BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 97/67/EG beträffande fullständigt genomförande av gemenskapens inre marknad för posttjänster

27.6.2007 - (KOM(2006)0594 – C6‑0354/2006 – 2006/0196(COD)) - ***I

Utskottet för transport och turism
Föredragande: Markus Ferber

Förfarande : 2006/0196(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0246/2007

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 97/67/EG beträffande fullständigt genomförande av gemenskapens inre marknad för posttjänster

(KOM(2006)0594 – C6‑0354/2006 – 2006/0196(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2006)0594)[1],

–   med beaktande av artikel 251.2, artikel 47.2 och artiklarna 55 och 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6‑0354/2006),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism och yttrandena från utskottet för ekonomi och valutafrågor, utskottet för sysselsättning och sociala frågor, utskottet för industrifrågor, forskning och energi, utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och utskottet för regional utveckling (A6‑0246/2007).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslagParlamentets ändringar

Ändringsförslag 1

SKÄL 3A (nytt)

 

(3a) Den positiva roll som tjänster av allmänt ekonomiskt intresse spelar betonas i Eurobarometerundersökning nr 219 från oktober 2005, enligt vilken 77 % av användarna i EU anser att posttjänsterna är de tjänster av allmänt ekonomiskt intresse som uppskattas allra mest.

Motivering

Eftersom tjänster av allmänt ekonomiskt intresse utgör en del av de europeiska värderingarna, bör man betona att användarna i Europeiska unionen lägger stor vikt vid och är mycket nöjda med posttjänsterna.

Syftet med ändringsförslaget är att betona hur nöjda användarna av posttjänster i EU är.

Man bör betona att användarna i Europeiska unionen är mycket nöjda med posttjänsterna.

Ändringsförslag 2

SKÄL 3B (nytt)

 

(3b) Posttjänsterna utgör ett viktigt instrument för kommunikation och utbyte av information och är därför av stor betydelse för målet att uppnå social, ekonomisk och territoriell sammanhållning i Europeiska unionen.

Motivering

Posttjänsterna bidrar i stor utsträckning till den ekonomiska utvecklingen i både stads- och landsbygdsområdena och utgör därför en viktig sammanhållningsfaktor i dessa områden.

Ändringsförslag 3

SKÄL 4A (nytt)

 

(4a) De europeiska postmarknaderna har genomgått dramatiska förändringar under de senaste åren och utvecklingen har drivits av tekniska framsteg och ökad konkurrens till följd av avreglering. Globaliseringen gör det nödvändigt att inta en proaktiv och utvecklingsvänlig hållning, så att fördelarna med dessa förändringar kan komma unionens medborgare till godo.

Ändringsförslag 4

SKÄL 6

(6) I Europaparlamentets resolution av den 2 februari 2006 betonades att effektiva posttjänster är mycket viktiga för det ekonomiska och sociala livet och att de spelar en viktig roll inom Lissabonstrategin. Det påpekades att reformerna hittills lett till en mycket positiv utveckling inom postsektorn, tillsammans med förbättrad kvalitet, ökad effektivitet och en mer kundstyrd service.

(6) I Europaparlamentets resolution av den 2 februari 2006 betonades att effektiva posttjänster är mycket viktiga för det ekonomiska och sociala livet och att de spelar en viktig roll inom Lissabonstrategin. Det påpekades att reformerna hittills lett till en mycket positiv utveckling inom postsektorn, tillsammans med förbättrad kvalitet, ökad effektivitet och en mer kundstyrd service. Med tanke på att skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster ibland utvecklats på mycket olika sätt i medlemsstaterna, uppmanade parlamentet i denna resolution kommissionen att när den utarbetar sin prognosstudie särskilt koncentrera sig på de samhällsomfattande tjänsternas kvalitet och den framtida finansieringen av dem och att inom ramen för studien föreslå en definition, ett tillämpningsområde och lämplig finansiering för de samhällsomfattande tjänsterna. I resolutionen noterades också att postnätverkens territoriella och sociala betydelse är oersättlig, eftersom de ger allmän tillgång till nödvändiga närtjänster.

Motivering

Det är nödvändigt att komma ihåg de mycket konkreta krav som Europaparlamentet ställde på kommissionen i sin resolution av den 2 februari 2006 om tillämpningen av postdirektivet i samband med att kommissionen skulle inleda sitt arbete med prognosstudien.

Posttjänsternas viktiga roll för den sociala och territoriella sammanhållningen betonades i parlamentets resolution, och detta bör vara fallet också i detta direktiv.

Ändringsförslag 5

SKÄL 7

(7) I enlighet med direktiv 97/67/EG har en prognosstudie genomförts som för varje medlemsstat bedömer konsekvenserna för de samhällsomfattande tjänsterna av att den inre marknaden för postsektorn genomförs fullt ut år 2009. Kommissionen har också gjort en noggrann genomgång av postsektorn inom gemenskapen, bl.a. i form av beställda studier av den ekonomiska, sociala och tekniska utvecklingen inom denna sektor. Den har även gett berörda parter goda möjligheter att yttra sig.

(7) I enlighet med direktiv 97/67/EG har en prognosstudie genomförts som för varje medlemsstat bedömer konsekvenserna för de samhällsomfattande tjänsterna av att den inre marknaden för postsektorn genomförs fullt ut år 2009. Kommissionen har också gjort en noggrann genomgång av postsektorn inom gemenskapen, bl.a. i form av beställda studier av den ekonomiska, sociala och tekniska utvecklingen inom denna sektor. Den har även gett berörda parter goda möjligheter att yttra sig. För närvarande finns det dock inte någon miljökonsekvensbedömning för varje enskilt land som tar hänsyn till de nationella geografiska skillnaderna.

Motivering

Kommissionen har ännu inte utarbetat en separat miljökonsekvensbedömning för var och en av de 27 medlemsstaterna. Utdelningen av post kan inte bedömas enligt samma kriterier för alla territorier. I vissa stater fins det inga geografiska svårigheter, medan det i andra finns stora landsbygds-, bergs- eller öområden.

Ändringsförslag 6

SKÄL 8

(8) Enligt prognosstudien kan det grundläggande målet säkerställas i hela gemenskapen till 2009, nämligen att på lång sikt garantera samhällsomfattande tjänster som motsvarar de kvalitetsnormer medlemsstaterna definierat i enlighet med direktiv 97/67/EG, utan att ett monopoliserat område skulle behövas.

(8) Prognosstudien hävdar att det grundläggande målet kan säkerställas i hela gemenskapen till 2009, nämligen att på lång sikt garantera samhällsomfattande tjänster som motsvarar de kvalitetsnormer medlemsstaterna definierat i enlighet med direktiv 97/67/EG, utan att ett monopoliserat område skulle behövas. Prognosstudien gav dock inte tillräckliga bevis för att bärkraftiga samhällsomfattande tjänster kan garanteras på lika villkor i samtliga medlemsstater om postmarknaden liberaliseras fullständigt till 2009.

Motivering

Prognosstudien lämnar inga klara besked om att samhällsomfattande tjänster kan garanteras i samtliga medlemsstater.

Ändringsförslag 7

SKÄL 10

(10) Prognosstudien visar att det monopoliserade området inte längre bör föredras vid finansieringen av samhällsomfattande tjänster. Denna bedömning utgår från gemenskapens och medlemsstaternas intressen av att införa den inre marknaden, av dess förmåga att skapa tillväxt och sysselsättning och av att garantera tillhandahållandet av effektiva tjänster av allmänt ekonomiskt intresse för alla användare. Det är därför lämpligt att bekräfta att den inre marknaden för posttjänster helt skall införas den 1 januari 2009.

(10) Prognosstudien visar att det monopoliserade området inte längre bör föredras vid finansieringen av samhällsomfattande tjänster. Denna bedömning utgår från gemenskapens och medlemsstaternas intressen av att införa den inre marknaden, av dess förmåga att skapa tillväxt och sysselsättning och av att garantera tillhandahållandet av effektiva tjänster av allmänt ekonomiskt intresse för alla användare.

Ändringsförslag 8

SKÄL 11

(11) Inom postsektorn finns ett antal förändringsfaktorer, särskilt efterfrågan och förändrade kundbehov, organisatoriska förändringar, automatisering och införande av ny teknik, ersättning med elektroniska kommunikationsmedel och konkurrensutsättning.

(11) Inom postsektorn finns ett antal förändringsfaktorer, särskilt efterfrågan och förändrade kundbehov, organisatoriska förändringar, automatisering och införande av ny teknik, ersättning med elektroniska kommunikationsmedel och konkurrensutsättning. För att klara konkurrensen, tillmötesgå nya konsumentkrav och trygga nya finansieringskällor får tillhandahållarna av samhällsomfattande tjänster diversifiera sin verksamhet genom att tillhandahålla e‑affärstjänster eller andra tjänster med anknytning till informationssamhället.

Motivering

Tillhandahållande av e-affärstjänster och andra tjänster med anknytning till informationssamhället kan göra det möjligt för tillhandahållarna av posttjänster att vinna nya marknadssegment som utvecklas parallellt med de traditionella posttjänsterna.

Ändringsförslag 9

SKÄL 11A (nytt)

 

(11a) Tillhandahållare av posttjänster, inbegripet de som har utsetts att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster, sporras till att bli mer effektiva genom nya konkurrenskraftiga utmaningar som avviker från traditionella posttjänster (t.ex. digitalisering och elektronisk kommunikation), vilket i sig kommer att bidra till en avsevärd ökning av konkurrenskraften.

Motivering

Tillhandahållare av posttjänster, inbegripet de som har utsetts att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster, tvingas att modernisera och öka sin effektivitet på grund av de stora konkurrensmässiga utmaningar som följer med de icke traditionella instrumenten och de möjligheter som skapas genom ny teknik.

Ändringsförslag 10

SKÄL 12

(12) Fullständig liberalisering kommer att bidra till att postmarknaderna ökar. Den kommer också att bidra till hållbar sysselsättning och arbetskvalitet inom tillhandahållarna av samhällsomfattande tjänster samt gynna skapandet av nya arbetstillfällen hos andra operatörer, nya aktörer och anknuten ekonomisk verksamhet. Detta direktiv har ingen påverkan på medlemsstaternas behörighet att reglera sysselsättningsvillkoren inom postsektorn.

(12) En progressiv liberalisering kan om den förbereds omsorgsfullt bidra till att postmarknaderna ökar. Den kan också, enligt villkor som garanterar konkurrensneutralitet, bidra till hållbar sysselsättning och arbetskvalitet inom tillhandahållarna av samhällsomfattande tjänster samt gynna skapandet av nya arbetstillfällen hos andra operatörer, nya aktörer och anknuten ekonomisk verksamhet. Detta direktiv har ingen påverkan på medlemsstaternas behörighet att reglera sysselsättningsvillkoren inom postsektorn, men denna reglering bör dock inte ge upphov till illojal konkurrens. Sociala hänsyn, särskilt när det gäller den personal som tidigare deltagit i tillhandahållandet av posttjänster, måste beaktas i samband med förberedelserna inför liberaliseringen av postmarknaden.

Motivering

Marknaden måste avregleras försiktigt. Man måste särskilt se till att olika arbetsvillkor hos tjänsteleverantörerna inte ger upphov till illojal konkurrens.

Ändringsförslag 11

SKÄL 13

(13) Ökad konkurrenskraft bör också göra det möjligt att integrera postsektorn med alternativa kommunikationsmedel och förbättra kvaliteten på de tjänster som erbjuds allt mer krävande användare.

(13) Ökad konkurrenskraft bör också göra det möjligt att integrera postsektorn med alternativa kommunikationsmedel och förbättra kvaliteten på de tjänster som erbjuds allt mer krävande användare. Ytterligare liberalisering av marknaden kommer även i fortsättningen att gynna särskilt konsumenter samt små och medelstora företag, både som avsändare och mottagare av postförsändelser, genom bättre kvalitet, bredare urval, prissänkningseffekter samt innovativa tjänster och företagsmodeller. Dagens postmarknad är en del av en större marknad för meddelanden, inklusive elektroniska meddelanden, något som bör beaktas då marknaden utvärderas.

Motivering

De särskilda konsumentfördelarna bör betonas. Postförsändelser från konsumenterna utgör endast en liten del (ca 10 procent) av alla försändelser jämfört med den återstående andelen, som sänds av företag. Därför bör man i synnerhet belysa konsumentfördelarna ur både avsändar‑ och mottagarsynpunkt (kostnaderna betalas ofta antingen direkt – t.ex. kontoutdrag och inköp via e-handel – eller indirekt av konsumenterna).

Posttjänsterna måste ses i förhållande till hela kommunikationsmarknaden som också inbegriper elektronisk kommunikation, såsom e-post.

Ändringsförslag 12

SKÄL 13A (nytt)

 

(13a) Nätet av postkontor på landsbygden, bland annat i bergsområden och på öar, spelar en väsentlig roll för att integrera näringslivet i den nationella/globala ekonomin och för att bevara social sammanhållning och sysselsättning. Dessutom kan postkontor i bergsområden och på öar tillhandahålla ett viktigt infrastrukturnät för allmän åtkomst till ny telekommunikationsteknik.

Motivering

För invånarna och företagen i bergsområden och på öar utgör postnätet en förbindelse till näringslivet utanför dessa regioner och till den nya telekommunikationstekniken.

Ändringsförslag 13

SKÄL 14

(14) Utvecklingen på angränsande kommunikationsmarknader har fått olika effekter på gemenskapens olika regioner, på olika befolkningssegment och på användningen av posttjänster. För bevarad territoriell och social sammanhållning bör de samhällsomfattande tjänsterna och kvalitetskraven bevaras i full utsträckning i enlighet med vad som anges i direktivet. Beaktas bör också att medlemsstaterna kan anpassa vissa särskilda tjänster till lokal efterfrågan genom att utnyttja den flexibilitet som postdirektivet erbjuder. Medlemsstaterna måste granska och övervaka marknadsutvecklingen för att se till att konkurrensutsättningen tillfredsställer alla användare, särskilt konsumenter och små och medelstora företag. De måste vidta regleringsåtgärder enligt direktivet för att se till att tillgången på posttjänster fortsätter att motsvara användarnas behov och vid behov även säkerställa ett minimiutbud av tjänster på samma typ av inlämningsställen.

(14) Utvecklingen på angränsande kommunikationsmarknader har fått olika effekter på gemenskapens olika regioner, på olika befolkningssegment och på användningen av posttjänster. För bevarad territoriell och social sammanhållning bör de samhällsomfattande tjänsterna och kvalitetskraven bevaras i full utsträckning i enlighet med vad som anges i direktivet. Beaktas bör också att medlemsstaterna kan anpassa vissa särskilda tjänster till lokal efterfrågan genom att utnyttja den flexibilitet som postdirektivet erbjuder. Medlemsstaterna måste granska och övervaka marknadsutvecklingen för att se till att konkurrensutsättningen tillfredsställer alla användare, särskilt konsumenter och små och medelstora företag. De måste vidta regleringsåtgärder enligt direktivet för att se till att tillgången på posttjänster fortsätter att motsvara användarnas behov och vid behov även säkerställa ett minimiutbud av tjänster på samma typ av inlämningsställen samt i synnerhet garantera att antalet inlämningsställen för posttjänster inte minskar i landsbygdsområden och avlägsna regioner. Samtidigt bör medlemsstaterna införa och tillämpa proportionerliga straff för tjänsteleverantörer som inte fullgör sina skyldigheter.

Motivering

Ändringen behövs för att garantera att posttjänsternas tillgänglighet i landsbygdsområden och avlägsna områden inte försämras, och att den territoriella sammanhållningen inte äventyras genom liberaliseringen.

Ändringsförslag 14

SKÄL 14A (nytt)

 

(14a) De samhällsomfattande tjänster som tryggas genom direktiv 96/97/EG garanterar en insamling och en utdelning vid varje fysisk eller juridisk persons bostad eller lokaler varje vardag, även i avlägsna områden eller områden med låg befolkningstäthet.

Motivering

Det är nödvändigt att ytterligare klargöra att direktivet garanterar posttjänster fem dagar i veckan i avlägsna områden eller områden med låg befolkningstäthet.

Ändringsförslag 15

SKÄL 14B (nytt)

 

(14b) Begreppet ”användare” innefattar enskilda konsumenter och kommersiella aktörer som anlitar samhällsomfattande tjänster, om inte annat följer av direktiv 97/67/EG.

Motivering

Ett klarläggande av vad som avses med ”användare” i direktivet blir till nytta för konsekvensen i ordvalet, liksom i tidigare direktiv om posttjänster.

Ändringsförslag 16

SKÄL 14C (nytt)

 

(14c) Tillhandahållandet av posttjänster av hög kvalitet bidrar i väsentlig grad till att uppnå målet med social och territoriell sammanhållning. Den elektroniska handeln erbjuder i synnerhet avlägsna områden med låg befolkningstäthet nya möjligheter att delta i näringslivet, och tillhandahållandet av högklassiga posttjänster är en viktig förutsättning för detta.

Motivering

Det behövs ett särskilt skäl för att införa en hänvisning till posttjänsternas stora betydelse i landbygdsområden, områden med låg befolkningstäthet samt avlägsna områden. I detta sammanhang bör hänsyn tas till att den elektroniska handeln just i dessa områden kan säkra tillgången till varor och tjänster. Den elektroniska handelns potential kan dock utnyttjas fullt ut endast om det tillhandahålls tillfredsställande posttjänster.

Ändringsförslag 17

SKÄL 15, STYCKE 1A (nytt)

 

Om en medlemsstat beslutar sig för att utse ett eller flera företag för att tillhandahålla en samhällsomfattande tjänst eller olika delar av en samhällsomfattande tjänst, måste det garanteras att andra tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster också uppfyller de krav som ställs på den samhällsomfattande tjänstens kvalitet.

Ändringsförslag 18

SKÄL 16

(16) För användarna är det viktigt att få full information om de samhällsomfattande tjänster som tillhandahålls och för företag som tillhandahåller posttjänster är det viktigt att få information om vilka rättigheter och skyldigheter som tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster har. Medlemsstaterna skall se till att konsumenterna även i fortsättning är väl informerade om egenskaperna och tillgången på de olika tjänster som tillhandahålls. Det är dock lämpligt att medlemsstaterna flexibelt får besluta hur denna information skall lämnas till allmänheten, i linje med att medlemsstaterna mer flexibelt kan se till att samhällsomfattande tjänster tillhandahålls och på annat sätt än genom att välja tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster.

(16) För användarna är det viktigt att få full information om de samhällsomfattande tjänster som tillhandahålls och för företag som tillhandahåller posttjänster är det viktigt att få information om vilka rättigheter och skyldigheter som tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster har. Medlemsstaterna bör se till att konsumenterna även i fortsättningen är väl informerade om egenskaperna och tillgången på de olika tjänster som tillhandahålls. De nationella tillsynsmyndigheterna bör se till att all sådan information finns tillgänglig. Det är dock lämpligt att medlemsstaterna flexibelt får besluta hur denna information skall lämnas till allmänheten, i linje med att medlemsstaterna mer flexibelt kan se till att samhällsomfattande tjänster tillhandahålls och på annat sätt än genom att välja tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster.

Motivering

Det behövs klarhet om vad slags information som skall finnas tillgänglig för olika användare. Emellertid måste det genom övervakning från de nationella tillsynsmyndigheternas sida slås vakt om användarnas rätt till information.

Ändringsförslag 19

SKÄL 17

(17) Mot bakgrund av genomförda studier och för att tillvarata hela den potential som den inre marknaden för posttjänster har, bör det monopoliserade området och särskilda rättigheter avskaffas som sätt att finansiera de samhällsomfattande tjänsterna.

(17) Mot bakgrund av genomförda studier och för att tillvarata hela den potential som den inre marknaden för posttjänster har, bör det monopoliserade området och särskilda rättigheter avskaffas som sätt att finansiera de samhällsomfattande tjänsterna. Mot bakgrund av situationen i medlemsstaterna är det lämpligt att fastställa slutet av 2010 som sista datum för avskaffande av exklusiva rättigheter i postsektorn.

Ändringsförslag 20

SKÄL 18

(18) Extern finansiering av de samhällsomfattande tjänsternas extra nettokostnader kan fortfarande vara nödvändig i vissa medlemsstater. Det är därför lämpligt att explicit ange de möjliga alternativen för att säkerställa finansieringen av de samhällsomfattande tjänsterna, när detta behövs och är motiverat, medan medlemsstaterna får välja finansieringssystem. Till alternativen hör offentliga anbudsförfaranden, vidare öppen offentlig kompensation och delade kostnader mellan tillhandahållare av tjänster och/eller användare i form av bidrag till en kompensationsfond, ifall skyldigheterna att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster medför nettokostnader för dessa och innebär en orättvis ekonomisk belastning för det valda företaget. Medlemsstaterna får använda andra i EU-lagstiftningen godkända finansieringssätt. De kan exempelvis besluta att vinster som härrör från annan verksamhet än de samhällsomfattande tjänsterna som tillhandahållarna av samhällsomfattande tjänster bedriver helt eller delvis skall användas till att finansiera de samhällsomfattande tjänsternas nettokostnader, förutsatt att detta överensstämmer med direktivet.

(18) Extern finansiering av de samhällsomfattande tjänsternas extra nettokostnader kan fortfarande vara nödvändig i vissa medlemsstater. Det är därför lämpligt att explicit ange de möjliga alternativen för att säkerställa finansieringen av de samhällsomfattande tjänsterna, när detta behövs och är motiverat, medan medlemsstaterna får välja finansieringssystem. Till alternativen hör offentliga anbudsförfaranden, inbegripet direktförhandlade förfaranden, vidare öppen offentlig kompensation och delade kostnader mellan tillhandahållare av tjänster och/eller användare i form av bidrag till en kompensationsfond, ifall skyldigheterna att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster medför nettokostnader för dessa och innebär en orättvis ekonomisk belastning för det valda företaget. Medlemsstaterna får använda andra i EU-lagstiftningen godkända finansieringssätt. De kan exempelvis besluta att vinster som härrör från annan verksamhet än de samhällsomfattande tjänsterna som tillhandahållarna av samhällsomfattande tjänster bedriver helt eller delvis skall användas till att finansiera de samhällsomfattande tjänsternas nettokostnader, förutsatt att detta överensstämmer med direktivet. Utan att det påverkar medlemsstaternas skyldighet att följa bestämmelserna i fördraget om statligt stöd, bör medlemsstaterna underrätta kommissionen om sina planer för finansieringen av de samhällsomfattande tjänsternas nettokostnader, vilka bör omnämnas i den regelbundna rapport som kommissionen skall lägga fram för parlamentet och rådet om tillämpningen av detta direktiv.

Ändringsförslag 21

SKÄL 19

(19) När de fastställer vilka företag som kan åläggas bidra till kompensationsfonden, bör medlemsstaterna överväga om företagens tjänster, ur användarens synvinkel, kan ersätta de samhällsomfattande tjänsterna. Hänsyn bör här tas till tjänsternas egenskaper (inklusive deras mervärde) och avsedda användning. För att anses som substitut behöver tjänsterna inte nödvändigtvis ha alla de samhällsomfattande tjänsternas egenskaper, exempelvis daglig utdelning eller nationell täckning. Proportionalitetsprincipen bör följas vid fördelningen av kostnaderna för tillhandahållande av samhällsomfattande tjänster i en medlemsstat som dessa företag ålagts. Medlemsstaten bör därvid tillämpa öppna och icke-diskriminerande kriterier, som dessa företags andel av den samhällsomfattande tjänsteverksamheten i den medlemsstaten.

(19) Företag som erbjuder tjänster som kan ersätta samhällsomfattande tjänster skall bidra till att finansiera samhällsomfattande tjänster om det finns en kompensationsfond. För att fastställa vilka företag det rör sig om bör medlemsstaterna överväga om företagens tjänster, ur användarens synvinkel, kan ersätta de samhällsomfattande tjänsterna. Hänsyn bör här tas till tjänsternas egenskaper (inklusive deras mervärde) och avsedda användning. För att anses som substitut behöver tjänsterna inte nödvändigtvis ha alla de samhällsomfattande tjänsternas egenskaper, exempelvis daglig utdelning eller nationell täckning, utan det räcker att de har en av egenskaperna hos de tjänster som tillhandahålls som samhällsomfattande tjänster. Proportionalitetsprincipen bör följas vid fördelningen av kostnaderna för tillhandahållande av samhällsomfattande tjänster i en medlemsstat som dessa företag ålagts. Medlemsstaten bör därvid tillämpa öppna och icke-diskriminerande kriterier.

Motivering

L’emendamento si propone di rendere più chiara la nozione di “servizi sostitutivi”. E’ necessario infatti rendere esplicito che le imprese che offrono servizi sostitutivi devono contribuire al finanziamento del servizio universale, nei casi in cui sia previsto un fondo di compensazione.

L’emendamento chiarisce altresì che i servizi sostitutivi soggetti al contributo al fondo di compensazione sono quei servizi che presentano almeno una delle caratteristiche dei servizi forniti nell’ambito del servizio universale.

Infine, l’emendamento mira ad eliminare qualsiasi incertezza legata all’attuale formulazione del testo della Commissione. Infatti, devono contribuire al finanziamento del costo netto del servizio universale non solo le imprese che offrono servizi che rientrano nell’ambito del servizio universale, ma anche le imprese che forniscono servizi sostitutivi e cioè assimilabili al servizio universale.

Ändringsförslag 22

SKÄL 20

(20) Principerna i direktiv 97/67/EG om insyn, icke-diskriminering och proportionalitet skall även i fortsättningen tillämpas på alla finansieringssystem och alla beslut på området skall baseras på öppna, objektiva och verifierbara kriterier. Särskilt skall de samhällsomfattande tjänsternas nettokostnad under den nationella tillsynsmyndighetens överinseende beräknas som skillnaden för ett företags nettokostnader när det har skyldighet att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster och när det arbetar utan skyldighet i fråga om samhällsomfattande tjänster. Vid beräkningen skall hänsyn tas till alla andra relevanta aspekter, inklusive eventuella marknadsfördelar som ett företag kan få som utsetts att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster, rätten till rimlig vinst och stimulans till kostnadseffektivitet.

(20) Principerna i direktiv 97/67/EG om insyn, icke-diskriminering och proportionalitet skall även i fortsättningen tillämpas på alla finansieringssystem och alla beslut på området skall baseras på öppna, objektiva och verifierbara kriterier. Särskilt skall de samhällsomfattande tjänsternas nettokostnad under den nationella tillsynsmyndighetens överinseende beräknas som skillnaden för ett företags nettokostnader när det har skyldighet att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster och när det arbetar utan skyldighet i fråga om samhällsomfattande tjänster. Vid beräkningen skall hänsyn tas till alla andra relevanta aspekter, inklusive eventuella marknadsfördelar som ett företag kan få som utsetts att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster, rätten till rimlig vinst och stimulans till kostnadseffektivitet. För att undvika rättsosäkerhet och garantera lika villkor bör kommissionen utarbeta detaljerade riktlinjer för hur nettokostnaderna för de samhällsomfattande tjänsterna skall beräknas.

Motivering

Det finns ett behov av klarare och mer enhetliga bestämmelser för hur kostnaderna för de samhällsomfattande tjänsterna skall beräknas.

Ändringsförslag 23

SKÄL 20A (nytt)

 

(20a) De medlemsstater som har anslutit sig sent till reformen av posttjänster eller som har en särskilt besvärlig topografi, i synnerhet medlemsstater med många öar, bör få möjlighet att utnyttja en övergångsperiod på ytterligare två år för avskaffandet av exklusiva och särskilda rättigheter, vilket måste anmälas till kommissionen.

 

Med beaktande av denna undantagsperiod är det också lämpligt att, inom en begränsad tidsram och för ett begränsat antal tjänster, ge de medlemsstater som helt har liberaliserat sina marknader möjligheten att neka ett företag med monopolställning som verkar i en annan medlemsstat tillstånd att verka på deras eget territorium.

Ändringsförslag 24

SKÄL 21

(21) Medlemsstaterna bör tillåtas använda tillstånd och individuella licenser när detta är befogat och står i proportion till fullgörandet av uppgiften. Det framhävs dock i den tredje rapporten om tillämpningen av direktiv 97/67/EG att det för att undanröja omotiverade hinder för tillhandahållandet av tjänster på den inre marknaden verkar krävas en ytterligare harmonisering av de villkor som kan införas. I detta sammanhang kan medlemsstater exempelvis tillåta företag att välja mellan skyldigheten att tillhandahålla en tjänst eller att bidra ekonomiskt till ett annat företags kostnader för att tillhandahålla tjänsten. De bör dock inte längre tillåtas att samtidigt kräva bidrag till ett fördelningssystem och införa samhällsomfattande tjänster eller kvalitetskrav, som båda skall tjäna samma syfte. Det är också lämpligt att klargöra att vissa av bestämmelserna om tillstånd och licensiering inte bör vara tillämpliga på dem som utsetts att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster.

(21) Medlemsstaterna bör tillåtas använda tillstånd och individuella licenser när detta är befogat och står i proportion till fullgörandet av uppgiften. Det framhävs dock i den tredje rapporten om tillämpningen av direktiv 97/67/EG att det för att undanröja omotiverade hinder för tillhandahållandet av tjänster på den inre marknaden verkar krävas en ytterligare harmonisering av de villkor som kan införas. I detta sammanhang kan medlemsstater exempelvis tillåta företag som tillhandahåller tjänster som ligger inom de samhällsomfattande tjänsternas räckvidd eller tjänster som betraktas som möjliga substitut att välja mellan skyldigheten att tillhandahålla en tjänst eller att bidra ekonomiskt till ett annat företags kostnader för att tillhandahålla tjänsten. De bör dock inte längre tillåtas att samtidigt kräva bidrag till ett fördelningssystem och införa samhällsomfattande tjänster eller kvalitetskrav, som båda skall tjäna samma syfte. Det är också lämpligt att klargöra att vissa av bestämmelserna om tillstånd och licensiering inte bör vara tillämpliga på dem som utsetts att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster.

Ändringsförslag 25

SKÄL 22

(22) I en miljö där flera postföretag tillhandahåller tjänster som avser samhällsomfattande tjänster, bör det krävas att alla medlemsstater bedömer om vissa delar av postens infrastruktur eller vissa av tillhandahållarnas tjänster bör göras tillgängliga för andra operatörer som tillhandahåller liknande tjänster. Syftet är att främja effektiv konkurrens eller att skydda användare och konsumenter genom att säkerställa posttjänsternas allmänna kvalitet. Eftersom dessa delars eller tjänsters rättsliga status och marknadssituation är olika i olika medlemsstater, bör det bara krävas att medlemsstaterna fattar ett informerat beslut om behovet, omfattningen och valet av regleringsinstrument, vid behov även om kostnadsfördelning. Detta är utan påverkan på medlemsstaternas rätt att vidta åtgärder för att garantera tillgången till det allmänna postnätet, med insyn och utan diskriminering.

(22) I en miljö där flera postföretag tillhandahåller tjänster som avser samhällsomfattande tjänster, bör det krävas att alla medlemsstater bedömer om vissa delar av postens infrastruktur eller vissa av tillhandahållarnas tjänster bör göras tillgängliga för andra operatörer som tillhandahåller liknande tjänster. Syftet är att främja effektiv konkurrens eller att skydda användare och konsumenter genom att säkerställa posttjänsternas allmänna kvalitet. Om flera tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster driver regionala postnät bör medlemsstaterna också kontrollera och vid behov se till att de är driftskompatibla i syfte att undanröja hindren för snabb transport av postförsändelser. Eftersom dessa delars eller tjänsters rättsliga status och marknadssituation är olika i olika medlemsstater, bör det bara krävas att medlemsstaterna fattar ett informerat beslut om behovet, omfattningen och valet av regleringsinstrument, vid behov även om kostnadsfördelning. Detta är utan påverkan på medlemsstaternas rätt att vidta åtgärder för att garantera tillgången till det allmänna postnätet, med insyn och utan diskriminering.

Motivering

Enligt artikel 4 kan medlemsstaterna utse olika tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster för olika delar av sitt territorium. Bristande driftskompatibilitet mellan de olika postnäten kan generellt sett vara ett hinder för att de samhällsomfattande tjänsterna i den berörda medlemsstaten tillhandahålls på ett tillförlitligt sätt. Om de tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster som driver de olika näten inte kan enas om driftskompatibiliteten måste medlemsstaterna införa nödvändiga bestämmelser.

Ändringsförslag 26

SKÄL 23

(23) Eftersom det är viktigt med posttjänster för blinda och synskadade personer, bör det understrykas att konkurrensutsättningen inte bör hindra fortsatt tillgång till vissa kostnadsfria tjänster för blinda och synskadade personer, som medlemsstaterna har infört i enlighet med gällande internationella bestämmelser.

(23) Eftersom det är viktigt med posttjänster för blinda och synskadade personer, bör det understrykas att det på en konkurrensutsatt och liberaliserad marknad bör finnas en skyldighet att tillhandahålla sådana kostnadsfria tjänster för blinda och synskadade personer, som medlemsstaterna har infört.

Motivering

Det behövs klarspråk i det reviderade direktivet för att kostnadsfria tjänster för blinda och synskadade personer skall finnas kvar på en fullt fungerande gemensam marknad för posttjänster. Det här bör vara en gränsöverskridande skyldighet och inte något som kommer an bara på medlemsstaterna.

Ändringsförslag 27

SKÄL 24

(24) Med fri konkurrens är det viktigt, att avsteg från principen om att priserna skall avspegla normala affärsmässiga villkor och kostnader bara sker för att skydda allmänintresset. Detta är viktigt både för de samhällsomfattande tjänsternas ekonomiska jämvikt och för att begränsa snedvridningar av marknaden. Detta mål kan uppnås om medlemsstaterna får fortsätta använda enhetliga taxor för post med enhetspris, den tjänst som konsumenter och små och medelstora företag använder mest. Vissa medlemsstater kan i allmänhetens intresse också få behålla enhetliga taxor för vissa andra postförsändelser, motiverat av tillgången till kultur och regional och social sammanhållning.

(24) Med större konkurrens är det viktigt att tillhandahållarna av samhällsomfattande tjänster får den nödvändiga flexibiliteten avseende avgifter för att säkerställa ett finansiellt bärkraftigt tillhandahållande av dessa tjänster. Det är således viktigt att se till att medlemsstaterna sätter avgifter som avviker från principen om att priserna skall avspegla efterfrågan och normala affärsmässiga kostnader enbart i undantagsfall. Detta mål kan uppnås om medlemsstaterna får fortsätta använda enhetliga taxor för post med enhetspris, den tjänst som konsumenter och små och medelstora företag använder mest. Vissa medlemsstater kan i allmänhetens intresse också få behålla enhetliga taxor för vissa andra postförsändelser, motiverat av tillgången till kultur och regional och social sammanhållning. Principen om att priserna skall vara kostnadsrelaterade bör inte förhindra tillhandahållarna av samhällsomfattande tjänster att tillämpa enhetstaxor för dessa tjänster.

Motivering

När man väl valt en successiv avreglering bör konsekvenserna bedömas när det gäller principerna för den avgiftspolitik som tillhandahållarna för samhällsomfattande får föra. Denna typ av avreglering måste åtföljas av en flexibilitet för tillhandahållarna av samhällsomfattande tjänster så att de kan möta konkurrensen och anpassa sig till efterfrågan på marknaden.

Ändringsförslag 28

SKÄL 24A (nytt)

 

(24a) De tjänster som tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster erbjuder företag, sändare av massförsändelser eller förmedlare av post från olika kunder måste omfattas av mer flexibla avgiftsbestämmelser.

Motivering

Man måste se till att de avgiftsprinciper som tillämpas på tillhandahållarna av samhällsomfattande tjänster anpassas till den progressiva liberaliseringen av sektorn.

Denna progressiva liberalisering måste åtföljas av en nödvändig flexibilitet för tillhandahållarna av samhällsomfattande tjänster så att de kan möta konkurrensen och anpassa sig till efterfrågan på marknaden.

Ändringsförslag 29

SKÄL 25

(25) Det är lämpligt att medlemsstaterna fritt får besluta hur de bäst skall övervaka korssubventionering, av hänsyn till de nationella särdragen vid regleringen av de villkor som den etablerade tillhandahållaren av samhällsomfattande tjänster skall ha vid fri konkurrens.

utgår

Motivering

Medlemsstaternas övervakning av korssubventionering skulle strida mot den ordning som infördes genom EG-fördraget. Enligt fördraget hör denna uppgift till kommissionens behörighetsområde.

Ändringsförslag 30

SKÄL 26

(26) Inför övergången till fri konkurrens bör det fortfarande krävas att medlemsstaterna behåller kravet på att tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster skall ha en översiktlig uppdelad redovisning, med nödvändiga anpassningar. Med detta krav bör de nationella tillsynsmyndigheterna, de nationella konkurrensmyndigheterna och kommissionen få de uppgifter som krävs för att fatta beslut om samhällsomfattande tjänster och övervaka om marknadsförhållandena är sunda. Samarbete mellan nationella tillsynsmyndigheter, för utveckling av riktmärken och riktlinjer på området, bör bidra till en harmoniserad tillämpning av dessa regler.

(26) Inför övergången till fri konkurrens och för att se till att korssubventionering från samhällsomfattande tjänster till icke samhällsomfattande tjänster inte påverkar de sistnämnda tjänsternas konkurrensfördel negativt bör det fortfarande krävas att medlemsstaterna behåller kravet på att tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster skall ha en översiktlig uppdelad redovisning, med nödvändiga anpassningar. Med detta krav bör de nationella tillsynsmyndigheterna, de nationella konkurrensmyndigheterna och kommissionen få de uppgifter som krävs för att fatta beslut om samhällsomfattande tjänster och övervaka om marknadsförhållandena är sunda. Samarbete mellan nationella tillsynsmyndigheter, för utveckling av riktmärken och riktlinjer på området, bör bidra till en harmoniserad tillämpning av dessa regler.

Motivering

Särredovisning (artikel 14) är av central betydelse för att den inre marknaden skall fungera. Det måste garanteras att de gemensamma kostnaderna fördelas i proportion till det som förorsakar dem, så att kostnaderna för icke samhällsomfattande tjänster inte hålls nere på ett konstlat sätt genom att för höga kostnader fördelas på de samhällsomfattande tjänsterna.

Ändringsförslag 31

SKÄL 27

(27) I linje med gällande regler på andra tjänsteområden och för att stärka konsumentskyddet, bör tillämpningen av miniminormer vidgas när det gäller klagomålsförfaranden som går utöver tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster. För att effektivisera klagomålsförfarandena bör direktivet uppmuntra till reglering av konsumenttvister utanför domstol, i enlighet med kommissionens rekommendation 98/257/EG av den 30 mars 1998 om principer som skall tillämpas på de instanser som är ansvariga för förfaranden för reglering av konsumenttvister utanför domstol samt kommissionens rekommendation av den 4 april 2001 om principer som skall tillämpas på extrajudiciella organ som deltar i reglering av konsumenttvister som görs upp i godo. Konsumentintresset bör också tillgodoses genom den förstärkta kompatibiliteten mellan operatörerna i och med tillgången till viss infrastruktur och vissa tjänster och genom kravet på samarbete mellan nationella tillsynsmyndigheter och konsumentorgan.

(27) I linje med gällande regler på andra tjänsteområden och för att stärka konsumentskyddet, bör tillämpningen av miniminormer vidgas när det gäller klagomålsförfaranden som går utöver tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster. För att effektivisera klagomålsförfarandena bör direktivet uppmuntra till reglering av konsumenttvister utanför domstol, i enlighet med kommissionens rekommendation 98/257/EG av den 30 mars 1998 om principer som skall tillämpas på de instanser som är ansvariga för förfaranden för reglering av konsumenttvister utanför domstol samt kommissionens rekommendation av den 4 april 2001 om principer som skall tillämpas på extrajudiciella organ som deltar i reglering av konsumenttvister som görs upp i godo. Konsumentintresset bör också tillgodoses genom den förstärkta kompatibiliteten mellan operatörerna i och med tillgången till viss infrastruktur och vissa tjänster och genom kravet på samarbete mellan nationella tillsynsmyndigheter och konsumentorgan. För att skydda postanvändarnas intressen i fall av förlust, stöld eller skada av postförsändelser bör medlemsstaterna införa ett system för återbetalning och/eller ersättning.

Motivering

In a multi-operator environment, the operators could blame each other in case of loss or late delivery. Consumers satisfaction should be guaranteed in case of theft, loss or damage of post items by introducing a system and/or compensation for all postal items.

In a multi-operator environment, the operators could blame each other in case of loss of late delivery. The best way nevertheless to guarantee consumers satisfaction in the postal sector is to protect consumers’ interests in case of theft, loss or damage of post items. The best protection is to introduce a system of reimbursement and/or compensation for all postal items.

Ändringsförslag 32

SKÄL 28A (nytt)

 

(28a) Den kommitté som ansvarar för genomförandet av direktiv 97/67/EG bör övervaka utvecklingen av de åtgärder som medlemsstaterna vidtar för att säkra de samhällsomfattande tjänsterna, särskilt deras nuvarande och förväntade effekter på den sociala och territoriella sammanhållningen. Eftersom liberaliseringen av marknaden för posttjänster har en särskild betydelse för den regionala sammanhållningen bör inte endast företrädare för medlemsstaterna ingå i denna kommitté, utan även företrädare för de lokala och regionala myndigheterna i varje enskild medlemsstat.

Motivering

Kommittén har viktiga befogenheter att genomföra direktivet, och dessa inverkar på den territoriella sammanhållningen. Därför är det viktigt att de regionala och lokala myndigheterna i de enskilda medlemsstaterna är företrädda i kommittén, görs delaktiga i genomförandet och kan analysera effekterna på den sociala och territoriella sammanhållningen.

Ändringsförslag 33

SKÄL 32

(32) Vid fullgörandet av sina uppgifter enligt det här direktivet bör nationella tillsynsmyndigheter vid behov samordna sina insatser med andra medlemsstaters tillsynsmyndigheter och med kommissionen. Detta skulle gynna utvecklingen av den inre marknaden för posttjänster och främja en enhetlig tillämpning i alla medlemsstater av direktivets bestämmelser, särskilt på områden där nationell lagstiftning som genomför gemenskapslagstiftning ger nationella tillsynsmyndigheter ett betydande utrymme för skönsmässig bedömning vid tillämpningen av relevanta bestämmelser. Detta samarbete skulle bland annat kunna äga rum i den kommitté som inrättas genom direktiv 97/67/EG eller i en grupp som omfattar europeiska tillsynsmyndigheter. Medlemsstaterna bör bestämma vilka organ som skall vara nationella tillsynsmyndigheter i enlighet med bestämmelserna i detta direktiv.

(32) Vid fullgörandet av sina uppgifter enligt det här direktivet bör nationella tillsynsmyndigheter samordna sina insatser med andra medlemsstaters tillsynsmyndigheter och med kommissionen. Detta skulle gynna utvecklingen av den inre marknaden för posttjänster och främja en enhetlig tillämpning i alla medlemsstater av direktivets bestämmelser, särskilt på områden där nationell lagstiftning som genomför gemenskapslagstiftning ger nationella tillsynsmyndigheter ett betydande utrymme för skönsmässig bedömning vid tillämpningen av relevanta bestämmelser. Detta samarbete skulle bland annat kunna äga rum i den kommitté som inrättas genom direktiv 97/67/EG eller i en grupp som omfattar europeiska tillsynsmyndigheter. Medlemsstaterna bör bestämma vilka organ som skall vara nationella tillsynsmyndigheter i enlighet med bestämmelserna i detta direktiv.

Motivering

Ett av kommissionens mål är att stärka de nationella tillsynsmyndigheterna, så att de kan samarbeta så mycket som möjligt.

Ändringsförslag 34

SKÄL 34A (nytt)

 

(34a) Det bör anges att kommissionen skall bistå medlemsstaterna i de olika aspekterna av genomförandet av detta direktiv.

Ändringsförslag 35

SKÄL 34B (nytt)

 

(34b) Detta direktiv påverkar inte sådana arbets‑ och anställningsvillkor, t.ex. längsta arbetstid och kortaste vilotid, minsta antal betalda semesterdagar per år, minimilön samt hälsa, säkerhet och hygien på arbetsplatsen, som medlemsstaterna tillämpar i enlighet med gemenskapsrätten, och det påverkar inte heller förbindelserna mellan arbetsmarknadens parter, inbegripet rätten att förhandla om och ingå kollektivavtal, rätten att strejka och vidta stridsåtgärder i enlighet med nationell lagstiftning och praxis i överensstämmelse med gemenskapsrätten. Direktivet är inte tillämpligt på tjänster som tillhandahålls av bemanningsföretag. Om så är lämpligt får medlemsstaterna ta upp arbetsförhållanden i sina tillståndsförfaranden.

Ändringsförslag 36

ARTIKEL 1, LED 2, LED B

Artikel 2, punkt 8 (direktiv 97/67/EG)

(b) Punkt 8 skall utgå.

utgår

Motivering

It appears (e.g. out of the annex of the PWC study) that in certain Member States, the complete liberalisation on the 1 January 2009 would be too early. These Member States should be enabled to grant a reserved area at least until 31 December 2011. In order to ensure fair market conditions during this transitional period, cross-subsidisation shall be forbidden and the principle of reciprocity made possible. See our amendment to article 7.

The definition of direct mail is still useful if the reserved area is maintained.

In addition, maintaining the definition of direct mail reflects thoroughly the acknowledgment of the specificities of this particular postal market. Indeed, direct mail constitutes a distinct mail market, with its particular characteristics, actors and price flexibility.

The definition must remain, as the reserved area is to be maintained and amendment to Article 7 keeps the reference and the conditions applicable to direct mail.

The definition of direct mail is still needed if a reserved area is maintained. Furthermore, retaining a definition of direct mail is a strong signal of recognition for the specific characteristics of this market in the postal sector.

A definition of direct mail is still necessary in the revised Postal Directive.

Amendment of coherence: the definition of direct mail should not be deleted if direct mail may continue to be reserved as suggested in article 7.

It makes no sense to delete the definition of 'direct mail', since it might imply that such mail was not a postal item. It may be supposed that the deletion of the definition is a result of the abolition of the reserved area, since the 'direct mail' service was linked to the definition of this area. This situation prompts concerns that this group of services may be excluded from the scope of the directive. Adding the definition of 'direct mail' to that of 'postal item' and restoring it to point 8 would eliminate any such doubts.

Ändringsförslag 37

ARTIKEL 1, LED 2, LED BA (nytt)
Artikel 2, led 19, stycke 1 (direktiv 97/67/EG)

 

(ba) Led 19 första stycket skall ersättas med följande:

 

’19. väsentliga krav: allmänna icke‑ekonomiska skäl som kan föranleda en medlemsstat att införa villkor för tillhandahållandet av posttjänster. Dessa orsaker är posthemlighet, säkerheten för nätet med hänsyn till transport av farligt gods, iakttagande av anställnings- och socialförsäkringsvillkor som fastställts i lag, förordning eller administrativ bestämmelse och/eller genom kollektivavtal som förhandlats fram mellan nationella parter och, när det är berättigat, dataskydd, miljöskydd och regionplanering.’

Ändringsförslag 38

ARTIKEL 1, LED 2, LED C
Artikel 2, led 20 (direktiv 97/67/EG)

(c) Följande punkt skall läggas till:

utgår

’20. tjänster som tillhandahålls till enhetspris: posttjänster vars avgifter tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster anger i sina allmänna villkor för transporten av enskilda postförsändelser.’

 

Motivering

Om det föregående ändringsförslaget antas blir denna del av kommissionens text överflödig.

Ändringsförslag 39

ARTIKEL 1, LED 6

Artikel 6, stycke 1 (direktiv 97/67/EG)

Medlemsstaterna skall vidta åtgärder för att säkerställa att användarna och företag som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster regelbundet ges tillräckligt utförlig och aktuell information om de särskilda egenskaper som de erbjudna samhällsomfattande tjänsterna har, särskilt vad gäller allmänna villkor för tillgång till dessa tjänster samt priser och nivån på kvalitetsnormerna. Denna information skall offentliggöras på lämpligt sätt.

Medlemsstaterna skall vidta åtgärder för att säkerställa att tillhandahållaren eller tillhandahållarna av de samhällsomfattande tjänsterna regelbundet ger användarna och företag som tillhandahåller posttjänster tillräckligt utförlig och aktuell information om de särskilda egenskaper som de erbjudna samhällsomfattande tjänsterna har, särskilt vad gäller allmänna villkor för tillgång till dessa tjänster samt priser och nivån på kvalitetsnormerna. Denna information skall offentliggöras på lämpligt sätt.

Motivering

Klargörande. Tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster bör ge klara uppgifter om de samhällsomfattande tjänster som de tillhandahåller.

Om det monopoliserade området behålls måste även hänvisningen till tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster kvarstå i denna punkt.

Ändringsförslag 40

ARTIKEL 1, LED 7

Kapitel 3, rubriken (direktiv 97/67/EG)

Finansiering av samhällsomfattande tjänster’

Garanterad finansiering av samhällsomfattande tjänster’

Motivering

Finansieringen av samhällsomfattande tjänster skall alltid vara garanterad.

Ändringsförslag 41

ARTIKEL 1, LED 8
Artikel 7 (direktiv 97/67/EG)

1. Från och med den 1 januari 2009 får medlemsstaterna inte bevilja eller behålla exklusiva eller särskilda rättigheter för införande och tillhandahållande av posttjänster. Medlemsstaterna får finansiera tillhandahållandet av samhällsomfattande tjänster på något av de sätt som anges i punkterna 2, 3 och 4 eller på annat sätt som är förenligt med EG‑fördraget.

1. Från och med den 31 december 2010 får medlemsstaterna inte bevilja eller behålla exklusiva eller särskilda rättigheter för införande och tillhandahållande av posttjänster. Medlemsstaterna får finansiera tillhandahållandet av samhällsomfattande tjänster på något av de sätt som anges i punkterna 2, 3 och 4 eller på annat sätt som är förenligt med EG‑fördraget.

2. Medlemsstaterna får garantera tillhandahållandet av samhällsomfattande tjänster genom upphandling i enlighet med gällande bestämmelser för offentlig upphandling.

2. Medlemsstaterna får garantera tillhandahållandet av samhällsomfattande tjänster genom upphandling i enlighet med gällande bestämmelser och förordningar för offentlig upphandling, bl.a. möjligheten att direkt förhandla om och sluta tjänsteavtal med tjänstetillhandahållare.

3. Om en medlemsstat konstaterar att skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster enligt detta direktiv innebär en nettokostnad och orimlig ekonomisk belastning för tillhandahållaren eller tillhandahållarna, får den

3. Om en medlemsstat konstaterar att skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster enligt detta direktiv innebär en nettokostnad och orimlig ekonomisk belastning för tillhandahållaren eller tillhandahållarna, skall den tillämpa ett av de system som beskrivs i den nationella plan som kommissionen skall ha underrättats om senast den 1 januari 2010 och som ingår i den rapport som kommissionen skall ha överlämnat till Europaparlamentet och rådet. De nationella planerna får

(a) införa ett system för att med offentliga medel kompensera berörda företag,

(a) införa ett system för att med offentliga medel kompensera berörda företag,

(b) fördela nettokostnaden för skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster mellan tillhandahållare och/eller användare.

(b) fördela nettokostnaden för skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster mellan tillhandahållare och/eller användare.

4. Om nettokostnaden fördelas enligt punkt 3 b, får medlemsstaterna inrätta en kompensationsfond som får finansieras av avgifter från tillhandahållare och/eller användare och som för detta ändamål förvaltas av ett av förmånstagaren eller förmånstagarna oberoende organ. Medlemsstaterna får som villkor för att bevilja tillhandahållare tillstånd enligt artikel 9.2 kräva att de lämnar ett ekonomiskt bidrag till denna fond eller fullgör skyldigheter beträffande samhällsomfattande tjänster. Endast de tjänster som anges i artikel 3 får finansieras på detta sätt.

4. Om nettokostnaden fördelas enligt punkt 3 b, får medlemsstaterna inrätta en kompensationsfond som får finansieras av avgifter från tillhandahållare och/eller användare och som för detta ändamål förvaltas av ett av förmånstagaren eller förmånstagarna oberoende organ. Medlemsstaterna får som villkor för att bevilja tillhandahållare tillstånd enligt artikel 9.2 kräva att de lämnar ett ekonomiskt bidrag till denna fond eller fullgör skyldigheter beträffande samhällsomfattande tjänster. Endast de tjänster som anges i artikel 3 får finansieras på detta sätt.

5. Medlemsstaten måste säkerställa att principerna om insyn, icke-diskriminering och proportionalitet följs när kompensationsfonden inrättas och när nivån på de ekonomiska bidragen enligt punkterna 3 och 4 bestäms. Beslut enligt punkterna 3 och 4 skall grundas på objektiva och verifierbara kriterier och skall offentliggöras.’

5. Medlemsstaten måste säkerställa att principerna om insyn, icke-diskriminering och proportionalitet följs när kompensationsfonden inrättas och när nivån på de ekonomiska bidragen enligt punkterna 3 och 4 bestäms. Beslut enligt punkterna 3 och 4 skall grundas på objektiva och verifierbara kriterier och skall offentliggöras.’

Ändringsförslag 42

ARTIKEL 1, LED 8A (nytt)
Artikel 7a (ny) (direktiv 97/67/EG)

 

(8a) Följande artikel 7a skall införas:

 

’Artikel 7a

 

I den utsträckning det är nödvändigt för att garantera att de samhällsomfattande tjänsterna upprätthålls, får medlemsstater som anslöt sig till EU efter ikraftträdandet av direktiv 2002/39/EG eller medlemsstater med särskilt besvärlig topografi, i synnerhet medlemsstater med många öar, fram till den 31 december 2012 fortsätta att låta vissa tjänster omfattas av monopol för den eller dem som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster, enligt följande villkor:

 

(a) Dessa tjänster skall vara begränsade till insamling, sortering, transport och överlämnande av inrikes brevförsändelser och inkommande gränsöverskridande brevförsändelser, vare sig det gäller ilförsändelser eller inte, inom följande vikt- och prisgränser. Viktgränsen skall fortsatt vara 50 gram. Denna viktgräns gäller inte om priset är minst två och en halv gång högre än den allmänna avgiften för en brevförsändelse av första viktklassen inom den snabbaste kategorin.

 

(b) De medlemsstater som avser att utnyttja denna exceptionella övergångsordning skall underrätta kommissionen om sin avsikt senast tre månader före genomförandedatumet för detta direktiv.

 

(c) Medlemsstater som avskaffar sina monopoliserade områden efter datumet för detta direktivs ikraftträdande och före den 31 december 2012, får under denna övergångsperiod neka till att bevilja postoperatörer som tillhandahåller tjänster inom de samhällsomfattande tjänsternas räckvidd och som åtnjuter rätt till ett monopoliserat område i en annan medlemsstat (samt företag som kontrolleras av dessa operatörer) det tillstånd som avses i artikel 9.2 för tjänster inom det ifrågavarande avskaffade monopoliserade området.’

Ändringsförslag 43

ARTIKEL 1, LED 8B (nytt)

Artikel 8 (direktiv 97/67/EG)

 

(8b) Artikel 8 skall ändras på följande sätt:

 

’Bestämmelserna i artikel 7 påverkar inte medlemsstaternas rätt att

 

– införa särskilda bestämmelser i den nationella lagstiftningen för tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster i överensstämmelse med principerna om objektivitet, proportionalitet och icke-diskriminering om detta är nödvändigt för genomförandet av de samhällsomfattande tjänsterna,

 

– organisera utplacering av brevlådor på allmän plats, utgivning av frimärken och utdelning av rekommenderade försändelser inom ramen för rättsliga och administrativa förfaranden i enlighet med nationell lagstiftning om detta är nödvändigt för tillhandahållandet av de samhällsomfattande tjänsterna.’

Motivering

Member States should be allowed to continue to make special arrangements for universal service providers, if these are needed to allow a universal service to be operated. There are special provisions in various national legislations for universal service providers, for example in relation to transport, which are justified by the operational needs of the universal service.

This will enable Member States to introduce special rights for universal service providers so as to ensure the effective provision of universal service. Universal service providers in various sectors enjoy various special legal rights (e.g. as regards transport provisions, the possibility of operating vehicles on a Sunday) facilitating the provision of universal service in the Member States.

The amendment is worded in such a way as to ensure that these provisions will not be classed as special rights within the meaning of the Commission's 1998 communication on the postal sector.

Member States should be allowed to continue to make special arrangements for universal service providers, if these are needed to allow a universal service to be operated.

It is appropriate to allow Member States to enact specific provisions in favour of universal service providers needed for the effective provision of the universal service. Universal service providers benefit in different national legislations from certain specific provisions (that is, concerning transport legislation, exceptions to rules such as trucks not allowed to roll on Sundays) allowing them to provide the universal service in the terms specified by their Member State.

Member States should be allowed to continue to make special arrangements for universal service providers, if these are needed to allow a universal service to be operated. There are special provisions in various national legislations for universal service providers, for example in relation to transport, which are justified by the operational needs of the universal service.

It is appropriate to allow Member States to enact specific provisions in favour of universal service providers, needed for the effective provision of the universal service. Universal service providers benefit in different national legislations from certain specific provisions (for instance concerning transport legislation, exceptions to rules such as trucks not allowed to roll on Sundays) allowing them to provide the universal service in the terms specified by their member state.

Ändringsförslag 44

ARTIKEL 1, LED 10

Artikel 9 (direktiv 97/67/EG)

1. För tjänster som ligger utanför de samhällsomfattande tjänsternas räckvidd som de definieras i artikel 3 får medlemsstaterna införa allmänna tillstånd, i den utsträckning som är nödvändig för att garantera att de väsentliga kraven uppfylls.

1. För tjänster som ligger utanför de samhällsomfattande tjänsternas räckvidd som de definieras i artikel 3 får medlemsstaterna införa allmänna tillstånd, i den utsträckning som är nödvändig för att garantera att de väsentliga kraven uppfylls.

2. För tjänster som ligger inom de samhällsomfattande tjänsternas räckvidd som de definieras i artikel 3, får medlemsstaterna införa tillståndsförfaranden, inbegripet enskilda tillstånd, i den omfattning detta är nödvändigt för att garantera att de väsentliga kraven uppfylls och för att garantera de samhällsomfattande tjänsterna.

2. För tjänster som ligger inom de samhällsomfattande tjänsternas räckvidd som de definieras i artikel 3 och för tjänster som betraktas som möjliga substitut, får medlemsstaterna införa tillståndsförfaranden, inbegripet enskilda tillstånd, i den omfattning detta är nödvändigt för att garantera att de väsentliga kraven uppfylls och för att garantera de samhällsomfattande tjänsterna.

Beviljandet av tillstånd får

3. Om medlemsstaterna utser ett eller flera företag för att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster i enlighet med artikel 4.2 får beviljandet av tillstånd för dessa företag

– i förekommande fall villkoras av skyldigheter att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster,

– i förekommande fall villkoras av skyldigheter att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster,

– om nödvändigt innebära krav på de berörda tjänsternas kvalitet, tillgänglighet och utförande,

– om nödvändigt innebära krav på de berörda tjänsternas kvalitet, tillgänglighet och utförande, även om de delvis överlappar skyldigheterna att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster,

– om nödvändigt villkoras av en skyldighet att bidra ekonomiskt till fördelningssystemet enligt artikel 7.

– om nödvändigt villkoras av en skyldighet att bidra ekonomiskt till fördelningssystemet enligt artikel 7, om tillhandahållandet av den samhällsomfattande tjänsten innebär en nettokostnad enligt artikel 4 för den eller de tillhandahållare som utsetts.

 

4. Beviljandet av tillstånd till andra tillhandahållare av tjänster än dem som utsetts för att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster får vid behov villkoras av skyldigheten att lämna ett ekonomiskt bidrag till det fördelningssystem som avses i artikel 7.

 

Medlemsstaterna får låta dessa företag välja mellan att lämna bidrag till fördelningssystemet eller fullgöra en skyldighet beträffande samhällsomfattande tjänster.

Utom för företag som utsetts att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster i enlighet med artikel 4 får tillstånd inte

Utom för företag som utsetts att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster i enlighet med artikel 4 får tillstånd inte

– begränsas till antalet,

– begränsas till antalet,

– för samma kvalitet, tillgänglighet och utförande samtidigt ålägga en tjänsteproducent både samhällsomfattande tjänster och ekonomiska bidrag till ett fördelningssystem,

 

– upprepa villkor som gäller för företagen enligt annan, icke sektorsspecifik nationell lagstiftning,

 

– uppställa andra tekniska krav eller verksamhetskrav än vad som krävs för att följa detta direktivs bestämmelser.

– uppställa andra tekniska krav eller verksamhetskrav än vad som krävs för att följa detta direktivs bestämmelser.

3. De förfaranden, skyldigheter och krav som beskrivs i punkterna 1 och 2 skall vara öppna för insyn, tillgängliga, icke-diskriminerande, proportionella, noggranna och otvetydiga, skall offentliggöras på förhand och grundas på objektiva kriterier. Medlemsstaterna skall säkerställa att sökande underrättas om skälen till att ett tillstånd helt eller delvis vägras och införa ett förfarande för överklagande.’

 

Ändringsförslag 45

ARTIKEL 1, LED 13

Artikel 11a (direktiv 97/67/EG)

Behöver användarnas intressen skyddas eller effektiv konkurrens främjas, och av hänsyn till nationella förhållanden, skall medlemsstaterna se till att öppna och icke‑diskriminerande villkor gäller för tillgången till följande delar av postens infrastruktur eller tjänster: postnummersystem, addressdatabaser, postboxar, brevlådor, uppgifter om addressförändringar, eftersändningsservice, returservice.’

Behöver användarnas intressen skyddas eller rättvis och effektiv konkurrens främjas, och av hänsyn till nationella förhållanden, skall medlemsstaterna se till att öppna och icke-diskriminerande villkor gäller för tillgången till enskilda delar av postens infrastruktur eller tjänster.’

Motivering

Fermi restando i principi generali di trasparenza e non discriminazione sull'accesso alla rete postale, già previsti dalla normativa vigente, non è affatto necessaria una regolamentazione dell'accesso alla rete postale. Alcuni Stati membri hanno già definito criteri di accesso alla rete, sulla base delle esigenze e delle caratteristiche dei propri mercati postali nazionali. La regolamentazione dell'accesso non può, infatti, essere definita in maniera generalizzata, ma dipende dalla situazione di ogni singolo mercato nazionale.

Inoltre, qualsiasi regolamentazione dell'accesso alla rete postale dovrebbe essere proporzionata agli altri limiti ed obblighi imposti al fornitore del servizio universale (come ad esempio la rimozione dell’area riservata).

Al limite, potrebbe essere consentito l’accesso a condizioni di trasparenza e non discriminazione ad alcuni servizi forniti dall’operatore postale, come il sistema di codice di avviamento postale.

Ändringsförslag 46

ARTIKEL 1, LED 13A (nytt)

Artikel 11aa (ny) (direktiv 97/67/EG)

 

(13a) Följande artikel skall införas:

 

’Artikel 11aa

 

Detta direktiv skall inte påverka relevanta nationella bestämmelser om skydd av personuppgifter och inte heller medlemsstaternas rätt att vidta åtgärder för att vid behov garantera tillgång till postnätet för tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster eller till andra delar av postens infrastruktur enligt öppna och icke-diskriminerande villkor.’

Motivering

Bestämmelserna i detta direktiv bör inte påverka relevanta nationella bestämmelser om skydd av personuppgifter. En adressdatabas omfattas t.ex. av lagstiftningen om skydd av personuppgifter.

Ändringsförslag 47

ARTIKEL 1, LED 14, LED A
Artikel 12, strecksats 1 (direktiv 97/67/EG)

’- Priserna måste vara rimliga och ge alla användare möjlighet att få tillgång till de tjänster som tillhandahålls. Medlemsstaterna får behålla eller införa fria posttjänster för blinda och synskadade personer.’

’– Priserna måste vara rimliga och ge alla användare möjlighet att få tillgång till de tjänster som tillhandahålls, oavsett geografiskt läge och mot bakgrund av specifika nationella förhållanden. Medlemsstaterna skall offentliggöra reglerna och kriterierna för att garantera rimliga priser på nationell nivå. Nationella tillsynsmyndigheter skall övervaka alla prisändringar och regelbundet offentliggöra rapporter. Medlemsstaterna skall garantera att fria posttjänster erbjuds blinda och synskadade personer.’

Motivering

Jämsides med fysisk och geografisk tillgång är priset på de samhällsomfattande posttjänsterna en nyckel för att garantera tillgången till dessa tjänster. Rimliga priser bör därför tryggas genom att de nationella tillsynsmyndigheterna övervakar situationen och vidtar åtgärder för att posttjänsterna skall vara tillgängliga även i framtiden.

Ändringsförslag 48

ARTIKEL 1, LED 14, LED B

Artikel 12, strecksats 2 (direktiv 97/67/EG)

’- Priserna skall vara kostnadsrelaterade och bidra till effektivitetsvinster. Om allmänintresset så kräver, får medlemsstaterna besluta att en enhetlig taxa skall gälla inom hela det nationella territoriet eller andra medlemsstaters territorium, vilket skall gälla tjänster till enhetspris och andra försändelser.’

’- Om allmänintresset så kräver, får medlemsstaterna besluta att en enhetlig taxa skall gälla inom hela det nationella territoriet eller andra medlemsstaters territorium, vilket endast skall gälla tjänster till enhetspris.’

Ändringsförslag 49

ARTIKEL 1, LED 14, LED C

Artikel 12, strecksats 5, sista meningen (direktiv 97/67/EG)

’Sådana avgifter skall också gälla för kunder som använder posttjänster på liknande sätt.’

’Sådana avgifter skall också gälla för alla andra kunder, särskilt enskilda kunder och små och medelstora företag, som använder posttjänster på liknande sätt.’

Motivering

De mest sårbara kunderna måste uppmärksammas.

Ändringsförslag 50

ARTIKEL 1, LED 15

Artikel 14, punkt 2 (direktiv 97/67/EG)

2. Tillhandahållarna av samhällsomfattande tjänster skall i sin interna redovisning ha skilda konton för att tydligt skilja mellan å ena sidan tjänster och produkter som omfattas av eller bidrar till den ekonomiska kompensationen för de samhällsomfattande tjänsternas nettokostnader och å andra sidan de tjänster och produkter som inte gör det. Denna särredovisning skall göra det möjligt för medlemsstaterna att beräkna de samhällsomfattande tjänsternas nettokostnad. Sådana interna redovisningssystem skall bygga på enhetligt tillämpade och objektivt försvarbara principer för kostnadsredovisning.

2. Tillhandahållarna av samhällsomfattande tjänster skall i sin interna redovisning ha skilda konton för att tydligt skilja mellan å ena sidan tjänster och produkter som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna och som omfattas av eller bidrar till den ekonomiska kompensationen för de samhällsomfattande tjänsternas nettokostnader och å andra sidan de tjänster och produkter som inte gör det. Sådana interna redovisningssystem skall bygga på enhetligt tillämpade och objektivt försvarbara principer för kostnadsredovisning.

Motivering

Förtydligande.

Ändringsförslag 51

ARTIKEL 1, LED 15

Artikel 14, punkt 7 (direktiv 97/67/EG)

7. Detaljerade uppgifter om redovisningen enligt dessa system skall på begäran i förtrolighet tillhandahållas den nationella tillsynsmyndigheten och kommissionen.

7. Detaljerade uppgifter om redovisningen enligt dessa system skall på begäran i förtrolighet tillhandahållas den nationella tillsynsmyndigheten och kommissionen i enlighet med artikel 22a.

Motivering

Ändringsförslaget anger på vilket sätt tillhandahållaren av samhällsomfattande tjänster skall överlämna information till tillsynsmyndigheten.

Ändringsförslag 52

ARTIKEL 1, LED 15

Artikel 14, punkt 8 (direktiv 97/67/EG)

8. Om en medlemsstat inte har inrättat något finansieringssystem för samhällsomfattande tjänster enligt artikel 7 och om den nationella tillsynsmyndigheten är övertygad om att ingen av dem som utsetts att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster erhåller statligt stöd, dolt eller ej, samt att fri konkurrens råder på marknaden, får den nationella tillsynsmyndigheten besluta att inte tillämpa kraven i denna artikel. Den nationella tillsynsmyndigheten skall på förhand informera kommissionen innan sådana beslut fattas.

8. Om en medlemsstat inte har inrättat något finansieringssystem för samhällsomfattande tjänster enligt artikel 7 och om den nationella tillsynsmyndigheten är övertygad om att ingen av dem som utsetts att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster erhåller statligt stöd, dolt eller ej, samt att fri konkurrens råder på marknaden, får den nationella tillsynsmyndigheten besluta att inte tillämpa kraven i denna artikel. Den här artikeln skall emellertid tillämpas på etablerade tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster så länge inga andra tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster har utsetts. Den nationella tillsynsmyndigheten skall på förhand informera kommissionen innan sådana beslut fattas.

Motivering

Artikel 14 är av central betydelse för fördelningen av kostnaderna och därmed i slutändan för en fungerande konkurrens. Bestämmelserna i artikel 14 skall följas även om det inte har utsetts någon ytterligare tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster så att kostnadsfördelningen inte leder till att det skapas några hinder för marknadstillträdet.

Ändringsförslag 53

ARTIKEL 1, LED 16

Artikel 19, stycke 1 (direktiv 97/67/EG)

Medlemsstaterna skall säkerställa att posttjänstföretag har förfaranden som är öppna för insyn, enkla och föga kostsamma för att handlägga postanvändarnas klagomål, i synnerhet när det gäller förlust, stöld eller skada eller när kvalitetsnormerna för tjänsterna inte följs (inklusive förfaranden för att fastställa ansvaret i de fall där mer än en operatör är inblandad).

Medlemsstaterna skall säkerställa att alla posttjänstföretag har förfaranden som är öppna för insyn, enkla och föga kostsamma för att handlägga postanvändarnas klagomål, i synnerhet när det gäller förlust, stöld eller skada eller när kvalitetsnormerna för tjänsterna inte följs (inklusive förfaranden för att fastställa ansvaret i de fall där mer än en operatör är inblandad).

Motivering

Förtydligande.

Ändringsförslag 54

ARTIKEL 1, LED 16

Artikel 19, stycke 2 (direktiv 97/67/EG)

Medlemsstaterna skall besluta om åtgärder för att säkerställa att de förfaranden som anges i första stycket gör det möjligt att lösa tvister på ett rättvist sätt och inom rimlig tid och att, i befogade fall, tillämpa ett system för återbetalning och/eller ersättning.

Medlemsstaterna skall besluta om åtgärder för att säkerställa att de förfaranden som anges i första stycket gör det möjligt att lösa tvister på ett rättvist sätt och inom rimlig tid och att tillämpa ett system för återbetalning och/eller ersättning.

Motivering

För att konsumenterna säkert skall få ersättning för förlorade och skadade postförsändelser måste ett system för återbetalning inrättas.

Ändringsförslag 55

ARTIKEL 1, LED 20

Artikel 22a (direktiv 97/67/EG)

1. Medlemsstaterna skall säkerställa att företag som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster även tillhandahåller alla uppgifter som krävs för följande syften, inklusive ekonomiska uppgifter och uppgifter om tillhandahållandet av samhällsomfattande tjänster:

1. Medlemsstaterna skall säkerställa att tillhandahållare av posttjänster även tillhandahåller den nationella tillsynsmyndigheten alla uppgifter, inklusive ekonomiska uppgifter och uppgifter om tillhandahållandet av samhällsomfattande tjänster, av följande skäl:

(a) För att de nationella tillsynsmyndigheterna skall kunna säkerställa överensstämmelse med direktivets bestämmelser eller med beslut i enlighet med detta.

(a) För att de nationella tillsynsmyndigheterna skall kunna säkerställa överensstämmelse med direktivets bestämmelser eller med beslut i enlighet med detta.

(b) För klart definierade statistiska syften.

 

2. Företagen skall på begäran lämna sådana uppgifter utan dröjsmål, inom de tidsramar och på den detaljnivå som den nationella tillsynsmyndigheten anger. De uppgifter som den nationella tillsynsmyndigheten begär in skall stå i proportion till fullgörandet av dess uppdrag. Den nationella tillsynsmyndigheten skall redovisa de skäl som motiverar dess begäran om uppgifter.

2. Alla företag skall på begäran lämna sådana uppgifter utan dröjsmål och, vid behov, med aktning för konfidentialiteten, inom de tidsramar och på den detaljnivå som den nationella tillsynsmyndigheten anger. De uppgifter som den nationella tillsynsmyndigheten begär in skall stå i proportion till fullgörandet av dess uppdrag och de får användas endast för det ändamål för vilket de inbegärts. Den nationella tillsynsmyndigheten skall redovisa de skäl som motiverar dess begäran om uppgifter.

Motivering

I direktivets text bör det tydligare fastställas vem som skall tillhandahålla vissa uppgifter och vem som skall erhålla dessa uppgifter.

Ändringsförslag 56

ARTIKEL 1, LED 21

Artikel 23 (direktiv 97/67/EG)

Kommissionen skall vart tredje år, och första gången senast den 31 december 2011, till Europaparlamentet och rådet överlämna en rapport om tillämpningen av detta direktiv, inklusive relevant information om såväl tjänsternas kvalitet som utvecklingen inom sektorn, särskilt beträffande de tekniska aspekterna och de ekonomiska och sociala mönstren och sysselsättningsmönstren. Denna rapport skall vid behov åtföljas av förslag till Europaparlamentet och rådet.

Kommissionen skall vart fjärde år, och första gången senast den 31 december 2011, till Europaparlamentet och rådet överlämna en rapport om tillämpningen av detta direktiv, inklusive relevant information om såväl tjänsternas kvalitet som utvecklingen inom sektorn, särskilt beträffande de tekniska aspekterna och de ekonomiska och sociala mönstren och sysselsättningsmönstren. Denna rapport skall vid behov åtföljas av förslag till Europaparlamentet och rådet.

Motivering

När den inre marknaden för posttjänster är fullständigt genomförd bör det räcka med att det lämnas en rapport vart fjärde år. Detta gör också det hela mindre byråkratiskt.

Meddelandet från kommissionen om tillämpningen av konkurrensreglerna inom postsektorn och om utvärderingen av vissa statliga åtgärder i samband med posttjänster (98/C 39/02) är inte längre helt aktuellt. Investerarna behöver rättssäkerhet och därför behövs det nya riktlinjer från kommissionen.

Ändringsförslag 57

ARTIKEL 1, LED 21

Artikel 23, stycke 1a (nytt) (direktiv 97/67/EG)

 

Senast tre år efter den faktiska konkurrensutsättningen av marknaden skall en separat rapport läggas fram om den övergripande utvecklingen av sysselsättningen inom sektorn och de arbetsvillkor som tillämpas av alla operatörer i varje medlemsstat. Rapporten skall också innehålla en redogörelse över de åtgärder som vidtagits genom lagstiftning eller förhandlingar med arbetsmarknadens parter. Om konkurrenssnedvridningar konstateras i rapporten skall den vid behov åtföljas av förslag.

Motivering

Le secteur postal est une industrie qui recourt essentiellement à la main d’œuvre et compte aujourd’hui 5 millions d’emplois. Dans ce contexte et au vu de l’importance des mesures de réglementation sociale du secteur postal, tant du point de vu de l’équité concurrentielle que social (garantir que la compétitivité ne se gagne pas au prix de la précarité), il convient d’adopter une clause de rendez-vous pour dresser le bilan des conditions de travail prévalant chez les opérateurs (anciens et nouveaux) ainsi que des mesures réglementaires adoptées par les Etats membres. Le rapport permettra de recenser les meilleures pratiques et proposer si nécessaire, l’adoption de mesures complémentaires.

Ändringsförslag 58

ARTIKEL 1, LED 21A (ny)

Artikel 23a (ny) (direktiv 97/67/EG)

 

(21a) Följande artikel 23a skall införas:

 

’Artikel 23a

 

Kommissionen skall bistå medlemsstaterna vid genomförandet av detta direktiv och skall senast den 1 januari 2009 utarbeta riktlinjer för hur nettokostnaderna skall beräknas. Medlemsstaterna skall förelägga kommissionen de finansieringsplaner de har tagit fram enligt artikel 7.3 och de får lägga fram studier.’

Ändringsförslag 59

ARTIKEL 2, PUNKT 1, STYCKE 1

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 31 december 2008. De skall genast överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans med en jämförelsetabell för dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 31 december 2009. De skall genast överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans med en jämförelsetabell för dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.

  • [1]  Ännu ej offentliggjort i EUT.

MOTIVERING

1. Bakgrund

I slutet av 2006 lade kommissionen fram

1.   ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 97/67/EG beträffande fullständigt genomförande av gemenskapens inre marknad för posttjänster (KOM(2006)0594),

2.   en rapport om den fullständiga liberaliseringen av den inre marknaden för posttjänster 2009 – prognosstudie av konsekvenserna för de samhällsomfattande posttjänsterna (KOM(2006)0596),

3.   två dokument med resultaten från konsekvensanalysen (SEK(2006)1291 och 1292),

4.   en rapport om tillämpningen av postdirektivet (KOM(2006)0595).

Genom att lägga fram dokumenten i punkterna 1 och 2 fullgör kommissionen sina skyldigheter enligt artikel 7.3 i postdirektivet.

2. Kommissionens förberedande arbete och studier

Kommissionens förslag bygger på en rad studier. Sedan 1997 har 14 studier beställts som sedan har kompletterats med sex större studier mellan 2004 och 2006. Dessutom har tio offentliga seminarier och en Eurobarometerundersökning om konsumenttillfredsställelse genomförts. Kommissionen har också anordnat ett offentligt samråd där 2 295 enkätsvar och 103 skriftliga inlagor inkom.

2.1 Prognosstudie

Prognosstudien bygger i allt väsentligt på resultaten från en sektorsstudie från 2006 som genomfördes av PriceWaterhouseCoopers (PWC) om konsekvenserna för de samhällsomfattande tjänsterna av att den inre marknaden för postsektorn genomförs fullt ut. Studien finns i sin helhet på följande Internetadress: http://ec.europa.eu/internal_market/post/studies_en.htm.

I studien förväntas inga grundläggande förändringar beträffande tillgången till posttjänster efter en fullständig liberalisering av marknaden. Det är bara i avlägsna regioner som det kan behövas kompletterande åtgärder om marknadsaktörerna inte utvecklar ett tillräckligt utbud.

När det gäller tjänsternas kvalitet väntas standarden bibehållas. För mindre attraktiva marknadssegment föreslås emellertid att det kan vara nödvändigt med fortsatt reglering.

Generellt sett utgår studien från att utbudet av tjänster tydligare kommer att inriktas efter kundernas behov och vilja att betala. När det gäller kriteriet ”rimliga priser” kan kommissionen tänka sig att införa pristak.

Finansiering av samhällsomfattande tjänster: Kommissionen anser att marknadskrafterna efter liberaliseringen kommer att bidra till effektivare tillhandahållande av samhällsomfattande tjänster och till begränsning av kostnaderna, men framhåller samtidigt att enbart marknadskrafterna inte får styra framtiden för de samhällsomfattande tjänsterna. Det kan eventuellt bli nödvändigt med finansiering inriktad på enskilda fall eller med regleringsåtgärder.

Sysselsättning: En fullständig liberalisering av marknaden kommer att öka postmarknadernas storlek och således i slutändan bidra till att sysselsättningen kan tryggas hos tillhandahållarna av samhällsomfattande tjänster och till att skapa nya jobb i nya postföretag.

I PWC:s studie kom man fram till att en fullständig liberalisering av marknaden 2009 inte i någon medlemsstat skulle påverka de samhällsomfattande tjänsterna negativt – en bedömning som också görs i andra studier. Kompletterande åtgärder kan i enskilda fall vara nödvändiga, men det borde inte vara nödvändigt eller relevant att generellt sett skjuta upp datumet.

I studien befaras att man skulle skicka fel signal till marknaden om datumet för liberaliseringen av marknaden sköts upp. Bristande klarhet kring rättsläget skulle kunna leda till uteblivna investeringar, som är nödvändiga för att bemöta de nya marknadsutmaningarna.

Enligt studien vidtas lämpliga kompletterande åtgärder för att säkra tillhandahållandet av samhällsomfattande tjänster bäst på medlemsstatsnivå.

2.2 Konsekvensanalys

I konsekvensanalysen (SEK(2006)1291 och 1292) utvecklades först fyra basalternativ:

· Alternativ A: inget lagstiftningsförslag. Det är viktigt att vara på det klara med att artikel 27 i postdirektivet innehåller en ”tidsfristklausul”. Enligt denna upphör postdirektivet att gälla den 31 december 2008, dvs. om inget förslag har trätt i kraft vid den tidpunkten kommer bestämmelserna i EG-fördraget (särskilt konkurrensreglerna i artikel 86 och kommissionens beslut och/eller direktiv som utfärdats i enlighet med artikel 86.3) att tillämpas på postsektorn.

· Alternativ B: ett i grunden nytt och vittomfattande postdirektiv.

· Alternativ C: förlängning av det nuvarande postdirektivet efter 2009, dvs. enbart tidsfristklausulen i artikel 27 skulle utgå.

· Alternativ D: anpassning av det nuvarande postdirektivet. Man behåller och bygger på ramen för det nuvarande postdirektivet. Detta är den strategi som valts för det här direktivet.

Alternativen A och B förkastades i slutändan i studien och alternativen C och D analyserades vidare. Kommissionen utvecklade sedan tio specifika (detaljerade) politiska alternativ, där olika parametrar varierades på försök, t.ex. innehållet i samhällsomfattande tjänster, normer för samhällsomfattande tjänster, tillgång till grundläggande funktioner/hjälpmedel, finansieringsmodeller, enhetliga taxor osv. På grund av platsbrist är det inte möjligt att gå närmare in på studien, men föredraganden rekommenderar att man läser studien eftersom det är klart att konsekvensanalysens resultat avspeglas i förslaget till direktiv.

3. Kommissionens förslag i detalj

Syftet med kommissionens förslag är

· att åstadkomma en inre marknad för posttjänster, dvs. att särskilda rättigheter avskaffas inom postsektorn, och samtidigt

· att på lång sikt garantera samhällsomfattande tjänster till rimliga priser, och slutligen

· att ställa upp harmoniserade principer för regleringen av posttjänster.

Enskilda delar:

Tidsplan: Kommissionen bekräftar det datum (1.1.2009) som fastställts för den fullständiga liberaliseringen av marknaden i det nuvarande postdirektivet. Från detta datum får det inte längre finnas några särskilda eller exklusiva rättigheter för enskilda företag.

Kompletterande åtgärder:

· Det får inte längre krävas att tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster skall utses i förväg (se artikel 4 i postdirektivet i dess nuvarande form). Medlemsstaterna skall själva välja mekanism för att garantera tillgången på samhällsomfattande tjänster – genom att utse ett eller flera företag. Villkoren för utläggning av samhällsomfattande tjänster skall baseras på principerna om objektivitet, icke-diskriminering, proportionalitet och minsta möjliga snedvridning av marknaden.

· Avgifterna för de samhällsomfattande tjänsterna skall vara kostnadsrelaterade. Man skall bara kunna frångå principen att posttjänster skall vara kostnadsrelaterade i tydligt angivna undantagsfall. Kommissionen föreslår att medlemsstaterna bör begränsa enhetliga taxor till försändelser med enhetspristaxor, dvs. sådana tjänster som mest används av konsumenter och småföretag (artikel 12 andra strecksatsen).

· Finansiering av samhällsomfattande tjänster. I den nya artikel 7 anges de möjligheter som medlemsstaterna har för att finansiera tillhandahållandet av samhällsomfattande tjänster när de exklusiva rättigheterna har avskaffats. Dessa omfattar

· offentliga bidrag,

· offentlig upphandling och

· möjlighet att införa en kompensationsfond.

Andra delar som ingår i förslaget:

· Medlemsstaterna kan fortsätta använda tillstånd och individuella licenser (artikel 9). I detta sammanhang preciseras i förslaget emellertid vilka villkor som är tillåtna och vilka som är förbjudna.

· Tillgång till central infrastruktur och tjänster inom postsektorn: En ny artikel 11a föreslås som ger medlemsstaterna rätt att under vissa omständigheter garantera att öppna och icke‑diskriminerande villkor gäller för tillgången till vissa delar av postens infrastruktur (postnummersystem, postboxar, brevlådor m.m.).

· Stärkt konsumentskydd (artikel 19): I detta sammanhang vidgas tillämpningen av miniminormer för klagomålsförfaranden till att även omfatta tillhandahållare av andra tjänster än samhällsomfattande tjänster.

· Nationella tillsynsmyndigheter: Särskilt vid övergången till konkurrens kommer de nationella tillsynsmyndigheterna att spela en central roll. Enligt artikel 22 skall tillsynsuppgifterna skiljas från ett eventuellt engagemang i postoperatörerna och det krävs större öppenhet beträffande fördelningen av tillsynsuppgifter.

4. Föredragandens bedömning och rekommendationer

Det centrala – vid sidan av att bekräfta måldatumet 2009 för det monopoliserade området – är nu följande:

· Omfattningen av samhällsomfattande tjänster – vidareutveckling till ett konsumentskyddsinstrument.

· Finansieringsmodeller – behövs det alternativa finansieringsmodeller när det monopoliserade området har avskaffats?

· Tillgång till vissa hjälpmedel inom postinfrastrukturen – behövs det särskilda bestämmelser?

Föredraganden har fört många ingående samtal med aktörerna inom postsektorn och har skapat sig en överblick över deras uppfattningar. Mot bakgrund av det omfattande material som finns i form av studier anser föredraganden att parlamentet nu har ett fullt tillräckligt beslutsunderlag och att ytterligare utfrågningar osv. är onödiga.

Föredraganden är övertygad om att kommissionen i princip är på rätt spår med detta förslag och stöder den generella inriktningen.

Måldatumet 2009 bör inte komma som en överraskning för postoperatörerna. Datumet finns redan i postdirektivet i dess nuvarande form och grundar sig således på ett medvetet beslut från gemenskapslagstiftarens sida. Förberedelsetiden har varit tillräcklig och enligt föredragandens uppfattning är det nu viktigt att sända en klar och trovärdig signal om att liberalisera marknaden. Ytterligare fördröjningar skulle skapa oklarhet, göra aktörerna osäkra och i slutändan gå ut över de länder och företag som gått i spetsen. Föredraganden påminner också om de positiva slutsatser rörande den hittillsvarande utvecklingen på marknaden och den införda harmoniseringsramen som parlamentet drog i ett initiativbetänkande i februari 2006 (P6_TA(2006)0040).

Föredraganden har ändå lämnat in en rad ändringsförslag till vissa punkter som behöver kompletteras eller preciseras. Nedan följer de viktiga punkterna i förslagen:

a)   Man måste finna en balanserad lösning beträffande omfattningen av de samhällsomfattande tjänsterna. Små privatkunder behöver fortfarande skydd och garantier i enlighet med artikel 3 för att kunna skicka och ta emot små mängder brev på rimliga villkor, medan helt andra villkor gäller för stora företagskunder. Massförsändelser tillhandahålls i enlighet med efterfrågan på en konkurrensutsatt marknad. Tillhandahållarna av tjänster reagerar flexibelt och utvecklar nya tjänster. Föredraganden föreslår att man tar hänsyn till denna splittrade situation och att de samhällsomfattande tjänsterna görs om till ett konsumentskyddsinstrument, dvs. att de begränsas till enskilda försändelser. Stora företagskunder eller kunder med massförsändelser behöver inte ett sådant skydd, och man borde därför kunna undvika onödiga ingrepp i tjänsteutbudet (jfr ändringsförslagen till skäl 14 och artikel 3.1).

b)   Föredraganden är medveten om det är viktigt med rimliga priser för konsumenterna. Det är korrekt att denna punkt också bör vara förankrad i det ändrade direktivet. Två ändringsförslag till artikel 12 bör emellertid reda ut begreppen och understryka de nationella tillsynsmyndigheternas möjligheter i detta sammanhang.

c)   En annan viktig fråga är arbetstagarnas ställning och rättigheter inom postsektorn. Föredraganden föreslår i detta sammanhang att det införs en ny artikel 9.3a som skall klargöra medlemsstaternas möjligheter att reglera sysselsättningsvillkoren.

d)   Frågan om redovisning (artikel 14 i dess nya lydelse) är av principiell betydelse eftersom otydlig redovisning lätt kan förorsaka snedvridningar på marknaden. Föredraganden har lagt fram ett ändringsförslag som skall precisera fördelningen av gemensamma kostnader (kostnader som inte direkt kan hänföras till en speciell tjänst eller produkt). Genom ett annat ändringsförslag bör tillämpningen av artikel 14 garanteras även om det inte har utsetts någon ytterligare tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster, eftersom en felaktig kostnadsfördelning kan hindra tillträdet till marknaden även om det bara finns en enda tillhandahållare.

e)   En annan fråga, nämligen korssubventionering, hänger också samman med redovisningen. Föredraganden har i detta sammanhang lagt fram två ändringsförslag till skälen. För det första borde det stå klart att det är kommissionens sak att övervaka korssubventioneringen. Skäl 25 bör således strykas. Syftet med ändringsförslaget till skäl 26 är att se till att de gemensamma kostnaderna fördelas i proportion till det som förorsakar dem för att undvika korssubventionering.

f)    Klara spelregler när det gäller konkurrenslagstiftningen och statligt stöd är en annan viktig faktor för att uppnå en fungerande postmarknad. Föredraganden har i detta sammanhang lagt fram två ändringsförslag (till skäl 26a och artikel 23) där det krävs tolkningsmeddelanden från kommissionen i dessa frågor.

g)   Att minska den administrativa och byråkratiska bördan är syftet med de ändringsförslag som rör insamling av statistiska uppgifter (till artikel 22a.1b) och en vidare tidsram för kommissionens rapporter (till artikel 23).

h)   Ytterligare ändringsförslag rör tillgången till distributionsnätet (artikel 11a) och driftskompatibiliteten (skäl 22).

När det gäller finansieringen anser föredraganden att kommissionens översikt (artikel 7) ger medlemsstaterna lämpliga lösningar. Dessutom presenterades mer långtgående kompletterande lösningar för föredraganden under samråden. Det kom emellertid inga övertygande alternativa förslag. Det har därför inte lagts fram några ändringsförslag beträffande detta.

Slutligen hänvisar föredraganden ännu en gång till tidsfristklausulen den 31 december 2008. Detta datum förutsätter att parlamentet och rådet handlar beslutsamt om vi inte skall riskera att direktivet upphör att gälla i början av 2009. I så fall blir det primärrätten som kommer att gälla och vi mister vår lagstiftningsbehörighet.

YTTRANDE från utskottet för ekonomi och valutafrågor (22.5.2007)

till utskottet för transport och turism

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 97/67/EG beträffande fullständigt genomförande av gemenskapens inre marknad för posttjänster
(KOM(2006)0594 – C6‑0354/2006 – 2006/0196(COD))

Föredragande: Pervenche Berès

KORTFATTAD MOTIVERING

Den 18 oktober 2006 antog kommissionen, i enlighet med Europaparlamentets och rådets andra direktiv om posttjänster (2002/39/EG) av den 10 juni 2002 och mot bakgrund av en studie som genomfördes av revisionsbyrån PricewaterhouseCoopers 2006[1], ett förslag till direktiv som syftar till ett fullständigt genomförande av gemenskapens inre marknad för posttjänster.

Huvudförslaget i detta förslag till direktiv är att det så kallade monopoliserade området (eller kvarvarande monopolet) för försändelser under 50 gram skall avskaffas från och med den 1 januari 2009.

Den viktigaste frågan i samband med detta sista led i liberaliseringen av posttjänsterna är på vilket sätt de samhällsomfattande tjänsterna och eventuella ytterligare skyldigheter på posttjänsteområdet skall finansieras.

I. De båda huvuddelarna i kommissionens förslag

1) Åtgärder för att garantera att liberaliseringen är förenlig med finansieringen av samhällsomfattande tjänster

Ø Kommissionens viktigaste förslag gäller bestämmelserna i den nya artikel 7 som införs i direktivet om posttjänster och innebär följande:

–  Det monopoliserade området avskaffas från och med den 1 januari 2009 (punkt 1).

–  Medlemsstater som så önskar får garantera tillhandahållandet av samhällsomfattande tjänster genom offentlig upphandling i fri konkurrens och i enlighet med gällande bestämmelser (punkt 2).

–  Nettokostnaden för att tillhandahålla de offentliga tjänsterna skall utvärderas och kan finansieras genom (punkt 3)

–  statligt stöd,

–  en kompensationsfond som eventuellt finansieras genom en avgift som betalas av tillhandahållarna och/eller användarna,

–  en mekanism av typen ”pay or play”, där tillstånd för att tillhandahålla tjänster bara ges på villkor att tjänsteleverantören tillhandahåller samhällsomfattande tjänster eller bidrar ekonomiskt till en kompensationsfond.

Ø I kommissionens förslag anges också förfaranden för tillstånd och licensering, där beviljandet villkoras med att företagen uppfyller väsentliga krav och tillhandahåller samhällsomfattande tjänster (artikel 9). Vidare innehåller förslaget krav på öppna och icke-diskriminerande villkor för tillgången till postens infrastruktur för distribution (artikel 11a) och bestämmelser om särredovisning och kostnadsberäkning för företag som tillhandahåller kommersiella tjänster och samhällsomfattande tjänster (artikel 14).

Ø Kommissionen föreslår även regler för konsumentskydd, för hantering av klagomål och för möjligheterna att överklaga (artikel 19) samt anger vilka uppgifter som åligger de nationella tillsynsmyndigheterna (artikel 22).

2) Finansieringen av samhällsomfattande tjänster: flera lösningar för medlemsstaterna att välja mellan

Ø I stället för det monopoliserade området föreslår kommissionen flera olika finansieringsalternativ som medlemsstaterna (i enlighet med subsidiaritetsprincipen) kan välja mellan, nämligen följande:

–  En kompensationsfond som finansieras med avgifter som tas ut antingen från tillhandahållarna eller för försändelserna.

–  Ett förfarande för tillståndsgivning som omfattar ett lönsamt och ett olönsamt område.

–  Ett förfarande av typen ”pay or play” som innebär att man antingen måste tillhandahålla samhällsomfattande tjänster eller betala en avgift. Modellen är alltså en kombination av de båda föregående förfarandena.

II – Föredragandens nya förslag

1) Förslag 1: Det monopoliserade området bör behållas som ett bland flera sätt för medlemsstaterna att finansiera de samhällsomfattande tjänsterna

De olika modeller för finansiering av de samhällsomfattande tjänsterna som kommissionen föreslår i sitt förslag till direktiv förtjänar att utforskas, men det är svårt att se något objektivt skäl till att inte inkludera det monopoliserade området bland dessa.

–  Faktum är att det inte finns några entydiga belägg för att dessa nya finansieringssätt skulle vara bättre än det monopoliserade området, som accepteras av användarna, är öppet, neutralt och fungerar utan statligt stöd, medför låga transaktionskostnader och få tvister samt generellt sett har stöd i ekonomisk teori.

–  Av hänsyn till subsidiaritetsprincipen måste medlemsstaterna också ges rätt att välja mellan olika finansieringsmodeller, så därför bör ingen av dem uteslutas genom direktivet.

Färska vetenskapliga studier[2] visar tydligt att olikheter i nationella variabler, såsom topografiska förhållanden, befolkningstäthet och mönster för postkommunikationen (antal försändelser per invånare), leder till stora skillnader i kostnaden för att tillhandahålla samma samhällsomfattande tjänster. Det är således inte det monopoliserade området som bör ifrågasättas, utan i stället det faktum att det avgränsas på samma sätt i alla medlemsstater (för närvarande vid 50 gram).

Det finns alltså inga ekonomiska eller rationella argument för att undanta det monopoliserade området från sätten att finansiera tillhandahållandet av samhällsomfattande posttjänster, när man kan beräkna den exakta kostnaden för att tillhandahålla tjänsterna i varje medlemsstat utifrån ovannämnda variabler.

2) Förslag 2: Gränsen för det monopoliserade området bör fastställas med utgångspunkt i de verkliga kostnaderna i respektive medlemsstat och vara proportionell till dessa

Även om man accepterar att medlemsstaterna föreslås nya sätt att finansiera de samhällsomfattande tjänsterna är det beklagligt

Ø att kommissionen inte tar sig tid att göra en seriös och oberoende jämförande studie av faktiska eller teoretiska kostnader och fördelar som hänger samman med de föreslagna sätten att finansiera de samhällsomfattande tjänsterna, däribland det monopoliserade området,

Ø att kommissionen inte vid något tillfälle föreslår att gränsen för det monopoliserade området bör justeras med hänsyn till kostnaderna för att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster i de olika medlemsstaterna, såsom dessa beräknats i olika vetenskapliga arbeten[3]. På så sätt skulle man komma till rätta med de alltför starka monopolställningar och konkurrenssnedvridningar som detta finansieringssätt medför så länge ingen anpassning görs till de verkliga kostnaderna.

Föredraganden föreslår därför följande:

1.  Det monopoliserade området bör åter inkluderas bland de modeller för finansiering av samhällsomfattande tjänster i artikel 7 som medlemsstaterna kan välja bland, men området bör avgränsas med hänsyn till de verkliga kostnaderna för att tillhandahålla dessa tjänster i respektive medlemsstat.

2.  Kommissionen bör uppmanas att tillhandahålla en grundlig jämförande utvärdering av de olika finansieringsmodellerna. Denna bör bygga på en oberoende studie som omfattar en jämförande utvärdering av olika finansieringsmodeller som tillämpas runtom i världen och bör slutföras före den 1 januari 2009.

3.  Med slutsatserna från denna studie som utgångspunkt bör ett förslag om fullständigt genomförande av gemenskapens inre marknad för posttjänster utarbetas. Förslaget bör antingen ge möjlighet att välja mellan flera olika modeller för finansiering av samhällsomfattande tjänster eller föreslå att en viss modell tillämpas.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för ekonomi och valutafrågor uppmanar utskottet för transport och turism att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslag[4]Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1

SKÄL 3A (nytt)

 

(3a) En ytterligare försening av den fullständiga liberaliseringen skulle vara negativ för både företag och konsumenter i EU. Utvecklingen av ersättningslösningar, införandet av ny teknik och förändrade kundbehov är inte förenliga med bevarandet av befintliga monopol och korssubventionering i postsektorn.

Ändringsförslag 2

SKÄL 4

(4) Åtgärderna på området bör utformas så att gemenskapens uppgifter enligt artikel 2 i EG-fördraget fullgörs, nämligen att främja en harmonisk, väl avvägd och hållbar utveckling av näringslivet inom gemenskapen som helhet, en hög nivå i fråga om sysselsättning och socialt skydd, en hållbar och icke-inflatorisk tillväxt, en hög grad av konkurrenskraft och ekonomisk konvergens, en höjning av levnadsstandarden och livskvaliteten samt ekonomisk och social sammanhållning och solidaritet mellan medlemsstaterna.

(4) Åtgärderna på området bör utformas så att gemenskapens uppgifter enligt artikel 2 i EG-fördraget fullgörs, nämligen att främja en harmonisk, väl avvägd och hållbar utveckling av näringslivet inom gemenskapen som helhet, en hög nivå i fråga om sysselsättning och socialt skydd, en hållbar och icke-inflatorisk tillväxt, en hög grad av konkurrenskraft och ekonomisk konvergens, en höjning av levnadsstandarden och livskvaliteten samt ekonomisk och social sammanhållning och solidaritet mellan medlemsstaterna. I synnerhet bör man se till att åtgärderna på detta område inte leder till osäkra arbetsvillkor. Det bör säkerställas att alla marknadsaktörer verkar på samma konkurrensvillkor.

Motivering

Vid marknadsöppnanden måste man vara uppmärksam på att arbetsvillkoren kräver särskilt skydd, särskilt när det gäller säkra arbetsförhållanden och inkomster. Lika villkor för alla marknadsaktörer måste säkerställas så att snedvridningar av konkurrensen kan undvikas.

Ändringsförslag 3

SKÄL 4A (nytt)

 

(4a) De europeiska postmarknaderna har genomgått dramatiska förändringar under de senaste åren och utvecklingen har drivits av tekniska framsteg och ökad konkurrens till följd av avreglering. Globaliseringen gör det nödvändigt att inta en proaktiv och utvecklingsvänlig hållning, så att fördelarna med dessa förändringar kan komma oss själva och våra medborgare till godo.

Ändringsförslag 4

SKÄL 8

(8) Enligt prognosstudien kan det grundläggande målet säkerställas till 2009, nämligen att på lång sikt garantera samhällsomfattande tjänster som motsvarar de kvalitetsnormer medlemsstaterna definierat i enlighet med direktiv 97/67/EG, utan att ett monopoliserat område skulle behövas.

(8) Enligt prognosstudien, och särskilt när det gäller alternativa finansieringsalternativ, kan det grundläggande målet inte säkerställas till 2009, nämligen att på lång sikt garantera samhällsomfattande tjänster som motsvarar de kvalitetsnormer medlemsstaterna definierat i enlighet med direktiv 97/67/EG, utan att ett monopoliserat område behålls för de medlemsstater där ett sådant finansieringssätt visar sig behövas.

Motivering

Så länge som kommissionen inte gjort en noggrann genomgång av finansieringssätten för de samhällsomfattande tjänsterna, och med tanke på de svårigheter som vissa medlemsstater har, kan ett monopoliserat område inte uteslutas som finansieringssätt för dessa tjänster.

Ändringsförslag 5

SKÄL 10A (nytt)

 

(10a) Om samhällsomfattande tjänster skall kunna tillhandahållas och finansieras utan omfattande statligt stöd måste marknaden liberaliseras och tillhandahållarna av tjänster kunna verka och konkurrera på rättvisa och lika villkor. Detta är inte möjligt eftersom villkoren skiljer sig åt till följd av att vissa av de gamla medlemsstaterna vidtog åtgärder när direktiv 97/67/EG först antogs, medan andra underlät att göra vad som krävdes för att förbereda successiva och kontrollerade steg mot liberalisering.

Ändringsförslag 6

SKÄL 24

(24) Med fri konkurrens är det viktigt, att avsteg från principen om att priserna skall avspegla normala affärsmässiga villkor och kostnader bara sker för att skydda allmänintresset. Detta är viktigt både för de samhällsomfattande tjänsternas ekonomiska jämvikt och för att begränsa snedvridningar av marknaden. Detta mål kan uppnås om medlemsstaterna får fortsätta använda enhetliga taxor för post med enhetspris, den tjänst som konsumenter och små och medelstora företag använder mest. Vissa medlemsstater kan i allmänhetens intresse också få behålla enhetliga taxor för vissa andra postförsändelser, motiverat av tillgången till kultur och regional och social sammanhållning.

(24) Med större konkurrens är det viktigt att tillhandahållarna av samhällsomfattande tjänster får den nödvändiga flexibiliteten avseende avgifter för att säkerställa ett finansiellt bärkraftigt tillhandahållande av dessa tjänster. Det är således viktigt att å ena sidan se till att medlemsstaterna sätter avgifter som avviker från principen om att priserna skall avspegla efterfrågan och normala affärsmässiga kostnader enbart i undantagsfall. Detta mål kan uppnås om medlemsstaterna får fortsätta använda enhetliga taxor för post med enhetspris, den tjänst som konsumenter och små och medelstora företag använder mest. Vissa medlemsstater kan i allmänhetens intresse också få behålla enhetliga taxor för vissa andra postförsändelser, motiverat av tillgången till kultur och regional och social sammanhållning. Principen om att priserna skall rätta sig efter kostnaderna skall inte förhindra tillhandahållarna av samhällsomfattande tjänster att tillämpa enhetstaxor för dessa tjänster.

Motivering

När man väl valt en successiv avreglering bör konsekvenserna dras när det gäller principerna för den avgiftspolitik som tillhandahållarna för samhällsomfattande får föra. Denna typ av avreglering måste åtföljas av en flexibilitet för tillhandahållarna av samhällsomfattande tjänster så att de kan möta konkurrensen och anpassa sig till efterfrågan på marknaden.

Ändringsförslag 7

SKÄL 25

(25) Det är lämpligt att medlemsstaterna fritt får besluta hur de bäst skall övervaka korssubventionering, av hänsyn till de nationella särdragen vid regleringen av de villkor som den etablerade tillhandahållaren av samhällsomfattande tjänster skall ha vid fri konkurrens.

utgår

Ändringsförslag 8

SKÄL 26

(26) Inför övergången till fri konkurrens bör det fortfarande krävas att medlemsstaterna behåller kravet på att tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster skall ha en översiktlig uppdelad redovisning, med nödvändiga anpassningar. Med detta krav bör de nationella tillsynsmyndigheterna, de nationella konkurrensmyndigheterna och kommissionen få de uppgifter som krävs för att fatta beslut om samhällsomfattande tjänster och övervaka om marknadsförhållandena är sunda. Samarbete mellan nationella tillsynsmyndigheter, för utveckling av riktmärken och riktlinjer på området, bör bidra till en harmoniserad tillämpning av dessa regler.

(26) Inför övergången till fri konkurrens och för att se till att inte korssubventioneringen från samhällsomfattande tjänster till icke samhällsomfattande tjänster har negativ effekt på konkurrensvillkoren för de senare, bör det fortfarande krävas att medlemsstaterna behåller kravet på att tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster skall ha en översiktlig uppdelad redovisning, med nödvändiga anpassningar. Med detta krav bör de nationella tillsynsmyndigheterna, de nationella konkurrensmyndigheterna och kommissionen få de uppgifter som krävs för att fatta beslut om samhällsomfattande tjänster och övervaka om marknadsförhållandena är sunda. Samarbete mellan nationella tillsynsmyndigheter, för utveckling av riktmärken och riktlinjer på området, bör bidra till en harmoniserad tillämpning av dessa regler.

Ändringsförslag 9

SKÄL 27A (nytt)

 

(27a) Det faktum att största delen av posttjänsterna redan konkurrensutsatts och att tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster redan utsätts för konkurrens från användare av ny kommunikationsteknik, såsom e-postsystem, inom monopoliserade områden, bidrar till att tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster moderniserar och omstrukturerar sin verksamhet.

Motivering

Största delen av posttjänsterna har redan konkurrensutsatts. Användare av ny kommunikationsteknik konkurrerar med tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster inom monopoliserade områden, och bidrar till att dessa moderniserar och omstrukturerar sin verksamhet.

Ändringsförslag 10

SKÄL 32

(32) Vid fullgörandet av sina uppgifter enligt det här direktivet bör nationella tillsynsmyndigheter vid behov samordna sina insatser med andra medlemsstaters tillsynsmyndigheter och med kommissionen. Detta skulle gynna utvecklingen av den inre marknaden för posttjänster och främja en enhetlig tillämpning i alla medlemsstater av direktivets bestämmelser, särskilt på områden där nationell lagstiftning som genomför gemenskapslagstiftning ger nationella tillsynsmyndigheter ett betydande utrymme för skönsmässig bedömning vid tillämpningen av relevanta bestämmelser. Detta samarbete skulle bland annat kunna äga rum i den kommitté som inrättas genom direktiv 97/67/EG eller i en grupp som omfattar europeiska tillsynsmyndigheter. Medlemsstaterna bör bestämma vilka organ som skall vara nationella tillsynsmyndigheter i enlighet med bestämmelserna i detta direktiv.

(32) Vid fullgörandet av sina uppgifter enligt det här direktivet bör nationella tillsynsmyndigheter vid behov samordna sina insatser med andra medlemsstaters tillsynsmyndigheter och med kommissionen. Detta skulle gynna utvecklingen av den inre marknaden för posttjänster och främja en enhetlig tillämpning i alla medlemsstater av direktivets bestämmelser, särskilt på områden där nationell lagstiftning som genomför gemenskapslagstiftning ger nationella tillsynsmyndigheter ett betydande utrymme för skönsmässig bedömning vid tillämpningen av relevanta bestämmelser. Detta samarbete skulle bland annat kunna äga rum i den kommitté som inrättas genom direktiv 97/67/EG eller i en grupp som omfattar europeiska tillsynsmyndigheter. Kommittén bör samordna kontrollförfaranden för skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster, kompensationsfonder och arbetsnormer. Medlemsstaterna bör bestämma vilka organ som skall vara nationella tillsynsmyndigheter i enlighet med bestämmelserna i detta direktiv.

Motivering

Konsolidering och gränsöverskridande verksamhet på postmarknaden kräver ändamålsenlig kontroll både på nationell nivå och på EU-nivå.

Ändringsförslag 11

ARTIKEL 1, LED 2, LED A

Artikel 2, punkt 6 (direktiv 97/67/EG)

’6. postförsändelse: en adresserad försändelse i den slutliga utformning den skall överlämnas av en tillhandahållare av samhällsomfattande posttjänster. Sådana försändelser omfattar, förutom brevförsändelser, till exempel böcker, kataloger, tidningar och tidskrifter samt postpaket som innehåller varor med eller utan kommersiellt värde.’

’6. postförsändelse: en adresserad försändelse i den slutliga utformning den skall överlämnas av en tillhandahållare av samhällsomfattande posttjänster. Sådana försändelser omfattar, förutom brevförsändelser och direktreklam, till exempel kataloger, tidningar och tidskrifter samt postpaket som innehåller varor med eller utan kommersiellt värde.’

Motivering

Att behålla definitionen av direktreklam är ett starkt uttryck för erkännande av denna specifika marknad inom postsektorn.

Ändringsförslag 12

ARTIKEL 1, LED 2, LED B

Artikel 2, punkt 8 (direktiv 97/67/EG)

(b) Punkt 8 skall utgå.

utgår

Motivering

Definitionen av direktreklam behövs även i fortsättningen om det monopoliserade området behålls. Att behålla definitionen av direktreklam är dessutom ett starkt uttryck för erkännande av denna specifika marknad inom postsektorn.

Ändringsförslag 13

ARTIKEL 1, LED 2A (nytt)

Artikel 3, punkt 1 (direktiv 97/67/EG)

 

(2a) Artikel 3.1 skall ersättas med följande:

 

’1. Medlemsstaterna skall säkerställa att användarna har tillgång till samhällsomfattande tjänster som inbegriper stadigvarande tillhandahållna posttjänster av fastställd kvalitet inom hela territoriet till rimliga priser för samtliga användare.

 

Endast posttjänster som tillhandahålls till enhetspris skall ingå i de samhällsomfattande tjänsterna.’

Motivering

Huvudsyftet med de samhällsomfattande tjänsterna är att skydda de europeiska konsumenternas intressen. Därför bör de samhällsomfattande tjänsterna i huvudsak koncentrera sig på post som privatpersoner sänder till varandra. Massutskick skall inte omfattas.

Ändringsförslag 14

ARTIKEL 1, LED 3A (nytt)

Artikel 3, punkt 4 (direktiv 97/67/EG)

 

(3a) Artikel 3.4 skall ersättas med följande:

 

’4. Varje medlemsstat skall besluta om nödvändiga åtgärder för att de samhällsomfattande tjänsterna skall omfatta följande minimiprestationer:

 

– Insamling, sortering, transport och utdelning av postförsändelser till enhetspris som väger högst 2 kg.

 

– Insamling, sortering, transport och utdelning av postpaket till enhetspris, tjänster för rekommenderade och assurerade försändelser.’

Motivering

Kravet på samhällsomfattande tjänster kommer att uppfyllas till fullo om man tillhandahåller brev och postförsändelser till enhetspris.

Ändringsförslag 15

ARTIKEL 1, LED 4

Artikel 4, punkt 2 (direktiv 97/67/EG)

2. Medlemsstaterna får välja att utse ett eller flera företag för att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster i hela landet eller delar därav och tillhandahålla olika delar av de samhällsomfattande tjänsterna. De skall därvid i överensstämmelse med gemenskapslagstiftningen bestämma och offentliggöra rättigheterna och skyldigheterna för dem som tillhandahåller de samhällsomfattande tjänsterna. Särskilt skall medlemsstaterna vidta åtgärder för att se till villkoren för utläggning av samhällsomfattande tjänster baseras på principerna om objektivitet, icke‑diskriminering, proportionalitet och minsta möjliga snedvridning av marknaden, och att företags uppdrag att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster är tidsbegränsat. Medlemsstaterna skall meddela kommissionen vilka tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster de utser.

2. Medlemsstaterna får vid behov välja att utse ett eller flera företag för att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster i hela landet eller delar därav och tillhandahålla olika delar av de samhällsomfattande tjänsterna. De skall därvid i överensstämmelse med gemenskapslagstiftningen bestämma och offentliggöra rättigheterna och skyldigheterna för dem som tillhandahåller de samhällsomfattande tjänsterna. Särskilt skall medlemsstaterna vidta åtgärder för att se till villkoren för utläggning av samhällsomfattande tjänster baseras på principerna om objektivitet, icke‑diskriminering och proportionalitet, och att företags uppdrag att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster är tidsbegränsat.’

Ändringsförslag 16

ARTIKEL 1, LED 4

Artikel 4, punkt 2a (ny) (direktiv 97/67/EG)

 

2a. Medlemsstaterna skall säkerställa att både företag som fått i uppdrag att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster och de som inte tillhandahåller sådana tjänster uppfyller sociala minimistandarder så att inga osäkra arbetsförhållanden uppstår på detta område.

Ändringsförslag 17

ARTIKEL 1, LED 8

Artikel 7, punkt 2 (direktiv 97/67/EG)

2. Medlemsstaterna får garantera tillhandahållandet av samhällsomfattande tjänster genom upphandling i enlighet med gällande bestämmelser för offentlig upphandling.

2. Vid kompensation skall medlemsstaterna garantera tillhandahållandet av samhällsomfattande tjänster genom upphandling genom att ge kontraktet till budgivaren med de lägsta kostnaderna som kan tillhandahålla de samhällsomfattande tjänsterna till en adekvat kvalitetsnivå i enlighet med gällande bestämmelser för offentlig upphandling.

Motivering

I syfte att öka effektiviteten och minska kompensationskostnaderna för samhällsomfattande tjänster bör medlemsstaterna anordna upphandlingar och ge kontraktet till budgivaren med de lägsta kostnaderna.

Ändringsförslag 18

ARTIKEL 1, LED 8

Artikel 7, punkt 3, inledningen (direktiv 97/67/EG)

3. Om en medlemsstat konstaterar att skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster enligt detta direktiv innebär en nettokostnad och orimlig ekonomisk belastning för tillhandahållaren eller tillhandahållarna, får den

3. Om en medlemsstat konstaterar att skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster enligt detta direktiv innebär en nettokostnad och orimlig ekonomisk belastning för tillhandahållaren eller tillhandahållarna och inget företag är villigt att tillhandahålla den samhällsomfattande tjänsten utan kompensation, får den

Motivering

Kompensationsmekanismerna såsom de beskrivs i artikel 7.3 a och b bör endast användas om inget företag är villigt att tillhandahålla de samhällsomfattande tjänsterna utan kompensation. Om ett företag är villigt att tillhandahålla de samhällsomfattande tjänsterna utan kompensation behövs ingen offentlig upphandling (se ändringsförslag 2).

Ändringsförslag 19

ARTIKEL 1, LED 8

Artikel 7, punkt 4 (direktiv 97/67/EG)

4. Om nettokostnaden fördelas enligt punkt 3 b, får medlemsstaterna inrätta en kompensationsfond som får finansieras av avgifter från tillhandahållare och/eller användare och som för detta ändamål förvaltas av ett av förmånstagaren eller förmånstagarna oberoende organ. Medlemsstaterna får som villkor för att bevilja tillhandahållare tillstånd enligt artikel 9.2 kräva att de lämnar ett ekonomiskt bidrag till denna fond eller fullgör skyldigheter beträffande samhällsomfattande tjänster. Endast de tjänster som anges i artikel 3 får finansieras på detta sätt.

4. Om nettokostnaden fördelas enligt punkt 3 b, får medlemsstaterna inrätta en kompensationsfond som får finansieras av avgifter från tillhandahållare och/eller användare och som för detta ändamål förvaltas av ett av förmånstagaren eller förmånstagarna oberoende organ. Medlemsstaterna får som villkor för att bevilja tillhandahållare tillstånd enligt artikel 9.2 kräva att de lämnar ett ekonomiskt bidrag till denna fond. Endast de tjänster som anges i artikel 3 får finansieras på detta sätt.

Motivering

Det bör göras en åtskillnad mellan företag som utsetts till tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster och andra tillhandahållare av tjänster.

Ändringsförslag 20

ARTIKEL 1, LED 10

Artikel 9, punkt 2, stycke 1 (direktiv 97/67/EG)

2. För tjänster som ligger inom de samhällsomfattande tjänsternas räckvidd som de definieras i artikel 3, får medlemsstaterna införa tillståndsförfaranden, inbegripet enskilda tillstånd, i den omfattning detta är nödvändigt för att garantera att de väsentliga kraven uppfylls och för att garantera de samhällsomfattande tjänsterna.

2. För tjänster som ligger inom de samhällsomfattande tjänsternas räckvidd som de definieras i artikel 3, får medlemsstaterna införa tillståndsförfaranden, inbegripet enskilda tillstånd, i den omfattning detta är nödvändigt för att garantera att de väsentliga kraven uppfylls och för att garantera de samhällsomfattande tjänsterna. Dessa krav får dock varken vara oproportionerliga eller orättvisa.

Motivering

Medlemsstaterna får inte införa oproportionerliga eller orättvisa åtgärder för att bevara gamla monopol i praktiken.

Ändringsförslag 21

ARTIKEL 1, LED 10

Artikel 9, punkt 2, stycke 2, inledningen (direktiv 97/67/EG)

Beviljandet av tillstånd får

Om medlemsstater väljer att utse ett eller flera företag för att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster i enlighet med artikel 4.2 får beviljandet av tillstånd för dessa företag

i förekommande fall villkoras av skyldigheter att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster,

– villkoras av skyldigheter att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster,

 

– tillåta tillhandahållarna av posttjänster att välja mellan att fullgöra skyldigheterna att tillhandahålla en eller flera delar av de samhällsomfattande tjänsterna och ge ett bidrag till finansieringen av fördelningsmekanismerna enligt artikel 7 för utförande av dessa delar,

om nödvändigt innebära krav på de berörda tjänsternas kvalitet, tillgänglighet och utförande,

– innebära krav på de berörda tjänsternas kvalitet, tillgänglighet och utförande, under förutsättning att de är förenliga med gemenskapsrätten samt att de anges i meddelandet om upphandling eller i förfrågningsunderlaget.

– om nödvändigt villkoras av en skyldighet att bidra ekonomiskt till fördelningssystemet enligt artikel 7.

 

Ändringsförslag 22

ARTIKEL 1, LED 10

Artikel 9, punkt 2, styckena 2a och 2b (nya) (direktiv 97/67/EG)

 

Beviljandet av tillstånd till andra tillhandahållare av tjänster än dem som utsetts för att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster får vid behov villkoras av skyldigheten att lämna ett ekonomiskt bidrag till det fördelningssystem som avses i artikel 7.

 

Företag kan välja mellan en skyldighet att bidra till fördelningssystemet eller skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster.

Ändringsförslag 23

ARTIKEL 1, LED 10

Artikel 9, punkt 2, stycke 3, strecksats 2 (direktiv 97/67/EG)

– om nödvändigt innebära krav på de berörda tjänsternas kvalitet, tillgänglighet och utförande,

utgår

Ändringsförslag 24

ARTIKEL 1, LED 13

Artikel 11a (direktiv 97/67/EG)

Behöver användarnas intressen skyddas eller effektiv konkurrens främjas, och av hänsyn till nationella förhållanden, skall medlemsstaterna se till att öppna och icke-diskriminerande villkor gäller för tillgången till följande delar av postens infrastruktur eller tjänster: postnummersystem, addressdatabaser, postboxar, brevlådor, uppgifter om addressförändringar, eftersändningsservice, returservice.’

Behöver användarnas intressen skyddas eller effektiv konkurrens främjas, och av hänsyn till nationella förhållanden, skall medlemsstaterna se till att öppna och icke-diskriminerande villkor gäller för tillgången till följande delar av postens infrastruktur eller tjänster: postnummersystem, adressdatabaser, postboxar, brevlådor, distributionstjänster, uppgifter om adressförändringar, eftersändningsservice, returservice.’

Motivering

Tillgången till ett landsomfattande distributionsnätverk är viktigt om man på ett effektivt sätt vill komma in på postmarknaden.

Ändringsförslag 25

ARTIKEL 1, LED 20

Artikel 22a, punkt 2a (ny) (direktiv 97/67/EG)

 

2a. Om en nationell tillsynsmyndighet ämnar införa en åtgärd som innebär skyldighet att tillhandahålla tjänster i enlighet med artikel 9.1 eller 9.2 skall den informera kommissionen och ange orsakerna till och beskriva förslaget till åtgärder. Ett beslut om att göra sådana åtgärder permanenta eller förlänga deras giltighet skall göras i enlighet med bestämmelserna i punkterna 1 och 2.

Motivering

I syfte att garantera att kommissionen kan agera ändamålsenligt om en medlemsstat ämnar införa bestämmelser eller åtgärder för att skydda monopol och sålunda förhindra att den inre marknaden fullbordas måste nationella tillsynsmyndigheter lämna information om sina åtgärder.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Fullbordandet av den inre marknaden för gemenskapens posttjänster

Referensnummer

KOM(2006)0594 – C6-0354/2006 – 2006/0196(COD)

Ansvarigt utskott

TRAN

Yttrande

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

14.11.2006

 

 

 

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Pervenche Berès

12.12.2006

 

 

Behandling i utskott

20.3.2007

23.4.2007

 

 

Antagande

21.5.2007

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

20

15

4

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Christian Ehler, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Benoît Hamon, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Christoph Konrad, Andrea Losco, Hans-Peter Martin, Cristobal Montoro Romero, Joseph Muscat, Lapo Pistelli, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Dariusz Rosati, Heide Rühle, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ieke van den Burg

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Katerina Batzeli, Jorgo Chatzimarkakis, Salvador Garriga Polledo, Thomas Mann, Janusz Onyszkiewicz, Gilles Savary, Donato Tommaso Veraldi, Corien Wortmann-Kool

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Armando Veneto, Elmar Brok, Rainer Wieland, Anja Weisgerber, Tobias Pflüger

  • [1]  ”The impact on universal service of the full market accomplishment of the postal internal market in 2009”, PricewaterhouseCoopers, 2006.
  • [2]  Boldron F., Joram D., Martin L. och Roy B., ”From Size of the Box to the Costs of Universal Service Obligation: A Cross-Country Comparison”, i ”Liberalization of the Postal and Delivery Sector”, red. Michael Crew och Paul Kleindorfer, Edward Elgar, 2006.
  • [3]  Boldron F., Joram D., Martin L. och Roy B., ”From Size of the Box to the Costs of Universal Service Obligation: A Cross-Country Comparison”, i ”Liberalization of the Postal and Delivery Sector”, red. Michael Crew och Paul Kleindorfer, Edward Elgar, 2006.
  • [4]  Ännu ej offentliggjort i EUT.

YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (13.4.2007)

till utskottet för transport och turism

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 97/67/EG beträffande fullständigt genomförande av gemenskapens inre marknad för posttjänster
(KOM(2006)0594 – C6‑0354/2006 – 2006/0196(COD))

Föredragande: Stephen Hughes

KORTFATTAD MOTIVERING

Enligt kommissionens förslag till ett tredje EU-direktiv för posttjänster skall postmarknaden vara helt liberaliserad 2009. Detta är den tredje etappen i en process som skall skapa jämvikt mellan marknadsöppning och tillhandahållande av samhällsomfattande tjänster. Det ursprungliga målet med postreformen var, och är alltjämt, att bevara samhällsomfattande tjänster av hög kvalitet inom EU.

Kommissionen hävdar att en fullständig liberalisering 2009 kommer att vara utan konsekvenser för tillhandahållandet av samhällsomfattande tjänster och dessutom kommer att gynna sysselsättningen i sektorn. Sina slutsatser baserar kommissionen i huvudsak på tre dokument: en rapport om den fullständiga liberaliseringen av den inre marknaden för posttjänster 2009 – prognosstudie av konsekvenserna för de samhällsomfattande posttjänsterna (KOM(2006)0596), en konsekvensbedömning (SEK(2006)1291) och en rapport om tillämpningen av postdirektivet (KOM(2006)0595).

Prognosstudien beställdes av kommissionen eftersom det enligt det andra postdirektivet skall göras en analys av vilka konsekvenser fullbordandet av den inre marknaden för postsektorn kommer att få för de samhällsomfattande tjänsterna. Den ursprungliga tanken med postreformen ställs dock på ända i studien, vars synsätt är att det är de samhällsomfattande tjänsterna som skall anpassas till den fullständiga liberaliseringen.

Kommissionens förslag innehåller tre huvudtyper av finansieringsåtgärder för att bevara de samhällsomfattande tjänsterna över hela EU: direkt finansiering (subventioner från medlemsstaterna), en kompensationsfond (som skall finansieras av alla aktörer inom sektorn, såväl operatörer som kunder och andra aktörer som fastställs av medlemsstaterna) samt offentlig upphandling, om tjänsten inte utförs spontant av marknaden. Det görs emellertid ingen fullständig analys av för- och nackdelarna med dessa åtgärder och det är oklart hur de skall bidra med den nödvändiga finansieringen. Studien innehåller heller inga lösningar för de medlemsstater som konstateras ligga i farozonen vad gäller bevarandet av samhällsomfattande tjänster, exempelvis vissa av de nya medlemsstaterna.

Det är även viktigt att bättre analysera förslagets konsekvenser för sysselsättningen i postsektorn. Enligt kommissionen är fem miljoner arbetstillfällen direkt beroende av postsektorn eller mycket nära kopplade till den. I rapporten hävdas det att ett fullständigt öppnande av marknaderna kommer att skapa fler och bättre arbetstillfällen. Det måste dock anföras konkreta bevis för att länder som öppnat sina marknader fullt ut även fått ökad sysselsättning.

Även om de två tidigare reformerna inverkat positivt på kvaliteten och effektiviteten behövs nya belägg för att ytterligare liberalisering bidrar till att bevara de samhällsomfattande tjänsterna och sysselsättningen inom postsektorn. Därför krävs en mer ingående analys i form av en ny studie och konkreta förslag innan det monopoliserade området (all post som väger högst 50 gram) kan underkastas marknadsvillkor fullt ut.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för transport och turism att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslag[1]Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1

SKÄL 4A (nytt)

 

(4a) Samhällsomfattande posttjänster enligt rådets resolution av den 7 februari 1994 samt direktiv 97/67/EG bör bevaras i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 andra stycket i EG-fördraget, vilket innebär att medlemsstaterna själva kan välja hur de skall finansiera en garanterad samhällsomfattande tjänst på den nationella postmarknaden.

Ändringsförslag 2

SKÄL 5

(5) I sina slutsatser om halvtidsöversynen av Lissabonstrategin upprepade Europeiska rådet vid mötet den 22−23 mars 2005 att det är viktigt att fullborda den inre marknaden som ett instrument för att skapa tillväxt och sysselsättning samt att effektiva tjänster av allmänt ekonomiskt intresse är av stor betydelse i en effektiv och dynamisk ekonomi. Dessa slutsatser är fortfarande tillämpliga på posttjänster, som är ett viktigt instrument för kommunikation, handel samt social och territoriell sammanhållning.

(5) I sina slutsatser om halvtidsöversynen av Lissabonstrategin upprepade Europeiska rådet vid mötet den 22−23 mars 2005 att det är viktigt att fullborda den inre marknaden som ett instrument för att skapa tillväxt och sysselsättning samt att effektiva tjänster av allmänt ekonomiskt intresse är av stor betydelse i en effektiv och dynamisk ekonomi. Dessa slutsatser är fortfarande tillämpliga på posttjänster, som är ett viktigt instrument för kommunikation, handel samt social och territoriell sammanhållning, samt på postsektorn som arbetsmarknad, där det är viktigt att undvika otrygghet och social dumpning och bevara arbetstillfällen. Om konsekvensanalysen visar att ytterligare liberalisering leder till att arbetstillfällen av hög kvalitet går förlorade bör frågan om marknadens öppnande ses över.

Motivering

Frågan om marknaden skall öppnas bör ses över om den exakta konsekvensanalys som kommissionen gör visar att ett öppnande påverkar sysselsättningen negativt.

Ändringsförslag 3

SKÄL 6

(6) I Europaparlamentets resolution av den 2 februari 2006 betonades att effektiva posttjänster är mycket viktiga för det ekonomiska och sociala livet och att de spelar en viktig roll inom Lissabonstrategin. Det påpekades att reformerna hittills lett till en mycket positiv utveckling inom postsektorn, tillsammans med förbättrad kvalitet, ökad effektivitet och en mer kundstyrd service.

(6) I Europaparlamentets resolution av den 2 februari 2006 betonades att det faktum att posttjänsterna öppnats för konkurrens inte alltid har lett till att arbetstillfällen skapats eller bevarats inom postsektorn och att effektiva posttjänster är mycket viktiga för det ekonomiska och sociala livet och spelar en viktig roll inom Lissabonstrategin. Det påpekades att reformerna hittills lett till en mycket positiv utveckling inom postsektorn, tillsammans med förbättrad kvalitet, ökad effektivitet och en mer kundstyrd service. Eftersom skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster har utvecklats på olika sätt i medlemsstaterna krävde Europaparlamentet att kommissionen, då den utarbetar sin prognosstudie enligt direktiv 97/67/EG, koncentrerar sig på kvaliteten på de samhällsomfattande tjänsterna samt på att föreslå en definition, ett tillämpningsområde och en finansiering som är ändamålsenlig för skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster.

(Europaparlamentets resolution om tillämpningen av postdirektivet (direktiv 97/67/EG, ändrat genom direktiv 2002/39/EG) (2005/2086(INI)) av den 2 februari 2006.)

Motivering

I punkt 1 i resolutionen av den 2 februari 2006 framhölls det även uttryckligen att liberaliseringen av posttjänsterna inte enbart har positiva effekter på arbetsmarknaden inom postsektorn (ändringsförslaget hänför sig till resolutionstexten). För fullständighetens skull bör båda aspekterna nämnas. Vidare är det nödvändigt att komma ihåg de exakta krav som Europaparlamentet i sin resolution av den 2 februari 2006 om tillämpningen av postdirektivet ställde på kommissionen då prognosstudien skall utarbetas.

Ändringsförslag 4

SKÄL 7

(7) I enlighet med direktiv 97/67/EG har en prognosstudie genomförts som för varje medlemsstat bedömer konsekvenserna för de samhällsomfattande tjänsterna av att den inre marknaden för postsektorn genomförs fullt ut år 2009. Kommissionen har också gjort en noggrann genomgång av postsektorn inom gemenskapen, bl.a. i form av beställda studier av den ekonomiska, sociala och tekniska utvecklingen inom denna sektor. Den har även gett berörda parter goda möjligheter att yttra sig.

(7) I enlighet med direktiv 97/67/EG har en prognosstudie genomförts som för varje medlemsstat bedömer konsekvenserna för de samhällsomfattande tjänsterna av att den inre marknaden för postsektorn genomförs fullt ut år 2009. Kommissionen har också gjort en genomgång av postsektorn inom gemenskapen, bl.a. i form av beställda studier av den ekonomiska, sociala och tekniska utvecklingen inom denna sektor. Den har även gett berörda parter goda möjligheter att yttra sig. Om man till fullo skall förstå samtliga konsekvenser för sysselsättningen och den sociala och territoriella sammanhållningen av att den inre marknaden genomförs fullt ut bör det emellertid hållas mer omfattande samråd med samtliga berörda parter.

Motivering

Med tanke på följderna av att postsektorn liberaliseras fullt ut bör kommissionen göra en noggrann studie av liberaliseringens effekt på sysselsättning och social och territorial sammanhållning.

Ändringsförslag 5

SKÄL 8

(8) Enligt prognosstudien kan det grundläggande målet säkerställas till 2009, nämligen att på lång sikt garantera samhällsomfattande tjänster som motsvarar de kvalitetsnormer medlemsstaterna definierat i enlighet med direktiv 97/67/EG, utan att ett monopoliserat område skulle behövas.

(8) Enligt prognosstudien kan det grundläggande målet säkerställas till 2009, nämligen att på lång sikt garantera samhällsomfattande tjänster som motsvarar de kvalitetsnormer medlemsstaterna definierat i enlighet med direktiv 97/67/EG, utan att ett monopoliserat område skulle behövas. Det har emellertid inte anförts tillräckliga bevis för att tillhandahållandet av samhällsomfattande tjänster, som är en verklig drivkraft för social och territoriell sammanhållning, kan garanteras i längden.

Motivering

Kommissionen måste lägga fram konkreta förslag på hur samhällsomfattande tjänster skall finansieras och bevaras i framtiden utan det monopoliserade området.

Ändringsförslag 6

SKÄL 9

(9) Den successiva och gradvisa konkurrensutsättningen av postmarknaderna har gett tillhandahållarna av samhällsomfattande tjänster tillräckligt med tid att vidta nödvändiga moderniserings- och omstruktureringsåtgärder för att göra dem långsiktigt bärkraftiga med de nya marknadsvillkoren. Den har också gjort det möjligt för medlemsstaterna att anpassa sina tillsynssystem till en öppnare miljö. Medlemsstaterna kan också utnyttja införlivandeperioden, liksom den ansenliga tid som krävs för att införa effektiv konkurrens, till att vid behov ytterligare modernisera och omstrukturera tillhandahållarna av samhällsomfattande tjänster.

(9) Den successiva och gradvisa konkurrensutsättningen av postmarknaderna har gett tillhandahållarna av samhällsomfattande tjänster möjlighet att vidta moderniserings- och omstruktureringsåtgärder. Den har också gjort det möjligt för medlemsstaterna att anpassa sina tillsynssystem till en öppnare miljö, men några garantier för långsiktig hållbarhet under fullständigt öppnade marknadsvillkor finns ännu inte.

Ändringsförslag 7

SKÄL 10

(10) Prognosstudien visar att det monopoliserade området inte längre bör föredras vid finansieringen av samhällsomfattande tjänster. Denna bedömning utgår från gemenskapens och medlemsstaternas intressen av att införa den inre marknaden, av dess förmåga att skapa tillväxt och sysselsättning och av att garantera tillhandahållandet av effektiva tjänster av allmänt ekonomiskt intresse för alla användare. Det är därför lämpligt att bekräfta att den inre marknaden för posttjänster helt skall införas den 1 januari 2009.

(10) Prognosstudien syftar visserligen till att visa att det monopoliserade området inte längre bör föredras vid finansieringen av samhällsomfattande tjänster, men denna bedömning utgår inte från gemenskapens och medlemsstaternas intressen av att skapa fler och bättre arbetstillfällen och garantera tillhandahållandet av effektiva och tillgängliga tjänster av allmänt ekonomiskt intresse för alla användare. Det vore därför lämpligare att skjuta upp fullbordandet av den inre marknaden för posttjänster till efter den 1 januari 2009.

Motivering

Öppnandet av marknaden måste skjutas upp fram till dess att kommissionen gjort en ny studie som fokuserar på finansiering och sysselsättning.

Ändringsförslag 8

SKÄL 12

(12) Fullständig liberalisering kommer att bidra till att postmarknaderna ökar. Den kommer också att bidra till hållbar sysselsättning och arbetskvalitet inom tillhandahållarna av samhällsomfattande tjänster samt gynna skapandet av nya arbetstillfällen hos andra operatörer, nya aktörer och anknuten ekonomisk verksamhet. Detta direktiv har ingen påverkan på medlemsstaternas behörighet att reglera sysselsättningsvillkoren inom postsektorn.

(12) Fullständig liberalisering kommer att bidra till att postmarknaderna ökar, men den måste även bidra till hållbar sysselsättning och arbetskvalitet inom tillhandahållarna av samhällsomfattande tjänster samt gynna skapandet av nya arbetstillfällen hos andra operatörer, nya aktörer och anknuten ekonomisk verksamhet. Detta direktiv har ingen påverkan på medlemsstaternas behörighet att reglera sysselsättningsvillkoren inom postsektorn. Vidare är det viktigt att inte försämra arbetsvillkoren genom att undergräva de sektorsbaserade kollektivavtalen, vilka är ett effektivt sätt att motverka en ”kapplöpning mot botten”. Till skillnad från situationen i andra nätverksindustrier utgör arbetskostnaderna runt 80 % av operatörernas kostnader och är huvudsakligen fasta kostnader för marknadsdominerande operatörer.

Motivering

Endast sektorsspecifika kollektivavtal kan garantera fullgoda arbetsvillkor med tanke på denna sektors särdrag.

Ändringsförslag 9

SKÄL 13

(13) Ökad konkurrenskraft bör också göra det möjligt att integrera postsektorn med alternativa kommunikationsmedel och förbättra kvaliteten på de tjänster som erbjuds allt mer krävande användare.

(13) Ökad konkurrenskraft bör också göra det möjligt att integrera postsektorn med alternativa kommunikationsmedel och förbättra kvaliteten på de tjänster som erbjuds allt mer krävande användare. Ytterligare liberalisering av marknaden kommer även i fortsättningen särskilt att gynna konsumenterna samt små och medelstora företag, både som avsändare och mottagare av postförsändelser, genom bättre kvalitet, bredare urval, prissänkningseffekter samt innovativa tjänster och företagsmodeller.

Motivering

De särskilda konsumentfördelarna bör betonas. Postförsändelser från konsumenterna utgör endast en liten del (ca 10 procent) av alla försändelser jämfört med den återstående andelen, som sänds av företag. Därför bör man i synnerhet belysa konsumentfördelarna ur både avsändar‑ och mottagarsynpunkt (kostnaderna betalas ofta antingen direkt – t.ex. kontoutdrag och inköp via e-handel – eller indirekt av konsumenterna).

Ändringsförslag 10

SKÄL 14

(14) Utvecklingen på angränsande kommunikationsmarknader har fått olika effekter på gemenskapens olika regioner, på olika befolkningssegment och på användningen av posttjänster. För bevarad territoriell och social sammanhållning bör de samhällsomfattande tjänsterna och kvalitetskraven bevaras i full utsträckning i enlighet med vad som anges i direktivet. Beaktas bör också att medlemsstaterna kan anpassa vissa särskilda tjänster till lokal efterfrågan genom att utnyttja den flexibilitet som postdirektivet erbjuder. Medlemsstaterna måste granska och övervaka marknadsutvecklingen för att se till att konkurrensutsättningen tillfredsställer alla användare, särskilt konsumenter och små och medelstora företag. De måste vidta regleringsåtgärder enligt direktivet för att se till att tillgången på posttjänster fortsätter att motsvara användarnas behov och vid behov även säkerställa ett minimiutbud av tjänster på samma typ av inlämningsställen.

(14) Utvecklingen på angränsande kommunikationsmarknader har fått olika effekter på gemenskapens olika regioner, på olika befolkningssegment och på användningen av posttjänster. För bevarad territoriell och social sammanhållning bör de samhällsomfattande tjänsterna och kvalitetskraven bevaras i full utsträckning i enlighet med vad som anges i direktivet. Beaktas bör också att medlemsstaterna kan anpassa vissa särskilda tjänster till lokal efterfrågan genom att utnyttja den flexibilitet som postdirektivet erbjuder. Medlemsstaterna måste granska och övervaka marknadsutvecklingen för att se till att konkurrensutsättningen tillfredsställer alla användare, särskilt konsumenter och små och medelstora företag. De måste vidta regleringsåtgärder enligt direktivet för att se till att tillgången på posttjänster fortsätter att motsvara användarnas behov och vid behov även säkerställa ett minimiutbud av tjänster på samma typ av inlämningsställen. Samtidigt bör medlemsstaterna införa och tillämpa proportionerliga straff för tjänsteleverantörer som ägnar sig åt spekulation, utestängning, diskriminering och annat på användarnas bekostnad.

Ändringsförslag 11

SKÄL 14A (nytt)

 

(14a) De samhällsomfattande tjänster som tryggas genom detta direktiv garanterar en insamling och en utdelning vid varje fysisk eller juridisk persons bostad eller lokaler varje vardag, även i avlägsna områden eller områden med låg befolkningstäthet.

Motivering

Det är nödvändigt att ytterligare klargöra att direktivet garanterar posttjänster fem dagar i veckan i avlägsna områden eller områden med låg befolkningstäthet.

Ändringsförslag 12

SKÄL 17

(17) Mot bakgrund av genomförda studier och för att tillvarata hela den potential som den inre marknaden för posttjänster har, bör det monopoliserade området och särskilda rättigheter avskaffas som sätt att finansiera de samhällsomfattande tjänsterna.

(17) Eftersom det saknas solida lösningar för finansieringen av samhällsomfattande tjänster bör det monopoliserade området och särskilda rättigheter behållas som sätt att finansiera de samhällsomfattande tjänsterna fram till dess att en ny studie ger belägg för att det skapas dels fler och bättre arbetstillfällen, dels finansieringskällor för samhällsomfattande tjänster som är både lättillgängliga och av hög kvalitet.

Motivering

Bland de lösningar som kommissionen föreslår är förmodligen subventioner från medlemsstaterna det mest konkreta. Detta kan emellertid sätta de nationella budgetarna under stort tryck. Därför bör de andra källornas effektivitet kunna beläggas innan det monopoliserade området avskaffas.

Ändringsförslag 13

SKÄL 18

(18) Extern finansiering av de samhällsomfattande tjänsternas extra nettokostnader kan fortfarande vara nödvändig i vissa medlemsstater. Det är därför lämpligt att explicit ange de möjliga alternativen för att säkerställa finansieringen av de samhällsomfattande tjänsterna, när detta behövs och är motiverat, medan medlemsstaterna får välja finansieringssystem. Till alternativen hör offentliga anbudsförfaranden, vidare öppen offentlig kompensation och delade kostnader mellan tillhandahållare av tjänster och/eller användare i form av bidrag till en kompensationsfond, ifall skyldigheterna att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster medför nettokostnader för dessa och innebär en orättvis ekonomisk belastning för det valda företaget. Medlemsstaterna får använda andra i EU-lagstiftningen godkända finansieringssätt. De kan exempelvis besluta att vinster som härrör från annan verksamhet än de samhällsomfattande tjänsterna som tillhandahållarna av samhällsomfattande tjänster bedriver helt eller delvis skall användas till att finansiera de samhällsomfattande tjänsternas nettokostnader, förutsatt att detta överensstämmer med direktivet.

(18) Finansiering av de samhällsomfattande tjänsternas extra nettokostnader är fortfarande nödvändig i medlemsstaterna via det monopoliserade området och särskilda rättigheter. Det är därför lämpligt att föreslå tillfredsställande alternativ för att säkerställa finansieringen av de samhällsomfattande tjänsterna vid en fullständig marknadsliberalisering, när detta behövs och är motiverat, medan medlemsstaterna får välja finansieringssystem. Offentliga anbudsförfaranden, offentlig kompensation och delade kostnader mellan tillhandahållare av tjänster i form av bidrag till en kompensationsfond är lösningar vars effektivitet återstår att bevisa. Inte heller kan ett eventuellt avskaffande av monopolet ske i utbyte mot hypotetiska finansieringsmekanismer vars soliditet och förmåga att säkra hållbara samhällsomfattande tjänster också återstår att bevisa.

Motivering

I denna punkt vänder kommissionen på begreppen, och målet blir att anpassa de samhällsomfattande tjänsterna till marknadens liberalisering i stället för tvärtom. Det är oacceptabelt att användarna skall tvingas stå för de extra nettokostnaderna för en samhällsomfattande tjänst genom att åläggas avgifter, samtidigt som den nuvarande monopoliserade tjänsten inte medför några specifika avgifter för användarna.

Ändringsförslag 14

SKÄL 19

(19) När de fastställer vilka företag som kan åläggas bidra till kompensationsfonden, bör medlemsstaterna överväga om företagens tjänster, ur användarens synvinkel, kan ersätta de samhällsomfattande tjänsterna. Hänsyn bör här tas till tjänsternas egenskaper (inklusive deras mervärde) och avsedda användning. För att anses som substitut behöver tjänsterna inte nödvändigtvis ha alla de samhällsomfattande tjänsternas egenskaper, exempelvis daglig utdelning eller nationell täckning. Proportionalitetsprincipen bör följas vid fördelningen av kostnaderna för tillhandahållande av samhällsomfattande tjänster i en medlemsstat som dessa företag ålagts. Medlemsstaten bör därvid tillämpa öppna och icke-diskriminerande kriterier, som dessa företags andel av den samhällsomfattande tjänsteverksamheten i den medlemsstaten.

utgår

Ändringsförslag 15

SKÄL 20

(20) Principerna i direktiv 97/67/EG om insyn, icke-diskriminering och proportionalitet skall även i fortsättningen tillämpas på alla finansieringssystem och alla beslut på området skall baseras på öppna, objektiva och verifierbara kriterier. Särskilt skall de samhällsomfattande tjänsternas nettokostnad under den nationella tillsynsmyndighetens överinseende beräknas som skillnaden för ett företags nettokostnader när det har skyldighet att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster och när det arbetar utan skyldighet i fråga om samhällsomfattande tjänster. Vid beräkningen skall hänsyn tas till alla andra relevanta aspekter, inklusive eventuella marknadsfördelar som ett företag kan få som utsetts att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster, rätten till rimlig vinst och stimulans till kostnadseffektivitet.

utgår

Motivering

I denna punkt vänder kommissionen på begreppen, och målet blir att anpassa de samhällsomfattande tjänsterna till marknadens liberalisering i stället för tvärtom.

Ändringsförslag 16

SKÄL 21

(21) Medlemsstaterna bör tillåtas använda tillstånd och individuella licenser när detta är befogat och står i proportion till fullgörandet av uppgiften. Det framhävs dock i den tredje rapporten om tillämpningen av direktiv 97/67/EG att det för att undanröja omotiverade hinder för tillhandahållandet av tjänster på den inre marknaden verkar krävas en ytterligare harmonisering av de villkor som kan införas. I detta sammanhang kan medlemsstater exempelvis tillåta företag att välja mellan skyldigheten att tillhandahålla en tjänst eller att bidra ekonomiskt till ett annat företags kostnader för att tillhandahålla tjänsten. De bör dock inte längre tillåtas samtidigt kräva bidrag till ett fördelningssystem och införa samhällsomfattande tjänster eller kvalitetskrav, som båda skall tjäna samma syfte. Det är också lämpligt att klargöra att vissa av bestämmelserna om tillstånd och licensiering inte bör vara tillämpliga på dem som utsetts att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster.

utgår

Motivering

Samma som ovan.

Ändringsförslag 17

SKÄL 24

(24) Med fri konkurrens är det viktigt, att avsteg från principen om att priserna skall avspegla normala affärsmässiga villkor och kostnader bara sker för att skydda allmänintresset. Detta är viktigt både för de samhällsomfattande tjänsternas ekonomiska jämvikt och för att begränsa snedvridningar av marknaden. Detta mål kan uppnås om medlemsstaterna får fortsätta använda enhetliga taxor för post med enhetspris, den tjänst som konsumenter och små och medelstora företag använder mest. Vissa medlemsstater kan i allmänhetens intresse också få behålla enhetliga taxor för vissa andra postförsändelser, motiverat av tillgången till kultur och regional och social sammanhållning.

(24) Med ökande konkurrens är det viktigt att avsteg från principen om att priserna skall avspegla normala affärsmässiga villkor och kostnader bara sker för att skydda allmänintresset. Detta är viktigt både för de samhällsomfattande tjänsternas ekonomiska jämvikt och för att begränsa snedvridningar av marknaden. Detta mål kan uppnås om medlemsstaterna får fortsätta använda enhetliga taxor för brevförsändelser som konsumenter och små och medelstora företag använder mest. Vissa medlemsstater kan i allmänhetens intresse också få behålla enhetliga taxor för vissa andra postförsändelser, motiverat av tillgången till kultur och regional och social sammanhållning.

Ändringsförslag 18

SKÄL 25

(25) Det är lämpligt att medlemsstaterna fritt får besluta hur de bäst skall övervaka korssubventionering, av hänsyn till de nationella särdragen vid regleringen av de villkor som den etablerade tillhandahållaren av samhällsomfattande tjänster skall ha vid fri konkurrens.

utgår

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget avseende artikel 1.14 d.

Ändringsförslag 19

SKÄL 34

(34) I syfte att hålla Europaparlamentet och rådet informerade om utvecklingen den inre marknaden för posttjänster, bör kommissionen för dessa institutioner regelbundet lägga fram rapporter om tillämpningen av detta direktiv.

(34) I syfte att hålla Europaparlamentet och rådet informerade om utvecklingen mot ett fullbordande av den inre marknaden för posttjänster, bör kommissionen för dessa institutioner regelbundet lägga fram rapporter om tillämpningen av detta direktiv.

Motivering

Samma som ovan.

Ändringsförslag 20

SKÄL 34A (nytt)

 

(34a) Medlemsstaterna hanterar frågan om arbetsförhållandena inom postsektorn på olika sätt. Medan kommissionen i sin rapport enligt artikel 23 i direktiv 97/67/EG är skyldig att ge information om sociala mönster och sysselsättningsmönster är syftet med det här direktivet inte att inkräkta på medlemsstaternas behörighet att garantera sysselsättning av god kvalitet inom sektorn. Medlemsstaterna får aktivt verka för anständiga arbetsförhållanden inom postsektorn. Detta kan särskilt göras genom kollektivavtal eller fastställda minimilöner eller inom ramen för licenssystem.

Motivering

Med tanke på hur viktiga arbetsförhållandena är för dem som är sysselsatta inom postsektorn och behovet att undvika en drastisk försämring av arbetsförhållandena är det nödvändigt att understryka att detta direktiv inte hindrar medlemsstaterna att aktivt reglera och bevara gällande arbetsvillkor, bland annat för de anställda inom postsektorn, i enlighet med sin nationella lagstiftning. Det bör också klargöras att det faktum att kommissionen är skyldig att i sin rapport enligt artikel 23 ta med sociala mönster och sysselsättningsmönster inte innebär att gemenskapen är behörig på detta område.

Ändringsförslag 21

SKÄL 35

(35) För att bekräfta regleringsramen för sektorn bör datum utgå för när direktiv 97/67/EG upphör att gälla.

(35) I enlighet med direktiv 2002/39/EG om ändring av direktiv 97/67/EG bör kommissionen senast den 31 december 2009 göra en ny studie som undersöker vilka kvalitativa och kvantitativa konsekvenser ett öppnande av marknaden får för sysselsättningen inom sektorn och som innehåller konkreta förslag på hur de samhällsomfattande tjänsterna skall finansieras i framtiden i var och en av de 27 medlemsstaterna. På grundval av slutsatserna i studien bör kommissionen föreslå ett nytt datum för när den inre marknaden för posttjänster skall vara genomförd fullt ut, eller besluta om andra eventuella åtgärder som skall vidtas. I enlighet med detta bör datumet för när direktiv 97/67/EG upphör att gälla senareläggas.

Motivering

Enligt artikel 1.1 i direktiv 2002/39/EG, genom vilken artikel 7.3 i direktiv 97/67/EG ändras, skall kommissionen slutföra arbetet med den prognosstudie som för varje medlemsstat skall bedöma konsekvenserna av att marknaden öppnas. Endast på grundval av en sådan studie kan kommissionen besluta att den inre marknaden för posttjänster skall genomföras fullt ut eller bestämma ”andra åtgärder mot bakgrund av slutsatserna i studien”. Studien är slutförd men kommissionen har dragit sina slutsatser utan att först ha bedömt marknadsöppningens konsekvenser för var och en av de 27 medlemsstaterna.

Ändringsförslag 22

ARTIKEL 1, LED 1
Artikel 1, strecksats 2 (direktiv 97/67/EG)

(1) Artikel 1 andra strecksatsen skall ersättas med följande:

utgår

’– villkoren som styr tillhandahållandet av posttjänster,’

 

Ändringsförslag 23

ARTIKEL 1, LED 2, LED A
Artikel 2, led 6 (direktiv 97/67/EG)

(a) Punkt 6 skall ersättas med följande:

utgår

’6. postförsändelse: en adresserad försändelse i den slutliga utformning den skall överlämnas av en tillhandahållare av samhällsomfattande posttjänster. Sådana försändelser omfattar, förutom brevförsändelser, till exempel böcker, kataloger, tidningar och tidskrifter samt postpaket som innehåller varor med eller utan kommersiellt värde.’

 

Ändringsförslag 24

ARTIKEL 1, LED 2, LED B
Artikel 2, led 8 (direktiv 97/67/EG)

(b) Punkt 8 skall utgå.

utgår

Motivering

Definitionen måste vara kvar eftersom det monopoliserade området skall behållas, och i ändringen av artikel 7 behålls hänvisningen till och villkoren för direktreklam.

Ändringsförslag 25

ARTIKEL 1, LED 2, LED BA (nytt)
Artikel 2, led 19, stycke 1 (direktiv 97/67/EG)

 

(ba) Led 19 första stycket skall ersättas med följande:

 

’19. väsentliga krav: allmänna icke‑ekonomiska skäl som kan föranleda en medlemsstat att införa villkor för tillhandahållandet av posttjänster. Dessa orsaker är posthemlighet, säkerheten för nätet med hänsyn till transport av farligt gods och, när det är berättigat, dataskydd, miljöskydd, regionplanering och anständiga arbetsvillkor.’

Motivering

Det är lämpligt att understryka att detta direktiv inte hindrar medlemsstaterna från att aktivt reglera och garantera arbetsvillkoren, bland annat för de anställda inom postsektorn, i enlighet med nationell lagstiftning. Detta ändringsförslag bör ge medlemsstaterna möjlighet att inom ramen för ett tillståndssystem bibehålla eller införa en skyldighet att respektera anständiga arbetsvillkor inom postsektorn.

Ändringsförslag 26

ARTIKEL 1, LED 2, LED C
Artikel 2, led 20 (nytt) (direktiv 97/67/EG)

(c) Följande punkt skall läggas till:

utgår

’20. tjänster som tillhandahålls till enhetspris: posttjänster vars avgifter tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster anger i sina allmänna villkor för transporten av enskilda postförsändelser.’

 

Motivering

Om det föregående ändringsförslaget antas blir denna del av kommissionens text överflödig.

Ändringsförslag 27

ARTIKEL 1, LED 3
Artikel 3, punkt 3, stycke 1, inledningen (direktiv 97/67/EG)

(3) I artikel 3.3 första stycket skall inledningen ersättas med följande:

utgår

’De skall vidta åtgärder för att säkerställa att de samhällsomfattande tjänsterna tillhandahålls varje arbetsdag och minst fem dagar i veckan, utom under omständigheter eller geografiska förhållanden som de nationella tillsynsmyndigheterna bedömer vara undantagsvis förekommande, och minst innebär’

 

Motivering

Om det monopoliserade området behålls måste även hänvisningen till tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster kvarstå i denna punkt.

Ändringsförslag 28

ARTIKEL 1, LED 4
Artikel 4 (direktiv 97/67/EG)

(4) Artikel 4 skall ersättas med följande:

utgår

’Artikel 4

 

1. Varje medlemsstat skall se till att tillhandahållandet av samhällsomfattande tjänster garanteras och skall meddela kommissionen vilka åtgärder som den har vidtagit för att fullgöra denna skyldighet. Den kommitté som inrättas enligt artikel 21 skall meddelas och övervaka utvecklingen av de åtgärder medlemsstaterna vidtar för att garantera tillhandahållandet av samhällsomfattande tjänster.

 

2. Medlemsstaterna får välja att utse ett eller flera företag för att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster i hela landet eller delar därav och tillhandahålla olika delar av de samhällsomfattande tjänsterna. De skall därvid i överensstämmelse med gemenskapslagstiftningen bestämma och offentliggöra rättigheterna och skyldigheterna för dem som tillhandahåller de samhällsomfattande tjänsterna. Särskilt skall medlemsstaterna vidta åtgärder för att se till villkoren för utläggning av samhällsomfattande tjänster baseras på principerna om objektivitet, icke-diskriminering, proportionalitet och minsta möjliga snedvridning av marknaden, och att företags uppdrag att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster är tidsbegränsat. Medlemsstaterna skall meddela kommissionen vilka tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster de utser.’

 

Motivering

Om det monopoliserade området behålls måste även hänvisningen till tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster kvarstå i denna punkt.

Ändringsförslag 29

ARTIKEL 1, LED 4A (nytt)
Artikel 4, punkt 1a (ny) (direktiv 97/67/EG)

 

(4a) I artikel 4 skall följande punkt läggas till:

 

’1a. Medlemsstaterna kan kräva att den valda operatören erbjuder den personal som tidigare tillhandahöll tjänsterna samma rättigheter som de skulle ha haft om en överlåtelse ägt rum enligt rådets direktiv 77/187/EEG1. Den behöriga myndigheten skall ange vilken personal som berörs och redogöra för deras avtalsenliga rättigheter.’

 

__________

Rådets direktiv 77/187/EEG av den 14 februari 1977 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av verksamheter (EGT L 61, 5.3.77, s. 26).

Motivering

It ensures workers' protection in case USO activities are transferred to another operator following an open procedure (Art 4). In accordance with EGJ case-law and the Interpretative Communication on social considerations into public procurement (FAQ, 15/10/2001), procedures similar to the ones in Art 4, could have the same effects on workers as a classic transfer. It brings legal certainty and paraphrases the proposal for a Regulation on action by MS concerning public service requirements and the award of public service contracts in passenger transport by rail, road and inland waterway (Art 9).

Ändringsförslag 30

ARTIKEL 1, LED 6
Artikel 6 (direktiv 97/67/EG)

Medlemsstaterna skall vidta åtgärder för att säkerställa att användarna och företag som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster regelbundet ges tillräckligt utförlig och aktuell information om de särskilda egenskaper som de erbjudna samhällsomfattande tjänsterna har, särskilt vad gäller allmänna villkor för tillgång till dessa tjänster samt priser och nivån på kvalitetsnormerna. Denna information skall offentliggöras på lämpligt sätt.

Medlemsstaterna skall vidta åtgärder för att säkerställa att användarna och företag som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster regelbundet får tillräckligt utförlig och aktuell information av den eller dem som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster om de särskilda egenskaper som de erbjudna samhällsomfattande tjänsterna har, särskilt vad gäller allmänna villkor för tillgång till dessa tjänster samt priser och nivån på kvalitetsnormerna. Denna information skall offentliggöras på lämpligt sätt.

Motivering

Om det monopoliserade området behålls måste även hänvisningen till tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster kvarstå i denna punkt.

Ändringsförslag 31

ARTIKEL 1, LED 7
Kapitel 3, rubriken (direktiv 97/67/EG)

(7) I artikel 3 skall rubriken ersättas med följande:

utgår

’KAPITEL 3

 

Finansiering av samhällsomfattande tjänster’

 

Motivering

Finansieringen av samhällsomfattande tjänster måste bli föremål för en ny studie från kommissionen.

Ändringsförslag 32

ARTIKEL 1, LED 8
Artikel 7 (direktiv 97/67/EG)

1. Från och med den 1 januari 2009 får medlemsstaterna inte bevilja eller behålla exklusiva eller särskilda rättigheter för införande och tillhandahållande av posttjänster. Medlemsstaterna får finansiera tillhandahållandet av samhällsomfattande tjänster på något av de sätt som anges i punkterna 2, 3 och 4 eller på annat sätt som är förenligt med EG‑fördraget.

1. Från och med den 1 januari 2009 får medlemsstaterna, i den utsträckning det är nödvändigt för att se till att de samhällsomfattande tjänsterna upprätthålls, fortsatt låta vissa tjänster omfattas av monopol för den eller dem som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster. Dessa tjänster skall vara begränsade till insamling, sortering, transport och överlämnande av inrikes brevförsändelser och inkommande gränsöverskridande brevförsändelser, vare sig det gäller ilförsändelser eller inte, inom följande vikt- och prisgränser. Viktgränsen skall fortsatt vara 50 gram från och med den 1 januari 2009. Denna viktgräns gäller inte om priset är minst två och en halv gång högre än den allmänna avgiften för en brevförsändelse av första viktklassen inom den snabbaste kategorin.

 

I den utsträckning det är nödvändigt för att se till att de samhällsomfattande tjänsterna tillhandahålls får direktreklam även fortsättningsvis omfattas av monopol inom samma pris- och viktgränser.

 

I den utsträckning det är nödvändigt för att se till att de samhällsomfattande tjänsterna tillhandahålls, till exempel när vissa sektorer av postverksamheten redan har liberaliserats eller på grund av postsektorns särskilda egenskaper i en medlemsstat, får utgående gränsöverskridande post även fortsättningsvis omfattas av monopol inom samma pris- och viktgränser.

2. Medlemsstaterna får garantera tillhandahållandet av samhällsomfattande tjänster genom upphandling i enlighet med gällande bestämmelser för offentlig upphandling.

2. Utväxling av dokument får inte omfattas av monopol.

3. Om en medlemsstat konstaterar att skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster enligt detta direktiv innebär en nettokostnad och orimlig ekonomisk belastning för tillhandahållaren eller tillhandahållarna, får den

3. Kommissionen skall slutföra arbetet med en ny prognosstudie som skall bedöma hur samhällsomfattande tjänster skall finansieras i framtiden och hur sysselsättningen inom postsektorn kan bibehållas eller förbättras i kvalitativt och kvantitativt hänseende. På grundval av slutsatserna i denna studie skall kommissionen senast den 31 december 2009 överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet, i förekommande fall tillsammans med ett förslag på ett datum för när den inre marknaden för postsektorn skall genomföras fullt ut, eller besluta om andra eventuella åtgärder som skall vidtas mot bakgrund av slutsatserna i studien.’

(a) införa ett system för att med offentliga medel kompensera berörda företag,

 

(b) fördela nettokostnaden för skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster mellan tillhandahållare och/eller användare.

 

4. Om nettokostnaden fördelas enligt punkt 3 b, får medlemsstaterna inrätta en kompensationsfond som får finansieras av avgifter från tillhandahållare och/eller användare och som för detta ändamål förvaltas av ett av förmånstagaren eller förmånstagarna oberoende organ. Medlemsstaterna får som villkor för att bevilja tillhandahållare tillstånd enligt artikel 9.2 kräva att de lämnar ett ekonomiskt bidrag till denna fond eller fullgör skyldigheter beträffande samhällsomfattande tjänster. Endast de tjänster som anges i artikel 3 får finansieras på detta sätt.

 

5. Medlemsstaten måste säkerställa att principerna om insyn, icke-diskriminering och proportionalitet följs när kompensationsfonden inrättas och när nivån på de ekonomiska bidragen enligt punkterna 3 och 4 bestäms. Beslut enligt punkterna 3 och 4 skall grundas på objektiva och verifierbara kriterier och skall offentliggöras.’

 

Motivering

Först och främst måste kommissionen, före utgången av 2009, ta fram en ny studie som klargör hur samhällsomfattande tjänster kan garanteras i framtiden och hur sysselsättningsnivån och sysselsättningens kvalitet kan förbättras. Först därefter kan det monopoliserade området underkastas marknadsvillkor fullt ut. Fram till dess måste status quo råda, med det monopoliserade området för 50-gramsförsändelser som den huvudsakliga finansieringskällan.

Ändringsförslag 33

ARTIKEL 1, LED 8A (nytt)
Artikel 8 (direktiv 97/67/EG)

 

(8a) Artikel 8 skall ersättas med följande:

 

’Artikel 8

 

Bestämmelserna i artikel 7 påverkar inte medlemsstaternas rätt att

 

– fastställa särskilda kriterier som skall tillämpas vid tillhandahållandet av samhällsomfattande tjänster i överensstämmelse med principerna om objektivitet, proportionalitet och icke‑diskriminering,

 

– se till att utplacering av brevlådor på allmän plats, utgivning av frimärken och utdelning av rekommenderade försändelser i samband med rättsliga och administrativa förfaranden organiseras som samhällsomfattande tjänster i enlighet med nationell lagstiftning.’

Motivering

Det är lämpligt att låta medlemsstaterna fastställa särskilda bestämmelser som tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster behöver för att kunna utföra sitt uppdrag effektivt. Tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster omfattas i diverse nationell lagstiftning av vissa bestämmelser (inom transportlagstiftningen exempelvis undantag från regler som trafikförbud för lastbilar på söndagar) som ger dem möjlighet att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster enligt villkor som specificerats av deras medlemsstat.

Ändringsförslag 34

ARTIKEL 1, LED 10
Artikel 9, punkt 1 (direktiv 97/67/EG)

1. För tjänster som ligger utanför de samhällsomfattande tjänsternas räckvidd som de definieras i artikel 3 får medlemsstaterna införa allmänna tillstånd, i den utsträckning som är nödvändig för att garantera att de väsentliga kraven uppfylls.

1. För icke-monopoliserade tjänster som ligger utanför de samhällsomfattande tjänsternas räckvidd som de definieras i artikel 3 får medlemsstaterna införa allmänna tillstånd, i den utsträckning som är nödvändig för att garantera att de väsentliga kraven uppfylls.

Motivering

Syftet med ändringen av punkt 1 är att återinföra direktivets originaltext.

Ändringsförslag 35

ARTIKEL 1, LED 10
Artikel 9, punkt 2, stycke 1 (direktiv 97/67/EG)

2. För tjänster som ligger inom de samhällsomfattande tjänsternas räckvidd som de definieras i artikel 3, får medlemsstaterna införa tillståndsförfaranden, inbegripet enskilda tillstånd, i den omfattning detta är nödvändigt för att garantera att de väsentliga kraven uppfylls och för att garantera de samhällsomfattande tjänsterna.

2. För icke-monopoliserade tjänster som ligger inom de samhällsomfattande tjänsternas räckvidd som de definieras i artikel 3, får medlemsstaterna införa tillståndsförfaranden, inbegripet enskilda tillstånd, i den omfattning detta är nödvändigt för att garantera att de väsentliga kraven uppfylls och för att garantera de samhällsomfattande tjänsterna.

Motivering

Syftet med ändringen av punkt 2 är att återinföra direktivets originaltext.

Ändringsförslag 36

ARTIKEL 1, LED 10
Artikel 9, punkt 2, stycke 2, strecksats 2 (direktiv 97/67/EG)

– om nödvändigt innebära krav på de berörda tjänsternas kvalitet, tillgänglighet och utförande,

bland annat innebära krav på de berörda tjänsternas kvalitet, tillgänglighet och utförande; dessa krav får, under förutsättning att de är förenliga med gemenskapsrätten samt att de anges i meddelandet om upphandling eller i förfrågningsunderlaget, omfatta sociala hänsyn eller miljöhänsyn,

Motivering

Detta ändringsförslag bidrar med rättslig tydlighet och är förenligt med EU:s lagstiftning om offentlig upphandling, eftersom det är jämförbart med artikel 38 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (artikel 38).

Ändringsförslag 37

ARTIKEL 1, LED 10
Artikel 9, punkt 2, stycke 2, strecksats 3 (direktiv 97/67/EG)

– om nödvändigt villkoras av en skyldighet att bidra ekonomiskt till fördelningssystemet enligt artikel 7.

utgår

Motivering

Syftet med ändringen av punkt 2 är att återinföra direktivets originaltext.

Ändringsförslag 38

ARTIKEL 1, LED 10
Artikel 9, punkt 2, stycke 2, strecksats 3a (ny) (direktiv 97/67/EG)

 

– villkoras av en skyldighet att erbjuda personal som tidigare tillhandahöll tjänsterna samma rättigheter som den skulle ha haft om en överlåtelse ägt rum enligt rådets direktiv 77/187/EEG. Den behöriga myndigheten skall ange vilken personal som berörs och redogöra för deras avtalsmässiga rättigheter.

Motivering

Detta ändringsförslag måste läsas tillsammans med det första tillägget till artikel 4. Det syftar nämligen till att utvidga räckvidden för arbetarskyddet till de fall då licensinnehavare omfattas av skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster. Samma situation kan faktiskt uppstå som i samband med utnämning av en tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster, dvs. en traditionell tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster kan förlora en verksamhet eller ett marknadssegment till förmån för en licensinnehavare. Samma skydd måste erbjudas de arbetstagare som eventuellt berörs.

Ändringsförslag 39

ARTIKEL 1, LED 10
Artikel 9, punkt 2, stycke 3 (direktiv 97/67/EG)

Utom för företag som utsetts att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster i enlighet med artikel 4 får tillstånd inte

utgår

– begränsas till antalet,

 

– för samma kvalitet, tillgänglighet och utförande samtidigt ålägga en tjänsteproducent både samhällsomfattande tjänster och ekonomiska bidrag till ett fördelningssystem,

 

– upprepa villkor som gäller för företagen enligt annan, icke sektorsspecifik nationell lagstiftning,

 

– uppställa andra tekniska krav eller verksamhetskrav än vad som krävs för att följa detta direktivs bestämmelser.

 

Motivering

Syftet med ändringen av punkt 2 är att återinföra direktivets originaltext.

Ändringsförslag 40

ARTIKEL 1, LED 10
Artikel 9, punkt 2a (ny) (direktiv 97/67/EG)

 

2a. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 skall inte påverka medlemsstaternas skyldigheter att reglera arbetsvillkoren. Medlemsstaterna får särskilt vidta åtgärder för att upprätthålla anständiga arbetsvillkor inom postsektorn.

Motivering

Det är lämpligt att understryka att detta direktiv inte hindrar medlemsstaterna från att aktivt reglera och garantera arbetsvillkoren, bland annat för de anställda inom postsektorn, i enlighet med nationell lagstiftning. Detta ändringsförslag bör ge medlemsstaterna möjlighet att inom ramen för ett tillståndssystem bibehålla eller införa en skyldighet att respektera anständiga arbetsvillkor inom postsektorn.

Ändringsförslag 41

ARTIKEL 1, LED 10
Artikel 9, punkt 3 (direktiv 97/67/EG)

3. De förfaranden, skyldigheter och krav som beskrivs i punkterna 1 och 2 skall vara öppna för insyn, tillgängliga, icke‑diskriminerande, proportionella, noggranna och otvetydiga, skall offentliggöras på förhand och grundas på objektiva kriterier. Medlemsstaterna skall säkerställa att sökande underrättas om skälen till att ett tillstånd helt eller delvis vägras och införa ett förfarande för överklagande.’

3. De förfaranden, skyldigheter och krav som beskrivs i punkterna 1, 2 och 2a skall vara öppna för insyn, tillgängliga, icke‑diskriminerande, proportionella, noggranna och otvetydiga, skall offentliggöras på förhand och grundas på objektiva kriterier. Medlemsstaterna skall säkerställa att sökande underrättas om skälen till att ett tillstånd helt eller delvis vägras och införa ett förfarande för överklagande.’

Motivering

Det är lämpligt att understryka att detta direktiv inte hindrar medlemsstaterna från att aktivt reglera och garantera arbetsvillkoren, bland annat för de anställda inom postsektorn, i enlighet med nationell lagstiftning. Detta ändringsförslag bör ge medlemsstaterna möjlighet att inom ramen för ett tillståndssystem bibehålla eller införa en skyldighet att respektera anständiga arbetsvillkor inom postsektorn.

Ändringsförslag 42

ARTIKEL 1, LED 10
Artikel 9, punkt 3a (ny) (direktiv 97/67/EG)

 

3a. För att se till att de samhällsomfattande tjänsterna skyddas får en medlemsstat, om den bestämmer sig för att skyldigheten att tillhandahålla de samhällsomfattande tjänster som föreskrivs enligt detta direktiv utgör en orättvis ekonomisk belastning för den som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster, inrätta en kompensationsfond som för detta ändamål förvaltas av ett av förmånstagaren eller förmånstagarna oberoende organ. I sådant fall får medlemsstaten som villkor för att bevilja tillstånd kräva ekonomiskt bidrag till denna fond. Medlemsstaten måste se till att principerna om insyn, icke‑diskriminering och proportionalitet följs när kompensationsfonden inrättas och när nivån på de ekonomiska bidragen bestäms. Endast de tjänster som anges i artikel 3 får finansieras på detta sätt.

Motivering

Den nya punkten 3a är identisk med punkt 4 i det nuvarande direktivet: Kompensationsfonden i punkt 4 måste behållas om det kommer en ny kommissionsstudie om finansieringen av samhällsomfattande tjänster.

Ändringsförslag 43

ARTIKEL 1, LED 10
Artikel 9, punkt 3b (ny) (direktiv 97/67/EG)

 

3b. Medlemsstaterna får införa ett system för identifiering av direktreklam så att sådana tjänster kan kontrolleras när de liberaliseras.

Motivering

Den nya punkten 3b är identisk med punkt 5 i det nuvarande direktivet: Hänvisningen till direktreklam i punkt 5 måste behållas eftersom direktreklam är en del av det monopoliserade området.

Ändringsförslag 44

ARTIKEL 1, LED 11
Artikel 10, punkt 1 (direktiv 97/67/EG)

’1. Europaparlamentet och rådet skall på förslag av kommissionen och på grundval av artiklarna 47.2, 55 och 95 i fördraget besluta om nödvändiga åtgärder för att harmonisera de förfaranden som anges i artikel 9, som styr kommersiellt tillhandahållande av posttjänster till allmänheten.’

’1. Europaparlamentet och rådet skall på förslag av kommissionen och på grundval av artiklarna 47.2, 55 och 95 i fördraget besluta om nödvändiga åtgärder för att harmonisera de förfaranden som anges i artikel 9, som styr kommersiellt tillhandahållande av icke‑monopoliserade posttjänster till allmänheten.’

Motivering

Eftersom ett monopoliserat område skall behållas måste åtskillnaden mellan monopoliserade och icke-monopoliserade posttjänster upprätthållas.

Ändringsförslag 45

ARTIKEL 1, LED 14, LED A
Artikel 12, strecksats 1 (direktiv 97/67/EG)

’- Priserna måste vara rimliga och ge alla användare möjlighet att få tillgång till de tjänster som tillhandahålls. Medlemsstaterna får behålla eller införa fria posttjänster för blinda och synskadade personer.’

’– Priserna måste vara rimliga och ge alla användare möjlighet att få tillgång till de tjänster som tillhandahålls. De nationella tillsynsmyndigheterna skall övervaka alla prishöjningar som överstiger det nationella konsumentprisindexet, i syfte att bevara rimliga priser på posttjänsterna. Medlemsstaterna skall se till att det tillhandahålls fria posttjänster för blinda och synskadade personer.’

Ändringsförslag 46

ARTIKEL 1, LED 14, LED B
Artikel 12, strecksats 2 (direktiv 97/67/EG)

’- Priserna skall vara kostnadsrelaterade och bidra till effektivitetsvinster. Om allmänintresset så kräver, får medlemsstaterna besluta att en enhetlig taxa skall gälla inom hela det nationella territoriet eller andra medlemsstaters territorium, vilket skall gälla tjänster till enhetspris och andra försändelser.’

’– Priserna skall vara kostnadsrelaterade. Om allmänintresset så kräver, får medlemsstaterna besluta att en enhetlig taxa skall gälla inom hela det nationella territoriet.’

Motivering

Effektivitetsvinster måste stimuleras genom lämplig personalledning och infrastruktur och genom de tjänster som tillhandahålls, inte genom avgifter. Hänvisningen till enhetspriser har tagits bort ur detta förslag till yttrande (se ändringsförslag 17).

Ändringsförslag 47

ARTIKEL 1, LED 14, LED D
Artikel 12, strecksats 6 (direktiv 97/67/EG)

(d) Sjätte strecksatsen skall utgå.

utgår

Motivering

Om ett monopoliserat område för posttjänster behålls är det även motiverat att behålla de nuvarande reglerna för korssubventionering enligt artikel 12 sjätte strecksatsen i direktiv 97/67/EG.

Ändringsförslag 48

ARTIKEL 1, LED 15
Artikel 14, punkt 2 (direktiv 97/67/EG)

2. Tillhandahållarna av samhällsomfattande tjänster skall i sin interna redovisning ha skilda konton för att tydligt skilja mellan å ena sidan tjänster och produkter som omfattas av eller bidrar till den ekonomiska kompensationen för de samhällsomfattande tjänsternas nettokostnader och å andra sidan de tjänster och produkter som inte gör det. Denna särredovisning skall göra det möjligt för medlemsstaterna att beräkna de samhällsomfattande tjänsternas nettokostnad. Sådana interna redovisningssystem skall bygga på enhetligt tillämpade och objektivt försvarbara principer för kostnadsredovisning.

2. Tillhandahållarna av samhällsomfattande tjänster skall i sin interna redovisning ha skilda konton åtminstone dels för var och en av tjänsterna inom den monopoliserade sektorn, dels för de icke-monopoliserade tjänsterna. Kontona för de icke‑monopoliserade tjänsterna skall tydligt skilja mellan tjänster som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna och tjänster som inte gör det. Sådana interna redovisningssystem skall bygga på enhetligt tillämpade och objektivt försvarbara principer för kostnadsredovisning.

Motivering

Om ett monopoliserat område för posttjänster behålls är det även motiverat att behålla den nuvarande ordalydelsen i artikel 14.2 i direktiv 97/67/EG.

Ändringsförslag 49

ARTIKEL 1, LED 15
Artikel 14, punkt 3 (direktiv 97/67/EG)

3. I de redovisningssystem som avses i punkt 2 skall, utan att det påverkar tillämpningen av punkt 4, kostnaderna fördelas på följande sätt:

3. I de redovisningssystem som avses i punkt 2 skall, utan att det påverkar tillämpningen av punkt 4, kostnaderna fördelas på var och en av de monopoliserade och på de icke‑monopoliserade tjänsterna på följande sätt:

(a) Kostnader som direkt kan hänföras till en bestämd tjänst eller produkt skall hänföras till den tjänsten eller produkten.

(a) Kostnader som direkt kan hänföras till en bestämd tjänst skall hänföras till den tjänsten.

(b) Gemensamma kostnader, dvs. kostnader som inte direkt kan hänföras till en bestämd tjänst eller produkt, skall fördelas på följande sätt:

(b) Gemensamma kostnader, dvs. kostnader som inte direkt kan hänföras till en bestämd tjänst eller produkt, skall fördelas på följande sätt:

(i) När det är möjligt, skall gemensamma kostnader fördelas utifrån en direkt analys av vad som förorsakade dem.

(i) När det är möjligt, skall gemensamma kostnader fördelas utifrån en direkt analys av vad som förorsakade dem.

(ii) När en direkt analys inte är möjlig, skall gemensamma kostnadskategorier fördelas på grundval av en indirekt koppling till en annan kostnadskategori eller grupp av kostnadskategorier som det är möjligt att direkt hänföra eller fördela. Den indirekta kopplingen skall grunda sig på jämförbara kostnadsstrukturer.

(ii) När en direkt analys inte är möjlig, skall gemensamma kostnadskategorier fördelas på grundval av en indirekt koppling till en annan kostnadskategori eller grupp av kostnadskategorier som det är möjligt att direkt hänföra eller fördela. Den indirekta kopplingen skall grunda sig på jämförbara kostnadsstrukturer.

(iii) När varken direkta eller indirekta åtgärder för att fördela kostnader står till buds, skall kostnadskategorin fördelas utifrån en allmän fördelningsnyckel beräknad på förhållandet mellan alla utgifter som direkt eller indirekt har hänförts till eller fördelats dels på varje samhällsomfattande tjänst, dels på de andra tjänsterna.

(iii) När varken direkta eller indirekta åtgärder för att fördela kostnader står till buds, skall kostnadskategorin fördelas utifrån en allmän fördelningsnyckel beräknad på förhållandet mellan alla utgifter som direkt eller indirekt har hänförts till eller fördelats dels på varje monopoliserad tjänst, dels på de andra tjänsterna.

Motivering

Om ett monopoliserat område för posttjänster behålls är det även motiverat att behålla den nuvarande ordalydelsen i artikel 14.3 första stycket och artikel 14.3 iii i direktiv 97/67/EG. Hänvisningen till ”produkter” i punkt 3 a är överflödig eftersom samma ord i artikel 14.2 i kommissionens text tagits bort.

Ändringsförslag 50

ARTIKEL 1, LED 15
Artikel 14, punkt 8 (direktiv 97/67/EG)

8. Om en medlemsstat inte har inrättat något finansieringssystem för samhällsomfattande tjänster enligt artikel 7 och om den nationella tillsynsmyndigheten är övertygad om att ingen av dem som utsetts att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster erhåller statligt stöd, dolt eller ej, samt att fri konkurrens råder på marknaden, får den nationella tillsynsmyndigheten besluta att inte tillämpa kraven i denna artikel. Den nationella tillsynsmyndigheten skall på förhand informera kommissionen innan sådana beslut fattas.’

8. Om en medlemsstat inte har monopol på någon av de tjänster som får omfattas av monopol enligt artikel 7 och inte har inrättat någon kompensationsfond för samhällsomfattande tjänster som medges enligt artikel 9.4 och om den nationella tillsynsmyndigheten är övertygad om att ingen av dem som utsetts att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster erhåller statligt stöd, dolt eller ej, samt att fri konkurrens råder på marknaden, får den nationella tillsynsmyndigheten besluta att inte tillämpa kraven i denna artikel. Den nationella tillsynsmyndigheten skall på förhand informera kommissionen innan sådana beslut fattas.’

Motivering

Texten från direktiv 97/67/EG återinförs, men kommissionens ordalydelse ”samt att fri konkurrens råder på marknaden” bevaras för att beakta situationen i de länder där full liberalisering redan genomförts eller kan komma att genomföras i framtiden.

Ändringsförslag 51

ARTIKEL 1, LED 16
Artikel 19, stycke 1 (direktiv 97/67/EG)

Medlemsstaterna skall säkerställa att posttjänstföretag har förfaranden som är öppna för insyn, enkla och föga kostsamma för att handlägga postanvändarnas klagomål, i synnerhet när det gäller förlust, stöld eller skada eller när kvalitetsnormerna för tjänsterna inte följs (inklusive förfaranden för att fastställa ansvaret i de fall där mer än en operatör är inblandad).

Medlemsstaterna skall säkerställa att den eller de som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster och företag som tillhandahåller andra posttjänster har förfaranden som är öppna för insyn, enkla och föga kostsamma för att handlägga postanvändarnas klagomål, i synnerhet när det gäller förlust, stöld eller skada eller när kvalitetsnormerna för tjänsterna inte följs (inklusive förfaranden för att fastställa ansvaret i de fall där mer än en operatör är inblandad).

Motivering

Ändringsförslaget tar fasta på att ett monopoliserat område skall bevaras. Klagomålsförfaranden bör vara tillgängliga både hos tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster och hos företag som tillhandahåller andra posttjänster.

Ändringsförslag 52

ARTIKEL 1, LED 16
Artikel 19, stycke 4 (direktiv 97/67/EG)

Utan att det påverkar andra möjligheter att överklaga eller få gottgörelse enligt nationell lagstiftning och gemenskapslagstiftning, skall medlemsstaterna säkerställa att användarna enskilt eller, om nationell lag så tillåter, tillsammans med användar- och/eller konsumentorganisationer, får vända sig till den behöriga nationella myndigheten i de fall där användarnas klagomål mot företag som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster inte har lösts på en tillfredsställande sätt.

Utan att det påverkar andra möjligheter att överklaga eller få gottgörelse enligt nationell lagstiftning och gemenskapslagstiftning, skall medlemsstaterna säkerställa att användarna enskilt eller, om nationell lag så tillåter, tillsammans med användar- och/eller konsumentorganisationer, får vända sig till den behöriga nationella myndigheten i de fall där användarnas klagomål mot den eller dem som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster och mot företag som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster inte har lösts på en tillfredsställande sätt.

Motivering

Ändringsförslaget tar fasta på att ett monopoliserat område skall bevaras. Det måste finnas förfaranden för överklagande eller andra former av gottgörelse om klagomål mot tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster och mot företag som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster inte har lösts på en tillfredsställande sätt.

Ändringsförslag 53

ARTIKEL 1, LED 21
Artikel 23 (direktiv 97/67/EG)

Kommissionen skall vart tredje år, och första gången senast den 31 december 2011, till Europaparlamentet och rådet överlämna en rapport om tillämpningen av detta direktiv, inklusive relevant information om såväl tjänsternas kvalitet som utvecklingen inom sektorn, särskilt beträffande de tekniska aspekterna och de ekonomiska och sociala mönstren och sysselsättningsmönstren. Denna rapport skall vid behov åtföljas av förslag till Europaparlamentet och rådet.’

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 7 skall kommissionen vart tredje år, och första gången senast den 31 december 2011, till Europaparlamentet och rådet överlämna en rapport om tillämpningen av detta direktiv, inklusive relevant information om såväl tjänsternas kvalitet som utvecklingen inom sektorn, särskilt beträffande de tekniska aspekterna och de ekonomiska och sociala mönstren och sysselsättningsmönstren. Denna rapport skall vid behov åtföljas av förslag till Europaparlamentet och rådet.’

Motivering

Rapporterna i denna artikel är utan betydelse för den prognosstudie och rapport som kommissionen skall utarbeta enligt artikel 7.

Ändringsförslag 54

ARTIKEL 1, LED A (nytt)
Artikel 23a (ny) (direktiv 97/67/EG)

 

(21a) Följande artikel 23a skall införas:

 

’Artikel 23a

 

Bestämmelserna i detta direktiv skall inte påverka medlemsstaternas behörighet på arbetsrättens område, bland annat sådana rättsliga eller avtalsreglerade bestämmelser om anställningsvillkor, arbetsförhållanden, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen samt förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare som medlemsstaterna tillämpar i enlighet med nationell lagstiftning och med iakttagande av gemenskapsrätten. Medlemsstaterna får följaktligen vidta åtgärder för att upprätthålla anständiga arbetsvillkor inom postsektorn.’

Motivering

Med tanke på hur viktiga arbetsförhållandena är för dem som är sysselsatta inom postsektorn och behovet att undvika en drastisk försämring av arbetsförhållandena är det nödvändigt att understryka att detta direktiv inte hindrar medlemsstaterna att aktivt reglera och bevara gällande arbetsvillkor, bland annat för de anställda inom postsektorn, i enlighet med sin nationella lagstiftning. Det bör också klargöras att det faktum att kommissionen är skyldig att i sin rapport enligt artikel 23 ta med sociala mönster och sysselsättningsmönster inte innebär att gemenskapen är behörig på detta område.

Ändringsförslag 55

ARTIKEL 1, LED 22
Artikel 26 (direktiv 97/67/EG)

(22) Artikel 26 skall utgå.

utgår

Motivering

Den obligatoriska fullständiga liberaliseringen har skjutits upp till ett senare datum. Enligt artikel 26 skall detta dock inte hindra någon medlemsstat från att vidmakthålla eller införa åtgärder som är mer liberala, och därför bör denna artikel kvarstå.

Ändringsförslag 56

ARTIKEL 1, LED 23
Artikel 27 (direktiv 97/67/EG)

(23) Artikel 27 skall utgå.

(23) Artikel 27 skall ersättas med följande:

 

’Artikel 27

 

Bestämmelserna i detta direktiv, med undantag av artikel 26, skall upphöra att gälla den 31 december 2011, såvida inte annat beslutas i enlighet med artikel 7.3. De tillståndsförfaranden som avses i artikel 9 skall inte påverkas av detta datum.’

Motivering

Den obligatoriska fullständiga liberaliseringen har skjutits upp till ett senare datum. Enligt artikel 26 skall detta dock inte hindra någon medlemsstat från att vidmakthålla eller införa åtgärder som är mer liberala, och därför bör denna artikel kvarstå. Genom det nya slutdatumet införs samma tidsfrist som i ursprungsdirektivet för när kommissionen skall ta fram prognosstudien och den efterföljande rapporten och för när Europaparlamentet och rådet skall fatta ett beslut om fullständig liberalisering av postsektorn.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Fullbordandet av den inre marknaden för gemenskapens posttjänster

Referensnummer

KOM(2006)0594 – C6-0354/2006 – 2006/0196(COD)

Ansvarigt utskott

TRAN

Yttrande

       Tillkännagivande i kammaren

EMPL

14.11.2006

 

 

 

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Stephen Hughes

22.11.2006

 

 

Behandling i utskott

1.3.2007

11.4.2007

 

 

Antagande

12.4.2007

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

27

15

4

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jan Andersson, Alexandru Athanasiu, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Roger Helmer, Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Jan Jerzy Kułakowski, Jean Lambert, Raymond Langendries, Bernard Lehideux, Thomas Mann, Ana Mato Adrover, Maria Matsouka, Mary Lou McDonald, Csaba Őry, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Jean Marie Beaupuy, Udo Bullmann, Françoise Castex, Marian Harkin, Richard Howitt, Dieter-Lebrecht Koch, Sepp Kusstatscher, Peter Liese, Dimitrios Papadimoulis, Georgios Toussas, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Ambroise Guellec, Ingeborg Gräßle

  • [1]  Ännu ej offentliggjort i EUT.

YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (8.5.2007)

till utskottet för transport och turism

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 97/67/EG beträffande fullständigt genomförande av gemenskapens inre marknad för posttjänster
(KOM(2006)0594 – C6‑0354/2006 – 2006/0196(COD))

Föredragande: Hannes Swoboda

KORTFATTAD MOTIVERING

1. Den nuvarande rättsliga situationen med särskilda och exklusiva rättigheter på marknaden för posttjänster är för många medborgare och små och medelstora företag en god lösning för att garantera posttjänster av hög kvalitet. Om ytterligare ett steg tas för att avreglera marknaden måste detta ske försiktigt, och endast efter omsorgsfulla förberedelser på nationell nivå samt under kommissionens ledning. Föredraganden anser att man måste bibehålla standarden på posttjänsterna på samma nivå utan att genomföra negativa ändringar som skulle kunna drabba enskilda konsumenter. En hög standard på posttjänsterna är mycket viktig för all ekonomisk och social verksamhet på den inre marknaden. Föredraganden stöder förslaget om att å ena sidan garantera att de samhällsomfattande tjänsterna bevaras och utvecklas positivt och å andra sidan förbättra kvaliteten på tjänsterna, inbegripet kvaliteten när det gäller snabbhet och tillförlitlighet. Medborgarna och företagen måste garanteras de bästa och mest kostnadseffektiva posttjänsterna inom hela Europeiska unionen.

2. Föredraganden anser emellertid att vissa medlemsstater, i synnerhet vissa av dem som nyligen anslutit sig till EU, ännu inte är helt förberedda på en fullständig avreglering av sina marknader för posttjänster 2009. Detta beror på att frågan är mycket komplicerad och bl.a. inbegriper marknadsrelaterade och sociala aspekter samt sammanhållnings- och sysselsättningsaspekter. Det råder även stora skillnader mellan länderna i fråga om geografi, marknader och konsumenter. Den tidpunkt (2009) som uppställdes som mål i det ursprungliga direktivet är därför inte lämplig. Föredraganden föreslår att den fullständiga avregleringen av marknaden för posttjänster skjuts fram till den 1 januari 2011. Det är lämpligare att skjuta upp genomförandet av direktivet två år än att hålla fast vid den mycket pressade tidsplanen som kan leda till att vissa medlemsstater inte lyckas hålla den och samtidigt garantera fungerande samhällsomfattande tjänster. Genom att förlänga processen får länderna mer tid för att bättre anpassa sig till de föreslagna ändringarna och till konsumenternas och användarnas behov.

    För att tillhandahållandet av samhällsomfattande tjänster skall kunna bibehållas på en hög nivå och för att garantera att de fastställda standarderna uppfylls, föreslår föredraganden att varje medlemsstat före den 31 december 2008 upprättar en detaljerad plan som till fullo beskriver hur de samhällsomfattande tjänsterna skall finansieras. Denna detaljerade plan, som varje medlemsstat lägger fram, bör vara ett förhandskrav för en fullständig avreglering av marknaden för posttjänster. Den bör inbegripa de lämpliga åtgärder som varje medlemsstat planerar att vidta samt ange hur medlemsstaterna kommer att garantera att de samhällsomfattande tjänsterna bevaras och kvaliteten bibehålls och hur skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster kommer att finansieras. Varje medlemsstat bör även redogöra för de omställningsåtgärder som påverkar sysselsättningen inom traditionella postoperatörssektorer efter den fullständiga marknadsavregleringen.

    Kommissionens förslag ger medlemsstaterna möjlighet att välja hur de finansierar skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster. Medlemsstaterna bör välja vilken modell som lämpar sig bäst för deras krav: statligt stöd, offentliga anbudsförfaranden, kompensationsfond eller kostnadsdelning. Varje medlemsstat skall i den redovisning de lägger fram presentera och i detalj förklara vilka finansieringssätt som valts bland de alternativ som kommissionen föreslagit och andra i EU-lagstiftningen godkända finansieringssätt.

    På basis av de nationella planerna, och med beaktande av situationen på marknaden för posttjänster i de medlemsstater där marknaden redan avreglerats, skall kommissionen utföra en undersökning för att bedöma konsekvenserna av ett fullständigt genomförande av den inre marknaden för posttjänster 2011. Kommissionen bör även förelägga Europaparlamentet och rådet en rapport om det är så att 2011 är en lämplig tidpunkt för det fullständiga genomförandet av den inre marknaden för posttjänster. Om tidpunkten inte är lämplig bör kommissionen tillsammans med rapporten lägga fram ett relevant förslag till rättsakt.

3. Enskilda konsumenter och små och medelstora företag utgör den grupp som är mest sårbar inför marknadskrafterna. Det är därför viktigt att införa en skyddsklausul för dem, vilken bör gälla bibehållandet av ett enhetligt avgiftssystem. Medlemsstaterna bör se till att priserna på posttjänsterna bibehålls på den rimliga nivå som garanteras av skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster. Medlemsstaterna bör även bibehålla den enhetliga avgift som är lika stor, oavsett avståndet till mottagaren för försändelser av särskilt stor betydelse för enskilda konsumenter. Bibehållandet av det enhetliga avgiftssystemet bidrar till den sociala och ekonomiska sammanhållningen. Det är viktigt att landsbygdsområden och avsides belägna områden inte drabbas negativt av de stora ändringar som en avreglerad marknad för posttjänsterna föranleder. Postförsändelserna i dessa områden måste utan avbrott samlas in och delas ut.

4. Att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster är en skyldighet. Denna skyldighet kan bli en börda för dem som tillhandahåller dessa tjänster. Man måste därför vidta lämpliga åtgärder för att garantera medborgarna samhällsomfattande tjänster på en hög nivå. Det är även viktigt för medlemsstaterna att välja det bästa finansieringssättet, dvs. det sätt som är mest lämpligt för dem av de alternativ som kommissionen lägger fram i sitt förslag och av andra i EU-lagstiftningen godkända finansieringssätt.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för transport och turism att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslag[1]Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1

SKÄL 3A (nytt)

 

(3a) Den positiva roll som tjänster av allmänt ekonomiskt intresse spelar betonas i Eurobarometerundersökning nr 219 från oktober 2005 enligt vilken 77 % av användarna i Europeiska unionen anser att posttjänsterna är de tjänster av allmänt ekonomiskt intresse som uppskattas allra mest.

Motivering

Man bör betona att användarna i Europeiska unionen är mycket nöjda med posttjänsterna.

Ändringsförslag 2

SKÄL 6, STYCKE 1A (nytt)

 

Med tanke på att skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster ibland utvecklats på mycket olika sätt i medlemsstaterna, har Europaparlamentet uppmanat kommissionen att när den utarbetar sin prognosstudie särskilt fokusera på kvaliteten på tillhandahållandet av samhällsomfattande tjänster och deras framtida finansiering, och att inom ramen för denna studie lägga fram ett förslag till lämplig definition, räckvidd och finansiering av samhällsomfattande tjänster.

Motivering

Det är nödvändigt att komma ihåg de mycket konkreta krav som Europaparlamentet ställde på kommissionen i sin resolution av den 2 februari 2006 om tillämpningen av postdirektivet då kommissionen skall inleda sitt arbete med prognosstudien.

Ändringsförslag 3

SKÄL 7

(7) I enlighet med direktiv 97/67/EG har en prognosstudie genomförts som för varje medlemsstat bedömer konsekvenserna för de samhällsomfattande tjänsterna av att den inre marknaden för postsektorn genomförs fullt ut år 2009. Kommissionen har också gjort en noggrann genomgång av postsektorn inom gemenskapen, bl.a. i form av beställda studier av den ekonomiska, sociala och tekniska utvecklingen inom denna sektor. Den har även gett berörda parter goda möjligheter att yttra sig.

(7) I enlighet med direktiv 97/67/EG har en prognosstudie genomförts som för varje medlemsstat bedömer konsekvenserna för de samhällsomfattande tjänsterna av att den inre marknaden för postsektorn genomförs fullt ut år 2009. Kommissionen har också gjort en genomgång av postsektorn inom gemenskapen, bl.a. i form av beställda studier av den ekonomiska, sociala och tekniska utvecklingen inom denna sektor. Den har även gett berörda parter goda möjligheter att yttra sig.

 

För att man till fullo skall förstå samtliga effekter som ett fullbordande av den inre marknaden får på sysselsättningen och den sociala och territoriella sammanhållningen behövs dock ett mer ingående samråd med de berörda parterna.

Motivering

Med tanke på följderna av att postsektorn liberaliseras fullt ut bör kommissionen göra en noggrann studie av liberaliseringens effekt på sysselsättning och social och territorial sammanhållning.

Ändringsförslag 4

SKÄL 8

(8) Enligt prognosstudien kan det grundläggande målet säkerställas till 2009, nämligen att på lång sikt garantera samhällsomfattande tjänster som motsvarar de kvalitetsnormer medlemsstaterna definierat i enlighet med direktiv 97/67/EG, utan att ett monopoliserat område skulle behövas.

(8) Enligt prognosstudien, särskilt utvecklingen av alternativa finansieringsmetoder, kan det grundläggande målet, nämligen att på lång sikt garantera samhällsomfattande tjänster som motsvarar de kvalitetsnormer medlemsstaterna definierat i enlighet med direktiv 97/67/EG, bara säkerställas till 2009 om ett monopoliserat område tillämpas i de medlemsstater där detta finansieringssätt fortfarande behövs.

Motivering

Det monopoliserade området bör finnas kvar som finansieringsalternativ för tillhandahållandet av samhällsomfattande tjänster så länge kommissionen inte har gjort någon fullständig undersökning av finansieringssätten.

Ändringsförslag 5

SKÄL 9

(9) Den successiva och gradvisa konkurrensutsättningen av postmarknaderna har gett tillhandahållarna av samhällsomfattande tjänster tillräckligt med tid att vidta nödvändiga moderniserings- och omstruktureringsåtgärder för att göra dem långsiktigt bärkraftiga med de nya marknadsvillkoren. Den har också gjort det möjligt för medlemsstaterna att anpassa sina tillsynssystem till en öppnare miljö. Medlemsstaterna kan också utnyttja införlivandeperioden, liksom den ansenliga tid som krävs för att införa effektiv konkurrens, till att vid behov ytterligare modernisera och omstrukturera tillhandahållarna av samhällsomfattande tjänster.

(9) Den successiva och gradvisa konkurrensutsättningen av postmarknaderna har inte gett alla tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster tillräckligt med tid att vidta nödvändiga moderniserings- och omstruktureringsåtgärder för att göra dem långsiktigt bärkraftiga med de nya marknadsvillkoren. Den har inte heller gjort det möjligt för medlemsstaterna att anpassa sina tillsynssystem till en öppnare miljö. Med tanke på den tid som krävs för att åstadkomma lika villkor och fortsätta att modernisera och omstrukturera tillhandahållarna av samhällsomfattande tjänster får medlemsstaterna utnyttja möjligheten att skjuta upp tidsfristen för fullbordandet av den inre marknaden.

 

Denna process är mycket komplicerad och inbegriper marknadsrelaterade och sociala aspekter samt sammanhållnings- och sysselsättningsaspekter. Hänsyn måste därför tas till de stora geografiska, marknadsrelaterade och konsumentrelaterade skillnaderna mellan medlemsstaterna och till att förberedelsenivån i de olika medlemsstaterna fortfarande varierar mycket. Datumet för det fullständiga genomförandet av den inre marknaden för posttjänster bör därför fastställas till den 1 januari 2012.

Motivering

Det monopoliserade området bör finnas kvar som finansieringsalternativ för tillhandahållandet av samhällsomfattande tjänster så länge kommissionen inte har gjort någon fullständig undersökning av finansieringssätten.

Eftersom frågan är mycket komplicerad skulle en fullständig liberalisering av marknaden medföra en socialpolitisk samt sammanhållnings- och sysselsättningsmässig risk, och bör därför senareläggas. Det är mer lämpligt att införa det nya datumet i skäl 9 i stället för som i kommissionens förslag i skäl 10.

Ändringsförslag 6

SKÄL 10

(10) Prognosstudien visar att det monopoliserade området inte längre bör föredras vid finansieringen av samhällsomfattande tjänster. Denna bedömning utgår från gemenskapens och medlemsstaternas intressen av att införa den inre marknaden, av dess förmåga att skapa tillväxt och sysselsättning och av att garantera tillhandahållandet av effektiva tjänster av allmänt ekonomiskt intresse för alla användare. Det är därför lämpligt att bekräfta att den inre marknaden för posttjänster helt skall införas den 1 januari 2009.

(10) Prognosstudien visar att det monopoliserade området inte längre bör föredras vid finansieringen av samhällsomfattande tjänster. Denna bedömning utgår från gemenskapens och medlemsstaternas intressen av att införa den inre marknaden, av dess förmåga att skapa tillväxt och sysselsättning och av att garantera tillhandahållandet av effektiva tjänster av allmänt ekonomiskt intresse för alla användare. Eftersom tillhandahållandet av posttjänster är mycket känsligt och dessa tjänster av allmänt ekonomiskt intresse har ett högt symbolvärde, krävs det dock omsorgsfulla förberedelser av nästa steg i liberaliseringen av marknaden.

Motivering

Den fullständiga liberaliseringen av marknaden bör senareläggas. Det är dock bättre att införa det föreslagna datumet i skäl 9. Skäl 9 ändras i enlighet med detta.

Ändringsförslag 7

SKÄL 12

(12) Fullständig liberalisering kommer att bidra till att postmarknaderna ökar. Den kommer också att bidra till hållbar sysselsättning och arbetskvalitet inom tillhandahållarna av samhällsomfattande tjänster samt gynna skapandet av nya arbetstillfällen hos andra operatörer, nya aktörer och anknuten ekonomisk verksamhet. Detta direktiv har ingen påverkan på medlemsstaternas behörighet att reglera sysselsättningsvillkoren inom postsektorn.

(12) En progressiv liberalisering kan om den förbereds omsorgsfullt bidra till att postmarknaderna ökar. Den kan också, enligt villkor som garanterar konkurrensneutralitet, bidra till hållbar sysselsättning och arbetskvalitet inom tillhandahållarna av samhällsomfattande tjänster samt gynna skapandet av nya arbetstillfällen hos andra operatörer, nya aktörer och anknuten ekonomisk verksamhet. Detta direktiv har ingen påverkan på medlemsstaternas behörighet att reglera sysselsättningsvillkoren inom postsektorn, men denna reglering bör dock inte ge upphov till illojal konkurrens. Sociala hänsyn, särskilt när det gäller den personal som tidigare deltagit i tillhandahållandet av posttjänster, måste beaktas i samband med förberedelserna inför liberaliseringen av postmarknaden.

Motivering

Marknaden måste avregleras försiktigt. Man måste särskilt se till att olika arbetsvillkor hos tjänsteleverantörerna inte ger upphov till illojal konkurrens.

Ändringsförslag 8

SKÄL 17

(17) Mot bakgrund av genomförda studier och för att tillvarata hela den potential som den inre marknaden för posttjänster har, bör det monopoliserade området och särskilda rättigheter avskaffas som sätt att finansiera de samhällsomfattande tjänsterna.

(17) Mot bakgrund av genomförda studier och för att säkra en långsiktig finansiering av samhällsomfattande tjänster samtidigt som man tillvaratar hela den potential som den inre marknaden för posttjänster har, bör det monopoliserade området och särskilda rättigheter behållas som sätt att finansiera de samhällsomfattande tjänsterna i de medlemsstater som anser sig behöva det.

Motivering

Det monopoliserade området bör finnas kvar som finansieringsalternativ för tillhandahållandet av samhällsomfattande tjänster så länge kommissionen inte har gjort någon fullständig undersökning av finansieringssätten.

Ändringsförslag 9

SKÄL 18

(18) Extern finansiering av de samhällsomfattande tjänsternas extra nettokostnader kan fortfarande vara nödvändig i vissa medlemsstater. Det är därför lämpligt att explicit ange de möjliga alternativen för att säkerställa finansieringen av de samhällsomfattande tjänsterna, när detta behövs och är motiverat, medan medlemsstaterna får välja finansieringssystem. Till alternativen hör offentliga anbudsförfaranden, vidare öppen offentlig kompensation och delade kostnader mellan tillhandahållare av tjänster och/eller användare i form av bidrag till en kompensationsfond, ifall skyldigheterna att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster medför nettokostnader för dessa och innebär en orättvis ekonomisk belastning för det valda företaget. Medlemsstaterna får använda andra i EU-lagstiftningen godkända finansieringssätt. De kan exempelvis besluta att vinster som härrör från annan verksamhet än de samhällsomfattande tjänsterna som tillhandahållarna av samhällsomfattande tjänster bedriver helt eller delvis skall användas till att finansiera de samhällsomfattande tjänsternas nettokostnader, förutsatt att detta överensstämmer med direktivet.

(18) Extern finansiering av de samhällsomfattande tjänsternas extra nettokostnader kan fortfarande vara nödvändig i vissa medlemsstater. Det är därför lämpligt att före en fullständig liberalisering av marknaderna explicit ange de möjliga alternativen för att säkerställa finansieringen av de samhällsomfattande tjänsterna, när detta behövs och är motiverat, medan medlemsstaterna får välja finansieringssystem. Till alternativen hör offentliga anbudsförfaranden, vidare öppen offentlig kompensation och delade kostnader mellan tillhandahållare av tjänster och/eller användare i form av bidrag till en kompensationsfond, ifall skyldigheterna att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster medför nettokostnader för dessa och innebär en orättvis ekonomisk belastning för det valda företaget. Medlemsstaterna får använda andra i EU-lagstiftningen godkända finansieringssätt. De kan exempelvis besluta att vinster som härrör från annan verksamhet än de samhällsomfattande tjänsterna som tillhandahållarna av samhällsomfattande tjänster bedriver helt eller delvis skall användas till att finansiera de samhällsomfattande tjänsternas nettokostnader, förutsatt att detta överensstämmer med direktivet.

Motivering

Innan marknaderna liberaliseras fullständigt måste de möjliga alternativen för att trygga finansieringen av de samhällsomfattande tjänsterna klargöras.

Ändringsförslag 10

SKÄL 24A (nytt)

 

(24a) Samtidigt bör de tjänster som tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster erbjuder företag, sändare av massförsändelser eller förmedlare av post från olika kunder omfattas av mer flexibla avgiftsbestämmelser.

Motivering

Man måste se till att de avgiftsprinciper som tillämpas på tillhandahållarna av samhällsomfattande tjänster anpassas till den progressiva liberaliseringen av sektorn.

Denna progressiva liberalisering måste åtföljas av en nödvändig flexibilitet för tillhandahållarna av samhällsomfattande tjänster så att de kan möta konkurrensen och anpassa sig till efterfrågan på marknaden.

Ändringsförslag 11

SKÄL 27

(27) I linje med gällande regler på andra tjänsteområden och för att stärka konsumentskyddet, bör tillämpningen av miniminormer vidgas när det gäller klagomålsförfaranden som går utöver tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster. För att effektivisera klagomålsförfarandena bör direktivet uppmuntra till reglering av konsumenttvister utanför domstol, i enlighet med kommissionens rekommendation 98/257/EG av den 30 mars 1998 om principer som skall tillämpas på de instanser som är ansvariga för förfaranden för reglering av konsumenttvister utanför domstol samt kommissionens rekommendation av den 4 april 2001 om principer som skall tillämpas på extrajudiciella organ som deltar i reglering av konsumenttvister som görs upp i godo. Konsumentintresset bör också tillgodoses genom den förstärkta kompatibiliteten mellan operatörerna i och med tillgången till viss infrastruktur och vissa tjänster och genom kravet på samarbete mellan nationella tillsynsmyndigheter och konsumentorgan.

(27) I linje med gällande regler på andra tjänsteområden och för att stärka konsumentskyddet, bör tillämpningen av miniminormer vidgas när det gäller klagomålsförfaranden som går utöver tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster. För att effektivisera klagomålsförfarandena bör direktivet uppmuntra till reglering av konsumenttvister utanför domstol, i enlighet med kommissionens rekommendation 98/257/EG av den 30 mars 1998 om principer som skall tillämpas på de instanser som är ansvariga för förfaranden för reglering av konsumenttvister utanför domstol samt kommissionens rekommendation av den 4 april 2001 om principer som skall tillämpas på extrajudiciella organ som deltar i reglering av konsumenttvister som görs upp i godo. Konsumentintresset bör också tillgodoses genom den förstärkta kompatibiliteten mellan operatörerna i och med tillgången till viss infrastruktur och vissa tjänster och genom kravet på samarbete mellan nationella tillsynsmyndigheter och konsumentorgan. För att skydda postanvändarnas intressen i fall av förlust, stöld eller skada av postförsändelser bör medlemsstaterna inrätta ett system för återbetalning och/eller ersättning.

Motivering

I en miljö där många operatörer är verksamma skulle operatörerna kunna skylla på varandra i fall av förlorade eller försenade postförsändelser. Det bästa sättet att garantera nöjda konsumenter inom postsektorn är emellertid att skydda konsumenternas intressen i fall av förlust, stöld eller skada av postförsändelser. Det bästa skyddet är inrättandet av ett system för återbetalning och/eller ersättning av alla typer av postförsändelser.

Ändringsförslag 12

ARTIKEL 1, LED 2, LED -A (nytt)

Artikel 2, led 2 (direktiv 97/67/EG)

 

(-a) Led 2 skall ersättas med följande:

 

’2. postnät för tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster: den organisation och de medel av alla slag som den eller de som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster använder särskilt för att

 

– samla in postförsändelser som omfattas av skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster från inlämningsställen inom hela det territorium för vilket den eller de som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster utsetts,

 

– befordra och behandla dessa försändelser från postnätets inlämningsställe till utdelningscentralen,

 

– dela ut till de adresser som anges på försändelserna.’

Motivering

Eftersom tillhandahållandet av de olika delarna av de samhällsomfattande tjänsterna kan anförtros en eller flera tillhandahållare (se den enligt förslaget ändrade artikel 4) vars offentliga eller privata status saknar betydelse, är det inte logiskt att hålla fast vid att det fortsättningsvis existerar ett ”allmänt” postnät. Det är lämpligare att hänvisa till postnätet för tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster.

Dessutom bör möjligheten att utse en eller flera tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster för att täcka olika delar av det nationella territoriet föras in i definitionen.

Ändringsförslag 13

ARTIKEL 1, LED 2, LED -AA (nytt)

Artikel 2, led 3 (direktiv 97/67/EG)

 

(-aa) Led 3 skall ändras på följande sätt:

 

’3. inlämningsställen: de fysiska anordningar, inbegripet brevlådor, som tillhandahålls allmänheten antingen på allmän plats eller i de lokaler som tillhör den eller de som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster, där postförsändelser kan avlämnas av kunder till postnätet för tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster.’

Motivering

Eftersom tillhandahållandet av de olika delarna av de samhällsomfattande tjänsterna kan anförtros en eller flera tillhandahållare (se ändrad artikel 4) vars offentliga eller privata status saknar betydelse, är det inte logiskt att hålla fast vid att det fortsättningsvis existerar ett ”allmänt” postnät. Det är lämpligare att hänvisa till postnätet för tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster.

Dessutom bör möjligheten att utse en eller flera tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster för att täcka delar av det nationella territoriet föras in i definitionen.

Ändringsförslag 14

ARTIKEL 1, LED 2, LED A

Artikel 2, led 6 (direktiv 97/67/EG)

’6. postförsändelse: en adresserad försändelse i den slutliga utformning den skall överlämnas av en tillhandahållare av samhällsomfattande posttjänster. Sådana försändelser omfattar, förutom brevförsändelser, till exempel böcker, kataloger, tidningar och tidskrifter samt postpaket som innehåller varor med eller utan kommersiellt värde.’

’6. postförsändelse: en adresserad försändelse i den slutliga utformning den skall överlämnas av en tillhandahållare av samhällsomfattande posttjänster. Sådana försändelser omfattar, förutom brevförsändelser, direktreklam, böcker, kataloger, tidningar och tidskrifter samt postpaket som innehåller varor med eller utan kommersiellt värde.’

Motivering

Det är lämpligt att bibehålla hänvisningen till direktreklam, eftersom den ger uttryck för särdragen hos denna marknad inom postsektorn.

Ändringsförslag 15

ARTIKEL 1, LED 2, LED B

Artikel 2, led 8 (direktiv 97/67/EG)

(b) Punkt 8 skall utgå.

utgår

Motivering

Definitionen på direktreklam är fortfarande nödvändig om man håller fast vid den monopoliserade sektorn.

Dessutom är bevarandet av definitionen på direktreklam en tydlig signal om att särdragen för denna marknad inom postsektorn erkänns. Direktreklam utgör faktiskt en separat postmarknad med sina särdrag, sina aktörer och sin prisflexibilitet.

Ändringsförslag 16

ARTIKEL 1, LED 2, LED C

Artikel 2, led 20 (direktiv 97/67/EG)

’20. tjänster som tillhandahålls till enhetspris: posttjänster vars avgifter tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster anger i sina allmänna villkor för transporten av enskilda postförsändelser.’

’20. tjänster som tillhandahålls till enhetspris: posttjänster för enskilda postförsändelser vars avgifter tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster anger i sina allmänna villkor.’

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att klargöra vilka posttjänster som tillhandahålls för enskilda postförsändelser och därmed åtnjuter enhetspris. Enhetspriset omfattar faktiskt kostnaderna för hela postkedjan: insamling, sortering, transport och överlämnande.

Ändringsförslag 17

ARTIKEL 1, LED 4

Artikel 4 (direktiv 97/67/EG)

1. Varje medlemsstat skall se till att tillhandahållandet av samhällsomfattande tjänster garanteras och skall meddela kommissionen vilka åtgärder som den har vidtagit för att fullgöra denna skyldighet. Den kommitté som inrättas enligt artikel 21 skall meddelas och övervaka utvecklingen av de åtgärder medlemsstaterna vidtar för att garantera tillhandahållandet av samhällsomfattande tjänster.

1. Varje medlemsstat skall se till att tillhandahållandet av samhällsomfattande tjänster garanteras och skall meddela kommissionen vilka åtgärder som den har vidtagit för att fullgöra denna skyldighet. Den kommitté som inrättas enligt artikel 21 skall meddelas och övervaka utvecklingen av de åtgärder medlemsstaterna vidtar för att garantera tillhandahållandet av samhällsomfattande tjänster.

 

1a. Utan att det inverkar på artikel 3 skall varje medlemsstat i samråd med den nationella tillsynsmyndigheten och berörda parter, inbegripet konsumentorganisationer och företag som är särskilt beroende av posttjänsternas kvalitet, fastställa utdelningstid, insamlings- och utdelningsfrekvens samt de samhällsomfattande tjänsternas säkerhet och tillförlitlighet.

2. Medlemsstaterna får välja att utse ett eller flera företag för att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster i hela landet eller delar därav och tillhandahålla olika delar av de samhällsomfattande tjänsterna. De skall därvid i överensstämmelse med gemenskapslagstiftningen bestämma och offentliggöra rättigheterna och skyldigheterna för dem som tillhandahåller de samhällsomfattande tjänsterna. Särskilt skall medlemsstaterna vidta åtgärder för att se till villkoren för utläggning av samhällsomfattande tjänster baseras på principerna om objektivitet, icke‑diskriminering, proportionalitet och minsta möjliga snedvridning av marknaden, och att företags uppdrag att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster är tidsbegränsat. Medlemsstaterna skall meddela kommissionen vilka tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster de utser.

2. Medlemsstaterna får välja att utse ett eller flera företag för att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster i hela landet eller delar därav och tillhandahålla olika delar av de samhällsomfattande tjänsterna. De skall därvid i överensstämmelse med gemenskapslagstiftningen bestämma och offentliggöra rättigheterna och skyldigheterna för dem som tillhandahåller de samhällsomfattande tjänsterna. Särskilt skall medlemsstaterna vidta åtgärder för att se till villkoren för utläggning av samhällsomfattande tjänster baseras på principerna om objektivitet, icke‑diskriminering, proportionalitet och minsta möjliga snedvridning av marknaden, och att företags uppdrag att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster är tidsbegränsat. Medlemsstaterna skall meddela kommissionen vilka tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster de utser.

 

2a. Medlemsstaterna kan kräva att den valda tillhandahållaren av samhällsomfattande tjänster erbjuder den personal som tidigare tillhandahöll tjänsterna samma rättigheter som de skulle ha haft om en överlåtelse ägt rum enligt rådets direktiv 77/187/EEG. Den behöriga nationella myndigheten skall göra en förteckning över personalen och ge uppgifter om deras avtalsenliga rättigheter. Medlemsstaterna skall meddela kommissionen vilka tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster de utser.

 

2b. Om en medlemsstat redan har utsett ett företag för att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster, i enlighet med den gemenskapslagstiftning som var i kraft vid den tidpunkten, skall punkterna 1 och 2 anses vara uppfyllda, förutsatt att medlemsstaten meddelat kommissionen vilken tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster som utsetts.

Ändringsförslag 18

ARTIKEL1, LED 8
Artikel 7 (direktiv 97/67/EG)

1. Från och med den 1 januari 2009 får medlemsstaterna inte bevilja eller behålla exklusiva eller särskilda rättigheter för införande och tillhandahållande av posttjänster. Medlemsstaterna får finansiera tillhandahållandet av samhällsomfattande tjänster på något av de sätt som anges i punkterna 2, 3 och 4 eller på annat sätt som är förenligt med EG-fördraget.

1. Under förutsättning att detta bekräftas av kommissionen i enlighet med andra stycket får medlemsstaterna från och med den 1 januari 2012 inte bevilja eller behålla exklusiva eller särskilda rättigheter för införande och tillhandahållande av posttjänster. Medlemsstaterna får finansiera tillhandahållandet av samhällsomfattande tjänster på något av de sätt som anges i punkterna 2, 3 och 4 eller på annat sätt som är förenligt med EG-fördraget.

 

Medlemsstaterna skall senast den 31 december 2009 lägga fram en detaljerad nationell plan för kommissionen som beskriver (i) de åtgärder de tänker vidta eller redan har vidtagit för att garantera tillhandahållandet av samhällsomfattande tjänster, och (ii) de metoder de tänker tillämpa för att finansiera skyldigheten att tillhandahålla en samhällsomfattande tjänst. På basis av de nationella planerna och med beaktande av situationen på marknaden för posttjänster i de medlemsstater där marknaden redan har avreglerats, skall kommissionen utföra en undersökning för att bedöma konsekvenserna av ett fullständigt genomförande av den inre marknaden för posttjänster 2012. På grundval av de slutsatser som dras skall kommissionen senast den 1 juli 2010 lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet för att bekräfta 2012 som datum för det fullständiga genomförandet av den inre marknaden för posttjänster eller beskriva de ytterligare åtgärder som först måste vidtas. Om kommissionen fastställer att 2012 inte är ett lämpligt datum för det fullständiga genomförandet av den inre marknaden för posttjänster skall den tillsammans med sin rapport lägga fram ett lagstiftningsförslag.

 

1a. Vid tillämpningen av denna artikel skall de samhällsomfattande tjänsternas nettokostnad under den nationella tillsynsmyndighetens överinseende beräknas som skillnaden mellan ett företags nettokostnader när det omfattas av skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster och när det inte omfattas av denna skyldighet. I skillnaden mellan dessa kostnader skall alla andra relevanta aspekter beaktas, inklusive eventuella marknadsfördelar som ett företag som utsetts att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster kan få, rätten till rimlig vinst och stimulans till kostnadseffektivitet.

2. Medlemsstaterna får garantera tillhandahållandet av samhällsomfattande tjänster genom upphandling i enlighet med gällande bestämmelser för offentlig upphandling.

 

3. Om en medlemsstat konstaterar att skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster enligt detta direktiv innebär en nettokostnad och orimlig ekonomisk belastning för tillhandahållaren eller tillhandahållarna, får den

 

(a) införa ett system för att med offentliga medel kompensera berörda företag,

 

(b) fördela nettokostnaden för skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster mellan tillhandahållare och/eller användare.

 

4. Om nettokostnaden fördelas enligt punkt 3 b, får medlemsstaterna inrätta en kompensationsfond som får finansieras av avgifter från tillhandahållare och/eller användare och som för detta ändamål förvaltas av ett av förmånstagaren eller förmånstagarna oberoende organ. Medlemsstaterna får som villkor för att bevilja tillhandahållare tillstånd enligt artikel 9.2 kräva att de lämnar ett ekonomiskt bidrag till denna fond eller fullgör skyldigheter beträffande samhällsomfattande tjänster. Endast de tjänster som anges i artikel 3 får finansieras på detta sätt.

 

 

4a. Medlemsstaterna får använda andra i EU-lagstiftningen godkända finansieringssätt.

5. Medlemsstaten måste säkerställa att principerna om insyn, icke-diskriminering och proportionalitet följs när kompensationsfonden inrättas och när nivån på de ekonomiska bidragen enligt punkterna 3 och 4 bestäms. Beslut enligt punkterna 3 och 4 skall grundas på objektiva och verifierbara kriterier och skall offentliggöras.

 

 

5a. Om en medlemsstat anser att ingen av de lösningar som nämns ovan tryggar en fortsatt finansiering av nettokostnaden för tillhandahållandet av samhällsomfattande tjänster, kan den även i fortsättningen behålla det monopoliserade området enligt nuvarande villkor och viktgränser, som en tillfällig åtgärd tills postmarknaden i den berörda medlemsstaten fullständigt liberaliserats.

Ändringsförslag 19

ARTIKEL 1, LED 8A (nytt)

Artikel 8 (direktiv 97/67/EG)

 

(8a) Artikel 8 skall ersättas med följande:

 

’Artikel 8

 

Bestämmelserna i artikel 7 påverkar inte medlemsstaternas rätt att

 

– fastställa särskilda bestämmelser som tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster skall tillämpa då de tillhandahåller samhällsomfattande tjänster, i överensstämmelse med principerna om objektivitet, proportionalitet och icke‑diskriminering,

 

– organisera utplacering av brevlådor på allmän plats, utgivning av frimärken och utdelning av rekommenderade försändelser inom ramen för rättsliga och administrativa förfaranden, i enlighet med nationell lagstiftning i syfte att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster.’

Motivering

Det är lämpligt att låta medlemsstaterna fastställa de särskilda bestämmelser till förmån för tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster som behövs för att tillhandahållandet av dessa tjänster skall bli effektivt. Tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster omfattas i olika nationella lagar av vissa särskilda bestämmelser (när det gäller transportlagstiftningen innebär detta undantag från regler såsom förbud för lastbilar att trafikera på söndagarna) vilka ger dem möjlighet att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster enligt villkor som specificerats av deras medlemsstat.

Ändringsförslag 20

ARTIKEL 1, LED 10

Artikel 9, punkt 2, stycke 2, inledningen (direktiv 97/67/EG)

Beviljandet av tillstånd får

Om medlemsstaterna väljer att utse ett eller flera företag för att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster i enlighet med artikel 4.2 får beviljandet av tillstånd för dessa företag

Ändringsförslag 21

ARTIKEL 1, LED 10

Artikel 9, punkt 2, stycke 2, strecksats 2 (direktiv 97/67/EG)

– om nödvändigt innebära krav på de berörda tjänsternas kvalitet, tillgänglighet och utförande,

– om nödvändigt innebära krav på de berörda tjänsternas kvalitet, tillgänglighet och utförande; dessa krav får, under förutsättning att de är förenliga med gemenskapsrätten och att de anges i meddelandet om upphandling eller i specifikationerna, särskilt omfatta sociala normer och miljönormer,

Motivering

Medlemsstaterna måste uttryckligen tillåtas att införa särskilda krav, såsom krav på det sociala området och på miljöområdet, i enlighet med direktivet om offentlig upphandling från 2004. Man måste dessutom trygga arbetarskyddet i det fall en operatör som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster överlåter sina uppgifter till en annan operatör.

Ändringsförslag 22

ARTIKEL 1, LED 10

Artikel 9, punkt 2, stycke 2, strecksats 3a (ny) (direktiv 97/67/EG)

 

– villkoras av en skyldighet att erbjuda den personal som tidigare tillhandahöll tjänsterna samma rättigheter som de skulle ha haft om en överlåtelse ägt rum enligt rådets direktiv 77/187/EEG. Tillsynsmyndigheten skall göra en förteckning över personalen och ge uppgifter om deras avtalsenliga rättigheter.

Motivering

Medlemsstaterna skall ha möjlighet att välja ett licenssystem som inbegriper andra specifika nationella inslag. Medlemsstaterna bör dessutom kunna kräva att den valda operatören ger sin personal samma rättigheter som den tidigare anställda personalen skulle ha haft om en överlåtelse ägt rum enligt rådets direktiv 77/187/EEG.

Ändringsförslag 23

ARTIKEL 1, LED 10

Artikel 9, punkt 2, stycke 2a (nytt) (direktiv 97/67/EG)

 

Beviljandet av tillstånd till andra tillhandahållare av tjänster än dem som utsetts att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster får vid behov villkoras av skyldigheten att lämna ett ekonomiskt bidrag till det fördelningssystem som avses i artikel 7.

 

Företagen kan välja mellan att lämna bidrag till fördelningssystemet eller fullgöra en skyldighet beträffande samhällsomfattande tjänster.

Ändringsförslag 24

ARTIKEL 1, LED 10A (nytt)

Artikel 9a (ny) (direktiv 97/67/EG)

 

(10a) Följande artikel 9a skall införas:

 

’Artikel 9a

 

Detta direktiv skall inte inverka på medlemsstaternas skyldigheter att reglera arbetsvillkoren inom postsektorn.

 

Medlemsstaterna får särskilt vidta alla åtgärder som krävs för att i enlighet med nationell lagstiftning fastställa villkor för lojal konkurrens mellan tillhandahållare av posttjänster.’

Motivering

Vid sidan av att garantera lojal konkurrens inom medlemsstaternas sektor för posttjänster måste man även se till att det upprättas minimistandarder på området för arbetstagarnas sociala trygghet inom denna sektor.

Ändringsförslag 25

ARTIKEL 1, LED 12

Artikel 11 (direktiv 97/67/EG)

(12) I artikel 11 skall ’artiklarna 57.2, 66 och 100a’ ersättas med ’artiklarna 47.2, 55 och 95’.

(12) Artikel 11 skall ersättas med följande:

 

’Artikel 11

 

Europaparlamentet och rådet skall på förslag av kommissionen och på grundval av artiklarna 47.2, 55 och 95 i fördraget besluta om sådana harmoniseringsåtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att användarna har tillgång till postnätet för tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster på villkor som är öppna för insyn och icke-diskriminerande.’

Motivering

Ändringsförslaget beaktar den nya definitionen av postnät (artikel 2.2 i direktiv 97/67/EG).

Ändringsförslag 26

ARTIKEL1, LED 13
Artikel 11a (direktiv 97/67/EG)

Behöver användarnas intressen skyddas eller effektiv konkurrens främjas, och av hänsyn till nationella förhållanden, skall medlemsstaterna se till att öppna och icke‑diskriminerande villkor gäller för tillgången till följande delar av postens infrastruktur eller tjänster: postnummersystem, addressdatabaser, postboxar, brevlådor, uppgifter om addressförändringar, eftersändningsservice, returservice.’

Behöver användarnas intressen skyddas eller lojal och effektiv konkurrens främjas, och av hänsyn till nationella förhållanden, skall medlemsstaterna se till att öppna och icke‑diskriminerande villkor gäller för tillgången till följande delar av postens infrastruktur eller tjänster: postnummersystem, adressdatabaser, postboxar, brevlådor, uppgifter om adressförändringar, eftersändningsservice, returservice.’

Motivering

Konkurrensen måste vara lojal och fullt ut respektera gemenskapens konkurrensbestämmelser.

Ändringsförslag 27

ARTIKEL 1, LED 14, LED B

Artikel 12, strecksats 2 (direktiv 97/67/EG)

’- Priserna skall vara kostnadsrelaterade och bidra till effektivitetsvinster. Om allmänintresset så kräver, får medlemsstaterna besluta att en enhetlig taxa skall gälla inom hela det nationella territoriet eller andra medlemsstaters territorium, vilket skall gälla tjänster till enhetspris och andra försändelser.’

’– Priserna skall vara kostnadsrelaterade och bidra till effektivitetsvinster. Om allmänintresset så kräver, får medlemsstaterna besluta att en enhetlig taxa skall gälla inom hela det nationella territoriet eller andra medlemsstaters territorium, vilket skall gälla till exempel tjänster till enhetspris och andra försändelser.’

Motivering

I sin motivering understryker kommissionen medlemsstaternas möjligheter att införa enhetliga taxor om det särskilda allmänintresset så kräver i en medlemsstat. Tillägget stöder kommissionens förslag.

Ändringsförslag 28

ARTIKEL1, LED 14, LED C
Artikel 12, strecksats 5 (direktiv 97/67/EG)

(c) Femte strecksatsen sista meningen skall ersättas med följande:

(c) Femte strecksatsen skall ersättas med följande:

’Sådana avgifter skall också gälla för kunder som använder posttjänster på liknande sätt.’

– När tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster använder sig av specialavgifter, t.ex. för tjänster till företag, sändare av massförsändelser eller förmedlare av post från olika kunder, skall de tillämpa principerna om insyn och icke‑diskriminering både på specialavgifterna och tillhörande villkor. Sådana avgifter skall också gälla för alla andra kunder, särskilt enskilda personer och små och medelstora företag, som använder posttjänster på liknande sätt.’

Ändringsförslag 29

ARTIKEL 1, LED 15

Artikel 14, punkt 2 (direktiv 97/67/EG)

2. Tillhandahållarna av samhällsomfattande tjänster skall i sin interna redovisning ha skilda konton för att tydligt skilja mellan å ena sidan tjänster och produkter som omfattas av eller bidrar till den ekonomiska kompensationen för de samhällsomfattande tjänsternas nettokostnader och å andra sidan de tjänster och produkter som inte gör det. Denna särredovisning skall göra det möjligt för medlemsstaterna att beräkna de samhällsomfattande tjänsternas nettokostnad. Sådana interna redovisningssystem skall bygga på enhetligt tillämpade och objektivt försvarbara principer för kostnadsredovisning.

2. Tillhandahållarna av samhällsomfattande tjänster skall i sin interna redovisning ha skilda konton för att tydligt skilja mellan å ena sidan tjänster och produkter som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna och som omfattas av eller bidrar till den ekonomiska kompensationen för de samhällsomfattande tjänsternas nettokostnader och å andra sidan de tjänster och produkter som inte gör det. Denna särredovisning skall göra det möjligt för medlemsstaterna att beräkna de samhällsomfattande tjänsternas nettokostnad. Sådana interna redovisningssystem skall bygga på enhetligt tillämpade och objektivt försvarbara principer för kostnadsredovisning.

Motivering

Förtydligande.

Ändringsförslag 30

ARTIKEL 1, LED 15

Artikel 14, punkt 3a (ny) (direktiv 97/67/EG)

 

3a. Om en medlemsstat även i fortsättningen låter vissa tjänster omfattas av monopol, i enlighet med artikel 7.5a, skall tillhandahållaren av samhällsomfattande tjänster i sin interna redovisning ha skilda konton åtminstone för var och en av tjänsterna inom den monopoliserade sektorn. Kontona för de icke‑monopoliserade tjänsterna skall tydligt skilja mellan tjänster som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna och tjänster som inte gör det. Sådana interna redovisningssystem skall bygga på objektivt försvarbara principer för kostnadsredovisning.

Motivering

Om en tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster får särskild finansiering verkar det ändamålsenligt att införa sådana redovisningssystem. Det är exempelvis logiskt att hålla separata konton så länge som ett monopolistiskt område upprätthålls.

Ändringsförslag 31

ARTIKEL 1, LED 15

Artikel 14, punkt 7 (direktiv 97/67/EG)

7. Detaljerade uppgifter om redovisningen enligt dessa system skall på begäran i förtrolighet tillhandahållas den nationella tillsynsmyndigheten och kommissionen.

7. Detaljerade uppgifter om redovisningen enligt dessa system skall på begäran i förtrolighet, och i enlighet med villkoren i artikel 22a, tillhandahållas den nationella tillsynsmyndigheten och kommissionen.

Motivering

Det är nödvändigt att med hänvisning till artikel 22a specificera de villkor enligt vilka tillhandahållaren av samhällsomfattande tjänster måste överlämna redovisningsuppgifter till den nationella tillsynsmyndigheten.

Ändringsförslag 32

ARTIKEL 1, LED 16

Artikel 19, stycke 2 (direktiv 97/67/EG)

Medlemsstaterna skall besluta om åtgärder för att säkerställa att de förfaranden som anges i första stycket gör det möjligt att lösa tvister på ett rättvist sätt och inom rimlig tid och att, i befogade fall, tillämpa ett system för återbetalning och/eller ersättning.

Medlemsstaterna skall besluta om åtgärder för att säkerställa att de förfaranden som anges i första stycket gör det möjligt att lösa tvister på ett rättvist sätt och inom rimlig tid och att tillämpa ett system för återbetalning och/eller ersättning.

Motivering

För att konsumenterna säkert skall få ersättning för förlorade och skadade postförsändelser måste ett system för återbetalning inrättas.

Ändringsförslag 33

ARTIKEL 1, LED 20

Artikel 22a, punkt 2 (direktiv 97/67/EG)

2. Företagen skall på begäran lämna sådana uppgifter utan dröjsmål, inom de tidsramar och på den detaljnivå som den nationella tillsynsmyndigheten anger. De uppgifter som den nationella tillsynsmyndigheten begär in skall stå i proportion till fullgörandet av dess uppdrag. Den nationella tillsynsmyndigheten skall redovisa de skäl som motiverar dess begäran om uppgifter.’

2. Företagen skall på begäran i förtrolighet lämna sådana uppgifter utan dröjsmål, inom de tidsramar och på den detaljnivå som den nationella tillsynsmyndigheten anger. De uppgifter som den nationella tillsynsmyndigheten begär in skall stå i proportion till fullgörandet av dess uppdrag och de får användas endast för det ändamål för vilket de inbegärts. Den nationella tillsynsmyndigheten skall redovisa de skäl som motiverar dess begäran om uppgifter.’

Motivering

De nationella tillsynsmyndigheternas begäran om information måste ske med respekt för konfidentialitet och inom ramen för en korrekt myndighetsutövning.

Dessa krav är rimliga försiktighetsåtgärder som gör att postoperatörerna kan lita på att de nationella tillsynsmyndigheterna använder den begärda informationen på rätt sätt.

Ändringsförslag 34

ARTIKEL 1, LED 21
Artikel 23 (direktiv 97/67/EG)

Kommissionen skall vart tredje år, och första gången senast den 31 december 2011, till Europaparlamentet och rådet överlämna en rapport om tillämpningen av detta direktiv, inklusive relevant information om såväl tjänsternas kvalitet som utvecklingen inom sektorn, särskilt beträffande de tekniska aspekterna och de ekonomiska och sociala mönstren och sysselsättningsmönstren. Denna rapport skall vid behov åtföljas av förslag till Europaparlamentet och rådet.’

Kommissionen skall vart tredje år, och första gången senast den 31 december 2014, till Europaparlamentet och rådet överlämna en rapport om tillämpningen av detta direktiv, inklusive relevant information om såväl tjänsternas kvalitet som utvecklingen inom sektorn, särskilt beträffande de tekniska aspekterna och de ekonomiska och sociala mönstren och sysselsättningsmönstren. Denna rapport skall vid behov åtföljas av förslag till Europaparlamentet och rådet.’

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att anpassa den förfarandemässiga/tekniska tidsfristen till det nya datumet för den fullständiga avregleringen av marknaden.

Ändringsförslag 35

ARTIKEL 2, PUNKT 1, STYCKE 1

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 31 december 2008. De skall genast överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans med en jämförelsetabell för dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 31 december 2011. De skall genast överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans med en jämförelsetabell för dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att anpassa den förfarandemässiga/tekniska tidsfristen till det nya datumet för den fullständiga avregleringen av marknaden.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Fullbordandet av den inre marknaden för gemenskapens posttjänster

Referensnummer

KOM(2006)0594 – C6-0354/2006 – 2006/0196(COD)

Ansvarigt utskott

TRAN

Yttrande

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

14.11.2006

 

 

 

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Hannes Swoboda

28.11.2006

 

 

Behandling i utskott

20.3.2007

3.5.2007

3.5.2007

 

Antagande

3.5.2007

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

30

7

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Šarūnas Birutis, Renato Brunetta, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Silvia Ciornei, Pilar del Castillo Vera, Lena Ek, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, David Hammerstein, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Romana Jordan Cizelj, Romano Maria La Russa, Pia Elda Locatelli, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Andres Tarand, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Etelka Barsi-Pataky, Ivo Belet, Philip Dimitrov Dimitrov, Robert Goebbels, Satu Hassi, Eija-Riitta Korhola, Erika Mann, John Purvis, Hannes Swoboda, Silvia-Adriana Ţicău

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Zuzana Roithová

  • [1]  Ännu ej offentliggjort i EUT.

YTTRANDE från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (11.5.2007)

till utskottet för transport och turism

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 97/67/EG beträffande fullständigt genomförande av gemenskapens inre marknad för posttjänster
(KOM(2006)0594 – C6‑0354/2006 – 2006/0196(COD))

Föredragande: Konstantinos Hatzidakis

KORTFATTAD MOTIVERING

Syftet med kommissionens förslag till ändring av direktivet om posttjänster är att fullständigt genomföra den inre marknaden för posttjänster och samtidigt garantera tillhandahållandet av samhällsomfattande tjänster till kommersiella användare, små och medelstora företag samt konsumenter. Posttjänster kan ses som en av den inre marknadens hörnstenar. Effektiva posttjänster är till nytta för den gränsöverskridande handeln inom EU, något som särskilt gäller för alternativa handelsformer, såsom elektronisk handel.

Att marknaden öppnas bör inte inverka negativ på tillhandahållandet av samhällsomfattande tjänster inom medlemsstaterna och EU. Tvärtom bör medlemsstaterna kunna välja en eller flera tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster för en del av sitt nationella territorium eller hela detta och likaså för de olika inslagen i de samhällsomfattande tjänsterna. Detta är viktigt framför allt för avlägsna och isolerade områden och för utsatta konsumenter, såsom de funktionshindrade. Jämsides med detta måste medlemsstaterna garantera att samhällsomfattande tjänster tillhandahålls utgående från principerna om öppenhet och insyn, icke-diskriminering och proportionalitet, med minsta möjliga snedvridning av den inre marknaden.

I förslaget ges medlemsstaterna handlingsfrihet i fråga om hur de samhällsomfattande tjänsterna skall finansieras, genom att där föreslås olika finansieringssystem som redan finns i medlemsstaterna. Medlemsstaterna får också använda en kombination av dessa system eller rentav ha andra metoder för finansieringen, bara de stämmer överens med gällande gemenskapslagstiftning. Vissa intressenter har dock uttalat betänkligheter om att de system som föreslås inte är tillräckliga för att kunna garantera tillhandahållandet av samhällsomfattande tjänster på den inre marknaden. Kommissionen bör därför tillhandahålla medlemsstaterna mera ingående riktlinjer för beräkningen av nettokostnaderna och för de metoder för finansieringen som tillämpas, för att verkligen främja den inre marknaden. Eftersom vissa medlemsstater har sina särdrag och det måste tillförsäkras att samhällsomfattande tjänster är bärkraftiga bör kommissionen, i samråd med intressenterna, garantera en bättre utvärdering av de finansieringssystem som föreslagits, innan den tar steget ut för att fullständigt öppna marknaden.

I förslaget tas det också ett steg framåt i riktning mot konsumentskyddet, i och med att förslaget inte bara syftar till att garantera tillhandahållandet av samhällsomfattande tjänster, utan också går konsumenterna till handa med mera information om hur tjänsterna tillhandahålls samt med utökade klagomålsförfaranden och ett system för kompensation. I förslaget behövs det emellertid större klarhet om vilka skyldigheter tillhandahållarna av posttjänster har gentemot kommersiella användare och konsumenter, och om vilken roll de skall spela inom finansieringssystemet för samhällsomfattande tjänster. Dessutom bör särskild uppmärksamhet ägnas sådana konsumentgrupper som är särskilt beroende av posttjänsterna, såsom blinda och synskadade.

Dessutom söker kommissionen klarlägga de nationella tillsynsmyndigheternas roll genom föreskrifter om att dessa fortlöpande skall övervaka hur direktivet genomförs. De nationella tillsynsmyndigheterna bör stå i nära kontakt med postväsendet genom att det inrättas samrådsmekanismer som medger öppenhet och insyn och är fria från all diskriminering.

Med tanke på nyttan för EU:s marknad bör det också undersökas om det kan inrättas en europeisk tillsynsmyndighet. På det sättet kunde de nationella tillsynsmyndigheterna få möjlighet att utbyta information om hur direktivet genomförs samt om marknadens tekniska särdrag och de finansieringssystem som används inom EU, efter att direktivet införlivats med nationell lagstiftning.

För att uppnå en inre marknad som verkligen fungerar och där både de samhällsomfattande tjänsterna och konsumentskyddet håller en hög kvalitet är det viktigt att det inom hela EU kvarstår en enhetlig frist för när direktivet skall genomföras. På det sättet är det möjligt att minimera riskerna för obalans på den europeiska marknaden för posttjänster och för att den höga kvaliteten på de samhällsomfattande tjänsterna undergrävs.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för transport och turism att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslagParlamentets ändringar

Ändringsförslag 1

SKÄL 3A (nytt)

 

(3a) Enligt Eurobarometerundersökning nr 219 från oktober 2005 räknar 77 % av Europeiska unionens medborgare posttjänsterna till de tjänster av allmänt ekonomiskt intresse som de uppskattar allra mest.

Motivering

Det är viktigt att visa att medborgarna uppskattar posttjänsterna och att det därför är av central betydelse att upprätthålla deras effektivitet.

Ändringsförslag 2

SKÄL 6

(6) I Europaparlamentets resolution av den 2 februari 2006 betonades att effektiva posttjänster är mycket viktiga för det ekonomiska och sociala livet och att de spelar en viktig roll inom Lissabonstrategin. Det påpekades att reformerna hittills lett till en mycket positiv utveckling inom postsektorn, tillsammans med förbättrad kvalitet, ökad effektivitet och en mer kundstyrd service.

(6) I Europaparlamentets resolution av den 2 februari 2006 betonades att effektiva posttjänster är mycket viktiga för det ekonomiska och sociala livet och att de spelar en viktig roll inom Lissabonstrategin. Det påpekades att reformerna hittills lett till en mycket positiv utveckling inom postsektorn, tillsammans med förbättrad kvalitet, ökad effektivitet och en mer kundstyrd service. Med tanke på att omfattningen på skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster ibland skiljer sig vida åt mellan medlemsstaterna uppmanade Europaparlamentet kommissionen att vid utarbetandet av prognosstudien koncentrera sig på de samhällsomfattande tjänsternas kvalitet och deras framtida finansiering och på att föreslå en lämplig definition av sådana tjänster samt ange deras tillämpningsområde och hur de skall finansieras.

Motivering

Det är nödvändigt att komma ihåg de mycket konkreta krav som Europaparlamentet i sin resolution av den 2 februari 2006 om tillämpningen av postdirektivet ställde på kommissionen inför inledningen av arbetet med prognosstudien.

Ändringsförslag 3

SKÄL 13

(13) Ökad konkurrenskraft bör också göra det möjligt att integrera postsektorn med alternativa kommunikationsmedel och förbättra kvaliteten på de tjänster som erbjuds allt mer krävande användare.

(13) Ökad konkurrenskraft bör också göra det möjligt att integrera postsektorn med alternativa kommunikationsmedel och förbättra kvaliteten på de tjänster som erbjuds allt mer krävande användare. Ytterligare liberalisering av marknaden kommer även i fortsättningen särskilt att gynna konsumenterna samt små och medelstora företag, både som avsändare och mottagare av postförsändelser, genom bättre kvalitet, bredare urval, prissänkningseffekter samt innovativa tjänster och företagsmodeller.

Motivering

De särskilda konsumentfördelarna bör betonas. Postförsändelser från konsumenterna utgör endast en liten del (ca 10 procent) av alla försändelser jämfört med den återstående andelen, som sänds av företag. Därför bör man i synnerhet belysa konsumentfördelarna ur både avsändar‑ och mottagarsynpunkt (kostnaderna betalas ofta antingen direkt – t.ex. kontoutdrag, inköp via e-handel – eller indirekt av konsumenterna).

Ändringsförslag 4

SKÄL 14A (nytt)

 

(14a) Begreppet ”användare” innefattar enskilda konsumenter och kommersiella aktörer som anlitar samhällsomfattande tjänster, om inte annat följer av direktiv 97/67/EG.

Motivering

Ett klarläggande av vad som avses med ”användare” i direktivet blir till nytta för konsekvensen i ordvalet, liksom i tidigare direktiv om posttjänster.

Ändringsförslag 5

SKÄL 14B (nytt)

 

(14b) De samhällsomfattande tjänsterna, som tryggas genom detta direktiv, garanterar i regel en insamling och en utdelning vid varje fysisk eller juridisk persons bostad respektive hemvist varje vardag även i avlägsna områden eller områden med låg befolkningstäthet.

Motivering

Det är dessutom nödvändigt att klargöra att direktivet garanterar posttjänster fem dagar i veckan i avlägsna områden eller områden med låg befolkningstäthet.

Ändringsförslag 6

SKÄL 16

(16) För användarna är det viktigt att få full information om de samhällsomfattande tjänster som tillhandahålls och för företag som tillhandahåller posttjänster är det viktigt att få information om vilka rättigheter och skyldigheter som tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster har. Medlemsstaterna skall se till att konsumenterna även i fortsättning är väl informerade om egenskaperna och tillgången på de olika tjänster som tillhandahålls. Det är dock lämpligt att medlemsstaterna flexibelt får besluta hur denna information skall lämnas till allmänheten, i linje med att medlemsstaterna mer flexibelt kan se till att samhällsomfattande tjänster tillhandahålls och på annat sätt än genom att välja tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster.

(16) För användarna är det viktigt att få full information om de samhällsomfattande tjänster som tillhandahålls och för företag som tillhandahåller posttjänster är det viktigt att få information om vilka rättigheter och skyldigheter som tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster har. Medlemsstaterna bör se till att konsumenterna även i fortsättningen är väl informerade om egenskaperna och tillgången på de olika tjänster som tillhandahålls. De nationella tillsynsmyndigheterna bör se till att all sådan information finns tillgänglig. Det är dock lämpligt att medlemsstaterna flexibelt får besluta hur denna information skall lämnas till allmänheten, i linje med att medlemsstaterna mer flexibelt kan se till att samhällsomfattande tjänster tillhandahålls och på annat sätt än genom att välja tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster.

Motivering

Det behövs klarhet om vad slags information som skall finnas tillgänglig för olika användare. Emellertid måste det genom övervakning från de nationella tillsynsmyndigheternas sida slås vakt om användarnas rätt till information.

Ändringsförslag 7

SKÄL 18

(18) Extern finansiering av de samhällsomfattande tjänsternas extra nettokostnader kan fortfarande vara nödvändig i vissa medlemsstater. Det är därför lämpligt att explicit ange de möjliga alternativen för att säkerställa finansieringen av de samhällsomfattande tjänsterna, när detta behövs och är motiverat, medan medlemsstaterna får välja finansieringssystem. Till alternativen hör offentliga anbudsförfaranden, vidare öppen offentlig kompensation och delade kostnader mellan tillhandahållare av tjänster och/eller användare i form av bidrag till en kompensationsfond, ifall skyldigheterna att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster medför nettokostnader för dessa och innebär en orättvis ekonomisk belastning för det valda företaget. Medlemsstaterna får använda andra i EU-lagstiftningen godkända finansieringssätt. De kan exempelvis besluta att vinster som härrör från annan verksamhet än de samhällsomfattande tjänsterna som tillhandahållarna av samhällsomfattande tjänster bedriver helt eller delvis skall användas till att finansiera de samhällsomfattande tjänsternas nettokostnader, förutsatt att detta överensstämmer med direktivet.

(18) Extern finansiering av de samhällsomfattande tjänsternas extra nettokostnader kan fortfarande vara nödvändig i vissa medlemsstater. Det är därför lämpligt att explicit ange de möjliga alternativen för att säkerställa finansieringen av de samhällsomfattande tjänsterna, när detta behövs och är motiverat, medan medlemsstaterna får välja finansieringssystem. Till alternativen hör offentliga anbudsförfaranden, vidare öppen offentlig kompensation och delade kostnader mellan tillhandahållare av tjänster och/eller användare i form av bidrag till en kompensationsfond, ifall skyldigheterna att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster medför nettokostnader för dessa och innebär en orättvis ekonomisk belastning för det valda företaget. Medlemsstaterna bör undanta dem som använder tjänster som tillhandahålls mot enhetspristaxa från att bidra till kompensationsfonden. Dessa alternativa finansieringsmetoder är tillräckliga för att garantera finansieringen av de samhällsomfattande tjänsternas samtliga återstående nettokostnader.

Motivering

Enskilda konsumenter och små och medelstora företag bör inte delta direkt i finansieringen av kompensationsfonden, eftersom detta kan innebära att de belastas överhövan i anslutning till tillhandahållandet av samhällsomfattande tjänster. Om nettokostnaderna för tillhandahållandet av samhällsomfattande tjänster finansieras med hjälp av vinster som tillhandahållarna av samhällsomfattande tjänster gör på annan verksamhet de eventuellt bedriver blir detta dessutom orättvist betungande för andra verksamhetsutövare och riskerar att snedvrida konkurrensen.

Ändringsförslag 8

SKÄL 20

(20) Principerna i direktiv 97/67/EG om insyn, icke-diskriminering och proportionalitet skall även i fortsättningen tillämpas på alla finansieringssystem och alla beslut på området skall baseras på öppna, objektiva och verifierbara kriterier. Särskilt skall de samhällsomfattande tjänsternas nettokostnad under den nationella tillsynsmyndighetens överinseende beräknas som skillnaden för ett företags nettokostnader när det har skyldighet att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster och när det arbetar utan skyldighet i fråga om samhällsomfattande tjänster. Vid beräkningen skall hänsyn tas till alla andra relevanta aspekter, inklusive eventuella marknadsfördelar som ett företag kan få som utsetts att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster, rätten till rimlig vinst och stimulans till kostnadseffektivitet.

(20) Principerna i direktiv 97/67/EG om insyn, icke-diskriminering och proportionalitet bör även i fortsättningen tillämpas på alla finansieringssystem och alla metoder för beräkning av de samhällsomfattande tjänsternas nettokostnad. Alla beslut på området bör baseras på öppna, objektiva och verifierbara kriterier. Särskilt bör de samhällsomfattande tjänsternas nettokostnad under den nationella tillsynsmyndighetens överinseende beräknas som skillnaden för ett företags nettokostnader när det har skyldighet att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster och när det arbetar utan skyldighet i fråga om samhällsomfattande tjänster. Vid beräkningen bör hänsyn tas till alla andra relevanta aspekter, inklusive eventuella marknadsfördelar som ett företag kan få som utsetts att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster, rätten till rimlig vinst och stimulans till kostnadseffektivitet.

Motivering

Principerna om insyn, icke-diskriminering och proportionalitet måste tillämpas, inte bara på finansieringssystemen för samhällsomfattande tjänster, utan också på beräkningen av de samhällsomfattande tjänsternas nettokostnad. Tillsammans med ett ytterligare klarläggande av de faktiska beräkningsmetoderna kommer detta i slutänden att skapa en klarare juridisk situation på de nationella marknaderna, utan att detta fördröjer genomförandet av direktivet och införlivandet av det med nationell rätt, och på det sättet bidra till att det skapas en inre marknad för posttjänster.

Ändringsförslag 9

SKÄL 22

(22) I en miljö där flera postföretag tillhandahåller tjänster som avser samhällsomfattande tjänster, bör det krävas att alla medlemsstater bedömer om vissa delar av postens infrastruktur eller vissa av tillhandahållarnas tjänster bör göras tillgängliga för andra operatörer som tillhandahåller liknande tjänster. Syftet är att främja effektiv konkurrens eller att skydda användare och konsumenter genom att säkerställa posttjänsternas allmänna kvalitet. Eftersom dessa delars eller tjänsters rättsliga status och marknadssituation är olika i olika medlemsstater, bör det bara krävas att medlemsstaterna fattar ett informerat beslut om behovet, omfattningen och valet av regleringsinstrument, vid behov även om kostnadsfördelning. Detta är utan påverkan på medlemsstaternas rätt att vidta åtgärder för att garantera tillgången till det allmänna postnätet, med insyn och utan diskriminering.

(22) I en miljö där flera postföretag tillhandahåller tjänster som avser samhällsomfattande tjänster, bör det krävas att alla medlemsstater bedömer om vissa delar av postens infrastruktur eller vissa av tillhandahållarnas tjänster bör göras tillgängliga för andra operatörer som tillhandahåller liknande tjänster. Syftet är att främja effektiv konkurrens eller att skydda användare genom att säkerställa posttjänsternas allmänna kvalitet. Eftersom dessa delars eller tjänsters rättsliga status och marknadssituation är olika i olika medlemsstater, bör det bara krävas att medlemsstaterna fattar ett informerat beslut om behovet, omfattningen och valet av regleringsinstrument, vid behov även om kostnadsfördelning. Detta är utan påverkan på medlemsstaternas rätt att vidta åtgärder för att garantera tillgången till det allmänna postnätet, med insyn och utan diskriminering.

Motivering

Begreppet ”användare” innefattar också ”konsumenter” och därför kunde det leda till feltolkningar av direktivet om man använde bäggedera dessa begrepp.

Ändringsförslag 10

SKÄL 23

(23) Eftersom det är viktigt med posttjänster för blinda och synskadade personer, bör det understrykas att konkurrensutsättningen inte bör hindra fortsatt tillgång till vissa kostnadsfria tjänster för blinda och synskadade personer, som medlemsstaterna har infört i enlighet med gällande internationella bestämmelser.

(23) Eftersom det är viktigt med posttjänster för blinda och synskadade personer, bör det understrykas att det på en konkurrensutsatt och liberaliserad marknad bör finnas en skyldighet att tillhandahålla sådana kostnadsfria tjänster för blinda och synskadade personer, som medlemsstaterna har infört.

Motivering

Det behövs klarspråk i det reviderade direktivet för att kostnadsfria tjänster för blinda och synskadade personer skall finnas kvar på en fullt fungerande gemensam marknad för posttjänster. Det här bör vara en gränsöverskridande skyldighet och inte något som kommer an bara på medlemsstaterna.

Ändringsförslag 11

SKÄL 25

(25) Det är lämpligt att medlemsstaterna fritt får besluta hur de bäst skall övervaka korssubventionering, av hänsyn till de nationella särdragen vid regleringen av de villkor som den etablerade tillhandahållaren av samhällsomfattande tjänster skall ha vid fri konkurrens.

utgår

Ändringsförslag 12

SKÄL 25A (NYTT)

 

(25a) Efter att ha fått tillräcklig information om de nationella marknaderna för posttjänster av de nationella tillsynsmyndigheterna bör kommissionen gå ut med riktlinjer för beräkningen av de samhällsomfattande tjänsternas nettokostnad och för tillämpningen av det eller de finansieringssystem som föreslagits, framför allt med hänsyn tagen till konkurrensreglerna och reglerna för statligt stöd.

Motivering

Sådant kommissionens förslag nu ser ut ger det inte tillräckliga riktlinjer till medlemsstaterna, vare sig för beräkningen av de samhällsomfattande tjänsternas nettokostnad eller för finansieringssystemen för samhällsomfattande tjänster. Detta kan leda till juridisk oklarhet på de nationella marknaderna så att genomförandet av direktivet och införlivandet av det med nationell rätt fördröjs och på så sätt direkt påverka inrättandet av en inre marknad för posttjänster.

Ändringsförslag 13

SKÄL 26A (nytt)

 

(26a) För att öka rättssäkerheten och underlätta alla postoperatörers investeringsbeslut bör kommissionen utfärda riktlinjer för tillämpningen av konkurrensreglerna och bestämmelserna om statligt stöd inom postsektorn genom ett tolkningsmeddelande eller på annat sätt, medräknat riktlinjer för principerna för fördelningen av kostnaderna enligt artikel 14.3. Dessutom bör samarbete mellan nationella tillsynsmyndigheter för utveckling av riktmärken och riktlinjer på området bidra till en harmoniserad tillämpning av dessa regler.

Motivering

Monitoring State aid and cross-subsidisation under the EC Treaty is the exclusive competence of the European Commission. Allowing Member States to decide how to monitor cross-subsidisation is contrary to the system established by the Treaty. However, there is a clear need in the market for guidance from the Commission on how best to apply the competition rules (including the rules on State aid) to the postal sector. The Commission should therefore adopt a notice on the application of the competition rules (including the rules on State aid) to the postal sector. See the proposed amendment of Article 23.

Ändringsförslag 14

SKÄL 27

(27) I linje med gällande regler på andra tjänsteområden och för att stärka konsumentskyddet, bör tillämpningen av miniminormer vidgas när det gäller klagomålsförfaranden som går utöver tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster. För att effektivisera klagomålsförfarandena bör direktivet uppmuntra till reglering av konsumenttvister utanför domstol, i enlighet med kommissionens rekommendation 98/257/EG av den 30 mars 1998 om principer som skall tillämpas på de instanser som är ansvariga för förfaranden för reglering av konsumenttvister utanför domstol samt kommissionens rekommendation av den 4 april 2001 om principer som skall tillämpas på extrajudiciella organ som deltar i reglering av konsumenttvister som görs upp i godo. Konsumentintresset bör också tillgodoses genom den förstärkta kompatibiliteten mellan operatörerna i och med tillgången till viss infrastruktur och vissa tjänster och genom kravet på samarbete mellan nationella tillsynsmyndigheter och konsumentorgan.

(27) I linje med gällande regler på andra tjänsteområden och för att stärka konsumentskyddet, bör tillämpningen av miniminormer vidgas när det gäller klagomålsförfaranden som går utöver tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster. För att effektivisera klagomålsförfarandena bör direktivet uppmuntra till reglering av konsumenttvister utanför domstol, i enlighet med kommissionens rekommendation 98/257/EG av den 30 mars 1998 om principer som skall tillämpas på de instanser som är ansvariga för förfaranden för reglering av konsumenttvister utanför domstol samt kommissionens rekommendation av den 4 april 2001 om principer som skall tillämpas på extrajudiciella organ som deltar i reglering av konsumenttvister som görs upp i godo. Konsumentintresset bör också tillgodoses genom den förstärkta kompatibiliteten mellan operatörerna i och med tillgången till viss infrastruktur och vissa tjänster och genom kravet på samarbete mellan nationella tillsynsmyndigheter och konsumentorgan. För att reglering av tvister utanför domstol skall vara möjlig bör omvänd bevisbörda tillämpas, så att det är tillhandahållarna av posttjänster som måste bevisa att de har fullgjort sina skyldigheter.

Ändringsförslag 15

SKÄL 32

(32) Vid fullgörandet av sina uppgifter enligt det här direktivet bör nationella tillsynsmyndigheter vid behov samordna sina insatser med andra medlemsstaters tillsynsmyndigheter och med kommissionen. Detta skulle gynna utvecklingen av den inre marknaden för posttjänster och främja en enhetlig tillämpning i alla medlemsstater av direktivets bestämmelser, särskilt på områden där nationell lagstiftning som genomför gemenskapslagstiftning ger nationella tillsynsmyndigheter ett betydande utrymme för skönsmässig bedömning vid tillämpningen av relevanta bestämmelser. Detta samarbete skulle bland annat kunna äga rum i den kommitté som inrättas genom direktiv 97/67/EG eller i en grupp som omfattar europeiska tillsynsmyndigheter. Medlemsstaterna bör bestämma vilka organ som skall vara nationella tillsynsmyndigheter i enlighet med bestämmelserna i detta direktiv.

(32) Vid fullgörandet av sina uppgifter enligt det här direktivet bör nationella tillsynsmyndigheter utbyta exempel på bästa praxis och samordna sina insatser med andra medlemsstaters tillsynsmyndigheter och med kommissionen. Detta skulle gynna utvecklingen av den inre marknaden för posttjänster och främja en enhetlig tillämpning i alla medlemsstater av direktivets bestämmelser, särskilt på områden där nationell lagstiftning som genomför gemenskapslagstiftning ger nationella tillsynsmyndigheter ett betydande utrymme för skönsmässig bedömning vid tillämpningen av relevanta bestämmelser. Detta samarbete skulle bland annat kunna äga rum i den kommitté som inrättas genom direktiv 97/67/EG eller i en grupp som omfattar europeiska tillsynsmyndigheter. Kommissionen bör i sin regelbundet återkommande rapport till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av detta direktiv se efter om det ytterligare behöver utvecklas en europeisk tillsynsmyndighet för posttjänster. Medlemsstaterna bör bestämma vilka organ som skall vara nationella tillsynsmyndigheter i enlighet med bestämmelserna i detta direktiv.

Motivering

Kommissionen bör undersöka vilka befogenheter en europeisk tillsynsmyndighet borde ha och hur den borde fungera, för att kunna bli ett ställe där de nationella tillsynsmyndigheterna utväxlar åtgärder för samarbete i förvaltningsfrågor och för riktmärkning och samtidigt kunna gå kommissionen till handa med råd i tekniska angelägenheter och om bättre genomförande av gemenskapslagstiftningen på nationell nivå och bättre övervakning av att den efterlevs. Liknande system finns redan inom telekommunikations-, finans- och energisektorn.

Ändringsförslag 16

SKÄL 33

(33) De nationella tillsynsmyndigheterna behöver samla in uppgifter från marknadsaktörer för att de skall kunna fullgöra sina uppgifter på ett ändamålsenligt sätt. En begäran om information bör stå i proportion till syftet och får inte vara orimligt betungande för företagen. Sådana uppgifter kan också behöva inhämtas för kommissionens räkning, så att den kan fullgöra sina skyldigheter enligt gemenskapens lagstiftning.

(33) De nationella tillsynsmyndigheterna behöver samla in uppgifter från marknadsaktörer för att de skall kunna fullgöra sina uppgifter på ett ändamålsenligt sätt. En begäran om information bör stå i proportion till syftet och får inte vara orimligt betungande för företagen. Sådana uppgifter kan också behöva inhämtas för kommissionens räkning, så att den kan fullgöra sina skyldigheter enligt gemenskapens lagstiftning. Sådana uppgifter bör tillhandahållas i rätt tid och vid behov med aktning för konfidentialiteten och de bör användas endast för det ändamål för vilket de inbegärts.

Motivering

Varje begäran om information skall i tillämpliga fall följa de gränser som uppställs av konfidentialiteten och de nationella tillsynsmyndigheternas exakta myndighetsutövning. Eljest kan uppgifterna från tillhandahållarna av posttjänster användas till förfång för en lojal konkurrens på den inre marknaden.

Ändringsförslag 17

ARTIKEL 1, LED 2, LED -A (nytt)
Artikel 2, led 2 (direktiv 97/67/EG)

 

(-a) Led 2 skall ersättas med följande:

 

’2. Postnät för den eller de som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster: den organisation och de medel av alla slag som den eller de som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster använder särskilt för att

 

– samla in postförsändelser som omfattas av skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster från inlämningsställen inom hela det territorium för vilket den eller de som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster utsetts,

 

– befordra och behandla dessa försändelser från postnätets inlämningsställe till utdelningscentralen,

 

– dela ut till de adresser som anges på försändelserna.’

(Samma ordalydelse som i direktiv 97/67/EG, med vissa tillägg.)

Motivering

Eftersom tillhandahållandet av de olika delarna av de samhällsomfattande tjänsterna kan anförtros en eller flera tillhandahållare (se ändrad artikel 4) vars offentliga eller privata status saknar betydelse, är det inte logiskt att hålla fast vid att det fortsättningsvis existerar ett ”allmänt” postnät. Det är lämpligare att hänvisa till postnätet för den eller de som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster.

Dessutom bör möjligheten att utse flera tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster för att täcka en del av det nationella territoriet föras in i definitionen.

Ändringsförslag 18

ARTIKEL 1, LED 2, LED -AA (nytt)
Artikel 2, led 3 (direktiv 97/67/EG)

 

(-aa) Led 3 skall ersättas med följande:

 

’3. Inlämningsställen: de fysiska anordningar, inbegripet brevlådor, som tillhandahålls allmänheten antingen på allmän plats eller i de lokaler som tillhör den eller de som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster, där postförsändelser kan avlämnas till dessa tillhandahållare.’

(Samma ordalydelse som i direktiv 97/67/EG, med vissa tillägg.)

Motivering

Eftersom tillhandahållandet av de olika delarna av de samhällsomfattande tjänsterna kan anförtros en eller flera tillhandahållare (se ändrad artikel 4) vars offentliga eller privata status saknar betydelse, är det inte logiskt att hålla fast vid att det fortsättningsvis existerar ett ”allmänt” postnät. Det är lämpligare att hänvisa till postnätet för den eller de som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster.

Ändringsförslag 19

ARTIKEL 1, LED 2, LED AA (nytt)
Artikel 2, led 7 (direktiv 97/67/EG)

 

(aa) Led 7 skall ersättas med följande:

 

’7. Brevförsändelse: en skriftlig underrättelse, inbegripet direktreklam, på vilket fysiskt medium som helst, vilken skall befordras till och överlämnas på den adress som avsändaren angivit på själva försändelsen eller dess omslag. Böcker, kataloger, tidningar och tidskrifter anses inte vara brevförsändelser.’

(Samma ordalydelse som i direktiv 97/67/EG, med vissa tillägg.)

Motivering

Genom att hänvisa till direktreklam signalerar man tydligt att särdragen för denna marknad inom postsektorn erkänns.

Ändringsförslag 20

ARTIKEL 1, LED 2, LED B
Artikel 2, led 8 (direktiv 97/67/EG)

(b) Punkt 8 skall utgå.

utgår

Ändringsförslag 21

ARTIKEL 1, LED 2, LED C
Artikel 2, led 20 (direktiv 97/67/EG)

’20. tjänster som tillhandahålls till enhetspris: posttjänster vars avgifter tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster anger i sina allmänna villkor för transporten av enskilda postförsändelser.’

’20. tjänster som tillhandahålls till enhetspris: posttjänster vars avgifter anges för insamling, sortering, transport och överlämnande av enskilda postförsändelser.’

Motivering

Förenkling av den nuvarande texten, vilket ökar säkerheten kring rättsläget. Begreppet enhetspris definieras oberoende av vilken operatör som tillhandahåller tjänsten och vilken typ av verksamhet den omfattar.

Ändringsförslag 22

ARTIKEL 1, LED 4
Artikel 4, punkt 1 (direktiv 97/67/EG)

1. Varje medlemsstat skall se till att tillhandahållandet av samhällsomfattande tjänster garanteras och skall meddela kommissionen vilka åtgärder som den har vidtagit för att fullgöra denna skyldighet. Den kommitté som inrättas enligt artikel 21 skall meddelas och övervaka utvecklingen av de åtgärder medlemsstaterna vidtar för att garantera tillhandahållandet av samhällsomfattande tjänster.

1. Varje medlemsstat skall se till att tillhandahållandet av samhällsomfattande tjänster garanteras och skall meddela kommissionen vilka åtgärder som den har vidtagit för att fullgöra denna skyldighet. Varje medlemsstat skall uppdra åt den nationella tillsynsmyndighet eller de nationella tillsynsmyndigheter den utsett att i detalj övervaka tillhandahållandet av tjänster. Vid behov får den behöriga myndigheten påföra föreskrifter för att garantera de samhällsomfattande tjänsterna, i enlighet med artikel 9 och i samråd med berörda parter. Den kommitté som inrättas enligt artikel 21 skall meddelas och övervaka utvecklingen av de åtgärder medlemsstaterna vidtar för att garantera tillhandahållandet av samhällsomfattande tjänster.

Motivering

Det är av yttersta vikt att garantera tillhandahållandet av samhällsomfattande tjänster. Därför har det sin betydelse att de nationella tillsynsmyndigheterna är ansvariga, inte bara för övervakningen av marknaden för posttjänster, utan också för att garantera tillhandahållandet av samhällsomfattande tjänster, genom att påföra föreskrifter till stöd för att det inrättas en inre marknad för posttjänster.

Ändringsförslag 23

ARTIKEL 1, LED 4
Artikel 4, punkt 2 (direktiv 97/67/EG)

2. Medlemsstaterna får välja att utse ett eller flera företag för att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster i hela landet eller delar därav och tillhandahålla olika delar av de samhällsomfattande tjänsterna. De skall därvid i överensstämmelse med gemenskapslagstiftningen bestämma och offentliggöra rättigheterna och skyldigheterna för dem som tillhandahåller de samhällsomfattande tjänsterna. Särskilt skall medlemsstaterna vidta åtgärder för att se till villkoren för utläggning av samhällsomfattande tjänster baseras på principerna om objektivitet, icke‑diskriminering, proportionalitet och minsta möjliga snedvridning av marknaden, och att företags uppdrag att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster är tidsbegränsat. Medlemsstaterna skall meddela kommissionen vilka tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster de utser.’

2. Medlemsstaterna får välja att utse ett eller flera företag för att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster i hela landet eller delar därav och tillhandahålla olika delar av de samhällsomfattande tjänsterna. De skall därvid i överensstämmelse med gemenskapslagstiftningen bestämma och offentliggöra rättigheterna och skyldigheterna för dem som tillhandahåller de samhällsomfattande tjänsterna. Särskilt skall medlemsstaterna vidta åtgärder för att se till villkoren för utläggning av samhällsomfattande tjänster baseras på principerna om objektivitet, icke‑diskriminering, proportionalitet och minsta möjliga snedvridning av marknaden, utan att kontinuiteten för de samhällsomfattande posttjänsterna påverkas, vilka är en garant för social och territoriell sammanhållning. Medlemsstaterna kan kräva att tillhandahållandet av de samhällsomfattande tjänsterna täcker hela landet. Medlemsstaterna skall meddela kommissionen vilka tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster de utser.’

Motivering

Med beaktande av geografin i vissa medlemsstater (bergsområden, glest befolkade landsbygdsområden etc.) kan det vara olämpligt att starta ett regionalt anbudsförfarande för tillhandahållandet av de samhällsomfattande posttjänsterna. Att tilldela flera regionala operatörer kontrakt för samhällsomfattande tjänster skulle utan tvekan få konsekvenser för kontinuiteten hos de allmänna posttjänsterna och för kvaliteten hos de tjänster som erbjuds konsumenterna, eftersom flera operatörer skulle handha transporten av brevförsändelser, särskilt när det gäller garantier i anslutning till befordringstiderna.

Ändringsförslag 24

ARTIKEL 1, LED 5A (nytt)
Artikel 5a (ny) (direktiv 97/67/EG)

 

(5a) Följande artikel 5a skall införas:

 

’Artikel 5a

 

Medlemsstaterna får besluta att inom det egna territoriet ge allmänheten tillgång till fler tjänster än dem som ingår i skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster.’

Motivering

Tillägget av denna artikel gör det möjligt för samtliga medlemsstater att ge tillhandahållarna av posttjänster i uppdrag att tillhandahålla ytterligare tjänster i allmänhetens intresse vid sidan av de samhällsomfattande posttjänsterna, såsom transport av tidningar och regional planering. Dessa uppgifter är oberoende av de samhällsomfattande tjänsterna och kan inte finansieras på samma sätt. En liknande bestämmelse finns i paketet om elektroniska kommunikationer.

Ändringsförslag 25

ARTIKEL 1, LED 6
Artikel 6, stycke 1 (direktiv 97/67/EG)

Medlemsstaterna skall vidta åtgärder för att säkerställa att användarna och företag som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster regelbundet ges tillräckligt utförlig och aktuell information om de särskilda egenskaper som de erbjudna samhällsomfattande tjänsterna har, särskilt vad gäller allmänna villkor för tillgång till dessa tjänster samt priser och nivån på kvalitetsnormerna. Denna information skall offentliggöras på lämpligt sätt.

Medlemsstaterna skall vidta åtgärder för att säkerställa att användarna och företag som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster regelbundet ges tillräckligt utförlig och aktuell information av tillhandahållarna av samhällsomfattande tjänster om de särskilda egenskaper som de erbjudna samhällsomfattande tjänsterna har, särskilt vad gäller allmänna villkor för tillgång till dessa tjänster samt priser och nivån på kvalitetsnormerna. Denna information skall offentliggöras på lämpligt sätt.

Ändringsförslag 26

ARTIKEL 1, LED 8
Artikel 7, punkt 1 (direktiv 97/67/EG)

1. Från och med den 1 januari 2009 får medlemsstaterna inte bevilja eller behålla exklusiva eller särskilda rättigheter för införande och tillhandahållande av posttjänster. Medlemsstaterna får finansiera tillhandahållandet av samhällsomfattande tjänster på något av de sätt som anges i punkterna 2, 3 och 4 eller på annat sätt som är förenligt med EG-fördraget.

1. Från och med den 1 januari 2009 får medlemsstaterna inte bevilja eller behålla exklusiva eller särskilda rättigheter såsom ett sätt att finansiera samhällsomfattande tjänster. Medlemsstaterna får finansiera tillhandahållandet av samhällsomfattande tjänster på något av de sätt som anges i punkterna 2, 3 och 4 eller en kombination av några sådana sätt eller på annat sätt som är förenligt med EG-fördraget.

Motivering

Här klarläggs det varför exklusiva eller särskilda rättigheter avskaffas. Det handlar alltså inte om exklusiva eller särskilda rättigheter att tillhandahålla posttjänster utan om exklusiva eller särskilda rättigheter som ett sätt att finansiera samhällsomfattande tjänster. Dessutom är posttjänster ett mycket mer omfattande begrepp än begreppet ”samhällsomfattande tjänster”. Slutligen stämmer den nya ordalydelsen överens med titeln till kapitel 3 (Finansiering av samhällsomfattande tjänster) och den lydelse som använts i skäl 17.

Ändringsförslag 27

ARTIKEL 1, LED 8
Artikel 7, punkt 4 (direktiv 97/67/EG)

4. Om nettokostnaden fördelas enligt punkt 3 b, får medlemsstaterna inrätta en kompensationsfond som får finansieras av avgifter från tillhandahållare och/eller användare och som för detta ändamål förvaltas av ett av förmånstagaren eller förmånstagarna oberoende organ. Medlemsstaterna får som villkor för att bevilja tillhandahållare tillstånd enligt artikel 9.2 kräva att de lämnar ett ekonomiskt bidrag till denna fond eller fullgör skyldigheter beträffande samhällsomfattande tjänster. Endast de tjänster som anges i artikel 3 får finansieras på detta sätt.

4. Om nettokostnaden fördelas enligt punkt 3 b, får medlemsstaterna inrätta en kompensationsfond som får finansieras av avgifter från tillhandahållare och/eller användare och som för detta ändamål förvaltas av ett av förmånstagaren eller förmånstagarna oberoende organ. Medlemsstaterna skall undanta dem som använder tjänster som tillhandahålls mot enhetspristaxa från att bidra till kompensationsfonden. Medlemsstaterna får som villkor för att bevilja tillhandahållare tillstånd enligt artikel 9.2 kräva att de lämnar ett ekonomiskt bidrag till denna fond eller fullgör skyldigheter beträffande samhällsomfattande tjänster. Endast de tjänster som anges i artikel 3 får finansieras på detta sätt.

Motivering

Enskilda konsumenter och små och medelstora företag bör inte delta direkt i att finansiera kompensationsfonden, eftersom detta kan innebära att de belastas överhövan för att det tillhandahålls samhällsomfattande tjänster till dem.

Ändringsförslag 28

ARTIKEL 1, LED 10
Artikel 9, punkt 2, stycke 2, strecksats 2 (direktiv 97/67/EG)

– om nödvändigt innebära krav på de berörda tjänsternas kvalitet, tillgänglighet och utförande,

– om nödvändigt innebära bland annat krav på de berörda tjänsternas kvalitet, tillgänglighet och utförande,

Motivering

Det bör klargöras att medlemsstaterna har möjlighet att inrätta tillståndssystem som gör det möjligt för tillhandahållarna av posttjänster att välja mellan att fullgöra en eller flera skyldigheter att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster och att ekonomiskt bidra till att tillhandahållaren av samhällsomfattande tjänster fullgör dessa skyldigheter. Detta skulle skapa större rättssäkerhet för de medlemsstater som önskar införa ”pay or play”-system.

Medlemsstaterna bör likaså ha möjlighet att inrätta tillståndssystem som är anpassade till specifika nationella förhållanden.

Ändringsförslag 29

ARTIKEL 1, LED 10
Artikel 9, punkt 2, stycke 2, strecksats 3a (ny) (direktiv 97/67/EG)

 

– tillåta tillhandahållarna av posttjänster att välja mellan skyldigheten att tillhandahålla en eller flera delar av de samhällsomfattande tjänsterna eller bidra till den delningsmekanism som avses i artikel 7 för finansiering av tillhandahållandet av dessa delar.

Motivering

Det bör klargöras att medlemsstaterna har möjlighet att inrätta tillståndssystem som gör det möjligt för tillhandahållarna av posttjänster att välja mellan att fullgöra en eller flera skyldigheter att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster och att ekonomiskt bidra till att tillhandahållaren av samhällsomfattande tjänster fullgör dessa skyldigheter. Detta skulle skapa större rättssäkerhet för de medlemsstater som önskar införa ”pay or play”-system.

Medlemsstaterna bör likaså ha möjlighet att inrätta tillståndssystem som är anpassade till specifika nationella förhållanden.

Ändringsförslag 30

ARTIKEL 1, LED 10
Artikel 9, punkt 2, stycke 3, strecksats 2 (direktiv 97/67/EG)

– för samma kvalitet, tillgänglighet och utförande samtidigt ålägga en tjänsteproducent både samhällsomfattande tjänster och ekonomiska bidrag till ett fördelningssystem,

– för samma kvalitet, tillgänglighet och utförande samtidigt ålägga en tjänsteproducent både samhällsomfattande tjänster och ekonomiska bidrag till ett fördelningssystem för dessa förpliktelser,

Motivering

För att skapa den rättssäkerhet som krävs för att införa ett proportionellt tillståndssystem och en mekanism för kostnadsfördelning som är förenlig med bestämmelserna i fördraget är det nödvändigt att precisera att det bidrag som tillhandahållarna av posttjänsterna ger denna mekanism endast kan användas till att finansiera kostnader för att fullgöra samma skyldighet att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster som de skulle ha varit tvungna att fullgöra.

Ändringsförslag 31

ARTIKEL 1, LED 14, LED A
Artikel 12, strecksats 1 (direktiv 97/67/EG)

’- Priserna måste vara rimliga och ge alla användare möjlighet att få tillgång till de tjänster som tillhandahålls. Medlemsstaterna får behålla eller införa fria posttjänster för blinda och synskadade personer.’

’– Priserna måste vara rimliga och ge alla användare möjlighet att få tillgång till de tjänster som tillhandahålls, oavsett geografiskt läge och mot bakgrund av specifika nationella förhållanden. Medlemsstaterna skall offentliggöra reglerna och kriterierna för att garantera rimliga priser på nationell nivå. Nationella tillsynsmyndigheter skall övervaka alla prisändringar och regelbundet offentliggöra rapporter. Medlemsstaterna skall garantera att fria posttjänster erbjuds blinda och synskadade personer.’

Motivering

Jämsides med fysisk och geografisk tillgång är priset på de samhällsomfattande posttjänsterna en nyckel för att garantera tillgången till dessa tjänster. Rimliga priser bör därför tryggas genom att de nationella tillsynsmyndigheterna övervakar situationen och vidtar åtgärder för att posttjänsterna skall vara tillgängliga även i framtiden.

Ändringsförslag 32

ARTIKEL 1, LED 14, LED B
Artikel 12, strecksats 2 (direktiv 97/67/EG)

’- Priserna skall vara kostnadsrelaterade och bidra till effektivitetsvinster. Om allmänintresset så kräver, får medlemsstaterna besluta att en enhetlig taxa skall gälla inom hela det nationella territoriet eller andra medlemsstaters territorium, vilket skall gälla tjänster till enhetspris och andra försändelser.’

’– Priserna skall vara kostnadsrelaterade och bidra till effektivitetsvinster. Tillhandahållarna av de samhällsomfattande tjänsterna kan anpassa sina avgifter inom området för samhällsomfattande tjänster för att svara på efterfrågan på olika marknader och beakta olika kostnader och konkurrensnivåer.

 

Om allmänintresset så kräver, får medlemsstaterna besluta att en enhetlig taxa skall gälla inom hela det nationella territoriet eller andra medlemsstaters territorium, vilket skall gälla t.ex. tjänster till enhetspris och andra försändelser.’

Motivering

I en allt mer konkurrensutsatt miljö bör tillhandahållaren av de samhällsomfattande tjänsterna i prissättningen av de samhällsomfattande tjänsterna finna en jämvikt mellan kostnadsorienterade avgifter och efterfrågeelasticiteten för att kunna klara av konkurrensen på de mest konkurrensutsatta sektorerna på marknaden.

Ändringsförslag 33

ARTIKEL 1, LED 14BB (nytt)
Artikel 12, strecksats 2b (ny) (direktiv 97/67/EG)

 

(bb) Efter strecksats 2a skall följande strecksats införas:

 

’– Införandet av en enhetlig taxa i enlighet med föregående punkt utesluter inte att den eller de som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster har rätt att frivilligt tillämpa enhetliga avgifter och ingå individuella avtal om priser med kunder.’

(Samma ordalydelse som i direktiv 97/67/EG, med vissa tillägg.)

Motivering

Det är viktigt att göra det möjligt för tillhandahållarna av de samhällsomfattande tjänsterna att även i fortsättningen frivilligt kunna tillämpa enhetliga priser i den mån de är kostnadsorienterade.

Ändringsförslag 34

ARTIKEL 1, LED 15
Artikel 14, punkt 1 (direktiv 97/67/EG)

1. Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att se till att tillhandahållarna av samhällsomfattande tjänster upprättar sin redovisning i enlighet med bestämmelserna i denna artikel.

1. När en medlemsstat inrättar något av de finansieringssystem som avses i artiklarna 7.2, 7.3 eller 7.4 på begäran av tillhandahållaren av samhällsomfattande tjänster skall denna vidta nödvändiga åtgärder för att se till att redovisningen sker i enlighet med bestämmelserna i denna artikel.

Motivering

It seems reasonable to require a universal service provider which receives financing to present a separate set of accounts clearly distinguishing the universal service products.

In the absence of a reserved sector, separate accounting is still useful in cases where other funding mechanisms are put in place (compensation funds, public subsidies, direct taxation), in order to ensure that the funding received genuinely reflects the net cost of the universal service.

On the other hand, where a reserved sector exists, it is logical to retain separate accounting to permit checking for cross-subsidies.

Ändringsförslag 35

ARTIKEL 1, LED 15
Artikel 14, punkt 3, led b, led iiia (nytt) (direktiv 97/67/EG)

 

(iiia) Gemensamma kostnader som är nödvändiga för att tillhandahålla både samhällsomfattande tjänster och icke samhällsomfattande tjänster får inte enbart hänföras till de samhällsomfattande tjänsterna. Samma kostnadsdrivande faktorer måste tillämpas på både samhällsomfattande tjänster och icke samhällsomfattande tjänster.

Motivering

Some Member States allow the incumbent universal service operators to allocate all common costs – or a significant share thereof – to the universal services although, by their nature, these costs are necessary to provide both universal services and non-universal services. Such practices will artificially increase the cost of universal services, which can lead to increased financing and increased postal tariffs. Furthermore, such practices will reduce the costs of non-universal services. This in turn allows the incumbent universal service operators to significantly lower the prices of these services, to the detriment of competition in this market. Therefore, common costs must be allocated in a non-discriminatory manner.

Ändringsförslag 36

ARTIKEL 1, LED 15
Artikel 14, punkt 7 (direktiv 97/67/EG)

7. Detaljerade uppgifter om redovisningen enligt dessa system skall på begäran i förtrolighet tillhandahållas den nationella tillsynsmyndigheten och kommissionen.

7. Detaljerade uppgifter om redovisningen enligt dessa system skall på begäran i förtrolighet och i enlighet med villkoren i artikel 22a tillhandahållas den nationella tillsynsmyndigheten och kommissionen.

Motivering

Man bör precisera de villkor enligt vilka de detaljerade redovisningsuppgifterna skall överlämnas till den nationella tillsynsmyndigheten i enlighet med den nya artikeln 22a.

Ändringsförslag 37

ARTIKEL 1, LED 16
Artikel 19, stycke 1 (direktiv 97/67/EG)

Medlemsstaterna skall säkerställa att posttjänstföretag har förfaranden som är öppna för insyn, enkla och föga kostsamma för att handlägga postanvändarnas klagomål, i synnerhet när det gäller förlust, stöld eller skada eller när kvalitetsnormerna för tjänsterna inte följs (inklusive förfaranden för att fastställa ansvaret i de fall där mer än en operatör är inblandad).

Medlemsstaterna skall säkerställa att tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster och företag som tillhandahåller andra posttjänster har förfaranden som är öppna för insyn, enkla och föga kostsamma för att handlägga postanvändarnas klagomål, i synnerhet när det gäller förlust, stöld eller skada eller när kvalitetsnormerna för tjänsterna inte följs (inklusive förfaranden för att fastställa ansvaret i de fall där mer än en operatör är inblandad).

Ändringsförslag 38

ARTIKEL 1, LED 16
Artikel 19, stycke 3 (direktiv 97/67/EG)

Medlemsstaterna skall också uppmuntra utvecklingen av förfaranden utanför domstol för att reglera tvister mellan posttjänstföretag och konsumenter.

Medlemsstaterna skall också uppmuntra utvecklingen av förfaranden utanför domstol för att reglera tvister mellan posttjänstföretag och konsumenter. Vid klagomål från postanvändare enligt det första stycket skall bevisbördan ligga på tillhandahållarna av posttjänster, i synnerhet när det gäller förlust, stöld eller skada.

Ändringsförslag 39

ARTIKEL 1, LED 16
Artikel 19, stycke 4 (direktiv 97/67/EG)

Utan att det påverkar andra möjligheter att överklaga eller få gottgörelse enligt nationell lagstiftning och gemenskapslagstiftning, skall medlemsstaterna säkerställa att användarna enskilt eller, om nationell lag så tillåter, tillsammans med användar- och/eller konsumentorganisationer, får vända sig till den behöriga nationella myndigheten i de fall där användarnas klagomål mot företag som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster inte har lösts på en tillfredsställande sätt.

Utan att det påverkar andra möjligheter att överklaga eller få gottgörelse enligt nationell lagstiftning och gemenskapslagstiftning, skall medlemsstaterna säkerställa att användarna enskilt eller, om nationell lag så tillåter, tillsammans med användar- och/eller konsumentorganisationer, får vända sig till den behöriga nationella myndigheten i de fall där användarnas klagomål mot tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster och mot företag som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster inte har lösts på en tillfredsställande sätt.

Ändringsförslag 40

ARTIKEL 1 LED 16A (nytt)
Artikel 20, stycke 2 (direktiv 97/67/EG)

 

(16a) Artikel 20 andra stycket skall ersättas med följande:

 

’Uppdraget att fastställa tekniska standarder som är tillämpliga inom postsektorn skall ges till Europeiska standardiseringskommittén på grundval av de mandat den fått från den kommitté som avses i artikel 21 i detta direktiv och de tidsfrister denna har uppställt, enligt principerna i rådets direktiv 83/189/EEG av den 28 mars 1983 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter.’

(Samma ordalydelse som i direktiv 97/67/EG, med vissa tillägg.)

Motivering

Det finns fortfarande skillnader mellan tekniska standarder för posttjänster i medlemsstaterna på grund av att standardiseringsprocessen är långsam. Det nuvarande kommittéförfarandet är visserligen lämpligt, men från och med nu bör det införas tidsfrister för fastställandet av standarder.

Ändringsförslag 41

ARTIKEL 1, LED 16B (nytt)
Artikel 20, stycke 3 (direktiv 97/67/EG)

 

(16b) Artikel 20 tredje stycket skall ersättas med följande:

 

’Detta arbete skall genomföras med beaktande av eventuellt tillgängliga harmoniseringsåtgärder som antagits på internationell nivå, i synnerhet dem som har beslutats inom Världspostföreningen.’

(Samma ordalydelse som i direktiv 97/67/EG, med vissa tillägg.)

Motivering

Det finns fortfarande skillnader mellan tekniska standarder för posttjänster i medlemsstaterna på grund av att standardiseringsprocessen är långsam. Det nuvarande kommittéförfarandet är visserligen lämpligt, men från och med nu bör det införas tidsfrister för fastställandet av standarder.

Ändringsförslag 42

ARTIKEL 1, PUNKT 18
Artikel 22, punkt 2, stycke 2 (direktiv 97/67/EG)

 

De nationella tillsynsmyndigheterna får anordna offentliga utfrågningar om tillhandahållandet av samhällsomfattande tjänster. Dessa utfrågningar skall stå öppna för intressenterna och bygga på principerna om öppenhet, insyn och icke‑diskriminering.

 

Kommissionen skall i sin regelbundet återkommande rapport till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av detta direktiv se efter om det ytterligare behöver utvecklas en europeisk tillsynsmyndighet för posttjänster.

Medlemsstaternas nationella tillsynsmyndigheter skall arbeta i nära samråd och erbjuda ömsesidigt bistånd för att underlätta tillämpandet av detta direktiv.

Medlemsstaternas nationella tillsynsmyndigheter skall därför arbeta i nära samråd och erbjuda ömsesidigt bistånd för att underlätta tillämpandet av detta direktiv.

Motivering

Kommissionen bör undersöka vilka befogenheter en europeisk tillsynsmyndighet kunde ha och hur den borde fungera, för att kunna bli ett ställe där de nationella tillsynsmyndigheterna utväxlar åtgärder för samarbete i förvaltningsfrågor och för riktmärkning och samtidigt kunna gå kommissionen till handa med råd i tekniska angelägenheter och om bättre genomförande av gemenskapslagstiftningen på nationell nivå och bättre övervakning av att den efterlevs. Liknande system finns redan inom telekommunikations-, finans- och energisektorn.

Ändringsförslag 43

ARTIKEL 1, LED 20
Artikel 22a, punkt 2 (direktiv 97/67/EG)

2. Företagen skall på begäran lämna sådana uppgifter utan dröjsmål, inom de tidsramar och på den detaljnivå som den nationella tillsynsmyndigheten anger. De uppgifter som den nationella tillsynsmyndigheten begär in skall stå i proportion till fullgörandet av dess uppdrag. Den nationella tillsynsmyndigheten skall redovisa de skäl som motiverar dess begäran om uppgifter

2. Alla företag skall på begäran lämna sådana uppgifter utan dröjsmål och, vid behov, med aktning för konfidentialiteten, inom de tidsramar och på den detaljnivå som den nationella tillsynsmyndigheten anger. De uppgifter som den nationella tillsynsmyndigheten begär in skall stå i proportion till fullgörandet av dess uppdrag och de får användas endast för det ändamål för vilket de inbegärts. Den nationella tillsynsmyndigheten skall redovisa de skäl som motiverar dess begäran om uppgifter

Motivering

Varje begäran om information skall i tillämpliga fall följa de gränser som uppställs av konfidentialiteten och de nationella tillsynsmyndigheternas exakta myndighetsutövning. Eljest kan uppgifterna från tillhandahållarna av posttjänster användas till förfång för en lojal konkurrens på den inre marknaden.

Ändringsförslag 44

ARTIKEL 1, LED 21
Artikel 23 (direktiv 97/67/EG)

Kommissionen skall vart tredje år, och första gången senast den 31 december 2011, till Europaparlamentet och rådet överlämna en rapport om tillämpningen av detta direktiv, inklusive relevant information om såväl tjänsternas kvalitet som utvecklingen inom sektorn, särskilt beträffande de tekniska aspekterna och de ekonomiska och sociala mönstren och sysselsättningsmönstren. Denna rapport skall vid behov åtföljas av förslag till Europaparlamentet och rådet.’

Med beaktande av bestämmelserna i artikel 7 skall kommissionen vart tredje år, och första gången senast den 31 december 2011, till Europaparlamentet och rådet överlämna en rapport om tillämpningen av detta direktiv, inklusive relevant information om såväl tjänsternas kvalitet som utvecklingen inom sektorn, särskilt beträffande de tekniska aspekterna och de ekonomiska och sociala mönstren och sysselsättningsmönstren. Denna rapport skall vid behov åtföljas av förslag till Europaparlamentet och rådet.’

Ändringsförslag 45

ARTIKEL 1, LED 21
Artikel 23, stycke 1a (nytt) (direktiv 97/67/EG)

 

Kommissionen skall senast det datum då detta direktiv träder i kraft utfärda riktlinjer för kostnadsredovisningssystemen och för tillämpningen av den eller de metoder som valts för att finansiera de samhällsomfattande tjänsterna, i synnerhet med beaktande av konkurrensreglerna och bestämmelserna om statligt stöd.

Motivering

The current Notice from the Commission on the Application of the Competition Rules to the Postal Sector (OJ 1998 C 39, p. 2) is no longer up-to-date. Since the adoption of the 1998 Notice, important developments have taken place in the case-law of the European Court of Justice and the decisional practice of the Commission, both in relation to the rules on State aid and the rules on competition.

In order to increase legal certainty and to facilitate investment decisions of all postal operators, the Commission should set out, by way of a revised Notice or any other interpretative guidance, the approach the Commission intends to take when applying the State aid and competition rules in the postal sector. Guidance on the cost allocation principles set out in Article 14(3) is particularly warranted.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Fullbordandet av den inre marknaden för gemenskapens posttjänster

Referensnummer

KOM(2006)0594 – C6-0354/2006 – 2006/0196(COD)

Ansvarigt utskott

TRAN

Yttrande

       Tillkännagivande i kammaren

IMCO

14.11.2006

 

 

 

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Konstantinos Hatzidakis

19.12.2006

 

Behandling i utskott

1.3.2007

11.4.2007

23.4.2007

 

Antagande

8.5.2007

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

21

17

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Rosa Díez González, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Malcolm Harbour, Pierre Jonckheer, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Arlene McCarthy, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Guido Podestà, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Alexander Stubb, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Wolfgang Bulfon, Jean-Claude Fruteau, Konstantinos Hatzidakis, Filip Kaczmarek, Othmar Karas, Manuel Medina Ortega, Pier Antonio Panzeri, Olle Schmidt, Søren Bo Søndergaard, Marc Tarabella, Anja Weisgerber

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Philip Bushill-Matthews, Gabriele Albertini, Horia-Victor Toma, Sophia in ‘t Veld, Anne Van Lancker, Zdzisław Zbigniew Podkański, Yannick Vaugrenard, Reinhard Rack

YTTRANDE från utskottet för regional utveckling (7.5.2007)

till utskottet för transport och turism

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 97/67/EG beträffande fullständigt genomförande av gemenskapens inre marknad för posttjänster
(KOM(2006)0594 – C6‑0354/2006 – 2006/0196(COD))

Föredragande: Richard Seeber

KORTFATTAD MOTIVERING

Under 1990-talet började EU stegvis liberalisera posttjänsterna. I detta sammanhang är liberaliseringen inte något självändamål, utan ett instrument för att öka effektiviteten och förbättra kvaliteten inom postsektorn. På så sätt hoppas EU få tillväxtimpulser inom sektorn för posttjänster som kan stimulera den gränsöverskridande handeln och särskilt nya former som den elektroniska handeln.

Kommissionens förslag[1] syftar till att avsluta denna process genom att liberalisera det monopoliserade området för brevförsändelser under 50 gram och därmed fullborda den inre marknaden för posttjänster. Genom direktivet skall det fastställas en rättslig ram som å ena sidan skapar lojal och fullständig konkurrens och å andra sidan garanterar välfungerande samhällsomfattande tjänster till rimliga priser.

Välfungerande samhällsomfattande tjänster är av särskild betydelse för den sociala och territoriella sammanhållningen. I lättillgängliga områden med hög befolkningstäthet kan man förvänta sig att den ökade konkurrensen får priserna på posttjänster att sjunka. Nya konkurrenter kommer sannolikt att koncentrera sig på dessa attraktiva marknadssegment. Liberaliseringen får emellertid inte ske på bekostnad av avlägsna områden med lägre befolkningstäthet, som i allmänhet också hör till EU:s ekonomiskt mindre utvecklade områden. Liksom konsumenter med mindre inflytande på marknaden såsom blinda och synskadade personer, bör dessa områden också kunna ta del av liberaliseringens effektivitetsvinster. Särskilt i avlägsna områden med lägre befolkningstäthet kan posttjänsterna kompensera för geografiska nackdelar, t.ex. genom att postorderhandeln via Internet utvecklas. Därför är tjänsterna speciellt viktiga för den territoriella sammanhållningen.

I direktivet bör det således anföras mer detaljerade bestämmelser som garanterar en hög kvalitet och rimliga priser för alla. Man måste se till att nya tjänsteleverantörer kan uppfylla de kvalitetskrav som gällt hittills. Minimistandarder för inlämningsställen för posttjänster i hela EU är lika nödvändiga som skyldigheten att bibehålla enhetliga avgifter för brevförsändelser i en medlemsstat och inom EU, som är den tjänst som privata konsumenter samt små och medelstora företag oftast utnyttjar.

De samhällsomfattande tjänsterna kan i framtiden erbjudas av en eller flera tillhandahållare, för en del av en medlemsstats territorium eller för hela dess territorium. Förslaget omfattar en hög grad av flexibilitet för medlemsstaterna när det gäller finansieringen av de samhällsomfattande tjänsterna. Medlemsstaterna kan välja mellan ett antal redan befintliga, men delvis ännu inte tillräckligt välfungerande finansieringsmekanismer. De kan även välja olika kombinationer eller tillämpa alternativa metoder om dessa inte strider mot gemenskapslagstiftningen. Det enda man bör undvika är att finansiera samhällsomfattande tjänster genom skattemedel på grundval av en offentlig kompensationsfond, eftersom syftet med liberaliseringen var att göra postsektorn ekonomiskt mer lönsam och att avveckla det statliga stödet. Att stödja de samhällsomfattande tjänsterna med skattemedel, vilket hittills har gjorts med korssubventioneringar, strider också mot den europeiska konkurrenspolitikens mål att avveckla det statliga stödet inom unionen.

Det är klart att det fortfarande bör fattas många beslut då direktivet genomförs, särskilt om finansieringen av de samhällsomfattande tjänsterna. Eftersom direktivet har så stor betydelse för den sociala och territoriella sammanhållningen bör man se till att denna dimension beaktas tillräckligt vid genomförandet. Detta kan säkras endast genom att man särskilt analyserar följderna för den sociala och territoriella sammanhållningen och att den regionala och lokala nivån involveras på lämpligt sätt i genomförandet.

Postsektorn har en speciell sysselsättningspolitisk betydelse i mindre utvecklade områden. Därför är det just för dessa områden viktigt att det skapas arbetstillfällen av hög kvalitet. En rättvis konkurrens kan utvecklas mellan leverantörerna enbart om olika tillhandahållare av posttjänster erbjuder enhetliga arbetsvillkor. I detta avseende bör förslaget till direktiv kompletteras, så att relevanta bestämmelser kan införas i medlemsstaterna.

Det enda sättet att garantera att fullbordandet av den inre marknaden för posttjänster inte äventyrar den sociala och territoriella sammanhållningen är att man vidtar relevanta åtgärder för att trygga de samhällsomfattande tjänsterna på sikt samt ledsagande åtgärder för att säkra en lojal konkurrens. Hit hör enhetliga tidsfrister för den fullständiga avregleringen i EU.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för transport och turism att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslag[2]Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1

SKÄL 3

(3) I artikel 16 i EG-fördraget betonas den roll som tjänster av allmänt ekonomiskt intresse har för unionens gemensamma värderingar och deras roll när det gäller att främja social och territoriell sammanhållning. Vidare anges att det är viktigt att sörja för att sådana tjänster utförs på grundval av principer och villkor som gör det möjligt att fullgöra tjänsternas syften.

(3) I artikel 16 i EG-fördraget betonas den roll som tjänster av allmänt ekonomiskt intresse har för unionens gemensamma värderingar och deras roll när det gäller att främja social och territoriell sammanhållning. Vidare anges att det är viktigt att sörja för att sådana tjänster utförs på grundval av principer och villkor som gör det möjligt att fullgöra tjänsternas syften. Dessa principer och villkor bör definieras inom ramen för ett samrådsförfarande med konsumentorganisationer samt regionala och lokala myndigheter.

Motivering

Including and consulting with consumer organisations and regional and local authorities are particularly important, above all in the preparatory phase, if the services are to function properly. The bodies that are consulted have practical experience and expertise in the field, which are very valuable for organising the services. Experience from other policy areas such as EU regional policy, has shown that including the relevant partners in all phases of planning and implementation made the policies more effective. It is particularly important to take account of regional and local authorities here because of the effects of postal services on territorial cohesion.

Ändringsförslag 2

SKÄL 3A (nytt)

 

(3a) Posttjänsterna utgör ett viktigt instrument för kommunikation och utbyte av information och är därför av stor betydelse för målet att uppnå social, ekonomisk och territoriell sammanhållning i Europeiska unionen.

Motivering

Posttjänsterna bidrar i stor utsträckning till den ekonomiska utvecklingen i både stads- och landsbygdsområdena och utgör därför en viktig sammanhållningsfaktor i dessa områden.

Ändringsförslag 3

SKÄL 4

(4) Åtgärderna på området bör utformas så att gemenskapens uppgifter enligt artikel 2 i EG-fördraget fullgörs, nämligen att främja en harmonisk, väl avvägd och hållbar utveckling av näringslivet inom gemenskapen som helhet, en hög nivå i fråga om sysselsättning och socialt skydd, en hållbar och icke-inflatorisk tillväxt, en hög grad av konkurrenskraft och ekonomisk konvergens, en höjning av levnadsstandarden och livskvaliteten samt ekonomisk och social sammanhållning och solidaritet mellan medlemsstaterna.

(4) Åtgärderna på området bör utformas så att gemenskapens uppgifter enligt artikel 2 i EG-fördraget fullgörs, nämligen att främja en harmonisk, väl avvägd och hållbar utveckling av näringslivet inom gemenskapen som helhet, en hög nivå i fråga om sysselsättning och socialt skydd, en hållbar och icke-inflatorisk tillväxt, en hög grad av konkurrenskraft och ekonomisk konvergens, en hög nivå i fråga om miljöskydd och förbättring av miljökvaliteten, en höjning av levnadsstandarden och livskvaliteten samt ekonomisk och social sammanhållning och solidaritet mellan medlemsstaterna.

Motivering

I artikel 2 i EG-fördraget anges det uttryckligen att också miljöskydd och förbättring av miljökvaliteten hör till gemenskapens uppgifter. Eftersom tillhandahållandet av posttjänster och framför allt transporterna påverkar miljösektorn bör man för miljöskyddets skull ta med dessa tillägg i skälen.

Ändringsförslag 4

SKÄL 6

(6) I Europaparlamentets resolution av den 2 februari 2006 betonades att effektiva posttjänster är mycket viktiga för det ekonomiska och sociala livet och att de spelar en viktig roll inom Lissabonstrategin. Det påpekades att reformerna hittills lett till en mycket positiv utveckling inom postsektorn, tillsammans med förbättrad kvalitet, ökad effektivitet och en mer kundstyrd service.

(6) I Europaparlamentets resolution av den 2 februari 2006 betonades att effektiva posttjänster är mycket viktiga för det ekonomiska och sociala livet och att de spelar en viktig roll inom Lissabonstrategin. Det påpekades att reformerna hittills lett till en mycket positiv utveckling inom postsektorn, tillsammans med förbättrad kvalitet, ökad effektivitet och en mer kundstyrd service. Med tanke på att skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster ibland utvecklats på mycket olika sätt i medlemsstaterna, uppmanade parlamentet i denna resolution kommissionen att när den utarbetar sin prognosstudie särskilt koncentrera sig på de samhällsomfattande tjänsternas kvalitet och den framtida finansieringen av dem och att inom ramen för studien föreslå en definition, ett tillämpningsområde och lämplig finansiering för de samhällsomfattande tjänsterna.

Motivering

Det är nödvändigt att komma ihåg de mycket konkreta krav som Europaparlamentet ställde på kommissionen i sin resolution av den 2 februari 2006 om tillämpningen av postdirektivet då kommissionen skall inleda sitt arbete med prognosstudien.

Ändringsförslag 5

SKÄL 7

(7) I enlighet med direktiv 97/67/EG har en prognosstudie genomförts som för varje medlemsstat bedömer konsekvenserna för de samhällsomfattande tjänsterna av att den inre marknaden för postsektorn genomförs fullt ut år 2009. Kommissionen har också gjort en noggrann genomgång av postsektorn inom gemenskapen, bl.a. i form av beställda studier av den ekonomiska, sociala och tekniska utvecklingen inom denna sektor. Den har även gett berörda parter goda möjligheter att yttra sig.

(7) I enlighet med direktiv 97/67/EG har en prognosstudie genomförts som för varje medlemsstat bedömer konsekvenserna för de samhällsomfattande tjänsterna av att den inre marknaden för postsektorn genomförs fullt ut år 2009. Kommissionen har också gjort en genomgång av postsektorn inom gemenskapen, bl.a. i form av beställda studier av den ekonomiska, sociala och tekniska utvecklingen inom denna sektor. Den har även gett berörda parter goda möjligheter att yttra sig. Det krävs dock ett mer omfattande samråd med de berörda parterna för att man skall kunna förstå konsekvenserna för den sociala och territoriella sammanhållningen av ett fullständigt genomförande av den inre marknaden för posttjänster.

Motivering

Med hänsyn till den stora utmaning som det fullständiga genomförandet av den inre marknaden för posttjänster innebär, bör kommissionen mer ingående undersöka liberaliseringens konsekvenser för den sociala och territoriella sammanhållningen.

Ändringsförslag 6

SKÄL 8

(8) Enligt prognosstudien kan det grundläggande målet säkerställas till 2009, nämligen att på lång sikt garantera samhällsomfattande tjänster som motsvarar de kvalitetsnormer medlemsstaterna definierat i enlighet med direktiv 97/67/EG, utan att ett monopoliserat område skulle behövas.

(8) Enligt prognosstudien, och särskilt med hänsyn till de alternativa finansieringsmöjligheterna, kan det grundläggande målet, nämligen att på lång sikt garantera samhällsomfattande tjänster som motsvarar de kvalitetsnormer medlemsstaterna definierat i enlighet med direktiv 97/67/EG, inte säkras i hela gemenskapen till 2009 utan att ett monopoliserat område upprätthålls i de medlemsstater där ett sådant finansieringssystem är nödvändigt.

Motivering

Så länge som kommissionen inte gjort en noggrann genomgång av systemen för finansiering av de samhällsomfattande tjänsterna, och med tanke på de svårigheter som vissa medlemsstater har, kan ett monopoliserat område inte uteslutas som finansieringssystem för dessa tjänster.

Ändringsförslag 7

SKÄL 9

(9) Den successiva och gradvisa konkurrensutsättningen av postmarknaderna har gett tillhandahållarna av samhällsomfattande tjänster tillräckligt med tid att vidta nödvändiga moderniserings- och omstruktureringsåtgärder för att göra dem långsiktigt bärkraftiga med de nya marknadsvillkoren. Den har också gjort det möjligt för medlemsstaterna att anpassa sina tillsynssystem till en öppnare miljö. Medlemsstaterna kan också utnyttja införlivandeperioden, liksom den ansenliga tid som krävs för att införa effektiv konkurrens, till att vid behov ytterligare modernisera och omstrukturera tillhandahållarna av samhällsomfattande tjänster.

(9) Den successiva och gradvisa konkurrensutsättningen av postmarknaderna har inte gett alla tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster tillräckligt med tid att vidta nödvändiga moderniserings- och omstruktureringsåtgärder för att göra dem långsiktigt bärkraftiga med de nya marknadsvillkoren. Den har heller inte gjort det möjligt för alla medlemsstater att anpassa sina tillsynssystem till en öppnare miljö. Med tanke på den tid som krävs för att införa konkurrens på lika villkor och för att vid behov ytterligare modernisera och omstrukturera tillhandahållarna av samhällsomfattande tjänster, får de medlemsstater som anser det nödvändigt utnyttja möjligheten att skjuta upp tidsfristen 2009 för fullbordandet av den inre marknaden.

Motivering

Så länge som kommissionen inte gjort en noggrann genomgång av systemen för finansiering av de samhällsomfattande tjänsterna, och med tanke på de svårigheter som vissa medlemsstater har, kan ett monopoliserat område inte uteslutas som finansieringssystem för dessa tjänster.

Ändringsförslag 8

SKÄL 10

(10) Prognosstudien visar att det monopoliserade området inte längre bör föredras vid finansieringen av samhällsomfattande tjänster. Denna bedömning utgår från gemenskapens och medlemsstaternas intressen av att införa den inre marknaden, av dess förmåga att skapa tillväxt och sysselsättning och av att garantera tillhandahållandet av effektiva tjänster av allmänt ekonomiskt intresse för alla användare. Det är därför lämpligt att bekräfta att den inre marknaden för posttjänster helt skall införas den 1 januari 2009.

(10) Prognosstudien visar att det monopoliserade området inte längre bör föredras vid finansieringen av samhällsomfattande tjänster. Denna bedömning utgår från gemenskapens och medlemsstaternas intressen av att införa den inre marknaden, av dess förmåga att skapa tillväxt och sysselsättning och av att garantera tillhandahållandet av effektiva tjänster av allmänt ekonomiskt intresse för alla användare. Studien utvärderade emellertid inte effekterna av liberaliseringen av postmarknaden på den sociala och territoriella sammanhållningen. Det starka symboliska värde som dessa tjänster av allmänt ekonomiskt intresse har innebär att de kommande etapperna i liberaliseringen av marknaden måste förberedas noga.

Motivering

Den fullständiga liberaliseringen av marknaden bör skjutas upp tills studier och konsekvensbedömningar av följderna för den sociala och territoriella sammanhållningen har genomförts.

Ändringsförslag 9

SKÄL 12

(12) Fullständig liberalisering kommer att bidra till att postmarknaderna ökar. Den kommer också att bidra till hållbar sysselsättning och arbetskvalitet inom tillhandahållarna av samhällsomfattande tjänster samt gynna skapandet av nya arbetstillfällen hos andra operatörer, nya aktörer och anknuten ekonomisk verksamhet. Detta direktiv har ingen påverkan på medlemsstaternas behörighet att reglera sysselsättningsvillkoren inom postsektorn.

(12) Fullständig liberalisering kommer att bidra till att postmarknaderna ökar. Den kommer också att bidra till hållbar sysselsättning och arbetskvalitet inom tillhandahållarna av samhällsomfattande tjänster samt gynna skapandet av nya arbetstillfällen hos andra operatörer, nya aktörer och anknuten ekonomisk verksamhet. I detta sammanhang bör särskild uppmärksamhet fästas vid effekterna på sysselsättningsläget inom sektorn för posttjänster i landsbygdsområden och avlägsna områden, där posttjänsterna erbjuder en väsentlig möjlighet till sysselsättning. Det är särskilt viktigt för de mindre utvecklade regionerna att det skapas arbetstillfällen av hög kvalitet. Av denna anledning, och för att införa rättvis konkurrens, bör det i detta direktiv fastställas att medlemsstaterna måste vidta åtgärder för att se till att det råder enhetliga sysselsättningsvillkor i hela sektorn för posttjänster i en medlemsstat, och att de sysselsättningsvillkor som erbjuds av nya tillhandahållare motsvarar de villkor som tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster erbjuder.

Motivering

På vissa avreglerade marknader för posttjänster är arbetsvillkoren hos nya tillhandahållare betydligt sämre än hos tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster. Detta leder dels till konkurrenssnedvridning, dels till att arbetsmarknaden försämras inom postsektorn. Dessa negativa konsekvenser för arbetsmarknaden skulle väga särskilt tungt i EU:s mindre utvecklade regioner samt i landsbygdsområden och avlägsna områden som mottar stöd från strukturfonderna.

Ändringsförslag 10

SKÄL 13A (nytt)

 

(13a) Nätet av postkontor på landsbygden, bland annat i bergsområden och på öar, spelar en väsentlig roll för att integrera näringslivet i den nationella/globala ekonomin och för att bevara social sammanhållning och sysselsättning. Dessutom kan postkontor i bergsområden och på öar tillhandahålla ett viktigt infrastrukturnät för allmän åtkomst till ny telekommunikationsteknik.

Motivering

För invånarna och företagen i bergsområden och på öar utgör postnätet en förbindelse till näringslivet utanför dessa regioner och till den nya telekommunikationstekniken.

Ändringsförslag 11

SKÄL 14

(14) Utvecklingen på angränsande kommunikationsmarknader har fått olika effekter på gemenskapens olika regioner, på olika befolkningssegment och på användningen av posttjänster. För bevarad territoriell och social sammanhållning bör de samhällsomfattande tjänsterna och kvalitetskraven bevaras i full utsträckning i enlighet med vad som anges i direktivet. Beaktas bör också att medlemsstaterna kan anpassa vissa särskilda tjänster till lokal efterfrågan genom att utnyttja den flexibilitet som postdirektivet erbjuder. Medlemsstaterna måste granska och övervaka marknadsutvecklingen för att se till att konkurrensutsättningen tillfredsställer alla användare, särskilt konsumenter och små och medelstora företag. De måste vidta regleringsåtgärder enligt direktivet för att se till att tillgången på posttjänster fortsätter att motsvara användarnas behov och vid behov även säkerställa ett minimiutbud av tjänster på samma typ av inlämningsställen.

(14) Utvecklingen på angränsande kommunikationsmarknader har fått olika effekter på gemenskapens olika regioner, på olika befolkningssegment och på användningen av posttjänster. För bevarad territoriell och social sammanhållning bör de samhällsomfattande tjänsterna och kvalitetskraven bevaras i full utsträckning i enlighet med vad som anges i direktivet. Beaktas bör också att medlemsstaterna kan anpassa vissa särskilda tjänster till lokal efterfrågan genom att utnyttja den flexibilitet som postdirektivet erbjuder. Medlemsstaterna måste granska och övervaka marknadsutvecklingen för att se till att konkurrensutsättningen tillfredsställer alla användare, särskilt konsumenter och små och medelstora företag. De måste vidta regleringsåtgärder enligt direktivet för att se till att tillgången på posttjänster fortsätter att motsvara användarnas behov och vid behov även säkerställa ett minimiutbud av tjänster på samma typ av inlämningsställen samt i synnerhet garantera att antalet inlämningsställen för posttjänster inte minskar i landsbygdsområden och avlägsna regioner.

Motivering

Ändringen behövs för att garantera att posttjänsternas tillgänglighet i landsbygdsområden och avlägsna områden inte försämras, och att den territoriella sammanhållningen inte äventyras genom liberaliseringen.

Ändringsförslag 12

SKÄL 14A (nytt)

 

(14a) Tillhandahållandet av posttjänster av hög kvalitet bidrar i väsentlig grad till att uppnå målet med social och territoriell sammanhållning. Den elektroniska handeln erbjuder i synnerhet avlägsna områden med låg befolkningstäthet nya möjligheter att delta i näringslivet, och tillhandahållandet av högklassiga posttjänster är en viktig förutsättning för detta.

Motivering

Det behövs ett särskilt skäl för att införa en hänvisning till posttjänsternas stora betydelse i landbygdsområden, områden med låg befolkningstäthet samt avlägsna områden. I detta sammanhang bör hänsyn tas till att den elektroniska handeln just i dessa områden kan säkra tillgången till varor och tjänster. Den elektroniska handelns potential kan dock utnyttjas fullt ut endast om det tillhandahålls tillfredsställande posttjänster.

Ändringsförslag 13

SKÄL 14B (nytt)

 

(14b) Den demografiska förändringen medför redan i dag betydande ändringar i den europeiska befolkningens geografiska spridning. Denna tendens kommer att stärkas i framtiden. Vid utformningen av samhällsomfattande tjänster bör dynamiken i denna utveckling beaktas och lämpliga åtgärder fastställas som kan garantera upprätthållandet av de samhällsomfattande tjänsterna enligt den kvalitet som anges i direktiv 97/67/EG även i samband med ändrade demografiska ramvillkor.

Motivering

The consequences of demographic change are already having an effect on regional development in Europe and in future will lead to increasingly unbalanced development potential in the European regions because of shifting population density. The way the universal service is organised must not disadvantage regions that are particularly affected by demographic change, as this would further restrict their overall development. Rather, care must be taken to ensure that, despite changing conditions because of demographic change, the universal service in the affected regions will remain intact.

Ändringsförslag 14

SKÄL 18

(18) Extern finansiering av de samhällsomfattande tjänsternas extra nettokostnader kan fortfarande vara nödvändig i vissa medlemsstater. Det är därför lämpligt att explicit ange de möjliga alternativen för att säkerställa finansieringen av de samhällsomfattande tjänsterna, när detta behövs och är motiverat, medan medlemsstaterna får välja finansieringssystem. Till alternativen hör offentliga anbudsförfaranden, vidare öppen offentlig kompensation och delade kostnader mellan tillhandahållare av tjänster och/eller användare i form av bidrag till en kompensationsfond, ifall skyldigheterna att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster medför nettokostnader för dessa och innebär en orättvis ekonomisk belastning för det valda företaget. Medlemsstaterna får använda andra i EU-lagstiftningen godkända finansieringssätt. De kan exempelvis besluta att vinster som härrör från annan verksamhet än de samhällsomfattande tjänsterna som tillhandahållarna av samhällsomfattande tjänster bedriver helt eller delvis skall användas till att finansiera de samhällsomfattande tjänsternas nettokostnader, förutsatt att detta överensstämmer med direktivet.

(18) Extern finansiering av de samhällsomfattande tjänsternas extra nettokostnader kan fortfarande vara nödvändig i vissa medlemsstater. Det är därför lämpligt att explicit ange de möjliga alternativen för att säkerställa finansieringen av de samhällsomfattande tjänsterna, när detta behövs och är motiverat, medan medlemsstaterna får välja finansieringssystem. Till alternativen hör offentliga anbudsförfaranden, vidare öppen offentlig kompensation och delade kostnader mellan tillhandahållare av tjänster och/eller användare i form av bidrag till en kompensationsfond, ifall skyldigheterna att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster medför nettokostnader för dessa och innebär en orättvis ekonomisk belastning för det valda företaget. Medlemsstaterna får använda andra i EU-lagstiftningen godkända finansieringssätt. De kan exempelvis besluta att vinster som härrör från annan verksamhet än de samhällsomfattande tjänsterna som tillhandahållarna av samhällsomfattande tjänster bedriver helt eller delvis skall användas till att finansiera de samhällsomfattande tjänsternas nettokostnader, förutsatt att detta överensstämmer med direktivet. Med tanke på budgetdisciplinen i medlemsstaterna, den långsiktiga hållbarheten för finansieringen av samhällsomfattande tjänster och dess potentiella effekter på konkurrensen bör användningen av offentlig kompensation för att finansiera de samhällsomfattande tjänsternas nettokostnader begränsas till ett lämpligt minimum och vara förenlig med befintliga bestämmelser om finansiering av offentliga tjänster genom statligt stöd.

Motivering

Syftet med stegvis liberalisering av posttjänsterna var att effektivisera postväsendet och göra det mer lönsamt för att avskaffa det statliga stödet till posttjänsterna. Offentliga kompensationsbetalningar, dvs. skattefinansierade subventioner för postsektorn, är varken förenliga med den offentliga sektorns finansiella situation, i synnerhet inom ramen för stabilitetspakten, eller med EU:s konkurrensbestämmelser, som syftar till att avskaffa subventionerna.

Ändringsförslag 15

SKÄL 23

(23) Eftersom det är viktigt med posttjänster för blinda och synskadade personer, bör det understrykas att konkurrensutsättningen inte bör hindra fortsatt tillgång till vissa kostnadsfria tjänster för blinda och synskadade personer, som medlemsstaterna har infört i enlighet med gällande internationella bestämmelser.

(23) Eftersom det är viktigt med posttjänster för blinda och synskadade personer, bör det understrykas att det på en liberaliserad och konkurrenskraftig marknad är obligatoriskt att införa och/eller upprätthålla vissa kostnadsfria tjänster för blinda och synskadade personer i medlemsstaterna.

Motivering

På en liberaliserad marknad får det inte finnas några konkurrensfördelar för dem som inte tillhandahåller blinda och synskadade personer vissa posttjänster kostnadsfritt. Tvärtom bör en sådan skyldighet ingå i skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster, som är nödvändig för den sociala och territoriella sammanhållningen.

Ändringsförslag 16

SKÄL 24

(24) Med fri konkurrens är det viktigt, att avsteg från principen om att priserna skall avspegla normala affärsmässiga villkor och kostnader bara sker för att skydda allmänintresset. Detta är viktigt både för de samhällsomfattande tjänsternas ekonomiska jämvikt och för att begränsa snedvridningar av marknaden. Detta mål kan uppnås om medlemsstaterna får fortsätta använda enhetliga taxor för post med enhetspris, den tjänst som konsumenter och små och medelstora företag använder mest. Vissa medlemsstater kan i allmänhetens intresse också få behålla enhetliga taxor för vissa andra postförsändelser, motiverat av tillgången till kultur och regional och social sammanhållning.

(24) Med fri konkurrens är det viktigt, att avsteg från principen om att priserna skall avspegla normala affärsmässiga villkor och kostnader bara sker för att skydda allmänintresset, till exempel målet med den sociala och territoriella sammanhållningen. Detta är viktigt både för de samhällsomfattande tjänsternas ekonomiska jämvikt och för att begränsa snedvridningar av marknaden. Detta mål kan uppnås om medlemsstaterna är skyldiga att använda enhetliga taxor för post med enhetspris, den tjänst som konsumenter och små och medelstora företag använder mest. Vissa medlemsstater kan i allmänhetens intresse också få behålla enhetliga taxor för vissa andra postförsändelser, motiverat av tillgången till kultur och regional och social sammanhållning.

Motivering

För att den territoriella sammanhållningen i EU skall beaktas bör en enhetlig taxa gälla i hela unionen för vissa tjänster som främst utnyttjas av privata konsumenter och små och medelstora företag. Inte heller efter en fullständig avreglering får denna princip ifrågasättas.

Ändringsförslag 17

SKÄL 28A (nytt)

 

(28a) Den kommitté som ansvarar för genomförandet av direktiv 97/67/EG bör övervaka utvecklingen av de åtgärder som medlemsstaterna vidtar för att säkra de samhällsomfattande tjänsterna, särskilt deras nuvarande och förväntade effekter på den sociala och territoriella sammanhållningen. Eftersom liberaliseringen av marknaden för posttjänster har en särskild betydelse för den regionala sammanhållningen bör inte endast företrädare för medlemsstaterna ingå i denna kommitté, utan även företrädare för de lokala och regionala myndigheterna i varje enskild medlemsstat.

Motivering

Kommittén har viktiga befogenheter att genomföra direktivet, och dessa inverkar på den territoriella sammanhållningen. Därför är det viktigt att de regionala och lokala myndigheterna i de enskilda medlemsstaterna är företrädda i kommittén, görs delaktiga i genomförandet och kan analysera effekterna på den sociala och territoriella sammanhållningen.

Ändringsförslag 18

SKÄL 34

(34) I syfte att hålla Europaparlamentet och rådet informerade om utvecklingen den inre marknaden för posttjänster, bör kommissionen för dessa institutioner regelbundet lägga fram rapporter om tillämpningen av detta direktiv.

(34) I syfte att hålla Europaparlamentet och rådet informerade om utvecklingen mot ett fullbordande av den inre marknaden för posttjänster, bör kommissionen för dessa institutioner regelbundet lägga fram rapporter om tillämpningen av detta direktiv. I sin nästa rapport, och under alla omständigheter senast den 31 december 2010, bör kommissionen på grundval av ett brett samråd med berörda parter och efter att ha konsulterat relevanta studier inkludera en utvärdering av hur effektiva de finansieringsmetoder är som föreslås i direktiv 97/67/EG samt av hur ändamålsenligt tillämpningsområdet för de samhällsomfattande tjänsterna är med tanke på användarnas behov. Rapporterna bör innefatta relevant information om marknadsliberaliseringens effekter på den sociala och territoriella sammanhållningen och vid behov göra det möjligt för medlemsstaterna att vidta lämpliga åtgärder för att motverka negativa effekter i god tid.

Motivering

Det är viktigt att rapporten även undersöker liberaliseringens effekter på den sociala och territoriella sammanhållningen, så att Europaparlamentet och rådet regelbundet hålls underrättade och att det i förekommande fall kan vidtas lämpliga regleringsåtgärder.

Ändringsförslag 19

ARTIKEL 1, LED 2A (nytt)
Artikel 3, punkt 2 (direktiv 97/67/EG)

 

(2a) Artikel 3.2 skall ersättas med följande:

 

’2. För detta ändamål skall medlemsstaterna vidta åtgärder för att säkra att expeditions- och insamlingsställena ligger så tätt att användarnas behov beaktas, särskilt att det finns tillräckligt med expeditions- och insamlingsställen i områden med lägre befolkningstäthet. På grundval av den aktuella befolkningstätheten bör medlemsstaterna fastställa ett kvantifierbart minimiantal av expeditions- och insamlingsställen per invånare.’

(Ändringsförslaget syftar till att komplettera kommissionens förslag om ändring av direktiv 97/67/EG beträffande fullständigt genomförande av gemenskapens inre marknad för posttjänster. Därför skall artikel 3.2 i direktiv 97/67/EG av den 15 december 1997 ändras på motsvarande sätt.)

Motivering

Tillägget till definitionen av samhällsomfattande tjänster är nödvändigt för att garantera att en fullständig liberalisering inte medför att nätverket av expeditions- och insamlingsställen försämras i områden med lägre befolkningstäthet, vilket skulle kunna leda till att tjänsterna i dessa områden försämras och därmed bidra till flykten från landsbygden.

Ändringsförslag 20

ARTIKEL 1, LED 4

Artikel 4, punkt 1 (direktiv 97/67/EG)

1. Varje medlemsstat skall se till att tillhandahållandet av samhällsomfattande tjänster garanteras och skall meddela kommissionen vilka åtgärder som den har vidtagit för att fullgöra denna skyldighet. Den kommitté som inrättas enligt artikel 21 skall meddelas och övervaka utvecklingen av de åtgärder medlemsstaterna vidtar för att garantera tillhandahållandet av samhällsomfattande tjänster.

1. Varje medlemsstat skall se till att tillhandahållandet av samhällsomfattande tjänster garanteras och skall meddela kommissionen vilka åtgärder som den har vidtagit för att fullgöra denna skyldighet.

 

a) Varje medlemsstat skall ge sin nationella tillsynsmyndighet i uppdrag att i samråd med berörda parter, däribland konsumentorganisationer, definiera skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster mer detaljerat, särskilt detaljerna om utdelningstid, insamlings- och utdelningsfrekvens samt de samhällsomfattande tjänsternas säkerhet och tillförlitlighet.

 

b) Den kommitté som inrättas enligt artikel 21 skall meddelas och övervaka utvecklingen av de åtgärder medlemsstaterna vidtar för att garantera tillhandahållandet av samhällsomfattande tjänster, särskilt de nuvarande och förväntade effekterna av sådana åtgärder på den sociala och territoriella sammanhållningen.

Motivering

Detta tillägg är nödvändigt för att garantera att de nuvarande mätbara och de eventuella framtida effekterna av en fullständig liberalisering av marknaden för posttjänster utvärderas, eftersom de samhällsomfattande tjänsterna är särskilt viktiga för den sociala och territoriella sammanhållningen.

Ändringsförslag 21

ARTIKEL 1, LED 4

Artikel 4, punkt 2 (direktiv 97/67/EG)

2. Medlemsstaterna får välja att utse ett eller flera företag för att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster i hela landet eller delar därav och tillhandahålla olika delar av de samhällsomfattande tjänsterna. De skall därvid i överensstämmelse med gemenskapslagstiftningen bestämma och offentliggöra rättigheterna och skyldigheterna för dem som tillhandahåller de samhällsomfattande tjänsterna. Särskilt skall medlemsstaterna vidta åtgärder för att se till villkoren för utläggning av samhällsomfattande tjänster baseras på principerna om objektivitet, icke-diskriminering, proportionalitet och minsta möjliga snedvridning av marknaden, och att företags uppdrag att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster är tidsbegränsat.

2. Medlemsstaterna får välja att utse ett eller flera företag för att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster i hela landet eller delar därav och tillhandahålla olika delar av de samhällsomfattande tjänsterna. De skall därvid i överensstämmelse med gemenskapslagstiftningen bestämma och offentliggöra rättigheterna och skyldigheterna för dem som tillhandahåller de samhällsomfattande tjänsterna. Särskilt skall medlemsstaterna vidta åtgärder för att se till att villkoren för utläggning av samhällsomfattande tjänster baseras på principerna om objektivitet, icke-diskriminering, proportionalitet och minsta möjliga snedvridning av marknaden, och att posttjänsternas kontinuitet garanteras med hänsyn till deras viktiga roll för den sociala och territoriella sammanhållningen. Medlemsstaterna kan kräva att de samhällsomfattande tjänsterna tillhandahålls över hela det nationella territoriet.

 

Vid utläggning av samhällsomfattande tjänster på ett företag skall en regelbunden översyn göras samtidigt som koncessionstiden måste vara tillräckligt lång för att utdelning på investeringen skall garanteras.

Medlemsstaterna skall meddela kommissionen vilka tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster de utser.

Medlemsstaterna skall meddela kommissionen vilka tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster de utser.

Motivering

Med hänsyn till vissa medlemsstaters geografi (bergsområden, landsbygdsområden med låg befolkningstäthet, i t.ex. Frankrike och Italien) kan det vara olämpligt att anordna regionala upphandlingar för tillhandahållandet av de samhällsomfattande posttjänsterna.

Ändringsförslag 22

ARTIKEL 1, LED 4A (nytt)

Artikel 5, punkt 1, strecksats 5 (direktiv 97/67/EG)

 

(4a) I artikel 5.1 skall femte strecksatsen ändras enligt följande:

 

– De skall utvecklas som svar på den tekniska, ekonomiska, demografiska och sociala omgivningen samt på användarnas behov.

(Ändringsförslaget syftar till att komplettera kommissionens förslag om ändring av direktiv 97/67/EG beträffande fullständigt genomförande av gemenskapens inre marknad för posttjänster med ytterligare en punkt. Därför skall också artikel 5.1 femte strecksatsen i direktiv 97/67/EG ändras på motsvarande sätt.)

Motivering

The consequences of demographic change are already having an effect on regional development in Europe and in future will lead to increasingly unbalanced development potential in the European regions because of shifting population density. The way the universal service is organised must not disadvantage regions that are particularly affected by demographic change, as this would further restrict their overall development. Rather, care must be taken to ensure that, despite changing conditions because of demographic change, the universal service in the affected regions will remain intact.

Ändringsförslag 23

ARTIKEL 1, LED 8

Artikel 7, punkt 1 (direktiv 97/67/EG)

1. Från och med den 1 januari 2009 får medlemsstaterna inte bevilja eller behålla exklusiva eller särskilda rättigheter för införande och tillhandahållande av posttjänster. Medlemsstaterna får finansiera tillhandahållandet av samhällsomfattande tjänster på något av de sätt som anges i punkterna 2, 3 och 4 eller på annat sätt som är förenligt med EG-fördraget.

1. Medlemsstaterna får finansiera tillhandahållandet av samhällsomfattande tjänster på ett sätt som är förenligt med EG‑fördraget.

Motivering

I enlighet med subsidiaritetsprincipen bör medlemsstaterna inte omfattas av några begränsningar med avseende på det sätt som de finner lämpligt för att finansiera skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster. Dessutom är det alltför tidigt att anta bestämmelser om finansieringen av dessa tjänster innan det gjorts en grundlig konsekvensbedömning.

Ändringsförslag 24

ARTIKEL 1, LED 8

Artikel 7, punkt 3 (direktiv 97/67/EG)

3. Om en medlemsstat konstaterar att skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster enligt detta direktiv innebär en nettokostnad och orimlig ekonomisk belastning för tillhandahållaren eller tillhandahållarna, får den

3. Om en medlemsstat konstaterar att skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster enligt detta direktiv innebär en nettokostnad och orimlig ekonomisk belastning för tillhandahållaren eller tillhandahållarna, skall den införa system för att kompensera tillhandahållarna av samhällsomfattande tjänster för nettokostnaden för tillhandahållandet av dessa tjänster.

(a) införa ett system för att med offentliga medel kompensera berörda företag,

 

(b) fördela nettokostnaden för skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster mellan tillhandahållare och/eller användare.

 

Motivering

Regleringsramen varierar i de olika medlemsstaterna. För att finansiera skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster bör medlemsstaterna således få tillämpa ett antal finansieringssystem som anpassats till de skillnader som konstaterats. Utöver statlig finansiering eller delade kostnader för de samhällsomfattande tjänsterna skulle även andra åtgärder kunna vara lämpliga.

Ändringsförslag 25

ARTIKEL 1, LED 8

Artikel 7, punkt 5a (ny) (direktiv 97/67/EG)

 

5a. Om en medlemsstat anser att ingen av de tidigare nämnda bestämmelserna garanterar en hållbar finansiering av de samhällsomfattande tjänsternas nettokostnader kan medlemsstaten besluta att även i fortsättningen upprätthålla ett monopol för den tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster som utsetts. Dessa tjänster skall vara begränsade till insamling, sortering, transport och överlämnande av vanliga inrikes brevförsändelser och inkommande gränsöverskridande brevförsändelser, vare sig det gäller ilförsändelser eller inte, inom de vikt‑ och prisgränser som framgår nedan. När det gäller den kostnadsfria posttjänsten för blinda och synskadade personer får undantag från vikt- och prisbegränsningar tillåtas.

 

I den utsträckning som det är nödvändigt för att säkerställa att de samhällsomfattande tjänsterna tillhandahålls, till exempel på grund av postsektorns särskilda egenskaper i en medlemsstat, får utgående gränsöverskridande post även fortsättningsvis omfattas av monopol inom samma pris- och viktgränser.

Motivering

Kommissionen måste utarbeta en rapport över hur effektiva de olika alternativa finansieringssystemen är. Fram till dess skall det monopoliserade området upprätthållas enligt samma villkor som i direktiv 97/67/EG.

Ändringsförslag 26

ARTIKEL 1, LED 8

Artikel 7, punkt 5b (ny) (direktiv 97/67/EG)

 

5b. Kommissionen skall utföra en studie för att utvärdera hur effektiva alla finansieringssätt är enligt metoden med bästa praxis i de enskilda medlemsstaterna och hur väl de samhällsomfattande tjänsterna uppfyller användarnas behov. Kommissionen skall på grundval av slutsatserna i denna studie senast den 31 december 2010 och efter ett brett samråd med alla berörda parter lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet tillsammans med ett förslag som i förekommande fall bekräftar 2012 som tidsfristen för att ha fullbordat den inre marknaden för posttjänster eller fastställer andra eventuella åtgärder som skall vidtas mot bakgrund av slutsatserna i studien.

Motivering

Kommissionen måste utarbeta en rapport över hur effektiva de olika alternativa finansieringssystemen är. Fram till dess skall det monopoliserade området upprätthållas enligt samma villkor som i direktiv 97/67/EG.

Ändringsförslag 27

ARTIKEL 1, LED 8A (nytt)

Artikel 8 (direktiv 97/67/EG)

 

8a) Artikel 8 i direktiv 97/67/EG skall ersättas med följande:

 

’Artikel 8

 

Bestämmelserna i artikel 7 påverkar inte medlemsstaternas rätt att

 

– införa särskilda bestämmelser i den nationella lagstiftningen för tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster enligt objektiva, proportionerliga och icke diskriminerande kriterier om detta är nödvändigt för genomförandet av de samhällsomfattande tjänsterna,

 

– organisera utplacering av brevlådor på allmän plats, ge ut frimärken och dela ut rekommenderade försändelser inom ramen för rättsliga och administrativa förfaranden enligt deras nationella lagstiftning om detta är nödvändigt för genomförandet av de samhällsomfattande tjänsterna.’

Motivering

Medlemsstaterna måste även i fortsättningen kunna införa särskilda bestämmelser för tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster om detta är nödvändigt för genomförandet av dessa tjänster. Tillhandahållarna omfattas i de olika nationella lagstiftningarna av särskilda bestämmelser, till exempel när det gäller transport, på grund av att detta är nödvändigt för genomförandet av de samhällsomfattande tjänsterna.

Ändringsförslag 28

ARTIKEL 1, LED 10

Artikel 9, punkt 2, stycke 2 (direktiv 97/67/EG)

Beviljandet av tillstånd får

Beviljandet av tillstånd får

– i förekommande fall villkoras av skyldigheter att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster,

– i förekommande fall villkoras av skyldigheter att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster,

 

– om nödvändigt villkoras av en skyldighet att bidra ekonomiskt till fördelningssystemet enligt artikel 7,

 

– tillåta tillhandahållarna av posttjänster att välja mellan skyldigheten att tillhandahålla en eller flera delar av de samhällsomfattande tjänsterna eller bidra till det fördelningssystem som avses i artikel 7 för finansieringen av tillhandahållandet av dessa delar.

– om nödvändigt innebära krav på de berörda tjänsternas kvalitet, tillgänglighet och utförande,

– om nödvändigt innebära krav på de berörda tjänsternas kvalitet, tillgänglighet och utförande.

– om nödvändigt villkoras av en skyldighet att bidra ekonomiskt till fördelningssystemet enligt artikel 7.

 

Motivering

Det är viktigt att klargöra att medlemsstaterna kan införa tillståndsmekanismer som gör det möjligt för tillhandahållarna av posttjänster att välja mellan att fullgöra skyldigheten att tillhandahålla en eller flera delar av de samhällsomfattande tjänsterna eller att bidra till finansieringen av tillhandahållandet av dessa delar. Detta skulle skapa större rättssäkerhet för de medlemsstater som vill skapa ett regelsystem av typen ”pay or play”.

Ändringsförslag 29

ARTIKEL 1, LED 10A (nytt)
Artikel 9, punkt 2a (ny) (direktiv 97/67/EG)

 

2a. För att inrätta rättvis konkurrens och beakta postsektorns betydelse för arbetstillfällena, särskilt i landsbygdsområden, skall medlemsstaterna vidta regleringsåtgärder i syfte att se till att sysselsättningsvillkoren inom sektorn för posttjänster inte försämras och att det hos den nya tillhandahållaren skapas arbetstillfällen av hög kvalitet. Detta kan särskilt uppnås genom kollektiva förhandlingsarrangemang, fastställande av minimilöner eller inom ramen för licenssystemen.

(Ändringsförslaget syftar till att komplettera kommissionens förslag om ändring av direktiv 97/67/EG beträffande fullständigt genomförande av gemenskapens inre marknad för posttjänster med ytterligare en punkt. Därför bör en ny artikel läggas till direktiv 97/67/EG av den 15 december 1997 i enlighet med det som anges ovan.)

Motivering

På vissa avreglerade marknader för posttjänster är arbetsvillkoren hos nya tillhandahållare betydligt sämre än hos tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster. Detta leder dels till konkurrenssnedvridning, dels till att arbetsmarknaden försämras inom postsektorn. Dessa negativa konsekvenser för arbetsmarknaden skulle väga särskilt tungt i EU:s mindre utvecklade regioner samt i landsbygdsområden och randområden som mottar stöd från strukturfonderna.

Ändringsförslag 30

ARTIKEL 1, LED 14, LED A

Artikel 12, strecksats 1 (direktiv 97/67/EG)

’– Priserna måste vara rimliga och ge alla användare möjlighet att få tillgång till de tjänster som tillhandahålls. Medlemsstaterna får behålla eller införa fria posttjänster för blinda och synskadade personer.’

’– Priserna måste vara rimliga och ge alla användare möjlighet att få tillgång till de tjänster som tillhandahålls. De nationella tillsynsmyndigheterna bör övervaka alla prishöjningar som överstiger nationella konsumentprisindex i syfte att bevara rimliga priser på posttjänsterna. Medlemsstaterna skall införa bestämmelser för att behålla eller införa fria posttjänster för blinda och synskadade personer.’

Motivering

På en liberaliserad marknad får det inte finnas några konkurrensfördelar för dem som inte tillhandahåller blinda och synskadade personer vissa posttjänster kostnadsfritt. Tvärtom bör en sådan skyldighet ingå i skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster, som är nödvändig för den sociala och territoriella sammanhållningen.

Ändringsförslag 31

ARTIKEL 1, LED 17
Artikel 21, punkt 1 (direktiv 97/67/EG)

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté. Kommittén skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och för de regionala och lokala myndigheterna i varje enskild medlemsstat.

Motivering

Kommittén har viktiga befogenheter att genomföra direktivet, och dessa inverkar på den territoriella sammanhållningen. Därför är det viktigt att de regionala och lokala myndigheterna i de enskilda medlemsstaterna är företrädda i kommittén och görs delaktiga i genomförandet. Endast en sådan involvering gör det möjligt att ta vederbörlig hänsyn till effekterna på den sociala och territoriella sammanhållningen under liberaliseringsprocessen.

Ändringsförslag 32

ARTIKEL 1, LED 21
Artikel 23 (direktiv 97/67/EG)

Kommissionen skall vart tredje år, och första gången senast den 31 december 2011, till Europaparlamentet och rådet överlämna en rapport om tillämpningen av detta direktiv, inklusive relevant information om såväl tjänsternas kvalitet som utvecklingen inom sektorn, särskilt beträffande de tekniska aspekterna och de ekonomiska och sociala mönstren och sysselsättningsmönstren. Denna rapport skall vid behov åtföljas av förslag till Europaparlamentet och rådet.’

Mellan datumet för detta direktivs ikraftträdande och den 1 januari 2009 skall kommissionen göra en jämförande konsekvensbedömning och lägga fram en rapport om

 

de kostnader och fördelar som följer av de olika tänkbara modellerna för finansiering av skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande posttjänster så att det blir möjligt att utvärdera deras effekter med avseende på konkurrensneutralitet, öppenhet, rättssäkerhet, tillförlitlighet och statligt stöd,

 

de konsekvenser som bestämmelserna i detta direktiv får för de sociala villkoren och arbetsvillkoren, däribland sysselsättningens kvalitet, för den personal som är anställd av tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster i samtliga medlemsstater,

 

– liberaliseringens nuvarande och förväntade effekter på den sociala och territoriella sammanhållningen.

 

Kommissionen skall på grundval av slutsatserna i sin rapport lägga fram förslag om fullbordandet av den inre marknaden för posttjänster, särskilt när det gäller metoderna för finansiering av samhällsomfattande tjänster.

Motivering

Det är viktigt att rapporten även undersöker liberaliseringens effekter på den sociala och territoriella sammanhållningen, så att Europaparlamentet och rådet regelbundet hålls underrättade och att det i förekommande fall kan vidtas lämpliga regleringsåtgärder.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Fullbordandet av den inre marknaden för gemenskapens posttjänster

Referensnummer

KOM(2006)0594 – C6-0354/2006 – 2006/0196(COD)

Ansvarigt utskott

TRAN

Yttrande

       Tillkännagivande i kammaren

REGI

1.2.2007

 

 

 

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Richard Seeber

1.2.2007

 

 

Behandling i utskott

20.3.2007

 

 

 

Antagande

2.5.2007

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

28

13

6

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Alfonso Andria, Stavros Arnaoutakis, Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Wolfgang Bulfon, Antonio De Blasio, Vasile Dîncu, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Eugenijus Gentvilas, Ambroise Guellec, Gábor Harangozó, Marian Harkin, Jim Higgins, Alain Hutchinson, Mieczysław Edmund Janowski, Gisela Kallenbach, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Miloš Koterec, Constanze Angela Krehl, Mario Mantovani, Miguel Angel Martínez Martínez, Yiannakis Matsis, Miroslav Mikolášik, Jan Olbrycht, Maria Petre, Markus Pieper, Elisabeth Schroedter, Grażyna Staniszewska, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Vladimír Železný

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Bastiaan Belder, Silvia Ciornei, Brigitte Douay, Den Dover, Riitta Myller, Zita Pleštinská, Christa Prets, Miloslav Ransdorf, Richard Seeber, László Surján, Károly Ferenc Szabó

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Henrik Lax, Véronique De Keyser, Samuli Pohjamo

  • [1]  Förslag till direktiv om ändring av direktiv 97/67/EG beträffande fullständigt genomförande av gemenskapens inre marknad för posttjänster.
  • [2]  Ännu ej offentliggjort i EUT.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Fullbordandet av den inre marknaden för gemenskapens posttjänster

Referensnummer

KOM(2006)0594 – C6-0354/2006 – 2006/0196(COD)

Framläggande för parlamentet

18.10.2006

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

14.11.2006

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

14.11.2006

EMPL

14.11.2006

ITRE

14.11.2006

IMCO

14.11.2006

 

REGI

1.2.2007

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Markus Ferber

28.11.2006

 

 

Behandling i utskott

28.2.2007

27.3.2007

4.6.2007

 

Antagande

18.6.2007

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

38

6

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Jean-Louis Bourlanges, Paolo Costa, Michael Cramer, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Emanuel Jardim Fernandes, Mathieu Grosch, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Sepp Kusstatscher, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Robert Navarro, Willi Piecyk, Paweł Bartłomiej Piskorski, Luís Queiró, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Georgios Toussas, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto, Marta Vincenzi, Roberts Zīle

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Zsolt László Becsey, Johannes Blokland, Fausto Correia, Markus Ferber, Jeanine Hennis-Plasschaert, Elisabeth Jeggle, Rosa Miguélez Ramos, Corien Wortmann-Kool

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ingivande

25.6.2007