RAPORT referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 97/67/CE cu privire la realizarea integrală a pieţei interne a serviciilor poştale ale Comunităţii

22.6.2007 - (COM(2006)0594 – C6‑0354/2006 –2006/0196 (COD)) - ***I

Comisia pentru transport şi turism
Raportor: Markus Ferber

Procedură : 2006/0196(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A6-0246/2007

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 97/67/CE cu privire la realizarea integrală a pieţei interne a serviciilor poştale ale Comunităţii

(COM (2006)0594 – C6‑0354/2006 –2006/0196 (COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului (COM (2006)0594)[1],

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2), articolul 47 alineatul (2) şi articolele 55 şi 95 din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6‑0354/2006),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru transport şi turism şi avizul Comisiei pentru afaceri economice şi monetare, al Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale, al Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie, al Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor, precum şi cel al Comisiei pentru dezvoltare regională (A6‑0000/2007),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

Propunerea ComisieiAmendamentele Parlamentului

Amendamentul 1

CONSIDERENTUL 3A (nou)

 

(3a) Rolul pozitiv al serviciilor de interes economic general a fost subliniat de Eurobarometrul special 219 din octombrie 2005, care indica faptul că serviciile poştale sunt serviciile de interes economic general cele mai apreciate, conform utilizatorilor de pe întreg teritoriul UE, 77% dintre persoanele intervievate oferind un răspuns pozitiv.

Justificare

The SGEI embody Union values and we should emphasise the importance European Union consumers attach to the postal services and the high level of consumer satisfaction they achieve.

Emphasis should be placed on the high degree of satisfaction of postal users in the European Union.

It is necessary to put the stress on the high degree of satisfaction of postal users in the European Union.

Amendamentul 2

CONSIDERENTUL 3B (nou)

 

(3b) Întrucât constituie un instrument esenţial pentru comunicare şi schimbul de informaţii, serviciile poştale au un rol vital care se înscrie în obiectivele de coeziune socială, economică şi teritorială ale Uniunii Europene.

Justificare

Postal services significantly contribute to the economic development of urban and rural regions and constitute a major element of social cohesion in both urban areas and rural areas.

Amendamentul 3

CONSIDERENTUL 4a (nou)

 

(4a) Pieţele poştale europene au suferit, în ultimii ani, schimbări dramatice, fapt determinat de progresele tehnologice şi de concurenţa în creştere, generată de liberalizare. Ca urmare a globalizării, este esenţial să se adopte o atitudine proactivă şi progresistă, astfel încât cetăţenii Uniunii să nu fie privaţi de beneficiile unor asemenea schimbări.

Amendamentul 4

CONSIDERENTUL 6

(6) Rezoluţia Parlamentului European din 2 februarie 2006 a subliniat importanţa economică şi socială a unor servicii poştale eficiente şi rolul important al acestora în cadrul Strategiei de la Lisabona, indicând faptul că măsurile de reformă luate până acum au determinat evoluţii pozitive semnificative în sectorul poştal, alături de creşterea calităţii, a eficienţei, precum şi de o mai mare axare pe satisfacerea nevoilor consumatorilor.

(6) Rezoluţia Parlamentului European din 2 februarie 2006 a subliniat importanţa economică şi socială a unor servicii poştale eficiente şi rolul important al acestora în cadrul Strategiei de la Lisabona, indicând faptul că măsurile de reformă luate până acum au determinat evoluţii pozitive semnificative în sectorul poştal, alături de creşterea calităţii, a eficienţei, precum şi de o mai mare axare pe satisfacerea nevoilor consumatorilor. Având în vedere evoluţia uneori divergentă a obligaţiilor privind serviciul universal în statele membre, Parlamentul European a solicitat Comisiei să îşi axeze eforturile în efectuarea studiului prospectiv pe calitatea prestării serviciului universal şi pe finanţarea acestuia în viitor şi să propună, ca parte integrantă a studiului, o definiţie a serviciului universal, a câmpului său de aplicare, precum şi o finanţare adecvată. Constată, de asemenea, că reţelele poştale au dimensiuni teritoriale şi sociale de neînlocuit, făcând posibil accesul universal la serviciile locale esenţiale.

Justificare

Reference should be made to the very specific points which the Commission was asked to address, in Parliament's Resolution of 2 February 2006 on the application of the Postal Directive, as it prepared to begin work on its prospective study.

The essential role postal services play in the issue of social and territorial cohesion were highlighted in the European Parliament Resolution and they should also be in this Directive.

Amendamentul 5

CONSIDERENTUL 7

(7) În conformitate cu dispoziţiile din Directiva 97/67/CE, Comisia a realizat un studiu prospectiv în scopul evaluării, în cazul fiecărui stat membru, a consecinţelor pe care le va avea realizarea pieţei interne a serviciilor poştale în 2009 asupra serviciului universal. Comisia a realizat, de asemenea, un bilanţ complet al sectorului poştal comunitar, finanţând în special studii privind evoluţiile la nivel economic, social şi tehnologic din domeniu, şi a consultat, în repetate rânduri, părţile interesate.

(7) În conformitate cu dispoziţiile din Directiva 97/67/CE, Comisia a realizat un studiu prospectiv în scopul evaluării consecinţelor pe care le va avea realizarea pieţei interne a serviciilor poştale în 2009 asupra serviciului universal. Comisia a realizat, de asemenea, un bilanţ complet al sectorului poştal comunitar, finanţând în special studii privind evoluţiile la nivel economic, social şi tehnologic din domeniu, şi a consultat, în repetate rânduri, părţile interesate. Cu toate acestea, nu este încă disponibil un studiu de impact asupra mediului, pentru fiecare ţară în parte, care să ţină cont de diversitatea geografică naţională.

Justificare

The Commission has not yet produced any separate environmental impact assessments for each of the 27 Member States. It must be borne in mind, that mail deliveries cannot be assessed using exactly the same criteria for all territories, including countries with no geographical obstacles on the one hand and, those with large rural, mountain or island areas on the other.

Amendamentul 6

CONSIDERENTUL 8

(8) Potrivit studiului prospectiv, obiectivul fundamental de garantare a prestării durabile a unui serviciu universal care să satisfacă standardele de calitate stabilite de către statele membre în conformitate cu Directiva 97/67/CE poate fi realizat pe întreg teritoriul Comunităţii până în 2009, fără a fi necesară menţinerea unui sector rezervat.

(8) Studiul prospectiv susţine faptul că obiectivul fundamental de garantare a prestării durabile a unui serviciu universal care să satisfacă standardele de calitate stabilite de către statele membre în conformitate cu Directiva 97/67/CE poate fi realizat pe întreg teritoriul Comunităţii până în 2009, fără a fi necesară menţinerea unui sector rezervat. Studiul prospectiv nu a adus totuşi suficiente dovezi că un serviciu universal durabil poate fi garantat în mod egal în fiecare stat membru, în condiţiile în care piaţa serviciilor poştale trebuie să fie deschisă în totalitate până în 2009.

Justificare

The prospective study leaves doubts as to the sustainable provision of universal service in every Member State.

Amendamentul 7

CONSIDERENTUL 10

(10) Studiul prospectiv demonstrează că sectorul rezervat nu ar mai trebui să fie soluţia preferată pentru finanţarea serviciului universal. Această evaluare ia în considerare interesele Comunităţii şi ale statelor membre cu privire la realizarea pieţei interne şi a potenţialului acesteia de a genera creştere şi locuri de muncă, garantând totodată un serviciu eficient, de interes economic general pentru toţi utilizatorii. Este, astfel, oportun să se confirme data de 1 ianuarie 2009 ca ultimul pas în realizarea pieţei interne a serviciilor poştale.

(10) Studiul prospectiv demonstrează că sectorul rezervat nu ar mai trebui să fie soluţia preferată pentru finanţarea serviciului universal. Această evaluare ia în considerare interesele Comunităţii şi ale statelor membre cu privire la realizarea pieţei interne şi a potenţialului acesteia de a genera creştere şi locuri de muncă, garantând totodată un serviciu eficient, de interes economic general pentru toţi utilizatorii.

Amendamentul 8

CONSIDERENTUL 11

(11) Există o serie de factori care acţionează ca forţe motoare pentru schimbare în sectorul poştal, în special cererea şi evoluţia nevoilor consumatorilor, restructurările organizaţionale, automatizarea şi introducerea de noi tehnologii, utilizarea mijloacelor electronice de comunicare şi deschiderea pieţei.

(11) Există o serie de factori care acţionează ca forţe motoare pentru schimbare în sectorul poştal, în special cererea şi evoluţia nevoilor consumatorilor, restructurările organizaţionale, automatizarea şi introducerea de noi tehnologii, utilizarea mijloacelor electronice de comunicare şi deschiderea pieţei. Pentru a face faţă concurenţei şi noilor cerinţele ale consumatorilor şi pentru a asigura noi surse de finanţare, prestatorii de servicii poştale îşi pot diversifica activităţile prin furnizarea de servicii comerciale electronice sau a altor servicii ale societăţii informaţionale.

Justificare

The provision of electronic business services and other information society services may enable postal service providers to secure new market sectors developing in parallel with traditional postal services.

Amendamentul 9

CONSIDERENTUL 11a (nou)

 

(11a) Prestatorii de servicii poştale, inclusiv prestatorii desemnaţi ai serviciului universal, sunt îndemnaţi să-şi îmbunătăţească eficienţa prin noi provocări competitive care sunt diferite de serviciile poştale tradiţionale (precum digitalizarea şi comunicările electronice), acest lucru contribuind la creşterea semnificativă a competitivităţii.

Justificare

Postal service providers – including the universal service providers – are being forced to modernise and improve efficiency, thanks to the major competitive challenge of the non-traditional tools and possibilities arising from the achievements of new technology.

Amendamentul 10

CONSIDERENTUL 12

(12) Deschiderea completă a pieţei va ajuta la extinderea dimensiunii generale a pieţelor poştale; aceasta va contribui, de asemenea, la menţinerea unor locuri de muncă durabile şi de calitate în cadrul prestatorilor serviciului universal şi la facilitarea creării de noi locuri de muncă în cadrul altor operatori, precum şi al noilor operatori şi al sectoarelor economice aferente. Prezenta directivă nu aduce atingere competenţei statelor membre de a reglementa condiţiile de ocupare a locurilor de muncă în sectorul serviciilor poştale.

(12) Deschiderea treptată a pieţei, dacă este pregătită cu grijă, poate ajuta la extinderea dimensiunii generale a pieţelor poştale; aceasta poate contribui, de asemenea, în condiţii de garantare a neutralităţii concurenţiale, la menţinerea unor locuri de muncă durabile şi de calitate în cadrul prestatorilor serviciului universal şi la facilitarea creării de noi locuri de muncă în cadrul altor operatori, precum şi al noilor operatori şi al sectoarelor economice aferente. Prezenta directivă nu aduce atingere competenţei statelor membre de a reglementa condiţiile de ocupare a locurilor de muncă în sectorul serviciilor poştale, care nu ar trebui totuşi să conducă la o concurenţă inechitabilă. Consideraţiile de ordin social, în special cu privire la personalul angajat anterior în prestarea de servicii poştale, sunt luate în considerare, în mod corespunzător, atunci când se pregăteşte deschiderea pieţei serviciilor poştale.

Justificare

Market opening has to be carried out carefully; especially different employment conditions between the postal service providers should not lead to unfair competition.

Amendamentul 11

CONSIDERENTUL 13

(13) Creşterea competitivităţii ar trebui să permită în continuare sectorului poştal să fie integrat în modurile alternative de comunicare şi să permită îmbunătăţirea calităţii serviciilor furnizate unor utilizatori din ce în ce mai exigenţi.

(13) Creşterea competitivităţii ar trebui să permită în continuare sectorului poştal să fie integrat în modurile alternative de comunicare şi să permită îmbunătăţirea calităţii serviciilor furnizate unor utilizatori din ce în ce mai exigenţi. O deschidere mai mare a pieţei va continua să avantajeze în special consumatorii şi întrepriderile mici şi mijlocii, atât ca expeditori, cât şi ca destinatari de corespondenţă, prin faptul că aduce îmbunătăţiri calitative, oferă o gamă largă de opţiuni, continuă scăderea preţurilor, pune la dispoziţie servicii inovatoare şi modele comerciale. Piaţa poştală actuală face parte dintr-o piaţă mai largă pentru mesagerie, inclusiv cea electronică, care ar trebui luată în considerare atunci când se face o evaluare a pieţei.

Justificare

Specific advantages for consumers should be highlighted. In particular, as mail sent by consumers and only represents a small share of the total mail (approx.10%), as compared to the remaining mail sent by business, consumer benefits should be explained both from the sending and the receiving end (often paid by the consumers either directly, e.g. bank statements, electronic commerce purchasing or indirectly).

Postal services need to be seen in relation to the communications market as a whole, including electronic communications such as e-mails.

Amendamentul 12

CONSIDERENTUL 13a (nou)

 

(13a) Reţeaua poştală rurală, inter alia în regiunile de munte şi insulare, joacă un rol important în integrarea întreprinderilor în economia naţională/globală şi în menţinerea coeziunii din punct de vedere social şi al ocupării forţei de muncă. Mai mult, oficiile poştale rurale din regiunile de munte şi insulare pot asigura o reţea esenţială de infrastructură pentru accesul universal la noile tehnologii din domeniul telecomunicaţiilor.

Justificare

For the inhabitants and the businesses situated in mountainous and island regions, the postal network constitutes a link to the economy outside these regions, as well as a link with new telecommunications technologies.

Amendamentul 13

CONSIDERENTUL 14

(14) Progresele înregistrate pe pieţele comunicaţiilor, tangenţiale acestui sector, au avut un impact diferit asupra diverselor regiuni ale comunităţii, diverselor segmente ale populaţiei şi utilizării serviciilor poştale. Coeziunea teritorială şi socială ar trebui menţinută şi, având în vedere că statele membre pot adapta anumite caracteristici specifice ale serviciului, pentru a răspunde cererii locale, prin aplicarea flexibilităţii prevăzute în Directiva 97/67/CE, este indicat să se menţină în întregime serviciul universal şi cerinţele de calitate aferente, prevăzute în directiva respectivă. Pentru a garanta că deschiderea pieţei continuă să favorizeze toţi utilizatorii, în special consumatorii şi întreprinderile mici şi mijlocii, statele membre trebuie să monitorizeze şi să supravegheze evoluţia pieţei. Acestea trebuie să ia măsuri de reglementare adecvate, astfel cum sunt prevăzute în directivă, pentru a garanta că gradul de accesibilitate la serviciile poştale continuă să satisfacă nevoile utilizatorilor, garantând inclusiv, dacă este cazul, un număr minim de servicii la un punct de acces.

(14) Progresele înregistrate pe pieţele comunicaţiilor, tangenţiale acestui sector, au avut un impact diferit asupra diverselor regiuni ale comunităţii, diverselor segmente ale populaţiei şi utilizării serviciilor poştale. Coeziunea teritorială şi socială ar trebui menţinută şi, având în vedere că statele membre pot adapta anumite caracteristici specifice ale serviciului, pentru a răspunde cererii locale, prin aplicarea flexibilităţii prevăzute în Directiva 97/67/CE, este indicat să se menţină în întregime serviciul universal şi cerinţele de calitate aferente, prevăzute în directiva respectivă. Pentru a garanta că deschiderea pieţei continuă să favorizeze toţi utilizatorii, în special consumatorii şi întreprinderile mici şi mijlocii, statele membre trebuie să monitorizeze şi să supravegheze evoluţia pieţei. Acestea trebuie să ia măsuri de reglementare adecvate, astfel cum sunt prevăzute în directivă, pentru a garanta că gradul de accesibilitate la serviciile poştale continuă să satisfacă nevoile utilizatorilor, garantând inclusiv, dacă este cazul, un număr minim de servicii la un punct de acces şi, în special, că nu există nicio reducere a densităţii punctelor de acces la serviciile poştale în zonele rurale şi îndepărtate. În acelaşi timp, statele membre ar trebui să introducă şi să aplice sancţiuni adecvate în cazul nerespectării obligaţiilor de către prestatorii de servicii.

Justificare

This amendment is necessary in order to ensure that there is no deterioration in the accessibility of postal services in rural and remote regions, and that market opening does not jeopardise territorial cohesion.

Amendamentul 14

CONSIDERENTUL 14A (nou)

 

(14a) Serviciul universal, astfel cum este prevăzut în Directiva 96/97/CE, garantează o ridicare şi o distribuire a corespondenţei la domiciliul sau sediul oricărei persoane fizice sau juridice, în fiecare zi lucrătoare, chiar şi în zonele izolate sau puţin populate.

Justificare

It is necessary to further clarify that the directive guarantees the five days a week postal service in remote or sparsely-populated areas.

Amendamentul 15

CONSIDERENTUL 14B (nou)

(14b) Termenul „utilizatori” include consumatorii individuali şi entităţile comerciale care folosesc servicii universale, cu excepţia cazurilor în care se prevede altfel în Directiva 97/67/CE.

Justificare

Clarifying the definition of the term "users" in the Directive shall assist in the adoption of a coherent vocabulary in line with the one used in the previous Postal Services Directives.

Amendamentul 16

CONSIDERENTUL (14 C) (nou)

(14c) Prestarea de servicii poştale de înaltă calitate contribuie în mod considerabil la atingerea obiectivului coeziunii sociale şi teritoriale. În special în zonele îndepărtate şi slab populate, comerţul electronic oferă noi oportunităţi de a participa la viaţa economică, furnizarea de servicii poştale de calitate fiind o condiţie prealabilă importantă.

Justificare

A separate recital is necessary to highlight the importance of postal services in rural, thinly populated and remote regions. In this connection it should be noted that e-commerce can secure access to goods and services in these regions in particular. However, e-commerce can only develop its full potential if adequate postal services are provided.

Amendamentul 17

CONSIDERENTUL 15

(15) Directiva 97/67/CE a instituit o preferinţă pentru furnizarea serviciului universal prin desemnarea prestatorilor serviciului universal. Odată cu dezvoltarea concurenţei şi a posibilităţilor de alegere, statele membre ar trebui să se bucure de o mai mare flexibilitate în a determina cel mai eficient şi mai adecvat mecanism de garantare a disponibilităţii serviciului universal, respectând în acelaşi timp principiile de obiectivitate, transparenţă, nediscriminare, proporţionalitate şi de distorsiune minimă a pieţei, principii necesare pentru garantarea prestării libere a serviciilor poştale pe piaţa internă. Statele membre pot aplica unul dintre următoarele elemente sau o combinaţie a acestora: prestarea serviciului universal de către mecanismele pieţei, desemnarea uneia sau a mai multor întreprinderi care să furnizeze diverse componente ale serviciului universal sau care să acopere diverse părţi ale teritoriului şi achiziţiile publice de servicii.

(15) Directiva 97/67/CE a instituit o preferinţă pentru furnizarea serviciului universal prin desemnarea prestatorilor serviciului universal. Odată cu dezvoltarea concurenţei şi a posibilităţilor de alegere, statele membre ar trebui să se bucure de o mai mare flexibilitate în a determina cel mai eficient şi mai adecvat mecanism de garantare a disponibilităţii serviciului universal, respectând în acelaşi timp principiile de obiectivitate, transparenţă, nediscriminare, proporţionalitate şi de distorsiune minimă a pieţei, principii necesare pentru garantarea prestării libere a serviciilor poştale pe piaţa internă. Statele membre pot aplica unul dintre următoarele elemente sau o combinaţie a acestora: prestarea serviciului universal de către mecanismele pieţei, desemnarea uneia sau a mai multor întreprinderi care să furnizeze diverse componente ale serviciului universal sau care să acopere diverse părţi ale teritoriului şi achiziţiile publice de servicii.

 

În eventualitatea în care un stat membru hotărăşte să desemneze una sau mai multe întreprinderi pentru furnizarea serviciului universal sau pentru furnizarea diferitelor componenete ale acestui serviciu universal, trebuie să se asigure că ceilalţi prestatori ai serviciului universal respectă, de asemenea, cerinţele de calitate ale serviciului universal.

Amendamentul 18

CONSIDERENTUL 16

(16) Este important ca utilizatorii să fie pe deplin informaţi cu privire la serviciile universale prestate şi ca întreprinderile care prestează servicii poştale să fie informate cu privire la drepturile şi obligaţiile prestatorului (prestatorilor) serviciului universal. Statele membre asigură informarea pe deplin a consumatorilor cu privire la caracteristicile şi accesibilitatea serviciilor specifice prestate. Totuşi, în concordanţă cu flexibilitatea sporită a statelor membre de a asigura prestarea serviciului universal în alte moduri decât desemnarea prestatorului (prestatorilor) serviciului universal, este necesar să se acorde acestora flexibilitatea de a decide asupra modului în care aceste informaţii sunt puse la dispoziţia publicului.

(16) Este important ca utilizatorii să fie pe deplin informaţi cu privire la serviciile universale prestate şi ca întreprinderile care prestează servicii poştale să fie informate cu privire la drepturile şi obligaţiile prestatorului (prestatorilor) serviciului universal. Statele membre asigură informarea pe deplin a consumatorilor cu privire la caracteristicile şi accesibilitatea serviciilor specifice prestate. Autorităţile naţionale de reglementare ar trebui să se asigure că toate aceste informaţii sunt puse la dispoziţia publicului. Totuşi, în concordanţă cu flexibilitatea sporită a statelor membre de a asigura prestarea serviciului universal în alte moduri decât desemnarea prestatorului (prestatorilor) serviciului universal, este necesar să se acorde acestora flexibilitatea de a decide asupra modului în care aceste informaţii sunt puse la dispoziţia publicului.

Justificare

Clarification is needed on what information should be available to the different users. However, it is important to safeguard the users' right to information, through monitoring of the national regulatory authorities.

Amendamentul 19

CONSIDERENTUL 17

(17) Pe baza studiilor efectuate şi în vederea valorificării în proporţie de 100% a potenţialului pieţei interne a serviciilor poştale, este oportun să se pună capăt utilizării sectorului rezervat şi a drepturilor speciale, ca mod de asigurare a finanţării serviciului universal.

(17) Pe baza studiilor efectuate şi în vederea valorificării în proporţie de 100% a potenţialului pieţei interne a serviciilor poştale, este oportun să se pună capăt utilizării sectorului rezervat şi a drepturilor speciale, ca mod de asigurare a finanţării serviciului universal. Având în vedere situaţia din statele membre, este oportun să se stabilească sfârşitul anului 2010 ca dată finală pentru înlăturarea drepturilor exclusive din sectorul poştal.

Amendamentul 20

CONSIDERENTUL 18

(18) Este posibil ca în anumite state membre să fie în continuare necesară finanţarea externă a costului net rezidual al serviciului universal. În consecinţă, trebuie clarificate în mod explicit, în măsura în care este necesar şi se justifică în mod corespunzător, opţiunile disponibile pentru finanţarea serviciului universal, lăsând în acelaşi timp la latitudinea statelor membre să aleagă mecanismele financiare care trebuie aplicate. Aceste opţiuni includ utilizarea procedurilor de achiziţii publice, precum şi, în cazurile în care obligaţiile privind serviciul universal atrag costuri nete ale serviciului universal şi reprezintă o povară pentru prestatorul desemnat, o compensaţie pentru servicii publice şi o repartizare a costurilor între prestatori şi/sau utilizatori, într-un mod transparent, prin intermediul plăţii unor contribuţii într-un fond de compensare. Statele membre pot recurge şi la alte mijloace de finanţare autorizate de legislaţia comunitară, în măsura în care acestea sunt compatibile cu prezenta directivă; de exemplu, statele membre pot decide alocarea, integrală sau parţială, a profitului pe care prestatorii serviciului universal îl obţin din activităţi care nu ţin de domeniul serviciului universal pentru finanţarea costului net al serviciului universal.

(18) Este posibil ca în anumite state membre să fie în continuare necesară finanţarea externă a costului net rezidual al serviciului universal. În consecinţă, trebuie clarificate în mod explicit, în măsura în care este necesar şi se justifică în mod corespunzător, opţiunile disponibile pentru finanţarea serviciului universal, lăsând în acelaşi timp la latitudinea statelor membre să aleagă mecanismele financiare care trebuie aplicate. Aceste opţiuni includ utilizarea procedurilor de achiziţii publice, inclusiv a procedurilor negociate direct, precum şi, în cazurile în care obligaţiile privind serviciul universal atrag costuri nete ale serviciului universal şi reprezintă o povară pentru prestatorul desemnat, o compensaţie pentru servicii publice şi o repartizare a costurilor între prestatori şi/sau utilizatori, într-un mod transparent, prin intermediul plăţii unor contribuţii într-un fond de compensare. Statele membre pot recurge şi la alte mijloace de finanţare autorizate de legislaţia comunitară, în măsura în care acestea sunt compatibile cu prezenta directivă; de exemplu, statele membre pot decide alocarea, integrală sau parţială, a profitului pe care prestatorii serviciului universal îl obţin din activităţi care nu ţin de domeniul serviciului universal pentru finanţarea costului net al serviciului universal. Fără a aduce atingere obligaţiei statelor membre de a respecta normele din Tratat aplicabile ajutoarelor de stat, statele membre ar trebui să informeze Comisia cu privire la planurile lor de finanţare a tuturor costurilor nete ale serviciului unniversal, care ar trebui să se reflecte în raportul periodic referitor la aplicarea prezentei directive, pe care Comisia îl prezintă Parlamentului şi Consiliului.

Amendamentul 21

CONSIDERENTUL 19

(19) În vederea determinării întreprinderilor cărora li s-ar putea solicita să contribuie la fondul de compensare, statele membre ar trebui să analizeze posibilitatea ca, din perspectiva utilizatorilor, serviciile prestate de aceste întreprinderi să fie considerate ca substitute ale serviciului universal, luând în considerare caracteristicile acestora, inclusiv pe cele care aduc un plus de valoare, şi scopul care le-a fost destinat. Pentru a fi considerate ca substitute, aceste servicii nu trebuie neapărat să aibă toate caracteristicile serviciului universal, precum livrarea zilnică sau acoperirea naţională completă. Pentru a respecta principiul proporţionalităţii atunci când se determină contribuţia solicitată din partea acestor întreprinderi pentru costurile de prestare a serviciului universal într-un stat membru, acesta din urmă ar trebui să utilizeze criterii transparente şi nediscriminatorii, precum cota-parte a întreprinderilor respective în activităţile care ţin de domeniul serviciului universal din statul membru respectiv.

(19) Întreprinderile care oferă servicii ce pot substitui serviciul universal sunt solicitate să contribuie la finanţarea serviciului universal, în cazurile în care este prevăzut un fond de compensare. În vederea determinării întreprinderilor în cauză, statele membre ar trebui să analizeze posibilitatea ca, din perspectiva utilizatorilor, serviciile prestate de aceste întreprinderi să fie considerate ca substitute ale serviciului universal, luând în considerare caracteristicile acestora, inclusiv pe cele care aduc un plus de valoare, şi scopul care le-a fost destinat. Pentru a fi considerate ca substitute, aceste servicii nu trebuie neapărat să aibă toate caracteristicile serviciului universal, precum livrarea zilnică sau acoperirea naţională completă, cu condiţia să acopere cel puţin una dintre caracteristicile serviciilor furnizate în cadrul serviciului universal. Pentru a respecta principiul proporţionalităţii atunci când se determină contribuţia solicitată din partea acestor întreprinderi pentru costurile de prestare a serviciului universal într-un stat membru, acesta din urmă ar trebui să utilizeze criterii transparente şi nediscriminatorii.

Justificare

L’emendamento si propone di rendere più chiara la nozione di “servizi sostitutivi”. E’ necessario infatti rendere esplicito che le imprese che offrono servizi sostitutivi devono contribuire al finanziamento del servizio universale, nei casi in cui sia previsto un fondo di compensazione.

L’emendamento chiarisce altresì che i servizi sostitutivi soggetti al contributo al fondo di compensazione sono quei servizi che presentano almeno una delle caratteristiche dei servizi forniti nell’ambito del servizio universale.

Infine, l’emendamento mira ad eliminare qualsiasi incertezza legata all’attuale formulazione del testo della Commissione. Infatti, devono contribuire al finanziamento del costo netto del servizio universale non solo le imprese che offrono servizi che rientrano nell’ambito del servizio universale, ma anche le imprese che forniscono servizi sostitutivi e cioè assimilabili al servizio universale.

Amendamentul 22

CONSIDERENTUL 20

(20) Principiile de transparenţă, nediscriminare şi proporţionalitate, înscrise în Directiva 97/67/CE, trebuie să fie aplicate în continuare oricărui mecanism de finanţare, iar orice decizie din acest domeniu trebuie să se bazeze pe criterii transparente, obiective şi uşor de verificat. În special, costul net al serviciului universal se calculează, sub responsabilitatea autorităţii naţionale de reglementare, ca diferenţa dintre costul net suportat de un prestator desemnat care este supus obligaţiilor privind serviciul universal şi cel suportat de un prestator care nu este supus acestor obligaţii. Calculul trebuie să ia în considerare toate elementele corespunzătoare, inclusiv beneficiile comerciale de care s-a bucurat prestatorul desemnat al serviciului universal, dreptul de a realiza un profit rezonabil şi măsurile de stimulare a rentabilităţii.

(20) Principiile de transparenţă, nediscriminare şi proporţionalitate, înscrise în Directiva 97/67/CE, trebuie să fie aplicate în continuare oricărui mecanism de finanţare, iar orice decizie din acest domeniu trebuie să se bazeze pe criterii transparente, obiective şi uşor de verificat. În special, costul net al serviciului universal se calculează, sub responsabilitatea autorităţii naţionale de reglementare, ca diferenţa dintre costul net suportat de un prestator desemnat care este supus obligaţiilor privind serviciul universal şi cel suportat de un prestator care nu este supus acestor obligaţii. Calculul trebuie să ia în considerare toate elementele corespunzătoare, inclusiv beneficiile comerciale de care s-a bucurat prestatorul desemnat al serviciului universal, dreptul de a realiza un profit rezonabil şi măsurile de stimulare a rentabilităţii. Pentru a evita incertitudinea juridică şi pentru a asigura existenţa unor condiţii de concurenţă echitabile, Comisia ar trebui să prezinte orientări detaliate cu privire la modul în care va fi calculat costul net al serviciului universal.

Justificare

There is a need for clearer and more uniform rules on the calculation of the cost of universal service.

Amendamentul 23

CONSIDERENTUL 20A (nou)

 

(20a) Pentru statele membre care s-au alăturat procesului de reformă din domeniul serviciilor poştale într-o etapă ulterioară, sau pentru statele membre cu o topografie extrem de dificilă, în special cele cu un număr impresionant de insule, trebuie să se prevadă posibilitatea unei perioade suplimentare de tranziţie, de doi ani, în vederea înlăturării drepturilor existente şi speciale, sub rezerva notificării Comisiei.

 

Având în vedere această perioadă excepţională, trebuie, de asemenea, ca, pe parcursul unei perioade limitate şi pentru un număr limitat de servicii, să se permită statelor membre care şi-au deschis complet pieţele, să refuze ca monopolurile care operează în alt stat membru să opereze pe teritoriul lor.

Amendamentul 24

CONSIDERENTUL 21

(21) Statele membre ar trebui să fie autorizate să aplice un sistem de autorizaţii şi licenţe individuale atunci când acest lucru este justificat şi adecvat pentru obiectivul urmărit. Cu toate acestea, după cum a fost evidenţiat în al treilea raport privind aplicarea Directivei 97/67/CE, o armonizare în continuare a condiţiilor care ar putea fi introduse pare a fi necesară, pentru a reduce obstacolele nejustificate pentru prestarea de servicii pe piaţa internă. În acest context, statele membre ar putea, spre exemplu, să ofere întreprinderilor posibilitatea de a alege între obligaţia de a presta un serviciu şi obligaţia de a contribui financiar la costurile acestui serviciu prestat de o altă întreprindere, dar nu ar trebui să mai fie autorizate să impună concomitent obligaţia de a contribui la un mecanism de repartizare a costurilor şi obligaţii privind serviciul universal sau obligaţii de calitate, care au acelaşi scop. Este, de asemenea, indicat să se precizeze că anumite dispoziţii privind autorizarea şi acordarea de licenţe nu ar trebui să se aplice prestatorilor desemnaţi ai serviciului universal.

(21) Statele membre ar trebui să fie autorizate să aplice un sistem de autorizaţii şi licenţe individuale atunci când acest lucru este justificat şi adecvat pentru obiectivul urmărit. Cu toate acestea, după cum a fost evidenţiat în al treilea raport privind aplicarea Directivei 97/67/CE, o armonizare în continuare a condiţiilor care ar putea fi introduse pare a fi necesară, pentru a reduce obstacolele nejustificate pentru prestarea de servicii pe piaţa internă. În acest context, statele membre ar putea, spre exemplu, să ofere întreprinderilor care furnizează servicii în cadrul serviciului universal sau servicii considerate potenţiale substitute, posibilitatea de a alege între obligaţia de a presta un serviciu şi obligaţia de a contribui financiar la costurile acestui serviciu prestat de o altă întreprindere, dar nu ar trebui să mai fie autorizate să impună concomitent obligaţia de a contribui la un mecanism de repartizare a costurilor şi obligaţii privind serviciul universal sau obligaţii de calitate, care au acelaşi scop. Este, de asemenea, indicat să se precizeze că anumite dispoziţii privind autorizarea şi acordarea de licenţe nu ar trebui să se aplice prestatorilor desemnaţi ai serviciului universal.

Amendamentul 25

CONSIDERENTUL 22

(22) Într-un mediu în care mai multe întreprinderi poştale prestează servicii în domeniul serviciului universal, este indicat să li se solicite tuturor statelor membre să evalueze posibilitatea ca anumite elemente ale infrastructurii poştale sau anumite servicii furnizate de prestatori ai serviciului universal să devină accesibile şi pentru alţi operatori care prestează servicii similare, pentru a promova o concurenţă eficientă şi/sau pentru a proteja utilizatorii şi consumatorii, garantând calitatea generală a serviciului poştal. Întrucât situaţia juridică şi comercială a acestor servicii diferă de la un stat membru la altul, trebuie doar să li se solicite statelor membre să adopte o decizie documentată cu privire la necesitatea, tipul de instrument de reglementare şi măsura în care trebuie aplicat, inclusiv, dacă este cazul, la repartizarea costurilor. Această dispoziţie nu aduce atingere dreptului statelor membre de a adopta măsuri care să asigure accesul la reţeua poştală publică, în mod transparent şi fără discriminare.

(22) Într-un mediu în care mai multe întreprinderi poştale prestează servicii în domeniul serviciului universal, este indicat să li se solicite tuturor statelor membre să evalueze posibilitatea ca anumite elemente ale infrastructurii poştale sau anumite servicii furnizate de prestatori ai serviciului universal să devină accesibile şi pentru alţi operatori care prestează servicii similare, pentru a promova o concurenţă eficientă şi/sau pentru a proteja utilizatorii şi consumatorii, garantând calitatea generală a serviciului poştal. Atunci când există mai mulţi prestatori de serviciu universal şi mai multe reţele poştale regionale, statele membre ar trebui, de asemenea, să evalueze şi, atunci când este cazul, să asigure interoperabilitatea acestora pentru a preveni orice obstacol în calea unui transport poştal rapid. Întrucât situaţia juridică şi comercială a acestor servicii diferă de la un stat membru la altul, trebuie doar să li se solicite statelor membre să adopte o decizie documentată cu privire la necesitatea, tipul de instrument de reglementare şi măsura în care trebuie aplicat, inclusiv, dacă este cazul, la repartizarea costurilor. Această dispoziţie nu aduce atingere dreptului statelor membre de a adopta măsuri care să asigure accesul la reţeua poştală publică, în mod transparent şi fără discriminare.

Justificare

Under Article 4 the Member States can designate different universal service providers for different parts of their territory. A lack of interoperability between these different postal networks could impede the reliable overall provision of universal services in the Member State concerned. So if the universal service providers operating the different networks do not agree on interoperability the Member States will have to take the necessary measures.

Amendamentul 26

CONSIDERENTUL 23

(23) Având în vedere importanţa serviciilor poştale pentru nevăzători sau persoanele cu probleme de vedere, este necesar să se confirme că procesul de deschidere a pieţei nu ar trebui să împiedice continuarea furnizării anumitor servicii gratuite introduse de statele membre pentru nevăzători şi persoanele cu probleme de vedere în conformitate cu obligaţiile internaţionale în vigoare.

(23) Având în vedere importanţa serviciilor poştale pentru nevăzători sau persoanele cu probleme de vedere, este necesar să se confirme că, într‑o piaţă competitivă şi liberalizată, furnizarea de servicii gratuite introduse de statele membre pentru nevăzători şi persoanele cu probleme de vedere ar trebui să fie obligatorie.

Justificare

There is a need for clear wording in the revised Directive in order to achieve the continuing provision of the free postal service for blind and partially sighted people in a fully operational single postal market. Such a service should be a cross-border obligation and should not be left solely to Member States.

Amendamentul 27

CONSIDERENTUL 24

(24) Întru-un cadru perfect competitiv, este important, atât pentru echilibrul financiar al serviciului universal, cât şi pentru limitarea distorsiunilor pieţei, să nu existe derogări de la principiul că preţurile reflectă condiţii şi costuri comerciale normale, decât în vederea protejării intereselor publice. Acest obiectiv este atins dacă se permite, în continuare, statelor membre să menţină tarife uniforme pentru corespondenţa cu tarif unitar, serviciul cel mai frecvent folosit de consumatori şi întreprinderile mici şi mijlocii. Statele membre pot, de asemenea, să continue aplicarea de tarife uniforme pentru alte tipuri de expedieri din motive legate de protejarea interesului public general, cum ar fi accesul la cultură, precum şi coeziunea regională şi socială.

(24) Întru-un cadru puternic competitiv, este important să se garanteze că prestatorii serviciului universal beneficiază de flexibilitatea preţurilor, necesară asigurării unei prestări a serviciului universal viabile din punct de vedere financiar. Este, astfel, important să se garanteze că statele membre impun tarife care se abat de la principiul că preţurile reflectă o cerere şi costuri comerciale normale numai în cazuri limitate. Acest obiectiv este atins dacă se permite, în continuare, statelor membre să menţină tarife uniforme pentru corespondenţa cu tarif unitar, serviciul cel mai frecvent folosit de consumatori şi întreprinderile mici şi mijlocii. Statele membre pot, de asemenea, să continue aplicarea de tarife uniforme pentru alte tipuri de expedieri din motive legate de protejarea interesului public general, cum ar fi accesul la cultură, precum şi coeziunea regională şi socială. Principiul preţurilor stabilite în funcţie de costuri nu ar trebui să împiedice operatorii responsabili de prestarea serviciului universal să aplice tarife uniforme pentru serviciile prestate, ca parte a serviciului universal respectiv.

Justificare

It is appropriate to assess the implications for the tariff principles applicable to universal service providers of choosing progressive liberalisation because that liberalisation must be accompanied by the necessary flexibility for the universal service provider to cope with competition and by the possibility to adjust to market demand.

Amendamentul 28

CONSIDERENTUL 24A (nou)

 

(24a) Este necesar ca furnizarea de servicii întreprinderilor, serviciilor de corespondenţă internă masivă sau colectorilor de corespondenţă de la diverşi clienţi, de către prestatorii serviciului universal, să se realizeze în condiţii tarifare mai flexibile.

Justificare

It is necessary to adapt the tariff principles applicable to universal service provider to the growing liberalisation of the sector.

This progressive liberalisation must go hand in hand with the necessary tariff flexibility for the universal service provider, so that it can face competition and adapt to market needs.

Amendamentul 29

CONSIDERENTUL 25

(25) Având în vedere caracteristicile naţionale specifice, implicate în reglementarea condiţiilor în care prestatorul existent al serviciului universal trebuie să funcţioneze într-un cadru perfect competitiv, este indicat să se ofere în continuare statelor membre libertatea de a decide asupra celei mai bune modalităţi de monitorizare a subvenţiilor încrucişate.

eliminat

Justificare

Leaving the Member States to monitor cross-subsidies would run counter to the system introduced by the EC Treaty, which makes this task a Commission responsibility.

Amendamentul 30

CONSIDERENTUL 26

(26) În vederea realizării tranziţiei spre o piaţă pe deplin competitivă, este indicat să se solicite în continuare statelor membre să menţină obligaţia de a avea conturi separate şi transparente, pentru prestatorii serviciului universal, cu condiţia ca aceste conturi să fie supuse adaptărilor necesare. Această obligaţie ar trebui să permită autorităţilor de reglementare, autorităţilor în materie de concurenţă şi Comisiei să obţină informaţiile necesare pentru a adopta deciziile privind serviciul universal şi a controla echitatea condiţiilor de piaţă, până în momentul în care concurenţa devine eficientă. Cooperarea între autorităţile naţionale de reglementare, în vederea dezvoltării în continuare a criteriilor de referinţă şi a orientărilor, ar trebui să contribuie la aplicarea armonizată a acestor reglementări.

(26) În vederea realizării tranziţiei spre o piaţă pe deplin competitivă şi pentru ca subvenţiile încrucişate de la un serviciu universal la un serviciu neuniversal să nu aibă un efect negativ asupra avantajelor competitive ale acestora din urmă, este indicat să se solicite în continuare statelor membre să menţină obligaţia de a avea conturi separate şi transparente, pentru prestatorii serviciului universal, cu condiţia ca aceste conturi să fie supuse adaptărilor necesare. Această obligaţie ar trebui să permită autorităţilor de reglementare, autorităţilor în materie de concurenţă şi Comisiei să obţină informaţiile necesare pentru a adopta deciziile privind serviciul universal şi a controla echitatea condiţiilor de piaţă, până în momentul în care concurenţa devine eficientă. Cooperarea între autorităţile naţionale de reglementare, în vederea dezvoltării în continuare a criteriilor de referinţă şi a orientărilor, ar trebui să contribuie la aplicarea armonizată a acestor reglementări.

Justificare

Keeping separate accounts (Article 14) is vitally important for operation of the market. There is a need to ensure that shared costs are properly allocated to their causes, so that the costs of services that do not belong to the universal service are not artificially held down by undue allocation to the universal service.

Amendamentul 31

CONSIDERENTUL 27

(27) În conformitate cu reglementările în vigoare din alte sectoare de servicii şi în vederea consolidării protecţiei consumatorilor, este oportun să nu se mai limiteze aplicarea principiilor minime privind procedurile de tratare a plângerilor la prestatorii serviciului universal. Pentru a creşte eficacitatea procedurilor de tratare a plângerilor, este indicat ca prezenta directivă să încurajeze utilizarea procedurilor extrajudiciare de soluţionare a litigiilor, astfel cum sunt stabilite în Recomandarea 98/257/CE a Comisiei din 30 martie 1998 privind principiile aplicabile organismelor responsabile cu soluţionarea extrajudiciară a litigiilor în materie de consum şi în Recomandarea Comisiei din 4 aprilie 2001 privind principiile care se aplica organismelor pentru soluţionarea pe cale extrajudiciară, prin consens, a litigiilor privind furnizarea de servicii consumatorilor. Interesele consumatorilor ar fi astfel promovate printr-o interoperabilitate consolidată între operatori, care decurge din accesul la anumite elemente de infrastructură şi servicii şi cerinţa de cooperare între autorităţile naţionale de reglementare şi organele de protecţie a consumatorilor.

(27) În conformitate cu reglementările în vigoare din alte sectoare de servicii şi în vederea consolidării protecţiei consumatorilor, este oportun să nu se mai limiteze aplicarea principiilor minime privind procedurile de tratare a plângerilor la prestatorii serviciului universal. Pentru a creşte eficacitatea procedurilor de tratare a plângerilor, este indicat ca prezenta directivă să încurajeze utilizarea procedurilor extrajudiciare de soluţionare a litigiilor, astfel cum sunt stabilite în Recomandarea 98/257/CE a Comisiei din 30 martie 1998 privind principiile aplicabile organismelor responsabile cu soluţionarea extrajudiciară a litigiilor în materie de consum şi în Recomandarea Comisiei din 4 aprilie 2001 privind principiile care se aplica organismelor pentru soluţionarea pe cale extrajudiciară, prin consens, a litigiilor privind furnizarea de servicii consumatorilor. Interesele consumatorilor ar fi astfel promovate printr-o interoperabilitate consolidată între operatori, care decurge din accesul la anumite elemente de infrastructură şi servicii şi cerinţa de cooperare între autorităţile naţionale de reglementare şi organele de protecţie a consumatorilor. În vederea protejării intereselor utilizatorilor de servicii poştale în caz de pierdere, furt sau deterioare a expedierilor poştale, statele membre ar trebui să introducă un sistem de rambursare şi/sau compensare.

Justificare

In a multi-operator environment, the operators could blame each other in case of loss or late delivery. Consumers satisfaction should be guaranteed in case of theft, loss or damage of post items by introducing a system and/or compensation for all postal items.

In a multi-operator environment, the operators could blame each other in case of loss of late delivery. The best way nevertheless to guarantee consumers satisfaction in the postal sector is to protect consumers’ interests in case of theft, loss or damage of post items. The best protection is to introduce a system of reimbursement and/or compensation for all postal items.

Amendamentul 32

CONSIDERENTUL 28A (nou)

(28a) Comitetul responsabil cu punerea în aplicare a Directivei 97/67/CE ar trebui să monitorizeze evoluţia măsurilor luate de statele membre pentru garantarea serviciului universal, şi în special, impactul actual şi cel preconizat al acestora asupra coeziunii sociale şi teritoriale. Având în vedere importanţa deosebită a deschiderii pieţei serviciilor poştale din punctul de vedere al coeziunii regionale, comitetul respectiv ar trebui să fie format atât din reprezentanţii statelor membre, cât şi din autorităţile locale şi regionale din fiecare stat membru.

Justificare

The committee has important implementing powers in respect of the directive, and these have an impact on territorial cohesion. Accordingly it is important for authorities at regional and local level from each Member State to be represented on the committee in order to be involved in its implementation and to assess its impact on social and territorial cohesion.

Amendamentul 33

CONSIDERENTUL 32

(32) Pentru îndeplinirea sarcinilor care le revin în conformitate cu prezenta directivă, autorităţile naţionale de reglementare ar trebui, dacă este necesar, să-şi coordoneze propriile acţiuni cu cele ale organelor de reglementare din alte state membre şi cu cele ale Comisiei. O astfel de coordonare ar favoriza dezvoltarea pieţei interne a serviciilor poştale şi aplicarea coerentă, în toate statele membre, a dispoziţiilor din prezenta directivă, în special în domeniile în care legislaţia naţională privind punerea în aplicare a legislaţiei comunitare acordă autorităţilor naţionale de reglementare competenţe discreţionare considerabile de aplicare a normelor corespunzătoare. Această cooperare ar putea avea loc, inter alia, în cadrul comitetului instituit de Directiva 97/67/CE sau al unui grup format din autorităţi europene de reglementare. Statele membre ar trebui să desemneze autorităţile naţionale de reglementare în scopul prezentei directive.

(32) Pentru îndeplinirea sarcinilor care le revin în conformitate cu prezenta directivă, autorităţile naţionale de reglementare ar trebui să-şi coordoneze propriile acţiuni cu cele ale organelor de reglementare din alte state membre şi cu cele ale Comisiei. O astfel de coordonare ar favoriza dezvoltarea pieţei interne a serviciilor poştale şi aplicarea coerentă, în toate statele membre, a dispoziţiilor din prezenta directivă, în special în domeniile în care legislaţia naţională privind punerea în aplicare a legislaţiei comunitare acordă autorităţilor naţionale de reglementare competenţe discreţionare considerabile de aplicare a normelor corespunzătoare. Această cooperare ar putea avea loc, inter alia, în cadrul comitetului instituit de Directiva 97/67/CE sau al unui grup format din autorităţi europene de reglementare. Statele membre ar trebui să desemneze autorităţile naţionale de reglementare în scopul prezentei directive.

Justificare

It is one of Commission's objectives to strengthen the national regulatory authorities, so they should work together as much as possible.

Amendamentul 34

CONSIDERENTUL 34A (nou)

 

(34a) Este oportun să se prevadă că, în ceea ce priveşte diferitele aspecte ale punerii în aplicare a prezentei directive, Comisia ar trebui să asiste statele membre.

Amendamentul 35

CONSIDERENTUL 34B (nou)

 

Prezenta directivă nu afectează nici condiţiile de muncă şi de încadrare în muncă, inclusiv durata maximă de lucru şi perioadele de odihnă minime, concediile plătite anuale minime, salariul de bază, precum şi sănătatea, securitatea şi igiena la locul de muncă, pe care statele membre le aplică în conformitate cu legislaţia comunitară, nici relaţiile între partenerii sociali, inclusiv dreptul de a negocia şi de a încheia acorduri colective, dreptul la grevă şi acţiune sindicală, în conformitate cu legislaţia şi practicile naţionale, care respectă legislaţia comunitară, şi nu se aplică nici serviciilor furnizate de agenţii pentru locuri de muncă temporare. Statele membre pot menţiona în procedurile lor de autorizare, dacă este cazul, condiţiile de muncă.

Amendamentul 36

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 2 LITERA (B)

Articolul 2 punctul 8 (Directiva 97/67/CE)

(b) punctul 8 se elimină

eliminat

Justificare

It appears (e.g. out of the annex of the PWC study) that in certain Member States, the complete liberalisation on the 1 January 2009 would be too early. These Member States should be enabled to grant a reserved area at least until 31 December 2011. In order to ensure fair market conditions during this transitional period, cross-subsidisation shall be forbidden and the principle of reciprocity made possible. See our amendment to article 7.

The definition of direct mail is still useful if the reserved area is maintained.

In addition, maintaining the definition of direct mail reflects thoroughly the acknowledgment of the specificities of this particular postal market. Indeed, direct mail constitutes a distinct mail market, with its particular characteristics, actors and price flexibility.

The definition must remain, as the reserved area is to be maintained and amendment to Article 7 keeps the reference and the conditions applicable to direct mail.

The definition of direct mail is still needed if a reserved area is maintained. Furthermore, retaining a definition of direct mail is a strong signal of recognition for the specific characteristics of this market in the postal sector.

A definition of direct mail is still necessary in the revised Postal Directive.

Amendment of coherence: the definition of direct mail should not be deleted if direct mail may continue to be reserved as suggested in article 7.

It makes no sense to delete the definition of 'direct mail', since it might imply that such mail was not a postal item. It may be supposed that the deletion of the definition is a result of the abolition of the reserved area, since the 'direct mail' service was linked to the definition of this area. This situation prompts concerns that this group of services may be excluded from the scope of the directive. Adding the definition of 'direct mail' to that of 'postal item' and restoring it to point 8 would eliminate any such doubts.

Amendamentul 37

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 2 LITERA (BA) (nou)

Articolul 2 punctul 19 alineatul (1) (Directiva 97/67/CE)

 

(ba) Punctul 19 alineatul (1) se înlocuieşte cu următorul text:

 

„(19) cerinţe esenţiale: motivele fără caracter economic generale care pot determina un stat membru să impună condiţii pentru prestarea serviciilor poştale. Aceste motive sunt confidenţialitatea corespondenţei, securitatea reţelelor de transport de produse periculoase şi respectarea condiţiilor de muncă şi de încadrare în muncă, precum şi a sistemelor de asigurare socială, stabilite prin lege, reglementări sau dispoziţii administrative şi/sau acorduri colective negociate între partenerii naţionali şi, acolo unde se justifică, protecţia datelor, a mediului şi planificarea regională.

Amendamentul 38

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 2 LITERA (C)

Articolul 2 punctul 20 (Directiva 97/67/CE)

(c) se adaugă următorul punct:

eliminat

(20) servicii prestate la un tarif unitar: înseamnă servicii poştale pentru care tariful se stabileşte în termenii şi condiţiile generale ale prestatorilor serviciului universal pentru transportul expedierilor poştale individuale.

 

Justificare

If the previous amendment is to be adopted, this Commission text becomes redundant.

Amendamentul 39

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 6

Articolul 6 alineatul (1) (Directiva 97/67/CE)

Statele membre adoptă măsuri pentru a asigura că utilizatorilor şi întreprinderilor care oferă servicii li se pun la dispoziţie, în mod periodic, informaţii suficient de precise şi actualizate privind caracteristicile speciale ale serviciilor universale oferite, în special în ceea ce priveşte condiţiile generale de acces la aceste servicii, precum şi preţurile şi nivelurile standardelor de calitate. Aceste informaţii se publică într-un mod adecvat.

Statele membre adoptă măsuri pentru a se asigura că utilizatorilor şi întreprinderilor care oferă servicii li se pun la dispoziţie, în mod periodic, de către prestatorul (prestatorii) serviciului universal, informaţii suficient de precise şi actualizate privind caracteristicile speciale ale serviciilor universale oferite, în special în ceea ce priveşte condiţiile generale de acces la aceste servicii, precum şi preţurile şi nivelurile standardelor de calitate. Aceste informaţii se publică într-un mod adecvat.

Justificare

For clarification. Universal service provider(s) should give clear information on the universal service(s) they provide.

If the reserved area is to be maintained, reference in this paragraph to the universal service provider(s) must remain.

Amendamentul 40

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 7

Capitolul 3 titlu (Directiva 97/67/CE)

Finanţarea serviciilor universale

Finanţarea garantată a serviciilor universale

Justificare

Financing of universal service should be guaranteed at all times.

Amendamentul 41

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 8

Articolul 7 (Directiva 97/67/CE)

(1) Începând de la 1 ianuarie 2009, statele membre nu acordă şi nu menţin în vigoare drepturi exclusive sau speciale pentru crearea sau prestarea de servicii poştale. Statele membre pot finanţa prestarea de servicii universale în conformitate cu unul sau mai multe mijloace prevăzute la alineatele (2), (3) şi (4) sau în conformitate cu orice alt mijloc compatibil cu Tratatul CE.

(1) Începând de la 31 decembrie 2010, statele membre nu acordă şi nu menţin în vigoare drepturi exclusive sau speciale pentru crearea sau prestarea de servicii poştale. Statele membre pot finanţa prestarea de servicii universale în conformitate cu unul sau mai multe mijloace prevăzute la alineatele (2), (3) şi (4) sau în conformitate cu orice alt mijloc compatibil cu Tratatul CE.

(2) Statele membre pot asigura prestarea de servicii universale prin achiziţionarea de astfel de servicii în conformitate cu reglementările în vigoare privind achiziţiile publice.

(2) Statele membre pot asigura prestarea de servicii universale prin achiziţionarea de astfel de servicii în conformitate cu reglementările în vigoare privind achiziţiile publice, inclusiv prin negociere directă şi încheierea de contracte de prestări servicii cu prestatorii de servicii.

(3) În cazul în care un stat membru stabileşte că obligaţiile privind serviciul universal, astfel cum sunt prevăzute în prezenta directivă, atrag costuri nete şi reprezintă o povară financiară inechitabilă pentru prestatorul (prestatorii) desemnat (desemnaţi), acesta poate:

(3) În cazul în care un stat membru stabileşte că obligaţiile privind serviciul universal, astfel cum sunt prevăzute în prezenta directivă, atrag costuri nete şi reprezintă o povară financiară inechitabilă pentru prestatorul (prestatorii) desemnat (desemnaţi), acesta pune în aplicare unul dintre mecanismele descrise în planul său naţional prezentat Comisiei, care face parte din raportul acesteia prezentat Parlamentului European şi Consiliului, până la 1 ianuarie 2010.

 

Planul naţional poate:

(a) să introducă un mecanism de compensare a prestatorului (prestatorilor) în cauză, din fonduri publice;

(a) să introducă un mecanism de compensare a prestatorului (prestatorilor) în cauză, din fonduri publice;

(b) să repartizeze costul net al obligaţiilor privind serviciului universal între prestatorii de servicii şi/sau utilizatori;

(b) să repartizeze costul net al obligaţiilor privind serviciului universal între prestatorii de servicii şi/sau utilizatori;

(4) Atunci când costul net este repartizat în conformitate cu alineatul 3 litera (b), statele membre pot stabili un fond de compensare care poate fi finanţat de prestatorii serviciului şi/sau taxele plătite de utilizatori şi este administrat, în acest scop, de un organism independent de beneficiar sau beneficiari. Statele membre pot condiţiona acordarea de autorizaţii prestatorilor serviciului, în conformitate cu articolul 9 alineatul (2), de îndeplinirea obligaţiei de a contribui financiar la acest fond sau de a respecta obligaţiile privind serviciul universal. Se pot finanţa în acest fel numai serviciile prevăzute la articolul 3.

(4) Atunci când costul net este repartizat în conformitate cu alineatul 3 litera (b), statele membre pot stabili un fond de compensare care poate fi finanţat de prestatorii serviciului şi/sau taxele plătite de utilizatori şi este administrat, în acest scop, de un organism independent de beneficiar sau beneficiari. Statele membre pot condiţiona acordarea de autorizaţii prestatorilor serviciului, în conformitate cu articolul 9 alineatul (2), de îndeplinirea obligaţiei de a contribui financiar la acest fond sau de a respecta obligaţiile privind serviciul universal. Se pot finanţa în acest fel numai serviciile prevăzute la articolul 3.

(5) Statele membre se asigură că principiile de transparenţă, nediscriminare şi proporţionalitate sunt respectate la stabilirea fondului de compensare şi la fixarea nivelului contribuţiilor financiare prevăzute la alineatele (3) şi (4). Deciziile adoptate în conformitate cu alineatele (3) şi (4) se bazează pe criterii obiective şi uşor de verificat şi sunt apoi făcute publice.”

(5) Statele membre se asigură că principiile de transparenţă, nediscriminare şi proporţionalitate sunt respectate la stabilirea fondului de compensare şi la fixarea nivelului contribuţiilor financiare prevăzute la alineatele (3) şi (4). Deciziile adoptate în conformitate cu alineatele (3) şi (4) se bazează pe criterii obiective şi uşor de verificat şi sunt apoi făcute publice.”

Amendamentul 42

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 8A (nou)

Articolul 7 a (nou) (Directiva 97/67/CE)

 

(8a) Se inserează următorul articol 7a:

 

„Articolul 7a

 

În măsura în care este necesar pentru a asigura menţinerea serviciului universal, statele membre care au aderat la UE după intrarea în vigoare a Directivei 2002/39/CE sau statele membre cu o topografie deosebit de dificilă, în special acelea cu un număr mare de insule, pot continua, până la 31 decembrie 2012, să să rezerve servicii prestatorului/prestatorilor serviciului universal, în următoarele condiţii:

 

(a) Aceste servicii se limitează la ridicarea, sortarea, transportul şi livrarea obiectelor de corespondenţă internă şi de poştă transfrontalieră de recepţie, prin livrare accelerată sau nu, cu respectarea ambelor limite de greutate şi preţ. Limita de greutate este de 50 de grame. Această limită de greutate nu se aplică în cazul în care preţul este egal sau de două ori şi jumătate mai mare decât tariful public pentru un obiect de corespondenţă din prima treaptă de greutate a celei mai rapide categorii.

 

(b) Acele state membre care intenţionează să utilizeze această măsură tranzitorie excepţională notifică Comisia cu privire la intenţia lor, cu cel mult trei luni înainte de la data punerii în aplicare a prezentei directive.

 

(c) statele membre care desfiinţează sectoarele rezervate după intrarea în vigoare a prezentei directive şi înainte de 31 decembrie 2012, pot refuza acordarea autorizaţiei prevăzute la articolul 9 alineatul (2), în perioada de tranziţie, pentru serviciile din cadrul respectivului domeniu rezervat eliminat, operatorilor poştali care furnizează servicii din domeniul de aplicare al serviciului universal (precum şi societăţilor controlate de aceştia), cărora li se acordă un sector rezervat într-un alt stat membru.

Amendamentul 43

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 8B (nou)

Articolul 8 (Directiva 97/67/CE)

 

(8b) Articolul 8 din Directiva 97/67/CE se înlocuieşte cu următorul text:

 

Dispoziţiile articolului 7 nu aduc atingere dreptului statelor membre de a:

 

- include, în legislaţia lor naţională, pe baza unor criterii obiective, proporţionate şi nediscriminatorii, dispoziţii speciale aplicabile prestatorilor serviciului universal, necesare utilizării serviciului universal;

 

- de a organiza, în conformitate cu dreptul intern, instalarea de cutii poştale în locuri publice, de a emite timbre poştale şi presta servicii de poştă recomandată folosite în cursul procedurilor judiciare sau administrative, în vederea prestării serviciului universal.”

Justificare

Member States should be allowed to continue to make special arrangements for universal service providers, if these are needed to allow a universal service to be operated. There are special provisions in various national legislations for universal service providers, for example in relation to transport, which are justified by the operational needs of the universal service.

This will enable Member States to introduce special rights for universal service providers so as to ensure the effective provision of universal service. Universal service providers in various sectors enjoy various special legal rights (e.g. as regards transport provisions, the possibility of operating vehicles on a Sunday) facilitating the provision of universal service in the Member States.

The amendment is worded in such a way as to ensure that these provisions will not be classed as special rights within the meaning of the Commission's 1998 communication on the postal sector.

Member States should be allowed to continue to make special arrangements for universal service providers, if these are needed to allow a universal service to be operated.

It is appropriate to allow Member States to enact specific provisions in favour of universal service providers needed for the effective provision of the universal service. Universal service providers benefit in different national legislations from certain specific provisions (that is, concerning transport legislation, exceptions to rules such as trucks not allowed to roll on Sundays) allowing them to provide the universal service in the terms specified by their Member State.

Member States should be allowed to continue to make special arrangements for universal service providers, if these are needed to allow a universal service to be operated. There are special provisions in various national legislations for universal service providers, for example in relation to transport, which are justified by the operational needs of the universal service.

It is appropriate to allow Member States to enact specific provisions in favour of universal service providers, needed for the effective provision of the universal service. Universal service providers benefit in different national legislations from certain specific provisions (for instance concerning transport legislation, exceptions to rules such as trucks not allowed to roll on Sundays) allowing them to provide the universal service in the terms specified by their member state.

Amendamentul 44

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 10

Articolul 9 (Directiva 97/67/CE)

(1) În ceea ce priveşte serviciile care nu aparţin domeniului serviciului universal, în conformitate cu articolul 3, statele membre pot introduce autorizaţii generale, în măsura necesară pentru a garanta respectarea cerinţelor esenţiale.

(1) În ceea ce priveşte serviciile care nu aparţin domeniului serviciului universal, în conformitate cu articolul 3, statele membre pot introduce autorizaţii generale, în măsura necesară pentru a garanta respectarea cerinţelor esenţiale.

(2) În ceea ce priveşte serviciile care aparţin domeniului serviciilor universale în conformitate cu articolul 3, statele membre pot introduce proceduri de autorizare, inclusiv licenţe individuale, în măsura necesară pentru a garanta respectarea cerinţelor esenţiale şi a proteja serviciul universal.

(2) În ceea ce priveşte serviciile care aparţin domeniului serviciilor universale în conformitate cu articolul 3 şi serviciile considerate posibile substitute, statele membre introduc proceduri de autorizare, inclusiv licenţe individuale, în măsura necesară pentru a garanta respectarea cerinţelor esenţiale şi a proteja serviciul universal.

Acordarea autorizaţiilor poate:

De fiecare dată când statele membre desemnează una sau mai multe întreprinderi ca fiind prestatoare de serviciu universal în conformitate cu articolul 4 alineatul (2), acordarea autorizaţiilor pentru aceste întreprinderi poate:

- dacă este cazul, fi supusă obligaţiilor privind serviciul universal,

- dacă este cazul, fi supusă obligaţiilor privind serviciul universal,

- dacă este necesar, impune cerinţe de calitate, disponibilitate şi performanţă a serviciilor corespunzătoare,

- dacă este necesar, impune cerinţe de calitate, disponibilitate şi performanţă a serviciilor corespunzătoare, chiar şi în cazurile în care acestea se suprapun, într-o anumită măsură, cu obligaţiile serviciului universal,

- dacă este cazul, fi supusă obligaţiei de a contribui financiar la mecanismele de repartizare a costurilor prevăzute la articolul 7.

- dacă este cazul, fi supusă obligaţiei de a contribui financiar la mecanismele de repartizare a costurilor prevăzute la articolul 7, dacă prestarea serviciului universal generează un cost net pentru prestatorul/ prestatorii serviciului universal desemnat/desemnaţi în conformitate cu articolul 4.

 

(4) Acordarea autorizaţiilor unor prestatari de servicii diferiţi de prestatarii serviciului universal desemnaţi poate fi supusă, acolo unde este cazul, obligaţiei de a contribui financiar la mecanismul de repartizare a costurilor menţionat la articolul 7.

 

Statele membre pot autoriza aceste întreprinderi să aleagă între obligaţia de a contribui la mecanismul de repartizare a costurilor şi respectarea unei obligaţii de serviciu universal.

Cu excepţia cazului în care întreprinderile au fost desemnate ca prestatori ai serviciului universal în conformitate cu articolul 4, autorizaţiile nu pot:

Cu excepţia cazului în care întreprinderile au fost desemnate ca prestatori ai serviciului universal în conformitate cu articolul 4, autorizaţiile nu pot:

- fi limitate ca număr;

fi limitate ca număr;

- pentru aceleaşi cerinţe de calitate, disponibilitate şi performanţă, impune unui prestator al serviciului obligaţii privind serviciul universal şi, în acelaşi timp, contribuţii financiare la mecanismul de repartizare a costurilor,

 

- relua condiţiile aplicabile întreprinderilor, în virtutea unei alte legislaţii naţionale, care nu este specifică acestui sector;

 

- impune alte condiţii tehnice sau de funcţionare, decât cele necesare pentru a îndeplini obligaţiile prevăzute în prezenta directivă;

impune alte condiţii tehnice sau de funcţionare, decât cele necesare pentru a îndeplini obligaţiile prevăzute în prezenta directivă;

3. Procedurile, obligaţiile şi cerinţele prevăzute la alineatele (1) şi (2) sunt transparente, accesibile, nediscriminatorii, proporţionate, precise şi neambigue. Statele membre trebuie să se asigure că motivele de refuz al autorizaţiei, în întregime sau parţial, sunt comunicate solicitantului şi trebuie să stabilească o procedură de recurs.”

 

Amendamentul 45

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 13

Articolul 11 a (Directiva 97/67/CE)

Atunci când este necesar pentru protejarea intereselor utilizatorilor şi/sau promovarea unei concurenţe eficiente şi în virtutea reglementărilor naţionale, statele membre se asigură că există condiţii de acces, transparente şi nediscriminatorii, la următoarele elemente ale infrastructurii şi ale serviciilor poştale: sistemul de coduri poştale, baza de date a adreselor, căsuţele poştale, cutiile poştale, informaţiile cu privire la schimbarea de adresă, serviciul de redirecţionare, serviciul de retur la expeditor.”

Atunci când este necesar pentru protejarea intereselor utilizatorilor şi/sau promovarea unei concurenţe eficiente şi echitabile şi în virtutea reglementărilor naţionale, statele membre se asigură că există condiţii de acces, transparente şi nediscriminatorii, la elemente individuale ale infrastructurii sau ale serviciilor poştale.”

Justificare

Fermi restando i principi generali di trasparenza e non discriminazione sull'accesso alla rete postale, già previsti dalla normativa vigente, non è affatto necessaria una regolamentazione dell'accesso alla rete postale. Alcuni Stati membri hanno già definito criteri di accesso alla rete, sulla base delle esigenze e delle caratteristiche dei propri mercati postali nazionali. La regolamentazione dell'accesso non può, infatti, essere definita in maniera generalizzata, ma dipende dalla situazione di ogni singolo mercato nazionale.

Inoltre, qualsiasi regolamentazione dell'accesso alla rete postale dovrebbe essere proporzionata agli altri limiti ed obblighi imposti al fornitore del servizio universale (come ad esempio la rimozione dell’area riservata).

Al limite, potrebbe essere consentito l’accesso a condizioni di trasparenza e non discriminazione ad alcuni servizi forniti dall’operatore postale, come il sistema di codice di avviamento postale.

Amendamentul 46

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 13A (nou)

Articolul 11b (nou) (Directiva 97/67/CE)

 

(13a) Se inserează următorul articol 11b:

 

„Articolul 11b

Prezenta directivă nu aduce atingere dispoziţiilor naţionale relevante privind protecţia datelor cu caracter personal şi nici drepturilor statelor membre de a adopta măsuri pentru garantarea accesului, acolo unde este cazul, la reţeaua poştală a prestatorilor serviciului universal sau la alte elemente de infrastructură poştală, în condiţii transparente şi nediscriminatorii.”

Justificare

Provisions of this directive should not prejudice relevant national provisions on the protection of personal data, as an address database, for example, is subject of personal data protection legislation.

Amendamentul 47

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 14 LITERA (A)
Articolul 12 prima liniuţă (Directiva 97/67/CE)

- preţurile trebuie să fie accesibile şi trebuie să fie la un nivel la care toţi utilizatorii au acces la serviciile furnizate. Statele membre pot menţine sau introduce servicii poştale gratuite pentru nevăzători şi persoanele cu probleme de vedere,

- preţurile trebuie să fie accesibile şi trebuie să fie la un nivel la care toţi utilizatorii au acces la serviciile furnizate, indiferent de localizarea geografică şi în funcţie de condiţiile naţionale specifice. State membre publică normele şi criteriile pentru asigurarea accesibilităţii din punct de vedere economic la nivel naţional. Autorităţile naţionale de reglementare monitorizează toate modificările de preţ şi publică rapoarte periodice. Statele membre garantează prestarea serviciilor poştale gratuite pentru uzul nevăzătorilor şi al persoanelor cu probleme de vedere,

Justificare

Together with physical and geographical access, the price of the universal postal services is key in guaranteeing access to these services. Affordability needs to be therefore guaranteed through the monitoring and intervention of the National regulatory authorities in order for postal services to continue being accessible in the future.

Amendamentul 48

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 14 LITERA (B)

Articolul 12 a doua liniuţă (Directiva 97/67/CE)

- preţurile trebuie stabilite în funcţie de costuri şi trebuie să stimuleze creşterea eficienţei; atunci când este necesar din motive legate de interesul public, statele membre pot decide ca un tarif uniform să fie aplicat serviciilor prestate la un tarif unitar şi altor expedieri pe întreg teritoriul lor naţional şi/sau pe teritoriile altor state membre,

- atunci când este necesar din motive legate de interesul public, statele membre pot decide ca un tarif uniform să fie aplicat numai serviciilor prestate la un tarif unitar pe întreg teritoriul lor naţional şi/sau pe teritoriile altor state membre.

Amendamentul 49

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 14 LITERA (C)

Articolul 12 a cincea liniuţă ultima teză (Directiva 97/67/CE)

„orice astfel de tarif trebuie să fie, de asemenea, disponibil pentru clienţii care expediază în condiţii similare.”

„orice astfel de tarif trebuie să fie, de asemenea, disponibil pentru orice alţi clienţi, în special clienţi individuali şi întreprinderi mici şi mijlocii, care expediază în condiţii similare.”

Justificare

The most vulnerable customers should be highlighted.

Amendamentul 50

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 15

Articolul 14 alineatul (2) (Directiva 97/67/CE)

(2) Prestatorii serviciului universal ţin conturi separate în cadrul sistemelor lor interne de contabilitate pentru a face clar diferenţa între serviciile şi produsele care primesc sau contribuie la compensarea financiară pentru costurile nete ale serviciului universal şi acele servicii şi produse care nu fac acest lucru. Această separare contabilă permite statelor membre să calculeze costul net al serviciului universal. Asemenea sisteme interne de contabilitate operează pe baza unor principii ale contabilităţii costurilor aplicate constant şi justificabile din punct de vedere obiectiv.

(2) Prestatorii serviciului universal ţin conturi separate în cadrul sistemelor lor interne de contabilitate pentru a face clar diferenţa între serviciile şi produsele care fac parte din serviciul universal şi primesc sau contribuie la compensarea financiară pentru costurile nete ale prestării serviciului universal, pe de o parte, şi, pe de altă parte, serviciile şi produsele care nu fac acest lucru. Asemenea sisteme interne de contabilitate operează pe baza unor principii ale contabilităţii costurilor aplicate constant şi justificabile din punct de vedere obiectiv.

Justificare

Clarifying amendment.

Amendamentul 51

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 15

Articolul 14 alineatul (7) (Directiva 97/67/CE)

(7) La cerere, informaţiile contabile detaliate provenind din aceste sisteme sunt puse, în mod confidenţial, la dispoziţia autorităţii naţionale de reglementare şi a Comisiei.

(7) La cerere, informaţiile contabile detaliate provenind din aceste sisteme sunt puse, în mod confidenţial, la dispoziţia autorităţii naţionale de reglementare şi a Comisiei, în conformitate cu articolul 22a.

Justificare

The amendment clarifies the conditions under which universal service providers should provide information to the regulatory authority.

Amendamentul 52

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 15

Articolul 14 alineatul (8) (Directiva 97/67/CE)

(8) În cazul în care un stat membru nu a stabilit un mecanism financiar pentru prestarea serviciului universal, astfel cum este permis în conformitate cu articolul 7, şi în cazul în care autoritatea naţională de reglementare are convingerea că niciunul dintre prestatorii serviciului universal desemnaţi din statul respectiv nu primeşte o subvenţie publică sub o formă ascunsă sau altfel şi că, pe piaţă, concurenţa este pe deplin eficientă, autoritatea naţională de reglementare poate decide să nu aplice cerinţele prevăzute în prezentul articol. Autoritatea naţională de reglementare informează Comisia privind asemenea decizii.”

(8) În cazul în care un stat membru nu a stabilit un mecanism financiar pentru prestarea serviciului universal, astfel cum este permis în conformitate cu articolul 7, şi în cazul în care autoritatea naţională de reglementare are convingerea că niciunul dintre prestatorii serviciului universal desemnaţi din statul respectiv nu primeşte o subvenţie publică sub o formă ascunsă sau altfel şi că, pe piaţă, concurenţa este pe deplin eficientă, autoritatea naţională de reglementare poate decide să nu aplice cerinţele prevăzute în prezentul articol. Totuşi, acesta se aplică prestatorilor existenţi ai serviciului universal atâta timp cât nici un alt prestator al serviciului universal nu a fost desemnat. Autoritatea naţională de reglementare informează Comisia privind asemenea decizii.”

Justificare

Article 14 is of central importance for the allocation of costs and thus ultimately for effective competition. Even if no other universal service provider has been designated, the Article 14 rules must be complied with, to ensure that cost allocation does not create barriers to market access.

Amendamentul 53

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 16

Articolul 19 alineatul (1) (Directiva 97/67/CE)

Statele membre se asigură că întreprinderile care prestează servicii poştale pun la dispoziţie proceduri transparente, simple şi necostisitoare pentru soluţionarea contestaţiilor utilizatorilor, în special în cazuri de pierdere, furt, deteriorare sau neconformitate cu standardele de calitate a serviciilor (inclusiv proceduri pentru determinarea responsabilităţii în cazuri în care sunt implicaţi mai mulţi operatori).

Statele membre se asigură că toate întreprinderile care prestează servicii poştale pun la dispoziţie proceduri transparente, simple şi necostisitoare pentru soluţionarea contestaţiilor utilizatorilor, în special în cazuri de pierdere, furt, deteriorare sau neconformitate cu standardele de calitate a serviciilor (inclusiv proceduri pentru determinarea responsabilităţii în cazuri în care sunt implicaţi mai mulţi operatori).

Justificare

For clarification.

Amendamentul 54

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 16

Articolul 19 alineatul (2) (Directiva 97/67/CE)

Statele membre adoptă măsuri pentru a garanta că procedurile prevăzute la primul paragraf permit o soluţionare echitabilă şi rapidă a litigiilor, punând la dispoziţie, dacă acest lucru se justifică, un sistem de rambursare şi/sau de compensare.

Statele membre adoptă măsuri pentru a garanta că procedurile prevăzute la primul paragraf permit o soluţionare echitabilă şi rapidă a litigiilor, punând la dispoziţie un sistem de rambursare şi/sau de compensare.

Justificare

In order to be sure that consumers are compensated for loss and damage of postal items, a reimbursement scheme is to be provided.

Amendamentul 55

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 20

Articolul 22a (Directiva 97/67/CE)

Statele membre se asigură că întreprinderile care prestează servicii poştale furnizează toate informaţiile, inclusiv informaţiile financiare şi informaţiile privind prestarea serviciului universal, necesare în vederea:

Statele membre se asigură că prestatorii de servicii poştale furnizează toate informaţiile autorităţii naţionale de reglementare, inclusiv informaţiile financiare şi informaţiile privind prestarea serviciului universal, în special în vederea:

(a) garantării de către autorităţile naţionale de reglementare a conformităţii cu dispoziţiile din prezenta directivă sau cu deciziile adoptate în temeiul prezentei directive;

(a) garantării de către autorităţile naţionale de reglementare a conformităţii cu dispoziţiile din prezenta directivă sau cu deciziile adoptate în temeiul prezentei directive;

(b) definirii clare a obiectivelor statistice.

 

(2) Întreprinderile furnizează aceste informaţii cu promptitudine, la cerere, în limitele de timp şi la nivelul de detaliere solicitat de autoritatea naţională de reglementare. Aceste informaţii sunt proporţionale cu nevoile acesteia pentru îndeplinirea sarcinilor sale. Autoritatea naţională de reglementare prezintă motivele care justifică cererea sa de informaţii.

(2) Toate întreprinderile furnizează aceste informaţii cu promptitudine, la cerere şi, dacă este necesar, cu titlu confidenţial, în limitele de timp şi la nivelul de detaliere solicitat de autoritatea naţională de reglementare. Aceste informaţii sunt proporţionale cu nevoile acesteia pentru îndeplinirea sarcinilor sale şi nu sunt utilizate în alte scopuri decât cele pentru care au fost solicitate. Autoritatea naţională de reglementare prezintă motivele care justifică cererea sa de informaţii.

Justificare

The text of the directive should state more clearly on who will have to provide a certain information and to whom.

Amendamentul 56

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 21

Articolul 23 (Directiva 97/67/CE)

La fiecare trei ani, iar pentru prima dată la 31 decembrie 2011 cel târziu, Comisia prezintă Parlamentului European şi Consiliului un raport privind aplicarea prezentei directive, cuprinzând informaţiile corespunzătoare despre progresele din sectorul poştal, în special cu privire la aspectele economice, sociale, aspectele privind ocuparea forţei de muncă şi cele tehnologice, precum şi calitatea serviciului. Raportul este însoţit, după caz, de propuneri adresate Parlamentului European şi Consiliului.

La fiecare patru ani, iar pentru prima dată la 31 decembrie 2011 cel târziu, Comisia prezintă un raport Parlamentului European şi Consiliului privind aplicarea prezentei directive, cuprinzând informaţiile corespunzătoare despre progresele din sectorul poştal, în special cu privire la aspectele economice, sociale, aspectele privind ocuparea forţei de muncă şi cele tehnologice, precum şi calitatea serviciului. Raportul este însoţit, după caz, de propuneri adresate Parlamentului European şi Consiliului.

 

 

Justificare

On completion of the single market for postal services, and also in the interest of less red tape, a reporting requirement every four years ought to be enough.

The Commission’s ‘Notice from the Commission on the application of the competition rules to the postal sector and on the assessment of certain State measures relating to postal services’ (98/C 39/02) is rather out of date. Investors need legal certainty, so new Commission guidelines are required.

Amendamentul 57

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 21

Articolul 23 alineatul (1a) (nou) (Directiva 97/67/CE)

 

(1a) În termen de trei ani de la data la care piaţa se deschide concurenţei, se prezintă un raport separat privind tendinţele generale ale ocupării forţei de muncă din acest sector şi privind condiţiile de muncă aplicate de toţi operatorii în fiecare stat membru. Raportul ţine seama, de asemenea, de măsurile adoptate prin instrumente legislative sau prin negociere între partenerii sociali. În cazul în care se scoate la lumină denaturarea concurenţei, raportul prezintă, dacă este cazul, şi propuneri.

Justificare

Le secteur postal est une industrie qui recourt essentiellement à la main d’œuvre et compte aujourd’hui 5 millions d’emplois. Dans ce contexte et au vu de l’importance des mesures de réglementation sociale du secteur postal, tant du point de vu de l’équité concurrentielle que social (garantir que la compétitivité ne se gagne pas au prix de la précarité), il convient d’adopter une clause de rendez-vous pour dresser le bilan des conditions de travail prévalant chez les opérateurs (anciens et nouveaux) ainsi que des mesures réglementaires adoptées par les Etats membres. Le rapport permettra de recenser les meilleures pratiques et proposer si nécessaire, l’adoption de mesures complémentaires.

Amendamentul 58

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 21A (nou)

Articolul 23 a (nou) (Directiva 97/67/CE)

 

(21a) Se inserează următorul articol 23a:

„Articolul 23a

 

 

Comisia asistă statele membre în aplicarea prezentei directive, precum şi în ceea ce priveşte calcularea tuturor costurilor nete înainte de 1 ianuarie 2009. Statele membre prezintă Comisiei planurile lor de finanţare, astfel cum se menţionează la articolul 7 alineatul (3) şi pot prezenta studii.

Amendamentul 59

ARTICOLUL 2 PUNCTUL 1 PRIMUL PARAGRAF

(1) Statele membre adoptă actele cu putere de lege şi actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 31 decembrie 2008. Statele membre comunică de îndată Comisiei textele acestor dispoziţii, precum şi un tabel de corespondenţă între dispoziţiile respective şi prezenta directivă.

(1) Statele membre adoptă actele cu putere de lege şi actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 31 decembrie 2009. Statele membre comunică de îndată Comisiei textele acestor dispoziţii, precum şi un tabel de corespondenţă între dispoziţiile respective şi prezenta directivă.

  • [1]  Nepublicată încă în JO.

EXPUNERE DE MOTIVE

1. Background

At the end of 2006 the Commission submitted:

1.  a Proposal for a directive amending Directive 97/67/EC concerning the full accomplishment of the internal market of Community postal services (COM(2006) 594),

2.  a Prospective study on the impact on universal service of the full accomplishment of the postal internal market in 2009 (COM(2006) 596),

3.  two documents containing the results of the impact assessment (SEC (2006) 1291 and 1292),

4.  a report on the on the application of the Postal Directive (COM(2006) 595).

By submitting documents 1 and 2 above, the Commission has complied with its obligations under Article 7(3) of the Postal Services Directive.

2. Commission’s preparatory work and studies

The Commission proposal is based on a large number of studies. Since 1997, 14 studies were commissioned which were then supplemented by six larger studies between 2004 and 2006. Ten open workshops and a Eurobarometer survey on consumer satisfaction followed. The Commission also carried out a public consultation exercise, during which 2295 questionnaires and 103 other written contributions were submitted.

2.1. Prospective study

The prospective study is based essentially on the results of a 2006 sector study by PriceWaterhouseCoopers (PWC) on the Impact on Universal Service of the Full Market Accomplishment of the Postal Market. This study may be inspected in full on the Internet at http://ec.europa.eu/internal_market/post/studies_en.htm.

This study does not expect any further significant change following full market opening as regards access to postal services. It merely notes, for remote regions, that there may be a need for assisting measures if insufficient alternatives are offered by market actors.

On quality of service, it expects standards to be maintained; however, it mentions that regulatory controls could be necessary for less attractive market segments.

In general, it assumes that the services on offer will be more closely geared to customer needs and willingness to pay. As regards the criterion of affordable prices, the Commission feels that upper price limits might be considered.

On the financing of the universal service, the Commission assumes that, following full market opening, market forces will contribute to a more efficient universal service provision and limit costs, though at the same time it stresses that future of universal service cannot be put solely in the hands of market forces. The possible need for ad hoc financing and regulatory measures is mentioned.

Employment: The Commission assumes that the opening of the market will lead to an expansion of postal markets and ultimately contribute to maintaining sustainable employment within universal service providers and creating new jobs with new operators.

The PWC study comes to the conclusion that the opening of the market in 2009 would not endanger the provision of the universal service in any of the Member States – a view which is expressed in other studies too. Flanking measures are regarded as necessary in individual cases, but it is not felt to be either necessary or appropriate to postpone the date for market opening.

The study fears that a delay in market opening would send the wrong signal to the market. The lack of regulatory certainty might discourage the investments needed to meet the new challenges of the market.

The study considers that appropriate flanking measures to guarantee the provision of the universal service can best be taken at Member State level.

2.2. Impact assessment

The impact assessment (SEC(2006) 1291 and 1292) begins by setting out four basic options:

· Option A – no legislative proposal. It is important to remember that the Postal Services Directive contains a “sunset clause” in Article 27, whereby the directive will expire on 31 December 2008. In other words, if no new proposal has entered into force by then, the postal sector would be governed primarily by EC Treaty rules (in particular the competition rules under Article 86 and Commission decisions and/or directives under Article 86(3)).

· Option B – a substantially new and comprehensive postal services directive.

· Option C – prolongation of the existing Postal Directive beyond 2009 – in this option only the sunset clause ("expiry clause") in Article 27 would be deleted

· Option D – adapting the existing Directive. Under this option, the framework already established would be maintained and built on. This is the strategy pursued in the proposed directive.

Options A and B were expressly rejected in the study, while further consideration was given to options C and D. The Commission then worked out ten specific (detailed) political options, in which, by way of experiment, it varied different parameters such as the extent of the universal service, universal standards, access to essential facilities, financing mechanisms, uniform tariffs, etc. Owing to lack of space it is not possible to go into further detail on this analysis here: your rapporteur recommends reading the study. The results of the impact assessment are of course ultimately reflected in the proposal for a directive.

3. The Commission proposal in detail

The aim of the Commission proposal is:

· to accomplish the internal market in postal services, i.e. to remove exclusive and special rights in the postal sector, while at the same time

· to sustainably safeguard high-quality universal services at affordable prices, and

· to set harmonised principles for the regulation of postal services.

Individual points:

Timetable: The Commission confirms the date of 1 January 2009 for full market opening laid down in the existing Postal Services Directive: from that date there are to be no more exclusive or special rights for individual undertakings.

Flanking measures:

· The mandatory ex-ante designation of universal service provider(s) (Article 4 of the current version of the Postal Services Directive) is also to be abolished. The Member States themselves are to determine the most efficient and appropriate mechanism for the provision – by one or more undertakings – of the universal service. The conditions under which the universal services are entrusted must be based on the principles of objectivity, transparency, non-discrimination, proportionality and least market distortion.

· Universal service tariffs must be oriented to costs. Only in clearly defined exceptional cases is it permitted to deviate from the principle that prices for postal services must be cost-oriented. The Commission proposes that the Member States should limit tariff uniformity to items subject to single piece tariffs, i.e. to the services which are mostly used by consumers and small enterprises (Article 12, second indent).

· Financing of the universal service. The new Article 7 lists the alternatives open to the Member States for financing the universal service after the abolition of exclusive rights. This list comprises:

· public compensation,

· public procurement procedures,

· possibility of introducing a compensation fund.

Other features of the proposal:

· The Member States may continue to use authorisation and individual licenses (Article 9), though the proposal is stricter in specifying which conditions are allowed and which are prohibited.

· Access to central postal infrastructures and services: A new Article 11a is proposed which permits the Member States to ensure, under certain conditions, that transparent and non-discriminatory access conditions are available to particular elements of postal infrastructure ( postcode system, post office boxes, collection and delivery boxes etc.).

· Reinforcing consumer protection (Art. 19). To this end, the application of minimum principles concerning complaint procedures is extended beyond universal service provider(s).

· National regulatory authorities: The role of national regulatory authorities is likely to remain crucial, in particular during the transition to competition. Article 22 calls for the authorities’ regulatory functions to be separated from activities associated with ownership of postal operators, and for greater transparency in the allocation of regulatory duties.

4. Your rapporteur’s assessment and recommendations

Apart from the confirmation of 2009 as the target date for the reserved sector, the key topics at issue are now the following:

· Extent of the universal service – its evolution into a consumer protection instrument

· Financing mechanisms – following the abolition of the reserved sector, is there a need for alternative financing mechanisms?

· Access to specific postal infrastructure facilities: are special rules needed?

Your rapporteur has held numerous detailed discussions with operators in the postal sector and has formed a comprehensive overview of their ideas. In the light of the wide-ranging material available in the form of studies, your rapporteur considers that Parliament now has plenty of documentary evidence on which to base a decision and that there is no need for further hearings, etc.

Your rapporteur is convinced that the Commission is basically pursuing the right course and supports the broad lines of the proposal:

The 2009 deadline should come as no surprise to postal operators: it is already in the existing version of the Postal Services Directive and is thus already based on a conscious decision by the European legislator. Plenty of preparatory time was allowed, and your rapporteur considers that it is now important to send a clear and reliable signal on market opening. Any further delays would create uncertainty, make market actors uneasy and ultimately penalise those countries and undertakings which have acted as pioneers in this field. Your rapporteur also recalls the positive conclusion which Parliament drew, in an own-initiative report back in February 2006, on developments in the market so far and the harmonisation framework put in place (P6_TA(2006)0040).

Your rapporteur has, nonetheless, tabled a number of amendments on individual points requiring addition or clarification. The key points of these amendments are:

a) A balanced solution needs to be found to the question of the extent of the universal service. Small private customers still need protection and guarantees of the kind offered by Article 3 if they are to send and receive small quantities of letters under reasonable conditions, while different conditions apply to larger business customers: under competition, bulk mailing services are provided in accordance with demand; providers react flexibly and develop new services. Your rapporteur proposes that this dichotomy should be taken into account and that the universal service be converted into an instrument of consumer protection – in other words, it should be restricted to individual items. Large business customers and bulk mailers do not require any such protection, and so it would be possible to avoid unnecessary interventions in the provision of these services can be avoided (cf. amendments to recital 14 and Article 13(1)).

b) Your rapporteur is aware of the importance to the consumer of affordable prices for postal services. It is right that this point should remain enshrined in the revised version of the directive. However, two amendments to Article 12 seek to clarify these concepts and underline the options for the national regulatory authorities in this connection.

c) Another important complex of issues relates to the status and rights of workers in the postal sector. To that end, your rapporteur calls for the inclusion of a new Article 9(3a) clarifying the Member States’ options for regulating the conditions of employment.

d) The question of accounting (new version of Article 14) is of crucial importance, since imprecise accounting can easily lead to distortions of the market. Your rapporteur has tabled an amendment seeking to define more precisely the allocation of common costs (costs which cannot be allocated directly to a particular service or product). A further amendment seeks to guarantee the application of Article 14 even when no other universal service providers have been appointed, since even where there is only one provider, distorted accounting by this provider could effectively act as a barrier to market access.

e) A further complex of issues related to accounting is that of cross-subsidy. On this topic your rapporteur has tabled two amendments to recitals. The first seeks to make clear that the monitoring of cross-subsidy falls within the Commission’s sphere of competence: Recital 25 should therefore be deleted. The second amendment, to Recital 26, seeks to achieve a clear allocation of common costs on the basis of their origin in order to avoid cross-subsidy.

f) Clear rules on competition law and state aids are another important element in an operational postal market. To that end your rapporteur has tabled two amendments (on Recital 26a and Article 23) which urge the Commission to provide interpretative communications on these matters.

g) The amendments on the collection of statistics (on Article 22a (1b)) and on a longer interval between Commission reports (Article 23) are intended to contribute to the dismantling of administrative / bureaucratic burdens.

h) Further amendments relate to access to the distribution network (Article 11a) and interoperability (Recital 22).

On the matter of financing, your rapporteur considers that the Commission's list (Article 7) offers the Member States appropriate solutions. Additional solutions which go beyond this list have been suggested to your rapporteur during the course of his consultations, but no convincing alternative concepts have been put forward. Your rapporteur has therefore not tabled any amendments on this point.

Finally, your rapporteur would draw attention once again to the expiry clause (“sunset clause”) with a cut-off point of 21 December 2008. This deadline stands as a warning to Parliament and Council to take decisive action, so that we are not faced with the risk of the Directive expiring at the beginning of 2009 and having to resort to primary law, thereby relinquishing our legislative competence.

AVIZ al Comisiei pentru afaceri economice şi monetare (22.5.2007)

destinat Comisiei pentru transport şi turism

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 97/67/CE cu privire la realizarea integrală a pieţei interne a serviciilor poştale ale Comunităţii

(COM(2006)0594 – C6‑0354/2006 – 2006/0196(COD))

Raportoare pentru aviz: Pervenche Berès

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

On 18 October 2006, in accordance with the second postal directive of the European Parliament and of the Council of 10 June 2002 (2002/39/EC), and on the basis of a study undertaken by the consultants PricewaterhouseCoopers in 2006[1], the Commission adopted a proposal for a directive seeking to complete the internal market in Community postal services.

The main plank of the proposal for a directive is the elimination of the 'reserved area' (residual monopoly) for mail weighing less than 50 grams, with effect from 1 January 2009.

The main question raised by this final stage in the liberalisation of postal service is the financing of universal service and possible additional public postal service obligations.

I - The two main points of the Commission proposal

1) Ensuring compatibility between liberalisation and the financing of universal service

Ø The main focus of the Commission's proposal is to be found in the provisions of the new Article 7 it is introducing into the postal directive, which:

-    abolishes the 'reserved area' with effect from 1 January 2009;

-    introduces the principle of ensuring provision of universal service, in a framework of competition and with due regard for public procurement rules (paragraph 2) by those Member States which so desire;

-    introduces the principle of evaluating the net cost of public service obligations and the possibility of sharing their cost (paragraph 3):

     -    by state aids;

     -    by a compensation fund which may be financed by service providers' and/or users' fees

     -    or by a 'pay-or-play' mechanism, making the granting of authorisations subject to universal service obligations or the financing of a compensation fund.

Ø The Commission proposal also introduces procedures for authorisation and granting of licenses which are subject to compliance with essential universal service obligations (Article 9), transparent and non-discriminatory access to the downstream sector (distribution) of postal infrastructure (Article 11a), and rules on accounting separation and cost calculation distinguishing between providers of market services and providers of universal service (Article 14).

Ø It lays down rules on consumer protection, dealing with complaints and means of redress (Article 19) and spells out the tasks to be undertaken by national regulatory authorities (Article 22).

2)        Financing of universal service: a choice of options for Member States

Ø In place of the 'reserved area' the Commission is proposing several financing options for Member States (subsidiarity principle), including:

-    a compensation fund financed either by levies either on entrants or items.

-    an authorisation procedure including a profitable and a non-profitable zone.

-    a 'pay-or-play' type procedure, which would entail either choosing to finance universal service or paying a fee, which would be tantamount to a combination of the two preceding procedures.

II - New proposals by draftsman:

1)  First proposal: retain the 'reserved area' as one of the ways of financing universal service offered to Member States

While the various methods of financing universal service proposed by the Commission in its proposal for a directive are worthy of examination, there is no objective reason why the 'reserved area' option should be ruled out:

-          In fact, none of these new modes of funding has provided irrefutable proof of superiority over the 'reserved area' system, which is accepted without challenge by users, is transparent and neutral, does not entail state aid, involves law transaction costs and few disputes and is generally validated by economic theory.

-          Secondly, the need to comply with the subsidiarity principle when choosing the mode of financing universal service means that the directive should not exclude any of the options.

Since recent scientific studies[2] clearly show that national variables such as topography, population density and the habits of postal services consumers (average number of items delivered per inhabitant) produce considerable disparities in the cost of supplying the same universal services, it is not so much the 'reserved area' system that appears questionable, but rather the setting of a standard threshold in all Member States (currently 50 grams).

There is therefore no economic or logical reason for ruling out the 'reserved area' system as a possible means of financing universal postal services, provided the cost of supplying that service can be calculated accurately in each Member State on the basis of the abovementioned national variables.

2)        Second proposal: adjusting the 'reserved area' threshold for individual Member States on the basis of the principle of actual costs/threshold proportionality.

While it is perfectly natural that new types of mechanisms for financing universal service should be proposed to the Member States, it is to be regretted that:

Ø the Commission has not taken the time to have a serious and independent comparative study carried out into their cost, and the established or theoretical benefits of the various modes of financing universal service put forward, including the 'reserved area'.

Ø the Commission has at no time proposed adjusting the 'reserved area' threshold on the basis of the cost of providing universal service in the various Member States, as calculated by various scientific studies[3], so as to rid this method of financing of the abuses of monopoly position and distortions of competition it currently entails as a result of not being based on actual costs.

Accordingly, your draftsman proposes that:

1.        the reserved area system be reintroduced in Article 7 as one of the methods for financing universal service offered to Member States, subject to it being based on the actual costs incurred for providing the universal service in the Member States.

2.        the Commission be asked to draw up an accurate and comparative assessment of the different financing methods, based on an independent study entailing a comparative assessment of the various financing methods used worldwide, to be undertaken between now and 1 January 2009.

3.        a proposal for full liberalisation of the internal market in postal services be drawn up based on the conclusions of this study, proposing either a choice between the various methods of financing universal service or the adoption of one of these methods.

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri economice şi monetare recomandă Comisiei pentru transport şi turism, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Text propus de Comisie[4]Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1

CONSIDERENTUL 3A (nou)

 

(3a) O nouă întârziere în finalizarea liberalizării ar aduce prejudicii atât întreprinderilor din UE, cât şi consumatorilor. Dezvoltarea mijloacelor de substituţie, progresul tehnic şi comportamentul consumatorilor aflat într-o continuă schimbare vin în contradicţie cu menţinerea monopolurilor existente şi a subvenţiilor încrucişate în sectorul poştal.

Amendamentul 2

Considerentul 4

(4) Măsurile din acest domeniu de activitate ar trebui să fie elaborate în aşa fel încât sarcinile Comunităţii, în temeiul articolului 2 din Tratatul CE, în special promovarea unei dezvoltări armonioase, echilibrate şi durabile a activităţilor economice, pe întreg teritoriul Comunităţii, a unui înalt nivel de ocupare a forţei de muncă şi protecţie socială, a unei creşteri durabile şi neinflaţioniste, a unui grad înalt de competitivitate şi convergenţă a performanţei economice, creşterea standardului de viaţă şi a calităţii vieţii, precum şi coeziunea economică şi socială şi solidaritatea între statele membre, să fie atinse ca obiective.

(4) Măsurile din acest domeniu de activitate ar trebui să fie elaborate în aşa fel încât sarcinile Comunităţii, în temeiul articolului 2 din Tratatul CE, în special promovarea unei dezvoltări armonioase, echilibrate şi durabile a activităţilor economice, pe întreg teritoriul Comunităţii, a unui înalt nivel de ocupare a forţei de muncă şi protecţie socială, a unei creşteri durabile şi neinflaţioniste, a unui grad înalt de competitivitate şi convergenţă a performanţei economice, creşterea standardului de viaţă şi a calităţii vieţii, precum şi coeziunea economică şi socială şi solidaritatea între statele membre, să fie atinse ca obiective. În special, ar trebui să se garanteze că măsurile din acest domeniu nu conduc la condiţii instabile de muncă. Ar trebui să se asigure condiţii echitabile de concurenţă pentru toţi participanţii pe piaţă.

Justificare

In opening the market to competition it needs to be remembered that working conditions require special protection, particularly as regards stability of employment and income. Equal conditions need to be guaranteed for all market participants so as to avoid distortions of competition.

Amendamentul 3

CONSIDERENTUL 4A (nou)

 

(4a) Pieţele poştale europene au suferit, în ultimii ani, schimbări dramatice, fapt determinat de progresele tehnologice şi de competitivitatea în creştere, datorată liberalizării. Ca urmare a globalizării, este esenţial să se adopte o atitudine proactivă şi progresistă, astfel încât noi şi cetăţenii noştri să nu fim privaţi de beneficiile unor asemenea schimbări.

Amendamentul 4

CONSIDERENTUL 8

(8) Potrivit studiului prospectiv, obiectivul fundamental de garantare a prestării durabile a unui serviciu universal care să satisfacă standardele de calitate stabilite de către statele membre în conformitate cu Directiva 97/67/CE poate fi realizat pe întreg teritoriul Comunităţii până în 2009, fără a fi necesară menţinerea unui sector rezervat.

(8) Potrivit studiului prospectiv, în special în ceea ce priveşte soluţiile alternative de finanţare, obiectivul fundamental de garantare a prestării durabile a unui serviciu universal care să satisfacă standardele de calitate stabilite de către statele membre în conformitate cu Directiva 97/67/CE nu poate fi realizat pe întreg teritoriul Comunităţii până în 2009, fără menţinerea unui sector rezervat pentru statele membre în care o astfel de metodă de finanţare se dovedeşte a fi necesară.

Justificare

Until the Commission has undertaken a thorough review of the financing methods for the universal service, and in view of the difficulties encountered by certain Member States, the reserved area cannot be excluded as a method of financing the universal service.

Amendamentul 5

CONSIDERENTUL 10A (nou)

 

(10a) În cazul în care se menţine serviciul universal, iar acesta este finanţat fără ajutorul subvenţiilor masive de stat, piaţa trebuie liberalizată, iar prestatorii de servicii trebuie autorizaţi să funcţioneze şi să concureze în condiţii echitabile de concurenţă. Acest lucru nu se va întâmpla atâta timp cât condiţiile diferă în funcţie de faptul că unele dintre vechile statele membre au luat măsuri în momentul în care a fost pentru prima oară adoptată Directiva 97/67/CE, în timp ce alte state membre nu au reuşit să facă paşii necesari pentru a se pregăti pentru o abordare graduală şi controlată a liberalizării.

Amendamentul 6

CONSIDERENTUL 24

(24) Întru-un cadru perfect competitiv, este important, atât pentru echilibrul financiar al serviciului universal, cât şi pentru limitarea distorsiunilor pieţei, să nu existe derogări de la principiul că preţurile reflectă condiţii şi costuri comerciale normale, decât în vederea protejării intereselor publice. Acest obiectiv este atins dacă se permite, în continuare, statelor membre să menţină tarife uniforme pentru corespondenţa cu tarif unitar, serviciul cel mai frecvent folosit de consumatori şi întreprinderile mici şi mijlocii. Statele membre pot, de asemenea, să continue aplicarea de tarife uniforme pentru alte tipuri de expedieri din motive legate de protejarea interesului public general, cum ar fi accesul la cultură, precum şi coeziunea regională şi socială.

(24) Întru-un cadru puternic competitiv, este important să se garanteze că prestatorii serviciului universal beneficiază de flexibilitatea preţurilor necesară pentru a asigura o prestare a serviciului universal viabilă din punct de vedere financiar. Este, astfel, foarte important să se garanteze că, pe de o parte, statele membre impun tarife care se abat de la principiul că preţurile reflectă o cerere şi costuri comerciale normale numai în cazuri limitate. Acest obiectiv este atins dacă se permite, în continuare, statelor membre să menţină tarife uniforme pentru corespondenţa cu tarif unitar, serviciul cel mai frecvent folosit de consumatori şi întreprinderile mici şi mijlocii. Statele membre pot, de asemenea, să continue aplicarea de tarife uniforme pentru alte tipuri de expedieri din motive legate de protejarea interesului public general, cum ar fi accesul la cultură, precum şi coeziunea regională şi socială. Principiul preţurilor stabilite în funcţie de costuri nu împiedică operatorii responsabili de prestarea serviciului universal să aplice tarife uniforme pentru serviciile prestate, ca parte a serviciului universal respectiv.

Justificare

It is appropriate to assess the implications for the tariff principles applicable to universal service providers of choosing progressive liberalisation because that liberalisation must be accompanied by the necessary flexibility for the universal service provider to cope with competition and by the possibility to adjust to market demand.

Amendamentul 7

CONSIDERENTUL 25

(25) Având în vedere caracteristicile naţionale specifice, implicate în reglementarea condiţiilor în care prestatorul existent al serviciului universal trebuie să funcţioneze într-un cadru perfect competitiv, este indicat să se ofere în continuare statelor membre libertatea de a decide asupra celei mai bune modalităţi de monitorizare a subvenţiilor încrucişate.

eliminat

Amendamentul 8

CONSIDERENTUL 26

(26) În vederea realizării tranziţiei spre o piaţă pe deplin competitivă, este indicat să se solicite în continuare statelor membre să menţină obligaţia de a avea conturi separate şi transparente, pentru prestatorii serviciului universal, cu condiţia ca aceste conturi să fie supuse adaptărilor necesare. Această obligaţie ar trebui să permită autorităţilor de reglementare, autorităţilor în materie de concurenţă şi Comisiei să obţină informaţiile necesare pentru a adopta deciziile privind serviciul universal şi a controla echitatea condiţiilor de piaţă, până în momentul în care concurenţa devine eficientă. Cooperarea între autorităţile naţionale de reglementare, în vederea dezvoltării, în continuare, a criteriilor de referinţă şi a orientărilor, ar trebui să contribuie la aplicarea armonizată a acestor reglementări.

(26) În vederea realizării tranziţiei spre o piaţă pe deplin competitivă şi în vederea garantării faptului că subvenţiile încrucişate de la serviciile universale către serviciile neuniversale nu afectează în mod negativ condiţiile de concurenţă ale celor din urmă, este indicat să se solicite în continuare statelor membre să menţină obligaţia de a avea conturi separate şi transparente, pentru prestatorii serviciului universal, cu condiţia ca aceste conturi să fie supuse adaptărilor necesare. Această obligaţie ar trebui să permită autorităţilor de reglementare, autorităţilor în materie de concurenţă şi Comisiei să obţină informaţiile necesare pentru a adopta deciziile privind serviciul universal şi a controla echitatea condiţiilor de piaţă, până în momentul în care concurenţa devine eficientă. Cooperarea între autorităţile naţionale de reglementare, în vederea dezvoltării, în continuare, a criteriilor de referinţă şi a orientărilor, ar trebui să contribuie la aplicarea armonizată a acestor reglementări.

Amendamentul 9

CONSIDERENTUL 27A (nou)

 

(27a) Având în vedere faptul că cea mai mare parte a serviciilor poştale sunt deja deschise concurenţei, iar prestatorul serviciului universal din sectoarele rezervate este expus, de asemenea, concurenţei de către utilizatorii noilor tehnologii de comunicare, precum sistemul de poştă electronică, determinându-l să îşi modernizeze şi să îşi restructureze activitatea.

Justificare

It's a fact that competition is opened in the major part of postal services. Users of new communication technologies make a field of competition for the universal service provider in reserved area, and so making it modernise and restructure its activity.

Amendamentul 10

Considerentul 32

(32) Pentru îndeplinirea sarcinilor care le revin în conformitate cu prezenta directivă, autorităţile naţionale de reglementare ar trebui, dacă este necesar, să-şi coordoneze propriile acţiuni cu cele ale organelor de reglementare din alte state membre şi cu cele ale Comisiei. O astfel de coordonare ar favoriza dezvoltarea pieţei interne a serviciilor poştale şi aplicarea coerentă, în toate statele membre, a dispoziţiilor din prezenta directivă, în special în domeniile în care legislaţia naţională privind punerea în aplicare a legislaţiei comunitare acordă autorităţilor naţionale de reglementare competenţe discreţionare considerabile de aplicare a normelor corespunzătoare. Această cooperare ar putea avea loc, inter alia, în cadrul comitetului instituit de Directiva 97/67/CE sau al unui grup format din autorităţi europene de reglementare. Statele membre ar trebui să desemneze autorităţile naţionale de reglementare în scopul prezentei directive.

(32) Pentru îndeplinirea sarcinilor care le revin în conformitate cu prezenta directivă, autorităţile naţionale de reglementare ar trebui, dacă este necesar, să-şi coordoneze propriile acţiuni cu cele ale organelor de reglementare din alte state membre şi cu cele ale Comisiei. O astfel de coordonare ar favoriza dezvoltarea pieţei interne a serviciilor poştale şi aplicarea coerentă, în toate statele membre, a dispoziţiilor din prezenta directivă, în special în domeniile în care legislaţia naţională privind punerea în aplicare a legislaţiei comunitare acordă autorităţilor naţionale de reglementare competenţe discreţionare considerabile de aplicare a normelor corespunzătoare. Această cooperare ar putea avea loc, inter alia, în cadrul comitetului instituit de Directiva 97/67/CE sau al unui grup format din autorităţi europene de reglementare. Acest comitet ar trebui să coordoneze procedurile de monitorizare a respectării obligaţiilor privind serviciul universal, fondurile de compensare şi standardele de muncă. Statele membre ar trebui să desemneze autorităţile naţionale de reglementare în scopul prezentei directive.

Justificare

Consolidation and cross-border activities in the postal market need adequate supervision, both at national and EU level.

Amendamentul 11

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 2 LITERA (A)

Articolul 2 punctul 6 (Directiva 97/67/CE)

6. „expediere poştală” înseamnă o expediere ce poartă o adresă în forma finală în care trebuie transportată de către prestatorul serviciului universal. Pe lângă expedierile de corespondenţă, asemenea expedieri includ şi, de exemplu, cărţi, cataloage, ziare, publicaţii periodice şi colete poştale care conţin mărfuri cu sau fără valoare comercială;”

6. „expediere poştală” înseamnă o expediere ce poartă o adresă în forma finală în care trebuie transportată de către prestatorul serviciului universal. Pe lângă expedierile de corespondenţă şi marketingul direct prin corespondenţă, asemenea expedieri includ cataloage, ziare, publicaţii periodice şi colete poştale care conţin mărfuri cu sau fără valoare comercială;

Justificare

Retaining a definition of direct mail is a strong signal of recognition for the specific characteristics of this market in the postal sector.

Amendamentul 12

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 2 LITERA (B)

Articolul 2 punctul 8 (Directiva 97/67/CE)

(b) alineatul (8) se elimină;

eliminat

Justificare

The definition of direct mail is still needed if a reserved area is maintained. Furthermore, retaining a definition of direct mail is a strong signal of recognition for the specific characteristics of this market in the postal sector.

Amendamentul 13

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 2A (nou)

Articolul 3 alineatul (1) (Directiva 97/67/CE)

 

2a. Articolul 3 alineatul (1) se înlocuieşte cu următorul text:

 

„(1) Statele membre se asigură că utilizatorii beneficiază de dreptul la un serviciu universal care implică prestarea permanentă a unui serviciu poştal de o calitate determinată pe întregul lor teritoriu la preţuri accesibile pentru toţi utilizatorii.

 

Numai serviciile poştale prestate la un tarif unitar fac parte din serviciul universal.”

Justificare

The main goal of the Universal Service is to protect the interests of consumers in Europe. Therefore, the Universal Service should mainly be focused on post from private-to-private. This does not include mass mailings.

Amendamentul 14

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 3A (nou)

Articolul 3 alineatul (4) (Directiva 97/67/CE)

 

3a. Articolul 3 alineatul (4) se înlocuieşte cu următorul text:

„(4) Fiecare stat membru adoptă măsurile necesare pentru a asigura că serviciul universal cuprinde cel puţin următoarele servicii:

 

- ridicarea, sortarea, transportul şi distribuţia expedierilor poştale unitare de cel mult două kilograme; şi

 

- ridicarea, sortarea, transportul şi distribuţia coletelor poştale unitare recomandate sau cu valoare declarată.”

Justificare

The requirement of universal service will be adequately fulfilled by providing single piece letter and mail items.

Amendamentul 15

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 4

Articolul 4 alineatul (2) (Directiva 97/67/CE)

(2) Statele membre pot desemna una sau mai întreprinderi ca prestatori ai serviciului universal pentru o parte sau întreg teritoriul naţional şi pentru diferite componente ale serviciului universal. În acel moment, acestea stabilesc, în conformitate cu legislaţia comunitară, drepturile şi obligaţiile atribuite acestor prestatori şi apoi le fac publice. Statele membre iau, în special, măsuri menite să asigure că principiile pe care se bazează condiţiile în care serviciile universale sunt atribuite sunt obiective, nediscriminatorii, proporţionale şi nu creează distorsiuni ale pieţei, şi că desemnarea întreprinderilor ca prestatori ai serviciului universal este limitată în timp. Statele membre informează Comisia cu privire la identitatea prestatorului (prestatorilor) desemnat (desemnaţi).”

(2) Statele membre pot desemna una sau mai multe întreprinderi ca prestatori ai serviciului universal pentru o parte sau întreg teritoriul naţional şi pentru diferite componente ale serviciului universal, dacă se consideră necesar. În acel moment, acestea stabilesc, în conformitate cu legislaţia comunitară, drepturile şi obligaţiile atribuite acestor prestatori şi apoi le fac publice. Statele membre iau, în special, măsuri menite să asigure că principiile pe care se bazează condiţiile în care serviciile universale sunt atribuite sunt obiective, nediscriminatorii şi proporţionale, şi că desemnarea întreprinderilor ca prestatori ai serviciului universal este limitată în timp.

Amendamentul 16

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 4

Articolul 4 alineatul (2a) (nou) (Directiva 97/67/CE)

 

(2a) Statele membre se asigură că întreprinderile cărora li s-a încredinţat prestarea serviciului universal şi cele care prestează servicii neuniversale respectă standardele sociale minime, pentru a preveni instabilitatea pe piaţa muncii din acest sector.

Amendamentul 17

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 8

Articolul 7 alineatul (2) (Directiva 97/67/CE)

(2) Statele membre pot asigura prestarea de servicii universale prin achiziţionarea de astfel de servicii în conformitate cu reglementările în vigoare privind achiziţiile publice.

(2) În cazul în care instituie un fond de compensare, statele membre asigură prestarea de servicii universale prin achiziţionarea de astfel de servicii de la ofertantul care oferă cele mai mici costuri şi care poate presta serviciile universale la un nivel adecvat de calitate în conformitate cu reglementările privind achiziţiile publice.

Justificare

In order to encourage efficiency and bring down the compensation costs for the universal service, Member states should organize tenders awarding the lowest bidder the contract.

Amendamentul 18

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 8

Articolul 7 alineatul (3) teza introductivă (Directiva 97/67/CE)

(3) În cazul în care un stat membru stabileşte că obligaţiile privind serviciul universal, astfel cum sunt prevăzute în prezenta directivă, atrag costuri nete şi reprezintă o povară financiară inechitabilă pentru prestatorul (prestatorii) desemnat (desemnaţi), acesta poate:

(3) În cazul în care un stat membru stabileşte că obligaţiile privind serviciul universal, astfel cum sunt prevăzute în prezenta directivă, atrag costuri nete şi reprezintă o povară financiară inechitabilă pentru prestatorul (prestatorii) desemnat (desemnaţi) şi că nicio întreprindere nu este dispusă să presteze serviciul universal în absenţa unei compensări, acesta poate:

Justificare

Compensation mechanisms as described in paragraph 7.3 (a) and (b) should only be considered if there is no undertaking willing to provide the universal service without compensation. If an undertaking is willing to provide the universal service without compensation, a public procurement procedure is unnecessary (see AM 2).

Amendamentul 19

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 8

Articolul 7 alineatul (4) (Directiva 97/67/CE)

(4) Atunci când costul net este repartizat în conformitate cu alineatul 3 litera (b), statele membre pot stabili un fond de compensare care poate fi finanţat de prestatorii serviciului şi/sau taxele plătite de utilizatori şi este administrat, în acest scop, de un organism independent de beneficiar sau beneficiari. Statele membre pot condiţiona acordarea de autorizaţii prestatorilor serviciului, în conformitate cu articolul 9 alineatul (2), de îndeplinirea obligaţiei de a contribui financiar la acest fond sau de a respecta obligaţiile privind serviciul universal. Se pot finanţa în acest fel numai serviciile prevăzute la articolul 3.

(4) Atunci când costul net este repartizat în conformitate cu alineatul 3 litera (b), statele membre pot stabili un fond de compensare care poate fi finanţat de prestatorii serviciului şi/sau taxele plătite de utilizatori şi este administrat, în acest scop, de un organism independent de beneficiar sau beneficiari. Statele membre pot condiţiona acordarea de autorizaţii prestatorilor serviciului, în conformitate cu articolul 9 alineatul (2), de îndeplinirea obligaţiei de a contribui financiar la acest fond. Se pot finanţa în acest fel numai serviciile prevăzute la articolul 3.

Justificare

A difference should be made between undertakings designated as universal service providers and other service providers.

Amendamentul 20

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 10

Articolul 9 alineatul (2) primul paragraf (Directiva 97/67/CE)

(2) În ceea ce priveşte serviciile care aparţin domeniului serviciilor universale în conformitate cu articolul 3, statele membre pot introduce proceduri de autorizare, inclusiv licenţe individuale, în măsura necesară pentru a garanta respectarea cerinţelor esenţiale şi a proteja serviciul universal.

(2) În ceea ce priveşte serviciile care aparţin domeniului serviciilor universale în conformitate cu articolul 3, statele membre pot introduce proceduri de autorizare, inclusiv licenţe individuale, în măsura necesară pentru a garanta respectarea cerinţelor esenţiale şi a proteja serviciul universal. Totuşi, aceste cerinţe nu pot fi nici disproporţionate, nici injuste.

Justificare

The Member States may not introduce unapproportionate or unjust measures in order to maintain old monopolies in practise.

Amendamentul 21

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 10

Articolul 9 alineatul (2) al doilea paragraf (Directiva 97/67/CE)

Acordarea autorizaţiilor poate:

Ori de câte ori statele membre desemnează una sau mai multe întreprinderi drept prestatori ai serviciului universal, în conformitate cu articolul 4 alineatul (2), acordarea autorizaţiilor pentru întreprinderile respective poate:

- dacă este cazul, fi supusă obligaţiilor privind serviciul universal,

- fi supusă obligaţiilor privind serviciul universal;

 

- autoriza prestatorii de servicii poştale să aleagă între obligaţia de a presta unul sau mai multe elemente ale serviciului universal şi o contribuţie financiară la mecanismele de repartizare prevăzute la articolul 7 pentru finanţarea prestării acestor elemente;

- dacă este necesar, impune cerinţe de calitate, disponibilitate şi performanţă a serviciilor corespunzătoare,

- impune cerinţe de calitate, disponibilitate şi performanţă a serviciilor corespunzătoare cu condiţia ca acestea să respecte legislaţia comunitară şi să fie incluse în invitaţia la licitaţie sau în specificaţii,

- dacă este cazul, fi supusă obligaţiei de a contribui financiar la mecanismele de repartizare a costurilor prevăzute la articolul 7.

 

Amendamentul 22

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 10

Articolul 9 alineatul (2) paragrafele 2a şi 2b (nou) (Directiva 97/67/CE)

 

Acordarea autorizaţiilor unor prestatori de servicii diferiţi de prestatorii serviciului universal desemnaţi poate fi supusă, dacă este cazul, unei obligaţii de a face o contribuţie financiară la mecanismul de repartizare a costurilor menţionat la articolul 7.

 

Întreprinderile pot alege între obligaţia de a contribui la mecanismul de repartizare a costurilor şi respectarea unei obligaţii privind serviciul universal.

Amendamentul 23

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 10

Articolul 9 alineatul (2) al treilea paragraf a doua liniuţă (Directiva 97/67/CE)

- pentru aceleaşi cerinţe de calitate, disponibilitate şi performanţă, impune unui prestator al serviciului obligaţii privind serviciul universal şi, în acelaşi timp, contribuţii financiare la mecanismul de repartizare a costurilor,

eliminat

Amendamentul 24

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 13

Articolul 11a (Directiva 97/67/CE)

Atunci când este necesar pentru protejarea intereselor utilizatorilor şi/sau promovarea unei concurenţe eficiente şi în virtutea reglementărilor naţionale, statele membre se asigură că există condiţii de acces, transparente şi nediscriminatorii, la următoarele elemente ale infrastructurii şi ale serviciilor poştale: sistemul de coduri poştale, baza de date a adreselor, căsuţele poştale, cutiile poştale, informaţiile cu privire la schimbarea de adresă, serviciul de redirecţionare, serviciul de retur la expeditor.

Atunci când este necesar pentru protejarea intereselor utilizatorilor şi/sau promovarea unei concurenţe eficiente şi în virtutea reglementărilor naţionale, statele membre se asigură că există condiţii de acces, transparente şi nediscriminatorii, la următoarele elemente ale infrastructurii şi ale serviciilor poştale: sistemul de coduri poştale, baza de date a adreselor, căsuţele poştale, cutiile poştale, serviciile de distribuţie, informaţiile cu privire la schimbarea de adresă, serviciul de redirecţionare, serviciul de retur la expeditor.

Justificare

Access to a nation-wide distribution network is crucial to effective entry into the postal market.

Amendamentul 25

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 20

Articolul 22a alineatul (2a) (nou) (Directiva 97/67/CE)

 

(2a) În cazul în care intenţionează să adopte o măsură care impune prestatorilor de servicii obligaţii menţionate la articolul 9 alineatul (1) sau (2), autoritatea naţională de reglementare informează Comisia cu privire la acest lucru, prezentând motivele, precum şi liniile generale ale măsurii în cauză. Orice decizie de permanentizare a unor astfel de măsuri sau de prelungire a valabilităţii lor este supusă dispoziţiilor alineatelor (1) şi (2).

Justificare

In order to ensure that the Commission can act appropriately if a Member State is to enforce rules or measures to protect monopolies thus preventing the completion of the inner market, national regulatory authorities must be made to submit information about their action.

PROCEDURĂ

Titlu

Realizarea pieţei interne a serviciilor poştale ale Comunităţii

Referinţe

COM(2006)0594 - C6-0354/2006 - 2006/0196(COD)

Comisia competentă în fond

TRAN

Aviz emis de către

Data anunţului în plen

ECON

14.11.2006

 

 

 

Raportor pentru aviz:

Data numirii

Pervenche Berès

12.12.2006

 

 

Examinare în comisie

20.3.2007

23.4.2007

 

 

Data adoptării

21.5.2007

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

20

15

4

Membri titulari prezenţi la votul final

Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Christian Ehler, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Benoît Hamon, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Christoph Konrad, Andrea Losco, Hans-Peter Martin, Cristobal Montoro Romero, Joseph Muscat, Lapo Pistelli, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Dariusz Rosati, Heide Rühle, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ieke van den Burg

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Katerina Batzeli, Jorgo Chatzimarkakis, Salvador Garriga Polledo, Thomas Mann, Janusz Onyszkiewicz, Gilles Savary, Donato Tommaso Veraldi, Corien Wortmann-Kool

Membri supleanţi [articolul 178 alineatul (2)] prezenţi la votul final

Armando Veneto, Elmar Brok, Rainer Wieland, Anja Weisgerber, Tobias Pflüger

  • [1]  'The impact on universal service of the full market accomplishment of the postal internal market in 2009', PricewaterhouseCoopers, 2006.
  • [2]  Boldron F., Joram D., Martin L. and Roy B., - « From Size of the Box to the Costs of Universal Service Obligation: A Cross-Country Comparison», in “Liberalization of the Postal and Delivery Sector”, edited by Michael Crew and Paul Kleindorfer, Edward Elgar, 2006.
  • [3]  Ibid.
  • [4]  Nepublicată încă în JO.

AVIZ al Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale (13.4.2007)

destinat Comisiei pentru transport şi turism

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 97/67/CE cu privire la realizarea integrală a pieţei interne a serviciilor poştale ale Comunităţii

(COM(2006)0594 – C6‑0354/2006 – 2006/0196(COD))

Raportor pentru aviz: Stephen Hughes

SHORT JUSTIFICATION

The European Commission's proposal for third European directive on postal services foresees the full liberalisation of the postal service market by 2009. This is the third stage of a process that is to guarantee a balance between market opening and provision of universal service. The initial objective of postal reform was and remains the preservation of a high quality universal service in the European Union.

The Commission argues that full liberalisation in 2009 will not affect the provision of a universal service and will enhance employment in this sector. Their conclusions are based on mainly three documents: a Prospective study on the impact on universal service of the full accomplishment of the postal market in 2009 (COM(2006)0596); an Impact assessment report (SEC(2006)1291); and the report on the application of the Postal Directive (COM(2006)0595).

The Prospective study was ordered by the Commission following a requirement of the second postal directive to assess the impact on universal service of the full accomplishment of the internal market in postal services. The study however reverses the initial logic of postal reform, because it sees the universal service as adjustable to full liberalisation.

The Commission proposal sets out three main types of financing measures to preserve universal services across the EU: direct financing (Member State subsidies); a compensation fund (financed by all the actors of the sector whether operators, customers or other actors determined by the Member State); public procurement where the service is not spontaneously taken up by the market. However, there is no complete assessment of the advantages and the disadvantages of these measures and it is not clear how they will provide the necessary financing. Moreover, the study does not propose solutions to those Member States where it identifies a possible risk concerning the preservation of the universal services, including some of the new Member States.

It is also important to better analyse the impact of the proposal on employment in the postal sector. According to the Commission, 5 million jobs depend directly or are very closely related to the postal sector. The report argues that full opening of markets will create more and better jobs; however, concrete evidence has to be given that countries where full opening occurred have seen employment numbers increased.

Although the two previous reforms had positive impact on quality and efficiency, new evidence is needed concerning further liberalisation in preserving universal service and employment numbers in the postal sector. Therefore, a more in-depth analysis is needed by means of a new study and concrete proposals put forward before the reserved area (all mail of 50g or less) can be fully put under market conditions.

AMENDAMENTE

Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale recomandă Comisiei pentru transport şi turism, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Text propus de Comisie[1]Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1

Considerentul 4A (nou)

 

(4a) Serviciul poştal universal, recunoscut de rezoluţia Consiliului din 7 februarie 1994 şi de Directiva 97/67/CE, trebuie instituit în conformitate cu principiul subsidiarităţii menţionat la articolul 5 alineatul (2) din Tratatul CE, ceea ce înseamnă că statele membre sunt libere să aleagă tipul de finanţare a serviciului universal garantat pe piaţa naţională a serviciilor poştale.

Amendamentul 2

CONSIDERENTUL 5

(5) În concluziile sale privind revizuirea la jumătatea perioadei a Strategiei de la Lisabona, Consiliul European din 22-23 martie 2005 a reafirmat importanţa realizării pieţei interne ca instrument de generare a creşterii şi de creare de locuri de muncă mai bune, precum şi rolul important pe care serviciile eficiente de interes economic general îl joacă într-o economie competitivă şi dinamică. Aceste concluzii rămân aplicabile serviciilor poştale, ca un instrument esenţial de comunicare, de schimb şi de coeziune socială şi teritorială.

(5) În concluziile sale privind revizuirea la jumătatea perioadei a Strategiei de la Lisabona, Consiliul European din 22-23 martie 2005 a reafirmat importanţa realizării pieţei interne ca instrument de generare a creşterii şi de creare de locuri de muncă mai bune, precum şi rolul important pe care serviciile eficiente de interes economic general îl joacă într-o economie competitivă şi dinamică. Aceste concluzii rămân aplicabile serviciilor poştale, ca un instrument esenţial de comunicare, de schimb şi de coeziune socială şi teritorială, precum şi forţei de muncă din sectorul serviciilor poştale unde este necesară evitarea nesiguranţei şi a dumpingului social, precum şi păstrarea locurilor de muncă. Dacă analiza de impact va arăta că continuarea liberalizării duce la pierderea locurilor de muncă de calitate, ar trebui reconsiderate chestiunile legate de deschiderea pieţei.

Justificare

Open market arrangements should be reconsidered if a precise impact analysis by the Commission shows that they will have an unfavourable effect on employment.

Amendamentul 3

CONSIDERENTUL 6

(6) Rezoluţia Parlamentului European din 2 februarie 2006 a subliniat importanţa economică şi socială a unor servicii poştale eficiente şi rolul important al acestora în cadrul Strategiei de la Lisabona, indicând faptul că măsurile de reformă luate până acum au determinat evoluţii pozitive semnificative în sectorul poştal, alături de creşterea calităţii, a eficienţei, precum şi de o mai mare axare pe satisfacerea nevoilor consumatorilor.

(6) Rezoluţia Parlamentului European din 2 februarie 2006 a menţionat că liberalizarea serviciilor poştale nu a avut întotdeauna ca rezultat crearea sau păstrarea locurilor de muncă în sector şi a subliniat importanţa economică şi socială a unor servicii poştale eficiente şi rolul important al acestora în cadrul Strategiei de la Lisabona, indicând faptul că măsurile de reformă luate până acum au determinat evoluţii pozitive semnificative în sectorul poştal, alături de creşterea calităţii, a eficienţei, precum şi de o mai mare axare pe satisfacerea nevoilor consumatorilor. Luând în considerare faptul că evoluţia obligaţiei de servicii universale este adesea diferită în statele membre, Parlamentul European a solicitat Comisiei să se concentreze, în elaborarea studiului său prospectiv prevăzut de Directiva 97/67/CE, asupra calităţii serviciilor universale furnizate, precum şi a propunerii unei definiţii, sfere şi finanţări adecvate a obligaţiei de servicii universale.

(Rezoluţia Parlamentului European privind directiva privind punerea în aplicare a serviciilor poştale (Directiva 97/67/CE, astfel cum a fost modificată de Directiva 2002/39/CE) (2005/2086) din 2 februarie 2006).

Justificare

The first paragraph of the resolution of 2 February 2006 explicitly states that the effects on the employment market in the postal sector of liberalisation of the postal services have not all been positive (amendment refers to text of resolution). For the sake of completeness, both aspects should be mentioned; It is also necessary to keep in mind the very precise demands from the European Parliament to the Commission in its 2nd February 2006 resolution on the implementation of the postal directive for the purposes of the prospective study.

Amendamentul 4

CONSIDERENTUL 7

(7) În conformitate cu dispoziţiile din Directiva 97/67/CE, Comisia a realizat un studiu prospectiv în scopul evaluării, în cazul fiecărui stat membru, a consecinţelor pe care le va avea realizarea pieţei interne a serviciilor poştale în 2009 asupra serviciului universal. Comisia a realizat, de asemenea, un bilanţ complet al sectorului poştal comunitar, finanţând în special studii privind evoluţiile la nivel economic, social şi tehnologic din domeniu, şi a consultat, în repetate rânduri, părţile interesate.

(7) În conformitate cu dispoziţiile din Directiva 97/67/CE, Comisia a realizat un studiu prospectiv în scopul evaluării, în cazul fiecărui stat membru, a consecinţelor pe care le va avea realizarea pieţei interne a serviciilor poştale în 2009 asupra serviciului universal. Comisia a realizat, de asemenea, un bilanţ al sectorului poştal comunitar, finanţând în special studii privind evoluţiile la nivel economic, social şi tehnologic din domeniu, şi a consultat, în repetate rânduri, părţile interesate. Pentru o înţelegere aprofundată a tuturor consecinţelor realizării complete a pieţei interne asupra ocupării forţei de muncă şi coeziunii sociale şi teritoriale este necesară, cu toate acestea, o consultare mai largă a părţilor interesate.

Justificare

Given the implications of the full market opening in the postal sector, the Commission should make a thorough study of the impact of liberalisation on employment, social and territorial cohesion.

Amendamentul 5

CONSIDERENTUL 8

(8) Potrivit studiului prospectiv, obiectivul fundamental de garantare a prestării durabile a unui serviciu universal care să satisfacă standardele de calitate stabilite de către statele membre în conformitate cu Directiva 97/67/CE poate fi realizat pe întreg teritoriul Comunităţii până în 2009, fără a fi necesară menţinerea unui sector rezervat.

(8) Deşi, potrivit studiului prospectiv, obiectivul fundamental de garantare a prestării durabile a unui serviciu universal care să satisfacă standardele de calitate stabilite de către statele membre în conformitate cu Directiva 97/67/CE poate fi realizat pe întreg teritoriul Comunităţii până în 2009, fără a fi necesară menţinerea unui sector rezervat, nu există suficiente dovezi privind garantarea durabilă a prestării unui serviciu universal, care reprezintă un adevărat atu pentru coeziunea socială şi teritorială.

Justificare

The Commission needs give concrete proposals on how the universal services will be financed and maintained in the future without the reserved area.

Amendamentul 6

CONSIDERENTUL 9

(9) Deschiderea progresivă spre concurenţă a pieţelor serviciilor poştale a oferit tuturor prestatorilor serviciului universal timp suficient pentru a pune în practică măsurile de modernizare şi restructurare necesare pentru asigurarea viabilităţii lor pe termen lung, în noile condiţii de piaţă, şi a permis statelor membre să îşi adapteze sistemele de reglementare la un mediu mai deschis. Statele membre pot, în continuare, să se folosească de această ocazie oferită de perioada de transpunere, precum şi de perioada considerabilă de timp pentru introducerea unei concurenţe eficiente, pentru a realiza, dacă este cazul, modernizarea şi restructurarea prestatorilor serviciului universal.

(9) Deschiderea progresivă spre concurenţă a pieţelor serviciilor poştale a permis tuturor prestatorilor serviciului universal să pună în practică măsurile de modernizare şi restructurare, iar statelor membre, să îşi adapteze sistemele de reglementare la un mediu mai deschis, dar viabilitatea pe termen lung, în noile condiţii de piaţă deschisă pe deplin, nu este încă asigurată.

Amendamentul 7

CONSIDERENTUL 10

(10) Studiul prospectiv demonstrează că sectorul rezervat nu ar mai trebui să fie soluţia preferată pentru finanţarea serviciului universal. Această evaluare ia în considerare interesele Comunităţii şi ale statelor membre cu privire la realizarea pieţei interne şi a potenţialului acesteia de a genera creştere şi locuri de muncă, garantând totodată un serviciu eficient, de interes economic general pentru toţi utilizatorii. Este, astfel, oportun să se confirme data de 1 ianuarie 2009 ca ultimul pas în realizarea pieţei interne a serviciilor poştale.

(10) Deşi studiul prospectiv încearcă să demonstreze că sectorul rezervat nu ar mai trebui să fie soluţia preferată pentru finanţarea serviciului universal, această evaluare nu ia în considerare interesele Comunităţii şi ale statelor membre cu privire la crearea de noi locuri de muncă mai bune, garantând totodată un serviciu eficient şi accesibil, de interes economic general pentru toţi utilizatorii. Ar fi, astfel, mai oportun să se amâne data de 1 ianuarie 2009 ca ultimul pas în realizarea pieţei interne a serviciilor poştale până la o dată ulterioară.

Justification

Market opening needs to be deferred until the Commission undertakes a new study focusing on financing and employment.

Amendamentul 8

CONSIDERENTUL 12

(12) Deschiderea completă a pieţei va ajuta la extinderea dimensiunii generale a pieţelor poştale; aceasta va contribui, de asemenea, la menţinerea unor locuri de muncă durabile şi de calitate în cadrul prestatorilor serviciului universal şi la facilitarea creării de noi locuri de muncă în cadrul altor operatori, precum şi al noilor operatori şi al sectoarelor economice aferente. Prezenta directivă nu aduce atingere competenţei statelor membre de a reglementa condiţiile de ocupare a locurilor de muncă în sectorul serviciilor poştale.

(12) Deşi deschiderea completă a pieţei va ajuta la extinderea dimensiunii generale a pieţelor poştale; aceasta va trebui să contribuie, de asemenea, la menţinerea unor locuri de muncă durabile şi de calitate în cadrul prestatorilor serviciului universal şi la facilitarea creării de noi locuri de muncă în cadrul altor operatori, precum şi al noilor operatori şi al sectoarelor economice aferente. Prezenta directivă nu aduce atingere competenţei statelor membre de a reglementa condiţiile de ocupare a locurilor de muncă în sectorul serviciilor poştale. Este totodată important să nu se producă o devalorizare a condiţiilor de muncă, prin subminarea convenţiilor colective sectoriale, care reprezintă mijloace eficiente de luptă împotriva uniformizării la un nivel inferior. Spre deosebire de alte industrii de reţea, costul forţei de muncă reprezintă 80% din costurile operatorilor şi reprezintă, în mod esenţial, un cost fix pentru operatorii existenţi pe piaţă.

Justificare

Only sectoral collective agreements can guarantee quality employment conditions given the specificity of the sector.

Amendamentul 9

CONSIDERENTUL 13

(13) Creşterea competitivităţii ar trebui să permită în continuare sectorului poştal să fie integrat în modurile alternative de comunicare şi să permită îmbunătăţirea calităţii serviciilor furnizate unor utilizatori din ce în ce mai exigenţi.

(13) Creşterea competitivităţii ar trebui să permită în continuare sectorului poştal să fie integrat în modurile alternative de comunicare şi să permită îmbunătăţirea calităţii serviciilor furnizate unor utilizatori din ce în ce mai exigenţi. Deschiderea pieţei va continua să avantajeze în special consumatorii şi întrepriderile mici şi mijlocii, atât ca expeditori, cât şi ca destinatari de corespondenţă, prin faptul că aduce îmbunătăţiri calitative, lărgeşte posibilităţile de alegere, continuă scăderea preţurilor, pune la dispoziţie servicii inovante şi modele comerciale.

Justificare

Specific advantages for consumers should be highlighted. In particular, as mail sent by consumers and only represents a small share of the total mail (approx.10%), as compared to the remaining mail sent by business, consumer benefits should be explained both from the sending and the receiving end (often paid by the consumers either directly, e.g. bank statements, electronic commerce purchasing or indirectly).

Amendamentul 10

CONSIDERENTUL 14

(14) Progresele înregistrate pe pieţele comunicaţiilor, tangenţiale acestui sector, au avut un impact diferit asupra diverselor regiuni ale comunităţii, diverselor segmente ale populaţiei şi utilizării serviciilor poştale. Coeziunea teritorială şi socială ar trebui menţinută şi, având în vedere că statele membre pot adapta anumite caracteristici specifice ale serviciului, pentru a răspunde cererii locale, prin aplicarea flexibilităţii prevăzute în Directiva 97/67/CE, este indicat să se menţină în întregime serviciul universal şi cerinţele de calitate aferente, prevăzute în directiva respectivă. Pentru a garanta că deschiderea pieţei continuă să favorizeze toţi utilizatorii, în special consumatorii şi întreprinderile mici şi mijlocii, statele membre trebuie să monitorizeze şi să supravegheze evoluţia pieţei. Acestea trebuie să ia măsuri de reglementare adecvate, astfel cum sunt prevăzute în directivă, pentru a garanta că gradul de accesibilitate la serviciile poştale continuă să satisfacă nevoile utilizatorilor, garantând inclusiv, dacă este cazul, un număr minim de servicii la un punct de acces.

(14) Progresele înregistrate pe pieţele comunicaţiilor, tangenţiale acestui sector, au avut un impact diferit asupra diverselor regiuni ale comunităţii, diverselor segmente ale populaţiei şi utilizării serviciilor poştale. Coeziunea teritorială şi socială ar trebui menţinută şi, având în vedere că statele membre pot adapta anumite caracteristici specifice ale serviciului, pentru a răspunde cererii locale, prin aplicarea flexibilităţii prevăzute în Directiva 97/67/CE, este indicat să se menţină în întregime serviciul universal şi cerinţele de calitate aferente, prevăzute în directiva respectivă. Pentru a garanta că deschiderea pieţei continuă să favorizeze toţi utilizatorii, în special consumatorii şi întreprinderile mici şi mijlocii, statele membre trebuie să monitorizeze şi să supravegheze evoluţia pieţei. Acestea trebuie să ia măsuri de reglementare adecvate, astfel cum sunt prevăzute în directivă, pentru a garanta că gradul de accesibilitate la serviciile poştale continuă să satisfacă nevoile utilizatorilor, garantând inclusiv, dacă este cazul, un număr minim de servicii la un punct de acces. În acelaşi timp, statele membre ar trebui să introducă şi să aplice sancţiuni adecvate în caz de speculaţii, practici restrictive, discriminare etc. ale prestatorilor de servicii în dauna utilizatorilor.

Amendamentul 11

CONSIDERENTUL 14A (nou)

 

(14a) Serviciul universal, astfel cum este prevăzut în prezenta directivă, garantează o ridicare şi o distribuire a corespondenţei la domiciliul sau sediul oricărei persoane fizice sau juridice, în fiecare zi lucrătoare, chiar şi în zonele izolate sau puţin populate.

Justificare

It is necessary to further clarify that the directive guarantees the five days a week postal service in remote or sparsely-populated areas.

Amendamentul 12

CONSIDERENTUL 17

(17) Pe baza studiilor efectuate şi în vederea valorificării în proporţie de 100% a potenţialului pieţei interne a serviciilor poştale, este oportun să se pună capăt utilizării sectorului rezervat şi a drepturilor speciale, ca mod de asigurare a finanţării serviciului universal.

(17) Având în vedere lipsa unor soluţii viabile de finanţare a serviciului universal, este prudent să se menţină utilizarea sectorului rezervat şi a drepturilor speciale, ca mod de asigurare a finanţării serviciului universal, până în momentul în care un nou studiu va aduce dovezi în favoarea creării de noi locuri de muncă mai bune, precum şi a surselor de finanţare a serviciului universal, inclusiv a unei accesibilităţi şi calităţi corespunzătoare.

Justificare

Among the solutions proposed by the Commission, Member State subsidy is the probably the most concrete proposal, however, this can put substantial pressure on national budgets. Therefore, the efficiency of the other sources needs to be proven before the reserved area is lifted.

Amendamentul 13

CONSIDERENTUL 18

(18) Este posibil ca în anumite state membre să fie în continuare necesară finanţarea externă a costului net rezidual al serviciului universal. În consecinţă, trebuie clarificate în mod explicit, în măsura în care este necesar şi se justifică în mod corespunzător, opţiunile disponibile pentru finanţarea serviciului universal, lăsând în acelaşi timp la latitudinea statelor membre să aleagă mecanismele financiare care trebuie aplicate. Aceste opţiuni includ utilizarea procedurilor de achiziţii publice, precum şi, în cazurile în care obligaţiile privind serviciul universal atrag costuri nete ale serviciului universal şi reprezintă o povară pentru prestatorul desemnat, o compensaţie pentru servicii publice şi o repartizare a costurilor între prestatori şi/sau utilizatori, într-un mod transparent, prin intermediul plăţii unor contribuţii într-un fond de compensare. Statele membre pot recurge şi la alte mijloace de finanţare autorizate de legislaţia comunitară, în măsura în care acestea sunt compatibile cu prezenta directivă; de exemplu, statele membre pot decide alocarea, integrală sau parţială, a profitului pe care prestatorii serviciului universal îl obţin din activităţi care nu ţin de domeniul serviciului universal pentru finanţarea costului net al serviciului universal.

(18) În statele membre, rămâne în continuare necesară finanţarea costului net rezidual al serviciului universal, prin intermediul sectorului rezervat şi al drepturilor speciale. În consecinţă, trebuie propuse, în măsura în care este necesar şi se justifică corespunzător, opţiuni satisfăcătoare, disponibile pentru finanţarea serviciului universal în cazul unei deschideri depline a pieţei, lăsând în acelaşi timp la latitudinea statelor membre să aleagă mecanismele financiare care trebuie aplicate. Rămâne de dovedit că procedurile de achiziţii publice, compensaţia pentru servicii publice şi o repartizare a costurilor între prestatori, prin intermediul plăţii unor contribuţii într-un fond de compensare reprezintă o soluţie eficientă. În plus eliminarea potenţială a monopolului nu poate fi înlocuită de mecanisme ipotetice de finanţare, a căror fiabilitate şi capacitate de a asigura un serviciu universal durabil rămân de dovedit.

Justificare

In this paragraph, Commission reverses the logic and the objective becomes the adaptation of the universal service to market opening while it should be the other way around. It is inadmissible that users bear the net residual cost of a universal service by imposing a levy on them, whereas at present the reserved service does not involve any specific charges for users.

Amendamentul 14

CONSIDERENTUL 19

(19) În vederea determinării întreprinderilor cărora li s-ar putea solicita să contribuie la fondul de compensare, statele membre ar trebui să analizeze posibilitatea ca, din perspectiva utilizatorilor, serviciile prestate de aceste întreprinderi să fie considerate ca substitute ale serviciului universal, luând în considerare caracteristicile acestora, inclusiv pe cele care aduc un plus de valoare, şi scopul care le-a fost destinat. Pentru a fi considerate ca substitute, aceste servicii nu trebuie neapărat să aibă toate caracteristicile serviciului universal, precum livrarea zilnică sau acoperirea naţională completă. Pentru a respecta principiul proporţionalităţii atunci când se determină contribuţia solicitată din partea acestor întreprinderi pentru costurile de prestare a serviciului universal într-un stat membru, acesta din urmă ar trebui să utilizeze criterii transparente şi nediscriminatorii, precum cota-parte a întreprinderilor respective în activităţile care ţin de domeniul serviciului universal din statul membru respectiv.

eliminat

Amendamentul 15

CONSIDERENTUL 20

(20) Principiile de transparenţă, nediscriminare şi proporţionalitate, înscrise în Directiva 97/67/CE, trebuie să fie aplicate în continuare oricărui mecanism de finanţare, iar orice decizie din acest domeniu trebuie să se bazeze pe criterii transparente, obiective şi uşor de verificat. În special, costul net al serviciului universal se calculează, sub responsabilitatea autorităţii naţionale de reglementare, ca diferenţa dintre costul net suportat de un prestator desemnat care este supus obligaţiilor privind serviciul universal şi cel suportat de un prestator care nu este supus acestor obligaţii. Calculul trebuie să ia în considerare toate elementele corespunzătoare, inclusiv beneficiile comerciale de care s-a bucurat prestatorul desemnat al serviciului universal, dreptul de a realiza un profit rezonabil şi măsurile de stimulare a rentabilităţii.

eliminat

Justificare

In this paragraph, Commission reverses the logic and the objective becomes the adaptation of the universal service to market opening while it should be the other way around.

Amendamentul 16

CONSIDERENTUL 21

(21) Statele membre ar trebui să fie autorizate să aplice un sistem de autorizaţii şi licenţe individuale atunci când acest lucru este justificat şi adecvat pentru obiectivul urmărit. Cu toate acestea, după cum a fost evidenţiat în al treilea raport privind aplicarea Directivei 97/67/CE, o armonizare în continuare a condiţiilor care ar putea fi introduse pare a fi necesară, pentru a reduce obstacolele nejustificate pentru prestarea de servicii pe piaţa internă. În acest context, statele membre ar putea, spre exemplu, să ofere întreprinderilor posibilitatea de a alege între obligaţia de a presta un serviciu şi obligaţia de a contribui financiar la costurile acestui serviciu prestat de o altă întreprindere, dar nu ar trebui să mai fie autorizate să impună concomitent obligaţia de a contribui la un mecanism de repartizare a costurilor şi obligaţii privind serviciul universal sau obligaţii de calitate, care au acelaşi scop. Este, de asemenea, indicat să se precizeze că anumite dispoziţii privind autorizarea şi acordarea de licenţe nu ar trebui să se aplice prestatorilor desemnaţi ai serviciului universal.

eliminat

Justificare

idem as above

Amendamentul 17

CONSIDERENTUL 24

(24) Întru-un cadru perfect competitiv, este important, atât pentru echilibrul financiar al serviciului universal, cât şi pentru limitarea distorsiunilor pieţei, să nu existe derogări de la principiul că preţurile reflectă condiţii şi costuri comerciale normale, decât în vederea protejării intereselor publice. Acest obiectiv este atins dacă se permite, în continuare, statelor membre să menţină tarife uniforme pentru corespondenţa cu tarif unitar, serviciul cel mai frecvent folosit de consumatori şi întreprinderile mici şi mijlocii. Statele membre ar putea, de asemenea, să continue să aplice tarife uniforme pentru alte tipuri de expedieri din motive legate de protejarea interesului public general, cum ar fi accesul la cultură, precum şi coeziunea regională şi socială.

(24) Întru-un cadru din ce în ce mai competitiv, este important, atât pentru echilibrul financiar al serviciului universal, cât şi pentru limitarea distorsiunilor pieţei, să nu existe derogări de la principiul că preţurile reflectă condiţii şi costuri comerciale normale, decât în vederea protejării intereselor publice. Acest obiectiv este atins dacă se permite, în continuare, statelor membre să menţină tarife uniforme pentru expedierile de corespondenţă care sunt cel mai frecvent folosite de consumatori şi întreprinderi mici şi mijlocii. Statele membre ar putea, de asemenea, să continue să aplice tarife uniforme pentru alte tipuri de expedieri din motive legate de protejarea interesului public general, cum ar fi accesul la cultură, precum şi coeziunea regională şi socială.

Amendamentul 18

CONSIDERENTUL 25

(25) Având în vedere caracteristicile naţionale specifice, implicate în reglementarea condiţiilor în care prestatorul existent al serviciului universal trebuie să funcţioneze într-un cadru perfect competitiv, este indicat să se ofere în continuare statelor membre libertatea de a decide asupra celei mai bune modalităţi de monitorizare a subvenţiilor încrucişate.

eliminat

Justificare

See justification to the amendment to article 1, point 14, point d)

Amendamentul 19

CONSIDERENTUL 34

(34) Pentru a asigura informarea Parlamentului European şi a Consiliul cu privire la evoluţia pieţei interne a serviciilor poştale, Comisia ar trebui să prezinte periodic acestor instituţii rapoarte privind aplicarea Directive 97/67/CE.

(34) Pentru a asigura informarea Parlamentului European şi a Consiliul cu privire la progresele înregistrate pe calea realizării pieţei interne a serviciilor poştale, Comisia ar trebui să prezinte periodic acestor instituţii rapoarte privind aplicarea Directive 97/67/CE.

Justificare

idem as above

Amendamentul 20

CONSIDERENTUL 34A (nou)

 

(34a) Statele membre abordează problema condiţiilor de muncă din sectorul serviciilor poştale în moduri divergente. Deşi Comisia este obligată să furnizeze, în raportul elaborat în conformitate cu articolul 23 din Directiva 97/67/CE, informaţii privind modelele sociale şi ocupaţionale, intenţia prezentei directive nu este de a se suprapune competenţelor statelor membre pentru a asigura locuri de muncă de înaltă calitate în acest sector. Statele membre pot asigura în mod activ condiţii decente de muncă în sectorul serviciilor poştale. Acest lucru poate fi realizat în special prin acorduri colective, prin stabilirea unui salariu minim sau în cadrul regimului licenţelor.

Justificare

Given the importance of working conditions for those employed in the postal sector and the need to avoid a serious decrease in the working conditions, it is appropriate to underline that this Directive does not hinder Member States to actively regulate and safeguard the working conditions including those of the employees in the postal sector in accordance with their national legislation. It should also be clarified that the obligation of the Commission to include in its report under Article 23 social and employment patterns does not create a Community competence in this specific sector.

Amendamentul 21

CONSIDERENTUL 35

(35) În vederea confirmării cadrului de reglementare a acestui sector, data la care expiră Directiva 97/67/CE ar trebui eliminată.

(35) În spiritul Directivei 2002/39/CE, de modificare a Directivei 97/67/CE, Comisia ar trebui să efectueze un nou studiu de analiză a impactului calitativ şi cantitativ al deschiderii pieţei asupra ocupării forţei de muncă în acest sector şi de elaborare a unor propuneri concrete privind modul de finanţare în viitor a serviciului universal, în fiecare dintre cele 27 de state membre, până la 31 decembrie 2009. Potrivit concluziilor acestui studiu, Comisia ar trebui să propună o nouă dată pentru realizarea integrală a pieţei interne a serviciilor poştale sau să ia orice altă măsură. Astfel, data la care expiră Directiva 97/67/CE ar trebui amânată.

Justificare

Article 1, point 1 of Directive 2002/39/EC amending Article 7(3) of Directive 97/67/EC says that the Commission should finalise a prospective study which will assess for each Member State the impact of market opening and only in light of such a study can it determine the full accomplishment of the postal internal market 'or determining any other step in light of the study's conclusions'. The study finalised but the Commission has drawn conclusions without having assessed the impact of market opening on each of the 27 Member States.

Amendamentul 22

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 1
Articolul 1 a doua liniuţă (Directiva 97/67/CE)

(1) La articolul 1, a doua liniuţă se înlocuieşte cu următorul text:

eliminat

„- condiţiile care reglementează prestarea de servicii poştale”

 

Amendamentul 23

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 2 LITERA (A)
Articolul 2 alineatul (6) (Directiva 97/67/CE)

(a) alineatul (6) se înlocuieşte cu următorul text:

eliminat

(6) „expediere poştală” înseamnă o expediere ce poartă o adresă în forma finală care trebuie transportată de către prestatorul serviciului universal. Pe lângă expedierile de corespondenţă, asemenea expedieri includ şi, de exemplu, cărţi, cataloage, ziare, publicaţii periodice şi colete poştale care conţin mărfuri cu sau fără valoare comercială;”

 

Amendamentul 24

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 2 LITERA (B)
Articolul 2 alineatul (8) (Directiva 97/67/CE)

(b) alineatul (8) se elimină

eliminat

Justificare

The definition must remain, as the reserved area is to be maintained and amendment to Article 7 keeps the reference and the conditions applicable to direct mail.

Amendamentul 25

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 2 LITERA (BA) (nouă)
Articolul 2 punctul 19 alineatul (1) (Directiva 97/67/CE)

 

(ba) La punctul 19, alineatul (1) se înlocuieşte cu următorul text:

 

„(19) cerinţe esenţiale: motivele fără caracter economic generale care pot determina un stat membru să impună condiţii pentru prestarea serviciilor poştale. Aceste motive sunt confidenţialitatea corespondenţei, securitatea reţelelor de transport de produse periculoase şi, atunci când se justifică, protecţia datelor, protecţia mediului, planificare teritorială şi condiţii de muncă decentă.”

Justificare

It is appropriate to underline that this Directive does not hinder Member States to actively regulate and safeguard the working conditions including those of the employees in the postal sector in accordance with their national legislation. This amendment should allow Member States to maintain or introduce the obligation to respect decent working conditions in the postal sector in the framework of an authorisation regime.

Amendamentul 26

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 2 LITERA (C)
Articolul 2 alineatul (20) (Directiva 97/67/CE)

(c) se adaugă următorul alineat:

eliminat

„(20) servicii prestate la un tarif unitar: înseamnă servicii poştale pentru care tariful se stabileşte în termenii şi condiţiile generale ale prestatorilor serviciului universal pentru transportul expedierilor poştale individuale.”

 

Justificare

If the previous amendment is to be adopted, this Commission text becomes redundant.

Amendamentul 27

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 3
Articolul 3 alineatul (3) primul paragraf teza introductivă (Directiva 97/67/CE)

(3) La articolul 3 alineatul (3) primul paragraf, partea introductivă se înlocuieşte cu următorul text:

eliminat

„Acestea adoptă măsuri pentru a se asigura că prestatorul sau prestatorii serviciului universal garantează în fiecare zi lucrătoare, şi nu mai puţin de cinci zile pe săptămână, cu excepţia situaţiilor sau a condiţiilor geografice considerate excepţionale de către autorităţile naţionale de reglementare, cel puţin:”

 

Justificare

If the reserved area is to be maintained, reference in this paragraph to the universal service provider(s) must remain.

Amendamentul 28

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 1
Articolul 4 (Directiva 97/67/CE)

(4) Articolul 4 se înlocuieşte cu următorul text:

eliminat

„Articolul 4

 

(1) Fiecare stat membru se asigură că prestarea serviciului universal este garantată şi informează Comisia cu privire la progresele realizate în vederea îndeplinirii acestei obligaţii. Comitetul prevăzut la articolul 21 este informat şi monitorizează evoluţia măsurilor luate de statele membre pentru a asigura serviciul universal.

 

(2) Statele membre pot desemna una sau mai multe întreprinderi ca prestatori ai serviciului universal pentru o parte sau întreg teritoriul naţional şi pentru diferite componente ale serviciului universal. În acel moment, acestea stabilesc, în conformitate cu legislaţia comunitară, drepturile şi obligaţiile atribuite acestor prestatori şi apoi le fac publice. Statele membre iau, în special, măsuri menite să asigure că principiile pe care se bazează condiţiile în care serviciile universale sunt atribuite sunt obiective, nediscriminatorii, proporţionale şi nu creează distorsiuni ale pieţei, şi că desemnarea întreprinderilor ca prestatori ai serviciului universal este limitată în timp. Statele membre informează Comisia cu privire la identitatea prestatorului (prestatorilor) desemnat (desemnaţi).

 

Justificare

If the reserved area is to be maintained, reference in this paragraph to the universal service provider(s) must remain.

Amendamentul 29

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 4A (nou)
Articolul 4 alineatul (1a) (nou) (Directiva 97/67/CE)

 

(4a) La articolul 4, se adaugă următorul alineat:

(1a) Statele membre pot solicita operatorilor selecţionaţi să ofere personalului lor aceleaşi drepturi pe care le-ar fi avut personalul angajat anterior pentru a furniza acele servicii dacă ar fi intervenit un transfer în sensul Directivei Consiliului 77/187/CEE1. Autoritatea competentă întocmeşte o listă a personalului şi oferă detalii în privinţa drepturilor lor contractuale.

 

1. Directiva Consiliului 77/187/CEE din 14 februarie 1977 privind apropierea legislaţiilor statelor membre cu privire la menţinerea drepturilor salariaţilor în cazul transferului de întreprinderi, unităţi sau părţi ale acestora(JO L 61, 5.3.1977, p. 26).

Justificare

It ensures workers’ protection in case USO activities are transferred to another operator following an open procedure (Art 4). In accordance with ECJ case-law and the Interpretative Communication on social considerations into public procurement (FAQ, 15/10/2001), procedures similar to the ones in Art 4, could have the same effects on workers as a classic transfer. It brings legal certainty and paraphrases the proposal for a Regulation on action by MS concerning public service requirements and the award of public service contracts in passenger transport by rail, road and inland waterway (Art 9).

Amendamentul 30

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 6
Articolul 6 (Directiva 97/67/CE)

Statele membre adoptă măsuri pentru a asigura că utilizatorilor şi întreprinderilor care oferă servicii li se pun la dispoziţie, în mod periodic, informaţii suficient de precise şi actualizate privind caracteristicile speciale ale serviciilor universale oferite, în special în ceea ce priveşte condiţiile generale de acces la aceste servicii, precum şi preţurile şi nivelurile standardelor de calitate. Aceste informaţii se publică într-un mod adecvat.

Statele membre adoptă măsuri pentru a asigura că utilizatorilor şi întreprinderilor care oferă servicii li se pun la dispoziţie, în mod periodic, de către prestatorul (prestatorii) serviciului universal, informaţii suficient de precise şi actualizate privind caracteristicile speciale ale serviciilor universale oferite, în special în ceea ce priveşte condiţiile generale de acces la aceste servicii, precum şi preţurile şi nivelurile standardelor de calitate. Aceste informaţii se publică într-un mod adecvat.

Statele membre informează Comisia cu privire la modalitatea în care informaţiile, care trebuie publicate în conformitate cu primul paragraf, devin disponibile.

Statele membre informează Comisia cu privire la modalitatea în care informaţiile, care trebuie publicate în conformitate cu primul paragraf, devin disponibile.

Justificare

If the reserved area is to be maintained, reference in this paragraph to the universal service provider(s) must remain.

Amendamentul 31

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 7
Capitolul 3 titlu (Directiva 97/67/CE)

(7) La Capitolul 3, titlul se înlocuieşte cu următorul text:

eliminat

„CAPITOLUL 3

 

Finanţarea serviciilor universale”

 

Justificare

The financing of universal services must be subject to a new study carried out by the Commission.

Amendamentul 32

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 8
Articolul 7 (Directiva 97/67/CE)

(1) Începând de la 1 ianuarie 2009, statele membre nu acordă şi nu menţin în vigoare drepturi exclusive sau speciale pentru crearea sau prestarea de servicii poştale. Statele membre pot finanţa prestarea de servicii universale în conformitate cu unul sau mai multe mijloace prevăzute la alineatele (2), (3) şi (4) sau în conformitate cu orice alt mijloc compatibil cu Tratatul CE.

(1) Începând de la 1 ianuarie 2009, în măsura în care este necesar pentru a asigura menţinerea serviciului universal, statele membre pot continua să rezerve servicii pentru prestatorul sau prestatorii de servicii universale. Aceste servicii se limitează la ridicarea, sortarea, transportul şi livrarea expedierilor de corespondenţă internă şi de poştă transfrontalieră de recepţie, prin livrare accelerată sau nu, cu respectarea ambelor limite de greutate şi preţ. Limita de greutate continuă să fie 50 de grame de la 1 ianuarie 2009. Această limită de greutate nu se aplică în cazul în care preţul este egal sau de două ori şi jumătate mai mare decât tariful public pentru o expediere de corespondenţă din prima treaptă de greutate a celei mai rapide categorii.

 

În măsura în care este necesar pentru a asigura prestarea serviciului universal, marketingul direct prin corespondenţă poate fi rezervat în continuare, în aceleaşi limite de greutate şi preţ.

 

În măsura în care este necesar pentru a asigura prestarea serviciului universal, de exemplu atunci când anumite sectoare din activitatea poştală au fost deja liberalizate sau din cauza unor trăsături specifice ale serviciilor poştale dintr-un stat membru, poşta transfrontalieră de expediere poate fi rezervată în continuare, în aceleaşi limite de greutate şi preţ.

(2) Statele membre pot asigura prestarea de servicii universale prin achiziţionarea de astfel de servicii în conformitate cu reglementările în vigoare privind achiziţiile publice.

(2) Schimbul de documente nu se poate rezerva.

(3) În cazul în care un stat membru stabileşte că obligaţiile privind serviciul universal, astfel cum sunt prevăzute în prezenta directivă, atrag costuri nete şi reprezintă o povară financiară inechitabilă pentru prestatorul (prestatorii) desemnat (desemnaţi), acesta poate:

(3) Comisia finalizează un nou studiu prospectiv care va evalua viitoarele posibilităţi de finanţare a serviciilor universale, precum şi de menţinere şi îmbunătăţire, din punct de vedere calitativ şi cantitativ, a ocupării forţei de muncă în sectorul serviciilor poştale. Pe baza concluziilor studiului, Comisia prezintă Parlamentului European şi Consiliului, până la 31 decembrie 2006, un raport însoţit de o propunere care să confirme, dacă este cazul, un termen pentru realizarea integrală a pieţei interne a serviciilor poştale sau stabilirea unei alte măsuri pe baza concluziile studiului.

(a) să introducă un mecanism de compensare a prestatorului (prestatorilor) în cauză, din fonduri publice;

 

(b) să repartizeze costul net al obligaţiilor privind serviciului universal între prestatorii de servicii şi/sau utilizatori.

 

(4) Atunci când costul net este repartizat în conformitate cu alineatul 3 litera (b), statele membre pot stabili un fond de compensare care poate fi finanţat de prestatorii serviciului şi/sau taxele plătite de utilizatori şi este administrat, în acest scop, de un organism independent de beneficiar sau beneficiari. ○Statele membre pot condiţiona acordarea de autorizaţii prestatorilor serviciului, în conformitate cu articolul 9 alineatul (2), de îndeplinirea obligaţiei de a contribui financiar la acest fond sau de a respecta obligaţiile privind serviciul universal. Se pot finanţa în acest fel numai serviciile prevăzute la articolul 3.

 

(5) Statele membre se asigură că principiile de transparenţă, nediscriminare şi proporţionalitate sunt respectate la stabilirea fondului de compensare şi la fixarea nivelului contribuţiilor financiare. Deciziile adoptate în conformitate cu alineatele (3) şi (4) se bazează pe criterii obiective şi uşor de verificat şi sunt apoi făcute publice.

 

Justificare

The Commission will first have to produce a new study by end of 2009 that clarifies how universal services will be guaranteed in the future as well as how employment levels and quality improved; only then can the reserved area be fully opened to market conditions. Until then a status quo must remain with the 50g reserve area remaining the privileged source of financing.

Amendamentul 33

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 8A (nou)
Articolul 8 (Directiva 97/67/CE)

 

(8a) Articolul 8 se înlocuieşte cu următorul text:

 

„Articolul 8

 

Dispoziţiile articolului 7 nu aduc atingere dreptului statelor membre de a:

 

- defini criterii specifice aplicabile prestării de serviciu universal, în conformitate cu principiile obiectivităţii, proporţionalităţii şi nediscriminării.

 

- organiza amplasarea cutiilor poştale pe autostrăzile publice, emisiile de timbre poştale şi serviciul de corespondenţă recomandată folosit în procedurile judiciare şi administrative, în conformitate cu legislaţia naţională, ca servicii universale.”

Justificare

It is appropriate to allow Member States to enact specific provisions in favour of universal service providers needed for the effective provision of the universal service. Universal service providers benefit in different national legislations from certain specific provisions (that is, concerning transport legislation, exceptions to rules such as trucks not allowed to roll on Sundays) allowing them to provide the universal service in the terms specified by their Member State.

Amendamentul 34

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 10
Articolul 9 alineatul (1) (Directiva 97/67/CE)

(1) În ceea ce priveşte serviciile care nu aparţin domeniului serviciului universal, în conformitate cu articolul 3, statele membre pot introduce autorizaţii generale, în măsura necesară pentru a garanta respectarea cerinţelor esenţiale.

(1) În ceea ce priveşte serviciile nerezervate care nu aparţin domeniului serviciului universal, în conformitate cu articolul 3, statele membre pot introduce autorizaţii generale, în măsura necesară pentru a garanta respectarea cerinţelor esenţiale.

Justificare

Change to paragraph 1 is intended to restore the original text of the Directive.

Amendamentul 35

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 10
Articolul 9 alineatul (2) primul paragraf (Directiva 97/67/CE)

(2) În ceea ce priveşte serviciile care aparţin domeniului serviciilor universale în conformitate cu articolul 3, statele membre pot introduce proceduri de autorizare, inclusiv licenţe individuale, în măsura necesară pentru a garanta respectarea cerinţelor esenţiale şi a proteja serviciul universal.

(2) În ceea ce priveşte serviciile nerezervate care aparţin domeniului serviciilor universale în conformitate cu articolul 3, statele membre pot introduce proceduri de autorizare, inclusiv licenţe individuale, în măsura necesară pentru a garanta respectarea cerinţelor esenţiale şi a proteja serviciul universal.

Justificare

Change to paragraph 2 is intended to restore the original text of the Directive.

Amendamentul 36

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 10
Articolul 9 alineatul (2) al doilea paragraf a doua liniuţă (Directiva 97/67/CE)

- dacă este necesar, să impună cerinţe privind calitatea, disponibilitatea şi realizarea serviciilor în cauză;

- impune, printre altele, cerinţe de calitate, disponibilitate şi performanţă a serviciilor corespunzătoare; cu condiţia să fie compatibile cu dreptul comunitar şi să fie menţionate în invitaţia la licitaţie sau în specificaţii, aceste cerinţe se pot baza în special pe consideraţii de ordin social sau legate de mediu;

Justificare

This amendment adds legal certainty and complies with EU public procurement legislation as it is comparable to Article 38 the Directive 2004/17/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 coordinating the procurement procedures of entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors (Article 38).

Amendamentul 37

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 10
Articolul 9 alineatul (2) al doilea paragraf a treia liniuţă (Directiva 97/67/CE)

- dacă este cazul, fi supusă obligaţiei de a contribui financiar la mecanismele de repartizare a costurilor prevăzute la articolul 7.

eliminat

Justificare

Change to paragraph 2 is intended to restore the original text of the Directive.

Amendamentul 38

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 10
Articolul 9 alineatul (2) al doilea paragraf liniuţa 3a (nouă) (Directiva 97/67/CE)

 

- impune operatorilor selecţionaţi să ofere personalului lor aceleaşi drepturi pe care le-ar fi avut personalul angajat anterior pentru a furniza acele servicii dacă ar fi intervenit un transfer în sensul Directivei Consiliului 77/187/CEE. Autoritatea competentă întocmeşte o listă a personalului şi oferă detalii în privinţa drepturilor lor contractuale.

Justificare

This amendment must be read together with Article 4’s first insertion as it aims at enhancing the scope of the workers protection to the situation licensees are operating within the USO. Indeed, the same issue as in the situation of a USP designation, may occur, i.e. the loss by the historical USP of an activity/a market segment, to the profit of a licensee. The same protection must be insured to possibly affected workers.

Amendamentul 39

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 10
Articolul 9 alineatul (2) al treilea paragraf (Directiva 97/67/CE)

Cu excepţia cazului în care întreprinderile au fost desemnate ca prestatori ai serviciului universal în conformitate cu articolul 4, autorizaţiile nu pot:

eliminat

- fi limitate ca număr;

 

- pentru aceleaşi cerinţe de calitate, disponibilitate şi performanţă, impune unui prestator al serviciului obligaţii privind serviciul universal şi, în acelaşi timp, contribuţii financiare la mecanismul de repartizare a costurilor,

 

- relua condiţiile aplicabile întreprinderilor, în virtutea unei alte legislaţii naţionale, care nu este specifică acestui sector;

 

- impune alte condiţii tehnice sau de funcţionare, decât cele necesare pentru a îndeplini obligaţiile prevăzute în prezenta directivă.

 

Justificare

Change to paragraph 2 is intended to restore the original text of the Directive.

Amendamentul 40

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 10
Articolul 9 alineatul (2a) (nou) (Directiva 97/67/CE)

 

(2a) Dispoziţiile alineatelor (1) şi (2) nu aduc atingere responsabilităţii statelor membre de a reglementa condiţiile de muncă. Statele membre pot în special lua măsuri în vederea creării de condiţii decente de muncă în sectorul serviciilor poştale.

Justificare

It is appropriate to underline that this Directive does not hinder Member States to actively regulate and safeguard the working conditions including those of the employees in the postal sector in accordance with their national legislation. This amendment should allow Member States to maintain or introduce the obligation to respect decent working conditions in the postal sector in the framework of an authorisation regime.

Amendamentul 41

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 10
Articolul 9 alineatul (3) (Directiva 97/67/CE)

(3) Procedurile, obligaţiile şi cerinţele prevăzute la alineatele (1) şi (2) sunt transparente, accesibile, nediscriminatorii, proporţionate, precise şi neambigue. Statele membre trebuie să se asigure că motivele de refuz al autorizaţiei, în întregime sau parţial, sunt comunicate solicitantului şi trebuie să stabilească o procedură de recurs.

(3) Procedurile, obligaţiile şi cerinţele prevăzute la alineatele (1), (2) şi (2a) sunt transparente, accesibile, nediscriminatorii, proporţionate, precise şi neambigue. Statele membre trebuie să asigure că motivele de refuzare a autorizaţiei în totalitate sau parţial sunt comunicate solicitantului şi trebuie să stabilească o procedură de apel.

Justificare

It is appropriate to underline that this Directive does not hinder Member States to actively regulate and safeguard the working conditions including those of the employees in the postal sector in accordance with their national legislation. This amendment should allow Member States to maintain or introduce the obligation to respect decent working conditions in the postal sector in the framework of an authorisation regime.

Amendamentul 42

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 10
Articolul 9 alineatul (3a) (nou) (Directiva 97/67/CE)

 

(3a) Pentru a asigura protecţia serviciului universal, în cazul în care un stat membru stabileşte că obligaţiile privind serviciul universal, prevăzute în prezenta directivă, reprezintă o povară financiară inechitabilă pentru prestatorul serviciului universal, acesta poate să stabilească un fond de compensare administrat în acest scop de către un organism independent de beneficiar sau de beneficiari. În acest caz, acesta poate subordona acordarea autorizaţiei unei obligaţii de a aduce o contribuţie financiară la acel fond. Statul membru respectiv trebuie să asigure că principiile de transparenţă, nediscriminare şi proporţionalitate sunt respectate la stabilirea fondului de compensare şi la fixarea nivelului contribuţiilor financiare. Se pot finanţa în acest fel numai serviciile prevăzute la articolul 3.

Justificare

The new paragraph 3 a is identical to paragraph 4 of the current Directive: the compensation fund foreseen in paragraph 4 must be maintained insofar a new Commission study on the financing of the universal service is produced.

Amendamentul 43

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 10
Articolul 9 alineatul (3b) (nou) (Directiva 97/67/CE)

 

(3b) Statele pot prevedea un sistem de identificare pentru marketingul direct prin corespondenţă, permiţând monitorizarea acestor servicii, în cazul în care sunt liberalizate.

Justificare

The new paragraph 3 b is identical to paragraph 5 of the current Directive: the reference to direct mail in paragraph 5 must be kept as it is part of the reserved area

Amendamentul 44

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 11
Articolul 10 alineatul (1) (Directiva 97/67/CE)

(1) Parlamentul European şi Consiliul, hotărând pe baza unei propuneri a Comisiei şi în conformitate cu articolul 47 alineatul (2), articolele 55 şi 95 din tratat, adoptă măsurile necesare pentru armonizarea procedurilor prevăzute la articolul 9 de reglementare a prestării comerciale a serviciilor poştale destinate publicului.

(1) Parlamentul European şi Consiliul, hotărând pe baza unei propuneri a Comisiei şi în conformitate cu articolul 47 alineatul (2), articolele 55 şi 95 din tratat, adoptă măsurile necesare pentru armonizarea procedurilor prevăzute la articolul 9 de reglementare a prestării comerciale a serviciilor poştale nerezervate publicului.

Justificare

As a reserved area is to be maintained, the distinction between reserved and non-reserved postal services must be kept.

Amendamentul 45

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 14 LITERA (A)
Articolul 12 prima liniuţă (Directiva 97/67/CE)

- preţurile trebuie să fie accesibile şi trebuie să fie la un nivel la care toţi utilizatorii au acces la serviciile furnizate; Statele membre pot menţine sau introduce servicii poştale gratuite pentru nevăzători şi persoanele cu probleme de vedere,

- preţurile trebuie să fie accesibile şi trebuie să fie la un nivel la care toţi utilizatorii au acces la serviciile furnizate; Autorităţile naţionale de reglementare monitorizează creşterile de preţuri în raport cu indicele naţional al preţurilor de consum, pentru a menţine preţurile serviciilor poştale la un nivel acceptabil. Statele membre asigură prestarea de servicii poştale gratuite pentru uzul nevăzătorilor şi al persoanelor cu probleme de vedere,

Amendamentul 46

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 14 LITERA (B)
Articolul 12 a doua liniuţă (Directiva 97/67/CE)

- preţurile trebuie stabilite în funcţie de costuri şi trebuie să stimuleze creşterea eficienţei; atunci când este necesar din motive legate de interesul public, statele membre pot decide ca un tarif uniform să fie aplicat serviciilor prestate la un tarif unitar şi altor expedieri pe întreg teritoriul lor naţional şi/ sau pe teritoriile altor state membre;

- preţurile trebuie stabilite în funcţie de costuri; atunci când este necesar din motive legate de interesul public, statele membre pot decide ca un tarif uniform să fie aplicat pe întreg teritoriul lor naţional;

Justificare

Efficiency gains must be stimulated by means of an adequate management of staff, infrastructure and services provided, not by means of tariffs. Reference to single piece tariff has been taken out from this draft opinion (see am 17).

Amendamentul 47

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 14 LITERA (D)

Articolul 12 a şasea liniuţă (Directiva 97/67/CE)

(d) A şasea liniuţă se elimină.

eliminat

Justificare

The maintenance of a reserved area for postal services justifies the maintenance of current rules on cross-subsidisation in Article 12, sixth indent, of Directive 97/67/EC.

Amendamentul 48

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 15
Articolul 14 alineatul (2) (Directiva 97/67/CE)

(2) Prestatorii serviciului universal ţin conturi separate în cadrul sistemelor lor interne de contabilitate pentru a face clar diferenţa între serviciile şi produsele care primesc sau contribuie la compensarea financiară pentru costurile nete ale serviciului universal şi acele servicii şi produse care nu fac acest lucru. Această separare contabilă permite statelor membre să calculeze costul net al serviciului universal. Asemenea sisteme interne de contabilitate operează pe baza unor principii ale contabilităţii costurilor aplicate constant şi justificabile din punct de vedere obiectiv.

(2) Prestatorii serviciului universal ţin conturi separate în cadrul sistemelor lor interne de contabilitate cel puţin pentru fiecare serviciu din sectorul rezervat, pe de o parte, şi din sectorul nerezervat, pe de altă parte. Conturile pentru serviciile nerezervate ar trebui să facă o diferenţă clară între serviciile care fac parte din serviciul universal şi serviciile care nu fac parte din serviciul universal. Asemenea sisteme interne de contabilitate operează pe baza unor principii ale contabilităţii costurilor aplicate constant şi justificabile din punct de vedere obiectiv.

Justificare

The maintenance of a reserved area for postal services justifies the maintenance of current text of Art 14(2) of Directive 97/67/EC.

Amendamentul 49

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 15
Articolul 14 alineatul (3) (Directiva 97/67/CE)

(3) Sistemele de contabilitate menţionate la alineatul (2), fără a aduce atingere alineatului (4), repartizează costurile în felul următor:

(3) Sistemele de contabilitate menţionate la alineatul (2), fără a aduce atingere alineatului (4), repartizează costurile între toate serviciile rezervate şi nerezervate, în felul următor:

(a) costurile care se pot aloca direct unui serviciu sau produs anume se alocă în acest fel;

(a)costurile care se pot aloca direct unui serviciu anume se alocă în acest fel;

(b) costurile comune, respectiv costurile care nu se pot aloca direct unui anumit serviciu sau produs, se alocă în felul următor:

(b) costurile comune, respectiv costurile care nu se pot aloca direct unui anumit serviciu sau produs, se alocă în felul următor:

(i) oricând este posibil, costurile comune se alocă pe baza unei analize directe a provenienţei costurilor;

(i) oricând este posibil, costurile comune se alocă pe baza unei analize directe a provenienţei costurilor;

(ii) în cazul în care analiza directă nu este posibilă, categoriile de costuri comune se afectează pe baza unui raport indirect cu o altă categorie de cost sau alt grup de categorii de costuri pentru care este posibilă o alocare sau o impunere directă; raportul indirect se bazează pe structuri de costuri comparabile;

(ii) în cazul în care analiza directă nu este posibilă, categoriile de costuri comune se afectează pe baza unui raport indirect cu o altă categorie de cost sau alt grup de categorii de costuri pentru care este posibilă o alocare sau o impunere directă; raportul indirect se bazează pe structuri de costuri comparabile;

(iii) în cazul în care nu se poate proceda la măsuri directe sau indirecte de alocare a costurilor, categoria de cost se alocă pe baza unui factor de repartizare general calculat folosind raportul între toate cheltuielile afectate sau imputate direct sau indirect fiecăruia dintre serviciile universale, pe de o parte, şi între toate cheltuielile afectate sau imputate direct sau indirect celorlalte servicii, pe de altă parte.

(iii) în cazul în care nu se poate proceda la măsuri directe sau indirecte de alocare a costurilor, categoria de cost se alocă pe baza unui factor de repartizare general calculat folosind raportul între toate cheltuielile afectate sau imputate direct sau indirect şi fiecare dintre serviciile rezervate, pe de o parte, şi între toate cheltuielile afectate sau imputate direct sau indirect şi celelalte servicii, pe de altă parte.

Justification

The maintenance of a reserved area for postal services justifies the maintenance of current text of Art 14(3), introducing paragraph, and Art 14(3)(iii) of Directive 97/67/EC. The reference to "products" in paragraph 3(a) is redundant as the corresponding Commission word (i.e. Art 14, paragraph 2) has been deleted.

Amendamentul 50

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 15
Articolul 14 alineatul (8) (Directiva 97/67/CE)

(8) În cazul în care un stat membru nu a stabilit un mecanism financiar pentru prestarea serviciului universal, astfel cum este permis în conformitate cu articolul 7, şi în cazul în care autoritatea naţională de reglementare are convingerea că niciunul dintre prestatorii serviciului universal desemnaţi din statul respectiv nu primeşte o subvenţie publică sub o formă ascunsă sau altfel şi că, pe piaţă, concurenţa este pe deplin eficientă, autoritatea naţională de reglementare poate decide să nu aplice cerinţele prevăzute în prezentul articol. Autoritatea naţională de reglementare informează Comisia privind asemenea decizii.

(8) În cazul în care un stat membru nu a rezervat nici unul dintre serviciile rezervabile în conformitate cu articolul 7 şi nu a stabilit un fond de compensare pentru prestarea serviciului universal, permis în conformitate cu articolul 9 alineatul (4), şi în cazul în care autoritatea naţională de reglementare are convingerea că niciunul dintre prestatorii serviciului universal desemnaţi din statul respectiv nu primeşte o subvenţie publică sub o formă ascunsă sau altfel şi că, pe piaţă, concurenţa este pe deplin eficientă, autoritatea naţională de reglementare poate decide să nu aplice cerinţele prevăzute în prezentul articol. Autoritatea naţională de reglementare informează Comisia privind asemenea decizii.

Justificare

Text from Directive 97/67/EC is reinstated, but the Commission's text "and that competition in the market is fully effective" is kept to take account of the situation in countries where full liberalisation has already taken place or could take place in the future.

Amendamentul 51

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 16
Articolul 19 alineatul (1) (Directiva 97/67/CE)

Statele membre se asigură că întreprinderile care prestează servicii poştale pun la dispoziţie proceduri transparente, simple şi necostisitoare pentru soluţionarea contestaţiilor utilizatorilor, în special în cazuri de pierdere, furt, deteriorare sau neconformitate cu standardele de calitate a serviciilor (inclusiv proceduri pentru determinarea responsabilităţii în cazuri în care sunt implicaţi mai mulţi operatori).

Statele membre se asigură că prestatorul (prestatorii) serviciului universal şi întreprinderile care prestează alte servicii poştale pun la dispoziţie proceduri transparente, simple şi necostisitoare pentru soluţionarea contestaţiilor utilizatorilor, în special în cazuri de pierdere, furt, deteriorare sau neconformitate cu standardele de calitate a serviciilor (inclusiv proceduri pentru determinarea responsabilităţii în cazuri în care sunt implicaţi mai mulţi operatori).

Justificare

The amendment takes account of the maintenance of a reserved area. Complaining procedures should be made available both by universal service provider(s) and by undertakings providing other postal services.

Amendamentul 52

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 16
Articolul 19 alineatul (4) (Directiva 97/67/CE)

Fără a aduce atingere altor posibilităţi de recurs sau căi de atac în conformitate cu legislaţia internă şi comunitară, statele membre se asigură că utilizatorii, acţionând individual sau, în cazul în care legislaţia internă o permite, împreună cu organizaţii care reprezintă interesul utilizatorilor şi/sau consumatorilor, pot aduce în faţa unei autorităţi naţionale competente cazuri în care contestaţii ale utilizatorilor adresate întreprinderilor prestatoare de servicii nu au fost soluţionate în mod satisfăcător.

Fără a aduce atingere altor posibilităţi de recurs sau căi de atac în conformitate cu legislaţia internă şi comunitară, statele membre se asigură că utilizatorii, acţionând individual sau, în cazul în care legislaţia internă o permite, împreună cu organizaţii care reprezintă interesul utilizatorilor şi/sau consumatorilor, pot aduce în faţa unei autorităţi naţionale competente cazuri în care contestaţii ale utilizatorilor adresate prestatorului/prestatorilor serviciului universal sau întreprinderilor prestatoare de servicii nu au fost soluţionate în mod satisfăcător.

Justificare

The amendment takes account of the maintenance of a reserved area. Appeal procedures or other means of redress must be available should a complaint to (a) universal service provider(s) or to undertakings providing services within the scope of the universal service have not been satisfactorily resolved.

Amendamentul 53

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 21
Articolul 23 (Directiva 97/67/CE)

La fiecare trei ani, iar pentru prima dată la 31 decembrie 2011 cel târziu, Comisia prezintă un raport Parlamentului European şi Consiliului privind aplicarea prezentei directive, cuprinzând informaţiile corespunzătoare despre progresele din sectorul poştal, în special cu privire la aspectele economice, sociale, aspectele privind ocuparea forţei de muncă şi cele tehnologice, precum şi calitatea serviciului. Raportul este însoţit, după caz, de propuneri adresate Parlamentului European şi Consiliului.

Fără a aduce atingere articolului 7, la fiecare trei ani, iar pentru prima dată la 31 decembrie 2001 cel târziu, Comisia prezintă un raport Parlamentului European şi Consiliului privind aplicarea prezentei directive, cuprinzând informaţiile corespunzătoare despre progresele din sectorul poştal, în special cu privire la aspectele economice, sociale, aspectele privind ocuparea forţei de muncă şi cele tehnologice, precum şi calitatea serviciului. Raportul este însoţit, după caz, de propuneri adresate Parlamentului European şi Consiliului.

Justificare

The reports in this article are without prejudice to the prospective study and the report to be prepared by the Commission, both provided for in Article 7.

Amendamentul 54

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 21A (nou)
Articolul 23a (nou) (Directiva 97/67/CE)

 

(21a) Se inserează articolul 23a după cum urmează:

 

„Articolul 23a

 

Dispoziţiile prezentei directive nu aduc atingere competenţei statelor membre în materie de drept al muncii, incluzând orice dispoziţie juridică sau contractuală privind condiţiile de angajare, condiţiile de muncă, sănătatea şi siguranţa la locul de muncă şi relaţiile dintre angajatori şi angajaţi, pe care statele membre le aplică în conformitate cu dreptul intern şi cu cel comunitar. Statele membre pot în special lua măsuri în vederea creării de condiţii decente de muncă în sectorul serviciilor poştale.”

Justificare

Given the importance of working conditions for those employed in the postal sector and the need to avoid a serious decrease in the working conditions, it is appropriate to underline that this Directive does not hinder Member States to actively regulate and safeguard the working conditions including those of the employees in the postal sector in accordance with their national legislation. It should also be clarified that the obligation of the Commission to include in its report under Article 23 social and employment patterns does not create a Community competence in this specific sector.

Amendamentul 55

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 22

Articolul 26 (Directiva 97/67/CE)

(22) Articolul 26 se elimină.

eliminat

Justificare

Given that, without prejudice to more liberal measures maintained or introduced by Member States as provided for in Article 26, compulsory full liberalisation has been postponed to a later date, it is appropriate to maintain this Article.

Amendamentul 56

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 23
Articolul 27 (Directiva 97/67/CE)

(23) Articolul 27 se elimină.

(23) Articolul 27 se înlocuieşte cu următorul text:

 

„Articolul 27

 

Dispoziţiile prezentei directive, cu excepţia articolului 26, expiră la 31 decembrie 2011, cu excepţia cazurilor în care s-a decis altfel în conformitate cu articolul 7 alineatul (3). Procedurile de autorizare prevăzute la articolul 9 nu sunt afectate de această dată.”

Justificare

Given that, without prejudice to more liberal measures maintained or introduced by Member States as provided for in Article 26, compulsory full liberalisation has been postponed to a later date, it is appropriate to maintain this Article. The new expiration date foresees a time-frame for the Commission to prepare the prospective study and the subsequent report and for the European Parliament and for the Council to take a decision on full liberalisation of the postal sector which is identical to that included in the original Directive.

PROCEDURĂ

Titlu

Realizarea pieţei interne a serviciilor poştale comunitare

Referinţe

COM(2006)0594 - C6-0354/2006 - 2006/0196(COD)

Comisia competentă în fond

TRAN

Aviz emis de către

Data anunţului în plen

EMPL

14.11.2006

 

 

 

Raportoare pentru aviz

Data numirii

Stephen Hughes

22.11.2006

 

 

Examinare în comisie

1.3.2007

11.4.2007

 

 

Data adoptării

12.4.2007

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

27

15

4

Membri titulari prezenţi la votul final

Jan Andersson, Alexandru Athanasiu, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Roger Helmer, Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Jan Jerzy Kułakowski, Jean Lambert, Raymond Langendries, Bernard Lehideux, Thomas Mann, Ana Mato Adrover, Maria Matsouka, Mary Lou McDonald, Csaba Őry, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Jean Marie Beaupuy, Udo Bullmann, Françoise Castex, Marian Harkin, Richard Howitt, Dieter-Lebrecht Koch, Sepp Kusstatscher, Peter Liese, Dimitrios Papadimoulis, Georgios Toussas, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

Membri supleanţi (articolul 178 alineatul (2)) prezenţi la votul final

Ambroise Guellec, Ingeborg Gräßle

  • [1]  Nepublicat încă în JO.

AVIZ al Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie (8.5.2007)

destinat Comisiei pentru transport şi turism

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 97/67/CE cu privire la realizarea integrală a pieţei interne a serviciilor poştale ale Comunităţii

(COM(2006)0594 – C6‑0354/2006 – 2006/0196(COD))

Raportor pentru aviz: Hannes Swoboda

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

1. The present legal situation with exclusive and special rights in the postal services is for many citizens and SME´s an appropriate solution for postal services of high quality. If another step in liberalisation is taken it must be taken with care and only after thorough preparation on the national level and under guidance by the EU-Commission. In the opinion of the draftsman it is necessary to keep postal services standards at the same level without negative changes that could affect individual consumers. High standards of postal services are essential to all economic and social activities within internal market. The draftsman supports securing the maintenance and positive evolution of the universal postal service on the one hand and the improvement of the quality of the service on the other, including speed and reliability. It is necessary to ensure the best and most cost effective postal services for citizens and business throughout the European Union.

2. Nevertheless, our draftsman is of the opinion that some Members States especially some who joined the EU recently are not yet fully prepared to totally open up of their postal markets in 2009 due to the complexity of the issue, i.e. the involvement of market, social, cohesion and employment aspects, as well as substantial geographic, market, consumer-related differences among. Therefore, the target date (2009) envisaged in the original directive is not appropriate. The draftsman proposes to defer total postal market liberalisation until 1 January 2011. It is more appropriate to postpone the implementation of the directive for the period of two years rather than keep the very tight timetable which could raise the risk that some Member States will not be able to comply with it and guarantee a viable universal service. Delaying the process will give more time to adapt better to the proposed changes and consumers' and users' needs.

In order to maintain the universal service provisions at the high level and to ensure that it is consistent with the required standards, the draftsman proposes that each Member State should establish by 31 December 2008 with a detailed study fully describing financing of the universal service. The detailed plan presented by each Member State should be a precondition of fully opening up the postal market. It should include adequate measures which each Member State plans to take, how the Member State will secure the continuity of the universal service by maintaining the quality of services and how the universal service obligations will be financed. Each Member state should also present restructuring measures affecting employment in traditional postal operators following full liberalisation.

The Commission proposal gives Member States a choice regarding the means to finance universal service obligations. Member States should decide which model best suits their needs among: state aid, public procurement, compensation fund and cost sharing. In the study to be delivered by each Member State the choices among those proposed by the Commission and other financing measures in compliance with EC law should be presented and explained in details.

Based on the national plans and taken into account the situation of the postal market in Member State where the market is already open, the Commission shall carry out a study which will assess the impact of the full accomplishment of the postal internal market in 2011. The Commission should also submit a report to the European Parliament and to the Council if the 2011 is appropriate date for a full accomplishment of the postal internal market. If the date is not appropriate, the Commission should submit, together with the report, the relevant legislative proposal.

3. Individual consumers and SMEs are the most vulnerable segment to market forces; therefore it is important to include a safeguard clause for them and one of them could be the maintenance of the uniform tariff system. It is necessary that Member States ensure the affordability of postal costs guaranteed by the universal services obligations. It is also necessary that Member States maintain the single tariff which is equal irrespective of distance of the addressee for items of particular importance for individual consumers' interest. The maintenance of the single tariffs contributes to social and economical cohesion. It is important that rural and remote areas will not be negatively affected by significant changes brought by an open postal market. Mail must be collected and delivered to these areas without interruption.

4. Universal service is an obligation and might be a burden for universal service providers; therefore it is necessary to apply adequate measures to ensure high level universal service to citizens. It is also important for Member States to choose the best way of financing which is most appropriate for them including the ones proposed by the Commission proposal as well as other ways of financing in compliance with EC law.

AMENDAMENTE

Comisia pentru industrie, cercetare şi energie recomandă Comisiei pentru transport şi turism, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Text propus de Comisie[1]Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1

CONSIDERENTUL 3A (NOU)

 

(3a) Rolul pozitiv al serviciilor de interes economic general este subliniat de Eurobarometrul special 219 din octombrie 2005, care indică faptul că serviciile poştale sunt serviciile de interes economic general cele mai apreciate de utilizatori din întreaga Uniune Europeană, 77% dintre persoanele intervievate oferind un răspuns pozitiv.

Justification

It is necessary to put the stress on the high degree of satisfaction of postal users in the European Union.

Amendamentul 2

CONSIDERENTUL 6

(6) Rezoluţia Parlamentului European din 2 februarie 2006 a subliniat importanţa economică şi socială a unor servicii poştale eficiente şi rolul important al acestora în cadrul Strategiei de la Lisabona, indicând faptul că măsurile de reformă luate până acum au determinat evoluţii pozitive semnificative în sectorul poştal, alături de creşterea calităţii, a eficienţei, precum şi de o mai mare axare pe satisfacerea nevoilor consumatorilor.

(6) Rezoluţia Parlamentului European din 2 februarie 2006 a subliniat importanţa economică şi socială a unor servicii poştale eficiente şi rolul important al acestora în cadrul Strategiei de la Lisabona, indicând faptul că măsurile de reformă luate până acum au determinat evoluţii pozitive semnificative în sectorul poştal, alături de creşterea calităţii, a eficienţei, precum şi de o mai mare axare pe satisfacerea nevoilor consumatorilor.

 

Având în vedere evoluţia uneori divergentă a obligaţiilor privind serviciul universal în statele membre, Parlamentul European a solicitat Comisiei ca, în efectuarea studiului prospectiv, să îşi axeze eforturile pe calitatea prestării serviciului universal şi pe finanţarea acestuia în viitor şi să propună, ca parte integrantă a studiului, o definiţie a serviciului universal, a domeniului său de aplicare, precum şi o finanţare adecvată.

Justification

It is necessary to keep in mind Parliament’s very precise requests to the Commission in its resolution of 2 February 2006 on the implementation of the postal directive as the Commission begins work on its prospective study.

Amendamentul 3

CONSIDERENTUL 7

(7) În conformitate cu dispoziţiile din Directiva 97/67/CE, Comisia a realizat un studiu prospectiv în scopul evaluării, în cazul fiecărui stat membru, a consecinţelor pe care le va avea realizarea pieţei interne a serviciilor poştale în 2009 asupra serviciului universal. Comisia a realizat, de asemenea, un bilanţ complet al sectorului poştal comunitar, finanţând în special studii privind evoluţiile la nivel economic, social şi tehnologic din domeniu, şi a consultat, în repetate rânduri, părţile interesate.

(7) În conformitate cu dispoziţiile din Directiva 97/67/CE, Comisia a realizat un studiu prospectiv în scopul evaluării, în cazul fiecărui stat membru, a consecinţelor pe care le va avea realizarea pieţei interne a serviciilor poştale în 2009 asupra serviciului universal. Comisia a realizat, de asemenea, un bilanţ al sectorului poştal comunitar, finanţând în special studii privind evoluţiile la nivel economic, social şi tehnologic din domeniu, şi a consultat, în repetate rânduri, părţile interesate.

 

Cu toate acestea, pentru a înţelege pe deplin consecinţele realizării integrale a pieţei serviciilor poştale asupra ocupării forţei de muncă şi asupra coeziunii sociale şi teritoriale, este necesară o consultare mai amplă a părţilor interesate.

Justification

Given the implications of the full market opening in the postal sector, the Commission should make a thorough study if the impact of liberalisation on employment and social and territorial cohesion.

Amendamentul 4

CONSIDERENTUL 8

(8) Potrivit studiului prospectiv, obiectivul fundamental de garantare a prestării durabile a unui serviciu universal care să satisfacă standardele de calitate stabilite de către statele membre în conformitate cu Directiva 97/67/CE poate fi realizat pe întreg teritoriul Comunităţii până în 2009, fără a fi necesară menţinerea unui sector rezervat.

(8) Potrivit studiului prospectiv, în special evoluţia metodelor alternative de finanţare, obiectivul fundamental de garantare a prestării durabile a unui serviciu universal care să satisfacă standardele de calitate stabilite de către statele membre în conformitate cu Directiva 97/67/CE nu poate fi realizat pe întreg teritoriul Comunităţii până în 2009, fără menţinerea unui sector rezervat pentru acele state membre în care această metodă de finanţare este în continuare necesară.

Justification

The reserved area should not be excluded of the financing of the universal service obligations as long as the Commission has note made a complete study in the financing methods.

Amendamentul 5

CONSIDERENTUL 9

(9) Deschiderea progresivă spre concurenţă a pieţelor serviciilor poştale a oferit tuturor prestatorilor serviciului universal timp suficient pentru a pune în practică măsurile de modernizare şi restructurare necesare pentru asigurarea viabilităţii lor pe termen lung, în noile condiţii de piaţă, şi a permis statelor membre să îşi adapteze sistemele de reglementare la un mediu mai deschis. Statele membre pot, în continuare, să se folosească de această ocazie oferită de perioada de transpunere, precum şi de perioada considerabilă de timp pentru introducerea unei concurenţe eficiente, pentru a realiza, dacă este cazul, modernizarea şi restructurarea prestatorilor serviciului universal.

Deschiderea progresivă spre concurenţă a pieţelor serviciilor poştale nu a oferit tuturor prestatorilor serviciului universal timp suficient pentru a pune în practică măsurile de modernizare şi restructurare necesare pentru asigurarea viabilităţii lor pe termen lung, în noile condiţii de piaţă, şi nu a permis statelor membre să îşi adapteze sistemele de reglementare la un mediu mai deschis. Dată fiind perioada de timp necesară pentru introducerea unor condiţii de concurenţă echitabile şi pentru a realiza modernizarea şi restructurarea prestatorilor serviciului universal, statele membre pot să se folosească de ocazia oferită de amânarea termenului-limită pentru realizarea integrală a pieţei interne.

 

Nivelul de pregătire al statelor membre diferă încă în mod semnificativ datorită complexităţii acestui proces, care are aspecte comerciale, sociale, de coeziune şi ocupare a forţei de muncă şi care trebuie, de asemenea, să abordeze diferenţele fundamentale dintre statele membre, de ordin geografic, comercial şi cele legate de consumatori. Este astfel indicat să se stabilească data de 1 ianuarie 2012 ca dată finală pentru realizarea pieţei interne a serviciilor poştale.

Justification

The reserved area should not be excluded of the financing of the universal service obligations as long as the Commission has note made a complete study in the financing methods.

Due to the complexity of the issue full market opening would pose social, cohesion and employment risk, therefore it should be delayed. Contrary to the Commission proposal it is more appropriate to include the new date into Recital 9 than into Recital 10.

Amendamentul 6

CONSIDERENTUL 10

(10) Studiul prospectiv demonstrează că sectorul rezervat nu ar mai trebui să fie soluţia preferată pentru finanţarea serviciului universal. Această evaluare ia în considerare interesele Comunităţii şi ale statelor membre cu privire la realizarea pieţei interne şi a potenţialului acesteia de a genera creştere şi locuri de muncă, garantând totodată un serviciu eficient, de interes economic general pentru toţi utilizatorii. Este, astfel, oportun să se confirme data de 2009 ca ultimul pas în realizarea pieţei interne a serviciilor poştale.

(10) Studiul prospectiv demonstrează că sectorul rezervat nu ar mai trebui să fie soluţia preferată pentru finanţarea serviciului universal. Această evaluare ia în considerare interesele Comunităţii şi ale statelor membre cu privire la realizarea pieţei interne şi a potenţialului acesteia de a genera creştere şi locuri de muncă, garantând totodată un serviciu eficient, de interes economic general pentru toţi utilizatorii. Cu toate acestea, natura delicată a prestării de servicii poştale şi valoarea simbolică deosebită a acestor servicii de interes economic general necesită o pregătire adecvată a următoarelor etape ale deschiderii pieţei.

Justification

Full market opening should be delayed. It is, however, more appropriate to include the suggested date in Recital 9; Recital 9 is therefore amended accordingly.

Amendamentul 7

CONSIDERENTUL 12

(12) Deschiderea completă a pieţei va ajuta la extinderea dimensiunii generale a pieţelor poştale; aceasta va contribui, de asemenea, la menţinerea unor locuri de muncă durabile şi de calitate în cadrul prestatorilor serviciului universal şi la facilitarea creării de noi locuri de muncă în cadrul altor operatori, precum şi al noilor operatori şi al sectoarelor economice aferente. Prezenta directivă nu aduce atingere competenţei statelor membre de a reglementa condiţiile de ocupare a locurilor de muncă în sectorul serviciilor poştale.

(12) Deschiderea treptată a pieţei, dacă este pregătită cu grijă, poate ajuta la extinderea dimensiunii generale a pieţelor poştale; aceasta poate contribui, de asemenea, în condiţii de garantare a neutralităţii concurenţiale, la menţinerea unor locuri de muncă durabile şi de calitate în cadrul prestatorilor serviciului universal şi la facilitarea creării de noi locuri de muncă în cadrul altor operatori, precum şi al noilor operatori şi al sectoarelor economice aferente. Prezenta directivă nu aduce atingere competenţei statelor membre de a reglementa condiţiile de ocupare a locurilor de muncă în sectorul serviciilor poştale, care nu ar trebui totuşi să conducă la o concurenţă inechitabilă. Consideraţiile de ordin social, în special cu privire la personalul angajat anterior în prestarea de servicii poştale, sunt luate în considerare, în mod corespunzător, atunci când se pregăteşte deschiderea pieţei serviciilor poştale.

Justification

Market opening has to be carried out carefully; especially different employment conditions between the postal service providers should not lead to unfair competition.

Amendamentul 8

CONSIDERENTUL 17

(17) Pe baza studiilor efectuate şi în vederea valorificării în proporţie de 100% a potenţialului pieţei interne a serviciilor poştale, este oportun să se pună capăt utilizării sectorului rezervat şi a drepturilor speciale, ca mod de asigurare a finanţării serviciului universal.

Pe baza studiilor efectuate şi în vederea asigurării unei finanţări pe termen lung a serviciului universal, valorificând, în acelaşi timp, în proporţie de 100% potenţialul pieţei interne a serviciilor poştale, este oportun să se menţină utilizarea sectorului rezervat şi a drepturilor speciale, ca mod de asigurare a finanţării serviciului universal, în acele state membre care consideră acest lucru necesar.

Justification

The reserved area should not be excluded of the financing of the universal service obligations as long as the Commission has note made a complete study in the financing methods.

Amendamentul 9

CONSIDERENTUL 18

(18) Este posibil ca în anumite state membre să fie în continuare necesară finanţarea externă a costului net rezidual al serviciului universal. În consecinţă, trebuie clarificate în mod explicit, în măsura în care este necesar şi se justifică în mod corespunzător, opţiunile disponibile pentru finanţarea serviciului universal, lăsând în acelaşi timp la latitudinea statelor membre să aleagă mecanismele financiare care trebuie aplicate. Aceste opţiuni includ utilizarea procedurilor de achiziţii publice, precum şi, în cazurile în care obligaţiile privind serviciul universal atrag costuri nete ale serviciului universal şi reprezintă o povară pentru prestatorul desemnat, o compensaţie pentru servicii publice şi o repartizare a costurilor între prestatori şi/sau utilizatori, într-un mod transparent, prin intermediul plăţii unor contribuţii într-un fond de compensare. Statele membre pot recurge şi la alte mijloace de finanţare autorizate de legislaţia comunitară, în măsura în care acestea sunt compatibile cu prezenta directivă; de exemplu, statele membre pot decide alocarea, integrală sau parţială, a profitului pe care prestatorii serviciului universal îl obţin din activităţi care nu ţin de domeniul serviciului universal pentru finanţarea costului net al serviciului universal.

(18) Este posibil ca în anumite state membre să fie în continuare necesară finanţarea externă a costului net rezidual al serviciului universal. În consecinţă, trebuie clarificate în mod explicit, înainte de deschiderea completă a pieţei, în măsura în care este necesar şi se justifică în mod corespunzător, opţiunile disponibile pentru finanţarea serviciului universal, lăsând în acelaşi timp la latitudinea statelor membre să aleagă mecanismele financiare care trebuie aplicate. Aceste opţiuni includ utilizarea procedurilor de achiziţii publice, precum şi, în cazurile în care obligaţiile privind serviciul universal atrag costuri nete ale serviciului universal şi reprezintă o povară pentru prestatorul desemnat, o compensaţie pentru servicii publice şi o repartizare a costurilor între prestatori şi/sau utilizatori, într-un mod transparent, prin intermediul plăţii unor contribuţii într-un fond de compensare. Statele membre pot recurge şi la alte mijloace de finanţare autorizate de legislaţia comunitară, în măsura în care acestea sunt compatibile cu prezenta directivă; de exemplu, statele membre pot decide alocarea, integrală sau parţială, a profitului pe care prestatorii serviciului universal îl obţin din activităţi care nu ţin de domeniul serviciului universal pentru finanţarea costului net al serviciului universal.

Justification

Before full market opening the available alternatives regarding the financing of the Universal Services have to be clear.

Amendamentul 10

CONSIDERENTUL 24A (nou)

 

(24a) Pe de altă parte, este necesar ca furnizarea de servicii întreprinderilor, serviciilor de corespondenţă internă masivă sau colectorilor de corespondenţă de la diverşi clienţi, de către prestatorii serviciului universal, să se realizeze în condiţii tarifare mai flexibile.

Justification

It is necessary to adapt the tariff principles applicable to universal service provider to the growing liberalisation of the sector.

This progressive liberalisation must go hand in hand with the necessary tariff flexibility for the universal service provider, so that it can face competition and adapt to market needs.

Amendamentul 11

CONSIDERENTUL 27

(27) În conformitate cu reglementările în vigoare din alte sectoare de servicii şi în vederea consolidării protecţiei consumatorilor, este oportun să nu se mai limiteze aplicarea principiilor minime privind procedurile de tratare a plângerilor la prestatorii serviciului universal. Pentru a creşte eficacitatea procedurilor de tratare a plângerilor, este indicat ca prezenta directivă să încurajeze utilizarea procedurilor extrajudiciare de soluţionare a litigiilor, astfel cum sunt stabilite în Recomandarea 98/257/CE a Comisiei din 30 martie 1998 privind principiile aplicabile organismelor responsabile cu soluţionarea extrajudiciară a litigiilor în materie de consum şi în Recomandarea Comisiei din 4 aprilie 2001 privind principiile care se aplica organismelor pentru soluţionarea pe cale extrajudiciară, prin consens, a litigiilor privind furnizarea de servicii consumatorilor. Interesele consumatorilor ar fi astfel promovate printr-o interoperabilitate consolidată între operatori, care decurge din accesul la anumite elemente de infrastructură şi servicii şi cerinţa de cooperare între autorităţile naţionale de reglementare şi organele de protecţie a consumatorilor.

(27) În conformitate cu reglementările în vigoare din alte sectoare de servicii şi în vederea consolidării protecţiei consumatorilor, este oportun să nu se mai limiteze aplicarea principiilor minime privind procedurile de tratare a plângerilor la prestatorii serviciului universal. Pentru a creşte eficacitatea procedurilor de tratare a plângerilor, este indicat ca prezenta directivă să încurajeze utilizarea procedurilor extrajudiciare de soluţionare a litigiilor, astfel cum sunt stabilite în Recomandarea 98/257/CE a Comisiei din 30 martie 1998 privind principiile aplicabile organismelor responsabile cu soluţionarea extrajudiciară a litigiilor în materie de consum şi în Recomandarea Comisiei din 4 aprilie 2001 privind principiile care se aplica organismelor pentru soluţionarea pe cale extrajudiciară, prin consens, a litigiilor privind furnizarea de servicii consumatorilor. Interesele consumatorilor ar fi astfel promovate printr-o interoperabilitate consolidată între operatori, care decurge din accesul la anumite elemente de infrastructură şi servicii şi cerinţa de cooperare între autorităţile naţionale de reglementare şi organele de protecţie a consumatorilor. În vederea protejării intereselor utilizatorilor de servicii poştale în caz de pierdere, furt sau deteriorare a expedierilor poştale, statele membre introduc un sistem de rambursare şi/sau compensare.

Justification

In a multi-operator environment, the operators could blame each other in case of loss of late delivery. The best way nevertheless to guarantee consumers satisfaction in the postal sector is to protect consumers’ interests in case of theft, loss or damage of post items. The best protection is to introduce a system of reimbursement and/or compensation for all postal items.

Amendamentul 12

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 2 LITERA (-A) (nou)

Articolul 2 punctul 2 (Directiva 97/67/CE)

 

(-a) punctul 2 se înlocuieşte cu următorul text:

 

„2. „reţeaua poştală a prestatorilor serviciului universal” înseamnă sistemul de organizare şi resurse de orice natură furnizate de prestatorul (prestatorii) serviciului universal, în special în următoarele scopuri:

 

- ridicarea expedierilor poştale care intră sub incidenţa obligaţiei privind serviciul universal din punctele de acces situate pe teritoriul pentru care presatorul (prestatorii) serviciului universal a(u) fost desemnat (desemnaţi),

 

- direcţionarea şi tratarea acestor expedieri de la punctul de acces al reţelei poştale la centrul de distribuţie;

 

- distribuirea la adresele indicate pe expedieri;”

Justification

If the provision of different elements of the universal service can be entrusted to one or more universal service providers (see article 4 as modified by the proposal), whose public or private status is indifferent, it is not coherent to keep referring to the “public” postal network. It is best suited to refer to the universal service provider’s network.

The possibility of designating one or more universal service providers for different parts of the territory must be taken into account in this definition.

Amendamentul 13

ARTICOLUL (1) PUNCTUL (2) LITERA (-AA) (nouă)

Articolul 2 punctul 3 (Directiva 97/67/CE)

 

(-aa) punctul 3 se modifică după cum urmează:

 

„3. „punct de acces” înseamnă facilităţile fizice, inclusiv cutiile poştale puse la dispoziţia publicului fie în locuri publice, fie la sediul prestatorului serviciului universal, în care expedierile poştale pot fi depuse de către clienţi, în cadrul reţelei poştale a prestatorilor serviciului universal;”

Justification

If the provision of different elements of the universal service can be entrusted to one or more universal service providers (see article 4 as modified by the proposal), whose public or private status is indifferent, it is not coherent to keep referring to the “public” postal network. It is best suited to refer to the universal service provider’s network.

The possibility of designating one or more universal service providers for different parts of the territory must be taken into account in this definition.

Amendamentul 14

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 2 LITERA (A)

Articolul 2 punctul 6 (Directiva 97/67/CE)

„6. „expediere poştală” înseamnă o expediere ce poartă o adresă în forma finală care trebuie transportată de către prestatorul serviciului universal. Pe lângă expedierile de corespondenţă, asemenea expedieri includ şi, de exemplu, cărţi, cataloage, ziare, publicaţii periodice şi colete poştale care conţin mărfuri cu sau fără valoare comercială;”

„6. „expediere poştală” înseamnă o expediere ce poartă o adresă în forma finală care trebuie transportată de către prestatorul serviciului universal. Pe lângă expedierile de corespondenţă, asemenea expedieri includ şi marketingul direct prin corespondenţă, cărţi, cataloage, ziare, publicaţii periodice şi colete poştale care conţin mărfuri cu sau fără valoare comercială;”

Justification

It is appropriate to maintain the reference and definition of direct mail, as it acknowledges the specificity of this particular mail market.

Amendamentul 15

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 2 LITERA (B)

Articolul 2 punctul 8 (Directiva 97/67/CE)

(b) alineatul (8) se elimină

eliminat

Justification

The definition of direct mail is still useful if the reserved area is maintained.

In addition, maintaining the definition of direct mail reflects thoroughly the acknowledgment of the specificities of this particular postal market. Indeed, direct mail constitutes a distinct mail market, with its particular characteristics, actors and price flexibility.

Amendamentul 16

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 2 LITERA (C)

Articolul 2 punctul 20 (Directiva 97/67/CE)

„20. „servicii prestate la un tarif unitar” înseamnă servicii poştale pentru care tariful se stabileşte în termenii şi condiţiile generale ale prestatorilor serviciului universal pentru transportul expedierilor poştale individuale.”

„20. „servicii prestate la un tarif unitar” înseamnă servicii poştale pentru expedierile poştale individuale pentru care tariful se stabileşte în termenii şi condiţiile generale ale prestatorilor serviciului universal.”

Justification

Amendment consisting in clarifying which are the postal services provided for single piece items in exchange of the single piece tariff. Indeed, the single piece tariff pays for the provision of the whole postal chain: clearance, sorting, transport and delivery.

Amendamentul 17

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 4

Articolul 4 (Directiva 97/67/CE)

(1) Fiecare stat membru se asigură că prestarea serviciului universal este garantată şi informează Comisia cu privire la progresele realizate în vederea îndeplinirii acestei obligaţii. Comitetul prevăzut la articolul 21 este informat şi monitorizează evoluţia măsurilor luate de statele membre pentru a asigura serviciul universal.

(1) Fiecare stat membru se asigură că prestarea serviciului universal este garantată şi informează Comisia cu privire la progresele realizate în vederea îndeplinirii acestei obligaţii. Comitetul prevăzut la articolul 21 este informat şi monitorizează evoluţia măsurilor luate de statele membre pentru a asigura serviciul universal.

 

(1a) Fără a aduce atingere articolului 3, fiecare stat membru, în colaborare cu autoritatea naţională de reglementare şi părţile interesate, inclusiv organizaţiile de consumatori şi întreprinderile dependente în mod special de calitatea serviciilor poştale, stabileşte orele de livrare, frecvenţa de colectare şi livrare, precum şi siguranţa şi fiabilitatea serviciului universal.”

(2) Statele membre pot desemna una sau mai multe întreprinderi ca prestatori ai serviciului universal pentru o parte sau întreg teritoriul naţional şi pentru diferite componente ale serviciului universal. În acel moment, acestea stabilesc, în conformitate cu legislaţia comunitară, drepturile şi obligaţiile atribuite acestor prestatori şi apoi le fac publice. Statele membre iau, în special, măsuri menite să asigure că principiile pe care se bazează condiţiile în care serviciile universale sunt atribuite sunt obiective, nediscriminatorii, proporţionale şi nu creează distorsiuni ale pieţei, şi că desemnarea întreprinderilor ca prestatori ai serviciului universal este limitată în timp. Statele membre informează Comisia cu privire la identitatea prestatorului (prestatorilor) desemnat (desemnaţi).

(2)Statele membre pot desemna una sau mai multe întreprinderi ca prestatori ai serviciului universal pentru o parte sau întreg teritoriul naţional şi pentru diferite componente ale serviciului universal. În acel moment, acestea stabilesc, în conformitate cu legislaţia comunitară, drepturile şi obligaţiile atribuite acestor prestatori şi apoi le fac publice. Statele membre iau, în special, măsuri menite să asigure că principiile pe care se bazează condiţiile în care serviciile universale sunt atribuite sunt obiective, nediscriminatorii, proporţionale şi nu creează distorsiuni ale pieţei, şi că desemnarea întreprinderilor ca prestatori ai serviciului universal este limitată în timp. Statele membre informează Comisia cu privire la identitatea prestatorului (prestatorilor) desemnat (desemnaţi).

 

(2a) Statele membre pot solicita unui prestator desemnat al serviciului universal să ofere personalului angajat anterior în activităţi de prestare de servicii drepturile de care ar fi beneficiat în cazul în care s-ar fi realizat un transfer în sensul Directivei 77/187/CEE. Autoritatea competentă întocmeşte o listă a personalului şi oferă detalii în privinţa drepturilor lor contractuale. Statele membre informează Comisia cu privire la identitatea prestatorului (prestatorilor) desemnat (desemnaţi).

 

(2b) În cazul în care un stat membru a desemnat deja o întreprindere ca prestator al serviciului universal, în conformitate cu legislaţia comunitară în vigoare la data respectivei desemnări, obligaţiile prevăzute la alineatele (1) şi (2) se consideră respectate, cu condiţia ca statul membru în cauză să fi informat Comisia cu privire la identitatea prestatorului serviciului universal.

Amendamentul 18

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 8

Articolul 7 (Directiva 97/67/CE)

(1) Începând de la 1 ianuarie 2009, statele membre nu acordă şi nu menţin în vigoare drepturi exclusive sau speciale pentru crearea sau prestarea de servicii poştale. Statele membre pot finanţa prestarea de servicii universale în conformitate cu unul sau mai multe mijloace prevăzute la alineatele (2), (3) şi (4) sau în conformitate cu orice alt mijloc compatibil cu Tratatul CE.

(1) Sub rezerva confirmării de către Comisie, astfel cum este prevăzut la al doilea paragraf, începând de la 1 ianuarie 2012, statele membre nu acordă şi nu menţin în vigoare drepturi exclusive sau speciale pentru crearea sau prestarea de servicii poştale. Statele membre pot finanţa prestarea de servicii universale în conformitate cu unul sau mai multe mijloace prevăzute la alineatele (2), (3) şi (4) sau în conformitate cu orice alt mijloc compatibil cu Tratatul CE.

 

Până la 31 decembrie 2009, statele membre prezintă Comisiei un plan naţional detaliat care cuprinde (i) măsurile pe care le-au luat sau intenţionează să le ia în vederea garantării serviciului universal şi (ii) metodele pe care intenţionează să le utilizeze pentru finanţarea obligaţiilor privind serviciul universal. Pe baza acestor planuri naţionale şi luând în considerare situaţia pieţei serviciilor poştale din statele membre în care piaţa este deja deschisă, Comisia efectuează un studiu de evaluare a impactului realizării integrale a pieţei interne a serviciilor poştale în 2012. Pe baza concluziilor acestui studiu, Comisia prezintă un raport Parlamentului European şi Consiliului până la 01.07.10, care confirmă anul 2012 ca dată finală pentru realizarea integrală a pieţei interne a serviciilor poştale sau care stabileşte măsurile care trebuie luate mai întâi. În cazul în care Comisia ajunge la concluzia că 2012 nu este o dată adecvată pentru realizarea integrală a pieţei interne a serviciilor poştale, acesta prezintă, împreună cu raportul său, o propunere legislativă.

 

(1a) În sensul prezentului articol, costul net al serviciului universal se calculează, sub responsabilitatea autorităţii naţionale de reglementare, ca diferenţa dintre costul net suportat de un prestator care este supus obligaţiilor privind serviciul universal şi cel suportat de un prestator care nu este supus acestor obligaţii. Diferenţa între costuri include toate elementele corespunzătoare, inclusiv beneficiile comerciale de care s-a bucurat o întreprindere desemnată să presteze serviciul universal, dreptul de a realiza un profit rezonabil şi măsurile de stimulare a rentabilităţii.

(2) Statele membre pot asigura prestarea de servicii universale prin achiziţionarea de astfel de servicii în conformitate cu reglementările în vigoare privind achiziţiile publice.

 

(3) În cazul în care un stat membru stabileşte că obligaţiile privind serviciul universal, astfel cum sunt prevăzute în prezenta directivă, atrag costuri nete şi reprezintă o povară financiară inechitabilă pentru prestatorul (prestatorii) desemnat (desemnaţi), acesta poate:

 

(a) să introducă un mecanism de compensare a prestatorului (prestatorilor) în cauză, din fonduri publice;

 

(b) să repartizeze costul net al obligaţiilor privind serviciului universal între prestatorii de servicii şi/sau utilizatori;

 

(4) Atunci când costul net este repartizat în conformitate cu alineatul 3 litera (b), statele membre pot stabili un fond de compensare care poate fi finanţat de prestatorii serviciului şi/sau taxele plătite de utilizatori şi este administrat, în acest scop, de un organism independent de beneficiar sau beneficiari. Statele membre pot condiţiona acordarea de autorizaţii prestatorilor serviciului, în conformitate cu articolul 9 alineatul (2), de îndeplinirea obligaţiei de a contribui financiar la acest fond sau de a respecta obligaţiile privind serviciul universal. Se pot finanţa în acest fel numai serviciile prevăzute la articolul 3.

 

 

(4a) Statele membre pot recurge şi la alte mijloace de finanţare autorizate de legislaţia comunitară.

(5) Statele membre se asigură că principiile de transparenţă, nediscriminare şi proporţionalitate sunt respectate la stabilirea fondului de compensare şi la fixarea nivelului contribuţiilor financiare. Deciziile adoptate în conformitate cu alineatele (3) şi (4) se bazează pe criterii obiective şi uşor de verificat şi sunt apoi făcute publice.”

 

 

(5a) Ca o măsură temporară până la deschiderea completă a pieţei serviciilor poştale într-un anumit stat membru, în cazul în care statul membru respectiv consideră că niciunul dintre mijloacele menţionate mai sus nu asigură finanţarea durabilă şi viabilă a costurilor nete ale prestării serviciului universal, acesta poate continua să menţină sectorul rezervat cu actualele condiţii şi limite de greutate.

Amendamentul 19

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 8A (nou)

Articolul 8 (Directiva 97/67/CE)

 

8a. Articolul 8 se înlocuieşte cu următorul text:

 

„Articolul 8

 

Dispoziţiile articolului 7 nu aduc atingere dreptului statelor membre de a:

 

- pune în practică dispoziţii specifice aplicabile prestatorilor serviciului universal privind necesitatea de a presta serviciul universal în conformitate cu criterii obiective, proporţionate şi nediscriminatorii;

 

- instala cutii poştale în locuri publice, emite timbre poştale şi presta servicii de poştă recomandată folosite în cursul procedurilor judiciare sau administrative, în conformitate cu legislaţia naţională, în vederea prestării serviciului universal.”

Justification

It is appropriate to allow Member States to enact specific provisions in favour of universal service providers, needed for the effective provision of the universal service. Universal service providers benefit in different national legislations from certain specific provisions (for instance concerning transport legislation, exceptions to rules such as trucks not allowed to roll on Sundays) allowing them to provide the universal service in the terms specified by their member state.

Amendamentul 20

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 10

Articolul 9 alineatul (2) al doilea paragraf partea introductivă (Directiva 97/67/CE)

Acordarea autorizaţiilor poate:

În cazul în care un stat membru desemnează una sau mai multe întreprinderi drept prestator (prestatori) al (ai) serviciului universal, în conformitate cu articolul 4 alineatul (2), acordarea autorizaţiei acestor întreprinderi poate:

Amendamentul 21

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 10

Articolul 9 alineatul (2) al treilea paragraf a doua liniuţă (Directiva 97/67/CE)

- dacă este necesar, impune cerinţe de calitate, disponibilitate şi performanţă a serviciilor corespunzătoare,

- dacă este necesar, impune cerinţe de calitate, disponibilitate şi performanţă a serviciilor corespunzătoare, cu condiţia ca acestea să fie compatibile cu dreptul comunitar şi să fie indicate în anunţul utilizat ca mijloc de convocare la licitaţie sau în specificaţii, aceste cerinţe pot fi legate, în special, de standarde sociale sau de mediu;

Justification

It is necessary to explicitly allow Member States to introduce particular requirements, such as social or environmental requirements, in conformity with the 2004 Directives on public procurement Furthermore, it is necessary to insure the protection of workers in case the activities of a universal service operator is transferred to another operator.

Amendamentul 22

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 10

Articolul 9 alineatul (2) al doilea paragraf liniuţa 3a (nouă) (Directiva 97/67/CE)

 

- fi supusă obligaţiei de a oferi personalului angajat anterior în activităţi de prestare de servicii drepturile de care ar fi beneficiat în cazul în care s-ar fi realizat un transfer în sensul Directivei 77/187/CEE. Autoritatea competentă întocmeşte o listă a personalului şi oferă detalii în privinţa drepturilor lor contractuale.

Justification

Member States should be allowed to opt for a licensing system that includes other elements that are national specific. Furthermore, Member States should have the possibility to oblige an operator to offer to staff previously engaged the rights that they would have enjoyed if a transfer had occurred within the meaning of Directive 77/187/EEC.

Amendamentul 23

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 10

Articolul 9 alineatul (2) paragraful 2a (nou) (Directiva 97/67/CE)

 

Acordarea autorizaţiilor unor prestatori de servicii diferiţi de prestatorii serviciului universal desemnaţi poate fi supusă, dacă este cazul, unei obligaţii de a contribui financiar la mecanismul de repartizare a costurilor menţionat la articolul 7.

 

Întreprinderile pot alege între obligaţia de a contribui la mecanismul de repartizare a costurilor şi respectarea unei obligaţii privind serviciul universal.

Amendamentul 24

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 10A (nou)

Articolul 9a (nou) (Directiva 97/67/CE)

 

(10a) Se inserează articolul 9a după cum urmează:

 

„Articolul 9a

 

Prezenta directivă nu aduce atingere responsabilităţii statelor membre de a reglementa condiţiile de muncă în sectorul poştal.

 

Statele membre pot, în special, lua toate măsurile necesare, în conformitate cu legislaţia naţională, pentru a crea condiţii de concurenţă echitabilă între prestatorii serviciului universal.”

Justification

Besides ensuring fair competition within the postal service sector of the Member States, one also has to provide for minimum standards in terms of social security for the employees in this sector.

Amendamentul 25

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 12

Articolul 11 (Directiva 97/67/CE)

(12) La articolul 11, „articolul 57 alineatul (2) şi articolele 66 şi 100a” se înlocuiesc cu „articolul 47 alineatul (2) şi articolele 55 şi 95”.

(12) Articolul 11 se înlocuieşte cu următorul text:

 

„Articolul 11

 

Parlamentul European şi Consiliul, hotărând pe baza unei propuneri a Comisiei şi în conformitate cu articolul 47 alineatul (2), articolele 55 şi 95 din tratat, adoptă măsurile de armonizare necesare pentru a garanta că utilizatorii au acces la reţeaua poştală a prestatorilor serviciului universal, în condiţii de transparenţă şi nediscriminare.”

Justification

Amendment taking into account the new definition of the postal network (art. 2 point 2 of the 97/67/EC directive.

Amendamentul 26

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 13

Articolul 11a (Directiva 97/67/CE)

Atunci când este necesar pentru protejarea intereselor utilizatorilor şi/sau promovarea unei concurenţe eficiente şi în virtutea reglementărilor naţionale, statele membre se asigură că există condiţii de acces, transparente şi nediscriminatorii, la următoarele elemente ale infrastructurii şi ale serviciilor poştale: sistemul de coduri poştale, baza de date a adreselor, căsuţele poştale, cutiile poştale, informaţiile cu privire la schimbarea de adresă, serviciul de redirecţionare, serviciul de retur la expeditor.

Atunci când este necesar pentru protejarea intereselor utilizatorilor şi/sau promovarea unei concurenţe eficiente şi echitabile, în virtutea reglementărilor naţionale, statele membre se asigură că există condiţii de acces, transparente şi nediscriminatorii, la următoarele elemente ale infrastructurii şi ale serviciilor poştale: sistemul de coduri poştale, baza de date a adreselor, căsuţele poştale, cutiile poştale, informaţiile cu privire la schimbarea de adresă, serviciul de redirecţionare, serviciul de retur la expeditor.

Justification

Competition must be fair and in full accordance with EC competition rules.

Amendamentul 27

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 14 LITERA (B)

Articolul 12 a doua liniuţă (Directiva 97/67/CE)

„- preţurile trebuie stabilite în funcţie de costuri şi trebuie să stimuleze creşterea eficienţei; atunci când este necesar din motive legate de interesul public, statele membre pot decide ca un tarif uniform să fie aplicat serviciilor prestate la un tarif unitar şi altor expedieri pe întreg teritoriul lor naţional şi/ sau pe teritoriile altor state membre;”

„- preţurile trebuie stabilite în funcţie de costuri şi trebuie să stimuleze creşterea eficienţei; atunci când este necesar din motive legate de interesul public, statele membre pot decide ca un tarif uniform să fie aplicat, de exemplu, serviciilor prestate la un tarif unitar şi altor expedieri pe întreg teritoriul lor naţional şi/ sau pe teritoriile altor state membre;”

Justification

The Commission underlines in the explanatory memorandum the possibility for Member States to impose uniform tariffs based on public interest reasons specific to each Member State. The addition goes in that direction.

Amendamentul 28

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 14 LITERA (C)

Articolul 12 a cincea liniuţă (Directiva 97/67/CE)

(c) Ultima teză de la cea de-a cincea liniuţă se înlocuieşte cu următorul text:

(-c) A cincea liniuţă se înlocuieşte cu următorul text:

„orice astfel de tarif trebuie să fie, de asemenea, disponibil pentru clienţii care expediază în condiţii similare.”

„- ori de câte ori prestatorii de servicii universale aplică tarife speciale, de exemplu pentru serviciile prestate pentru întreprinderi, serviciile de corespondenţă internă masivă sau colectorii de corespondenţă de la mai mulţi clienţi, aceştia aplică principii de transparenţă şi nediscriminare cu privire atât la tarife, cât şi la condiţiile aferente,” „orice astfel de tarif trebuie să fie, de asemenea, disponibil pentru orice alţi clienţi, în special consumatori individuali şi întreprinderi mici şi mijlocii, care expediază în condiţii similare.”

Amendamentul 29

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 15

Articolul 14 alineatul (2) (Directiva 97/67/CE)

(2) Prestatorii serviciului universal ţin conturi separate în cadrul sistemelor lor interne de contabilitate pentru a face clar diferenţa între serviciile şi produsele care primesc sau contribuie la compensarea financiară pentru costurile nete ale serviciului universal şi acele servicii şi produse care nu fac acest lucru. Această separare contabilă permite statelor membre să calculeze costul net al serviciului universal. Asemenea sisteme interne de contabilitate operează pe baza unor principii ale contabilităţii costurilor aplicate constant şi justificabile din punct de vedere obiectiv.

(2)Prestatorii serviciului universal ţin conturi separate în cadrul sistemelor lor interne de contabilitate pentru a face clar diferenţa între serviciile şi produsele care fac parte din serviciul universal şi primesc sau contribuie la compensarea financiară pentru costurile nete ale prestării serviciului universal, pe de o parte, şi, pe de altă parte, serviciile şi produsele care nu fac acest lucru. Asemenea sisteme interne de contabilitate operează pe baza unor principii ale contabilităţii costurilor aplicate constant şi justificabile din punct de vedere obiectiv.

Justification

Clarifying amendment.

Amendamentul 30

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 15

Articolul 14 alineatul (3a) (nou) (Directiva 97/67/CE)

 

(3a) În cazul în care un stat membru continuă să rezerve anumite servicii astfel cum este prevăzut la articolul 7 alineatul (5a), prestatorul serviciului universal ţine conturi separate în cadrul sistemului său intern de contabilitate, cel puţin pentru fiecare serviciu din sectorul rezervat. Conturile pentru serviciile nerezervate ar trebui să distingă clar între serviciile care fac parte din serviciul universal şi serviciile care nu fac parte din serviciul universal. Asemenea sisteme interne de contabilitate operează pe baza unor principii de contabilizare a costurilor, justificabile din punct de vedere obiectiv.

Justification

It seems justified to impose such accounting system to the universal service provider when it receives specific financing. For instance, it is logical to keep separate accounts as long as a reserved area is provided.

Amendamentul 31

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 15

Articolul 14 alineatul (7) (Directiva 97/67/CE)

(7) La cerere, informaţiile contabile detaliate provenind din aceste sisteme sunt puse, în mod confidenţial, la dispoziţia autorităţii naţionale de reglementare şi a Comisiei.

(7) La cerere, informaţiile contabile detaliate provenite de la aceste sisteme se pun la dispoziţia autorităţii naţionale de reglementare şi a Comisiei în mod confidenţial, astfel cum este prevăzut la articolul 22 litera (a).

Justification

It is necessary to specify the conditions under which the universal service provider must make accounting information available to the national regulatory authority, by reference to article 22 a.

Amendamentul 32

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 16

Articolul 19 alineatul (2) (Directiva 97/67/CE)

Statele membre adoptă măsuri pentru a garanta că procedurile prevăzute la primul paragraf permit o soluţionare echitabilă şi rapidă a litigiilor, punând la dispoziţie, dacă acest lucru se justifică, un sistem de rambursare şi/sau de compensare.

Statele membre adoptă măsuri pentru a garanta că procedurile prevăzute la primul paragraf permit o soluţionare echitabilă şi rapidă a litigiilor, punând la dispoziţie un sistem de rambursare şi/sau de compensare.

Justification

In order to be sure that consumers are compensated for loss and damage of postal items, a reimbursement scheme is to be provided.

Amendamentul 33

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 20

Articolul 22a alineatul (2) (Directiva 97/67/CE)

(2) Întreprinderile furnizează aceste informaţii cu promptitudine, la cerere, în limitele de timp şi la nivelul de detaliere solicitat de autoritatea naţională de reglementare. Aceste informaţii sunt proporţionale cu nevoile acesteia pentru îndeplinirea sarcinilor sale. Autoritatea naţională de reglementare prezintă motivele care justifică cererea sa de informaţii.

(2) Întreprinderile furnizează aceste informaţii cu promptitudine, la cerere, şi în mod confidenţial în limitele de timp şi la nivelul de detaliere solicitat de autoritatea naţională de reglementare. Aceste informaţii sunt proporţionale cu nevoile acesteia pentru îndeplinirea sarcinilor sale şi nu sunt utilizate în alte scopuri decât cele pentru care au fost solicitate. Autoritatea naţională de reglementare prezintă motivele care justifică cererea sa de informaţii.

Justification

NRAs’ requests of information must happen within the limits of confidence and the exact exercise of their tasks.

Those are reasonable precautions allowing postal operators to be confident on the righteous use by NRA of the information requested.

Amendamentul 34

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 21

Articolul 23 (Directiva 97/67/CE)

La fiecare trei ani, iar pentru prima dată la 31 decembrie 2011 cel târziu, Comisia prezintă un raport Parlamentului European şi Consiliului privind aplicarea prezentei directive, cuprinzând informaţiile corespunzătoare despre progresele din sectorul poştal, în special cu privire la aspectele economice, sociale, aspectele privind ocuparea forţei de muncă şi cele tehnologice, precum şi calitatea serviciului. Raportul este însoţit, după caz, de propuneri adresate Parlamentului European şi Consiliului.

La fiecare trei ani, iar pentru prima dată la 31 decembrie 2014 cel târziu, Comisia prezintă un raport Parlamentului European şi Consiliului privind aplicarea prezentei directive, cuprinzând informaţiile corespunzătoare despre progresele din sectorul poştal, în special cu privire la aspectele economice, sociale, aspectele privind ocuparea forţei de muncă şi cele tehnologice, precum şi calitatea serviciului. Raportul este însoţit, după caz, de propuneri adresate Parlamentului European şi Consiliului.

Justification

To align the procedural/technical deadline to the new date of full market opening.

Amendamentul 35

ARTICOLUL 2 ALINEATUL (1) PRIMUL PARAGRAF

Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 31 decembrie 2008. Statele membre comunică de îndată Comisiei textele acestor dispoziţii şi un tabel de concordanţă între respectivele dispoziţii şi prezenta directivă.

Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 31 decembrie 2011. Statele membre comunică de îndată Comisiei textele acestor dispoziţii şi un tabel de concordanţă între respectivele dispoziţii şi prezenta directivă.

Justification

To align the procedural/technical deadline to the new date of full market opening.

PROCEDURĂ

Titlu

Realizarea pieţei interne a serviciilor poştale ale Comunităţii

Referinţe

COM(2006)0594 - C6-0354/2006 - 2006/0196(COD)

Comisia competentă în fond

TRAN

Aviz emis de către

Data anunţului în plen

ITRE

14.11.2006

 

 

 

Raportor pentru aviz :

Data numirii

Hannes Swoboda

28.11.2006

 

 

Examinare în comisie

20.3.2007

3.5.2007

3.5.2007

 

Data adoptării

3.5.2007

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

30

7

3

Membri titulari prezenţi la votul final

Šarūnas Birutis, Renato Brunetta, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Silvia Ciornei, Pilar del Castillo Vera, Lena Ek, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, David Hammerstein, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Romana Jordan Cizelj, Romano Maria La Russa, Pia Elda Locatelli, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Andres Tarand, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Etelka Barsi-Pataky, Ivo Belet, Philip Dimitrov Dimitrov, Robert Goebbels, Satu Hassi, Eija-Riitta Korhola, Erika Mann, John Purvis, Hannes Swoboda, Silvia-Adriana Ţicău

Membri supleanţi (articolul 178 alineatul (2)) prezenţi la votul final

Zuzana Roithová

  • [1]  Nepublicat încă în JO.

AVIZ al Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor (11.5.2007)

destinat Comisiei pentru transport şi turism

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 97/67/CE cu privire la realizarea integrală a pieţei interne a serviciilor poştale ale Comunităţii

(COM(2006)0594 – C6‑0354/2006 – 2006/0196(COD))

Raportor pentru aviz: Konstantinos Hatzidakis

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

The Commission's proposal to amend the Postal Services Directive aims at completing the internal market on postal services while at the same time guaranteeing the provision of universal services for commercial users, SMEs and consumers. Postal Services may be portrayed as one of the cornerstones of the internal market. Their efficient functioning promotes cross-border trading within the EU, especially with respect to alternative forms of commerce, such as e-commerce.

The opening of the market should not affect in a negative manner the provision of universal services within the Member States and across the EU. On the contrary, Member States should have the possibility to select one or more universal service providers for part or the total of the national territory, as well as for the various elements of the universal services. In particular, this is more important for remote and isolated areas as well as for vulnerable consumers, such as disabled people. In parallel, Member States must guarantee that universal service provision will be based on the principles of transparency, non-discrimination and proportionality, having thus the minimum effect on the distortion of the internal market.

The proposal provides Member States with flexibility on the financing of the universal services by suggesting a variety of already established financing mechanisms in the Member States. Member States may also use a combination of these mechanisms, or even implement alternative financing methods, as long as they are in accordance with existing EU legislation. Nevertheless, some stakeholders have expressed their concerns on the inadequacy of the proposed mechanisms to safeguard the provision of universal services within an internal market. The Commission should therefore provide Member States with more detailed guidelines on the calculation of net costs and the financing methods used, in order to truly promote the internal market. Furthermore, in view of the specificities of certain Member States and the need to ensure sustainability of universal services, the Commission in cooperation with the stakeholders should guarantee a better assessment of the proposed financing mechanisms before moving forward to the full opening of the market.

The proposal moves also a step closer to consumer protection as it not only aims at safeguarding the provision of universal services, but also provides consumers with more information on the service provision, a strengthened complaint mechanism and a compensation system. However, further clarity is needed in the proposal with regards to the obligations of postal service providers towards commercial users and consumers, as well as the role of the aforementioned in the financing mechanism for universal services. Moreover, special attention should be given to consumer groups highly depended on postal services, such as blind and partially sighted.

Furthermore, the Commission attempts to clarify the role of national regulatory authorities, by providing for their continuous monitoring of the implementation of the Directive. National regulatory authorities should be in close contact with the stakeholders of the postal sector through the establishment of open, transparent and non-discriminatory mechanisms of consultation.

For the benefit of the EU market, the creation of a European regulatory authority should be considered. This would allow national regulatory authorities to exchange information on the implementation of the Directive, the technical specificities of the markets and the financing mechanisms used in the EU after transposition of the Directive.

Finally, to achieve a fully operational internal market with high quality universal services and consumer protection, it is important to maintain a uniform implementation deadline across the EU. This way, risks of imbalance in the European postal market and of jeopardising the high quality of universal services will be minimised.

AMENDAMENTE

Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor recomandă Comisiei pentru transport şi turism, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Text propus de ComisieAmendamentele Parlamentului

Amendamentul 1

CONSIDERENTUL 3A (nou)

 

(3a) Potrivit Eurobarometrului nr. 219 din octombrie 2006, serviciile poştale se situează printre serviciile de interes economic general cele mai bine cotate de publicul european, cu un procent de 77% de opinii pozitive.

Justification

It is important to show that the postal services are appreciated by the public, and ensuring they continue to perform effectively must be one of our central concerns.

Amendamentul 2

CONSIDERENTUL 6

(6) Rezoluţia Parlamentului European din 2 februarie 2006 a subliniat importanţa economică şi socială a unor servicii poştale eficiente şi rolul important al acestora în cadrul Strategiei de la Lisabona, indicând faptul că măsurile de reformă luate până acum au determinat evoluţii pozitive semnificative în sectorul poştal, alături de creşterea calităţii, a eficienţei, precum şi de o mai mare axare pe satisfacerea nevoilor consumatorilor.

 

(6) Rezoluţia Parlamentului European din 2 februarie 2006 a subliniat importanţa economică şi socială a unor servicii poştale eficiente şi rolul important al acestora în cadrul Strategiei de la Lisabona, indicând faptul că măsurile de reformă luate până acum au determinat evoluţii pozitive semnificative în sectorul poştal, alături de creşterea calităţii, a eficienţei, precum şi de o mai mare axare pe satisfacerea nevoilor consumatorilor. Având în vedere evoluţiile divergente uneori în mod vizibil ale obligaţiilor privind serviciul universal în statele membre, rezoluţia respectivă invita Comisia ca, în efectuarea studiului prospectiv, să îşi axeze eforturile pe calitatea prestării serviciului universal şi pe finanţarea viitoare a acestuia şi să propună, ca parte integrantă a studiului, o definiţie a serviciului universal, a domeniului său de aplicare, precum şi o finanţare adecvată.

Justification

Reference should be made to the very specific points which the Commission was asked to address, in Parliament's Resolution of 2 February 2006 on the application of the Postal Directive, as it prepared to begin work on its prospective study

Amendamentul 3

CONSIDERENTUL 13

(13) Creşterea competitivităţii ar trebui să permită în continuare sectorului poştal să fie integrat în modurile alternative de comunicare şi să permită îmbunătăţirea calităţii serviciilor furnizate unor utilizatori din ce în ce mai exigenţi.

(13) Creşterea competitivităţii ar trebui să permită în continuare sectorului poştal să fie integrat în modurile alternative de comunicare şi să permită îmbunătăţirea calităţii serviciilor furnizate unor utilizatori din ce în ce mai exigenţi. O mai mare deschidere a pieţei va continua să fie benefică, în special, întreprinderilor mici şi mijlocii şi consumatorilor, atât în calitate de expeditori, cât şi de destinatari ai corespondenţei, prin îmbunătăţirea calităţii, creşterea gamei de servicii, reducerile de preţ, serviciile inovatoare şi modelele comerciale.

Justification

Specific advantages for consumers should be highlighted. In particular, as mail sent by consumers and only represents a small share of the total mail (approx.10%), as compared to the remaining mail sent by business, consumer benefits should be explained both from the sending and the receiving end (often paid by the consumers either directly, e.g. bank statements, electronic commerce purchasing or indirectly).

Amendamentul 4

CONSIDERENTUL 14A (nou)

(14a) Termenul „utilizatori” include consumatorii individuali şi entităţile comerciale care folosesc servicii universale, cu excepţia cazurilor în care se prevede altfel în Directiva 97/67/CE.

Justification

Clarifying the definition of the term "users" in the Directive shall assist in the adoption of a coherent vocabulary in line with the one used in the previous Postal Services Directives.

Amendamentul 5

CONSIDERENTUL 14B (nou)

 

(14b) Serviciul universal, astfel cum este prevăzut de prezenta directivă, asigură, de regulă, o ridicare şi o livrare de corespondenţă la domiciliul sau sediul fiecărei persoane fizice sau juridice, în fiecare zi lucrătoare,inclusiv în regiunile îndepărtate sau slab populate.

Justification

It is necessary to further clarify that the directive guarantees the five days a week postal service in remote or sparsely-populated areas.

Amendamentul 6

CONSIDERENTUL 16

(16) Este important ca utilizatorii să fie pe deplin informaţi cu privire la serviciile universale prestate şi ca întreprinderile care prestează servicii poştale să fie informate cu privire la drepturile şi obligaţiile prestatorului (prestatorilor) serviciului universal. Statele membre asigură informarea pe deplin a consumatorilor cu privire la caracteristicile şi accesibilitatea serviciilor specifice prestate. Totuşi, în concordanţă cu flexibilitatea sporită a statelor membre de a asigura prestarea serviciului universal în alte moduri decât desemnarea prestatorului (prestatorilor) serviciului universal, este necesar să se acorde acestora flexibilitatea de a decide asupra modului în care aceste informaţii sunt puse la dispoziţia publicului.

(16) Este important ca utilizatorii să fie pe deplin informaţi cu privire la serviciile universale prestate şi ca întreprinderile care prestează servicii poştale să fie informate cu privire la drepturile şi obligaţiile prestatorului (prestatorilor) serviciului universal. Statele membre asigură informarea pe deplin a consumatorilor cu privire la caracteristicile şi accesibilitatea serviciilor specifice prestate. Autorităţile naţionale de reglementare ar trebui să se asigure că toate aceste informaţii sunt puse la dispoziţia publicului. Totuşi, în concordanţă cu flexibilitatea sporită a statelor membre de a asigura prestarea serviciului universal în alte moduri decât desemnarea prestatorului (prestatorilor) serviciului universal, este necesar să se acorde acestora flexibilitatea de a decide asupra modului în care aceste informaţii sunt puse la dispoziţia publicului.

Justification

Clarification is needed on what information should be available to the different users. However, it is important to safeguard the users' right to information, through monitoring of the national regulatory authorities.

Amendamentul 7

CONSIDERENTUL 18

(18) Este posibil ca în anumite state membre să fie în continuare necesară finanţarea externă a costului net rezidual al serviciului universal. În consecinţă, trebuie clarificate în mod explicit, în măsura în care este necesar şi se justifică în mod corespunzător, opţiunile disponibile pentru finanţarea serviciului universal, lăsând în acelaşi timp la latitudinea statelor membre să aleagă mecanismele financiare care trebuie aplicate. Aceste opţiuni includ utilizarea procedurilor de achiziţii publice, precum şi, în cazurile în care obligaţiile privind serviciul universal atrag costuri nete ale serviciului universal şi reprezintă o povară pentru prestatorul desemnat, o compensaţie pentru servicii publice şi o repartizare a costurilor între prestatori şi/sau utilizatori, într-un mod transparent, prin intermediul plăţii unor contribuţii într-un fond de compensare. Statele membre pot recurge şi la alte mijloace de finanţare autorizate de legislaţia comunitară, în măsura în care acestea sunt compatibile cu prezenta directivă; de exemplu, statele membre pot decide alocarea, integrală sau parţială, a profitului pe care prestatorii serviciului universal îl obţin din activităţi care nu ţin de domeniul serviciului universal pentru finanţarea costului net al serviciului universal.

(18) Este posibil ca în anumite state membre să fie în continuare necesară finanţarea externă a costului net rezidual al serviciului universal. În consecinţă, trebuie clarificate în mod explicit, în măsura în care este necesar şi se justifică în mod corespunzător, opţiunile disponibile pentru finanţarea serviciului universal, lăsând în acelaşi timp la latitudinea statelor membre să aleagă mecanismele financiare care trebuie aplicate. Aceste opţiuni includ utilizarea procedurilor de achiziţii publice, precum şi, în cazurile în care obligaţiile privind serviciul universal atrag costuri nete ale serviciului universal şi reprezintă o povară pentru prestatorul desemnat, o compensaţie pentru servicii publice şi o repartizare a costurilor între prestatori şi/sau utilizatori, într-un mod transparent, prin intermediul plăţii unor contribuţii într-un fond de compensare. Statele membre ar trebui să scutească utilizatorii de servicii prestate la un tarif unitar de la plata contribuţiei la fondul de compensare. Aceste mijloace alternative de finanţare sunt suficiente pentru a asigura finanţarea oricăror costuri reziduale nete ale serviciului universal.

Justification

Individual consumers and SMEs should not participate in the financing of the compensation fund directly, as this may entail an unjustified burden to them for the provision of universal services. Moreover, financing the net costs of the universal service provision through profits made by the universal service provider(s) from other activities the provider(s) may pursue constitutes an unfair burden vis à vis other operators and could distort competition.

Amendamentul 8

CONSIDERENTUL 20

(20) Principiile de transparenţă, nediscriminare şi proporţionalitate, înscrise în Directiva 97/67/CE, trebuie să fie aplicate în continuare oricărui mecanism de finanţare, iar orice decizie din acest domeniu trebuie să se bazeze pe criterii transparente, obiective şi uşor de verificat. În special, costul net al serviciului universal se calculează, sub responsabilitatea autorităţii naţionale de reglementare, ca diferenţa dintre costul net suportat de un prestator desemnat care este supus obligaţiilor privind serviciul universal şi cel suportat de un prestator care nu este supus acestor obligaţii. Calculul trebuie să ia în considerare toate elementele corespunzătoare, inclusiv beneficiile comerciale de care s-a bucurat prestatorul desemnat al serviciului universal, dreptul de a realiza un profit rezonabil şi măsurile de stimulare a rentabilităţii.

(20) Principiile de transparenţă, nediscriminare şi proporţionalitate, înscrise în Directiva 97/67/CE, trebuie să fie aplicate în continuare oricărui mecanism de finanţare şi oricărei metode de calcul al costului net al serviciului universal. Orice decizie din acest domeniu trebuie să se bazeze pe criterii transparente, obiective şi uşor de verificat. În special, costul net al serviciului universal se calculează, sub responsabilitatea autorităţii naţionale de reglementare, ca diferenţa dintre costul net suportat de un prestator desemnat care este supus obligaţiilor privind serviciul universal şi cel suportat de un prestator care nu este supus acestor obligaţii. Calculul trebuie să ia în considerare toate elementele corespunzătoare, inclusiv beneficiile comerciale de care s-a bucurat prestatorul desemnat al serviciului universal, dreptul de a realiza un profit rezonabil şi măsurile de stimulare a rentabilităţii.

Justification

It is necessary to apply the principles of transparency, non-discrimination and proportionality not only to the application of financing mechanisms of universal services, but also to the calculation of the net costs of universal services. This, combined with further clarification on the actual methods of calculating, will eventually lead to further legal certainty in national markets, without delaying the implementation and transposition of the Directive, and thus assisting in the creation of a internal market for postal services.

Amendamentul 9

CONSIDERENTUL 22

(22) Într‑un mediu în care mai multe întreprinderi poştale prestează servicii în domeniul serviciului universal, este indicat să li se solicite tuturor statelor membre să evalueze posibilitatea ca anumite elemente ale infrastructurii poştale sau anumite servicii furnizate de prestatori ai serviciului universal să devină accesibile şi pentru alţi operatori care prestează servicii similare, pentru a promova o concurenţă eficientă şi/sau pentru a proteja utilizatorii şi consumatorii, garantând calitatea generală a serviciului poştal. Întrucât situaţia juridică şi comercială a acestor servicii diferă de la un stat membru la altul, trebuie doar să li se solicite statelor membre să adopte o decizie documentată cu privire la necesitatea, tipul de instrument de reglementare şi măsura în care trebuie aplicat, inclusiv, dacă este cazul, la repartizarea costurilor. Această dispoziţie nu aduce atingere dreptului statelor membre de a adopta măsuri care să asigure accesul la reţeua poştală publică, în mod transparent şi fără discriminare.

(22) Într‑un mediu în care mai multe înterprinderi poştale prestează servicii în domeniul serviciului universal, este necesar să li se ceară tuturor statelor membre să evalueze dacă anumite elemente ale infrastructurii poştale sau anumite servicii furnizate de prestatori ai serviciului universal ar trebui să devină accesibile şi pentru alţi operatori care prestează servicii similare, pentru a promova o concurenţă eficientă şi/sau pentru a proteja utilizatorii, garantând calitatea globală a serviciului poştal. Întrucât situaţia juridică şi comercială a acestor servicii diferă de la un stat membru la altul, trebuie doar să li se solicite statelor membre să adopte o decizie documentată cu privire la necesitatea, tipul de instrument de reglementare şi măsura în care trebuie aplicat, inclusiv, dacă este cazul, la repartizarea costurilor. Această dispoziţie nu aduce atingere dreptului statelor membre de a adopta măsuri care să asigure accesul la reţeua poştală publică, în mod transparent şi fără discriminare.

Justification

The term 'users' includes also 'consumers', therefore using both terms could lead to misinterpretation of the Directive.

Amendamentul 10

CONSIDERENTUL 23

(23) Având în vedere importanţa serviciilor poştale pentru nevăzători sau persoanele cu probleme de vedere, este necesar să se confirme că procesul de deschidere a pieţei nu ar trebui să împiedice continuarea furnizării anumitor servicii gratuite introduse de statele membre pentru nevăzători şi persoanele cu probleme de vedere în conformitate cu obligaţiile internaţionale în vigoare.

(23) Având în vedere importanţa serviciilor poştale pentru nevăzători sau persoanele cu probleme de vedere, este necesar să se confirme că, într‑o piaţă competitivă şi liberalizată, furnizarea de servicii gratuite introduse de statele membre pentru nevăzători şi persoanele cu probleme de vedere ar trebui să fie obligatorie.

Justification

There is a need for clear wording in the revised Directive in order to achieve the continuing provision of the free postal service for blind and partially sighted people in a fully operational single postal market. Such a service should be a cross-border obligation and should not be left solely to Member States.

Amendamentul 11

CONSIDERENTUL 25

(25) Având în vedere caracteristicile naţionale specifice, implicate în reglementarea condiţiilor în care prestatorul existent al serviciului universal trebuie să funcţioneze într-un cadru perfect competitiv, este indicat să se ofere în continuare statelor membre, libertatea de a decide asupra celei mai bune modalităţi de monitorizare a subvenţiilor încrucişate.

eliminat

Amendamentul 12

CONSIDERENTUL 25a (nou)

(25a) După ce a primit suficiente informaţii cu privire la pieţele poştale naţionale, de la autorităţile naţionale de reglementare, Comisia ar trebui să stabilească linii directoare privind calculul costurilor nete ale serviciilor universale şi aplicarea mecanismului (mecanismelor) de finanţare propus(e), în special în ceea ce priveşte normele privind concurenţa şi ajutorul de stat.

Justification

The Commission proposal as it currently stands does not provide sufficient guidelines to Member States, either on the calculation of the universal services' net costs, or on the financing mechanisms of the universal services. This may lead to legal uncertainty in national markets delaying the implementation and transposition of the Directive, and thus have a direct effect on the creation of an internal market for postal services.

Amendamentul 13

CONSIDERENTUL 26a (nou)

 

(26 a) În vederea consolidării siguranţei juridice şi a facilitării deciziilor de investiţii ale tuturor operatorilor poştali, Comisia ar trebui să stabilească linii directoare privind aplicarea normelor din domeniul concurenţei şi a normelor privind ajutorul de stat în sectorul poştal, prin intermediul unei comunicări interpretative sau prin alte mijloace, cât şi linii directoare privind principiile de repartizare a costurilor stabilite la articolul 14 alineatul (3). Mai mult, cooperarea între autorităţile naţionale de reglementare în vederea dezvoltării în continuare a criteriilor de referinţă şi a liniilor directoare în acest domeniu ar trebui să contribuie la aplicarea armonizată a acestor norme.

Justification

Monitoring State aid and cross-subsidisation under the EC Treaty is the exclusive competence of the European Commission. Allowing Member States to decide how to monitor cross-subsidisation is contrary to the system established by the Treaty. However, there is a clear need in the market for guidance from the Commission on how best to apply the competition rules (including the rules on State aid) to the postal sector. The Commission should therefore adopt a notice on the application of the competition rules (including the rules on State aid) to the postal sector. See the proposed amendment of Article 23.

Amendment 14

RECITAL 27

(27) În conformitate cu reglementările în vigoare din alte sectoare de servicii şi în vederea consolidării protecţiei consumatorilor, este oportun să nu se mai limiteze aplicarea principiilor minime privind procedurile de tratare a plângerilor la prestatorii serviciului universal. Pentru a creşte eficacitatea procedurilor de tratare a plângerilor, este indicat ca prezenta directivă să încurajeze utilizarea procedurilor extrajudiciare de soluţionare a litigiilor, astfel cum sunt stabilite în Recomandarea 98/257/CE a Comisiei din 30 martie 1998 privind principiile aplicabile organismelor responsabile cu soluţionarea extrajudiciară a litigiilor în materie de consum şi în Recomandarea Comisiei din 4 aprilie 2001 privind principiile care se aplica organismelor pentru soluţionarea pe cale extrajudiciară, prin consens, a litigiilor privind furnizarea de servicii consumatorilor. Interesele consumatorilor ar fi astfel promovate printr-o interoperabilitate consolidată între operatori, care decurge din accesul la anumite elemente de infrastructură şi servicii şi cerinţa de cooperare între autorităţile naţionale de reglementare şi organele de protecţie a consumatorilor.

(27) În conformitate cu reglementările în vigoare din alte sectoare de servicii şi în vederea consolidării protecţiei consumatorilor, este oportun să nu se mai limiteze aplicarea principiilor minime privind procedurile de tratare a plângerilor la prestatorii serviciului universal. Pentru a creşte eficacitatea procedurilor de tratare a plângerilor, este indicat ca prezenta directivă să încurajeze utilizarea procedurilor extrajudiciare de soluţionare a litigiilor, astfel cum sunt stabilite în Recomandarea 98/257/CE a Comisiei din 30 martie 1998 privind principiile aplicabile organismelor responsabile cu soluţionarea extrajudiciară a litigiilor în materie de consum şi în Recomandarea Comisiei din 4 aprilie 2001 privind principiile care se aplica organismelor pentru soluţionarea pe cale extrajudiciară, prin consens, a litigiilor privind furnizarea de servicii consumatorilor. Interesele consumatorilor ar fi astfel promovate printr-o interoperabilitate consolidată între operatori, care decurge din accesul la anumite elemente de infrastructură şi servicii şi cerinţa de cooperare între autorităţile naţionale de reglementare şi organele de protecţie a consumatorilor. Pentru ca rezolvarea extrajudiciară a litigiilor să fie posibilă, trebuie inversată sarcina probei, astfel încât prestatorii serviciului universal să fie cei care trebuie să dovedească că şi-au îndeplinit pe deplin obligaţiile.

Amendamentul 15

CONSIDERENTUL 32

(32) Pentru îndeplinirea sarcinilor care le revin în conformitate cu prezenta directivă, autorităţile naţionale de reglementare ar trebui, dacă este necesar, să-şi coordoneze propriile acţiuni cu cele ale organelor de reglementare din alte state membre şi cu cele ale Comisiei. O astfel de coordonare ar favoriza dezvoltarea pieţei interne a serviciilor poştale şi aplicarea coerentă, în toate statele membre, a dispoziţiilor din prezenta directivă, în special în domeniile în care legislaţia naţională privind punerea în aplicare a legislaţiei comunitare acordă autorităţilor naţionale de reglementare competenţe discreţionare considerabile de aplicare a normelor corespunzătoare. Această cooperare ar putea avea loc, inter alia, în cadrul comitetului instituit de Directiva 97/67/CE sau al unui grup format din autorităţi europene de reglementare. Statele membre ar trebui să desemneze autorităţile naţionale de reglementare în scopul prezentei directive.

(32) Pentru îndeplinirea sarcinilor care le revin în conformitate cu prezenta directivă, autorităţile naţionale de reglementare ar trebui să facă schimb de cele mai bune practici şi să-şi coordoneze propriile acţiuni cu cele ale organelor de reglementare din alte state membre şi cu cele ale Comisiei. O astfel de coordonare ar favoriza dezvoltarea pieţei interne a serviciilor poştale şi aplicarea coerentă, în toate statele membre, a dispoziţiilor din prezenta directivă, în special în domeniile în care legislaţia naţională privind punerea în aplicare a legislaţiei comunitare acordă autorităţilor naţionale de reglementare competenţe discreţionare considerabile de aplicare a normelor corespunzătoare. Această cooperare ar putea avea loc, inter alia, în cadrul comitetului instituit de Directiva 97/67/CE sau al unui grup format din autorităţi europene de reglementare. În raportul său periodic prezentat Parlamentului European şi Consiliului privind punerea în aplicare a prezentei directive, Comisia ar trebui să examineze necesitatea dezvoltării în continuare a unei autorităţi de reglementare europene operaţionale pentru serviciile poştale. Statele membre ar trebui să desemneze autorităţile naţionale de reglementare în scopul prezentei directive.

Justification

The Commission should examine the competence and functioning of a European regulatory authority, as a platform for national regulatory authorities to exchange measures of administrative cooperation and benchmarking and as the European Commission's advisory body on technical issues and the better implementation and monitoring of compliance to Community legislation at the national level. Similar arrangements have been made in the case of the telecoms, financial and energy sectors.

Amendamentul 16

CONSIDERENTUL 33

(33) Pentru a se achita în mod eficient de sarcinile care le revin, autorităţile naţionale de reglementare trebui să colecteze informaţii de la actorii de pe piaţă. Solicitările lor de informaţii ar trebuie să fie proporţionate şi nu ar trebui să constituie o povară prea mare pentru întreprinderi. Comisia poate fi, de asemenea, nevoită să colecteze astfel de informaţii pentru a‑şi putea îndeplini obligaţiile care îi revin în conformitate cu legislaţia comunitară.

(33) Pentru a se achita în mod eficent de sarcinile care le revin, autorităţile naţionale de reglementare trebui să colecteze informaţii de la actorii de pe piaţă. Solicitările lor de informaţii ar trebuie să fie proporţionate şi nu ar trebui să constituie o povară prea mare pentru întreprinderi. Comisia poate fi, de asemenea, nevoită să adune astfel de informaţii pentru a-şi putea îndeplini obligaţiile care îi revin în conformitate cu legislaţia comunitară. Aceste informaţii ar trebui furnizate la timp şi, dacă este necesar, cu titlu confidenţial, şi ar trebui folosite numai pentru scopul în care au fost solicitate.

Justification

The request of information must, where appropriate, take place within the limits of confidentiality and the exact exercise by national regulatory authorities of their tasks. Otherwise, information provided from postal operators may be used in a manner hampering fair competition within an internal market.

Amendamentul 17

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 2 LITERA (-A) (nou)
Articolul 2 punctul 2 (Directiva 97/67/CE)

 

(-a) punctul 2 se înlocuieşte cu următorul text:

„2. „reţeaua poştală a prestatorului (prestatorilor) serviciului universal” înseamnă sistemul de organizare şi resurse de tot felul utilizate de prestatorul (prestatorii) serviciului universal, în special în următoarele scopuri:

— ridicarea expedierilor poştale, care intră sub incidenţa obligaţiei privind serviciul universal, din punctele de acces de pe teritoriul pentru care presatorul (prestatorii) serviciului universal a(u) fost desemnat (desemnaţi),

— direcţionarea şi gestionarea acestor expedieri de la punctul de acces al reţelei poştale la centrul de distribuţie;

— distribuirea la adresele indicate pe expedieri;”

(Same wording as that of Directive 97/67/EC, with some additions)

Justification

As the provision of various elements of the universal service may be entrusted to one or more service providers (see amended Article 4), who may be public or private, it makes no sense to continue to consider that a public postal network exists. It is more appropriate to refer to the postal network of the universal service provider(s).

Furthermore, the possibility that several universal service providers could be appointed to cover part of the national territory should be included in this definition.

Amendamentul 18

ARTICOLUL (1) PUNCTUL (2) LITERA (-AA) (nouă)
Articolul 2 punctul 3 (Directiva 97/67/CE)

 

(-aa) punctul 3 se înlocuieşte cu următorul text:

3. „puncte de acces” înseamnă facilităţile fizice, inclusiv cutiile poştale puse la dispoziţia publicului, fie pe drumurile publice, fie în localurile prestatorului (prestatorilor) serviciului universal, în care expedierile poştale pot fi încredinţate acestor prestatori;”

(Same wording as that of Directive 97/67/EC, with some additions)

Justification

As the provision of various elements of the universal service may be entrusted to one or more service providers (see amended Article 4), who may be public or private, it makes no sense to continue to consider that a public postal network exists. It is more appropriate to refer to the postal network of the universal service provider(s).

Amendamentul 19

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 2 LITERA (AA) (nouă)
Articolul 2 punctul 7 (Directiva 97/67/CE)

 

(aa) punctul 7 se înlocuieşte cu următorul text:

„7. „obiect de corespondenţă” înseamnă o comunicare în formă scrisă, inclusiv marketingul direct prin corespondenţă, pe orice fel de suport fizic, ce trebuie transportată şi distribuită la adresa indicată de expeditor chiar pe obiectul de corespondenţă sau pe ambalaj. Cărţile, cataloagele, ziarele şi publicaţiile periodice nu sunt considerate obiecte de corespondenţă;”

(Same wording as that of Directive 97/67/EC, with some additions)

Justification

The reference to direct mail gives a clear indication that the specific nature of this sector of the postal market has been recognised in the postal sector.

Amendamentul 20

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 2 LITERA (B)
Articolul 2 punctul 8 (Directiva 97/67/CE)

(b) alineatul (8) se elimină

eliminat

Amendamentul 21

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 2 LITERA (C)
Articolul 2 punctul 20 (Directiva 97/67/CE)

20. „servicii prestate la un tarif unitar” înseamnă servicii poştale pentru care tariful se stabileşte în termenii şi condiţiile generale ale prestatorilor serviciului universal pentru transportul expedierilor poştale individuale.

20. „servicii prestate la un tarif unitar” înseamnă servicii poştale al căror tarif se stabileşte pentru colectarea, sortarea, transportul şi livrarea expedierilor poştale individuale.

Justification

Simplification of the current text. This provides more legal certainty. It defines the single piece tariff concept irrespective of the operator and type of activity it performs.

Amendamentul 22

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 4

Articolul 4 alineatul (1) (Directiva 97/67/CE)

(1) Fiecare stat membru se asigură că prestarea serviciului universal este garantată şi informează Comisia cu privire la progresele realizate în vederea îndeplinirii acestei obligaţii. Comitetul prevăzut la articolul 21 este informat şi monitorizează evoluţia măsurilor luate de statele membre pentru a asigura serviciul universal.

(1) Fiecare stat membru se asigură că prestarea serviciului universal este garantată şi informează Comisia cu privire la progresele realizate în vederea îndeplinirii acestei obligaţii. Fiecare stat membru încredinţează autorităţii sau autorităţilor sale naţionale de reglementare desemnate sarcina de a monitoriza furnizarea detaliată a serviciului. Dacă este cazul, autoritatea respectivă poate impune, după consultarea părţilor interesate, dispoziţii de garantare a serviciului universal în conformitate cu articolul 9. Comitetul prevăzut la articolul 21 este informat şi monitorizează evoluţia măsurilor luate de statele membre pentru a asigura serviciul universal.

Justification

Guaranteeing the provision of universal services is crucial. It is thus important for the national regulatory authorities to not only be responsible for the monitoring of the postal market, but also for guaranteeing the universal services' provision, by imposing provisions that will strengthen the establishment of an internal market for postal services.

Amendamentul 23

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 4
Articolul 4 alineatul (2) (Directiva 97/67/CE)

(2) Statele membre pot desemna una sau mai multe întreprinderi ca prestatori ai serviciului universal pentru o parte sau întreg teritoriul naţional şi pentru diferite componente ale serviciului universal. În acel moment, acestea stabilesc, în conformitate cu legislaţia comunitară, drepturile şi obligaţiile atribuite acestor prestatori şi apoi le fac publice. Statele membre iau, în special, măsuri menite să asigure că principiile pe care se bazează condiţiile în care serviciile universale sunt atribuite sunt obiective, nediscriminatorii, proporţionale şi nu creează distorsiuni ale pieţei, şi că desemnarea întreprinderilor ca prestatori ai serviciului universal este limitată în timp. Statele membre informează Comisia cu privire la identitatea prestatorului (prestatorilor) desemnat (desemnaţi).

(2) Statele membre pot desemna una sau mai multe întreprinderi ca prestatori ai serviciului universal pentru o parte sau întreg teritoriul naţional şi pentru diferite componente ale serviciului universal. În acel moment, acestea stabilesc, în conformitate cu legislaţia comunitară, drepturile şi obligaţiile atribuite acestor prestatori şi apoi le fac publice. Statele membre iau, în special, măsuri menite să asigure că principiile pe care se bazează condiţiile în care serviciile universale sunt atribuite sunt obiective, nediscriminatorii, proporţionale şi nu creează distorsiuni ale pieţei, fără a afecta continuitatea serviciului universal poştal, care reprezintă o garanţie a coeziunii sociale şi teritoriale. Statele membre pot solicita ca furnizarea serviciului universal să se extindă pe întreg teritoriul lor naţional. Statele membre informează Comisia cu privire la identitatea prestatorului (prestatorilor) desemnat (desemnaţi).

Justification

In view of the geography of certain Member States (mountain regions, sparsely populated rural areas, etc.), it may be inappropriate to issue regional calls for tender for provision of universal postal service. In fact, awarding universal service to several regional operators would undoubtedly affect the continuity of the public postal service and the quality of the service offered to consumers, as several different operators would be involved in transporting postal items, particularly as regards guaranteed delivery times.

Amendamentul 24

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 5A (nou)
Articolul 5a (nou) (Directiva 97/67/CE)

 

5a. Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 5a

Statele membre pot decide să ofere publicului de pe teritoriul lor servicii suplimentare faţă de cele care intră sub incidenţa obligaţiei privind serviciul universal.”

Justification

Adding this article makes it possible to ensure that all Member State can assign to postal operators public service tasks other than those covered by universal postal service such as newspaper transport and regional development tasks. These tasks are independent of those required under universal service and should not be financed in the same way. A similar provision is included in the electronic communications package.

Amendamentul 25

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 6
Articolul 6 primul paragraf (Directiva 97/67/CE)

Statele membre adoptă măsuri pentru a asigura că utilizatorilor şi întreprinderilor care oferă servicii li se pun la dispoziţie, în mod periodic, informaţii suficient de precise şi actualizate privind caracteristicile speciale ale serviciilor universale oferite, în special în ceea ce priveşte condiţiile generale de acces la aceste servicii, precum şi preţurile şi nivelurile standardelor de calitate. Aceste informaţii se publică într-un mod adecvat.

Statele membre adoptă măsuri pentru a asigura că utilizatorilor şi întreprinderilor care oferă servicii li se pun la dispoziţie, în mod periodic, de către prestatorul (prestatorii) serviciului universal, informaţii suficient de precise şi actualizate privind caracteristicile speciale ale serviciilor universale oferite, în special în ceea ce priveşte condiţiile generale de acces la aceste servicii, precum şi preţurile şi nivelurile standardelor de calitate. Aceste informaţii se publică într-un mod adecvat.

Amendamentul 26

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 8

Articolul 7 alineatul (1) (Directiva 97/67/CE)

(1) Începând de la 1 ianuarie 2009, statele membre nu acordă şi nu menţin în vigoare drepturi exclusive sau speciale pentru crearea sau prestarea de servicii poştale. Statele membre pot finanţa prestarea de servicii universale în conformitate cu unul sau mai multe mijloace prevăzute la alineatele (2), (3) şi (4) sau în conformitate cu orice alt mijloc compatibil cu Tratatul CE.

81) Începând de la 1 ianuarie 2009, statele membre nu acordă şi nu menţin în vigoare drepturi exclusive sau speciale ca mijloc de finanţare a serviciului universal. Statele membre pot finanţa prestarea de servicii universale în conformitate cu unul, mai multe sau o combinaţie a mijloacelor prevăzute la alineatele (2), (3) şi (4) sau în conformitate cu orice alt mijloc compatibil cu Tratatul CE.

Justification

The amendment clarifies the reason for the suppression of exclusive and special rights, which is not the establishment of postal services but the financing of the universal service. In addition, "postal services" is a much wider term than the term "universal services". Finally, the new wording is in line with the title of Chapter 3 (Financing of universal services) and the wording used in Recital 17.

Amendment 27

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 8

Articolul 7 alineatul (4) (Directiva 97/67/CE)

(4) Atunci când costul net este repartizat în conformitate cu alineatul 3 litera (b), statele membre pot stabili un fond de compensare care poate fi finanţat de prestatorii serviciului şi/sau taxele plătite de utilizatori şi este administrat, în acest scop, de un organism independent de beneficiar sau beneficiari. Statele membre pot condiţiona acordarea de autorizaţii prestatorilor serviciului, în conformitate cu articolul 9 alineatul (2), de îndeplinirea obligaţiei de a contribui financiar la acest fond sau de a respecta obligaţiile privind serviciul universal. Se pot finanţa în acest fel numai serviciile prevăzute la articolul 3.

(4) Atunci când costul net este repartizat în conformitate cu alineatul 3 litera (b), statele membre pot stabili un fond de compensare care poate fi finanţat de prestatorii serviciului şi/sau taxele plătite de utilizatori şi este administrat, în acest scop, de un organism independent de beneficiar sau beneficiari. Statele membre ar trebui să scutească utilizatorii de servicii prestate la un tarif unitar de la plata contribuţiei la fondul de compensare. Statele membre pot condiţiona acordarea de autorizaţii prestatorilor serviciului, în conformitate cu articolul 9 alineatul (2), de îndeplinirea obligaţiei de a contribui financiar la acest fond sau de a respecta obligaţiile privind serviciul universal. Se pot finanţa în acest fel numai serviciile prevăzute la articolul 3.

Justification

Individual consumers and SMEs should not participate in the financing of the compensation fund directly, as this may entail an unjustified burden to them for the provision of universal services.

Amendamentul 28

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 10
Articolul 9 alineatul (2) al doilea paragraf a doua liniuţă (Directiva 97/67/CE)

- dacă este necesar, impune cerinţe de calitate, disponibilitate şi performanţă a serviciilor corespunzătoare,

- dacă este necesar, impune cerinţe privind, printre altele, calitatea, disponibilitatea şi performanţa serviciilor corespunzătoare,

Justification

It is necessary to clarify that the Member States have the option of setting up authorisation mechanisms enabling postal service providers to choose between performing one or more universal service obligations and contributing to the funding of the performance of those obligations by the universal service provider. This would allow much greater legal certainty for Member States wishing to create “pay or play” regulation systems.

Member States should also be given the opportunity to create authorisation systems appropriate to specific national situations.

Amendamentul 29

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 10
Articolul 9 alineatul (2) al doilea paragraf liniuţa 3a (nouă) (Directiva 97/67/CE)

 

- să autorizeze prestatorii serviciului universal să aleagă între furnizarea unuia sau a mai multor elemente ale serviciului universal şi realizarea unei contribuţii financiare la mecanismele de repartizare a costurilor prevăzute la articolul 7, în vederea finanţării furnizării acestor elemente.

Justification

It is necessary to clarify that the Member States have the option of setting up authorisation mechanisms enabling postal service providers to choose between performing one or more universal service obligations and contributing to the funding of the performance of those obligations by the universal service provider. This would allow much greater legal certainty for Member States wishing to create “pay or play” regulation systems.

Member States should also be given the opportunity to create authorisation systems appropriate to specific national situations.

Amendamentul 30

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 10
Articolul 9 alineatul (2) al treilea paragraf a doua liniuţă (Directiva 97/67/CE)

- pentru aceleaşi cerinţe de calitate, disponibilitate şi performanţă, impune unui prestator al serviciului obligaţii privind serviciul universal şi, în acelaşi timp, contribuţii financiare la mecanismul de repartizare a costurilor;

- pentru aceleaşi cerinţe de calitate, disponibilitate şi performanţă, impune unui prestator al serviciului obligaţii privind serviciul universal şi, în acelaşi timp, contribuţii financiare la un mecanism pentru repartizarea costurilor respectivelor obligaţii;

Justification

In order to create the legal certainty necessary for the establishment of a proportionate authorisation system and for a cost-sharing mechanism compatible with Treaty rules, it needs to be specified that the postal service providers’ financial contribution to that mechanism may only serve to finance the costs of performance of the same universal service obligations which they would have had to perform.

Amendamentul 31

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 14 LITERA (A)
Articolul 12 prima liniuţă (Directiva 97/67/CE)

- preţurile trebuie să fie accesibile şi trebuie să fie la un nivel la care toţi utilizatorii au acces la serviciile furnizate. Statele membre pot menţine sau introduce servicii poştale gratuite pentru nevăzători şi persoanele cu probleme de vedere,

- preţurile trebuie să fie accesibile şi trebuie să fie la un nivel la care toţi utilizatorii au acces la serviciile furnizate, indiferent de localizarea geografică şi în funcţie de condiţiile naţionale specifice. State membre publică normele şi criteriile pentru asigurarea accesibilităţii din punct de vedere economic la nivel naţional. Autorităţile naţionale de reglementare monitorizează toate modificările de preţ şi publică rapoarte periodice. Statele membre garantează prestarea serviciilor poştale gratuite pentru uzul nevăzătorilor şi al persoanelor cu probleme de vedere,

Justification

Together with physical and geographical access, the price of the universal postal services is key in guaranteeing access to these services. Affordability needs to be therefore guaranteed through the monitoring and intervention of the National regulatory authorities in order for postal services to continue being accessible in the future.

Amendamentul 32

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 14 LITERA (B)
Articolul 12 a doua liniuţă (Directiva 97/67/CE)

- preţurile trebuie stabilite în funcţie de costuri şi trebuie să stimuleze creşterea eficienţei; atunci când este necesar din motive legate de interesul public, statele membre pot decide ca un tarif uniform să fie aplicat serviciilor prestate la un tarif unitar şi altor expedieri pe întreg teritoriul lor naţional şi/ sau pe teritoriile altor state membre;

- preţurile trebuie stabilite în funcţie de costuri şi trebuie să stimuleze creşterea eficienţei; prestatorii serviciului universal îşi pot adapta tarifele din domeniul serviciului universal pentru a satisface cererea de pe diferite pieţe, ţinând seama de diversele costuri şi niveluri ale concurenţei; atunci când este necesar din motive legate de interesul public, statele membre pot decide ca un tarif uniform să fie aplicat, de exemplu, serviciilor prestate la un tarif unitar şi altor expedieri pe întreg teritoriul lor naţional şi/ sau pe teritoriile altor state membre;”

Justification

(First paragraph of justification does not apply to EN text).

In an ever more competitive environment, the universal service provider must strike a balance, when setting prices for services forming part of the universal service, between cost-oriented prices and elasticity of demand, in order to be a contender in the most competitive market sectors.

Amendamentul 33

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 14 LITERA (BA) (nouă)
Articolul 12 liniuţa 2b (nouă) (Directiva 97/67/CE)

 

(ba) Se introduce următorul text după liniuţa 2a:

 

„- impunerea unui tarif uniform în conformitate cu paragraful anterior nu exclude dreptul prestatorului (prestatorilor) serviciului universal de a aplica, în mod voluntar, tarife uniforme sau de a încheia acorduri individuale de preţ cu clienţii.”

(Same wording as that of Directive 97/67/CE, with some additions)

Justification

Universal service providers should be allowed to continue applying uniform tariffs on a voluntary basis, within the limits of cost-orientation.

Amendamentul 34

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 15
Articolul 14 alineatul (1) (Directiva 97/67/CE)

(1) Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că sistemul de contabilitate a serviciului universal funcţionează în conformitate cu dispoziţiile prevăzute la prezentul articol.

(1) În cazul în care un stat membru pune în practică unul dintre mecanismele de finanţare prevăzute la articolul 7 alineatele (2)-(4), la cererea prestatorului serviciului universal, acesta ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că sistemul de contabilitate a serviciului universal funcţionează în conformitate cu dispoziţiile prevăzute la prezentul articol.

Justification

It seems reasonable to require a universal service provider which receives financing to present a separate set of accounts clearly distinguishing the universal service products.

In the absence of a reserved sector, separate accounting is still useful in cases where other funding mechanisms are put in place (compensation funds, public subsidies, direct taxation), in order to ensure that the funding received genuinely reflects the net cost of the universal service.

On the other hand, where a reserved sector exists, it is logical to retain separate accounting to permit checking for cross-subsidies.

Amendamentul 35

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 15
Articolul 14 alineatul (3) litera (b) punctul (iiia) (nou) (Directiva 97/67/CE)

 

(iiia) costurile comune necesare prestării de servicii universale şi neuniversale pot să nu fie alocate în totalitate serviciilor universale; se aplică aceiaşi factori de cost atât serviciilor universale, cât şi serviciilor neuniversale.

Justification

Some Member States allow the incumbent universal service operators to allocate all common costs – or a significant share thereof – to the universal services although, by their nature, these costs are necessary to provide both universal services and non-universal services. Such practices will artificially increase the cost of universal services, which can lead to increased financing and increased postal tariffs. Furthermore, such practices will reduce the costs of non-universal services. This in turn allows the incumbent universal service operators to significantly lower the prices of these services, to the detriment of competition in this market. Therefore, common costs must be allocated in a non-discriminatory manner.

Amendamentul 36

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 15
Articolul 14 alineatul (7) (Directiva 97/67/CE)

(7) La cerere, informaţiile contabile detaliate provenind din aceste sisteme sunt puse, în mod confidenţial, la dispoziţia autorităţii naţionale de reglementare şi a Comisiei.

(7) La cerere, informaţiile contabile detaliate provenite de la aceste sisteme se pun la dispoziţia autorităţii naţionale de reglementare şi a Comisiei în mod confidenţial, astfel cum este prevăzut la articolul 22 litera (a).

Justification

There is a need to specify the conditions under which detailed accounting information is to be communicated to the national regulatory authority in accordance with the new Article 22a.

Amendamentul 37

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 16
Articolul 19 alineatul (1) (Directiva 97/67/CE)

Statele membre se asigură că întreprinderile care prestează servicii poştale pun la dispoziţie proceduri transparente, simple şi necostisitoare pentru soluţionarea contestaţiilor utilizatorilor, în special în cazuri de pierdere, furt, deteriorare sau neconformitate cu standardele de calitate a serviciilor (inclusiv proceduri pentru determinarea responsabilităţii în cazuri în care sunt implicaţi mai mulţi operatori).

Statele membre se asigură că prestatorii serviciului universal şi întreprinderile care prestează alte servicii poştale pun la dispoziţie proceduri transparente, simple şi necostisitoare pentru soluţionarea contestaţiilor utilizatorilor, în special în cazuri de pierdere, furt, deteriorare sau neconformitate cu standardele de calitate a serviciilor (inclusiv proceduri pentru determinarea responsabilităţii în cazuri în care sunt implicaţi mai mulţi operatori).

Amendamentul 38

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 16
Articolul 19 al treilea paragraf (Directiva 97/67/CE)

Statele membre încurajează, de asemenea, dezvoltarea unor sisteme independente, extrajudiciare, de soluţionare a litigiilor între întreprinderile prestatoare de servicii poştale şi consumatori.

Statele membre încurajează, de asemenea, dezvoltarea unor sisteme independente, extrajudiciare, de soluţionare a litigiilor între întreprinderile prestatoare de servicii poştale şi consumatori. Sarcina probei în ceea ce priveşte plângerile depuse de utilizatorii serviciilor poştale, în sensul primului paragraf, revine prestatorilor serviciului universal, în caz de pierdere, furt sau deteriorare a obiectelor de corespondenţă.

Amendamentul 39

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 16
Articolul 19 alineatul (4) (Directiva 97/67/CE)

(4) Fără a aduce atingere altor posibilităţi de recurs sau căi de atac conforme cu legislaţia internă şi comunitară, statele membre se asigură că utilizatorii, acţionând individual sau, în cazul în care legislaţia internă o permite, împreună cu organizaţii care reprezintă interesul utilizatorilor şi/sau consumatorilor, pot aduce în faţa unei autorităţi naţionale competente cazuri în care contestaţii ale utilizatorilor adresate întreprinderilor prestatoare de servicii nu au fost soluţionate în mod satisfăcător.

(4) Fără a aduce atingere altor posibilităţi de recurs sau căi de atac conforme cu legislaţia internă şi comunitară, statele membre se asigură că utilizatorii, acţionând individual sau, în cazul în care legislaţia internă o permite, împreună cu organizaţii care reprezintă interesul utilizatorilor şi/sau consumatorilor, pot aduce în faţa unei autorităţi naţionale competente cazuri în care contestaţii ale utilizatorilor adresate prestatorilor serviciului universal sau întreprinderilor prestatoare de servicii nu au fost soluţionate în mod satisfăcător.

Amendamentul 40

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 16A (nou)
Articolul 20 alineatul (2) (Directiva 97/67/CE)

 

16a. La articolul 20, alineatul (2) se înlocuieşte cu următorul text:

 

Comitetul European pentru Standardizare este însărcinat cu elaborarea standardelor tehnice aplicabile în sectorul poştal, pe baza mandatelor ce îi sunt conferite şi a termenelor de livrare prevăzure la articolul 21 şi în conformitate cu principiile din Directiva 83/189/CEE a Consiliului din 28 martie 1983 de stabilire a procedurii de furnizare a informaţiilor în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice.

(Same wording as that of Directive 97/67/CE, with some additions)

Justification

Differences between technical standards on postal services continue to exist among Member States, due to a slow standardisation process. However, the existing commitology procedure remains appropriate, but deadlines should henceforth be provided for standards setting.

Amendamentul 41

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 16B (nou)
Articolul 20 alineatul (3) (Directiva 97/67/CE)

 

16b. La articolul 20, alineatul (3) se înlocuieşte cu următorul text:

 

Aceste lucrări iau în considerare, dacă este cazul, măsurile de armonizare adoptate la nivel internaţional şi, în special, în cadrul Uniunii Poştale Universale.

(Same wording as that of Directive 97/67/CE, with some additions)

Justification

Differences between technical standards on postal services continue to exist among Member States, due to a slow standardisation process. However, the existing commitology procedure remains appropriate, but deadlines should henceforth be provided for standards setting.

Amendamentul 42

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 18

Articolul 22 alineatul (2) al doilea paragraf (Directiva 97/67/CE)

Autorităţile naţionale de reglementare ale statelor membre cooperează îndeaproape şi îşi oferă reciproc asistenţă pentru facilitarea punerii în aplicare a prezentei directive.

Autorităţile naţionale de reglementare pot organiza consultări publice privind prestarea de servicii universale. Aceste consultări sunt deschise părţilor interesate şi se bazează pe principiile transparenţei şi nediscriminării.

 

În raportul său periodic prezentat Parlamentului European şi Consiliului privind punerea în aplicare a prezentei directive, Comisia examinează necesitatea dezvoltării în continuare a unei autorităţi de reglementare europene operaţionale pentru serviciile poştale. Astfel, autorităţile naţionale de reglementare ale statelor membre cooperează îndeaproape şi îşi oferă reciproc asistenţă pentru facilitarea punerii în aplicare a prezentei directive.

Justification

The Commission should examine the competence and functioning of a European regulatory authority, as a platform for national regulatory authorities to exchange measures of administrative cooperation and benchmarking and as the European Commission's advisory body on technical issues and the better implementation and monitoring of compliance to Community legislation at the national level. Similar arrangements have been made in the case of the telecoms, financial or energy sectors.

Amendamentul 43

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 20

Articolul 22a alineatul (2) (Directiva 97/67/CE)

(2) Întreprinderile furnizează aceste informaţii cu promptitudine, la cerere, în limitele de timp şi la nivelul de detaliere solicitat de autoritatea naţională de reglementare. Aceste informaţii sunt proporţionale cu nevoile acesteia pentru îndeplinirea sarcinilor sale. Autoritatea naţională de reglementare prezintă motivele care justifică cererea sa de informaţii.

(2) Toate întreprinderile furnizează aceste informaţii cu promptitudine, la cerere şi, dacă este necesar, cu titlu confidenţial, în limitele de timp şi la nivelul de detaliere solicitat de autoritatea naţională de reglementare. Aceste informaţii sunt proporţionale cu nevoile acesteia pentru îndeplinirea sarcinilor sale şi nu sunt folosite decât în scopul în care au fost solicitate. Autoritatea naţională de reglementare prezintă motivele care justifică cererea sa de informaţii.

Justification

The request of information must take place within the limits of confidentiality, where necessary, and within the exercise by national regulatory authorities of their tasks. Otherwise, there is fear that information provided from postal operators may be used in a manner hampering fair competition within an internal market.

Amendamentul 44

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 21
Articolul 23 (Directiva 97/67/CE)

La fiecare trei ani, iar pentru prima dată la 31 decembrie 2011 cel târziu, Comisia prezintă Parlamentului European şi Consiliului un raport privind aplicarea prezentei directive, cuprinzând informaţiile corespunzătoare despre progresele din sectorul poştal, în special cu privire la aspectele economice, sociale, aspectele privind ocuparea forţei de muncă şi cele tehnologice, precum şi calitatea serviciului. Raportul este însoţit, după caz, de propuneri adresate Parlamentului European şi Consiliului.”

Luând în considerare dispoziţiile articolului 7, la fiecare trei ani, iar pentru prima dată la 31 decembrie 2011 cel târziu, Comisia prezintă Parlamentului European şi Consiliului un raport privind aplicarea prezentei directive, cuprinzând informaţiile corespunzătoare despre progresele din sectorul poştal, în special cu privire la aspectele economice, sociale, aspectele privind ocuparea forţei de muncă şi cele tehnologice, precum şi calitatea serviciului. Raportul este însoţit, după caz, de propuneri adresate Parlamentului European şi Consiliului.”

Amendamentul 45

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 21
Articolul 23 alineatul (1a) (nou) (Directiva 97/67/CE)

 

Cel târziu la data intrării în vigoare a prezentei directive, Comisia publică linii directoare privind sistemele de contabilizare a costurilor şi aplicarea mecanismului (mecanismelor) de finanţare propuse, în special în legătură cu normele privind concurenţa şi ajutorul de stat.

Justification

The current Notice from the Commission on the Application of the Competition Rules to the Postal Sector (OJ 1998 C 39, p. 2) is no longer up-to-date. Since the adoption of the 1998 Notice, important developments have taken place in the case-law of the European Court of Justice and the decisional practice of the Commission, both in relation to the rules on State aid and the rules on competition.

In order to increase legal certainty and to facilitate investment decisions of all postal operators, the Commission should set out, by way of a revised Notice or any other interpretative guidance, the approach the Commission intends to take when applying the State aid and competition rules in the postal sector. Guidance on the cost allocation principles set out in Article 14(3) is particularly warranted.

PROCEDURĂ

Titlu

Realizarea pieţei interne a serviciilor poştale ale Comunităţii

Referinţe

COM(2006)0594 - C6-0354/2006 - 2006/0196(COD)

Comisia competentă în fond

TRAN

Aviz emis de către

Data anunţului în plen

IMCO

14.11.2006

 

 

 

Raportor pentru aviz

Data numirii

Konstantinos Hatzidakis

19.12.2006

 

 

Examinare în comisie

1.3.2007

11.4.2007

23.4.2007

 

Data adoptării

8.5.2007

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

21

17

0

Membri titulari prezenţi la votul final

Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Rosa Díez González, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Malcolm Harbour, Pierre Jonckheer, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Arlene McCarthy, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Guido Podestà, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Alexander Stubb, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Wolfgang Bulfon, Jean-Claude Fruteau, Konstantinos Hatzidakis, Filip Kaczmarek, Othmar Karas, Manuel Medina Ortega, Pier Antonio Panzeri, Olle Schmidt, Søren Bo Søndergaard, Marc Tarabella, Anja Weisgerber

Membri supleanţi (articolul 178 alineatul (2)) prezenţi la votul final

Philip Bushill-Matthews, Gabriele Albertini, Horia-Victor Toma, Sophia in ‘t Veld, Anne Van Lancker, Zdzisław Zbigniew Podkański, Yannick Vaugrenard, Reinhard Rack

AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare regională (7.5.2007)

destinat Comisiei pentru transport şi turism

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 97/67/CE cu privire la realizarea integrală a pieţei interne a serviciilor poştale ale Comunităţii

(COM(2006)0594 – C6‑0354/2006 – 2006/0196(COD))

Raportor pentru aviz: Richard Seeber

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

In the 1990s the EU began a process of gradually opening the market in postal services. Market opening is not an end in itself but an instrument to improve the efficiency and quality of the postal sector. In this way the EU hopes to stimulate growth in the postal services sector which will boost cross-border trade, particularly in new forms such as e-commerce.

The Commission proposal[1] seeks to round off the process by opening up the reserved sector (mail items under 50g) and thus completing the internal market in postal services. The directive must set a regulatory framework which on the one hand creates fair and full competition and on the other hand guarantees a functioning and affordable universal service.

A functioning universal service is particularly important for social and territorial cohesion. In easily accessible areas with a high population density, it is likely that increased competition will lead to lower prices for postal services. New competitors will probably concentrate on these attractive segments of the market. However, market opening must not take place at the expense of the remote, more thinly populated areas of the EU, which also tend to be those which are economically less developed. On the contrary, such areas must be enabled to participate in the efficiency gains of market opening, as must consumers with low market power, such as blind and partially sighted people. It is precisely in the remote and less densely populated areas that postal services can compensate for geographical disadvantages, e.g. by the development of Internet mail order trading, and are therefore particularly important for territorial cohesion.

Accordingly the directive needs to adopt more detailed provisions which guarantee high quality and affordable prices for all. It needs to be ensured that new service providers can meet the existing quality requirements. Minimum standards for access points to postal services for the whole territory of the EU are just as necessary as the obligation to maintain a uniform tariff both for mail items anywhere in the Member State and for mail items throughout the EU, which are the services most frequently used by private consumers and by SMEs.

The universal service may be provided in future by one or more providers for part or all of the territory of a Member State. The proposal provides the Member States with a high degree of flexibility as regards the funding of the universal service. The Member States may choose between a number of existing – though in some cases not yet sufficiently operational – funding mechanisms. They may also combine several mechanisms or use alternative methods, provided these are not contrary to Community law. Only the funding of the universal service by the taxpayer via a public compensation fund should be avoided, since the whole point of market opening was to increase the economic viability of the postal sector and phase out state subsidies. Subsidising the universal service – which was formerly provided by cross-subsidy – out of tax revenue, also contradicts the objective of European competition policy, namely to phase out state aids in the EU.

It is becoming clear that many decisions, particularly as regards the financing of the universal service, will still have to be taken during the implementing phase of the directive. Given the great importance of the directive for social and territorial cohesion, it is important to ensure that sufficient attention is paid to this dimension during the implementation process. This can only be guaranteed if the implementation reports specifically analyse the impact on social and territorial cohesion and if the regional and local authorities are appropriately involved in the implementation of the directive.

The postal sector is a major factor for employment in less developed areas. Accordingly it is important for those areas in particular that high-quality jobs should be created. Fair competition between service providers can only develop when comparable employment conditions exist among the various postal service providers. Accordingly, the proposal for a directive needs to be amended so that rules to that effect are adopted in the Member States.

The completion of the single market in the postal sector will only cease to represent a threat to social and territorial cohesion if appropriate measures are taken to guarantee the universal service in the long term together with flanking measures to restore fair competition. This includes a uniform time limit within the EU for the implementation of full market opening.

AMENDAMENTE

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru transport şi turism, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Text propus de Comisie[2]Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1

CONSIDERENTUL 3

(3) Articolul 16 din Tratatul CE subliniază rolul pe care îl joacă serviciile de interes economic general în cadrul valorilor comune ale Uniunii, precum şi rolul acestora în promovarea coeziunii sociale şi teritoriale. Afirmă că trebuie să se aibă grijă ca aceste servicii să funcţioneze pe baza unor principii şi condiţii care să le permită să îşi atingă obiectivele.

(3) Articolul 16 din Tratatul CE subliniază rolul pe care îl joacă serviciile de interes economic general în cadrul valorilor comune ale Uniunii, precum şi rolul acestora în promovarea coeziunii sociale şi teritoriale. Afirmă că trebuie să se aibă grijă ca aceste servicii să funcţioneze pe baza unor principii şi condiţii care să le permită să îşi atingă obiectivele. Aceste principii şi condiţii ar trebui definite printr-un proces de consultare cu organizaţiile de consumatori şi cu autorităţile regionale şi locale.

Justification

Including and consulting with consumer organisations and regional and local authorities are particularly important, above all in the preparatory phase, if the services are to function properly. The bodies that are consulted have practical experience and expertise in the field, which are very valuable for organising the services. Experience from other policy areas such as EU regional policy, has shown that including the relevant partners in all phases of planning and implementation made the policies more effective. It is particularly important to take account of regional and local authorities here because of the effects of postal services on territorial cohesion.

Amendamentul 2

CONSIDERENTUL 3A (nou)

 

(3a) Întrucât constituie un instrument esenţial pentru comunicare şi schimbul de informaţii, serviciile poştale au un rol vital care se înscrie în obiectivele de coeziune socială, economică şi teritorială ale Uniunii Europene.

Justification

Postal services significantly contribute to the economic development of urban and rural regions and constitute a major element of social cohesion in both urban areas and rural areas.

Amendamentul 3

CONSIDERENTUL 4

(4) Măsurile din acest domeniu de activitate ar trebui să fie elaborate în aşa fel încât sarcinile Comunităţii, în temeiul articolului 2 din Tratatul CE, în special promovarea unei dezvoltări armonioase, echilibrate şi durabile a activităţilor economice, pe întreg teritoriul Comunităţii, a unui înalt nivel de ocupare a forţei de muncă şi protecţie socială, a unei creşteri durabile şi neinflaţioniste, a unui grad înalt de competitivitate şi convergenţă a performanţei economice, creşterea standardului de viaţă şi a calităţii vieţii, precum şi coeziunea economică şi socială şi solidaritatea între statele membre, să fie atinse ca obiective.

(4) Măsurile din acest domeniu de activitate ar trebui să fie elaborate în aşa fel încât sarcinile Comunităţii, în temeiul articolului 2 din Tratatul CE, în special promovarea unei dezvoltări armonioase, echilibrate şi durabile a activităţilor economice, pe întreg teritoriul Comunităţii, a unui înalt nivel de ocupare a forţei de muncă şi protecţie socială, a unei creşteri durabile şi neinflaţioniste, a unui grad înalt de competitivitate şi convergenţă a performanţei economice, un grad ridicat de protecţie a mediului şi de îmbunătăţire a calităţii mediului, creşterea standardului de viaţă şi a calităţii vieţii, precum şi coeziunea economică şi socială şi solidaritatea între statele membre, să fie atinse ca obiective.

Justification

Article 2 of the EC Treaty refers explicitly to environmental protection and improvement of the quality of the environment as tasks of the Community. As the operation of postal services has an impact on the environment, particularly with regard to transport, the recitals would not be complete unless they include the task of environmental protection.

Amendamentul 4

CONSIDERENTUL 6

(6) Rezoluţia Parlamentului European din 2 februarie 2006 a subliniat importanţa economică şi socială a unor servicii poştale eficiente şi rolul important al acestora în cadrul Strategiei de la Lisabona, indicând faptul că măsurile de reformă luate până acum au determinat evoluţii pozitive semnificative în sectorul poştal, alături de creşterea calităţii, a eficienţei, precum şi de o mai mare axare pe satisfacerea nevoilor consumatorilor.

(6) Rezoluţia Parlamentului European din 2 februarie 2006 a subliniat importanţa economică şi socială a unor servicii poştale eficiente şi rolul important al acestora în cadrul Strategiei de la Lisabona, indicând faptul că măsurile de reformă luate până acum au determinat evoluţii pozitive semnificative în sectorul poştal, alături de creşterea calităţii, a eficienţei, precum şi de o mai mare axare pe satisfacerea nevoilor consumatorilor. Având în vedere evoluţia uneori divergentă a obligaţiilor privind serviciul universal în statele membre, Parlamentul European a solicitat Comisiei să îşi axeze eforturile în efectuarea studiului prospectiv pe calitatea prestării serviciului universal şi pe finanţarea acestuia în viitor şi să propună, ca parte integrantă a studiului, o definiţie a serviciului universal, a câmpului său de aplicare, precum şi o finanţare adecvată.

Justification

Reference should be made to the very specific points which the Commission was asked to address, in Parliament's Resolution of 2 February 2006 on the application of the Postal Directive, as it prepared to begin work on its prospective study.

Amendamentul 5

CONSIDERENTUL 7

(7) În conformitate cu dispoziţiile din Directiva 97/67/CE, Comisia a realizat un studiu prospectiv în scopul evaluării, în cazul fiecărui stat membru, a consecinţelor pe care le va avea realizarea pieţei interne a serviciilor poştale în 2009 asupra serviciului universal. Comisia a realizat, de asemenea, un bilanţ complet al sectorului poştal comunitar, finanţând în special studii privind evoluţiile la nivel economic, social şi tehnologic din domeniu, şi a consultat, în repetate rânduri, părţile interesate.

(7) În conformitate cu dispoziţiile din Directiva 97/67/CE, Comisia a realizat un studiu prospectiv în scopul evaluării, în cazul fiecărui stat membru, a consecinţelor pe care le va avea realizarea pieţei interne a serviciilor poştale în 2009 asupra serviciului universal. Comisia a realizat, de asemenea, un bilanţ al sectorului poştal comunitar, finanţând în special studii privind evoluţiile la nivel economic, social şi tehnologic din domeniu, şi a consultat, în repetate rânduri, părţile interesate. Cu toate acestea, vor fi necesare consultări extinse cu părţile interesate, pentru a înţelege impactul realizării pieţei interne asupra ocupării forţei de muncă şi asupra coeziunii sociale şi teritoriale.

Justification

Given the broad scope of issues involved in accomplishing the postal internal market, the Commission should study more thoroughly the impact of liberalisation on employment and social and territorial cohesion.

Amendamentul 6

CONSIDERENTUL 8

(8) Potrivit studiului prospectiv, obiectivul fundamental de garantare a prestării durabile a unui serviciu universal care să satisfacă standardele de calitate stabilite de către statele membre în conformitate cu Directiva 97/67/CE poate fi realizat pe întreg teritoriul Comunităţii până în 2009, fără a fi necesară menţinerea unui sector rezervat.

 

.

(8) Potrivit studiului prospectiv, în special metodelor alternative de finanţare, obiectivul fundamental de garantare a prestării durabile a unui serviciu universal care să satisfacă standardele de calitate stabilite de către statele membre în conformitate cu Directiva 97/67/CE nu poate fi realizat pe întreg teritoriul Comunităţii până în 2009, fără menţinerea unui sector rezervat pentru acele state membre în care această metodă de finanţare este necesară.

Justification

Until the Commission has undertaken a thorough review of the financing methods for the universal service, and in view of the difficulties encountered by certain Member States, the reserved area cannot be excluded as a method of financing the universal service.

Amendamentul 7

CONSIDERENTUL 9

(9) Deschiderea progresivă spre concurenţă a pieţelor serviciilor poştale a oferit tuturor prestatorilor serviciului universal timp suficient pentru a pune în practică măsurile de modernizare şi restructurare necesare pentru asigurarea viabilităţii lor pe termen lung, în noile condiţii de piaţă, şi a permis statelor membre să îşi adapteze sistemele de reglementare la un mediu mai deschis. Statele membre pot, în continuare, să se folosească de această ocazie oferită de perioada de transpunere, precum şi de perioada considerabilă de timp pentru introducerea unei concurenţe eficiente, pentru a realiza, dacă este cazul, modernizarea şi restructurarea prestatorilor serviciului universal.

(9) Deschiderea progresivă spre concurenţă a pieţelor serviciilor poştale nu a oferit tuturor prestatorilor serviciului universal timp suficient pentru a pune în practică măsurile de modernizare şi restructurare necesare pentru asigurarea viabilităţii lor pe termen lung, în noile condiţii de piaţă, şi nu a permis tuturor statelor membre să îşi adapteze sistemele de reglementare la un mediu mai deschis. Având în vedere perioada de timp necesară pentru introducerea unor condiţii de concurenţă echitabile şi pentru a realiza, dacă este cazul, modernizarea şi restructurarea prestatorilor serviciului universal, statele membre pot să profite, în cazul în care consideră că este necesar, de ocazia oferită de amânarea termenului-limită de 2009 pentru realizarea integrală a pieţei interne.

Justification

Until the Commission has undertaken a thorough review of the financing methods for the universal service, and in view of the difficulties encountered by certain Member States, the reserved area cannot be excluded as a method of financing the universal service.

Amendamentul 8

CONSIDERENTUL 10

(10) Studiul prospectiv demonstrează că sectorul rezervat nu ar mai trebui să fie soluţia preferată pentru finanţarea serviciului universal. Această evaluare ia în considerare interesele Comunităţii şi ale statelor membre cu privire la realizarea pieţei interne şi a potenţialului acesteia de a genera creştere şi locuri de muncă, garantând totodată un serviciu eficient, de interes economic general pentru toţi utilizatorii. Este, astfel, oportun să se confirme data de 2011 ca ultimul pas în realizarea pieţei interne a serviciilor poştale.

(10) Studiul prospectiv demonstrează că sectorul rezervat nu ar mai trebui să fie soluţia preferată pentru finanţarea serviciului universal. Această evaluare ia în considerare interesele Comunităţii şi ale statelor membre cu privire la realizarea pieţei interne şi a potenţialului acesteia de a genera creştere şi locuri de muncă, garantând totodată un serviciu eficient, de interes economic general pentru toţi utilizatorii. Cu toate acestea, studiul nu evaluează impactul deschiderii pieţei serviciilor poştale asupra coeziunii sociale şi teritoriale. Puternica valoare simbolică a acestor servicii de interes economic general determină pregătirea cu grijă a etapelor ulterioare ale deschiderii pieţei.

Justification

The full opening of the market should be postponed until these studies and analyses of the impact on social and territorial cohesion have been carried out.

Amendamentul 9

CONSIDERENTUL 12

(12) Deschiderea completă a pieţei va ajuta la extinderea dimensiunii generale a pieţelor poştale; aceasta va contribui, de asemenea, la menţinerea unor locuri de muncă durabile şi de calitate în cadrul prestatorilor serviciului universal şi la facilitarea creării de noi locuri de muncă în cadrul altor operatori, precum şi al noilor operatori şi al sectoarelor economice aferente. Prezenta directivă nu aduce atingere competenţei statelor membre de a reglementa condiţiile de ocupare a locurilor de muncă în sectorul serviciilor poştale.

(12) Deschiderea completă a pieţei va ajuta la extinderea dimensiunii generale a pieţelor poştale; aceasta va contribui, de asemenea, la menţinerea unor locuri de muncă durabile şi de calitate în cadrul prestatorilor serviciului universal şi la facilitarea creării de noi locuri de muncă în cadrul altor operatori, precum şi al noilor operatori şi al sectoarelor economice aferente. O atenţie deosebită trebuie acordată impactului asupra ocupării forţei de muncă în sectorul serviciilor poştale din zonele rurale şi cele îndepărtate, în care serviciile poştale reprezintă o sursă esenţială de locuri de muncă. Crearea de locuri de muncă de calitate este importantă în special în regiunile mai puţin dezvoltate. Din această cauză şi în vederea stabilirii unei concurenţe echitabile, prezenta directivă ar trebui să oblige statele membre să ia măsuri care să le permită crearea de locuri de muncă comparabile cu cele din sectorul serviciilor poştale în cadrul aceluiaşi stat membru şi astfel încât condiţiile de angajare pentru noii prestatori de servicii să fie comparabile cu cele oferite de prestatorul serviciului universal.

Justification

In some opened postal service markets, the conditions of work with the new service providers are significantly worse than those with the universal service provider. This leads on the one hand to a distortion of competition and on the other hand to a deterioration of the labour market in the postal services sector. These negative effects on the employment market will be felt particularly hard in the less developed regions of the EU and in rural and remote areas in receipt of funding from the structural funds.

Amendamentul 10

CONSIDERENTUL 13A (nou)

 

(13a) Reţeaua poştală rurală, inter alia în regiunile de munte şi insulare, joacă un rol important în integrarea întreprinderilor în economia naţională/globală şi în menţinerea coeziunii din punct de vedere social şi al ocupării forţei de muncă. Mai mult, oficiile poştale rurale din regiunile de munte şi insulare pot asigura o reţea esenţială de infrastructură pentru accesul universal la noile tehnologii de telecomunicaţii.

Justification

For the inhabitants and the businesses situated in mountainous and island regions, the postal network constitutes a link to the economy outside these regions, as well as a link with new telecommunications technologies.

Amendamentul 11

CONSIDERENTUL 14

(14) Progresele înregistrate pe pieţele comunicaţiilor, tangenţiale acestui sector, au avut un impact diferit asupra diverselor regiuni ale comunităţii, diverselor segmente ale populaţiei şi utilizării serviciilor poştale. Coeziunea teritorială şi socială ar trebui menţinută şi, având în vedere că statele membre pot adapta anumite caracteristici specifice ale serviciului, pentru a răspunde cererii locale, prin aplicarea flexibilităţii prevăzute în Directiva 97/67/CE, este indicat să se menţină în întregime serviciul universal şi cerinţele de calitate aferente, prevăzute în directiva respectivă. Pentru a garanta că deschiderea pieţei continuă să favorizeze toţi utilizatorii, în special consumatorii şi întreprinderile mici şi mijlocii, statele membre trebuie să monitorizeze şi să supravegheze evoluţia pieţei. Acestea trebuie să ia măsuri de reglementare adecvate, astfel cum sunt prevăzute în directivă, pentru a garanta că gradul de accesibilitate la serviciile poştale continuă să satisfacă nevoile utilizatorilor, garantând inclusiv, dacă este cazul, un număr minim de servicii la un punct de acces.

(14) Progresele înregistrate pe pieţele comunicaţiilor, tangenţiale acestui sector, au avut un impact diferit asupra diverselor regiuni ale comunităţii, diverselor segmente ale populaţiei şi utilizării serviciilor poştale. Coeziunea teritorială şi socială ar trebui menţinută şi, având în vedere că statele membre pot adapta anumite caracteristici specifice ale serviciului, pentru a răspunde cererii locale, prin aplicarea flexibilităţii prevăzute în Directiva 97/67/CE, este indicat să se menţină în întregime serviciul universal şi cerinţele de calitate aferente, prevăzute în directiva respectivă. Pentru a garanta că deschiderea pieţei continuă să favorizeze toţi utilizatorii, în special consumatorii şi întreprinderile mici şi mijlocii, statele membre trebuie să monitorizeze şi să supravegheze evoluţia pieţei. Acestea trebuie să ia măsuri de reglementare adecvate, astfel cum sunt prevăzute în directivă, pentru a garanta că gradul de accesibilitate la serviciile poştale continuă să satisfacă nevoile utilizatorilor, garantând inclusiv, dacă este cazul, un număr minim de servicii la un punct de acces şi, în special, că nu există nicio reducere a densităţii punctelor de acces la serviciile poştale în zonele rurale şi îndepărtate.

Justification

This amendment is necessary in order to ensure that there is no deterioration in the accessibility of postal services in rural and remote regions, and that market opening does not jeopardise territorial cohesion.

Amendamentul 12

CONSIDERENTUL 14A (nou)

(14a) Prestarea de servicii poştale de înaltă calitate contribuie în mod considerabil la îndeplinirea obiectivului coeziunii sociale şi teritoriale. În special în zonele îndepărtate şi slab populate, comerţul electronic oferă noi oportunităţi de a participa la viaţa economică, furnizarea de servicii poştale de calitate fiind o condiţie prealabilă importantă.

Justification

A separate recital is necessary to highlight the importance of postal services in rural, thinly populated and remote regions. In this connection it should be noted that e-commerce can secure access to goods and services in these regions in particular. However, e-commerce can only develop its full potential if adequate postal services are provided.

Amendamentul 13

CONSIDERENTUL 14B (nou)

 

(14b) Schimbările democrafice determină modificări importante în distribuţia teritorială a populaţiei europene. Această tendinţă va creşte în următorii ani. Serviciul universal ar trebui să fie organizat pentru a ţine cont de dinamica dezvoltării şi ar trebui luate măsuri adecvate pentru a menţine serviciul universal în conformitate cu standardele de calitate prevăzute în Directiva 97/67/CE, chiar şi în condiţii demografice modificate.

Justification

The consequences of demographic change are already having an effect on regional development in Europe and in future will lead to increasingly unbalanced development potential in the European regions because of shifting population density. The way the universal service is organised must not disadvantage regions that are particularly affected by demographic change, as this would further restrict their overall development. Rather, care must be taken to ensure that, despite changing conditions because of demographic change, the universal service in the affected regions will remain intact.

Amendamentul 14

CONSIDERENTUL 18

(18) Este posibil ca în anumite state membre să fie în continuare necesară finanţarea externă a costului net rezidual al serviciului universal. În consecinţă, trebuie clarificate în mod explicit, în măsura în care este necesar şi se justifică în mod corespunzător, opţiunile disponibile pentru finanţarea serviciului universal, lăsând în acelaşi timp la latitudinea statelor membre să aleagă mecanismele financiare care trebuie aplicate. Aceste opţiuni includ utilizarea procedurilor de achiziţii publice, precum şi, în cazurile în care obligaţiile privind serviciul universal atrag costuri nete ale serviciului universal şi reprezintă o povară pentru prestatorul desemnat, o compensaţie pentru servicii publice şi o repartizare a costurilor între prestatori şi/sau utilizatori, într-un mod transparent, prin intermediul plăţii unor contribuţii într-un fond de compensare. Statele membre pot recurge şi la alte mijloace de finanţare autorizate de legislaţia comunitară, în măsura în care acestea sunt compatibile cu prezenta directivă; de exemplu, statele membre pot decide alocarea, integrală sau parţială, a profitului pe care prestatorii serviciului universal îl obţin din activităţi care nu ţin de domeniul serviciului universal pentru finanţarea costului net al serviciului universal.

(18) Este posibil ca în anumite state membre să fie în continuare necesară finanţarea externă a costului net rezidual al serviciului universal. În consecinţă, trebuie clarificate în mod explicit, în măsura în care este necesar şi se justifică în mod corespunzător, opţiunile disponibile pentru finanţarea serviciului universal, lăsând în acelaşi timp la latitudinea statelor membre să aleagă mecanismele financiare care trebuie aplicate. Aceste opţiuni includ utilizarea procedurilor de achiziţii publice, precum şi, în cazurile în care obligaţiile privind serviciul universal atrag costuri nete ale serviciului universal şi reprezintă o povară pentru prestatorul desemnat, o compensaţie pentru servicii publice şi o repartizare a costurilor între prestatori şi/sau utilizatori, într-un mod transparent, prin intermediul plăţii unor contribuţii într-un fond de compensare. Statele membre pot recurge şi la alte mijloace de finanţare autorizate de legislaţia comunitară, în măsura în care acestea sunt compatibile cu prezenta directivă; de exemplu, statele membre pot decide alocarea, integrală sau parţială, a profitului pe care prestatorii serviciului universal îl obţin din activităţi care nu ţin de domeniul serviciului universal pentru finanţarea costului net al serviciului universal. Având în vedere disciplina bugetară din statele membre, durabilitatea pe termen lung a finanţării serviciului universal şi potenţialele sale efecte asupra concurenţei, utilizarea compensaţiei publice ca mijloc de finanţare a costurilor nete ale serviciilor universale ar trebui limitată la un nivel minim adecvat şi ar trebui să respecte normele existente privind finanţarea serviciilor publice prin ajutoare de stat.

Justification

The aim of the gradual opening of the market in postal services was to make them more efficient and profitable so as to eliminate state subsidies for the postal sector. Public compensation. i.e. subsidising the postal sector out of tax revenue, is incompatible both with the budgetary position of public funds, particularly in the context of the Stability Pact, and with the EU's competition rules, which seek to phase out subsidies.

Amendamentul 15

CONSIDERENTUL 23

(23) Având în vedere importanţa serviciilor poştale pentru nevăzători sau persoanele cu probleme de vedere, este necesar să se confirme că procesul de deschidere a pieţei nu ar trebui să împiedice continuarea furnizării anumitor servicii gratuite introduse de statele membre pentru nevăzători şi persoanele cu probleme de vedere în conformitate cu obligaţiile internaţionale în vigoare.

(23) Având în vedere importanţa serviciilor poştale pentru nevăzători sau persoanele cu probleme de vedere, este necesar să se confirme că, pe o piaţă liberalizată şi competitivă există obligaţia introducerii şi/sau a menţinerii anumitor servicii gratuite introduse de statele membre pentru nevăzători şi persoanele cu probleme de vedere.

Justification

In an open market there must be no competitive advantage for service providers who do not make certain postal services available free of charge to blind and partially sighted people. On the contrary, such an obligation must form part of the universal service obligation which is necessary in the interest of social and territorial cohesion.

Amendamentul 16

CONSIDERENTUL 24

(24) Într-un cadru perfect competitiv, este important, atât pentru echilibrul financiar al serviciului universal, cât şi pentru limitarea distorsiunilor pieţei, să nu existe derogări de la principiul că preţurile reflectă condiţii şi costuri comerciale normale, decât în vederea protejării intereselor publice. Acest obiectiv este atins dacă se permite, în continuare, statelor membre să menţină tarife uniforme pentru corespondenţa cu tarif unitar, serviciul cel mai frecvent folosit de consumatori şi întreprinderile mici şi mijlocii. Statele membre ar putea, de asemenea, să continue să aplice tarife uniforme pentru alte tipuri de expedieri din motive legate de protejarea interesului public general, cum ar fi accesul la cultură, precum şi coeziunea regională şi socială.

(24) Într-un cadru perfect competitiv, este important, atât pentru echilibrul financiar al serviciului universal, cât şi pentru limitarea distorsiunilor pieţei, să nu existe derogări de la principiul că preţurile reflectă condiţii şi costuri comerciale normale, decât în vederea protejării intereselor publice, cum ar fi, de exemplu, obiectivul coeziunii sociale şi teritoriale. Acest obiectiv este atins dacă se solicită statelor membre să menţină tarife uniforme pentru corespondenţa cu tarif unitar, serviciul cel mai frecvent folosit de consumatori şi întreprinderile mici şi mijlocii. Statele membre pot, de asemenea, să continue aplicarea de tarife uniforme pentru alte tipuri de expedieri din motive legate de protejarea interesului public general, cum ar fi accesul la cultură, precum şi coeziunea regională şi socială.

Justification

In the interest of territorial cohesion in the EU, a uniform tariff must apply throughout the EU for certain services mainly used by private consumers and SMEs. This principle must not be called into question even after the market has been fully opened up.

Amendamentul 17

CONSIDERENTUL 28A (nou)

(28a) Comitetul responsabil cu punerea în aplicare a Directivei 97/67/CE ar trebui să monitorizeze evoluţia măsurilor luate de statele membre pentru garantarea serviciului universal, în special, impactul actual şi cel preconizat al acestora asupra coeziunii sociale şi teritoriale. Având în vedere importanţa deosebită a deschiderii pieţei serviciilor poştale din punctul de vedere al coeziunii regionale, comitetul respectiv ar trebui să fie format atât din reprezentanţii statelor membre, cât şi din autorităţile locale şi regionale din fiecare stat membru.

Justification

The committee has important implementing powers in respect of the directive, and these have an impact on territorial cohesion. Accordingly it is important for authorities at regional and local level from each Member State to be represented on the committee in order to be involved in its implementation and to assess its impact on social and territorial cohesion.

Amendamentul 18

CONSIDERENTUL 34

(34) Pentru a asigura informarea Parlamentului European şi a Consiliul cu privire la evoluţia pieţei interne a serviciilor poştale, Comisia ar trebui să prezinte periodic acestor instituţii rapoarte privind aplicarea Directive 97/67/CE.

(34) Pentru a asigura informarea Parlamentului European şi a Consiliul cu privire la progresul făcut pentru realizarea pieţei interne a serviciilor poştale, Comisia ar trebui să prezinte periodic acestor instituţii rapoarte privind aplicarea Directive 97/67/CE. În următorul său raport şi cel târziu la 31 decembrie 2010, Comisia ar trebui să includă o evaluare a eficacităţii metodelor de finanţare propuse de directivă şi a gradului de adecvare a sectorului serviciului universal în raport cu nevoile utilizatorului, pe baza unor consultări extinse cu părţile interesate şi a studiilor corespunzătoare. Aceste rapoarte ar trebui să conţină informaţii relevante cu privire la impactul liberalizării pieţei asupra coeziunii sociale şi teritoriale, permiţând astfel statelor membre, în cazul în care este necesar, să adopte măsuri corespunzătoare pentru contracararea la timp a impactului negativ.

Justification

It is important that the report should also assess the impact of market opening on social and territorial cohesion and report regularly to the European Parliament and Council, to enable regulatory measures to be adopted where necessary.

Amendamentul 19

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 2A (nou)

           Articolul 3 alineatul (2) (Directiva 97/67/CE)

(2a) Articolul 3 alineatul (2) se înlocuieşte cu următorul text:

 

„(2) În acest scop, statele membre se asigură că densitatea punctelor de colectare şi de acces la serviciile poştale corespunde nevoilor utilizatorilor şi, de asemenea, că în regiunile slab populate există un număr suficient de astfel de puncte de colectare şi de acces. Pe baza densităţii existente pe cap de locuitor, statele membre ar trebui să stabilească un număr minim cuantificabil de puncte de colectare şi de acces.”

(Amendamentul adaugă un nou punct la propunerea Comisiei de modificare a Directivei 97/67/CE cu privire la realizarea integrală a pieţei interne a serviciilor poştale ale Comunităţii. În acest scop, articolul 3 alineatul (2) din Directiva 97/67/CE din 15 decembrie 1997 ar trebui, de asemenea, modificat aşa cum se indică mai sus.)

Justification

This addition to the definition of "universal service” is necessary in order to guarantee that a full opening of the market does not result in a deterioration in the network of contact and access points in more thinly populated areas, which would in turn lead to a drop in the quality of services in these areas and thus contribute to the depopulation of the countryside.

Amendamentul 20

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 4

           Articolul 4 alineatul (1) (Directiva 97/67/CE)

(1) Fiecare stat membru se asigură că prestarea serviciului universal este garantată şi informează Comisia cu privire la progresele realizate în vederea îndeplinirii acestei obligaţii. Comitetul prevăzut la articolul 21 este informat şi monitorizează evoluţia măsurilor luate de statele membre pentru a asigura serviciul universal.

(1) Fiecare stat membru se asigură că prestarea serviciului universal este garantată şi informează Comisia cu privire la progresele realizate în vederea îndeplinirii acestei obligaţii.

(a) Fiecare stat membru încredinţează autorităţii sale naţionale de reglementare obligaţia de a elabora, prin consultare cu părţile interesate, inclusiv cu organizaţiile de consumatori, o definiţie mai detaliată a obligaţiei privind serviciul universal, în special detaliile privind timpul de livrare, frecvenţa colectării şi livrării şi securitatea şi fiabilitatea serviciului universal.

(b) Comitetul prevăzut la articolul 21 este informat şi monitorizează evoluţia măsurilor luate de statele membre pentru a asigura serviciul universal, în special, impactul actual şi cel preconizat al acestora asupra coeziunii sociale şi teritoriale.

Justification

This addition is necessary to ensure that the measurable present, and potential future, effects on social and territorial cohesion of the full opening of the market in postal services are assessed, since the universal service is particularly important for social and territorial cohesion.

Amendamentul 21

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 4

           Articolul 4 alineatul (2) (Directiva 97/67/CE)

(2) Statele membre pot desemna una sau mai multe întreprinderi ca prestatori ai serviciului universal pentru o parte sau întreg teritoriul naţional şi pentru diferite componente ale serviciului universal. În acel moment, acestea stabilesc, în conformitate cu legislaţia comunitară, drepturile şi obligaţiile atribuite acestor prestatori şi apoi le fac publice. Statele membre iau, în special, măsuri menite să asigure că principiile pe care se bazează condiţiile în care serviciile universale sunt atribuite sunt obiective, nediscriminatorii, proporţionale şi nu creează distorsiuni ale pieţei, şi că desemnarea întreprinderilor ca prestatori ai serviciului universal este limitată în timp.

 

 

 

(2) Statele membre pot desemna una sau mai multe întreprinderi ca prestatori ai serviciului universal pentru o parte sau întreg teritoriul naţional şi pentru diferite componente ale serviciului universal. În acel moment, acestea stabilesc, în conformitate cu legislaţia comunitară, drepturile şi obligaţiile atribuite acestor prestatori şi apoi le fac publice. Statele membre iau, în special, măsuri menite să asigure că principiile pe care se bazează condiţiile în care serviciile universale sunt atribuite sunt obiective, nediscriminatorii, proporţionale şi nu creează distorsiuni ale pieţei, şi să garanteze continuitatea serviciilor poştale universale ţinând cont de rolul lor crucial în coeziunea socială şi teritorială. Statele membre pot solicita ca dispoziţia privind serviciul social să se aplice pe întreg teritoriul naţional.

 

Desemnarea unui furnizor al serviciului universal este supusă unei revizuiri periodice, durata atribuirii trebuind să fie suficientă pentru a asigura randamentul investiţiei.

 

Statele membre informează Comisia cu privire la identitatea prestatorului (prestatorilor) desemnat (desemnaţi).

Statele membre informează Comisia cu privire la identitatea prestatorului (prestatorilor) desemnat (desemnaţi).

Justification

In view of the geography of certain Member States (mountain regions, sparsely populated rural areas, e.g. in France and Italy), it may be inappropriate to issue regional calls for tender for provision of universal postal service.

Amendamentul 22

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 4A (nou)

           Articolul 5 alineatul (1) a cincia liniuţă (Directiva 97/67/CE)

 

(4a) Articolul 5 alineatul (1) a cincia liniuţă se înlocuieşte cu următorul text:

- evoluează în funcţie de mediul tehnic, economic, demografic şi social şi de nevoile utilizatorilor.

(Amendamentul adaugă un nou punct la propunerea Comisiei de modificare a Directivei 97/67/CE cu privire la realizarea integrală a pieţei interne a serviciilor poştale ale Comunităţii. În acest scop, articolul 5 alineatul (1) a cincia liniuţă din Directiva 97/67/CE din 15 decembrie 1997 ar trebui, de asemenea, modificat aşa cum se indică mai sus.)

Justification

The consequences of demographic change are already having an effect on regional development in Europe and in future will lead to increasingly unbalanced development potential in the European regions because of shifting population density. The way the universal service is organised must not disadvantage regions that are particularly affected by demographic change, as this would further restrict their overall development. Rather, care must be taken to ensure that, despite changing conditions because of demographic change, the universal service in the affected regions will remain intact.

Amendamentul 23

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 8

           Articolul 7 alineatul (1) (Directiva 97/67/CE)

(1) Începând de la 1 ianuarie 2009, statele membre nu acordă şi nu menţin în vigoare drepturi exclusive sau speciale pentru crearea sau prestarea de servicii poştale. Statele membre pot finanţa prestarea de servicii universale în conformitate cu unul sau mai multe mijloace prevăzute la alineatele (2), (3) şi (4) sau în conformitate cu orice alt mijloc compatibil cu Tratatul CE.

(1) Statele membre pot finanţa prestarea de servicii universale în conformitate cu orice mijloc compatibil cu Tratatul CE.

Justification

In conformity with the subsidiarity principle, Member States should not be limited in the ways they consider appropriate to finance universal service obligations. Furthermore, it is premature to adopt provisions regarding the financing of universal service before having achieved a thorough impact assessment.

Amendamentul 24

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 8

           Articolul 7 alineatul (3) (Directiva 97/67/CE)

(3) În cazul în care un stat membru stabileşte că obligaţiile privind serviciul universal, astfel cum sunt prevăzute în prezenta directivă, atrag costuri nete şi reprezintă o povară financiară inechitabilă pentru prestatorul (prestatorii) desemnat (desemnaţi), acesta poate:

(a) să introducă un mecanism de compensare a prestatorului (prestatorilor) în cauză, din fonduri publice;

(b) să repartizeze costul net al obligaţiilor privind serviciului universal între prestatorii de servicii şi/sau utilizatori.

(3) În cazul în care un stat membru stabileşte că obligaţiile privind serviciul universal, astfel cum sunt prevăzute în prezenta directivă, atrag costuri nete şi reprezintă o povară financiară inechitabilă pentru prestatorul (prestatorii) desemnat (desemnaţi), acesta crează mecanisme de compensare a prestatorului serviciului universal pentru costul net al prestării serviciului universal.

Justification

The regulatory framework varies across the different Member States. To finance the universal service obligation, Member States should thus be allowed to employ a variety of financing mechanisms, adapted to the observed differences. Apart from providing state funding or sharing the cost of the universal service, other measures could be appropriate.

Amendamentul 25

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 8

Articolul 7 alineatul (5a) (nou) (Directiva 97/67/CE)

 

(5a) În cazul în care un stat membru consideră că niciuna dintre măsurile menţionate mai sus nu garantează finanţarea durabilă a costurilor nete ale serviciului universal, acesta poate continua rezervarea următoarelor servicii pentru prestatorul serviciului universal. Acele servicii care pot fi astfel rezervate sunt limitate la verificarea, sortarea, transportul şi livrarea expedierilor obişnuite de corespondenţă privată şi a corespondenţei transfrontaliere intrate, cu livrare accelerată sau nu, din categoriile de greutate şi preţ de mai jos.

 

În cazul serviciului poştal gratuit de care beneficiază nevăzătorii şi persoanele cu probleme de vedere, se pot autoriza derogări de la limitele de greutate şi de preţ.

 

În măsura în care este necesar pentru a asigura prestarea serviciului universal, de exemplu din cauza unor caracteristici specifice ale serviciilor poştale dintr-un stat membru, poşta transfrontalieră de expediere poate fi rezervată în continuare, în aceleaşi limite de greutate şi preţ.

Justification

The Commission must issue a report about the effectiveness of all different methods of financing universal service obligations. Until then, the reserved area must be maintained on the same terms as set out in Directive 97/67/EC.

Amendamentul 26

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 8

Articolul 7 alineatul (5b) (nou) (Directiva 97/67/CE)

 

(5b) Comisia efectuează o analiză pentru a evalua eficienţa metodelor de finanţare puse în aplicare de fiecare stat membru în conformitate cu cele mai bune practici şi măsura în care domeniul de aplicare a serviciului universal răspunde necesităţilor utilizatorilor. Pe baza concluziilor acestei analize, Comisia prezintă Parlamentului European şi Consiliului, după o amplă consultare a părţilor interesate şi până la 31 decembrie 2010, un raport însoţit de o propunere care să confirme, dacă este cazul, stabilirea anului 2012 ca dată finală pentru realizarea integrală a pieţei interne a serviciilor poştale sau stabilirea oricăror alte etape necesare.

Justification

The Commission must issue a report about the effectiveness of all different methods of financing universal service obligations. Until then, the reserved area must be maintained on the same terms as set out in Directive 97/67/EC.

Amendamentul 27

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 8A (nou)

Articolul 8 (Directiva 97/67/CE)

 

(8a) Anexa 8 la Directiva 97/67/CE se înlocuieşte cu următorul text:

 

„Articolul 8

 

Dispoziţiile articolului 7 nu aduc atingere dreptului statelor membre:

- de a prevedea, în dreptul intern, dispoziţii specifice aplicabile prestatorilor serviciului universal privind necesitatea de a presta serviciul universal în conformitate cu criterii obiective, proporţionate şi nediscriminatori;

- de a organiza, în conformitate cu dreptul intern, instalarea de cutii poştale în locuri publice, de a emite timbre poştale şi presta servicii de poştă recomandată folosite în cursul procedurilor judiciare sau administrative, în vederea prestării serviciului universal.”

 

Justification

Member States should be allowed to continue to make special arrangements for universal service providers, if these are needed to allow a universal service to be operated. There are special provisions in various national legislations for universal service providers, for example in relation to transport, which are justified by the operational needs of the universal service.

Amendamentul 28

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 10

Articolul 9 alineatul (2) al doilea paragraf (Directiva 97/67/CE)

Acordarea autorizaţiilor poate:

Acordarea autorizaţiilor poate:

- dacă este cazul, fi supusă obligaţiilor serviciului universal,

- dacă este cazul, fi supusă obligaţiilor privind serviciul universal,

- dacă este cazul, fi supusă obligaţiei de a contribui financiar la mecanismele de repartizare a costurilor prevăzute la articolul 7,

- permite furnizorilor serviciilor poştale să aleagă între a respecta una sau mai multe obligaţii privind serviciul universal şi a face o contribuţie financiară la mecanismul de repartizare a costurilor prevăzut la articolul 7 pentru finanţarea acelor obligaţii,

- dacă este necesar, impune cerinţe de calitate, disponibilitate şi performanţă a serviciilor corespunzătoare,

- dacă este cazul, fi supusă obligaţiei de a contribui financiar la mecanismele de repartizare a costurilor prevăzute la articolul 7.

- dacă este necesar, impune cerinţe de calitate, disponibilitate şi performanţă a serviciilor corespunzătoare,

Justification

Clarification of the option for Member States to put in place authorisation mechanisms to allow postal service providers to choose between carrying out one or more universal service obligations and contributing to the cost of these obligations being carried out by the universal service provider. This would provide more legal certainty for Member States wanting to set up 'pay or play' type regulatory systems.

Amendamentul 29

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 10A (nou)

Articolul 9 alineatul (2a) (nou) (Directiva 97/67/CE)

(2a) În vederea instituirii unei concurenţe echitabile şi ţinând cont de relevanţa sectorului serviciilor poştale în ceea ce priveşte oportunităţile de angajare, în special în zonele rurale, statele membre adoptă măsuri de reglementare care să permită ca existenţa condiţiilor pentru ocuparea locurilor de muncă în sectorul serviciilor poştale să nu se deterioreze şi să faciliteze noilor prestatori de servicii posibilitatea de a crea locuri de muncă de calitate. Acest lucru poate fi realizat în special prin acorduri colective, prin stabilirea unui salariu minim sau în cadrul regimului licenţelor.

(Prezentul amendament adaugă un nou punct la propunerea Comisiei de modificare a Directivei 97/67/CE cu privire la realizarea integrală a pieţei interne a serviciilor poştale ale Comunităţii. În acest scop, ar trebui adăugat un nou articol în Directiva 97/67/CE din 15 decembrie 1997, aşa cum se indică mai sus.)

Justification

In some opened postal service markets, the conditions of work with the new service providers are significantly worse than those with the universal service provider. This leads on the one hand to a distortion of competition and on the other hand to a deterioration of the labour market in the postal services sector. These negative effects on the employment market will be felt particularly hard in the less developed regions of the EU and in rural and remote areas in receipt of funding from the structural funds.

Amendamentul 30

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 14

Articolul 12 prima liniuţă (Directiva 97/67/CE)

- preţurile trebuie să fie accesibile şi trebuie să fie la un nivel la care toţi utilizatorii au acces la serviciile furnizate. Statele membre pot menţine sau introduce servicii poştale gratuite pentru nevăzători şi persoanele cu probleme de vedere.

- preţurile trebuie să fie accesibile şi trebuie să fie la un nivel la care toţi utilizatorii au acces la serviciile furnizate. Autorităţile naţionale de reglementare ar trebui să monitorizeze toate creşterile de preţuri care depăşesc indicele naţional al preţurilor de consum pentru a menţine preţurile serviciilor poştale la un nivel rezonabil. Statele membre adoptă dispoziţii legislative pentru a menţine sau introduce servicii poştale gratuite pentru nevăzători şi persoanele cu probleme de vedere,

Justification

In an open market there must be no competitive advantage for service providers who do not make certain postal services available free of charge to blind and partially sighted people. On the contrary, such an obligation must form part of the universal service obligation which is necessary in the interest of social and territorial cohesion.

Amendamentul 31

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 17

           Articolul 21 alineatul (1) (Directiva 97/67/CE)

(1) Comisia este asistată de un comitet.

(1) Comisia este asistată de un comitet. Comitetul este alcătuit din reprezentanţi ai statelor membre, precum şi ai autorităţilor locale şi regionale din fiecare stat membru.

Justification

The committee has important implementing powers in respect of the directive, and these have an impact on territorial cohesion. Accordingly it is important for authorities at regional and local level from each Member State to be represented on the committee in order to be involved in its implementation and to assess its impact on social and territorial cohesion. Only through such involvement will it be possible for the effects on territorial cohesion to be properly taken into account during the market opening process.

Amendamentul 32

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 21

Articolul 23 (Directiva 97/67/CE)

La fiecare trei ani, iar pentru prima dată la 31 decembrie 2001 cel târziu, Comisia prezintă un raport Parlamentului European şi Consiliului privind aplicarea prezentei directive, cuprinzând informaţiile corespunzătoare despre progresele din sectorul poştal, în special cu privire la aspectele economice, sociale, aspectele privind ocuparea forţei de muncă şi cele tehnologice, precum şi calitatea serviciului. Raportul este însoţit, după caz, de propuneri adresate Parlamentului European şi Consiliului.

De la data intrării în vigoare a prezentei directive şi până la 1 ianuarie 2009, Comisia efectuează o evaluare comparativă de impact şi prezintă un raport privind:

- costurile şi beneficiile diverselor mecanisme posibile pentru finanţarea obligaţilor privind serviciile poştale universale, făcând posibilă evaluarea impactului lor în ceea ce priveşte neutralitatea competitivă, transparenţa, certitudinea juridică, fiabilitatea operaţională şi ajutoarele de stat;

- impactul dispoziţiilor prezentei directive asupra condiţiilor sociale şi de muncă, inclusiv asupra calităţii locurilor de muncă, ale personalului angajat de prestatorii serviciului universal din toate statele membre.

- impactul actual şi preconizat al deschiderii pieţei asupra coeziunii sociale şi teritoriale;

Ţinând seama de concluziile acestui raport, Comisia prezintă propuneri privind realizarea pieţei interne în sectorul serviciilor poştale, în special în ceea ce priveşte metodele de finanţare a serviciului universal.

 

 

Justification

It is important that the report should also assess the impact of market opening on social and territorial cohesion and report regularly to the European Parliament and Council, to enable regulatory measures to be adopted where necessary.

PROCEDURĂ

Titlu

Realizarea pieţei interne a serviciilor poştale ale Comunităţii

Referinţe

COM(2006)0594 - C6-0354/2006 - 2006/0196(COD)

Comisia competentă în fond

TRAN

Aviz emis de către

Data anunţului în plen

REGI

1.2.2007

 

 

 

Raportor pentru aviz

Data numirii

Richard Seeber

1.2.2007

 

 

Examinare în comisie

20.3.2007

 

 

 

Data adoptării

2.5.2007

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

28

13

6

Membri titulari prezenţi la votul final

Alfonso Andria, Stavros Arnaoutakis, Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Wolfgang Bulfon, Antonio De Blasio, Vasile Dîncu, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Eugenijus Gentvilas, Ambroise Guellec, Gábor Harangozó, Marian Harkin, Jim Higgins, Alain Hutchinson, Mieczysław Edmund Janowski, Gisela Kallenbach, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Miloš Koterec, Constanze Angela Krehl, Mario Mantovani, Miguel Angel Martínez Martínez, Yiannakis Matsis, Miroslav Mikolášik, Jan Olbrycht, Maria Petre, Markus Pieper, Elisabeth Schroedter, Grażyna Staniszewska, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Vladimír Železný

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Bastiaan Belder, Silvia Ciornei, Brigitte Douay, Den Dover, Riitta Myller, Zita Pleštinská, Christa Prets, Miloslav Ransdorf, Richard Seeber, László Surján, Károly Ferenc Szabó

Membri supleanţi [articolul 178 alineatul (2)] prezenţi la votul final

Henrik Lax, Véronique De Keyser, Samuli Pohjamo

  • [1]  Proposal for a directive amending Directive 97/67/EC concerning the full accomplishment of the internal market of Community postal services.
  • [2]  Nepublicat încă în JO.

PROCEDURÃ

Referinţe

COM(2006)0594 - C6-0354/2006 - 2006/0196(COD)

Data prezentării la PE

18.10.2006

Comisia competentă în fond

       Data anunţului în plen

TRAN

14.11.2006

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunţului în plen

ECON

14.11.2006

EMPL

14.11.2006

ITRE

14.11.2006

IMCO

14.11.2006

 

REGI

1.2.2007

 

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

Markus Ferber

28.11.2006

 

 

Examinare în comisie

28.2.2007

27.3.2007

4.6.2007

 

Data adoptării

18.6.2007

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

38

6

0

Membri titulari prezenţi la votul final

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Jean-Louis Bourlanges, Paolo Costa, Michael Cramer, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Emanuel Jardim Fernandes, Mathieu Grosch, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Sepp Kusstatscher, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Robert Navarro, Willi Piecyk, Paweł Bartłomiej Piskorski, Luís Queiró, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Georgios Toussas, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto, Marta Vincenzi, Roberts Zīle

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Zsolt László Becsey, Johannes Blokland, Fausto Correia, Markus Ferber, Jeanine Hennis-Plasschaert, Elisabeth Jeggle, Rosa Miguélez Ramos, Corien Wortmann-Kool

Membri supleanţi (articolul 178 alineatul (2)) prezenţi la votul final

Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Data depunerii

25.6.2007