SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 97/67/WE w sprawie pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty

27.6.2007 - (COM(2006)0594 – C6‑0354/2006 – 2006/0196(COD)) - ***I

Komisja Transportu i Turystyki
Sprawozdawca: Markus Ferber

Procedura : 2006/0196(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A6-0246/2007

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 97/67/WE w sprawie pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty

(COM(2006)0594 – C6‑0354/2006 – 2006/0196(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2006)0594)[1],

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 47 ust. 2, art. 55 i art. 95 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6‑0354/2006),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki oraz opinie Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jak również Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów oraz Komisji Rozwoju Regionalnego (A6‑0246/2007),

1.  zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawki Parlamentu

Poprawka 1

PUNKT 3 A PREAMBUŁY (nowy)

 

(3a) Pozytywna rola usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym została podkreślona w specjalnym wydaniu Eurobarometru nr 219 z października 2005 r., który poinformował, że usługi pocztowe, przy 77 % zadowolonych respondentów, stanowią najbardziej cenione przez użytkowników UE usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym.

Uzasadnienie

Skoro usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym należą do wartości Unii, istnieje potrzeba, aby podkreślić szczególne przywiązanie użytkowników Unii Europejskiej do usług pocztowych i ich wyjątkowy poziom satysfakcji z tych usług.

Należy podkreślić wysoki poziom satysfakcji użytkowników usług pocztowych na terenie Unii Europejskiej.

Niezbędne jest podkreślenie wysokiego poziomu zadowolenia użytkowników usług pocztowych w Unii Europejskiej.

Poprawka 2

PUNKT 3 B PREAMBUŁY (nowy)

 

(3b) W zakresie, w jakim usługi pocztowe stanowią zasadniczy instrument komunikacji i wymiany informacji, spełniają one główną rolę, która wpisuje się w cele dotyczące spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej Unii Europejskiej.

Uzasadnienie

Usługi pocztowe w dużej mierze przyczyniają się do rozwoju gospodarczego regionów miejskich i wiejskich oraz stanowią ważny element spójności społecznej zarówno w regionach miejskich, jak i wiejskich.

Poprawka 3

PUNKT 4 A PREAMBUŁY (nowy)

 

(4a) Europejskie rynki pocztowe przeszły w ostatnich latach radykalne zmiany, a siłą napędową tej ewolucji był rozwój technologiczny i większa konkurencja wypływająca z deregulacji. Z uwagi na globalizację niezbędne jest przyjęcie aktywnej i nastawionej na rozwój postawy, tak aby nie pozbawić unijnych obywateli korzyści wypływających z tych zmian.

 

Poprawka 4

PUNKT 6 PREAMBUŁY

(6) Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 2 lutego 2006 r. podkreśliła społeczną i gospodarczą wagę efektywnych usług pocztowych oraz ich zasadniczą rolę w ramach strategii lizbońskiej zaznaczając że podjęte dotychczas reformy zaowocowały w sektorze pocztowym znaczącą poprawą sytuacji a także wzrostem jakości większą efektywnością oraz zwiększoną uwagą poświęcaną konsumentowi.

(6) Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 2 lutego 2006 r. podkreśliła społeczną i gospodarczą wagę efektywnych usług pocztowych oraz ich zasadniczą rolę w ramach strategii lizbońskiej, zaznaczając, że podjęte dotychczas reformy zaowocowały w sektorze pocztowym znaczącą poprawą sytuacji, a także wzrostem jakości, większą efektywnością oraz zwiększoną uwagą poświęcaną konsumentowi. W związku z rozbieżnymi niekiedy zmianami dotyczącymi zobowiązań do świadczenia usługi powszechnej w państwach członkowskich Parlament Europejski zwrócił się w tej rezolucji do Komisji o skupienie wysiłków przy redagowaniu badania perspektywicznego w szczególności na jakości świadczenia usługi powszechnej i jej przyszłym finansowaniu oraz o zaproponowanie w ramach tego badania definicji, zakresu stosowania i odpowiedniego finansowania usługi powszechnej. Odnotowano w niej także, że sieci pocztowe mają niezastąpiony wymiar terytorialny i społeczny, który umożliwia powszechny dostęp do podstawowych usług lokalnych.

Uzasadnienie

Należy przypomnieć konkretne wnioski, jakie skierował Parlament Europejski do Komisji w rezolucji w sprawie stosowania dyrektywy pocztowej z dnia 2 lutego 2006 r. w ramach rozpoczęcia prac Komisji nad badaniem perspektywicznym.

Zasadnicza rola, jaką usługi pocztowe odgrywają w spójności społecznej i terytorialnej, została podkreślona w rezolucji Parlamentu Europejskiego i podobne sformułowanie powinno znaleźć się także w przedmiotowej dyrektywie.

Poprawka 5

PUNKT 7 PREAMBUŁY

(7) Zgodnie z dyrektywą 97/67/WE przeprowadzono badania perspektywiczne oceniające w odniesieniu do każdego z państw członkowskich wpływ pełnego urzeczywistnienia wewnętrznego rynku pocztowego w 2009 r. na usługę powszechną. Komisja przeprowadziła również szczegółowy przegląd sektora pocztowego Wspólnoty, w tym poprzez zlecenie badań rozwoju sytuacji w tym sektorze pod względem gospodarczym, społecznym i technologicznym, a ponadto przeprowadziła szerokie konsultacje z zainteresowanymi stronami.

(7) Zgodnie z dyrektywą 97/67/WE przeprowadzono badania perspektywiczne oceniające wpływ pełnego urzeczywistnienia wewnętrznego rynku pocztowego w 2009 r. na usługę powszechną. Komisja przeprowadziła również szczegółowy przegląd sektora pocztowego Wspólnoty, w tym poprzez zlecenie badań rozwoju sytuacji w tym sektorze pod względem gospodarczym, społecznym i technologicznym, a ponadto przeprowadziła szerokie konsultacje z zainteresowanymi stronami. Jednakże analiza wpływu, która uwzględniałaby krajowe różnice geograficzne, nie jest jeszcze dostępna dla wszystkich poszczególnych krajów.

 

Uzasadnienie

Komisja nie przeprowadziła dotychczas oddzielnych analiz wpływu dla każdego z 27 państw członkowskich. Tymczasem doręczanie korespondencji nie może być oceniane w identyczny sposób na wszystkich terytoriach, gdyż w niektórych państwach nie istnieją żadne ograniczenia geograficzne, natomiast w innych występuje wyraźna przewaga obszarów wiejskich, górskich lub wyspiarskich.

Poprawka 6

PUNKT 8 PREAMBUŁY

(8) Jak wynika z przeprowadzonych badań perspektywicznych, podstawowy cel, jakim jest zagwarantowanie trwałego świadczenia usługi powszechnej odpowiadającej normie jakości zdefiniowanej przez państwa członkowskie zgodnie z dyrektywą 97/67/WE może zostać osiągnięty w całej Wspólnocie do 2009 r. bez potrzeby zastrzeżonego obszaru.

(8) Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami perspektywicznymi podstawowy cel, jakim jest zagwarantowanie trwałego świadczenia usługi powszechnej odpowiadającej normie jakości zdefiniowanej przez państwa członkowskie zgodnie z dyrektywą 97/67/WE może zostać osiągnięty w całej Wspólnocie do 2009 r. bez potrzeby zastrzeżonego obszaru. Przeprowadzone badania perspektywiczne nie zapewniają jednak wystarczających dowodów, że trwałe świadczenie usługi powszechnej może być zagwarantowane w równym stopniu w każdym państwie członkowskim, jeżeli rynek pocztowy zostanie w pełni otwarty do 2009 r.

Uzasadnienie

Przeprowadzone badania perspektywiczne pozostawiają wątpliwości co do trwałego świadczenia usługi powszechnej w każdym państwie członkowskim.

Poprawka 7

PUNKT 10 PREAMBUŁY

(10) Badania perspektywiczne wykazały, że zastrzeżony obszar nie powinien już być preferowanym rozwiązaniem w zakresie finansowania usługi powszechnej. Ocena ta uwzględnia interes Wspólnoty i jej państw członkowskich związany z urzeczywistnieniem rynku wewnętrznego i jego potencjał w zakresie wzrostu i zatrudnienia, a także zapewnienie wszystkim użytkownikom dostępności usługi świadczonej efektywnie w ogólnym interesie gospodarczym. Właściwe jest zatem potwierdzenie daty 1 stycznia 2009 r. jako daty wykonania ostatniego kroku ku urzeczywistnieniu wewnętrznego rynku usług pocztowych.

(10) Badania perspektywiczne wykazały, że zastrzeżony obszar nie powinien już być preferowanym rozwiązaniem w zakresie finansowania usługi powszechnej. Ocena ta uwzględnia interes Wspólnoty i jej państw członkowskich związany z urzeczywistnieniem rynku wewnętrznego i jego potencjał w zakresie wzrostu i zatrudnienia, a także zapewnienie wszystkim użytkownikom dostępności usługi świadczonej efektywnie w ogólnym interesie gospodarczym.

Poprawka 8

PUNKT 11 PREAMBUŁY

(11) W sektorze pocztowym występuje wiele czynników stymulujących zmiany, zwłaszcza popyt i zmieniające się potrzeby konsumentów, zmiany organizacyjne, automatyzacja i wprowadzenie nowych technologii, upowszechnianie elektronicznych środków komunikacji oraz otwarcie rynku.

(11) W sektorze pocztowym występuje wiele czynników stymulujących zmiany, zwłaszcza popyt i zmieniające się potrzeby konsumentów, zmiany organizacyjne, automatyzacja i wprowadzenie nowych technologii, upowszechnianie elektronicznych środków komunikacji oraz otwarcie rynku. W celu sprostania konkurencji i nowym wymaganiom konsumentów oraz zapewnienia nowych źródeł finansowania, operatorzy świadczący usługi pocztowe mogą różnicować swoje działania, świadcząc elektroniczne usługi dla firm lub inne usługi dla społeczeństwa informacyjnego.

Uzasadnienie

Świadczenie elektronicznych usług dla firm oraz innych usług dla społeczeństwa informacyjnego może umożliwić operatorom świadczącym usługi pocztowe zabezpieczenie nowych sektorów rynku, rozwijających się równolegle z tradycyjnymi usługami pocztowymi.

Poprawka 9

PUNKT 11 A PREAMBUŁY (nowy)

 

(11a) Operatorzy świadczący usługi pocztowe, w tym wyznaczeni operatorzy świadczący usługę powszechną, są zachęcani do zwiększania wydajności przez nowe konkurencyjne wyzwania, różniące się od tradycyjnych usług pocztowych (jak technologie cyfrowe i elektroniczne środki komunikacji), co samo w sobie przyczyni się do znacznego wzrostu konkurencyjności.

Uzasadnienie

Operatorzy świadczący usługi pocztowe – w tym wyznaczeni operatorzy świadczący usługę powszechną – są nakłaniani do modernizacji i zwiększania wydajności dzięki ważnym konkurencyjnym wyzwaniom związanym z nietradycyjnymi narzędziami i możliwościami wynikającymi z osiągnięć nowej technologii.

Poprawka 10

PUNKT 12 PREAMBUŁY

(12) Pełne otwarcie rynku pomoże zwiększyć ogólne rozmiary rynków pocztowych; przyczyni się to dodatkowo do utrzymania trwałości i jakości zatrudnienia przez operatorów świadczących usługę powszechną, a także ułatwi tworzenie nowych miejsc pracy przez innych operatorów, nowych uczestników rynku oraz podmioty prowadzące powiązaną działalność gospodarczą. Niniejsza dyrektywa nie narusza kompetencji państw członkowskich w zakresie regulacji warunków zatrudnienia w sektorze usług pocztowych.

(12) Stopniowe otwarcie rynku może, jeżeli zostało dobrze przygotowane, zwiększyć ogólne rozmiary rynków pocztowych; może się dodatkowo przyczynić, w warunkach zapewniających neutralność konkurencyjną, do utrzymania trwałości i jakości zatrudnienia przez operatorów świadczących usługę powszechną, a także ułatwi tworzenie nowych miejsc pracy przez innych operatorów, nowych uczestników rynku oraz podmioty prowadzące powiązaną działalność gospodarczą. Niniejsza dyrektywa nie narusza kompetencji państw członkowskich w zakresie regulacji warunków zatrudnienia w sektorze usług pocztowych, jednakże regulacje te nie mogą prowadzić do nieuczciwej konkurencji. Przygotowując się na otwarcie rynku usług pocztowych, należy wziąć pod uwagę kwestie społeczne, w szczególny sposób uwzględniając pracowników, którzy wcześniej zajmowali się świadczeniem usług pocztowych.

 

Uzasadnienie

Otwarcie rynku musi zostać przeprowadzone z zachowaniem ostrożności; przede wszystkim różnice w warunkach zatrudnienia wśród operatorów usług pocztowych nie powinny prowadzić do nieuczciwej konkurencji.

Poprawka 11

PUNKT 13 PREAMBUŁY

(13) Zwiększona konkurencyjność powinna ponadto umożliwić sektorowi pocztowemu integrację z alternatywnymi metodami komunikacji i pozwolić, by jakość usług świadczonych coraz bardziej wymagającym użytkownikom rosła.

(13) Zwiększona konkurencyjność powinna ponadto umożliwić sektorowi pocztowemu integrację z alternatywnymi metodami komunikacji i pozwolić, by jakość usług świadczonych coraz bardziej wymagającym użytkownikom rosła. Z dalszego otwarcia rynku wciąż będą korzystać przede wszystkim konsumenci oraz małe i średnie przedsiębiorstwa, zarówno jako nadawcy, jak i jako odbiorcy przesyłek pocztowych, w wyniku poprawy jakości, większego wyboru, obniżek cen dla klientów oraz innowacyjnych usług i modeli prowadzenia działalności gospodarczej. Dzisiejszy rynek pocztowy stanowi część większego rynku wiadomości, w tym wiadomości elektronicznych, co należy uwzględnić podczas oceny tego rynku.

Uzasadnienie

Należy podkreślić konkretne korzyści dla konsumentów. Zwłaszcza ze względu na fakt, iż poczta wysyłana przez konsumentów stanowi jedynie niewielką część wszystkich przesyłek (ok. 10 proc.) w porównaniu z resztą poczty, którą nadają firmy, należy wyjaśnić korzyści dla konsumentów zarówno z perspektywy nadawcy, jak i odbiorcy (za co konsumenci często płacą albo bezpośrednio, np. wyciągi z konta, handel elektroniczny, albo pośrednio).

Usługi pocztowe należy postrzegać w związku z rynkiem łączności jako całością, z uwzględnieniem komunikacji elektronicznej, takiej jak poczta elektroniczna.

Poprawka 12

PUNKT 13 A PREAMBUŁY (nowy)

 

(13a) Wiejska sieć pocztowa, między innymi w górach i regionach wyspiarskich, odgrywa podstawową rolę w procesie włączania działalności gospodarczej do narodowej/globalnej gospodarki i w zachowywaniu spójności pod względem społecznym i pod względem zatrudnienia. Ponadto wiejskie urzędy pocztowe w regionach górskich i wyspiarskich mogą zapewnić podstawową sieć infrastruktury umożliwiającej powszechny dostęp do nowych technologii telekomunikacyjnych.

Uzasadnienie

W przypadku mieszkańców regionów górskich i wyspiarskich oraz firm świadczących usługi na tych obszarach sieć pocztowa zapewnia kontakt z gospodarką poza tymi regionami, jak również z nowoczesnymi technologiami komunikacyjnymi.

Poprawka 13

PUNKT 14 PREAMBUŁY

(14) Rozwój sytuacji na sąsiednich rynkach komunikacyjnych miał zróżnicowany wpływ na różne regiony Wspólnoty, segmenty społeczeństwa i korzystanie z usług pocztowych. Należy utrzymać spójność terytorialną i społeczną, a ze względu na to, że wykorzystując elastyczność zapewnioną przez dyrektywę 97/67/WE, państwa członkowskie mogą dostosowywać poszczególne funkcje usługowe w sposób odpowiadający miejscowym potrzebom, właściwe jest pełne utrzymanie usługi powszechnej oraz powiązanych wymogów w zakresie jakości, określonych we wspomnianej dyrektywie. W celu zagwarantowania, że otwarcie rynku w dalszym ciągu będzie przynosić korzyści wszystkim użytkownikom, zwłaszcza konsumentom oraz małym i średnim przedsiębiorstwom, państwa członkowskie muszą monitorować i nadzorować rozwój sytuacji rynkowej. Muszą podejmować odpowiednie środki regulacyjne, dostępne na mocy dyrektywy, gwarantujące, że dostępność usług pocztowych nadal będzie zaspokajać potrzeby użytkowników, w tym, w razie potrzeby, poprzez zapewnienie minimalnej liczby usług w jednym punkcie dostępu.

(14) Rozwój sytuacji na sąsiednich rynkach komunikacyjnych miał zróżnicowany wpływ na różne regiony Wspólnoty, segmenty społeczeństwa i korzystanie z usług pocztowych. Należy utrzymać spójność terytorialną i społeczną, a ze względu na to, że wykorzystując elastyczność zapewnioną przez dyrektywę 97/67/WE, państwa członkowskie mogą dostosowywać poszczególne funkcje usługowe w sposób odpowiadający miejscowym potrzebom, właściwe jest pełne utrzymanie usługi powszechnej oraz powiązanych wymogów w zakresie jakości, określonych we wspomnianej dyrektywie. W celu zagwarantowania, że otwarcie rynku w dalszym ciągu będzie przynosić korzyści wszystkim użytkownikom, zwłaszcza konsumentom oraz małym i średnim przedsiębiorstwom, państwa członkowskie muszą monitorować i nadzorować rozwój sytuacji rynkowej. Muszą podejmować odpowiednie środki regulacyjne, dostępne na mocy dyrektywy, gwarantujące, że dostępność usług pocztowych nadal będzie zaspokajać potrzeby użytkowników, w tym, w razie potrzeby, poprzez zapewnienie minimalnej liczby usług w jednym punkcie dostępu oraz zagwarantować w szczególności, że nie dojdzie do zmniejszenia gęstości rozmieszczenia punktów dostępu do usług pocztowych na obszarach wiejskich i oddalonych. Równolegle państwa członkowskie powinny wprowadzać i egzekwować odpowiednie kary wobec świadczących usługi w przypadku niewypełniania przez nich zobowiązań.

Uzasadnienie

Powyższa zmiana jest konieczna w celu zagwarantowania, iż nie nastąpi pogorszenie dostępu do usług pocztowych na obszarach wiejskich i oddalonych oraz że liberalizacja nie zagrozi spójności terytorialnej.

Poprawka 14

PUNKT 14 A PREAMBUŁY (nowy)

 

(14a) Usługa powszechna, którą zapewnia dyrektywa 96/97/WE, gwarantuje z reguły jedno odebranie i jedno doręczenie do domu lub siedziby każdej osoby fizycznej lub prawnej każdego dnia roboczego, nawet w odległych i słabo zaludnionych obszarach.

Uzasadnienie

Należy dokładniej wyjaśnić fakt, że dyrektywa gwarantuje usługi pocztowe pięć dni w tygodniu na obszarach oddalonych i zamieszkanych przez niewielką liczbę osób.

Poprawka 15

PUNKT 14 B PREAMBUŁY (nowy)

 

(14b) Pojęcie „użytkownicy” obejmuje indywidualnych konsumentów i podmioty komercyjne korzystające z usług powszechnych, chyba że dyrektywa 97/67/WE stanowi inaczej.

Uzasadnienie

Sprecyzowanie definicji pojęcia „użytkownicy” w dyrektywie powinno się przyczynić do wprowadzenia słownictwa spójnego z terminologią używaną w poprzednich dyrektywach o usługach pocztowych.

Poprawka 16

PUNKT 14 C PREAMBUŁY (nowy)

 

(14c) Udostępnienie dobrych jakościowo usług pocztowych przyczynia się istotnie do osiągnięcia celu spójności społecznej i terytorialnej. Handel elektroniczny stwarza w szczególności dla obszarów oddalonych i słabo zaludnionych nowe możliwości uczestnictwa w życiu gospodarczym, czego warunkiem jest udostępnienie dobrych usług pocztowych.

Uzasadnienie

W celu przedstawienia dużego znaczenia usług pocztowych na obszarach wiejskich, słabo zaludnionych i oddalonych, konieczne było dodanie specjalnego ustępu. Należy w nim uwzględnić, że szczególnie na owych obszarach handel elektroniczny może zapewnić dostęp do towarów i usług. Handel elektroniczny może jednak rozwinąć się w pełni tylko pod warunkiem udostępnienia zadowalających usług pocztowych.

Poprawka 17

PUNKT 15 PREAMBUŁY

(15) Dyrektywa 96/67/WE stanowi, że preferowane jest świadczenie usługi powszechnej poprzez wyznaczenie operatorów świadczących usługę powszechną. Większa konkurencja i szerszy wybór oznaczają, że państwa członkowskie potrzebują większej elastyczności w zakresie ustalania najbardziej efektywnego i odpowiedniego mechanizmu gwarantującego dostępność usługi powszechnej, przy jednoczesnym poszanowaniu zasad obiektywności, przejrzystości, niedyskryminacji, proporcjonalności oraz minimalizacji zniekształceń rynku niezbędnych do zapewnienia swobodnego świadczenia usług pocztowych na rynku wewnętrznym. Państwa członkowskie mogą zastosować jedno z następujących rozwiązań lub ich kombinację: zapewnienie usługi powszechnej przez siły rynku, wyznaczenie jednego lub kilku przedsiębiorstw obsługujących różne elementy usługi powszechnej lub różne części terytorium oraz zamówienia publiczne na usługi.

(15) Dyrektywa 96/67/WE stanowi, że preferowane jest świadczenie usługi powszechnej poprzez wyznaczenie operatorów świadczących usługę powszechną. Większa konkurencja i szerszy wybór oznaczają, że państwa członkowskie potrzebują większej elastyczności w zakresie ustalania najbardziej efektywnego i odpowiedniego mechanizmu gwarantującego dostępność usługi powszechnej, przy jednoczesnym poszanowaniu zasad obiektywności, przejrzystości, niedyskryminacji, proporcjonalności oraz minimalizacji zniekształceń rynku niezbędnych do zapewnienia swobodnego świadczenia usług pocztowych na rynku wewnętrznym. Państwa członkowskie mogą zastosować jedno z następujących rozwiązań lub ich kombinację: zapewnienie usługi powszechnej przez siły rynku, wyznaczenie jednego lub kilku przedsiębiorstw obsługujących różne elementy usługi powszechnej lub różne części terytorium oraz zamówienia publiczne na usługi.

 

Jeżeli państwo członkowskie decyduje się na powołanie co najmniej jednego przedsiębiorstwa w celu świadczenia usługi powszechnej lub różnych składników takiej usługi, musi zagwarantować, że również inni operatorzy świadczący usługę powszechną zachowają wymogi jakościowe takiej usługi.

Poprawka 18

PUNKT 16 PREAMBUŁY

(16) Ważne jest, aby użytkownicy byli w pełni poinformowani o świadczonych usługach powszechnych oraz aby przedsiębiorstwa świadczące usługi powszechne były poinformowane o prawach i obowiązkach operatorów świadczących usługę powszechną. Państwa członkowskie zapewniają, że konsumenci są w pełni poinformowani o funkcjach i dostępności poszczególnych świadczonych usług. Jest jednakże właściwe, w zgodzie z zasadą zwiększonej elastyczności państw członkowskich w zakresie zapewniania świadczenia usługi powszechnej sposobami innymi niż wyznaczanie operatorów świadczących usługę powszechną, aby państwa członkowskie dysponowały elastycznością decydowania, jak najskuteczniej udostępnić społeczeństwu informacje o usłudze powszechnej.

(16) Ważne jest, aby użytkownicy byli w pełni poinformowani o świadczonych usługach powszechnych oraz aby przedsiębiorstwa świadczące usługi powszechne były poinformowane o prawach i obowiązkach operatorów świadczących usługę powszechną. Państwa członkowskie zapewniają, że konsumenci są w pełni poinformowani o funkcjach i dostępności poszczególnych świadczonych usług. Krajowe organy regulacyjne powinny dbać o to, aby wszystkie tego rodzaju informacje były udostępniane. Jest jednakże właściwe, w zgodzie z zasadą zwiększonej elastyczności państw członkowskich w zakresie zapewniania świadczenia usługi powszechnej sposobami innymi niż wyznaczanie operatorów świadczących usługę powszechną, aby państwa członkowskie dysponowały elastycznością decydowania, jak najskuteczniej udostępnić społeczeństwu informacje o usłudze powszechnej.

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, jakie informacje powinny być dostępne dla różnych grup użytkowników. Duże znaczenie ma jednak zagwarantowanie użytkownikom prawa do informacji dzięki działalności krajowych organów regulacyjnych.

Poprawka 19

PUNKT 17 PREAMBUŁY

(17) W świetle przeprowadzonych badań i w celu uwolnienia pełnego potencjału rynku wewnętrznego usług pocztowych, właściwe jest zaprzestanie stosowania zastrzeżonego obszaru i szczególnych praw jako sposobów zapewnienia finansowania usługi powszechnej.

(17) W świetle przeprowadzonych badań i w celu uwolnienia pełnego potencjału rynku wewnętrznego usług pocztowych, właściwe jest zaprzestanie stosowania zastrzeżonego obszaru i szczególnych praw jako sposobów zapewnienia finansowania usługi powszechnej. Mając na uwadze sytuację w państwach członkowskich, ostateczny termin zniesienia wyłącznych praw w sektorze pocztowym należy wyznaczyć na koniec roku 2010.

Poprawka 20

PUNKT 18 PREAMBUŁY

(18) W przypadku niektórych państw członkowskich konieczne może być nadal zewnętrzne finansowanie rezydualnych kosztów netto usługi powszechnej. Należy zatem wyraźnie sprecyzować dostępne możliwości w celu zapewnienia finansowania usługi powszechnej w stopniu, w jakim jest to potrzebne i odpowiednio uzasadnione, przy jednoczesnym pozostawieniu państwom członkowskim wyboru stosowanych mechanizmów finansowania. Alternatywy te obejmują wykorzystanie procedur zamówień publicznych, oraz jeżeli obowiązki związane ze świadczeniem usługi powszechnej pociągają za sobą koszty netto usługi powszechnej i stanowią nieuzasadnione obciążenie dla wyznaczonego przedsiębiorstwa, rekompensaty ze środków publicznych oraz przejrzyste dzielenie kosztów przez operatorów i/lub użytkowników poprzez wnoszenie wkładu na rzecz funduszu kompensacyjnego. Państwa członkowskie mogą stosować inne sposoby finansowania na jakie zezwala prawo wspólnotowe, takie jak podjęcie decyzji o przeznaczeniu całości lub części zysków pochodzących z innych rodzajów działalności operatorów świadczących usługę powszechną poza zakresem usługi powszechnej na finansowanie kosztów netto usługi powszechnej, jeżeli są one zgodne z niniejszą dyrektywą.

(18) W przypadku niektórych państw członkowskich konieczne może być nadal zewnętrzne finansowanie rezydualnych kosztów netto usługi powszechnej. Należy zatem wyraźnie sprecyzować dostępne możliwości w celu zapewnienia finansowania usługi powszechnej w stopniu, w jakim jest to potrzebne i odpowiednio uzasadnione, przy jednoczesnym pozostawieniu państwom członkowskim wyboru stosowanych mechanizmów finansowania. Alternatywy te obejmują wykorzystanie procedur zamówień publicznych, w tym procedur bezpośrednio negocjowanych, oraz jeżeli obowiązki związane ze świadczeniem usługi powszechnej pociągają za sobą koszty netto usługi powszechnej i stanowią nieuzasadnione obciążenie dla wyznaczonego przedsiębiorstwa, rekompensaty ze środków publicznych oraz przejrzyste dzielenie kosztów przez operatorów i/lub użytkowników poprzez wnoszenie wkładu na rzecz funduszu kompensacyjnego. Państwa członkowskie mogą stosować inne sposoby finansowania na jakie zezwala prawo wspólnotowe, takie jak podjęcie decyzji o przeznaczeniu całości lub części zysków pochodzących z innych rodzajów działalności operatorów świadczących usługę powszechną poza zakresem usługi powszechnej na finansowanie kosztów netto usługi powszechnej, jeżeli są one zgodne z niniejszą dyrektywą. Niezależnie od obowiązku spoczywającego na państwach członkowskich, dotyczącego poszanowania przepisów traktatu odnoszących się do pomocy państwa, państwa członkowskie powinny informować Komisję o swoich planach z zakresu finansowania jakichkolwiek kosztów netto usługi powszechnej, co powinno być odzwierciedlone w regularnym sprawozdaniu ze stosowania niniejszej dyrektywy, które Komisja przedstawia Parlamentowi i Radzie

Poprawka 21

PUNKT 19 PREAMBUŁY

(19) W celu ustalenia, od których przedsiębiorstw można wymagać wnoszenia wkładu na rzecz funduszu kompensacyjnego, państwa członkowskie powinny rozważyć, czy usługi świadczone przez takie przedsiębiorstwa mogą być uważane, z punktu widzenia użytkownika, za mogące zastępować usługę powszechną, uwzględniając charakterystykę takich usług, w tym czynników wartości dodanej i przeznaczenia. Aby uznać usługi za mogące zastępować usługę powszechną, nie muszą one koniecznie obejmować wszystkich cech usługi powszechnej, takich jak codzienne doręczanie lub zasięg ogólnokrajowy. W celu stosowania zasady proporcjonalności przy określaniu udziału przedsiębiorstw w kosztach świadczenia usługi powszechnej w państwie członkowskim, państwa członkowskie powinny stosować przejrzyste i niedyskryminacyjne kryteria, takie jak udział tych przedsiębiorstw w działalności wchodzącej w zakres świadczenia usługi powszechnej w danym państwie członkowskim.

(19) Przedsiębiorstwa świadczące usługi zamienne do powszechnych mają obowiązek wnoszenia wkładu na finansowanie usługi powszechnej, jeśli przepisy przewidują fundusz kompensacyjny. W celu ustalenia, o które przedsiębiorstwa chodzi, państwa członkowskie powinny rozważyć, czy usługi świadczone przez takie przedsiębiorstwa mogą być uważane, z punktu widzenia użytkownika, za mogące zastępować usługę powszechną, uwzględniając charakterystykę takich usług, w tym czynników wartości dodanej i przeznaczenia. Aby uznać usługi za mogące zastępować usługę powszechną, nie muszą one koniecznie obejmować wszystkich cech usługi powszechnej, takich jak codzienne doręczanie lub zasięg ogólnokrajowy, pod warunkiem że obejmują one przynajmniej jedną cechę usług świadczonych w ramach usługi powszechnej. W celu stosowania zasady proporcjonalności przy określaniu udziału przedsiębiorstw w kosztach świadczenia usługi powszechnej w państwie członkowskim, państwa członkowskie powinny stosować przejrzyste i niedyskryminacyjne kryteria.

Uzasadnienie

L’emendamento si propone di rendere più chiara la nozione di “servizi sostitutivi”. E’ necessario infatti rendere esplicito che le imprese che offrono servizi sostitutivi devono contribuire al finanziamento del servizio universale, nei casi in cui sia previsto un fondo di compensazione.

L’emendamento chiarisce altresì che i servizi sostitutivi soggetti al contributo al fondo di compensazione sono quei servizi che presentano almeno una delle caratteristiche dei servizi forniti nell’ambito del servizio universale.

Infine, l’emendamento mira ad eliminare qualsiasi incertezza legata all’attuale formulazione del testo della Commissione. Infatti, devono contribuire al finanziamento del costo netto del servizio universale non solo le imprese che offrono servizi che rientrano nell’ambito del servizio universale, ma anche le imprese che forniscono servizi sostitutivi e cioè assimilabili al servizio universale.

Poprawka 22

PUNKT 20 PREAMBUŁY

(20) Zasady przejrzystości, niedyskryminacji i proporcjonalności zawarte w dyrektywie 97/67/WE muszą nadal mieć zastosowanie do wszelkich mechanizmów finansowania i wszelkie decyzje w tym obszarze oparte są na przejrzystych, obiektywnych i weryfikowalnych kryteriach. W szczególności koszt netto świadczenia usługi powszechnej obliczany jest, w zakresie odpowiedzialności krajowych organów regulacyjnych, jako różnica między kosztami netto ponoszonymi przez wyznaczone przedsiębiorstwo zobowiązane do świadczenia usługi powszechnej oraz kosztami w przypadku, gdy przedsiębiorstwo nie świadczy usługi powszechnej. Wyliczenie to uwzględnia wszystkie inne istotne elementy, w tym wszelkie korzyści rynkowe dla przedsiębiorstwa wyznaczonego do świadczenia usługi powszechnej, prawo do rozsądnego zysku i zachęty do ograniczania kosztów.

(20) Zasady przejrzystości, niedyskryminacji i proporcjonalności zawarte w dyrektywie 97/67/WE muszą nadal mieć zastosowanie do wszelkich mechanizmów finansowania i wszelkie decyzje w tym obszarze oparte są na przejrzystych, obiektywnych i weryfikowalnych kryteriach. W szczególności koszt netto świadczenia usługi powszechnej obliczany jest, w zakresie odpowiedzialności krajowych organów regulacyjnych, jako różnica między kosztami netto ponoszonymi przez wyznaczone przedsiębiorstwo zobowiązane do świadczenia usługi powszechnej oraz kosztami w przypadku, gdy przedsiębiorstwo nie świadczy usługi powszechnej. Wyliczenie to uwzględnia wszystkie inne istotne elementy, w tym wszelkie korzyści rynkowe dla przedsiębiorstwa wyznaczonego do świadczenia usługi powszechnej, prawo do rozsądnego zysku i zachęty do ograniczania kosztów. W celu uniknięcia braku pewności prawnej oraz zapewnienia równych możliwości działania Komisja powinna wydać szczegółowe wytyczne co do sposobu, w jaki mają być obliczane koszty netto usługi powszechnej.

Uzasadnienie

Potrzebne są jaśniejsze i bardziej jednolite reguły obliczania kosztów usługi powszechnej.

Poprawka 23

PUNKT 20 A PREAMBUŁY (nowy)

 

(20a) Tym państwom członkowskim, które dołączyły do procesu reformy pocztowej w późniejszym okresie, lub państwom członkowskim o wyjątkowo trudnej topografii, zwłaszcza państwom charakteryzującym się ogromną liczbą wysp, należy umożliwić stosowanie dodatkowego dwuletniego okresu przejściowego w celu likwidacji istniejących i szczególnych praw, pod warunkiem zawiadomienia o tym Komisji.

 

Uwzględniając ten szczególny okres należy również dać tym państwom członkowskim, które całkowicie otworzyły swoje rynki, możliwość nieudzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności na ich terytorium monopolom funkcjonującym w innych państwach członkowskich – w ograniczonych ramach czasowych i w odniesieniu do ograniczonej liczby usług.

Poprawka 24

PUNKT 21 PREAMBUŁY

(21) Państwa członkowskie powinny mieć prawo do stosowania zezwoleń i koncesji indywidualnych, gdy jest to uzasadnione i proporcjonalne do założonego celu. Niemniej jednak, jak wynika z trzeciego sprawozdania dotyczącego stosowania dyrektywy 97/67/WE, niezbędna wydaje się dalsza harmonizacja wprowadzanych warunków, która pozwoli na ograniczenie nieuzasadnionych barier w świadczeniu usług na rynku wewnętrznym. W tym kontekście państwa członkowskie mogą na przykład pozwolić przedsiębiorstwom na wybór między zobowiązaniem do świadczenia usługi powszechnej a udzielaniem wsparcia finansowego na rzecz kosztów tej usługi świadczonej przez inne przedsiębiorstwo, ale nie powinny mieć prawa do równoczesnego wymagania wnoszenia wkładu na rzecz mechanizmu współdzielenia oraz nałożenia obowiązku świadczenia usługi powszechnej lub zobowiązań dotyczących jakości, gdyż oba te środki mają służyć temu samemu celowi. Należy również wyjaśnić, że niektóre przepisy dotyczące zezwoleń i koncesjonowania nie powinny mieć zastosowania do wyznaczonych operatorów świadczących usługę powszechną.

(21) Państwa członkowskie powinny mieć prawo do stosowania zezwoleń i koncesji indywidualnych, gdy jest to uzasadnione i proporcjonalne do założonego celu. Niemniej jednak, jak wynika z trzeciego sprawozdania dotyczącego stosowania dyrektywy 97/67/WE, niezbędna wydaje się dalsza harmonizacja wprowadzanych warunków, która pozwoli na ograniczenie nieuzasadnionych barier w świadczeniu usług na rynku wewnętrznym. W tym kontekście państwa członkowskie mogą na przykład pozwolić przedsiębiorstwom świadczącym usługi w zakresie usługi powszechnej lub usługi uważane za mogące zastępować usługą powszechną, na wybór między zobowiązaniem do świadczenia usługi powszechnej a udzielaniem wsparcia finansowego na rzecz kosztów tej usługi świadczonej przez inne przedsiębiorstwo, ale nie powinny mieć prawa do równoczesnego wymagania wnoszenia wkładu na rzecz mechanizmu współdzielenia oraz nałożenia obowiązku świadczenia usługi powszechnej lub zobowiązań dotyczących jakości, gdyż oba te środki mają służyć temu samemu celowi. Należy również wyjaśnić, że niektóre przepisy dotyczące zezwoleń i koncesjonowania nie powinny mieć zastosowania do wyznaczonych operatorów świadczących usługę powszechną.

Poprawka 25

PUNKT 22 PREAMBUŁY

(22) W środowisku, w którym kilka przedsiębiorstw pocztowych świadczy usługi mieszczące się w zakresie usługi powszechnej, właściwe jest wymaganie od wszystkich państw członkowskich oceny, czy niektóre elementy infrastruktury pocztowej lub niektóre usługi zasadniczo świadczone przez operatorów świadczących usługę powszechną powinny zostać udostępnione innym operatorom świadczącym podobne usługi, w celu promowania efektywnej konkurencji i/lub ochrony użytkowników oraz konsumentów poprzez zagwarantowanie ogólnej jakości usług pocztowych. Ponieważ sytuacja prawna takich elementów lub usług w państwach członkowskich jest zróżnicowana, właściwe jest wymaganie od państw członkowskich jedynie podjęcia przemyślanej decyzji dotyczącej zapotrzebowania, zakresu i wyboru instrumentu regulacyjnego, w tym, w razie potrzeby, współdzielenia kosztów. Przepis ten pozostaje bez uszczerbku dla prawa państw członkowskich do przyjmowania środków zapewniających dostęp do publicznej sieci pocztowej na warunkach przejrzystości i niedyskryminacji.

(22) W środowisku, w którym kilka przedsiębiorstw pocztowych świadczy usługi mieszczące się w zakresie usługi powszechnej, właściwe jest wymaganie od wszystkich państw członkowskich oceny, czy niektóre elementy infrastruktury pocztowej lub niektóre usługi zasadniczo świadczone przez operatorów świadczących usługę powszechną powinny zostać udostępnione innym operatorom świadczącym podobne usługi, w celu promowania efektywnej konkurencji i/lub ochrony użytkowników oraz konsumentów poprzez zagwarantowanie ogólnej jakości usług pocztowych. W przypadku istnienia kilku operatorów świadczących usługę powszechną, posiadających regionalne sieci usług pocztowych, państwa członkowskie powinny również ocenić i, w razie potrzeby, zapewnić ich interoperacyjność, aby zapobiec utrudnieniom w terminowym dostarczaniu przesyłek pocztowych. Ponieważ sytuacja prawna takich elementów lub usług w państwach członkowskich jest zróżnicowana, właściwe jest wymaganie od państw członkowskich jedynie podjęcia przemyślanej decyzji dotyczącej zapotrzebowania, zakresu i wyboru instrumentu regulacyjnego, w tym, w razie potrzeby, współdzielenia kosztów. Przepis ten pozostaje bez uszczerbku dla prawa państw członkowskich do przyjmowania środków zapewniających dostęp do publicznej sieci pocztowej na warunkach przejrzystości i niedyskryminacji.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 4 państwa członkowskie mogą wyznaczać różnych operatorów usługi powszechnej dla różnych części ich terytorium. Brak interoperacyjności pomiędzy tymi różnymi sieciami pocztowymi mógłby uniemożliwić rzetelne świadczenie usług powszechnych w zainteresowanym państwie członkowskim. W przypadku braku porozumienia w kwestii interoperacyjności między operatorami usługi powszechnej, którzy obsługują różne sieci, państwa członkowskie przyjmują niezbędne przepisy.

Poprawka 26

PUNKT 23 PREAMBUŁY

(23) Ze względu na znaczenie usług pocztowych dla osób niewidomych i niedowidzących właściwe jest potwierdzenie, że proces otwarcia rynku nie powinien spowodować przerwania stałego świadczenia niektórych bezpłatnych usług dla osób niewidomych i niedowidzących, wprowadzonego przez państwa członkowskie zgodnie z odnośnymi zobowiązaniami międzynarodowymi.

(23) Ze względu na znaczenie usług pocztowych dla osób niewidomych i niedowidzących właściwe jest potwierdzenie, że na konkurencyjnym i zliberalizowanym rynku państwa członkowskie powinny wprowadzić obowiązek świadczenia bezpłatnych usług dla osób niewidomych i niedowidzących.

 

Uzasadnienie

W poprawionej dyrektywie należy wprowadzić takie sformułowania, dzięki którym możliwe będzie osiągnięcie celu, jakim jest stałe świadczenie usług pocztowych dla osób niewidomych i niedowidzących w ramach w pełni funkcjonującego jednolitego rynku usług pocztowych. Świadczenie takich usług powinno być zobowiązaniem wykraczającym poza granice poszczególnych krajów i nie powinno pozostawać tylko i wyłącznie w gestii państw członkowskich.

Poprawka 27

PUNKT 24 PREAMBUŁY

(24) Zarówno ze względu na równowagę finansową usługi powszechnej, jak i na ograniczanie zniekształceń rynku w całkowicie konkurencyjnym środowisku ważne jest, aby od zasady, że ceny odzwierciedlają normalne warunki i koszty komercyjne, odstępowano jedynie w celu ochrony interesu publicznego. Cel ten osiąga się poprzez zezwalanie państwom członkowskim na dalsze utrzymywanie jednolitych taryf dla poczty objętej taryfą jednoskładnikową, usługi z której konsumenci oraz małe i średnie przedsiębiorstwa korzystają najczęściej. Poszczególne państwa członkowskie mogą również utrzymać jednolite taryfy dla niektórych innych przesyłek w celu ochrony ogólnego interesu publicznego, takich jak dostęp do kultury, spójność regionalna i społeczna.

(24) W zaostrzonym konkurencyjnym środowisku ważne jest zapewnienie operatorom świadczącym usługę powszechną niezbędnej elastyczności taryfowej w celu zapewnienia finansowej opłacalności świadczenia usługi powszechnej. Dlatego ważne jest, aby państwa członkowskie tylko w ograniczonych przypadkach nakładały taryfy stanowiące odstępstwo od zasady, że ceny odzwierciedlają popyt i normalne koszty komercyjne. Cel ten osiąga się poprzez zezwalanie państwom członkowskim na dalsze utrzymywanie jednolitych taryf dla poczty objętej taryfą jednoskładnikową, usługi z której konsumenci oraz małe i średnie przedsiębiorstwa korzystają najczęściej. Poszczególne państwa członkowskie mogą również utrzymać jednolite taryfy dla niektórych innych przesyłek w celu ochrony ogólnego interesu publicznego, takich jak dostęp do kultury, spójność regionalna i społeczna. Zasada kształtowania ceny na podstawie kosztów nie powinna wykluczać możliwości stosowania przez operatorów świadczących usługę powszechną jednolitych taryf dla usług świadczonych w związku z usługą powszechną.

Uzasadnienie

Należy wyciągnąć wnioski z wyboru progresywnej liberalizacji opierającej się na zasadach taryfowych mających zastosowanie do operatorów usługi powszechnej. Powinna jej towarzyszyć niezbędna elastyczność dla operatorów świadczących usługę powszechną, aby mogli oni sprostać konkurencji i dostosować się do potrzeb rynku.

Poprawka 28

PUNKT 24 A PREAMBUŁY (nowy)

 

(24a) Dla świadczenia usług przez operatorów świadczących usługę powszechną na rzecz podmiotów gospodarczych, podmiotów wysyłających przesyłki masowe, lub firm zbierających pocztę od innych klientów konieczne jest, aby operatorzy korzystali z bardziej elastycznych warunków taryfowych.

Uzasadnienie

Konieczne jest dostosowanie zasad taryfowych mających zastosowanie do operatorów świadczących usługę powszechną do rosnącej liberalizacji sektora.

Stopniowej liberalizacji musi towarzyszyć niezbędna elastyczność taryfowa, z której korzystać będą operatorzy świadczący usługę powszechną, tak aby mogli oni stawić czoła konkurencji i dostosowywać się do potrzeb rynkowych.

Poprawka 29

PUNKT 25 PREAMBUŁY

(25) Ze względu na specyfikę krajową związaną z regulacją warunków, w których uprzywilejowany operator świadczący usługę powszechną musi działać w całkowicie konkurencyjnym środowisku, właściwe jest pozostawienie państwom członkowskim swobody decyzji, jak najlepiej monitorować subsydia krzyżowe.

skreślony

Uzasadnienie

Monitorowanie subsydiów krzyżowych przez państwa członkowskie byłoby sprzeczne z systemem wprowadzonym Traktatem WE, zgodnie z którym zadanie to wchodzi w zakres uprawnień Komisji.

Poprawka 30

PUNKT 26 PREAMBUŁY

(26) Z uwagi na przejście do całkowicie konkurencyjnego rynku właściwe jest wymaganie od państw członkowskich, aby utrzymały wobec operatorów świadczących usługę powszechną obowiązek prowadzenia odrębnych i przejrzystych rachunków, z zastrzeżeniem niezbędnych modyfikacji. Dzięki temu obowiązkowi krajowe organy regulacyjne, organy ds. konkurencji i Komisja powinny dysponować informacjami niezbędnymi do podejmowania decyzji dotyczących usługi powszechnej oraz do monitorowania uczciwości warunków rynkowych do czasu, gdy konkurencja stanie się efektywna. Współpraca między krajowymi organami regulacyjnymi nad dalszym rozwojem wzorców odniesienia i wytycznych w tej dziedzinie powinna przyczynić się do zharmonizowanego stosowania tych zasad.

(26) Z uwagi na przejście do całkowicie konkurencyjnego rynku oraz w celu zagwarantowania, że subsydia krzyżowe między usługami powszechnymi a usługami niepowszechnymi nie mają negatywnego wpływu na przewagę konkurencyjną tych ostatnich, właściwe jest wymaganie od państw członkowskich, aby utrzymały wobec operatorów świadczących usługę powszechną obowiązek prowadzenia odrębnych i przejrzystych rachunków, z zastrzeżeniem niezbędnych modyfikacji. Dzięki temu obowiązkowi krajowe organy regulacyjne, organy ds. konkurencji i Komisja powinny dysponować informacjami niezbędnymi do podejmowania decyzji dotyczących usługi powszechnej oraz do monitorowania uczciwości warunków rynkowych do czasu, gdy konkurencja stanie się efektywna. Współpraca między krajowymi organami regulacyjnymi nad dalszym rozwojem wzorców odniesienia i wytycznych w tej dziedzinie powinna przyczynić się do zharmonizowanego stosowania tych zasad.

Uzasadnienie

Odrębne rachunki (art. 14) mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania rynku. Należy zagwarantować alokację kosztów ogólnych zgodną z zasadą przyczynowości, aby zapobiec sztucznemu zaniżaniu kosztów usług, nieobjętych usługą powszechną, poprzez nadmierne przypisanie kosztów do usługi powszechnej.

Poprawka 31

Punkt 27 preambuły

(27) Zgodnie z zasadami obowiązującymi w innych obszarach usług i w celu wzmocnienia ochrony konsumenta, właściwe jest rozszerzenie zastosowania minimalnych zasad dotyczących procedur reklamacyjnych poza operatorów świadczących usługę powszechną. W celu zwiększenia efektywności procedur obsługi reklamacji właściwe jest, aby dyrektywa zachęcała do stosowania procedur ugody pozasądowej, określonych w zaleceniu Komisji 98/257/WE z dnia 30 marca 1998 r. w sprawie zasad mających zastosowanie do organów odpowiedzialnych za pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich oraz w zaleceniu Komisji z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie zasad mających zastosowanie do organów pozasądowych zaangażowanych w polubowne rozstrzyganie sporów konsumenckich. Interesom konsumentów służyłaby także zwiększona interoperacyjność między operatorami, wynikająca z dostępu do niektórych elementów infrastruktury i usług, a także wymóg współpracy między krajowymi organami regulacyjnymi i jednostkami ds. ochrony konsumenta.

(27) Zgodnie z zasadami obowiązującymi w innych obszarach usług i w celu wzmocnienia ochrony konsumenta, właściwe jest rozszerzenie zastosowania minimalnych zasad dotyczących procedur reklamacyjnych poza operatorów świadczących usługę powszechną. W celu zwiększenia efektywności procedur obsługi reklamacji właściwe jest, aby dyrektywa zachęcała do stosowania procedur ugody pozasądowej, określonych w zaleceniu Komisji 98/257/WE z dnia 30 marca 1998 r. w sprawie zasad mających zastosowanie do organów odpowiedzialnych za pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich oraz w zaleceniu Komisji z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie zasad mających zastosowanie do organów pozasądowych zaangażowanych w polubowne rozstrzyganie sporów konsumenckich. Interesom konsumentów służyłaby także zwiększona interoperacyjność między operatorami, wynikająca z dostępu do niektórych elementów infrastruktury i usług, a także wymóg współpracy między krajowymi organami regulacyjnymi i jednostkami ds. ochrony konsumenta. W celu ochrony interesów użytkowników usług pocztowych w przypadku kradzieży, zaginięcia lub uszkodzenia przesyłek, państwa członkowskie powinny wprowadzić system zwrotu kosztów i/lub rekompensaty.

Uzasadnienie

W środowisku, w którym działa wielu operatorów, operatorzy mogliby winić siebie wzajemnie za zaginięcie lub opóźnione doręczenie przesyłki. Dzięki wprowadzeniu systemu zwrotu kosztów i/lub rekompensaty za wszystkie przesyłki pocztowe można zagwarantować zaspokojenie roszczeń klienta w przypadku kradzieży, zaginięcia bądź uszkodzenia przesyłek.

W środowisku, w którym działa wielu operatorów, może dojść do sytuacji ich wzajemnego obwiniania się w przypadku zaginięcia przesyłki lub spóźnionego dostarczenia. Niemniej jednak najlepszym sposobem zagwarantowania satysfakcji konsumentów w sektorze pocztowym jest ochrona interesów konsumentów na wypadek kradzieży, zaginięcia lub uszkodzenia przesyłki. Najlepszą ochroną jest wprowadzenie systemu zwrotu kosztów i/lub rekompensaty za przesyłki.

Poprawka 32

Punkt 28 A preambuŁy (nowy)

 

(28a) Komitet odpowiedzialny za wdrożenie dyrektywy 97/67/WE powinien monitorować ewolucję środków przyjętych przez państwa członkowskie w celu zapewnienia świadczenia usługi powszechnej, w szczególności ich aktualny i prawdopodobny wpływ na spójność społeczną i terytorialną. Ze względu na szczególne znaczenie liberalizacji usług pocztowych dla spójności regionalnej w komitecie powinni zasiadać nie tylko przedstawiciele państw członkowskich, lecz także przedstawiciele lokalnych i regionalnych władz z wszystkich państw członkowskich.

Uzasadnienie

Komitet posiada ważne uprawnienia w zakresie procesu wdrażania dyrektywy, które mają wpływ na spójność terytorialną. W związku z tym istotne jest, aby w komitecie zasiadali przedstawiciele regionalnego i lokalnego szczebla władz każdego państwa członkowskiego i zostali w ten sposób włączeni w proces wdrażania oraz mogli analizować wpływ na spójność społeczną i terytorialną.

Poprawka 33

Punkt 32 preambuły

(32) Krajowe organy regulacyjne, realizując swoje zadania wynikające z niniejszej dyrektywy, powinny, w razie konieczności, koordynować swoje działania z jednostkami regulacyjnymi innych państw członkowskich oraz z Komisją. Promowałoby to rozwój wewnętrznego rynku usług pocztowych oraz pomogłoby zapewnić we wszystkich państwach członkowskich jednolite stosowanie przepisów niniejszej dyrektywy, zwłaszcza w obszarach, w których prawo krajowe wdrażające prawo wspólnotowe daje krajowym organom regulacyjnym znaczną swobodę decydowania o zastosowaniu odnośnych zasad. Taka współpraca mogłaby się odbywać m.in. w Komitecie ustanowionym dyrektywą 97/67/WE lub w grupie zrzeszającej europejskich regulatorów. Państwa członkowskie powinny zdecydować, które jednostki są krajowymi organami regulacyjnymi do celów niniejszej dyrektywy.

(32) Krajowe organy regulacyjne, realizując swoje zadania wynikające z niniejszej dyrektywy, powinny koordynować swoje działania z jednostkami regulacyjnymi innych państw członkowskich oraz z Komisją. Promowałoby to rozwój wewnętrznego rynku usług pocztowych oraz pomogłoby zapewnić we wszystkich państwach członkowskich jednolite stosowanie przepisów niniejszej dyrektywy, zwłaszcza w obszarach, w których prawo krajowe wdrażające prawo wspólnotowe daje krajowym organom regulacyjnym znaczną swobodę decydowania o zastosowaniu odnośnych zasad. Taka współpraca mogłaby się odbywać m.in. w Komitecie ustanowionym dyrektywą 97/67/WE lub w grupie zrzeszającej europejskich regulatorów. Państwa członkowskie powinny zdecydować, które jednostki są krajowymi organami regulacyjnymi do celów niniejszej dyrektywy.

Uzasadnienie

Jednym z celów Komisji jest wzmocnienie krajowych organów regulacyjnych, aby osiągnąć między nimi jak najwyższy stopień współpracy.

Poprawka 34

Punkt 34 A preambuły (nowy)

 

(34a) Należy wskazać, że Komisja powinna udzielać pomocy państwom członkowskim w odniesieniu do różnych aspektów wykonywania niniejszej dyrektywy.

Poprawka 35

PUNKT 34 B PREAMBUŁY (nowy)

 

(34b) Niniejsza dyrektywa nie ma wpływu na warunki zatrudnienia, w tym na maksymalny czas pracy i minimalne okresy wypoczynku, minimalny wymiar rocznego płatnego urlopu wypoczynkowego, minimalne stawki płac oraz na zasady dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy, stosowane przez państwa członkowskie zgodnie z prawem wspólnotowym, nie wpływa również na stosunki między partnerami społecznymi, w tym na prawo do negocjowania i zawierania układów zbiorowych, prawo do strajku i akcji protestacyjnych, zgodnie z krajowym prawem i praktykami nienaruszającymi prawa wspólnotowego; nie ma też zastosowania do usług świadczonych przez agencje pracy tymczasowej. W stosownych przypadkach państwa członkowskie mogą odwzorować warunki pracy w swoich procedurach dotyczących zezwolenia.

Poprawka 36

ARTYKUŁ 1 PUNKT 2 LITERA (B)

Artykuł 2 punkt 8 (dyrektywa 97/67/WE)

(b) skreśla się pkt 8

skreślona

Uzasadnienie

Wydaje się (np. na podstawie załącznika do badania PWC), że w niektórych państwach członkowskich całkowita liberalizacja w dniu 1 stycznia 2009 r. byłaby zbyt wczesna. Te państwa członkowskie powinny mieć możliwość utrzymania obszaru zastrzeżonego przynajmniej do dnia 31 grudnia 2011 r. W celu zapewnienia uczciwych warunków rynkowych w tym okresie przejściowym udzielanie subsydiów krzyżowych powinno być zabronione i należy umożliwić stosowanie zasady wzajemności. Patrz nasza poprawka do art. 7.

Określenie poczty bezpośredniej jest w dalszym ciągu potrzebne, jeżeli zastrzeżony obszar zostaje utrzymany.

Ponadto zachowanie określenia poczty bezpośredniej oddaje w pełen sposób uznanie specyficznego charakteru tego konkretnego rynku pocztowego. W rzeczy samej, poczta bezpośrednia, z uwagi na jej specyficzne cechy, operatorów i elastyczność cenową, stanowi odrębny rynek pocztowy.

Definicja musi pozostać, ponieważ zastrzeżony obszar powinien być utrzymany, a poprawka do art. 7 zachowuje odwołanie i warunki mające zastosowanie do direct mail.

Definicja przesyłek typu „direct mail” pozostaje konieczna w przypadku utrzymania zastrzeżonego obszaru. Ponadto zachowanie definicji przesyłek typu „direct mail” jest ważnym sygnałem uznania specyfiki tego rynku w sektorze pocztowym.

Definicja „direct mail” (poczty bezpośredniej) jest nadal potrzebna w zmienionej dyrektywie pocztowej.

Poprawka mająca na celu zapewnienie spójności: definicji „direct mail”(poczty bezpośredniej) nie należy skreślać, jeżeli „direct mail” będzie nadal zastrzeżona, jak zaproponowano w art. 7.

Niezrozumiałe jest usunięcie definicji „przesyłka reklamowa”, co może sugerować, że ta przesyłka przestała być przesyłką pocztową. Można przypuszczać, że usunięcie tej definicji jest wynikiem zniesienia obszaru zastrzeżonego, ponieważ usługa „direct mail” była związana właśnie z definicją tego obszaru. Sytuacja ta budzi obawy, że ta grupa usług może być wyłączona spoza działania Dyrektywy. Dodanie „przesyłki reklamowej” do definicji przesyłki pocztowej i przywrócenie tej definicji w punkcie 8. wyeliminuje powyższe wątpliwości.

Poprawka 37

ARTYKUŁ 1 PUNKT 2 LITERA (B A) (nowa)

Artykuł 2 punkt 19 ustęp 1 (dyrektywa 97/67/WE)

 

(ba) Pkt 19 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

 

„(19) wymagania podstawowe: ogólne przyczyny nieekonomiczne, które mogą skłonić państwo członkowskie do narzucenia warunków świadczenia usług pocztowych. Przyczyny te obejmują tajemnicę korespondencji, bezpieczeństwo sieci w związku z przewozem towarów niebezpiecznych oraz poszanowanie warunków zatrudnienia i systemów opieki społecznej, ustanowionych aktem prawnym, rozporządzeniem lub przepisami administracyjnymi i/lub układem zbiorowym wynegocjowanym pomiędzy partnerami krajowymi oraz tam, gdzie jest to uzasadnione, ochronę danych, ochronę środowiska i planowanie regionalne.”

Poprawka 38

ARTYKUŁ 1 PUNKT 2 LITERA (C)

Artykuł 2 punkt 20 (dyrektywa 97/67/WE)

(c) dodaje się następujący punkt:

„20. usługi świadczone według taryfy jednoskładnikowej: usługi pocztowe, dla których taryfa określona jest w ogólnych warunkach operatorów świadczących usługę powszechną w odniesieniu do transportu pojedynczych przesyłek pocztowych.”

skreślona

Uzasadnienie

Jeśli poprzednia poprawka zostanie przyjęta, niniejszy tekst Komisji stanie się zbędny.

Poprawka 39

ARTYKUŁ 1 PUNKT 6

Artykuł 6 ustęp 1 (dyrektywa 97/67/WE)

Państwa członkowskie podejmują kroki w celu zapewnienia, że użytkownicy i przedsiębiorstwa świadczące usługi pocztowe będą regularnie otrzymywali wystarczająco szczegółowe i aktualne informacje dotyczące szczególnych funkcji oferowanych usług powszechnych, ze szczególnym uwzględnieniem ogólnych warunków dostępu do takich usług, a także cen oraz poziomów norm jakości. Informacje takie publikowane są w odpowiedni sposób.

Państwa członkowskie podejmują kroki w celu zapewnienia, że użytkownicy i przedsiębiorstwa świadczące usługi pocztowe będą regularnie otrzymywali od operatorów świadczących usługę powszechną wystarczająco szczegółowe i aktualne informacje dotyczące szczególnych funkcji oferowanych usług powszechnych, ze szczególnym uwzględnieniem ogólnych warunków dostępu do takich usług, a także cen oraz poziomów norm jakości. Informacje takie publikowane są w odpowiedni sposób.

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu wyjaśnienie tekstu. Operatorzy świadczący usługę powszechną powinni udzielać jasnych informacji na temat świadczonej przez siebie usługi powszechnej.

Skoro zastrzeżony obszar ma być utrzymany, odniesienie w niniejszym ustępie do operatorów usługi powszechnej musi pozostać.

Poprawka 40

ARTYKUŁ 1 PUNKT 7

Rozdział 3 tytuł (dyrektywa 97/67/WE)

Finansowanie usług powszechnych

Gwarantowane finansowanie usług powszechnych

Uzasadnienie

Finansowanie usługi powszechnej powinno być gwarantowane przez cały czas.

Poprawka 41

ARTYKUŁ 1 PUNKT 8

Artykuł 7 (dyrektywa 97/67/WE)

1. Od dnia 1 stycznia 2009 r. państwa członkowskie nie udzielają ani nie utrzymują w mocy wyłącznych i szczególnych praw w zakresie ustanawiania lub świadczenia usług pocztowych. Państwa członkowskie mogą finansować świadczenie usług powszechnych zgodnie z co najmniej jednym sposobem określonym w ust. 2, 3 i 4, lub z wszelkimi innymi sposobami zgodnymi z traktatem WE.

1. Od dnia 31 grudnia 2010 r. państwa członkowskie nie udzielają ani nie utrzymują w mocy wyłącznych i szczególnych praw w zakresie ustanawiania lub świadczenia usług pocztowych. Państwa członkowskie mogą finansować świadczenie usług powszechnych zgodnie z co najmniej jednym sposobem określonym w ust. 2, 3 i 4, lub z wszelkimi innymi sposobami zgodnymi z traktatem WE.

2. Państwa członkowskie mogą zapewniać świadczenie usług powszechnych poprzez zamówienie takich usług zgodnie z odnośnymi zasadami zamówień publicznych.

2. Państwa członkowskie mogą zapewniać świadczenie usług powszechnych poprzez zamówienie takich usług zgodnie z odnośnymi zasadami zamówień publicznych i rozporządzeniami, włączając w to możliwość bezpośredniego negocjowania i zawierania umów o świadczenie usług z usługodawcami.

3. Jeżeli państwo członkowskie ustali, że obowiązki świadczenia usługi powszechnej określone niniejszą dyrektywą pociągają za sobą koszt netto i stanowią nieuzasadnione obciążenie finansowe dla operatorów świadczących usługę powszechną, może wówczas:

3. Jeżeli państwo członkowskie ustali, że obowiązki świadczenia usługi powszechnej określone niniejszą dyrektywą pociągają za sobą koszt netto i stanowią nieuzasadnione obciążenie finansowe dla operatorów świadczących usługę powszechną, uruchamia jeden z mechanizmów wyszczególnionych w swoich planach krajowych przekazanych Komisji przed dniem 1 stycznia 2010 i stanowiących część sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady.

 

Krajowe plany mogą:

a) Wprowadzić mechanizm rekompensat dla takich przedsiębiorstw z funduszy publicznych;

a) Wprowadzić mechanizm rekompensat dla takich przedsiębiorstw z funduszy publicznych;

b) Podzielić koszt netto obowiązku świadczenia usługi powszechnej między operatorów usług i/lub użytkowników.

b) Podzielić koszt netto obowiązku świadczenia usługi powszechnej między operatorów usług i/lub użytkowników.

4. Jeżeli koszt netto zostaje podzielony zgodnie z ust. 3 lit. b, państwa członkowskie mogą ustanowić fundusz kompensacyjny, który może być finansowany z opłat wnoszonych przez operatorów usług i/lub użytkowników i zarządzany jest w tym celu przez jednostkę niezależną od beneficjenta lub beneficjentów. Państwa członkowskie mogą uzależnić udzielanie zezwoleń operatorom świadczącym usługę zgodnie z art. 9 ust. 2 od zobowiązania się do wniesienia finansowej składki do powyższego funduszu lub od zgodności z obowiązkiem świadczenia usługi powszechnej. W ten sposób finansowane mogą być jedynie usługi określone w art. 3.

4. Jeżeli koszt netto zostaje podzielony zgodnie z ust. 3 lit. b, państwa członkowskie mogą ustanowić fundusz kompensacyjny, który może być finansowany z opłat wnoszonych przez operatorów usług i/lub użytkowników i zarządzany jest w tym celu przez jednostkę niezależną od beneficjenta lub beneficjentów. Państwa członkowskie mogą uzależnić udzielanie zezwoleń operatorom świadczącym usługę zgodnie z art. 9 ust. 2 od zobowiązania się do wniesienia finansowej składki do powyższego funduszu lub od zgodności z obowiązkiem świadczenia usługi powszechnej. W ten sposób finansowane mogą być jedynie usługi określone w art. 3.

5. Państwa członkowskie zapewniają poszanowanie zasad przejrzystości, niedyskryminacji i proporcjonalności przy ustanawianiu funduszu kompensacyjnego oraz ustalaniu poziomu wkładów finansowych, o których mowa w ust. 3 i 4. Decyzje podjęte na podstawie ust. 3 i 4 oparte są na obiektywnych i weryfikowalnych kryteriach oraz są podawane do wiadomości publicznej.

5. Państwa członkowskie zapewniają poszanowanie zasad przejrzystości, niedyskryminacji i proporcjonalności przy ustanawianiu funduszu kompensacyjnego oraz ustalaniu poziomu wkładów finansowych, o których mowa w ust. 3 i 4. Decyzje podjęte na podstawie ust. 3 i 4 oparte są na obiektywnych i weryfikowalnych kryteriach oraz są podawane do wiadomości publicznej.

Poprawka 42

ARTYKUŁ 1 PUNKT 8 A (nowy)

Artykuł 7 a (nowy) (dyrektywa 97/67/WE)

 

(8a) Dodaje się nowy art. 7a w brzmieniu:

 

" Artykuł 7a

 

W zakresie niezbędnym dla zapewnienia utrzymania usługi powszechnej, państwa członkowskie mogą nadal zastrzegać usługi na rzecz operatorów usług powszechnych., które przystąpiły do UE po wejściu w życie dyrektywy 2002/39/WE lub państwa członkowskie o wyjątkowo trudnej topografii, zwłaszcza państwa charakteryzujące się ogromną liczbą wysp, mogą do dnia 31 grudnia 2012 r. nadal zastrzegać usługi na rzecz operatorów usług powszechnych, z zastrzeżeniem następujących ograniczeń i warunków:

 

a) Usługi te powinny być ograniczone do przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania korespondencji krajowej i przychodzącej korespondencji zagranicznej, zarówno za pomocą usługi przyspieszonego doręczenia, jak i zwykłej, w poniżej określonych granicach, dotyczących zarówno wagi, jak i ceny. Granica wagowa wynosi 50 gramów. Granica ta nie powinna mieć zastosowania, jeśli cena jest równa co najmniej dwu i półkrotności publicznej taryfy dla przesyłki w pierwszym przedziale wagowym najszybszej kategorii korespondencji.

 

b) Państwa członkowskie zamierzające skorzystać z tego wyjątkowego mechanizmu przejściowego zawiadamiają o tym Komisję w terminie co najmiej trzech miesięcy przed dniem wprowadzenia niniejszej dyrektywy w życie.

 

c) Państwa członkowskie, które zniosą obszary zastrzeżone po wejściu w życie niniejszej dyrektywy oraz przed dniem 31 grudnia 2012 r. mogą, w trakcie tego okresu przejściowego, odmówić wydania zezwolenia, o którym mowa w art. 9 ust. 2, dotyczącego świadczenia usług na rzeczonych zniesionych obszarach zastrzeżonych operatorom pocztowym świadczącym usługi w zakresie usługi powszechnej (a także kontrolowanym przez nich przedsiębiorstwom), którym przyznano obszar zastrzeżony w innym państwie członkowskim.

Poprawka 43

ARTYKUŁ 1 PUNKT 8 B (nowy)

Artykuł 8 (dyrektywa 97/67/WE)

 

(8b) Art. 8 dyrektywy 97/67/WE otrzymuje następujące brzmienie:

 

Przepisy art. 7 nie naruszają prawa państw członkowskich do:

 

- zapisania w ustawodawstwie krajowym specjalnych przepisów mających zastosowanie do operatorów świadczących usługę powszechną zgodnie z obiektywnymi, proporcjonalnymi i niedyskryminującymi kryteriami na potrzeby wykonania usługi powszechnej.

 

- decydowania, zgodnie z ustawodawstwem krajowym, o umiejscowieniu skrzynek na listy w miejscach publicznych, emisji znaczków pocztowych oraz o usługach doręczania przesyłek poleconych w ramach postępowania sądowego lub administracyjnego na potrzeby świadczenia usługi powszechnej.

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny nadal przyjmować specjalne przepisy na rzecz operatorów świadczących usługę powszechną, aby umożliwić wykonanie usługi powszechnej. Operatorzy świadczący usługę powszechną są bowiem objęci specjalnymi przepisami w różnych krajowych obszarach prawa, na przykład w ustawodawstwie dotyczącym transportu, co jest uzasadnione potrzebą wykonania usługi powszechnej.

Poprawka ta umożliwia państwom członkowskim ustanawianie praw specjalnych dla dostawców usług powszechnych w celu skutecznego świadczenia usługi powszechnej. Dostawcy usług powszechnych w różnych sektorach korzystają z rozmaitych specjalnych rozwiązań prawnych (np. dotyczących przepisów transportowych – możliwość przemieszczania się samochodów w niedziele) umożliwiających świadczenie usług powszechnych w sposób określony w państwach członkowskich.

Poprawka ta jest zapisana w taki sposób, aby te przepisy nie były uznane za „prawa specjalne” w rozumieniu komunikatu KE z 1998 r. dotyczącego sektora pocztowego.

Państwa członkowskie powinny nadal przyjmować specjalne przepisy na rzecz operatorów świadczących usługę powszechną, aby umożliwić wykonanie usługi powszechnej.

Właściwe jest, aby zezwolić państwom członkowskim na przyjmowanie pewnych postanowień korzystnych dla operatorów świadczących usługę publiczną, potrzebnych do skutecznego jej świadczenia. Operatorzy świadczący usługę publiczną korzystają na mocy różnych przepisów krajowych z pewnych specjalnych postanowień (np. co do przepisów dotyczących transportu - z wyjątków od zasad takich jak zakaz poruszania się ciężarówek po drogach publicznych w niedziele), które umożliwiają im świadczenie usługi powszechnej na zasadach określonych przez odpowiednie państwo członkowskie.

Należy zezwolić państwom członkowskim na kontynuowanie ustanawiania przepisów szczególnych na korzyść operatorów świadczących usługi powszechne, uzasadnionych potrzebą umożliwienia wykonywania usług powszechnych. Operatorzy świadczący usługi powszechne korzystają bowiem w ramach ustawodawstwa krajowego z przepisów szczególnych, np. w stosunku do ustawodawstwa mającego zastosowanie do transportu, uzasadnionych potrzebą wykonywania usług powszechnych.

Właściwe jest, aby zezwolić państwom członkowskim na przyjmowanie pewnych postanowień korzystnych dla operatorów świadczących usługę powszechną, potrzebnych do skutecznego jej świadczenia. Operatorzy świadczący usługę powszechną korzystają na mocy różnych przepisów krajowych z pewnych specjalnych postanowień (np. co do przepisów dotyczących transportu - z wyjątków od zasad takich jak zakaz poruszania się ciężarówek po drogach publicznych w niedziele), które umożliwiają im świadczenie usługi powszechnej na zasadach określonych przez odpowiednie państwo członkowskie.

Poprawka 44

ARTYKUŁ 1 PUNKT 10

Artykuł 9 (dyrektywa 97/67/WE)

1. W odniesieniu do usług znajdujących się poza zakresem usługi powszechnej zdefiniowanym w art. 3, państwa członkowskie mogą wprowadzić zezwolenia ogólne w stopniu niezbędnym do zagwarantowania zgodności z wymogami podstawowymi.

1. W odniesieniu do usług znajdujących się poza zakresem usługi powszechnej zdefiniowanym w art. 3, państwa członkowskie mogą wprowadzić zezwolenia ogólne w stopniu niezbędnym do zagwarantowania zgodności z wymogami podstawowymi.

2. W odniesieniu do usług objętych zakresem usługi powszechnej zdefiniowanym w art. 3, państwa członkowskie mogą wprowadzić procedury zezwoleń, w tym koncesje indywidualne, w stopniu niezbędnym do zagwarantowania zgodności z wymogami podstawowymi i zabezpieczenia usługi powszechnej.

2. W odniesieniu do usług objętych zakresem usługi powszechnej zdefiniowanym w art. 3 oraz do usług uznanych za mogące zastępować usługę powszechną, państwa członkowskie mogą wprowadzić procedury zezwoleń, w tym koncesje indywidualne, w stopniu niezbędnym do zagwarantowania zgodności z wymogami podstawowymi i zabezpieczenia usługi powszechnej.

Udzielane zezwolenia mogą:

3. Jeżeli państwa członkowskie wyznaczają jedno lub więcej przedsiębiorstw jako operatorów świadczących usługę powszechną zgodnie z art. 4 ust. 2, udzielane zezwolenia dla tych przedsiębiorstw mogą:

- w razie potrzeby, być powiązane z obowiązkiem świadczenia usługi powszechnej,

- w razie potrzeby, być powiązane z obowiązkiem świadczenia usługi powszechnej,

- jeżeli będzie istniała taka konieczność, narzucać wymagania dotyczące jakości, dostępności i świadczenia określonych usług,

- jeżeli będzie istniała taka konieczność, narzucać wymagania dotyczące jakości, dostępności i świadczenia określonych usług, nawet jeżeli w pewnym stopniu będą się one pokrywać z obowiązkiem świadczenia usługi powszechnej

- w razie potrzeby, być powiązane z obowiązkiem wnoszenia wkładu finansowego na rzecz mechanizmów współdzielenia, o których mowa w art. 7.

- w razie potrzeby, być powiązane z obowiązkiem wnoszenia wkładu finansowego na rzecz mechanizmów współdzielenia, o których mowa w art. 7, jeżeli świadczenie usługi powszechnej generuje koszty netto obciążające dostawcę usługi powszechnej lub usługodawców wyznaczonych zgodnie z art. 4.

 

4. Udzielanie zezwoleń innym operatorom niż wyznaczeni operatorzy świadczący usługę powszechną może, w razie potrzeby, być uzależnione od obowiązku wnoszenia wkładu finansowego na rzecz mechanizmu współdzielenia, o którym mowa w art. 7.

 

Państwa członkowskie mogą zezwolić tym przedsiębiorstwom na wybór między obowiązkiem wnoszenia wkładu na rzecz mechanizmu współdzielenia a zgodnością z obowiązkiem świadczenia usługi powszechnej.

O ile nie dotyczą one przedsiębiorstw wyznaczonych na operatorów świadczących usługę powszechną zgodnie z art. 4., udzielane zezwolenia nie mogą:

O ile nie dotyczą one przedsiębiorstw wyznaczonych na operatorów świadczących usługę powszechną zgodnie z art. 4., udzielane zezwolenia nie mogą:

- być ograniczone pod względem liczby,

- być ograniczone pod względem liczby,

- dla wymogów dotyczących takiej samej jakości, dostępności i realizacji, nakładać na operatora usług obowiązku świadczenia usługi powszechnej oraz, jednocześnie, konieczności wnoszenia wkładu finansowego na rzecz mechanizmu współdzielenia,

 

- powielać warunków mających zastosowanie do przedsiębiorstw na mocy innych niż właściwe dla branży przepisy ustawodawstwa krajowego,

 

- nakładać warunków technicznych lub operacyjnych innych niż niezbędne do wypełnienia zobowiązań wynikających z niniejszej dyrektywy.

- nakładać warunków technicznych lub operacyjnych innych niż niezbędne do wypełnienia zobowiązań wynikających z niniejszej dyrektywy.

3. Procedury, zobowiązania i wymogi, o których mowa w ust. 1 i 2, są przejrzyste, dostępne, niedyskryminacyjne, proporcjonalne, precyzyjne i jednoznaczne, podawane do wiadomości publicznej z wyprzedzeniem i oparte na obiektywnych kryteriach. Państwa członkowskie zapewniają, że uzasadnienie odmowy udzielenia zezwolenia w całości lub w części będzie komunikowane wnioskodawcy, a także muszą ustanowić procedurę odwoławczą.”

 

Poprawka 45

ARTYKUŁ 1 PUNKT 13

Artykuł 11 a (dyrektywa 97/67/WE)

Ilekroć niezbędna jest ochrona interesu użytkowników i/lub promocja efektywnej konkurencji, a także w świetle warunków krajowych, państwa członkowskie zapewniają przejrzyste i niedyskryminacyjne warunki dostępu do następujących elementów infrastruktury pocztowej lub usług: system kodów pocztowych, adresowa baza danych, skrzynki pocztowe, skrzynki zbiorcze i odbiorcze, informacja o zmianach adresów, usługa przekierowania, usługa zwrotu do nadawcy.

Ilekroć niezbędna jest ochrona interesu użytkowników i/lub promocja uczciwej i efektywnej konkurencji, a także w świetle warunków krajowych, państwa członkowskie zapewniają przejrzyste i niedyskryminacyjne warunki dostępu do poszczególnych elementów infrastruktury pocztowej lub usług.

Uzasadnienie

Fermi restando i principi generali di trasparenza e non discriminazione sull'accesso alla rete postale, già previsti dalla normativa vigente, non è affatto necessaria una regolamentazione dell'accesso alla rete postale. Alcuni Stati membri hanno già definito criteri di accesso alla rete, sulla base delle esigenze e delle caratteristiche dei propri mercati postali nazionali. La regolamentazione dell'accesso non può, infatti, essere definita in maniera generalizzata, ma dipende dalla situazione di ogni singolo mercato nazionale.

Inoltre, qualsiasi regolamentazione dell'accesso alla rete postale dovrebbe essere proporzionata agli altri limiti ed obblighi imposti al fornitore del servizio universale (come ad esempio la rimozione dell’area riservata).

Al limite, potrebbe essere consentito l’accesso a condizioni di trasparenza e non discriminazione ad alcuni servizi forniti dall’operatore postale, come il sistema di codice di avviamento postale.

Poprawka 46

ARTYKUŁ 1 PUNKT 13 A (nowy)
Artykuł 11 b (nowy) (dyrektywa 97/67/WE)

 

(13a) Dodaje się art. 11b w brzmieniu:

 

„Artykuł 11b

Niniejsza dyrektywa pozostaje bez uszczerbku dla odnośnych przepisów krajowych w sprawie ochrony danych osobowych oraz bez uszczerbku dla praw państw członkowskich w zakresie przyjmowania środków gwarantujących, tam gdzie to właściwe, dostęp do sieci pocztowej operatorów świadczących usługę powszechną lub innych elementów infrastruktury pocztowej na warunkach przejrzystości i niedyskryminacji.”

Uzasadnienie

Przepisy niniejszej dyrektywy nie powinny mieć wpływu na odnośne krajowe przepisy o ochronie danych osobowych, ponieważ np. adresowa baza danych podlega ustawodawstwu o ochronie danych osobowych.

Poprawka 47

ARTYKUŁ 1 PUNKT 14 LITERA (A)
Artykuł 12 tiret pierwsze (dyrektywa 97/67/WE)

- ceny muszą być przystępne i umożliwiać wszystkim uczestnikom dostęp do świadczonych usług. Państwa członkowskie mogą utrzymać lub wprowadzić bezpłatne usługi pocztowe dla niewidomych i niedowidzących

- ceny muszą być przystępne i umożliwiać wszystkim uczestnikom dostęp do świadczonych usług, niezależnie od położenia geograficznego i z uwzględnieniem specyficznych warunków krajowych. Państwa członkowskie publikują zasady i kryteria mające zagwarantować przystępność na szczeblu krajowym. Krajowe organy regulacyjne monitorują wszelkie zmiany cen i regularnie publikują sprawozdania. Państwa członkowskie zapewniają świadczenie bezpłatnych usług pocztowych dla osób niewidomych i niedowidzących.

Uzasadnienie

Obok dostępu fizycznego i geograficznego głównym elementem gwarantującym dostęp do tych usług jest cena powszechnych usług pocztowych. Przystępność cenową należy więc zagwarantować poprzez monitorowanie i interwencje krajowych organów regulacyjnych, tak aby usługi pocztowe również w przyszłości pozostały dostępne.

Poprawka 48

ARTYKUŁ 1 PUNKT 14 LITERA (B)
Artykuł 12 tiret drugie (dyrektywa 97/67/WE)

- ceny muszą być ustalane z uwzględnieniem kosztów i stymulować wzrost wydajności; ilekroć jest to konieczne dla ochrony ogólnego interesu publicznego, państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o stosowaniu jednolitej taryfy na całym terytorium kraju i/lub w stosunku do przesyłek do i z innych państw członkowskich, do usług świadczonych według taryfy jednoelementowej oraz do innych przesyłek,

- ilekroć jest to konieczne dla ochrony ogólnego interesu publicznego, państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o stosowaniu jednolitej taryfy na całym terytorium kraju i/lub w stosunku do przesyłek do i z innych państw członkowskich, wyłącznie do usług świadczonych według taryfy jednoelementowej.

Poprawka 49

ARTYKUŁ 1 PUNKT 14 LITERA (C)
Artykuł 12 tiret piąte ostatnie zdanie (dyrektywa 97/67/WE)

„Wszelkie takie taryfy zostaną także udostępnione konsumentom korzystającym z usług pocztowych na podobnych warunkach”.

„Wszelkie takie taryfy zostaną także udostępnione pozostałym konsumentom, w szczególności konsumentom indywidualnym i MŚP, korzystającym z usług pocztowych na podobnych warunkach”.

Uzasadnienie

Należy podkreślić, że chodzi o najbardziej wrażliwych konsumentów.

Poprawka 50

ARTYKUŁ 1 PUNKT 15
Artykuł 14 ustęp 2 (dyrektywa 97/67/WE)

2. Operatorzy świadczący usługę powszechną prowadzą odrębne rachunki w swoich wewnętrznych systemach rachunkowości, wyraźnie odróżniając takie usługi i produkty, w odniesieniu do których otrzymywana jest rekompensata finansowa z tytułu kosztów netto usługi powszechnej i takie, od których wnoszony jest wkład na rzecz takiego funduszu, od usług i produktów, których to nie dotyczy. Ta rozdzielność księgowa pozwala państwom członkowskim obliczać koszt netto usługi powszechnej. Takie wewnętrzne systemy rachunkowości powinny funkcjonować na podstawie konsekwentnie stosowanych i obiektywnie uzasadnionych zasad księgowania kosztów.

2. Operatorzy świadczący usługę powszechną prowadzą odrębne rachunki w swoich wewnętrznych systemach rachunkowości, wyraźnie odróżniając z jednej strony takie usługi i produkty, które należą do usługi powszechnej i w odniesieniu do których otrzymywana jest rekompensata finansowa z tytułu kosztów netto usługi powszechnej i takie, od których wnoszony jest wkład na rzecz takiego funduszu oraz, z drugiej strony, usługi i produkty, które nie należą do usługi powszechnej. Takie wewnętrzne systemy rachunkowości powinny funkcjonować na podstawie konsekwentnie stosowanych i obiektywnie uzasadnionych zasad księgowania kosztów.

Uzasadnienie

Poprawka wyjaśniająca.

Poprawka 51

ARTYKUŁ 1 PUNKT 15
Artykuł 14 ustęp 7 (dyrektywa 97/67/WE)

7. Na żądanie, szczegółowe informacje dotyczące rachunków uzyskiwane ze wspomnianych systemów są, z zachowaniem poufności, udostępniane krajowemu organowi regulacyjnemu i Komisji.

7. Na żądanie, szczegółowe informacje dotyczące rachunków uzyskiwane ze wspomnianych systemów są, z zachowaniem poufności, udostępniane krajowemu organowi regulacyjnemu i Komisji, zgodnie z art. 22a.

Uzasadnienie

Poprawka wyszczególnia warunki, na podstawie których operator świadczący usługi powszechne udostępnia informacje organowi regulacyjnemu.

Poprawka 52

ARTYKUŁ 1 PUNKT 15

Artykuł 14 ustęp 8 (dyrektywa 97/67/WE)

8. Jeżeli dane państwo członkowskie nie ustanowiło żadnego mechanizmu finansowania świadczenia usługi powszechnej, dozwolonego na podstawie art. 7 oraz jeżeli krajowy organ regulacyjny jest przekonany, że żaden z wyznaczonych operatorów świadczących usługę powszechną w danym państwie członkowskim nie otrzymuje pomocy państwa w formie ukrytej ani żadnej innej oraz, że konkurencja na rynku jest w pełni skuteczna, krajowy organ regulacyjny może podjąć decyzję o niestosowaniu wymogów niniejszego artykułu. Krajowy organ regulacyjny z wyprzedzeniem informuje Komisję o podjęciu jakiejkolwiek decyzji tego typu.

8. Jeżeli dane państwo członkowskie nie ustanowiło żadnego mechanizmu finansowania świadczenia usługi powszechnej, dozwolonego na podstawie art. 7 oraz jeżeli krajowy organ regulacyjny jest przekonany, że żaden z wyznaczonych operatorów świadczących usługę powszechną w danym państwie członkowskim nie otrzymuje pomocy państwa w formie ukrytej ani żadnej innej oraz, że konkurencja na rynku jest w pełni skuteczna, krajowy organ regulacyjny może podjąć decyzję o niestosowaniu wymogów niniejszego artykułu. Niniejszy artykuł ma jednak zastosowanie do uprzywilejowanych operatorów świadczących usługę powszechną do czasu wyznaczenia innych operatorów świadczących usługę powszechną. Krajowy organ regulacyjny z wyprzedzeniem informuje Komisję o podjęciu jakiejkolwiek decyzji tego typu.

Uzasadnienie

Artykuł 14 ma kluczowe znaczenie dla alokacji kosztów i w związku z tym również dla skutecznej konkurencji. Nawet jeżeli nie wyznaczono jeszcze innych operatorów usługi powszechnej, należy przestrzegać przepisów art. 14, aby poprzez alokację kosztów nie doprowadzić do powstania barier utrudniających wejście na rynek.

Poprawka 53

ARTYKUŁ 1 PUNKT 16

Artykuł 19 ustęp 1 (dyrektywa 97/67/WE)

Państwa członkowskie zapewniają, że przedsiębiorstwa świadczące usługi pocztowe udostępniają przejrzyste, proste i niekosztowne procedury obsługi reklamacji użytkowników usług pocztowych, w szczególności w przypadkach wiążących się z zaginięciem, kradzieżą, uszkodzeniem lub brakiem zgodności z normami jakości usługi (w tym procedury określające, kto ponosi odpowiedzialność w sprawach, w których występuje więcej niż jeden operator).

Państwa członkowskie zapewniają, że wszystkie przedsiębiorstwa świadczące usługi pocztowe udostępniają przejrzyste, proste i niekosztowne procedury obsługi reklamacji użytkowników usług pocztowych, w szczególności w przypadkach wiążących się z zaginięciem, kradzieżą, uszkodzeniem lub brakiem zgodności z normami jakości usługi (w tym procedury określające, kto ponosi odpowiedzialność w sprawach, w których występuje więcej niż jeden operator).

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu wyjaśnienie tekstu.

Poprawka 54

ARTYKUŁ 1 PUNKT 16
Artykuł 19 ustęp 2 (dyrektywa 97/67/WE)

Państwa członkowskie podejmują działania w celu zapewnienia, że procedury, o których mowa w akapicie pierwszym umożliwią rozstrzyganie sporów w sposób sprawiedliwy i szybki, wraz z ustanowieniem, o ile jest to uzasadnione, systemu zwrotu kosztów i/lub rekompensaty.

Państwa członkowskie podejmują działania w celu zapewnienia, że procedury, o których mowa w akapicie pierwszym umożliwią rozstrzyganie sporów w sposób sprawiedliwy i szybki, wraz z ustanowieniem systemu zwrotu kosztów i/lub rekompensaty.

Uzasadnienie

W celu zagwarantowania, że konsumenci będą otrzymywać rekompensatę z tytułu straty lub uszkodzenia przesyłki, należy przewidzieć system zwrotu kosztów.

Poprawka 55

ARTYKUŁ 1 PUNKT 20
Artykuł 22 a (dyrektywa 97/67/WE)

Państwa członkowskie zapewniają, że przedsiębiorstwa świadczące usługi pocztowe udzielają wszelkich informacji, w tym informacji finansowych oraz informacji o świadczeniu usługi powszechnej, niezbędnych w następujących celach:

Państwa członkowskie zapewniają, że operatorzy świadczący usługi pocztowe udzielają wszelkich informacji krajowemu organowi regulacyjnemu, w tym informacji finansowych oraz informacji o świadczeniu usługi powszechnej, mianowicie w następujących celach:

a) krajowym organom regulacyjnym do zapewnienia zgodności z przepisami niniejszej dyrektywy lub decyzjami wydanymi zgodnie z nią;

a) krajowym organom regulacyjnym do zapewnienia zgodności z przepisami niniejszej dyrektywy lub decyzjami wydanymi zgodnie z nią;

b) do jasno określonych celów statystycznych.

 

2. Przedsiębiorstwa bezzwłocznie udzielają takich informacji na żądanie, a także w ramach czasowych i w stopniu uszczegółowienia wymaganym przez krajowy organ regulacyjny. Zakres informacji wymaganych przez krajowy organ regulacyjny jest proporcjonalny do realizacji jego zadań. Krajowy organ regulacyjny podaje uzasadnienie żądania udzielenia informacji.

2. Wszystkie przedsiębiorstwa bezzwłocznie udzielają takich informacji na żądanie i w trybie poufnym, jeżeli to konieczne, a także w ramach czasowych i w stopniu uszczegółowienia wymaganym przez krajowy organ regulacyjny. Zakres informacji wymaganych przez krajowy organ regulacyjny jest proporcjonalny do realizacji jego zadań i nie są one wykorzystywane do celów inych niż te, dla których zostały uzyskane. Krajowy organ regulacyjny podaje uzasadnienie żądania udzielenia informacji.

Uzasadnienie

W tekście dyrektywy należy wyraźniej określić, kto ma udzielać pewnych informacji i komu.

Poprawka 56

ARTYKUŁ 1 PUNKT 21

Artykuł 23 (dyrektywa 97/67/WE)

Co trzy lata, przy czym po raz pierwszy nie później niż dnia 31 grudnia 2011 r., Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące stosowania niniejszej dyrektywy, w tym odpowiednie informacje o rozwoju sytuacji w sektorze, szczególnie w odniesieniu do aspektów gospodarczych, społecznych, związanych z zatrudnieniem i technologią, a także jakością usług. Do sprawozdania dołączane są, w razie potrzeby, wnioski dla Parlamentu Europejskiego i Rady.

Co cztery lata, przy czym po raz pierwszy nie później niż dnia 31 grudnia 2011 r., Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące stosowania niniejszej dyrektywy, w tym odpowiednie informacje o rozwoju sytuacji w sektorze, szczególnie w odniesieniu do aspektów gospodarczych, społecznych, związanych z zatrudnieniem i technologią, a także jakością usług. Do sprawozdania dołączane są, w razie potrzeby, wnioski dla Parlamentu Europejskiego i Rady.

Uzasadnienie

Dla pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty, a także mając na uwadze ograniczenie biurokracji, wystarczające jest składanie sprawozdań co cztery lata.

Obwieszczenie Komisji w sprawie stosowania reguł konkurencji do sektora pocztowego i w sprawie oceny pewnych środków publicznych odnoszących się do usług pocztowych (98/C 39/02) przestało być aktualne. Inwestorzy potrzebują pewności prawnej, w związku z czym konieczne są nowe wytyczne Komisji.

Poprawka 57

ARTYKUŁ 1 PUNKT 21
Artykuł 23 ustęp 1 a (nowy) (dyrektywa 97/67/WE)

 

1a. Najpóźniej 3 lata po faktycznym otwarciu rynku dla konkurencji zostanie przedstawione oddzielne sprawozdanie na temat globalnych trendów w rozwoju zatrudnienia w sektorze i warunków pracy stosowanych przez wszystkich operatorów w każdym państwie członkowskim. Sprawozdanie będzie zawierało również podsumowanie środków wykonawczych lub środków przyjętych w drodze negocjacji społecznych. Jeżeli w sprawozdaniu zostaną przedstawione przypadki zakłócania konkurencji, w razie potrzeby należy do niego dołączyć stosowne propozycje.

Uzasadnienie

Obecnie w sektorze usług pocztowych zatrudnienie znajduje 5 milionów osób. W tym kontekście i ze względu na znaczenie uregulowań socjalnych w sektorze usług pocztowych, zarówno z punktu widzenia uczciwej konkurencji jak i sprawiedliwości społecznej (należy zagwarantować, że konkurencyjność nie jest osiągana za cenę braku stabilności zatrudnienia), należy przyjąć klauzulę dotyczącą spotkań podsumowujących warunki pracy dominujące u operatorów (starych i nowych), a także środki wykonawcze przyjęte przez państwa członkowskie. Sprawozdanie pozwoli zapoznać się z najlepszymi praktykami i w razie konieczności zaproponować przyjęcie dodatkowych środków.

Poprawka 58

ARTYKUŁ 1 PUNKT 21 A (nowy)
Artykuł 23 a (nowy) (dyrektywa 97/67/WE)

 

(21a) Dodaje się nowy art. 23a w brzmieniu:

" Artykuł 23a

 

 

Komisja udziela pomocy państwom członkowskim w zakresie wdrażania niniejszej dyrektywy, co obejmuje wytyczne dotyczące obliczania wszelkich kosztów netto przed dniem 1 stycznia 2009 r. Państwa członkowskie przedstawiają Komisji swoje plany finansowania, o których mowa w art. 7 ust. 3, mogą też przedstawiać badania.

Poprawka 59

ARTYKUŁ 2 PUNKT 1 AKAPIT PIERWSZY

Państwa członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 31 grudnia 2008 r. Państwa członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji między tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

Państwa członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 31 grudnia 2009 r. Państwa członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji między tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

  • [1]  Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

UZASADNIENIE

1. Kontekst

Pod koniec roku 2006 Komisja przedstawiła:

1. wniosek dotyczący dyrektywy zmieniającej dyrektywę 97/67/WE w sprawie pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty (COM(2006) 594),

2. badanie perspektywiczne dotyczące oceny wpływu, jaki na usługę powszechną wywrze pełne urzeczywistnienie wewnętrznego rynku pocztowego w 2009 r. (COM(2006) 596),

3. dwa dokumenty zawierające wyniki oceny wpływu (SEC (2006) 1291 i 1292),

4. sprawozdanie w sprawie stosowania dyrektywy pocztowej (COM(2006) 595).

Przedkładając dokumenty wymienione w punktach 1) i 2), Komisja wypełnia swoje zobowiązanie zawarte w art. 7 ust. 3 dyrektywy pocztowej.

2. Prace przygotowawcze i badania Komisji

Wniosek Komisji opiera się na licznych badaniach: od 1997 r. zlecono przeprowadzenie 14 badań, a następnie dodatkowo 6 obszerniejszych badań między 2004 a 2006 rokiem. Ponadto odbyło się dziesięć warsztatów publicznych, a Eurobarometr wykonał badanie opinii publicznej na temat zadowolenia konsumentów. Oprócz tego Komisja przeprowadziła publiczne konsultacje, w ramach których wpłynęło 2295 kwestionariuszy i kolejne 103 opinie pisemne.

2.1 Badanie perspektywiczne

Badanie perspektywiczne opiera się w decydującym stopniu na wynikach badania sektorowego przeprowadzonego w 2006 r. przez firmę PriceWaterhouseCoopers (PWC), dotyczącego wpływu pełnego otwarcia rynku na usługę powszechną. Badanie jest dostępne w całości pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/internal_market/post/studies_de.htm .

W badaniu nie oczekuje się zasadniczych zmian w zakresie dostępu do usług pocztowych po pełnym otwarciu rynku. Jedynie w przypadku odległych obszarów wskazuje się na ewentualną potrzebę wprowadzenia dodatkowych środków, jeżeli uczestnicy rynku nie przedłożą zadowalających ofert.

W odniesieniu do jakości usług oczekuje się utrzymania standardów, jednak w przypadku mniej atrakcyjnych segmentów rynku wspomina się o możliwej konieczności kontroli regulacyjnej.

Ogólnie oczekuje się wyraźniejszego dopasowania oferowanych usług do potrzeb klientów i ich gotowości do płacenia. Jeżeli chodzi o kryterium przystępnych cen, Komisja uważa za możliwe wprowadzenie pułapów cenowych.

W kwestii finansowania usługi powszechnej Komisja stoi na stanowisku, że po otwarciu rynku siły rynkowe przyczynią się do bardziej efektywnego świadczenia usługi powszechnej oraz ograniczą koszty. Równocześnie podkreśla jednak, że przyszłości usługi powszechnej nie mogą określać wyłącznie siły rynkowe. Wspomina się o ewentualnej konieczności finansowania ad hoc i wprowadzenia środków regulacyjnych.

Jeżeli chodzi o zatrudnienie, wskutek pełnego otwarcia rynku oczekuje się zwiększenia ogólnych rozmiarów rynków pocztowych, a tym samym zapewnienia zatrudnienia przez operatorów świadczących usługę powszechną, a także tworzenia nowych miejsc pracy przez nowych operatorów.

W badaniu PWC stwierdzono, że otwarcie rynku w 2009 r. nie zaszkodzi usłudze powszechnej w żadnym państwie członkowskim. To stanowisko podzielają również inne badania. Za konieczne uznaje się w wyjątkowych przypadkach środki towarzyszące, natomiast ogólne przesunięcie terminu otwarcia nie jest uznawane za konieczne bądź właściwe.

Badanie wyraża obawę, że ewentualne opóźnienie otwarcia rynku stanowiłoby niewłaściwy sygnał dla rynku. Brak pewności w zakresie regulacji mógłby prowadzić do zahamowania inwestycji, koniecznych do sprostania nowym wyzwaniom rynkowym.

Jak stwierdzono w badaniu, odpowiednie środki towarzyszące, których celem jest zapewnienie świadczenia usługi powszechnej, powinny zostać podjęte na szczeblu państw członkowskich.

2.2 Ocena wpływu

W ocenie wpływu (SEC(2006) 1291 i 1292) opracowano najpierw cztery podstawowe opcje:

· Opcja A – brak wniosku legislacyjnego. Istotne jest, aby zdać sobie sprawę, że dyrektywa pocztowa zawiera w art. 27 „klauzulę wygaśnięcia”: zgodnie z nią dyrektywa pocztowa traci obowiązującą moc 31.12.2008 r., co oznacza, że jeżeli do tego dnia nie wejdzie w życie żaden nowy wniosek, to dla sektora pocztowego zastosowanie będą miały postanowienia Traktatu WE (zwłaszcza przepisy dotyczące konkurencji zawarte w art. 86, łącznie z decyzjami i/lub dyrektywami Komisji na mocy art. 86 ust. 3).

· Opcja B – zupełnie nowa, kompleksowa dyrektywa pocztowa.

· Opcja C – przedłużenie terminu obowiązywania obecnej dyrektywy pocztowej na okres po 2009 r. – likwidacji uległaby więc jedynie klauzula wygaśnięcia w art. 27.

· Opcja D – dostosowanie obowiązującej dyrektywy pocztowej – utrzymanie stworzonych ram i potraktowanie ich jako podstawy. Niniejsza dyrektywa realizuje tę strategię.

Opcje A i B zostały ostatecznie odrzucone w badaniach, opcje C i D – poddane dalszej analizie. Komisja opracowała następnie dziesięć konkretnych (szczegółowych) opcji politycznych, w których na próbę zmieniano różne parametry, takie jak zakres usługi powszechnej, normy usługi powszechnej, dostęp do zasadniczych elementów, mechanizmy finansowania, jednolite taryfy itd. Brak miejsca nie pozwala tu na bliższe zbadanie tej kwestii – sprawozdawca poleca lekturę analizy. Oczywiste jest, że wyniki tej oceny wpływu znajdują ostatecznie odzwierciedlenie w elementach wniosku w sprawie dyrektywy.

3. Szczegóły wniosku Komisji:

Celem wniosku Komisji jest:

· pełne urzeczywistnienie rynku wewnętrznego usług pocztowych, tzn. zniesienie szczególnych praw w sektorze pocztowym – przy jednoczesnym

· trwałym zapewnieniu usługi powszechnej charakteryzującej się wysoką jakością i przystępnymi cenami.

· Ponadto należy dokonać harmonizacji zasad regulacji usług pocztowych.

W odniesieniu do poszczególnych punktów:

Harmonogram: Komisja potwierdza termin pełnego otwarcia rynku (1.1.2009 r.), przewidziany w obecnej dyrektywie pocztowej – po upływie tej daty nie powinny istnieć żadne wyłączne lub szczególne prawa dla poszczególnych przedsiębiorstw.

Środki towarzyszące:

· Należy także zrezygnować z obowiązkowego wyznaczenia ex ante operatora lub operatorów świadczących usługę powszechną (w art. 4 obowiązującej obecnie wersji dyrektywy pocztowej). Państwa członkowskie powinny same ustalać stosowany przez nie mechanizm, tak aby zagwarantować świadczenie usługi powszechnej przez jedno lub więcej przedsiębiorstw. Warunki powierzania świadczenia usługi powszechnej muszą opierać się na zasadach obiektywizmu, przejrzystości, niedyskryminacji, proporcjonalności i minimalizacji zniekształcenia rynku.

· Dostosowanie taryf za usługę powszechną do kosztów. Odejście od zasady, zgodnie z którą ceny za usługę powszechną należy dostosowywać do kosztów, powinno być możliwe jedynie w jasno określonych i wyjątkowych przypadkach. Komisja proponuje, aby państwa członkowskie ograniczyły stosowanie jednolitej taryfy do przesyłek podlegających taryfom jednoskładnikowym, tzn. do takich usług, z których korzystają głównie konsumenci i małe przedsiębiorstwa (art. 12 tiret drugie).

· Finansowanie usługi powszechnej. Nowy art. 7 wymienia możliwości finansowania przez państwa członkowskie świadczenia usługi powszechnej po likwidacji wyłącznych praw. Katalog ten obejmuje:

· rekompensatę ze środków publicznych,

· zamówienia publiczne oraz

· utworzenie funduszu kompensacyjnego.

Pozostałe elementy wniosku:

· Państwa członkowskie mogą nadal przewidywać zezwolenia i koncesje indywidualne (art. 9), jednak we wniosku dokładniej sprecyzowano możliwe i zabronione warunki.

· Dostęp do kluczowej infrastruktury pocztowej i usług: proponuje się wprowadzenie nowego art. 11a, który pod pewnymi warunkami upoważnia państwa członkowskie do zapewnienia przejrzystych i niedyskryminacyjnych warunków dostępu do określonych elementów infrastruktury pocztowej (system kodów pocztowych, skrzynki pocztowe, skrzynki odbiorcze itd.).

· Wzmocnienie ochrony konsumenta (art. 19): następuje tu m.in. rozszerzenie minimalnych zasad dotyczących procedur reklamacyjnych poza operatorów świadczących usługę powszechną.

· Krajowe organy regulacyjne: organy regulacyjne będą odgrywały zasadniczą rolę, w szczególności w okresie przechodzenia do rynku konkurencyjnego. Art. 22 zawiera wymóg rozdzielenia funkcji regulacyjnych od ewentualnej własności operatorów pocztowych oraz większej przejrzystości w podziale funkcji regulacyjnych.

4. Ocena i zalecenia sprawozdawcy:

Oprócz kwestii potwierdzenia daty docelowej (2009 r.) dla zastrzeżonego obszaru, w gruncie rzeczy chodzi o następujące zagadnienia:

· Zakres usługi powszechnej – dalszy rozwój w kierunku środka ochrony konsumenta.

· Mechanizmy finansowania – czy po likwidacji zastrzeżonego obszaru konieczne są alternatywne mechanizmy finansowania usługi powszechnej?

· Dostęp do określonych elementów infrastruktury pocztowej – czy są konieczne szczególne przepisy w tym zakresie?

Sprawozdawca przeprowadził szereg szczegółowych rozmów z podmiotami sektora pocztowego i uzyskał kompleksowy obraz ich wyobrażeń na ten temat. Z uwagi na obszerny materiał pochodzący z analiz sprawozdawca jest zdania, że Parlament dysponuje obecnie wystarczającą podstawą do podjęcia decyzji, a dalsze przesłuchania itp. są zbędne.

Sprawozdawca wyraża przekonanie, że wniosek Komisji zasadniczo stanowi krok we właściwym kierunku i popiera jego ogólne podejście:

Termin 2009 r. nie powinien stanowić niespodzianki dla operatorów pocztowych – został on zawarty już w dyrektywie pocztowej w obecnej formie i tym samym opiera się na świadomej decyzji europejskiego ustawodawcy. Czas na przygotowania był wystarczający i zdaniem sprawozdawcy obecnie ważne jest, aby dać jasny i wiarygodny sygnał do otwarcia rynku. Dalsze opóźnienia spowodowałyby niepewność i dezorientację podmiotów, a ostatecznie ukarałyby te kraje i przedsiębiorstwa, które zrobiły postępy. Sprawozdawca przypomina także pozytywny bilans dotychczasowego rozwoju rynku i zakładanych ram harmonizacji, jaki sporządził Parlament w sprawozdaniu z własnej inicjatywy już w lutym 2006 r. (P6_TA(2006)0040).

Sprawozdawca wnosi jednak szereg poprawek do kilku punktów, które wymagają uzupełnienia bądź wyjaśnienia. Zasadniczą treść tych poprawek przedstawiono poniżej:

a) Należy znaleźć racjonalne rozwiązanie kwestii zakresu usługi powszechnej. Drobni klienci prywatni nadal potrzebują ochrony bądź gwarancji w rozumieniu art. 3, aby móc wysyłać i otrzymywać niewielkie ilości listów na rozsądnych warunkach. Zupełnie inne warunki obowiązują natomiast większe podmioty gospodarcze. Dostawa przesyłek masowych odbywa się zgodnie z zasadami konkurencji i jest zależna od popytu. Usługodawcy działają elastycznie i przygotowują nowe oferty. Sprawozdawca proponuje, by wziąć pod uwagę tę ambiwalentną sytuację i przekształcić usługę powszechną w środek ochrony konsumentów, czyli ograniczyć ją do pojedynczych przesyłek. Duże podmioty gospodarcze czy też nadawcy masowi nie wymagają specjalnej ochrony, co pozwoliłoby na uniknięcie niepotrzebnych ingerencji w tego rodzaju usługi (por. poprawki do punktu 14 preambuły oraz art. 3 ust. 1).

b) Sprawozdawca zdaje sobie sprawę ze znaczenia, jakie mają dla konsumenta przystępne ceny usług pocztowych. Dlatego właściwe jest pozostawienie tego punktu również w zmienionej dyrektywie. Dwie poprawki do art. 12 powinny wyjaśnić odnośne pojęcia i zaakcentować możliwości krajowych organów regulacyjnych w tym zakresie.

c) Kolejnym ważnym i złożonym zagadnieniem jest status i prawa pracowników w sektorze pocztowym. Sprawozdawca proponuje w tym miejscu przyjęcie nowego art. 9 ust. 3a, którego celem jest wyjaśnienie uprawnień państw członkowskich w zakresie regulacji warunków zatrudnienia.

d) Kwestia rachunkowości i rachunków (nowe brzmienie art. 14) ma zasadnicze znaczenie, ponieważ niedokładna alokacja kosztów może z łatwością doprowadzić do zakłóceń na rynku. Sprawozdawca wnosi poprawkę, która ma na celu precyzyjniejsze zdefiniowanie alokacji kosztów ogólnych (kosztów, których nie można przypisać bezpośrednio określonej usłudze lub produktowi). Kolejna poprawka ma zagwarantować stosowanie art. 14 również w przypadku, gdy nie wyznaczono jeszcze następnego operatora usługi powszechnej, ponieważ nawet jeżeli istnieje tylko jeden operator, to zniekształcona alokacja jego kosztów mogłaby się okazać barierą utrudniającą wejście na rynek.

e) Kwestia alokacji kosztów wiąże się z zagadnieniem subwencjonowania krzyżowego. Sprawozdawca wnosi dwie poprawki odnoszące się do punktów preambuły. Po pierwsze należy wyjaśnić, że monitorowanie subsydiów krzyżowych wchodzi w zakres kompetencji Komisji; w związku z tym należy skreślić punkt 25 preambuły. Celem poprawki do punktu 26 preambuły jest natomiast jasne przypisanie kosztów ogólnych zgodnie z zasadą przyczynowości w celu uniknięcia subwencjonowania krzyżowego.

f) Innym ważnym elementem sprawnie działającego rynku pocztowego są jasne reguły prawa konkurencji i pomocy państwa. W tym miejscu sprawozdawca proponuje dwie poprawki (do punktu 26a preambuły i art. 23), które kładą nacisk na wytyczne Komisji dotyczące tych kwestii.

g) Poprawki dotyczące przekazywania informacji statystycznych (art. 22a ust. 1b) oraz wydłużenia czasu na składanie sprawozdań przez Komisję (art. 23) służą zmniejszeniu obciążeń administracyjnych i biurokratycznych.

h) Dalsze poprawki dotyczą dostępu do sieci dystrybucyjnej (art. 11a) oraz interoperacyjności (punkt 22 preambuły).

W odniesieniu do kwestii finansowania sprawozdawca uważa, że lista Komisji (art. 7) oferuje państwom członkowskim właściwe rozwiązania. Ponadto w trakcie konsultacji sprawozdawcy zgłaszano na bieżąco dodatkowe rozwiązania; brak było jednak przekonujących alternatyw. W związku z tym zrezygnowano z wniesienia poprawek do tego punktu.

Na koniec sprawozdawca wskazuje ponownie na opisaną powyżej klauzulę wygaśnięcia (31.12.2008 r.). Data ta stanowi dla Parlamentu i Rady zachętę do zdecydowanych działań, jeżeli nie chcemy narazić się na ryzyko, że na początku 2009 r. dyrektywa straci moc obowiązującą, co zmusi nas do powrotu do prawa pierwotnego i wytrąci nam z ręki uprawnienia ustawodawcze.

OPINIA Komisji Gospodarczej i Monetarnej (22.5.2007)

dla Komisji Transportu i Turystyki

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 97/67/WE w sprawie pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty
(COM(2006)0594 – C6‑0354/2006 – 2006/0196(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Pervenche Berès

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Zgodnie z drugą dyrektywą pocztową 2002/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r., Komisja Europejska, na podstawie ekspertyzy przeprowadzonej przez PriceWaterhouseCoopers w 2006 r.[1] przyjęła dnia 18 października 2006 r. wniosek w sprawie dyrektywy dotyczącej pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych we Wspólnocie.

Główną sformułowaną w tym wniosku propozycją jest zniesienie od dnia 1 stycznia 2009 r. „zastrzeżonego obszaru” (monopol rezydualny), ustalonego na poziomie 50 gramów.

Najistotniejsze pytanie stawiane na tym ostatecznym etapie liberalizacji rynku pocztowego dotyczy finansowania powszechnych usług i ewentualnych dodatkowych zobowiązań wynikających z świadczenia powszechnych usług pocztowych.

I - Dwie główne osie wniosku Komisji

1) Zagwarantowanie zgodności liberalizacji i finansowania powszechnych usług

Ø Główne propozycje Komisji Europejskiej wyrażone są w przepisach nowego art. 7 wprowadzonego przez nią do dyrektywy pocztowej, który:

– znosi „zastrzeżony obszar” od dnia 1 stycznia 2009 r. (ust. 1);

– wprowadza zasadę zapewniającą świadczenie usług powszechnych w ramach konkurencji i poszanowania przez zainteresowane państwa członkowskie odnośnych zasad zamówień publicznych (ust. 2);

– wprowadza zasadę oceny kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych i możliwość innego sposobu jego finansowania (ust. 3):

– poprzez pomoc państwa lub

– poprzez fundusz kompensacyjny, finansowany ewentualnie z opłat wnoszonych przez operatorów usług i/lub użytkowników;

– lub przez mechanizm „pay-or-play”, uzależniający udzielanie zezwoleń od zgodności z obowiązkiem świadczenia usług powszechnych lub od zobowiązania wniesienia składki finansowej do funduszu kompensacyjnego.

Ø We wniosku Komisji określone zostają również procedury udzielania zezwoleń i koncesji związanych ze zgodnością z podstawowymi wymaganiami w ramach świadczenia powszechnej usługi (art. 9), przejrzyste i niedyskryminujące warunki dostępu do sieci podrzędnych (na etapie dystrybucji) infrastruktury pocztowej (art. 11 a); odrębność zasad rachunkowości i obliczania kosztów stosowanych przez operatorów świadczących usługi rynkowe w stosunku do zasad stosowanych przez operatorów świadczących usługi powszechne (art. 14).

Ø Wniosek formułuje zasady ochrony konsumentów i zasady postępowania

w przypadku reklamacji (art. 19) oraz zakres obowiązków krajowych organów regulacyjnych (art. 22).

2) Finansowanie powszechnej usługi: szeroki wybór rozwiązań proponowanych państwom członkowskim

Ø W miejsce „zastrzeżonego obszaru” Komisja proponuje państwom członkowskim szereg sposobów finansowania, spośród których mogą one dokonać wyboru (zasada pomocniczości):

fundusz kompensacyjny finansowany z opłat nałożonych na nowych operatorów lub na przedmiot świadczonych usług;

procedura udzielania zezwolenia uwzględniająca strefę rentowną i nierentowną;

procedura typu „pay-or-play”, która polegałaby na wyborze finansowania powszechnej usługi lub uiszczania opłaty, co prowadziłoby do połączenia dwóch poprzednich procedur.

II - Nowe propozycje sprawozdawczyni:

1) Propozycja pierwsza: zachowanie „obszaru zastrzeżonego” jako jednego z proponowanych państwom członkowskim sposobów finansowania usług powszechnych

Komisja Europejska w swym wniosku dotyczącym dyrektywy uznała różne sposoby finansowania usług powszechnych za godne rozważenia, dlatego nie widzimy obiektywnych powodów do rezygnacji z „obszaru zastrzeżonego”:

-          Żaden z nowych sposobów finansowania w praktyce nie okazał się niepodważalnie lepszy od „obszaru zastrzeżonego”, wobec którego użytkownicy nie zgłaszają żadnych zastrzeżeń, który jest przejrzysty, neutralny, nie wymaga pomocy publicznej, oszczędny jeżeli chodzi o koszty transakcji oraz liczbę sporów oraz, ogólnie rzecz biorąc, który jest uzasadniony z ekonomicznego punktu widzenia.

-          Po drugie, poszanowanie zasady „pomocniczości” wyboru sposobu finansowania usługi powszechnej wyklucza odrzucenie jednego z tych sposobów.

Najnowsze badania naukowe[2] wykazały jasno, że zmienne krajowe, takie jak topografia, gęstość zaludnienia i nawyki konsumenckie w dziedzinie usług pocztowych (średnia liczba przesyłek na jednego mieszkańca) powodują znaczne różnice kosztów tej samej usługi, a więc nie tyle sam „obszar zastrzeżony” wzbudza protesty, ale raczej utrzymanie takiego samego limitu (obecnie wynoszącego 50 g.) we wszystkich państwach członkowskich.

Dlatego wyłączenie „obszaru zastrzeżonego” ze sposobów finansowania powszechnych usług pocztowych nie jest uzasadnione ani względami ekonomicznymi ani racjonalnymi, przy dokładnym wyliczeniu kosztów świadczenia tych usług w poszczególnych państwach członkowskich, zgodnie z podanymi wyżej zmiennymi krajowymi.

2)        Propozycja druga: określenie wielkości „obszaru zastrzeżonego” dla danego państwa członkowskiego na zasadzie realnych kosztów / proporcjonalności limitów.

O ile zaproponowanie państwom członkowskim nowego rodzaju instrumentów finansowania usług powszechnych wydaje się normalne, to można wyrazić żal, że:

Ø Komisja Europejska nie przeprowadziła poważnej i niezależnej analizy porównawczej dotyczącej ich kosztów, zaobserwowanych lub potencjalnych korzyści wynikających z różnych proponowanych sposobów finansowania usługi powszechnej, w tym również „obszaru zastrzeżonego”.

Ø Komisja Europejska nie zaproponowała w żadnym momencie dostosowania zakresu „obszaru zastrzeżonego” w zależności od kosztów świadczenia usługi powszechnej w różnych państwach członkowskich wynikających z obliczeń zawartych w różnych opracowaniach naukowych[3], tak aby sposób finansowania przeciwdziałał pozycji dominującej i zakłóceniom konkurencji, faktycznie przez ten obszar powodowane ze względu na brak dostosowania do realnych kosztów usługi.

W związku z powyższym sprawozdawczyni proponuje:

1.  Ponowne wprowadzenie „obszaru zastrzeżonego” w artykule 7, jako jednego ze sposobów finansowania usługi powszechnej, proponowanego państwom członkowskim, z zastrzeżeniem dostosowania go do kosztów realnie ponoszonych przez państwa członkowskie w ramach świadczenia wspomnianej usługi powszechnej.

2.  Zaproponowanie Komisji przeprowadzenia szczegółowej oceny porównawczej różnych sposobów finansowania, na podstawie niezależnej ekspertyzy sporządzonej w oparciu o ocenę porównawczą różnych rozwiązań w dziedzinie finansowania stosowanych na świecie, w terminie do dnia 1 stycznia 2009 r.

3. Sporządzenie na podstawie wyników tej ekspertyzy propozycji całkowitej liberalizacji wewnętrznego rynku usług pocztowych pozostawiającej do wyboru różne sposoby finansowania powszechnej usługi pocztowej lub przyjęcie jednego z nich.

POPRAWKI

Komisja Gospodarcza i Monetarna zwraca się do Komisji Transportu i Turystyki, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję[4]Poprawki Parlamentu

Poprawka 1

PUNKT 3 A PREAMBUŁY (nowy)

 

(3a) Dalsze opóźnienie pełnej liberalizacji byłoby szkodliwe zarówno dla przedsiębiorczości w UE, jak i dla konsumentów. Rozwój w zakresie zastępowania, ewolucja techniczna oraz zmiana zachowań konsumentów przeczą zasadności utrzymania istniejących monopoli oraz subsydiów krzyżowych w sektorze pocztowym.

Poprawka 2

PUNKT 4 PREAMBUŁY

(4) Środki w tej dziedzinie powinny być tak skonstruowane, by zadania Wspólnoty wynikające z art. 2 traktatu WE, a mianowicie promowanie w całej Wspólnocie harmonijnego, zrównoważonego i stałego rozwoju działalności gospodarczej, wysokiego poziomu zatrudnienia i ochrony socjalnej, zrównoważonego i nieinflacyjnego wzrostu, wysokiego stopnia konkurencyjności i konwergencji działań gospodarczych, podwyższania poziomu i jakości życia oraz spójności gospodarczej i społecznej oraz solidarności między państwami członkowskimi także zostały osiągnięte jako cele.

(4) Środki w tej dziedzinie powinny być tak skonstruowane, by zadania Wspólnoty wynikające z art. 2 traktatu WE, a mianowicie promowanie w całej Wspólnocie harmonijnego, zrównoważonego i stałego rozwoju działalności gospodarczej, wysokiego poziomu zatrudnienia i ochrony socjalnej, zrównoważonego i nieinflacyjnego wzrostu, wysokiego stopnia konkurencyjności i konwergencji działań gospodarczych, podwyższania poziomu i jakości życia oraz spójności gospodarczej i społecznej oraz solidarności między państwami członkowskimi także zostały osiągnięte jako cele. W szczególności należy dołożyć starań, by środki w tej dziedzinie nie doprowadziły do niestabilnych warunków pracy. Należy zapewnić równe warunki konkurencji wszystkim uczestnikom rynku.

Uzasadnienie

Podczas otwierania rynku należy pamiętać, że warunki pracy wymagają szczególnej ochrony, zwłaszcza w zakresie stabilności zatrudnienia oraz zarobków. Należy zapewnić jednakowe warunki dla wszystkich uczestników rynku, zapobiegając w ten sposób zakłóceniom konkurencji.

Poprawka 3

PUNKT 4 A PREAMBUŁY (nowy)

 

(4a) Europejskie rynki pocztowe przeszły w ostatnich latach radykalne zmiany, a siłą napędową tej ewolucji był rozwój technologiczny i większa konkurencja wypływająca z deregulacji. Z uwagi na globalizację niezbędne jest przyjęcie aktywnej i nastawionej na rozwój postawy, tak aby nie pozbawić nas samych oraz naszych obywateli korzyści wypływających z tych zmian.

Poprawka 4

PUNKT 8 PREAMBUŁY

(8) Jak wynika z przeprowadzonych badań perspektywicznych, podstawowy cel, jakim jest zagwarantowanie trwałego świadczenia usługi powszechnej odpowiadającej normie jakości zdefiniowanej przez państwa członkowskie zgodnie z dyrektywą 97/67/WE może zostać osiągnięty w całej Wspólnocie do 2009 r. bez potrzeby zastrzeżonego obszaru.

(8) Jak wynika z przeprowadzonych badań perspektywicznych, a w szczególności z uwagi na alternatywnych rozwiązania w zakresie finansowania, podstawowy cel, jakim jest zagwarantowanie trwałego świadczenia usługi powszechnej odpowiadającej normie jakości zdefiniowanej przez państwa członkowskie zgodnie z dyrektywą 97/67/WE nie może zostać osiągnięty w całej Wspólnocie do 2009 r. bez utrzymania zastrzeżonego obszaru dla państw członkowskich, w których taka metoda finansowania okazuje się konieczna.

Uzasadnienie

Dopóki Komisja nie przedstawi pełnego przeglądu metod finansowania usługi powszechnej, oraz z uwagi na trudności, jakich doświadczają niektóre państwa członkowskie, nie można wykluczyć stosowania zastrzeżonego obszaru jako metody finansowania usługi powszechnej.

Poprawka 5

PUNKT 10 A PREAMBUŁY (nowy)

 

(10a) Jeżeli powszechna usługa ma zostać utrzymana i finansowana bez dużych dotacji państwowych, rynek musi zostać poddany liberalizacji, a operatorom świadczącym usługę należy umożliwić działanie i wzajemne konkurowanie w warunkach równych szans. Nie stanie się tak, dopóki warunki będą różne w związku z tym, że niektóre stare państwa członkowskie podjęły działania z chwilą przyjęcia dyrektywy 97/67, podczas gdy inne nie poczyniły kroków przygotowujących do stopniowego i kontrolowanego przystąpienia do liberalizacji.

Poprawka 6

PUNKT 24 PREAMBUŁY

(24) Zarówno ze względu na równowagę finansową usługi powszechnej, jak i na ograniczanie zniekształceń rynku w całkowicie konkurencyjnym środowisku ważne jest, aby od zasady, że ceny odzwierciedlają normalne warunki i koszty komercyjne, odstępowano jedynie w celu ochrony interesu publicznego. Cel ten osiąga się poprzez zezwalanie państwom członkowskim na dalsze utrzymywanie jednolitych taryf dla poczty objętej taryfą jednoskładnikową, usługi z której konsumenci oraz małe i średnie przedsiębiorstwa korzystają najczęściej. Poszczególne państwa członkowskie mogą również utrzymać jednolite taryfy dla niektórych innych przesyłek w celu ochrony ogólnego interesu publicznego, takich jak dostęp do kultury, spójność regionalna i społeczna.

(24) W zaostrzonym konkurencyjnym środowisku ważne jest zapewnienie operatorom świadczącym usługę powszechną niezbędnej elastyczności taryfowej w celu zapewnienia finansowej opłacalności świadczenia usługi powszechnej. Dlatego z jednej strony ważne jest, aby państwa członkowskie tylko w ograniczonych przypadkach nakładały taryfy stanowiące odstępstwo od zasady, że ceny odzwierciedlają popyt i normalne koszty komercyjne. Cel ten osiąga się poprzez zezwalanie państwom członkowskim na dalsze utrzymywanie jednolitych taryf dla poczty objętej taryfą jednoskładnikową, usługi z której konsumenci oraz małe i średnie przedsiębiorstwa korzystają najczęściej. Poszczególne państwa członkowskie mogą również utrzymać jednolite taryfy dla niektórych innych przesyłek w celu ochrony ogólnego interesu publicznego, takich jak dostęp do kultury, spójność regionalna i społeczna. Zasada kształtowania ceny na podstawie kosztów nie wyklucza możliwości stosowania przez operatorów świadczących usługę powszechną jednolitych taryf dla usług świadczonych w związku z usługą powszechną.

Uzasadnienie

Należy wyciągnąć wnioski z wyboru progresywnej liberalizacji opierającej się na zasadach taryfowych mających zastosowanie do operatorów usługi powszechnej. Powinna jej towarzyszyć niezbędna elastyczność dla operatorów świadczących usługę powszechną, aby mogli oni sprostać konkurencji i dostosować się do potrzeb rynku.

Poprawka 7

PUNKT 25 PREAMBUŁY

(25) Ze względu na specyfikę krajową związaną z regulacją warunków, w których uprzywilejowany operator świadczący usługę powszechną musi działać w całkowicie konkurencyjnym środowisku, właściwe jest pozostawienie państwom członkowskim swobody decyzji, jak najlepiej monitorować subsydia krzyżowe.

skreślony

Poprawka 8

PUNKT 26 PREAMBUŁY

(26) Z uwagi na przejście do całkowicie konkurencyjnego rynku właściwe jest wymaganie od państw członkowskich, aby utrzymały wobec operatorów świadczących usługę powszechną obowiązek prowadzenia odrębnych i przejrzystych rachunków, z zastrzeżeniem niezbędnych modyfikacji. Dzięki temu obowiązkowi krajowe organy regulacyjne, organy ds. konkurencji i Komisja powinny dysponować informacjami niezbędnymi do podejmowania decyzji dotyczących usługi powszechnej oraz do monitorowania uczciwości warunków rynkowych do czasu, gdy konkurencja stanie się efektywna. Współpraca między krajowymi organami regulacyjnymi nad dalszym rozwojem wzorców odniesienia i wytycznych w tej dziedzinie powinna przyczynić się do zharmonizowanego stosowania tych zasad.

(26) Z uwagi na przejście do całkowicie konkurencyjnego rynku oraz w celu zagwarantowania, że subsydia krzyżowe między usługami powszechnymi a usługami niepowszechnymi nie mają negatywnego wpływu na warunki konkurencji tych pierwszych, właściwe jest wymaganie od państw członkowskich, aby utrzymały wobec operatorów świadczących usługę powszechną obowiązek prowadzenia odrębnych i przejrzystych rachunków, z zastrzeżeniem niezbędnych modyfikacji. Dzięki temu obowiązkowi krajowe organy regulacyjne, organy ds. konkurencji i Komisja powinny dysponować informacjami niezbędnymi do podejmowania decyzji dotyczących usługi powszechnej oraz do monitorowania uczciwości warunków rynkowych do czasu, gdy konkurencja stanie się efektywna. Współpraca między krajowymi organami regulacyjnymi nad dalszym rozwojem wzorców odniesienia i wytycznych w tej dziedzinie powinna przyczynić się do zharmonizowanego stosowania tych zasad.

Poprawka 9

PUNKT 27 A PREAMBUŁY (nowy)

 

(27a) Mając na uwadze fakt, że znaczna część usług pocztowych jest już otwarta na konkurencję, a operator świadczący usługę powszechną w zastrzeżonych obszarach również spotyka się z konkurencję z uwagi na wykorzystywanie przez konsumentów nowych technologii komunikacyjnych takich, jak system poczty elektronicznej, co stawia operatora świadczącego usługę powszechną przed koniecznością modernizacji i restrukturyzacji działalności.

Uzasadnienie

Faktem jest, że w znacznej części usług pocztowych istnieje konkurencja. Użytkownicy nowych technologii komunikacyjnych stwarzają pole do konkurencji, z którą musi zmierzyć się operator świadczący usługę powszechną w zastrzeżonym obszarze, i tym samym zmuszają go do modernizacji i restrukturyzacji działalności.

Poprawka 10

PUNKT 32 PREAMBUŁY

(32) Krajowe organy regulacyjne, realizując swoje zadania wynikające z niniejszej dyrektywy, powinny, w razie konieczności, koordynować swoje działania z jednostkami regulacyjnymi innych państw członkowskich oraz z Komisją. Promowałoby to rozwój wewnętrznego rynku usług pocztowych oraz pomogłoby zapewnić we wszystkich państwach członkowskich jednolite stosowanie przepisów niniejszej dyrektywy, zwłaszcza w obszarach, w których prawo krajowe wdrażające prawo wspólnotowe daje krajowym organom regulacyjnym znaczną swobodę decydowania o zastosowaniu odnośnych zasad. Taka współpraca mogłaby się odbywać m.in. w Komitecie ustanowionym dyrektywą 97/67/WE lub w grupie zrzeszającej europejskich regulatorów. Państwa członkowskie powinny zdecydować, które jednostki są krajowymi organami regulacyjnymi do celów niniejszej dyrektywy.

(32) Krajowe organy regulacyjne, realizując swoje zadania wynikające z niniejszej dyrektywy, powinny, w razie konieczności, koordynować swoje działania z jednostkami regulacyjnymi innych państw członkowskich oraz z Komisją. Promowałoby to rozwój wewnętrznego rynku usług pocztowych oraz pomogłoby zapewnić we wszystkich państwach członkowskich jednolite stosowanie przepisów niniejszej dyrektywy, zwłaszcza w obszarach, w których prawo krajowe wdrażające prawo wspólnotowe daje krajowym organom regulacyjnym znaczną swobodę decydowania o zastosowaniu odnośnych zasad. Taka współpraca mogłaby się odbywać m.in. w Komitecie ustanowionym dyrektywą 97/67/WE lub w grupie zrzeszającej europejskich regulatorów. Komitet ten powinien koordynować procedury kontrolne odnoszące się do obowiązku świadczenia usługi powszechnej, do funduszy kompensacyjnych oraz do norm pracy. Państwa członkowskie powinny zdecydować, które jednostki są krajowymi organami regulacyjnymi do celów niniejszej dyrektywy.

Uzasadnienie

Konsolidacja oraz działania transgraniczne na rynku pocztowym wymagają odpowiedniej kontroli na poziomie zarówno krajowym, jak i UE.

Poprawka 11

ARTYKUŁ1 PUNKT 2 LITERA (A)

Artykuł 2 punkt 6 (dyrektywa 97/67/WE)

6. przesyłka pocztowa: przesyłka opatrzona adresem w ostatecznej formie, w której ma być przewieziona przez operatora świadczącego usługi pocztowe. Poza przesyłkami z korespondencją, przesyłki takie obejmują także na przykład książki, katalogi, gazety, czasopisma i paczki pocztowe zawierające towar posiadający wartość handlową lub nieposiadający jej;

6. przesyłka pocztowa: przesyłka opatrzona adresem w ostatecznej formie, w której ma być przewieziona przez operatora świadczącego usługi pocztowe. Poza przesyłkami z korespondencją i przesyłkami typu „direct mail” przesyłki takie obejmują także katalogi, gazety, czasopisma i paczki pocztowe zawierające towar posiadający wartość handlową lub nieposiadający jej;

Uzasadnienie

Zachowanie definicji przesyłek typu „direct mail” jest ważnym sygnałem uznania specyfiki tego rynku w sektorze pocztowym.

Poprawka 12

ARTYKUŁ 1 PUNKT 2 LITERA (B)
Artykuł 2 punkt 8 (dyrektywa 97/67/WE)

(b) skreśla się pkt 8;

skreślony

Uzasadnienie

Definicja przesyłek typu „direct mail” pozostaje konieczna w przypadku utrzymania zastrzeżonego obszaru. Ponadto zachowanie definicji przesyłek typu „direct mail” jest ważnym sygnałem uznania specyfiki tego rynku w sektorze pocztowym.

Poprawka 13

ARTYKUŁ 1 PUNKT 2 A (nowy)

Artykuł 3 ustęp 1 (dyrektywa 97/67/WE)

 

(2a) Art. 3 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

 

„1. Państwa członkowskie gwarantują, że użytkownicy korzystają z prawa do usług powszechnych, obejmującego stałe świadczenie usług pocztowych określonej jakości na całym terytorium państwa członkowskiego po przystępnych cenach dla wszystkich użytkowników.

 

Usługa powszechna obejmuje jedynie usługi pocztowe świadczone według taryfy jednoskładnikowej.”

Uzasadnienie

Głównym celem usługi powszechnej jest ochrona interesów konsumentów w Europie. Usługa powszechna powinna zatem skupiać się głównie na przesyłkach pomiędzy osobami prywatnymi. Nie włącza się w to przesyłek masowych.

Poprawka 14

ARTYKUŁ 1 PUNKT 3 A (nowy)

Artykuł 3 ustęp 4 (dyrektywa 97/67/WE)

 

(3a) W art. 3 ustęp 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Każde państwo członkowskie podejmuje działania konieczne do zagwarantowania, że usługi powszechne obejmują następujące świadczenia podstawowe:

 

- przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie i doręczanie pojedynczych przesyłek pocztowych o wadze do dwóch kilogramów; a także

 

- usługi w zakresie przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania pojedynczych paczek pocztowych dotyczące przesyłek poleconych i ubezpieczonych.”

Uzasadnienie

Wymóg świadczenia usługi powszechnej będzie należycie spełniony poprzez dostarczanie pojedynczych listów i przesyłek pocztowych.

Poprawka 15

ARTYKUŁ 1 PUNKT 4

Artykuł 4 ustęp 2 (dyrektywa 97/67/WE)

2. Państwa członkowskie mogą wyznaczyć jedno lub więcej przedsiębiorstw jako operatorów świadczących usługę powszechną dla części lub całości terytorium kraju i w odniesieniu do różnych elementów usługi powszechnej. W takiej sytuacji, państwa członkowskie ustalają zgodnie z prawem wspólnotowym przypisane im prawa i obowiązki oraz i podają je do wiadomości publicznej. W szczególności państwa członkowskie podejmują środki w celu zapewnienia, że warunki powierzania świadczenia usługi powszechnej oparte są na zasadach obiektywizmu, niedyskryminacji, proporcjonalności i minimalizacji zniekształcenia rynku oraz że wyznaczenie przedsiębiorstw jako operatorów świadczących usługę powszechną jest ograniczone w czasie. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o tożsamości wyznaczonych operatorów świadczących usługę powszechną.

2. Państwa członkowskie mogą wyznaczyć jedno lub więcej przedsiębiorstw jako operatorów świadczących usługę powszechną dla części lub całości terytorium kraju i w odniesieniu do różnych elementów usługi powszechnej, jeżeli uznawane jest to za konieczne. W takiej sytuacji, państwa członkowskie ustalają zgodnie z prawem wspólnotowym przypisane im prawa i obowiązki oraz i podają je do wiadomości publicznej. W szczególności państwa członkowskie podejmują środki w celu zapewnienia, że warunki powierzania świadczenia usługi powszechnej oparte są na zasadach obiektywizmu, niedyskryminacji proporcjonalności oraz że wyznaczenie przedsiębiorstw jako operatorów świadczących usługę powszechną jest ograniczone w czasie.

Poprawka 16

ARTYKUŁ 1 PUNKT 4

Artykuł 4 ustęp 2 a (nowy) (dyrektywa 97/67/WE)

 

2a. Państwa członkowskie zapewniają przestrzeganie minimalnych standardów socjalnych zarówno przez przedsiębiorstwa, którym powierzono świadczenie usługi powszechnej, jak i przez przedsiębiorstwa świadczące usługi inne niż powszechne, w celu zapobiegnięcia powstawaniu niestabilnych warunków zatrudnienia w tym obszarze.

Poprawka 17

ARTYKUŁ 1 PUNKT 8

Artykuł 7 ustęp 2 (dyrektywa 97/67/WE)

2. Państwa członkowskie mogą zapewniać świadczenie usług powszechnych poprzez zamówienie takich usług zgodnie z odnośnymi zasadami zamówień publicznych.

2. W przypadku rekompensaty państwa członkowskie zapewniają świadczenie usług powszechnych poprzez zamówienie takich usług u oferenta proponującego najniższe ceny, który jest w stanie świadczyć usługi powszechne na odpowiednim poziomie jakości zgodnie z zasadami zamówień publicznych.

Uzasadnienie

W celu wspierania wydajności oraz ograniczania kosztów rekompensaty w ramach świadczenia usługi powszechnej państwa członkowskie organizują przetargi i zawierają umowę z oferentem gwarantującym najniższe ceny.

Poprawka 18

ARTYKUŁ 1 PUNKT 8

Artykuł 7 ustęp 3 część wprowadzająca (dyrektywa 97/67/WE)

3. Jeżeli państwo członkowskie ustali, że obowiązki świadczenia usługi powszechnej określone niniejszą dyrektywą pociągają za sobą koszt netto i stanowią nieuzasadnione obciążenie finansowe dla operatorów świadczących usługę powszechną, może wówczas:

3. Jeżeli państwo członkowskie ustali, że obowiązki świadczenia usługi powszechnej określone niniejszą dyrektywą pociągają za sobą koszt netto i stanowią nieuzasadnione obciążenie finansowe dla operatorów świadczących usługę powszechną i że brak jest operatora gotowego do świadczenia usługi powszechnej bez rekompensaty, może wówczas:

Uzasadnienie

Mechanizmy rekompensat określone w ust. 7.3 a) i b) powinny być brane pod uwagę jedynie w przypadku braku operatorów skłonnych do świadczenia usługi powszechnej bez rekompensaty. Jeżeli operator jest skłonny świadczyć usługę powszechną bez rekompensaty, procedura zamówień publicznych nie jest konieczna (patrz poprawka 2).

Poprawka 19

ARTYKUŁ 1 PUNKT 8

Artykuł 7 ustęp 4 (dyrektywa 97/67/WE)

4. Jeżeli koszt netto zostaje podzielony zgodnie z ust. 3 lit. b, państwa członkowskie mogą ustanowić fundusz kompensacyjny, który może być finansowany z opłat wnoszonych przez operatorów usług i/lub użytkowników i zarządzany jest w tym celu przez jednostkę niezależną od beneficjenta lub beneficjentów. Państwa członkowskie mogą uzależnić udzielanie zezwoleń operatorom świadczącym usługę zgodnie z art. 9 ust. 2 od zobowiązania wniesienia finansowej składki do powyższego funduszu lub od zgodności z obowiązkiem świadczenia usługi powszechnej. W ten sposób finansowane mogą być jedynie usługi określone w art. 3.

4. Jeżeli koszt netto zostaje podzielony zgodnie z ust. 3 lit. b, państwa członkowskie mogą ustanowić fundusz kompensacyjny, który może być finansowany z opłat wnoszonych przez operatorów usług i/lub użytkowników i zarządzany jest w tym celu przez jednostkę niezależną od beneficjenta lub beneficjentów. Państwa członkowskie mogą uzależnić udzielanie zezwoleń operatorom świadczącym usługę zgodnie z art. 9 ust. 2 od zobowiązania wniesienia finansowej składki do powyższego funduszu. W ten sposób finansowane mogą być jedynie usługi określone w art. 3.

Uzasadnienie

Należy dokonać rozróżnienia pomiędzy podmiotami określanymi jako operatorzy świadczący usługę powszechną a innymi operatorami świadczącymi usługi.

Poprawka 20

ARTYKUŁ 1 PUNKT 10

Artykuł 9 ustęp 2 akapit pierwszy (dyrektywa 97/67/WE)

2. W odniesieniu do usług objętych zakresem usługi powszechnej zdefiniowanym w art. 3, państwa członkowskie mogą wprowadzić procedury zezwoleń, w tym koncesje indywidualne, w stopniu niezbędnym do zagwarantowania zgodności z wymogami podstawowymi i zabezpieczenia usługi powszechnej.

2. W odniesieniu do usług objętych zakresem usługi powszechnej zdefiniowanym w art. 3, państwa członkowskie mogą wprowadzić procedury zezwoleń, w tym koncesje indywidualne, w stopniu niezbędnym do zagwarantowania zgodności z wymogami podstawowymi i zabezpieczenia usługi powszechnej. Wymogi te jednakże nie mogą być nieproporcjonalne lub niesprawiedliwe.

Uzasadnienie

Państwa członkowskie nie mogą wprowadzać nieproporcjonalnych lub niesprawiedliwych środków w celu utrzymania w praktyce dawnych monopoli.

Poprawka 21

ARTYKUŁ 1 PUNKT 10

Artykuł 9 ustęp 2 akapit drugi (dyrektywa 97/67/WE)

Udzielane zezwolenia mogą:

Jeżeli państwa członkowskie wyznaczają jedno lub więcej przedsiębiorstw jako operatorów świadczących usługę powszechną zgodnie z art. 4 ust. 2, udzielane zezwolenia dla tych przedsiębiorstw mogą:

w razie potrzeby, być powiązane z obowiązkiem świadczenia usługi powszechnej,

– być powiązane z obowiązkiem świadczenia usługi powszechnej,

 

– zezwalać operatorom świadczącym usługi pocztowe na dokonanie wyboru między obowiązkiem świadczenia jednego lub wielu elementów usługi powszechnej a wkładem finansowym do mechanizmów współdzielenia, o których mowa w art. 7, w celu finansowania wykonania tych elementów,

jeżeli będzie istniała taka konieczność, narzucać wymagania dotyczące jakości, dostępności i świadczenia określonych usług,

narzucać wymagania dotyczące jakości, dostępności i świadczenia określonych usług, pod warunkiem że wymagania te są zgodne z prawem wspólnotowym i zostały określone w zaproszeniu do składania ofert lub w specyfikacjach,

– w razie potrzeby, być powiązane z obowiązkiem wnoszenia wkładu finansowego na rzecz mechanizmów współdzielenia, o których mowa w art. 7.

 

Poprawka 22

ARTYKUŁ 1 PUNKT 10

Artykuł 9 ustęp 2 akapity drugi a oraz b (nowe) (dyrektywa 97/67/WE)

 

Udzielanie zezwoleń operatorom innym niż wyznaczeni operatorzy świadczący usługę powszechną może, w razie potrzeby, być uzależnione od obowiązku wnoszenia wkładu finansowego na rzecz mechanizmu współdzielenia, o którym mowa w art. 7.

 

Przedsiębiorstwa mogą wybrać między obowiązkiem wnoszenia wkładu na rzecz mechanizmu współdzielenia a obowiązkiem świadczenia usługi powszechnej.

Poprawka 23

ARTYKUŁ 1 PUNKT 10

Artykuł 9 ustęp 2 akapit trzeci tiret drugie (dyrektywa 97/67/WE)

- dla wymogów dotyczących takiej samej jakości, dostępności i realizacji, nakładać na operatora usług obowiązku świadczenia usługi powszechnej oraz, jednocześnie, konieczności wnoszenia wkładu finansowego na rzecz mechanizmu współdzielenia,

skreślone

Poprawka 24

ARTYKUŁ 1 PUNKT 13

Artykuł 11a (dyrektywa 97/67/WE)

Ilekroć niezbędna jest ochrona interesu użytkowników i/lub promocja efektywnej konkurencji, a także w świetle warunków krajowych, państwa członkowskie zapewniają przejrzyste i niedyskryminacyjne warunki dostępu do następujących elementów infrastruktury pocztowej lub usług: system kodów pocztowych, adresowa baza danych, skrzynki pocztowe, skrzynki zbiorcze i odbiorcze, informacja o zmianach adresów, usługa przekierowania, usługa zwrotu do nadawcy.

Ilekroć niezbędna jest ochrona interesu użytkowników i/lub promocja efektywnej konkurencji, a także w świetle warunków krajowych, państwa członkowskie zapewniają przejrzyste i niedyskryminacyjne warunki dostępu do następujących elementów infrastruktury pocztowej lub usług: system kodów pocztowych, adresowa baza danych, skrzynki pocztowe, skrzynki zbiorcze i odbiorcze, usługi dystrybucji, informacja o zmianach adresów, usługa przekierowania, usługa zwrotu do nadawcy.

Uzasadnienie

Dostęp do ogólnokrajowej sieci dystrybucji jest niezwykle ważny ze względu na możliwość wejścia na rynek pocztowy.

Poprawka 25

ARTYKUŁ 1 PUNKT 20

Artykuł 22 a ustęp 2 a (nowy) (dyrektywa 97/67/WE)

 

2a. Jeżeli krajowy organ regulacyjny zamierza ustalić środki, które nakładają obowiązki na świadczących usługę operatorów, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2, informuje o tym Komisję, przedstawiając powody, a także zarys projektu tego środka. Decyzja o tym, że środki te będą obowiązywały stale, lub o przedłużeniu okresu ich obowiązywania podlega przepisom ust. 1 i 2.

Uzasadnienie

W celu zagwarantowania możliwości podjęcia przez Komisję odpowiednich działań w przypadku, gdy państwo członkowskie zamierza wprowadzić przepisy lub środki mające na celu ochronę monopoli i przez to uniemożliwić realizację rynku wewnętrznego, należy zobowiązać krajowe organy regulacyjne, aby przekazywały informacje o swoich działaniach.

PROCEDURA

Tytuł

Pełne urzeczywistnienie rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty

Odsyłacze

COM(2006)0594 - C6-0354/2006 - 2006/0196(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

TRAN

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

14.11.2006

 

 

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej

       Data powołania

Pervenche Berès

12.12.2006

 

 

Rozpatrzenie w komisji

20.3.2007

23.4.2007

 

 

Data przyjęcia

21.5.2007

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

20

15

4

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Christian Ehler, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Benoît Hamon, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Christoph Konrad, Andrea Losco, Hans-Peter Martin, Cristobal Montoro Romero, Joseph Muscat, Lapo Pistelli, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Dariusz Rosati, Heide Rühle, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ieke van den Burg

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Katerina Batzeli, Jorgo Chatzimarkakis, Salvador Garriga Polledo, Thomas Mann, Janusz Onyszkiewicz, Gilles Savary, Donato Tommaso Veraldi, Corien Wortmann-Kool

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Armando Veneto, Elmar Brok, Rainer Wieland, Anja Weisgerber, Tobias Pflüger

  • [1]  „The impact on universal service of the full market accomplishment of the postal internal market in 2009”, PriceWaterhouseCoopers, 2006.
  • [2]  Boldron F., Joram D., Martin L. i Roy B. – „From Size of the Box to the Costs of Universal Service Obligation: A Cross-Country Comparison”, w: „Liberalization of the Postal and Delivery Sector”, pod redakcją Michaela Crew i Paula Kleindorfera, Edward Elgar, 2006
  • [3]  Ibid.
  • [4]  Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

OPINIA Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (13.4.2007)

dla Komisji Transportu i Turystyki

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 97/67/WE w sprawie pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty
(COM(2006)0594 – C6‑0354/2006 –2006/0196 (COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Stephen Hughes

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wniosek Komisji Europejskiej w sprawie trzeciej dyrektywy wspólnotowej dotyczącej usług pocztowych przewiduje pełną liberalizację rynku usług pocztowych do 2009 r. Jest to trzeci etap procesu, który ma na celu zagwarantowanie równowagi pomiędzy otwarciem rynku i świadczeniem usługi powszechnej. Pierwszym celem reformy pocztowej było i pozostaje zachowanie wysokiej jakości usługi powszechnej w Unii Europejskiej.

Komisja stwierdza, że pełna liberalizacja w 2009 r. nie zakłóci świadczenia usługi powszechnej i zwiększy zatrudnienie w tym sektorze. Jej wnioski są oparte głównie na trzech dokumentach: badaniu perspektywicznym dotyczącym oceny wpływu, jaki na usługę powszechną wywrze pełne urzeczywistnienie wewnętrznego rynku pocztowego w 2009 r. (COM(2006)0596); sprawozdaniu dotyczącym oceny wpływu (SEC(2006)1291) oraz sprawozdaniu w sprawie stosowania dyrektywy pocztowej (COM(2006)0595).

Badanie perspektywiczne zostało zamówione przez Komisję w związku z wymogiem drugiej dyrektywy pocztowej, w celu dokonania oceny wpływu, jaki na usługę powszechną wywrze pełne urzeczywistnienie wewnętrznego rynku pocztowego. Badanie jednakże odwraca pierwotną logikę reformy pocztowej, ponieważ przedstawia ono usługę powszechną jako dającą się dostosować do pełnej liberalizacji.

Wniosek Komisji ustanawia trzy główne rodzaje środków finansowania w celu ochrony usług powszechnych w UE: bezpośrednie finansowanie (subsydia państw członkowskich); fundusz kompensacyjny (finansowany przez wszystkie podmioty sektora, zarówno operatorów, klientów jak i inne podmioty określone przez państwo członkowskie), zamówienia publiczne, jeśli usługa nie jest spontanicznie podejmowana przez rynek. Jednak brak jest pełnej oceny korzyści i wad tych środków i nie jest jasne, w jaki sposób będą one zapewniać konieczne finansowanie. Ponadto w badaniu nie zaproponowano rozwiązań dla tych państw członkowskich, w których zidentyfikowano potencjalne ryzyko dotyczące ochrony usług powszechnych, w tym dla niektórych nowych państw członkowskich.

Istotne jest także przeprowadzenie głębszej analizy wpływu wniosku na zatrudnienie w sektorze pocztowym. Według Komisji 5 milionów miejsc pracy zależy bezpośrednio od sektora pocztowego lub jest z nim bardzo ściśle związanych. Sprawozdanie dowodzi, że pełne otwarcie rynków stworzy więcej miejsc pracy lepszej jakości; jednak potrzebne są konkretne dowody, że w krajach, w których dokonano pełnego otwarcia rynku, liczba miejsc pracy wzrosła.

Chociaż dwie poprzednie reformy miały pozytywny wpływ na jakość i skuteczność, konieczne jest dostarczenie nowego dowodu dotyczącego wpływu dalszej liberalizacji na ochronę usługi powszechnej i liczbę miejsc pracy w sektorze pocztowym. A zatem niezbędne jest przeprowadzenie głębszej analizy za pomoca nowego badania i przedstawienie konkretnych propozycji, zanim zastrzeżony obszar (wszystkie przesyłki o wadze do 50 gramów) zostanie w pełni poddany warunkom rynkowym.

POPRAWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Transportu i Turystyki, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję[1]Poprawki Parlamentu

Poprawka 1

PUNKT 4 A PREAMBUŁY (nowy)

 

(4a) Trwałość pocztowej usługi powszechnej, w kształcie uznanym poprzez rozporządzenie Rady z 7 lutego 1994 r. i dyrektywę 97/67/WE, należy zapewnić w zgodzie z zasadą pomocniczości stosownie do art. 5 ust. 2 traktatu WE, co oznacza, że państwa członkowskie same dokonują wyboru sposobu finansowania gwarantowanej usługi powszechnej na krajowym rynku usług pocztowych.

Poprawka 2

PUNKT 5 PREAMBUŁY

(5) W swoich wnioskach dotyczących przeglądu śródokresowego realizacji strategii lizbońskiej Rada Europejska w dniach 22 i 23 marca 2005 r. potwierdziła wagę budowy rynku wewnętrznego jako narzędzia wspierania rozwoju, pozwalającego na tworzenie większej liczby i lepszych miejsc pracy oraz istotną rolę, jaką do odegrania w konkurencyjnej i dynamicznej gospodarce mają efektywne usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym. Wnioski te dotyczą także usług pocztowych jako istotnego narzędzia komunikacji, handlu oraz spójności społecznej i terytorialnej.

(5) W swoich wnioskach dotyczących przeglądu śródokresowego realizacji strategii lizbońskiej Rada Europejska w dniach 22 i 23 marca 2005 r. potwierdziła wagę budowy rynku wewnętrznego jako narzędzia wspierania rozwoju, pozwalającego na tworzenie większej liczby i lepszych miejsc pracy oraz istotną rolę, jaką do odegrania w konkurencyjnej i dynamicznej gospodarce mają efektywne usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym. Wnioski te dotyczą także usług pocztowych jako istotnego narzędzia komunikacji, handlu oraz spójności społecznej i terytorialnej, a także sektora usług pocztowych jako rynku pracy, który wymaga działań zapobiegawczych w zakresie wzrostu niepewności pracy i dumpingu socjalnego oraz działań zachowawczych w odniesieniu do miejsc pracy. Jeżeli ocena wpływu (impact analysis) wykaże, że dalsza liberalizacja doprowadzi do utraty wartościowych miejsc pracy, konieczne będzie przemyślenie od nowa koncepcji otwarcia rynku.

Uzasadnienie

Ponowne rozważenie otwarcia rynku będzie ewentualnie konieczne w sytuacji, gdy szczegółowa ocena wpływu Komisji wykaże negatywne skutki dla zatrudnienia.

Poprawka 3

PUNKT 6 PREAMBUŁY

(6) Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 2 lutego 2006 r. podkreśliła społeczną i gospodarczą wagę efektywnych usług pocztowych oraz ich zasadniczą rolę w ramach strategii lizbońskiej, zaznaczając, że podjęte dotychczas reformy zaowocowały w sektorze pocztowym znaczącą poprawą sytuacji, a także wzrostem jakości, większą efektywnością oraz zwiększoną uwagą poświęcaną konsumentowi.

(6) W swojej rezolucji z dnia 2 lutego 2006 r. Parlament Europejski zwraca uwagę, że otwarcie rynku usług pocztowych dla konkurencji nie zawsze pozwalało na podwyższenie lub utrzymanie danego poziomu zatrudnienia w sektorze usług pocztowych; ponadto podkreśla społeczną i gospodarczą wagę efektywnych usług pocztowych oraz ich zasadniczą rolę w ramach strategii lizbońskiej, zaznaczając, że podjęte dotychczas reformy zaowocowały w sektorze pocztowym znaczącą poprawą sytuacji, a także wzrostem jakości, większą efektywnością oraz zwiększoną uwagą poświęcaną konsumentowi. Biorąc pod uwagę, że obowiązek świadczenia usługi powszechnej często ewoluuje w różnych kierunkach w poszczególnych państwach członkowskich, Parlament Europejski wnioskował, aby Komisja w trakcie omawiania swoich badań perspektywicznych na mocy dyrektywy 97/67/WE skoncentrowała się na jakości świadczenia usługi powszechnej oraz na zaproponowaniu właściwej definicji, odpowiedniego zakresu oraz finansowania obowiązku świadczenia usługi powszechnej.

(Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie stosowania dyrektywy pocztowej (dyrektywa 97/67/WE, zmieniona dyrektywą 2002/39/WE) (2005/2086(INI)) z 2 lutego 2006 r.)

Uzasadnienie

Rezolucja z 2 lutego 2006 r. podkreśla wyraźnie w pierwszym ustępie, że otwarcie rynku usług pocztowych nie miało jedynie pozytywnego wpływu na poziom zatrudnienia w sektorze usług pocztowych (w poprawce cytowany jest tekst rozporządzenia). Dla pełnego obrazu należy podać oba aspekty. Należy bezwzględnie pamiętać o bardzo konkretnych żądaniach Parlamentu Europejskiego wobec Komisji, zawartych w rezolucji z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie wdrożenia dyrektywy pocztowej dla celów badań perspektywicznych.

Poprawka 4

PUNKT 7 PREAMBUŁY

(7) Zgodnie z dyrektywą 97/67/WE przeprowadzono badania perspektywiczne oceniające w odniesieniu do każdego z państw członkowskich wpływ pełnego urzeczywistnienia wewnętrznego rynku pocztowego w 2009 r. na usługę powszechną. Komisja przeprowadziła również szczegółowy przegląd sektora pocztowego Wspólnoty, w tym poprzez zlecenie badań rozwoju sytuacji w tym sektorze pod względem gospodarczym, społecznym i technologicznym, a ponadto przeprowadziła szerokie konsultacje z zainteresowanymi stronami.

(7) Zgodnie z dyrektywą 97/67/WE przeprowadzono badania perspektywiczne oceniające w odniesieniu do każdego z państw członkowskich wpływ pełnego urzeczywistnienia wewnętrznego rynku pocztowego w 2009 r. na usługę powszechną. Komisja przeprowadziła również szczegółowy przegląd sektora pocztowego Wspólnoty, w tym poprzez zlecenie badań rozwoju sytuacji w tym sektorze pod względem gospodarczym, społecznym i technologicznym, a ponadto przeprowadziła szerokie konsultacje z zainteresowanymi stronami. Jednak aby w pełni zrozumieć wszelkie konsekwencje, jakie mieć będzie realizacja rynku wewnętrznego dla zatrudnienia oraz spójności społecznej i terytorialnej, należy przeprowadzić szersze konsultacje ze wszystkimi zainteresowanymi stronami.

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę implikacje pełnego otwarcia rynku w sektorze pocztowym, Komisja powinna przeprowadzić dokładną analizę wpływu liberalizacji na zatrudnienie oraz spójność społeczną i terytorialną.

Poprawka 5

PUNKT 8 PREAMBUŁY

(8) Jak wynika z przeprowadzonych badań perspektywicznych, podstawowy cel, jakim jest zagwarantowanie trwałego świadczenia usługi powszechnej odpowiadającej normie jakości zdefiniowanej przez państwa członkowskie zgodnie z dyrektywą 97/67/WE może zostać osiągnięty w całej Wspólnocie do 2009 r. bez potrzeby zastrzeżonego obszaru.

(8) Chociaż przeprowadzone badania perspektywiczne wykazały, że podstawowy cel, jakim jest zagwarantowanie trwałego świadczenia usługi powszechnej odpowiadającej normie jakości zdefiniowanej przez państwa członkowskie zgodnie z dyrektywą 97/67/WE może zostać osiągnięty w całej Wspólnocie do 2009 r. bez potrzeby zastrzeżonego obszaru, nie dostarczyły one jednak wystarczającego dowodu trwałej gwarancji świadczenia usługi powszechnej, która jest rzeczywistą siłą spójności społecznej i terytorialnej.

Uzasadnienie

Komisja musi przedstawić konkretne propozycje dotyczące sposobu finansowania i utrzymywania w przyszłości usług powszechnych bez zastrzeżonego obszaru.

Poprawka 6

PUNKT 9 PREAMBUŁY

(9) Progresywne i stopniowe otwarcie rynków pocztowych na konkurencję dało operatorom świadczącym usługę powszechną wystarczający czas na przeprowadzenie niezbędnych działań modernizacyjnych i restrukturyzacyjnych koniecznych, aby zapewnić ich długoterminową żywotność w warunkach rynkowych oraz pozwoliło państwom członkowskim na dostosowanie swoich systemów regulacyjnych do bardziej otwartego środowiska. Państwa członkowskie mogą ponadto wykorzystać możliwość oferowaną przez okres transpozycji, a także długi czas niezbędny do wprowadzenia efektywnej konkurencji, aby odpowiednio do potrzeb kontynuować modernizację i restrukturyzację operatorów świadczących usługę powszechną.

(9) Progresywne i stopniowe otwarcie rynków pocztowych na konkurencję umożliwiło operatorom świadczącym usługę powszechną przeprowadzenie działań modernizacyjnych i restrukturyzacyjnych oraz pozwoliło państwom członkowskim na dostosowanie swoich systemów regulacyjnych do bardziej otwartego środowiska, jednakże długoterminowa rentowność w warunkach w pełni otwartego rynku nie została jeszcze zagwarantowana.

Poprawka 7

PUNKT 10 PREAMBUŁY

(10) Badania perspektywiczne wykazały, że zastrzeżony obszar nie powinien już być preferowanym rozwiązaniem w zakresie finansowania usługi powszechnej. Ocena ta uwzględnia interes Wspólnoty i jej państw członkowskich związany z urzeczywistnieniem rynku wewnętrznego i jego potencjał w zakresie wzrostu i zatrudnienia, a także zapewnienie wszystkim użytkownikom dostępności usługi świadczonej efektywnie w ogólnym interesie gospodarczym. Właściwe jest zatem potwierdzenie daty 1 stycznia 2009 r. jako daty wykonania ostatniego kroku ku urzeczywistnieniu wewnętrznego rynku usług pocztowych.

(10) Chociaż badania perspektywiczne zmierzają do wykazania, że zastrzeżony obszar nie powinien już być preferowanym rozwiązaniem w zakresie finansowania usługi powszechnej, ocena ta nie uwzględnia interesu, jaki ma Wspólnota i jej państwa członkowskie w stworzeniu większej liczby miejsc pracy o lepszej jakości, a także w zapewnieniu wszystkim użytkownikom dostępności usługi świadczonej efektywnie i przystępnie w ogólnym interesie gospodarczym. Właściwsze byłoby zatem przesunięcie daty 1 stycznia 2009 r. jako daty wykonania ostatniego kroku ku urzeczywistnieniu wewnętrznego rynku usług pocztowych na późniejszy termin.

Uzasadnienie

Otwarcie rynku musi zostać odroczone do czasu, gdy Komisja przeprowadzi nowe badanie skupiające się na finansowaniu i zatrudnieniu.

Poprawka 8

PUNKT 12 PREAMBUŁY

(12) Pełne otwarcie rynku pomoże zwiększyć ogólne rozmiary rynków pocztowych; przyczyni się to dodatkowo do utrzymania trwałości i jakości zatrudnienia przez operatorów świadczących usługę powszechną, a także ułatwi tworzenie nowych miejsc pracy przez innych operatorów, nowych uczestników rynku oraz podmioty prowadzące powiązaną działalność gospodarczą. Niniejsza dyrektywa nie narusza kompetencji państw członkowskich w zakresie regulacji warunków zatrudnienia w sektorze usług pocztowych.

(12) O ile pełne otwarcie rynku pomoże zwiększyć ogólne rozmiary rynków pocztowych, musi ono także przyczynić się dodatkowo do utrzymania trwałości i jakości zatrudnienia przez operatorów świadczących usługę powszechną, a także do ułatwienia tworzenia nowych miejsc pracy przez innych operatorów, nowych uczestników rynku oraz podmioty prowadzące powiązaną działalność gospodarczą. Niniejsza dyrektywa nie narusza kompetencji państw członkowskich w zakresie regulacji warunków zatrudnienia w sektorze usług pocztowych. Istotne jest także, aby nie pogarszać warunków pracy przez podważanie sektorowych układów zbiorowych, które są skutecznymi narzędziami ochrony przed równaniem standardów w dół. W przeciwieństwie do innych branż sieciowych, koszty pracy stanowią około 80% kosztów operatorów i są zasadniczo kosztami stałymi dla działających operatorów.

Uzasadnienie

Tylko sektorowe układy zbiorowe mogą zagwarantować jakość zatrudniania, biorąc pod uwagę specyfikę sektora.

Poprawka 9

PUNKT 13 PREAMBUŁY

(13) Zwiększona konkurencyjność powinna ponadto umożliwić sektorowi pocztowemu integrację z alternatywnymi metodami komunikacji i pozwolić, by jakość usług świadczonych coraz bardziej wymagającym użytkownikom rosła.

(13) Zwiększona konkurencyjność powinna ponadto umożliwić sektorowi pocztowemu integrację z alternatywnymi metodami komunikacji i pozwolić, by jakość usług świadczonych coraz bardziej wymagającym użytkownikom rosła. Z dalszego otwarcia rynku wciąż będą korzystać przede wszystkim konsumenci oraz małe i średnie przedsiębiorstwa, zarówno jako nadawcy, jak i jako odbiorcy przesyłek pocztowych, w wyniku poprawy jakości, większego wyboru, obniżek cen dla klientów oraz innowacyjnych usług i modeli prowadzenia działalności gospodarczej.

Uzasadnienie

Należy podkreślić konkretne korzyści dla konsumentów. Zwłaszcza ze względu na fakt, iż poczta wysyłana przez konsumentów stanowi jedynie niewielką część wszystkich przesyłek (ok. 10 proc.) w porównaniu z resztą poczty, którą nadają firmy, należy wyjaśnić korzyści dla konsumentów zarówno z perspektywy nadawcy, jak i odbiorcy (za co konsumenci często płacą albo bezpośrednio, np. wyciągi z konta, handel elektroniczny, albo pośrednio).

Poprawka 10

PUNKT 14 PREAMBUŁY

(14) Rozwój sytuacji na sąsiednich rynkach komunikacyjnych miał zróżnicowany wpływ na różne regiony Wspólnoty, segmenty społeczeństwa i korzystanie z usług pocztowych. Należy utrzymać spójność terytorialną i społeczną, a ze względu na to, że wykorzystując elastyczność zapewnioną przez dyrektywę 97/67/WE, państwa członkowskie mogą dostosowywać poszczególne funkcje usługowe w sposób odpowiadający miejscowym potrzebom, właściwe jest pełne utrzymanie usługi powszechnej oraz powiązanych wymogów w zakresie jakości, określonych we wspomnianej dyrektywie. W celu zagwarantowania, że otwarcie rynku w dalszym ciągu będzie przynosić korzyści wszystkim użytkownikom, zwłaszcza konsumentom oraz małym i średnim przedsiębiorstwom, państwa członkowskie muszą monitorować i nadzorować rozwój sytuacji rynkowej. Muszą podejmować odpowiednie środki regulacyjne, dostępne na mocy dyrektywy, gwarantujące, że dostępność usług pocztowych nadal będzie zaspokajać potrzeby użytkowników, w tym, w razie potrzeby, poprzez zapewnienie minimalnej liczby usług w jednym punkcie dostępu.

(14) Rozwój sytuacji na sąsiednich rynkach komunikacyjnych miał zróżnicowany wpływ na różne regiony Wspólnoty, segmenty społeczeństwa i korzystanie z usług pocztowych. Należy utrzymać spójność terytorialną i społeczną, a ze względu na to, że wykorzystując elastyczność zapewnioną przez dyrektywę 97/67/WE, państwa członkowskie mogą dostosowywać poszczególne funkcje usługowe w sposób odpowiadający miejscowym potrzebom, właściwe jest pełne utrzymanie usługi powszechnej oraz powiązanych wymogów w zakresie jakości, określonych we wspomnianej dyrektywie. W celu zagwarantowania, że otwarcie rynku w dalszym ciągu będzie przynosić korzyści wszystkim użytkownikom, zwłaszcza konsumentom oraz małym i średnim przedsiębiorstwom, państwa członkowskie muszą monitorować i nadzorować rozwój sytuacji rynkowej. Muszą podejmować odpowiednie środki regulacyjne, dostępne na mocy dyrektywy, gwarantujące, że dostępność usług pocztowych nadal będzie zaspokajać potrzeby użytkowników, w tym, w razie potrzeby, poprzez zapewnienie minimalnej liczby usług w jednym punkcie dostępu. Równolegle państwa członkowskie powinny wprowadzać i egzekwować odpowiednie kary za spekulację, praktyki ograniczające, dyskryminację itd. popełniane przez operatorów świadczących usługi na koszt użytkowników.

Poprawka 11

PUNKT 14 A PREAMBUŁY (nowy)

 

(14a) Usługa powszechna, którą zapewnia niniejsza dyrektywa, gwarantuje z reguły jedno odebranie i jedno doręczenie do domu lub siedziby każdej osoby fizycznej lub prawnej każdego dnia roboczego, nawet w odległych i słabo zaludnionych okolicach.

Uzasadnienie

Należy dokładniej wyjaśnić fakt, że dyrektywa gwarantuje usługi pocztowe pięć dni w tygodniu na obszarach, które są znacznie oddalone i zamieszkiwane przez niewielką liczbę osób.

Poprawka 12

PUNKT 17 PREAMBUŁY

(17) W świetle przeprowadzonych badań i w celu uwolnienia pełnego potencjału rynku wewnętrznego usług pocztowych, właściwe jest zaprzestanie stosowania zastrzeżonego obszaru i szczególnych praw jako sposobów zapewnienia finansowania usługi powszechnej.

(17) W świetle braku trwałych rozwiązań w zakresie finansowania usług powszechnych, roztropne jest utrzymanie stosowania zastrzeżonego obszaru i szczególnych praw jako sposobów zapewnienia finansowania usługi powszechnej do czasu dostarczenia przez nowe badania dowodu utworzenia nowych  miejsc pracy lepszej jakości, a także źródeł finansowania usługi powszechnej, wraz z wysoką dostępnością i jakością.

Uzasadnienie

Wśród rozwiązań zaproponowanych przez Komisję subsydia państw członkowskich są prawdopodobnie najbardziej konkretnym wnioskiem, jednakże może to w istotny sposób obciążyć budżety krajowe. A zatem przed zniesieniem zastrzeżonego obszaru należy dowieść skuteczności innych źródeł.

Poprawka 13

PUNKT 18 PREAMBUŁY

(18) W przypadku niektórych państw członkowskich konieczne może być nadal zewnętrzne finansowanie rezydualnych kosztów netto usługi powszechnej. Należy zatem wyraźnie sprecyzować dostępne możliwości w celu zapewnienia finansowania usługi powszechnej w stopniu, w jakim jest to potrzebne i odpowiednio uzasadnione, przy jednoczesnym pozostawieniu państwom członkowskim wyboru stosowanych mechanizmów finansowania. Alternatywy te obejmują wykorzystanie procedur zamówień publicznych, oraz jeżeli obowiązki związane ze świadczeniem usługi powszechnej pociągają za sobą koszty netto usługi powszechnej i stanowią nieuzasadnione obciążenie dla wyznaczonego przedsiębiorstwa, rekompensaty ze środków publicznych oraz przejrzyste dzielenie kosztów przez operatorów i/lub użytkowników poprzez wnoszenie wkładu na rzecz funduszu kompensacyjnego. Państwa członkowskie mogą stosować inne sposoby finansowania na jakie zezwala prawo wspólnotowe, takie jak podjęcie decyzji o przeznaczeniu całości lub części zysków pochodzących z innych rodzajów działalności operatorów świadczących usługę powszechną poza zakresem usługi powszechnej na finansowanie kosztów netto usługi powszechnej, jeżeli są one zgodne z niniejszą dyrektywą.

(18) W przypadku państw członkowskich konieczne jest nadal finansowanie rezydualnych kosztów netto usługi powszechnej poprzez zastrzeżony obszar i szczególne prawa. Należy zatem zaproponować dostępne satysfakcjonujące możliwości w celu zapewnienia finansowania usługi powszechnej w przypadku pełnego otwarcia rynku w stopniu, w jakim jest to potrzebne i odpowiednio uzasadnione, przy jednoczesnym pozostawieniu państwom członkowskim wyboru stosowanych mechanizmów finansowania. Nadal nie dowiedziono skuteczności procedur zamówień publicznych, rekompensat ze środków publicznych oraz dzielenia kosztów przez operatorów poprzez wnoszenie wkładu na rzecz funduszu kompensacyjnego. Ponadto potencjalne zniesienie monopolu nie może być zastąpione hipotetycznymi mechanizmami finansowania, których trwałość i zdolność do zapewnienia trwałej usługi powszechnej także nie zostały dotychczas dowiedzione.

Uzasadnienie

W niniejszym punkcie Komisja odwraca logikę i celem staje się dostosowanie usługi powszechnej do otwarcia rynku, podczas gdy powinno być na odwrót. Niedopuszczalne jest, aby użytkownicy ponosili rezydualne koszty netto usługi powszechnej poprzez nałożenie na nich obciążenia, mając na uwadze, że obecnie zastrzeżona usługa nie wiąże się z żadnymi szczególnymi obciążeniami dla użytkowników.

Poprawka 14

PUNKT 19 PREAMBUŁY

(19) W celu ustalenia, od których przedsiębiorstw można wymagać wnoszenia wkładu na rzecz funduszu kompensacyjnego, państwa członkowskie powinny rozważyć, czy usługi świadczone przez takie przedsiębiorstwa mogą być uważane, z punktu widzenia użytkownika, za mogące zastępować usługę powszechną, uwzględniając charakterystykę takich usług, w tym czynników wartości dodanej i przeznaczenia. Aby uznać usługi za mogące zastępować usługę powszechną, nie muszą one koniecznie obejmować wszystkich cech usługi powszechnej, takich jak codzienne doręczanie lub zasięg ogólnokrajowy. W celu stosowania zasady proporcjonalności przy określaniu udziału przedsiębiorstw w kosztach świadczenia usługi powszechnej w państwie członkowskim, państwa członkowskie powinny stosować przejrzyste i niedyskryminacyjne kryteria, takie jak udział tych przedsiębiorstw w działalności wchodzącej w zakres świadczenia usługi powszechnej w danym państwie członkowskim.

skreślony

Poprawka 15

PUNKT 20 PREAMBUŁY

(20) Zasady przejrzystości, niedyskryminacji i proporcjonalności zawarte w dyrektywie 97/67/WE muszą nadal mieć zastosowanie do wszelkich mechanizmów finansowania i wszelkie decyzje w tym obszarze oparte są na przejrzystych, obiektywnych i weryfikowalnych kryteriach. W szczególności koszt netto świadczenia usługi powszechnej obliczany jest, w zakresie odpowiedzialności krajowych organów regulacyjnych, jako różnica między kosztami netto ponoszonymi przez wyznaczone przedsiębiorstwo zobowiązane do świadczenia usługi powszechnej oraz kosztami w przypadku, gdy przedsiębiorstwo nie świadczy usługi powszechnej. Wyliczenie to uwzględnia wszystkie inne istotne elementy, w tym wszelkie korzyści rynkowe dla przedsiębiorstwa wyznaczonego do świadczenia usługi powszechnej, prawo do rozsądnego zysku i zachęty do ograniczania kosztów.

skreślony

Uzasadnienie

W niniejszym punkcie Komisja odwraca logikę i celem staje się dostosowanie usługi powszechnej do otwarcia rynku, podczas gdy powinno być na odwrót.

Poprawka 16

PUNKT 21 PREAMBUŁY

(21) Państwa członkowskie powinny mieć prawo do stosowania zezwoleń i koncesji indywidualnych, gdy jest to uzasadnione i proporcjonalne do założonego celu. Niemniej jednak, jak wynika z trzeciego sprawozdania dotyczącego stosowania dyrektywy 97/67/WE, niezbędna wydaje się dalsza harmonizacja wprowadzanych warunków, która pozwoli na ograniczenie nieuzasadnionych barier w świadczeniu usług na rynku wewnętrznym. W tym kontekście państwa członkowskie mogą na przykład pozwolić przedsiębiorstwom na wybór między zobowiązaniem do świadczenia usługi powszechnej a udzielaniem wsparcia finansowego na rzecz kosztów tej usługi świadczonej przez inne przedsiębiorstwo, ale nie powinny mieć prawa do równoczesnego wymagania wnoszenia wkładu na rzecz mechanizmu współdzielenia oraz nałożenia obowiązku świadczenia usługi powszechnej lub zobowiązań dotyczących jakości, gdyż oba te środki mają służyć temu samemu celowi. Należy również wyjaśnić, że niektóre przepisy dotyczące zezwoleń i koncesjonowania nie powinny mieć zastosowania do wyznaczonych operatorów świadczących usługę powszechną.

skreślony

Uzasadnienie

Jak wyżej.

Poprawka 17

PUNKT 24 PREAMBUŁY

(24) Zarówno ze względu na równowagę finansową usługi powszechnej, jak i na ograniczanie zniekształceń rynku w całkowicie konkurencyjnym środowisku ważne jest, aby od zasady, że ceny odzwierciedlają normalne warunki i koszty komercyjne, odstępowano jedynie w celu ochrony interesu publicznego. Cel ten osiąga się poprzez zezwalanie państwom członkowskim na dalsze utrzymywanie jednolitych taryf dla poczty objętej taryfą jednoskładnikową, usługi z której konsumenci oraz małe i średnie przedsiębiorstwa korzystają najczęściej. Poszczególne państwa członkowskie mogą również utrzymać jednolite taryfy dla niektórych innych przesyłek w celu ochrony ogólnego interesu publicznego, takich jak dostęp do kultury, spójność regionalna i społeczna.

(24) Zarówno ze względu na równowagę finansową usługi powszechnej, jak i na ograniczanie zniekształceń rynku w coraz bardziej konkurencyjnym środowisku ważne jest, aby od zasady, że ceny odzwierciedlają normalne warunki i koszty komercyjne, odstępowano jedynie w celu ochrony interesu publicznego. Cel ten osiąga się poprzez zezwalanie państwom członkowskim na dalsze utrzymywanie jednolitych taryf dla przesyłek, z których konsumenci oraz małe i średnie przedsiębiorstwa korzystają najczęściej. Poszczególne państwa członkowskie mogą również utrzymać jednolite taryfy dla niektórych innych przesyłek w celu ochrony ogólnego interesu publicznego, takich jak dostęp do kultury, spójność regionalna i społeczna.

Poprawka 18

PUNKT 25 PREAMBUŁY

(25) Ze względu na specyfikę krajową związaną z regulacją warunków, w których uprzywilejowany operator świadczący usługę powszechną musi działać w całkowicie konkurencyjnym środowisku, właściwe jest pozostawienie państwom członkowskim swobody decyzji, jak najlepiej monitorować subsydia krzyżowe.

skreślony

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprawki do art. 1 pkt 14 lit. d).

Poprawka 19

PUNKT 34 PREAMBUŁY

(34) W celu informowania Parlamentu Europejskiego i Rady o rozwoju wewnętrznego rynku usług pocztowych, Komisja regularnie przedstawia tym instytucjom sprawozdania dotyczące stosowania dyrektywy 97/67/WE.

(34) W celu informowania Parlamentu Europejskiego i Rady o postępie czynionym w kierunku urzeczywistnienia wewnętrznego rynku usług pocztowych, Komisja regularnie przedstawia tym instytucjom sprawozdania dotyczące stosowania dyrektywy 97/67/WE.

Uzasadnienie

Jak wyżej.

Poprawka 20

PUNKT 34 A PREAMBUŁY (nowy)

 

(34a) Państwa członkowskie zajmują się kwestią warunków pracy w sektorze pocztowym w różny sposób. Chociaż zgodnie z art. 23 dyrektywy 97/67/WE Komisja zobowiązana jest w swoim sprawozdaniu do podania informacji dotyczących modeli społecznych i modeli pracy, zamierzeniem niniejszej dyrektywy nie jest naruszanie kompetencji państw członkowskich do zapewnienia wysokiej jakości zatrudnienia w tym sektorze. Państwa członkowskie mogą aktywnie działać na rzecz godnych warunków pracy w sektorze pocztowym. Można to osiągnąć w szczególności poprzez umowy zbiorowe lub określenie płacy minimalnej, lub też w ramach systemów koncesjonowania.

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę istotną rolę warunków pracy dla osób zatrudnionych w sektorze pocztowym oraz potrzebę uniknięcia poważnego pogorszenia tych warunków, uzasadnione jest podkreślenie, że niniejsza dyrektywa nie utrudnia państwom członkowskim aktywnego wpływania na warunki pracy i zabezpieczania ich, również pracowników sektora pocztowego, zgodnie z prawem krajowym. Należy również wyjaśnić, że obowiązek Komisji dotyczący zawarcia w sprawozdaniu na mocy art. 23 informacji o sytuacji społecznej i sytuacji w zakresie zatrudnienia nie powoduje właściwości Wspólnoty w tym konkretnym sektorze.

Poprawka 21

PUNKT 35 PREAMBUŁY

(35) W celu potwierdzenia ram regulacji sektora należy skreślić datę wygaśnięcia dyrektywy 97/67/WE.

(35) W świetle dyrektywy 2002/39/WE, zmieniającej dyrektywę 97/67/WE do dnia 31 grudnia 2009 r. Komisja powinna przeprowadzić nowe badania, analizując jakościowy i ilościowy wpływ otwarcia rynku na zatrudnienie w tym sektorze oraz przedstawiając konkretne propozycje dotyczące sposobu finansowania usługi powszechnej w przyszłości w każdym z 27 państw członkowskich. Komisja powinna zaproponować, w kontekście wniosków z przeprowadzonych badań, nową datę pełnego urzeczywistnienia wewnętrznego rynku usług pocztowych lub określić wszelkie inne kroki, które należy podjąć. W związku z tym należy przesunąć datę wygaśnięcia dyrektywy 97/67/WE.

Uzasadnienie

Art. 1 pkt 1 dyrektywy 2002/39/WE zmieniającej art. 7 ust. 3 dyrektywy 97/67/WE stwierdza, że Komisja przeprowadzi badanie perspektywiczne, które oszacuje, w stosunku do każdego państwa członkowskiego wpływ otwarcia rynku, i tylko w świetle takiego badania może określić pełne urzeczywistnienie wewnętrznego rynku usług pocztowych lub „inne kroki wynikające z wniosków z przeprowadzonych badań”. Badanie zostało zakończone, lecz Komisja opracowała wnioski bez oszacowania wpływu otwarcia rynku w każdym z 27 państw członkowskich.

Poprawka 22

ARTYKUŁ 1 PUNKT 1

Artykuł 1 tiret 2 (dyrektywa 97/67/WE)

(1) Art. 1 tiret drugie otrzymuje następujące brzmienie:

skreślony

„- warunki świadczenia usług pocztowych”,

 

Poprawka 23

ARTYKUŁ 1 PUNKT 2 LITERA (A)

Artykuł 2 punkt 6 (dyrektywa 97/67/WE)

(a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

skreślona

„6. przesyłka pocztowa: przesyłka opatrzona adresem w ostatecznej formie, w której ma być przewieziona przez operatora świadczącego usługi pocztowe. Poza przesyłkami z korespondencją, przesyłki takie obejmują także na przykład książki, katalogi, gazety, czasopisma i paczki pocztowe zawierające towar posiadający wartość handlową lub nieposiadający jej;”

 

Poprawka 24

ARTYKUŁ 1 PUNKT 2 LITERA (B)

Artykuł 2 punkt 8 (dyrektywa 97/67/WE)

(b) skreśla się pkt 8;

skreślona

Uzasadnienie

Definicja musi pozostać, ponieważ zastrzeżony obszar powinien być utrzymany, a poprawka do art. 7 zachowuje odwołanie i warunki mające zastosowanie do direct mail.

Poprawka 25

ARTYKUŁ 1 PUNKT 2 LITERA (B A) (nowa)
Artykuł 2 punkt 19 ustęp 1 (dyrektywa 97/67/WE)

 

(ba) Pkt 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

 

„(19) wymagania podstawowe: ogólne przyczyny nieekonomiczne, które mogą skłonić państwo członkowskie do narzucenia warunków świadczenia usług pocztowych. Przyczyny te obejmują tajemnicę korespondencji, bezpieczeństwo sieci w związku z przewozem towarów niebezpiecznych i, tam gdzie jest to uzasadnione, ochronę danych, ochronę środowiska, planowanie regionalne i godne warunki pracy.”

Uzasadnienie

Właściwe jest podkreślenie, że dyrektywa nie uniemożliwia państwom członkowskim aktywnego wpływania na warunki pracy i zabezpieczania ich, zgodnie z prawem krajowym, co dotyczy także warunków pracy pracowników sektora pocztowego. Niniejsza poprawka powinna umożliwić państwom członkowskim utrzymywanie lub wprowadzanie obowiązku przestrzegania godnych warunków pracy w sektorze pocztowym w ramach systemu zezwoleń.

Poprawka 26

ARTYKUŁ 1 PUNKT 2 LITERA (C)

Artykuł 2 punkt 20 (dyrektywa 97/67/WE)

(c) dodaje się następujący punkt:

„20. usługi świadczone według taryfy jednoskładnikowej: usługi pocztowe, dla których taryfa określona jest w ogólnych warunkach operatorów świadczących usługę powszechną w odniesieniu do transportu pojedynczych przesyłek pocztowych.”

skreślona

Uzasadnienie

Jeśli poprzednia poprawka zostanie przyjęta, niniejszy tekst Komisji stanie się zbędny.

Poprawka 27

ARTYKUŁ 1 PUNKT 3

Artykuł 3 ustęp 3 akapit 1 sformułowanie wstępne (dyrektywa 97/67/WE)

(3) w art. 3 ust. 3 akapit pierwszy sformułowanie wstępne otrzymuje brzmienie:

skreślony

„Podejmą one kroki w celu zapewnienia, że usługa powszechna zagwarantowana jest w każdy dzień roboczy i nie mniej niż pięć dni w tygodniu, o ile okoliczności lub warunki geograficzne nie zostaną uznane za wyjątkowe przez krajowe organy regulacyjne, i że obejmuje ona co najmniej:”

 

Uzasadnienie

Skoro zastrzeżony obszar ma być utrzymany, odniesienie w niniejszym ustępie do operatorów usługi powszechnej musi pozostać.

Poprawka 28

ARTYKUŁ 1 PUNKT 4

Artykuł 4 (dyrektywa 97/67/WE)

(4) Art. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

skreślony

„Artykuł 4

 

1. Każde państwo członkowskie zapewnia, że świadczenie usługi powszechnej jest zagwarantowane i powiadamia Komisję o krokach podjętych w celu wypełnienia tego obowiązku. Komitet ustanowiony na mocy art. 21 jest informowany i monitoruje ewolucję środków ustanowionych przez państwa członkowskie w celu zapewnienia świadczenia usługi powszechnej.

 

2. Państwa członkowskie mogą wyznaczyć jedno lub więcej przedsiębiorstw jako operatorów świadczących usługę powszechną dla części lub całości terytorium kraju i w odniesieniu do różnych elementów usługi powszechnej. W takiej sytuacji, państwa członkowskie ustalają zgodnie z prawem wspólnotowym przypisane im prawa i obowiązki oraz i podają je do wiadomości publicznej. W szczególności państwa członkowskie podejmują środki w celu zapewnienia, że warunki powierzania świadczenia usługi powszechnej oparte są na zasadach obiektywizmu, niedyskryminacji, proporcjonalności i minimalizacji zniekształcenia rynku oraz że wyznaczenie przedsiębiorstw jako operatorów świadczących usługę powszechną jest ograniczone w czasie. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o tożsamości wyznaczonych operatorów świadczących usługę powszechną.

 

Uzasadnienie

Skoro zastrzeżony obszar ma być utrzymany, odniesienie w niniejszym ustępie do operatorów usługi powszechnej musi pozostać.

Poprawka 29

ARTYKUŁ 1 PUNKT 4
Artykuł 4 ustęp 1 a (nowy) (dyrektywa 97/67/WE)

 

(4a) Do artykułu 4 dodaje się następujący ustęp:

1a. Państwa członkowskie mogą wymagać od wybranego operatora, aby przyznał swoim pracownikom, wcześniej zatrudnionym podczas świadczenia usług, prawa, z których korzystaliby, gdyby nastąpiło przeniesienie w rozumieniu dyrektywy Rady 77/187/EWG1. Odpowiedni organ sporządza listę pracowników i wyszczególnia ich prawa wynikające z umowy.

 

1. Dyrektywa Rady 77/187/EWG z dnia 14 lutego 1977 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych państw członkowskich dotyczących zapewnienia przestrzegania praw pracowniczych w przypadku przeniesienia przedsiębiorstw lub ich części (Dz.U. L 61 z 5.3.1977, str. 26)

Uzasadnienie

Poprawka ta zabezpiecza interesy pracowników w przypadku, gdy działalność operatora świadczącego usługę powszechną zostaje przeniesiona na innego operatora w wyniku otwartej procedury (art.4). Zgodnie z orzecznictwem Trybunału i komunikatem wyjaśniającym w sprawie uwzględniania aspektów społecznych w przetargach publicznych (FAQ, 15/10/2001), procedury podobne do wymienionych w art. 4 mogą mieć dla pracowników skutek podobny jak typowe przeniesienie. Poprawka wprowadza pewność prawną i parafrazuje wniosek w sprawie rozporządzenia w sprawie działań państw członkowskich dotyczących wymogów usługi powszechnej i zawierania umów o świadczenie usługi powszechnej w pasażerskim transporcie kolejowym, drogowym i śródlądowym (art.9).

Poprawka 30

ARTYKUŁ 1 PUNKT 6

Artykuł 6 (dyrektywa 97/67/WE)

Państwa członkowskie podejmują kroki w celu zapewnienia, że użytkownicy i przedsiębiorstwa świadczące usługi pocztowe będą regularnie otrzymywali wystarczająco szczegółowe i aktualne informacje dotyczące szczególnych funkcji oferowanych usług powszechnych, ze szczególnym uwzględnieniem ogólnych warunków dostępu do takich usług, a także cen oraz poziomów norm jakości. Informacje takie publikowane są w odpowiedni sposób.

Państwa członkowskie podejmują kroki w celu zapewnienia, że użytkownicy i przedsiębiorstwa świadczące usługi pocztowe będą regularnie otrzymywali wystarczająco szczegółowe i aktualne informacje dostarczane przez operatora lub operatorów usługi powszechnej dotyczące szczególnych funkcji oferowanych usług powszechnych, ze szczególnym uwzględnieniem ogólnych warunków dostępu do takich usług, a także cen oraz poziomów norm jakości. Informacje takie publikowane są w odpowiedni sposób.

Państwa członkowskie powiadamiają Komisję, w jaki sposób udostępniane są informacje publikowane zgodnie z akapitem pierwszym.

Państwa członkowskie powiadamiają Komisję, w jaki sposób udostępniane są informacje publikowane zgodnie z akapitem pierwszym.

Uzasadnienie

Skoro zastrzeżony obszar ma być utrzymany, odniesienie w niniejszym ustępie do operatorów usługi powszechnej musi pozostać.

Poprawka 31

ARTYKUŁ 1 PUNKT 7

Rozdział 3, tytuł (dyrektywa 97/67/WE)

(7) W rozdziale 3 tytuł otrzymuje brzmienie:

skreślony

„ROZDZIAŁ 3

 

Finansowanie usług powszechnych”

 

Uzasadnienie

Finansowanie usług powszechnych musi zostać poddane nowemu badaniu, przeprowadzonemu przez Komisję.

Poprawka 32

ARTYKUŁ 1 PUNKT 8

Artykuł 7 (dyrektywa 97/67/WE)

1. Od dnia 1 stycznia 2009 r. państwa członkowskie nie udzielają ani nie utrzymują w mocy wyłącznych i szczególnych praw w zakresie ustanawiania lub świadczenia usług pocztowych. Państwa członkowskie mogą finansować świadczenie usług powszechnych zgodnie z co najmniej jednym sposobem określonym w ust. 2, 3 i 4, lub z wszelkimi innymi sposobami zgodnymi z traktatem WE

1. Od dnia 1 stycznia 2009 r., w zakresie koniecznym do utrzymywania usług powszechnych, państwa członkowskie mogą w dalszym ciągu zastrzegać usługi dla operatora(-ów) świadczącego(-ych) usługi powszechne. Usługi te są ograniczone do przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania krajowej korespondencji, jak i korespondencji przychodzącej z zagranicy, zarówno za pomocą usługi przyspieszonego doręczenia, jak i zwykłej, w ramach obu następujących limitów wagowych i cenowych. Limit wagowy pozostaje na poziomie 50 gramów od dnia 1 stycznia 2009 r. Ten limit wagowy nie ma zastosowania, jeśli cena jest wyższa lub równa dwuipółkrotności publicznej opłaty za przesyłkę z korespondencją w pierwszym przedziale wagowym najszybszej kategorii.

 

W zakresie koniecznym do zapewnienia świadczenia usługi powszechnej, direct mail może nadal być zastrzeżone w ramach tych samych limitów wagowych i cenowych.

 

W zakresie koniecznym do zapewnienia świadczenia usług powszechnych, na przykład, gdy niektóre sektory działalności pocztowej są już zliberalizowane lub z uwagi na specyficzne cechy typowe dla usług pocztowych w państwie członkowskim, poczta wychodząca za granicę może być w dalszym ciągu zastrzeżona w obrębie tych samych wagowych i cenowych limitów.

2. Państwa członkowskie mogą zapewniać świadczenie usług powszechnych poprzez zamówienie takich usług zgodnie z odnośnymi zasadami zamówień publicznych.

2. Wymiana dokumentów nie może być zastrzeżona.

3. Jeżeli państwo członkowskie ustali, że obowiązki świadczenia usługi powszechnej określone niniejszą dyrektywą pociągają za sobą koszt netto i stanowią nieuzasadnione obciążenie finansowe dla operatorów świadczących usługę powszechną, może wówczas.

3. Komisja zakończy nowe badanie perspektywiczne, które oceni sposób finansowania usług powszechnych w przyszłości, a także sposób utrzymania lub poprawy zatrudnienia w sektorze usług pocztowych z jakościowego i ilościowego punktu widzenia. W oparciu o wnioski wynikające z badań, Komisja przedłoży Parlamentowi Europejskiemu i Radzie do dnia 31 grudnia 2009 r. sprawozdanie wraz z propozycją daty pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych lub, stosownie do potrzeb, określi inne kroki, które należy podjąć w świetle wniosków z przeprowadzonych badań

a) Wprowadzić mechanizm rekompensat dla takich przedsiębiorstw z funduszy publicznych;

 

b) Podzielić koszt netto obowiązku świadczenia usługi powszechnej między operatorów usług i/lub użytkowników.

 

4. Jeżeli koszt netto zostaje podzielony zgodnie z ust. 3 lit. b, państwa członkowskie mogą ustanowić fundusz kompensacyjny, który może być finansowany z opłat wnoszonych przez operatorów usług i/lub użytkowników i zarządzany jest w tym celu przez jednostkę niezależną od beneficjenta lub beneficjentów. Państwa członkowskie mogą uzależnić udzielanie zezwoleń operatorom świadczącym usługę zgodnie z art. 9 ust. 2 od zobowiązania wniesienia finansowej składki do powyższego funduszu lub od zgodności z obowiązkiem świadczenia usługi powszechnej. W ten sposób finansowane mogą być jedynie usługi określone w art. 3.

 

5. Państwa członkowskie zapewniają poszanowanie zasad przejrzystości, niedyskryminacji i proporcjonalności przy ustanawianiu funduszu kompensacyjnego oraz ustalaniu poziomu wkładów finansowych, o których mowa w ust. 3 i 4. Decyzje podjęte na podstawie ust. 3 i 4 oparte są na obiektywnych i weryfikowalnych kryteriach oraz są podawane do wiadomości publicznej.

 

Uzasadnienie

Przede wszystkim Komisja będzie musiała przeprowadzić nowe badanie przed końcem 2009 r., które wyjaśni sposób gwarantowania usług powszechnych w przyszłości, a także sposób poprawy poziomów zatrudnienia i jakości; tylko wtedy zastrzeżony obszar może być w pełni otwarty na warunki rynkowe. Do tego czasu należy zachować status quo, przy czym zastrzeżony obszar w zakresie 50-gramowych przesyłek pozostanie uprzywilejowanym źródłem finansowania.

Poprawka 33

ARTYKUŁ 1 PUNKT 8 A (nowy)
Artykuł 8 (dyrektywa 97/67/WE)

 

(8a) Art. 8 otrzymuje brzmienie:

 

„Artykuł 8

 

Postanowienia art. 7 nie naruszają prawa państw członkowskich do:

 

- określania konkretnych kryteriów mających zastosowanie do świadczenia usługi powszechnej zgodnie z zasadami bezstronności, proporcjonalności i niedyskryminacji;

 

- organizowania jako usługi powszechnej umieszczania skrzynek pocztowych na drogach publicznych, wydawania znaczków pocztowych oraz usługi przesyłek poleconych wykorzystywanej w toku procedury sądowej lub administracyjnej, zgodnie z przepisami krajowymi.”

Uzasadnienie

Właściwe jest, aby zezwolić państwom członkowskim na przyjmowanie pewnych postanowień korzystnych dla operatorów świadczących usługę publiczną, potrzebnych do skutecznego jej świadczenia. Operatorzy świadczący usługę publiczną korzystają na mocy różnych przepisów krajowych z pewnych specjalnych postanowień (np. co do przepisów dotyczących transportu - z wyjątków od zasad takich jak zakaz poruszania się ciężarówek po drogach publicznych w niedziele), które umożliwiają im świadczenie usługi powszechnej na zasadach określonych przez odpowiednie państwo członkowskie.

Poprawka 34

ARTYKUŁ 1 PUNKT 10

Artykuł 9 ustęp 1 (dyrektywa 97/67/WE)

1. W odniesieniu do usług znajdujących się poza zakresem usługi powszechnej zdefiniowanym w art. 3, państwa członkowskie mogą wprowadzić zezwolenia ogólne w stopniu niezbędnym do zagwarantowania zgodności z wymogami podstawowymi.

1. W odniesieniu do niezastrzeżonych usług znajdujących się poza zakresem usługi powszechnej zdefiniowanym w art. 3, państwa członkowskie mogą wprowadzić zezwolenia ogólne w stopniu niezbędnym do zagwarantowania zgodności z wymogami podstawowymi.

Uzasadnienie

Zmiana w ustępie 1 ma na celu przywrócenie pierwotnego tekstu dyrektywy.

Poprawka 35

ARTYKUŁ 1 PUNKT 10

Artykuł 9 ustęp 2 akapit 1 (dyrektywa 97/67/WE)

2. W odniesieniu do usług objętych zakresem usługi powszechnej zdefiniowanym w art. 3, państwa członkowskie mogą wprowadzić procedury zezwoleń, w tym koncesje indywidualne, w stopniu niezbędnym do zagwarantowania zgodności z wymogami podstawowymi i zabezpieczenia usługi powszechnej.

2. W odniesieniu do niezastrzeżonych usług objętych zakresem usługi powszechnej zdefiniowanym w art. 3, państwa członkowskie mogą wprowadzić procedury zezwoleń, w tym koncesje indywidualne, w stopniu niezbędnym do zagwarantowania zgodności z wymogami podstawowymi i zabezpieczenia usługi powszechnej.

Uzasadnienie

Zmiana w ustępie 2 ma na celu przywrócenie pierwotnego tekstu dyrektywy.

Poprawka 36

ARTYKUŁ 1 PUNKT 10
Artykuł 9 ustęp 2 akapit 2 tiret 2 (dyrektywa 97/67/WE)

jeżeli będzie istniała taka konieczność, narzucać wymagania dotyczące jakości, dostępności i świadczenia określonych usług,

– narzucać m.in. wymagania dotyczące jakości, dostępności i świadczenia określonych usług, pod warunkiem, że są one zgodne z prawem wspólnotowym i są określone w zaproszeniu do składania ofert lub w specyfikacjach. Takie wymagania mogą w szczególności dotyczyć względów społecznych lub środowiskowych,

Uzasadnienie

Poprawka ta wnosi pewność prawną i jest zgodna z przepisami UE dotyczącymi zamówień publicznych, ponieważ jest porównywalna z art. 38 dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (art. 38).

Poprawka 37

ARTYKUŁ 1 PUNKT 10

Artykuł 9 ustęp 2 akapit 2 tiret 3 (dyrektywa 97/67/WE)

– w razie potrzeby, być powiązane z obowiązkiem wnoszenia wkładu finansowego na rzecz mechanizmów współdzielenia, o których mowa w art. 7.

skreślone

Uzasadnienie

Zmiana w ustępie 2 ma na celu przywrócenie pierwotnego tekstu dyrektywy.

Poprawka 38

ARTYKUŁ 1 PUNKT 10
Artykuł 9 ustęp 2 akapit 2 tiret 3 a (nowe) (dyrektywa 97/67/WE)

 

- być uzależnione od zobowiązania do udzielenia pracownikom, wcześniej zatrudnionym podczas świadczenia usług, praw, z których korzystaliby, gdyby nastąpiło przeniesienie w rozumieniu dyrektywy Rady 77/187/EWG. Odpowiedni organ sporządza listę pracowników i wyszczególnia ich prawa wynikające z umowy.

Uzasadnienie

Poprawkę tę należy czytać razem z nowym brzmieniem art. 4, ponieważ ma na celu zwiększenie zakresu ochrony pracowników w sytuacji, gdy koncesjonariusze działają jako operatorzy świadczący usługę publiczną. W rzeczywistości może pojawić się taki sam problem jak w przypadku wyznaczania operatora świadczącego usługę publiczną, tj. utrata przez byłego operatora świadczącego usługę publiczną działalności/segmentu rynku na korzyść koncesjonariusza. Taką samą ochronę należy zapewnić pracownikom, na których sytuację zezwolenie może wpłynąć.

Poprawka 39

ARTYKUŁ 1 PUNKT 10

Artykuł 9 ustęp 2 akapit 3 (dyrektywa 97/67/WE)

O ile nie dotyczą one przedsiębiorstw wyznaczonych na operatorów świadczących usługę powszechną zgodnie z art. 4., udzielane zezwolenia nie mogą:

skreślony

– być ograniczone pod względem liczby,

 

– dla wymogów dotyczących takiej samej jakości, dostępności i realizacji, nakładać na operatora usług obowiązku świadczenia usługi powszechnej oraz, jednocześnie, konieczności wnoszenia wkładu finansowego na rzecz mechanizmu współdzielenia,

 

– powielać warunków mających zastosowanie do przedsiębiorstw na mocy innych niż właściwe dla branży przepisy ustawodawstwa krajowego,

 

– nakładać warunków technicznych lub operacyjnych innych niż niezbędne do wypełnienia zobowiązań wynikających z niniejszej dyrektywy.

 

Uzasadnienie

Zmiana w ustępie 2 ma na celu przywrócenie pierwotnego tekstu dyrektywy.

Poprawka 40

ARTYKUŁ 1 PUNKT 10
Artykuł 9 ustęp 2 a (nowy) (dyrektywa 97/67/WE)

 

2a. Postanowienia ust. 1 i 2 nie naruszają odpowiedzialności państw członkowskich za wpływanie na warunki pracy. Państwa członkowskie mogą w szczególności podejmować działania na rzecz godnych warunków pracy w sektorze pocztowym.

Uzasadnienie

Właściwe jest podkreślenie, że dyrektywa nie uniemożliwia państwom członkowskim aktywnego wpływania na warunki pracy i zabezpieczania ich, także warunków pracy pracowników sektora pocztowego, zgodnie z prawem krajowym. Niniejsza poprawka powinna umożliwić państwom członkowskim utrzymywanie lub wprowadzanie obowiązku przestrzegania godnych warunków pracy w sektorze pocztowym w ramach systemu zezwoleń.

Poprawka 41

ARTYKUŁ 1 PUNKT 10
Artykuł 9 ustęp 3 (dyrektywa 97/67/WE)

3. Procedury, zobowiązania i wymogi, o których mowa w ust. 1 i 2, są przejrzyste, dostępne, niedyskryminacyjne, proporcjonalne, precyzyjne i jednoznaczne, podawane do wiadomości publicznej z wyprzedzeniem i oparte na obiektywnych kryteriach. Państwa członkowskie zapewniają, że uzasadnienie odmowy udzielenia zezwolenia w całości lub w części będzie komunikowane wnioskodawcy, a także muszą ustanowić procedurę odwoławczą.

3. Procedury, zobowiązania i wymogi, o których mowa w ust. 1, 2 i 2a, są przejrzyste, dostępne, niedyskryminacyjne, proporcjonalne, precyzyjne i jednoznaczne, podawane do wiadomości publicznej z wyprzedzeniem i oparte na obiektywnych kryteriach. Państwa członkowskie zapewniają, że uzasadnienie odmowy udzielenia zezwolenia w całości lub w części będzie komunikowane wnioskodawcy, a także muszą ustanowić procedurę odwoławczą.

Uzasadnienie

Właściwe jest podkreślenie, że dyrektywa nie uniemożliwia państwom członkowskim aktywnego wpływania na warunki pracy i zabezpieczania ich, także warunków pracy pracowników sektora pocztowego, zgodnie z prawem krajowym. Niniejsza poprawka powinna umożliwić państwom członkowskim utrzymywanie lub wprowadzanie obowiązku przestrzegania godnych warunków pracy w sektorze pocztowym w ramach systemu zezwoleń.

Poprawka 42

ARTYKUŁ 1 PUNKT 10

Artykuł 9 ustęp 3 a (nowy) (dyrektywa 97/67/WE)

 

3a. W celu zapewnienia usług powszechnych w przypadkach, gdy państwo członkowskie stwierdza, że obowiązki świadczenia usług powszechnych, zgodnie z zapisami niniejszej dyrektywy, stanowią nadmierne obciążenie finansowe dla operatora świadczącego usługi powszechne, może ono ustanowić fundusz kompensacyjny zarządzany w tym celu przez organ niezależny od beneficjenta lub beneficjentów. W takim przypadku, może ono uzależnić udzielenie zezwolenia od zobowiązania wniesienia finansowej składki do powyższego funduszu. Dane państwo członkowskie musi zapewnić, by przy tworzeniu funduszu kompensacyjnego i ustalaniu poziomu finansowych składek przestrzegane były zasady przejrzystości, niedyskryminacji i proporcjonalności. Jedynie usługi wymienione w art. 3 mogą być finansowane w ten sposób.

Uzasadnienie

Nowy ustęp 3 jest identyczny z ustępem 4 obowiązującej dyrektywy: przewidziany w ustępie 4 fundusz kompensacyjny musi być utrzymany do czasu przeprowadzenia przez Komisję nowych badań dotyczących finansowania usługi powszechnej.

Poprawka 43

ARTYKUŁ 1 PUNKT 10

Artykuł 9 ustęp 3 b (nowy) (dyrektywa 97/67/WE)

 

3b. Państwa członkowskie mogą ustanowić system identyfikacji dla direct mail, umożliwiający nadzór nad takimi usługami, tam gdzie są one zliberalizowane.

Uzasadnienie

Nowy ustęp 3b jest identyczny z ustępem 5 obowiązującej dyrektywy: odniesienie do direct mail w ustępie 5 musi być zachowane, ponieważ jest to część zastrzeżonego obszaru.

Poprawka 44

ARTYKUŁ 1 PUNKT 11

Artykuł 10 ustęp 1 (dyrektywa 97/67/WE)

1.Parlament Europejski i Rada, stanowiąc na wniosek Komisji i na podstawie art. 47 ust. 2, art. 55 i art. 95 traktatu, przyjmują środki niezbędne dla harmonizacji procedur, o których mowa w art. 9, dotyczącym świadczenia komercyjnych usług pocztowych dla ludności.

1.Parlament Europejski i Rada, stanowiąc na wniosek Komisji i na podstawie art. 47 ust. 2, art. 55 i art. 95 traktatu, przyjmują środki niezbędne dla harmonizacji procedur, o których mowa w art. 9, dotyczącym świadczenia komercyjnych niezastrzeżonych usług pocztowych dla ludności.

Uzasadnienie

Ponieważ zastrzeżony obszar ma zostać utrzymany, należy zachować rozróżnienie pomiędzy zastrzeżonymi i niezastrzeżonymi usługami pocztowymi.

Poprawka 45

ARTYKUŁ 1 PUNKT 14 LITERA (A)
Artykuł 12 tiret 1 (dyrektywa 97/67/WE)

- ceny muszą być przystępne i umożliwiać wszystkim uczestnikom dostęp do świadczonych usług. Państwa członkowskie mogą utrzymać lub wprowadzić bezpłatne usługi pocztowe dla niewidomych i niedowidzących,

– ceny muszą być przystępne i umożliwiać wszystkim uczestnikom dostęp do świadczonych usług. Krajowe organy regulacyjne monitorują wszelkie przypadki wzrostu cen ponad krajowy wskaźnik cen konsumpcyjnych w celu zapewnienia przystępności usług pocztowych. Państwa członkowskie zapewniają świadczenie bezpłatnych usług pocztowych niewidomym i niedowidzącym,

Poprawka 46

ARTYKUŁ 1 PUNKT 14 LITERA (B)

Artykuł 12 tiret 2 (dyrektywa 97/67/WE)

- ceny muszą być ustalane z uwzględnieniem kosztów i stymulować wzrost wydajności; ilekroć jest to konieczne dla ochrony ogólnego interesu publicznego, państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o stosowaniu jednolitej taryfy na całym terytorium kraju i/lub w stosunku do przesyłek do i z innych państw członkowskich, do usług świadczonych według taryfy jednoelementowej oraz do innych przesyłek,

- ceny muszą być ustalane z uwzględnieniem kosztów; ilekroć jest to konieczne dla ochrony ogólnego interesu publicznego, państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o stosowaniu jednolitej taryfy na całym terytorium kraju,

Uzasadnienie

Wzrost wydajności musi być stymulowany za pomocą środków odpowiedniego zarządzania personelem, infrastrukturą i świadczonymi usługami, a nie za pomocą taryf. Odniesienie do taryfy jednoelementowej zostało usunięte z niniejszego projektu opinii (zob. poprawka 17).

Poprawka 47

ARTYKUŁ 1 PUNKT 14 LITERA (D)

Artykuł 12 tiret 6 (dyrektywa 97/67/WE)

(d) Skreśla się tiret szóste.

skreślona

Uzasadnienie

Utrzymanie zastrzeżonego obszaru dla usług pocztowych uzasadnia utrzymanie obowiązujących przepisów dotyczących subsydiów krzyżowych zawartych w art. 12 tiret szóste dyrektywy 97/67/WE.

Poprawka 48

ARTYKUŁ 1 PUNKT 15

Artykuł 14 ustęp 2 (dyrektywa 97/67/WE)

2. Operatorzy świadczący usługę powszechną prowadzą odrębne rachunki w swoich wewnętrznych systemach rachunkowości, wyraźnie odróżniając takie usługi i produkty, w odniesieniu do których otrzymywana jest rekompensata finansowa z tytułu kosztów netto usługi powszechnej i takie, od których wnoszony jest wkład na rzecz takiego funduszu, od usług i produktów, których to nie dotyczy. Ta rozdzielność księgowa pozwala państwom członkowskim obliczać koszt netto usługi powszechnej. Takie wewnętrzne systemy rachunkowości powinny funkcjonować na podstawie konsekwentnie stosowanych i obiektywnie uzasadnionych zasad księgowania kosztów.

2. Operatorzy świadczący usługę powszechną prowadzą odrębne rachunki w swoich wewnętrznych systemach rachunkowości z jednej strony - przynajmniej dla każdej z usług z obszaru zastrzeżonego oraz z drugiej strony - dla usług niezastrzeżonych. Rachunki dla usług niezastrzeżonych powinny wyraźne rozgraniczać usługi należące do usług powszechnych od usług nienależących do usług powszechnych. Takie wewnętrzne systemy rachunkowości powinny funkcjonować na podstawie konsekwentnie stosowanych i obiektywnie uzasadnionych zasad księgowania kosztów.

Uzasadnienie

Utrzymanie zastrzeżonego obszaru dla usług pocztowych uzasadnia utrzymanie obowiązującego tekstu art. 14 ust. 2 dyrektywy 97/67/WE.

Poprawka 49

ARTYKUŁ 1 PUNKT 15

Artykuł 14 ustęp 3 (dyrektywa 97/67/WE)

3. W systemach rachunkowości, o których mowa w ust. 2, bez uszczerbku dla ust. 4, koszty alokowane są w następujący sposób:

3. W systemach rachunkowości, o których mowa w ust. 2, bez uszczerbku dla ust. 4, koszty alokowane są, odpowiednio dla każdej z usług zastrzeżonych i niezastrzeżonych, w następujący sposób:

a) koszty, które można przypisać do określonej usługi lub produktu zostają tak przypisane;

a) koszty, które można przypisać do określonej usługi zostają tak przypisane;

b) koszty ogólne, to znaczy koszty, których nie można przypisać do określonej usługi lub produktu, zostają alokowane w następujący sposób:

b) koszty ogólne, to znaczy koszty, których nie można przypisać do określonej usługi lub produktu, zostają alokowane w następujący sposób:

(i) tam, gdzie będzie to możliwe, koszty ogólne będą rozdzielane na podstawie bezpośredniej analizy pochodzenia tych kosztów;

(i) tam, gdzie będzie to możliwe, koszty ogólne będą rozdzielane na podstawie bezpośredniej analizy pochodzenia tych kosztów;

(ii) jeżeli bezpośrednia analiza nie jest możliwa, kategorie kosztów ogólnych alokuje się na podstawie pośredniego powiązania z inną kategorią kosztów lub grupą kategorii kosztów, w odniesieniu do której możliwe jest bezpośrednie przypisanie lub alokacja; pośrednie powiązanie oparte jest na porównywalnych strukturach kosztów;

(ii) jeżeli bezpośrednia analiza nie jest możliwa, kategorie kosztów ogólnych alokuje się na podstawie pośredniego powiązania z inną kategorią kosztów lub grupą kategorii kosztów, w odniesieniu do której możliwe jest bezpośrednie przypisanie lub alokacja; pośrednie powiązanie oparte jest na porównywalnych strukturach kosztów;

(iii) jeżeli nie można znaleźć bezpośredniego ani pośredniego sposobu alokacji kosztów, dana kategoria kosztów jest alokowana na podstawie ogólnego współczynnika obliczonego jako stosunek wszystkich wydatków bezpośrednio lub pośrednio przypisanych lub alokowanych do każdej z usług powszechnych z jednej strony i do pozostałych usług z drugiej strony.

(iii) jeżeli nie można znaleźć bezpośredniego ani pośredniego sposobu alokacji kosztów, dana kategoria kosztów jest alokowana na podstawie ogólnego współczynnika obliczonego jako stosunek wszystkich wydatków bezpośrednio lub pośrednio przypisanych lub alokowanych do każdej z usług zastrzeżonych z jednej strony i do pozostałych usług z drugiej strony.

Uzasadnienie

Utrzymanie zastrzeżonego obszaru dla usług pocztowych uzasadnia utrzymanie obowiązującego tekstu art. 14 ust. 3, akapit wprowadzający, oraz art. 14 ust. 3 pkt iii) dyrektywy 97/67/WE. Odniesienie do „produktów” w ust. 3 lit. a) jest zbędne, ponieważ odpowiadające im słowo w tekście Komisji (por. art. 14 ust. 2) zostało skreślone.

Poprawka 50

ARTYKUŁ 1 PUNKT 15

Artykuł 14 ustęp 8 (dyrektywa 97/67/WE)

8. Jeżeli dane państwo członkowskie nie ustanowiło żadnego mechanizmu finansowania świadczenia usługi powszechnej, dozwolonego na podstawie art. 7 oraz jeżeli krajowy organ regulacyjny jest przekonany, że żaden z wyznaczonych operatorów świadczących usługę powszechną w danym państwie członkowskim nie otrzymuje pomocy państwa w formie ukrytej ani żadnej innej oraz, że konkurencja na rynku jest w pełni skuteczna, krajowy organ regulacyjny może podjąć decyzję o niestosowaniu wymogów niniejszego artykułu. Krajowy organ regulacyjny z wyprzedzeniem informuje Komisję o podjęciu jakiejkolwiek decyzji tego typu.

8. Jeżeli dane państwo członkowskie nie zastrzegło żadnych z usług, które można zastrzec zgodnie z art. 7 oraz nie utworzyło funduszu kompensacyjnego w związku ze świadczeniem usług powszechnych, na co zezwala się na podstawie art. 9 ust. 4, oraz jeżeli krajowy organ regulacyjny jest przekonany, że żaden z wyznaczonych operatorów świadczących usługę powszechną w danym państwie członkowskim nie otrzymuje pomocy państwa w formie ukrytej ani żadnej innej oraz, że konkurencja na rynku jest w pełni skuteczna, krajowy organ regulacyjny może podjąć decyzję o niestosowaniu wymogów niniejszego artykułu. Krajowy organ regulacyjny z wyprzedzeniem informuje Komisję o podjęciu jakiejkolwiek decyzji tego typu.

Uzasadnienie

Tekst dyrektywy 97/67/WE zostaje przywrócony, ale tekst Komisji „oraz, że konkurencja na rynku jest w pełni skuteczna” zostaje zachowany w celu uwzględnienia sytuacji krajów, gdzie pełna liberalizacja została już wprowadzona lub będzie mogła być wprowadzona w przyszłości.

Poprawka 51

ARTYKUŁ 1 PUNKT 16

Artykuł 19 akapit 1 (dyrektywa 97/67/WE)

Państwa członkowskie zapewniają, że przedsiębiorstwa świadczące usługi pocztowe udostępniają przejrzyste, proste i niekosztowne procedury obsługi reklamacji użytkowników usług pocztowych, w szczególności w przypadkach wiążących się z zaginięciem, kradzieżą, uszkodzeniem lub brakiem zgodności z normami jakości usługi (w tym procedury określające, kto ponosi odpowiedzialność w sprawach, w których występuje więcej niż jeden operator).

Państwa członkowskie zapewniają, że operator lub operatorzy usług powszechnych i przedsiębiorstwa świadczące inne usługi pocztowe udostępniają przejrzyste, proste i niekosztowne procedury obsługi reklamacji użytkowników usług pocztowych, w szczególności w przypadkach wiążących się z zaginięciem, kradzieżą, uszkodzeniem lub brakiem zgodności z normami jakości usługi (w tym procedury określające, kto ponosi odpowiedzialność w sprawach, w których występuje więcej niż jeden operator).

Uzasadnienie

Poprawka uwzględnia utrzymanie zastrzeżonego obszaru. Procedury obsługi reklamacji powinny zostać udostępnione zarówno operatorom usług powszechnych jak i przedsiębiorstwom świadczącym inne usługi pocztowe.

Poprawka 52

ARTYKUŁ 1 PUNKT 16

Artykuł 19 akapit 4 (dyrektywa 97/67/WE)

Bez uszczerbku dla innych możliwości odwołania się i środków naprawczych określonych ustawodawstwem krajowym i wspólnotowym, państwa członkowskie zapewniają, że użytkownicy, działając indywidualnie lub, gdy zezwala na to prawo krajowe, wspólnie z organizacjami reprezentującymi interesy użytkowników i/lub konsumentów, mogą wnosić przed właściwe organy krajowe sprawy, w których reklamacje użytkowników przedstawiane przedsiębiorstwom świadczącym usługi mieszczące się w zakresie usługi powszechnej nie zostały załatwione w sposób zadowalający.

Bez uszczerbku dla innych możliwości odwołania się i środków naprawczych określonych ustawodawstwem krajowym i wspólnotowym, państwa członkowskie zapewniają, że użytkownicy, działając indywidualnie lub, gdy zezwala na to prawo krajowe, wspólnie z organizacjami reprezentującymi interesy użytkowników i/lub konsumentów, mogą wnosić przed właściwe organy krajowe sprawy, w których reklamacje użytkowników przedstawiane operatorowi lub operatorom usług powszechnych lub przedsiębiorstwom świadczącym usługi mieszczące się w zakresie usługi powszechnej nie zostały załatwione w sposób zadowalający.

Uzasadnienie

Poprawka uwzględnia utrzymanie zastrzeżonego obszaru. Procedury odwoławcze i inne środki naprawcze muszą być dostępne, jeśli reklamacja przedstawiana operatorom usług powszechnych lub przedsiębiorstwom świadczącym usługi mieszczące się w zakresie usługi powszechnej nie została załatwiona w sposób zadowalający.

Poprawka 53

ARTYKUŁ 1 PUNKT 21

Artykuł 23 (dyrektywa 97/67/WE)

Co trzy lata, przy czym po raz pierwszy nie później niż dnia 31 grudnia 2011 r., Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące stosowania niniejszej dyrektywy, w tym odpowiednie informacje o rozwoju sytuacji w sektorze, szczególnie w odniesieniu do aspektów gospodarczych, społecznych, związanych z zatrudnieniem i technologią, a także jakością usług. Do sprawozdania dołączane są, w razie potrzeby, wnioski dla Parlamentu Europejskiego i Rady.

Bez uszczerbku dla art. 7, co trzy lata, przy czym po raz pierwszy nie później niż dnia 31 grudnia 2011 r., Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące stosowania niniejszej dyrektywy, w tym odpowiednie informacje o rozwoju sytuacji w sektorze, szczególnie w odniesieniu do aspektów gospodarczych, społecznych, związanych z zatrudnieniem i technologią, a także jakością usług. Do sprawozdania dołączane są, w razie potrzeby, wnioski dla Parlamentu Europejskiego i Rady.

Uzasadnienie

Sprawozdania, o których mowa a tym artykule, są sporządzane bez uszczerbku dla badań perspektywicznych i sprawozdania przygotowywanego przez Komisję, które przewiduje art. 7.

Poprawka 54

ARTYKUŁ 1 PUNKT 21 A (nowy)
Artykuł 23 a (nowy) (dyrektywa 97/67/WE)

 

(21a) Dodaje się artykuł 23a o następującej treści:

 

„Artykuł 23a

 

Postanowienia niniejszej dyrektywy nie naruszają uprawnień państw członkowskich w odniesieniu do prawa pracy, w tym wszelkich przepisów ustawowych lub umownych dotyczących warunków zatrudnienia, warunków pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosunków między pracodawcami i pracownikami, które to przepisy państwa członkowskie stosują zgodnie z prawem wspólnotowym. Podobnie, państwa członkowskie mogą podejmować działania na rzecz godnych warunków pracy w sektorze pocztowym.”

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę istotną rolę warunków pracy dla osób zatrudnionych w sektorze pocztowym oraz potrzebę uniknięcia poważnego pogorszenia tych warunków, uzasadnione jest podkreślenie, że niniejsza dyrektywa nie utrudnia państwom aktywnego wpływania na warunki pracy i zabezpieczania ich, zgodnie z prawem krajowym, co dotyczy także warunków pracy pracowników sektora pocztowego. Należy również wyjaśnić, że obowiązek Komisji dotyczący zawarcia w sprawozdaniu na mocy art. 23 informacji o sytuacji społecznej i sytuacji w zakresie zatrudnienia nie powoduje właściwości Wspólnoty w tym konkretnym sektorze.

Poprawka 55

ARTYKUŁ 1 PUNKT 22

Artykuł 26 (dyrektywa 97/67/WE)

(22) Skreśla się art. 26.

skreślony

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę, że bez uszczerbku dla bardziej liberalnych środków utrzymanych lub wprowadzonych przez państwa członkowskie, jak przewiduje art. 26, obowiązkowa pełna liberalizacja została odroczona na późniejszą datę, właściwe jest utrzymanie tego artykułu.

Poprawka 56

ARTYKUŁ 1 PUNKT 23

Artykuł 27 (dyrektywa 97/67/WE)

(23) Skreśla się art. 27.

(23) Art. 27 otrzymuje następujące brzmienie

 

„Artykuł 27

 

Przepisy niniejszej dyrektywy, z wyjątkiem art. 26, wygasają w dniu 31 grudnia 2011 r., o ile nie postanowiono inaczej, zgodnie z art. 7 ust. 3. Przed tą datą nie należy zmieniać procedur udzielania zezwoleń opisanych w art. 9.”

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę, że bez uszczerbku dla bardziej liberalnych środków utrzymanych lub wprowadzonych przez państwa członkowskie, jak przewiduje art. 26, obowiązkowa pełna liberalizacja została odroczona na późniejszą datę, właściwe jest utrzymanie tego artykułu. Nowa data wygaśnięcia przewiduje ramy czasowe dla Komisji, w celu przygotowania badań perspektywicznych, a następnie sprawozdania, oraz dla Parlamentu Europejskiego i Rady, w celu podjęcia decyzji w sprawie pełnej liberalizacji sektora usług pocztowych, które są identyczne z ramami ustanowionymi w pierwotnej dyrektywie.

PROCEDURA

Tytuł

Pełne urzeczywistnienie rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty

Odsyłacze

COM(2006)0594 - C6-0354/2006 - 2006/0196(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

TRAN

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

14.11.2006

 

 

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej

       Data powołania

Stephen Hughes

22.11.2006

 

 

Rozpatrzenie w komisji

1.3.2007

11.4.2007

 

 

Data przyjęcia

12.4.2007

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

27

15

4

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jan Andersson, Alexandru Athanasiu, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Roger Helmer, Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Jan Jerzy Kułakowski, Jean Lambert, Raymond Langendries, Bernard Lehideux, Thomas Mann, Ana Mato Adrover, Maria Matsouka, Mary Lou McDonald, Csaba Őry, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Jean Marie Beaupuy, Udo Bullmann, Françoise Castex, Marian Harkin, Richard Howitt, Dieter-Lebrecht Koch, Sepp Kusstatscher, Peter Liese, Dimitrios Papadimoulis, Georgios Toussas, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Ambroise Guellec, Ingeborg Gräßle

  • [1]  Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

OPINIA Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (8.5.2007)

dla Komisji Transportu i Turystyki

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 97/67/WE w sprawie pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty
(COM(2006)0594 – C6‑0354/2006 – 2006/0196(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Hannes Swoboda

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

1. Obecna sytuacja prawna, w której istnieją wyłączne i szczególne prawa w zakresie usług pocztowych, jest dla wielu obywateli oraz MŚP właściwym rozwiązaniem na drodze do wysokiej jakości usług pocztowych. Jeżeli podejmuje się kolejne kroki zmierzające do liberalizacji, trzeba je podejmować z rozwagą, czyniąc uprzednio gruntowne przygotowania na szczeblu krajowym, a także zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej. Zdaniem sprawozdawcy konieczne jest utrzymanie standardów dotyczących usług pocztowych na dotychczasowym poziomie, nie doprowadzając do negatywnych zmian, które mogłyby dotknąć konsumentów indywidualnych. Wysokie standardy usług pocztowych są podstawą wszelkiej działalności gospodarczej i społecznej na rynku wewnętrznym. Sprawozdawca popiera zapewnienie utrzymania poziomu powszechnej usługi pocztowej i jej pozytywnego rozwoju z jednej strony oraz poprawę jakości usługi z drugiej strony, łącznie z jej szybkością i niezawodnością. Konieczne jest zapewnienie obywatelom i przedsiębiorstwom w całej Unii Europejskiej najlepszych i najbardziej opłacalnych usług pocztowych.

2. Niemniej jednak w opinii sprawozdawcy niektóre państwa członkowskie – szczególnie te, które przystąpiły do UE w ostatnim czasie – nie są jeszcze w pełni przygotowane do całkowitego otwarcia swoich rynków pocztowych w 2009 r. ze względu na złożoność zagadnienia, tj. włączenie aspektów rynkowych i społecznych oraz dotyczących spójności i zatrudnienia, a także znaczne różnice geograficzne, rynkowe i odnoszące się do konsumentów między tymi państwami. Dlatego też docelowy termin przewidziany w pierwotnej dyrektywie (rok 2009) jest nieodpowiedni. Sprawozdawca proponuje odłożenie całkowitej liberalizacji rynku pocztowego do 1 stycznia 2011 r. Przesunięcie terminu wdrożenia dyrektywy o dwa lata jest bardziej właściwe niż trzymanie się mocno napiętego harmonogramu, niosące ze sobą niebezpieczeństwo, iż niektóre państwa członkowskie nie będą w stanie stosować się do dyrektywy i zapewnić realnej usługi powszechnej. Opóźnienie tego procesu pozwoli uzyskać więcej czasu na lepsze przystosowanie do proponowanych zmian oraz potrzeb konsumentów i użytkowników.

W celu utrzymania na wysokim poziomie przepisów dotyczących usługi powszechnej, a także zapewnienia zgodności z wymaganymi standardami, sprawozdawca proponuje, aby każde państwo członkowskie przygotowało do 31 grudnia 2008 r. szczegółową analizę, w pełni opisującą finansowanie usługi powszechnej. Taki szczegółowy plan przedstawiony przez każde państwo członkowskie powinien być warunkiem wstępnym całkowitego otwarcia rynku pocztowego. Plan ten powinien zawierać stosowne środki, jakie dane państwo członkowskie zamierza podjąć, a także powinien określać, jak państwo członkowskie zapewni ciągłość usługi powszechnej utrzymując jakość usług oraz jak zostaną sfinansowane obowiązki związane ze świadczeniem usługi powszechnej. Każde państwo członkowskie powinno również przedstawić środki restrukturyzacyjne dotyczące zatrudnienia u tradycyjnych operatorów pocztowych w następstwie całkowitej liberalizacji.

Wniosek Komisji pozostawia państwom członkowskim wybór środków na sfinansowanie obowiązków związanych ze świadczeniem usługi powszechnej. Państwa członkowskie powinny zdecydować, który z modeli najbardziej odpowiada ich potrzebom: pomoc państwa, zamówienie publiczne, fundusz kompensacyjny czy dzielenie kosztów. Wybór jednego z modeli proponowanych przez Komisję, a także innych środków finansowych zgodnych z prawem wspólnotowym należy przedstawić i szczegółowo wyjaśnić w analizie, którą mają dostarczyć wszystkie państwa członkowskie.

W oparciu o plany krajowe i przy uwzględnieniu sytuacji na rynku pocztowym państwa, w którym otwarcie rynku już nastąpiło, Komisja przeprowadza badanie oceniające wpływ pełnego urzeczywistnienia wewnętrznego rynku pocztowego w 2011 r. Ponadto Komisja powinna również przedłożyć Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie, jeżeli rok 2011 jest właściwym terminem pełnego urzeczywistnienia wewnętrznego rynku pocztowego. Jeżeli data ta jest niestosowna, wraz ze sprawozdaniem Komisja powinna złożyć odpowiedni wniosek legislacyjny.

3. Indywidualni konsumenci oraz MŚP są najbardziej narażeni na siły rynkowe, dlatego ważne jest objęcie ich klauzulami ochronnymi, a jedną z nich mogłoby być utrzymanie jednolitego systemu taryfowego. Państwa członkowskie muszą zapewnić przystępność kosztów pocztowych, gwarantowaną przez obowiązki związane ze świadczeniem usługi powszechnej. Ponadto konieczne jest, aby państwa członkowskie utrzymały jedną taryfę, która jest jednakowa bez względu na odległość do miejsca przeznaczenia przesyłek o szczególnym znaczeniu z punktu widzenia indywidualnych konsumentów. Utrzymanie jednolitych taryf przyczynia się do spójności społecznej i gospodarczej. Ważne jest, aby znaczące zmiany spowodowane otwarciem rynku pocztowego nie miały negatywnego wpływu na obszary wiejskie i oddalone. Odbiór i dostarczanie poczty na tych obszarach musi odbywać się w sposób ciągły.

4. Powszechna usługa jest obowiązkiem i może stanowić obciążenie dla operatorów świadczących tę usługę, dlatego niezbędne jest zastosowanie odpowiednich środków zapewniających obywatelom wysoki poziom jej świadczenia. Ponadto ważne jest, aby państwa członkowskie dokonały wyboru najlepszej metody finansowania, która jest dla nich najbardziej odpowiednia, łącznie z metodami proponowanymi we wniosku Komisji, a także innymi sposobami finansowania zgodnymi z prawem wspólnotowym.

POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Transportu i Turystyki, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję[1]Poprawki Parlamentu

Poprawka 1

PUNKT 3 A PREAMBUŁY (NOWY)

 

(3a) Pozytywna rola usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym została uwydatniona w specjalnym sondażu Eurobarometru 219 z października 2005 r., który wskazuje, że usługi pocztowe są najbardziej cenionymi przez użytkowników usługami świadczonymi w ogólnym interesie gospodarczym w całej Unii Europejskiej, przy czym opinię tę wyraziło 77% ankietowanych.

Uzasadnienie

Niezbędne jest podkreślenie wysokiego poziomu zadowolenia użytkowników usług pocztowych w Unii Europejskiej.

Poprawka 2

PUNKT 6 PREAMBUŁY

(6) Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 2 lutego 2006 r. podkreśliła społeczną i gospodarczą wagę efektywnych usług pocztowych oraz ich zasadniczą rolę w ramach strategii lizbońskiej, zaznaczając, że podjęte dotychczas reformy zaowocowały w sektorze pocztowym znaczącą poprawą sytuacji, a także wzrostem jakości, większą efektywnością oraz zwiększoną uwagą poświęcaną konsumentowi.

(6) Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 2 lutego 2006 r. podkreśliła społeczną i gospodarczą wagę efektywnych usług pocztowych oraz ich zasadniczą rolę w ramach strategii lizbońskiej, zaznaczając, że podjęte dotychczas reformy zaowocowały w sektorze pocztowym znaczącą poprawą sytuacji, a także wzrostem jakości, większą efektywnością oraz zwiększoną uwagą poświęcaną konsumentowi.

 

W związku z rozbieżnymi niekiedy zmianami dotyczącymi zobowiązań do świadczenia usług powszechnych w państwach członkowskich, Parlament Europejski zwrócił się do Komisji o skupienie wysiłków przy redagowaniu badania perspektywicznego w szczególności na jakości świadczenia usług powszechnych i jego przyszłym finansowaniu oraz o zaproponowanie w ramach tego badania definicji, zakresu stosowania i odpowiedniego finansowania usług powszechnych.

Uzasadnienie

Należy przypomnieć konkretne wnioski, jakie Parlament Europejski skierował do Komisji w rezolucji w sprawie stosowania dyrektywy pocztowej z dnia 2 lutego 2006 r. w ramach rozpoczęcia prac Komisji nad badaniem perspektywicznym.

Poprawka 3

PUNKT 7 PREAMBUŁY

(7) Zgodnie z dyrektywą 97/67/WE przeprowadzono badania perspektywiczne oceniające w odniesieniu do każdego z państw członkowskich wpływ pełnego urzeczywistnienia wewnętrznego rynku pocztowego w 2009 r. na usługę powszechną. Komisja przeprowadziła również szczegółowy przegląd sektora pocztowego Wspólnoty, w tym poprzez zlecenie badań rozwoju sytuacji w tym sektorze pod względem gospodarczym, społecznym i technologicznym, a ponadto przeprowadziła szerokie konsultacje z zainteresowanymi stronami.

(7) Zgodnie z dyrektywą 97/67/WE przeprowadzono badania perspektywiczne oceniające w odniesieniu do każdego z państw członkowskich wpływ pełnego urzeczywistnienia wewnętrznego rynku pocztowego w 2009 r. na usługę powszechną. Komisja przeprowadziła również przegląd sektora pocztowego Wspólnoty, w tym poprzez zlecenie badań rozwoju sytuacji w tym sektorze pod względem gospodarczym, społecznym i technologicznym, a ponadto przeprowadziła szerokie konsultacje z zainteresowanymi stronami.

 

Jednakże w celu osiągnięcia pełnego zrozumienia wszystkich konsekwencji pełnego urzeczywistnienia wewnętrznego rynku pocztowego dla zatrudnienia oraz spójności społecznej i terytorialnej konieczna jest szersza konsultacja z zainteresowanymi stronami.

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę implikacje pełnego otwarcia rynku w sektorze pocztowym, Komisja powinna przeprowadzić dokładną analizę wpływu liberalizacji na zatrudnienie oraz spójność społeczną i terytorialną.

Poprawka 4

PUNKT 8 PREAMBUŁY

(8) Jak wynika z przeprowadzonych badań perspektywicznych, podstawowy cel, jakim jest zagwarantowanie trwałego świadczenia usługi powszechnej odpowiadającej normie jakości zdefiniowanej przez państwa członkowskie zgodnie z dyrektywą 97/67/WE może zostać osiągnięty w całej Wspólnocie do 2009 r. bez potrzeby zastrzeżonego obszaru.

(8) Jak wynika z przeprowadzonych badań perspektywicznych, szczególnie w zakresie rozwoju alternatywnych metod finansowania, podstawowy cel, jakim jest zagwarantowanie trwałego świadczenia usługi powszechnej odpowiadającej normie jakości zdefiniowanej przez państwa członkowskie zgodnie z dyrektywą 97/67/WE nie może zostać osiągnięty w całej Wspólnocie do 2009 r. bez zastrzeżonego obszaru dla tych państw członkowskich, w których to finansowanie nadal jest konieczne.

Uzasadnienie

Zastrzeżony obszar nie powinien zostać wykluczony z instrumentów finansowania obowiązku świadczenia usługi powszechnej dopóki Komisja nie przeprowadzi wyczerpujących badań nad metodami finansowania.

Poprawka 5

PUNKT 9 PREAMBUŁY

(9) Progresywne i stopniowe otwarcie rynków pocztowych na konkurencję dało operatorom świadczącym usługę powszechną wystarczający czas na przeprowadzenie niezbędnych działań modernizacyjnych i restrukturyzacyjnych koniecznych, aby zapewnić ich długoterminową żywotność w warunkach rynkowych oraz pozwoliło państwom członkowskim na dostosowanie swoich systemów regulacyjnych do bardziej otwartego środowiska. Państwa członkowskie mogą ponadto wykorzystać możliwość oferowaną przez okres transpozycji, a także długi czas niezbędny do wprowadzenia efektywnej konkurencji, aby odpowiednio do potrzeb kontynuować modernizację i restrukturyzację operatorów świadczących usługę powszechną.

(9) Progresywne i stopniowe otwarcie rynków pocztowych na konkurencję nie dało wszystkim operatorom świadczącym usługę powszechną wystarczającego czasu na przeprowadzenie niezbędnych działań modernizacyjnych i restrukturyzacyjnych koniecznych, aby zapewnić ich długoterminową żywotność w warunkach rynkowych oraz nie pozwoliło wszystkim państwom członkowskim na dostosowanie swoich systemów regulacyjnych do bardziej otwartego środowiska. Biorąc pod uwagę czas niezbędny do wprowadzenia równych szans oraz do kontynuacji modernizacji i restrukturyzacji operatorów świadczących usługę powszechną państwa członkowskie mogą wykorzystać możliwość oferowaną przez przesunięcie daty pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego.

Jednak z uwagi na złożoność tego procesu, który obejmuje aspekty rynkowe i społeczne oraz dotyczące spójności i zatrudnienia, a także musi uwzględniać występujące między państwami członkowskimi znaczne różnice geograficzne, rynkowe i odnoszące się do konsumentów, stopień przygotowania państw członkowskich wciąż znacząco się różni. Dlatego właściwe jest wyznaczenie daty 1 stycznia 2012 r. jako ostatecznego terminu zakończenia procesu tworzenia wewnętrznego rynku usług pocztowych.

Uzasadnienie

Zastrzeżony obszar nie powinien zostać wykluczony z instrumentów finansowania obowiązku świadczenia usługi powszechnej dopóki Komisja nie przeprowadzi wyczerpujących badań nad metodami finansowania.

Ze względu na złożoność zagadnienia pełne otwarcie rynku pociągnęłoby za sobą ryzyko społeczne oraz dotyczące spójności i zatrudnienia, dlatego należy je odroczyć. Odwrotnie niż we wniosku Komisji, bardziej odpowiednie jest zawarcie nowego terminu w punkcie 9, a nie w punkcie 10 preambuły.

Poprawka 6

PUNKT 10 PREAMBUŁY

(10) Badania perspektywiczne wykazały, że zastrzeżony obszar nie powinien już być preferowanym rozwiązaniem w zakresie finansowania usługi powszechnej. Ocena ta uwzględnia interes Wspólnoty i jej państw członkowskich związany z urzeczywistnieniem rynku wewnętrznego i jego potencjał w zakresie wzrostu i zatrudnienia, a także zapewnienie wszystkim użytkownikom dostępności usługi świadczonej efektywnie w ogólnym interesie gospodarczym. Właściwe jest zatem potwierdzenie daty 1 stycznia 2009 r. jako daty wykonania ostatniego kroku ku urzeczywistnieniu wewnętrznego rynku usług pocztowych.

(10) Badania perspektywiczne wykazały, że zastrzeżony obszar nie powinien już być preferowanym rozwiązaniem w zakresie finansowania usługi powszechnej. Ocena ta uwzględnia interes Wspólnoty i jej państw członkowskich związany z urzeczywistnieniem rynku wewnętrznego i jego potencjał w zakresie wzrostu i zatrudnienia, a także zapewnienie wszystkim użytkownikom dostępności usługi świadczonej efektywnie w ogólnym interesie gospodarczym. Niemniej jednak delikatna natura świadczenia usług pocztowych oraz wysoka wartość symboliczna tych usług użyteczności publicznej wymagają starannego przygotowania kolejnych kroków na drodze do otwarcia rynku.

Uzasadnienie

Należy odroczyć pełne otwarcie rynku. Bardziej właściwe jest jednak zawarcie proponowanej daty w punkcie 9 preambuły, dlatego został on odpowiednio zmieniony.

Poprawka 7

PUNKT 12 PREAMBUŁY

(12) Pełne otwarcie rynku pomoże zwiększyć ogólne rozmiary rynków pocztowych; przyczyni się to dodatkowo do utrzymania trwałości i jakości zatrudnienia przez operatorów świadczących usługę powszechną, a także ułatwi tworzenie nowych miejsc pracy przez innych operatorów, nowych uczestników rynku oraz podmioty prowadzące powiązaną działalność gospodarczą. Niniejsza dyrektywa nie narusza kompetencji państw członkowskich w zakresie regulacji warunków zatrudnienia w sektorze usług pocztowych.

(12) Stopniowe otwarcie rynku może, jeżeli zostało dobrze przygotowane, zwiększyć ogólne rozmiary rynków pocztowych; może się dodatkowo przyczynić, w warunkach zapewniających neutralność konkurencyjną, do utrzymania trwałości i jakości zatrudnienia przez operatorów świadczących usługę powszechną, a także ułatwi tworzenie nowych miejsc pracy przez innych operatorów, nowych uczestników rynku oraz podmioty prowadzące powiązaną działalność gospodarczą. Niniejsza dyrektywa nie narusza kompetencji państw członkowskich w zakresie regulacji warunków zatrudnienia w sektorze usług pocztowych, jednakże regulacje te nie mogą prowadzić do nieuczciwej konkurencji. Przygotowując się na otwarcie rynku usług pocztowych, należy wziąć pod uwagę kwestie społeczne, w szczególny sposób uwzględniając pracowników, którzy wcześniej zajmowali się świadczeniem usług pocztowych.

Uzasadnienie

Otwarcie rynku musi zostać przeprowadzone z zachowaniem ostrożności; przede wszystkim różnice w warunkach zatrudnienia wśród operatorów usług pocztowych nie powinny prowadzić do nieuczciwej konkurencji.

Poprawka 8

PUNKT 17 PREAMBUŁY

(17) W świetle przeprowadzonych badań i w celu uwolnienia pełnego potencjału rynku wewnętrznego usług pocztowych, właściwe jest zaprzestanie stosowania zastrzeżonego obszaru i szczególnych praw jako sposobów zapewnienia finansowania usługi powszechnej.

(17) W świetle przeprowadzonych badań i w celu zapewnienia trwałego finansowania usługi powszechnej przy jednoczesnym uwolnieniu pełnego potencjału rynku wewnętrznego usług pocztowych, właściwe jest utrzymanie stosowania zastrzeżonego obszaru i szczególnych praw jako sposobów zapewnienia finansowania usługi powszechnej w państwach członkowskich, które uznają je za niezbędne.

Uzasadnienie

Zastrzeżony obszar nie powinien zostać wykluczony z instrumentów finansowania obowiązku świadczenia usługi powszechnej dopóki Komisja nie przeprowadzi wyczerpujących badań nad metodami finansowania.

Poprawka 9

PUNKT 18 PREAMBUŁY

(18) W przypadku niektórych państw członkowskich konieczne może być nadal zewnętrzne finansowanie rezydualnych kosztów netto usługi powszechnej. Należy zatem wyraźnie sprecyzować dostępne możliwości w celu zapewnienia finansowania usługi powszechnej w stopniu, w jakim jest to potrzebne i odpowiednio uzasadnione, przy jednoczesnym pozostawieniu państwom członkowskim wyboru stosowanych mechanizmów finansowania. Alternatywy te obejmują wykorzystanie procedur zamówień publicznych, oraz jeżeli obowiązki związane ze świadczeniem usługi powszechnej pociągają za sobą koszty netto usługi powszechnej i stanowią nieuzasadnione obciążenie dla wyznaczonego przedsiębiorstwa, rekompensaty ze środków publicznych oraz przejrzyste dzielenie kosztów przez operatorów i/lub użytkowników poprzez wnoszenie wkładu na rzecz funduszu kompensacyjnego. Państwa członkowskie mogą stosować inne sposoby finansowania na jakie zezwala prawo wspólnotowe, takie jak podjęcie decyzji o przeznaczeniu całości lub części zysków pochodzących z innych rodzajów działalności operatorów świadczących usługę powszechną poza zakresem usługi powszechnej na finansowanie kosztów netto usługi powszechnej, jeżeli są one zgodne z niniejszą dyrektywą.

(18) W przypadku niektórych państw członkowskich konieczne może być nadal zewnętrzne finansowanie rezydualnych kosztów netto usługi powszechnej. Przed pełnym otwarciem rynku należy zatem wyraźnie sprecyzować dostępne możliwości w celu zapewnienia finansowania usługi powszechnej w stopniu, w jakim jest to potrzebne i odpowiednio uzasadnione, przy jednoczesnym pozostawieniu państwom członkowskim wyboru stosowanych mechanizmów finansowania. Alternatywy te obejmują wykorzystanie procedur zamówień publicznych, oraz jeżeli obowiązki związane ze świadczeniem usługi powszechnej pociągają za sobą koszty netto usługi powszechnej i stanowią nieuzasadnione obciążenie dla wyznaczonego przedsiębiorstwa, rekompensaty ze środków publicznych oraz przejrzyste dzielenie kosztów przez operatorów i/lub użytkowników poprzez wnoszenie wkładu na rzecz funduszu kompensacyjnego. Państwa członkowskie mogą stosować inne sposoby finansowania na jakie zezwala prawo wspólnotowe, takie jak podjęcie decyzji o przeznaczeniu całości lub części zysków pochodzących z innych rodzajów działalności operatorów świadczących usługę powszechną poza zakresem usługi powszechnej na finansowanie kosztów netto usługi powszechnej, jeżeli są one zgodne z niniejszą dyrektywą.

Uzasadnienie

Dostępne możliwości finansowania usług powszechnych muszą być jasno określone przed pełnym otwarciem rynku.

Poprawka 10

PUNKT 24 A PREAMBUŁY (NOWY)

 

(24a) Z drugiej strony, dla świadczenia usług przez operatorów świadczących usługę powszechną na rzecz podmiotów gospodarczych, podmiotów wysyłających przesyłki masowe, lub firm zbierających pocztę od innych klientów konieczne jest, aby operatorzy mogli korzystać z bardziej elastycznych warunków taryfowych.

Uzasadnienie

Konieczne jest dostosowanie zasad taryfowych mających zastosowanie do operatorów świadczących usługę powszechną do rosnącej liberalizacji sektora.

Stopniowej liberalizacji musi towarzyszyć niezbędna elastyczność taryfowa, z której korzystać będą operatorzy świadczący usługę powszechną, tak aby mogli oni stawić czoła konkurencji i dostosowywać się do potrzeb rynkowych.

Poprawka 11

PUNKT 27 PREAMBUŁY

(27) Zgodnie z zasadami obowiązującymi w innych obszarach usług i w celu wzmocnienia ochrony konsumenta, właściwe jest rozszerzenie zastosowania minimalnych zasad dotyczących procedur reklamacyjnych poza operatorów świadczących usługę powszechną. W celu zwiększenia efektywności procedur obsługi reklamacji właściwe jest, aby dyrektywa zachęcała do stosowania procedur ugody pozasądowej, określonych w zaleceniu Komisji 98/257/WE z dnia 30 marca 1998 r. w sprawie zasad mających zastosowanie do organów odpowiedzialnych za pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich oraz w zaleceniu Komisji z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie zasad mających zastosowanie do organów pozasądowych zaangażowanych w polubowne rozstrzyganie sporów konsumenckich. Interesom konsumentów służyłaby także zwiększona interoperacyjność między operatorami, wynikająca z dostępu do niektórych elementów infrastruktury i usług, a także wymóg współpracy między krajowymi organami regulacyjnymi i jednostkami ds. ochrony konsumenta.

(27) Zgodnie z zasadami obowiązującymi w innych obszarach usług i w celu wzmocnienia ochrony konsumenta, właściwe jest rozszerzenie zastosowania minimalnych zasad dotyczących procedur reklamacyjnych poza operatorów świadczących usługę powszechną. W celu zwiększenia efektywności procedur obsługi reklamacji właściwe jest, aby dyrektywa zachęcała do stosowania procedur ugody pozasądowej, określonych w zaleceniu Komisji 98/257/WE z dnia 30 marca 1998 r. w sprawie zasad mających zastosowanie do organów odpowiedzialnych za pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich oraz w zaleceniu Komisji z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie zasad mających zastosowanie do organów pozasądowych zaangażowanych w polubowne rozstrzyganie sporów konsumenckich. Interesom konsumentów służyłaby także zwiększona interoperacyjność między operatorami, wynikająca z dostępu do niektórych elementów infrastruktury i usług, a także wymóg współpracy między krajowymi organami regulacyjnymi i jednostkami ds. ochrony konsumenta. W celu ochrony interesów użytkowników usług pocztowych na wypadek kradzieży, zaginięcia lub uszkodzenia przesyłki, państwa członkowskie wprowadzą system zwrotu kosztów i/lub rekompensaty

Uzasadnienie

W środowisku, w którym działa wielu operatorów, może dojść do sytuacji ich wzajemnego obwiniania się w przypadku zaginięcia przesyłki lub spóźnionego dostarczenia. Niemniej jednak najlepszym sposobem zagwarantowania satysfakcji konsumentów w sektorze pocztowym jest ochrona interesów konsumentów na wypadek kradzieży, zaginięcia lub uszkodzenia przesyłki. Najlepszą ochroną jest wprowadzenie systemu zwrotu kosztów i/lub rekompensaty za przesyłki.

Poprawka 12

ARTYKUŁ 1 PUNKT 2 LITERA -A) (NOWA)

Artykuł 2 punkt 2 (dyrektywa 97/67/WE)

 

(-a) pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:

 

„2. sieć pocztowa operatorów świadczących usługę powszechną”: system organizacyjny i wszelkie zasoby udostępniane przez operatorów świadczących usługę powszechną w szczególności dla potrzeb:

 

– odbieranie przesyłek wchodzących w zakres obowiązku świadczenia usługi powszechnej z punktów dostępu zlokalizowanych na obszarze, dla którego operator/operatorzy świadczący usługę powszechną zostali wyznaczeni,

 

– przekazywanie i kierowanie tych przesyłek z punktu dostępu do sieci pocztowej do centrum dystrybucji,

 

– doręczanie na adres wskazany na przesyłce;”

Uzasadnienie

Jeżeli świadczenie różnych elementów usługi wchodzących w skład usługi powszechnej może być powierzone jednemu lub większej liczbie operatorów świadczących usługę powszechną (patrz: art. 4 zmieniony wnioskiem), bez względu na ich status publiczny i prywatny, niespójne wydaje się ciągłe odwoływanie się do „publicznej sieci pocztowej”. Bardziej na miejscu wydaje się odniesienie do sieci operatorów świadczących usługę powszechną.

W definicji należy uwzględnić możliwość wyznaczania dla części danego obszaru jednego lub większej liczby operatorów świadczących usługę powszechną.

Poprawka 13

ARTYKUŁ 1 PUNKT 2 LITERA -A A) (NOWA)

Artykuł 2 punkt 3 (dyrektywa 97/67/WE)

 

(-aa) punkt 3 otrzymuje następujące brzmienie:

 

„3. punkty dostępu: infrastruktura materialna obejmująca udostępnione społeczności skrzynki pocztowe umiejscowione na drogach publicznych lub w budynkach operatora świadczącego usługę publiczną, gdzie konsumenci mogą powierzać przesyłki sieci pocztowej operatorów świadczących usługę powszechną;”

Uzasadnienie

Jeżeli świadczenie różnych elementów usługi wchodzących w skład usługi powszechnej może być powierzone jednemu lub większej liczbie operatorów świadczących usługę powszechną (patrz: art. 4 zmieniony wnioskiem), bez względu na ich status publiczny i prywatny, niespójne wydaje się ciągłe odwoływanie się do „publicznej sieci pocztowej”. Bardziej na miejscu wydaje się odniesienie do sieci operatorów świadczących usługę powszechną.

W definicji należy uwzględnić możliwość wyznaczania dla części danego obszaru jednego lub większej liczby operatorów świadczących usługę powszechną.

Poprawka 14

ARTYKUŁ 1 PUNKT 2 LITERA A)

Artykuł 2 punkt 6 (dyrektywa 97/67/WE)

„6. przesyłka pocztowa: przesyłka opatrzona adresem w ostatecznej formie, w której ma być przewieziona przez operatora świadczącego usługi pocztowe. Poza przesyłkami z korespondencją, przesyłki takie obejmują także na przykład książki, katalogi, gazety, czasopisma i paczki pocztowe zawierające towar posiadający wartość handlową lub nieposiadający jej;”

„6. przesyłka pocztowa: przesyłka opatrzona adresem w ostatecznej formie, w której ma być przewieziona przez operatora świadczącego usługi pocztowe. Poza przesyłkami z korespondencją, przesyłki takie obejmują także pocztę bezpośrednią, książki, katalogi, gazety, czasopisma i paczki pocztowe zawierające towar posiadający wartość handlową lub nieposiadający jej;”

Uzasadnienie

Uznaje się, że właściwe jest zachowanie odniesienia do określenia poczty bezpośredniej, ponieważ dzięki temu uznany zostaje specyficzny charakter tego konkretnego rynku pocztowego.

Poprawka 15

ARTYKUŁ 1 PUNKT 2 LITERA B)

Artykuł 2 punkt 8 (dyrektywa 97/67/WE)

(b) skreśla się pkt 8;

skreślony

Uzasadnienie

Określenie poczty bezpośredniej jest w dalszym ciągu potrzebne, jeżeli zastrzeżony obszar zostaje utrzymany.

Ponadto zachowanie określenia poczty bezpośredniej oddaje w pełen sposób uznanie specyficznego charakteru tego konkretnego rynku pocztowego. W rzeczy samej, poczta bezpośrednia, z uwagi na jej specyficzne cechy, operatorów i elastyczność cenową, stanowi odrębny rynek pocztowy.

Poprawka 16

ARTYKUŁ 1 PUNKT 2 LITERA C)

Artykuł 2 punkt 20 (dyrektywa 97/67/WE)

„20. usługi świadczone według taryfy jednoskładnikowej: usługi pocztowe, dla których taryfa określona jest w ogólnych warunkach operatorów świadczących usługę powszechną w odniesieniu do transportu pojedynczych przesyłek pocztowych.

„20. usługi świadczone według taryfy jednoskładnikowej: usługi pocztowe w zakresie pojedynczych przesyłek pocztowych, dla których taryfa określona jest w ogólnych warunkach operatorów świadczących usługę powszechną.”

Uzasadnienie

Celem poprawki jest wyjaśnienie kwestii, które usługi pocztowe w zakresie pojedynczych przesyłek pocztowych świadczone są według taryfy jednoskładnikowej. W rzeczy samej, taryfa jednoskładnikowa obejmuje cały łańcuch pocztowy: przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie i doręczanie.

Amendment 17

ARTYKUŁ 1 PUNKT 4

Artykuł 4 (dyrektywa 97/67/WE)

1. Każde państwo członkowskie zapewnia, że świadczenie usługi powszechnej jest zagwarantowane i powiadamia Komisję o krokach podjętych w celu wypełnienia tego obowiązku. Komitet ustanowiony na mocy art. 21 jest informowany i monitoruje ewolucję środków ustanowionych przez państwa członkowskie w celu zapewnienia świadczenia usługi powszechnej.

1. Każde państwo członkowskie zapewnia, że świadczenie usługi powszechnej jest zagwarantowane i powiadamia Komisję o krokach podjętych w celu wypełnienia tego obowiązku. Komitet ustanowiony na mocy art. 21 jest informowany i monitoruje ewolucję środków ustanowionych przez państwa członkowskie w celu zapewnienia świadczenia usługi powszechnej.

 

1a. Bez uszczerbku dla art. 3 wszystkie państwa członkowskie we współpracy z krajowymi organami regulacyjnymi i zainteresowanymi stronami, w tym organizacjami konsumenckimi i przedsiębiorstwami, które w szczególny sposób polegają na jakości usług pocztowych, określają czas doręczenia, częstotliwość zbiórki i doręczeń, a także bezpieczeństwo i niezawodność usługi powszechnej.

2. Państwa członkowskie mogą wyznaczyć jedno lub więcej przedsiębiorstw jako operatorów świadczących usługę powszechną dla części lub całości terytorium kraju i w odniesieniu do różnych elementów usługi powszechnej. W takiej sytuacji, państwa członkowskie ustalają zgodnie z prawem wspólnotowym przypisane im prawa i obowiązki oraz i podają je do wiadomości publicznej. W szczególności państwa członkowskie podejmują środki w celu zapewnienia, że warunki powierzania świadczenia usługi powszechnej oparte są na zasadach obiektywizmu, niedyskryminacji, proporcjonalności i minimalizacji zniekształcenia rynku oraz że wyznaczenie przedsiębiorstw jako operatorów świadczących usługę powszechną jest ograniczone w czasie. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o tożsamości wyznaczonych operatorów świadczących usługę powszechną.

2. Państwa członkowskie mogą wyznaczyć jedno lub więcej przedsiębiorstw jako operatorów świadczących usługę powszechną dla części lub całości terytorium kraju i w odniesieniu do różnych elementów usługi powszechnej. W takiej sytuacji, państwa członkowskie ustalają zgodnie z prawem wspólnotowym przypisane im prawa i obowiązki oraz i podają je do wiadomości publicznej. W szczególności państwa członkowskie podejmują środki w celu zapewnienia, że warunki powierzania świadczenia usługi powszechnej oparte są na zasadach obiektywizmu, niedyskryminacji, proporcjonalności i minimalizacji zniekształcenia rynku oraz że wyznaczenie przedsiębiorstw jako operatorów świadczących usługę powszechną jest ograniczone w czasie. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o tożsamości wyznaczonych operatorów świadczących usługę powszechną.

 

2a. Państwa członkowskie mogą wymagać od wyznaczonego operatora świadczącego usługę powszechną, aby przyznał swoim pracownikom, wcześniej zatrudnionym podczas świadczenia usług, prawa, z których korzystaliby, gdyby nastąpiło przeniesienie w rozumieniu dyrektywy Rady 77/187/EWG. Krajowy organ regulacyjny sporządza listę pracowników i wyszczególnia ich prawa wynikające z umowy. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o tożsamości wyznaczonych operatorów świadczących usługę powszechną.

 

2b. W przypadku, gdy państwo członkowskie wyznaczyło już przedsiębiorstwo do pełnienia funkcji operatora świadczącego usługę powszechną, zgodnie z prawem wspólnotowym obowiązującym w momencie tego wyznaczenia, zobowiązania określone w ust. 1 i 2 uznawane są za spełnione pod warunkiem, że państwo członkowskie, o którym mowa, powiadomiło Komisję o tym, jaki podmiot został wyznaczony do świadczenia usługi powszechnej.

Poprawka 18

ARTYKUŁ 1 PUNKT 8
Artykuł 7 (dyrektywa 97/67/WE)

1. Od dnia 1 stycznia 2009 r. państwa członkowskie nie udzielają ani nie utrzymują w mocy wyłącznych i szczególnych praw w zakresie ustanawiania lub świadczenia usług pocztowych. Państwa członkowskie mogą finansować świadczenie usług powszechnych zgodnie z co najmniej jednym sposobem określonym w ust. 2, 3 i 4, lub z wszelkimi innymi sposobami zgodnymi z traktatem WE.

1. Pod warunkiem uzyskania potwierdzenia ze strony Komisji, przewidzianego w drugim akapicie, od dnia 1 stycznia 2012 r. państwa członkowskie nie udzielają ani nie utrzymują w mocy wyłącznych i szczególnych praw w zakresie ustanawiania lub świadczenia usług pocztowych. Państwa członkowskie mogą finansować świadczenie usług powszechnych zgodnie z co najmniej jednym sposobem określonym w ust. 2, 3 i 4, lub z wszelkimi innymi sposobami zgodnymi z traktatem WE.

Do 31 grudnia 2009 r. państwa członkowskie przedstawiają Komisji szczegółowy plan krajowy obejmujący (i) środki, jakie zamierzają one przyjąć lub jakie już przyjęły w celu zapewnienia usługi powszechnej oraz (ii) metody, jakich zamierzają użyć do sfinansowania obowiązków związanych ze świadczeniem usługi powszechnej. W oparciu o plany krajowe i przy uwzględnieniu sytuacji na rynku pocztowym państw, w których otwarcie rynku już nastąpiło, Komisja przeprowadza badanie służące ocenie wpływu zakończenia procesu tworzenia wewnętrznego rynku usług pocztowych w 2012 r. W oparciu o swoje wnioski, do 1 lipca 2010 r. Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie, potwierdzające rok 2012 jako termin zakończenia procesu tworzenia wewnętrznego rynku usług pocztowych lub określające dalsze kroki, jakie najpierw należy podjąć. Jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że rok 2012 nie jest właściwym terminem zakończenia procesu tworzenia wewnętrznego rynku usług pocztowych, oprócz sprawozdania przedstawia wniosek legislacyjny.

1a. Do celów niniejszego artykułu koszt netto obowiązku związanego ze świadczeniem usługi powszechnej obliczany jest, w zakresie odpowiedzialności krajowych władz regulacyjnych, jako różnica między kosztami netto ponoszonymi przez dane przedsiębiorstwo zobowiązane do świadczenia usługi powszechnej oraz kosztami w przypadku, gdy przedsiębiorstwo nie ma takiego obowiązku. Różnica w kosztach obejmuje wszystkie inne istotne elementy, w tym ewentualne korzyści rynkowe dla przedsiębiorstwa wyznaczonego do świadczenia usługi powszechnej, prawo do rozsądnego zysku i zachęty do ograniczania kosztów.

2. Państwa członkowskie mogą zapewniać świadczenie usług powszechnych poprzez zamówienie takich usług zgodnie z odnośnymi zasadami zamówień publicznych.

 

3. Jeżeli państwo członkowskie ustali, że obowiązki świadczenia usługi powszechnej określone niniejszą dyrektywą pociągają za sobą koszt netto i stanowią nieuzasadnione obciążenie finansowe dla operatorów świadczących usługę powszechną, może wówczas:

a) Wprowadzić mechanizm rekompensat dla takich przedsiębiorstw z funduszy publicznych;

b) Podzielić koszt netto obowiązku świadczenia usługi powszechnej między operatorów usług i/lub użytkowników.

4. Jeżeli koszt netto zostaje podzielony zgodnie z ust. 3 lit. b, państwa członkowskie mogą ustanowić fundusz kompensacyjny, który może być finansowany z opłat wnoszonych przez operatorów usług i/lub użytkowników i zarządzany jest w tym celu przez jednostkę niezależną od beneficjenta lub beneficjentów. W ten sposób finansowane mogą być jedynie usługi określone w art. 3.

 

 

4a. Państwa członkowskie mogą stosować inne sposoby finansowania dozwolone w prawie wspólnotowym.

Państwa członkowskie zapewniają poszanowanie zasad przejrzystości, niedyskryminacji i proporcjonalności przy ustanawianiu funduszu kompensacyjnego oraz ustalaniu poziomu wkładów finansowych, o których mowa w ust. 3 i 4. Decyzje podjęte na podstawie ust. 3 i 4 oparte są na obiektywnych i weryfikowalnych kryteriach oraz są podawane do wiadomości publicznej.”

 

 

5a. W ramach środków tymczasowych, do chwili pełnego otwarcia rynku usług pocztowych w danym państwie członkowskim, w sytuacji, gdy to państwo członkowskie uważa, że żaden z wyżej wymienionych środków nie gwarantuje trwałej i solidnej podstawy do finansowania kosztów netto wynikających ze świadczenia usługi powszechnej, może ono w dalszym ciągu, na obecnych warunkach i z zachowaniem obecnych ograniczeń wagowych, utrzymywać obszar zastrzeżony.

Poprawka 19

ARTYKUŁ 1 PUNKT 8 A (NOWY)

Artykuł 8 (dyrektywa 97/67/WE)

 

(8a) Art. 8 otrzymuje następujące brzmienie:

 

„Artykuł 8

 

Postanowienia art. 7 nie naruszają prawa państw członkowskich do:

 

- przyjmowania konkretnych przepisów mających zastosowanie do operatorów świadczących usługę powszechną, które są niezbędne dla świadczenia usługi powszechnej i opierają się na bezstronnych, proporcjonalnych i niedyskryminujących zasadach.

 

- organizowania jako usługi powszechnej umieszczania skrzynek pocztowych na drogach publicznych, wydawania znaczków pocztowych oraz usługi przesyłek poleconych wykorzystywanej w toku procedury sądowej lub administracyjnej, zgodnie z przepisami krajowymi w celu świadczenia usługi powszechnej.”

Uzasadnienie

Właściwe jest, aby zezwolić państwom członkowskim na przyjmowanie pewnych postanowień korzystnych dla operatorów świadczących usługę powszechną, potrzebnych do skutecznego jej świadczenia. Operatorzy świadczący usługę powszechną korzystają na mocy różnych przepisów krajowych z pewnych specjalnych postanowień (np. co do przepisów dotyczących transportu - z wyjątków od zasad takich jak zakaz poruszania się ciężarówek po drogach publicznych w niedziele), które umożliwiają im świadczenie usługi powszechnej na zasadach określonych przez odpowiednie państwo członkowskie.

Poprawka 20

ARTYKUŁ 1 PUNKT 10

Artykuł 9 ustęp 2 akapit drugi część wprowadzająca (dyrektywa 97/67/WE)

Udzielane zezwolenia mogą:

Jeżeli państwa członkowskie wyznaczają jedno lub więcej przedsiębiorstw jako operatorów świadczących usługę powszechną zgodnie z art. 4 ust. 2, udzielane zezwolenia dla takich przedsiębiorstw mogą:

Poprawka 21

ARTYKUŁ 1 PUNKT 10

Artykuł 9 ustęp 2 akapit drugi tiret drugie (dyrektywa 97/67/WE)

- jeżeli będzie istniała taka konieczność, narzucać wymagania dotyczące jakości, dostępności i świadczenia określonych usług,

- jeżeli będzie istniała taka konieczność, narzucać wymagania dotyczące jakości, dostępności i świadczenia określonych usług; pod warunkiem, że są one zgodne z prawem wspólnotowym oraz są wyszczególnione w ogłoszeniu o przetargu lub w specyfikacjach, te wymagania mogą między innymi dotyczyć uwarunkowań społecznych i środowiskowych,

Uzasadnienie

Państwa członkowskie muszą mieć wyraźne prawo wprowadzania konkretnych wymagań, zwłaszcza w odniesieniu do kwestii społecznych i środowiskowych, zgodnie z dyrektywami z 2004 r. w sprawie zamówień publicznych. Ponadto należy zagwarantować ochronę pracownikom w przypadku, gdy działalność podmiotu świadczącego usługę powszechną zostaje przekazana innemu podmiotowi.

Poprawka 22

ARTYKUŁ 1 PUNKT 10

Artykuł 9 ustęp 2 akapit drugi tiret trzecie a (nowe) (dyrektywa 97/67/WE)

 

- być uzależnione od zobowiązania udzielenia pracownikom, wcześniej zatrudnionym podczas świadczenia usług, praw, z których korzystaliby, gdyby nastąpiło przeniesienie w rozumieniu dyrektywy Rady 77/187/EWG. Organ sporządza listę pracowników i wyszczególnia ich prawa wynikające z umowy.

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny mieć możliwość wyboru systemu koncesji, który uwzględnia specyficzne krajowe elementy. Ponadto państwa członkowskie powinny mieć możliwość wymagania od operatora, aby udzielił wcześniej zatrudnionym pracownikom praw, z których korzystaliby oni, gdyby nastąpiło przeniesienie w rozumieniu dyrektywy77/187/EWG.

Poprawka 23

ARTYKUŁ 1 PUNKT 10

Artykuł 9 ustęp 2 akapit drugi a (nowy) (dyrektywa 97/67/WE)

 

Udzielanie zezwoleń innym operatorom niż wyznaczeni operatorzy świadczący usługę powszechną może, w razie potrzeby, być uzależnione od obowiązku wnoszenia wkładu finansowego na rzecz mechanizmu współdzielenia, o którym mowa w art. 7.

 

Przedsiębiorstwa mogą wybrać między obowiązkiem wnoszenia wkładu na rzecz mechanizmu współdzielenia a obowiązkiem świadczenia usługi powszechnej.

Poprawka 24

ARTYKUŁ 1 PUNKT 10 A (NOWY)

Artykuł 9 a (nowy) (dyrektywa 97/67/WE)

 

(10a) Dodaje się artykuł 9a o następującej treści:

 

„Artykuł 9a

 

Niniejsza dyrektywa nie ma wpływu na odpowiedzialność państw członkowskich w zakresie regulowania warunków pracy w sektorze pocztowym.

 

W szczególności państwa członkowskie mogą podejmować wszelkie niezbędne działania, zgodnie ze swoim prawem krajowym, w celu stworzenia warunków uczciwej konkurencji pomiędzy operatorami świadczącymi usługi pocztowe.”

Uzasadnienie

Poza zagwarantowaniem uczciwej konkurencji w sektorze usług pocztowych państw członkowskich, należy również zapewnić minimalne normy w zakresie zabezpieczenia społecznego pracowników tego sektora.

Poprawka 25

ARTYKUŁ 1 PUNKT 12

Artykuł 11 (dyrektywa 97/67/WE)

(12) W art. 11 wyrazy „art. 57 ust. 2, art. 66 i art. 100a” zastępuje się wyrazami „art. 47 ust. 2, art. 55 i art. 95”.

(12) Art. 11 otrzymuje następujące brzmienie:

 

„Artykuł 11

 

Parlament Europejski i Rada, działając w związku z wnioskiem Komisji i na podstawie art. 47 ust. 2 oraz art. 55 i 95 Traktatu, przyjmują środki harmonizujące, które są niezbędne do zapewnienia dostępu użytkowników do sieci pocztowej operatorów świadczących usługę powszechną na przejrzystych i niedyskryminujących warunkach.”

Uzasadnienie

Poprawka ta uwzględnia nową definicję sieci pocztowej (art. 2 punkt 2 dyrektywy 97/67/WE.

Poprawka 26

ARTYKUŁ 1 PUNKT 13
Artykuł 11a (dyrektywa 97/67/WE)

Ilekroć niezbędna jest ochrona interesu użytkowników i/lub promocja efektywnej konkurencji, a także w świetle warunków krajowych, państwa członkowskie zapewniają przejrzyste i niedyskryminacyjne warunki dostępu do następujących elementów infrastruktury pocztowej lub usług: system kodów pocztowych, adresowa baza danych, skrzynki pocztowe, skrzynki zbiorcze i odbiorcze, informacja o zmianach adresów, usługa przekierowania, usługa zwrotu do nadawcy.

Ilekroć niezbędna jest ochrona interesu użytkowników i/lub promocja uczciwej i efektywnej konkurencji, a także w świetle warunków krajowych, państwa członkowskie zapewniają przejrzyste i niedyskryminacyjne warunki dostępu do następujących elementów infrastruktury pocztowej lub usług: system kodów pocztowych, adresowa baza danych, skrzynki pocztowe, skrzynki zbiorcze i odbiorcze, informacja o zmianach adresów, usługa przekierowania, usługa zwrotu do nadawcy.

Uzasadnienie

Konkurencja musi być uczciwa i w pełni zgodna z przepisami WE w zakresie konkurencji.

Poprawka 27

ARTYKUŁ 1 PUNKT 14 LITERA B)

Artykuł 12 tiret drugie (dyrektywa 97/67/WE)

„- ceny muszą być ustalane z uwzględnieniem kosztów i stymulować wzrost wydajności; ilekroć jest to konieczne dla ochrony ogólnego interesu publicznego, państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o stosowaniu jednolitej taryfy na całym terytorium kraju i/lub w stosunku do przesyłek do i z innych państw członkowskich, do usług świadczonych według taryfy jednoelementowej oraz do innych przesyłek,”

„- ceny muszą być ustalane z uwzględnieniem kosztów i stymulować wzrost wydajności; ilekroć jest to konieczne dla ochrony ogólnego interesu publicznego, państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o stosowaniu jednolitej taryfy na całym terytorium kraju i/lub w stosunku do przesyłek do i z innych państw członkowskich, na przykład do usług świadczonych według taryfy jednoelementowej oraz do innych przesyłek,”

Uzasadnienie

Komisja podkreśla w uzasadnieniu możliwość narzucenia jednolitych taryf na postawie specyficznych dla każdego państwa członkowskiego kwestii związanych z interesem społecznym. Dodanie to zmierza w tym samym kierunku.

Poprawka 28

ARTYKUŁ 1 PUNKT 14 LITERA C)
Artykuł 12 tiret 5 (dyrektywa 97/67/WE)

(c) ostanie zdanie tiret piątego otrzymuje brzmienie:

„Wszelkie takie taryfy zostaną także udostępnione konsumentom korzystającym z usług pocztowych na podobnych warunkach,”

(c) ostanie zdanie tiret piątego otrzymuje brzmienie:

– w przypadku, gdy operatorzy świadczący usługę powszechną stosują specjalne taryfy, na przykład dla usług świadczonych na rzecz podmiotów gospodarczych, podmiotów wysyłających przesyłki masowe, lub firm zbierających pocztę od innych klientów, powinni stosować zasady przejrzystości i niedyskryminacji zarówno w odniesieniu do taryf, jak i zawiązanych z nimi warunków.

Wszelkie takie taryfy zostaną także udostępnione wszelkim innym konsumentom, w szczególności konsumentom indywidualnym oraz MŚP, korzystającym z usług pocztowych na podobnych warunkach,

Poprawka 29

ARTYKUŁ 1 PUNKT 15

Artykuł 14 ustęp 2 (dyrektywa 97/67/WE)

2. Operatorzy świadczący usługę powszechną prowadzą odrębne rachunki w swoich wewnętrznych systemach rachunkowości, wyraźnie odróżniając takie usługi i produkty, w odniesieniu do których otrzymywana jest rekompensata finansowa z tytułu kosztów netto usługi powszechnej i takie, od których wnoszony jest wkład na rzecz takiego funduszu, od usług i produktów, których to nie dotyczy. Ta rozdzielność księgowa pozwala państwom członkowskim obliczać koszt netto usługi powszechnej. Takie wewnętrzne systemy rachunkowości powinny funkcjonować na podstawie konsekwentnie stosowanych i obiektywnie uzasadnionych zasad księgowania kosztów.

2. Operatorzy świadczący usługę powszechną prowadzą odrębne rachunki w swoich wewnętrznych systemach rachunkowości, wyraźnie odróżniając z jednej strony takie usługi i produkty, które należą do usługi powszechnej i w odniesieniu do których otrzymywana jest rekompensata finansowa z tytułu kosztów netto usługi powszechnej i takie, od których wnoszony jest wkład na rzecz takiego funduszu oraz, z drugiej strony, usługi i produkty, które nie należą do usługi powszechnej. Takie wewnętrzne systemy rachunkowości powinny funkcjonować na podstawie konsekwentnie stosowanych i obiektywnie uzasadnionych zasad księgowania kosztów.

Uzasadnienie

Poprawka wyjaśniająca.

Poprawka 30

ARTYKUŁ 1 PUNKT 15

Artykuł 14 ustęp 3 a (nowy) (dyrektywa 97/67/WE)

 

3a. W przypadku, gdy państwo członkowskie w dalszym ciągu zastrzega pewne usługi, jak określono art. 7 ust. 5a, operator świadczący usługę powszechną prowadzi odrębne rachunki w swoim wewnętrznym systemie rachunkowości przynajmniej dla każdej z usług z obszaru zastrzeżonego. Rachunki dla usług niezastrzeżonych powinny wyraźne rozgraniczać usługi należące do usług powszechnych od usług nienależących do usług powszechnych. Takie wewnętrzne systemy rachunkowości powinny funkcjonować na podstawie konsekwentnie stosowanych i obiektywnie uzasadnionych zasad księgowania kosztów.

Uzasadnienie

Uzasadnione wydaje się wprowadzanie obowiązku prowadzenia takiego systemu rachunkowości dla operatora, który otrzymuje specjalne dofinansowanie. Prowadzenie odrębnych rachunków jest logiczne dopóki istnieje zastrzeżony obszar.

Poprawka 31

ARTYKUŁ 1 PUNKT 15

Artykuł 14 ustęp 7 (dyrektywa 97/67/WE)

7. Na żądanie, szczegółowe informacje dotyczące rachunków uzyskiwane ze wspomnianych systemów są, z zachowaniem poufności, udostępniane krajowemu organowi regulacyjnemu i Komisji.

7. Na żądanie, szczegółowe informacje dotyczące rachunków uzyskiwane ze wspomnianych systemów są, z zachowaniem poufności, udostępniane krajowemu organowi regulacyjnemu i Komisji, zgodnie z przepisami art. 22 lit. a).

Uzasadnienie

Niezbędne jest określenie warunków udostępniania krajowemu organowi regulacyjnemu informacji dotyczących rachunków przez operatora świadczącego usługę powszechną poprzez odniesienie do art. 22 lit. a).

Poprawka 32

ARTYKUŁ 1 PUNKT 16

Artykuł 19 ustęp 2 (dyrektywa 97/67/WE)

Państwa członkowskie podejmują działania w celu zapewnienia, że procedury, o których mowa w akapicie pierwszym umożliwią rozstrzyganie sporów w sposób sprawiedliwy i szybki, wraz z ustanowieniem, o ile jest to uzasadnione, systemu zwrotu kosztów i/lub rekompensaty.

Państwa członkowskie podejmują działania w celu zapewnienia, że procedury, o których mowa w akapicie pierwszym umożliwią rozstrzyganie sporów w sposób sprawiedliwy i szybki, wraz z ustanowieniem systemu zwrotu kosztów i/lub rekompensaty.

Uzasadnienie

W celu zagwarantowania, że konsumenci będą otrzymywać rekompensatę z tytułu straty lub uszkodzenia przesyłki, należy przewidzieć system zwrotu kosztów.

Poprawka 33

ARTYKUŁ 1 PUNKT 20

Artykuł 22 a ustęp 2 (dyrektywa 97/67/WE)

2. Przedsiębiorstwa bezzwłocznie udzielają takich informacji na żądanie, a także w ramach czasowych i w stopniu uszczegółowienia wymaganym przez krajowy organ regulacyjny. Zakres informacji wymaganych przez krajowy organ regulacyjny jest proporcjonalny do realizacji jego zadań. Krajowy organ regulacyjny podaje uzasadnienie żądania udzielenia informacji”.

2. Przedsiębiorstwa bezzwłocznie udzielają takich informacji na żądanie, z zachowaniem poufności, a także w ramach czasowych i w stopniu uszczegółowienia wymaganym przez krajowy organ regulacyjny. Zakres informacji wymaganych przez krajowy organ regulacyjny jest proporcjonalny do realizacji jego zadań, a informacje nie są wykorzystywane w innych celach niż te, dla których żądano ich udzielenia. Krajowy organ regulacyjny podaje uzasadnienie żądania udzielenia informacji”.

Uzasadnienie

Żądanie udzielenia informacji kierowane jest przez krajowy organ regulacyjny z zachowaniem poufności, a także w ramach ścisłego wykonywania przez ten organ swoich obowiązków.

Jest to rozsądnym środkiem ostrożności, który daje operatorom pocztowym pewność co do słuszności wykorzystania przez krajowy organ regulacyjny żądanych informacji.

Poprawka 34

ARTYKUŁ 1 PUNKT 21
Artykuł 23 (dyrektywa 97/67/WE)

Co trzy lata, przy czym po raz pierwszy nie później niż dnia 31 grudnia 2011 r., Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące stosowania niniejszej dyrektywy, w tym odpowiednie informacje o rozwoju sytuacji w sektorze, szczególnie w odniesieniu do aspektów gospodarczych, społecznych, związanych z zatrudnieniem i technologią, a także jakością usług. Do sprawozdania dołączane są, w razie potrzeby, wnioski dla Parlamentu Europejskiego i Rady.

Co trzy lata, przy czym po raz pierwszy nie później niż dnia 31 grudnia 2014 r., Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące stosowania niniejszej dyrektywy, w tym odpowiednie informacje o rozwoju sytuacji w sektorze, szczególnie w odniesieniu do aspektów gospodarczych, społecznych, związanych z zatrudnieniem i technologią, a także jakością usług. Do sprawozdania dołączane są, w razie potrzeby, wnioski dla Parlamentu Europejskiego i Rady.

Uzasadnienie

Dostosowanie terminu proceduralnego/technicznego do nowej daty pełnego otwarcia rynku.

Poprawka 35

ARTYKUŁ 2 USTĘP 1 AKAPIT 1

Państwa członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 31 grudnia 2008 r. Państwa członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji między tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

Państwa członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 31 grudnia 2011 r. Państwa członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji między tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

Uzasadnienie

Dostosowanie terminu proceduralnego/technicznego do nowej daty pełnego otwarcia rynku.

PROCEDURA

Tytuł

Pełne urzeczywistnienie rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty

Odsyłacze

COM(2006)0594 - C6-0354/2006 - 2006/0196(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

TRAN

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

14.11.2006

 

 

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej

       Data powołania

Hannes Swoboda

28.11.2006

 

 

Rozpatrzenie w komisji

20.3.2007

3.5.2007

3.5.2007

 

Data przyjęcia

3.5.2007

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

30

7

3

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Šarūnas Birutis, Renato Brunetta, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Silvia Ciornei, Pilar del Castillo Vera, Lena Ek, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, David Hammerstein, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Romana Jordan Cizelj, Romano Maria La Russa, Pia Elda Locatelli, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Andres Tarand, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Etelka Barsi-Pataky, Ivo Belet, Philip Dimitrov Dimitrov, Robert Goebbels, Satu Hassi, Eija-Riitta Korhola, Erika Mann, John Purvis, Hannes Swoboda, Silvia-Adriana Ţicău

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Zuzana Roithová

  • [1]  Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

OPINIA Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (11.5.2007)

dla Komisji Transportu i Turystyki

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 97/67/WE w sprawie pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty
(COM(2006)0594 – C6‑0354/2006 – 2006/0196(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Konstantinos Hatzidakis

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Celem wniosku Komisji dotyczącego zmiany dyrektywy o usługach pocztowych jest zakończenie procesu tworzenia rynku wewnętrznego w dziedzinie usług pocztowych przy jednoczesnym zagwarantowaniu świadczenia usług powszechnych dla odbiorców komercyjnych, MŚP i konsumentów. Usługi pocztowe można określić jako jeden z filarów rynku wewnętrznego. Ich właściwe funkcjonowanie sprzyja handlowi transgranicznemu w ramach UE, zwłaszcza w dziedzinie alternatywnych form sprzedaży, takich jak e‑commerce.

Otwarcie rynku nie powinno mieć negatywnego wpływu na świadczenie usług powszechnych w państwach członkowskich oraz w całej UE. Wręcz przeciwnie, państwa członkowskie powinny mieć możliwość wyboru jednego podmiotu świadczącego usługi powszechne lub ich większej liczby dla części lub całości obszaru kraju, a także w odniesieniu do różnych elementów usług powszechnych. Jest to niezwykle ważne w przypadku obszarów oddalonych i odizolowanych, a także w odniesieniu do konsumentów mających szczególne potrzeby, takich jak ludzie niepełnosprawni. Państwa członkowskie muszą jednocześnie zagwarantować, że świadczenie usług powszechnych będzie się opierało na zasadzie przejrzystości, proporcjonalności i bez przejawów dyskryminacji, ograniczając tym samym do minimum zakłócenia w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego.

Wniosek umożliwia państwom członkowskim elastyczne podejście do finansowania usług powszechnych, gdyż proponuje całą paletę mechanizmów finansowych, które już istnieją w państwach członkowskich. Państwa członkowskie mogą te mechanizmy również łączyć ze sobą, a nawet wprowadzać alternatywne sposoby finansowania, jeżeli będą one zgodne z istniejącym prawodawstwem unijnym. Niektóre zainteresowane strony wyraziły jednak obawy dotyczące niedoskonałości zaproponowanych mechanizmów i niemożności zagwarantowania dzięki nim świadczenia usług powszechnych na rynku wewnętrznym. Komisja powinna wobec tego udostępnić państwom członkowskim dokładniejsze wytyczne dotyczące obliczania kosztów netto i stosowanych metod finansowania, aby w ten sposób skutecznie wspierać rynek wewnętrzny. Ze względu na specyfikę niektórych państw członkowskich i potrzebę zagwarantowania stabilności usług powszechnych Komisja powinna ponadto we współpracy z zainteresowanymi stronami zagwarantować lepszą ocenę proponowanych mechanizmów finansowania, zanim podejmie decyzję o pełnym otwarciu rynku.

Wniosek uwzględnia również w większym stopniu kwestię ochrony konsumentów, ponieważ jego celem nie jest jedynie zagwarantowanie świadczenia usług powszechnych. Przewiduje on również lepsze informowanie konsumentów na temat świadczenia usług, sprawniejszy system wnoszenia skarg i system rekompensat. Należy w nim jednak jeszcze dokładniej wyjaśnić obowiązki podmiotów świadczących usługi pocztowe wobec odbiorców komercyjnych i konsumentów, a także sprecyzować ich rolę w mechanizmie finansowania usług powszechnych. Ponadto należy zwrócić szczególną uwagę na grupy konsumentów, które w bardzo dużym stopniu są uzależnione od usług pocztowych, takie jak osoby niewidome i niedowidzące.

Komisja usiłuje wyjaśnić rolę krajowych organów regulacyjnych, powierzając im zadanie ciągłego monitorowania procesu wdrażania dyrektywy. Krajowe organy regulacyjne powinny pozostawać w bliskim kontakcie z zainteresowanymi stronami sektora usług pocztowych w ramach otwartych, przejrzystych i pozbawionych przejawów dyskryminacji mechanizmów konsultacyjnych.

Należy rozważyć możliwość utworzenia europejskiego organu regulacyjnego ze względu na korzyści, jakie wynikałyby z tego dla rynku UE. Pozwoliłoby to krajowym organom regulacyjnym na wymianę informacji na temat procesu wdrażania dyrektywy, specyficznych uwarunkowań na rynkach i mechanizmów finansowania stosowanych w UE po wdrożeniu dyrektywy.

Aby osiągnąć cel, jakim jest utworzenie w pełni funkcjonalnego rynku wewnętrznego gwarantującego usługi powszechne najwyższej jakości i odpowiednią ochronę konsumentów, należy zadbać o jednolity termin wdrożenia dyrektywy w całej UE. Ograniczy się w ten sposób ryzyko wystąpienia zawirowań na europejskim rynku usług pocztowych oraz niedostatecznej jakości usług powszechnych.

POPRAWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Transportu i Turystyki, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawki Parlamentu

Poprawka 1

PUNKT 3 A PREAMBUŁY (nowy)

 

(3a) Według badania Eurobarometru nr 219 z października 2005 r. usługi pocztowe należą do usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym najwyżej ocenianych przez obywateli Unii Europejskiej, którzy wyrazili 77% pozytywnych opinii.

Uzasadnienie

Ważne jest podkreślenie, że obywatele wysoko oceniają usługi pocztowe oraz że utrzymanie efektywności tych usług powinno bezwzględnie znajdować się w centrum naszej uwagi.

Poprawka 2

PUNKT 6 PREAMBUŁY

(6) Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 2 lutego 2006 r. podkreśliła społeczną i gospodarczą wagę efektywnych usług pocztowych oraz ich zasadniczą rolę w ramach strategii lizbońskiej zaznaczając że podjęte dotychczas reformy zaowocowały w sektorze pocztowym znaczącą poprawą sytuacji a także wzrostem jakości większą efektywnością oraz zwiększoną uwagą poświęcaną konsumentowi.

(6) Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 2 lutego 2006 r. podkreśliła społeczną i gospodarczą wagę efektywnych usług pocztowych oraz ich zasadniczą rolę w ramach strategii lizbońskiej, zaznaczając, że podjęte dotychczas reformy zaowocowały w sektorze pocztowym znaczącą poprawą sytuacji, a także wzrostem jakości, większą efektywnością oraz zwiększoną uwagą poświęcaną konsumentowi. W związku z rozbieżnymi niekiedy zmianami dotyczącymi zobowiązań do świadczenia usług powszechnych w państwach członkowskich Parlament Europejski zwrócił się do Komisji o skupienie wysiłków przy redagowaniu badania perspektywicznego w szczególności na jakości świadczenia usług powszechnych i jej przyszłym finansowaniu oraz o zaproponowanie w ramach tego badania definicji, zakresu stosowania i odpowiedniego finansowania usług powszechnych.

Uzasadnienie

Należy przypomnieć konkretne wnioski, jakie skierował Parlament Europejski do Komisji w rezolucji w sprawie stosowania dyrektywy pocztowej z dnia 2 lutego 2006 r. w ramach rozpoczęcia prac Komisji nad badaniem perspektywicznym.

Poprawka 3

PUNKT 13 PREAMBUŁY

(13) Zwiększona konkurencyjność powinna ponadto umożliwić sektorowi pocztowemu integrację z alternatywnymi metodami komunikacji i pozwolić by jakość usług świadczonych coraz bardziej wymagającym użytkownikom rosła.

(13) Zwiększona konkurencyjność powinna ponadto umożliwić sektorowi pocztowemu integrację z alternatywnymi metodami komunikacji i pozwolić by jakość usług świadczonych coraz bardziej wymagającym użytkownikom rosła. Z dalszego otwarcia rynku wciąż będą korzystać zwłaszcza konsumenci oraz małe i średnie przedsiębiorstwa zarówno jako nadawcy i odbiorcy przesyłek pocztowych, a to w wyniku lepszej jakości, większego wyboru, obniżek cen dla klientów, innowacyjnych usług i modeli prowadzenia działalności gospodarczej.

Uzasadnienie

Należy podkreślić konkretne korzyści wynikające dla konsumentów. Zwłaszcza ze względu na fakt, iż poczta wysyłana przez konsumentów stanowi jedynie niewielką część wszystkich przesyłek (ok. 10 proc.) w porównaniu z resztą poczty, którą nadają firmy, należy wyjaśnić korzyści dla konsumentów zarówno z perspektywy nadawcy, jak i odbiorcy (za co konsumenci często płacą albo bezpośrednio, np. wyciągi z konta, handel elektroniczny, albo pośrednio).

Poprawka 4

Punkt 14 A preambuły (nowy)

 

(14a) Pojęcie „użytkownicy” obejmuje indywidualnych konsumentów i podmioty komercyjne korzystające z usług powszechnych, chyba że dyrektywa 97/67/WE stanowi inaczej.

Uzasadnienie

Sprecyzowanie definicji pojęcia „użytkownicy” w dyrektywie powinno się przyczynić do wprowadzenia słownictwa spójnego z terminologią używaną w poprzednich dyrektywach o usługach pocztowych.

Poprawka 5

PUNKT 14 B PREAMBUŁY (nowy)

 

(14b) Usługa powszechna, którą zapewnia niniejsza dyrektywa, gwarantuje z reguły jedno odebranie i jedno doręczenie do domu lub siedziby każdej osoby fizycznej lub prawnej każdego dnia roboczego również w odległych i słabo zaludnionych okolicach.

Uzasadnienie

Należy dokładniej wyjaśnić fakt, że dyrektywa gwarantuje usługi pocztowe pięć dni w tygodniu na obszarach, które są znacznie oddalone i zamieszkiwane przez niewielką liczbę osób.

Poprawka 6

Punkt 16 preambuły

(16) Ważne jest, aby użytkownicy byli w pełni poinformowani o świadczonych usługach powszechnych oraz aby przedsiębiorstwa świadczące usługi powszechne były poinformowane o prawach i obowiązkach operatorów świadczących usługę powszechną. Państwa członkowskie zapewniają, że konsumenci są w pełni poinformowani o funkcjach i dostępności poszczególnych świadczonych usług. Jest jednakże właściwe, w zgodzie z zasadą zwiększonej elastyczności państw członkowskich w zakresie zapewniania świadczenia usługi powszechnej sposobami innymi niż wyznaczanie operatorów świadczących usługę powszechną, aby państwa członkowskie dysponowały elastycznością decydowania, jak najskuteczniej udostępnić społeczeństwu informacje o usłudze powszechnej.

(16) Ważne jest, aby użytkownicy byli w pełni poinformowani o świadczonych usługach powszechnych oraz aby przedsiębiorstwa świadczące usługi powszechne były poinformowane o prawach i obowiązkach operatorów świadczących usługę powszechną. Państwa członkowskie zapewniają, że konsumenci są w pełni poinformowani o funkcjach i dostępności poszczególnych świadczonych usług. Krajowe organy regulacyjne powinny dbać o to, aby wszystkie tego rodzaju informacje były udostępniane. Jest jednakże właściwe, w zgodzie z zasadą zwiększonej elastyczności państw członkowskich w zakresie zapewniania świadczenia usługi powszechnej sposobami innymi niż wyznaczanie operatorów świadczących usługę powszechną, aby państwa członkowskie dysponowały elastycznością decydowania, jak najskuteczniej udostępnić społeczeństwu informacje o usłudze powszechnej.

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, jakie informacje powinny być dostępne dla różnych grup użytkowników. Duże znaczenie ma jednak zagwarantowanie użytkownikom prawa do informacji dzięki działalności krajowych organów regulacyjnych.

Poprawka 7

Punkt 18 preambuły

(18) W przypadku niektórych państw członkowskich konieczne może być nadal zewnętrzne finansowanie rezydualnych kosztów netto usługi powszechnej. Należy zatem wyraźnie sprecyzować dostępne możliwości w celu zapewnienia finansowania usługi powszechnej w stopniu, w jakim jest to potrzebne i odpowiednio uzasadnione, przy jednoczesnym pozostawieniu państwom członkowskim wyboru stosowanych mechanizmów finansowania. Alternatywy te obejmują wykorzystanie procedur zamówień publicznych, oraz jeżeli obowiązki związane ze świadczeniem usługi powszechnej pociągają za sobą koszty netto usługi powszechnej i stanowią nieuzasadnione obciążenie dla wyznaczonego przedsiębiorstwa, rekompensaty ze środków publicznych oraz przejrzyste dzielenie kosztów przez operatorów i/lub użytkowników poprzez wnoszenie wkładu na rzecz funduszu kompensacyjnego. Państwa członkowskie mogą stosować inne sposoby finansowania na jakie zezwala prawo wspólnotowe, takie jak podjęcie decyzji o przeznaczeniu całości lub części zysków pochodzących z innych rodzajów działalności operatorów świadczących usługę powszechną poza zakresem usługi powszechnej na finansowanie kosztów netto usługi powszechnej, jeżeli są one zgodne z niniejszą dyrektywą.

(18) W przypadku niektórych państw członkowskich konieczne może być nadal zewnętrzne finansowanie rezydualnych kosztów netto usługi powszechnej. Należy zatem wyraźnie sprecyzować dostępne możliwości w celu zapewnienia finansowania usługi powszechnej w stopniu, w jakim jest to potrzebne i odpowiednio uzasadnione, przy jednoczesnym pozostawieniu państwom członkowskim wyboru stosowanych mechanizmów finansowania. Alternatywy te obejmują wykorzystanie procedur zamówień publicznych, oraz jeżeli obowiązki związane ze świadczeniem usługi powszechnej pociągają za sobą koszty netto usługi powszechnej i stanowią nieuzasadnione obciążenie dla wyznaczonego przedsiębiorstwa, rekompensaty ze środków publicznych oraz przejrzyste dzielenie kosztów przez operatorów i/lub użytkowników poprzez wnoszenie wkładu na rzecz funduszu kompensacyjnego. Państwa członkowskie powinny zwolnić użytkowników usług świadczonych według taryfy jednoskładnikowej z obowiązku wnoszenia wkładu na rzecz funduszu kompensacyjnego. Te alternatywne środki finansowe wystarczają do pokrycia wszelkich rezydualnych kosztów netto usług powszechnych.

 

Uzasadnienie

Klienci indywidualni i MŚP nie powinni bezpośrednio współfinansować funduszu kompensacyjnego, ponieważ może to dla nich stanowić nieuzasadniony ciężar w związku ze świadczeniem usług powszechnych. Ponadto finansowanie kosztów netto świadczenia usług powszechnych z zysków wypracowanych przez podmiot lub podmioty świadczące usługi powszechne w wyniku prowadzenia innej działalności może stanowić zbędne obciążenie w stosunku do innych operatorów i mogłoby zakłócać konkurencję.

Poprawka 8

Punkt 20 preambuły

(20) Zasady przejrzystości, niedyskryminacji i proporcjonalności zawarte w dyrektywie 97/67/WE muszą nadal mieć zastosowanie do wszelkich mechanizmów finansowania i wszelkie decyzje w tym obszarze oparte są na przejrzystych, obiektywnych i weryfikowalnych kryteriach. W szczególności koszt netto świadczenia usługi powszechnej obliczany jest, w zakresie odpowiedzialności krajowych organów regulacyjnych, jako różnica między kosztami netto ponoszonymi przez wyznaczone przedsiębiorstwo zobowiązane do świadczenia usługi powszechnej oraz kosztami w przypadku, gdy przedsiębiorstwo nie świadczy usługi powszechnej. Wyliczenie to uwzględnia wszystkie inne istotne elementy, w tym wszelkie korzyści rynkowe dla przedsiębiorstwa wyznaczonego do świadczenia usługi powszechnej, prawo do rozsądnego zysku i zachęty do ograniczania kosztów.

(20) Zasady przejrzystości, niedyskryminacji i proporcjonalności zawarte w dyrektywie 97/67/WE muszą nadal mieć zastosowanie do wszelkich mechanizmów finansowania i wszelkich metod obliczania kosztów netto usług powszechnych. Wszelkie decyzje w tym obszarze oparte są na przejrzystych, obiektywnych i weryfikowalnych kryteriach. W szczególności koszt netto świadczenia usługi powszechnej obliczany jest, w zakresie odpowiedzialności krajowych organów regulacyjnych, jako różnica między kosztami netto ponoszonymi przez wyznaczone przedsiębiorstwo zobowiązane do świadczenia usługi powszechnej oraz kosztami w przypadku, gdy przedsiębiorstwo nie świadczy usługi powszechnej. Wyliczenie to uwzględnia wszystkie inne istotne elementy, w tym wszelkie korzyści rynkowe dla przedsiębiorstwa wyznaczonego do świadczenia usługi powszechnej, prawo do rozsądnego zysku i zachęty do ograniczania kosztów.

Uzasadnienie

Zasadę przejrzystości, niedyskryminowania i proporcjonalności należy stosować nie tylko w przypadku stosowania mechanizmów finansowania usług powszechnych, ale również w przypadku obliczania kosztów netto usług powszechnych. Wraz z bardziej szczegółowymi informacjami na temat rzeczywistych metod obliczeniowych doprowadzi to w końcu do zwiększenia stopnia pewności prawnej na rynkach krajowych, nie powodując opóźnień we wdrażaniu i transpozycji dyrektywy i przyczyniając się do utworzenia rynku wewnętrznego usług pocztowych.

Poprawka 9

Punkt 22 preambuły

(22) W środowisku, w którym kilka przedsiębiorstw pocztowych świadczy usługi mieszczące się w zakresie usługi powszechnej, właściwe jest wymaganie od wszystkich państw członkowskich oceny, czy niektóre elementy infrastruktury pocztowej lub niektóre usługi zasadniczo świadczone przez operatorów świadczących usługę powszechną powinny zostać udostępnione innym operatorom świadczącym podobne usługi, w celu promowania efektywnej konkurencji i/lub ochrony użytkowników oraz konsumentów poprzez zagwarantowanie ogólnej jakości usług pocztowych. Ponieważ sytuacja prawna takich elementów lub usług w państwach członkowskich jest zróżnicowana, właściwe jest wymaganie od państw członkowskich jedynie podjęcia przemyślanej decyzji dotyczącej zapotrzebowania, zakresu i wyboru instrumentu regulacyjnego, w tym, w razie potrzeby, współdzielenia kosztów. Przepis ten pozostaje bez uszczerbku dla prawa państw członkowskich do przyjmowania środków zapewniających dostęp do publicznej sieci pocztowej na warunkach przejrzystości i niedyskryminacji.

(22) W środowisku, w którym kilka przedsiębiorstw pocztowych świadczy usługi mieszczące się w zakresie usługi powszechnej, właściwe jest wymaganie od wszystkich państw członkowskich oceny, czy niektóre elementy infrastruktury pocztowej lub niektóre usługi zasadniczo świadczone przez operatorów świadczących usługę powszechną powinny zostać udostępnione innym operatorom świadczącym podobne usługi, w celu promowania efektywnej konkurencji i/lub ochrony użytkowników poprzez zagwarantowanie ogólnej jakości usług pocztowych. Ponieważ sytuacja prawna takich elementów lub usług w państwach członkowskich jest zróżnicowana, właściwe jest wymaganie od państw członkowskich jedynie podjęcia przemyślanej decyzji dotyczącej zapotrzebowania, zakresu i wyboru instrumentu regulacyjnego, w tym, w razie potrzeby, współdzielenia kosztów. Przepis ten pozostaje bez uszczerbku dla prawa państw członkowskich do przyjmowania środków zapewniających dostęp do publicznej sieci pocztowej na warunkach przejrzystości i niedyskryminacji.

Uzasadnienie

Termin „użytkownicy” obejmuje również „konsumentów”, wobec czego użycie obydwu terminów mogłoby skutkować błędną interpretacją dyrektywy.

Poprawka 10

Punkt 23 preambuły

(23) Ze względu na znaczenie usług pocztowych dla osób niewidomych i niedowidzących właściwe jest potwierdzenie, że proces otwarcia rynku nie powinien spowodować przerwania stałego świadczenia niektórych bezpłatnych usług dla osób niewidomych i niedowidzących, wprowadzonego przez państwa członkowskie zgodnie z odnośnymi zobowiązaniami międzynarodowymi.

(23) Ze względu na znaczenie usług pocztowych dla osób niewidomych i niedowidzących właściwe jest potwierdzenie, że na konkurencyjnym i zliberalizowanym rynku państwa członkowskie powinny wprowadzić obowiązek świadczenia bezpłatnych usług dla osób niewidomych i niedowidzących.

Uzasadnienie

W poprawionej dyrektywie należy wprowadzić takie sformułowania, dzięki którym możliwe będzie osiągnięcie celu, jakim jest stałe świadczenie usług pocztowych dla osób niewidomych i niedowidzących w ramach w pełni funkcjonującego jednolitego rynku usług pocztowych. Świadczenie takich usług powinno być zobowiązaniem wykraczającym poza granice poszczególnych krajów i nie powinno pozostawać tylko i wyłącznie w gestii państw członkowskich.

Poprawka 11

PUNKT 25 PREAMBUŁY

(25) Ze względu na specyfikę krajową związaną z regulacją warunków, w których uprzywilejowany operator świadczący usługę powszechną musi działać w całkowicie konkurencyjnym środowisku, właściwe jest pozostawienie państwom członkowskim swobody decyzji, jak najlepiej monitorować subsydia krzyżowe.

skreślony

Poprawka 12

Punkt 25 A preambuły (nowy)

 

(25a) Po otrzymaniu od krajowych organów regulacyjnych wystarczających informacji na temat krajowych rynków pocztowych Komisja powinna opracować wytyczne dotyczące obliczania kosztów netto usług powszechnych i stosowania proponowanego mechanizmu finansowania lub proponowanych mechanizmów finansowania, zwłaszcza w odniesieniu do przepisów dotyczących konkurencji i pomocy państwa.

Uzasadnienie

W obecnej formie wniosek Komisji nie przewiduje w wystarczającym stopniu wytycznych dla państw członkowskich w odniesieniu do kwestii obliczania kosztów netto usług powszechnych ani też mechanizmów finansowania usług powszechnych. Może to prowadzić do braku pewności prawnej na rynkach krajowych i opóźniać proces wdrożenia dyrektywy, co miałoby bezpośredni wpływ na utworzenie wewnętrznego rynku usług pocztowych.

Poprawka 13

PUNKT 26 A PREAMBUŁY (nowy)

 

(26a) W celu zwiększenia pewności prawnej oraz ułatwienia decyzji inwestycyjnych wszystkich operatorów świadczących usługi pocztowe Komisja powinna opracować wytyczne w zakresie stosowania przepisów dotyczących konkurencji i pomocy państwa w sektorze pocztowym w formie komunikatu wyjaśniającego lub innych środków obejmujących wytyczne w zakresie przepisów dotyczących alokacji kosztów, określonych w art. 14 ust. 3. Ponadto współpraca między krajowymi organami regulacyjnymi nad dalszym rozwojem wzorców odniesienia i wytycznych w tej dziedzinie powinna przyczynić się do zharmonizowanego stosowania tych zasad.

Uzasadnienie

Monitoring State aid and cross-subsidisation under the EC Treaty is the exclusive competence of the European Commission. Allowing Member States to decide how to monitor cross-subsidisation is contrary to the system established by the Treaty. However, there is a clear need in the market for guidance from the Commission on how best to apply the competition rules (including the rules on State aid) to the postal sector. The Commission should therefore adopt a notice on the application of the competition rules (including the rules on State aid) to the postal sector. See the proposed amendment of Article 23.

Poprawka 14

PUNKT 27 PREAMBUŁY

(27) Zgodnie z zasadami obowiązującymi w innych obszarach usług i w celu wzmocnienia ochrony konsumenta, właściwe jest rozszerzenie zastosowania minimalnych zasad dotyczących procedur reklamacyjnych poza operatorów świadczących usługę powszechną. W celu zwiększenia efektywności procedur obsługi reklamacji właściwe jest, aby dyrektywa zachęcała do stosowania procedur ugody pozasądowej, określonych w zaleceniu Komisji 98/257/WE z dnia 30 marca 1998 r. w sprawie zasad mających zastosowanie do organów odpowiedzialnych za pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich oraz w zaleceniu Komisji z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie zasad mających zastosowanie do organów pozasądowych zaangażowanych w polubowne rozstrzyganie sporów konsumenckich. Interesom konsumentów służyłaby także zwiększona interoperacyjność między operatorami, wynikająca z dostępu do niektórych elementów infrastruktury i usług, a także wymóg współpracy między krajowymi organami regulacyjnymi i jednostkami ds. ochrony konsumenta.

(27) Zgodnie z zasadami obowiązującymi w innych obszarach usług i w celu wzmocnienia ochrony konsumenta, właściwe jest rozszerzenie zastosowania minimalnych zasad dotyczących procedur reklamacyjnych poza operatorów świadczących usługę powszechną. W celu zwiększenia efektywności procedur obsługi reklamacji właściwe jest, aby dyrektywa zachęcała do stosowania procedur ugody pozasądowej, określonych w zaleceniu Komisji 98/257/WE z dnia 30 marca 1998 r. w sprawie zasad mających zastosowanie do organów odpowiedzialnych za pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich oraz w zaleceniu Komisji z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie zasad mających zastosowanie do organów pozasądowych zaangażowanych w polubowne rozstrzyganie sporów konsumenckich. Interesom konsumentów służyłaby także zwiększona interoperacyjność między operatorami, wynikająca z dostępu do niektórych elementów infrastruktury i usług, a także wymóg współpracy między krajowymi organami regulacyjnymi i jednostkami ds. ochrony konsumenta. Aby umożliwić pozasądowe rozstrzygania sporów należy przenieść odpowiedzialność za dostarczenie dowodu tak, aby to operatorzy świadczący usługi pocztowe byli zobowiązani do dowiedzenia, że poprawnie wypełnili swoje obowiązki.

Poprawka 15

Punkt 32 preambuły

(32) Krajowe organy regulacyjne, realizując swoje zadania wynikające z niniejszej dyrektywy, powinny, w razie konieczności, koordynować swoje działania z jednostkami regulacyjnymi innych państw członkowskich oraz z Komisją. Promowałoby to rozwój wewnętrznego rynku usług pocztowych oraz pomogłoby zapewnić we wszystkich państwach członkowskich jednolite stosowanie przepisów niniejszej dyrektywy, zwłaszcza w obszarach, w których prawo krajowe wdrażające prawo wspólnotowe daje krajowym organom regulacyjnym znaczną swobodę decydowania o zastosowaniu odnośnych zasad. Taka współpraca mogłaby się odbywać m.in. w Komitecie ustanowionym dyrektywą 97/67/WE lub w grupie zrzeszającej europejskich regulatorów. Państwa członkowskie powinny zdecydować, które jednostki są krajowymi organami regulacyjnymi do celów niniejszej dyrektywy.

(32) Krajowe organy regulacyjne, realizując swoje zadania wynikające z niniejszej dyrektywy, powinny wymieniać się najlepszymi praktykami i koordynować swoje działania z jednostkami regulacyjnymi innych państw członkowskich oraz z Komisją. Promowałoby to rozwój wewnętrznego rynku usług pocztowych oraz pomogłoby zapewnić we wszystkich państwach członkowskich jednolite stosowanie przepisów niniejszej dyrektywy, zwłaszcza w obszarach, w których prawo krajowe wdrażające prawo wspólnotowe daje krajowym organom regulacyjnym znaczną swobodę decydowania o zastosowaniu odnośnych zasad. Taka współpraca mogłaby się odbywać m.in. w komitecie ustanowionym dyrektywą 97/67/WE lub w grupie zrzeszającej europejskich regulatorów. W swoim sprawozdaniu na temat wdrożenia niniejszej dyrektywy, przedkładanym regularnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, Komisja powinna rozpatrzyć konieczność dalszych prac nad utworzeniem europejskiego organu regulacyjnego zajmującego się usługami pocztowymi. Państwa członkowskie powinny zdecydować, które jednostki są krajowymi organami regulacyjnymi do celów niniejszej dyrektywy.

Uzasadnienie

Komisja powinna się zająć kompetencjami i funkcjonowaniem europejskiego organu regulacyjnego jako platformy dla krajowych organów regulacyjnych służącej wymianie doświadczeń na temat współpracy administracyjnej oraz do celów porównawczych, a także jako ciała doradczego Komisji Europejskiej służącego pomocą w kwestiach technicznych oraz w lepszym wdrażaniu i monitorowaniu zgodności z prawem unijnym na szczeblu krajowym. Podobne ustalenia obowiązują w przypadku firm telekomunikacyjnych oraz w sektorze finansowym i energetycznym.

Poprawka 16

Punkt 33 preambuły

(33) Aby realizować swoje zadania w sposób efektywny, krajowe organy regulacyjne muszą gromadzić informacje od uczestników rynku. Wnioski o udzielenie informacji powinny być proporcjonalne i nie powinny nakładać na przedsiębiorstwa nieuzasadnionych obciążeń. Konieczne może być także gromadzenie takich informacji przez Komisję, aby mogła ona wypełniać swoje zobowiązania wynikające z prawa wspólnotowego.

(33) Aby realizować swoje zadania w sposób efektywny, krajowe organy regulacyjne muszą gromadzić informacje od uczestników rynku. Wnioski o udzielenie informacji powinny być proporcjonalne i nie powinny nakładać na przedsiębiorstwa nieuzasadnionych obciążeń. Konieczne może być także gromadzenie takich informacji przez Komisję, aby mogła ona wypełniać swoje zobowiązania wynikające z prawa wspólnotowego. Informacje takie powinny być dostarczane w odpowiednim czasie i w razie potrzeby z poszanowaniem zasady poufności, a wykorzystywane powinny być tylko do celów, w związku z którymi ich zażądano.

Uzasadnienie

Wniosek o udzielenie informacji musi być w razie potrzeby objęty zasadą poufności i nie może wykraczać poza zadania, do których wypełnienia zobowiązane są krajowe organy regulacyjne. W przeciwnym razie informacje udzielone przez podmioty świadczące usługi pocztowe mogą zostać wykorzystane w sposób szkodzący uczciwej konkurencji na rynku wewnętrznym.

Poprawka 17

ARTYKUŁ 1 PUNKT 2 LITERA -A) (nowa)
Artykuł 2 punkt 2) (Dyrektywa 97/67/WE)

 

-a) punkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2) «sieć pocztowa operatora/operatorów świadczącego/świadczących usługi publiczne»: całokształt organizacji i środków wszelkiego rodzaju stosowanych przez operatora/operatorów świadczącego/świadczących usługi powszechne, w szczególności w celu:

— przyjmowania przesyłek pocztowych objętych obowiązkiem świadczenia usług powszechnych z punktów dostępu znajdujących się na terenie, dla którego został wyznaczony/zostali wyznaczeni operator/operatorzy świadczący usługi powszechne,

— kierowanie i obsługa tych przesyłek z punktu dostępu sieci pocztowej do centrum doręczeń,

— doręczania pod adresy podane na przesyłkach;”

(Takie samo brzmienie jak w dyrektywie 97/67/WE, lecz z pewnymi dodatkami)

Uzasadnienie

Ponieważ świadczenie różnych elementów usługi powszechnej można powierzyć jednemu lub kilku operatorom (patrz zmieniony art. 4), publicznym lub prywatnym, nie jest logiczne, aby nadal uważać, że istnieje „publiczna” sieć pocztowa. Należałoby mówić o sieci pocztowej operatora/operatorów świadczącego/świadczących usługi powszechne.

Ponadto należy ponownie ująć w definicji możliwość wyznaczenia kilku operatorów świadczących usługi powszechne w celu obsługi części terytorium danego kraju.

Poprawka 18

ARTYKUŁ 1 PUNKT 2 LITERA -A A) (nowa)
Artykuł 2 punkt 3) (Dyrektywa 97/67/WE)

 

-a a) punkt 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3) «punkt dostępu»: urządzenia fizyczne, w szczególności skrzynki pocztowe udostępnione ludności na publicznych drogach lub w obiektach operatora/operatorów świadczącego/świadczących usługi powszechne, w których przesyłki pocztowe mogą być nadawane tym operatorom;”

(Takie samo brzmienie jak w dyrektywie 97/67/WE, lecz z pewnymi dodatkami)

Uzasadnienie

Ponieważ świadczenie różnych elementów usługi powszechnej można powierzyć jednemu lub kilku operatorom (patrz zmieniony art. 4), publicznym lub prywatnym, nie jest logiczne, aby nadal uważać, że istnieje „publiczna” sieć pocztowa. Należałoby mówić o sieci pocztowej operatora/operatorów świadczącego/świadczących usługi powszechne.

Poprawka 19

ARTYKUŁ 1 PUNKT 2 LITERA A A) (nowa)
Artykuł 2 punkt 7) (Dyrektywa 97/67/WE)

 

-a a) punkt 7 otrzymuje następujące brzmienie:

„7. «przesyłka z korespondencją»: przekaz informacji w formie pisemnej, w tym przesyłek typu „direct mail”, na dowolnym nośniku fizycznym, która ma być przekazana i doręczona pod adres podany przez nadawcę przesyłki na samej przesyłce lub na jej opakowaniu; książki, katalogi, gazety i czasopisma nie są uznawane za przesyłki z korespondencją;”

(Takie samo brzmienie jak w dyrektywie 97/67/WE, lecz z pewnymi dodatkami)

Uzasadnienie

Odniesienie do przesyłek typu „direct mail” jest ważnym sygnałem uznania specyfiki tego rynku w sektorze pocztowym.

Poprawka 20

ARTYKUŁ 1 PUNKT 2 LITERA B)
Artykuł 2 punkt 8) (Dyrektywa 97/67/WE)

(8) skreśla się pkt 8;

skreślony

Poprawka 21

ARTYKUŁ 1 PUNKT 2 LITERA C)
Artykuł 2 punkt 20 (Dyrektywa 97/67/WE)

20. usługi świadczone według taryfy jednoskładnikowej: usługi pocztowe, dla których taryfa określona jest w ogólnych warunkach operatorów świadczących usługę powszechną w odniesieniu do transportu pojedynczych przesyłek pocztowych.

20. usługi świadczone według taryfy jednoskładnikowej: usługi pocztowe, dla których taryfa określona jest w odniesieniu do zbiórki, sortowania, transportu i doręczania pojedynczych przesyłek pocztowych.

Uzasadnienie

Uproszczenie obecnej wersji. Zapewnia to większy stopień pewności prawnej. Definiuje pojęcie taryfy jednoskładnikowej niezależnie od operatora i rodzaju prowadzonej przezeń działalności.

Poprawka 22

ARTYKUŁ 1 PUNKT 4
Artykuł 4 ustęp 1 (dyrektywa 97/67/WE)

1. Każde państwo członkowskie zapewnia, że świadczenie usługi powszechnej jest zagwarantowane i powiadamia Komisję o krokach podjętych w celu wypełnienia tego obowiązku. Komitet ustanowiony na mocy art. 21 jest informowany i monitoruje ewolucję środków ustanowionych przez państwa członkowskie w celu zapewnienia świadczenia usługi powszechnej.

1. Każde państwo członkowskie zapewnia, że świadczenie usługi powszechnej jest zagwarantowane i powiadamia Komisję o krokach podjętych w celu wypełnienia tego obowiązku. Każde państwo członkowskie powierza wyznaczonemu przez siebie krajowemu organowi regulacyjnemu lub wyznaczonym przez siebie krajowym organom regulacyjnym zadanie polegające na dokładnym monitorowaniu świadczenia tej usługi. W razie potrzeby organ ten może wprowadzić przepisy gwarantujące świadczenie usługi powszechnej zgodnie z art. 9 i po zasięgnięciu opinii zainteresowanych stron. Komitet ustanowiony na mocy art. 21 jest informowany i monitoruje ewolucję środków ustanowionych przez państwa członkowskie w celu zapewnienia świadczenia usługi powszechnej.

 

Uzasadnienie

Najważniejsze jest zagwarantowanie świadczenia usług powszechnych. Dlatego też krajowe organy regulacyjne powinny być nie tylko odpowiedzialne za monitorowanie rynku usług pocztowych, ale powinny mieć również obowiązek zagwarantowania świadczenia usług powszechnych poprzez wprowadzanie przepisów, które wzmocnią proces tworzenia rynku wewnętrznego usług pocztowych.

Poprawka 23

ARTYKUŁ 1 PUNKT 4
Artykuł 4 ustęp 2 (Dyrektywa 97/67/WE)

2. Państwa członkowskie mogą wyznaczyć jedno lub więcej przedsiębiorstw jako operatorów świadczących usługę powszechną dla części lub całości terytorium kraju i w odniesieniu do różnych elementów usługi powszechnej. W takiej sytuacji, państwa członkowskie ustalają zgodnie z prawem wspólnotowym przypisane im prawa i obowiązki oraz i podają je do wiadomości publicznej. W szczególności państwa członkowskie podejmują środki w celu zapewnienia, że warunki powierzania świadczenia usługi powszechnej oparte są na zasadach obiektywizmu, niedyskryminacji, proporcjonalności i minimalizacji zniekształcenia rynku oraz że wyznaczenie przedsiębiorstw jako operatorów świadczących usługę powszechną jest ograniczone w czasie. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o tożsamości wyznaczonych operatorów świadczących usługę powszechną.

2. Państwa członkowskie mogą wyznaczyć jedno lub więcej przedsiębiorstw jako operatorów świadczących usługę powszechną dla części lub całości terytorium kraju i w odniesieniu do różnych elementów usługi powszechnej. W takiej sytuacji, państwa członkowskie ustalają zgodnie z prawem wspólnotowym przypisane im prawa i obowiązki oraz i podają je do wiadomości publicznej. W szczególności państwa członkowskie podejmują środki w celu zapewnienia, że warunki powierzania świadczenia usługi powszechnej oparte są na zasadach obiektywizmu, niedyskryminacji, proporcjonalności i minimalizacji zniekształcenia rynku, bez uszczerbku dla ciągłości świadczenia powszechnych usług pocztowych zapewniającej spójność społeczną i terytorialną. Państwa członkowskie mogą wymagać, aby świadczenie usług powszechnych odbywało się na terytorium całego kraju. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o tożsamości wyznaczonych operatorów świadczących usługę powszechną.

Uzasadnienie

Ze względu na warunki geograficzne niektórych państw członkowskich (obszary górskie, słabo zaludnione obszary wiejskie) ogłaszanie przetargów regionalnych na świadczenie powszechnych usług pocztowych może być nieodpowiednim rozwiązaniem. Powierzenie świadczenia usług powszechnych kilku operatorom regionalnym miałoby wpływ na ciągłość i jakość świadczenia powszechnych usług pocztowych, jeżeli kilku operatorów dokonywałoby transportu przesyłek z korespondencją w szczególności w zakresie zapewniania terminów dostarczania.

Poprawka 24

ARTYKUŁ 1 PUNKT 5 A (nowy)
Artykuł 5 a (nowy) (Dyrektywa 97/67/WE)

 

5a) Dodaje się następujący artykuł:

 

„Artykuł 5a

Państwa członkowskie mogą postanowić udostępnić ludności na terytorium kraju dodatkowe usługi oprócz usług objętych obowiązkiem świadczenia usług powszechnych.”

Uzasadnienie

Dodanie powyższego artykułu umożliwia zapewnienie każdemu państwu członkowskiemu możliwości powierzenia operatorom pocztowym świadczenia usług publicznych dodatkowych w stosunku do powszechnych usług pocztowych, takich jak przewóz prasy oraz zagospodarowanie przestrzenne. Zadania te są niezależne od usług powszechnych i nie powinny być finansowane w ten sam sposób. Podobny przepis figuruje w „pakiecie” dotyczącym łączności elektronicznej.

Poprawka 25

ARTYKUŁ 1 PUNKT 6
Artykuł 6 ustęp 1 (Dyrektywa 97/67/WE)

Państwa członkowskie podejmują kroki w celu zapewnienia, że użytkownicy i przedsiębiorstwa świadczące usługi pocztowe będą regularnie otrzymywali wystarczająco szczegółowe i aktualne informacje dotyczące szczególnych funkcji oferowanych usług powszechnych, ze szczególnym uwzględnieniem ogólnych warunków dostępu do takich usług, a także cen oraz poziomów norm jakości. Informacje takie publikowane są w odpowiedni sposób.

Państwa członkowskie podejmują kroki w celu zapewnienia, że użytkownicy i przedsiębiorstwa świadczące usługi pocztowe będą regularnie otrzymywali od operatorów świadczących usługi powszechne wystarczająco szczegółowe i aktualne informacje dotyczące szczególnych funkcji oferowanych usług powszechnych, ze szczególnym uwzględnieniem ogólnych warunków dostępu do takich usług, a także cen oraz poziomów norm jakości. Informacje takie publikowane są w odpowiedni sposób.

Poprawka 26

ARTYKUŁ 1 PUNKT 8
Artykuł 7 ustęp 1 (Dyrektywa 97/67/WE)

1. Od dnia 1 stycznia 2009 r. państwa członkowskie nie udzielają ani nie utrzymują w mocy wyłącznych i szczególnych praw w zakresie ustanawiania lub świadczenia usług pocztowych. Państwa członkowskie mogą finansować świadczenie usług powszechnych zgodnie z co najmniej jednym sposobem określonym w ust. 2, 3 i 4, lub z wszelkimi innymi sposobami zgodnymi z traktatem WE.

1. Od dnia 1 stycznia 2009 r. państwa członkowskie nie udzielają ani nie utrzymują w mocy wyłącznych i szczególnych praw jako środka finansowania usług powszechnych. Państwa członkowskie mogą finansować świadczenie usług powszechnych zgodnie z co najmniej jednym sposobem określonym w ust. 2, 3 i 4, stosując kilka z nich jednocześnie lub zgodnie z wszelkimi innymi sposobami zgodnymi z traktatem WE.

Uzasadnienie

Poprawka wyjaśnia powód zniesienia wyłącznych i szczególnych praw, którym nie jest wprowadzenie usług pocztowych, lecz finansowanie usług powszechnych. Ponadto termin „usługi pocztowe” jest znacznie szerszy niż „usługi powszechne”. Nowe sformułowanie jest zgodne z tytułem rozdziału 3 („Finansowanie usług powszechnych”) oraz ze sformułowaniem użytym w punkcie 17 preambuły.

Poprawka 27

ARTYKUŁ 1 PUNKT 8
Artykuł 7 ustęp 4 (dyrektywa 97/67/WE)

4. Jeżeli koszt netto zostaje podzielony zgodnie z ust. 3 lit. b, państwa członkowskie mogą ustanowić fundusz kompensacyjny, który może być finansowany z opłat wnoszonych przez operatorów usług i/lub użytkowników i zarządzany jest w tym celu przez jednostkę niezależną od beneficjenta lub beneficjentów. Państwa członkowskie mogą uzależnić udzielanie zezwoleń operatorom świadczącym usługę zgodnie z art. 9 ust. 2 od zobowiązania wniesienia finansowej składki do powyższego funduszu lub od zgodności z obowiązkiem świadczenia usługi powszechnej. W ten sposób finansowane mogą być jedynie usługi określone w art. 3.

4. Jeżeli koszt netto zostaje podzielony zgodnie z ust. 3 lit. b, państwa członkowskie mogą ustanowić fundusz kompensacyjny, który może być finansowany z opłat wnoszonych przez operatorów usług i/lub użytkowników i zarządzany jest w tym celu przez jednostkę niezależną od beneficjenta lub beneficjentów. Państwa członkowskie zwalniają użytkowników usług świadczonych według taryfy jednoskładnikowej z obowiązku wnoszenia wkładu na rzecz funduszu kompensacyjnego. Państwa członkowskie mogą uzależnić udzielanie zezwoleń operatorom świadczącym usługę zgodnie z art. 9 ust. 2 od zobowiązania wniesienia finansowej składki do powyższego funduszu lub od zgodności z obowiązkiem świadczenia usługi powszechnej. W ten sposób finansowane mogą być jedynie usługi określone w art. 3.

Uzasadnienie

Klienci indywidualni i MŚP nie powinni bezpośrednio współfinansować funduszu kompensacyjnego, ponieważ może to dla nich stanowić nieuzasadniony ciężar w związku ze świadczeniem usług powszechnych.

Poprawka 28

ARTYKUŁ 1 PUNKT 10
Artykuł 9 ustęp 2 akapit 2 tiret drugie (Dyrektywa 97/67/WE)

- jeżeli będzie istniała taka konieczność, narzucać wymagania dotyczące jakości, dostępności i świadczenia określonych usług,

 

- jeżeli będzie istniała taka konieczność, narzucać, między innymi, wymagania dotyczące jakości, dostępności i świadczenia określonych usług,

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić możliwość wprowadzenia przez państwa członkowskie mechanizmów zezwoleń umożliwiających operatorom świadczącym usługi pocztowe dokonanie wyboru między wykonaniem jednego lub wielu obowiązków świadczenia usług powszechnych a wniesieniem wkładu na rzecz finansowania wykonania tych obowiązków przez operatora świadczącego usługi powszechne. Dałoby to większą pewność prawną państwom członkowskim, które pragną utworzyć systemy regulacji typu „play or play”.

Należy także umożliwić państwom członkowskim utworzenie systemów zezwoleń przystosowanych do specyfiki krajowej.

Poprawka 29

ARTYKUŁ 1 PUNKT 10
Artykuł 9 ustęp 2 akapit 2 tiret trzecie a (nowe) (Dyrektywa 97/67/WE)

 

- zezwalać operatorom świadczącym usługi pocztowe na dokonanie wyboru między obowiązkiem świadczenia jednego lub wielu elementów usługi powszechnej a wkładem finansowym do mechanizmu współdzielenia, o którym mowa w art. 7 , w celu finansowania wykonania tych elementów.

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić możliwość wprowadzenia przez państwa członkowskie mechanizmów zezwoleń umożliwiających operatorom świadczącym usługi pocztowe dokonanie wyboru między wykonaniem jednego lub wielu obowiązków świadczenia usług powszechnych a wniesieniem wkładu na rzecz finansowania wykonania tych obowiązków przez operatora świadczącego usługi powszechne. Dałoby to większą pewność prawną państwom członkowskim, które pragną utworzyć systemy regulacji typu „play or play”.

Należy także umożliwić państwom członkowskim utworzenie systemów zezwoleń przystosowanych do specyfiki krajowej.

Poprawka 30

ARTYKUŁ 1 PUNKT 10
Artykuł 9 ustęp 2 akapit 3 tiret 2 (Dyrektywa 97/67/WE)

- dla wymogów dotyczących takiej samej jakości, dostępności i realizacji, nakładać na operatora usług obowiązku świadczenia usługi powszechnej oraz, jednocześnie, konieczności wnoszenia wkładu finansowego na rzecz mechanizmu współdzielenia,

- dla wymogów dotyczących takiej samej jakości, dostępności i realizacji, nakładać na operatora usług obowiązku świadczenia usługi powszechnej oraz, jednocześnie, konieczności wnoszenia wkładu finansowego na rzecz mechanizmu współdzielenia kosztów tych obowiązków,

Uzasadnienie

W celu zapewnienia pewności prawnej, niezbędnej do wprowadzenia proporcjonalnego systemu zezwoleń oraz mechanizmu współdzielenia kosztów zgodnego z przepisami traktatu należy sprecyzować, że wkład finansowy operatorów świadczących usługi pocztowe do tego mechanizmu nie może służyć finansowaniu kosztów wykonania tych samych obowiązków świadczenia usług powszechnych, których wykonanie należy do nich.

Poprawka 31

ARTYKUŁ 1 PUNKT 14 litera A)
Artykuł 12 tiret 1 (Dyrektywa 97/67/WE)

- ceny muszą być przystępne i umożliwiać wszystkim uczestnikom dostęp do świadczonych usług. Państwa członkowskie mogą utrzymać lub wprowadzić bezpłatne usługi pocztowe dla niewidomych i niedowidzących,

– ceny muszą być przystępne i umożliwiać wszystkim uczestnikom dostęp do świadczonych usług, niezależnie od położenia geograficznego i z uwzględnieniem specyficznych warunków krajowych; państwa członkowskie publikują zasady i kryteria mające zagwarantować przystępność na szczeblu krajowym; krajowe organy regulacyjne monitorują wszelkie zmiany cen i regularnie publikują sprawozdania; państwa członkowskie zapewniają świadczenie bezpłatnych usług pocztowych dla osób niewidomych i niedowidzących.

 

Uzasadnienie

Obok dostępu fizycznego i geograficznego głównym elementem gwarantującym dostęp do tych usług jest cena powszechnych usług pocztowych. Przystępność cenową należy więc zagwarantować poprzez monitorowanie i interwencje krajowych organów regulacyjnych, tak aby usługi pocztowe również w przyszłości pozostały dostępne.

Poprawka 32

ARTYKUŁ 1 PUNKT 14 LITERA B)
Artykuł 12 tiret 2 (Dyrektywa 97/67/WE)

- ceny muszą być ustalane z uwzględnieniem kosztów i stymulować wzrost wydajności; ilekroć jest to konieczne dla ochrony ogólnego interesu publicznego, państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o stosowaniu jednolitej taryfy na całym terytorium kraju i/lub w stosunku do przesyłek do i z innych państw członkowskich, do usług świadczonych według taryfy jednoelementowej oraz do innych przesyłek,

- ceny muszą być określane w zależności od kosztów i stymulować wzrost wydajności; operatorzy świadczący usługi powszechne mogą dostosować opłaty w zakresie usług powszechnych, aby odpowiedzieć na zapotrzebowanie na różnych rynkach, uwzględniając różne koszty i stopnie konkurencji; ilekroć jest to konieczne dla ochrony ogólnego interesu publicznego, państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o stosowaniu jednolitej taryfy na całym terytorium kraju i/lub w stosunku do przesyłek do i z innych państw członkowskich, do usług świadczonych według taryfy jednoelementowej oraz do innych przesyłek,

Uzasadnienie

Należy zachować pojęcie „określania cen w zależności od kosztów”, zastosowane w dyrektywie 97/67/WE. Jest to pojęcie uznane przez orzecznictwo i lepiej znane niż pojęcie „ustalania cen z uwzględnieniem kosztów”.

Ponadto w coraz bardziej konkurencyjnym środowisku operator świadczący usługi powszechne powinien w systemie cenowym usług powszechnych osiągnąć równowagę między cenami określanymi w zależności od kosztów a elastycznością zapotrzebowania, aby móc stawić czoła konkurencji w najbardziej konkurencyjnych sektorach rynku.

Poprawka 33

ARTYKUŁ 1 PUNKT 14 LITERA B A) (nowa)
Artykuł 12 tiret 2 b (nowe) (Dyrektywa 97/67/WE)

 

ba) Po tiret drugie a) dodaje się tekst o następującym brzmieniu:

 

„- narzucenie jednolitej taryfy na podstawie przepisów poprzedniego punktu nie wyklucza prawa operatorów świadczących usługi powszechne do stosowania na zasadzie dobrowolności jednolitej taryfy oraz do zawierania z klientami indywidualnych umów o cenach.”

(Takie samo brzmienie jak w dyrektywie 97/67/WE, lecz z pewnymi dodatkami)

Uzasadnienie

Należy umożliwić operatorom świadczącym usługi powszechne dalsze stosowanie jednolitych taryf na zasadzie dobrowolności, w granicach określania cen w zależności od kosztów.

Poprawka 34

ARTYKUŁ 1 PUNKT 15
Artykuł 14 ustęp 1 (Dyrektywa 97/67/WE)

1. Państwa członkowskie podejmują środki niezbędne do zapewnienia zgodności rachunkowości operatorów świadczących usługę powszechną z przepisami niniejszego artykułu.

1. Jeżeli państwo członkowskie wprowadza mechanizmy finansowania, o których mowa w art. 7 ust. 2, 3 i 4 na wniosek operatora świadczącego usługi powszechne, podejmuje ono środki niezbędne do zapewnienia zgodności rachunkowości operatorów świadczących usługę powszechną z przepisami niniejszego artykułu.

Uzasadnienie

Wydaje się uzasadnione, aby narzucić operatorowi świadczącemu usługi powszechne otrzymującemu finansowanie prowadzenie oddzielnej rachunkowości odróżniającej poszczególne produkty usług powszechnych.

Przy braku zastrzeżonego obszaru oddzielna rachunkowość nadal jest uzasadniona w przypadku, gdy wprowadzone zostały inne środki finansowania (fundusz kompensacyjny, dotacje publiczne, opodatkowanie bezpośrednie), aby sprawdzić, czy otrzymane środki odpowiadają rzeczywiście kosztowi netto usług powszechnych.

Natomiast dopóki istnieje zastrzeżony obszar logiczne jest, aby utrzymać oddzielną rachunkowość umożliwiającą kontrolę nad subsydiami krzyżowymi.

Poprawka 35

ARTYKUŁ 1 PUNKT 15
Artykuł 14 ustęp 3 litera (b) podpunkt iii a) (nowy) (Dyrektywa 97/67/WE)

 

(iiia) kosztów ogólnych, które muszą być ponoszone w przypadku świadczenia zarówno usług powszechnych, jak i usług niemających takiego charakteru, nie można w całości przypisać usługom powszechnym; te same czynniki kosztowe muszą mieć zastosowanie w odniesieniu zarówno do usług powszechnych, jak i usług niemających takiego charakteru.

Uzasadnienie

Some Member States allow the incumbent universal service operators to allocate all common costs – or a significant share thereof – to the universal services although, by their nature, these costs are necessary to provide both universal services and non-universal services. Such practices will artificially increase the cost of universal services, which can lead to increased financing and increased postal tariffs. Furthermore, such practices will reduce the costs of non-universal services. This in turn allows the incumbent universal service operators to significantly lower the prices of these services, to the detriment of competition in this market. Therefore, common costs must be allocated in a non-discriminatory manner.

Poprawka 36

ARTYKUŁ 1 PUNKT 15
Artykuł 14 ustęp 7 (Dyrektywa 97/67/WE)

7. Na żądanie, szczegółowe informacje dotyczące rachunków uzyskiwane ze wspomnianych systemów są, z zachowaniem poufności, udostępniane krajowemu organowi regulacyjnemu i Komisji.

7. Na żądanie, szczegółowe informacje dotyczące rachunków uzyskiwane ze wspomnianych systemów są, z zachowaniem poufności, udostępniane krajowemu organowi regulacyjnemu i Komisji na warunkach, o których mowa w art. 22a.

Uzasadnienie

Należy określić warunki, na których szczegółowe informacje dotyczące rachunków będą udostępniane krajowemu organowi regulacyjnemu zgodnie z nowym art. 22a.

Poprawka 37

ARTYKUŁ 1 PUNKT 16
Artykuł 19 ustęp 1 (Dyrektywa 97/67/WE)

Państwa członkowskie zapewniają, że przedsiębiorstwa świadczące usługi pocztowe udostępniają przejrzyste, proste i niekosztowne procedury obsługi reklamacji użytkowników usług pocztowych, w szczególności w przypadkach wiążących się z zaginięciem, kradzieżą, uszkodzeniem lub brakiem zgodności z normami jakości usługi (w tym procedury określające, kto ponosi odpowiedzialność w sprawach, w których występuje więcej niż jeden operator).

Państwa członkowskie zapewniają, że operatorzy świadczący usługi powszechne i przedsiębiorstwa świadczące inne usługi pocztowe udostępniają przejrzyste, proste i niekosztowne procedury obsługi reklamacji użytkowników usług pocztowych, w szczególności w przypadkach wiążących się z zaginięciem, kradzieżą, uszkodzeniem lub brakiem zgodności z normami jakości usługi (w tym procedury określające, kto ponosi odpowiedzialność w sprawach, w których występuje więcej niż jeden operator).

Poprawka 38

ARTYKUŁ 1 PUNKT 16
Artykuł 19 ustęp 3 (Dyrektywa 97/67/WE)

Państwa członkowskie promują także rozwój niezależnych programów pozasądowego rozstrzygania sporów między przedsiębiorstwami świadczącymi usługi pocztowe a konsumentami.

Państwa członkowskie promują także rozwój niezależnych programów pozasądowego rozstrzygania sporów między przedsiębiorstwami świadczącymi usługi pocztowe a konsumentami. Odpowiedzialność za dostarczenie dowodu w ramach skarg użytkowników usług pocztowych w rozumieniu akapitu pierwszego należy do operatorów świadczących usługi pocztowe, w szczególności w przypadku zguby, kradzieży lub uszkodzenia.

Poprawka 39

ARTYKUŁ 1 PUNKT 16
Artykuł 19 ustęp 4 (Dyrektywa 97/67/WE)

4. Bez uszczerbku dla innych możliwości odwołania się i środków naprawczych określonych ustawodawstwem krajowym i wspólnotowym, państwa członkowskie zapewniają, że użytkownicy, działając indywidualnie lub, gdy zezwala na to prawo krajowe, wspólnie z organizacjami reprezentującymi interesy użytkowników i/lub konsumentów, mogą wnosić przed właściwe organy krajowe sprawy, w których reklamacje użytkowników przedstawiane przedsiębiorstwom świadczącym usługi mieszczące się w zakresie usługi powszechnej nie zostały załatwione w sposób zadowalający.

4. Bez uszczerbku dla innych możliwości odwołania się i środków naprawczych określonych ustawodawstwem krajowym i wspólnotowym, państwa członkowskie zapewniają, że użytkownicy, działając indywidualnie lub, gdy zezwala na to prawo krajowe, wspólnie z organizacjami reprezentującymi interesy użytkowników i/lub konsumentów, mogą wnosić przed właściwe organy krajowe sprawy, w których reklamacje użytkowników przedstawiane operatorom świadczącym usługi powszechne lub przedsiębiorstwom świadczącym usługi mieszczące się w zakresie usługi powszechnej nie zostały załatwione w sposób zadowalający.

Poprawka 40

ARTYKUŁ 1 PUNKT 16 A (nowy)
Artykuł 20 ustęp 2 (Dyrektywa 97/67/WE)

 

(16a) W art. 20 ustęp 2 zostaje zastąpiony tekstem o następującym brzmieniu:

 

Europejskiemu Komitetowi Normalizacji powierza się w formie zleceń opracowanie norm technicznych mających zastosowanie w sektorze pocztowym, podobnie jak określenie terminów doręczenia z komisji, przewidzianych w art. 21, oraz zgodnie z załącznikiem II niniejszej dyrektywy, stosownie do zasad określonych w dyrektywie Rady 83/189/EWG z dnia 28 marca 1983 r. ustanawiającej procedurę przekazywania informacji w dziedzinie norm i regulacji technicznych.

(Treść poprawki przejęta z dyrektywy 97/67/WE i uzupełniona w niektórych miejscach)

Uzasadnienie

Między państwami członkowskimi wciąż występują różnice w zakresie norm technicznych dotyczących usług pocztowych, a przyczyną tego stanu rzeczy jest wolny proces standaryzacji. Istniejąca procedura komitologii wciąż jest jednak odpowiednia, aczkolwiek należy ustalić terminy wprowadzenia określonych norm.

Poprawka 41

ARTYKUŁ 1 PUNKT 16 B (nowy)
Artykuł 20 ustęp 3 (Dyrektywa 97/67/WE)

 

(16b) W art. 20 ustęp 3 zostaje zastąpiony tekstem o następującym brzmieniu:

 

Prace te w miarę możliwości uwzględnią działania harmonizacyjne podjęte na szczeblu międzynarodowym, a w szczególności te działania, w sprawie których decyzje podjął Światowy Związek Pocztowy.

(Treść poprawki przejęta z dyrektywy 97/67/WE i uzupełniona w niektórych miejscach)

Uzasadnienie

Między państwami członkowskimi wciąż występują różnice w zakresie norm technicznych dotyczących usług pocztowych, a przyczyną tego stanu rzeczy jest wolny proces standaryzacji. Istniejąca procedura komitologii wciąż jest jednak odpowiednia, aczkolwiek należy ustalić terminy wprowadzenia określonych norm.

Poprawka 42

ARTYKUŁ 1 PUNKT 18
Artykuł 22 ustęp 2 akapit 2 (dyrektywa 97/67/WE)

Krajowe organy regulacyjne państw członkowskich blisko ze sobą współpracują i udzielają sobie wzajemnej pomocy w celu ułatwienia stosowania niniejszej dyrektywy.

Krajowe organy regulacyjne mogą organizować konsultacje o charakterze publicznym w sprawie świadczenia usług powszechnych. W takich konsultacjach, które opierają się na zasadzie przejrzystości i niedyskryminacji, mogą brać udział wszystkie zainteresowane strony.

 

W swoim sprawozdaniu na temat wdrożenia niniejszej dyrektywy, przedkładanym regularnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, Komisja rozpatruje konieczność dalszych prac nad utworzeniem europejskiego organu regulacyjnego zajmującego się usługami pocztowymi. Dlatego też krajowe organy regulacyjne państw członkowskich blisko ze sobą współpracują i udzielają sobie wzajemnej pomocy w celu ułatwienia stosowania niniejszej dyrektywy.

Uzasadnienie

Komisja powinna się zająć kompetencjami i funkcjonowaniem europejskiego organu regulacyjnego jako platformy dla krajowych organów regulacyjnych służącej wymianie doświadczeń na temat współpracy administracyjnej oraz do celów porównawczych, a także jako ciała doradczego Komisji Europejskiej służącego pomocą w kwestiach technicznych oraz w lepszym wdrażaniu i monitorowaniu zgodności z prawem unijnym na szczeblu krajowym. Podobne ustalenia obowiązują w przypadku firm telekomunikacyjnych oraz w sektorze finansowym i energetycznym.

Poprawka 43

ARTYKUŁ 1 PUNKT 20
Artykuł 22a ustęp 2 (dyrektywa 97/67/WE)

2. Przedsiębiorstwa bezzwłocznie udzielają takich informacji na żądanie, a także w ramach czasowych i w stopniu uszczegółowienia wymaganym przez krajowy organ regulacyjny. Zakres informacji wymaganych przez krajowy organ regulacyjny jest proporcjonalny do realizacji jego zadań. Krajowy organ regulacyjny podaje uzasadnienie żądania udzielenia informacji.

2. Wszystkie przedsiębiorstwa bezzwłocznie udzielają takich informacji na żądanie i w razie potrzeby z poszanowaniem zasady poufności, a także w ramach czasowych i w stopniu uszczegółowienia wymaganym przez krajowy organ regulacyjny. Zakres informacji wymaganych przez krajowy organ regulacyjny jest proporcjonalny do realizacji jego zadań, a informacje te nie zostaną wykorzystane w celach innych niż te, w związku z którymi ich zażądano. Krajowy organ regulacyjny podaje uzasadnienie żądania udzielenia informacji.

Uzasadnienie

W razie takiej konieczności wniosek o udzielenie informacji musi być objęty zasadą poufności i nie może wykraczać poza zadania, do których wypełnienia zobowiązane są krajowe organy regulacyjne. W przeciwnym razie istnieje obawa, że informacje udzielone przez podmioty świadczące usługi pocztowe mogą zostać wykorzystane w sposób szkodzący uczciwej konkurencji na rynku wewnętrznym.

Poprawka 44

ARTYKUŁ 1 PUNKT 21
Artykuł 23 (Dyrektywa 97/67/WE)

Co trzy lata, przy czym po raz pierwszy nie później niż dnia 31 grudnia 2011 r., Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące stosowania niniejszej dyrektywy, w tym odpowiednie informacje o rozwoju sytuacji w sektorze, szczególnie w odniesieniu do aspektów gospodarczych, społecznych, związanych z zatrudnieniem i technologią, a także jakością usług. Do sprawozdania dołączane są, w razie potrzeby, wnioski dla Parlamentu Europejskiego i Rady.

Mając na uwadze przepisy art. 7, co trzy lata, przy czym po raz pierwszy nie później niż dnia 31 grudnia 2011 r., Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące stosowania niniejszej dyrektywy, w tym odpowiednie informacje o rozwoju sytuacji w sektorze, szczególnie w odniesieniu do aspektów gospodarczych, społecznych, związanych z zatrudnieniem i technologią, a także jakością usług. Do sprawozdania dołączane są, w razie potrzeby, wnioski dla Parlamentu Europejskiego i Rady.

Poprawka 45

ARTYKUŁ 1 PUNKT 21
Artykuł 23 ustęp 1 a (nowy) (Dyrektywa 97/67/WE)

 

Nie później niż z datą wejścia w życie niniejszej dyrektywy Komisja publikuje wytyczne w zakresie systemów księgowania kosztów oraz zastosowania wybranych mechanizmów finansowania usług powszechnych, zwłaszcza w odniesieniu do zasad konkurencji oraz zasad udzielania pomocy państwa.

 

Uzasadnienie

The current Notice from the Commission on the Application of the Competition Rules to the Postal Sector (OJ 1998 C 39, p. 2) is no longer up-to-date. Since the adoption of the 1998 Notice, important developments have taken place in the case-law of the European Court of Justice and the decisional practice of the Commission, both in relation to the rules on State aid and the rules on competition.

In order to increase legal certainty and to facilitate investment decisions of all postal operators, the Commission should set out, by way of a revised Notice or any other interpretative guidance, the approach the Commission intends to take when applying the State aid and competition rules in the postal sector. Guidance on the cost allocation principles set out in Article 14(3) is particularly warranted.

PROCEDURA

Tytuł

Pełne urzeczywistnienie rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty

Odsyłacze

COM(2006)0594 - C6-0354/2006 - 2006/0196(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

TRAN

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

IMCO

14.11.2006

 

 

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej

       Data powołania

Konstantinos Hatzidakis

19.12.2006

 

 

Rozpatrzenie w komisji

1.3.2007

11.4.2007

23.4.2007

 

Data przyjęcia

8.5.2007

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

21

17

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Rosa Díez González, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Malcolm Harbour, Pierre Jonckheer, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Arlene McCarthy, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Guido Podestà, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Alexander Stubb, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Wolfgang Bulfon, Jean-Claude Fruteau, Konstantinos Hatzidakis, Filip Kaczmarek, Othmar Karas, Manuel Medina Ortega, Pier Antonio Panzeri, Olle Schmidt, Søren Bo Søndergaard, Marc Tarabella, Anja Weisgerber

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Philip Bushill-Matthews, Gabriele Albertini, Horia-Victor Toma, Sophia in ‘t Veld, Anne Van Lancker, Zdzisław Zbigniew Podkański, Yannick Vaugrenard, Reinhard Rack

OPINIA Komisji Rozwoju Regionalnego (7.5.2007)

dla Komisji Transportu i Turystyki

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 97/67/WE w sprawie pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty
(COM(2006)0594 – C6‑0354/2006 – 2006/0196(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Richard Seeber

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W latach dziewięćdziesiątych UE rozpoczęła stopniowy proces liberalizacji usług pocztowych. Liberalizacja nie jest celem samym w sobie, ale instrumentem mającym zwiększyć wydajność i polepszyć jakość sektora usług pocztowych. UE oczekuje, że w ten sposób w sektorze usług pocztowych pojawią się impulsy wzrostu, które ożywią handel transgraniczny, a w szczególności nowe formy, takie jak handel elektroniczny.

Celem wniosku Komisji[1] jest zakończenie tego procesu poprzez liberalizację obszaru zastrzeżonego dla przesyłek pocztowych poniżej 50 gramów oraz urzeczywistnienie w ten sposób w pełni rynku wewnętrznego usług pocztowych. Dyrektywa musi wyznaczyć ramy prawne, które z jednej strony stworzą uczciwą i pełną konkurencję, a z drugiej strony zapewnią dobrze funkcjonującą i przystępną usługę powszechną.

Dobrze funkcjonująca usługa powszechna ma szczególne znaczenie dla spójności społecznej i terytorialnej. Można oczekiwać, że na obszarach łatwo dostępnych i gęsto zaludnionych zwiększenie konkurencji spowoduje obniżenie cen usług pocztowych. Nowa konkurencja skoncentruje swą działalność zapewne na tych atrakcyjnych segmentach rynku. Liberalizacja nie może odbyć się jednak kosztem oddalonych, słabo zaludnionych obszarów UE, które są przeważnie również słabiej rozwinięte gospodarczo. Przeciwnie, to one oraz konsumenci o słabej pozycji na rynku, np. osoby niewidome i niedowidzące, muszą skorzystać na wzroście wydajności, wynikającym z liberalizacji. Właśnie na oddalonych, słabo zaludnionych obszarach usługi pocztowe mogą rekompensować straty wynikające z położenia geograficznego, np. poprzez rozwój handlu wysyłkowego przez Internet, i są w związku z tym szczególne ważne w kontekście spójności terytorialnej.

Dyrektywa musi w tym celu ustanowić więcej szczegółowych przepisów, które zapewnią wysoką jakość i przystępne ceny dla wszystkich. Należy zagwarantować możliwość spełnienia dotychczasowych wymogów jakościowych przez nowych operatorów. Minimalne standardy dla punktów oferujących usługi pocztowe dla całego obszaru UE są równie konieczne jak obowiązek zachowania jednolitej taryfy zarówno dla przesyłek krajowych, jak i wewnątrzunijnych, z których najczęściej korzystają konsumenci indywidualni oraz małe i średnie przedsiębiorstwa.

W przyszłości usługę powszechną będzie mógł świadczyć jeden lub kilku operatorów na części lub na całym terytorium państwa członkowskiego. Wniosek przewiduje duży stopień elastyczności dla państw członkowskich w zakresie finansowania usługi powszechnej. Państwa członkowskie mogą wybrać jeden z wielu istniejących, choć nie zawsze jeszcze dostatecznie dobrze funkcjonujących mechanizmów finansowania. Mogą one ponadto łączyć różne metody lub stosować metody alternatywne, o ile nie naruszają one prawa wspólnotowego. Należy jedynie unikać finansowania usługi powszechnej z pieniędzy podatników w oparciu o fundusz kompensacyjny, z tej racji, że sens liberalizacji polega na podniesieniu rentowności sektora pocztowego i likwidacji dotacji państwowych. Finansowanie usługi powszechnej z pieniędzy podatników, która była do tej pory świadczona dzięki finansowaniu wzajemnemu, jest ponadto sprzeczne z celem polityki konkurencji UE, którym jest likwidacja pomocy państwa w UE.

Jasnym staje się, że w fazie wdrażania dyrektywy konieczne będzie podjęcie jeszcze wielu decyzji, w szczególności w zakresie finansowania usługi powszechnej. Ze względu na duże znaczenie dyrektywy w kontekście spójności społecznej i terytorialnej należy zapewnić dostateczne uwzględnienie tego wymiaru w trakcie procesu wdrażania. Jest to możliwe jedynie poprzez dokonywanie w ramach sprawozdań z wdrażania szczególnej analizy wpływu liberalizacji na spójność społeczną i terytorialną oraz poprzez odpowiednie zaangażowanie władz regionalnych i lokalnych w wykonanie rozporządzenia.

Sektor usług pocztowych ma na obszarach słabiej rozwiniętych szczególne znaczenie dla polityki zatrudnienia. Dlatego szczególnie dla tych obszarów istotne jest tworzenie dobrych jakościowo miejsc pracy. Uczciwa konkurencja między operatorami usług może rozwijać się jedynie w przypadku, gdy różni operatorzy usług pocztowych będą oferowali porównywalne warunki zatrudnienia. Należy uzupełnić w tym zakresie wniosek w sprawie dyrektywy, aby na szczeblu państw członkowskich mogły zostać przyjęte odpowiednie przepisy.

Urzeczywistnienie w pełni rynku wewnętrznego usług pocztowych nie będzie zagrażało spójności społecznej i terytorialnej tylko wtedy, gdy podjęte zostaną odpowiednie kroki zapewniające trwałość usługi powszechnej oraz środki towarzyszące mające na celu stworzenie uczciwej konkurencji. Do tego należy jednolity termin dokonania pełnej liberalizacji dla całej UE.

POPRAWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Transportu i Turystyki, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję[2]Poprawki Parlamentu

Poprawka 1

PUNKT 3 PREAMBUŁY

(3) Art. 16 traktatu WE podkreśla znaczenie, jakie usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym mają dla wspólnych wartości Unii, a także ich rolę w promowaniu spójności społecznej i terytorialnej. Stwierdza się w nim, że należy dołożyć starań, by takie usługi były świadczone w oparciu o zasady i warunki pozwalające im na wypełnienie ich misji.

(3) Art. 16 traktatu WE podkreśla znaczenie, jakie usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym mają dla wspólnych wartości Unii, a także ich rolę w promowaniu spójności społecznej i terytorialnej. Stwierdza się w nim, że należy dołożyć starań, by takie usługi były świadczone w oparciu o zasady i warunki pozwalające im na wypełnienie ich misji. Takie zasady i warunki określane są w ramach procesu konsultacji z udziałem organizacji konsumentów oraz władz regionalnych i lokalnych.

Uzasadnienie

Szczególnie w fazie przygotowawczej zaangażowanie organizacji konsumentów oraz władz regionalnych i lokalnych, jak również włączenie ich w proces konsultacji ma olbrzymie znaczenie dla zapewnienia funkcjonowania usług. Jednostki, które mają zostać uwzględnione w procesie konsultacji, dysponują wiedzą praktyczną i szczegółowymi informacjami dotyczącymi danego obszaru, co ma duże znaczenie w procesie kształtowania usług. Doświadczenia w innych dziedzinach polityki, np. w polityce regionalnej UE, pokazały, że zaangażowanie właściwych partnerów na wszystkich etapach planowania i realizacji przyczynia się do zwiększenia skuteczności polityki. Ponieważ takie usługi mają wpływ na spójność regionalną, zaangażowanie władz regionalnych i lokalnych jest szczególnie ważne.

Poprawka 2

PUNKT 3 A PREAMBUŁY (nowy)

 

(3a) W zakresie, w jakim usługi pocztowe stanowią zasadniczy instrument komunikacji i wymiany informacji, spełniają one główną rolę, która wpisuje się w cele dotyczące spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej Unii Europejskiej.

Uzasadnienie

Usługi pocztowe w dużej mierze przyczyniają się do rozwoju gospodarczego regionów miejskich i wiejskich oraz stanowią ważny element spójności społecznej zarówno w regionach miejskich, jak i wiejskich.

Poprawka 3

PUNKT 4 PREAMBUŁY

(4) Środki w tej dziedzinie powinny być tak skonstruowane, by zadania Wspólnoty wynikające z art. 2 traktatu WE, a mianowicie promowanie w całej Wspólnocie harmonijnego, zrównoważonego i stałego rozwoju działalności gospodarczej, wysokiego poziomu zatrudnienia i ochrony socjalnej, zrównoważonego i nieinflacyjnego wzrostu, wysokiego stopnia konkurencyjności i konwergencji działań gospodarczych, podwyższania poziomu i jakości życia oraz spójności gospodarczej i społecznej oraz solidarności między państwami członkowskimi także zostały osiągnięte jako cele.

(4) Środki w tej dziedzinie powinny być tak skonstruowane, by zadania Wspólnoty wynikające z art. 2 traktatu WE, a mianowicie promowanie w całej Wspólnocie harmonijnego, zrównoważonego i stałego rozwoju działalności gospodarczej, wysokiego poziomu zatrudnienia i ochrony socjalnej, zrównoważonego i nieinflacyjnego wzrostu, wysokiego stopnia konkurencyjności i konwergencji działań gospodarczych, wysokiego poziomu ochrony środowiska naturalnego i poprawy jakości środowiska, podwyższania poziomu i jakości życia oraz spójności gospodarczej i społecznej oraz solidarności między państwami członkowskimi także zostały osiągnięte jako cele.

Uzasadnienie

Ochrona środowiska i poprawa jakości środowiska naturalnego są bezpośrednio wymienione w art. 2 traktatu WE jako zadania Wspólnoty. Ponieważ świadczenie usług pocztowych ma wpływ na stan środowiska naturalnego, w szczególności ze względu na transport, w celu uzupełnienia w preambule należy również uwzględnić zadania związane z ochroną środowiska.

Poprawka 4

PUNKT 6 PREAMBUŁY

(6) Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 2 lutego 2006 r. podkreśliła społeczną i gospodarczą wagę efektywnych usług pocztowych oraz ich zasadniczą rolę w ramach strategii lizbońskiej zaznaczając że podjęte dotychczas reformy zaowocowały w sektorze pocztowym znaczącą poprawą sytuacji a także wzrostem jakości większą efektywnością oraz zwiększoną uwagą poświęcaną konsumentowi.

(6) Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 2 lutego 2006 r. podkreśliła społeczną i gospodarczą wagę efektywnych usług pocztowych oraz ich zasadniczą rolę w ramach strategii lizbońskiej, zaznaczając, że podjęte dotychczas reformy zaowocowały w sektorze pocztowym znaczącą poprawą sytuacji, a także wzrostem jakości, większą efektywnością oraz zwiększoną uwagą poświęcaną konsumentowi. W związku z rozbieżnymi niekiedy zmianami dotyczącymi zobowiązań do świadczenia usługi powszechnej w państwach członkowskich Parlament Europejski zwrócił się w tej rezolucji do Komisji o skupienie wysiłków przy redagowaniu badania perspektywicznego w szczególności na jakości świadczenia usługi powszechnej i jej przyszłym finansowaniu oraz o zaproponowanie w ramach tego badania definicji, zakresu stosowania i odpowiedniego finansowania usługi powszechnej.

Uzasadnienie

Należy przypomnieć konkretne wnioski, jakie skierował Parlament Europejski do Komisji w rezolucji w sprawie stosowania dyrektywy pocztowej z dnia 2 lutego 2006 r. w ramach rozpoczęcia prac Komisji nad badaniem perspektywicznym.

Poprawka 5

PUNKT 7 PREAMBUŁY

(7) Zgodnie z dyrektywą 97/67/WE przeprowadzono badania perspektywiczne oceniające w odniesieniu do każdego z państw członkowskich wpływ pełnego urzeczywistnienia wewnętrznego rynku pocztowego w 2009 r. na usługę powszechną. Komisja przeprowadziła również szczegółowy przegląd sektora pocztowego Wspólnoty, w tym poprzez zlecenie badań rozwoju sytuacji w tym sektorze pod względem gospodarczym, społecznym i technologicznym, a ponadto przeprowadziła szerokie konsultacje z zainteresowanymi stronami.

(7) Zgodnie z dyrektywą 97/67/WE przeprowadzono badania perspektywiczne oceniające w odniesieniu do każdego z państw członkowskich wpływ pełnego urzeczywistnienia wewnętrznego rynku pocztowego w 2009 r. na usługę powszechną. Komisja przeprowadziła również przegląd sektora pocztowego Wspólnoty, w tym poprzez zlecenie badań rozwoju sytuacji w tym sektorze pod względem gospodarczym, społecznym i technologicznym, a ponadto przeprowadziła szerokie konsultacje z zainteresowanymi stronami. Niemniej jednak zrozumienie wpływu pełnego urzeczywistnienia wewnętrznego rynku na spójność społeczną i terytorialną wymaga przeprowadzenia szerszych konsultacji z zainteresowanymi stronami.

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę liczne problemy związane z pełną realizacją rynku wewnętrznego w sektorze pocztowym, Komisja powinna dokonać szerszej analizy wpływu jego liberalizacji na zatrudnienie oraz spójność społeczną i terytorialną.

Poprawka 6

PUNKT 8 PREAMBUŁY

(8) Jak wynika z przeprowadzonych badań perspektywicznych, podstawowy cel, jakim jest zagwarantowanie trwałego świadczenia usługi powszechnej odpowiadającej normie jakości zdefiniowanej przez państwa członkowskie zgodnie z dyrektywą 97/67/WE może zostać osiągnięty w całej Wspólnocie do 2009 r. bez potrzeby zastrzeżonego obszaru.

(8) Jak wynika z przeprowadzonych badań perspektywicznych, a w szczególności zważywszy na alternatywne rozwiązania w zakresie finansowania, podstawowy cel, jakim jest zagwarantowanie trwałego świadczenia usługi powszechnej odpowiadającej normie jakości zdefiniowanej przez państwa członkowskie zgodnie z dyrektywą 97/67/WE nie może zostać osiągnięty w całej Wspólnocie do 2009 r. bez zastrzeżonego obszaru w państwach członkowskich, w których tego typu sposób finansowania okazuje się konieczny.

Uzasadnienie

Dopóki Komisja nie opracuje pełnego przeglądu sposobów finansowania usługi powszechnej, i zważywszy na trudności, jakich doświadczają niektóre państwa członkowskie, nie można wykluczać zastrzeżonego obszaru jako sposobu finansowania usługi powszechnej.

Poprawka 7

PUNKT 9 PREAMBUŁY

(9) Progresywne i stopniowe otwarcie rynków pocztowych na konkurencję dało operatorom świadczącym usługę powszechną wystarczający czas na przeprowadzenie niezbędnych działań modernizacyjnych i restrukturyzacyjnych koniecznych, aby zapewnić ich długoterminową żywotność w warunkach rynkowych oraz pozwoliło państwom członkowskim na dostosowanie swoich systemów regulacyjnych do bardziej otwartego środowiska. Państwa członkowskie mogą ponadto wykorzystać możliwość oferowaną przez okres transpozycji, a także długi czas niezbędny do wprowadzenia efektywnej konkurencji, aby odpowiednio do potrzeb kontynuować modernizację i restrukturyzację operatorów świadczących usługę powszechną.

(9) Progresywne i stopniowe otwarcie rynków pocztowych na konkurencję nie dało wszystkim operatorom świadczącym usługę powszechną wystarczająco dużo czasu na przeprowadzenie niezbędnych działań modernizacyjnych i restrukturyzacyjnych koniecznych, aby zapewnić ich długoterminową żywotność w warunkach rynkowych i nie pozwoliło wszystkim państwom członkowskim na dostosowanie swoich systemów regulacyjnych do bardziej otwartego środowiska. Biorąc pod uwagę czas niezbędny do wprowadzenia uczciwej konkurencji i aby odpowiednio do potrzeb kontynuować modernizację i restrukturyzację operatorów świadczących usługę powszechną, państwa członkowskie, które uznają to za konieczne, będą mogły skorzystać z przesunięcia daty wyznaczonej na 2009 r. jako daty pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego.

Uzasadnienie

Dopóki Komisja nie opracuje pełnego przeglądu sposobów finansowania usługi powszechnej, i zważywszy na trudności, jakich doświadczają niektóre państwa członkowskie, nie można wykluczać zastrzeżonego obszaru jako sposobu finansowania usługi powszechnej.

Poprawka 8

PUNKT 10 PREAMBUŁY

(10) Badania perspektywiczne wykazały, że zastrzeżony obszar nie powinien już być preferowanym rozwiązaniem w zakresie finansowania usługi powszechnej. Ocena ta uwzględnia interes Wspólnoty i jej państw członkowskich związany z urzeczywistnieniem rynku wewnętrznego i jego potencjał w zakresie wzrostu i zatrudnienia, a także zapewnienie wszystkim użytkownikom dostępności usługi świadczonej efektywnie w ogólnym interesie gospodarczym. Właściwe jest zatem potwierdzenie daty 1 stycznia 2009 r. jako daty wykonania ostatniego kroku ku urzeczywistnieniu wewnętrznego rynku usług pocztowych.

(10) Badania perspektywiczne wykazały, że zastrzeżony obszar nie powinien już być preferowanym rozwiązaniem w zakresie finansowania usługi powszechnej. Ocena ta uwzględnia interes Wspólnoty i jej państw członkowskich związany z urzeczywistnieniem rynku wewnętrznego i jego potencjał w zakresie wzrostu i zatrudnienia, a także zapewnienie wszystkim użytkownikom dostępności usługi świadczonej efektywnie w ogólnym interesie gospodarczym. Niemniej jednak badanie to nie zawiera oceny wpływu otwarcia rynku pocztowego na spójność społeczną i terytorialną, a zatem, ze względu na wysoką symboliczną wartość usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, następne etapy otwarcia rynku wymagają starannego przygotowania.

Uzasadnienie

Należy przesunąć pełne otwarcie rynku do czasu przeprowadzenia badań i analiz wpływu na spójność społeczną i terytorialną.

Poprawka 9

PUNKT 12 PREAMBUŁY

(12) Pełne otwarcie rynku pomoże zwiększyć ogólne rozmiary rynków pocztowych; przyczyni się to dodatkowo do utrzymania trwałości i jakości zatrudnienia przez operatorów świadczących usługę powszechną, a także ułatwi tworzenie nowych miejsc pracy przez innych operatorów, nowych uczestników rynku oraz podmioty prowadzące powiązaną działalność gospodarczą. Niniejsza dyrektywa nie narusza kompetencji państw członkowskich w zakresie regulacji warunków zatrudnienia w sektorze usług pocztowych.

(12) Pełne otwarcie rynku pomoże zwiększyć ogólne rozmiary rynków pocztowych; przyczyni się to dodatkowo do utrzymania trwałości i jakości zatrudnienia przez operatorów świadczących usługę powszechną, a także ułatwi tworzenie nowych miejsc pracy przez innych operatorów, nowych uczestników rynku oraz podmioty prowadzące powiązaną działalność gospodarczą. W związku z tym należy zwrócić szczególną uwagę na skutki w odniesieniu do sytuacji zatrudnienia w sektorze usług pocztowych na obszarach wiejskich i oddalonych, na których usługi pocztowe stanowią istotną możliwość zatrudnienia. Szczególnie w przypadku obszarów słabiej rozwiniętych ważne jest tworzenie dobrych jakościowo miejsc pracy. Dlatego niniejsza dyrektywa, mając na uwadze również cel stworzenia uczciwej konkurencji, powinna przewidywać podejmowanie przez państwa członkowskie środków, które zapewnią porównywalne warunki zatrudnienia w całym sektorze usług pocztowych w danym państwie członkowskim oraz porównywalne warunki zatrudnienia oferowane przez nowych operatorów i operatorów świadczących usługę powszechną.

Uzasadnienie

Na kilku zliberalizowanych rynkach usług pocztowych warunki pracy u nowych operatorów są znacznie gorsze niż u operatorów świadczących usługę powszechną. Prowadzi to z jednej strony do zakłóceń konkurencji, a z drugiej strony do pogorszenia sytuacji na rynku pracy sektora usług pocztowych; przy czym taki negatywny wpływ na rynek pracy byłyby bardziej odczuwalny zwłaszcza w słabiej rozwiniętych regionach UE oraz na obszarach wiejskich i oddalonych, otrzymujących pomoc z funduszy strukturalnych.

Poprawka 10

PUNKT 13 A PREAMBUŁY (nowy)

 

(13a) Wiejska sieć pocztowa, między innymi w górach i regionach wyspiarskich, odgrywa podstawową rolę w procesie włączania działalności gospodarczej do narodowej/globalnej gospodarki i w zachowywaniu spójności pod względem społecznym i pod względem zatrudnienia. Ponadto wiejskie urzędy pocztowe w regionach górskich i wyspiarskich mogą zapewnić podstawową sieć infrastruktury umożliwiającej powszechny dostęp do nowych technologii telekomunikacyjnych.

Uzasadnienie

W przypadku mieszkańców regionów górskich i wyspiarskich oraz firm świadczących usługi na tych obszarach sieć pocztowa zapewnia kontakt z gospodarką poza tymi regionami, jak również z nowoczesnymi technologiami komunikacyjnymi.

Poprawka 11

PUNKT 14 PREAMBUŁY

(14) Rozwój sytuacji na sąsiednich rynkach komunikacyjnych miał zróżnicowany wpływ na różne regiony Wspólnoty, segmenty społeczeństwa i korzystanie z usług pocztowych. Należy utrzymać spójność terytorialną i społeczną, a ze względu na to, że wykorzystując elastyczność zapewnioną przez dyrektywę 97/67/WE, państwa członkowskie mogą dostosowywać poszczególne funkcje usługowe w sposób odpowiadający miejscowym potrzebom, właściwe jest pełne utrzymanie usługi powszechnej oraz powiązanych wymogów w zakresie jakości, określonych we wspomnianej dyrektywie. W celu zagwarantowania, że otwarcie rynku w dalszym ciągu będzie przynosić korzyści wszystkim użytkownikom, zwłaszcza konsumentom oraz małym i średnim przedsiębiorstwom, państwa członkowskie muszą monitorować i nadzorować rozwój sytuacji rynkowej. Muszą podejmować odpowiednie środki regulacyjne, dostępne na mocy dyrektywy, gwarantujące, że dostępność usług pocztowych nadal będzie zaspokajać potrzeby użytkowników, w tym, w razie potrzeby, poprzez zapewnienie minimalnej liczby usług w jednym punkcie dostępu.

(14) Rozwój sytuacji na sąsiednich rynkach komunikacyjnych miał zróżnicowany wpływ na różne regiony Wspólnoty, segmenty społeczeństwa i korzystanie z usług pocztowych. Należy utrzymać spójność terytorialną i społeczną, a ze względu na to, że wykorzystując elastyczność zapewnioną przez dyrektywę 97/67/WE, państwa członkowskie mogą dostosowywać poszczególne funkcje usługowe w sposób odpowiadający miejscowym potrzebom, właściwe jest pełne utrzymanie usługi powszechnej oraz powiązanych wymogów w zakresie jakości, określonych we wspomnianej dyrektywie. W celu zagwarantowania, że otwarcie rynku w dalszym ciągu będzie przynosić korzyści wszystkim użytkownikom, zwłaszcza konsumentom oraz małym i średnim przedsiębiorstwom, państwa członkowskie muszą monitorować i nadzorować rozwój sytuacji rynkowej. Muszą podejmować odpowiednie środki regulacyjne, dostępne na mocy dyrektywy i gwarantować, że dostępność usług pocztowych nadal będzie zaspokajać potrzeby użytkowników, a w razie potrzeby zapewnić minimalną liczbę usług w jednym punkcie dostępu oraz w szczególności, że nie dojdzie do zmniejszenia gęstości rozmieszczenia punktów dostępu do usług pocztowych na obszarach wiejskich i oddalonych.

Uzasadnienie

Powyższa zmiana jest konieczna w celu zagwarantowania, iż nie nastąpi pogorszenie dostępu do usług pocztowych na obszarach wiejskich i oddalonych oraz że liberalizacja nie zagrozi spójności terytorialnej.

Poprawka 12

PUNKT 14 A PREAMBUŁY (nowy)

 

(14a) Udostępnienie dobrych jakościowo usług pocztowych przyczynia się istotnie do realizacji celu spójności społecznej i terytorialnej. Handel elektroniczny stwarza w szczególności dla obszarów oddalonych i słabo zaludnionych nowe możliwości uczestnictwa w życiu gospodarczym, czego warunkiem jest udostępnienie dobrych usług pocztowych.

Uzasadnienie

W celu przedstawienia dużego znaczenia usług pocztowych na obszarach wiejskich, słabo zaludnionych i oddalonych, konieczne było dodanie specjalnego ustępu. Należy w nim uwzględnić, że szczególnie na owych obszarach handel elektroniczny może zapewnić dostęp do towarów i usług. Handel elektroniczny może jednak rozwinąć się w pełni tylko pod warunkiem udostępnienia zadowalających usług pocztowych.

Poprawka 13

PUNKT 14 B PREAMBUŁY (nowy)

 

(14b) Przemiany demograficzne już teraz prowadzą do znaczących zmian w rozmieszczeniu terytorialnym ludności w Europie. W przyszłości ta tendencja ulegnie nasileniu. W procesie kształtowania usługi powszechnej należy uwzględnić dynamikę takich przemian poprzez określenie takich właściwych środków, które również przy zmienionych ramowych warunkach demograficznych zapewnią zachowanie usługi powszechnej spełniającej wymogi jakościowe określone w dyrektywie 97/67/WE.

Uzasadnienie

Już obecnie skutki przemian demograficznych wpływają na rozwój regionalny Europy, a w przyszłości ze względu na zmianę gęstości zaludnienia będą prowadzić do coraz większych dysproporcji w potencjale rozwojowym regionów europejskich. Regiony, które w największym stopniu odczuwają skutki zmian demograficznych, nie powinny być mniej uprzywilejowane w procesie kształtowania usługi powszechnej, co mogłoby prowadzić do dalszego pogorszenia się ich warunków rozwojowych. Należy raczej zadbać o to, aby mimo zmienionych warunków ramowych na skutek przemian demograficznych w dotkniętych regionach, usługi powszechne były nadal dostępne bez ograniczeń.

Poprawka 14

PUNKT 18 PREAMBUŁY

(18) W przypadku niektórych państw członkowskich konieczne może być nadal zewnętrzne finansowanie rezydualnych kosztów netto usługi powszechnej. Należy zatem wyraźnie sprecyzować dostępne możliwości w celu zapewnienia finansowania usługi powszechnej w stopniu, w jakim jest to potrzebne i odpowiednio uzasadnione, przy jednoczesnym pozostawieniu państwom członkowskim wyboru stosowanych mechanizmów finansowania. Alternatywy te obejmują wykorzystanie procedur zamówień publicznych, oraz jeżeli obowiązki związane ze świadczeniem usługi powszechnej pociągają za sobą koszty netto usługi powszechnej i stanowią nieuzasadnione obciążenie dla wyznaczonego przedsiębiorstwa, rekompensaty ze środków publicznych oraz przejrzyste dzielenie kosztów przez operatorów i/lub użytkowników poprzez wnoszenie wkładu na rzecz funduszu kompensacyjnego. Państwa członkowskie mogą stosować inne sposoby finansowania na jakie zezwala prawo wspólnotowe, takie jak podjęcie decyzji o przeznaczeniu całości lub części zysków pochodzących z innych rodzajów działalności operatorów świadczących usługę powszechną poza zakresem usługi powszechnej na finansowanie kosztów netto usługi powszechnej, jeżeli są one zgodne z niniejszą dyrektywą.

(18) W przypadku niektórych państw członkowskich konieczne może być nadal zewnętrzne finansowanie rezydualnych kosztów netto usługi powszechnej. Należy zatem wyraźnie sprecyzować dostępne możliwości w celu zapewnienia finansowania usługi powszechnej w stopniu, w jakim jest to potrzebne i odpowiednio uzasadnione, przy jednoczesnym pozostawieniu państwom członkowskim wyboru stosowanych mechanizmów finansowania. Alternatywy te obejmują wykorzystanie procedur zamówień publicznych, oraz jeżeli obowiązki związane ze świadczeniem usługi powszechnej pociągają za sobą koszty netto usługi powszechnej i stanowią nieuzasadnione obciążenie dla wyznaczonego przedsiębiorstwa, rekompensaty ze środków publicznych oraz przejrzyste dzielenie kosztów przez operatorów i/lub użytkowników poprzez wnoszenie wkładu na rzecz funduszu kompensacyjnego. Państwa członkowskie mogą stosować inne sposoby finansowania, na jakie zezwala prawo wspólnotowe, takie jak podjęcie decyzji o przeznaczeniu całości lub części zysków pochodzących z innych rodzajów działalności operatorów świadczących usługę powszechną poza zakresem usługi powszechnej na finansowanie kosztów netto usługi powszechnej, jeżeli są one zgodne z niniejszą dyrektywą. Z uwagi na dyscyplinę budżetową państw członkowskich, trwałość finansowania usługi powszechnej w perspektywie długoterminowej oraz potencjalny wpływ na konkurencję, stosowanie rekompensat ze środków publicznych jako sposobu finansowania kosztów netto usług powszechnych powinno być ograniczone do odpowiedniego minimum, a także zgodne z obowiązującymi zasadami dotyczącymi finansowania usług publicznych za pośrednictwem pomocy państwa.

Uzasadnienie

Celem stopniowego otwarcia rynku usług pocztowych było zwiększenie ich efektywności i rentowności, tak aby wyeliminować subsydia państwa na rzecz sektora pocztowego. Rekompensaty ze środków publicznych, tzn. przyznawanie subsydiów na rzecz sektora pocztowego z wpływów z podatków, jest sprzeczne zarówno z pozycją środków publicznych w budżecie, zwłaszcza w kontekście paktu na rzecz stabilności, jak i z unijnymi regułami konkurencji, które mają na celu stopniowe wycofywanie subsydiów.

Poprawka 15

PUNKT 23 PREAMBUŁY

(23) Ze względu na znaczenie usług pocztowych dla osób niewidomych i niedowidzących właściwe jest potwierdzenie, że proces otwarcia rynku nie powinien spowodować przerwania stałego świadczenia niektórych bezpłatnych usług dla osób niewidomych i niedowidzących, wprowadzonego przez państwa członkowskie zgodnie z odnośnymi zobowiązaniami międzynarodowymi.

(23) Ze względu na znaczenie usług pocztowych dla osób niewidomych i niedowidzących właściwe jest potwierdzenie, że na zliberalizowanym i konkurencyjnym rynku będzie istniał obowiązek wprowadzenia lub utrzymania niektórych bezpłatnych usług dla osób niewidomych i niedowidzących, wprowadzonego przez państwa członkowskie.

Uzasadnienie

Operatorzy, którzy nie udostępniają nieodpłatnie niektórych usług pocztowych osobom niewidomym i niedowidzącym, nie powinni mieć na zliberalizowanym rynku przewagi konkurencyjnej. Wręcz przeciwnie, taki obowiązek musi stanowić część obowiązku świadczenia usługi powszechnej, niezbędnej dla spójności społecznej i terytorialnej.

Poprawka 16

PUNKT 24 PREAMBUŁY

(24) Zarówno ze względu na równowagę finansową usługi powszechnej, jak i na ograniczanie zniekształceń rynku w całkowicie konkurencyjnym środowisku ważne jest, aby od zasady, że ceny odzwierciedlają normalne warunki i koszty komercyjne, odstępowano jedynie w celu ochrony interesu publicznego. Cel ten osiąga się poprzez zezwalanie państwom członkowskim na dalsze utrzymywanie jednolitych taryf dla poczty objętej taryfą jednoskładnikową, usługi z której konsumenci oraz małe i średnie przedsiębiorstwa korzystają najczęściej. Poszczególne państwa członkowskie mogą również utrzymać jednolite taryfy dla niektórych innych przesyłek w celu ochrony ogólnego interesu publicznego, takich jak dostęp do kultury, spójność regionalna i społeczna.

(24) Zarówno ze względu na równowagę finansową usługi powszechnej, jak i na ograniczanie zniekształceń rynku w całkowicie konkurencyjnym środowisku ważne jest, aby od zasady, że ceny odzwierciedlają normalne warunki i koszty komercyjne, odstępowano jedynie w celu ochrony interesu publicznego, np. spójności społecznej i terytorialnej. Cel ten osiąga się poprzez zobowiązanie państw członkowskich do dalszego utrzymywania jednolitych taryf dla poczty objętej taryfą jednoskładnikową, usługi z której konsumenci oraz małe i średnie przedsiębiorstwa korzystają najczęściej. Poszczególne państwa członkowskie mogą również utrzymać jednolite taryfy dla niektórych innych przesyłek w celu ochrony ogólnego interesu publicznego, takich jak dostęp do kultury, spójność regionalna i społeczna.

Uzasadnienie

W celu należytego uwzględnienia spójności terytorialnej UE konieczne jest, aby dla usług, z których przede wszystkim korzystają indywidualni konsumenci i MŚP, obowiązywała jednolita taryfa dla całej UE. Nie wolno kwestionować tej zasady także po dokonaniu pełnej liberalizacji.

Poprawka 17

PUNKT 28 A PREAMBUŁY (nowy)

 

(28a) Komitet odpowiedzialny za wdrożenie dyrektywy 97/67/WE powinien monitorować ewolucję środków przyjętych przez państwa członkowskie w celu zapewnienia świadczenia usługi powszechnej, w szczególności ich aktualny i prawdopodobny wpływ na spójność społeczną i terytorialną. Ze względu na szczególne znaczenie liberalizacji usług pocztowych dla spójności regionalnej w komitecie powinni zasiadać nie tylko przedstawiciele państw członkowskich, lecz także przedstawiciele lokalnych i regionalnych władz z wszystkich państw członkowskich.

Uzasadnienie

Komitet posiada ważne uprawnienia w zakresie procesu wdrażania dyrektywy, które mają wpływ na spójność terytorialną. W związku z tym istotne jest, aby w komitecie zasiadali przedstawiciele regionalnego i lokalnego szczebla władz każdego państwa członkowskiego i zostali w ten sposób włączeni w proces wdrażania oraz mogli analizować wpływ na spójność społeczną i terytorialną.

Poprawka 18

PUNKT 34 PREAMBUŁY

(34) W celu informowania Parlamentu Europejskiego i Rady o rozwoju wewnętrznego rynku usług pocztowych, Komisja regularnie przedstawia tym instytucjom sprawozdania dotyczące stosowania dyrektywy 97/67/WE.

(34) W celu informowania Parlamentu Europejskiego i Rady o postępach dokonanych na drodze do pełnego urzeczywistnienia wewnętrznego rynku usług pocztowych, Komisja regularnie przedstawia tym instytucjom sprawozdania dotyczące stosowania dyrektywy 97/67/WE. W następnym sprawozdaniu, które należy sporządzić najpóźniej do dnia 31 grudnia 2010 r., po szerokiej konsultacji z zainteresowanymi stronami i po przeprowadzeniu odpowiednich badań, Komisja powinna przedstawić ocenę skuteczności metod finansowania proponowanych w dyrektywie 97/67/WE, a także dostosowania zakresu usługi powszechnej do potrzeb użytkowników. Sprawozdania te powinny m.in. zawierać stosowne informacje na temat wpływu liberalizacji na spójność społeczną i terytorialną, co w razie potrzeby umożliwi państwom członkowskim podjęcie w odpowiednim czasie właściwych środków zapobiegawczych.

Uzasadnienie

Ważne jest, aby w sprawozdaniu badano również wpływ liberalizacji na spójność społeczną i terytorialną oraz aby Parlament Europejski i Rada były regularnie o tym informowane, by móc w razie potrzeby podjąć kroki regulacyjne.

Poprawka 19

ARTYKUŁ 1 PUNKT 2 A (nowy)

Artykuł 3 ustęp 2 (dyrektywa 97/67/WE)

 

(2a) Art. 3 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

 

„(2) W tym celu państwa członkowskie dokładają starań, aby gęstość rozmieszczenia punktów kontaktowych i punktów dostępu uwzględniała potrzeby użytkowników i była wystarczająca w szczególności na obszarach słabiej zaludnionych. Państwa członkowskie są zobowiązane na podstawie dotychczasowej gęstości rozmieszczenia na mieszkańca ustalić wymierną minimalną liczbę punktów kontaktowych i punktów dostępu.”

(Poprawka ma na celu uzupełnienie o jeden punkt wniosku Komisji dotyczącego dyrektywy zmieniającej dyrektywę 97/67/WE w sprawie pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych. W tym celu konieczna jest również powyższa zmiana art. 3 ust. 2 dyrektywy 97/67/WE z 15 grudnia 1997 r.)

Uzasadnienie

Definicja usługi uniwersalnej musi zostać uzupełniona w celu zapewnienia, że pełna liberalizacja nie doprowadzi do pogorszenia sieci punktów kontaktowych i punktów dostępu na obszarach słabiej zaludnionych, co spowodowałoby pogorszenie usług na takich obszarach i przyczyniło się do odpływu ludności z tych regionów.

Poprawka 20

ARTYKUŁ 1 PUNKT 4

Artykuł 4 ustęp 1 (dyrektywa 97/67/WE)

1. Każde państwo członkowskie zapewnia, że świadczenie usługi powszechnej jest zagwarantowane i powiadamia Komisję o krokach podjętych w celu wypełnienia tego obowiązku. Komitet ustanowiony na mocy art. 21 jest informowany i monitoruje ewolucję środków ustanowionych przez państwa członkowskie w celu zapewnienia świadczenia usługi powszechnej.

1. Każde państwo członkowskie zapewnia, że świadczenie usługi powszechnej jest zagwarantowane i powiadamia Komisję o krokach podjętych w celu wypełnienia tego obowiązku.

a) Wszystkie państwa członkowskie powierzają swoim krajowym organom regulacyjnym zadanie opracowania w porozumieniu z zainteresowanymi stronami, w tym organizacjami konsumentów, bardziej szczegółowej definicji obowiązku świadczenia usług powszechnych, zwłaszcza w odniesieniu do czasu doręczenia, częstotliwości wybierania i doręczeń, a także bezpieczeństwa i niezawodności usługi powszechnej.

b) Komitet ustanowiony na mocy art. 21 jest informowany i monitoruje ewolucję środków ustanowionych przez państwa członkowskie w celu zapewnienia świadczenia usługi powszechnej, w szczególności ich aktualny i prawdopodobny wpływ na spójność społeczną i terytorialną.

Uzasadnienie

Powyższe uzupełnienie jest konieczne w celu zapewnienia zbadania wymiernego i potencjalnego wpływu pełnej liberalizacji usług pocztowych na spójność społeczną i terytorialną, ponieważ usługa powszechna ma szczególne znaczenie dla spójności społecznej i terytorialnej.

Poprawka 21

ARTYKUŁ 1 PUNKT 4

Artykuł 4 ustęp 2 (dyrektywa 97/67/WE)

2. Państwa członkowskie mogą wyznaczyć jedno lub więcej przedsiębiorstw jako operatorów świadczących usługę powszechną dla części lub całości terytorium kraju i w odniesieniu do różnych elementów usługi powszechnej. W takiej sytuacji, państwa członkowskie ustalają zgodnie z prawem wspólnotowym przypisane im prawa i obowiązki oraz i podają je do wiadomości publicznej. W szczególności państwa członkowskie podejmują środki w celu zapewnienia, że warunki powierzania świadczenia usługi powszechnej oparte są na zasadach obiektywizmu, niedyskryminacji, proporcjonalności i minimalizacji zniekształcenia rynku oraz że wyznaczenie przedsiębiorstw jako operatorów świadczących usługę powszechną jest ograniczone w czasie.

2. Państwa członkowskie mogą wyznaczyć jedno lub więcej przedsiębiorstw jako operatorów świadczących usługę powszechną dla części lub całości terytorium kraju i w odniesieniu do różnych elementów usługi powszechnej. W takiej sytuacji, państwa członkowskie ustalają zgodnie z prawem wspólnotowym przypisane im prawa i obowiązki oraz podają je do wiadomości publicznej. W szczególności państwa członkowskie podejmują środki w celu zapewnienia, że warunki powierzania świadczenia usługi powszechnej oparte są na zasadach obiektywizmu, niedyskryminacji, proporcjonalności i minimalizacji zniekształcenia rynku, a także zapewniają ciągłość świadczenia powszechnych usług pocztowych ze względu na ich kluczowe znaczenie dla spójności społecznej i terytorialnej. Państwa członkowskie mogą wymagać, aby świadczenie usług powszechnych odbywało się na terytorium całego kraju.

Wyznaczenie operatora świadczącego usługę powszechną podlega analizie okresowej, podczas gdy okres, na który przydzielane będzie zamówienie, musi być wystarczający do zapewnienia zwrotu inwestycji.

Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o tożsamości wyznaczonych operatorów świadczących usługę powszechną.

Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o tożsamości wyznaczonych operatorów świadczących usługę powszechną.

Uzasadnienie

Ze względu na warunki geograficzne niektórych państw członkowskich (obszary górskie, słabo zaludnione obszary wiejskie, np. we Francji i Włoszech) ogłaszanie przetargów regionalnych na świadczenie powszechnych usług pocztowych może być nieodpowiednim rozwiązaniem.

Poprawka 22

ARTYKUŁ 1 PUNKT 4 A (nowy)

Artykuł 5 ustęp 1 tiret 5 (dyrektywa 97/67/WE)

 

(4a) Art. 5 ust. 1 tiret piąte otrzymuje następujące brzmienie:

- dalszy rozwój zgodny z warunkami technicznymi, ekonomicznymi, demograficznymi i społecznymi oraz odpowiadający potrzebom użytkowników.

(Poprawka uzupełnia wniosek Komisji dotyczący zmiany dyrektywy 97/67/WE w sprawie pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty o dodatkowy punkt. W tym celu należy odpowiednio zmienić również art. 5 ust. 1 tiret piąte dyrektywy 97/67/WE.)

Uzasadnienie

Już obecnie skutki przemian demograficznych wpływają na rozwój regionalny Europy, a w przyszłości ze względu na zmianę gęstości zaludnienia będą prowadzić do coraz większych dysproporcji w potencjale rozwojowym regionów europejskich. Regiony, które w największym stopniu odczuwają skutki zmian demograficznych, nie powinny być mniej uprzywilejowane w procesie kształtowania usługi powszechnej, co mogłoby prowadzić do dalszego pogorszenia się ich warunków rozwojowych. Należy raczej zadbać o to, aby mimo zmienionych warunków ramowych na skutek przemian demograficznych w dotkniętych regionach, usługi powszechne były nadal dostępne bez ograniczeń.

Poprawka 23

ARTYKUŁ 1 PUNKT 8
Artykuł 7 ustęp 1 (dyrektywa 97/67/WE)

1. Od dnia 1 stycznia 2009 r. państwa członkowskie nie udzielają ani nie utrzymują w mocy wyłącznych i szczególnych praw w zakresie ustanawiania lub świadczenia usług pocztowych. Państwa członkowskie mogą finansować świadczenie usług powszechnych zgodnie z co najmniej jednym sposobem określonym w ust. 2, 3 i 4, lub z wszelkimi innymi sposobami zgodnymi z traktatem WE.

1. Państwa członkowskie mogą finansować świadczenie usług powszechnych w dowolny sposób zgodny z traktatem WE.

Uzasadnienie

Zgodnie z zasadą pomocniczości państwa członkowskie powinny mieć możliwość swobodnego wyboru odpowiednich sposobów finansowania obowiązku świadczenia usług powszechnych. Ponadto jest za wcześnie, aby przyjąć przepisy dotyczące finansowania usług powszechnych, gdyż nie dokonano jeszcze szczegółowej oceny oddziaływania.

Poprawka 24

ARTYKUŁ 1 PUNKT 8
Artykuł 7 ustęp 3 (dyrektywa 97/67/WE)

3. Jeżeli państwo członkowskie ustali, że obowiązki świadczenia usługi powszechnej określone niniejszą dyrektywą pociągają za sobą koszt netto i stanowią nieuzasadnione obciążenie finansowe dla operatorów świadczących usługę powszechną, może wówczas:

3. Jeżeli państwo członkowskie ustali, że obowiązki świadczenia usługi powszechnej określone niniejszą dyrektywą pociągają za sobą koszt netto i stanowią nieuzasadnione obciążenie finansowe dla operatorów świadczących usługę powszechną, wówczas wprowadza mechanizmy kompensujące operatorom świadczącym usługę powszechną koszty netto świadczenia tej usługi.

a) Wprowadzić mechanizm rekompensat dla takich przedsiębiorstw z funduszy publicznych;

 

b) Podzielić koszt netto obowiązku świadczenia usługi powszechnej między operatorów usług i/lub użytkowników.

 

Uzasadnienie

Ramy regulacyjne różnią się w zależności od państwa członkowskiego. W celu finansowania obowiązku świadczenia usługi powszechnej państwa członkowskie powinny zatem mieć możliwość korzystania z szeregu mechanizmów finansowania uwzględniających istniejące różnice. Oprócz wsparcia finansowego ze strony państwa lub częściowego ponoszenia kosztów usług powszechnych przez państwo również inne środki mogłyby być odpowiednie.

Poprawka 25

ARTYKUŁ 1 PUNKT 8
Artykuł 7 ustęp 5 a (nowy) (dyrektywa 97/67/WE)

 

5a. W przypadku, gdy państwo członkowskie uzna, że żaden z wyżej wymienionych środków nie zapewnia trwałego finansowania kosztów netto usługi powszechnej, państwo członkowskie może w dalszym ciągu zastrzegać usługi dla wyznaczonego operatora świadczącego usługę powszechną. Usługi te ograniczają się do przyjmowania, sortowania, przewozu i doręczania zwykłych przesyłek z korespondencją krajową, jak i korespondencji przychodzącej z zagranicy, zarówno za pomocą usługi przyspieszonego doręczenia, jak i zwykłej, zgodnie z następującymi przedziałami wagowymi i cenowymi. W przypadku bezpłatnych usług pocztowych dla osób niewidomych i niedowidzących można dopuścić wyjątki w ograniczeniach wagowych i cenowych.

W zakresie koniecznym do zapewnienia utrzymania usługi powszechnej, na przykład z uwagi na specyficzne cechy typowe dla usług pocztowych w państwie członkowskim, poczta wysyłana za granicę może być w dalszym ciągu zastrzeżona w obrębie tych samych limitów wagowych i cenowych.

Uzasadnienie

Niezbędne jest, aby Komisja opracowała sprawozdanie w sprawie skuteczności różnych alternatywnych środków finansowania. Do tego czasu należy utrzymać zastrzeżony obszar zgodnie z warunkami określonymi w dyrektywie 97/67/WE.

Poprawka 26

ARTYKUŁ 1 PUNKT 8
Artykuł 7 ustęp 5 b (nowy) (dyrektywa 97/67/WE)

 

5b. Komisja przystępuje do opracowania badania mającego na celu ocenę skuteczności wszystkich alternatywnych środków finansowania w zależności od najlepszych praktyk stosowanych w państwach członkowskich oraz ocenę dostosowania usług powszechnych do potrzeb użytkowników.

Na podstawie wniosków tego badania Komisja, do dnia 31 grudnia 2010 r., po szerokiej konsultacji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie wraz z wnioskiem potwierdzającym, w stosownym przypadku, rok 2012 jako termin pełnego urzeczywistnienia wewnętrznego rynku usług pocztowych lub określającym wszelkie inne kroki w świetle wniosków badania.

Uzasadnienie

Niezbędne jest, aby Komisja opracowała sprawozdanie w sprawie skuteczności różnych alternatywnych środków finansowania. Do tego czasu należy utrzymać zastrzeżony obszar zgodnie z warunkami określonymi w dyrektywie 97/67/WE.

Poprawka 27

ARTYKUŁ 1 PUNKT 8 A (nowy)
Artykuł 8 (dyrektywa 97/67/WE)

 

8a. Art. 8 dyrektywy 97/67/WE otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 8

Przepisy art. 7 nie naruszają prawa państw członkowskich do:

- wprowadzania do ustawodawstwa krajowego szczególnego przepisu mającego zastosowanie do operatorów świadczących usługę powszechną, zgodnie z obiektywnymi, proporcjonalnymi i niedyskryminacyjnymi kryteriami, do celów wykonywania usługi powszechnej,

- organizowania, zgodnie z ustawodawstwem krajowym, umieszczania skrzynek na listy na drodze publicznej, emisji znaczków pocztowych oraz usługi przesyłek poleconych wykorzystywanej w ramach postępowania sądowego lub administracyjnego, do celów świadczenia usługi powszechnej.”

Uzasadnienie

Należy zezwolić państwom członkowskim na kontynuowanie ustanawiania przepisów szczególnych na korzyść operatorów świadczących usługi powszechne, uzasadnionych potrzebą umożliwienia wykonywania usług powszechnych. Operatorzy świadczący usługi powszechne korzystają bowiem w ramach ustawodawstwa krajowego z przepisów szczególnych, np. w stosunku do ustawodawstwa mającego zastosowanie do transportu, uzasadnionych potrzebą wykonywania usług powszechnych.

Poprawka 28

ARTYKUŁ 1 PUNKT 10
Artykuł 9 ustęp 2 akapit drugi (dyrektywa 97/67/WE)

Udzielane zezwolenia mogą:

Udzielane zezwolenia mogą:

- w razie potrzeby być powiązane z obowiązkiem świadczenia usługi powszechnej,

 

- w razie potrzeby być powiązane z obowiązkiem świadczenia usługi powszechnej,

- w razie potrzeby być powiązane z obowiązkiem wnoszenia wkładu finansowego na rzecz mechanizmów współdzielenia, o których mowa w art. 7,

- zezwalać operatorom świadczącym usługi pocztowe na dokonanie wyboru pomiędzy obowiązkiem świadczenia jednego lub wielu elementów usług powszechnych a wkładem finansowym do mechanizmu współdzielenia, o którym mowa w art. 7, w celu finansowania wykonania tych elementów.

- jeżeli będzie istniała taka konieczność, narzucać wymagania dotyczące jakości, dostępności i świadczenia określonych usług,

- w razie potrzeby być powiązane z obowiązkiem wnoszenia wkładu finansowego na rzecz mechanizmów współdzielenia, o których mowa w art. 7.

- jeżeli będzie istniała taka konieczność, narzucać wymagania dotyczące jakości, dostępności i świadczenia określonych usług,

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić możliwość wprowadzenia przez państwa członkowskie mechanizmów zezwoleń umożliwiających operatorom świadczącym usługi pocztowe dokonanie wyboru pomiędzy wykonaniem jednego lub wielu obowiązków świadczenia usług powszechnych a wniesieniem wkładu na rzecz finansowania wykonania tych obowiązków przez operatora świadczącego usługi powszechne. Dałoby to większą pewność prawną państwom członkowskim chcącym utworzyć systemy regulacji typu „pay or play”.

Poprawka 29

ARTYKUŁ 1 PUNKT 10 A (nowy)

Artykuł 9 ustęp 2 a (nowy) (dyrektywa 97/67/WE)

 

2a. W celu stworzenia uczciwej konkurencji oraz uwzględnienia znaczenia sektora pocztowego w odniesieniu do możliwości zatrudnienia, zwłaszcza na obszarach wiejskich, państwa członkowskie wydają przepisy gwarantujące, że warunki zatrudnienia w sektorze pocztowym nie ulegną pogorszeniu, a wraz z pojawieniem się nowego operatora powstaną dobre jakościowo miejsca pracy. Można to osiągnąć w szczególności poprzez zawieranie porozumień zbiorowych, ustalanie płac minimalnych lub stosowanie systemów przyznawania licencji.

(Poprawka ma na celu uzupełnienie o jeden punkt wniosku Komisji dotyczącego dyrektywy zmieniającej dyrektywę 97/67/WE w sprawie pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych. W tym celu konieczne jest dodanie do dyrektywy 97/67/WE z 15 grudnia 1997 r. powyższego nowego artykułu)

Uzasadnienie

Na niektórych zliberalizowanych rynkach usług pocztowych warunki pracy u nowych operatorów są znacznie gorsze niż u operatorów świadczących usługę powszechną. Prowadzi to z jednej strony do zakłóceń konkurencji, a z drugiej strony do pogorszenia sytuacji na rynku pracy w sektorze usług pocztowych; przy czym ten negatywny wpływ na rynek pracy byłby bardziej odczuwalny zwłaszcza w słabiej rozwiniętych regionach UE oraz na obszarach wiejskich i oddalonych, otrzymujących pomoc z funduszy strukturalnych.

Poprawka 30

ARTYKUŁ 1 PUNKT 14

Artykuł 12 tiret 1 (dyrektywa 97/67/WE)

- ceny muszą być przystępne i umożliwiać wszystkim uczestnikom dostęp do świadczonych usług. Państwa członkowskie mogą utrzymać lub wprowadzić bezpłatne usługi pocztowe dla niewidomych i niedowidzących,

- ceny muszą być przystępne i umożliwiać wszystkim uczestnikom dostęp do świadczonych usług. Krajowe organy regulacyjne powinny monitorować wszelkie przypadki wzrostu cen ponad krajowy wskaźnik cen konsumpcyjnych w celu zagwarantowania przystępności cen usług pocztowych. Państwa członkowskie wydają przepisy utrzymujące lub wprowadzające bezpłatne usługi pocztowe dla osób niewidomych i niedowidzących,

Uzasadnienie

Operatorzy, którzy nie udostępniają bezpłatnie niektórych usług pocztowych osobom niewidomym i niedowidzącym, nie powinni mieć na zliberalizowanym rynku zapewnionej przewagi konkurencyjnej. Wręcz przeciwnie, taki obowiązek musi stanowić część obowiązku świadczenia usługi powszechnej, niezbędnej dla spójności społecznej i terytorialnej.

Poprawka 31

ARTYKUŁ 1 PUNKT 17

Artykuł 21 ustęp 1 (dyrektywa 97/67/WE)

1. Komisję wspomaga komitet.

1. Komisję wspomaga komitet. W skład komitetu wchodzą przedstawiciele państw członkowskich oraz władz regionalnych i lokalnych wszystkich państw członkowskich.

Uzasadnienie

Komitet posiada ważne uprawnienia w zakresie realizacji wdrażania dyrektywy, które mają wpływ na spójność terytorialną. W związku z tym istotne jest, aby w komitecie zasiadali przedstawiciele regionalnego i lokalnego szczebla władz każdego państwa członkowskiego i mogli zostać w ten sposób włączeni w proces wdrażania. Jedynie takie włączenie pozwala na stosowne uwzględnienie wpływu na spójność terytorialną w trakcie procesu liberalizacji.

Poprawka 32

ARTYKUŁ 1 PUNKT 21

Artykuł 23 (dyrektywa 97/67/WE)

Co trzy lata, przy czym po raz pierwszy nie później niż dnia 31 grudnia 2011 r., Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące stosowania niniejszej dyrektywy, w tym odpowiednie informacje o rozwoju sytuacji w sektorze, szczególnie w odniesieniu do aspektów gospodarczych, społecznych, związanych z zatrudnieniem i technologią, a także jakością usług. Do sprawozdania dołączane są, w razie potrzeby, wnioski dla Parlamentu Europejskiego i Rady.

W okresie od dnia wejścia w życie niniejszej dyrektywy do 1 stycznia 2009 r. Komisja dokonuje porównawczej oceny wpływu i przedkłada sprawozdanie obejmujące następujące zagadnienia:

– koszty i korzyści różnych możliwych mechanizmów finansowania obowiązku świadczenia powszechnych usług pocztowych, umożliwiając w ten sposób ocenę ich oddziaływania w odniesieniu do neutralności konkurencyjnej, przejrzystości, pewności prawnej, niezawodności funkcjonowania i pomocy państwa;

– wpływ przepisów niniejszej dyrektywy na warunki socjalne i warunki pracy, w tym jakość zatrudnienia oraz pracowników zatrudnionych przez operatorów świadczących usługi powszechne we wszystkich państwach członkowskich;

– aktualny i prawdopodobny wpływ liberalizacji rynku na spójność społeczną i terytorialną.

Uwzględniając wnioski swego sprawozdania, Komisja przedkłada wnioski dotyczące pełnej realizacji rynku wewnętrznego usług pocztowych, a w szczególności metod finansowania usług powszechnych.

Uzasadnienie

Ważne jest, aby w sprawozdaniu badano również wpływ liberalizacji na spójność społeczną i terytorialną oraz aby Parlament Europejski i Rada były regularnie o tym informowane, by móc w razie potrzeby podjąć działania regulacyjne.

PROCEDURA

Tytuł

Pełne urzeczywistnienie rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty

Odsyłacze

COM(2006)0594 - C6-0354/2006 - 2006/0196(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

TRAN

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

REGI

1.2.2007

 

 

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej

       Data powołania

Richard Seeber

1.2.2007

 

 

Rozpatrzenie w komisji

20.3.2007

 

 

 

Data przyjęcia

2.5.2007

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

28

13

6

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Alfonso Andria, Stavros Arnaoutakis, Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Wolfgang Bulfon, Antonio De Blasio, Vasile Dîncu, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Eugenijus Gentvilas, Ambroise Guellec, Gábor Harangozó, Marian Harkin, Jim Higgins, Alain Hutchinson, Mieczysław Edmund Janowski, Gisela Kallenbach, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Miloš Koterec, Constanze Angela Krehl, Mario Mantovani, Miguel Angel Martínez Martínez, Yiannakis Matsis, Miroslav Mikolášik, Jan Olbrycht, Maria Petre, Markus Pieper, Elisabeth Schroedter, Grażyna Staniszewska, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Vladimír Železný

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Bastiaan Belder, Silvia Ciornei, Brigitte Douay, Den Dover, Riitta Myller, Zita Pleštinská, Christa Prets, Miloslav Ransdorf, Richard Seeber, László Surján, Károly Ferenc Szabó

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Henrik Lax, Véronique De Keyser, Samuli Pohjamo

  • [1]  Wniosek dotyczący dyrektywy zmieniającej dyrektywę 97/67/WE w sprawie pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty
  • [2]  Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

PROCEDURA

Tytuł

Pełne urzeczywistnienie rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty

Odsyłacze

COM(2006)0594 - C6-0354/2006 - 2006/0196(COD)

Data przedstawienia w PE

18.10.2006

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

TRAN

14.11.2006

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

14.11.2006

EMPL

14.11.2006

ITRE

14.11.2006

IMCO

14.11.2006

 

REGI

1.2.2007

 

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Markus Ferber

28.11.2006

 

 

Rozpatrzenie w komisji

28.2.2007

27.3.2007

4.6.2007

 

Data przyjęcia

18.6.2007

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

38

6

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Jean-Louis Bourlanges, Paolo Costa, Michael Cramer, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Emanuel Jardim Fernandes, Mathieu Grosch, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Sepp Kusstatscher, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Robert Navarro, Willi Piecyk, Paweł Bartłomiej Piskorski, Luís Queiró, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Georgios Toussas, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto, Marta Vincenzi, Roberts Zīle

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Zsolt László Becsey, Johannes Blokland, Fausto Correia, Markus Ferber, Jeanine Hennis-Plasschaert, Elisabeth Jeggle, Rosa Miguélez Ramos, Corien Wortmann-Kool

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Marie Panayotopoulos-Cassiotou