksia, poiketaan ainoastaan yleisen edun suojelemiseksi. Tämä tavoite saavutetaan sallimalla jäsenvaltioiden myös jatkossa soveltaa yhtenäistä hinnoittelua yksikköhintaisiin lähetyksiin, joita käyttävät useimmiten kuluttajat ja pk-yritykset. Yksittäiset jäsenvaltiot voivat jatkaa yhtenäisen hinnoittelun soveltamista myös joihinkin muihin postilähetyksiin yleisen edun suojelemiseen liittyvistä syistä, esimerkiksi kulttuurisisällön saatavuuden sekä alueellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden varmistamiseksi.

(24) Kovemmin kilpaillussa ympäristössä on tärkeää, että yleispalveluntarjoajat saavat hinnoitella joustavasti varmistaakseen rahoituksellisesti kestävän yleispalvelun tarjoamisen. Siksi on tärkeää, että hintoja määrätessään jäsenvaltiot poikkeavat ainoastaan rajoitetuissa tapauksissa periaatteesta, jonka mukaan hintojen on kuvastettava kysyntää ja tavanomaisia markkinahintoja. Tämä tavoite saavutetaan sallimalla jäsenvaltioiden myös jatkossa soveltaa yhtenäistä hinnoittelua yksikköhintaisiin lähetyksiin, joita käyttävät useimmiten kuluttajat ja pk-yritykset. Yksittäiset jäsenvaltiot voivat jatkaa yhtenäisen hinnoittelun soveltamista myös joihinkin muihin postilähetyksiin yleisen edun suojelemiseen liittyvistä syistä, esimerkiksi kulttuurisisällön saatavuuden sekä alueellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden varmistamiseksi. Periaatteen, jonka mukaan hinnat määritellään kustannusten mukaan, ei pitäisi estää yleispalvelun tarjoamisesta vastaavia palveluntarjoajia noudattamasta yhdenmukaisia hintoja yleispalvelun alaan kuuluvissa palveluissa.

Perustelu

On vastattava yleispalveluntarjoajin sovellettavien hinnoitteluperiaatteiden asteittaisen vapauttamisen seurauksista. Yleispalveluntarjoajan kannalta vapauttamiseen on liityttävä tarvittava jousto, joka mahdollistaa kilpailuun vastaamisen ja sopeutumisen markkinoiden kysyntään.

Tarkistus 28

JOHDANTO-OSAN 24 A KAPPALE (uusi)

 

(24 a) Jotta yleispalvelun tarjoajat voivat tarjota palveluja yrityksille, joukkolähetysten postittajille sekä useamman asiakkaan lähetykset kerääville välittäjille, hinnoitteluehtojen on oltava joustavampia.

Perustelu

Yleispalvelun tarjoajiin sovellettavia hinnoitteluperiaatteita on mukautettava alan kasvavaan vapautumiseen.

Tämän asteittaisen vapauttamisen on kuljettava käsi kädessä yleispalvelun tarjoajan tarpeellisen hinnoittelujouston kanssa, jotta se voi vastata kilpailuun ja mukautua markkinoiden tarpeisiin.

Tarkistus 29

JOHDANTO-OSAN 25 KAPPALE

(25) Kun otetaan huomioon kansalliset erityispiirteet niiden ehtojen sääntelyssä, joiden mukaisesti vakiintuneen yleispalvelun tarjoajan on toimittava täysin kilpaillussa ympäristössä, on aiheellista antaa jäsenvaltioiden päättää itse, miten ristikkäistukia voidaan valvoa parhaiten.

Poistetaan.

Perustelu

Jäsenvaltioiden suorittama ristikkäistukien valvonta olisi vastoin EY:n perustamissopimuksella käyttöön otettua järjestelmää, jonka mukaan tämä tehtävä kuuluu komission toimivallan piiriin.

Tarkistus 30

JOHDANTO-OSAN 26 KAPPALE

(26) Odotellessa siirtymistä täysin kilpailluille markkinoille on aiheellista edelleen velvoittaa jäsenvaltiot vaatimaan yleispalvelun tarjoajilta eriytettyä ja avointa kirjanpitoa rajoittamatta tarpeellisten muutosten tekemistä. Tämän velvollisuuden myötä kansalliset sääntelyviranomaiset, kilpailuviranomaiset ja komissio saavat käyttöönsä tarvittavat tiedot yleispalvelua koskevien päätösten tekemiseksi ja markkinaolosuhteiden tasapuolisuuden valvomiseksi, kunnes kilpailu on täysimääräistä. Näiden sääntöjen yhdenmukaista soveltamista olisi voitava edistää yhteistyöllä, jota kansalliset sääntelyviranomaiset tekevät kehittääkseen tätä alaa koskevia vertailuarvoja ja suuntaviivoja.

(26) Odotellessa siirtymistä täysin kilpailluille markkinoille ja pyrittäessä varmistamaan, että yleispalvelusta muuhun kuin yleispalveluun maksettavat ristikkäistuet eivät vaikuta kielteisesti viimeksi mainittujen palveluiden kilpailuetuun, on aiheellista edelleen velvoittaa jäsenvaltiot vaatimaan yleispalvelun tarjoajilta eriytettyä ja avointa kirjanpitoa rajoittamatta tarpeellisten muutosten tekemistä. Tämän velvollisuuden myötä kansalliset sääntelyviranomaiset, kilpailuviranomaiset ja komissio saavat käyttöönsä tarvittavat tiedot yleispalvelua koskevien päätösten tekemiseksi ja markkinaolosuhteiden tasapuolisuuden valvomiseksi, kunnes kilpailu on täysimääräistä. Näiden sääntöjen yhdenmukaista soveltamista olisi voitava edistää yhteistyöllä, jota kansalliset sääntelyviranomaiset tekevät kehittääkseen tätä alaa koskevia vertailuarvoja ja suuntaviivoja.

Perustelu

Erillisellä kirjanpidolla (14 artikla) on suuri merkitys markkinoiden toiminnan kannalta. On varmistettava, että yleiskustannukset kohdistetaan sen mukaan, mistä ne aiheutuvat, jotta ei ole mahdollista pitää muun kuin yleispalvelun kustannuksia keinotekoisesti alhaisina kohdistamalla kustannuksia liiallisesti yleispalveluun.

Tarkistus 31

JOHDANTO-OSAN 27 KAPPALE

(27) Muilla palvelualoilla sovellettavien sääntöjen mukaisesti ja kuluttajansuojan lujittamiseksi on asianmukaista ulottaa valitusmenettelyitä koskevien vähimmäisperiaatteiden soveltaminen myös muihin tarjoajiin kuin yleispalvelun tarjoajiin. Valitusten käsittelymenettelyjen tehostamiseksi on aiheellista, että direktiivissä rohkaistaan käyttämään tuomioistuimen ulkopuolisia riitojenratkaisumenettelyitä, siten kuin ne on määritelty tuomioistuinten ulkopuolisiin kuluttajariitoja ratkaiseviin elimiin sovellettavista periaatteista 30 päivänä maaliskuuta 1998 annetussa komission suosituksessa 98/257/EY ja kuluttajariitojen sovitteluun osallistuvia tuomioistuinten ulkopuolisia elimiä koskevista periaatteista 4 päivänä huhtikuuta 2001 annetussa komission suosituksessa. Kuluttajien etuja olisi edistettävä myös parannetulla toimijoiden yhteentoimivuudella, joka perustuu pääsyyn tiettyihin infrastruktuurin osiin ja palveluihin, ja vaatimuksella kansallisten sääntelyviranomaisten ja kuluttajansuojaelinten välisestä yhteistyöstä.

(27) Muilla palvelualoilla sovellettavien sääntöjen mukaisesti ja kuluttajansuojan lujittamiseksi on asianmukaista ulottaa valitusmenettelyitä koskevien vähimmäisperiaatteiden soveltaminen myös muihin tarjoajiin kuin yleispalvelun tarjoajiin. Valitusten käsittelymenettelyjen tehostamiseksi on aiheellista, että direktiivissä rohkaistaan käyttämään tuomioistuimen ulkopuolisia riitojenratkaisumenettelyitä, siten kuin ne on määritelty tuomioistuinten ulkopuolisiin kuluttajariitoja ratkaiseviin elimiin sovellettavista periaatteista 30 päivänä maaliskuuta 1998 annetussa komission suosituksessa 98/257/EY ja kuluttajariitojen sovitteluun osallistuvia tuomioistuinten ulkopuolisia elimiä koskevista periaatteista 4 päivänä huhtikuuta 2001 annetussa komission suosituksessa. Kuluttajien etuja olisi edistettävä myös parannetulla toimijoiden yhteentoimivuudella, joka perustuu pääsyyn tiettyihin infrastruktuurin osiin ja palveluihin, ja vaatimuksella kansallisten sääntelyviranomaisten ja kuluttajansuojaelinten välisestä yhteistyöstä. Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön takaisinmaksu- ja/tai korvausjärjestelmä postipalvelujen käyttäjien etujen suojelemiseksi silloin, kun postilähetyksiä varastetaan, katoaa tai ne vahingoittuvat.

Perustelu

Monen toimijan ympäristössä toimijat voisivat syyttää toisiaan lähetyksen kadotessa tai viivästyessä. Kuluttajien tyytyväisyys olisi taattava ottamalla kaikkia postilähetyksiä varten käyttöön takaisinmaksu- ja/tai korvausjärjestelmä varkauden, katoamisen tai vahingoittumisen varalta.

Monen toimijan ympäristössä toimijat voisivat syyttää toisiaan myöhään toimitetun lähetyksen katoamisen tapauksessa. Paras keino taata kuluttajien tyytyväisyys postialalla on kuitenkin kuluttajien etujen suojeleminen silloin, kun postilähetyksiä varastetaan, katoaa tai ne vahingoittuvat. Paras suojakeino on kaikkien postilähetysten takaisinmaksu- ja/tai korvausjärjestelmän käyttöönotto.

Tarkistus 32

JOHDANTO-OSAN 28 A KAPPALE (uusi)

 

(28 a) Direktiivin 97/67/EY täytäntöönpanosta vastaava komitea valvoo jäsenvaltioiden yleispalvelujen turvaamiseksi toteuttamien toimien kehittymistä ja erityisesti niiden siihenastisia ja ennakoitavia vaikutuksia sosiaaliseen ja alueelliseen yhteenkuuluvuuteen. Koska postipalvelujen vapauttaminen on erityisen merkittävää alueellisen yhteenkuuluvuuden kannalta, komiteassa olisi jäsenvaltioiden edustajien ohella oltava myös kunkin jäsenvaltion alue- ja paikallisviranomaisten edustajia.

Perustelu

Komitealla on merkittävät täytäntöönpanovaltuudet ja direktiivin toteuttaminen vaikuttaa alueelliseen yhteenkuuluvuuteen. Siksi on tärkeää, että myös kunkin jäsenvaltion alue- ja paikallistaso on edustettuna komiteassa ja siten otettu mukaan täytäntöönpanoon ja sosiaaliseen ja alueelliseen yhteenkuuluvuuteen kohdistuvien vaikutusten analysoimiseen.

Tarkistus 33

JOHDANTO-OSAN 32 KAPPALE

(32) Kansallisten sääntelyviranomaisten olisi tämän direktiivin mukaisia tehtäviään toteuttaessaan tarvittaessa koordinoitava toimintaansa muiden jäsenvaltioiden sääntelyelinten ja komission kanssa. Näin voitaisiin edistää postipalvelujen sisämarkkinoiden kehittymistä ja tämän direktiivin säännösten yhdenmukaista soveltamista kaikissa jäsenvaltioissa ja erityisesti aloilla, joiden osalta yhteisön lainsäädännön täytäntöönpanevassa kansallisessa lainsäädännössä annetaan kansallisille sääntelyviranomaisille laaja harkintavalta asianomaisten sääntöjen soveltamisessa. Tällainen yhteistyö voisi sisältyä esimerkiksi direktiivillä 97/67/EY perustetun komitean ja eurooppalaisista sääntelyviranomaisista koostuvan työryhmän toimintaan. Jäsenvaltioiden olisi päätettävä, mitkä elimet ovat tässä direktiivissä tarkoitettuja kansallisia sääntelyviranomaisia.

(32) Kansallisten sääntelyviranomaisten olisi tämän direktiivin mukaisia tehtäviään toteuttaessaan koordinoitava toimintaansa muiden jäsenvaltioiden sääntelyelinten ja komission kanssa. Näin voitaisiin edistää postipalvelujen sisämarkkinoiden kehittymistä ja tämän direktiivin säännösten yhdenmukaista soveltamista kaikissa jäsenvaltioissa ja erityisesti aloilla, joiden osalta yhteisön lainsäädännön täytäntöönpanevassa kansallisessa lainsäädännössä annetaan kansallisille sääntelyviranomaisille laaja harkintavalta asianomaisten sääntöjen soveltamisessa. Tällainen yhteistyö voisi sisältyä esimerkiksi direktiivillä 97/67/EY perustetun komitean ja eurooppalaisista sääntelyviranomaisista koostuvan työryhmän toimintaan. Jäsenvaltioiden olisi päätettävä, mitkä elimet ovat tässä direktiivissä tarkoitettuja kansallisia sääntelyviranomaisia.

Perustelu

Komission yhtenä tavoitteena on kansallisten sääntelyviranomaisten aseman vahvistaminen, joten niiden olisi tehtävä yhteistyötä mahdollisimman paljon.

Tarkistus 34

JOHDANTO-OSAN 34 A KAPPALE (uusi)

 

(34 a) Asianmukaisesti tehtäköön tiettäväksi, että komission olisi avustettava jäsenvaltioita tämän direktiivin eri näkökohtien täytäntöön panemisessa.

Tarkistus 35

JOHDANTO-OSAN 34 B KAPPALE (uusi)

 

(34 b) Tämä direktiivi ei vaikuta työehtoihin, enimmäistyöaikaa ja vähimmäislepoaikaa koskeviin ehtoihin, palkallista vuosilomaa koskeviin vähimmäisehtoihin, vähimmäispalkkaa koskeviin ehtoihin eikä terveyttä, turvallisuutta ja hygieniaa työpaikalla koskeviin ehtoihin, joita jäsenvaltiot soveltavat yhteisön lainsäädännön mukaisesti. Se ei myöskään vaikuta työmarkkinaosapuolten välisiin suhteisiin, oikeuteen neuvotella ja tehdä työehtosopimuksia, oikeuteen ryhtyä lakkoon ja työtaistelutoimeen yhteisön lainsäädännön mukaisten kansallisten säännösten ja käytänteiden mukaisesti ja sitä ei sovelleta työvoiman vuokrausyritysten tarjoamiin palveluihin. Jäsenvaltiot voivat tarvittaessa ottaa työolosuhteet huomioon hyväksyntämenettelyissään.

Tarkistus 36

1 ARTIKLAN 2 KOHDAN B ALAKOHTA

2 artiklan 8 kohta (direktiivi 97/67/EY)

(b) Poistetaan 8 kohta.

Poistetaan.

Perustelu

Näyttää siltä (esim. PWC-tutkimuksen liite), että täydellinen vapauttaminen 1 päivään tammikuuta 2009 mennessä olisi tietyille jäsenvaltioille liian aikaista. Niiden olisi voitava pitää tietyt palvelut varattuina ainakin 31 päivään joulukuuta 2011 saakka. Ristikkäistuet kielletään ja vastavuoroisuuden periaatetta on voitava soveltaa, jotta markkinoilla vallitsisivat tämän siirtymäkauden aikana oikeudenmukaiset olosuhteet. Katso 7 artiklaa koskeva tarkistus.

Suoramainonnan määritelmän säilyttäminen on edelleen asianmukaista, mikäli varattu palvelu säilytetään.

Lisäksi suoramainonnan määritelmän säilyttäminen on selvä merkki siitä, että tunnustetaan näiden erityisten postimarkkinoiden erityispiirteet. Suoramainonnan markkinat ovat erilaiset omine erityispiirteineen, toimijoineen ja hintajoustoineen.

Määritelmä on jätettävä tekstiin, koska palvelujen varaaminen on säilytettävä, ja tarkistus 7 artiklaan jättää viittauksen suorapostiin ja siihen sovellettavat ehdot.

Suoramainonnan määritelmän säilyttäminen on edelleen tärkeää, mikäli varattu palvelu säilytetään. Suoramainonnan määritteleminen on selvä merkki siitä, että tunnistetaan kyseinen postialan markkinoiden erityispiirre.

Tarkistetussa postialan direktiivissä tarvitaan edelleen suoramainontapostin määritelmää.

Johdonmukaisuuden vuoksi tehty tarkistus: suoramainontapostin määritelmää ei olisi poistettava, jos suoramainontaposti voi edelleen kuulua varattuihin palveluihin kuten 7 artiklassa ehdotetaan.

Ei ole mielekästä poistaa „suoramainontapostin” määritelmää, koska se saattaisi merkitä, että suoramainontaposti ei ole postilähetys. Voidaan olettaa, että määritelmän poistaminen johtuu varatun palvelun poistamisesta, sillä suoramainospostipalvelu liittyi varatun palvelun määritelmään. Tämä tilanne aiheuttaa huolta siitä, että kyseinen palveluryhmä saattaa jäädä direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle. Lisäämällä suoramainontapostin määritelmä postilähetyksen määritelmään ja 8 kohdan palauttaminen poistaa epävarmuuden.

Tarkistus 37

1 ARTIKLAN 2 KOHDAN B A ALAKOHTA (uusi)

2 artiklan 19 kohdan 1 alakohta (direktiivi 97/67/EY)

 

(b a) Korvataan 19 artiklan 1 kohta seuraavasti:

 

"(19) 'olennaisilla vaatimuksilla' yleistä etua koskevia, muita kuin taloudellisia syitä, joiden vuoksi jäsenvaltio saattaa joutua määräämään postipalvelujen tarjoamista koskevia ehtoja. Näitä syitä ovat kirjesalaisuus, verkon turvallisuus vaarallista tavaraa kuljetettaessa, lakeihin, asetuksiin ja hallinnollisiin määräyksiin ja/tai kansallisten työmarkkinaosapuolten neuvottelemiin työehtosopimuksiin perustuvat työehdot ja sosiaaliturvajärjestelmää koskevat ehdot, ja perustelluissa tapauksissa tietosuoja, ympäristön suojelu ja aluesuunnittelu."

Tarkistus 38

1 ARTIKLAN 2 KOHDAN C ALAKOHTA

2 artiklan 20 kohta (direktiivi 97/67/EY)

(c) Lisätään kohta seuraavasti:

Poistetaan.

"20. 'yksikköhintaan tarjotuilla palveluilla' postipalveluita, joiden hinta vahvistetaan yleispalvelun tarjoajia koskevissa yleisissä ehdoissa postilähetysten kuljettamisen osalta."

 

Perustelu

Jos edellinen tarkistus hyväksytään, tämä komission teksti on turha.

Tarkistus 39

1 ARTIKLAN 6 KOHTA

6 artiklan 1 kohta (direktiivi 97/67/EY)

Jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä huolehtiakseen siitä, että käyttäjät ja postipalveluja tarjoavat yritykset saavat säännöllisesti riittävän tarkkaa ja ajanmukaista tietoa tarjottavan yleispalvelun erityispiirteistä, varsinkin palvelujen käyttöä koskevista yleisistä ehdoista sekä hinnoittelusta ja laatustandardeista. Nämä tiedot on julkaistava asianmukaisella tavalla.

Jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä huolehtiakseen siitä, että yleispalvelun tarjoaja/tarjoajat antavat käyttäjille ja postipalveluja tarjoaville yrityksille säännöllisesti riittävän tarkkaa ja ajanmukaista tietoa tarjottavan yleispalvelun erityispiirteistä, varsinkin palvelujen käyttöä koskevista yleisistä ehdoista sekä hinnoittelusta ja laatustandardeista. Nämä tiedot on julkaistava asianmukaisella tavalla.

Perustelu

Tarkistus on tehty selvyyden vuoksi. Yleispalvelun tarjoajan/tarjoajien olisi annettava selvät tiedot tarjoamastaan yleispalveluista/yleispalveluista.

Jos palvelujen varaaminen säilytetään, viittaus tässä kohdassa yleispalvelun tarjoajaan/tarjoajiin on säilytettävä.

Tarkistus 40

1 ARTIKLAN 7 KOHTA

3 luku, otsikko (direktiivi 97/67/EY)

Yleispalvelun rahoittaminen"

Yleispalvelun rahoittamisen varmistaminen"

Perustelu

Yleispalvelun rahoittaminen olisi varmistettava kaikkina aikoina.

Tarkistus 41

1 ARTIKLAN 8 KOHTA

7 artikla (direktiivi 97/67/EY)

1. Vuoden 2009 tammikuun 1 päivästä lähtien jäsenvaltiot eivät saa myöntää tai säilyttää voimassa yksin- eikä erityisoikeuksia postipalvelujen käyttöönottoa ja tarjontaa varten. Jäsenvaltiot voivat rahoittaa yleispalvelun tarjonnan yhdellä tai useammalla 2, 3 ja 4 kohdassa tarkoitetuista tavoista tai muulla EY:n perustamissopimuksen mukaisella tavalla.

1. Vuoden 2010 joulukuun 31 päivästä lähtien jäsenvaltiot eivät saa myöntää tai säilyttää voimassa yksin- eikä erityisoikeuksia postipalvelujen käyttöönottoa ja tarjontaa varten. Jäsenvaltiot voivat rahoittaa yleispalvelun tarjonnan yhdellä tai useammalla 2, 3 ja 4 kohdassa tarkoitetuista tavoista tai muulla EY:n perustamissopimuksen mukaisella tavalla.

2. Jäsenvaltiot voivat varmistaa yleispalvelun tarjonnan hankkimalla niihin kuuluvia palveluja julkisiin hankintoihin sovellettavien sääntöjen mukaisesti.

2. Jäsenvaltiot voivat varmistaa yleispalvelun tarjonnan hankkimalla niihin kuuluvia palveluja julkisiin hankintoihin sovellettavien sääntöjen ja asetusten mukaisesti, ja ne voivat neuvotella suoraan palvelusopimuksista ja tehdä niitä palvelun tarjoajien kanssa.

3. Jos jäsenvaltio toteaa, että yleispalveluvelvoitteet, siten kuin niistä säädetään tässä direktiivissä, aiheuttavat nettokustannuksia ja yleispalvelun tarjoajille kohtuuttoman taloudellisen rasitteen, se voi

3. Jos jäsenvaltio toteaa, että yleispalveluvelvoitteet, siten kuin niistä säädetään tässä direktiivissä, aiheuttavat nettokustannuksia ja yleispalvelun tarjoajille kohtuuttoman taloudellisen rasitteen, sen on otettava käyttöön yksi niistä komissiolle 1 päivään tammikuuta 2010 mennessä ilmoitetuista mekanismeista, jotka olivat mukana komission kertomuksessa parlamentille ja neuvostolle.

 

Kansallisissa suunnitelmissa voidaan:

a) ottaa käyttöön mekanismin myöntääkseen asianomaisille yrityksille julkisiin varoihin perustuvan korvauksen

a) ottaa käyttöön mekanismin myöntääkseen asianomaisille yrityksille julkisiin varoihin perustuvan korvauksen

(b) jakaa yleispalveluvelvoitteiden nettokustannukset palvelujen tarjoajien ja/tai käyttäjien kesken.

(b) jakaa yleispalveluvelvoitteiden nettokustannukset palvelujen tarjoajien ja/tai käyttäjien kesken.

4. Jos nettokustannukset jaetaan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti, jäsenvaltiot voivat perustaa korvausrahaston, jota voidaan rahoittaa palveluntarjoajilta ja/tai käyttäjiltä perittävillä maksuilla ja jota tätä tarkoitusta varten hallinnoi edunsaajasta/edunsaajista riippumaton elin. Jäsenvaltiot voivat valtuutusten myöntämisen ehtona vaatia yleispalvelun tarjoajia maksamaan tukiosuus kyseiseen rahastoon tai noudattamaan yleispalveluvelvoitteita, siten kuin siitä säädetään 9 artiklan 2 kohdassa. Vain 3 artiklassa tarkoitettuja palveluja voidaan rahoittaa tällä tavalla.

4. Jos nettokustannukset jaetaan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti, jäsenvaltiot voivat perustaa korvausrahaston, jota voidaan rahoittaa palveluntarjoajilta ja/tai käyttäjiltä perittävillä maksuilla ja jota tätä tarkoitusta varten hallinnoi edunsaajasta/edunsaajista riippumaton elin. Jäsenvaltiot voivat valtuutusten myöntämisen ehtona vaatia yleispalvelun tarjoajia maksamaan tukiosuus kyseiseen rahastoon tai noudattamaan yleispalveluvelvoitteita, siten kuin siitä säädetään 9 artiklan 2 kohdassa. Vain 3 artiklassa tarkoitettuja palveluja voidaan rahoittaa tällä tavalla.

5. Jäsenvaltion on huolehdittava siitä, että korvausrahastoa perustettaessa sekä 3 ja 4 kohdassa tarkoitettujen tukiosuuksien suuruutta vahvistettaessa noudatetaan avoimuuden, syrjimättömyyden ja suhteellisuuden periaatteita. Päätösten, jotka tehdään 3 ja 4 kohdan nojalla, on perustuttava objektiivisiin ja todennettaviin perusteisiin, ja ne on julkaistava."

5. Jäsenvaltion on huolehdittava siitä, että korvausrahastoa perustettaessa sekä 3 ja 4 kohdassa tarkoitettujen tukiosuuksien suuruutta vahvistettaessa noudatetaan avoimuuden, syrjimättömyyden ja suhteellisuuden periaatteita. Päätösten, jotka tehdään 3 ja 4 kohdan nojalla, on perustuttava objektiivisiin ja todennettaviin perusteisiin, ja ne on julkaistava."

Tarkistus 42

1 ARTIKLAN 8 A KOHTA (uusi)

7 a artikla (uusi) (direktiivi 97/67/EY)

 

(8 a) Lisätään 7a artikla seuraavasti:

 

”7a artikla

 

Siinä määrin kuin yleispalvelun ylläpidon varmistamiseksi on tarpeen, EU:hun direktiivin 2002/39/EY voimaantulon jälkeen liittyneet jäsenvaltiot tai erittäin vaikeiden pinnanmuodostusolosuhteiden jäsenvaltiot ja etenkin lukuisia saaria omistavat jäsenvaltiot voivat jatkaa palvelujen varaamista yleispalvelun tarjoajalle/tarjoajille seuraavin ehdoin ja rajoituksin:

 

(a) Tällaisia palveluja voivat olla ainoastaan kotimaan kirjelähetysten ja maahan tulevien rajat ylittävien kirjelähetysten, lähetysten toimitusnopeudesta riippumatta, keräily, lajittelu, kuljetus ja jakelu seuraavien paino- ja hintarajoitusten puitteissa. Painoraja on 50 grammaa. Tätä painorajaa ei sovelleta, mikäli hinta on yhtä suuri tai suurempi kuin kaksi ja puoli kertaa alimpaan painoluokkaan kuuluvan nopeimman luokan kirjelähetyksen normaali hinta.

 

(b) Jäsenvaltioiden, jotka aikovat turvautua tällaiseen poikkeukselliseen siirtymäkauden järjestelyyn, on ilmoitettava aikeistaan komissiolle viimeistään kolmen kuukauden kuluttua tämän direktiivin täytäntöönpanosta.

 

(c) Jäsenvaltiot, jotka kumoavat varatut alueensa tämän direktiivin voimaantulon jälkeen ja ennen 31 päivää joulukuuta 2012, voivat kyseisen siirtymäajan kuluessa kieltäytyä myöntämästä kyseisellä kumotulla varatulla alueella tarjottavia palveluita koskevaa 9 artiklan 2 kohdan mukaista lupaa yleispalvelun soveltamisalan mukaisten postipalveluiden tarjoajille (sekä niiden valvomille yrityksille), joille on myönnetty varattu alue toisessa jäsenvaltiossa.

Tarkistus 43

1 ARTIKLAN 8 B KOHTA (uusi)

8 artikla (direktiivi 97/67/EY)

 

(8 b) Korvataan direktiivin 97/67/EY 8 artikla seuraavasti:

 

Edellä 7 artiklan säännökset eivät vaikuta jäsenvaltioiden oikeuteen:

 

– sisällyttää kansalliseen lainsäädäntöönsä yleispalvelun tarjoajiin sovellettavia erityisiä säännöksiä, jotta kyseistä palvelua tarjotaan objektiivisin, oikeasuhteisin ja syrjimättömin perustein yleispalvelun toteuttamiseksi;

 

– sijoittaa postilaatikoita yleisten teiden varrelle, julkaista postimerkkejä ja tarjota kirjattua postia koskevia palveluita, joita käytetään oikeudellisten ja hallinnollisten menettelyjen aikana kansallisen lainsäädännön mukaisesti yleispalvelun tarjoamiseen."

Perustelu

On asianmukaista sallia jäsenvaltioiden antavan yleispalvelun tarjoajien hyväksi erityisiä säännöksiä, joita tarvitaan yleispalvelun tehokkaaseen tarjoamiseen. Yleispalvelun tarjoajia koskevat eri valtioiden kansallisessa lainsäädännössä erilaiset erityissäännökset (esimerkiksi liikennettä koskevan lainsäädännön osalta), joita perustellaan yleispalveluvelvoitteella.

Tämä antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden säätää yleispalvelujen tarjoajien hyväksi erityisoikeuksista, joita tarvitaan yleispalvelun tehokkaaseen tarjoamiseen. Yleispalvelun tarjoajilla on eri aloilla useita erityisiä lainsäädäntöön perustuvia oikeuksia (esimerkiksi liikennettä koskevan lainsäädännön osalta, ja esim. ajoneuvojen sunnuntai-ajon kieltämistä koskeviin sääntöihin on poikkeuksia), joiden turvin ne voivat tarjota yleispalveluja asianomaisessa jäsenvaltiossa.

Tarkistuksen sanamuoto on sellainen, että näitä säännöksiä ei kutsuta "erioikeuksiksi" komission vuonna 1998 postialasta antaman tiedonannon tarkoittamassa merkityksessä.

On asianmukaista sallia jäsenvaltioiden antavan yleispalvelun tarjoajien hyväksi erityisiä säännöksiä, joita tarvitaan yleispalvelun tehokkaaseen tarjoamiseen.

On asianmukaista antaa jäsenvaltioiden asettaa erityisiä säännöksiä yleispalvelun tarjoajien osalta, kun ne ovat tarpeen yleispalvelun tehokkuuden kannalta. Yleispalvelun tarjoajat hyötyvät erilaisten kansallisten lainsäädäntöjen myötä tietyistä erityissäännöksistä (esimerkiksi kuljetuslainsäädännön määräys poikkeuksista rekkojen sunnuntaiajokieltoon), jotka mahdollistavat sen, että ne tarjoavat yleispalvelua jäsenvaltionsa ehdoin.

On asianmukaista sallia jäsenvaltioiden antavan yleispalvelun tarjoajien hyväksi erityisiä säännöksiä, joita tarvitaan yleispalvelun tehokkaaseen tarjoamiseen. Yleispalvelun tarjoajia koskevat eri valtioiden kansallisessa lainsäädännössä erilaiset erityissäännökset (esimerkiksi liikennettä koskevan lainsäädännön osalta), joita perustellaan yleispalveluvelvoitteella.

On asianmukaista sallia jäsenvaltioiden antaa yleispalvelun tarjoajien hyväksi erityisiä säännöksiä, joita tarvitaan yleispalvelun tehokkaaseen tarjoamiseen. Yleispalvelun tarjoajia koskevat eri valtioiden kansallisessa lainsäädännössä erilaiset erityissäännökset (esimerkiksi liikennettä koskevaa lainsäädännön osalta, ja esim. rekkojen sunnuntai-ajon kieltämistä koskeviin sääntöihin on poikkeuksia), joiden turvin ne voivat tarjota yleispalveluja asianomaisessa jäsenvaltiossa säädetyin ehdoin.

Tarkistus 44

1 ARTIKLAN 10 KOHTA

9 artikla (direktiivi 97/67/EY)

1. Jäsenvaltiot voivat ottaa 3 artiklassa määriteltyyn yleispalveluun kuulumattomia palveluja varten käyttöön yleisvaltuutuksia, siinä laajuudessa kuin se on tarpeen olennaisten vaatimusten noudattamisen takaamiseksi.

1. Jäsenvaltiot voivat ottaa 3 artiklassa määriteltyyn yleispalveluun kuulumattomia palveluja varten käyttöön yleisvaltuutuksia, siinä laajuudessa kuin se on tarpeen olennaisten vaatimusten noudattamisen takaamiseksi.

2. Jäsenvaltiot voivat ottaa 3 artiklassa määriteltyyn yleispalveluun kuuluvia palveluja varten käyttöön valtuutusmenettelyjä, myös yksittäisiä toimilupia, siinä laajuudessa kuin se on tarpeen olennaisten vaatimusten noudattamisen takaamiseksi ja yleispalvelun turvaamiseksi.

2. 2. Jäsenvaltiot voivat ottaa 3 artiklassa määriteltyyn yleispalveluun sekä korvaaviksi palveluiksi katsottaviin palveluihin kuuluvia palveluja varten käyttöön valtuutusmenettelyjä, myös yksittäisiä toimilupia, siinä laajuudessa kuin se on tarpeen olennaisten vaatimusten noudattamisen takaamiseksi ja yleispalvelun turvaamiseksi.

Valtuutusten myöntämisen ehdoksi voidaan

3. Kun jäsenvaltiot nimeävät yhden tai useamman yrityksen yleispalvelun tarjoajaksi 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti, valtuutusten myöntämisen ehdoksi voidaan näiden yritysten osalta

– tarvittaessa määrätä yleispalveluvelvoitteita,

– tarvittaessa määrätä yleispalveluvelvoitteita,

– tarvittaessa asettaa kyseisten palvelujen laatua, saatavuutta ja tehokkuutta koskevia vaatimuksia,

– tarvittaessa asettaa kyseisten palvelujen laatua, saatavuutta ja tehokkuutta koskevia vaatimuksia, vaikka ne olisivat jossain määrin päällekkäisiä yleispalvelun tarjoamista koskevien velvoitteiden kanssa,

– tarvittaessa määrätä velvoite maksaa tukiosuus 7 artiklassa tarkoitettuihin rahoitusmekanismeihin.

– tarvittaessa määrätä velvoite maksaa tukiosuus 7 artiklassa tarkoitettuihin rahoitusmekanismeihin, jos yleispalvelun tarjoamisesta aiheutuu 4 artiklan mukaisesti nimetylle/nimetyille yleispalvelun tarjoajalle/tarjoajille nettokustannuksia.

 

4. Luvan myöntäminen muille palveluntarjoajille kuin nimetyille yleispalveluntarjoajille voidaan tarvittaessa liittää velvoitteeseen osallistua rahallisesti 7 artiklassa tarkoitettuun jakomekanismiin.

 

Jäsenvaltiot voivat sallia, että nämä yritykset voivat valita joko velvoitteen maksaa tukiosuus rahoitusmekanismiin tai yleispalveluvelvoitteiden noudattamisen.

Lukuun ottamatta yrityksiä, jotka on nimetty yleispalvelun tarjoajiksi 4 artiklan mukaisesti, valtuutukset eivät saa

Lukuun ottamatta yrityksiä, jotka on nimetty yleispalvelun tarjoajiksi 4 artiklan mukaisesti, valtuutukset eivät saa

– olla määrällisesti rajoitettuja,

– olla määrällisesti rajoitettuja,

– edellyttää palveluntarjoajalta sekä yleispalveluvelvoitteita että velvollisuutta maksaa tukiosuus kustannustenjakomekanismiin samojen laatu-, saatavuus- ja tehokkuusvaatimusten osalta,

 

– johtaa rinnakkaisiin ehtoihin, jotka ovat sovellettavissa yrityksiin muun kuin alakohtaisen kansallisen lainsäädännön perusteella,

 

– edellyttää muita teknisiä tai toiminnallisia ehtoja kuin sellaisia, jotka ovat tarpeen tämän direktiivin mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi.

– edellyttää muita teknisiä tai toiminnallisia ehtoja kuin sellaisia, jotka ovat tarpeen tämän direktiivin mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi.

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen menettelyjen, velvoitteiden ja vaatimusten on oltava avoimia, saatavilla, syrjimättömiä, oikeasuhtaisia, täsmällisiä, yksiselitteisiä ja perustuttava objektiivisiin perusteisiin, ja ne on julkaistava ennakkoon. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että perusteet, joilla valtuutus evätään kokonaan tai osittain, saatetaan hakijan tietoon, ja lisäksi niiden on vahvistettava asianmukainen muutoksenhakumenettely."

 

Tarkistus 45

1 ARTIKLAN 13 KOHTA

11 a artikla (direktiivi 97/67/EY)

Jos käyttäjien edun suojelemiseksi ja/tai tosiasiallisen kilpailun edistämiseksi ja kansallisten olosuhteiden huomioon ottamiseksi on tarpeen, jäsenvaltioiden on taattava avoin ja syrjimätön pääsy seuraaviin postialan infrastruktuurin osiin tai palveluihin: postinumerojärjestelmä, osoitetietokanta, postilokerot, kirjelaatikot, osoitemuutostiedot, jälkilähetyspalvelu, perille toimittamattomien lähetysten palautuspalvelu."

Jos käyttäjien edun suojelemiseksi ja/tai oikeudenmukaisen ja tosiasiallisen kilpailun edistämiseksi ja kansallisten olosuhteiden huomioon ottamiseksi on tarpeen, jäsenvaltioiden on taattava avoin ja syrjimätön pääsy postialan infrastruktuurin yksittäisiin osiin tai palveluihin.

Perustelu

Fermi restando i principi generali di trasparenza e non discriminazione sull'accesso alla rete postale, già previsti dalla normativa vigente, non è affatto necessaria una regolamentazione dell'accesso alla rete postale. Alcuni Stati membri hanno già definito criteri di accesso alla rete, sulla base delle esigenze e delle caratteristiche dei propri mercati postali nazionali. La regolamentazione dell'accesso non può, infatti, essere definita in maniera generalizzata, ma dipende dalla situazione di ogni singolo mercato nazionale.

Inoltre, qualsiasi regolamentazione dell'accesso alla rete postale dovrebbe essere proporzionata agli altri limiti ed obblighi imposti al fornitore del servizio universale (come ad esempio la rimozione dell’area riservata).

Al limite, potrebbe essere consentito l’accesso a condizioni di trasparenza e non discriminazione ad alcuni servizi forniti dall’operatore postale, come il sistema di codice di avviamento postale.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 46

1 ARTIKLAN 13 A KOHTA (uusi)

11 b artikla (uusi) (direktiivi 97/67/EY)

 

(13 a) Lisätään 11b artikla seuraavasti:

 

"11 b artikla

 

Tällä direktiivillä ei rajoiteta henkilötietojen suojelusta annettuja asiaankuuluvia kansallisia säädöksiä eikä jäsenvaltioiden oikeuksia toteuttaa tarvittaessa toimia yleispalveluiden tarjoajien postiverkkoon tai postialan infrastruktuurin muihin osiin pääsyn varmistamiseksi avoimin ja syrjimättömin ehdoin."

Perustelu

Tämän direktiivin säännöksillä ei pitäisi rajoittaa henkilötietojen suojelusta annettuja asiaankuuluvia kansallisia säädöksiä, koska esimerkiksi osoitetietokanta kuuluu henkilötietojen suojelua koskevaan lainsäädäntöön.

Tarkistus 47

1 ARTIKLAN 14 KOHDAN A ALAKOHTA
12 artiklan 1 luetelmakohta (direktiivi 97/67/EY)

" - hintojen on oltava kohtuulliset, ja niiden on mahdollistettava se, että palvelut ovat kaikkien käyttäjien saatavilla. Jäsenvaltiot voivat ylläpitää tai ottaa käyttöön sokeille ja heikkonäköisille tarkoitettuja maksuttomia postipalveluita,"

" - hintojen on oltava kohtuulliset, ja niiden on mahdollistettava se, että palvelut ovat kaikkien käyttäjien saatavilla heidän maantieteellisestä sijainnistaan riippumatta ja kansalliset erityisolosuhteet huomioon ottaen. Jäsenvaltioiden on julkaistava säännöt ja arviointiperusteet kohtuuhintaisuuden varmistamiseksi kansallisella tasolla. Kansallisten sääntelyviranomaisten on seurattava kaikkia hinnanmuutoksia ja julkaistava säännöllisiä raportteja. Jäsenvaltioiden on varmistettava maksuttomien postipalvelujen tarjonta sokeiden ja heikkonäköisten käyttöön,"

Perustelu

Yhdessä fyysisen ja maantieteellisen saatavilla olon kanssa postin yleispalvelujen hinta on avaintekijä näiden palvelujen saatavuuden takaamisessa. Kohtuuhintaisuus on näin ollen taattava kansallisten sääntelyviranomaisten seurannan ja väliintulon kautta, jotta postipalvelut olisivat edelleen saatavilla tulevaisuudessakin.

Tarkistus 48

1 ARTIKLAN 14 KOHDAN B ALAKOHTA

12 artiklan 2 luetelmakohta (direktiivi 97/67/EY)

"- hintojen on oltava kustannuslähtöisiä ja tuotettava tehokkuusetuja. Jos yleinen etu niin vaatii, jäsenvaltiot voivat päättää soveltaa yhtenäistä hinnoittelua yksikköhintaan tarjottaviin palveluihin ja muihin lähetyksiin koko alueellaan ja/tai muiden jäsenvaltioiden alueilla,"

– jos yleinen etu niin vaatii, jäsenvaltiot voivat päättää soveltaa yhtenäistä hinnoittelua ainoastaan yksikköhintaan tarjottaviin palveluihin koko alueellaan ja/tai muiden jäsenvaltioiden alueilla,"

Perustelu

Kuluttajansuojan vuoksi on tärkeää, että kohtuullisia hintoja koskeva vaatimus säilyy postidirektiivissä. Kohtuullisen hinnan käsitettä olisi kuitenkin selvennettävä. Se ei voi tapahtua yhteisön tasolla, vaan sääntelyviranomaisten on huolehdittava siitä kansallisella tasolla.

Tarkistus 49

1 ARTIKLAN 14 KOHDAN C ALAKOHTA

12 artiklan 5 luetelmakohdan viimeinen virke (direktiivi 97/67/EY)

"Kaikkien tällaisten hintojen on oltava niiden asiakkaiden saatavilla, jotka lähettävät postilähetyksiä samoin ehdoin,"

"Kaikkien tällaisten hintojen on oltava kaikkien muiden sellaisten asiakkaiden, erityisesti yksityisten asiakkaiden ja pk-yritysten, saatavilla, jotka lähettävät postilähetyksiä samoin ehdoin,"

Perustelu

Olisi korostettava haavoittuvimmassa asemassa olevia asiakkaita.

Tarkistus 50

1 ARTIKLAN 15 KOHTA

14 artiklan 2 kohta (direktiivi 97/67/EY)

2. Yleispalvelun tarjoajien on sisäisessä kirjanpidossaan pidettävä selkeästi erillään toisaalta ne palvelut ja tuotteet, jotka saavat tukea tai joista maksetaan tukiosuus yleispalvelun nettokustannusten korvaamiseksi, ja toisaalta muut palvelut ja tuotteet. Eriytetyn kirjanpidon avulla jäsenvaltiot voivat laskea yleispalvelun nettokustannukset. Sisäisen kirjanpidon on perustuttava objektiivisesti perusteltavissa olevien kirjanpitoperiaatteiden yhdenmukaiseen noudattamiseen.

2. Yleispalvelun tarjoajien on sisäisessä kirjanpidossaan pidettävä selkeästi erillään ne palvelut ja tuotteet, jotka toisaalta ovat osa yleispalvelua ja jotka saavat tukea tai joista maksetaan tukiosuus yleispalvelun nettokustannusten korvaamiseksi, ja toisaalta muut palvelut ja tuotteet, jotka eivät ole osa sitä. Sisäisen kirjanpidon on perustuttava objektiivisesti perusteltavissa olevien kirjanpitoperiaatteiden yhdenmukaiseen noudattamiseen.

Perustelu

Täsmentävä tarkistus.

Tarkistus 51

1 ARTIKLAN 15 KOHTA

14 artiklan 7 kohta (direktiivi 97/67/EY)

7. Näistä järjestelmistä saatavat yksityiskohtaiset kirjanpitotiedot on pyynnöstä annettava luottamuksellisina sekä kansalliselle sääntelyviranomaiselle että komissiolle.

7. Näistä järjestelmistä saatavat yksityiskohtaiset kirjanpitotiedot on pyynnöstä annettava luottamuksellisina sekä kansalliselle sääntelyviranomaiselle että komissiolle 22 a artiklan mukaisesti.

Perustelu

Tarkistuksella määritellään edellytykset, joiden mukaisesti yleispalvelun tarjoajat toimittavat tietoja sääntelyviranomaiselle.

Tarkistus 52

1 ARTIKLAN 15 KOHTA

14 artiklan 8 kohta (direktiivi 97/67/EY)

8. Jos asianomainen jäsenvaltio ei ole luonut 7 artiklan mukaista rahoitusmekanismia yleispalvelun tarjontaa varten ja jos kansallinen sääntelyviranomainen katsoo, ettei yksikään kyseisen jäsenvaltion nimetyistä yleispalvelun tarjoajista saa valtiolta piilo- eikä muuta tukea ja että markkinat ovat tosiasiallisesti kilpaillut, kansallinen sääntelyviranomainen voi päättää olla soveltamatta tämän artiklan vaatimuksia. Kansallisen sääntelyviranomaisen on ilmoitettava komissiolle ennalta tällaisen päätöksen tekemisestä."

8. Jos asianomainen jäsenvaltio ei ole luonut 7 artiklan mukaista rahoitusmekanismia yleispalvelun tarjontaa varten ja jos kansallinen sääntelyviranomainen katsoo, ettei yksikään kyseisen jäsenvaltion nimetyistä yleispalvelun tarjoajista saa valtiolta piilo- eikä muuta tukea ja että markkinat ovat tosiasiallisesti kilpaillut, kansallinen sääntelyviranomainen voi päättää olla soveltamatta tämän artiklan vaatimuksia. Tätä artiklaa on kuitenkin sovellettava vakiintuneisiin yleispalvelun tarjoajiin niin kauan, kuin muita yleispalvelun tarjoajia ei ole nimetty. Kansallisen sääntelyviranomaisen on ilmoitettava komissiolle ennalta tällaisen päätöksen tekemisestä.

Perustelu

Direktiivin 14 artikla on tärkeä kustannusten laskemisen ja siten viime kädessä kilpailun toimivuuden kannalta. Vaikka muita yleispalvelun tarjoajia ei olisi vielä nimetty, 14 artiklan säännöksiä olisi noudatettava, jotta kustannusten laskennasta ei tule markkinoille pääsyn esteitä.

Tarkistus 53

1 ARTIKLAN 16 KOHTA

19 artiklan 1 kohta (direktiivi 97/67/EY)

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että postipalveluja tarjoavat yritykset ottavat käyttöön avoimet, yksinkertaiset ja kustannuksiltaan kohtuulliset menettelyt postipalvelujen käyttäjien valitusten käsittelemiseksi, erityisesti kun on kyse lähetysten katoamisesta, varastamisesta ja vahingoittumisesta sekä palvelujen laatustandardien noudattamatta jättämisestä (mukaan lukien menettelyt vastuun määrittelemiseksi tapauksissa, joissa osapuolina on useampi kuin yksi toimija).

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että kaikki postipalveluja tarjoavat yritykset ottavat käyttöön avoimet, yksinkertaiset ja kustannuksiltaan kohtuulliset menettelyt postipalvelujen käyttäjien valitusten käsittelemiseksi, erityisesti kun on kyse lähetysten katoamisesta, varastamisesta ja vahingoittumisesta sekä palvelujen laatustandardien noudattamatta jättämisestä (mukaan lukien menettelyt vastuun määrittelemiseksi tapauksissa, joissa osapuolina on useampi kuin yksi toimija).

Perustelu

Tarkistus on tehty selvyyden vuoksi.

Tarkistus 54

1 ARTIKLAN 16 KOHTA

19 artiklan 2 kohta (direktiivi 97/67/EY)

Jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että riidat voidaan ensimmäisessä kohdassa tarkoitettujen menettelyjen avulla ratkaista oikeudenmukaisesti ja kohtuullisessa ajassa ja että tarvittaessa käytössä on takaisinmaksu- ja/tai korvausjärjestelmä.

Jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että riidat voidaan ensimmäisessä kohdassa tarkoitettujen menettelyjen avulla ratkaista oikeudenmukaisesti ja kohtuullisessa ajassa ja että käytössä on takaisinmaksu- ja/tai korvausjärjestelmä.

Perustelu

Jotta voidaan varmistaa, että kuluttajat saavat korvausta postilähetysten häviämisestä tai vahingoittumisesta, käytössä on oltava takaisinmaksujärjestelmä.

Tarkistus 55

1 ARTIKLAN 20 KOHTA

22 a artikla (direktiivi 97/67/EY)

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että postipalveluja tarjoavat yritykset antavat kaikki tarvittavat tiedot, myös rahoitustiedot ja yleispalvelun tarjoamista koskevat tiedot, jotta

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että postipalvelujen tarjoajat antavat kansallisille sääntelyviranomaisille kaikki tiedot, myös rahoitustiedot ja yleispalvelun tarjoamista koskevat tiedot, jotta erityisesti

a) kansalliset sääntelyviranomaiset voivat varmistaa niiden olevan tämän direktiivin säännösten tai sen perusteella tehtyjen päätösten mukaisia

a) kansalliset sääntelyviranomaiset voivat varmistaa niiden olevan tämän direktiivin säännösten tai sen perusteella tehtyjen päätösten mukaisia

b) niitä voidaan käyttää selkeästi määriteltyihin tilastointitarkoituksiin.

 

2. Yritysten on pyynnöstä toimitettava tällaiset tiedot viipymättä kansallisen sääntelyviranomaisen edellyttämässä aikataulussa ja edellyttämällä tarkkuudella. Kansallisen sääntelyviranomaisen pyytämien tietojen on oltava oikeasuhtaisia sen tehtävien suorittamiseen nähden. Kansallisen sääntelyviranomaisen on perusteltava tietopyyntönsä."

2. Kaikkien yritysten on pyynnöstä ja tarvittaessa luottamuksellisesti toimitettava tällaiset tiedot viipymättä kansallisen sääntelyviranomaisen edellyttämässä aikataulussa ja edellyttämällä tarkkuudella. Kansallisen sääntelyviranomaisen pyytämien tietojen on oltava oikeasuhtaisia sen tehtävien suorittamiseen nähden, eikä tietoja saa käyttää muihin tarkoituksiin kuin niihin, joihin tietoja pyydettiin. Kansallisen sääntelyviranomaisen on perusteltava tietopyyntönsä."

Perustelu

Direktiivissä on kerrottavat selkeämmin, kenen on annettava tietyt tiedot ja kenelle.

Tarkistus 56

1 ARTIKLAN 21 KOHTA

23 artikla (direktiivi 97/67/EY)

Kolmen vuoden välein ja ensimmäisen kerran viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2011 komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle tämän direktiivin soveltamista koskevan kertomuksen, johon sisältyy asianmukaiset tiedot alan kehityksestä, erityisesti talouden, yhteiskunnan ja työllisyyden rakenteista ja teknologiaa koskevista näkökohdista sekä palvelun laadusta. Kertomukseen liitetään tarvittaessa ehdotuksia Euroopan parlamentille ja neuvostolle."

Neljän vuoden välein ja ensimmäisen kerran viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2011 komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle tämän direktiivin soveltamista koskevan kertomuksen, johon sisältyy asianmukaiset tiedot alan kehityksestä, erityisesti talouden, yhteiskunnan ja työllisyyden rakenteista ja teknologiaa koskevista näkökohdista sekä palvelun laadusta. Kertomukseen liitetään tarvittaessa ehdotuksia Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Perustelu

Toteutettaessa postipalvelujen sisämarkkinat täysimääräisesti olisi neljän vuoden välein tapahtuvan raportoinnin oltava byrokratian vähentämisenkin vuoksi riittävä.

Komission tiedonanto kilpailusääntöjen soveltamisesta postialalla ja tiettyjen postipalveluja koskevien valtion toimenpiteiden täytäntöönpanemisesta (98/C 39/02) ei enää ole ajanmukainen. Sijoittajat tarvitsevat oikeusvarmuutta, ja siksi komission uudet suuntaviivat ovat tarpeen.

Tarkistus 57

1 ARTIKLAN 21 KOHTA

23 artiklan 1 a alakohta (uusi) (direktiivi 97/67/EY)

 

1 a. Alan yleisiä työllisyyssuuntauksia ja kaikkien toimijoiden kussakin jäsenvaltiossa soveltamia työehtoja koskeva erillinen selonteko toimitetaan viimeistään kolmen vuoden kuluttua siitä, kun markkinat on avattu kilpailulle. Selonteossa otetaan myös huomioon lainsäädännön tai työmarkkinaosapuolten neuvottelujen nojalla hyväksytyt toimet. Jos selonteossa osoitetaan kilpailun vääristyneen, siinä on myös tarvittaessa tehtävä ehdotuksia tämän oikaisemiseksi.

Perustelu

Le secteur postal est une industrie qui recourt essentiellement à la main d’œuvre et compte aujourd’hui 5 millions d’emplois. Dans ce contexte et au vu de l’importance des mesures de réglementation sociale du secteur postal, tant du point de vu de l’équité concurrentielle que social (garantir que la compétitivité ne se gagne pas au prix de la précarité), il convient d’adopter une clause de rendez-vous pour dresser le bilan des conditions de travail prévalant chez les opérateurs (anciens et nouveaux) ainsi que des mesures réglementaires adoptées par les Etats membres. Le rapport permettra de recenser les meilleures pratiques et proposer si nécessaire, l’adoption de mesures complémentaires.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 58

1 ARTIKLAN 21 A KOHTA (uusi)

23 a artikla (uusi) (direktiivi 97/67/EY)

 

(21a) Lisätään 23a artikla seuraavasti:

 

”23a artikla

 

Komissio antaa jäsenvaltioille apua tämän direktiivin täytäntöönpanossa, ohjeet nettokustannuksia koskevista laskelmista ennen 1 päivää tammikuuta 2009 mukaan lukien. Jäsenvaltioiden on esitettävä 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut rahoitussuunnitelmat komissiolle, ja ne voivat esittää selvityksiä.

Tarkistus 59

2 ARTIKLAN 1 KOHDAN 1 ALAKOHTA

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2008. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2009. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

  • [1]  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

PERUSTELUT

1. Taustaa

Komissio esitti vuoden 2006 lopussa seuraavat asiakirjat:

1) ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 97/67/EY muuttamisesta siltä osin kuin se koskee yhteisön postipalvelujen sisämarkkinoiden täysimääräistä toteuttamista (KOM(2006)0594),

2) tulevaisuutta luotaava selvitys vuodeksi 2009 suunnitellun postipalvelujen sisämarkkinoiden täysimääräisen toteuttamisen vaikutuksista yleispalveluun (KOM(2006)0596),

3) kaksi asiakirjaa, jotka sisältävät vaikutustenarvioinnin tulokset (SEC(2006) 1291 ja 1292),

4) kertomus postidirektiivin soveltamisesta (KOM(2006)0595).

Esittämällä kohdissa 1 ja 2 mainitut asiakirjat komissio on noudattanut postidirektiivin 7 artiklan 3 kohtaan sisältyvää velvoitetta.

2. Komission valmisteleva työt ja tutkimukset

Komission ehdotus perustuu lukuisiin tutkimuksiin: Vuodesta 1977 lähtien on teetetty 14 tutkimusta, ja niitä on vielä täydennetty kuudella mittavalla tutkimuksella vuosina 2004‑2006. Lisäksi on järjestetty kymmenen julkista työryhmää ja kuluttajien tyytyväisyyttä koskeva Eurobarometri-tutkimus. Komissio on järjestänyt myös julkisen kuulemistilaisuuden, jossa jätettiin 2295 kyselylomaketta ja 103 muuta kirjallista esitystä.

2.1 Tulevaisuutta luotaava selvitys

Tutkimus perustuu pääosin PriceWaterhouseCoopers –yrityksen vuonna 2006 tekemään alakohtaiseen tutkimukseen markkinoiden täydellisen avautumisen vaikutuksista yleispalveluun. Tutkimus on kokonaisuudessaan luettavissa Internetissä osoitteessa http://ec.europa.eu/internal_market/post/studies_de.htm.

Tutkimuksen mukaan markkinoiden täydellisen avautumisen jälkeen postipalvelujen saatavuudessa ei ole perustavanlaatuisia muutoksia. Vain syrjäisten alueiden osalta todetaan, että täydentävät toimet voivat olla tarpeen, jos markkinoiden toimijat eivät kehitä riittävää tarjontaa.

Palveluiden laadun odotetaan täyttävän normit. Vähemmän houkuttavien markkinasegmenttien osalta todetaan kuitenkin, että sääntelevä valvonta voi olla tarpeen.

Yleisesti on odotettavissa, että tarjottavat palvelut määräytyvät asiakkaiden tarpeiden ja maksuhalukkuuden mukaan. Kohtuullisia hintoja koskevan perusteen osalta komissio pitää enimmäishintojen asettamista mahdollisena.

Yleispalvelun rahoittaminen: Komissio uskoo, että markkinoiden avauduttua markkinavoimat pystyvät tuottamaan yleispalvelun tehokkaammin ja rajoittamaan kustannuksia. Komissio korostaa kuitenkin, että markkinavoimat eivät saa yksin päättää yleispalvelun tulevaisuudesta. Myös mahdollisen tilapäisrahoituksen ja sääntelytoimien tarve mainitaan.

Työllisyys: Markkinoiden avautumisen yhteydessä postimarkkinoiden odotetaan laajentuvan, ja siksi odotetaan, että loppujen lopuksi yleispalvelua tarjoavissa yrityksissä työpaikat säilyvät ja uusissa toiminnan harjoittajissa syntyy uusia työpaikkoja.

Tutkimuksessa tehdään se johtopäätös, että markkinoiden avautuminen vuonna 2009 ei vaaranna yleispalvelun tarjoamista missään jäsenvaltiossa, ja tätä arviota kannatetaan myös muissa tutkimuksissa. Tukitoimia pidetään tarpeellisina yksittäisissä tapauksissa, mutta päivämäärän siirtämistä yleisesti ei katsota tarpeelliseksi eikä asianmukaiseksi.

Tutkimuksessa pelätään, että jos markkinoiden avautuminen viivästyy, markkinoille annetaan väärä signaali: Sääntelyyn liittyvän varmuuden puuttuminen voi johtaa siihen, että investointeja ei tehdä, ja ne ovat välttämättömiä markkinoiden uusiin haasteisiin vastaamiseksi.

Soveltuvat tukitoimet, joilla varmistetaan yleispalvelun tarjoaminen, voidaan tutkimuksen mukaan parhaiten toteuttaa jäsenvaltioiden tasolla.

2.2 Vaikutustenarviointi

Vaikutustenarvioinnissa (SEC(2000)1291 ja 1292) kehiteltiin neljä perusvaihtoehtoa:

·   Vaihtoehto A – ei lainsäädäntöehdotusta: On syytä huomata, että postidirektiivin 27 artiklaan sisältyy umpeutumista koskeva lauseke. Sen mukaan postidirektiivin voimassaolo päättyy 31. joulukuuta 2008. Toisin sanoen jos siihen mennessä ei ole saatettu voimaan uutta ehdotusta, postialaan sovelletaan EY:n perustamissopimuksen määräyksiä (erityisesti 86 artiklan kilpailumääräyksiä sekä 86 artiklan 3 kohdan mukaisia komission päätöksiä ja/tai direktiivejä).

·   Vaihtoehto B – kokonaan uusi kattava postidirektiivi

·   Vaihtoehto C – nykyisen postidirektiivin voimassaoloajan pidentäminen vuodesta 2009 eteenpäin, mikä merkitsisi 27 artiklan poistamista.

·   Vaihtoehto D – nykyisen postidirektiivin mukauttaminen: Noudatetaan nykyisiä puitteita ja käytetään niitä kehittämisen perustana. Tätä strategiaa noudatetaan käsiteltävänä olevassa direktiivissä.

Tutkimuksessa hylättiin lopulta vaihtoehdot A ja B, ja analysoitiin edelleen vaihtoehtoja C ja D. Sitten komissio kehitti kymmenen yksityiskohtaista poliittista vaihtoehtoa, joissa varioitiin koemielessä erilaisia parametrejä, kuten yleispalvelun laajuutta, sen normeja, pääsyä keskeisiin yksiköihin, rahoitusmekanismeja, yksikköhintoja ja niin edelleen. Tilan puutteen vuoksi tässä ei käsitellä tutkimusta tarkemmin, mutta esittelijä suosittelee lukemaan tutkimuksen, koska siitä käy ilmi, että vaikutustenarvioinnin tulokset näkyvät loppujen lopuksi direktiiviehdotuksessa.

3. Komission ehdotus yksityiskohdissaan

Komission ehdotuksen tavoitteena on

·   saattaa postipalvelujen sisämarkkinat päätökseen eli poistaa postialalta tietyt oikeudet ja samalla

·   turvata pysyvästi korkealaatuinen yleispalvelu kohtuulliseen hintaan

·   yhtenäistää postipalvelujen sääntelyn periaatteita.

Yksittäiset näkökohdat:

Ajoitus: Komissio vahvistaa markkinoiden täydelliselle avaamiselle voimassa olevassa postidirektiivissä tarkoitetun päivämäärän 1. tammikuuta 2009, jonka jälkeen yksittäisille yrityksille ei anneta yksinomaisia tai erikoisoikeuksia.

Liitännäistoimet:

·   Enää ei ole tarkoitus määritellä etukäteen sitovasti yleispalvelun tarjoajaa tai tarjoajia (postidirektiivin nykyisen version 4 artikla). Jäsenvaltioiden on itse laadittava omat mekanisminsa ja varmistettava niiden avulla yleispalvelun tuottaminen yhden tai useammin yrityksen avulla. Yleispalvelun myöntämisehtojen on perustuttava objektiivisuuden, syrjimättömyyden, suhteellisuuden ja markkinoiden mahdollisimman vähäisen vääristymisen periaatteisiin.

·   Yleispalvelun maksujen määräytyminen kustannusten mukaan. Vain selvästi nimetyissä poikkeustapauksissa on tarkoitus voida poiketa periaatteesta, jonka mukaan postipalvelujen hintojen on oltava kustannusten mukaisia. Komissio ehdottaa, että jäsenvaltiot rajoittaisivat yhtenäisen hinnoittelun koskemaan lähetyksiä, joihin sovelletaan yksikköhintaa eli lähetyksiä, joita useimmiten käyttävät kuluttajat ja pienet yritykset (12 artiklan toinen luetelmakohta).

·   Yleispalvelun rahoittaminen

Uudessa 17 artiklassa luetellaan jäsenvaltioiden mahdollisuudet rahoittaa yleispalvelun tarjonta yksinoikeuksien poistamisen jälkeen. Mahdollisuuksia ovat

·   julkisista varoista maksettavat korvaukset,

·   julkiset hankintamenettelyt sekä

·   mahdollisuus perustaa korvausrahasto.

Ehdotuksen muut osat:

·   Jäsenvaltiot voivat edelleen säätää yleisvaltuutuksista ja yksittäisistä toimiluvista (9 artikla), muta ehdotuksessa eritellään tässä yhteydessä tarkemmin mahdolliset ja kielletyt seikat.

·   Pääsy postialan keskeiseen infrastruktuuriin ja tärkeimpiin palveluihin: Ehdotuksessa esitetään uutta 11 a artiklaa, jossa jäsenvaltioille annetaan tietyin edellytyksin mahdollisuus myöntää avoin ja syrjimätön pääsy tiettyihin postialan infrastruktuurin osiin (postinumerojärjestelmä, kirjelaatikot, postilokerot).

·   Kuluttajansuojan lujittaminen (19 artikla): Kuluttajansuojaa varten laajennetaan muun muassa valitusmenettelyn vähimmäisperiaatteet koskemaan yleispalvelun tarjoajan lisäksi muita tarjoajia.

·   Kansalliset sääntelyviranomaiset: Sääntelyviranomaisilla on keskeinen rooli varsinkin siirryttäessä kilpailuun. Ehdotuksen 22 artiklassa vaaditaan, että sääntelytehtävän on oltava riippumaton postialan toimijoista ja sääntelytehtävät on myönnettävä avoimesti.

4. Esittelijän arvio ja suositukset

Vuoden 2009 vahvistamista tavoiteajankohdaksi koskevan kysymyksen lisäksi tässä keskitytään pääasiassa seuraaviin aiheisiin:

·   Yleispalvelun laajuus – sen kehityttäminen edelleen kuluttajansuojavälineeksi.

·   Rahoitusmekanismit – tarvitaanko yleispalvelun rahoittamiseksi vaihtoehtoisia mekanismeja, kun varatut palvelut jäävät pois?

·   Pääsy tiettyihin postialan infrastruktuurin palveluihin – tarvitaanko erityistä sääntelyä?

Esittelijä on käynyt lukuisia syvällisiä keskusteluja postialan toimijoiden kanssa ja luonut yleiskuvan heidän käsityksistään. Käytettävissä olevan kattavan tutkimusmateriaalin perusteella esittelijä katsoo, että parlamentilla on nyt riittävät perusteet päätöksenteolle ja lisäkuulemiset tai muut vastaavat toimet eivät ole tarpeen.

Esittelijä on vakuuttunut, että tällä ehdotuksellaan komissio on oikealla tiellä, ja tukee komission yleistä lähtökohtaa.

Ajankohdaksi valitun vuoden 2009 ei pitäisi tulla postialan toimijoille yllätyksenä. Se mainitaan jo postidirektiivin tämänhetkisessä versiossa ja perustuu siis yhteisön lainsäätäjän tietoiseen ratkaisuun. Valmistautumisaikaa on annettu riittävästi, ja esittelijän mielestä nyt on tärkeää antaa selkeä ja luotettava signaali markkinoiden avautumisesta. Uudet viivästykset aiheuttaisivat epäselvyyttä ja epävarmuutta toimijoille ja olisivat haitaksi niille valtioille ja yrityksille, jotka ovat jo edenneet asiassa. Esittelijä palauttaa mieliin myönteisen lopputuloksen, johon parlamentti tuli tähän mennessä tapahtunutta markkinakehitystä ja asetettuja lähentämispuitteita koskevassa valiokunta-aloitteisessa mietinnössä helmikuussa 2006 (P6_TA(2006)0040).

Esittelijä esittää kuitenkin tarkistuksia joihinkin kohtiin, jotka vaativat täydentämistä tai selventämistä. Tarkistukset koskevat pääosin seuraavia kohtia:

a) Yleispalvelun laajuudesta on päästävä tasapainoiseen ratkaisuun. Pienet yritysasiakkaat tarvitsevat edelleen 3 artiklassa tarkoitettua suojaa tai takuita voidakseen lähettää ja vastaanottaa pieniä määriä kirjeitä kohtuullisin edellytyksin. Sen sijaan suuria yritysasiakkaita koskevat aivan erilaiset edellytykset. Joukkolähetysten kuljettaminen tapahtuu kilpailun piirissä kysynnän perusteella. Palvelun tarjoajat reagoivat joustavasti ja kehittävät uusia palveluja. Esittelijä ehdottaa, että tämä kaksijakoinen tilanne otetaan huomioon ja yleispalvelusta tehdään kuluttajansuojaväline, eli se rajoitetaan koskemaan vain yksittäisiä lähetyksiä. Suuret yritysasiakkaat tai joukkolähetysten postittajat eivät tarvitse vastaavanlaista suojaa, minkä vuoksi voitaisiin välttää tarpeetonta puuttumista näihin palveluihin (vrt. johdanto-osan 14 kappaletta ja 13 artiklan 1 kohtaa koskevat tarkistukset).

b) Esittelijä on hyvin tietoinen postipalvelujen kohtuullisen hinnan merkityksestä kuluttajille. On oikein, että tämän kohdan on tarkoitus sisältyä myös tarkistettuun direktiiviin. Kahdella 12 artiklaa koskevalla tarkistuksella pyritään selventämään käsitteitä ja korostamaan kansallisten sääntelyviranomaisten mahdollisuuksia tässä yhteydessä.

c) Postialan työntekijöiden asema ja oikeudet ovat myös tärkeä alue. Esittelijä ehdottaa tässä yhteydessä uutta 9 artiklan 3 a kohtaa, jossa on tarkoitus selventää jäsenvaltioiden mahdollisuuksia säännellä työoloja.

d) Kysymys kirjanpidosta (tarkistettu 14 artikla) on ratkaisevan tärkeä, koska kustannusten kohdistaminen epätarkasti voi johtaa helposti markkinoiden vääristymiseen. Esittelijä on esittänyt tarkistuksen, jonka tarkoitus on tarkentaa yleiskustannusten (kustannusten, joita ei voida kohdentaa suoraan tiettyyn palveluun tai tuotteeseen) kohdentamista. Toisella tarkistuksella on tarkoitus varmistaa 14 artiklan soveltaminen silloin, kun toista yleispalvelun tarjoajaa ei ole vielä nimetty, koska yhdenkin yleispalvelun tarjoajan vääristynyt kirjanpito voi olla markkinoille pääsyn este.

e) Kirjanpitoon liittyvät kysymykset ristikkäistuista. Esittelijä on esittänyt tässä yhteydessä kaksi tarkistusta johdanto-osan kappaleisiin. Ensiksi olisi selvennettävä, että ristikkäistukien valvonta kuuluu komission toimivallan piiriin. Sen vuoksi johdanto-osan 25 kappale olisi poistettava. Johdanto-osan 26 kappaletta koskevalla tarkistuksella taas pyritään kohdistamaan kustannukset selkeästi sen mukaan, mistä ne aiheutuvat, jotta voidaan välttää ristikkäistuet.

f) Selvät kilpailulainsäädäntöä ja valtiontukia koskevat säännöt ovat myös toimivien postimarkkinoiden tärkeä osatekijä. Esittelijä on esittänyt kaksi tarkistusta (johdanto-osan 26 a kappaleeseen ja 23 artiklaan), ja niillä vaaditaan komissiolta tulkinta-apua näissä kysymyksissä.

g) Tarkistuksilla, jotka koskevat tilastotietojen keruuta (22 a artiklan 1 b kohta) ja komission kertomusten jaksottamista pidemmin väliajoin (23 artikla), pyritään vähentämään hallinnollista tai byrokraattista työmäärää.

h) Muut tarkistukset koskevat pääsyä jakeluverkkoon (11 a artikla) ja yhteentoimivuutta (johdanto-osan 22 kappale).

Rahoituksen suhteen esittelijä katsoo, että komission esittämä luettelo (7 artiklassa) sisältää jäsenvaltioiden kannalta asianmukaisia ratkaisuja. Esittelijä kuuli niiden lisäksi muitakin ratkaisuja tekemänsä kuulemiskierroksen aikana, mutta vakuuttavia vaihtoehtoisia järjestelyjä ei ollut. Siksi tähän kohtaan ei ole esitetty tarkistuksia.

Lopuksi esittelijä viittaa vielä edellä mainittuun lausekkeeseen, jonka mukaan direktiivin voimassaolo päättyy 21. joulukuuta 2008. Tämän päivämäärän vuoksi parlamentin ja neuvoston on toimittava päättäväisesti, jos emme halua ottaa riskiä, että vuoden 2009 alussa direktiivi ei ole enää voimassa ja olisi noudatettava primaarioikeutta ja siten parlamentti luopuisi lainsäädäntövallastaan.

talous- ja raha-asioiden valiokunnaN laUSUNTO (22.5.2007)

liikenne- ja matkailuvaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 97/67/EY muuttamisesta siltä osin kuin se koskee yhteisön postipalvelujen sisämarkkinoiden täysimääräistä toteuttamista
(KOM(2006)0594 – C6‑0354/2006 – 2006/0196(COD))

Valmistelija: Pervenche Berès

LYHYET PERUSTELUT

Euroopan parlamentin ja neuvoston 10. kesäkuuta 2002 antaman toisen postidirektiivin 2002/39/EY mukaan komissio hyväksyi PriceWaterhouseCoopersin 2006 tekemän tutkimuksen[1] perusteella 18. lokakuuta 2006 ehdotuksen direktiiviksi yhteisön postipalvelujen sisämarkkinoiden täysimääräiseksi toteuttamiseksi.

Tämän direktiiviehdotuksen keskeisenä ehdotuksena on poistaa "varatut palvelut" (jäännösmonopoli), joksi on vahvistettu 50 grammaa, 1. tammikuuta 2009 lähtien.

Tämän postipalvelujen vapauttamisen viimeisen vaiheen aiheuttama olennainen kysymys on yleispalvelun ja julkisen postipalvelun mahdollisten lisävelvoitteiden rahoittaminen.

I – Komission ehdotuksen kaksi suurta akselia

1)        Vapauttamisen ja yleispalvelun rahoittamisen yhteensopivuuden varmistaminen

Ø Euroopan komission varsinainen ehdotus perustuu postidirektiiviin sisällytettävään uuteen 7 artiklaan, jossa:

           –         poistetaan "varatut palvelut" 1. tammikuuta 2009 lähtien (1 kohta)

           –         vahvistetaan yleispalvelun tarjoamisen takuun periaate kilpailun puitteissa ja julkisia hankintoja koskevien sääntöjen kunnioittaminen (2 kohta) niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka sitä haluavat

           –         vahvistetaan julkisen palvelun velvoitteiden nettokustannusten arvioinnin periaate ja mahdollisuus rahoittaa ne eri tavoin (3 kohta):

           –         valtiontuella;

           –         korvausrahastoilla, jotka rahoitetaan palvelun tarjoajien ja/tai käyttäjien kesken;

           –         "maksa tai toimi" -mekanismilla (pay-or- play), jossa kytketään valtuutusten myöntäminen yleispalvelun velvoitteisiin tai korvausrahaston rahoitukseen.

Ø Komission ehdotuksessa vahvistetaan myös valtuutusmenettelyt

           ja toimilupien myöntäminen, joka on kytketty olennaisten vaatimusten noudattamisen takaamiseen ja yleispalvelun turvaamiseen (9 artikla), avoin ja syrjimätön pääsy postipalvelujen infrastruktuurin kohdealalle (jakelu) (11 a artikla), kirjanpidon eriyttämistä koskevat säännöt ja kustannusten laskeminen kaupallisten palvelujen tarjoajien ja yleispalvelun tarjoajien kesken (14 artikla).

Ø Ehdotukseen sisältyvät kuluttajien suojelua koskevat säännökset ja valitusten käsittely sekä tavat kääntyä viranomaisen puoleen (19 artikla) ja kansallisten sääntelyviranomaisten tehtävien määrittely (22 artikla).

2)        Yleispalvelun rahoittaminen: jäsenvaltioiden valittavaksi jätetyt ratkaisut

Ø "Varattujen palvelujen" tilalle komissio ehdottaa erilaisia rahoitustapoja, joiden välillä jäsenvaltiot voivat valita (toissijaisuusperiaate) ja jotka ovat:

           –         korvausrahasto, joka rahoitetaan maksuilla, jotka peritään joko palvelutarjoajilta tai käyttäjältä

           –         valtuutusten myöntämismenettely, joka käsittää kannattavan ja kannattamattoman alueen

           –         "pay-or-play" -tyyppinen menettely, jossa voidaan valita yleispalvelun rahoittaminen tai maksun periminen, mikä sekoittaisi jälleen kaksi aikaisempaa menettelyä.

II – Valmistelijan uudet ehdotukset

1)        Ensimmäinen ehdotus: "varattujen palvelujen" säilyttäminen yhtenä jäsenvaltioille ehdotetuista yleispalvelun rahoitustavoista

Vaikka Euroopan komission direktiiviehdotuksessaan ehdottamat yleispalvelun eri rahoitustavat ansaitsevatkin tarkastelun, ei ole olemassa objektiivista syytä jättää "varatut palvelut" niiden ulkopuolelle, sillä

–         mikään näistä uusista rahoitustavoista ei ole osoittanut kiistattomasti olevansa parempi kuin "varatut palvelut", joita käyttäjät eivät aseta kyseenalaiseksi ja jotka ovat avoimia ja neutraaleja, eivät saa valtiotukea, säästävät liiketoimikuluissa ja riita-asioissa ja ovat yleisesti todettu päteviksi kansantalousteoriassa

–         lisäksi toissijaisuuden kunnioittaminen yleispalvelun rahoitustapojen valinnassa jättää ulkopuolelle mahdollisuuden, että direktiivissä syrjäytetään yksi niistä.

Äskettäisissä tieteellisissä tutkimuksessa[2] on osoitettu selvästi, että kansalliset muuttujat, kuten pinnanmuodostus, väestöntiheys ja postipalvelujen kulutustavat (asukasta kohden keskimäärin jaettujen lähetysten määrä) määrittävät huomattavat kustannuserot yleispalvelun tarjoamisessa: ei niinkään aseteta kyseenalaiseksi "varattuja palveluja" vaan yhtenäisen rajan (tällä hetkellä 50 grammaa) asettaminen kaikissa jäsenvaltioissa.

Näin ollen ei ole taloudellista eikä järkevää syytä syrjäyttää "varatut palvelut" postialan yleispalvelun rahoitustavoista, kun tiedetään, että osataan laskea tarkkaan palvelun kustannus kussakin jäsenvaltiossa aikaisemmin mainittujen muuttujien mukaan.

2)        Toinen ehdotus: "Varattujen palvelujen" enimmäisrajan muuttaminen jäsenvaltioittain todellisten kustannusten ja enimmäisrajojen suhteellisuuden periaatteen mukaisesti.

Vaikka onkin normaalia, että jäsenvaltioille ehdotetaan yleispalvelun uusia rahoitusvälineitä, on valitettavaa

Ø että komissio ei käytä aikaa vertailevaan, vakavaan ja kustannuksista riippumattomaan tutkimukseen ja havaittuihin hyötyihin tai ehdotettuihin yleispalvelun eri rahoitusmuotojen teorioihin, mukaan lukien "varatut palvelut";

Ø että komissio ei ehdota missään vaiheessa "varattujen palvelujen" rajan muuttamista yleispalvelun tarjoamisen kustannusten mukaisesti eri jäsenvaltioissa siten kuin ne on laskettu useissa tieteellisissä tutkimuksissa[3], jotta tällä tavoin rahoitus olisi vapaa monopoliasemien ylihinnoista ja kilpailuhäiriöistä, joita raja aiheuttaa nykyisin, koska sitä ei ole mukautettu todellisiin kustannuksiin.

Tämän vuoksi valmistelija ehdottaa seuraavia toimenpiteitä:

1.        "Varatut palvelut" sisällytetään uudelleen 7 artiklaan jäsenvaltioille ehdotettujen yleispalvelun rahoitustapoihin sillä varauksella, että se mukautetaan tämän yleispalvelun tarjoamisen todellisiin kustannuksiin jäsenvaltioissa.

2.        Komissiolta pyydetään tarkkaa ja vertailevaa arviointia näistä eri rahoitustavoista sellaisen riippumattoman tutkimuksen perustella, joka perustuu maailmassa käytettävien eri rahoitusvälineiden vertailevaan arviointiin, ja tämä arviointi on tehtävä viimeistään 1. tammikuuta 2009.

3.        Tämän tutkimuksen päätelmien perusteella laaditaan ehdotus postipalvelujen sisämarkkinoiden täysimääräisestä vapauttamisesta ja ehdotetaan joko valintaa yleispalvelun eri rahoitustapojen välillä tai valitaan yksi niistä.

TARKISTUKSET

Talous- ja raha-asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa liikenne- ja matkailuvaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Komission teksti[4]Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1

JOHDANTO-OSAN 3 A KAPPALE (uusi)

 

(3 a) Täydellisen vapauttamisen viivästyminen edelleen vahingoittaisi sekä yritystoimintaa että kuluttajia. Viestinten korvaaminen ja tekniikan kehittyminen sekä muuttuva kuluttajakäyttäytyminen ovat ristiriidassa postialan nykyisten monopolien ja ristikkäistukien ylläpitämisen kanssa.

Tarkistus 2

JOHDANTO-OSAN 4 KAPPALE

(4) Tämän alan toimet olisi suunniteltava niin, että yhteisö voi täyttää EY:n perustamissopimuksen 2 artiklaan perustuvat tehtävänsä eli edistää taloudellisen toiminnan sopusointuista, tasapainoista ja kestävää kehitystä koko yhteisössä, työllisyyden ja sosiaalisen suojelemisen korkeaa tasoa, kestävää kasvua, joka ei edistä rahan arvon alenemista, hyvää kilpailukykyä ja talouden suorituskyvyn korkeaa lähentymisastetta, elintason ja elämän laadun nousua sekä taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta jäsenvaltioiden välillä.

(4) Tämän alan toimet olisi suunniteltava niin, että yhteisö voi täyttää EY:n perustamissopimuksen 2 artiklaan perustuvat tehtävänsä eli edistää taloudellisen toiminnan sopusointuista, tasapainoista ja kestävää kehitystä koko yhteisössä, työllisyyden ja sosiaalisen suojelemisen korkeaa tasoa, kestävää kasvua, joka ei edistä rahan arvon alenemista, hyvää kilpailukykyä ja talouden suorituskyvyn korkeaa lähentymisastetta, elintason ja elämän laadun nousua sekä taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta jäsenvaltioiden välillä. Olisi kiinnitettävä huomiota erityisesti siihen, että tämä alan toimet eivät johda epävakaisiin työoloihin. Kaikille markkinoille osallistujille olisi taattava tasapuoliset toimintaedellytykset.

Perustelu

Avattaessa markkinoita kilpailulle on muistettava työolojen erityisen suojelun tarve varsinkin työllisyyden ja tulojen vakauden osalta. Kaikille markkinoille osallistujille on taattava tasapuoliset edellytykset kilpailun vääristymisen välttämiseksi.

Tarkistus 3

JOHDANTO-OSAN 4 A KAPPALE (uusi)

 

(4 a) Euroopan postimarkkinat ovat viime vuosina muuttuneet rajusti, ja teknologinen edistys sekä sääntelyn vapauttamisesta johtuva kilpailun lisääntyminen ovat vauhdittaneet tätä kehitystä. Globalisaation takia on tärkeää omaksua ennakoiva, kehitysmyönteinen asenne, jottei meitä ja kansalaisiamme estettäisi hyötymästä tällaisten muutosten tuomista eduista.

Tarkistus 4

JOHDANTO-OSAN 8 KAPPALE

(8) Ennakoivan tutkimuksen mukaan perustavoite eli yleispalvelun tarjonnan turvaaminen kestävällä tavalla noudattaen jäsenvaltioiden direktiivin 97/67/EY mukaisesti määrittelemää laatustandardia voidaan saavuttaa koko yhteisössä vuoteen 2009 mennessä ilman, että on tarpeen säilyttää varatut palvelut.

(8) Ennakoivan tutkimuksen mukaan ja erityisesti vaihtoehtoisia rahoitusratkaisuja ajatellen perustavoitetta eli yleispalvelun tarjonnan turvaamista kestävällä tavalla noudattaen jäsenvaltioiden direktiivin 97/67/EY mukaisesti määrittelemää laatustandardia ei voida saavuttaa koko yhteisössä vuoteen 2009 mennessä ilman, että säilytetään varatut palvelut niiden jäsenvaltioiden osalta, joissa vaihtoehtoinen rahoitustapa on tarpeen.

Perustelu

Niin kauan kuin komissio ei ole laatinut täydellistä kartoitusta yleispalvelun rahoittamisesta ja ottaen huomioon tiettyjen jäsenvaltioiden kokemat vaikeudet, varattua palvelua ei voida sulkea yleispalvelun rahoittamista koskevien velvoitteiden ulkopuolelle.

Tarkistus 5

JOHDANTO-OSAN 10 A KAPPALE (uusi)

 

(10 a) Mikäli yleispalvelu aiotaan säilyttää ja rahoittaa ilman raskaita valtiontukia, markkinat on vapautettava ja palveluntarjoajien on annettava toimia ja kilpailla tasapuolisin toimintaedellytyksin. Tämä ei toteudu, koska ehdot vaihtelevat sen takia, että osa vanhoista jäsenvaltioista ryhtyi toimiin heti direktiivin 97/67/EY antamisen jälkeen, kun taas toiset eivät ryhtyneet tarvittaviin toimiin valmistautuakseen asteittaiseen ja hallittuun vapauttamiseen.

Tarkistus 6

JOHDANTO-OSAN 24 KAPPALE

(24) Täysin kilpaillussa ympäristössä on sekä yleispalvelun taloudellisen tasapainon varmistamisen että markkinoiden vääristymisen rajoittamisen kannalta tärkeää, että periaatteesta, jonka mukaan hintojen on kuvastettava tavanomaisia markkinaolosuhteita ja kustannuksia, poiketaan ainoastaan yleisen edun suojelemiseksi. Tämä tavoite saavutetaan sallimalla jäsenvaltioiden myös jatkossa soveltaa yhtenäistä hinnoittelua yksikköhintaisiin lähetyksiin, joita käyttävät useimmiten kuluttajat ja pk-yritykset. Yksittäiset jäsenvaltiot voivat jatkaa yhtenäisen hinnoittelun soveltamista myös joihinkin muihin postilähetyksiin yleisen edun suojelemiseen liittyvistä syistä, esimerkiksi kulttuurisisällön saatavuuden sekä alueellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden varmistamiseksi.

(24) Erittäin kilpaillussa ympäristössä on tärkeää varmistaa, että yleispalvelujen tarjoajille sallitaan hinnoittelussa joustavuus rahoituksellisesti kestävän yleispalvelun tarjoamisen turvaamiseksi. Siksi on tärkeää varmistaa, että jäsenvaltiot hintoja määrittäessään poikkeavat ainoastaan rajoitetuissa tapauksissa periaatteesta, jonka mukaan hintojen on kuvastettava tavanomaista kaupallista kysyntää ja tavanomaisia kustannuksia. Tämä tavoite saavutetaan sallimalla jäsenvaltioiden myös jatkossa soveltaa yhtenäistä hinnoittelua yksikköhintaisiin lähetyksiin, joita käyttävät useimmiten kuluttajat ja pk-yritykset. Yksittäiset jäsenvaltiot voivat jatkaa yhtenäisen hinnoittelun soveltamista myös joihinkin muihin postilähetyksiin yleisen edun suojelemiseen liittyvistä syistä, esimerkiksi kulttuurisisällön saatavuuden sekä alueellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden varmistamiseksi. Periaate, jonka mukaan hinnat määritellään kustannusten mukaan, ei estä yleispalvelun tarjoamisesta vastaavia palveluntarjoajia noudattamasta yhdenmukaisia hintoja yleispalvelun alaan kuuluvissa palveluissa.

Perustelu

On vastattava yleispalvelun tarjoajin sovellettavien hinnoitteluperiaatteiden asteittaisen vapauttamisen seurauksista. Yleispalveluntarjoajan kannalta vapauttamiseen on liityttävä tarvittava jousto, joka mahdollistaa kilpailuun vastaamisen ja sopeutumisen markkinoiden kysyntään.

Tarkistus 7

JOHDANTO-OSAN 25 KAPPALE

(25) Kun otetaan huomioon kansalliset erityispiirteet niiden ehtojen sääntelyssä, joiden mukaisesti vakiintuneen yleispalvelun tarjoajan on toimittava täysin kilpaillussa ympäristössä, on aiheellista antaa jäsenvaltioiden päättää itse, miten ristikkäistukia voidaan valvoa parhaiten.

Poistetaan.

Tarkistus 8

JOHDANTO-OSAN 26 KAPPALE

(26) Odotellessa siirtymistä täysin kilpailluille markkinoille on aiheellista edelleen velvoittaa jäsenvaltiot vaatimaan yleispalvelun tarjoajilta eriytettyä ja avointa kirjanpitoa rajoittamatta tarpeellisten muutosten tekemistä. Tämän velvollisuuden myötä kansalliset sääntelyviranomaiset, kilpailuviranomaiset ja komissio saavat käyttöönsä tarvittavat tiedot yleispalvelua koskevien päätösten tekemiseksi ja markkinaolosuhteiden tasapuolisuuden valvomiseksi, kunnes kilpailu on täysimääräistä. Näiden sääntöjen yhdenmukaista soveltamista olisi voitava edistää yhteistyöllä, jota kansalliset sääntelyviranomaiset tekevät kehittääkseen tätä alaa koskevia vertailuarvoja ja suuntaviivoja.

(26) Odotellessa siirtymistä täysin kilpailluille markkinoille ja sen varmistamiseksi, että ristikkäistuet yleispalvelun tarjoajilta muille kuin yleispalvelun tarjoajille eivät haittaa viimeksi mainittujen kilpailuolosuhteita, on aiheellista edelleen velvoittaa jäsenvaltiot vaatimaan yleispalvelun tarjoajilta eriytettyä ja avointa kirjanpitoa rajoittamatta tarpeellisten muutosten tekemistä. Tämän velvollisuuden myötä kansalliset sääntelyviranomaiset, kilpailuviranomaiset ja komissio saavat käyttöönsä tarvittavat tiedot yleispalvelua koskevien päätösten tekemiseksi ja markkinaolosuhteiden tasapuolisuuden valvomiseksi, kunnes kilpailu on täysimääräistä. Näiden sääntöjen yhdenmukaista soveltamista olisi voitava edistää yhteistyöllä, jota kansalliset sääntelyviranomaiset tekevät kehittääkseen tätä alaa koskevia vertailuarvoja ja suuntaviivoja.

Tarkistus 9

JOHDANTO-OSAN 27 A KAPPALE (uusi)

 

(27 a) On otettava huomioon, että suurin osa postipalveluista on jo nyt avoinna kilpailulle, ja varatuilla aloilla yleispalvelun tarjoaja kilpailee myös uuden viestintäteknologian, kuten sähköpostin, käyttäjien kanssa, mikä haastaa yleispalvelun tarjoajan nykyaikaistamaan toimintaansa ja uudistamaan sen rakennetta.

Perustelu

On tosiseikka, että suurin osa postipalveluista on avoinna kilpailulle. Uuden viestintäteknologian käyttäjät luovat yleispalvelun tarjoajalle kilpailua varatuilla aloilla, mikä saa yleispalvelun tarjoajan nykyaikaistamaan toimintaansa ja uudistamaan sen rakennetta.

Tarkistus 10

JOHDANTO-OSAN 32 KAPPALE

(32) Kansallisten sääntelyviranomaisten olisi tämän direktiivin mukaisia tehtäviään toteuttaessaan tarvittaessa koordinoitava toimintaansa muiden jäsenvaltioiden sääntelyelinten ja komission kanssa. Näin voitaisiin edistää postipalvelujen sisämarkkinoiden kehittymistä ja tämän direktiivin säännösten yhdenmukaista soveltamista kaikissa jäsenvaltioissa ja erityisesti aloilla, joiden osalta yhteisön lainsäädännön täytäntöönpanevassa kansallisessa lainsäädännössä annetaan kansallisille sääntelyviranomaisille laaja harkintavalta asianomaisten sääntöjen soveltamisessa. Tällainen yhteistyö voisi sisältyä esimerkiksi direktiivillä 97/67/EY perustetun komitean ja eurooppalaisista sääntelyviranomaisista koostuvan työryhmän toimintaan. Jäsenvaltioiden olisi päätettävä, mitkä elimet ovat tässä direktiivissä tarkoitettuja kansallisia sääntelyviranomaisia.

(32) Kansallisten sääntelyviranomaisten olisi tämän direktiivin mukaisia tehtäviään toteuttaessaan tarvittaessa koordinoitava toimintaansa muiden jäsenvaltioiden sääntelyelinten ja komission kanssa. Näin voitaisiin edistää postipalvelujen sisämarkkinoiden kehittymistä ja tämän direktiivin säännösten yhdenmukaista soveltamista kaikissa jäsenvaltioissa ja erityisesti aloilla, joiden osalta yhteisön lainsäädännön täytäntöönpanevassa kansallisessa lainsäädännössä annetaan kansallisille sääntelyviranomaisille laaja harkintavalta asianomaisten sääntöjen soveltamisessa. Tällainen yhteistyö voisi sisältyä esimerkiksi direktiivillä 97/67/EY perustetun komitean ja eurooppalaisista sääntelyviranomaisista koostuvan työryhmän toimintaan. Kyseisen komitean olisi koordinoitava yleispalveluvelvoitteita koskevia valvontamenettelyjä, korvausrahastoja ja työnormeja. Jäsenvaltioiden olisi päätettävä, mitkä elimet ovat tässä direktiivissä tarkoitettuja kansallisia sääntelyviranomaisia.

Perustelu

Konsolidointia ja postialan rajatylittävää toimintaa on valvottava asianmukaisesti sekä kansallisella että EU:n tasolla.

Tarkistus 11

1 ARTIKLAN 2 KOHDAN A ALAKOHTA

2 artiklan 6 kohta (direktiivi N:o 97/67/EY)

6. 'postilähetyksellä' postipalvelun tarjoajan kuljetettavaa valmista lähetystä, joka on osoitettu jollekin vastaanottajalle. Nämä lähetykset voivat kirjelähetysten lisäksi olla esimerkiksi kirjoja, luetteloita, sanomalehtiä ja aikakausjulkaisuja sekä postipaketteja, jotka sisältävät joko kaupallista arvoa omaavaa tai sitä vailla olevaa tavaraa,"

6. 'postilähetyksellä' postipalvelun tarjoajan kuljetettavaa valmista lähetystä, joka on osoitettu jollekin vastaanottajalle. Nämä lähetykset voivat kirjelähetysten ja suoramainonnan lisäksi olla luetteloita, sanomalehtiä ja aikakausjulkaisuja sekä postipaketteja, jotka sisältävät joko kaupallista arvoa omaavaa tai sitä vailla olevaa tavaraa,"

Perustelu

Suoramainonnan määritelmän säilyttäminen on selvä merkki siitä, että tunnistetaan kyseinen postialan markkinoiden erityispiirre.

Tarkistus 12

6 ARTIKLAN 2 KOHDAN B ALAKOHTA

2 artiklan 8 kohta (direktiivi N:o 97/67/EY)

(b) Poistetaan 8 kohta.

Poistetaan.

Perustelu

Suoramainonnan määritelmän säilyttäminen on edelleen tärkeää, mikäli varattu palvelu säilytetään. Suoramainonnan määritteleminen on selvä merkki siitä, että tunnistetaan kyseinen postialan markkinoiden erityispiirre.

Tarkistus 13

1 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)

3 artiklan 1 kohta (direktiivi N:o 97/67/EY)

 

(2 a) Korvataan 3 artiklan 1 kohta seuraavasti:

 

"1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että käyttäjillä on oikeus yleispalveluun, johon sisältyy tietyn laatuisten postipalvelujen pysyvä tarjonta kaikille käyttäjille kohtuullisin hinnoin kaikkialla jäsenvaltiossa.

 

Yleispalveluun kuuluvat ainoastaan yksikköhintaan tarjotut postipalvelut."

Perustelu

Yleispalvelun pääasiallisena tavoitteena on suojella Euroopan kuluttajien etua. Näin ollen yleispalvelun olisi keskityttävä pääasiassa yksityishenkilöltä toiselle lähetettävään postiin. Se ei kata massapostitusta.

Tarkistus 14

1 ARTIKLAN 3 A KOHTA (uusi)

3 artiklan 4 kohta (direktiivi N:o 97/67/EY)

 

(3 a) Korvataan 3 artiklan 4 kohta seuraavasti:

 

"4. Kunkin jäsenvaltion on annettava tarvittavat toimenpiteet huolehtiakseen siitä, että yleispalveluun kuuluvat vähintään seuraavat palvelut:

 

– enintään kahden kilogramman painoisten yksikköhintaan toimitettujen postilähetysten keräily, lajittelu, kuljetus ja jakelu ja

 

– yksikköhintaan toimitettujen postipakettien keräily, lajittelu, kuljetus ja jakelupalvelut kirjattujen ja vakuutettujen lähetysten osalta.

Perustelu

Yleispalvelun velvoite täytetään asianmukaisesti tarjoamalla yksikköhintaan lähetettävien kirjeiden ja postitusten toimittaminen yleispalveluna.

Tarkistus 15

1 ARTIKLAN 4 KOHTA

4 artiklan 2 kohta (direktiivi N:o 97/67/EY)

2. Jäsenvaltiot voivat nimetä yhden tai useamman yrityksen tarjoamaan yleispalvelun tai sen osia jollakin alueellaan tai maanlaajuisesti. Tässä yhteydessä niiden on yhteisön lainsäädännön mukaisesti vahvistettava ja julkaistava yleispalvelun tarjoajia koskevat velvoitteet ja oikeudet. Jäsenvaltioiden on erityisesti toteutettava toimia sen varmistamiseksi, että yleispalvelun myöntämisehdot perustuvat objektiivisuuden, syrjimättömyyden, suhteellisuuden ja markkinoiden mahdollisimman vähäisen vääristymisen periaatteisiin ja että yritykset nimetään yleispalvelun tarjoajiksi määräajaksi. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle nimeämiensä yleispalvelun tarjoajien nimet.

2. Jäsenvaltiot voivat tarvittaessa nimetä yhden tai useamman yrityksen tarjoamaan yleispalvelun tai sen osia jollakin alueellaan tai maanlaajuisesti. Tässä yhteydessä niiden on yhteisön lainsäädännön mukaisesti vahvistettava ja julkaistava yleispalvelun tarjoajia koskevat velvoitteet ja oikeudet. Jäsenvaltioiden on erityisesti toteutettava toimia sen varmistamiseksi, että yleispalvelun myöntämisehdot perustuvat objektiivisuuden, syrjimättömyyden ja suhteellisuuden periaatteisiin ja että yritykset nimetään yleispalvelun tarjoajiksi määräajaksi.

Tarkistus 16

1 ARTIKLAN 4 KOHTA

4 artiklan 2 a kohta (uusi) (direktiivi N:o 97/67/EY)

 

2 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että sekä yleispalvelun tarjoamisesta vastaavat yritykset että muita kuin yleispalveluja tarjoavat yritykset noudattavat sosiaaliturvan vähimmäisvaatimuksia, jotta vältetään epävakaiden työolojen syntyminen tällä alalla.

Tarkistus 17

1 ARTIKLAN 8 KOHTA       

7 artiklan 2 kohta (direktiivi 97/67/EY)

2. Jäsenvaltiot voivat varmistaa yleispalvelun tarjonnan hankkimalla niihin kuuluvia palveluja julkisiin hankintoihin sovellettavien sääntöjen mukaisesti.

2. Maksullisen palvelun osalta jäsenvaltioiden on varmistettava yleispalvelun tarjonta hankkimalla niihin kuuluvia palveluja julkisiin hankintoihin sovellettavien sääntöjen mukaisesti tarjoajalta, joka pystyy suorittamaan vastaavan laatuiset yleispalvelut edullisimpaan hintaan.

Perustelu

Yleispalvelun tehostamiseksi ja korvausten hinnan alentamiseksi jäsenvaltioiden on järjestettävä tarjouskilpailuja, joissa sopimus myönnetään edullisinta hintaa tarjoavalle.

Tarkistus 18

1 ARTIKLAN 8 KOHTA

7 artiklan 3 kohdan 1 johdantokappale (direktiivi N:o 97/67/EY)

3. Jos jäsenvaltio toteaa, että yleispalveluvelvoitteet, siten kuin niistä säädetään tässä direktiivissä, aiheuttavat nettokustannuksia ja yleispalvelun tarjoajille kohtuuttoman taloudellisen rasitteen, se voi

3. Jos jäsenvaltio toteaa, että yleispalveluvelvoitteet, siten kuin niistä säädetään tässä direktiivissä, aiheuttavat nettokustannuksia ja yleispalvelun tarjoajille kohtuuttoman taloudellisen rasitteen eikä mikään yritys halua tarjota palvelua korvauksetta, se voi

Perustelu

Korvausmekanismeja, joita kuvataan 7 artiklan 3 kohdan a ja b alakohdissa, on harkittava ainoastaan, jos mikään yritys ei ole halukas tarjoamaan yleispalvelua korvauksetta. Mikäli jokin yritys on halukas tarjoamaan yleispalvelun korvauksetta, julkinen hankintamenettely on tarpeeton (katso tarkistus 2).

Tarkistus 19

1 ARTIKLAN 8 KOHTA

7 artiklan 4 kohta (direktiivi N:o 97/67/EY)

4. Jos nettokustannukset jaetaan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti, jäsenvaltiot voivat perustaa korvausrahaston, jota voidaan rahoittaa palveluntarjoajilta ja/tai käyttäjiltä perittävillä maksuilla ja jota tätä tarkoitusta varten hallinnoi edunsaajasta/edunsaajista riippumaton elin. Jäsenvaltiot voivat valtuutusten myöntämisen ehtona vaatia yleispalvelun tarjoajia maksamaan tukiosuus kyseiseen rahastoon tai noudattamaan yleispalveluvelvoitteita, siten kuin siitä säädetään 9 artiklan 2 kohdassa. Vain 3 artiklassa tarkoitettuja palveluja voidaan rahoittaa tällä tavalla

4. Jos nettokustannukset jaetaan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti, jäsenvaltiot voivat perustaa korvausrahaston, jota voidaan rahoittaa palveluntarjoajilta ja/tai käyttäjiltä perittävillä maksuilla ja jota tätä tarkoitusta varten hallinnoi edunsaajasta/edunsaajista riippumaton elin. Jäsenvaltiot voivat valtuutusten myöntämisen ehtona vaatia yleispalvelun tarjoajia maksamaan tukiosuus kyseiseen rahastoon, siten kuin siitä säädetään 9 artiklan 2 kohdassa. Vain 3 artiklassa tarkoitettuja palveluja voidaan rahoittaa tällä tavalla

Perustelu

Olisi tehtävä ero yleispalveluja ja muunlaisia palveluja tarjoavien yritysten välillä.

Tarkistus 20

1 ARTIKLAN 10 KOHTA

9 artiklan 2 kohdan 1 alakohta (direktiivi N:o 97/67/EY)

2. Jäsenvaltiot voivat ottaa 3 artiklassa määriteltyyn yleispalveluun kuuluvia palveluja varten käyttöön valtuutusmenettelyjä, myös yksittäisiä toimilupia, siinä laajuudessa kuin se on tarpeen olennaisten vaatimusten noudattamisen takaamiseksi ja yleispalvelun turvaamiseksi.

2. Jäsenvaltiot voivat ottaa 3 artiklassa määriteltyyn yleispalveluun kuuluvia palveluja varten käyttöön valtuutusmenettelyjä, myös yksittäisiä toimilupia, siinä laajuudessa kuin se on tarpeen olennaisten vaatimusten noudattamisen takaamiseksi ja yleispalvelun turvaamiseksi. Kyseiset vaatimukset eivät kuitenkaan saa olla suhteettomia tai epäoikeudenmukaisia.

Perustelu

Jäsenvaltiot eivät saa ottaa käyttöön suhteettomia tai epäoikeudenmukaisia toimia ylläpitääkseen käytännössä vanhoja monopoleja.

Tarkistus 21

1 ARTIKLAN 10 KOHTA

9 artiklan 2 kohdan 2 alakohta (direktiivi N:o 97/67/EY)

Valtuutusten myöntämisen ehdoksi voidaan

Kun jäsenvaltio nimeää yhden tai useamman yrityksen yleispalvelun tarjoajaksi 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti, kyseisiä yrityksiä koskevien valtuutusten myöntämisen ehdoksi voidaan

tarvittaessa määrätä yleispalveluvelvoitteita,

– määrätä yleispalveluvelvoitteita,

 

– antaa postipalvelujen tarjoajille oikeus valita, noudattaako yhden tai useamman yleispalvelua koskevan tekijän tarjoamisvelvoitetta vai maksaako tukiosuus 7 artiklassa tarkoitettuihin rahoitusmekanismeihin kyseisten tekijöiden tarjoamisen rahoittamiseksi,

tarvittaessa asettaa kyseisten palvelujen laatua, saatavuutta ja tehokkuutta koskevia vaatimuksia,

– asettaa kyseisten palvelujen laatua, saatavuutta ja tehokkuutta koskevia vaatimuksia, edellyttäen, että nämä vaatimukset ovat yhteisön lainsäädännön mukaisia ja ne ilmoitetaan tarjouspyynnössä tai eritelmissä,

– tarvittaessa määrätä velvoite maksaa tukiosuus 7 artiklassa tarkoitettuihin rahoitusmekanismeihin.

 

Tarkistus 22

1 ARTIKLAN 10 KOHTA

9 artiklan 2 kohdan 2 alakohdan a ja b alakohta (uusi) (direktiivi N:o 97/67/EY)

 

Luvan myöntäminen muille palveluntarjoajille kuin nimetyille yleispalvelun tarjoajille voidaan tarvittaessa liittää velvoitteeseen maksaa tukiosuus 7 artiklassa tarkoitettuun jakomekanismiin.

 

Yritykset voivat valita sen väliltä, velvoitetaanko ne osallistumaan jakomekanismiin vai noudattamaan yleispalveluvelvoitetta.

Tarkistus 23

1 ARTIKLAN 10 KOHTA

9 artiklan 2 kohdan 3 alakohdan 2 luetelmakohta (direktiivi N:o 97/67/EY)

edellyttää palveluntarjoajalta sekä yleispalveluvelvoitteita että velvollisuutta maksaa tukiosuus kustannustenjakomekanismiin samojen laatu-, saatavuus- ja tehokkuusvaatimusten osalta,

Poistetaan.

Tarkistus 24

1 ARTIKLAN 13 KOHTA

11 a artikla (direktiivi N:o 97/67/EY)

Jos käyttäjien edun suojelemiseksi ja/tai tosiasiallisen kilpailun edistämiseksi ja kansallisten olosuhteiden huomioon ottamiseksi on tarpeen, jäsenvaltioiden on taattava avoin ja syrjimätön pääsy seuraaviin postialan infrastruktuurin osiin tai palveluihin: postinumerojärjestelmä, osoitetietokanta, postilokerot, kirjelaatikot, osoitemuutostiedot, jälkilähetyspalvelu, perille toimittamattomien lähetysten palautuspalvelu."

Jos käyttäjien edun suojelemiseksi ja/tai tosiasiallisen kilpailun edistämiseksi ja kansallisten olosuhteiden huomioon ottamiseksi on tarpeen, jäsenvaltioiden on taattava avoin ja syrjimätön pääsy seuraaviin postialan infrastruktuurin osiin tai palveluihin: postinumerojärjestelmä, osoitetietokanta, postilokerot, kirjelaatikot, jakelupalvelut osoitemuutostiedot, jälkilähetyspalvelu, perille toimittamattomien lähetysten palautuspalvelu."

Perustelu

Valtionlaajuisella jakeluverkolla on keskeinen sija postimarkkinoille pääsyn varmistamisessa.

Tarkistus 25

1 ARTIKLAN 20 KOHTA

22 a artiklan 2 a kohta (uusi) (direktiivi N:o 97/67/EY)

 

2 a. Kun kansallinen sääntelyviranomainen säätää toimista, joilla asetetaan velvoitteita 9 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetulle palveluntarjoajalle, sen on ilmoitettava asiasta komissiolle ja esitettävä perustelut sekä toimenpideluonnoksen pääpiirteet. Tällaisten toimenpiteiden vakinaistamiseen ja pidentämiseen sovelletaan 1 ja 2 artiklan säännöksiä.

Perustelu

Jotta komissio voisi toimia asianmukaisesti jäsenvaltion säätäessä säännöistä tai toimista monopolien suojelemiseksi estäen näin ollen sisämarkkinoiden toteutumisen, on varmistettava, että kansalliset sääntelyviranomaiset antavat tietoja toimistaan.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Yhteisön postipalvelujen sisämarkkinoiden loppuun saattaminen

Viiteasiakirjat

KOM(2006)0594 – C6-0354/2006 – 2006/0196(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

TRAN

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

14.11.2006

 

 

 

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Gilles Savary

12.12.2006

 

 

Valiokuntakäsittely

20.3.2007

23.4.2007

 

 

Hyväksytty (pvä)

21.5.2007

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

20

15

4

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Christian Ehler, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Benoît Hamon, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Christoph Konrad, Andrea Losco, Hans-Peter Martin, Cristobal Montoro Romero, Joseph Muscat, Lapo Pistelli, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Dariusz Rosati, Heide Rühle, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ieke van den Burg

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Katerina Batzeli, Jorgo Chatzimarkakis, Salvador Garriga Polledo, Thomas Mann, Janusz Onyszkiewicz, Gilles Savary, Donato Tommaso Veraldi, Corien Wortmann-Kool

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Armando Veneto, Elmar Brok, Rainer Wieland, Anja Weisgerber, Tobias Pflüger

  • [1]  "The impact on universal service of the full market accomplishment of the postal internal market in 2009", PriceWaterhouseCoopers, 2006.
  • [2]  Boldron F., Joram D., Martin L. and Roy B., - « From Size of the Box to the Costs of Universal Service Obligation: A Cross-Country Comparison», in “Liberalization of the Postal and Delivery Sector”, edited by Michael Crew and Paul Kleindorfer, Edward Elgar, 2006.
  • [3]  Boldron F., Joram D., Martin L. and Roy B., - « From Size of the Box to the Costs of Universal Service Obligation: A Cross-Country Comparison», in “Liberalization of the Postal and Delivery Sector”, edited by Michael Crew and Paul Kleindorfer, Edward Elgar, 2006
  • [4]  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnaN laUSUNTO (13.4.2007)

liikenne- ja matkailuvaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 97/67/EY muuttamisesta siltä osin kuin se koskee yhteisön postipalvelujen sisämarkkinoiden täysimääräistä toteuttamista
(KOM(2006)0594 – C6‑0354/2006 – 2006/0196(COD))

Valmistelija: Stephen Hughes

LYHYET PERUSTELUT

Euroopan komission ehdotuksessa kolmanneksi EU:n postipalveludirektiiviksi vahvistetaan postipalvelujen markkinoiden täysimääräinen vapauttaminen vuoteen 2009 mennessä. Tämä on prosessin kolmas vaihe, jonka tarkoituksena on taata tasapaino markkinoiden avautumisen ja yleispalvelun tarjoamisen välillä. Postipalvelu-uudistuksen alkuperäisenä tavoitteena oli ja on edelleen korkealaatuisen yleispalvelun säilyttäminen Euroopan unionissa.

Komissio väittää, että täysimääräinen vapauttaminen vuonna 2009 ei vaikuta yleispalvelun tarjoamiseen ja tehostaa työllisyyttä alalla. Nämä johtopäätökset perustuvat pääasiassa kolmeen asiakirjaan: tulevaisuutta luotaava selvitys vuodeksi 2009 suunnitellun postipalvelujen sisämarkkinoiden täysimääräisen toteuttamisen vaikutuksista yleispalveluun (KOM(2006)0596), raportti vaikutustenarvioinnista (SEC(2006)1291) ja kertomus postidirektiivin soveltamisesta (KOM(2006)0595).

Komissio tilasi ennakoivan tutkimuksen sen jälkeen, kun toisessa postipalveludirektiivissä vaadittiin arviointia siitä, mitä vaikutusta postipalvelujen sisämarkkinoiden täysimääräisellä toteuttamisella vuonna 2009 on yleispalveluun. Tutkimuksessa kuitenkin käännetään postiuudistuksen alkuperäisen logiikan suuntaa, koska siinä nähdään yleispalvelu mukautuvana täysimääräiseen vapauttamiseen.

Komission ehdotuksessa asetetaan kolme päärahoituskeinoa yleispalvelun säilyttämiseksi kaikkialla Euroopassa: suora rahoitus (jäsenvaltioiden tuki), korvausrahasto (jota rahoittavat kaikki alan tekijät, eli toimijat, asiakkaat tai muut jäsenvaltion määrittelemät tekijät) ja julkinen hankinta, kun markkinat eivät ole innostuneet palvelusta spontaanisti. Näiden toimien eduista ja haitoista ei ole kuitenkaan täydellistä arviointia, eikä ole selvää, miten ne tarjoavat tarvittavan rahoituksen. Lisäksi tutkimuksessa ei ehdoteta ratkaisuja niille jäsenvaltioille, joissa tutkimuksessa kartoitetaan mahdollinen uhka yleispalvelun säilymiselle, mukaan lukien muutamat uudet jäsenvaltiot.

On myös tärkeää analysoida paremmin ehdotuksen vaikutusta työllisyyteen postialalla. Komission mukaan viisi miljoonaa työpaikkaa on suoraan riippuvaisia postialasta tai liittyy hyvin läheisesti siihen. Kertomuksessa väitetään, että markkinoiden täysimääräinen avautuminen luo enemmän ja parempia työpaikkoja. On kuitenkin annettava konkreettisia todisteita siitä, että maissa, joissa täysimääräinen avautuminen on toteutunut, työllisyysluvut ovat laskeneet.

Vaikka kahdella aikaisemmalla uudistuksella on ollut myönteinen vaikutus laatuun ja tehokkuuteen, tarvitaan uutta näyttöä siitä, että lisävapauttaminen säilyttää yleispalvelun ja työpaikkojen määrän postialalla. Siksi tarvitaan perusteellisempaa analyysia uuden tutkimuksen kautta ja on esitettävä konkreettisia ehdotuksia ennen kuin varatut palvelut (kaikki 50 gramman painoinen tai sitä kevyempi posti) voidaan jättää täysimääräisesti markkinoiden ehdoille.

TARKISTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa liikenne- ja matkailuvaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Komission teksti[1]Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1

JOHDANTO-OSAN 4 A KAPPALE (uusi)

 

(4 a) Yleinen postipalvelu, joka on tunnustettu 7 päivänä helmikuuta 1994 annetussa neuvoston päätöslauselmassa sekä direktiivissä 97/67/EY, on toteutettava EY:n perustamissopimuksen 5 artiklan 2 kohdassa mainitun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti, mikä tarkoittaa, että jäsenvaltiot voivat edelleen vapaasti valita kansallisten postimarkkinoiden yleispalvelun rahoitusmenetelmän.

Tarkistus 2

JOHDANTO-OSAN 5 KAPPALE

(5) Vuoden 2005 maaliskuun 22 ja 23 päivänä kokoontunut Eurooppa-neuvosto toistaa Lissabonin strategian väliarviosta antamissaan päätelmissä, että sisämarkkinoiden toteuttaminen on tärkeää kasvun edistämiseksi sekä uusien ja korkealaatuisten työpaikkojen luomiseksi, ja korostaa tosiasiallisten yleistä taloudellista etua koskevien palvelujen merkitystä kilpailukykyiselle ja dynaamiselle taloudelle. Näitä päätelmiä voidaan soveltaa myös postipalveluihin, joilla on olennaista merkitystä viestinnän ja kaupan alalle sekä sosiaaliselle ja alueelliselle yhteenkuuluvuudelle.

(5) Vuoden 2005 maaliskuun 22 ja 23 päivänä kokoontunut Eurooppa-neuvosto toistaa Lissabonin strategian väliarviosta antamissaan päätelmissä, että sisämarkkinoiden toteuttaminen on tärkeää kasvun edistämiseksi sekä uusien ja korkealaatuisten työpaikkojen luomiseksi, ja korostaa tosiasiallisten yleistä taloudellista etua koskevien palvelujen merkitystä kilpailukykyiselle ja dynaamiselle taloudelle. Näitä päätelmiä voidaan soveltaa myös postipalveluihin, joilla on olennaista merkitystä viestinnän ja kaupan alalle sekä sosiaaliselle ja alueelliselle yhteenkuuluvuudelle, samoin kuin postialaan työllistäjänä, koska on tarpeen välttää epävarmuutta ja sosiaalista polkumyyntiä ja säilyttää työpaikat. Jos vaikutusanalyysissä todetaan, että vapauttamisen lisääminen johtaa korkealaatuisten työpaikkojen menettämiseen, markkinoiden avaamista pitäisi harkita uudelleen.

Perustelu

Markkinoiden avaamista pitäisi harkita uudelleen, jos komission tekemästä perusteellisesta vaikutusanalyysistä käy ilmi, että sillä on kielteinen vaikutus työllisyyteen.

Tarkistus 3

JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE

(6) Vuoden 2006 helmikuun 2 päivänä antamassaan päätöslauselmassa Euroopan parlamentti korostaa tehokkaiden postipalvelujen sosioekonomista merkitystä ja tärkeää asemaa Lissabonin strategian puitteissa ja toteaa, että tähänastiset uudistustoimet ovat aikaansaaneet postialalla huomattavaa myönteistä kehitystä, muun muassa parannuksia laadussa, tehokkuudessa ja asiakaslähtöisyydessä.

(6) Vuoden 2006 helmikuun 2 päivänä antamassaan päätöslauselmassa Euroopan parlamentti huomauttaa, että postipalvelujen vapauttaminen ei aina ole johtanut työpaikkojen luomiseen ja säilymiseen postialalla ja korostaa tehokkaiden postipalvelujen sosioekonomista merkitystä ja tärkeää asemaa Lissabonin strategian puitteissa ja toteaa, että tähänastiset uudistustoimet ovat aikaansaaneet postialalla huomattavaa myönteistä kehitystä, muun muassa parannuksia laadussa, tehokkuudessa ja asiakaslähtöisyydessä. Koska yleispalveluvelvoite kehittyy usein eri tavalla eri jäsenvaltioissa, Euroopan parlamentti pyysi komissiota keskittymään direktiiviin 97/67/EY liittyvän ennakoivan tutkimuksensa yhteydessä yleisen palvelun tarjoamisen laatuun sekä yleispalveluvelvoitteen asianmukaisen määritelmän, soveltamisalan ja rahoituksen ehdottamiseen.

(Euroopan parlamentin päätöslauselma postidirektiivin soveltamisesta (direktiivi 97/67/EY sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2002/39/EY) (2005/2086(INI)), 2. helmikuuta 2006)

Perustelu

Tämän 2. helmikuuta 2006 annetun päätöslauselman ensimmäisessä kohdassa todetaan eksplisiittisesti, että postipalvelujen vapauttamisen vaikutukset alan työllisyyteen eivät aina ole olleet myönteisiä (tarkistuksessa viitataan päätöslauselman tekstiin). Molemmat näkökohdat pitäisi mainita täydentävyyden vuoksi. On myös syytä pitää mielessä ne erittäin tarkat vaatimukset, jotka Euroopan parlamentti esitti komissiolle ennakoivan tutkimuksen osalta 2. helmikuuta 2006 antamassaan päätöslauselmassa postidirektiivin soveltamisesta.

Tarkistus 4

JOHDANTO-OSAN 7 KAPPALE

(7) Direktiivin 97/67/EY mukaisesti on tehty ennakoiva tutkimus, jossa kunkin jäsenmaan osalta arvioidaan, mitä vaikutuksia postipalvelujen sisämarkkinoiden täysimääräisellä toteuttamisella vuonna 2009 on yleispalveluun. Lisäksi komissio on tehnyt yhteisön postialaa koskevan perusteellisen selvityksen, tilannut tutkimuksia alan taloudellisesta, sosiaalisesta ja teknologisesta kehityksestä ja kuullut laajalti intressitahoja.

(7) Direktiivin 97/67/EY mukaisesti on tehty ennakoiva tutkimus, jossa kunkin jäsenmaan osalta arvioidaan, mitä vaikutuksia postipalvelujen sisämarkkinoiden täysimääräisellä toteuttamisella vuonna 2009 on yleispalveluun. Lisäksi komissio on tehnyt yhteisön postialaa koskevan selvityksen, tilannut tutkimuksia alan taloudellisesta, sosiaalisesta ja teknologisesta kehityksestä ja kuullut laajalti intressitahoja. Jotta voitaisiin täysin ymmärtää sisämarkkinoiden täysimääräisen toteuttamisen kaikki seuraukset työllisyyden sekä sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden kannalta, pitää kuitenkin kuulla kaikkia intressitahoja laajemmin.

Perustelu

Kun otetaan huomioon täysimääräisen markkinoiden avautumisen seuraukset postialalla, komission pitäisi tehdä perusteellinen tutkimus vapauttamisen vaikutuksista työllisyyteen sekä sosiaaliseen ja alueelliseen yhteenkuuluvuuteen.

Tarkistus 5

JOHDANTO-OSAN 8 KAPPALE

(8) Ennakoivan tutkimuksen mukaan perustavoite eli yleispalvelun tarjonnan turvaaminen kestävällä tavalla noudattaen jäsenvaltioiden direktiivin 97/67/EY mukaisesti määrittelemää laatustandardia voidaan saavuttaa koko yhteisössä vuoteen 2009 mennessä ilman, että on tarpeen säilyttää varatut palvelut.

(8) Vaikka ennakoivassa tutkimuksessa väitetään, että perustavoite eli yleispalvelun tarjonnan turvaaminen kestävällä tavalla noudattaen jäsenvaltioiden direktiivin 97/67/EY mukaisesti määrittelemää laatustandardia voidaan saavuttaa koko yhteisössä vuoteen 2009 mennessä ilman, että on tarpeen säilyttää varatut palvelut, on annettu riittämätöntä näyttöä siitä, että yleispalvelun tarjoaminen taataan kestävällä tavalla, mikä on todellinen voima sosiaaliselle ja alueelliselle yhteenkuuluvuudelle.

Perustelu

Komission on annettava konkreettisia ehdotuksia siitä, kuinka yleispalvelut rahoitetaan ja ylläpidetään ilman varattuja palveluja.

Tarkistus 6

JOHDANTO-OSAN 9 KAPPALE

(9) Postimarkkinoiden asteittaisen kilpailulle avaamisen myötä yleispalvelun tarjoajilla on ollut riittävästi aikaa toteuttaa tarvittavat nykyaikaistamis- ja rakenneuudistustoimet, jotka ovat välttämättömät niiden kannattavuuden takaamiseksi pitkällä aikavälillä uusissa markkinaolosuhteissa, ja jäsenvaltiot ovat voineet mukauttaa sääntelyjärjestelmiään avoimempaan ympäristöön. Jatkaakseen tarvittaessa nykyaikaistamis- ja rakenneuudistustoimia yleispalvelun tarjonnan alalla jäsenvaltiot voivat lisäksi hyödyntää siirtymäkauden tarjoamia mahdollisuuksia ja sitä pitkää aikaa, joka on tarpeen tosiasiallisen kilpailun aikaansaamiseksi.

(9) Postimarkkinoiden asteittaisen kilpailulle avaamisen myötä yleispalvelun tarjoajien on ollut mahdollista toteuttaa nykyaikaistamis- ja rakenneuudistustoimet, ja jäsenvaltiot ovat voineet mukauttaa sääntelyjärjestelmiään avoimempaan ympäristöön, mutta pitkän aikavälin kannattavuus täysin avoimissa markkinaolosuhteissa ei ole vielä taattu.

Tarkistus 7

JOHDANTO-OSAN 10 KAPPALE

(10) Ennakoiva tutkimus osoittaa, että palvelujen varaamista ei enää ole pidettävä suositeltuna yleispalvelun rahoitusvaihtoehtona. Tämän arvion taustalla on yhteisön ja sen jäsenvaltioiden kiinnostus sisämarkkinoiden toteuttamiseen, sen tuomiin mahdollisuuksiin kasvun ja työllisyyden alalla sekä tehokkaiden yleistä taloudellista etua koskevien palvelujen yleisen saatavuuden varmistamiseen. Siksi on aiheellista vahvistaapäivä tammikuuta 2009 postipalvelujen sisämarkkinoiden toteuttamisen tavoitepäivämääräksi.

(10) Vaikka ennakoiva tutkimus pyrkii osoittamaan, että palvelujen varaamista ei enää ole pidettävä suositeltuna yleispalvelun rahoitusvaihtoehtona, tässä arviossa ei oteta huomioon yhteisön ja sen jäsenvaltioiden kiinnostusta työpaikkojen määrän ja laadun lisäämiseen sekä tehokkaiden ja saavutettavissa olevien yleistä taloudellista etua koskevien palvelujen yleisen saatavuuden varmistamiseen. Siksi olisi asianmukaisempaa lykätä postipalvelujen sisämarkkinoiden toteuttamisen tavoitepäivämääräksi suunniteltua päivää tammikuuta 2009 myöhäisempään ajankohtaan.

Perustelu

Markkinoiden avaamista olisi lykättävä siihen saakka, kunnes komissio tekee uuden tutkimuksen, jossa keskitytään rahoitukseen ja työllisyyteen.

Tarkistus 8

JOHDANTO-OSAN 12 KAPPALE

(12) Markkinoiden täysimääräinen avaaminen edistää postimarkkinoiden laajenemista. Lisäksi se edistää pysyvien ja korkealaatuisten työpaikkojen säilymistä yleispalvelua tarjoavissa yrityksissä sekä uusien työpaikkojen luomista muiden toimijoiden ja tulokkaiden alalla sekä asiaan liittyvillä elinkeinoaloilla. Tällä direktiivillä ei rajoiteta jäsenvaltioiden toimivaltaa säännellä työehtoja postipalvelujen alalla.

(12) Samalla kun markkinoiden täysimääräinen avaaminen edistää postimarkkinoiden laajenemista, sen on myös edistettävä pysyvien ja korkealaatuisten työpaikkojen säilymistä yleispalvelua tarjoavissa yrityksissä sekä uusien työpaikkojen luomista muiden toimijoiden ja tulokkaiden alalla sekä asiaan liittyvillä elinkeinoaloilla. Tällä direktiivillä ei rajoiteta jäsenvaltioiden toimivaltaa säännellä työehtoja postipalvelujen alalla. On myös tärkeää olla heikentämättä työoloja vesittämällä alakohtaisia työehtosopimuksia tehokkaina turvakeinoina vastaan alinten mahdollisten työehtojen tasoa. Toisin kuin muilla verkkotoimialoilla työllisyyskustannukset ovat noin 80 prosenttia toimijoiden kustannuksista ja ovat pääasiallisesti vakiintuneiden toimijoiden kiinteitä kustannuksia.

Perustelu

Vain alakohtaisilla työehtosopimuksilla voidaan taata laadukkaat työolot alan erityisyyden vuoksi.

Tarkistus 9

JOHDANTO-OSAN 13 KAPPALE

(13) Kilpailukyvyn lisääntymisen myötä postialalla voitaneen hyödyntää vaihtoehtoisia viestintämenetelmiä ja tarjota entistä korkealuokkaisempia palveluja yhä vaativammille käyttäjille.

(13) Kilpailukyvyn lisääntymisen myötä postialalla voitaneen hyödyntää vaihtoehtoisia viestintämenetelmiä ja tarjota entistä korkealuokkaisempia palveluja yhä vaativammille käyttäjille. Markkinoiden avaaminen edelleen hyödyttää jatkossakin erityisesti kuluttajia sekä pk-yrityksiä niin postin lähettäjinä kuin vastaanottajinakin parantamalla laatua, lisäämällä valinnanmahdollisuuksia sekä tuomalla hinnanalennuksia, innovatiivisia palveluja ja liiketoimintamalleja.

Perustelu

Kuluttajien saamia erityisiä etuja pitäisi korostaa. Varsinkin koska kuluttajien lähettämä posti on ainoastaan pieni osuus kokonaismäärästä (noin 10 %) verrattuna yritysten lähettämään postiin, kuluttajien saavuttamat hyödyt pitäisi selittää sekä lähettämisen että vastaanottamisen kannalta (kuluttajat maksavat usein joko suoraan – esim. tiliotteet, verkkokauppaostokset – tai välillisesti).

Tarkistus 10

JOHDANTO-OSAN 14 KAPPALE

(14) Postialaan läheisesti liittyvillä viestintämarkkinoilla tapahtuneella kehityksellä on ollut monenlaisia vaikutuksia yhteisön eri alueisiin ja väestönosiin sekä postipalvelujen käyttöön. Koska alueellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus olisi säilytettävä, ja ottaen huomioon jäsenvaltioiden mahdollisuus mukauttaa joitakin erityisiä palveluja paikalliseen kysyntään käyttämällä direktiivissä 97/67/EY säädettyä joustavuutta, on asianmukaista säilyttää kokonaisuudessaan yleispalvelu ja vastaavat laatuvaatimukset, siten kuin niistä säädetään kyseisessä direktiivissä. Sen varmistamiseksi, että markkinoiden avaaminen hyödyttää myös jatkossa kaikkia käyttäjiä, erityisesti kuluttajia ja pk-yrityksiä, jäsenvaltioiden on seurattava ja valvottava markkinoiden kehitystä. Jäsenvaltioiden on toteutettava asianmukaisia sääntelytoimia, siten kuin niistä säädetään postidirektiivissä, jotta postipalvelujen saatavuus vastaa myös jatkossa kuluttajien tarpeita, ja tarvittaessa taattava palvelujen vähimmäismäärä samantyyppisissä lähetyspaikoissa.

(14) Postialaan läheisesti liittyvillä viestintämarkkinoilla tapahtuneella kehityksellä on ollut monenlaisia vaikutuksia yhteisön eri alueisiin ja väestönosiin sekä postipalvelujen käyttöön. Koska alueellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus olisi säilytettävä, ja ottaen huomioon jäsenvaltioiden mahdollisuus mukauttaa joitakin erityisiä palveluja paikalliseen kysyntään käyttämällä direktiivissä 97/67/EY säädettyä joustavuutta, on asianmukaista säilyttää kokonaisuudessaan yleispalvelu ja vastaavat laatuvaatimukset, siten kuin niistä säädetään kyseisessä direktiivissä. Sen varmistamiseksi, että markkinoiden avaaminen hyödyttää myös jatkossa kaikkia käyttäjiä, erityisesti kuluttajia ja pk-yrityksiä, jäsenvaltioiden on seurattava ja valvottava markkinoiden kehitystä. Jäsenvaltioiden on toteutettava asianmukaisia sääntelytoimia, siten kuin niistä säädetään postidirektiivissä, jotta postipalvelujen saatavuus vastaa myös jatkossa kuluttajien tarpeita, ja tarvittaessa taattava palvelujen vähimmäismäärä samantyyppisissä lähetyspaikoissa. Samaan aikaan jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön ja toimeenpantava asianmukaisia seuraamuksia sellaisia tapauksia varten, joissa palvelun tarjoajat esimerkiksi keinottelevat, rajoittavat kilpailua tai syrjivät käyttäjien joutuessa kärsimään.

Tarkistus 11

JOHDANTO-OSAN 14 A KAPPALE (uusi)

 

(14 a) Tämän direktiivin takaama yleispalvelu turvaa yhden keräilyn ja yhden jakelun kaikkien luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden talouksiin tai toimitiloihin jokaisena arkipäivänä myös syrjäisillä tai harvaanasutuilla alueilla.

Perustelu

On tarpeen selkeyttää edelleen, että direktiivi takaa viitenä päivänä viikossa postipalvelut syrjäisillä ja harvaanasutuilla alueilla.

Tarkistus 12

JOHDANTO-OSAN 17 KAPPALE

(17) Tutkimustulosten perusteella ja ottaen huomioon postipalvelujen sisämarkkinoiden täysimääräisten mahdollisuuksien hyödyntäminen on aiheellista lakkauttaa varattujen palvelujen ja erityisoikeuksien käyttö yleispalvelun rahoitusmekanismina.

(17) Yleispalvelun vakaiden rahoitusratkaisujen puutteen vuoksi on järkevää säilyttää varattujen palvelujen ja erityisoikeuksien käyttö yleispalvelun rahoitusmekanismina, kunnes uusi tutkimus antaa näyttöä useampien ja parempien työpaikkojen sekä yleispalvelun rahoittamislähteiden luomisesta siten, että saatavuus ja laatu ovat hyvät.

Perustelu

Komission ehdottamien ratkaisujen joukossa jäsenvaltion tuki on todennäköisesti konkreettisin ehdotus. Se voi kuitenkin aiheuttaa huomattavaa painetta kansallisiin budjetteihin. Tämän vuoksi toisten lähteiden tehokkuus on todistettava ennen kuin varatut palvelut poistetaan.

Tarkistus 13

JOHDANTO-OSAN 18 KAPPALE

(18) Joissakin jäsenvaltioissa voi silti olla tarpeen rahoittaa ulkoisesti yleispalvelun nettomääräisiä jäännöskustannuksia. Siksi on määriteltävä tarkkaan, mitä vaihtoehtoja yleispalvelun rahoittamiseksi on käytettävissä – kun tällainen rahoitus on tarpeen ja asianmukaisesti perusteltua – mutta jättää jäsenvaltioiden tehtäväksi valita rahoitusmekanismit. Näitä vaihtoehtoja ovat julkiset hankintamenettelyt ja – kun yleispalveluvelvoitteet aiheuttavat yleispalvelulle nettokustannuksia, jotka muodostavat nimetylle yritykselle kohtuuttoman rasitteen – julkinen korvaus ja kustannustenjako palveluntarjoajien ja/tai käyttäjien kesken avoimella tavalla korvausrahastoon maksettavien tukiosuuksien muodossa. Jäsenvaltiot voivat käyttää myös muita yhteisön lainsäädännön mukaisia rahoituskeinoja ja esimerkiksi päättää, että voitot, jotka ovat peräisin yleispalvelun tarjoajien yleispalvelun piiriin kuulumattomasta toiminnasta, on osoitettava kokonaan tai osittain yleispalvelun nettokustannusten rahoittamiseen, edellyttäen että ne ovat tämän direktiivin mukaisia.

(18) Jäsenvaltioissa on silti edelleen tarpeen rahoittaa yleispalvelun nettomääräisiä jäännöskustannuksia varatuilla palveluilla ja erityisoikeuksilla. Siksi on ehdotettava tyydyttäviä vaihtoehtoja, joita yleispalvelun rahoittamiseksi on käytettävissä markkinoiden avautuessa täysin – kun tällainen rahoitus on tarpeen ja asianmukaisesti perusteltua – mutta jättää jäsenvaltioiden tehtäväksi valita rahoitusmekanismit. Julkiset hankintamenettelyt, julkinen korvaus ja kustannustenjako palveluntarjoajien kesken korvausrahastoon maksettavien tukiosuuksien muodossa on vielä todistettava tehokkaaksi ratkaisuksi. Lisäksi monopolin mahdollista päättymistä ei voida vaihtaa hypoteettisiin rahoitusmekanismeihin, joiden vakaus ja kyky taata kestävä yleispalvelu on myös vielä todistettava.

Perustelu

Tässä kappaleessa komissio kääntää logiikan suuntaa ja tavoitteeksi tulee yleispalvelun mukauttaminen markkinoiden avaamiseen kilpailulle, kun asian tulisi olla päinvastoin. Ei ole hyväksyttävää, että käyttäjät maksavat yleispalvelun nettomääräiset jäännöskustannukset verottamalla heitä, kun nykyisin varatuissa palveluissa ei ole mitään erityismaksuja kuluttajille.

Tarkistus 14

JOHDANTO-OSAN 19 KAPPALE

(19) Määritellessään, mitkä yritykset voidaan velvoittaa maksamaan tukiosuus korvausrahastoon, jäsenvaltioiden olisi arvioitava, voidaanko tällaisten yritysten tarjoamia palveluja käyttäjän näkökulmasta katsottuna pitää yleispalvelua korvaavina, kun otetaan huomioon näiden palvelujen ominaispiirteet, myös lisäarvo, ja aiottu käyttötarkoitus. Jotta palveluja voidaan pitää yleispalvelua korvaavana, niillä ei välttämättä tarvitse olla kaikkia yleispalvelun ominaispiirteitä, joita ovat esimerkiksi päivittäinen jakelu ja maanlaajuinen kattavuus. Määritellessään edellä tarkoitetuilta yrityksiltä vaadittua tukiosuutta yleispalvelun tarjonnan kustannuksien rahoittamiseksi jossakin jäsenvaltiossa, jäsenvaltioiden on suhteellisuusperiaatteen noudattamiseksi käytettävä avoimia ja syrjimättömiä perusteita, kuten näiden yritysten osuutta toimissa, jotka kuuluvat yleispalvelun piiriin kyseisessä jäsenvaltiossa.

Poistetaan.

Tarkistus 15

JOHDANTO-OSAN 20 KAPPALE

(20) Direktiiviin 97/67/EY sisältyviä avoimuuden, syrjimättömyyden ja suhteellisuuden periaatteita on myös jatkossa sovellettava kaikkiin rahoitusmekanismeihin, ja kaikkien tällä alalla tehtävien päätösten on perustuttava avoimiin, objektiivisiin ja todennettaviin perusteisiin. Erityisesti yleispalvelun nettokustannukset on kansallisen sääntelyviranomaisen valvonnassa laskettava niiden nettokustannusten erotuksena, joita nimetylle yritykselle aiheutuu toisaalta toiminnasta yleispalveluvelvoitteiden piirissä ja toisaalta toiminnasta niiden ulkopuolella. Laskennassa on otettava huomioon kaikki muut olennaiset tekijät, myös kaikki yleispalvelua tarjoamaan nimetylle yritykselle kertyvät markkinaedut, oikeus kohtuulliseen voittoon ja kustannustehokkuuden kannustimet.

Poistetaan.

Perustelu

Tässä kappaleessa komissio kääntää logiikan suuntaa ja tavoitteeksi tulee yleispalvelun mukauttaminen markkinoiden avaamiseen kilpailulle, kun asian tulisi olla päinvastoin.

Tarkistus 16

JOHDANTO-OSAN 21 KAPPALE

(21) Jäsenvaltioiden olisi voitava myöntää valtuutuksia ja yksittäisiä toimilupia, kun se on perusteltua ja tavoitteeseen nähden oikeasuhtaista. Kuten kolmannessa direktiivin 97/67/EY soveltamista koskevassa kertomuksessa korostetaan, näyttää kuitenkin olevan tarpeen edelleen yhdenmukaistaa hyväksyttyjä ehtoja, jotta voidaan vähentää palvelujen tarjonnan perusteettomia esteitä sisämarkkinoilta. Tässä yhteydessä jäsenvaltiot voivat esimerkiksi antaa yritysten valita velvollisuuden tarjota palvelu tai osallistua toisen yrityksen tarjoamasta palvelusta aiheutuneiden kustannusten rahoittamiseen, mutta ne eivät enää saa samanaikaisesti vaatia tukiosuuden maksamista kustannustenjakojärjestelmään ja asettaa yleispalvelu- tai laatuvelvoitteita, koska niillä molemmilla pyritään samaan tavoitteeseen. Lisäksi on aiheellista selventää, että joitakin valtuutuksia ja toimilupia koskevia säännöksiä ei tule soveltaa nimettyihin yleispalvelun tarjoajiin.

Poistetaan.

Perustelu

Kuten edellä.

Tarkistus 17

JOHDANTO-OSAN 24 KAPPALE

(24) Täysin kilpaillussa ympäristössä on sekä yleispalvelun taloudellisen tasapainon varmistamisen että markkinoiden vääristymisen rajoittamisen kannalta tärkeää, että periaatteesta, jonka mukaan hintojen on kuvastettava tavanomaisia markkinaolosuhteita ja kustannuksia, poiketaan ainoastaan yleisen edun suojelemiseksi. Tämä tavoite saavutetaan sallimalla jäsenvaltioiden myös jatkossa soveltaa yhtenäistä hinnoittelua yksikköhintaisiin lähetyksiin, joita käyttävät useimmiten kuluttajat ja pk-yritykset. Yksittäiset jäsenvaltiot voivat jatkaa yhtenäisen hinnoittelun soveltamista myös joihinkin muihin postilähetyksiin yleisen edun suojelemiseen liittyvistä syistä, esimerkiksi kulttuurisisällön saatavuuden sekä alueellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden varmistamiseksi.

(24) Yhä kilpaillummassa ympäristössä on sekä yleispalvelun taloudellisen tasapainon varmistamisen että markkinoiden vääristymisen rajoittamisen kannalta tärkeää, että periaatteesta, jonka mukaan hintojen on kuvastettava tavanomaisia markkinaolosuhteita ja kustannuksia, poiketaan ainoastaan yleisen edun suojelemiseksi. Tämä tavoite saavutetaan sallimalla jäsenvaltioiden myös jatkossa soveltaa yhtenäistä hinnoittelua kirjelähetyksiin, joita käyttävät useimmiten kuluttajat ja pk-yritykset. Yksittäiset jäsenvaltiot voivat jatkaa yhtenäisen hinnoittelun soveltamista myös joihinkin muihin postilähetyksiin yleisen edun suojelemiseen liittyvistä syistä, esimerkiksi kulttuurisisällön saatavuuden sekä alueellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden varmistamiseksi.

Tarkistus 18

JOHDANTO-OSAN 25 KAPPALE

(25) Kun otetaan huomioon kansalliset erityispiirteet niiden ehtojen sääntelyssä, joiden mukaisesti vakiintuneen yleispalvelun tarjoajan on toimittava täysin kilpaillussa ympäristössä, on aiheellista antaa jäsenvaltioiden päättää itse, miten ristikkäistukia voidaan valvoa parhaiten.

Poistetaan.

Perustelu

Ks. perustelu 1 artiklan 14 kohdan d alakohtaan tehtyyn tarkistukseen.

Tarkistus 19

JOHDANTO-OSAN 34 KAPPALE

(34) Komission olisi määräajoin annettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomus direktiivin 97/67/EY soveltamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston pitämiseksi ajan tasalla postipalvelujen sisämarkkinoiden kehityksestä.

(34) Komission olisi määräajoin annettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomus direktiivin 97/67/EY soveltamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston pitämiseksi ajan tasalla postipalvelujen sisämarkkinoiden toteuttamisessa tapahtuneesta edistyksestä.

Perustelu

Kuten edellä.

Tarkistus 20

JOHDANTO-OSAN 34 A KAPPALE (uusi)

 

(34 a) Jäsenvaltiot tarkastelevat postialan työoloja eri tavoin. Vaikka komissio on direktiivin 97/67/EY 23 artiklan mukaisessa kertomuksessa velvoitettu antamaan tietoja sosiaalisista ja työllisyyteen liittyvistä näkökohdista, tässä direktiivissä ei ole tarkoitus puuttua jäsenvaltioiden toimivaltaan varmistaa korkealaatuiset työpaikat alalla. Jäsenvaltiot voivat aktiivisesti määrätä asianmukaisista työoloista postialalla. Tämä voidaan toteuttaa erityisesti työehtosopimusten kautta tai vahvistamalla vähimmäispalkka taikka toimilupamenettelyjen yhteydessä.

Perustelu

Kun otetaan huomioon työolojen merkitys postialan työntekijöille ja tarve estää työolojen huomattava heikentyminen, on asianmukaista korostaa, että tämä direktiivi ei estä jäsenvaltioita sääntelemästä ja suojaamasta aktiivisesti työntekijöiden työoloja myös postialalla kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti. Lisäksi pitäisi selventää, että komission velvoite sisällyttää 23 artiklan mukaiseen kertomukseensa tietoja sosiaalisista ja työllisyyteen liittyvistä näkökohdista, ei tee yhteisöstä toimivaltaista tällä alalla.

Tarkistus 21

JOHDANTO-OSAN 35 KAPPALE

(35) Alan sääntelykehyksen vahvistamiseksi olisi poistettava direktiivissä 97/67/EY säädetty voimassaolon umpeutumispäivä.

(35) Direktiivin 2002/39/EY, jolla muutetaan direktiiviä 97/67/EY, hengessä komission olisi toteutettava uusi tutkimus, jossa tarkastellaan markkinoiden avautumisen laadullista ja määrällistä vaikutusta alan työllisyyteen ja annetaan konkreettisia ehdotuksia siitä, kuinka yleispalvelu rahoitetaan tulevaisuudessa kussakin 27 jäsenmaassa 31 päivään joulukuuta 2009 mennessä. Tutkimuksen päätelmien perusteella komission olisi ehdotettava uutta päivämäärää postipalvelujen täysimääräiselle toteuttamiselle tai määriteltävä muita toteutettavia toimia. Näin ollen direktiivissä 97/67/EY säädettyä voimassaolon umpeutumispäivää olisi lykättävä eteenpäin.

Perustelu

Direktiivin 2002/39/EY 1 artiklan 1 kohdassa, jolla muutetaan direktiivin 97/67/EY 7 artiklan 3 kohtaa, vahvistetaan, että komissio viimeistelee tutkimuksen, jossa arvioidaan kunkin jäsenmaan osalta vaikutuksia, joita postipalvelujen sisämarkkinoiden täysimääräisellä toteuttamisella on yleispalveluun, ja tulosten pohjalta komissio liittää siihen asianmukaisen ehdotuksen, jossa vahvistetaan tarvittaessa postipalvelujen sisämarkkinoiden toteutuminen täysimääräisesti vuonna 2009 tai määritellään muu vaihe tutkimuksen päätelmien perusteella. Tutkimus on viimeistelty, mutta komissio on tehnyt päätelmät arvioimatta markkinoiden avautumisen vaikutusta kaikissa 27 jäsenvaltiossa.

Tarkistus 22

1 ARTIKLAN 1 KOHTA
1 artiklan 2 luetelmakohta (direktiivi 97/67/EY)

(1) Korvataan 1 artiklan toinen luetelmakohta seuraavasti:

Poistetaan.

"- postipalvelujen tarjoamista koskevia ehtoja"

 

Tarkistus 23

1 ARTIKLAN 2 KOHDAN A ALAKOHTA
2 artiklan 6 kohta (direktiivi 97/67/EY)

(a) Korvataan 6 kohta seuraavasti:

Poistetaan.

"6. 'postilähetyksellä' postipalvelun tarjoajan kuljetettavaa valmista lähetystä, joka on osoitettu jollekin vastaanottajalle. Nämä lähetykset voivat kirjelähetysten lisäksi olla esimerkiksi kirjoja, luetteloita, sanomalehtiä ja aikakausjulkaisuja sekä postipaketteja, jotka sisältävät joko kaupallista arvoa omaavaa tai sitä vailla olevaa tavaraa,"

 

Tarkistus 24

1 ARTIKLAN 2 KOHDAN B ALAKOHTA
2 artiklan 8 kohta (direktiivi 97/67/EY)

(b) Poistetaan 8 kohta.

Poistetaan.

Perustelu

Määritelmä on jätettävä tekstiin, koska palvelujen varaaminen on säilytettävä, ja tarkistus 7 artiklaan jättää viittauksen suorapostiin ja siihen sovellettavat ehdot.

Tarkistus 25

1 ARTIKLAN 2 KOHDAN B A ALAKOHTA (uusi)
2 artiklan 19 kohdan 1 alakohta (direktiivi 97/67/EY)

 

(b a) Korvataan 19 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

 

'"19. ' olennaisilla vaatimuksilla' yleistä etua koskevia, muita kuin taloudellisia syitä, joiden vuoksi jäsenvaltio saattaa joutua määräämään postipalvelujen tarjoamista koskevia ehtoja. Näitä syitä ovat kirjesalaisuus, verkon turvallisuus vaarallista tavaraa kuljetettaessa ja perustelluissa tapauksissa tietosuoja, ympäristön suojelu ja aluesuunnittelu sekä asianmukaiset työolot,"

Perustelu

On asianmukaista korostaa, että tämä direktiivi ei estä jäsenvaltioita sääntelemästä ja suojaamasta aktiivisesti työntekijöiden työoloja myös postialalla kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti. Tarkistuksen pitäisi mahdollistaa se, että jäsenvaltiot voivat ylläpitää tai ottaa käyttöön lupamenettelyn yhteydessä velvoitteen noudattaa asianmukaisia työoloja postialalla.

Tarkistus 26

1 ARTIKLAN 2 KOHDAN C ALAKOHTA

2 artiklan 20 kohta (direktiivi 97/67/EY)

(c) Lisätään kohta seuraavasti:

Poistetaan.

"20. 'yksikköhintaan tarjotuilla palveluilla' postipalveluita, joiden hinta vahvistetaan yleispalvelun tarjoajia koskevissa yleisissä ehdoissa postilähetysten kuljettamisen osalta."

 

Perustelu

Jos edellinen tarkistus hyväksytään, tämä komission teksti on turha.

Tarkistus 27

1 ARTIKLAN 3 KOHTA
3 artiklan 3 kohdan johdantolause (direktiivi 97/67/EY)

(3) Korvataan 3 artiklan 3 kohdan johdantolause seuraavasti:

Poistetaan.

"Niiden on toteutettava toimenpiteitä siitä huolehtimiseksi, että yleispalvelu taataan jokaisena työpäivänä (vähintään viitenä päivänä viikossa), paitsi kansallisen sääntelyviranomaisen poikkeuksellisiksi katsomissa tilanteissa tai maantieteellisissä olosuhteissa, ja että yleispalvelu kattaa vähintään"

 

Perustelu

Jos palvelujen varaaminen säilytetään, viittaus tässä kohdassa yleispalvelun tarjoajaan/tarjoajiin on säilytettävä.

Tarkistus 28

1 ARTIKLAN 4 KOHTA
4 artikla (direktiivi 97/67/EY)

(4) Korvataan 4 artikla seuraavasti:

Poistetaan.

"4 artikla

 

1. Kunkin jäsenvaltion on huolehdittava yleispalvelun tarjonnan varmistamisesta ja ilmoitettava komissiolle tämän velvoitteen täyttämiseksi toteuttamistaan toimista. Jäsenvaltioiden yleispalvelun tarjonnan varmistamiseksi toteuttamien toimien edistymisestä on ilmoitettava direktiivin 21 artiklan nojalla perustetulle komitealle, joka valvoo edistymistä.

 

2. Jäsenvaltiot voivat nimetä yhden tai useamman yrityksen tarjoamaan yleispalvelun tai sen osia jollakin alueellaan tai maanlaajuisesti. Tässä yhteydessä niiden on yhteisön lainsäädännön mukaisesti vahvistettava ja julkaistava yleispalvelun tarjoajia koskevat velvoitteet ja oikeudet. Jäsenvaltioiden on erityisesti toteutettava toimia sen varmistamiseksi, että yleispalvelun myöntämisehdot perustuvat objektiivisuuden, syrjimättömyyden, suhteellisuuden ja markkinoiden mahdollisimman vähäisen vääristymisen periaatteisiin ja että yritykset nimetään yleispalvelun tarjoajiksi määräajaksi. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle nimeämiensä yleispalvelun tarjoajien nimet."

 

Perustelu

Jos palvelujen varaaminen säilytetään, viittaus tässä kohdassa yleispalvelun tarjoajaan/tarjoajiin on säilytettävä.

Tarkistus 29

1 ARTIKLAN 4 A KOHTA (UUSI)
4 artiklan 1 a kohta (uusi) (direktiivi 97/67/EY)

 

4 a. Lisätään 4 artiklaan 1 a kohta seuraavasti:

 

"1 a. Jäsenvaltiot voivat edellyttää, että valittu tarjoaja antaa aikaisemmin palvelukseen otetulle palvelua tarjoavalle henkilöstölle sellaiset oikeudet, jotka he olisivat saaneet, jos olisi tapahtunut direktiivissä 77/187/ETY1 tarkoitettu luovutus. Toimivaltaisen viranomaisen on laadittava luettelo henkilökunnasta ja annettava yksityiskohtaiset tiedot sen sopimusperusteisista oikeuksista."

 

________________

1 Neuvoston direktiivi 77/187/ETY, annettu 14 päivänä helmikuuta 1977, työntekijöiden oikeuksien turvaamista yrityksen tai liikkeen taikka liiketoiminnan osan luovutuksen yhteydessä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 61, 5.3.1977, s. 26).

Perustelu

Tarkistuksella turvataan työntekijöiden suoja, jos yleispalvelun tarjonta siirretään toiselle tarjoajalle avoimen menettelyn jälkeen (4 artikla). EYT:n oikeuskäytännön sekä julkisten hankintojen sosiaalisia näkökohtia koskevan selittävän tiedonannon (FAQ, 15.10.2001) mukaisesti 4 artiklan menettelyjä vastaavilla menettelyillä voisi olla sama vaikutus työntekijöihin kuin perinteisellä siirrolla. Tarkistuksella lisätään oikeusvarmuutta ja siinä esitetään hieman toisin sanoin rautateiden, maanteiden ja sisävesien henkilöliikenteeseen liittyviä julkisen palvelun vaatimuksia ja julkisia palveluhankintoja koskevien sopimusten tekemistä koskevista jäsenvaltioiden toimista annetun asetusehdotuksen vastaava kohta (9 artikla).

Tarkistus 30

1 ARTIKLAN 6 KOHTA
6 artikla (direktiivi 97/67/EY)

Jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä huolehtiakseen siitä, että käyttäjät ja postipalveluja tarjoavat yritykset saavat säännöllisesti riittävän tarkkaa ja ajanmukaista tietoa tarjottavan yleispalvelun erityispiirteistä, varsinkin palvelujen käyttöä koskevista yleisistä ehdoista sekä hinnoittelusta ja laatustandardeista. Nämä tiedot on julkaistava asianmukaisella tavalla.

Jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä huolehtiakseen siitä, että yleispalvelun tarjoaja tai tarjoajat antavat käyttäjille ja postipalveluja tarjoaville yrityksille säännöllisesti riittävän tarkkaa ja ajanmukaista tietoa tarjottavan yleispalvelun erityispiirteistä, varsinkin palvelujen käyttöä koskevista yleisistä ehdoista sekä hinnoittelusta ja laatustandardeista. Nämä tiedot on julkaistava asianmukaisella tavalla.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle, millä tavoin ensimmäisen kohdan mukaisesti julkaistavat tiedot asetetaan saataville.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle, millä tavoin ensimmäisen kohdan mukaisesti julkaistavat tiedot asetetaan saataville.

Perustelu

Jos palvelujen varaaminen säilytetään, viittaus tässä kohdassa yleispalvelun tarjoajaan/tarjoajiin on säilytettävä.

Tarkistus 31

1 ARTIKLAN 7 KOHTA
3 luvun otsikko (direktiivi 97/67/EY)

(7) Korvataan 3 luvussa otsikko seuraavasti:

Poistetaan.

"3 LUKU

 

Yleispalvelun rahoittaminen"

 

Perustelu

Yleispalvelun rahoituksen on oltava riippuvainen komission tekemästä uudesta tutkimuksesta.

Tarkistus 32

1 ARTIKLAN 8 KOHTA
7 artikla (direktiivi 97/67/EY)

1. Vuoden 2009 tammikuun 1 päivästä lähtien jäsenvaltiot eivät saa myöntää tai säilyttää voimassa yksin- eikä erityisoikeuksia postipalvelujen käyttöönottoa ja tarjontaa varten. Jäsenvaltiot voivat rahoittaa yleispalvelun tarjonnan yhdellä tai useammalla 2, 3 ja 4 kohdassa tarkoitetuista tavoista tai muulla EY:n perustamissopimuksen mukaisella tavalla.

1. Vuoden 2009 tammikuun 1 päivästä lähtien siinä määrin kuin yleispalvelun ylläpidon varmistamiseksi on tarpeen, jäsenvaltiot voivat jatkaa palvelujen varaamista yleispalvelun tarjoajalle tai tarjoajille. Nämä palvelut on rajattu kotimaanpostin ja saapuvan ulkomaanpostin keräilyyn, lajitteluun, kuljetukseen ja jakeluun, lähetysten toimitusnopeudesta riippumatta, seuraavien paino- ja hintarajojen puitteissa. Painoraja on edelleen 50 grammaa 1 päivästä tammikuuta 2009 alkaen. Tätä painorajaa ei sovelleta, jos hinta on yhtä suuri tai suurempi kuin kaksi ja puoli kertaa alimpaan painoluokkaan kuuluvan nopeimman luokan kirjelähetyksen normaali hinta.

 

Siinä määrin kuin yleispalvelun tarjoamisen varmistamiseksi on tarpeen, suoramainontaposti voi edelleen samojen paino- ja hintarajojen puitteissa kuulua varattuihin palveluihin.

 

Siinä määrin kuin yleispalvelun tarjoamisen varmistamiseksi on tarpeen, esimerkiksi jos tietyt postin toiminnan osa-alueet on jo vapautettu tai jäsenvaltion postipalveluille ominaisten erityispiirteiden niin edellyttäessä, lähtevä ulkomaanposti voi samojen paino- ja hintarajojen puitteissa edelleen kuulua varattuihin palveluihin.

2. Jäsenvaltiot voivat varmistaa yleispalvelun tarjonnan hankkimalla niihin kuuluvia palveluja julkisiin hankintoihin sovellettavien sääntöjen mukaisesti.

2. Asiakirjojen vaihto ei voi kuulua varattuihin palveluihin.

3. Jos jäsenvaltio toteaa, että yleispalveluvelvoitteet, siten kuin niistä säädetään tässä direktiivissä, aiheuttavat nettokustannuksia ja yleispalvelun tarjoajille kohtuuttoman taloudellisen rasitteen, se voi

 

3. Komissio viimeistelee uuden ennakoivan tutkimuksen, jossa arvioidaan, miten yleispalvelu rahoitetaan tulevaisuudessa sekä miten ylläpidetään tai parannetaan työllisyyttä postipalvelujen alalla laadullisesta ja määrällisestä näkökulmasta. Tutkimuksen tulosten pohjalta komissio antaa 31 päivään joulukuuta 2009 mennessä kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle sekä liittää siihen ehdotuksen, jossa vahvistetaan tarvittaessa postipalvelujen sisämarkkinoiden täysimääräisen toteuttamisen päivämäärä tai määritellään muita toimia tutkimuksen johtopäätösten perusteella.

a) ottaa käyttöön mekanismin myöntääkseen asianomaisille yrityksille julkisiin varoihin perustuvan korvauksen

 

(b) jakaa yleispalveluvelvoitteiden nettokustannukset palvelujen tarjoajien ja/tai käyttäjien kesken.

 

4. Jos nettokustannukset jaetaan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti, jäsenvaltiot voivat perustaa korvausrahaston, jota voidaan rahoittaa palveluntarjoajilta ja/tai käyttäjiltä perittävillä maksuilla ja jota tätä tarkoitusta varten hallinnoi edunsaajasta/edunsaajista riippumaton elin. Jäsenvaltiot voivat valtuutusten myöntämisen ehtona vaatia yleispalvelun tarjoajia maksamaan tukiosuus kyseiseen rahastoon tai noudattamaan yleispalveluvelvoitteita, siten kuin siitä säädetään 9 artiklan 2 kohdassa. Vain 3 artiklassa tarkoitettuja palveluja voidaan rahoittaa tällä tavalla.

 

5. Jäsenvaltion on huolehdittava siitä, että korvausrahastoa perustettaessa sekä 3 ja 4 kohdassa tarkoitettujen tukiosuuksien suuruutta vahvistettaessa noudatetaan avoimuuden, syrjimättömyyden ja suhteellisuuden periaatteita. Päätösten, jotka tehdään 3 ja 4 kohdan nojalla, on perustuttava objektiivisiin ja todennettaviin perusteisiin, ja ne on julkaistava.

 

Perustelu

Komission on ensin tehtävä vuoden 2009 loppuun mennessä uusi tutkimus, jossa selvennetään, miten yleispalvelu taataan tulevaisuudessa sekä miten työpaikkojen määrä ja laatu parani – vain täten varatut palvelut voivat olla täysin avoinna markkinaolosuhteille. Siihen saakka status quona on oltava 50 gramman varatut palvelut, jotka jäävät rahoituksen ensisijaiseksi lähteeksi.

Tarkistus 33

1 ARTIKLAN 8 A KOHTA (uusi)
8 artikla (direktiivi 97/67/EY)

 

(8 a ) Korvataan 8 artikla seuraavasti:

 

"8 artikla

 

Edellä olevan 7 artiklan säännöksillä ei rajoiteta jäsenvaltioiden oikeutta

 

– määritellä erityisiä kriteerejä, joita sovelletaan yleispalvelun tarjoamiseen objektiivisuuden, suhteellisuuden ja syrjimättömyyden periaatteiden mukaisesti;

 

– järjestää postilaatikkojen asettaminen yleisille alueille, postimerkkien liikkeeseen laskeminen ja oikeudellisissa tai hallinnollisissa menettelyissä käytettäviä kirjattuja lähetyksiä koskevat palvelut kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti yleispalveluna."

Perustelu

On asianmukaista antaa jäsenvaltioiden asettaa erityisiä säännöksiä yleispalvelun tarjoajien osalta, kun ne ovat tarpeen yleispalvelun tehokkuuden kannalta. Yleispalvelun tarjoajat hyötyvät erilaisten kansallisten lainsäädäntöjen myötä tietyistä erityissäännöksistä (esimerkiksi kuljetuslainsäädännön määräys poikkeuksista rekkojen sunnuntaiajokieltoon), jotka mahdollistavat sen, että ne tarjoavat yleispalvelua jäsenvaltionsa ehdoin.

Tarkistus 34

1 ARTIKLAN 10 KOHTA
9 artiklan 1 kohta (direktiivi 97/67/EY)

1. Jäsenvaltiot voivat ottaa 3 artiklassa määriteltyyn yleispalveluun kuulumattomia palveluja varten käyttöön yleisvaltuutuksia, siinä laajuudessa kuin se on tarpeen olennaisten vaatimusten noudattamisen takaamiseksi.

1. Jäsenvaltiot voivat ottaa 3 artiklassa määriteltyyn yleispalveluun kuulumattomia muita kuin varattuja palveluja varten käyttöön yleisvaltuutuksia, siinä laajuudessa kuin se on tarpeen olennaisten vaatimusten noudattamisen takaamiseksi.

Perustelu

Muutoksella 1 kohtaan on tarkoitus palauttaa direktiivin alkuperäinen teksti.

Tarkistus 35

1 ARTIKLAN 10 KOHTA
9 artiklan 2 kohdan 1 alakohta (direktiivi 97/67/EY)

2. Jäsenvaltiot voivat ottaa 3 artiklassa määriteltyyn yleispalveluun kuuluvia palveluja varten käyttöön valtuutusmenettelyjä, myös yksittäisiä toimilupia, siinä laajuudessa kuin se on tarpeen olennaisten vaatimusten noudattamisen takaamiseksi ja yleispalvelun turvaamiseksi.

2. Jäsenvaltiot voivat ottaa 3 artiklassa määriteltyyn yleispalveluun kuuluvia muita kuin varattuja palveluja varten käyttöön valtuutusmenettelyjä, myös yksittäisiä toimilupia, siinä laajuudessa kuin se on tarpeen olennaisten vaatimusten noudattamisen takaamiseksi ja yleispalvelun turvaamiseksi.

Perustelu

Muutoksella 2 kohtaan on tarkoitus palauttaa direktiivin alkuperäinen teksti.

Tarkistus 36

1 ARTIKLAN 10 KOHTA
9 artiklan 2 kohdan 2 alakohdan 2 luetelmakohta (direktiivi 97/67/EY)

tarvittaessa asettaa kyseisten palvelujen laatua, saatavuutta ja tehokkuutta koskevia vaatimuksia,

– asettaa muun muassa kyseisten palvelujen laatua, saatavuutta ja tehokkuutta koskevia vaatimuksia; siinä tapauksessa, että nämä vaatimukset ovat yhteisön lainsäädännön mukaisia ja että ne esitetään tarjouspyynnöissä ja eritelmissä, ne voivat koskea erityisesti sosiaalisia ja ympäristönäkökohtia,

Perustelu

Tarkistus lisää oikeusvarmuutta ja noudattaa julkisia hankintoja koskevaa EU-lainsäädäntöä, koska se on verrattavissa 31. maaliskuuta 2004 vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/17/EY 38 artiklaan.

Tarkistus 37

1 ARTIKLAN 10 KOHTA
9 artiklan 2 kohdan 2 alakohdan 3 luetelmakohta (direktiivi 97/67/EY)

– tarvittaessa määrätä velvoite maksaa tukiosuus 7 artiklassa tarkoitettuihin rahoitusmekanismeihin.

Poistetaan.

Perustelu

Muutoksella 2 kohtaan on tarkoitus palauttaa direktiivin alkuperäinen teksti.

Tarkistus 38

1 ARTIKLAN 10 KOHTA
9 artiklan 2 kohdan 2 alakohdan 3 a luetelmakohta (uusi) (direktiivi 97/67/EY)

 

– velvoittaa, että aikaisemmin palvelukseen otetulle palvelua tarjoavalle henkilöstölle annetaan sellaiset oikeudet, jotka he olisivat saaneet, jos olisi tapahtunut direktiivissä 77/187/ETY tarkoitettu luovutus. Toimivaltaisen viranomaisen on laadittava luettelo henkilöstöstä ja annettava yksityiskohtaiset tiedot sen sopimusperusteisista oikeuksista.

Perustelu

Tarkistus liittyy 4 artiklan ensimmäiseen lisäykseen, koska sillä pyritään kohentamaan työntekijöiden suojaa tilanteissa, joissa yleispalvelua tarjoaa toimiluvan haltija. Sama tilanne kuin yleispalvelun tarjoajan nimeämisessä voi tulla esiin eli perinteinen yleispalvelun tarjoaja menettää toiminnon tai markkinaosuuden toimiluvan haltijan eduksi. Mahdollisesti tilanteesta kärsimään joutuville työntekijöille on varmistettava vastaava suoja.

Tarkistus 39

1 ARTIKLAN 10 KOHTA
9 artiklan 2 kohdan 3 alakohta (direktiivi 97/67/EY)

Lukuun ottamatta yrityksiä, jotka on nimetty yleispalvelun tarjoajiksi 4 artiklan mukaisesti, valtuutukset eivät saa

Poistetaan.

– olla määrällisesti rajoitettuja,

 

– edellyttää palveluntarjoajalta sekä yleispalveluvelvoitteita että velvollisuutta maksaa tukiosuus kustannustenjakomekanismiin samojen laatu-, saatavuus- ja tehokkuusvaatimusten osalta,

 

– johtaa rinnakkaisiin ehtoihin, jotka ovat sovellettavissa yrityksiin muun kuin alakohtaisen kansallisen lainsäädännön perusteella,

 

– edellyttää muita teknisiä tai toiminnallisia ehtoja kuin sellaisia, jotka ovat tarpeen tämän direktiivin mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi.

 

Perustelu

Muutoksella 2 kohtaan on tarkoitus palauttaa direktiivin alkuperäinen teksti.

Tarkistus 40

1 ARTIKLAN 10 KOHTA
9 artiklan 2 a kohta (uusi) (direktiivi 97/67/EY)

 

2 a. Edellä olevan 1 ja 2 kohdan säännöksillä ei rajoiteta jäsenvaltioiden vastuuta säännellä työoloja. Jäsenvaltiot voivat erityisesti toteuttaa toimenpiteitä asianmukaisten työolojen tarjoamiseksi postialalla.

Perustelu

On asianmukaista korostaa, että tämä direktiivi ei estä jäsenvaltioita sääntelemästä ja suojaamasta aktiivisesti työntekijöiden työoloja myös postialalla kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti. Tarkistuksen pitäisi mahdollistaa se, että jäsenvaltiot voivat ylläpitää tai ottaa käyttöön lupamenettelyn yhteydessä velvoitteen noudattaa asianmukaisia työoloja postialalla.

Tarkistus 41

1 ARTIKLAN 10 KOHTA
9 artiklan 3 kohta (direktiivi 97/67/EY)

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen menettelyjen, velvoitteiden ja vaatimusten on oltava avoimia, saatavilla, syrjimättömiä, oikeasuhtaisia, täsmällisiä, yksiselitteisiä ja perustuttava objektiivisiin perusteisiin, ja ne on julkaistava ennakkoon. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että perusteet, joilla valtuutus evätään kokonaan tai osittain, saatetaan hakijan tietoon, ja lisäksi niiden on vahvistettava asianmukainen muutoksenhakumenettely.

3. Edellä 1, 2 ja 2 a kohdassa tarkoitettujen menettelyjen, velvoitteiden ja vaatimusten on oltava avoimia, saatavilla, syrjimättömiä, oikeasuhtaisia, täsmällisiä, yksiselitteisiä ja perustuttava objektiivisiin perusteisiin, ja ne on julkaistava ennakkoon. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että perusteet, joilla valtuutus evätään kokonaan tai osittain, saatetaan hakijan tietoon, ja lisäksi niiden on vahvistettava asianmukainen muutoksenhakumenettely.

Perustelu

On asianmukaista korostaa, että tämä direktiivi ei estä jäsenvaltioita sääntelemästä ja suojaamasta aktiivisesti työntekijöiden työoloja myös postialalla kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti. Tarkistuksen pitäisi mahdollistaa se, että jäsenvaltiot voivat ylläpitää tai ottaa käyttöön lupamenettelyn yhteydessä velvoitteen noudattaa asianmukaisia työoloja postialalla.

Tarkistus 42

1 ARTIKLAN 10 KOHTA
9 artiklan 3 a kohta (uusi) (direktiivi 97/67/EY)

 

3 a. Jos jäsenvaltio toteaa, että tässä direktiivissä säädetyt yleispalveluvelvoitteet ovat yleispalvelun tarjoajalle kohtuuton taloudellinen rasite, se voi yleispalvelun turvaamiseksi perustaa korvausrahaston, jota tätä varten hallinnoi edunsaajasta tai edunsaajista riippumaton elin. Tällaisessa tapauksessa se voi valtuutuksen myöntämisen edellytykseksi asettaa kyseiseen rahastoon maksettavan rahoitusosuuden. Asianomaisen jäsenvaltion on varmistettava, että korvausrahaston perustamisessa ja rahoitusosuuksien suuruutta vahvistettaessa noudatetaan avoimuuden, syrjimättömyyden ja suhteellisuuden periaatteita. Ainoastaan 3 artiklassa tarkoitettuja palveluja voidaan rahoittaa tällä tavalla.

Perustelu

Uusi 3 a kohta vastaa nykyisen direktiivin 4 kohtaa: 4 kohdassa säädettyä korvausrahastoa on ylläpidettävä siihen saakka, kunnes komission uusi tutkimus yleispalvelun rahoituksesta on laadittu.

Tarkistus 43

1 ARTIKLAN 10 KOHTA
9 artiklan 3 b kohta (uusi) (direktiivi 97/67/EY)

 

3 b. Jäsenvaltiot voivat määrätä suoramainontapostin tunnistamisjärjestelmästä, jonka avulla näitä palveluja voidaan valvoa siltä osin, kuin ne on vapautettu.

Perustelu

Uusi 3 b kohta vastaa nykyisen direktiivin 5 kohtaa: viittaus suorapostiin 5 kohdassa on pidettävä osana varattuja palveluja.

Tarkistus 44

1 ARTIKLAN 11 KOHTA
10 artiklan 1 kohta (direktiivi 97/67/EY)

1. Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyvät komission ehdotuksesta ja perustamissopimuksen 47 artiklan 2 kohdan ja 55 sekä 95 artiklan perusteella toimenpiteet, jotka ovat tarpeen 9 artiklassa tarkoitettujen, postipalvelujen kaupallista tarjoamista yleisölle koskevien menettelyjen yhdenmukaistamiseksi.

1. Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyvät komission ehdotuksesta ja perustamissopimuksen 47 artiklan 2 kohdan ja 55 sekä 95 artiklan perusteella toimenpiteet, jotka ovat tarpeen 9 artiklassa tarkoitettujen, muiden kuin varattujen postipalvelujen kaupallista tarjoamista yleisölle koskevien menettelyjen yhdenmukaistamiseksi.

Perustelu

Koska varatut palvelut säilytetään, on huomioitava varattujen ja muiden kuin varattujen palvelujen ero.

Tarkistus 45

1 ARTIKLAN 14 KOHDAN A ALAKOHTA
12 artiklan 1 luetelmakohta (direktiivi 97/67/EY)

– hintojen on oltava kohtuulliset, ja niiden on mahdollistettava se, että palvelut ovat kaikkien käyttäjien saatavilla. Jäsenvaltiot voivat ylläpitää tai ottaa käyttöön sokeille ja heikkonäköisille tarkoitettuja maksuttomia postipalveluita,

– hintojen on oltava kohtuulliset, ja niiden on mahdollistettava se, että palvelut ovat kaikkien käyttäjien saatavilla. Kansallisten sääntelyviranomaisten on valvottava kaikkia hintojen nousuja, jotka ylittävät kansallisen kuluttajahintaindeksin, jotta varmistetaan postipalvelujen pysyminen kohtuuhintaisina. Jäsenvaltioiden on varmistettava maksuttomien postipalvelujen tarjonta sokeiden ja heikkonäköisten käyttöön,

Tarkistus 46

1 ARTIKLAN 14 KOHDAN B ALAKOHTA
12 artiklan 2 luetelmakohta (direktiivi 97/67/EY)

– hintojen on oltava kustannuslähtöisiä ja tuotettava tehokkuusetuja. Jos yleinen etu niin vaatii, jäsenvaltiot voivat päättää soveltaa yhtenäistä hinnoittelua yksikköhintaan tarjottaviin palveluihin ja muihin lähetyksiin koko alueellaan ja/tai muiden jäsenvaltioiden alueilla,

– hintojen on oltava kustannuslähtöisiä. Jos yleinen etu niin vaatii, jäsenvaltiot voivat päättää soveltaa yhtenäistä hinnoittelua koko alueellaan,

Perustelu

Tehokkuushyötyjä on stimuloitava henkilökunnan, infrastruktuurin ja tarjottavien palvelujen soveliaalla hallinnoinnilla, ei hinnoilla. Viittaus yksikköhintaan tarjottaviin palveluihin on poistettu tästä lausuntoluonnoksesta (ks. tarkistus 17).

Tarkistus 47

1 ARTIKLAN 14 KOHDAN D ALAKOHTA

12 artiklan 6 luetelmakohta (direktiivi 97/67/EY)

(d) Poistetaan kuudes luetelmakohta.

Poistetaan.

Perustelu

Postipalvelujen varattujen palvelujen säilyttäminen on perusteena direktiivin 97/67/EY 12 artiklan kuudennen luetelmakohdan nykyisten ristikkäistukien säilyttämiseen.

Tarkistus 48

1 ARTIKLAN 15 KOHTA
14 artiklan 2 kohta (direktiivi 97/67/EY)

2. Yleispalvelun tarjoajien on sisäisessä kirjanpidossaan pidettävä selkeästi erillään toisaalta ne palvelut ja tuotteet, jotka saavat tukea tai joista maksetaan tukiosuus yleispalvelun nettokustannusten korvaamiseksi, ja toisaalta muut palvelut ja tuotteet. Eriytetyn kirjanpidon avulla jäsenvaltiot voivat laskea yleispalvelun nettokustannukset. Sisäisen kirjanpidon on perustuttava objektiivisesti perusteltavissa olevien kirjanpitoperiaatteiden yhdenmukaiseen noudattamiseen.

2. Yleispalvelun tarjoajien on sisäisessä kirjanpidossaan pidettävä selkeästi erillään ainakin kukin varattuihin palveluihin kuuluva palvelu ja muut kuin varatut palvelut. Muita kuin varattuja palveluja koskevassa kirjanpidossa olisi tehtävä selvä ero yleispalveluihin kuuluvien ja muiden kuin niihin kuuluvien palvelujen välillä. Sisäisen kirjanpidon on perustuttava objektiivisesti perusteltavissa olevien kirjanpitoperiaatteiden yhdenmukaiseen noudattamiseen.

Perustelu

Postipalvelujen varattujen palvelujen säilyttäminen on perusteena direktiivin 97/67/EY 14 artiklan 2 kohdan säilyttämiselle.

Tarkistus 49

1 ARTIKLAN 15 KOHTA
14 artiklan 3 kohta (direktiivi 97/67/EY)

3. Rajoittamatta 4 kohdan soveltamista 2 kohdassa tarkoitetussa kirjanpitojärjestelmässä kustannukset jaotellaan seuraavasti:

3. Rajoittamatta 4 kohdan soveltamista 2 kohdassa tarkoitetussa kirjanpitojärjestelmässä kunkin varatun ja muun kuin varatun palvelun kustannukset jaotellaan seuraavasti:

a) Tiettyyn palveluun tai tuotteeseen suoraan kohdennettavissa olevat kustannukset kohdennetaan vastaavasti.

a) Tiettyyn palveluun suoraan kohdennettavissa olevat kustannukset kohdennetaan vastaavasti.

b) Yhteiset kustannukset eli kustannukset, joita ei voida kohdentaa suoraan tiettyyn palveluun tai tuotteeseen, jaotellaan seuraavasti:

b) Yhteiset kustannukset eli kustannukset, joita ei voida kohdentaa suoraan tiettyyn palveluun tai tuotteeseen, jaotellaan seuraavasti:

i) aina kun mahdollista yhteiset kustannukset jaotellaan kustannusten alkuperästä tehdyn suoran analyysin perusteella,

i) aina kun mahdollista yhteiset kustannukset jaotellaan kustannusten alkuperästä tehdyn suoran analyysin perusteella,

ii) jos suora analyysi ei ole mahdollinen, yhteisten kustannusten jakoperusteena on epäsuora sidonnaisuus toiseen kustannusluokkaan tai kustannusluokkien ryhmään, joihin kustannukset on mahdollista kohdentaa tai jaotella suoraan. Epäsuoran sidonnaisuuden on perustuttava vertailukelpoisiin kustannusrakenteisiin,

ii) jos suora analyysi ei ole mahdollinen, yhteisten kustannusten jakoperusteena on epäsuora sidonnaisuus toiseen kustannusluokkaan tai kustannusluokkien ryhmään, joihin kustannukset on mahdollista kohdentaa tai jaotella suoraan. Epäsuoran sidonnaisuuden on perustuttava vertailukelpoisiin kustannusrakenteisiin,

iii) kun ei ole mahdollista jakaa kustannuksia suoraan eikä epäsuoraan, kustannusluokka jaotellaan yleisen kustannustenjakoperusteen mukaan, joka lasketaan käyttämällä kaikkien toisaalta kuhunkin yleispalvelun piiriin kuuluvaan palveluun ja toisaalta muihin palveluihin suoraan tai epäsuorasti kohdennettujen tai jaoteltujen kustannusten välistä suhdelukua.

iii) kun ei ole mahdollista jakaa kustannuksia suoraan eikä epäsuoraan, kustannusluokka jaotellaan yleisen kustannustenjakoperusteen mukaan, joka lasketaan käyttämällä kaikkien toisaalta kuhunkin varattuun palveluun ja toisaalta muihin palveluihin suoraan tai epäsuorasti kohdennettujen tai jaoteltujen kustannusten välistä suhdelukua.

Perustelu

Postipalvelujen varattujen palvelujen säilyttäminen on perusteena direktiivin 97/67/EY 14 artiklan 3 kohdan säilyttämiselle ja 14 artiklan 3 kohdan b alakohdan iii alakohdalle. Viittaus tuotteisiin 3 kohdan a alakohdassa on turha, koska vastaava komission sanamuoto (14 artiklan 2 kohta) on poistettu.

Tarkistus 50

1 ARTIKLAN 15 KOHTA
14 artiklan 8 kohta (direktiivi 97/67/EY)

8. Jos asianomainen jäsenvaltio ei ole luonut 7 artiklan mukaista rahoitusmekanismia yleispalvelun tarjontaa varten ja jos kansallinen sääntelyviranomainen katsoo, ettei yksikään kyseisen jäsenvaltion nimetyistä yleispalvelun tarjoajista saa valtiolta piilo- eikä muuta tukea ja että markkinat ovat tosiasiallisesti kilpaillut, kansallinen sääntelyviranomainen voi päättää olla soveltamatta tämän artiklan vaatimuksia. Kansallisen sääntelyviranomaisen on ilmoitettava komissiolle ennalta tällaisen päätöksen tekemisestä.

8. Jos asianomainen jäsenvaltio ei ole varannut yhtään 7 artiklan mukaisesti varattavissa olevaa palvelua eikä ole perustanut korvausrahastoa yleispalvelun tarjoamista varten, mihin 9 artiklan 4 kohdassa annetaan mahdollisuus, ja jos kansallinen sääntelyviranomainen katsoo, ettei yksikään kyseisen jäsenvaltion nimetyistä yleispalvelun tarjoajista saa valtiolta piilo- eikä muuta tukea ja että markkinat ovat tosiasiallisesti kilpaillut, kansallinen sääntelyviranomainen voi päättää olla soveltamatta tämän artiklan vaatimuksia. Kansallisen sääntelyviranomaisen on ilmoitettava komissiolle ennalta tällaisen päätöksen tekemisestä.

Perustelu

Teksti direktiivistä 97/67/EY palautetaan, mutta komission teksti "että markkinat ovat tosiasiallisesti kilpaillut" säilytetään tilanteen ottamiseksi huomioon maissa, joissa täysi vapauttaminen on jo tapahtunut tai voi tapahtua tulevaisuudessa.

Tarkistus 51

1 ARTIKLAN 16 KOHTA
19 artiklan 1 kohta (direktiivi 97/67/EY)

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että postipalveluja tarjoavat yritykset ottavat käyttöön avoimet, yksinkertaiset ja kustannuksiltaan kohtuulliset menettelyt postipalvelujen käyttäjien valitusten käsittelemiseksi, erityisesti kun on kyse lähetysten katoamisesta, varastamisesta ja vahingoittumisesta sekä palvelujen laatustandardien noudattamatta jättämisestä (mukaan lukien menettelyt vastuun määrittelemiseksi tapauksissa, joissa osapuolina on useampi kuin yksi toimija).

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että yleispalvelun tarjoaja tai tarjoajat ja muita postipalveluja tarjoavat yritykset ottavat käyttöön avoimet, yksinkertaiset ja kustannuksiltaan kohtuulliset menettelyt postipalvelujen käyttäjien valitusten käsittelemiseksi, erityisesti kun on kyse lähetysten katoamisesta, varastamisesta ja vahingoittumisesta sekä palvelujen laatustandardien noudattamatta jättämisestä (mukaan lukien menettelyt vastuun määrittelemiseksi tapauksissa, joissa osapuolina on useampi kuin yksi toimija).

Perustelu

Tarkistuksessa otetaan huomioon varattujen palvelujen säilyttäminen. Valitusmenettelyjen pitäisi olla sekä yleispalvelun tarjoajan/tarjoajien ja muita postipalveluja tarjoavien yritysten saatavilla.

Tarkistus 52

1 ARTIKLAN 16 KOHTA
19 artiklan 4 kohta (direktiivi 97/67/EY)

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että käyttäjät voivat – itsenäisesti tai kansallisen lainsäädännön niin salliessa yhdessä käyttäjien ja/tai kuluttajien etujärjestöjen kanssa – kääntyä toimivaltaisen kansallisen viranomaisen puoleen, jos valituksiin, jotka he ovat esittäneet yleispalvelun piiriin kuuluvia palveluja tarjoaville yrityksille, ei ole löytynyt tyydyttävää ratkaisua, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita kansallisen tai yhteisön lainsäädännön mukaisia muutoksenhakumahdollisuuksia.

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että käyttäjät voivat – itsenäisesti tai kansallisen lainsäädännön niin salliessa yhdessä käyttäjien ja/tai kuluttajien etujärjestöjen kanssa – kääntyä toimivaltaisen kansallisen viranomaisen puoleen, jos valituksiin, jotka he ovat esittäneet yleispalvelun tarjoajalle tai tarjoajille tai yleispalvelun piiriin kuuluvia palveluja tarjoaville yrityksille, ei ole löytynyt tyydyttävää ratkaisua, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita kansallisen tai yhteisön lainsäädännön mukaisia muutoksenhakumahdollisuuksia.

Perustelu

Tarkistuksessa otetaan huomioon varattujen palvelujen säilyttäminen. Vetoomusmenettelyt tai muut korvauskeinot on oltava käytössä, jos valitusta yleispalvelun tarjoajalle/tarjoajille tai yleispalvelun piiriin kuuluvia palveluja tarjoaville yrityksille ei ole tyydyttävästi ratkaistu.

Tarkistus 53

1 ARTIKLAN 21 KOHTA
23 artikla (direktiivi 97/67/EY)

Kolmen vuoden välein ja ensimmäisen kerran viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2011 komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle tämän direktiivin soveltamista koskevan kertomuksen, johon sisältyy asianmukaiset tiedot alan kehityksestä, erityisesti talouden, yhteiskunnan ja työllisyyden rakenteista ja teknologiaa koskevista näkökohdista sekä palvelun laadusta. Kertomukseen liitetään tarvittaessa ehdotuksia Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Sanotun rajoittamatta 7 artiklan soveltamista, kolmen vuoden välein ja ensimmäisen kerran viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2011 komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle tämän direktiivin soveltamista koskevan kertomuksen, johon sisältyy asianmukaiset tiedot alan kehityksestä, erityisesti talouden, yhteiskunnan ja työllisyyden rakenteista ja teknologiaa koskevista näkökohdista sekä palvelun laadusta. Kertomukseen liitetään tarvittaessa ehdotuksia Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Perustelu

Tämän artiklan kertomukset eivät vaikuta ennakoivaan tutkimukseen ja komission laatimaan kertomukseen, joista molemmista on säädetty 7 artiklassa.

Tarkistus 54

1 ARTIKLAN 21 A KOHTA (uusi)
23 a artikla (uusi) (direktiivi 97/67/EY)

 

(21 a) Lisätään 23 a artikla seuraavasti:

 

"23 a artikla

 

Tämän direktiivin säännökset eivät rajoita jäsenvaltioiden toimivaltaa työoikeuden suhteen, mukaan lukien oikeudelliset tai sopimukselliset määräykset työehdoista, työoloista, työterveydestä ja ‑turvallisuudesta sekä työnantajien ja ‑tekijöiden suhteista, joita jäsenvaltiot soveltavat kansallisen lainsäädännön mukaisesti yhteisön lainsäädäntöä noudattaen. Jäsenvaltiot voivat näin ollen toteuttaa toimenpiteitä asianmukaisten työolojen tarjoamiseksi postialalla."

Perustelu

Kun otetaan huomioon työolojen merkitys postialan työntekijöille ja tarve estää työolojen huomattava heikentyminen, on asianmukaista korostaa, että tämä direktiivi ei estä jäsenvaltioita sääntelemästä ja suojaamasta aktiivisesti työntekijöiden työoloja myös postialalla kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti. Lisäksi pitäisi selventää, että komission velvoite sisällyttää 23 artiklan mukaiseen kertomukseensa tietoja sosiaalisista ja työllisyyteen liittyvistä näkökohdista, ei tee yhteisöstä toimivaltaista tällä alalla.

Tarkistus 55

1 ARTIKLAN 22 KOHTA

26 artikla (direktiivi 97/67/EY)

(22) Poistetaan 26 artikla.

Poistetaan.

Perustelu

Koska – sanotun rajoittamatta 26 artiklassa säädettyjä jäsenvaltioiden ylläpitämiä tai käyttöönottamia pidemmälle meneviä toimenpiteitä – pakollinen täysimääräinen vapauttaminen on lykätty myöhäisempään ajankohtaan, on asianmukaista säilyttää tämä artikla.

Tarkistus 56

1 ARTIKLAN 23 KOHTA
27 artikla (direktiivi 97/67/EY)

(23) Poistetaan 27 artikla.

(23) Korvataan 27 artikla seuraavasti:

 

"27 artikla

 

Tämän direktiivin säännöksien, 26 artiklaa lukuun ottamatta, voimassaolo päättyy 31 päivänä joulukuuta 2011, jollei 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti toisin päätetä. Tämä päivämäärä ei vaikuta edellä 9 artiklassa tarkoitettuihin lupamenettelyihin."

Perustelu

Koska – sanotun rajoittamatta 26 artiklassa säädettyjä jäsenvaltioiden ylläpitämiä tai käyttöönottamia pidemmälle meneviä toimenpiteitä – pakollinen täysimääräinen vapauttaminen on lykätty myöhäisempään ajankohtaan, on asianmukaista säilyttää tämä artikla. Uusi voimassaolon lakkaamispäivä tarjoaa komissiolle aikarajan ennakoivan tutkimuksen ja vastaavan kertomuksen valmisteluun ja Euroopan parlamentille ja neuvostolle aikaa tehdä päätös postipalvelualan täysimääräisestä vapauttamisesta alkuperäisen direktiivin mukaisesti.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Yhteisön postipalvelujen sisämarkkinoiden loppuun saattaminen

Viiteasiakirjat

KOM(2006)0594 - C6-0354/2006 - 2006/0196(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

TRAN

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

EMPL

14.11.2006

 

 

 

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Stephen Hughes

22.11.2006

 

 

Valiokuntakäsittely

1.3.2007

11.4.2007

 

 

Hyväksytty (pvä)

12.4.2007

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

27

15

4

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jan Andersson, Alexandru Athanasiu, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Roger Helmer, Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Jan Jerzy Kułakowski, Jean Lambert, Raymond Langendries, Bernard Lehideux, Thomas Mann, Ana Mato Adrover, Maria Matsouka, Mary Lou McDonald, Csaba Őry, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Jean Marie Beaupuy, Udo Bullmann, Françoise Castex, Marian Harkin, Richard Howitt, Dieter-Lebrecht Koch, Sepp Kusstatscher, Peter Liese, Dimitrios Papadimoulis, Georgios Toussas, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Ambroise Guellec, Ingeborg Gräßle

  • [1]  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnaN laUSUNTO (8.5.2007)

liikenne- ja matkailuvaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 97/67/EY muuttamisesta siltä osin kuin se koskee yhteisön postipalvelujen sisämarkkinoiden täysimääräistä toteuttamista
(KOM(2006)0594 – C6‑0354/2006 – 2006/0196(COD))

Valmistelija: Hannes Swoboda

LYHYET PERUSTELUT

1. Nykyinen oikeudellinen tilanne, jossa postipalveluilla on yksin- ja erityisoikeuksia, on monille kansalaisille ja pk-yrityksille sopiva ratkaisu korkealaatuisiksi postipalveluiksi. Jos vapauttamisessa otetaan toinen askel, se on otettava varoen ja vain perinpohjaisen valmistelun jälkeen kansallisella tasolla ja EU:n komission ohjaamana. Valmistelijan mielestä postipalvelujen standardit on pidettävä samalla tasolla ilman kielteisiä muutoksia, jotka voisivat vaikuttaa yksittäisiin kuluttajiin. Postipalvelujen korkeat standardit ovat välttämättömät kaikille sisämarkkinoiden taloudellisille ja sosiaalisille toiminnoille. Valmistelija kannattaa toisaalta postin yleispalvelun ylläpidon ja myönteisen kehityksen turvaamista ja toisaalta palvelun laadun, myös nopeuden ja luotettavuuden, parantamista. Kansalaisille ja liikeyrityksille on varmistettava parhaat ja kustannustehokkaimmat postipalvelut kaikkialla Euroopan unionissa.

2. Valmistelija on kuitenkin sitä mieltä, että muutamat jäsenvaltiot, etenkin EU:hun äskettäin liittyneet jäsenvaltiot, eivät ole vielä täysin valmiita avaamaan täysimääräisesti postimarkkinoitaan vuonna 2009. Tämä johtuu kysymyksen monimutkaisuudesta eli aiheeseen liittyvistä markkina-, sosiaali-, koheesio- ja työttömyysnäkökohdista sekä huomattavista eroista maantieteen, markkinoiden ja kuluttajien osalta. Tämän vuoksi alkuperäisessä direktiivissä suunniteltu tavoiteajankohta (2009) ei ole sovelias. Valmistelija ehdottaa postimarkkinoiden täysimääräisen vapauttamisen lykkäämistä 1. tammikuuta 2011 asti. On asianmukaisempaa lykätä direktiivin täytäntöönpanoa kahdella vuodella kuin pitää hyvin tiukkaa aikataulua, jonka riskinä voisi olla, että muutamat jäsenvaltiot eivät pystyisi noudattamaan sitä ja takamaan luotettavaa yleispalvelua. Prosessin viivästyttäminen antaa enemmän aikaa mukautua paremmin ehdotettuihin muutoksiin ja kuluttajien ja käyttäjien tarpeisiin.

Jotta yleispalvelun tarjoaminen pidettäisiin korkealla tasolla ja varmistettaisiin, että se on johdonmukainen vaadittujen standardien kanssa, valmistelija ehdottaa, että kunkin jäsenvaltion olisi laadittava 31. joulukuuta 2008 mennessä yksityiskohtainen tutkimus, jossa kuvataan täysin yleispalvelun rahoitus. Kunkin jäsenvaltion esittämän yksityiskohtaisen suunnitelman pitäisi olla ennakkoedellytys postimarkkinoiden täysimääräiselle avaamiselle. Siihen pitäisi sisältyä asianmukaiset toimet, joita kukin jäsenvaltio suunnittelee toteuttavansa, sekä selvitykset siitä, kuinka jäsenvaltio varmistaa yleispalvelun jatkuvuuden säilyttämällä palvelun laadun ja kuinka yleispalvelun velvoitteet rahoitetaan. Kunkin jäsenvaltion olisi myös esitettävä rakenneuudistustoimet, jotka vaikuttavat perinteisten postin toimijoiden työllisyyteen täysimääräisen vapauttamisen jälkeen.

Komission ehdotuksessa annetaan jäsenvaltioiden valita keinot, joilla yleispalvelun velvoitteet rahoitetaan. Jäsenvaltioiden olisi päätettävä, mikä seuraavista malleista sopii parhaiten niiden tarpeisiin: valtiontuki, julkinen hankinta, korvausrahasto vai kustannusten jako. Kunkin jäsenvaltion toimittamassa tutkimuksessa olisi esitettävä ja selitettävä yksityiskohtaisesti komission ehdottamat vaihtoehdot ja muut rahoitustavat, jotka ovat EY:n lainsäädännön mukaisia.

Kansallisiin suunnitelmiin perustuen ja jäsenvaltion, jonka postimarkkinat ovat jo avoimet, tilanne huomioon ottaen komissio tekee tutkimuksen, jossa se arvioi postin sisämarkkinoiden täysimääräisen toteuttamisen vaikutusta vuonna 2011. Komission olisi myös toimitettava kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle siitä, onko 2011 on sovelias postipalvelujen sisämarkkinoiden täysimääräisen toteutumisen päivämäärä. Jos päivämäärä ei ole sovelias, komission olisi välitettävä yhdessä kertomuksen kanssa asianmukainen lainsäädäntöehdotus.

3. Yksittäiset kuluttajat ja pk-yritykset ovat herkin segmentti markkinavoimille. Siksi on tärkeää sisällyttää niitä varten turvalauseke, joka voisi olla yhtenäisen hinnoittelun järjestelmän säilyttäminen. Jäsenvaltioiden on varmistettava yleispalvelun velvoitteiden takaamien postikustannusten edullisuus. Jäsenvaltioiden on myös säilytettävä kohteen etäisyydestä riippumaton yksikköhinta lähetyksille, jotka ovat erityisen tärkeitä yksittäisen kuluttajan edun kannalta. Yksikköhintojen säilyttäminen tukee sosiaalista ja taloudellista koheesiota. On tärkeää, että avoimien postimarkkinoiden tuomat merkittävät muutokset eivät vaikuta kielteisesti maaseutuun ja kaukaisiin alueisiin. Posti on kerättävä ja jaettava näille alueille keskeytyksettä.

4. Yleispalvelu on velvoite ja saattaisi olla taakka yleispalvelun tarjoajille. Siksi on sovellettava riittäviä toimia korkean tason yleispalvelun varmistamiseksi kansalaisille. Jäsenvaltioille on myös tärkeää valita parhaiten niille sopiva rahoitustapa komission ehdotuksessa ehdotettujen tapojen ja muiden EU:n lainsäädännön mukaisten rahoitustapojen joukosta.

TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa liikenne- ja matkailuvaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Komission teksti[1]Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1

JOHDANTO-OSAN 3 A KAPPALE (uusi)

(3 a) Yleistä taloudellista etua koskevien palvelujen myönteistä roolia korostetaan lokakuussa 2005 tehdyssä erityisessä eurobarometritutkimuksessa n:o 219, joka osoittaa, että postipalvelut ovat Euroopan unionin käyttäjien eniten arvostamia yleistä taloudellista etua koskevia palveluja, joihin 77 prosenttia haastatelluista oli tyytyväisiä.

Perustelu

On korostettava postipalvelujen käyttäjien korkeaa tyytyväisyysastetta Euroopan unionissa.

Tarkistus 2

JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE

(6) Vuoden 2006 helmikuun 2 päivänä antamassaan päätöslauselmassa Euroopan parlamentti korostaa tehokkaiden postipalvelujen sosioekonomista merkitystä ja tärkeää asemaa Lissabonin strategian puitteissa ja toteaa, että tähänastiset uudistustoimet ovat aikaansaaneet postialalla huomattavaa myönteistä kehitystä, muun muassa parannuksia laadussa, tehokkuudessa ja asiakaslähtöisyydessä.

(6) Vuoden 2006 helmikuun 2 päivänä antamassaan päätöslauselmassa Euroopan parlamentti korostaa tehokkaiden postipalvelujen sosioekonomista merkitystä ja tärkeää asemaa Lissabonin strategian puitteissa ja toteaa, että tähänastiset uudistustoimet ovat aikaansaaneet postialalla huomattavaa myönteistä kehitystä, muun muassa parannuksia laadussa, tehokkuudessa ja asiakaslähtöisyydessä.

 

Ottaen huomioon yleispalvelun velvoitteiden toisinaan selvästi erilaiset kehityssuunnat jäsenvaltioissa, Euroopan parlamentti on kehottanut komissiota keskittämään ennakoivaa tutkimusta tehdessään ponnistelunsa erityisesti yleispalvelun tarjoamisen laatuun sekä sen tulevaan rahoitukseen ja ehdottamaan kyseisen tutkimuksen puitteissa yleispalvelun määritelmää, soveltamisalaa ja sopivaa rahoitusta.

Perustelu

On tarpeen muistuttaa komissiota parlamentin postidirektiivin soveltamista koskevassa päätöslauselmassaan 2. helmikuuta 2006 sille esittämistä varsin konkreettisista pyynnöistä nyt, kun komissio aloittaa ennakoivan tutkimuksen tekemisen.

Tarkistus 3

JOHDANTO-OSAN 7 KAPPALE

(7) Direktiivin 97/67/EY mukaisesti on tehty ennakoiva tutkimus, jossa kunkin jäsenmaan osalta arvioidaan, mitä vaikutuksia postipalvelujen sisämarkkinoiden täysimääräisellä toteuttamisella vuonna 2009 on yleispalveluun. Lisäksi komissio on tehnyt yhteisön postialaa koskevan perusteellisen selvityksen, tilannut tutkimuksia alan taloudellisesta, sosiaalisesta ja teknologisesta kehityksestä ja kuullut laajalti intressitahoja.

(7) Direktiivin 97/67/EY mukaisesti on tehty ennakoiva tutkimus, jossa kunkin jäsenmaan osalta arvioidaan, mitä vaikutuksia postipalvelujen sisämarkkinoiden täysimääräisellä toteuttamisella vuonna 2009 on yleispalveluun. Lisäksi komissio on tehnyt yhteisön postialaa koskevan selvityksen, tilannut tutkimuksia alan taloudellisesta, sosiaalisesta ja teknologisesta kehityksestä ja kuullut laajalti intressitahoja.

 

Jotta voitaisiin täysin ymmärtää postipalvelujen sisämarkkinoiden täysimääräisen toteuttamisen kaikki seuraukset työllisyyden sekä sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden kannalta, pitää kuitenkin kuulla kaikkia intressitahoja laajemmin.

Perustelu

Kun otetaan huomioon täysimääräisen markkinoiden avautumisen seuraukset postialalla, komission pitäisi tehdä perusteellinen tutkimus siitä, onko vapauttamisella vaikutuksia työllisyyteen sekä sosiaaliseen ja alueelliseen yhteenkuuluvuuteen.

Tarkistus 4

JOHDANTO-OSAN 8 KAPPALE

(8) Ennakoivan tutkimuksen mukaan perustavoite eli yleispalvelun tarjonnan turvaaminen kestävällä tavalla noudattaen jäsenvaltioiden direktiivin 97/67/EY mukaisesti määrittelemää laatustandardia voidaan saavuttaa koko yhteisössä vuoteen 2009 mennessä ilman, että on tarpeen säilyttää varatut palvelut.

(8) Ennakoivan tutkimuksen mukaan, erityisesti viitattaessa vaihtoehtoisten rahoitusmenetelmien kehittymiseen, perustavoitetta eli yleispalvelun tarjonnan turvaamista kestävällä tavalla noudattaen jäsenvaltioiden direktiivin 97/67/EY mukaisesti määrittelemää laatustandardia ei voida saavuttaa koko yhteisössä vuoteen 2009 mennessä ilman, että on varattuja palveluja niille jäsenvaltioille, joissa tämä rahoitus on edelleen tarpeen.

Perustelu

Palvelujen varaamista ei pitäisi jättää yleispalveluvelvoitteiden rahoittamisen ulkopuolelle niin kauan kuin komissio ei ole tehnyt täysimääräistä tutkimusta rahoitusmenetelmistä.

Tarkistus 5

JOHDANTO-OSAN 9 KAPPALE

(9) Postimarkkinoiden asteittaisen kilpailulle avaamisen myötä yleispalvelun tarjoajilla on ollut riittävästi aikaa toteuttaa tarvittavat nykyaikaistamis- ja rakenneuudistustoimet, jotka ovat välttämättömät niiden kannattavuuden takaamiseksi pitkällä aikavälillä uusissa markkinaolosuhteissa, ja jäsenvaltiot ovat voineet mukauttaa sääntelyjärjestelmiään avoimempaan ympäristöön. Jatkaakseen tarvittaessa nykyaikaistamis- ja rakenneuudistustoimia yleispalvelun tarjonnan alalla jäsenvaltiot voivat lisäksi hyödyntää siirtymäkauden tarjoamia mahdollisuuksia ja sitä pitkää aikaa, joka on tarpeen tosiasiallisen kilpailun aikaansaamiseksi.

(9) Postimarkkinoiden asteittaisen kilpailulle avaamisen myötä kaikilla yleispalvelun tarjoajilla ei ole ollut riittävästi aikaa toteuttaa tarvittavat nykyaikaistamis- ja rakenneuudistustoimet, jotka ovat välttämättömät niiden kannattavuuden takaamiseksi pitkällä aikavälillä uusissa markkinaolosuhteissa, eivätkä kaikki jäsenvaltiot ole voineet mukauttaa sääntelyjärjestelmiään avoimempaan ympäristöön. Koska tarvitaan riittävästi aikaa tasavertaisten kilpailuedellytysten aikaansaamiseksi ja jotta voidaan jatkaa nykyaikaistamis- ja rakenneuudistustoimia yleispalvelun tarjonnan alalla, jäsenvaltiot voivat hyödyntää mahdollisuuksia, jotka tarjoutuvat sisämarkkinoiden täysimääräisen toteuttamismääräajan lykkäämisestä.

 

Tämän prosessin monimutkaisuuden – siihen liittyy markkina-, sosiaali-, koheesio- ja työllisyysnäkökohtia ja siinä on otettava huomioon maantieteelliset sekä markkinoihin ja kuluttajiin liittyvät huomattavat erot jäsenvaltioissa – vuoksi jäsenvaltioiden valmiustaso vaihtelee kuitenkin huomattavasti. Siksi on aiheellista vahvistaa 1 päivä tammikuuta 2012 postipalvelujen sisämarkkinoiden toteuttamisen tavoitepäivämääräksi.

Perustelu

Palvelujen varaamista ei pitäisi jättää yleispalveluvelvoitteiden rahoittamisen ulkopuolelle niin kauan kuin komissio ei ole tehnyt täysimääräistä tutkimusta rahoitusmenetelmistä.

Kysymyksen monimutkaisuuden vuoksi täysimääräinen markkinoiden avaaminen aiheuttaisi uhkaa sosiaali-, koheesio- ja työllisyysaloilla, ja siksi avaamista on lykättävä. Vastoin komission ehdotusta on aiheellisempaa sisällyttää uusi päivämäärä johdanto-osan 9 kappaleeseen eikä johdanto-osan 10 kappaleeseen.

Tarkistus 6

JOHDANTO-OSAN 10 KAPPALE

(10) Ennakoiva tutkimus osoittaa, että palvelujen varaamista ei enää ole pidettävä suositeltuna yleispalvelun rahoitusvaihtoehtona. Tämän arvion taustalla on yhteisön ja sen jäsenvaltioiden kiinnostus sisämarkkinoiden toteuttamiseen, sen tuomiin mahdollisuuksiin kasvun ja työllisyyden alalla sekä tehokkaiden yleistä taloudellista etua koskevien palvelujen yleisen saatavuuden varmistamiseen. Siksi on aiheellista vahvistaa 1 päivä tammikuuta 2009 postipalvelujen sisämarkkinoiden toteuttamisen tavoitepäivämääräksi.

(10) Ennakoiva tutkimus osoittaa, että palvelujen varaamista ei enää ole pidettävä suositeltuna yleispalvelun rahoitusvaihtoehtona. Tämän arvion taustalla on yhteisön ja sen jäsenvaltioiden kiinnostus sisämarkkinoiden toteuttamiseen, sen tuomiin mahdollisuuksiin kasvun ja työllisyyden alalla sekä tehokkaiden yleistä taloudellista etua koskevien palvelujen yleisen saatavuuden varmistamiseen. Postipalvelujen tarjoamisen hyvin herkkä luonne ja näiden yleistä taloudellista etua koskevien palvelujen korkea symbolinen arvo edellyttää kuitenkin markkinoiden avaamisen seuraavien vaiheiden huolellista valmistelua.

Perustelu

Täysimääräistä markkinoiden avaamista olisi viivytettävä. On kuitenkin aiheellisempaa sisällyttää ehdotettu päivämäärä johdanto-osan 9 kappaleeseen. Siksi johdanto-osan 9 kappaletta muutetaan vastaavasti.

Tarkistus 7

JOHDANTO-OSAN 12 KAPPALE

(12) Markkinoiden täysimääräinen avaaminen edistää postimarkkinoiden laajenemista. Lisäksi se edistää pysyvien ja korkealaatuisten työpaikkojen säilymistä yleispalvelua tarjoavissa yrityksissä sekä uusien työpaikkojen luomista muiden toimijoiden ja tulokkaiden alalla sekä asiaan liittyvillä elinkeinoaloilla. Tällä direktiivillä ei rajoiteta jäsenvaltioiden toimivaltaa säännellä työehtoja postipalvelujen alalla.

(12) Markkinoiden asteittainen avaaminen voi huolellisesti valmisteltuna edistää postimarkkinoiden laajenemista. Lisäksi se voi edistää kilpailuneutraaliuden varmistavissa olosuhteissa pysyvien ja korkealaatuisten työpaikkojen säilymistä yleispalvelua tarjoavissa yrityksissä sekä uusien työpaikkojen luomista muiden toimijoiden ja tulokkaiden alalla sekä asiaan liittyvillä elinkeinoaloilla. Tällä direktiivillä ei rajoiteta jäsenvaltioiden toimivaltaa säännellä työehtoja postipalvelujen alalla, minkä ei pitäisi kuitenkaan johtaa epäoikeudenmukaiseen kilpailuun. Sosiaaliset näkökohdat, erityisesti aiemmin postipalvelujen tarjoamiseen palkattu henkilökunta, on otettava asianmukaisesti huomioon valmisteltaessa markkinoiden avaamista.

Perustelu

Markkinoiden avaaminen on toteutettava huolellisesti, etenkään postipalvelujen tarjoajien välisten erilaisten työllistämisehtojen ei pitäisi johtaa epäoikeudenmukaiseen kilpailuun.

Tarkistus 8

JOHDANTO-OSAN 17 KAPPALE

(17) Tutkimustulosten perusteella ja ottaen huomioon postipalvelujen sisämarkkinoiden täysimääräisten mahdollisuuksien hyödyntäminen on aiheellista lakkauttaa varattujen palvelujen ja erityisoikeuksien käyttö yleispalvelun rahoitusmekanismina.

(17) Tutkimustulosten perusteella ja ottaen huomioon yleispalvelun rahoituksen takaamisen pitkällä aikavälillä hyödyntäen samalla postipalvelujen sisämarkkinoiden täysimääräisiä mahdollisuuksia on aiheellista säilyttää niissä jäsenvaltioissa, jotka katsovat sen tarpeelliseksi, varattujen palvelujen ja erityisoikeuksien käyttö yleispalvelun rahoitusmekanismina.

Perustelu

Palvelujen varaamista ei pitäisi jättää yleispalveluvelvoitteiden rahoittamisen ulkopuolelle niin kauan kuin komissio ei ole tehnyt täysimääräistä tutkimusta rahoitusmenetelmistä.

Tarkistus 9

JOHDANTO-OSAN 18 KAPPALE

(18) Joissakin jäsenvaltioissa voi silti olla tarpeen rahoittaa ulkoisesti yleispalvelun nettomääräisiä jäännöskustannuksia. Siksi on määriteltävä tarkkaan, mitä vaihtoehtoja yleispalvelun rahoittamiseksi on käytettävissä – kun tällainen rahoitus on tarpeen ja asianmukaisesti perusteltua – mutta jättää jäsenvaltioiden tehtäväksi valita rahoitusmekanismit. Näitä vaihtoehtoja ovat julkiset hankintamenettelyt ja – kun yleispalveluvelvoitteet aiheuttavat yleispalvelulle nettokustannuksia, jotka muodostavat nimetylle yritykselle kohtuuttoman rasitteen – julkinen korvaus ja kustannustenjako palveluntarjoajien ja/tai käyttäjien kesken avoimella tavalla korvausrahastoon maksettavien tukiosuuksien muodossa. Jäsenvaltiot voivat käyttää myös muita yhteisön lainsäädännön mukaisia rahoituskeinoja ja esimerkiksi päättää, että voitot, jotka ovat peräisin yleispalvelun tarjoajien yleispalvelun piiriin kuulumattomasta toiminnasta, on osoitettava kokonaan tai osittain yleispalvelun nettokustannusten rahoittamiseen, edellyttäen että ne ovat tämän direktiivin mukaisia.

(18) Joissakin jäsenvaltioissa voi silti olla tarpeen rahoittaa ulkoisesti yleispalvelun nettomääräisiä jäännöskustannuksia. Siksi ennen markkinoiden täysimääräistä avaamista on määriteltävä tarkkaan, mitä vaihtoehtoja yleispalvelun rahoittamiseksi on käytettävissä – kun tällainen rahoitus on tarpeen ja asianmukaisesti perusteltua ‑ mutta jättää jäsenvaltioiden tehtäväksi valita rahoitusmekanismit. Näitä vaihtoehtoja ovat julkiset hankintamenettelyt ja – kun yleispalveluvelvoitteet aiheuttavat yleispalvelulle nettokustannuksia, jotka muodostavat nimetylle yritykselle kohtuuttoman rasitteen – julkinen korvaus ja kustannustenjako palveluntarjoajien ja/tai käyttäjien kesken avoimella tavalla korvausrahastoon maksettavien tukiosuuksien muodossa. Jäsenvaltiot voivat käyttää myös muita yhteisön lainsäädännön mukaisia rahoituskeinoja ja esimerkiksi päättää, että voitot, jotka ovat peräisin yleispalvelun tarjoajien yleispalvelun piiriin kuulumattomasta toiminnasta, on osoitettava kokonaan tai osittain yleispalvelun nettokustannusten rahoittamiseen, edellyttäen että ne ovat tämän direktiivin mukaisia.

Perustelu

Ennen markkinoiden täysimääräistä avaamista yleispalvelun rahoitukseen saatavilla olevat vaihtoehdot on oltava selvillä.

Tarkistus 10

JOHDANTO-OSAN 24 A KAPPALE (uusi)

 

(24 a) Toisaalta jotta yleispalvelun tarjoajat voivat tarjota palveluja yrityksille, joukkolähetysten postittajille sekä useamman asiakkaan lähetykset kerääville välittäjille, hinnoitteluehtojen on oltava joustavampia.

Perustelu

Yleispalvelun tarjoajiin sovellettavia hinnoitteluperiaatteita on mukautettava alan kasvavaan vapautumiseen.

Tämän asteittaisen vapauttamisen on kuljettava käsi kädessä yleispalvelun tarjoajan tarpeellisen hinnoittelujouston kanssa, jotta se voi vastata kilpailuun ja mukautua markkinoiden tarpeisiin.

Tarkistus 11

JOHDANTO-OSAN 27 KAPPALE

(27) Muilla palvelualoilla sovellettavien sääntöjen mukaisesti ja kuluttajansuojan lujittamiseksi on asianmukaista ulottaa valitusmenettelyitä koskevien vähimmäisperiaatteiden soveltaminen myös muihin tarjoajiin kuin yleispalvelun tarjoajiin. Valitusten käsittelymenettelyjen tehostamiseksi on aiheellista, että direktiivissä rohkaistaan käyttämään tuomioistuimen ulkopuolisia riitojenratkaisumenettelyitä, siten kuin ne on määritelty tuomioistuinten ulkopuolisiin kuluttajariitoja ratkaiseviin elimiin sovellettavista periaatteista 30 päivänä maaliskuuta 1998 annetussa komission suosituksessa 98/257/EY ja kuluttajariitojen sovitteluun osallistuvia tuomioistuinten ulkopuolisia elimiä koskevista periaatteista 4 päivänä huhtikuuta 2001 annetussa komission suosituksessa. Kuluttajien etuja olisi edistettävä myös parannetulla toimijoiden yhteentoimivuudella, joka perustuu pääsyyn tiettyihin infrastruktuurin osiin ja palveluihin, ja vaatimuksella kansallisten sääntelyviranomaisten ja kuluttajansuojaelinten välisestä yhteistyöstä.

(27) Muilla palvelualoilla sovellettavien sääntöjen mukaisesti ja kuluttajansuojan lujittamiseksi on asianmukaista ulottaa valitusmenettelyitä koskevien vähimmäisperiaatteiden soveltaminen myös muihin tarjoajiin kuin yleispalvelun tarjoajiin. Valitusten käsittelymenettelyjen tehostamiseksi on aiheellista, että direktiivissä rohkaistaan käyttämään tuomioistuimen ulkopuolisia riitojenratkaisumenettelyitä, siten kuin ne on määritelty tuomioistuinten ulkopuolisiin kuluttajariitoja ratkaiseviin elimiin sovellettavista periaatteista 30 päivänä maaliskuuta 1998 annetussa komission suosituksessa 98/257/EY ja kuluttajariitojen sovitteluun osallistuvia tuomioistuinten ulkopuolisia elimiä koskevista periaatteista 4 päivänä huhtikuuta 2001 annetussa komission suosituksessa. Kuluttajien etuja olisi edistettävä myös parannetulla toimijoiden yhteentoimivuudella, joka perustuu pääsyyn tiettyihin infrastruktuurin osiin ja palveluihin, ja vaatimuksella kansallisten sääntelyviranomaisten ja kuluttajansuojaelinten välisestä yhteistyöstä. Postipalvelujen käyttäjien etujen suojelemiseksi silloin, kun postilähetyksiä varastetaan, katoaa tai ne vahingoittuvat, jäsenvaltioiden on otettava käyttöön takaisinmaksu- ja/tai korvausjärjestelmä.

Perustelu

Monen toimijan ympäristössä toimijat voisivat syyttää toisiaan myöhään toimitetun lähetyksen katoamisen tapauksessa. Paras keino taata kuluttajien tyytyväisyys postialalla on kuitenkin kuluttajien etujen suojeleminen silloin, kun postilähetyksiä varastetaan, katoaa tai ne vahingoittuvat. Paras suojakeino on kaikkien postilähetysten takaisinmaksu- ja/tai korvausjärjestelmän käyttöönotto.

Tarkistus 12

1 ARTIKLAN 2 KOHDAN -A ALAKOHTA (uusi)

2 artiklan 2 kohta (direktiivi 97/67/EY)

 

(-a) Korvataan 2 kohta seuraavasti:

 

"2. 'yleispalvelun tarjoajien postiverkolla' yleispalvelun tarjoajan tai tarjoajien tarjoaman järjestelmän ja keinojen kokonaisuutta, jonka avulla toteutetaan erityisesti:

 

– yleispalvelun tarjoajan velvoitteisiin kuuluva postilähetysten keräily lähetyspaikoista alueella, jota varten yleispalvelun tarjoaja tai tarjoajat on nimetty,

 

– näiden postilähetysten kuljetus ja käsittely postiverkon lähetyspaikasta jakelukeskukseen,

 

– jakelu kaikkiin lähetyksissä mainittuihin osoitteisiin,"

Perustelu

Jos yleispalvelun eri osa-alueiden tarjoaminen voidaan antaa yhden tai useamman palveluntarjoajan tehtäväksi (ks. ehdotuksen muutettu 4 artikla), jotka voivat olla joko julkisia tai yksityisiä, ei ole loogista ylläpitää käsitystä siitä, että on olemassa yleinen postiverkko. On parempi viitata yleispalvelun tarjoajan postiverkkoon.

Mahdollisuus nimetä yksi tai useampi yleispalvelun tarjoaja alueen eri osille on otettava huomioon tässä määritelmässä.

Tarkistus 13

1 ARTIKLAN 2 KOHDAN -A A ALAKOHTA (uusi)

2 artiklan 3 kohta (direktiivi 97/67/EY)

 

(-a a) Muutetaan 3 kohta seuraavasti:

 

"3. 'lähetyspaikoilla' fyysisiä toimipaikkoja, myös joko yleisille alueille tai yleispalvelun tarjoajan tai tarjoajien tiloihin sijoitettuja yleisön käyttöön tarkoitettuja postilaatikoita, joihin asiakkaat voivat jättää palveluntarjoajien postiverkkoon toimitettavat postilähetykset,"

Perustelu

Jos yleispalvelun eri osa-alueiden tarjoaminen voidaan antaa yhden tai useamman palveluntarjoajan tehtäväksi (ks. ehdotuksen muutettu 4 artikla), jotka voivat olla joko julkisia tai yksityisiä, ei ole loogista ylläpitää käsitystä siitä, että on olemassa yleinen postiverkko. On parempi viitata yleispalvelun tarjoajan postiverkkoon.

Mahdollisuus nimetä yksi tai useampi yleispalvelun tarjoaja alueen eri osille on otettava huomioon tässä määritelmässä.

Tarkistus 14

1 ARTIKLAN 2 KOHDAN A ALAKOHTA

2 artiklan 6 kohta (direktiivi 97/67/EY)

"6. 'postilähetyksellä' postipalvelun tarjoajan kuljetettavaa valmista lähetystä, joka on osoitettu jollekin vastaanottajalle. Nämä lähetykset voivat kirjelähetysten lisäksi olla esimerkiksi kirjoja, luetteloita, sanomalehtiä ja aikakausjulkaisuja sekä postipaketteja, jotka sisältävät joko kaupallista arvoa omaavaa tai sitä vailla olevaa tavaraa,"

"6. 'postilähetyksellä' postipalvelun tarjoajan kuljetettavaa valmista lähetystä, joka on osoitettu jollekin vastaanottajalle. Nämä lähetykset voivat kirjelähetysten lisäksi olla suoramainontaa, kirjoja, luetteloita, sanomalehtiä ja aikakausjulkaisuja sekä postipaketteja, jotka sisältävät joko kaupallista arvoa omaavaa tai sitä vailla olevaa tavaraa,"

Perustelu

On asianmukaista säilyttää viittaus suoramainontaan ja sen määritelmä, koska siinä tunnustetaan näiden erityisten postimarkkinoiden erityispiirteet.

Tarkistus 15

1 ARTIKLAN 2 KOHDAN B ALAKOHTA

2 artiklan 8 kohta (direktiivi 97/67/EY)

(b) Poistetaan 8 kohta.

Poistetaan.

Perustelu

Suoramainonnan määritelmän säilyttäminen on edelleen asianmukaista, mikäli varattu palvelu säilytetään.

Lisäksi suoramainonnan määritelmän säilyttäminen on selvä merkki siitä, että tunnustetaan näiden erityisten postimarkkinoiden erityispiirteet. Suoramainonnan markkinat ovat erilaiset omine erityispiirteineen, toimijoineen ja hintajoustoineen.

Tarkistus 16

1 ARTIKLAN 2 KOHDAN C ALAKOHTA

2 artiklan 20 kohta (direktiivi 97/67/EY)

"20. 'yksikköhintaan tarjotuilla palveluilla' postipalveluita, joiden hinta vahvistetaan yleispalvelun tarjoajia koskevissa yleisissä ehdoissa postilähetysten kuljettamisen osalta."

"20. 'yksikköhintaan tarjotuilla palveluilla' postilähetyksiä koskevia postipalveluita, joiden hinta vahvistetaan yleispalvelun tarjoajia koskevissa yleisissä ehdoissa."

Perustelu

Tarkistus, jolla selvennetään, mitkä ovat yksittäisiä postilähetyksiä koskevat postipalvelut tarjottuna yksikköhintaan. Yksikköhinta koskee koko postiketjun tarjontaa: keräilyä, lajittelua, kuljetusta ja jakelua.

Tarkistus 17

1 ARTIKLAN 4 KOHTA

4 artikla (direktiivi 97/67/EY)

1. Kunkin jäsenvaltion on huolehdittava yleispalvelun tarjonnan varmistamisesta ja ilmoitettava komissiolle tämän velvoitteen täyttämiseksi toteuttamistaan toimista. Jäsenvaltioiden yleispalvelun tarjonnan varmistamiseksi toteuttamien toimien edistymisestä on ilmoitettava direktiivin 21 artiklan nojalla perustetulle komitealle, joka valvoo edistymistä.

1. Kunkin jäsenvaltion on huolehdittava yleispalvelun tarjonnan varmistamisesta ja ilmoitettava komissiolle tämän velvoitteen täyttämiseksi toteuttamistaan toimista. Jäsenvaltioiden yleispalvelun tarjonnan varmistamiseksi toteuttamien toimien edistymisestä on ilmoitettava direktiivin 21 artiklan nojalla perustetulle komitealle, joka valvoo edistymistä.

 

1 a. Rajoittamatta 3 artiklan soveltamista kunkin jäsenvaltion on määriteltävä yhteistyössä kansallisen sääntelyviranomaisen ja asianomaisten osapuolten, mukaan lukien kuluttajajärjestöt ja postipalvelujen laadusta erityisen riippuvaisia olevat yritykset, kanssa jakeluajat, keräily- ja jakelutiheys sekä yleispalvelun turvallisuus ja luotettavuus.

2. Jäsenvaltiot voivat nimetä yhden tai useamman yrityksen tarjoamaan yleispalvelun tai sen osia jollakin alueellaan tai maanlaajuisesti. Tässä yhteydessä niiden on yhteisön lainsäädännön mukaisesti vahvistettava ja julkaistava yleispalvelun tarjoajia koskevat velvoitteet ja oikeudet. Jäsenvaltioiden on erityisesti toteutettava toimia sen varmistamiseksi, että yleispalvelun myöntämisehdot perustuvat objektiivisuuden, syrjimättömyyden, suhteellisuuden ja markkinoiden mahdollisimman vähäisen vääristymisen periaatteisiin ja että yritykset nimetään yleispalvelun tarjoajiksi määräajaksi. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle nimeämiensä yleispalvelun tarjoajien nimet.

2. Jäsenvaltiot voivat nimetä yhden tai useamman yrityksen tarjoamaan yleispalvelun tai sen osia jollakin alueellaan tai maanlaajuisesti. Tässä yhteydessä niiden on yhteisön lainsäädännön mukaisesti vahvistettava ja julkaistava yleispalvelun tarjoajia koskevat velvoitteet ja oikeudet. Jäsenvaltioiden on erityisesti toteutettava toimia sen varmistamiseksi, että yleispalvelun myöntämisehdot perustuvat objektiivisuuden, syrjimättömyyden, suhteellisuuden ja markkinoiden mahdollisimman vähäisen vääristymisen periaatteisiin ja että yritykset nimetään yleispalvelun tarjoajiksi määräajaksi. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle nimeämiensä yleispalvelun tarjoajien nimet.

 

2 a. Jäsenvaltiot voivat vaatia nimettyä yleispalvelun tarjoajaa tarjoamaan henkilöstölleen oikeudet, jotka sen palveluksessa palvelujen tarjontaa varten aikaisemmin olleella henkilöstöllä olisi ollut, mikäli luovutus olisi tapahtunut direktiivissä 77/187/ETY tarkoitetulla tavalla. Kansallisen sääntelyviranomaisen on laadittava luettelo henkilökunnasta ja yksityiskohtaiset tiedot sen sopimusperusteisista oikeuksista. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle nimeämiensä yleispalvelun tarjoajan tai tarjoajien nimet.

 

2 b. Jos jäsenvaltio on jo nimennyt yrityksen yleispalvelun tarjoajaksi nimeämisajankohtana voimassa olevan yhteisön lainsäädännön mukaisesti, 1 ja 2 kohdassa säädetyt velvoitteet katsotaan täytetyiksi edellyttäen, että kyseinen jäsenvaltio on ilmoittanut yleispalvelun tarjoajan nimen komissiolle.

Tarkistus 18

1 ARTIKLAN 8 KOHTA

7 artikla (direktiivi 97/67/EY)

1. Vuoden 2009 tammikuun 1 päivästä lähtien jäsenvaltiot eivät saa myöntää tai säilyttää voimassa yksin- eikä erityisoikeuksia postipalvelujen käyttöönottoa ja tarjontaa varten. Jäsenvaltiot voivat rahoittaa yleispalvelun tarjonnan yhdellä tai useammalla 2, 3 ja 4 kohdassa tarkoitetuista tavoista tai muulla EY:n perustamissopimuksen mukaisella tavalla.

1. Vuoden 2012 tammikuun 1 päivästä lähtien jäsenvaltiot eivät saa myöntää tai säilyttää voimassa yksin- eikä erityisoikeuksia postipalvelujen käyttöönottoa ja tarjontaa varten, jos komissio on antanut vahvistuksensa seuraavassa 1 a alakohdassa säädetyn mukaisesti. Jäsenvaltiot voivat rahoittaa yleispalvelun tarjonnan yhdellä tai useammalla 2, 3 ja 4 kohdassa tarkoitetuista tavoista tai muulla EY:n perustamissopimuksen mukaisella tavalla.

 

Jäsenvaltioiden on välitettävä komissiolle 31 päivänä joulukuuta 2009 mennessä yksityiskohtainen kansallinen suunnitelma, joka sisältää (i) toimenpiteet, joita ne aikovat toteuttaa tai ovat jo toteuttaneet yleispalvelun takaamiseksi, (ii) menetelmät, joita ne aikovat käyttää yleispalveluvelvoitteen rahoittamiseksi. Kansallisten suunnitelmien perusteella ja ottaen huomioon postimarkkinoiden tilanteen jäsenvaltioissa, joissa markkinat ovat jo avoimet, komissio tekee tutkimuksen arvioidakseen postipalvelujen sisämarkkinoiden täysimääräisen toteuttamisen vaikutusta vuonna 2012. Johtopäätöstensä perusteella komissio välittää 1 päivään heinäkuuta 2010 mennessä Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, jossa vahvistetaan vuosi 2012 postimarkkinoiden sisämarkkinoiden toteutumisajankohdaksi tai määritellään lisävaiheet, jotka on ensin toteutettava. Jos komissio tekee johtopäätöksen, että vuosi 2012 ei ole aiheellinen postipalvelujen sisämarkkinoiden toteuttamisajankohta, se välittää yhdessä kertomuksensa kanssa lainsäädäntöehdotuksen.

 

1 a. Tässä artiklassa yleispalvelun nettokustannukset on kansallisten sääntelyviranomaisten valvonnassa laskettava niiden nettokustannusten erotuksena, joita tietylle yritykselle aiheutuu toisaalta toiminnasta yleispalveluvelvoitteen piirissä ja toisaalta sen ulkopuolella. Kustannusten eroon on sisällytettävä kaikki muut olennaiset tekijät, myös kaikki yleispalvelua tarjoamaan nimetylle yritykselle kertyvät markkinaedut, oikeus kohtuulliseen voittoon ja kustannustehokkuuden kannustimet.

2. Jäsenvaltiot voivat varmistaa yleispalvelun tarjonnan hankkimalla niihin kuuluvia palveluja julkisiin hankintoihin sovellettavien sääntöjen mukaisesti.

 

3. Jos jäsenvaltio toteaa, että yleispalveluvelvoitteet, siten kuin niistä säädetään tässä direktiivissä, aiheuttavat nettokustannuksia ja yleispalvelun tarjoajille kohtuuttoman taloudellisen rasitteen, se voi

 

a) ottaa käyttöön mekanismin myöntääkseen asianomaisille yrityksille julkisiin varoihin perustuvan korvauksen;

 

b) jakaa yleispalveluvelvoitteiden nettokustannukset palvelujen tarjoajien ja/tai käyttäjien kesken.

 

4. Jos nettokustannukset jaetaan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti, jäsenvaltiot voivat perustaa korvausrahaston, jota voidaan rahoittaa palveluntarjoajilta ja/tai käyttäjiltä perittävillä maksuilla ja jota tätä tarkoitusta varten hallinnoi edunsaajasta/edunsaajista riippumaton elin. Jäsenvaltiot voivat valtuutusten myöntämisen ehtona vaatia yleispalvelun tarjoajia maksamaan tukiosuus kyseiseen rahastoon tai noudattamaan yleispalveluvelvoitteita, siten kuin siitä säädetään 9 artiklan 2 kohdassa. Vain 3 artiklassa tarkoitettuja palveluja voidaan rahoittaa tällä tavalla.

 

 

4 a. Jäsenvaltiot voivat käyttää myös muita yhteisön lainsäädännön mukaisia rahoituskeinoja.

5. Jäsenvaltion on huolehdittava siitä, että korvausrahastoa perustettaessa sekä 3 ja 4 kohdassa tarkoitettujen tukiosuuksien suuruutta vahvistettaessa noudatetaan avoimuuden, syrjimättömyyden ja suhteellisuuden periaatteita. Päätösten, jotka tehdään 3 ja 4 kohdan nojalla, on perustuttava objektiivisiin ja todennettaviin perusteisiin, ja ne on julkaistava."

 

 

5 a. Väliaikaisena toimenpiteenä ennen postimarkkinoiden täysimääräistä avaamista tietyssä jäsenvaltiossa, jos kyseinen jäsenvaltio katsoo, että millään edellä mainituista keinoista ei varmisteta yleispalvelun tarjoamisen nettokustannusten rahoittamista kestävästi ja toimivasti, se voi edelleen säilyttää varatut palvelut nykyisin ehdoin ja painorajoin.

Tarkistus 19

1 ARTIKLAN 8 A KOHTA (uusi)

8 artikla (direktiivi 97/67/EY)

 

(8 a) Korvataan 8 artikla seuraavasti:

 

"8 artikla

 

Edellä olevan 7 artiklan säännöksillä ei vaikuteta jäsenvaltioiden oikeuteen

 

– antaa objektiivisiin, oikeasuhtaisiin ja syrjimättömiin kriteereihin perustuvia erityisiä säännöksiä, joita sovelletaan yleispalvelun tarjoamiseen tarvittaviin yleispalvelun tarjoajiin,

 

– järjestää postilaatikkojen asettaminen yleisille alueille, postimerkkien liikkeeseen laskeminen ja oikeudellisissa tai hallinnollisissa menettelyissä käytettäviä kirjattuja lähetyksiä koskevat palvelut kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti yleispalvelun tarjoamiseksi."

Perustelu

On asianmukaista sallia jäsenvaltioiden antaa yleispalvelun tarjoajien hyväksi erityisiä säännöksiä, joita tarvitaan yleispalvelun tehokkaaseen tarjoamiseen. Yleispalvelun tarjoajia koskevat eri valtioiden kansallisessa lainsäädännössä erilaiset erityissäännökset (esimerkiksi liikennettä koskevaa lainsäädännön osalta, ja esim. rekkojen sunnuntai-ajon kieltämistä koskeviin sääntöihin on poikkeuksia), joiden turvin ne voivat tarjota yleispalveluja asianomaisessa jäsenvaltiossa säädetyin ehdoin.

Tarkistus 20

1 ARTIKLAN 10 KOHTA

9 artiklan 2 kohdan 2 alakohdan johdantokappale (direktiivi 97/67/EY)

Valtuutusten myöntämisen ehdoksi voidaan

Kun jäsenvaltiot nimeävät yhden tai useamman yrityksen yleispalvelun tarjoajaksi tai tarjoajiksi 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti, valtuutusten myöntämisen ehdoksi voidaan näiden yritysten osalta

Tarkistus 21

1 ARTIKLAN 10 KOHTA

9 artiklan 2 kohdan 2 alakohdan 2 luetelmakohta (direktiivi 97/67/EY)

– tarvittaessa asettaa kyseisten palvelujen laatua, saatavuutta ja tehokkuutta koskevia vaatimuksia,

– tarvittaessa asettaa kyseisten palvelujen laatua, saatavuutta ja tehokkuutta koskevia vaatimuksia; edellyttäen, että nämä vaatimukset ovat yhteisön lainsäädännön mukaisia ja että ne esitetään tarjouspyynnöissä ja eritelmissä, ne voivat koskea erityisesti sosiaalisia ja ympäristöstandardeja,

Perustelu

On tarpeen mahdollistaa eksplisiittisesti, että jäsenvaltiot voivat asettaa erityisesti sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä vaatimuksia vuonna 2004 annettujen julkisia hankintoja koskevien direktiivien mukaisesti. Lisäksi on syytä varmistaa työntekijöiden suoja, jos yleispalvelun tarjoajan toiminnot siirretään toiselle tarjoajalle.

Tarkistus 22

1 ARTIKLAN 10 KOHTA

9 artiklan 2 kohdan 2 alakohdan 3 a luetelmakohta (uusi) (direktiivi 97/67/EY)

 

– määrätä, että aikaisemmin palvelukseen otetulle palveluja tarjoavalle henkilöstölle annetaan sellaiset oikeudet, jotka sillä olisi ollut, jos olisi tapahtunut direktiivissä 77/187/ETY tarkoitettu luovutus. Viranomaisen on laadittava luettelo henkilökunnasta ja annettava yksityiskohtaiset tiedot sen sopimusperusteisista oikeuksista.

Perustelu

Jäsenvaltioilla pitäisi olla mahdollisuus valita toimilupajärjestelmä, joka sisältää kansallisia erityisnäkökohtia. Jäsenvaltiot voivat vaatia valittua toimijaa tarjoamaan henkilöstölleen oikeuksia, jotka sen palveluksessa aikaisemmin olleella henkilöstöllä olisi ollut, mikäli luovutus olisi tapahtunut direktiivissä 77/187/ETY tarkoitetussa merkityksessä.

Tarkistus 23

1 ARTIKLAN 10 KOHTA

9 artiklan 2 kohdan 2 a alakohta (uusi) (direktiivi 97/67/EY)

 

Myönnettäessä valtuutuksia muille kuin nimetyille yleispalvelun tarjoajille niiden myöntämisen ehtona voidaan palvelun tarjoajat määrätä maksamaan tukiosuus 7 artiklassa tarkoitettuun rahoitusmekanismiin.

 

Yritykset voivat valita, velvoitetaanko ne osallistumaan rahoitusmekanismiin vai noudattamaan yleispalveluvelvoitetta.

Tarkistus 24

1 ARTIKLAN 10 A KOHTA (uusi)

9 a artikla (uusi) (direktiivi 97/67/EY)

 

(10 a) Lisätään 9 a artikla seuraavasti:

 

"9 a artikla

 

Tämä direktiivi ei vaikuta jäsenvaltioiden velvollisuuksiin säännellä postialan työoloja.

 

Jäsenvaltiot voivat erityisesti toteuttaa kaikkia tarpeellisia toimia kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti luodakseen postipalvelun tarjoajien välille oikeudenmukaiset kilpailuolosuhteet."

Perustelu

Sen lisäksi, että varmistetaan oikeudenmukainen kilpailu jäsenvaltioiden postialalla, on myös huolehdittava alan työntekijöiden sosiaaliturvan vähimmäisstandardeista.

Tarkistus 25

1 ARTIKLAN 12 KOHTA

11 artikla (direktiivi 97/67/EY)

(12) Korvataan 11 artiklan ilmaisu "57 artiklan 2 kohdan ja 66 sekä 100 a artiklan" ilmaisulla "47 artiklan 2 kohdan ja 55 sekä 95 artiklan".

(12) Korvataan 11 artikla seuraavasti:

 

"11 artikla

 

Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyvät komission ehdotuksesta ja perustamissopimuksen 47 artiklan 2 kohdan ja 55 sekä 95 artiklan perusteella yhdenmukaistamistoimenpiteet, jotka ovat tarpeen sen varmistamiseksi, että yleispalvelujen tarjoajien postiverkko on käyttäjien saatavilla avoimesti ja syrjimättömästi."

Perustelu

Tarkistuksessa otetaan huomioon postiverkon uusi määrittely (direktiivin 97/67/EY 2 artiklan 2 kohta).

Tarkistus 26

1 ARTIKLAN 13 ALAKOHTA

11 a artikla (direktiivi 97/67/EY)

Jos käyttäjien edun suojelemiseksi ja/tai tosiasiallisen kilpailun edistämiseksi ja kansallisten olosuhteiden huomioon ottamiseksi on tarpeen, jäsenvaltioiden on taattava avoin ja syrjimätön pääsy seuraaviin postialan infrastruktuurin osiin tai palveluihin: postinumerojärjestelmä, osoitetietokanta, postilokerot, kirjelaatikot, osoitemuutostiedot, jälkilähetyspalvelu, perille toimittamattomien lähetysten palautuspalvelu."

Jos käyttäjien edun suojelemiseksi ja/tai oikeudenmukaisen ja tosiasiallisen kilpailun edistämiseksi ja kansallisten olosuhteiden huomioon ottamiseksi on tarpeen, jäsenvaltioiden on taattava avoin ja syrjimätön pääsy seuraaviin postialan infrastruktuurin osiin tai palveluihin: postinumerojärjestelmä, osoitetietokanta, postilokerot, kirjelaatikot, osoitemuutostiedot, jälkilähetyspalvelu, perille toimittamattomien lähetysten palautuspalvelu."

Perustelu

Kilpailun on oltava oikeudenmukaista ja täysin EY:n kilpailusääntöjen mukaista.

Tarkistus 27

1 ARTIKLAN 14 KOHDAN B ALAKOHTA

12 artiklan 2 luetelmakohta (direktiivi 97/67/EY)

"– hintojen on oltava kustannuslähtöisiä ja tuotettava tehokkuusetuja. Jos yleinen etu niin vaatii, jäsenvaltiot voivat päättää soveltaa yhtenäistä hinnoittelua yksikköhintaan tarjottaviin palveluihin ja muihin lähetyksiin koko alueellaan ja/tai muiden jäsenvaltioiden alueilla,"

"– hintojen on oltava kustannuslähtöisiä ja tuotettava tehokkuusetuja. Jos yleinen etu niin vaatii, jäsenvaltiot voivat päättää soveltaa yhtenäistä hinnoittelua esimerkiksi yksikköhintaan tarjottaviin palveluihin ja muihin lähetyksiin koko alueellaan ja/tai muiden jäsenvaltioiden alueilla,"

Perustelu

Komissio korostaa perusteluissaan, että jäsenvaltiot voivat kullekin jäsenvaltiolle ominaisen yleisen edun perusteella soveltaa yhtenäistä hinnoittelua. Lisäyksellä pyritään samaan ideaan.

Tarkistus 28

1 ARTIKLAN 14 KOHDAN C ALAKOHTA

12 artiklan 5 luetelmakohta (direktiivi 97/67/EY)

(c) Korvataan viidennen luetelmakohdan viimeinen virke seuraavasti:

(c) Korvataan viides luetelmakohta seuraavasti:

"Kaikkien tällaisten hintojen on oltava niiden asiakkaiden saatavilla, jotka lähettävät postilähetyksiä samoin ehdoin,"

"– kun yleispalvelun tarjoajat soveltavat erityishinnoittelua esimerkiksi yrityksiä, joukkolähetysten postittajia tai useamman asiakkaan lähetyksiä kerääviä välittäjiä varten, niiden on sovellettava avoimuus- ja syrjimättömyysperiaatetta sekä hintoihin että asiaa koskeviin ehtoihin. Kaikkien tällaisten hintojen on oltava kaikkien muiden sellaisten asiakkaiden, erityisesti yksityisten asiakkaiden ja pk-yritysten, saatavilla, jotka lähettävät postilähetyksiä samoin ehdoin,"

Tarkistus 29

1 ARTIKLAN 15 KOHTA

14 artiklan 2 kohta (direktiivi 97/67/EY)

2. Yleispalvelun tarjoajien on sisäisessä kirjanpidossaan pidettävä selkeästi erillään toisaalta ne palvelut ja tuotteet, jotka saavat tukea tai joista maksetaan tukiosuus yleispalvelun nettokustannusten korvaamiseksi, ja toisaalta muut palvelut ja tuotteet. Eriytetyn kirjanpidon avulla jäsenvaltiot voivat laskea yleispalvelun nettokustannukset. Sisäisen kirjanpidon on perustuttava objektiivisesti perusteltavissa olevien kirjanpitoperiaatteiden yhdenmukaiseen noudattamiseen.

2. Yleispalvelun tarjoajien on sisäisessä kirjanpidossaan pidettävä selkeästi erillään ne palvelut ja tuotteet, jotka toisaalta ovat osa yleispalvelua ja jotka saavat tukea tai joista maksetaan tukiosuus yleispalvelun nettokustannusten korvaamiseksi, ja toisaalta muut palvelut ja tuotteet, jotka eivät ole osa sitä. Sisäisen kirjanpidon on perustuttava objektiivisesti perusteltavissa olevien kirjanpitoperiaatteiden yhdenmukaiseen noudattamiseen.

Perustelu

Täsmentävä tarkistus.

Tarkistus 30

1 ARTIKLAN 15 KOHTA

14 artiklan 3 a kohta (uusi) (direktiivi 97/67/EY)

 

3 a. Kun jäsenvaltio jatkaa tiettyjen 7 artiklan 5 a kohdassa tarkoitettujen palvelujen varaamista, yleispalvelun tarjoajan on pidettävä sisäisessä kirjanpitojärjestelmässään erillisiä tilejä vähintään kaikista varatuista palveluista. Muita kuin varattuja palveluita koskevissa tileissä olisi selkeästi eriteltävä, mitkä palvelut kuuluvat yleispalveluihin ja mitkä eivät. Tällaisten sisäisten kirjanpitojärjestelmien on perustuttava objektiivisesti perusteltaviin kustannuslaskentaperiaatteisiin.

Perustelu

Vaikuttaa perustellulta vaatia tällaista kirjanpitojärjestelmää erityistä rahoitusta saavalta palveluntarjoajalta. On esimerkiksi loogista pitää erillisiä tilejä niin kauan, kuin varattuja palveluja tarjotaan.

Tarkistus 31

1 ARTIKLAN 15 KOHTA

14 artiklan 7 kohta (direktiivi 97/67/EY)

7. Näistä järjestelmistä saatavat yksityiskohtaiset kirjanpitotiedot on pyynnöstä annettava luottamuksellisina sekä kansalliselle sääntelyviranomaiselle että komissiolle.

7. Näistä järjestelmistä saatavat yksityiskohtaiset kirjanpitotiedot on pyynnöstä annettava luottamuksellisina sekä kansalliselle sääntelyviranomaiselle että komissiolle 22 a artiklan mukaisesti.

Perustelu

On syytä määritellä edellytykset, joiden mukaisesti kirjanpitotiedot toimitetaan kansalliselle sääntelyviranomaiselle 22 a artiklan mukaisesti.

Tarkistus 32

1 ARTIKLAN 16 KOHTA

19 artiklan 2 kohta (direktiivi 97/67/EY)

Jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että riidat voidaan ensimmäisessä kohdassa tarkoitettujen menettelyjen avulla ratkaista oikeudenmukaisesti ja kohtuullisessa ajassa ja että tarvittaessa käytössä on takaisinmaksu- ja/tai korvausjärjestelmä.

Jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että riidat voidaan ensimmäisessä kohdassa tarkoitettujen menettelyjen avulla ratkaista oikeudenmukaisesti ja kohtuullisessa ajassa ja että käytössä on takaisinmaksu- ja/tai korvausjärjestelmä.

Perustelu

Jotta voidaan varmistaa, että kuluttajat saavat korvausta postilähetysten häviämisestä tai vahingoittumisesta, käytössä on oltava takaisinmaksujärjestelmä.

Tarkistus 33

1 ARTIKLAN 20 KOHTA

22 a artiklan 2 kohta (direktiivi 97/67/EY)

2. Yritysten on pyynnöstä toimitettava tällaiset tiedot viipymättä kansallisen sääntelyviranomaisen edellyttämässä aikataulussa ja edellyttämällä tarkkuudella. Kansallisen sääntelyviranomaisen pyytämien tietojen on oltava oikeasuhtaisia sen tehtävien suorittamiseen nähden. Kansallisen sääntelyviranomaisen on perusteltava tietopyyntönsä."

2. Yritysten on pyynnöstä ja luottamuksellisesti toimitettava tällaiset tiedot viipymättä kansallisen sääntelyviranomaisen edellyttämässä aikataulussa ja edellyttämällä tarkkuudella. Kansallisen sääntelyviranomaisen pyytämien tietojen on oltava oikeasuhtaisia sen tehtävien suorittamiseen nähden, eikä tietoja saa käyttää muihin tarkoituksiin kuin niihin, joihin tietoja pyydettiin. Kansallisen sääntelyviranomaisen on perusteltava tietopyyntönsä."

Perustelu

Kansallisten sääntelyviranomaisten tietopyyntö on esitettävä luottamuksellisesti asianmukaisesti tehtäviä harjoittaen.

Nämä ovat kohtuullisia varotoimia, jotka mahdollistavat postipalvelujen tarjoajien luottamuksen siihen, että kansalliset sääntelyviranomaiset käyttävät oikein pyydettyjä tietoja.

Tarkistus 34

1 ARTIKLAN 21 ALAKOHTA

23 artikla (direktiivi 97/67/EY)

Kolmen vuoden välein ja ensimmäisen kerran viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2011 komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle tämän direktiivin soveltamista koskevan kertomuksen, johon sisältyy asianmukaiset tiedot alan kehityksestä, erityisesti talouden, yhteiskunnan ja työllisyyden rakenteista ja teknologiaa koskevista näkökohdista sekä palvelun laadusta. Kertomukseen liitetään tarvittaessa ehdotuksia Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Kolmen vuoden välein ja ensimmäisen kerran viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2014 komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle tämän direktiivin soveltamista koskevan kertomuksen, johon sisältyy asianmukaiset tiedot alan kehityksestä, erityisesti talouden, yhteiskunnan ja työllisyyden rakenteista ja teknologiaa koskevista näkökohdista sekä palvelun laadusta. Kertomukseen liitetään tarvittaessa ehdotuksia Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Perustelu

Menettelyllisen/teknisen määräajan mukauttaminen markkinoiden täysimääräisen avaamisen uuteen päivämäärään.

Tarkistus 35

2 ARTIKLAN 1 KOHDAN 1 ALAKOHTA

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2008. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2011. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Perustelu

Menettelyllisen/teknisen määräajan mukauttaminen markkinoiden täysimääräisen avaamisen uuteen päivämäärään.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Yhteisön postipalvelujen sisämarkkinoiden loppuun saattaminen

Viiteasiakirjat

KOM(2006)0594 - C6-0354/2006 - 2006/0196(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

TRAN

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

14.11.2006

 

 

 

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Hannes Swoboda

28.11.2006

 

 

Valiokuntakäsittely

20.3.2007

3.5.2007

3.5.2007

 

Hyväksytty (pvä)

3.5.2007

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

30

7

3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Šarūnas Birutis, Renato Brunetta, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Silvia Ciornei, Pilar del Castillo Vera, Lena Ek, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, David Hammerstein, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Romana Jordan Cizelj, Romano Maria La Russa, Pia Elda Locatelli, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Andres Tarand, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Etelka Barsi-Pataky, Ivo Belet, Philip Dimitrov Dimitrov, Robert Goebbels, Satu Hassi, Eija-Riitta Korhola, Erika Mann, John Purvis, Hannes Swoboda, Silvia-Adriana Ţicău

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Zuzana Roithová

  • [1]  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnaN laUSUNTO (11.5.2007)

liikenne- ja matkailuvaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 97/67/EY muuttamisesta siltä osin kuin se koskee yhteisön postipalvelujen sisämarkkinoiden täysimääräistä toteuttamista
(KOM(2006)0594 – C6‑0354/2006 – 2006/0196(COD))

Valmistelija: Konstantinos Hatzidakis

LYHYET PERUSTELUT

Komission ehdotuksen muuttaa postipalveludirektiiviä tavoitteena on saattaa postipalvelujen sisämarkkinat päätökseen ja taata samanaikaisesti yleispalvelujen tarjoaminen kaupallisille käyttäjille, pk-yrityksille ja kuluttajille. Postipalveluja voidaan kuvata yhdeksi sisämarkkinoiden kulmakiveksi. Niiden tehokas toiminta edistää rajatylittävää kauppaa EU:ssa erityisesti suhteessa kaupan vaihtoehtoisiin virtoihin, kuten sähköiseen kauppaan.

Markkinoiden avaamisen ei pitäisi vaikuttaa negatiivisesti yleispalvelun tarjoamiseen jäsenvaltioissa ja kaikkialla EU:ssa. Jäsenvaltioilla pitäisi päinvastoin olla mahdollisuus valita yksi tai useampia yleispalvelun tarjoaja kansallisen alueen osalle tai koko alueelle sekä yleispalvelun eri tekijöitä varten. Erityisesti tämä on tärkeämpää kaukaisille ja eristyneille alueille sekä herkille kuluttajille, kuten vammaisille. Rinnakkain jäsenvaltioiden on taattava, että yleispalvelun tarjoaminen perustuu avoimuuden, syrjimättömyyden ja suhteellisuuden periaatteisiin, jotta sisämarkkinat vääristyvät mahdollisimman vähäisen.

Ehdotuksessa annetaan jäsenvaltioille joustavuutta yleispalvelun rahoittamisessa ehdottamalla useita jäsenvaltioissa jo käytettyjä rahoitusmekanismeja. Jäsenvaltiot voivat myös käyttää näiden mekanismien yhdistelmiä tai ottaa jopa käyttöön vaihtoehtoisia rahoitusmetodeja, kunhan ne vaan ovat EU:n nykyisen lainsäädännön mukaisia. Jotkut toimijat ovat kuitenkin ilmaisseet huolensa ehdotettujen mekanismien riittämättömyydestä turvata yleispalvelujen tarjoaminen sisämarkkinoilla. Komission olisi siksi tarjottava jäsenvaltioille yksityiskohtaisemmat suuntaviivat nettokustannusten laskemisesta ja käytetyistä laskentamenetelmistä, jotta sisämarkkinoita voidaan todella edistää. Lisäksi tiettyjen jäsenvaltioiden erityispiirteiden ja tarpeen varmistaa yleispalvelun kestävyys vuoksi komission olisi yhteistyössä sideryhmien kanssa taattava ehdotettujen rahoitusmekanismien parempi arviointi ennen kuin siirrytään eteenpäin markkinoiden täysimääräiseen avaamiseen.

Ehdotuksessa myös siirrytään askel eteenpäin kuluttajasuojassa, koska siinä ei vain pyritä turvaamaan yleispalvelun tarjoaminen, vaan tarjotaan kuluttajille myös enemmän tietoja palvelun tarjoamisesta, vahvistettu valitusmekanismi ja korvausjärjestelmä. Ehdotuksessa tarvitaan kuitenkin lisäselvyyttä mitä tulee postipalvelujen tarjoajien velvoitteisiin kaupallisiin käyttäjiin ja kuluttajiin nähden sekä aiemmin mainitun yleispalvelun rahoitusmekanismin rooliin. Lisäksi olisi kiinnitettävä erityistä huomiota kuluttajaryhmille, jotka ovat erittäin riippuvaisia postipalveluista, kuten sokeat ja heikkonäköiset.

Komissio yrittää myös selventää kansallisten sääntelyviranomaisten roolia tarjoamalla heidän jatkuva valvontaansa direktiivin täytäntöönpanossa. Kansallisten sääntelyviranomaisten pitäisi olla tiiviissä yhteydessä postialan sidosryhmien kanssa avoimen, läpinäkyvän ja syrjimättömän neuvottelumekanismin kautta.

EU:n markkinoiden hyödyksi olosi harkittava eurooppalaisen sääntelyviranomaisen perustamista. Tämä mahdollistaisi, että kansalliset sääntelyviranomaiset vaihtaisivat tietoa direktiivin täytäntöönpanosta, markkinoiden teknisistä erityispiirteistä ja rahoitusmekanismeista, joita direktiiviin saattamisen osaksi maiden lainsäädäntöä käytetään Euroopassa.

Lopuksi, jotta saavutettaisiin täysin toimivat sisämarkkinat, joilla korkeatasoiset on yleispalvelut ja kuluttajansuoja, on tärkeää säilyttää yhdenmukainen täytäntöönpanon määräaika kaikkialla Euroopassa. Tällä tavoin epätasapainoisuuden riskit Euroopan postimarkkinoilla ja korkealaatuisen yleispalvelun vaarantaminen minimoidaan.

TARKISTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa liikenne- ja matkailuvaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Komission tekstiParlamentin tarkistukset

Tarkistus 1

JOHDANTO-OSAN 3 A KAPPALE (uusi)

 

(3 a) Lokakuussa 2005 tehdyn eurobarometritutkimuksen n:o 219 mukaan postipalvelut kuuluvat niiden yleistä taloudellista etua koskevien palvelujen joukkoon, joita Euroopan unionin kansalaiset arvostavat eniten, ja niiden tapauksessa 77 prosenttia mielipiteistä oli myönteisiä.

Perustelu

On tärkeää osoittaa, että kansalaiset arvostavat postipalveluja ja että niiden tehokkuuden säilyttämisen on oltava yksi keskeisimmistä huolenaiheistamme.

Tarkistus 2

JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE

(6) Vuoden 2006 helmikuun 2 päivänä antamassaan päätöslauselmassa Euroopan parlamentti korostaa tehokkaiden postipalvelujen sosioekonomista merkitystä ja tärkeää asemaa Lissabonin strategian puitteissa ja toteaa, että tähänastiset uudistustoimet ovat aikaansaaneet postialalla huomattavaa myönteistä kehitystä, muun muassa parannuksia laadussa, tehokkuudessa ja asiakaslähtöisyydessä.

(6) Vuoden 2006 helmikuun 2 päivänä antamassaan päätöslauselmassa Euroopan parlamentti korostaa tehokkaiden postipalvelujen sosioekonomista merkitystä ja tärkeää asemaa Lissabonin strategian puitteissa ja toteaa, että tähänastiset uudistustoimet ovat aikaansaaneet postialalla huomattavaa myönteistä kehitystä, muun muassa parannuksia laadussa, tehokkuudessa ja asiakaslähtöisyydessä. Ottaen huomioon yleispalvelun velvoitteiden toisinaan selvästi erilaiset kehityssuunnat jäsenvaltioissa, Euroopan parlamentti kehotti komissiota keskittämään ennakoivaa tutkimusta tehdessään ponnistelunsa erityisesti yleispalvelun tarjoamisen laatuun sekä sen tulevaan rahoitukseen ja ehdottamaan kyseisen tutkimuksen puitteissa yleispalvelun määritelmää, soveltamisalaa ja sopivaa rahoitusta.

Perustelu

On tarpeen muistuttaa komissiota parlamentin postidirektiivin soveltamista koskevassa päätöslauselmassaan 2. helmikuuta 2006 sille esittämistä varsin konkreettisista pyynnöistä nyt, kun komissio aloittaa ennakoivan tutkimuksen tekemisen.

Tarkistus 3

JOHDANTO-OSAN 13 KAPPALE

(13) Kilpailukyvyn lisääntymisen myötä postialalla voitaneen hyödyntää vaihtoehtoisia viestintämenetelmiä ja tarjota entistä korkealuokkaisempia palveluja yhä vaativammille käyttäjille.

(13) Kilpailukyvyn lisääntymisen myötä postialalla voitaneen hyödyntää vaihtoehtoisia viestintämenetelmiä ja tarjota entistä korkealuokkaisempia palveluja yhä vaativammille käyttäjille. Markkinoiden lisäavaaminen tulee edelleen hyödyttämään erityisesti kuluttajia ja pieniä ja keskisuuria yrityksiä niin postin lähettäjinä kuin vastaanottajinakin laadun parantumisen, valintamahdollisuuksien laajentumisen, hinnanalennusten eteenpäin välittymisen, innovatiivisten palvelujen ja liiketoimintamallien kautta.

Perustelu

Kuluttajille koituvia erityisiä etuja olisi korostettava. Varsinkin koska yksinomaan kuluttajien lähettämä posti edustaa pientä osaa koko postista (noin 10 prosenttia) verrattuna muuhun, yritysten lähettämään postiin, kuluttajille koituvat hyödyt olisi selitettävä sekä lähettämisen että vastaanottamisen näkökulmasta (usein kuluttajat maksavat vastaanottokuluja joko suoraan, esimerkiksi pankkien tiliotteiden tai sähköisen kaupan yhteydessä, tai epäsuorasti).

Tarkistus 4

JOHDANTO-OSAN 14 A KAPPALE (uusi)

 

(14 a) Termi 'käyttäjät' sisältää yleispalvelua käyttävät yksittäiset kuluttajat ja kaupalliset yksiköt, ellei direktiivissä 97/67/EY toisin todeta.

Perustelu

Käyttäjiä koskevan termin selkiyttäminen direktiivissä auttaa johdonmukaisen sanaston käyttämisessä aikaisemmissa postipalveludirektiiveissä käytetyn mukaisesti.

Tarkistus 5

JOHDANTO-OSAN 14 B KAPPALE (uusi)

 

(14 b) Yleispalvelu, sellaisena kuin se varmistetaan tässä direktiivissä, takaa säännönmukaisesti yhden keräilyn ja yhden jakelun perillekantona jokaiselle luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle jokaisena työpäivänä myös syrjäisillä ja harvaanasutuilla alueilla.

Perustelu

On tarpeen esittää lisäselvennys siitä, että direktiivi takaa postipalvelun viitenä päivänä viikossa syrjäisillä ja harvaanasutuilla alueilla.

Tarkistus 6

JOHDANTO-OSAN 16 KAPPALE

(16) On tärkeää, että käyttäjille tiedotetaan kattavasti tarjottavasta yleispalvelusta ja että postipalveluja tarjoavat yritykset tuntevat yleispalvelun tarjoajien oikeudet ja velvollisuudet. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että kuluttajat saavat jatkuvasti yksityiskohtaista tietoa yksittäisten palvelujen ominaisuuksista ja saatavuudesta. On kuitenkin aiheellista sallia jäsenvaltioiden päättää itse näiden tietojen levittämistavasta saman suuremman joustavuuden mukaisesti, jota jäsenvaltiot voivat noudattaa yleispalvelun tarjonnan varmistamiseksi muulla tavoin kuin yleispalvelun tarjoajien nimeämisen kautta.

(16) On tärkeää, että käyttäjille tiedotetaan kattavasti tarjottavasta yleispalvelusta ja että postipalveluja tarjoavat yritykset tuntevat yleispalvelun tarjoajien oikeudet ja velvollisuudet. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että kuluttajat saavat jatkuvasti yksityiskohtaista tietoa yksittäisten palvelujen ominaisuuksista ja saatavuudesta. Kansallisten sääntelyviranomaisten olisi valvottava, että kaikki tällainen tieto annetaan saataville. On kuitenkin aiheellista sallia jäsenvaltioiden päättää itse näiden tietojen levittämistavasta saman suuremman joustavuuden mukaisesti, jota jäsenvaltiot voivat noudattaa yleispalvelun tarjonnan varmistamiseksi muulla tavoin kuin yleispalvelun tarjoajien nimeämisen kautta.

Perustelu

On selvennettävä, mitä tietoa pitäisi olla saatavilla eri käyttäjille. On kuitenkin tärkeää turvata käyttäjien oikeus tietoon kansallisten sääntelyviranomaisten valvonnan kautta.

Tarkistus 7

JOHDANTO-OSAN 18 KAPPALE

(18) Joissakin jäsenvaltioissa voi silti olla tarpeen rahoittaa ulkoisesti yleispalvelun nettomääräisiä jäännöskustannuksia. Siksi on määriteltävä tarkkaan, mitä vaihtoehtoja yleispalvelun rahoittamiseksi on käytettävissä – kun tällainen rahoitus on tarpeen ja asianmukaisesti perusteltua ‑ mutta jättää jäsenvaltioiden tehtäväksi valita rahoitusmekanismit. Näitä vaihtoehtoja ovat julkiset hankintamenettelyt ja – kun yleispalveluvelvoitteet aiheuttavat yleispalvelulle nettokustannuksia, jotka muodostavat nimetylle yritykselle kohtuuttoman rasitteen – julkinen korvaus ja kustannustenjako palveluntarjoajien ja/tai käyttäjien kesken avoimella tavalla korvausrahastoon maksettavien tukiosuuksien muodossa. Jäsenvaltiot voivat käyttää myös muita yhteisön lainsäädännön mukaisia rahoituskeinoja ja esimerkiksi päättää, että voitot, jotka ovat peräisin yleispalvelun tarjoajien yleispalvelun piiriin kuulumattomasta toiminnasta, on osoitettava kokonaan tai osittain yleispalvelun nettokustannusten rahoittamiseen, edellyttäen että ne ovat tämän direktiivin mukaisia.

(18) Joissakin jäsenvaltioissa voi silti olla tarpeen rahoittaa ulkoisesti yleispalvelun nettomääräisiä jäännöskustannuksia. Siksi on määriteltävä tarkkaan, mitä vaihtoehtoja yleispalvelun rahoittamiseksi on käytettävissä – kun tällainen rahoitus on tarpeen ja asianmukaisesti perusteltua ‑ mutta jättää jäsenvaltioiden tehtäväksi valita rahoitusmekanismit. Näitä vaihtoehtoja ovat julkiset hankintamenettelyt ja – kun yleispalveluvelvoitteet aiheuttavat yleispalvelulle nettokustannuksia, jotka muodostavat nimetylle yritykselle kohtuuttoman rasitteen – julkinen korvaus ja kustannustenjako palveluntarjoajien ja/tai käyttäjien kesken avoimella tavalla korvausrahastoon maksettavien tukiosuuksien muodossa. Jäsenvaltioiden olisi jätettävä yksikköhintaan tarjottujen palvelujen käyttäjät korvausrahaston tukemisen ulkopuolelle. Nämä vaihtoehtoiset rahoituskeinot riittävät varmistamaan yleispalvelun kaikkien nettomääräisten jäännöskustannusten rahoittamisen.

Perustelu

Yksittäisten kuluttajien ja pk-yritysten ei pitäisi osallistua suoraan korvausrahaston rahoittamiseen, koska se saattaa aiheuttaa perusteetonta taakkaa heille yleispalvelun tarjoamisessa. Lisäksi yleispalvelun tarjoamisen nettokustannusten rahoittaminen voitoilla, joita yleispalvelujen tarjoaja/tarjoajat ovat tehneet mahdollisella muulla toiminnallaan, voi aiheuttaa epäreilua taakkaa muihin toimijoihin nähden ja voisi häiritä kilpailua.

Tarkistus 8

JOHDANTO-OSAN 20 KAPPALE

(20) Direktiiviin 97/67/EY sisältyviä avoimuuden, syrjimättömyyden ja suhteellisuuden periaatteita on myös jatkossa sovellettava kaikkiin rahoitusmekanismeihin, ja kaikkien tällä alalla tehtävien päätösten on perustuttava avoimiin, objektiivisiin ja todennettaviin perusteisiin. Erityisesti yleispalvelun nettokustannukset on kansallisen sääntelyviranomaisen valvonnassa laskettava niiden nettokustannusten erotuksena, joita nimetylle yritykselle aiheutuu toisaalta toiminnasta yleispalveluvelvoitteiden piirissä ja toisaalta toiminnasta niiden ulkopuolella. Laskennassa on otettava huomioon kaikki muut olennaiset tekijät, myös kaikki yleispalvelua tarjoamaan nimetylle yritykselle kertyvät markkinaedut, oikeus kohtuulliseen voittoon ja kustannustehokkuuden kannustimet.

(20) Direktiiviin 97/67/EY sisältyviä avoimuuden, syrjimättömyyden ja suhteellisuuden periaatteita on myös jatkossa sovellettava kaikkiin rahoitusmekanismeihin ja kaikkiin yleispalvelun nettokustannusten laskentamenetelmiin. Kaikkien tällä alalla tehtävien päätösten täytyy perustua avoimiin, objektiivisiin ja todennettaviin perusteisiin. Erityisesti yleispalvelun nettokustannukset on kansallisen sääntelyviranomaisen valvonnassa laskettava niiden nettokustannusten erotuksena, joita nimetylle yritykselle aiheutuu toisaalta toiminnasta yleispalveluvelvoitteiden piirissä ja toisaalta toiminnasta niiden ulkopuolella. Laskennassa on otettava huomioon kaikki muut olennaiset tekijät, myös kaikki yleispalvelua tarjoamaan nimetylle yritykselle kertyvät markkinaedut, oikeus kohtuulliseen voittoon ja kustannustehokkuuden kannustimet.

Perustelu

On sovellettava avoimuuden, syrjimättömyyden ja suhteellisuuden periaatteita ei ainoastaan yleispalvelun rahoitusmekanismien soveltamisessa vaan myös yleispalvelun nettokustannusten laskennassa. Tämä yhdistettynä lisäselvennykseen nykyisistä laskentamenetelmistä johtaa mahdollisesti suurempaan oikeusvarmuuteen kansallisilla markkinoilla direktiivin täytäntöönpanoa ja transponointia viivyttämättä ja auttaa näin postipalvelujen sisämarkkinoiden luomista.

Tarkistus 9

JOHDANTO-OSAN 22 KAPPALE

(22) Kun useat postialan yritykset tarjoavat yleispalvelun piiriin kuuluvia palveluita, on aiheellista vaatia, että kaikki jäsenvaltiot arvioivat, olisiko postialan infrastruktuurin jotkin osat tai tietyt palvelut, joiden tarjonnasta vastaavat yleensä yleispalvelun tarjoajat, avattava muille samankaltaisia palveluja tarjoaville toimijoille, jotta voidaan edistää tosiasiallista kilpailua ja/tai suojella käyttäjiä ja kuluttajia varmistamalla postipalvelujen yleinen laatu. Koska näiden osien tai palvelujen oikeudellinen ja markkinatilanne vaihtelee jäsenvaltioittain, on asianmukaista vaatia ainoastaan, että jäsenvaltiot tekevät perusteltuja päätöksiä sääntelyn tarpeesta, laajuudesta ja välineistä sekä tarvittaessa kustannustenjaosta. Tällä säännöksellä ei rajoiteta jäsenvaltioiden oikeutta toteuttaa toimia julkiseen postiverkkoon pääsyn varmistamiseksi avoimin ja syrjimättömin ehdoin.

(22) Kun useat postialan yritykset tarjoavat yleispalvelun piiriin kuuluvia palveluita, on aiheellista vaatia, että kaikki jäsenvaltiot arvioivat, olisiko postialan infrastruktuurin jotkin osat tai tietyt palvelut, joiden tarjonnasta vastaavat yleensä yleispalvelun tarjoajat, avattava muille samankaltaisia palveluja tarjoaville toimijoille, jotta voidaan edistää tosiasiallista kilpailua ja/tai suojella käyttäjiä varmistamalla postipalvelujen yleinen laatu. Koska näiden osien tai palvelujen oikeudellinen ja markkinatilanne vaihtelee jäsenvaltioittain, on asianmukaista vaatia ainoastaan, että jäsenvaltiot tekevät perusteltuja päätöksiä sääntelyn tarpeesta, laajuudesta ja välineistä sekä tarvittaessa kustannustenjaosta. Tällä säännöksellä ei rajoiteta jäsenvaltioiden oikeutta toteuttaa toimia julkiseen postiverkkoon pääsyn varmistamiseksi avoimin ja syrjimättömin ehdoin.

Perustelu

Termi "käyttäjät" sisältää myös "kuluttajat", sen vuoksi molempien termien käyttäminen voisi johtaa direktiivin tulkitsemiseen väärin.

Tarkistus 10

JOHDANTO-OSAN 23 KAPPALE

(23) Koska postipalvelut ovat tärkeitä sokeille ja heikkonäköisille, on aiheellista korostaa, että markkinoiden avaaminen ei saa merkitä niiden maksuttomien palvelujen lakkauttamista, joita jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön sokeita ja heikkonäköisiä varten voimassa olevien kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti.

(23) Koska postipalvelut ovat tärkeitä sokeille ja heikkonäköisille, on aiheellista korostaa, että kilpailluilla ja vapautetuilla markkinoilla pitäisi olla velvoite tarjota maksuttomia palveluja, joita jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön sokeita ja heikkonäköisiä varten.

Perustelu

Tarkistetussa direktiivissä tarvitaan selkeää sanamuotoa, jotta ilmaiset postipalvelut jatkuvat edelleenkin sokeille ja heikkonäköisille täysin toiminnallisilla yksillä ainoilla postimarkkinoilla. Tällaisen palvelun pitäisi olla rajaylittävä velvoite, eikä sitä pitäisi jättää vain jäsenvaltioille.

Tarkistus 11

JOHDANTO-OSAN 25 KAPPALE

(25) Kun otetaan huomioon kansalliset erityispiirteet niiden ehtojen sääntelyssä, joiden mukaisesti vakiintuneen yleispalvelun tarjoajan on toimittava täysin kilpaillussa ympäristössä, on aiheellista antaa jäsenvaltioiden päättää itse, miten ristikkäistukia voidaan valvoa parhaiten.

Poistetaan.

Tarkistus 12

JOHDANTO-OSAN 25 A KAPPALE (uusi)

 

(25 a) Kun komissio on saanut kansallisilta sääntelyviranomaisilta riittävästi tietoa kansallisista postimarkkinoista, sen olisi annettava ohjeet yleispalvelun nettokustannusten laskemisesta ja ehdotetun rahoitusmekanismin /ehdotettujen rahoitusmekanismien soveltamisesta, etenkin kilpailusääntöjen ja valtiontukisääntöjen osalta.

Perustelu

Komission ehdotus ei tällaisenaan anna riittäviä ohjeita jäsenvaltioille yleispalvelun nettokustannusten laskemisesta tai yleispalvelun rahoitusmekanismeista. Tämä saattaa johtaa oikeudelliseen epävarmuuteen kansallisilla markkinoilla ja viivyttää direktiivin täytäntöönpanoa ja transponointia ja sillä voi siten olla suora vaikutus postipalvelujen sisämarkkinoiden luomiseen.

Tarkistus 13

JOHDANTO-OSAN 26 A KAPPALE (uusi)

 

(26 a) Oikeusvarmuuden lisäämiseksi ja kaikkien postialan toimijoiden investointipäätösten helpottamiseksi komission olisi annettava ohjeita kilpailusääntöjen soveltamisesta ja valtiontukia koskevista säännöistä postialalla tulkitsevan tiedonannon kautta tai muulla tavoin sekä annettava ohjeita 14 artiklan 3 kohdassa säädetyistä kustannustenjaon periaatteista. Lisäksi näiden sääntöjen yhdenmukaista soveltamista olisi voitava edistää yhteistyöllä, jota kansalliset sääntelyviranomaiset tekevät kehittääkseen tätä alaa koskevia vertailuarvoja ja suuntaviivoja.

Perustelu

Monitoring State aid and cross-subsidisation under the EC Treaty is the exclusive competence of the European Commission. Allowing Member States to decide how to monitor cross-subsidisation is contrary to the system established by the Treaty. However, there is a clear need in the market for guidance from the Commission on how best to apply the competition rules (including the rules on State aid) to the postal sector. The Commission should therefore adopt a notice on the application of the competition rules (including the rules on State aid) to the postal sector. See the proposed amendment of Article 23.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 14

JOHDANTO-OSAN 27 KAPPALE

(27) Muilla palvelualoilla sovellettavien sääntöjen mukaisesti ja kuluttajansuojan lujittamiseksi on asianmukaista ulottaa valitusmenettelyitä koskevien vähimmäisperiaatteiden soveltaminen myös muihin tarjoajiin kuin yleispalvelun tarjoajiin. Valitusten käsittelymenettelyjen tehostamiseksi on aiheellista, että direktiivissä rohkaistaan käyttämään tuomioistuimen ulkopuolisia riitojenratkaisumenettelyitä, siten kuin ne on määritelty tuomioistuinten ulkopuolisiin kuluttajariitoja ratkaiseviin elimiin sovellettavista periaatteista 30 päivänä maaliskuuta 1998 annetussa komission suosituksessa 98/257/EY ja kuluttajariitojen sovitteluun osallistuvia tuomioistuinten ulkopuolisia elimiä koskevista periaatteista 4 päivänä huhtikuuta 2001 annetussa komission suosituksessa. Kuluttajien etuja olisi edistettävä myös parannetulla toimijoiden yhteentoimivuudella, joka perustuu pääsyyn tiettyihin infrastruktuurin osiin ja palveluihin, ja vaatimuksella kansallisten sääntelyviranomaisten ja kuluttajansuojaelinten välisestä yhteistyöstä.

(27) Muilla palvelualoilla sovellettavien sääntöjen mukaisesti ja kuluttajansuojan lujittamiseksi on asianmukaista ulottaa valitusmenettelyitä koskevien vähimmäisperiaatteiden soveltaminen myös muihin tarjoajiin kuin yleispalvelun tarjoajiin. Valitusten käsittelymenettelyjen tehostamiseksi on aiheellista, että direktiivissä rohkaistaan käyttämään tuomioistuimen ulkopuolisia riitojenratkaisumenettelyitä, siten kuin ne on määritelty tuomioistuinten ulkopuolisiin kuluttajariitoja ratkaiseviin elimiin sovellettavista periaatteista 30 päivänä maaliskuuta 1998 annetussa komission suosituksessa 98/257/EY ja kuluttajariitojen sovitteluun osallistuvia tuomioistuinten ulkopuolisia elimiä koskevista periaatteista 4 päivänä huhtikuuta 2001 annetussa komission suosituksessa. Kuluttajien etuja olisi edistettävä myös parannetulla toimijoiden yhteentoimivuudella, joka perustuu pääsyyn tiettyihin infrastruktuurin osiin ja palveluihin, ja vaatimuksella kansallisten sääntelyviranomaisten ja kuluttajansuojaelinten välisestä yhteistyöstä. Jotta tuomioistuinten ulkopuolinen riitojenratkaisu olisi toteutettavissa, todistustaakka on käännettävä siten, että postipalvelujen tarjoajat ovat velvollisia näyttämään toteen, että ne ovat täyttäneet velvoitteensa asianmukaisesti.

Tarkistus 15

JOHDANTO-OSAN 32 KAPPALE

(32) Kansallisten sääntelyviranomaisten olisi tämän direktiivin mukaisia tehtäviään toteuttaessaan tarvittaessa koordinoitava toimintaansa muiden jäsenvaltioiden sääntelyelinten ja komission kanssa. Näin voitaisiin edistää postipalvelujen sisämarkkinoiden kehittymistä ja tämän direktiivin säännösten yhdenmukaista soveltamista kaikissa jäsenvaltioissa ja erityisesti aloilla, joiden osalta yhteisön lainsäädännön täytäntöönpanevassa kansallisessa lainsäädännössä annetaan kansallisille sääntelyviranomaisille laaja harkintavalta asianomaisten sääntöjen soveltamisessa. Tällainen yhteistyö voisi sisältyä esimerkiksi direktiivillä 97/67/EY perustetun komitean ja eurooppalaisista sääntelyviranomaisista koostuvan työryhmän toimintaan. Jäsenvaltioiden olisi päätettävä, mitkä elimet ovat tässä direktiivissä tarkoitettuja kansallisia sääntelyviranomaisia.

(32) Kansallisten sääntelyviranomaisten olisi vaihdettava parhaita käytäntöjä tämän direktiivin mukaisia tehtäviään toteuttaessaan ja koordinoitava toimintaansa muiden jäsenvaltioiden sääntelyelinten ja komission kanssa. Näin voitaisiin edistää postipalvelujen sisämarkkinoiden kehittymistä ja tämän direktiivin säännösten yhdenmukaista soveltamista kaikissa jäsenvaltioissa ja erityisesti aloilla, joiden osalta yhteisön lainsäädännön täytäntöönpanevassa kansallisessa lainsäädännössä annetaan kansallisille sääntelyviranomaisille laaja harkintavalta asianomaisten sääntöjen soveltamisessa. Tällainen yhteistyö voisi sisältyä esimerkiksi direktiivillä 97/67/EY perustetun komitean ja eurooppalaisista sääntelyviranomaisista koostuvan työryhmän toimintaan. Komission olisi Euroopan parlamentille ja neuvostolle tämän direktiivin täytäntöönpanosta säännöllisesti antamassaan kertomuksessa tutkittava mahdollisuutta kehittää edelleen toiminnallinen eurooppalainen sääntelyviranomainen postipalveluja varten. Jäsenvaltioiden olisi päätettävä, mitkä elimet ovat tässä direktiivissä tarkoitettuja kansallisia sääntelyviranomaisia.

Perustelu

Komission olisi tutkittava eurooppalaisen sääntelyviranomaisen toimivaltaa ja toimintaa perustana kansallisille sääntelyviranomaisille vaihtaa hallinnollista yhteistyötä ja vertailuarvoja koskevaa yhteistyötä ja Euroopan komission neuvontaelimenä teknisissä kysymyksissä ja yhteisön lainsäädännön paremmassa täytäntöönpanossa ja noudattamisen valvonnassa kansallisella tasolla. Vastaavia järjestelyjä on tehty telekommunikaatio-, talous- ja energia-aloilla.

Tarkistus 16

JOHDANTO-OSAN 33 KAPPALE

(33) Voidakseen hoitaa tehtäviään tehokkaasti kansallisten sääntelyviranomaisten on kerättävä markkinatoimijoilta tietoa. Tietopyyntöjen olisi oltava tarkoituksenmukaisia, eivätkä ne saa aiheuttaa yrityksille kohtuutonta rasitetta. Myös komission saattaa olla tarpeen kerätä tällaisia tietoja, jotta se voi täyttää yhteisön lainsäädännön mukaiset velvollisuutensa.

(33) Voidakseen hoitaa tehtäviään tehokkaasti kansallisten sääntelyviranomaisten on kerättävä markkinatoimijoilta tietoa. Tietopyyntöjen olisi oltava tarkoituksenmukaisia, eivätkä ne saa aiheuttaa yrityksille kohtuutonta rasitetta. Myös komission saattaa olla tarpeen kerätä tällaisia tietoja, jotta se voi täyttää yhteisön lainsäädännön mukaiset velvollisuutensa. Tällaiset tiedot olisi annettava asianmukaisessa ajassa ja tarvittaessa luottamuksellisesti, ja niitä olisi käytettävä vain tarkoitukseen, johon niitä pyydettiin.

Perustelu

Tietopyyntö on esitettävä tarvittaessa luottamuksellisesti, ja kansallisten viranomaisten on harjoitettava asianmukaisesti tehtäviään. Muutoin postin toimijoilta saatua tietoa voidaan käyttää kilpailua sisämarkkinoilla vahingoittavalla tavalla.

Tarkistus 17

1 ARTIKLAN 2 KOHDAN -A ALAKOHTA (uusi)
2 artiklan 2 kohta (direktiivi 97/67/EY)

 

-a) korvataan 2 kohta seuraavasti:

 

"2) ' yleispalvelun tarjoajan tai tarjoajien postiverkolla' yleispalvelun tarjoajan tai tarjoajien käyttämän järjestelmän ja keinojen kokonaisuutta, jonka avulla toteutetaan erityisesti:

 

– yleispalvelun tarjoajan velvoitteisiin kuuluva postilähetysten keräily lähetyspaikoista alueella, jota varten yleispalvelun tarjoaja tai tarjoajat on nimitetty,

 

– näiden postilähetysten kuljetus ja käsittely postiverkon lähetyspaikasta jakelukeskukseen,

 

– jakelu lähetyksessä mainittuun osoitteeseen."

(Sama sanamuoto kuin direktiivissä 97/67/EY joillakin lisäyksillä muutettuna)

Perustelu

Koska yleispalvelun eri osa-alueiden tarjoaminen voidaan antaa yhden tai useamman palveluntarjoajan tehtäväksi (ks. muutettu 4 artikla), jotka voivat olla joko julkisia tai yksityisiä, ei ole loogista ylläpitää käsitystä siitä, että on olemassa yleinen postiverkko. On parempi viitata yleispalvelun tarjoajan tai tarjoajien postiverkkoon.

Lisäksi määritelmässä on tarpeen toistaa, että jotakin aluetta varten on mahdollista nimittää useita yleispalvelun tarjoajia.

Tarkistus 18

1 ARTIKLAN 2 KOHDAN -A A ALAKOHTA (uusi)
2 artiklan 3 kohta (direktiivi 97/67/EY)

 

-a a) korvataan 3 kohta seuraavasti:

 

3) 'lähetyspaikoilla' fyysisiä toimipaikkoja, myös joko yleisille alueille tai yleispalvelun tarjoajan tai tarjoajien tiloihin sijoitettuja yleisön käyttöön tarkoitettuja postilaatikoita, joissa postilähetykset voidaan jättää kyseisten palveluntarjoajien haltuun,

(Sama sanamuoto kuin direktiivissä 97/67/EY joillakin lisäyksillä muutettuna)

Perustelu

Koska yleispalvelun eri osa-alueiden tarjoaminen voidaan antaa yhden tai useamman palveluntarjoajan tehtäväksi (ks. muutettu 4 artikla), jotka voivat olla joko julkisia tai yksityisiä, ei ole loogista ylläpitää käsitystä siitä, että on olemassa yleinen postiverkko. On parempi viitata yleispalvelun tarjoajan tai tarjoajien postiverkkoon.

Tarkistus 19

1 ARTIKLAN 2 KOHDAN A A ALAKOHTA (uusi)
2 artiklan 7 kohta (direktiivi 97/67/EY)

 

a a) korvataan 7 kohta seuraavasti:

 

"7) 'kirjelähetyksellä' minkä tahansa laatuiselle fyysiselle alustalle kirjoitettua viestiä, suoramainontaposti mukaan luettuna, joka kuljetetaan ja toimitetaan lähettäjän itse lähetykseen tai sen kuoreen merkitsemään osoitteeseen. Kirjoja, luetteloita, sanomalehtiä ja aikakausjulkaisuja ei pidetä kirjelähetyksinä;"

(Sama sanamuoto kuin direktiivissä 97/67/EY joillakin lisäyksillä muutettuna)

Perustelu

Viittaus suoramainontapostiin on selkeä merkki kyseisten markkinoiden erityispiirteiden tunnustamisesta postialalla.

Tarkistus 20

1 ARTIKLAN 2 KOHDAN B ALAKOHTA
2 artiklan 8 kohta (direktiivi 97/67/EY)

(b) Poistetaan 8 kohta.

Poistetaan.

Tarkistus 21

1 ARTIKLAN 2 KOHDAN C ALAKOHTA
2 artiklan 20 kohta (direktiivi 97/67/EY)

"20. 'yksikköhintaan tarjotuilla palveluilla' postipalveluita, joiden hinta vahvistetaan yleispalvelun tarjoajia koskevissa yleisissä ehdoissa postilähetysten kuljettamisen osalta."

"20: 'yksikköhintaan tarjotuilla palveluilla' postipalveluita, joiden hinta vahvistetaan postilähetysten keräilyn, lajittelun, kuljettamisen ja jakelun osalta."

Perustelu

Yksinkertaistetaan nykyistä tekstiä. Tämä antaa paremman oikeusvarmuuden. Näin määritellään yksikköhinnan käsite toimijasta ja sen suorittamasta toimintatyypistä riippumattomalla tavalla.

Tarkistus 22

1 ARTIKLAN 4 KOHTA

4 artiklan 1 kohta (direktiivi 97/67/EC)

1. Kunkin jäsenvaltion on huolehdittava yleispalvelun tarjonnan varmistamisesta ja ilmoitettava komissiolle tämän velvoitteen täyttämiseksi toteuttamistaan toimista. Jäsenvaltioiden yleispalvelun tarjonnan varmistamiseksi toteuttamien toimien edistymisestä on ilmoitettava direktiivin 21 artiklan nojalla perustetulle komitealle, joka valvoo edistymistä.

1. Kunkin jäsenvaltion on huolehdittava yleispalvelun tarjonnan varmistamisesta ja ilmoitettava komissiolle tämän velvoitteen täyttämiseksi toteuttamistaan toimista. Kunkin jäsenvaltion on uskottava nimitetylle kansalliselle sääntelyviranomaiselleen tai sääntelyviranomaisilleen tehtävä valvoa palvelun yksityiskohtaista tarjontaa. Tarvittaessa asianomainen viranomainen voi asettaa määräyksiä yleispalvelun takaamiseksi 9 artiklan mukaisesti intressitahoja kuullen. Jäsenvaltioiden yleispalvelun tarjonnan varmistamiseksi toteuttamien toimien edistymisestä on ilmoitettava direktiivin 21 artiklan nojalla perustetulle komitealle, joka valvoo edistymistä.

Perustelu

Yleispalvelun tarjonnan takaaminen on olennaisen tärkeää. Näin ollen on tärkeää, että kansalliset sääntelyviranomaiset eivät ole vastuussa ainoastaan postimarkkinoiden valvonnasta vaan myös yleispalvelun tarjonnan takaamisesta asettamalla määräyksiä, joilla vahvistetaan postipalvelujen sisämarkkinoita.

Tarkistus 23

1 ARTIKLAN 4 KOHTA
4 artiklan 2 kohta (direktiivi 97/67/EY)

2. Jäsenvaltiot voivat nimetä yhden tai useamman yrityksen tarjoamaan yleispalvelun tai sen osia jollakin alueellaan tai maanlaajuisesti. Tässä yhteydessä niiden on yhteisön lainsäädännön mukaisesti vahvistettava ja julkaistava yleispalvelun tarjoajia koskevat velvoitteet ja oikeudet. Jäsenvaltioiden on erityisesti toteutettava toimia sen varmistamiseksi, että yleispalvelun myöntämisehdot perustuvat objektiivisuuden, syrjimättömyyden, suhteellisuuden ja markkinoiden mahdollisimman vähäisen vääristymisen periaatteisiin ja että yritykset nimetään yleispalvelun tarjoajiksi määräajaksi. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle nimeämiensä yleispalvelun tarjoajien nimet."

2. Jäsenvaltiot voivat nimetä yhden tai useamman yrityksen tarjoamaan yleispalvelun tai sen osia jollakin alueellaan tai maanlaajuisesti. Tässä yhteydessä niiden on yhteisön lainsäädännön mukaisesti vahvistettava ja julkaistava yleispalvelun tarjoajia koskevat velvoitteet ja oikeudet. Jäsenvaltioiden on erityisesti toteutettava toimia sen varmistamiseksi, että yleispalvelun myöntämisehdot perustuvat objektiivisuuden, syrjimättömyyden, suhteellisuuden ja markkinoiden mahdollisimman vähäisen vääristymisen periaatteisiin sanotun kuitenkaan rajoittamatta postialan yleispalvelun jatkuvuutta, joka on sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden tae. Jäsenvaltiot voivat vaatia, että yleispalvelua tarjotaan maanlaajuisesti. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle nimeämiensä yleispalvelun tarjoajien nimet."

Perustelu

Kun otetaan huomioon joidenkin jäsenvaltioiden maantieteellinen tilanne (vuoristoalueet, harvaan asutut maaseutualueet jne.), voi olla epäasianmukaista julkaista alueellisia tarjouskilpailuja, jotka koskevat postialan yleispalvelun tarjoamista. Yleispalvelun tarjoamisen antaminen useiden alueellisten toiminnanharjoittajien tehtäväksi vaikuttaisi postialan yleispalvelun jatkuvuuteen ja kuluttajille tarjottavien palveluiden laatuun, erityisesti toimitusaikojen pituuden takaamisen suhteen, koska kirjelähetysten kuljetukseen osallistuisi useita toimijoita.

Tarkistus 24

1 ARTIKLAN 5 A KOHTA (uusi)
5 a artikla (uusi) (direktiivi 97/67/EY)

 

5 a. Lisätään 5 a artikla seuraavasti:

 

"5 a artikla

 

Jäsenvaltiot voivat päättää asettaa yleispalveluvelvoitteeseen kuulumattomia lisäpalveluja julkisesti saataville alueellaan."

Perustelu

Tällä artiklalla annetaan kaikille jäsenvaltioille mahdollisuus antaa postialan toiminnanharjoittajille tehtäväksi postialan yleispalvelua täydentäviä tehtäviä, kuten lehtien kuljetuksia ja aluekehitystehtäviä. Nämä tehtävät ovat riippumattomia yleispalvelusta, eikä niitä tarvitse rahoittaa samalla tavalla. Vastaavanlainen säännös sisältyy sähköistä viestintää koskevaan pakettiin.

Tarkistus 25

1 ARTIKLAN 6 KOHTA
6 artiklan 1 kohta (direktiivi 97/67/EY)

Jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä huolehtiakseen siitä, että käyttäjät ja postipalveluja tarjoavat yritykset saavat säännöllisesti riittävän tarkkaa ja ajanmukaista tietoa tarjottavan yleispalvelun erityispiirteistä, varsinkin palvelujen käyttöä koskevista yleisistä ehdoista sekä hinnoittelusta ja laatustandardeista. Nämä tiedot on julkaistava asianmukaisella tavalla.

Jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä huolehtiakseen siitä, että käyttäjät ja postipalveluja tarjoavat yritykset saavat yleispalvelun tarjoajilta säännöllisesti riittävän tarkkaa ja ajanmukaista tietoa tarjottavan yleispalvelun erityispiirteistä, varsinkin palvelujen käyttöä koskevista yleisistä ehdoista sekä hinnoittelusta ja laatustandardeista. Nämä tiedot on julkaistava asianmukaisella tavalla.

Tarkistus 26

1 ARTIKLAN 8 KOHTA

7 artiklan 1 kohta (direktiivi 97/67/EC)

1. Vuoden 2009 tammikuun 1 päivästä lähtien jäsenvaltiot eivät saa myöntää tai säilyttää voimassa yksin- eikä erityisoikeuksia postipalvelujen käyttöönottoa ja tarjontaa varten. Jäsenvaltiot voivat rahoittaa yleispalvelun tarjonnan yhdellä tai useammalla 2, 3 ja 4 kohdassa tarkoitetuista tavoista tai muulla EY:n perustamissopimuksen mukaisella tavalla.

1. Vuoden 2009 tammikuun 1 päivästä lähtien jäsenvaltiot eivät saa myöntää tai säilyttää voimassa yksin- eikä erityisoikeuksia keinoina rahoittaa yleispalveluja. Jäsenvaltiot voivat rahoittaa yleispalvelun tarjonnan yhdellä tai useammalla 2, 3 ja 4 kohdassa tarkoitetuista tavoista tai niiden yhdistelmällä tai muulla EY:n perustamissopimuksen mukaisella tavalla.

Perustelu

Tässä tarkistuksessa selvitetään syy, miksi yksi- ja erityisoikeudet poistetaan. Syy ei ole postipalvelujen perustaminen vaan yleispalvelun rahoittaminen. Lisäksi postipalvelut on paljon laajempi termi kuin yleispalvelut. Lopuksi uusi sanamuoto on linjassa 3 luvun otsikon kanssa johdanto-osan 17 kappaleen sanamuodon kanssa,

Tarkistus 27

1 ARTIKLAN 8 KOHTA

7 artiklan 4 kohta (direktiivi 97/67/EC)

4. Jos nettokustannukset jaetaan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti, jäsenvaltiot voivat perustaa korvausrahaston, jota voidaan rahoittaa palveluntarjoajilta ja/tai käyttäjiltä perittävillä maksuilla ja jota tätä tarkoitusta varten hallinnoi edunsaajasta/edunsaajista riippumaton elin. Jäsenvaltiot voivat valtuutusten myöntämisen ehtona vaatia yleispalvelun tarjoajia maksamaan tukiosuus kyseiseen rahastoon tai noudattamaan yleispalveluvelvoitteita, siten kuin siitä säädetään 9 artiklan 2 kohdassa. Vain 3 artiklassa tarkoitettuja palveluja voidaan rahoittaa tällä tavalla.

4. Jos nettokustannukset jaetaan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti, jäsenvaltiot voivat perustaa korvausrahaston, jota voidaan rahoittaa palveluntarjoajilta ja/tai käyttäjiltä perittävillä maksuilla ja jota tätä tarkoitusta varten hallinnoi edunsaajasta/edunsaajista riippumaton elin. Jäsenvaltioiden on jätettävä yksikköhintaan tarjottujen palvelujen käyttäjät korvausrahaston tukemisen ulkopuolelle. Jäsenvaltiot voivat valtuutusten myöntämisen ehtona vaatia yleispalvelun tarjoajia maksamaan tukiosuus kyseiseen rahastoon tai noudattamaan yleispalveluvelvoitteita, siten kuin siitä säädetään 9 artiklan 2 kohdassa. Vain 3 artiklassa tarkoitettuja palveluja voidaan rahoittaa tällä tavalla.

Perustelu

Yksittäisten kuluttajien ja pk-yritysten ei pitäisi osallistua suoraan korvausrahaston rahoittamiseen, koska se saattaa aiheuttaa perusteetonta taakkaa heille yleispalvelun tarjoamisessa.

Tarkistus 28

1 ARTIKLAN 10 KOHTA
9 artiklan 2 kohdan 2 alakohdan 2 luetelmakohta (direktiivi 97/67/EY)

– tarvittaessa asettaa kyseisten palvelujen laatua, saatavuutta ja tehokkuutta koskevia vaatimuksia,

– tarvittaessa asettaa muun muassa kyseisten palvelujen laatua, saatavuutta ja tehokkuutta koskevia vaatimuksia,

Perustelu

Il convient de clarifier la possibilité pour les Etats Membres de mettre en place des mécanismes d’autorisation permettant aux prestataires postaux de choisir entre exécuter une ou plusieurs des obligations de service universel et de contribuer au financement de l’exécution de ces obligations par le prestataire de service universel. Cela permettrait d’apporter une plus grande sécurité juridique aux Etats Membres désireux de créer des systèmes de régulation de type "pay or play".

Il convient également de permettre aux Etats Membres de créer des régimes d’autorisation adaptés aux spécificités nationales.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 29

1 ARTIKLAN 10 KOHTA
9 artiklan 2 kohdan 2 alakohta 3 a luetelmakohta (uusi) (direktiivi 97/67/EY)

 

– myöntää postipalvelujen tarjoajille mahdollisuus valita velvoite tarjota yksi tai useampia yleispalvelun osatekijöitä tai maksaa tukiosuus 7 artiklassa tarkoitettuun rahoitusmekanismiin näiden osatekijöiden suorittamisen rahoittamiseksi.

Perustelu

Il convient de clarifier la possibilité pour les Etats Membres de mettre en place des mécanismes d’autorisation permettant aux prestataires postaux de choisir entre exécuter une ou plusieurs des obligations de service universel et de contribuer au financement de l’exécution de ces obligations par le prestataire de service universel. Cela permettrait d’apporter une plus grande sécurité juridique aux Etats Membres désireux de créer des systèmes de régulation de type "pay or play".

Il convient également de permettre aux Etats Membres de créer des régimes d’autorisation adaptés aux spécificités nationales.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 30

1 ARTIKLAN 10 KOHTA
9 artiklan 2 kohdan 3 alakohdan 2 luetelmakohta (direktiivi 97/67/EY)

– edellyttää palveluntarjoajalta sekä yleispalveluvelvoitteita että velvollisuutta maksaa tukiosuus kustannustenjakomekanismiin samojen laatu-, saatavuus- ja tehokkuusvaatimusten osalta,

– edellyttää palveluntarjoajalta sekä yleispalveluvelvoitteita että velvollisuutta maksaa tukiosuus näitä velvoitteita koskevaan kustannustenjakomekanismiin samojen laatu-, saatavuus- ja tehokkuusvaatimusten osalta,

Perustelu

Jotta voidaan luoda oikeasuhteisen valtuutusjärjestelmän ja perustamissopimuksen määräysten mukaisen kustannustenjakomekanismin perustamiseksi tarvittavaa oikeusvarmuutta, on syytä tarkentaa, että postipalvelujen tarjoajien mekanismiin maksamilla maksuosuuksilla voidaan rahoittaa ainoastaan niiden yleispalveluvelvoitteiden suorittamista, joita ne itse olisivat suorittaneet.

Tarkistus 31

1 ARTIKLAN 14 KOHDAN A ALAKOHTA
12 artiklan 1 luetelmakohta (direktiivi 97/67/EY)

" - hintojen on oltava kohtuulliset, ja niiden on mahdollistettava se, että palvelut ovat kaikkien käyttäjien saatavilla. Jäsenvaltiot voivat ylläpitää tai ottaa käyttöön sokeille ja heikkonäköisille tarkoitettuja maksuttomia postipalveluita,"

" - hintojen on oltava kohtuulliset, ja niiden on mahdollistettava se, että palvelut ovat kaikkien käyttäjien saatavilla heidän maantieteellisestä sijainnistaan riippumatta ja kansalliset erityisolosuhteet huomioon ottaen. Jäsenvaltioiden on julkaistava säännöt ja arviointiperusteet kohtuuhintaisuuden varmistamiseksi kansallisella tasolla. Kansallisten sääntelyviranomaisten on seurattava kaikkia hinnanmuutoksia ja julkaistava säännöllisiä raportteja. Jäsenvaltioiden on varmistettava maksuttomien postipalvelujen tarjonta sokeiden ja heikkonäköisten käyttöön,"

Perustelu

Yhdessä fyysisen ja maantieteellisen saatavilla olon kanssa postin yleispalvelujen hinta on avaintekijä näiden palvelujen saatavuuden takaamisessa. Kohtuuhintaisuus on näin ollen taattava kansallisten sääntelyviranomaisten seurannan ja väliintulon kautta, jotta postipalvelut olisivat edelleen saatavilla tulevaisuudessakin.

Tarkistus 32

1 ARTIKLAN 14 KOHDAN B ALAKOHTA
12 artiklan 2 luetelmakohta (direktiivi 97/67/EY)

"- hintojen on oltava kustannuslähtöisiä ja tuotettava tehokkuusetuja. Jos yleinen etu niin vaatii, jäsenvaltiot voivat päättää soveltaa yhtenäistä hinnoittelua yksikköhintaan tarjottaviin palveluihin ja muihin lähetyksiin koko alueellaan ja/tai muiden jäsenvaltioiden alueilla,"

"- hintojen on oltava kustannuslähtöisiä ja tuotettava tehokkuusetuja. Yleispalvelun tarjoajat voivat mukauttaa hintojaan yleispalvelun piirissä vastatakseen erilaisten markkinoiden kysyntään ottaen huomioon erilaiset kustannukset ja kilpailun tason.

Jos yleinen etu niin vaatii, jäsenvaltiot voivat päättää soveltaa yhtenäistä hinnoittelua esimerkiksi yksikköhintaan tarjottaviin palveluihin ja muihin lähetyksiin koko alueellaan ja/tai muiden jäsenvaltioiden alueilla,"

Perustelu

On syytä säilyttää direktiivissä 97/67/EY käytetty maininta hintojen sovittamisesta kustannuksiin.

Lisäksi kilpailuympäristössä yleispalvelun tarjoajan on löydettävä yleispalvelun piiriin kuuluvien palvelujen hinnoittelussa tasapaino kustannuksiin sovitettujen hintojen ja kysynnän joustavuuden välillä menestyäkseen markkinasektoreilla, joilla kilpailu on kovinta.

Tarkistus 33

1 ARTIKLAN 14 KOHDAN B A ALAKOHTA (uusi)
12 artiklan 2 b luetelmakohta (uusi) (direktiivi 97/67/EY)

 

b a) Lisätään 2 a luetelmakohdan jälkeen teksti seuraavasti:

 

"– yhtenäisen hinnoittelun määrääminen edellisen luetelmakohdan mukaisesti ei sulje pois yleispalvelun tarjoajan tai tarjoajien oikeutta noudattaa vapaaehtoisesti yhtenäistä hinnoittelua ja tehdä asiakkaiden kanssa yksilöllisiä hintasopimuksia."

(Sanamuoto on sama kuin direktiivissä 97/67/EY, ja siihen on tehty muutama lisäys)

Perustelu

On syytä antaa yleispalvelun tarjoajille mahdollisuus noudattaa edelleen yhtenäistä hinnoittelua vapaaehtoisesti kustannusten mukaisten hintojen rajoissa.

Tarkistus 34

1 ARTIKLAN 15 KOHTA
14 artiklan 1 kohta (direktiivi 97/67/EY)

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että yleispalvelun tarjoajien kirjanpito vastaa tämän artiklan säännöksiä.

1. Jos jäsenvaltio perustaa 7 artiklan 2, 3 tai 4 kohdassa tarkoitetun rahoitusmekanismin yleispalvelun tarjoajan pyynnöstä, sen on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kirjanpito vastaa tämän artiklan säännöksiä.

Perustelu

Il semble justifié d’imposer au prestataire du service universel qui reçoit un financement une comptabilité séparée distinguant les produits du service universel.

En l’absence de secteur réservé, la séparation comptable reste utile, dans le cas où d’autres moyens de financement sont mis en place (fonds de compensation, subventions publiques, taxation directe), afin de vérifier que le financement reçu correspond bien au coût net du service universel .

Par contre, tant que le secteur réservé existe, il est logique de conserver une séparation comptable permettant le contrôle des subventions croisées.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 35

1 ARTIKLAN 15 KOHTA
14 artiklan 3 kohdan b alakohdan iii a alakohta (uusi) (direktiivi 97/67/EY)

 

(iii a) yleiskustannuksia, jotka ovat välttämättömiä sekä yleispalvelun että muun kuin yleispalvelun tarjoamiseksi ei voida kokonaan kohdentaa yleispalvelulle; samoja kustannustekijöitä on sovellettava sekä yleispalveluun että muuhun kuin yleispalveluun.

Perustelu

Some Member States allow the incumbent universal service operators to allocate all common costs – or a significant share thereof – to the universal services although, by their nature, these costs are necessary to provide both universal services and non-universal services. Such practices will artificially increase the cost of universal services, which can lead to increased financing and increased postal tariffs. Furthermore, such practices will reduce the costs of non-universal services. This in turn allows the incumbent universal service operators to significantly lower the prices of these services, to the detriment of competition in this market. Therefore, common costs must be allocated in a non-discriminatory manner.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 36

1 ARTIKLAN 15 KOHTA
14 artiklan 7 kohta (direktiivi 97/67/EY)

7. Näistä järjestelmistä saatavat yksityiskohtaiset kirjanpitotiedot on pyynnöstä annettava luottamuksellisina sekä kansalliselle sääntelyviranomaiselle että komissiolle.

7. Näistä järjestelmistä saatavat yksityiskohtaiset kirjanpitotiedot on pyynnöstä annettava luottamuksellisina sekä kansalliselle sääntelyviranomaiselle että komissiolle 22 a artiklassa tarkoitettujen edellytysten mukaisesti.

Perustelu

On syytä rajata edellytykset, joiden mukaisesti yksityiskohtaiset kirjanpitotiedot toimitetaan kansalliselle sääntelyviranomaiselle uuden 22 a artiklan mukaisesti.

Tarkistus 37

1 ARTIKLAN 16 KOHTA
19 artiklan 1 kohta (direktiivi 97/67/EY)

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että postipalveluja tarjoavat yritykset ottavat käyttöön avoimet, yksinkertaiset ja kustannuksiltaan kohtuulliset menettelyt postipalvelujen käyttäjien valitusten käsittelemiseksi, erityisesti kun on kyse lähetysten katoamisesta, varastamisesta ja vahingoittumisesta sekä palvelujen laatustandardien noudattamatta jättämisestä (mukaan lukien menettelyt vastuun määrittelemiseksi tapauksissa, joissa osapuolina on useampi kuin yksi toimija).

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että yleispalvelun tarjoajat ja muita postipalveluja tarjoavat yritykset ottavat käyttöön avoimet, yksinkertaiset ja kustannuksiltaan kohtuulliset menettelyt postipalvelujen käyttäjien valitusten käsittelemiseksi, erityisesti kun on kyse lähetysten katoamisesta, varastamisesta ja vahingoittumisesta sekä palvelujen laatustandardien noudattamatta jättämisestä (mukaan lukien menettelyt vastuun määrittelemiseksi tapauksissa, joissa osapuolina on useampi kuin yksi toimija).

Tarkistus 38

1 ARTIKLAN 16 KOHTA
19 artiklan 3 kohta (direktiivi 97/67/EY)

Lisäksi jäsenvaltioiden on edesautettava riippumattomien tuomioistuimen ulkopuolisten järjestelmien kehittämistä postipalveluja tarjoavien yritysten ja kuluttajien välisten riitojen ratkaisemiseksi.

Lisäksi jäsenvaltioiden on edesautettava riippumattomien tuomioistuimen ulkopuolisten järjestelmien kehittämistä postipalveluja tarjoavien yritysten ja kuluttajien välisten riitojen ratkaisemiseksi. Todistustaakka 1 kohdassa tarkoitettujen postipalvelujen käyttäjien valitusten kohdalla on postipalvelujen tarjoajilla, erityisesti kun on kyse lähetysten katoamisesta, varastamisesta ja vahingoittumisesta.

Tarkistus 39

1 ARTIKLAN 16 KOHTA
19 artiklan 4 kohta (direktiivi 97/67/EY)

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että käyttäjät voivat – itsenäisesti tai kansallisen lainsäädännön niin salliessa yhdessä käyttäjien ja/tai kuluttajien etujärjestöjen kanssa – kääntyä toimivaltaisen kansallisen viranomaisen puoleen, jos valituksiin, jotka he ovat esittäneet yleispalvelun piiriin kuuluvia palveluja tarjoaville yrityksille, ei ole löytynyt tyydyttävää ratkaisua, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita kansallisen tai yhteisön lainsäädännön mukaisia muutoksenhakumahdollisuuksia.

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että käyttäjät voivat – itsenäisesti tai kansallisen lainsäädännön niin salliessa yhdessä käyttäjien ja/tai kuluttajien etujärjestöjen kanssa – kääntyä toimivaltaisen kansallisen viranomaisen puoleen, jos valituksiin, jotka he ovat esittäneet yleispalvelun tarjoajille tai yleispalvelun piiriin kuuluvia palveluja tarjoaville yrityksille, ei ole löytynyt tyydyttävää ratkaisua, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita kansallisen tai yhteisön lainsäädännön mukaisia muutoksenhakumahdollisuuksia.

Tarkistus 40

1 ARTIKLAN 16 A KOHTA (uusi)
20 artiklan 2 kohta (direktiivi 97/67/EY)

 

16 a) Korvataan 20 artiklan 2 kohta seuraavasti:

 

"Postialalla sovellettavien teknisten standardien laatiminen annetaan Euroopan standardointikomitean tehtäväksi 21 artiklassa tarkoitetun komitean asettamien valtuuksien ja toimitusmääräaikojen pohjalta ja teknisiä standardeja ja määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä 28 päivänä maaliskuuta 1983 annetun neuvoston direktiivin 83/189/ETY periaatteiden mukaisesti."

(Sama sanamuoto kuin direktiivissä 97/67/EY muutamin lisäyksin)

Perustelu

Hitaan standardointiprosessin vuoksi postipalveluja koskevissa teknisissä standardeissa on edelleen eroja jäsenvaltioiden välillä. Nykyinen komiteamenettely on kuitenkin edelleen asianmukainen, mutta standardien laatimiselle pitäisi vastedes asettaa määräaikoja.

Tarkistus 41

1 ARTIKLAN 16 B KOHTA (uusi)
20 artiklan 3 kohta (direktiivi 97/67/EY)

 

16 b) Korvataan 20 artiklan 3 kohta seuraavasti:

 

"Tässä työssä otetaan huomioon, silloin kun se on mahdollista, kansainvälisellä tasolla hyväksytyt, erityisesti Maailman postiliitossa päätetyt yhdenmukaistamistoimenpiteet."

(Sama sanamuoto kuin direktiivissä 97/67/EY muutamin lisäyksin)

Perustelu

Hitaan standardointiprosessin vuoksi postipalveluja koskevissa teknisissä standardeissa on edelleen eroja jäsenvaltioiden välillä. Nykyinen komiteamenettely on kuitenkin edelleen asianmukainen, mutta standardien laatimiselle pitäisi vastedes asettaa määräaikoja.

Tarkistus 42

1 ARTIKLAN 18 KOHTA

22 artiklan 2 kohdan 2 alakohta (direktiivi 97/67/EC)

Jäsenvaltioiden kansallisten sääntelyviranomaisten on tehtävä tiivistä yhteistyötä ja annettava keskinäistä apua tämän direktiivin soveltamisen helpottamiseksi.

Kansalliset sääntelyviranomaiset voivat järjestää julkisia kuulemistilaisuuksia yleispalvelun tarjoamisesta. Nämä kuulemistilaisuudet ovat avoimia asianomaisille sidosryhmille, ja ne perustuvat avoimuuden ja syrjimättömyyden periaatteisiin.

 

Komissio tutkii Euroopan parlamentille ja neuvostolle tämän direktiivin täytäntöönpanosta säännöllisesti antamassaan kertomuksessa tarvetta kehittää edelleen toiminnallinen eurooppalainen sääntelyviranomainen postipalveluja varten. Näin ollen jäsenvaltioiden kansallisten sääntelyviranomaisten on tehtävä tiivistä yhteistyötä ja annettava keskinäistä apua tämän direktiivin soveltamisen helpottamiseksi.

Perustelu

Komission olisi tutkittava eurooppalaisen sääntelyviranomaisen toimivaltaa ja toimintaa perustana kansallisille sääntelyviranomaisille vaihtaa hallinnollista yhteistyötä ja vertailuarvoja koskevaa yhteistyötä ja Euroopan komission neuvontaelimenä teknisissä kysymyksissä ja yhteisön lainsäädännön paremmassa täytäntöönpanossa ja noudattamisen valvonnassa kansallisella tasolla. Vastaavia järjestelyjä on tehty telekommunikaatio-, talous- tai energia-aloilla.

Tarkistus 43

1 ARTIKLAN 20 KOHTA

22 a artiklan 2 kohta (direktiivi 97/67/EC)

2. Yritysten on pyynnöstä toimitettava tällaiset tiedot viipymättä kansallisen sääntelyviranomaisen edellyttämässä aikataulussa ja edellyttämällä tarkkuudella. Kansallisen sääntelyviranomaisen pyytämien tietojen on oltava oikeasuhtaisia sen tehtävien suorittamiseen nähden. Kansallisen sääntelyviranomaisen on perusteltava tietopyyntönsä."

2. Kaikkien yritysten on pyynnöstä ja tarvittaessa luottamuksellisesti toimitettava tällaiset tiedot viipymättä kansallisen sääntelyviranomaisen edellyttämässä aikataulussa ja edellyttämällä tarkkuudella. Kansallisen sääntelyviranomaisen pyytämien tietojen on oltava oikeasuhtaisia sen tehtävien suorittamiseen nähden, eikä tietoja saa käyttää muihin tarkoituksiin kuin niihin, joihin tietoja pyydettiin. Kansallisen sääntelyviranomaisen on perusteltava tietopyyntönsä."

Perustelu

Tietopyyntö on esitettävä tarvittaessa luottamuksellisesti, ja kansallisten viranomaisten on harjoitettava asianmukaisesti tehtäviään. Muutoin on pelättävissä, postin toimijoilta saatua tietoa voidaan käyttää reilua kilpailua sisämarkkinoilla vahingoittavalla tavalla.

Tarkistus 44

1 ARTIKLAN 21 KOHTA
23 artikla (direktiivi 97/67/EY)

Kolmen vuoden välein ja ensimmäisen kerran viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2011 komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle tämän direktiivin soveltamista koskevan kertomuksen, johon sisältyy asianmukaiset tiedot alan kehityksestä, erityisesti talouden, yhteiskunnan ja työllisyyden rakenteista ja teknologiaa koskevista näkökohdista sekä palvelun laadusta. Kertomukseen liitetään tarvittaessa ehdotuksia Euroopan parlamentille ja neuvostolle."

Kun otetaan huomioon 7 artiklan säännökset, kolmen vuoden välein ja ensimmäisen kerran viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2011 komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle tämän direktiivin soveltamista koskevan kertomuksen, johon sisältyy asianmukaiset tiedot alan kehityksestä, erityisesti talouden, yhteiskunnan ja työllisyyden rakenteista ja teknologiaa koskevista näkökohdista sekä palvelun laadusta. Kertomukseen liitetään tarvittaessa ehdotuksia Euroopan parlamentille ja neuvostolle."

Tarkistus 45

1 ARTIKLAN 21 KOHTA
23 artiklan 1 a kohta (uusi) (direktiivi 97/67/EY)

 

Komissio antaa direktiivin voimaantulopäivään mennessä ohjeita kirjanpitojärjestelmästä ja yleispalvelujen valitun rahoitusjärjestelmän soveltamisesta etenkin kilpailusääntöjen ja valtiontukia koskevien sääntöjen osalta.

Perustelu

Nykyinen komission tiedonanto kilpailusääntöjen soveltamisesta postialalla (EYVL C 39, 6.2.1998, s. 2) ei enää ole ajanmukainen. Sen jälkeen, kun kyseinen tiedonanto hyväksyttiin vuonna 1998, Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössä ja komission päätöksentekokäytännöissä on tapahtunut merkittävää kehitystä, mitä tulee sekä valtiontukia koskeviin sääntöihin että kilpailusääntöihin.

Oikeusvarmuuden lisäämiseksi ja kaikkien postialan toimijoiden investointipäätösten helpottamiseksi komission olisi määriteltävä tarkistetun tiedonannon tai jonkin muun tulkitsevan ohjeen muodossa lähestymistapa, jota komissio aikoo noudattaa soveltaessaan valtiontukia koskevia sääntöjä ja kilpailusääntöjä postialalla. Varsinkin ohjeet 14 artiklan 3 kohdassa säädetyistä kustannustenjaon periaatteista olisivat toivottavia.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Yhteisön postipalvelujen sisämarkkinoiden loppuun saattaminen

Viiteasiakirjat

KOM(2006)0594 - C6-0354/2006 - 2006/0196(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

TRAN

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO

14.11.2006

 

 

 

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Konstantinos Hatzidakis

19.12.2006

 

 

Valiokuntakäsittely

1.3.2007

11.4.2007

23.4.2007

 

Hyväksytty (pvä)

8.5.2007

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

21

17

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Rosa Díez González, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Malcolm Harbour, Pierre Jonckheer, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Arlene McCarthy, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Guido Podestà, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Alexander Stubb, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Wolfgang Bulfon, Jean-Claude Fruteau, Konstantinos Hatzidakis, Filip Kaczmarek, Othmar Karas, Manuel Medina Ortega, Pier Antonio Panzeri, Olle Schmidt, Søren Bo Søndergaard, Marc Tarabella, Anja Weisgerber

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Philip Bushill-Matthews, Gabriele Albertini, Horia-Victor Toma, Sophia in ‘t Veld, Anne Van Lancker, Zdzisław Zbigniew Podkański, Yannick Vaugrenard, Reinhard Rack

aluekehitysvaliokunnaN laUSUNTO (7.5.2007)

liikenne- ja matkailuvaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 97/67/EY muuttamisesta siltä osin kuin se koskee yhteisön postipalvelujen sisämarkkinoiden täysimääräistä toteuttamista
(KOM(2006)0594 – C6‑0354/2006 – 2006/0196(COD))

Valmistelija: Richard Seeber

LYHYET PERUSTELUT

EU käynnisti 90-luvulla postipalvelujen asteittaisen vapauttamisen. Vapauttaminen ei ole itsetarkoituksellista, vaan sillä pyritään postialan tehokkuuden lisäämiseen ja laadun kohentamiseen. Tällä tavoin EU toivoo antavansa postipalvelujen alalle kasvusignaaleja, jotka elvyttävät rajatylittävää liiketoimintaa ja etenkin sen uusia muotoja kuten sähköistä kaupankäyntiä.

Komission ehdotuksella[1] pyritään vapauttamaan alle 50 gramman postilähetykset, jotka kuuluvat nykyisin varattuihin aloihin, ja toteuttamaan siten postipalvelujen sisämarkkinat. Direktiivillä on asetettava sääntelykehys, joka luo oikeudenmukaista ja täydellistä kilpailua ja joka toisaalta varmistaa toimivan ja kohtuuhintaisen yleispalvelun.

Toimiva yleispalvelu on erittäin merkittävää yhteiskunnallisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden kannalta. Helppopääsyisillä ja suuren väestötiheyden alueilla voidaan odottaa, että kilpailun tehostaminen johtaa postipalvelujen hintojen alenemiseen. Uudet kilpailijat keskittynevät juuri tähän houkuttelevaan markkinasegmenttiin. Vapauttamista ei kuitenkaan pidä toteuttaa syrjäisten, harvaan asuttujen ja usein myös taloudeltaan alikehittyneiden alueiden kustannuksella. Näiden alueiden ja sokeiden ja heikkonäköisten kaltaisten kuluttajien, joilla ei ole paljon vaikutusvaltaa markkinoilla, on päästävä myös osallisiksi vapauttamisen tehostusvaikutuksista. Postipalvelut voivat etenkin syrjäisillä ja harvaan asutuilla alueilla kompensoida maantieteestä aiheutuvia haittoja esimerkiksi kehittämällä Internetissä käytävää postimyyntiä, ja ne ovat siten erittäin merkittäviä alueellisen yhteenkuuluvuuden kannalta.

Direktiivissä on siten oltava yksityiskohtaisempia säännöksiä, joilla varmistetaan hyvä laatu ja kohtuulliset hinnat kaikille. On syytä varmistaa, että uudet tarjoajat voivat täyttää tähän saakka sovelletut laatuvaatimukset. Vähimmäisstandardeina on oltava, että postipalveluja on saatavilla toimipisteistä koko EU:n alueella ja että yhtenäistariffi sitoudutaan säilyttämään jäsenvaltion alueella ja koko Euroopan alueella toimitettavissa postilähetyksissä, joita yksityiset palvelujen käyttäjät ja pk-yritykset käyttävät useimmin.

Yksi tai useampi tarjoaja voi jatkossa suorittaa yleispalvelun joko jäsenvaltion koko alueella tai sen tietyssä osassa. Ehdotuksessa suodaan jäsenvaltioille paljon joustavuutta yleispalvelujen rahoituksen suhteen. Jäsenvaltiot voivat tehdä valintoja sellaisten rahoitusmenetelmien välillä, joita sovelletaan jo nyt mutta jotka eivät ole vielä riittävän toimivia. Jäsenvaltiot voivat myös yhdistellä niitä tai soveltaa vaihtoehtoisia menetelmiä, kunhan ne eivät ole yhteisön oikeuden vastaisia. Yleispalvelun rahoittamista veronmaksajien kustannuksella julkisesta korvausrahastosta olisi kuitenkin vältettävä, koska alan vapauttamisella pyritään lisäämään postialan taloudellisuutta ja purkamaan valtiontukia. Yleispalveluja on toistaiseksi tuettu ristikkäistuella ja niiden tukeminen verovaroin olisi ristiriidassa valtiontukien EU:sta poistamiseen pyrkivän eurooppalaisen kilpailupolitiikan kanssa.

Selväksi käy, että direktiivin täytäntöönpanovaiheessa tarvitaan vielä lukuisia päätöksiä erityisesti yleispalvelujen rahoittamisesta. Koska direktiivi on hyvin merkittävä yhteiskunnallisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden kannalta, on varmistettava, että tähän näkökulmaan kiinnitetään riittävästi huomiota täytäntöönpanossa. Tämä kyetään varmistamaan ainoastaan siten, että täytäntöönpanokertomuksissa analysoidaan erityisesti yhteiskunnalliseen ja alueelliseen yhteenkuuluvuuteen kohdistuvia vaikutuksia, ja alue ja paikallistaso kytketään asianmukaisesti asetuksen täytäntöönpanoon.

Postialalla on erityistä työvoimapoliittista merkitystä heikommin kehittyneillä alueilla. Siksi tällaisille alueille on erittäin tärkeää, että kyetään luomaan laadukkaita työpaikkoja. Tarjoajien välille voi kehittyä reilua kilpailua ainoastaan sillä edellytyksellä, että postipalvelujen eri tarjoajilla on vertailukelpoiset työllistämisehdot. Direktiiviehdotusta on täydennettävä tältä osin, jotta jäsenvaltioiden tasolla päätettäisiin vastaavista järjestelyistä.

Postialan sisämarkkinoiden toteuttaminen ei vaaranna yhteiskunnallista ja alueellista yhteenkuuluvuutta, jos samalla toteutetaan vastaavia varotoimia yleispalvelujen kestäväksi turvaamiseksi sekä täydentäviä toimia oikeudenmukaisen kilpailun luomiseksi. Näihin kuuluu myös EU:ssa sovellettava yhtenäinen määräaika täydellisen vapauttamisen toimeenpanolle.

TARKISTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa liikenne- ja matkailuvaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Komission teksti[2]Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1

JOHDANTO-OSAN 3 KAPPALE

(3) Perustamissopimuksen 16 artiklassa korostetaan yleistä taloudellista etua koskevien palvelujen painoarvoa unionin yhteisten arvojen joukossa ja merkitystä sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden edistämisen kannalta. Lisäksi siinä todetaan, että olisi huolehdittava siitä, että tällaiset palvelut toimivat sellaisin perustein ja ehdoin, että ne voivat täyttää tehtävänsä.

(3) Perustamissopimuksen 16 artiklassa korostetaan yleistä taloudellista etua koskevien palvelujen painoarvoa unionin yhteisten arvojen joukossa ja merkitystä sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden edistämisen kannalta. Lisäksi siinä todetaan, että olisi huolehdittava siitä, että tällaiset palvelut toimivat sellaisin perustein ja ehdoin, että ne voivat täyttää tehtävänsä. Kyseiset perusteet ja ehdot olisi määriteltävä kuluttajajärjestöjen sekä alue- ja paikallisviranomaisten kanssa järjestettävässä kuulemisprosessissa.

Perustelu

Kuluttajajärjestöjen sekä alue- ja paikallisviranomaisten mukaan ottaminen ja heidän kuulemisensa on erityisen tärkeää jo valmisteluvaiheessa, jotta palvelujen toimivuus saadaan varmistettua. Kuultavilla tahoilla on käytännön tietämystä ja alueen erityistuntemusta, mikä on tärkeää palveluja muodostettaessa. Muilta politiikan aloilta, kuten aluepolitiikasta, saadut kokemukset osoittavat, että asianosaisten kumppaneiden mukaan ottaminen kaikkiin suunnittelu- ja toteutusvaiheisiin edistää politiikan vaikuttavuutta. Etenkin alue- ja paikallisviranomaisten huomioon ottaminen on tässä vaiheessa tärkeää, kun otetaan huomioon palvelujen vaikutus alueelliseen yhteenkuuluvuuteen.

Tarkistus 2

JOHDANTO-OSAN 3 A KAPPALE (uusi)

 

(3 a) Koska postipalvelut ovat olennainen viestinnän ja tietojenvaihdon väline, niillä on olennainen asema Euroopan unionin sosiaalista, taloudellista ja alueellista yhteenkuuluvuutta koskevien tavoitteiden saavuttamisessa.

Perustelu

Postipalvelut ovat merkittäviä kaupunkialueiden ja maaseudun talouskehityksen kannalta ja ne edistävät sosiaalista yhteenkuuluvuutta kummassakin aluetyypissä.

Tarkistus 3

JOHDANTO-OSAN 4 KAPPALE

(4) Tämän alan toimet olisi suunniteltava niin, että yhteisö voi täyttää EY:n perustamissopimuksen 2 artiklaan perustuvat tehtävänsä eli edistää taloudellisen toiminnan sopusointuista, tasapainoista ja kestävää kehitystä koko yhteisössä, työllisyyden ja sosiaalisen suojelemisen korkeaa tasoa, kestävää kasvua, joka ei edistä rahan arvon alenemista, hyvää kilpailukykyä ja talouden suorituskyvyn korkeaa lähentymisastetta, elintason ja elämän laadun nousua sekä taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta jäsenvaltioiden välillä.

(4) Tämän alan toimet olisi suunniteltava niin, että yhteisö voi täyttää EY:n perustamissopimuksen 2 artiklaan perustuvat tehtävänsä eli edistää taloudellisen toiminnan sopusointuista, tasapainoista ja kestävää kehitystä koko yhteisössä, työllisyyden ja sosiaalisen suojelemisen korkeaa tasoa, kestävää kasvua, joka ei edistä rahan arvon alenemista, hyvää kilpailukykyä ja talouden suorituskyvyn korkeaa lähentymisastetta, ympäristönsuojelun korkeaa tasoa ja ympäristön laadun parantamista, elintason ja elämän laadun nousua sekä taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta jäsenvaltioiden välillä.

Perustelu

EY:n perustamissopimuksen 2 artiklassa todetaan nimenomaisesti myös ympäristönsuojelun ja ympäristön laadun parantamisen kuuluvan yhteisön tehtäviin. Koska postipalvelujen toteuttamisella, ja etenkin kuljetuksilla, on ympäristövaikutuksia, johdanto-osan kappaletta olisi täydennettävä ympäristönsuojelutehtävillä.

Tarkistus 4

JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE

(6) Vuoden 2006 helmikuun 2 päivänä antamassaan päätöslauselmassa Euroopan parlamentti korostaa tehokkaiden postipalvelujen sosioekonomista merkitystä ja tärkeää asemaa Lissabonin strategian puitteissa ja toteaa, että tähänastiset uudistustoimet ovat aikaansaaneet postialalla huomattavaa myönteistä kehitystä, muun muassa parannuksia laadussa, tehokkuudessa ja asiakaslähtöisyydessä.

(6) Vuoden 2006 helmikuun 2 päivänä antamassaan päätöslauselmassa Euroopan parlamentti korostaa tehokkaiden postipalvelujen sosioekonomista merkitystä ja tärkeää asemaa Lissabonin strategian puitteissa ja toteaa, että tähänastiset uudistustoimet ovat aikaansaaneet postialalla huomattavaa myönteistä kehitystä, muun muassa parannuksia laadussa, tehokkuudessa ja asiakaslähtöisyydessä. Ottaen huomioon yleispalvelun velvoitteiden toisinaan selvästi erilaiset kehityssuunnat jäsenvaltioissa, Euroopan parlamentti on kehottanut komissiota keskittämään ennakoivaa tutkimusta tehdessään ponnistelunsa erityisesti yleispalvelun tarjoamisen laatuun sekä sen tulevaan rahoitukseen ja ehdottamaan kyseisen tutkimuksen puitteissa yleispalvelun määritelmää, soveltamisalaa ja sopivaa rahoitusta.

Perustelu

On tarpeen muistuttaa komissiota parlamentin postidirektiivin soveltamista koskevassa päätöslauselmassaan 2. helmikuuta 2006 sille esittämistä varsin konkreettisista pyynnöistä nyt, kun komissio aloittaa ennakoivan tutkimuksen tekemisen.

Tarkistus 5

JOHDANTO-OSAN 7 KAPPALE

(7) Direktiivin 97/67/EY mukaisesti on tehty ennakoiva tutkimus, jossa kunkin jäsenmaan osalta arvioidaan, mitä vaikutuksia postipalvelujen sisämarkkinoiden täysimääräisellä toteuttamisella vuonna 2009 on yleispalveluun. Lisäksi komissio on tehnyt yhteisön postialaa koskevan perusteellisen selvityksen, tilannut tutkimuksia alan taloudellisesta, sosiaalisesta ja teknologisesta kehityksestä ja kuullut laajalti intressitahoja.

(7) Direktiivin 97/67/EY mukaisesti on tehty ennakoiva tutkimus, jossa kunkin jäsenmaan osalta arvioidaan, mitä vaikutuksia postipalvelujen sisämarkkinoiden täysimääräisellä toteuttamisella vuonna 2009 on yleispalveluun. Lisäksi komissio on tehnyt yhteisön postialaa koskevan selvityksen, tilannut tutkimuksia alan taloudellisesta, sosiaalisesta ja teknologisesta kehityksestä ja kuullut laajalti intressitahoja. Intressitahoja on kuitenkin kuultava laajemmin, jotta ymmärretään sisämarkkinoiden toteutumisen vaikutukset työllisyyteen sekä alueelliseen ja sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen.

Perustelu

Postialan sisämarkkinoiden toteuttamisen suuret haasteet huomioon ottaen komission olisi tutkittava laajemmin vapauttamisen vaikutuksia työllisyyteen sekä alueelliseen ja sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen.

Tarkistus 6

JOHDANTO-OSAN 8 KAPPALE

(8) Ennakoivan tutkimuksen mukaan perustavoite eli yleispalvelun tarjonnan turvaaminen kestävällä tavalla noudattaen jäsenvaltioiden direktiivin 97/67/EY mukaisesti määrittelemää laatustandardia voidaan saavuttaa koko yhteisössä vuoteen 2009 mennessä ilman, että on tarpeen säilyttää varatut palvelut.

(8) Ennakoivan tutkimuksen mukaan, erityisesti vaihtoehtoisten rahoitusmenetelmien kehitystä ajatellen, perustavoitetta eli yleispalvelun tarjonnan turvaamista kestävällä tavalla noudattaen jäsenvaltioiden direktiivin 97/67/EY mukaisesti määrittelemää laatustandardia ei voida saavuttaa koko yhteisössä vuoteen 2009 mennessä ilman, että säilytetään varatut palvelut sellaisissa jäsenvaltioissa, joille tällainen rahoitus on tarpeen.

Perustelu

Niin kauan kuin komissio ei ole laatinut täydellistä kartoitusta yleispalvelun rahoittamisesta ja ottaen huomioon tiettyjen jäsenvaltioiden kokemat vaikeudet, varattua palvelua ei voida pitää poissuljettuna vaihtoehtona.

Tarkistus 7

JOHDANTO-OSAN 9 KAPPALE

(9) Postimarkkinoiden asteittaisen kilpailulle avaamisen myötä yleispalvelun tarjoajilla on ollut riittävästi aikaa toteuttaa tarvittavat nykyaikaistamis- ja rakenneuudistustoimet, jotka ovat välttämättömät niiden kannattavuuden takaamiseksi pitkällä aikavälillä uusissa markkinaolosuhteissa, ja jäsenvaltiot ovat voineet mukauttaa sääntelyjärjestelmiään avoimempaan ympäristöön. Jatkaakseen tarvittaessa nykyaikaistamis- ja rakenneuudistustoimia yleispalvelun tarjonnan alalla jäsenvaltiot voivat lisäksi hyödyntää siirtymäkauden tarjoamia mahdollisuuksia ja sitä pitkää aikaa, joka on tarpeen tosiasiallisen kilpailun aikaansaamiseksi.

(9) Postimarkkinoiden asteittaisen kilpailulle avaamisen yhteydessä kaikilla yleispalvelun tarjoajilla ei ole ollut riittävästi aikaa toteuttaa tarvittavia nykyaikaistamis- ja rakenneuudistustoimia, jotka ovat välttämättömät niiden kannattavuuden takaamiseksi pitkällä aikavälillä uusissa markkinaolosuhteissa, eivätkä jäsenvaltiot ole voineet mukauttaa sääntelyjärjestelmiään avoimempaan ympäristöön. Ottaen huomioon ajan, joka on tarpeen reilun kilpailun aikaansaamiseksi, ja jatkaakseen tarvittaessa nykyaikaistamis- ja rakenneuudistustoimia yleispalvelun tarjonnan alalla jäsenvaltiot voivat tarvittaessa lykätä sisämarkkinoiden toteuttamisen määräaikaa vuoteen 2009.

Perustelu

Niin kauan kuin komissio ei ole laatinut täydellistä kartoitusta yleispalvelun rahoittamisesta ja ottaen huomioon tiettyjen jäsenvaltioiden kokemat vaikeudet, varattua palvelua ei voida pitää poissuljettuna vaihtoehtona.

Tarkistus 8

JOHDANTO-OSAN 10 KAPPALE

(10) Ennakoiva tutkimus osoittaa, että palvelujen varaamista ei enää ole pidettävä suositeltuna yleispalvelun rahoitusvaihtoehtona. Tämän arvion taustalla on yhteisön ja sen jäsenvaltioiden kiinnostus sisämarkkinoiden toteuttamiseen, sen tuomiin mahdollisuuksiin kasvun ja työllisyyden alalla sekä tehokkaiden yleistä taloudellista etua koskevien palvelujen yleisen saatavuuden varmistamiseen. Siksi on aiheellista vahvistaa 1 päivä tammikuuta 2009 postipalvelujen sisämarkkinoiden toteuttamisen tavoitepäivämääräksi.

(10) Ennakoiva tutkimus osoittaa, että palvelujen varaamista ei enää ole pidettävä suositeltuna yleispalvelun rahoitusvaihtoehtona. Tämän arvion taustalla on yhteisön ja sen jäsenvaltioiden kiinnostus sisämarkkinoiden toteuttamiseen, sen tuomiin mahdollisuuksiin kasvun ja työllisyyden alalla sekä tehokkaiden yleistä taloudellista etua koskevien palvelujen yleisen saatavuuden varmistamiseen. Tutkimuksessa ei kuitenkaan arvioida vaikutuksia, joita postialan markkinoiden avaamisesta aiheutuu sosiaaliseen ja alueelliseen yhteenkuuluvuuteen, ja lisäksi näiden yleistä taloudellista etua koskevien palvelujen huomattava symbolinen arvo edellyttää, että markkinoiden avaamisen seuraavat vaiheet valmistellaan huolellisesti.

Perustelu

Markkinoiden täydellistä avaamista on syytä lykätä kunnes on selvitetty ja analysoitu sosiaaliseen ja alueelliseen yhteenkuuluvuuteen kohdistuvia vaikutuksia.

Tarkistus 9

JOHDANTO-OSAN 12 KAPPALE

(12) Markkinoiden täysimääräinen avaaminen edistää postimarkkinoiden laajenemista. Lisäksi se edistää pysyvien ja korkealaatuisten työpaikkojen säilymistä yleispalvelua tarjoavissa yrityksissä sekä uusien työpaikkojen luomista muiden toimijoiden ja tulokkaiden alalla sekä asiaan liittyvillä elinkeinoaloilla. Tällä direktiivillä ei rajoiteta jäsenvaltioiden toimivaltaa säännellä työehtoja postipalvelujen alalla.

(12) Markkinoiden täysimääräinen avaaminen edistää postimarkkinoiden laajenemista. Lisäksi se edistää pysyvien ja korkealaatuisten työpaikkojen säilymistä yleispalvelua tarjoavissa yrityksissä sekä uusien työpaikkojen luomista muiden toimijoiden ja tulokkaiden alalla sekä asiaan liittyvillä elinkeinoaloilla. Tällöin on kiinnitettävä erityistä huomiota postipalvelujen alan työllisyystilanteeseen kohdistuviin vaikutuksiin maaseudulla ja syrjäisillä alueilla, joilla postipalvelut merkitsevät tärkeää työllistymismahdollisuutta. Heikosti kehittyneille alueille on erittäin tärkeää, että kyetään luomaan laadukkaita työpaikkoja. Siksi ja oikeudenmukaisen kilpailun luomiseksi tässä direktiivissä olisi edellytettävä, että jäsenvaltioiden on toteutettava toimia, joilla huolehditaan, että koko postipalvelujen alan työehdot ovat vertailukelpoisia samassa maassa ja että uusien tarjoajien soveltamat työehdot vastaavat yleispalvelujen tarjoajien soveltamia työehtoja.

Perustelu

Eräillä vapautetuilla postipalvelumarkkinoilla on käynyt niin, että uudet tarjoajat soveltavat selvästi huonompia työehtoja kuin yleispalvelujen tarjoajat. Tämä johtaa ensinnäkin kilpailun vääristymiseen ja toisekseen postipalvelualan työmarkkinoiden huonontumiseen ja nämä kielteiset vaikutukset saattavat korostua etenkin rakennerahastoista tukea saavien EU:n heikommin kehittyneiden alueiden, maaseudun alueiden ja syrjäisten alueiden työmarkkinoilla.

Tarkistus 10

JOHDANTO-OSAN 13 A KAPPALE (uusi)

 

(13 a) Maaseudun ja vuoristo- ja saarialueiden postiverkostolla on merkittävä asema sikäläisen liiketoiminnan integroimisessa kansalliseen/globaaliin talouteen sekä sosiaalisia näkökohtia ja työllisyysnäkökohtia koskevan yhteenkuuluvuuden säilyttämisessä. Lisäksi vuoristo- ja saarialueiden maaseudun postikonttorit voivat tarjota keskeisen infrastruktuuriverkon, jolla varmistetaan uusien televiestintätekniikoiden yleinen saatavuus.

Perustelu

Postiverkosto merkitsee vuoristo- ja saarialueiden asukkaille ja liiketoiminnalle yhteyttä muun maailman talouteen sekä yhteyttä uusiin televiestintätekniikoihin.

Tarkistus 11

JOHDANTO-OSAN 14 KAPPALE

(14) Postialaan läheisesti liittyvillä viestintämarkkinoilla tapahtuneella kehityksellä on ollut monenlaisia vaikutuksia yhteisön eri alueisiin ja väestönosiin sekä postipalvelujen käyttöön. Koska alueellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus olisi säilytettävä, ja ottaen huomioon jäsenvaltioiden mahdollisuus mukauttaa joitakin erityisiä palveluja paikalliseen kysyntään käyttämällä direktiivissä 97/67/EY säädettyä joustavuutta, on asianmukaista säilyttää kokonaisuudessaan yleispalvelu ja vastaavat laatuvaatimukset, siten kuin niistä säädetään kyseisessä direktiivissä. Sen varmistamiseksi, että markkinoiden avaaminen hyödyttää myös jatkossa kaikkia käyttäjiä, erityisesti kuluttajia ja pk-yrityksiä, jäsenvaltioiden on seurattava ja valvottava markkinoiden kehitystä. Jäsenvaltioiden on toteutettava asianmukaisia sääntelytoimia, siten kuin niistä säädetään postidirektiivissä, jotta postipalvelujen saatavuus vastaa myös jatkossa kuluttajien tarpeita, ja tarvittaessa taattava palvelujen vähimmäismäärä samantyyppisissä lähetyspaikoissa.

(14) Postialaan läheisesti liittyvillä viestintämarkkinoilla tapahtuneella kehityksellä on ollut monenlaisia vaikutuksia yhteisön eri alueisiin ja väestönosiin sekä postipalvelujen käyttöön. Koska alueellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus olisi säilytettävä, ja ottaen huomioon jäsenvaltioiden mahdollisuus mukauttaa joitakin erityisiä palveluja paikalliseen kysyntään käyttämällä direktiivissä 97/67/EY säädettyä joustavuutta, on asianmukaista säilyttää kokonaisuudessaan yleispalvelu ja vastaavat laatuvaatimukset, siten kuin niistä säädetään kyseisessä direktiivissä. Sen varmistamiseksi, että markkinoiden avaaminen hyödyttää myös jatkossa kaikkia käyttäjiä, erityisesti kuluttajia ja pk-yrityksiä, jäsenvaltioiden on seurattava ja valvottava markkinoiden kehitystä. Jäsenvaltioiden on toteutettava asianmukaisia sääntelytoimia, siten kuin niistä säädetään postidirektiivissä, ja varmistettava, että postipalvelujen saatavuus vastaa myös jatkossa kuluttajien tarpeita, ja tarvittaessa taattava palvelujen vähimmäismäärä samantyyppisissä lähetyspaikoissa, sekä huolehdittava erityisesti siitä, että postipalvelujen lähetyspaikkatiheys ei huonone maaseudun alueilla ja syrjäisillä alueilla.

Perustelu

Muutoksella varmistetaan, että postipalvelujen saatavuus ei heikkene maaseudulla eikä syrjäisillä alueilla ja että vapauttaminen ei vaaranna alueellista yhteenkuuluvuutta.

Tarkistus 12

JOHDANTO-OSAN 14 A KAPPALE (uusi)

 

(14 a) Laadukkaiden postipalvelujen saatavilla olo edistää merkittävästi sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta koskevan tavoitteen saavuttamista. Sähköinen liiketoiminta tarjoaa etenkin syrjäisillä ja harvaan asutuilla alueilla uusia mahdollisuuksia taloudelliseen toimintaan osallistumiseen, ja hyvien postipalvelujen saatavuus on yksi tämän toiminnan edellytyksistä.

Perustelu

Erillinen kappale on tarpeen postipalvelujen tärkeän merkityksen korostamiseksi maaseudulla, harvaan asutuilla ja syrjäisillä alueilla. Siten on otettava huomioon, että sähköinen kaupankäynti voi juuri näillä alueilla turvata tavaroiden ja palvelujen saatavuuden. Sähköisen kaupankäynnin potentiaalia kyetään hyödyntämään täysipainoisesti ainoastaan kun tarjolla on tyydyttäviä postipalveluja.

Tarkistus 13

JOHDANTO-OSAN 14 B KAPPALE (uusi)

 

(14 b) Väestönmuutos johtaa jo nyt huomattaviin muutoksiin Euroopan väestön alueellisessa jakautumisessa. Tämä suuntaus voimistuu jatkossa. Yleispalveluja suunniteltaessa olisi otettava huomioon tämän kehityksen dynamiikka ja olisi määriteltävä soveltuvia toimia, jotta laadultaan direktiivin 97/67/EY mukaiset yleispalvelut kyetään takaamaan myös väestöä koskevien reunaehtojen muuttuessa.

Perustelu

Väestönmuutoksen seuraukset näkyvät jo nyt Euroopan aluekehityksessä, ja väestöntiheyden muuttuessa Euroopan alueiden kehityspotentiaalista tulee entistä epätasaisempi. Alueet, joihin väestönmuutos vaikuttaa tuntuvimmin, eivät saa joutua epäedulliseen asemaan yleispalveluja suunniteltaessa, koska silloin niiden kehitys taantuisi entisestään. On syytä huolehtia pikemminkin siitä, kuinka yleispalvelut voidaan säilyttää karsimatta reunaehtojen muuttuessa väestönmuutoksen myötä.

Tarkistus 14

JOHDANTO-OSAN 18 KAPPALE

(18) Joissakin jäsenvaltioissa voi silti olla tarpeen rahoittaa ulkoisesti yleispalvelun nettomääräisiä jäännöskustannuksia. Siksi on määriteltävä tarkkaan, mitä vaihtoehtoja yleispalvelun rahoittamiseksi on käytettävissä – kun tällainen rahoitus on tarpeen ja asianmukaisesti perusteltua ‑ mutta jättää jäsenvaltioiden tehtäväksi valita rahoitusmekanismit. Näitä vaihtoehtoja ovat julkiset hankintamenettelyt ja – kun yleispalveluvelvoitteet aiheuttavat yleispalvelulle nettokustannuksia, jotka muodostavat nimetylle yritykselle kohtuuttoman rasitteen – julkinen korvaus ja kustannustenjako palveluntarjoajien ja/tai käyttäjien kesken avoimella tavalla korvausrahastoon maksettavien tukiosuuksien muodossa. Jäsenvaltiot voivat käyttää myös muita yhteisön lainsäädännön mukaisia rahoituskeinoja ja esimerkiksi päättää, että voitot, jotka ovat peräisin yleispalvelun tarjoajien yleispalvelun piiriin kuulumattomasta toiminnasta, on osoitettava kokonaan tai osittain yleispalvelun nettokustannusten rahoittamiseen, edellyttäen että ne ovat tämän direktiivin mukaisia.

(18) Joissakin jäsenvaltioissa voi silti olla tarpeen rahoittaa ulkoisesti yleispalvelun nettomääräisiä jäännöskustannuksia. Siksi on määriteltävä tarkkaan, mitä vaihtoehtoja yleispalvelun rahoittamiseksi on käytettävissä – kun tällainen rahoitus on tarpeen ja asianmukaisesti perusteltua ‑ mutta jättää jäsenvaltioiden tehtäväksi valita rahoitusmekanismit. Näitä vaihtoehtoja ovat julkiset hankintamenettelyt ja – kun yleispalveluvelvoitteet aiheuttavat yleispalvelulle nettokustannuksia, jotka muodostavat nimetylle yritykselle kohtuuttoman rasitteen – julkinen korvaus ja kustannustenjako palveluntarjoajien ja/tai käyttäjien kesken avoimella tavalla korvausrahastoon maksettavien tukiosuuksien muodossa. Jäsenvaltiot voivat käyttää myös muita yhteisön lainsäädännön mukaisia rahoituskeinoja ja esimerkiksi päättää, että voitot, jotka ovat peräisin yleispalvelun tarjoajien yleispalvelun piiriin kuulumattomasta toiminnasta, on osoitettava kokonaan tai osittain yleispalvelun nettokustannusten rahoittamiseen, edellyttäen että ne ovat tämän direktiivin mukaisia. Julkisten korvausten käyttäminen yleispalveluista aiheutuvien nettokustannusten kattamiseen olisi rajoitettava mahdollisimman vähäiseksi ja tällöin olisi aina noudatettava voimassa olevia määräyksiä yleispalvelujen rahoittamisesta valtion tuella, kun otetaan huomioon jäsenvaltioiden talousarvioiden kurinalaisuus, yleispalvelujen kestävä rahoitus pitkällä aikavälillä ja sen mahdolliset vaikutukset kilpailuun.

Perustelu

Postipalvelujen asteittaisella vapauttamisella pyrittiin tehokkuuden ja kannattavuuden lisäämiseen, jotta postialan valtiontuet voitaisiin poistaa. Julkiset korvaukset eli verovaroin kustannettava postialan tuet ovat ristiriidassa valtion budjettitilanteen kanssa, etenkin vakaussopimus huomioon ottaen, ja tukien purkamista edellyttävien EU-kilpailumääräysten kanssa.

Tarkistus 15

JOHDANTO-OSAN 23 KAPPALE

(23) Koska postipalvelut ovat tärkeitä sokeille ja heikkonäköisille, on aiheellista korostaa, että markkinoiden avaaminen ei saa merkitä niiden maksuttomien palvelujen lakkauttamista, joita jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön sokeita ja heikkonäköisiä varten voimassaolevien kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti.

(23) Koska postipalvelut ovat tärkeitä sokeille ja heikkonäköisille, on aiheellista korostaa, että vapautetuilla ja kilpailukykyisillä markkinoilla jäsenvaltioissa on sovellettava velvoitetta tiettyjen sokeille ja heikkonäköisille tarkoitettujen maksuttomien palvelujen käyttöön ottamisesta tai säilyttämisestä.

Perustelu

Vapautetuilla markkinoilla ei saa muodostua kilpailuetua tarjoajille, jotka eivät saata tiettyjä postipalveluja maksutta sokeiden ja heikkonäköisten saataville. Tällainen velvoite on sen sijaan sisällytettävä yleispalveluvelvoitteeseen, joka on tarpeen sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden kannalta.

Tarkistus 16

JOHDANTO-OSAN 24 KAPPALE

(24) Täysin kilpaillussa ympäristössä on sekä yleispalvelun taloudellisen tasapainon varmistamisen että markkinoiden vääristymisen rajoittamisen kannalta tärkeää, että periaatteesta, jonka mukaan hintojen on kuvastettava tavanomaisia markkinaolosuhteita ja kustannuksia, poiketaan ainoastaan yleisen edun suojelemiseksi. Tämä tavoite saavutetaan sallimalla jäsenvaltioiden myös jatkossa soveltaa yhtenäistä hinnoittelua yksikköhintaisiin lähetyksiin, joita käyttävät useimmiten kuluttajat ja pk-yritykset. Yksittäiset jäsenvaltiot voivat jatkaa yhtenäisen hinnoittelun soveltamista myös joihinkin muihin postilähetyksiin yleisen edun suojelemiseen liittyvistä syistä, esimerkiksi kulttuurisisällön saatavuuden sekä alueellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden varmistamiseksi.

(24) Täysin kilpaillussa ympäristössä on sekä yleispalvelun taloudellisen tasapainon varmistamisen että markkinoiden vääristymisen rajoittamisen kannalta tärkeää, että periaatteesta, jonka mukaan hintojen on kuvastettava tavanomaisia markkinaolosuhteita ja kustannuksia, poiketaan ainoastaan yleisen edun, kuten tavoitteena olevan sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden, suojelemiseksi. Tämä tavoite saavutetaan velvoittamalla jäsenvaltiot soveltamaan yhtenäistä hinnoittelua yksikköhintaisiin lähetyksiin, joita käyttävät useimmiten kuluttajat ja pk-yritykset. Yksittäiset jäsenvaltiot voivat jatkaa yhtenäisen hinnoittelun soveltamista myös joihinkin muihin postilähetyksiin yleisen edun suojelemiseen liittyvistä syistä, esimerkiksi kulttuurisisällön saatavuuden sekä alueellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden varmistamiseksi.

Perustelu

EU:n alueellisen yhteenkuuluvuuden periaatteen huomioon ottamiseksi on tietyille ensisijaisesti yksityiskuluttajien ja pk-yritysten käyttämille palveluille asetettava yhtenäinen tariffi, jota sovelletaan koko EU:n alueella. Tätä periaatetta ei pidä kyseenalaistaa edes vapauttamisen loppuun saattamisen jälkeen.

Tarkistus 17

JOHDANTO-OSAN 28 A KAPPALE (uusi)

 

(28 a) Direktiivin 97/67/EY täytäntöönpanosta vastaava komitea valvoo jäsenvaltioiden yleispalvelujen turvaamiseksi toteuttamien toimien kehittymistä ja erityisesti niiden siihenastisia ja ennakoitavia vaikutuksia sosiaaliseen ja alueelliseen yhteenkuuluvuuteen. Koska postipalvelujen vapauttaminen on erityisen merkittävää alueellisen yhteenkuuluvuuden kannalta, komiteassa olisi jäsenvaltioiden edustajien ohella oltava myös kunkin jäsenvaltion alue- ja paikallisviranomaisten edustajia.

Perustelu

Komitealla on merkittävät täytäntöönpanovaltuudet ja direktiivin toteuttaminen vaikuttaa alueelliseen yhteenkuuluvuuteen. Siksi on tärkeää, että myös kunkin jäsenvaltion alue- ja paikallistaso on edustettuna komiteassa ja siten otettu mukaan täytäntöönpanoon ja sosiaaliseen ja alueelliseen yhteenkuuluvuuteen kohdistuvien vaikutusten analysoimiseen.

Tarkistus 18

JOHDANTO-OSAN 34 KAPPALE

(34) Komission olisi määräajoin annettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomus direktiivin 97/67/EY soveltamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston pitämiseksi ajan tasalla postipalvelujen sisämarkkinoiden kehityksestä.

(34) Komission olisi määräajoin annettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomus direktiivin 97/67/EY soveltamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston pitämiseksi ajan tasalla postipalvelujen sisämarkkinoiden toteuttamisessa tapahtuneesta edistyksestä. Komission olisi sisällytettävä seuraavaan kertomukseensa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2010 asianosaisten osapuolten laajan kuulemisen ja perusteellisten tutkimusten pohjalta arvion direktiivissä 97/67/EY esitettyjen rahoitusmenetelmien tehokkuudesta sekä yleispalvelun alan tarkoituksenmukaisuudesta käyttäjän kannalta. Kertomuksissa olisi oltava muun muassa tiedot vapauttamisen vaikutuksista sosiaaliseen ja alueelliseen yhteenkuuluvuuteen, jotta jäsenvaltiot voivat tarvittaessa toteuttaa soveltuvia toimia kielteisten vaikutusten lievittämiseksi hyvissä ajoin.

Perustelu

On tärkeää, että kertomuksessa käsitellään myös vapauttamisesta sosiaaliseen ja alueelliseen yhteenkuuluvuuteen kohdistuvia vaikutuksia ja että niistä tiedotetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle säännöllisesti, jotta tarvittaessa voidaan toteuttaa sääntelytoimia.

Tarkistus 19

1 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)
3 artiklan 2 kohta (direktiivi 97/67/EY)

 

(2 a) Korvataan 3 artiklan 2 kohta seuraavasti:

 

2. Tätä varten jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä siitä huolehtimiseksi, että yhteyspisteiden ja lähetyspaikkojen tiheydessä otetaan huomioon käyttäjien tarpeet ja että yhteyspisteiden ja lähetyspaikkojen tiheys on riittävä erityisesti harvaan asutuilla alueilla. Jäsenvaltioiden olisi vahvistettava yhteyspisteiden ja lähetyspaikkojen kvantifioitavissa oleva vähimmäislukumäärä vallitsevan asukastiheyden nojalla.

(Tarkistuksella pyritään täydentämään komission tekemää ehdotusta direktiivin 97/67/EY muuttamisesta siltä osin kuin se koskee yhteisön postipalvelujen sisämarkkinoiden täysimääräistä toteuttamista. Tätä varten myös 15. joulukuuta 1997 annetun direktiivin 97/67/EY 3 artiklan 2 kohtaa on muutettava esitetyllä tavalla.)

Perustelu

Yleispalvelun määritelmää koskeva täydennys on tarpeen, jotta voidaan taata, että vapauttamisen päätökseen saattaminen ei heikennä yhteyspisteiden ja lähetyspaikkojen verkostoa harvaan asutuilla alueilla, mikä heikentäisi kyseisillä alueilla tarjottavia palveluja ja edistäisi siten maaseudun autioitumista.

Tarkistus 20

1 ARTIKLAN 4 KOHTA
4 artiklan 1 kohta (direktiivi 97/67/EY)

1. Kunkin jäsenvaltion on huolehdittava yleispalvelun tarjonnan varmistamisesta ja ilmoitettava komissiolle tämän velvoitteen täyttämiseksi toteuttamistaan toimista. Jäsenvaltioiden yleispalvelun tarjonnan varmistamiseksi toteuttamien toimien edistymisestä on ilmoitettava direktiivin 21 artiklan nojalla perustetulle komitealle, joka valvoo edistymistä.

1. Kunkin jäsenvaltion on huolehdittava yleispalvelun tarjonnan varmistamisesta ja ilmoitettava komissiolle tämän velvoitteen täyttämiseksi toteuttamistaan toimista.

 

(a) Kukin jäsenvaltio velvoittaa kansallisen sääntelyviranomaisen määrittelemään sidosryhmien, kuten kuluttajajärjestöjen, kanssa yleispalveluvelvoitteen yksityiskohtaisemmin erityisesti sellaisten näkökohtien osalta, jotka koskevat toimitusaikoja, noutoa ja jakoa koskevia väliaikoja ja yleispalvelun turvallisuutta ja luotettavuutta.

 

(b) Jäsenvaltioiden yleispalvelun tarjonnan varmistamiseksi toteuttamien toimien edistymisestä on ilmoitettava direktiivin 21 artiklan nojalla perustetulle komitealle, joka valvoo edistymistä, ja erityisesti sosiaaliseen ja alueelliseen yhteenkuuluvuuteen kohdistuvia siihenastisia ja ennakoitavia vaikutuksia.

Perustelu

Lisäys on tarpeen, jotta voidaan varmistaa, että postipalvelujen täydellisestä vapauttamisesta sosiaaliseen ja alueelliseen yhteenkuuluvuuteen kohdistuvia jo mitattavissa olevia ja potentiaalisia vaikutuksia analysoidaan, koska yleispalvelut ovat erittäin merkittäviä tämän yhteenkuuluvuuden kannalta.

Tarkistus 21

1 ARTIKLAN 4 KOHTA

4 artiklan 2 kohta (direktiivi 97/67/EY)

2. Jäsenvaltiot voivat nimetä yhden tai useamman yrityksen tarjoamaan yleispalvelun tai sen osia jollakin alueellaan tai maanlaajuisesti. Tässä yhteydessä niiden on yhteisön lainsäädännön mukaisesti vahvistettava ja julkaistava yleispalvelun tarjoajia koskevat velvoitteet ja oikeudet. Jäsenvaltioiden on erityisesti toteutettava toimia sen varmistamiseksi, että yleispalvelun myöntämisehdot perustuvat objektiivisuuden, syrjimättömyyden, suhteellisuuden ja markkinoiden mahdollisimman vähäisen vääristymisen periaatteisiin ja että yritykset nimetään yleispalvelun tarjoajiksi määräajaksi. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle nimeämiensä yleispalvelun tarjoajien nimet."

2. Jäsenvaltiot voivat nimetä yhden tai useamman yrityksen tarjoamaan yleispalvelun tai sen osia jollakin alueellaan tai maanlaajuisesti. Tässä yhteydessä niiden on yhteisön lainsäädännön mukaisesti vahvistettava ja julkaistava yleispalvelun tarjoajia koskevat velvoitteet ja oikeudet. Jäsenvaltioiden on erityisesti toteutettava toimia sen varmistamiseksi, että yleispalvelun myöntämisehdot perustuvat objektiivisuuden, syrjimättömyyden, suhteellisuuden ja markkinoiden mahdollisimman vähäisen vääristymisen periaatteisiin ja annettava takeet postialan yleispalvelujen jatkuvuudesta, kun otetaan huomioon niiden merkitys sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden kannalta. Jäsenvaltiot voivat vaatia, että yleispalvelua tarjotaan koko maan alueella.

 

Yleispalvelun tarjoajan nimeämistä on arvioitava säännöllisesti uudelleen huolehtien siitä, että toimintakauden on oltava riittävän pitkä tehtyjen investointien turvaamiseksi.

 

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle nimeämiensä yleispalvelun tarjoajien nimet."

Perustelu

Kun otetaan huomioon joidenkin jäsenvaltioiden maantieteellinen tilanne (esimerkiksi Ranskan ja vuoristoalueet, harvaan asutut maaseutualueet jne.), voi olla epäasianmukaista julkaista alueellisia tarjouskilpailuja, jotka koskevat postialan yleispalvelun tarjoamista.

Tarkistus 22

1 ARTIKLAN 4 A KOHTA (uusi)

5 artiklan 1 kohdan 5 luetelmakohta (direktiivi 97/67/EY)

 

(4a) Korvataan 5 artiklan 1 kohdan viides luetelmakohta seuraavasti:

 

– se kehittyy teknisen, taloudellisen, demografisen ja sosiaalisen ympäristön sekä käyttäjien tarpeiden mukaan.

(Tarkistuksella pyritään täydentämään komission tekemää ehdotusta direktiivin 97/67/EY muuttamisesta siltä osin kuin se koskee yhteisön postipalvelujen sisämarkkinoiden täysimääräistä toteuttamista. Tätä varten myös direktiivin 97/67/EY 5 artiklan 1 kohdan viidettä luetelmakohtaa on muutettava esitetyllä tavalla.)

Perustelu

Väestönmuutoksen seuraukset näkyvät jo nyt Euroopan aluekehityksessä, ja väestöntiheyden muuttuessa Euroopan alueiden kehityspotentiaalista tulee entistä epätasaisempi. Alueet, joihin väestönmuutos vaikuttaa tuntuvimmin, eivät saa joutua epäedulliseen asemaan yleispalveluja suunniteltaessa, koska silloin niiden kehitys taantuisi entisestään. On syytä huolehtia pikemminkin siitä, kuinka yleispalvelut voidaan säilyttää karsimatta reunaehtojen muuttuessa väestönmuutoksen myötä.

Tarkistus 23

1 ARTIKLAN 8 KOHTA

7 artiklan 1 kohta (direktiivi 97/67/EY)

1. Vuoden 2009 tammikuun 1 päivästä lähtien jäsenvaltiot eivät saa myöntää tai säilyttää voimassa yksin- eikä erityisoikeuksia postipalvelujen käyttöönottoa ja tarjontaa varten. Jäsenvaltiot voivat rahoittaa yleispalvelun tarjonnan yhdellä tai useammalla 2, 3 ja 4 kohdassa tarkoitetuista tavoista tai muulla EY:n perustamissopimuksen mukaisella tavalla.

1. Jäsenvaltiot voivat rahoittaa yleispalvelun tarjonnan millä tahansa EY:n perustamissopimuksen mukaisella tavalla.

Perustelu

Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti jäsenvaltioiden mahdollisuuksia ei pitäisi rajoittaa sen suhteen, miten ne katsovat asianmukaiseksi rahoittaa yleispalveluvelvoitteet. Lisäksi on enneaikaista hyväksyä yleispalvelujen rahoittamista koskevia säännöksiä ennen kuin vaikutuksia on arvioitu perusteellisesti.

Tarkistus 24

1 ARTIKLAN 8 KOHTA

7 artiklan 3 kohta (direktiivi 97/67/EY)

3. Jos jäsenvaltio toteaa, että yleispalveluvelvoitteet, siten kuin niistä säädetään tässä direktiivissä, aiheuttavat nettokustannuksia ja yleispalvelun tarjoajille kohtuuttoman taloudellisen rasitteen, se voi

3. Jos jäsenvaltio toteaa, että yleispalveluvelvoitteet, siten kuin niistä säädetään tässä direktiivissä, aiheuttavat nettokustannuksia ja yleispalvelun tarjoajille kohtuuttoman taloudellisen rasitteen, sen on otettava käyttöön mekanismeja, joilla yleispalvelun tarjoajalle tai tarjoajille korvataan yleispalvelun tarjoamisen nettokustannukset.

a) ottaa käyttöön mekanismin myöntääkseen asianomaisille yrityksille julkisiin varoihin perustuvan korvauksen

 

(b) jakaa yleispalveluvelvoitteiden nettokustannukset palvelujen tarjoajien ja/tai käyttäjien kesken.

 

Perustelu

Sääntelykehys on erilainen eri jäsenvaltioissa. Yleispalveluvelvoitteen rahoittamiseksi jäsenvaltioiden olisi näin ollen voitava käyttää erilaisia rahoitusmekanismeja, jotka on mukautettu havaittuihin eroihin. Muutkin toimet kuin valtion rahoitus tai yleispalvelun kustannusten jakaminen voisivat olla tarkoituksenmukaisia.

Tarkistus 25

1 ARTIKLAN 8 KOHTA

7 artiklan 5 a kohta (uusi) (direktiivi 97/67/EY)

 

5 a. Jos jokin jäsenvaltio katsoo, että millään edellä luetelluista keinoista ei varmisteta yleispalvelun tarjoamisen nettokustannusten kestävää rahoitusta, se voi edelleen varata tietyt palvelut nimetylle yleispalvelun tarjoajalle. Varattuja palveluja voivat olla kotimaan kirjelähetysten ja tulevan ulkomaanpostin, lähetysten toimitusnopeudesta riippumatta, keräily, lajittelu, kuljetus ja jakelu seuraavien paino- ja hintarajoitusten puitteissa. Sokeille ja heikkonäköisille tarkoitetuissa maksuttomissa postipalveluissa voidaan poiketa paino- ja hintarajoista. Siinä määrin, kuin yleispalvelun tarjoamisen kannalta on välttämätöntä, esimerkiksi jäsenvaltion postipalvelujen erityispiirteiden takia, rajatylittävälle ulkomaille lähetettävälle postille voidaan edelleen varata samat paino- ja hintarajat.

Perustelu

Komission on laadittava kertomus eri vaihtoehtoisten rahoitusmuotojen tehokkuudesta. Siihen saakka varattuun palveluun on sovellettava direktiivissä 97/67/EY määriteltyjä ehtoja.

Tarkistus 26

1 ARTIKLAN 8 KOHTA

7 artiklan 5 b kohta (uusi) (direktiivi 97/67/EY)

 

5 b. Komissio tekee tutkimuksen, jossa arvioidaan kaikkien rahoitusmenetelmien tehokkuutta jäsenvaltioiden parhaiden käytäntöjen perusteella, ja sitä, vastaako yleispalvelu tarkoituksenmukaisella tavalla käyttäjien tarpeita. Komissio esittää tämän tutkimuksen johtopäätösten perusteella Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2010 kertomuksen kaikkia asianomaisia osapuolia laajasti kuultuaan ja antaa tarvittaessa ehdotuksen, jossa vahvistetaan postipalveluiden sisämarkkinoiden toteuttamisen määräajaksi vuosi 2012, tai määrittelee tutkimuksen johtopäätösten perusteella muita vaiheita.

Perustelu

Komission on laadittava kertomus eri vaihtoehtoisten rahoitusmuotojen tehokkuudesta. Siihen saakka varattuun palveluun on sovellettava direktiivissä 97/67/EY määriteltyjä ehtoja.

Tarkistus 27

1 ARTIKLAN 8 A KOHTA(uusi)

8 artikla (direktiivi 97/67/EY)

 

8 a) Korvataan direktiivin 97/67/EY 8 artikla seuraavasti:

 

"8 artikla

 

Edellä olevan 7 artiklan säännöksillä ei rajoiteta jäsenvaltioiden oikeutta:

 

– antaa kansallisessa lainsäädännössään yleispalvelun tarjoajiin sovellettavia erityisiä säännöksiä, jotta kyseistä palvelua tarjotaan objektiivisin, oikeasuhteisin ja syrjimättömin perustein yleispalvelun toteuttamiseksi;

 

– sijoittaa postilaatikoita yleisten teiden varrelle, julkaista postimerkkejä ja tarjota kirjattua postia koskevia palveluita, joita käytetään oikeudellisten ja hallinnollisten menettelyjen aikana kansallisen lainsäädännön mukaisesti yleispalvelun tarjoamiseen."

Perustelu

On asianmukaista sallia jäsenvaltioiden antavan yleispalvelun tarjoajien hyväksi erityisiä säännöksiä, joita tarvitaan yleispalvelun tehokkaaseen tarjoamiseen. Yleispalvelun tarjoajia koskevat eri valtioiden kansallisessa lainsäädännössä erilaiset erityissäännökset (esimerkiksi liikennettä koskevan lainsäädännön osalta), joita perustellaan yleispalveluvelvoitteella.

Tarkistus 28

1 ARTIKLAN 10 KOHTA

9 artiklan 2 kohdan 2 alakohta (direktiivi 97/67/EY)

Valtuutusten myöntämisen ehdoksi voidaan

Valtuutusten myöntämisen ehdoksi voidaan

– tarvittaessa määrätä yleispalveluvelvoitteita,

– tarvittaessa määrätä yleispalveluvelvoitteita,

 

– tarvittaessa määrätä velvoite maksaa tukiosuus 7 artiklassa tarkoitettuihin rahoitusmekanismeihin,

 

– myöntää postipalvelujen tarjoajille mahdollisuus valita velvoite tarjota yksi tai useampia yleispalvelun osatekijöitä tai maksaa tukiosuus 7 artiklassa tarkoitettuun rahoitusmekanismiin näiden osatekijöiden suorittamisen rahoittamiseksi,

– tarvittaessa asettaa kyseisten palvelujen laatua, saatavuutta ja tehokkuutta koskevia vaatimuksia,

– tarvittaessa asettaa kyseisten palvelujen laatua, saatavuutta ja tehokkuutta koskevia vaatimuksia,

– tarvittaessa määrätä velvoite maksaa tukiosuus 7 artiklassa tarkoitettuihin rahoitusmekanismeihin.

 

Perustelu

On syytä selventää jäsenvaltioiden mahdollisuutta ottaa käyttöön valtuutusmekanismeja, joilla postipalvelujen tarjoajille annetaan mahdollisuus vaatia velvoite tarjota yksi tai useampia yleispalvelun osatekijöitä tai osallistua näiden yleispalvelun tarjoajan suorittamien velvoitteiden rahoittamiseen. Näin voitaisiin lisätä niiden jäsenvaltioiden oikeusvarmuutta, jotka haluavat luoda pay or play –tyyppisiä sääntelyjärjestelmiä.

Tarkistus 29

1 ARTIKLAN 10 A KOHTA (uusi)
9 artiklan 2 a kohta (uusi) (direktiivi 97/67/EY)

 

2 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava oikeudenmukaisen kilpailun luomiseksi ja postialan merkityksen työmahdollisuuksien, etenkin maaseudulla, kannalta ottamiseksi huomioon sääntelytoimia sen varmistamiseksi, etteivät postialan työehdot eivät heikkene ja että uudet palveluntarjoajat luovat erityisesti laadukkaita työpaikkoja. Tämä voidaan saavuttaa erityisesti työehtosopimusten kautta tai vahvistamalla vähimmäispalkka tai toimilupamenettelyjen yhteydessä.

(Tarkistuksella pyritään täydentämään komission tekemää ehdotusta direktiivin 97/67/EY muuttamisesta siltä osin kuin se koskee yhteisön postipalvelujen sisämarkkinoiden täysimääräistä toteuttamista. Tätä varten myös 15. joulukuuta 1997 annettuun direktiiviin 97/67/EY on sisällytettävä uusi artikla esitetyllä tavalla.)

Perustelu

Eräillä vapautetuilla postipalvelumarkkinoilla on käynyt niin, että uudet tarjoajat soveltavat selvästi huonompia työehtoja kuin yleispalvelujen tarjoajat. Tämä johtaa ensinnäkin kilpailun vääristymiseen ja toisekseen postipalvelualan työmarkkinoiden huonontumiseen ja nämä kielteiset vaikutukset saattavat korostua etenkin rakennerahastoista tukea saavien EU:n heikommin kehittyneiden alueiden, maaseudun alueiden ja syrjäisten alueiden työmarkkinoilla.

Tarkistus 30

1 ARTIKLAN 14 KOHDAN A ALAKOHTA

12 artiklan 1 luetelmakohta (direktiivi 97/67/EY)

" – hintojen on oltava kohtuulliset, ja niiden on mahdollistettava se, että palvelut ovat kaikkien käyttäjien saatavilla. Jäsenvaltiot voivat ylläpitää tai ottaa käyttöön sokeille ja heikkonäköisille tarkoitettuja maksuttomia postipalveluita,"

" – hintojen on oltava kohtuulliset, ja niiden on mahdollistettava se, että palvelut ovat kaikkien käyttäjien saatavilla. Kansallisten sääntelyviranomaisten olisi valvottava kaikkia hintojen nousuja, jotka ylittävät kansallisen kuluttajahintaindeksin, jotta postipalvelut voidaan pitää kohtuuhintaisina. Jäsenvaltioiden on annettava säännöksiä sokeille ja heikkonäköisille tarkoitettujen maksuttomien postipalvelujen ylläpitämisestä tai käyttöön ottamisesta,"

Tarkistus 31

1 ARTIKLAN 17 KOHTA

21 artiklan 1 kohta (direktiivi 97/67/EY)

1. Komissiota avustaa komitea.

1. Komissiota avustaa komitea. Komitea koostuu jäsenvaltioiden edustajista sekä kunkin jäsenvaltion alue- ja paikallisviranomaisten edustajista.

Perustelu

Komitealla on merkittävät täytäntöönpanovaltuudet ja direktiivin toteuttaminen vaikuttaa alueelliseen yhteenkuuluvuuteen. Siksi on tärkeää, että kunkin jäsenvaltion alue- ja paikallistaso on edustettuna komiteassa ja osallistuu siten täytäntöönpanoon. Tämä on ainoa tapa vapauttamisprosessista alueelliseen yhteenkuuluvuuteen kohdistuvien vaikutusten asianmukaiseksi huomioon ottamiseksi.

Tarkistus 32

1 ARTIKLAN 21 KOHTA

23 artikla (direktiivi 97/67/EY)

Kolmen vuoden välein ja ensimmäisen kerran viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2011 komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle tämän direktiivin soveltamista koskevan kertomuksen, johon sisältyy asianmukaiset tiedot alan kehityksestä, erityisesti talouden, yhteiskunnan ja työllisyyden rakenteista ja teknologiaa koskevista näkökohdista sekä palvelun laadusta. Kertomukseen liitetään tarvittaessa ehdotuksia Euroopan parlamentille ja neuvostolle."

Tämän direktiivin voimaantulopäivän ja 1 päivän tammikuuta 2009 välillä komissio tekee vaikutuksia vertailevan arviointitutkimuksen ja antaa kertomuksen:

 

– postipalvelujen yleispalveluvelvoitteiden erilaisten mahdollisten rahoitusmekanismien kustannuksista ja hyödyistä, jotta voidaan arvioida niiden vaikutuksia, mitä tulee kilpailun tasapuolisuuteen, avoimuuteen, oikeusvarmuuteen, toiminnalliseen luotettavuuteen ja valtiontukiin;

 

– tämän direktiivin säännösten vaikutuksista yleispalvelujen tarjoajien palveluksessa olevien työntekijöiden yhteiskunnallisiin ja työllisyyttä koskeviin olosuhteisiin työllisyyden laatu mukaan luettuna kaikissa jäsenvaltioissa;

 

– markkinoiden vapauttamisen siihenastisista ja ennakoitavista vaikutuksista sosiaaliseen ja alueelliseen yhteenkuuluvuuteen.

 

Komissio laatii kyseisen kertomuksen johtopäätökset huomioon ottaen ehdotuksia postipalvelujen sisämarkkinoiden loppuun saattamiseksi erityisesti, mitä tulee yleispalvelun rahoitustapoihin.

Perustelu

On ennenaikaista hyväksyä lisäsäännöksiä postipalvelujen sisämarkkinoiden toteuttamisesta ennen kuin on tehty todella vertaileva ja riippumaton analyysi erilaisten rahoitusmenetelmien kustannuksista ja hyödyistä sekä olemassa olevien säännösten vaikutuksesta sosiaalisiin ja ympäristöoloihin.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Yhteisön postipalvelujen sisämarkkinoiden loppuun saattaminen

Viiteasiakirjat

KOM(2006)0594 - C6-0354/2006 - 2006/0196(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

TRAN

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

REGI

1.2.2007

 

 

 

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Richard Seeber

1.2.2007

 

 

Valiokuntakäsittely

20.3.2007

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

2.5.2007

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

28

13

6

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Alfonso Andria, Stavros Arnaoutakis, Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Wolfgang Bulfon, Antonio De Blasio, Vasile Dîncu, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Eugenijus Gentvilas, Ambroise Guellec, Gábor Harangozó, Marian Harkin, Jim Higgins, Alain Hutchinson, Mieczysław Edmund Janowski, Gisela Kallenbach, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Miloš Koterec, Constanze Angela Krehl, Mario Mantovani, Miguel Angel Martínez Martínez, Yiannakis Matsis, Miroslav Mikolášik, Jan Olbrycht, Maria Petre, Markus Pieper, Elisabeth Schroedter, Grażyna Staniszewska, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Vladimír Železný

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Bastiaan Belder, Silvia Ciornei, Brigitte Douay, Den Dover, Riitta Myller, Zita Pleštinská, Christa Prets, Miloslav Ransdorf, Richard Seeber, László Surján, Károly Ferenc Szabó

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Henrik Lax, Véronique De Keyser, Samuli Pohjamo

  • [1]  Ehdotus direktiiviksi direktiivin 97/67/EY muuttamisesta siltä osin kuin se koskee yhteisön postipalvelujen sisämarkkinoiden täysimääräistä toteuttamista.
  • [2]  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Yhteisön postipalvelujen sisämarkkinoiden loppuun saattaminen

Viiteasiakirjat

KOM(2006)0594 - C6-0354/2006 - 2006/0196(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

18.10.2006

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

14.11.2006

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

14.11.2006

EMPL

14.11.2006

ITRE

14.11.2006

IMCO

14.11.2006

 

REGI

1.2.2007

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Markus Ferber

28.11.2006

 

 

Valiokuntakäsittely

28.2.2007

27.3.2007

4.6.2007

 

Hyväksytty (pvä)

18.6.2007

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

38

6

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Jean-Louis Bourlanges, Paolo Costa, Michael Cramer, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Emanuel Jardim Fernandes, Mathieu Grosch, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Sepp Kusstatscher, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Robert Navarro, Willi Piecyk, Paweł Bartłomiej Piskorski, Luís Queiró, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Georgios Toussas, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto, Marta Vincenzi, Roberts Zīle

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Zsolt László Becsey, Johannes Blokland, Fausto Correia, Markus Ferber, Jeanine Hennis-Plasschaert, Elisabeth Jeggle, Rosa Miguélez Ramos, Corien Wortmann-Kool

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

25.6.2007