ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τις προοπτικές για την εσωτερική αγορά αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας

  26.6.2007 - (2007/2089(INI))

  Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
  Εισηγητής: Alejo Vidal-Quadras
  Συντάκτρια γνωμοδότησης (*):
  Sophia in t'Veld, Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων
  (*) Ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ επιτροπών - Άρθρο 47 του Κανονισμού

  Διαδικασία : 2007/2089(INI)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A6-0249/2007
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A6-0249/2007
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με τις προοπτικές για την εσωτερική αγορά αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας

  (2007/2089(INI))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής - Μια ενεργειακή πολιτική για την Ευρώπη (COM(2007)0001),

  –   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής - Προοπτικές για την εσωτερική αγορά αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας (CΟΜ(2006)0841),

  –   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής - Έρευνα δυνάμει του άρθρου 17 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 στον ευρωπαϊκό κλάδο του αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας (CΟΜ(2006)0851),

  –   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής - Σχέδιο διασυνδέσεων προτεραιότητας (CΟΜ(2006)0846),

  –   έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής - Έκθεση εφαρμογής σχετικά με τις προοπτικές για την εσωτερική αγορά αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας - SEC(2006)1709 - Συνοδευτικό έγγραφο στην ανακοίνωση της Επιτροπής (CΟΜ(2006)0841),

  –   έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής σχετικά με δεδομένα της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ (SEC(2007)0012),

  –   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για βιώσιμη, ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια - Πράσινη Βίβλος[1],

  –   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Μαρτίου 2006 σχετικά με την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση[2],

  –   έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1364/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Σεπτεμβρίου 2006 που καθορίζει κατευθυντήριες γραμμές για διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας[3],

  –   έχοντας υπόψη τη θέση του που εγκρίθηκε σε δεύτερη ανάγνωση στις 23 Μαΐου 2007 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου για την έγκριση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό των γενικών κανόνων για τη χορήγηση κοινοτικής οικονομικής συνδρομής στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και ενέργειας[4],

  –   έχοντας υπόψη την οδηγία 2005/89/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιανουαρίου 2006, περί μέτρων διασφάλισης του εφοδιασμού με ηλεκτρισμό και περί επενδύσεων υποδομής[5],

  –   έχοντας υπόψη τον Κανονισμό ΕΚ) αριθ. 1775/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Σεπτεμβρίου 2005, περί όρων πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου[6] ,

  –   έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/67/ΕΚ του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 2004, σχετικά με τα μέτρα διασφάλισης του εφοδιασμού με φυσικό αέριο[7],

  –   έχοντας υπόψη την οδηγία 2003/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2003, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας[8],

  –   έχοντας υπόψη την οδηγία 2003/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2003, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου[9],

  –   έχοντας υπόψη τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1228/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2003, σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας[10],

  –   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2006 έως 31 Δεκεμβρίου 2006 προς όλα τα μέλη της CEER και της ERGEG, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο των Υπουργών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία εκπονήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 8, της απόφασης της Επιτροπής, της 11ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με τη σύσταση ευρωπαϊκής ομάδας ρυθμιστικών αρχών για την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο[11],

  –   έχοντας υπόψη τα Συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 8-9 Μαρτίου 2007, σχετικά με την υποστήριξη από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενός "Σχεδίου Δράσης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (2007-2009) - Ενεργειακή πολιτική για την Ευρώπη" (7224/07),

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

  –   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A6‑0249/2007),

  A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική για βιώσιμη, ασφαλή και ανταγωνιστική ενέργεια χρειάζεται να είναι φιλόδοξη και να στοχεύει σε μακροπρόθεσμα οφέλη, εστιάζοντας κυρίως την προσοχή στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, στον περιορισμό της εξωτερικής τρωτότητας της ΕΕ στις εισαγωγές και στην προώθηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης,

  Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να θεσπιστεί έγκαιρα το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας ώστε να επιτευχθούν τα φιλόδοξα αυτά και μακροπρόθεσμα οφέλη,

  Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας της ΕΕ και η δημιουργία αποτελεσματικών μηχανισμών αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών αποτελούν προϋποθέσεις για την ασφάλεια του εφοδιασμού και την οικονομική απόδοση,

  Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθέρωση και η ολοκλήρωση της αγοράς είναι εξίσου σημαντικές για τη διευκόλυνση του διασυνοριακού εμπορίου, την επίτευξη μεγαλύτερης οικονομικής αποδοτικότητας, και την αύξηση της ρευστότητας της αγοράς, κατά συνέπεια δε για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας της ΕΕ,

  Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποφάσεις για ένα μικτό πρόγραμμα ενέργειας σε ένα κράτος μέλος έχουν συνέπειες για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τον ανταγωνισμό, την ασφάλεια του εφοδιασμού και τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος,

  ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές της κοινωνικής ένταξης και των ίσων ευκαιριών για όλους συνεπάγονται ότι είναι απαραίτητο η πρόσβαση στην ενέργεια να είναι οικονομικά προσιτή για όλους τους πολίτες της Ένωσης,

  Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι 20 από τα 27 κράτη μέλη εξακολουθούν να μην έχουν μεταφέρει πλήρως το πνεύμα και το γράμμα των οδηγιών 2003/54/ΕΚ και 2003/55/ΕΚ στην εθνική νομοθεσία τους,

  Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις προοπτικές για την εσωτερική αγορά αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας (COM(2006)0841) και η έκθεση της ΓΔ Ανταγωνισμού σχετικά με την έρευνα στον τομέα της ενέργειας (SEC(2006)1724) καταλήγουν ότι ναι μεν οι ισχύοντες κανόνες και τα μέτρα ελευθέρωσης οδήγησαν σε βελτιώσεις της αποτελεσματικότητας του ενεργειακού εφοδιασμού και επέτυχαν εξοικονομήσεις για τους καταναλωτές, αλλά οι αγορές δεν έχουν ακόμη ανοίξει πλήρως, εξακολουθούν δε να υφίστανται φραγμοί στον ελεύθερο ανταγωνισμό,

  Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η θέσπιση από τις ρυθμιστικές αρχές ισχυρών και αποτελεσματικών εναρμονισμένων κανόνων για την πρόσβαση σε δίκτυο καθώς και η αποτελεσματική αποσύνδεση αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε νέους παράγοντες να εισέλθουν στην αγορά,

  Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένα κράτη μέλη ισχύουν μακροπρόθεσμες συμβάσεις σε σημαντικό τμήμα της αγοράς, διακυβεύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την ανάπτυξη του ελεύθερου ανταγωνισμού και κατά συνέπεια τη δημιουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας,

  ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων της ΕΕ για το διαχωρισμό και τα κανονιστικά πλαίσια στα κράτη μέλη διαφέρουν σημαντικά και τούτο έχει σημαντικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη μιας ενιαίας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας,

  ΙΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύγκλιση και ο συγχρονισμός της εθνικής δράσης σε σχέση με τις διατάξεις περί διαχωρισμού αποτελούν μονόδρομο για τη δημιουργία μιας ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας,

  ΙΓ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις αερίου δημιουργούν τα κέρδη τους κυρίως από τις εμπορικές δραστηριότητές τους και όχι από την εξαγωγή φυσικού αερίου,

  ΙΔ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι λίγα κράτη μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ανοίξει τις αγορές αερίου και ότι οι χαμηλότερες τιμές και οι ποιοτικές υπηρεσίες στην αγορά της παροχής αερίου αποτελούν βασικό στοιχείο για το όλο σύστημα, τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τις επιχειρήσεις,

  ΙΕ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι για τη μείωση της συμφόρησης κατά τη μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας απαιτούνται αφενός μαζικές επενδύσεις για την επέκταση και την αναβάθμιση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας και αφετέρου αποτελεσματικότεροι αγοροκεντρικοί μηχανισμοί διαχείρισης της συμφόρησης,

  ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε νέα πρόταση νομοθεσίας πρέπει να επιλαμβάνεται των ιδιαίτερων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι βιομηχανίες έντασης ενέργειας, όπως οι υψηλές τιμές ενέργειας οι οποίες αποτελούν απόρροια της έλλειψης ανταγωνισμού στις αγορές,

  ΙΖ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι τα επίπεδα διασύνδεσης μεταξύ διαφόρων κρατών μελών παραμένουν ανεπαρκή, παρά τις συμφωνίες που συνάφθηκαν κατά τη σύνοδο κορυφής της Βαρκελώνης, σε πολλές δε περιπτώσεις η καθυστέρηση αυτή οφείλεται κυρίως σε διάφορα εμπόδια πολιτικής και διοικητικής φύσης,

  ΙΗ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι πριν να υποβάλει η Επιτροπή νομοσχέδιο για την υποχρεωτική δημιουργία μονάδων αποθήκευσης αερίου σε κάθε κράτος μέλος, θα πρέπει να εκπονήσει μελέτη κόστους-ωφελειών και διεξοδική εκτίμηση επιπτώσεων,

  ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθέρωση και η ολοκλήρωση της αγοράς είναι εξίσου σημαντικές για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας,

  Κ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η τελευταία πρόταση του σημείου 33 των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που συνήλθε στις Βρυξέλλες στις 8-9 Μαρτίου 2007 αναφέρεται στη μεγάλη σημασία του τομέα έντασης ενέργειας και υπογραμμίζει ότι για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας αλλά και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων τέτοιων ευρωπαϊκών βιομηχανιών απαιτείται η λήψη οικονομικά αποδοτικών μέτρων,

  ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει αναγνωρίσει την έλλειψη διαφάνειας ως εμπόδιο για την προαγωγή του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά,

  ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ανάγκη για σαφές, σταθερό και προβλέψιμο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις που απαιτούνται στον ενεργειακό τομέα,

  ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μία ευρωπαϊκή δημόσια αρχή ενέργειας θα μπορούσε να συντελέσει στη χρηματοδότηση της έρευνας και της ανάπτυξης στον τομέα των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, στη διατήρηση της εξίσωσης των τιμών και τη διασφάλιση ίσης πρόσβασης στην ενέργεια για όλους τους πολίτες,

  ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι τα κράτη μέλη έχουν κάνει μόνο περιορισμένη χρήση στοχοθετημένων υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας για την αντιμετώπιση ευάλωτων πελατών,

  1.      επαναλαμβάνει ότι η στρατηγική της Λισσαβώνας μπορεί να είναι επιτυχής μόνον εάν αναληφθούν περαιτέρω προσπάθειες προκειμένου να θεσπιστεί μια κοινή ενεργειακή πολιτική που να βασίζεται σε ένα ευρύτερο όραμα του κοινού ευρωπαϊκού συμφέροντος στον ενεργειακό τομέα με σεβασμό των εθνικών χαρακτηριστικών και ελευθερία των κρατών μελών να χρησιμοποιούν τα δικά τους ενεργειακά μίγματα προκειμένου να διαφοροποιούνται οι πηγές και η παραγωγή ενέργειας όσο το δυνατόν περισσότερο·

  Διαχωρισμός

  2.      θεωρεί ότι ο διαχωρισμός της μεταφοράς από την ιδιοκτησία αποτελεί το πιο αποτελεσματικό μέσο για την προώθηση των επενδύσεων σε υποδομή χωρίς διακρίσεις, τη δίκαιη πρόσβαση των νεοεισερχομένων στο δίκτυο και τη διαφάνεια της αγοράς· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι με το πρότυπο αυτό δεν αντιμετωπίζονται όλα τα προβλήματα, όπως οι διασυνδέσεις και τα σημεία συμφόρησης·

  3.      αναγνωρίζει ότι η εφαρμογή περαιτέρω μέτρων διαχωρισμού στον τομέα του αερίου δεν είναι απλή υπόθεση· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την ανάπτυξη ειδικών λύσεων που να επιτρέψουν την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς στο συγκεκριμένο τομέα, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές μεταξύ των αγορών αρχικών και τελικών σταδίων παραγωγής·

  4.      καλεί την Επιτροπή να υποβάλει μια ανάλυση στην οποία θα παρατίθενται το αναμενόμενο κόστος της αποσύνδεσης των ιδιοκτησιακών σχέσεων για τα κράτη μέλη, οι αναμενόμενες επιπτώσεις στις επενδύσεις σε δίκτυα, καθώς και τα οφέλη για την εσωτερική αγορά και τους καταναλωτές· επισημαίνει ότι η ανάλυση θα πρέπει να εξετάσει το ζήτημα του κατά πόσο θα ανακύψουν προβλήματα ή κόστος και ποια θα είναι αυτά εάν το κράτος δεν προβεί σε αποσύνδεση καθώς και το ζήτημα του εάν διαφέρουν οι αρνητικές επιπτώσεις στις περιπτώσεις κρατικής και ιδιωτικής ιδιοκτησίας· προτείνει επίσης η ανάλυση να εξετάσει ποια θα ήταν τα πλεονεκτήματα της αποσύνδεσης των ιδιοκτησιακών σχέσεων σε σύγκριση με την προσέγγιση του ανεξάρτητου διαχειριστή περιφερειακής αγοράς όσον αφορά την επίτευξη των στόχων·

  5.      καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη της τις διαρθρωτικές διαφορές μεταξύ των τομέων ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων, του γεγονότος ότι ορισμένα κράτη μέλη δεν διαθέτουν εγχώρια παραγωγή ενέργειας από τέτοιες πηγές και του ότι σε σημαντικές αγορές των αρχικών σταδίων παραγωγής δεν διασφαλίζεται αυτή τη στιγμή πλήρως η οικονομική αμοιβαιότητα· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από την Επιτροπή, να υποβάλει ισόρροπη πρόταση που να επιτρέπει στις επιχειρήσεις αερίου της ΕΕ να χρησιμοποιούν επενδύσεις για αγωγούς και μακροπρόθεσμες συμβάσεις ως μέσο αύξησης της διαπραγματευτικής τους ισχύος έναντι τρίτων χωρών·

  6.      επιμένει ότι δεν θα πρέπει να επιτρέπεται σε καμία εταιρεία τρίτης χώρας να αγοράζει ενεργειακές υποδομές, παρά μόνο εάν υπάρχει αμοιβαιότητα με την εν λόγω χώρα·

  Ρυθμιστικές αρχές

  7.      εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των εθνικών κανονιστικών φορέων σε επίπεδο ΕΕ, μέσω οργανισμού της ΕΕ, ως μέσο για την προώθηση ευρωπαϊκότερης προσέγγισης στην κανονιστική ρύθμιση διασυνοριακών προβλημάτων· θεωρεί ότι την αυξημένη σύγκλιση και εναρμόνιση των αρμοδιοτήτων τους ουσιαστική προϋπόθεση για την υπέρβαση τεχνικών και κανονιστικών διαφορών που θέτουν σοβαρά εμπόδια στο διασυνοριακό εμπόριο και τις διασυνδέσεις· υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή καλείται να διαδραματίσει αποφασιστικό ρόλο, χωρίς ωστόσο να υπονομεύει την ανεξαρτησία των κανονιστικών φορέων· πιστεύει ότι οι αποφάσεις των κανονιστικών φορέων θα πρέπει να λαμβάνονται για καθορισμένα τεχνικά και εμπορικά προβλήματα και με πλήρη ενημέρωση, με την απαιτούμενη συνεκτίμηση των απόψεων των TSO και άλλων ενδιαφερομένων, και να είναι νομικά δεσμευτικές·

  8.      επισημαίνει ότι οι εθνικοί κανονιστικοί φορείς θα πρέπει να παραμείνουν η μόνη αρμόδια αρχή λήψης των αποφάσεων που αφορούν μόνο την εθνική τους αγορά· τάσσεται υπέρ της διεύρυνσης των αρμοδιοτήτων τους ώστε να περιλάβει την καταγραφή των απαιτούμενων επενδύσεων και στη συνέχεια την ενεργή προώθηση της υλοποίησής τους·

  9.      πιστεύει ότι οι κανονιστικοί φορείς πρέπει να διασφαλίζουν την υποχρέωση των επιχειρήσεων που διαθέτουν ενεργειακή υποδομή, ιδιαίτερα δε δίκτυα ή αγωγούς μεταφοράς, να επιτυγχάνουν σαφείς στόχους επενδύσεων για την αποφυγή φαινομένων κερδοσκοπίας στο συγκεκριμένο τομέα·

  10.    πιστεύει ότι οι κανονιστικοί φορείς θα πρέπει να είναι ανεξάρτητοι και ισχυροί, και να διαθέτουν σαφώς καθορισμένες αρμοδιότητες, προκειμένου να διασφαλίζεται η πλήρης τήρηση του νόμου στην πράξη και η συμμόρφωση των συμμετεχόντων στην αγορά, και να επιτυγχάνονται οι απαιτούμενες επενδύσεις και τα αναγκαία επιπέδων διαφάνειας· πιστεύει, ακόμη, ότι οι αρμοδιότητές τους θα πρέπει να εναρμονιστούν σε επίπεδο ΕΕ με τη θέσπιση κοινών κανόνων σχετικά με τη διαφάνεια, την υποβολή στοιχείων και την απόδοση ευθύνης, προκειμένου να διασφαλίζεται η πλήρης ανεξαρτησία των κανονιστικών φορέων από τις εθνικές αρχές και τη βιομηχανία·

  11.    πιστεύει ότι οι εθνικές κανονιστικές αρχές στον τομέα της ενέργειας θα πρέπει να αναλάβουν αρμοδιότητα επιβολής κυρώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που δεν συμμορφώνονται στις αποφάσεις τους ή των φορέων μεταφοράς που δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους για συντήρηση του δικτύου, θέσπισης καταστατικής υποχρέωσης των επιχειρήσεων του τομέα της ενέργειας σχετικά με την παροχή συμβουλών για εξοικονόμηση ενέργειας στους πελάτες, όπως ορίζει η οδηγία 2006/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2006 για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες και την επιβολή προγραμμάτων αποδέσμευσης ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου· πιστεύει, επίσης, ότι η αμοιβαία συνεργασία μεταξύ των κανονιστικών αρχών και των αρμόδιων για τον ανταγωνισμό αρχών θα πρέπει να ενισχυθεί τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο·

  12.    καλεί την Επιτροπή να παράσχει λύση στα προβλήματα ανεξαρτησίας/συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνειας σε σχέση με τους Διαχειριστές Συστήματος Μεταφοράς (TSO)· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις οι οποίες θα δίνουν τη δυνατότητα στους TSO να εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους ως διαμεσολαβητές της αγοράς και να εναρμονίσουν τις διεθνείς ρυθμίσεις για τους TSO προκειμένου να βελτιωθεί η διασυνοριακή μεταφορά·

  13.    επικρίνει τον υπερβολικό παρεμβατισμό ορισμένων κυβερνήσεων στις αποφάσεις που λαμβάνονται από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, επειδή κάτι τέτοιο υπονομεύει το ρόλο τους ως ανεξαρτήτων αρχών·

  14.    επισημαίνει την ανάπτυξη ορισμένων περιφερειακών αγορών· επισημαίνει ότι θα απαιτηθεί να ληφθούν μέτρα για την αποφυγή της δημιουργίας μεγαλύτερων "ενεργειακών νησίδων" και ζητεί, οι περιφερειακές αυτές διαρθρώσεις να μην θέτουν σε κίνδυνο την ολοκλήρωση και την υλοποίηση της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς·

  Ρυθμισμένα τιμολόγια

  15.    ζητεί από τα κράτη μέλη να θέσουν σταδιακά τέρμα στην εφαρμογή των γενικευμένων ρυθμιζόμενων τιμολογίων –με εξαίρεση τα τιμολόγια του ύστατου προμηθευτή, ορίζεται στην οδηγία 2003/54/ΕΚ– διασφαλίζοντας παράλληλα την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων για την προστασία των ευπαθών καταναλωτών, ιδιαίτερα όσον αφορά την ένδεια σε καύσιμα, συμπεριλαμβανομένων μηχανισμών άσχετων με την αγορά· εκφράζει τη λύπη του για την απουσία αναφοράς σε μηχανισμούς τιμών στην προαναφερθείσα ανακοίνωση της Επιτροπής (COM (2007)0001)· υπενθυμίζει ότι η επέμβαση στις τιμές θα πρέπει να επιτρέπεται μόνο ως ύστατη λύση στις περιπτώσεις όπου οι εθνικές κανονιστικές αρχές επιδιώκουν τον έλεγχο τεχνητά διογκωμένων τιμών, προκειμένου να προστατεύσουν τους καταναλωτές, τις επιχειρήσεις και τους νεοεισερχομένους, αλλά και ότι οι τιμές θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να καλύπτουν το πραγματικό κόστος·

  16.    θεωρεί ότι οι επιδοτήσεις για μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα έπρεπε να καταργηθούν, ώστε να εξασφαλίζονται ισότιμοι όροι, ότι το εξωτερικό περιβαλλοντικό κόστος θα έπρεπε να ενσωματωθεί στην τιμή της ενέργειας, και ότι για την επίτευξη στόχων σχετικά με το περιβάλλον και την ενεργειακή πολιτική θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται μέσα προσανατολισμένα στην αγορά·

  17.    επισημαίνει ότι οι στοχοθετημένες υποχρεώσεις υψηλού επιπέδου για την παροχή καθολικής και δημόσιας υπηρεσίας θα πρέπει να συμμορφώνονται στους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις και ότι στη διαφοροποίηση των τιμών και τους περιορισμούς στη μεταπώληση εφαρμόζεται η νομοθεσία περί ανταγωνισμού· τονίζει ότι είναι ζωτικής σημασίας, να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος που έχουν στην ανάπτυξη του ανταγωνισμού τα τιμολόγια ενεργειακού εφοδιασμού που εξακολουθούν να ρυθμίζονται, και να αρθούν οι στρεβλώσεις της αγοράς·

  Κοινωνικός αντίκτυπος και προστασία των καταναλωτών

  18.    ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει πλήρεις αξιολογήσεις αντικτύπου συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης των κοινωνικών επιπτώσεων των διαφόρων προτάσεών της και να υποστηρίξει τη βιομηχανία στην ανάπτυξη μηχανισμών κατάρτισης και ανακατανομής·

  19.    πιστεύει ότι η παροχή ενέργειας στους καταναλωτές για την ικανοποίηση των βασικών αναγκών τους είναι απολύτως αναγκαία και ότι η ενεργειακή φτώχεια πρέπει να καταπολεμηθεί με κάθε διαθέσιμο μέσο, ιδιαίτερα δε με την ενθάρρυνση της εξοικονόμησης ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης· ζητεί, επίσης, τη λήψη κατάλληλα προσανατολισμένων και διαφανών κοινωνικών μέτρων τα οποία, χωρίς να εμποδίζουν το θεμιτό ανταγωνισμό, να προστατεύουν τους ευπαθείς και μειονεκτούντες καταναλωτές·

  20.    καλεί την Επιτροπή να υποβάλει την πρότασή της για έναν Ενεργειακό Χάρτη των Καταναλωτών έως το τέλος του 2007·

  Διασυνδέσεις

  21.    εκφράζει ικανοποίηση για τον ενδεικτικό στόχο της επίτευξης επιπέδου διασύνδεσης 10% στα κράτη μέλη·

  22.    ζητεί από τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους, και μέσω της ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας, για την εξάλειψη των τεχνικών, διοικητικών και πολιτικών εμποδίων στην ολοκλήρωση των τρεχόντων και των επικείμενων έργων, ιδιαίτερα δε των τεσσάρων έργων τα οποία επισημαίνονται από την Επιτροπή ως έργα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την ΕΕ· ζητεί από τα κράτη μέλη να διευκολύνουν τις διαδικασίες για την έγκριση της κατασκευής γραμμών διασύνδεσης και να μειώσουν τη διάρκεια των διαδικασιών· θεωρεί, ωστόσο, ότι θα πρέπει να λαμβάνεται πάντα υπόψη το δημόσιο συμφέρον·

  23.    επιβεβαιώνει την ανάγκη αύξησης του προϋπολογισμού που διατίθεται στα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας για την κατάργηση, ιδίως, των περιβαλλοντικών εμποδίων·

  24.    καλεί την Επιτροπή να επιταχύνει τον διορισμό ευρωπαίων συντονιστών σχεδίων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος που αντιμετωπίζουν προβλήματα με την υλοποίηση·

  25.    υπογραμμίζει σχετικά ότι οι αποκεντρωμένες υποδομές και η παραγωγή ενέργειας μπορούν να συντελέσουν στην επίτευξη υψηλότερου επιπέδου ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασμού και θα πρέπει να ενθαρρύνονται κατά την κατάρτιση των στρατηγικών ενεργειακής πολιτικής·

  Μακροπρόθεσμες συμβάσεις

  26.    αναγνωρίζει ότι οι μακροπρόθεσμες συμβάσεις στις αγορές χονδρικής, ιδιαίτερα στον τομέα του αερίου, είναι αναγκαίες για τη δημιουργία θετικού επενδυτικού κλίματος, συμβάλλουν σημαντικά στην ασφάλεια του εφοδιασμού και δεν βλάπτουν την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, με την προϋπόθεση ότι δεν αποκλείονται από αυτές οι νεοεισερχόμενοι·

  27.    πιστεύει ότι πρέπει να διασφαλίζεται η ισορροπημένη και αποτελεσματική εφαρμογή της αρχής της στέρησης της καταμερισθείσας δυναμικότητας σε περίπτωση μη εκμετάλλευσης, ώστε οι νεοεισερχόμενοι να έχουν πρόσβαση σε δίκτυα των οποίων η δυναμικότητα δεν αξιοποιείται·

  28.    Πιστεύει ότι οι διμερείς μακροπρόθεσμες συμβάσεις στις αγορές λιανικής επιτρέπουν στους κλάδους έντασης ενέργειας, στο βαθμό που δεν απορροφούν σημαντικό ποσοστό της αγοράς και δεν εμποδίζουν τους καταναλωτές να αλλάζουν προμηθευτή, να διαπραγματεύονται ανταγωνιστικότερες και σταθερότερες τιμές ενέργειας με τους προμηθευτές της επιλογής τους και θα πρέπει συνεπώς να επιτρέπονται, εφόσον υπόκεινται σε κατάλληλη εποπτεία από τις αρμόδιες αρχές και δεν δημιουργούν πρόσθετο κόστος για τα δίκτυα, δεν αποκλείουν την είσοδο νέων συμμετεχόντων στην αγορά και δεν εμποδίζουν την ανάπτυξη της αγοράς·

  29.    ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει έναν ορισμό σχετικά με την έννοια του μεγάλου καταναλωτή ενέργειας· ζητεί επίσης από την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στους μεγάλους καταναλωτές ενέργειας στην ΕΕ που ανταγωνίζονται στην παγκόσμια οικονομία·

  30.    ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει σαφείς κατευθυντήριες γραμμές για τέτοιες μακροπρόθεσμες διμερείς συμβάσεις στην αγορά λιανικής, προκειμένου να μειωθεί η αβεβαιότητα στην αγορά και να επιτευχθεί πρόοδος προς την κατεύθυνση της τυποποίησης των συμβάσεων·

  31.    υπενθυμίζει ότι οι εγκαταστάσεις παραγωγής, μεταφοράς, αποθήκευσης και διανομής ενέργειας είναι υποδομές ζωτικής σημασίας, η ασφάλεια των οποίων πρέπει να προστατεύεται και να διαφυλάσσεται πλήρως υπό οποιεσδήποτε συνθήκες·

  Ηλεκτρικό δίκτυο και δίκτυα αερίου

  32.    εκφράζει εκ νέου την ανησυχία του σχετικά με τις ανάγκες σε επενδύσεις για την αναβάθμιση των δικτύων ηλεκτροδότησης και παροχής αερίου προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια του εφοδιασμού στην ΕΕ· επιμένει ότι απαιτείται σταθερότητα, συνοχή και διαφάνεια του κανονιστικού πλαισίου για τη δημιουργία περιβάλλοντος ευνοϊκού για τις επενδύσεις, και ζητεί στο πλαίσιο αυτό την ανάπτυξη σχετικού κανονιστικού πλαισίου προς όφελος τόσο των καταναλωτών όσο και των επιχειρήσεων·

  33.    εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι στα κράτη μέλη παραμένουν πολλά εμπόδια τα οποία προκαλούν δυσανάλογες καθυστερήσεις στη σύνδεση νέων σταθμών παραγωγής με το κυρίως ηλεκτρικό δίκτυο· επομένως, καλεί τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλιστεί ότι αυτές οι καθυστερήσεις θα περιοριστούν στο ελάχιστο δυνατό και ότι κάθε κατοικημένη απομακρυσμένη και δυσπρόσιτη περιοχή (συμπεριλαμβανομένων των νησιωτικών και των ορεινών περιοχών) θα συνδέεται με το κύριο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας·

  34.    ζητεί από τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την αύξηση της δυναμικότητας του δικτύου προκειμένου να επιτρέψουν την ενσωμάτωση νέων, χερσαίων ή πλωτών μονάδων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τη σκοπιμότητα της δημιουργίας "νοήμονος" δικτύου της ΕΕ αξιοποιώντας πλήρως την πιο σύγχρονη διαθέσιμη τεχνολογία της πληροφορίας και των επικοινωνιών· ένα τέτοιο δίκτυο πρέπει να προσφέρει ευρύ φάσμα δυνατοτήτων παραγωγής, να παρέχει ισχύ στους καταναλωτές και να μπορεί να εντοπίζει γρήγορα και να αναλύει τις δυσλειτουργίες, να αντιδρά και να διορθώνει τα αποτελέσματά τους· ζητεί από τα κράτη μέλη να ευνοήσουν τις επενδύσεις και να δώσουν στους κανονιστικούς φορείς τους σαφή εντολή για τη στήριξη της επίτευξης αυτών των στόχων·

  35.    υπογραμμίζει την ανάγκη τεχνικής εναρμόνισης των ευρωπαϊκών δικτύων·

  36.    καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει οδικό χάρτη για τη δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου·

  37.    χαιρετίζει την πρόσφατη τεχνολογική πρόοδο στην τροφοδότηση του δικτύου αερίου με βιοαέριο· προτρέπει την Επιτροπή να προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για την πιο εκτεταμένη αξιοποίηση αυτής της δυνατότητας, ώστε να συμβάλει στην ασφάλεια του εφοδιασμού σε αέριο·

  Στρατηγικά αποθέματα

  38.    συμφωνεί με την εκτίμηση της Επιτροπής ότι, σε ό,τι αφορά το αέριο, λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα τεχνολογία, είναι καλύτερα να διαφοροποιηθούν οι διαδρομές εφοδιασμού και οι τεχνολογίες, όπως οι δεξαμενές απαερίωσης και οι σταθμοί υγροποιημένου φυσικού αερίου, από το να δημιουργηθούν μαζικά αποθέματα αερίου· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριμένη πρόταση για την καλύτερη αξιοποίηση των υφιστάμενων αποθεμάτων αερίου χωρίς να διαταραχθεί η ισορροπία της ασφάλειας του εφοδιασμού, η οποία να ευνοεί την είσοδο νέων συμμετεχόντων στην αγορά·

  39.    υπογραμμίζει τα συμπληρωματικά στοιχεία του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας και του δικτύου αερίου· σε αυτό το πλαίσιο επισημαίνει ότι η αποθήκευση αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του δικτύου αερίου και ότι η διαχείρισή της θα πρέπει να γίνεται με εθνική και ευρωπαϊκή αλληλεγγύη· πιστεύει επίσης ότι η αποθήκευση θα μπορούσε να στηρίξει εφεδρικές γεννήτριες ηλεκτρισμού και κατά συνέπεια να συντελέσει στην ασφάλεια του εφοδιασμού·

  40.    επισημαίνει ότι τα επιμέρους κράτη μέλη μπορούν να προτείνουν και να αναπτύσσουν στρατηγικά αποθέματα αερίου σύμφωνα με την οικονομική και τεχνική τους δυνατότητα·

  Διαφάνεια

  41.   πιστεύει ότι η διαφάνεια αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ανάπτυξη ανταγωνισμού και ότι οι πληροφορίες θα πρέπει πάντα να ανακοινώνονται έγκαιρα, με σαφήνεια και με τρόπο προσιτό, χωρίς διακρίσεις·

  42.    επισημαίνει τις δυσκολίες που συναντούν οι οικιακοί καταναλωτές στην αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων που τους προσφέρουν οι ελευθερωμένες αγορές· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά με τον τρόπο αύξησης της διαφάνειας για τους καταναλωτές· να καταστήσει την ενημέρωση των καταναλωτών πλήρη και σαφή (συμπεριλαμβανομένων των προσφερόμενων τιμολογίων, του ενεργειακού μίγματος της επιχείρησης και άλλων χρήσιμων πληροφοριών όπως η επισήμανση σύμφωνα με τον ορισμό της οδηγίας 2003/54/ΕΚ), και να ενισχύσουν το ρόλο των οργανώσεων καταναλωτών στην αγορά ενέργειας της ΕΕ·

  43.    συμφωνεί με την Επιτροπή όσον αφορά την ανάγκη για καθιέρωση δεσμευτικών κατευθυντήριων γραμμών για τις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου· πιστεύει ότι ένα υψηλό, εναρμονισμένο επίπεδο διαφάνειας προωθεί τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό και την είσοδο νέων συμμετεχόντων στην αγορά·

  44.    στο πλαίσιο αυτό, εκφράζει την ικανοποίησή του για την προσήλωση της Επιτροπής στη διασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας στις αγορές·

  Εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ

  45.    ανησυχεί για τον αριθμό των κρατών μελών που δεν έχουν ακόμα μεταφέρει τις οδηγίες 2003/54/ΕΚ και 2003/55/ΕΚ στην εθνική νομοθεσία τους, καθώς και για εκείνα που δεν τις έχουν εφαρμόσει ορθά· καλεί τα κράτη μέλη να μεταφέρουν και να εφαρμόσουν πλήρως τις εν λόγω οδηγίες χωρίς καθυστέρηση·

  46.    πιστεύει ότι οι οδηγίες 2003/54/ΕΚ και 2003/55/ΕΚ περιέχουν επαρκείς διατάξεις οι οποίες, εάν εφαρμοστούν ορθά, θα διασφαλίσουν τον ανταγωνισμό και την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς ενέργειας·

  47.    συμφωνεί με την Επιτροπή ότι δεν υπάρχει καμία εναλλακτική επιλογή στη διαδικασία ελευθέρωσης και καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν πλήρη και αποτελεσματική μεταφορά στο εσωτερικό τους δίκαιο, των υφιστάμενων οδηγιών ελευθέρωσης· επιπλέον, υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής για την αντιμετώπιση της δυσλειτουργίας της αγοράς με την εφαρμογή αφενός διορθωτικών μέτρων που θα βασίζονται στον ανταγωνισμό και αφετέρου ρυθμιστικών διορθωτικών μέτρων·

  48.    καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει όλα τα αποτελέσματα και τις απαντήσεις που έλαβε κατά τη μελέτη εκτίμησης επιπτώσεων και να το ενημερώσει σχετικά πριν από την υποβολή νέων νομοθετικών προτάσεων·

  49.    σ' αυτό το πλαίσιο, χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει κατά των προαναφερθέντων κρατών μελών που δεν έχουν μεταφέρει ή εφαρμόσει ορθά τις οδηγίες 2003/54/ΕΚ ή 2003/55/ΕΚ·

  50.    προειδοποιεί ότι μπορεί να υπάρξει υπέρμετρη συγκέντρωση στην αγορά και θεωρεί ότι τούτο αντιμετωπίζεται καλύτερα με την περαιτέρω πρόοδο της ολοκλήρωσης της αγοράς και με κανονιστικά μέτρα, δεδομένου ότι θα έπρεπε να προσφέρεται στους καταναλωτές επιλογή ως προς τον προμηθευτή, σε ανοικτό ανταγωνιστικό περιβάλλον, και επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή, να αναλάβει περαιτέρω δράση για την αντιμετώπιση φαινομένων συγκέντρωσης στην αγορά ενέργειας σε περιπτώσεις κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης·

  51.    εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι, παρόλο που οι εξελίξεις στον τομέα του συντονισμού της διανομής της διασυνοριακής παραγωγικότητας είναι ενθαρρυντικές, ο χαμηλός βαθμός διαφάνειας του υπολογισμού της καθαρής ικανότητας μεταφοράς που απαιτείται για τους πλειστηριασμούς και του καθορισμού της διαθέσιμης ικανότητας μεταφοράς, αποτελεί σοβαρό εμπόδιο για τον ανταγωνισμό, το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί με τη θέσπιση αυστηρότερων κανονισμών σχετικά με τις εναρμονισμένες πρακτικές που έχει διαπιστωθεί ότι απαντώνται στους πλειστηριασμούς και με την ενίσχυση του αντιμονοπωλιακού ελέγχου·

  52.    προτρέπει την Επιτροπή να επιβλέπει στενά τις επιπτώσεις της συγκέντρωσης στον ανταγωνισμό, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, λαμβάνοντας επίσης υπόψη την τρέχουσα διαδικασία ενοποίησης που οδηγεί στην εμφάνιση νέων, μεγάλων, πολυεθνικών επιχειρήσεων ενέργειας που δραστηριοποιούνται σε σημαντικό αριθμό κρατών μελών και με υψηλό βαθμό καθετοποίησης και ολοκλήρωσης αερίου-ηλεκτρικής ενέργειας·

  53.    καλεί την Επιτροπή να λαμβάνει υπόψη της σε όλες τις δράσεις και τις προτάσεις της τη σημασία του ρόλου των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων ενέργειας στη λειτουργία ανταγωνιστικών αγορών ενέργειας·

  54.    καλεί τις εθνικές κυβερνήσεις να σταματήσουν την προώθηση των λεγομένων εθνικών πρωταθλητών και να μην θεσπίζουν προστατευτική νομοθεσία παρεμποδίζοντας την ανάπτυξη μιας όντως ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας· ζητεί τη θέσπιση ενεργών προγραμμάτων αποδέσμευσης αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας και περισσότερο ευέλικτων αγορών εξισορρόπησης προκειμένου να ευνοηθούν νέοι παράγοντες της αγοράς·

  55.    θεωρεί απαραίτητο, να ενταχθεί πλήρως στην ελευθερωμένη αγορά ενέργειας ένα μελλοντικό, τροποποιημένο σύστημα εμπορίας εκπομπών, με τρόπο διαφανή, υποκείμενο στις ρυθμιστικές αρχές ώστε να αποφευχθεί η πρόκληση στρέβλωσης στους μηχανισμούς της αγοράς·

  56.    επαναλαμβάνει τη σημασία της επίτευξης, το συντομότερο δυνατόν, μιας πλήρως ελευθερωμένης ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας, και επιμένει να παρουσιάσει η Επιτροπή τη δέσμη πρόσθετων μέτρων της για την εσωτερική αγορά στα τέλη Σεπτεμβρίου 2007, όπως έχει αναγγελθεί·

  57.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

  • [1]  Εγκριθέντα κείμενα, Ρ6_ΤΑ(2006)0603.
  • [2]  ΕΕ C 292 E, 1.12.2006, σελ. 112.
  • [3]  ΕΕ L 262, 22.9.2006, σελ. 1
  • [4]  Εγκριθέντα κείμενα, Ρ6_ΤΑ(2007)0198.
  • [5]  ΕΕ L 33, 4.2.2006, σελ. 22.
  • [6]  ΕΕ L 289, 3.11.2005, σελ. 1.
  • [7]  ΕΕ L 127, 294.2004, σελ. 92.
  • [8]  ΕΕ L 176, 15.7.2003, σελ. 37
  • [9]  ΕΕ L 176, 15.7.2003, σελ. 57
  • [10]  ΕΕ L 176, 15.7.2003, σελ. 1
  • [11]  7 ΕΕ L 296, 14.11.2003, σελ. 34.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  1.   Ιστορικό

  Ανταποκρινόμενη στην πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και στις προτεραιότητες που ορίσθηκαν στα Συμπεράσματά του τον Μάρτιο του 2006, η Επιτροπή ενέκρινε το λεγόμενο Πακέτο για την Ενέργεια στις 10 Ιανουαρίου 2007, έτσι ώστε να συμβάλει στους τρεις στόχους της ενεργειακής πολιτικής για την Ευρώπη: ασφάλεια του εφοδιασμού, ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα του περιβάλλοντος.

  Μετά από μια μακροπρόθεσμη διαδικασία ελευθέρωσης των αγορών ενέργειας, με την έγκριση δύο σειρών οδηγιών για τη δημιουργία εσωτερικής αγοράς, το 1996-1998 και το 2003 για την επίτευξη πλήρους ελευθέρωσης έως την 1η Ιουλίου 2007 - τρεις ανακοινώσεις αποτελούν βήμα μείζονος σημασίας εφόσον η Επιτροπή υποστηρίζει νέα κατεύθυνση για την εσωτερική αγορά ενέργειας και ανακοινώνει επακριβείς προτάσεις και μηχανισμούς για τη λειτουργία της.

  Η παρούσα έκθεση αξιολογεί πως τα διαφορετικά μέτρα που προτείνονται από την Επιτροπή μπορούν να διασφαλίσουν την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς για την ηλεκτρική ενέργεια και το αέριο και να παραμερίσουν τα εμπόδια για τη δημιουργία ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας. Ο εισηγητής λαμβάνει δεόντως υπόψη του την εφαρμογή των ισχυόντων κανόνων, οι οποίοι, κατά τη γνώμη του, εξασφάλισαν μια εν μέρει νομική βάση για να διασφαλιστεί η χωρίς διακρίσεις πρόσβαση των τρίτων μερών στα δίκτυα, να δημιουργηθούν ισχυρές εθνικές ρυθμιστικές αρχές και να συσταθεί πλαίσιο για την ενίσχυση των επενδύσεων. Λαμβάνοντας υπόψη τα τελευταία συμπεράσματα του Συμβουλίου της Άνοιξης στις 8-9 Μαρτίου, η πρόθεση του εισηγητή είναι η παγίωση των στόχων που επιδιώκει η Επιτροπή και η ανάλυση των προτεινόμενων πρακτικών μέτρων.

  2.   Ειδικά θέματα

        Εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας

  Ο εισηγητής ανησυχεί για τον αριθμό των κρατών μελών που εξακολουθούν να μην έχουν μεταφέρει στην εθνική νομοθεσία τους τις ευρωπαϊκές οδηγίες 54/2003 και 55/2003, καθώς και για εκείνα τα κράτη μέλη που δεν έχουν εφαρμόσει δεόντως τις εν λόγω οδηγίες. Η ορθή μεταφορά σε επίπεδο ΕΕ έχει βασική σημασία αν επιθυμούμε να αποτιμήσουμε πλήρως την εγκυρότητα και την αποτελεσματικότητα των μέτρων που εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

  Επιπλέον, η μη συμμόρφωση ορισμένων κρατών μελών θέτει σε δύσκολη θέση εκείνα τα κράτη μέλη που έχουν μεταφέρει πλήρως την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την εσωτερική αγορά ενέργειας στην εθνική νομοθεσία τους, προκαλώντας έτσι, σε ορισμένες περιπτώσεις, αθέμιτο ανταγωνισμό ως προς τις τιμές, εξαγορές ιδιωτικών εταιρειών από δημόσιες επιχειρήσεις, φραγμούς εισόδου σε άλλα κράτη μέλη καθώς και δυσανάλογες καθυστερήσεις στην ανάπτυξη των διασυνδέσεων. Επιπλέον, οι κυβερνήσεις που υποφέρουν από αυτές τις συνέπειες πρέπει να αντιμετωπίσουν την αποδοκιμασία της κοινής γνώμης για τα μέτρα που έχουν ληφθεί και, γενικότερα, για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

  Για όλους αυτούς τους λόγους, ο εισηγητής χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει κατά των κρατών μελών που δεν έχουν συμμορφωθεί με την ισχύουσα νομοθεσία.

  Ωστόσο, ενώ επιδοκιμάζει την τρίτη δέσμη ελευθέρωσης της Επιτροπής, που αναμένεται φέτος τον Σεπτέμβριο, και ενώ αντιλαμβάνεται ότι η αντίσταση ορισμένων κρατών μελών θα αντιμετωπιστεί μόνο με συγκεκριμένες δράσεις, ο εισηγητής διερωτάται αν η λύση αυτού του προβλήματος είναι ακόμα περισσότερη και αυστηρότερη νομοθεσία, εφόσον η δεύτερη δέσμη εξακολουθεί, προφανώς, να βρίσκεται στα πρώτα στάδια.

  Πρόσφατες πρωτοβουλίες εξαγοράς και συγχωνεύσεις εντός των αγορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν προκαλέσει κάποιες ανησυχίες για θέματα όπως η συμμετοχή του δημοσίου σε επιχειρήσεις, περιορισμός των επιλογών για καταναλωτές λόγω συγκέντρωσης της αγοράς, καθώς και υπερβολικός παρεμβατισμός από ορισμένες κυβερνήσεις σε ό,τι υποθέτουμε ότι αποτελεί γνήσια λειτουργία της αγοράς. Ο εισηγητής πιστεύει ότι αυτές οι λειτουργίες της αγοράς θα πρέπει να ελέγχονται περαιτέρω από την Επιτροπή, ειδικά όταν είναι σημαντική η συμμετοχή του δημοσίου σε ορισμένες επιχειρήσεις που εξαγοράζουν άλλες.

  Αποσύνδεση

  Στις περασμένες εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η αποσύνδεση έχει αποτελέσει κομβικό σημείο της σχετικής συζήτησης και, ενδεχομένως, το φαινόμενο παρατηρείται και στην παρούσα έκθεση. Ο εισηγητής πιστεύει ότι το τρέχον επίπεδο αποσύνδεσης είναι ανεπαρκές σε ορισμένα κράτη μέλη και, κατά συνέπεια, επιδοκιμάζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής να αυξήσει τις υποχρεώσεις σ' αυτό τον τομέα.

  Οι δύο κύριες επιλογές που προτείνει η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της - Ανεξάρτητος Διαχειριστής Συστήματος που υπόκειται στις δέουσες νομοθετικές ρυθμίσεις και αποσύνδεση των ιδιοκτησιακών σχέσεων - θα πρέπει να αξιολογηθούν καταλλήλως.

  Η αποσύνδεση των ιδιοκτησιακών σχέσεων θα αυξήσει τη διαφάνεια, θα εξασφαλίσει κατάλληλες συνθήκες για τη διενέργεια επενδύσεων στον τομέα των υποδομών και θα καταργήσει τα εμπόδια εισόδου νέων παραγόντων της αγοράς.

  Το μοντέλο του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Συστήματος, ακόμα και αν χρειάζεται περαιτέρω νομοθετική ρύθμιση, θα συμβάλει στην επίτευξη αυτών των στόχων και, ενδεχομένως, θα αποτελέσει σκοπιμότερη επιλογή για εκείνα τα κράτη μέλη τα οποία αντιμετωπίζουν μεγάλη καθυστέρηση.

  Ο εισηγητής επιθυμεί να συζητήσει περαιτέρω αυτό το θέμα και αναμένει από την Επιτροπή να υποβάλει σαφή αλλά ευέλικτη πρόταση σχετικά με την αποσύνδεση, η οποία θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως βάση συζήτησης στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, αποφεύγοντας τη μετωπική απόρριψη ορισμένων κρατών μελών.

  Ωστόσο, τα προβλήματα των διασυνδέσεων δεν πρόκειται να επιλυθούν με κανένα από τα δύο συστήματα και θα απαιτηθούν πρόσθετες λύσεις. Επιπλέον, τα ζητήματα της διαφάνειας και των επενδύσεων θα μπορούσαν να επιλυθούν με τη χορήγηση αυξημένων αρμοδιοτήτων στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές ή μέσω εθνικής νομοθεσίας που θα στοχεύει στην επιβολή ειδικών απαιτήσεων. Τέλος, οι τομείς του αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας έχουν διαφορετικό χαρακτήρα, γεγονός που καθιστά τις επιλογές αποσύνδεσης περισσότερο πολύπλοκες για το αέριο. Αυτό το θέμα θα διερευνηθεί περαιτέρω στο παρόν έγγραφο.

  Επενδύσεις

  Ο εισηγητής θα επιθυμούσε να τονίσει τη σημασία νέων επενδύσεων σε μαζική κλίμακα, κατά την ανάπτυξη νέων υποδομών και κατά την αναβάθμιση των ήδη υπαρχουσών. Αν και ανησυχεί για τη διαφορά μεταξύ των τρεχουσών επενδύσεων και εκείνων που κατ' εκτίμηση απαιτούνται, δεν συμφωνεί με τη δήλωση της Επιτροπής ότι οι επενδύσεις έχουν σταματήσει. Οπωσδήποτε, οι συνολικές επενδύσεις για τη συντήρηση και την ανάπτυξη δικτύων αερίου επιδεικνύουν μια σταθερή, μολονότι βραδεία, αύξηση τα τελευταία έτη.

  Αυτή η ανησυχία ισχύει επίσης για την έλλειψη επενδύσεων στις διασυνδέσεις, γεγονός που οφείλεται στην ανισότητα μεταξύ των σχετικών προτύπων, στην έλλειψη ανεξάρτητης ρυθμιστικής αρχής για την επίβλεψη διασυνοριακών μεταφορών και στη μειωμένη διαθεσιμότητα μηχανισμών για την ανάκτηση διασυνοριακών δαπανών.

  Υπάρχουν, ωστόσο, πολλά περιθώρια βελτιώσεων και θα πρέπει να ληφθούν μέτρα όπως η περαιτέρω αποσύνδεση - είτε στον τομέα των ιδιοκτησιακών σχέσεων είτε ISO+ -, περισσότερο αποδοτικές ρυθμίσεις και καλύτερη διασυνοριακή συνεργασία.

  Νέα μαζική παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

  Η Ευρώπη διαθέτει τεράστιες ποσότητες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως η υδροηλεκτρική, η αιολική, η ηλιακή, η βιομάζα, η παλιρροιακή και η γεωθερμική ενέργεια. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, από τη φύση τους, συγκεντρώνονται σε ειδικές τοποθεσίες, π.χ., οι πηγές υδροηλεκτρικής ενέργειας σε ορεινές περιοχές, οι πηγές αιολικής ενέργειας σε εξωχώριες και παράκτιες περιοχές, καθώς και σε οροπέδια. Με λίγες εξαιρέσεις οι εν λόγω πηγές δεν είναι δυνατόν να μεταφερθούν στην πρωτογενή τους μορφή και έτσι χρειάζεται να μετατραπούν σε ηλεκτρική ενέργεια στην τοποθεσία όπου υπάρχει η πρωταρχική πηγή. Εάν, επομένως, αυτές οι πολυάριθμες πρωτογενείς πηγές ενέργειας πρόκειται να συμβάλουν στις απαιτήσεις ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρειάζονται ένα επαρκές δίκτυο υποδομών που θα συμβάλλει στη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας από αυτές τις περιοχές στα κέντρα ζήτησης.

  Για παράδειγμα, υπάρχει μεγάλη, από εμπορική άποψη, εκμεταλλεύσιμη πηγή αιολικής ενέργειας πάνω από τη Βόρεια Θάλασσα στη Δυτική Ευρώπη. Επομένως, χρειάζονται μεγάλα υποθαλάσσια δίκτυα για να μεταφέρουν αυτή την ενέργεια στην ακτή και επάκτια δίκτυα για να μεταφέρουν την ηλεκτρική ενέργεια περαιτέρω στα κέντρα ζήτησης.

  Είναι σημαντικό, επομένως, τα υφιστάμενα δίκτυα να συντηρούνται και, όταν δεν υπάρχουν, να κατασκευάζονται. Στις εταιρείες μεταφοράς πρέπει να χορηγούνται κίνητρα για την ανάπτυξη και την κατασκευή τέτοιων δικτύων και δεν πρέπει να έχουν ανταγωνιστικά συμφέροντα τα οποία, ενδεχομένως, θα παρεμποδίζουν την ανάπτυξή τους.

  Ρυθμιστικές αρχές

  Επί του παρόντος, η εσωτερική αγορά ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να προσαρμοστεί σε 27 διαφορετικές εθνικές ρυθμίσεις που μπορούν να διαφέρουν κατά πολύ από τη μία στην άλλη. Η διαδικασία για τον καθορισμό των δράσεων που πρέπει να αναληφθούν για τις διασυνοριακές μεταφορές συνίσταται σε διαβουλεύσεις μεταξύ των εθνικών ρυθμιστικών αρχών, οι οποίες διαβουλεύσεις βασίζονται σε τεχνικές προτάσεις των Διαχειριστών του Συστήματος Μεταφοράς, ενώ οι αποφάσεις λαμβάνονται, σε γενικές γραμμές, ομόφωνα. Αν δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί συμφωνία, η Επιτροπή αρχίζει μια διαδικασία επιτροπολογίας όπου όχι μόνο αποδεκτά αποτελέσματα είναι πολύ δύσκολο να υπάρχουν αλλά και εκείνοι που αποφασίζουν είναι τα κράτη μέλη τα οποία ζητούν τη γνώμη των εθνικών ρυθμιστικών αρχών τους. Όλη αυτή η διαδικασία δημιουργεί στασιμότητα.

  Αν θέλουμε η ΕΕ να αποκτήσει μια πλήρως ολοκληρωμένη εσωτερική αγορά θα πρέπει να αναληφθούν μερικές δράσεις για να εξασφαλιστεί μια περισσότερο επίσημη προσέγγιση στην προαναφερθείσα διαδικασία. Ο εισηγητής προτείνει, το βήμα των ρυθμιστικών αρχών να μετατραπεί σε επίσημο φορέα όπου θα πρέπει να λαμβάνονται οι αποφάσεις - με ψηφοφορία, αν παρίσταται ανάγκη - και όπου σε περίπτωση αδιεξόδου η Επιτροπή θα μπορεί να αποφασίζει. Οι αποφάσεις θα πρέπει να απορρέουν από προτάσεις των φορέων εκμετάλλευσης των συστημάτων μεταφοράς (TSΟ) οι οποίοι, με τη σειρά τους, θα πρέπει επίσης να διαθέτουν ένα επίσημο πλαίσιο για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

  Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι οι ρυθμιστικές αρχές θα ασχολούνται αποκλειστικά με διασυνοριακά τεχνικά και εμπορικά θέματα, όπως η εναρμόνιση τεχνικών προτύπων και η προώθηση του συντονισμού της ανάπτυξης των διασυνδέσεων και των διασυνοριακών μεταφορών.

  Η απόφαση των εθνικών ρυθμιστικών αρχών παραμένει κυριαρχική στο αντίστοιχο κράτος μέλος και οι αρμοδιότητές τους και οι εξουσίες τους πρέπει να είναι ανεξάρτητες, σθεναρές και σαφώς καθορισμένες.

  Οι ρυθμιστικές αρχές μπορούν να διαδραματίσουν αποφασιστικό ρόλο για τη διασφάλιση των αναγκαίων επενδύσεων, ίσων όρων ανταγωνισμού και της διαφάνειας. Σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις, στις ρυθμιστικές αρχές μπορεί να δοθεί, για παράδειγμα, η αρμοδιότητα να επιτρέψουν τη διενέργεια επενδύσεων από τρίτα μέρη σε περίπτωση που οι εγκατεστημένοι φορείς εκμετάλλευσης θέτουν εμπόδια για την ανάπτυξη του δικτύου.

  Διασυνδέσεις

  Ο εισηγητής επιδοκιμάζει την τελευταία θέση της Επιτροπής και του Συμβουλίου σχετικά με την επίτευξη 10% διασυνδέσεων σε όλα τα κράτη μέλη. Παρόλ' αυτά, επισημαίνει ότι το εν λόγω ποσοστό αποτελούσε στόχο της Διάσκεψης Κορυφής της Βαρκελώνης πριν από αρκετά έτη. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας έχει αποκτήσει εκ νέου μεγάλη σημασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ελπίζει ότι τα κράτη μέλη θα λάβουν αποφασιστικά μέτρα για την κατάργηση όλων των εμποδίων για την ανάπτυξη της εν λόγω αγοράς.

  Η νέα συνεργασία μεταξύ ρυθμιστικών αρχών σε επίπεδο ΕΕ θα εξασφαλίσει το αναγκαίο ρυθμιστικό πλαίσιο για την υπερνίκηση ορισμένων εκ των εν λόγω εμποδίων αλλά οι δημόσιες αρχές οφείλουν να επιδιώξουν και την άρση των πολιτικών εμποδίων.

  Αυτό το σημείο έχει ιδιαίτερη σημασία για τα περιφερειακά κράτη μέλη τα οποία, επί του παρόντος, παραμένουν "νήσοι" ενέργειας.

  Ρυθμισμένα τιμολόγια από τη ρυθμιστική αρχή

  Ο εισηγητής πιστεύει ακράδαντα ότι τα γενικευμένα επίσημα τιμολόγια από τη ρυθμιστική αρχή για εμπορικούς σκοπούς πρέπει να εξαφανισθούν επειδή προκαλούν σοβαρές στρεβλώσεις στην αγορά και μπορούν, μερικές φορές, να χρησιμοποιούνται από καθέτως ενοποιημένες εταιρείες να αναγκάζουν νεοεισερχόμενες επιχειρήσεις να εγκαταλείπουν την αγορά.

  3.   Συμπληρωματικά σχόλια

        Αγορά αερίου

  Αντίθετα με την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, οι περισσότερες επιχειρήσεις αερίου πραγματοποιούν τα κέρδη τους μέσω της μεταφοράς και της διανομής αερίου μάλλον παρά μέσω της παραγωγικής ικανότητάς τους. Γι' αυτό το λόγο, οι διάφορες προτάσεις που υπέβαλε η Επιτροπή σχετικά με την αποσύνδεση θα ήταν δύσκολο να εφαρμοστούν σ' αυτό τον τομέα ή, τουλάχιστον, σ' εκείνες τις εταιρείες που εισάγουν το προϊόν τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

  Μερικά μέτρα, όπως αυτά που έχουν προταθεί στο παρόν έγγραφο, θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων σχετικά με τις επενδύσεις, τη διαφάνεια και την πρόσβαση στο δίκτυο.

  Ο εισηγητής ανησυχεί κυρίως για την έλλειψη εναρμονισμένων προτύπων για το φυσικό αέριο. Αυτή η κατάσταση προκαλεί αβεβαιότητα στην αγορά, εφόσον οι εταιρείες δεν γνωρίζουν αν το αέριο που αγοράζουν θα επιτραπεί να έχει πρόσβαση στα διάφορα εθνικά δίκτυα. Η Επιτροπή θα πρέπει να επιληφθεί του ζητήματος και να βρει λύση εγκαίρως.

  Οι εν λόγω εταιρείες αντιμετωπίζουν επίσης το πρόβλημα ότι εμπορεύονται με τρίτες χώρες στις οποίες η αρχή της αμοιβαιότητας δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Οπωσδήποτε, δεν έχουν πρόσβαση στις ανάντι δυνατότητες παραγωγής ούτε, με τους αυτούς όρους, στις αγορές τους. Ο τομέας του αερίου εξέφρασε την επιθυμία στον εισηγητή να υπάρξει ισχυρότερη πολιτική στήριξη από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και από τα κράτη μέλη, όταν διαπραγματεύονται με παραγωγούς τρίτων χωρών.

  ΕΤS

  Ο εισηγητής ανησυχεί για ορισμένες αξιώσεις στις οποίες προέβησαν μερικοί παράγοντες της αγοράς σχετικά με τα δικαιώματα εμπορίας εκπομπών. Πιστεύουν ότι, στο πλαίσιο του ΕΤS, επιβάλλεται στους καταναλωτές πρόσθετη επιβάρυνση στο λογαριασμό ενέργειας που τους αφορά, όταν το μεγαλύτερο μέρος αυτών των δικαιωμάτων αποκτάται δωρεάν, στο πλαίσιο της ισχύουσας οδηγίας ΕΤS, η οποία καθορίζει ότι τουλάχιστον το 95% των δικαιωμάτων για την εμπορία εκπομπών θα πρέπει να απονέμεται δωρεάν σ' αυτό το στάδιο.

  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ(*) (18.6.2007)

  προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

  σχετικά με τις προοπτικές για την εσωτερική αγορά αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας
  (2007/2089(INI))

  Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): Sophia in 't Veld

  (*) Ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ επιτροπών – άρθρο 47 του Κανονισμού

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

  Η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να περιλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

  Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική για βιώσιμη, ασφαλή και ανταγωνιστική ενέργεια χρειάζεται να είναι φιλόδοξη και να στοχεύει σε μακροπρόθεσμα οφέλη, εστιάζοντας κυρίως την προσοχή στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, στον περιορισμό της εξωτερικής τρωτότητας της ΕΕ στις εισαγωγές και στην προώθηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης,

  Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να θεσπιστεί έγκαιρα το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας ώστε να επιτευχθούν τα φιλόδοξα αυτά και μακροπρόθεσμα οφέλη,

  Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις προοπτικές για την εσωτερική αγορά αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας (COM(2006)0841) και η έκθεση της ΓΔ Ανταγωνισμού σχετικά με την έρευνα στον τομέα της ενέργειας (SEC(2006)1724) καταλήγουν ότι ναι μεν οι ισχύοντες κανόνες και τα μέτρα ελευθέρωσης οδήγησαν σε βελτιώσεις της αποτελεσματικότητας του ενεργειακού εφοδιασμού και επέτυχαν εξοικονομήσεις για τους καταναλωτές, αλλά οι αγορές δεν έχουν ακόμη ανοίξει πλήρως, εξακολουθούν δε να υφίστανται φραγμοί στον ελεύθερο ανταγωνισμό· ότι, επιπλέον, το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο δεν έχει ακόμη πλήρως και δεόντως μεταφερθεί από τα κράτη μέλη στην εθνική νομοθεσία και ότι χρειάζονται συνεπώς πρόσθετα μέτρα προκειμένου να επιτευχθεί η ελευθέρωση της αγοράς,

  Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι λίγα κράτη μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ανοίξει τις αγορές αερίου και ότι οι χαμηλότερες τιμές και οι ποιοτικές υπηρεσίες στην αγορά της παροχής αερίου αποτελούν βασικό στοιχείο για το όλο σύστημα, τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τις επιχειρήσεις,

  Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ψήφισμά του της 14ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για βιώσιμη, ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια – Πράσινη Βίβλος[1], το Κοινοβούλιο τόνισε ότι τα συστήματα μεταφοράς στον ενεργειακό τομέα θα πρέπει να περάσουν σε πλήρη διαχωρισμό ιδιοκτησίας αφότου η Επιτροπή καταλήξει ότι η υφιστάμενη νομοθεσία είναι αναποτελεσματική,

  ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά την έρευνα κατά τομέα και υπό το πρίσμα των οικονομικών στοιχείων η Επιτροπή θεωρεί ότι ο διαχωρισμός ιδιοκτησίας είναι το πλέον αποτελεσματικό μέσο προκειμένου να εξασφαλίζεται η επιλογή εκ μέρους των χρηστών της ενέργειας και να ενθαρρύνονται οι επενδύσεις,

  Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σημερινό ρυθμιστικό κενό σε διασυνοριακό επίπεδο δεν μπορεί να καλυφθεί μόνο με την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού και ότι θα πρέπει να εξασφαλισθεί μεγαλύτερος συντονισμός μεταξύ εθνικών ρυθμιστικών αρχών στον τομέα της ενέργειας μέσω της ενίσχυσης των αρμοδιοτήτων της ERGEG (Ευρωπαϊκή Ομάδα ρυθμιστικών αρχών για την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο) και με σοβαρότερο ρόλο για την κοινοτική εποπτεία, ώστε να εξασφαλίζεται ότι θα εφαρμόζονται στην πράξη οι αρχές της εσωτερικής αγοράς,

  Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι τα κράτη μέλη έχουν κάνει μόνο περιορισμένη χρήση στοχοθετημένων υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας για την αντιμετώπιση ευάλωτων πελατών,

  1.  επαναλαμβάνει ότι η στρατηγική της Λισσαβώνας μπορεί να είναι επιτυχής μόνον εάν αναληφθούν περαιτέρω προσπάθειες προκειμένου να θεσπιστεί μια κοινή ενεργειακή πολιτική που θα βασίζεται σε ένα ευρύτερο όραμα του κοινού ευρωπαϊκού συμφέροντος στον ενεργειακό τομέα με σεβασμό των εθνικών χαρακτηριστικών και επιτρέποντας στα κράτη μέλη να προσχωρούν στα ενεργειακά τους μίγματα προκειμένου να διαφοροποιούνται οι πηγές ενέργειας και η παραγωγή ενέργειας όσο το δυνατόν περισσότερο·

  2.  πιστεύει ότι μια σειρά από σοβαρές ανεπάρκειες που διαπιστώθηκαν από την έρευνα στον ενεργειακό τομέα απαιτούν κατεπείγουσα δράση για την υλοποίηση μιας λειτουργικής εσωτερικής αγοράς ενέργειας με αποτελεσματικό διαχωρισμό δικτύων και δραστηριοτήτων εφοδιασμού, κάλυψη των υφιστάμενων ρυθμιστικών κενών, αντιμετώπιση της συγκέντρωσης της αγοράς και των φραγμών εισόδου σε αυτήν καθώς και αύξηση της διαφάνειας στις λειτουργίες της αγοράς· ζητεί μετ' επιτάσεως να μεταφερθεί επειγόντως το κοινοτικό δίκαιο, με πλήρη και ορθό τρόπο, στις εθνικές νομοθεσίες χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις· ζητεί στο πλαίσιο αυτό να προβλεφθούν αυστηρά μέτρα σε περιπτώσεις παραβίασης του κοινοτικού δικαίου·

  3.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι δεν υπάρχει καμία εναλλακτική επιλογή στη διαδικασία ελευθέρωσης και καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν πλήρη και αποτελεσματική μεταφορά στο εσωτερικό τους δίκαιο των υφιστάμενων οδηγιών ελευθέρωσης· επιπλέον, υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής για την αντιμετώπιση της δυσλειτουργίας της αγοράς με την εφαρμογή αφενός διορθωτικών μέτρων που θα βασίζονται στον ανταγωνισμό και αφετέρου ρυθμιστικών διορθωτικών μέτρων·

  4.  συμφωνεί με τα αποτελέσματα της έρευνας στον ενεργειακό τομέα τα οποία δείχνουν ότι ο νομικός και λειτουργικός διαχωρισμός που επί του παρόντος απαιτείται από τη νομοθεσία δεν είναι επαρκής για την εξασφάλιση της ανάπτυξης μιας πραγματικής, ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής ενεργειακής αγοράς· επαναλαμβάνει ότι θα πρέπει να εξασφαλισθεί η άνευ διακρίσεων πρόσβαση στο δίκτυο και υποστηρίζει πλήρως την πρόταση της Επιτροπής για περαιτέρω δράση προκειμένου να εξασφαλισθεί σαφέστερος διαχωρισμός της ενεργειακής παραγωγής από τη διανομή ενέργειας·

  5.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει ανάλυση στο πλαίσιο της οποίας θα καταδεικνύονται αντιστοίχως το αναμενόμενο κόστος ενός διαχωρισμού της ιδιοκτησίας για τα κράτη μέλη, τα αναμενόμενα αποτελέσματα από τις επενδύσεις στα δίκτυα καθώς και τα κέρδη για την εσωτερική αγορά και τον καταναλωτή· επισημαίνει ότι η ανάλυση θα έπρεπε να λαμβάνει επίσης υπόψη το εάν και ποια προβλήματα ή κόστος προκύπτουν στην περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί από το κράτος ο διαχωρισμός καθώς και το κατά πόσον οι αρνητικές συνέπειες διαφέρουν μεταξύ κρατικής και ιδιωτικής ιδιοκτησίας· προτείνει να αναλυθεί περαιτέρω ποια θα είναι τα πλεονεκτήματα του διαχωρισμού της ιδιοκτησίας σε σχέση με την προσέγγιση που βασίζεται στο παράγοντα της περιφερειακής αγοράς όσον αφορά την επίτευξη των στόχων·

  6.   επιμένει στην ανάγκη να δοθούν πραγματικά κίνητρα στους παράγοντες του δικτύου προκειμένου να λειτουργήσουν και να αναπτύξουν το δίκτυο προς το συμφέρον όλων των χρηστών· θεωρεί ότι ένα σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο είναι ουσιώδους σημασίας ώστε να εξασφαλιστεί ότι, σε ό,τι αφορά τις επενδυτικές αποφάσεις, τα μελλοντικά μέτρα που επηρεάζουν την εσωτερική αγορά σχεδιάζονται και εκτελούνται κατά τρόπο που εγγυάται την ύπαρξη θετικού πλαισίου για τις τόσο αναγκαίες επενδύσεις· τονίζει ωστόσο ότι ο διαχωρισμός θα πρέπει να αντιμετωπισθεί ως προϋπόθεση, αλλά όχι ως ο μοναδικός όρος για την περιφρούρηση του θεμιτού ανταγωνισμού· πιστεύει ότι η δημόσια ιδιοκτησία στις αγορές ηλεκτρισμού και αερίου είναι ένας από τους κύριους παράγοντες στρεβλώσεων στην ευρωπαϊκή αγορά και ότι το κίνητρο για ανταγωνισμό στις αγορές αυτές είναι πιο περιορισμένο σε περίπτωση ύπαρξης δημοσίων επιχειρήσεων εφόσον, ως επί το πλείστον, οι τελευταίες χαρακτηρίζονται, λόγω του εταιρικού τους καθεστώτος, από χαμηλότερα επίπεδα διαφάνειας και ενημέρωσης για πιθανούς επενδυτές και εξαρτώνται από τις πολιτικές αποφάσεις που λαμβάνουν οι κυβερνήσεις στις χώρες αυτές· εμμένει στο ότι πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη μιας κατάστασης όπου τα κρατικά μονοπώλια αντικαθίστανται από ιδιωτικά μονοπώλια·

  7.  εκφράζει ικανοποίηση για την πρόταση της Επιτροπής να ενισχυθεί η ανεξαρτησία των εθνικών ρυθμιστικών αρχών ενέργειας, να επεκταθούν οι αρμοδιότητές τους, να ενισχυθεί ο συντονισμός μεταξύ αυτών και των διαχειριστών συστήματος μεταφοράς· θεωρεί ότι η ανεξαρτησία αυτή δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο στην πολιτική δράση που πρέπει να αναλάβουν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, προκειμένου να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός, να ενισχυθεί η ασφάλεια εφοδιασμού και να προστατευθεί το περιβάλλον στο πλαίσιο των εσωτερικών αγορών φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού·

  8.  τονίζει την ανάγκη να εναρμονισθούν τα επίπεδα αρμοδιοτήτων και ανεξαρτησίας των ρυθμιστικών αρχών ενέργειας προκειμένου να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο συντονισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να αποθαρρύνεται η κατάχρηση ρυθμιστικών εξουσιών για εθνικούς σκοπούς προστατευτισμού·

  9.  συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής ότι πρέπει να ενισχυθούν οι αρμοδιότητες των εθνικών ρυθμιστικών αρχών και ότι πρέπει να αυξηθεί ο συντονισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδίως όσον αφορά τα διασυνοριακά θέματα·

  10. συμφωνεί ότι η προσέγγιση ERGEG+ είναι η πλέον κατάλληλη για ταχεία και αποτελεσματική πρόοδο στην εναρμόνιση των τεχνικών ζητημάτων τα οποία είναι αναγκαία προκειμένου να λειτουργήσει αποτελεσματικά το διασυνοριακό εμπόριο· θεωρεί σωστή τη συμμετοχή της Επιτροπής όπου είναι αναγκαίο προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι θα λαμβάνεται δεόντως υπόψη το κοινοτικό συμφέρον·

  11. εκφράζει ικανοποίηση για την πρόταση να ανατεθεί στις υφιστάμενες ενώσεις διαχειριστών συστήματος μεταφοράς ένας θεσμικός ρόλος με επίσημες υποχρεώσεις και επίσημους στόχους ("λύση ETSO+\GTE+")· φρονεί ωστόσο ότι πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω η δημιουργία ανεξάρτητων από άποψη ιδιοκτησίας διασυνοριακών διαχειριστών συστημάτων, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί ότι ενισχύεται και δεν παρεμποδίζεται ο ανταγωνισμός· πιστεύει ότι θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για μια σταδιακή εξέλιξη προς περιφερειακούς διαχειριστές συστημάτων·

  12. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία σχετικά με ορισμένες πρωτοβουλίες προστατευτισμού εκ μέρους ορισμένων ευρωπαϊκών κυβερνήσεων που αιτιολογούν τη θέση τους αναφερόμενες στην προάσπιση στρατηγικών τομέων και υποτιθέμενου εθνικού γενικού συμφέροντος· υπογραμμίζει ότι ο προστατευτισμός στην ενιαία αγορά έρχεται σε αντίθεση με την ευρωπαϊκή οικοδόμηση· στον ενεργειακό τομέα, υποσκάπτει την ασφάλεια εφοδιασμού, μειώνει την αποτελεσματικότητα, αυξάνει ως εκ τούτου τις τιμές που καταβάλλει ο καταναλωτής και αποβαίνει σε βάρος της βιώσιμης ανάπτυξης·

  13. ενθαρρύνει την Επιτροπή να προσφύγει κατά των κρατών μελών τα οποία προστατεύουν αδικαιολογήτως εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πρωτοπόρους στον τομέα της ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των "χρυσών μετοχών", καθώς και κατά των κρατών μελών με ρυθμισμένες τιμές που παρακωλύουν τον ανταγωνισμό και την ολοκλήρωση τη αγοράς· ζητεί να εφαρμόζονται τα ίδια πολιτικά πρότυπα τόσο στα παλαιά όσο και στα νέα κράτη μέλη, λαμβάνοντας υπόψη τον ειδικό ρόλο του ενεργειακού τομέα σε ό,τι αφορά τη διαδικασία εκσυγχρονισμού των οικονομιών στα νέα κράτη μέλη· τονίζει ότι η προώθηση των εθνικών ή ευρωπαϊκών αυτών πρωτοπόρων μπορεί να αποβεί σε βάρος του ανταγωνισμού των εταιρειών, του επιπέδου του ανταγωνισμού στην αγορά ενέργειας και των συμφερόντων των καταναλωτών· επιμένει στην ανάγκη εταιρειών που θα παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες στους πολίτες και θα είναι σε θέση να ανταγωνιστούν όχι μόνο σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά επίσης και στην παγκόσμια αγορά·

  14. τονίζει ότι θα πρέπει να επεκταθεί περαιτέρω η πρόσβαση στην πληροφόρηση για την εν λόγω αγορά και εκφράζει ικανοποίηση για την πρόθεση της Επιτροπής να θεσπίσει δεσμευτικές διατάξεις σχετικά με τη διαφάνεια· συμφωνεί ότι όλες οι σχετικές με την αγορά πληροφορίες θα πρέπει να δημοσιεύονται συχνά και έγκαιρα και ότι θα πρέπει να εξασφαλισθεί κατάλληλη παρακολούθηση·

  15. θεωρεί ότι οι επιδοτήσεις για μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα έπρεπε να καταργηθούν εξασφαλίζοντας έτσι ισότιμους όρους, ότι το εξωτερικό περιβαλλοντικό κόστος θα έπρεπε να εσωτερικοποιηθεί στην τιμή της ενέργειας και ότι τα μέσα με βάση την αγορά θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται για την επίτευξη στόχων σχετικά με το περιβάλλον και την ενεργειακή πολιτική·

  16. επισημαίνει ότι οι στοχοθετημένες υψηλού επιπέδου υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας και δημόσιας υπηρεσίας θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες κρατικής ενίσχυσης και ότι η νομοθεσία περί ανταγωνισμού εφαρμόζεται σε σχέση με τη διαφοροποίηση των τιμών και τους περιορισμούς στη μεταπώληση· τονίζει ότι είναι ζωτικής σημασίας να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος που έχουν στην ανάπτυξη του ανταγωνισμού τα τιμολόγια ενεργειακού εφοδιασμού που εξακολουθούν να ρυθμίζονται και να αρθούν οι στρεβλώσεις της αγοράς.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  Τίτλος

  Προοπτικές για την εσωτερική αγορά αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας

  Αριθμός διαδικασίας

  2007/2089(INI)

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

  ITRE

  Γνωμοδότηση της
    Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  ECON

  26.4.2007

  Ενισχυμένη συνεργασία - Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια

  26.4.2007

  Συντάκτης(κτρια) γνωμοδότησης
    Ημερομηνία ορισμού

  Sophia in 't Veld

  13.3.2007

  Συντάκτης(κτρια) γνωμοδότησης που αντικαταστάθηκε/καν

   

   

   

   

  Εξέταση στην επιτροπή

  27.3.2007

  11.4.2007

  8.5.2007

   

   

  Ημερομηνία έγκρισης

  5.6.2007

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  -:

  0:

  25

  2

  11

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Gabriele Albertini, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Ieke van den Burg, David Casa, Christian Ehler, Jonathan Evans, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Dariusz Maciej Grabowski, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in 't Veld, Guntars Krasts, Andrea Losco, Astrid Lulling, Cristobal Montoro Romero, Joseph Muscat, Joop Post, John Purvis, Alexander Radwan, Dariusz Rosati, Heide Rühle, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Manuel António dos Santos, Cristian Stănescu, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Sahra Wagenknecht.

  Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

  Harald Ettl, Ján Hudacký, Werner Langen, Maria Petre, Andreas Schwab.

  Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

  Anne Ferreira

  Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνον γλώσσα)

  ...

  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (3.5.2007)

  προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

  σχετικά με τις προοπτικές της εσωτερικής αγοράς αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας
  (2007/2089(INI))

  Συντάκτρια γνωμοδότησης: Brigitte Douay

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

  Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

  1.  επισημαίνει ότι η δημιουργία μιας πραγματικής εσωτερικής αγοράς ενέργειας έχει ως στόχο καλύτερες τιμές για τους πολίτες και για τις επιχειρήσεις· ζητεί η αναθεώρηση της οδηγίας για την αγορά αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας να ακολουθήσει ως γνώμονα τις ακόλουθες αρχές: ασφάλεια εφοδιασμού, ικανοποίηση των καταναλωτών, υψηλό επίπεδο κρατικών υπηρεσιών, μέριμνα για τους ευάλωτους πελάτες και προστασία του περιβάλλοντος, ενεργειακή αποτελεσματικότητα και αναζήτηση καινοτόμων ενεργειακών τεχνολογιών·

  2.  θεωρεί ότι η ολοκλήρωση της αγοράς ενέργειας συνδέεται με τον στόχο της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, κυρίως στις περιοχές με αναπτυξιακή υστέρηση, με φυσικά εγγενή μειονεκτήματα καθώς και στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες (ΕΑΠ)·

  3.   επιθυμεί να υπενθυμίσει ότι οι παραμεθόριες περιοχές είναι εκείνες που πρέπει πρώτες να μπορέσουν να επωφεληθούν μιας πραγματικής εσωτερικής αγοράς και να εφοδιάζονται από τη χώρα που επιλέγουν· εφιστά, συνεπώς, την προσοχή στα προβλήματα που απαντώνται στις παραμεθόριες περιοχές λόγω των δυσχερών εθνικών νομικών πλαισίων και της έλλειψης ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ κρατών·

  4.   ζητεί από τα κράτη μέλη να απλουστεύσουν τις διαδικασίες έκδοσης αδειών κατασκευής νέων διακρατικών και διασυνοριακών δικτύων που θα αυξήσουν τη δυναμικότητα μεταφοράς, δεδομένου ότι η ανάπτυξη των διαπεριφερειακών και διεθνών αγορών μπορεί να έχει αποτέλεσμα μοχλού στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ·

  5.   εκτιμά ότι η ασφάλεια του εφοδιασμού δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως εθνικό μόνον πρόβλημα και ζητεί από την Επιτροπή να συμβάλει στη δημιουργία και την ενίσχυση περιφερειακών δικτύων και αποκεντρωμένης παραγωγής ενέργειας·

  6.     δεδομένης της διεθνούς σημασίας της μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος και της ακόμα μεγαλύτερης ευαισθησίας του ευρωπαϊκού συστήματος ενέργειας σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία των μεμονωμένων συστημάτων των κρατών μελών, τονίζει ότι απαιτείται εμβάθυνση της συνεργασίας, ανταλλαγή πληροφοριών και συντονισμός των δράσεων μεταξύ μεμονωμένων συστημάτων μεταφοράς· για τον σκοπό αυτό υποστηρίζει τη δημιουργία Ευρωπαϊκού κέντρου συντονισμού των συστημάτων μεταφοράς των κρατών μελών·

  7.   χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να συντάξει Χάρτα πελατών ενέργειας που θα αντιμετωπίζει μεταξύ άλλων την πενία καυσίμου και την ενημέρωση των καταναλωτών και την καλεί να ολοκληρώσει σύντομα τις σχετικές εργασίες, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των πελατών ενέργειας στις περιοχές με φυσικά εγγενή μειονεκτήματα·

  8.   προκειμένου να διασφαλισθούν σημαντικότερες και καλύτερης ποιότητας διασυνδέσεις μεταξύ των κρατών μελών, είναι αναγκαία η σύσταση γνήσιων περιφερειακών αγορών ενέργειας: μετά την εγκαινίαση αγορών ηλεκτρισμού, πρέπει να ενισχυθούν οι πρωτοβουλίες της Ομάδας των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών όσον αφορά τις περιφερειακές αγορές αερίου προκειμένου να καταστεί δυνατή η κατά το δυνατόν προσφορότερη διαχείριση της ενέργειας·

  9.  δέχεται ως προς αυτό θετικά την επιλογή της σύστασης ευρωπαϊκού δικτύου ανεξάρτητων ρυθμιστικών αρχών (ΕRGΕG+) που θα επέτρεπε να επισημοποιηθεί ο ρόλος της υφιστάμενης Ομάδας ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών (ΕRGΕG) στους τομείς του ηλεκτρικού και του αερίου·

  10. ζητεί από τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν αποτελεσματικό επίπεδο ρυθμίσεων, να εξασφαλίσουν την άνευ διακρίσεων πρόσβαση στα δίκτυα, να εξουσιοδοτήσουν τους εθνικούς νομοθέτες να διευκολύνουν τις διασυνοριακές και τις διαπεριφερειακές συνδέσεις στον τομέα της ενέργειας και να υιοθετήσουν μία συντονισμένη κανονιστική προσέγγιση·

  11. ενθαρρύνει τις επενδύσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση και την προσαρμογή των υποδομών της παραγωγής καθώς και στη μεταφορά ενέργειας σε όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια·

  12. θεωρεί ότι οι συζητήσεις σχετικά με την αποσύνδεση πρέπει να λάβουν υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά του αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και των εθνικών και περιφερειακών αγορών·

  13. ζητεί από τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές αρχές να εξασφαλίσουν τη βέλτιστη ενημέρωση σχετικά με την προέλευση της ηλεκτρικής ενέργειας, ιδιαίτερα δε εάν προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· εν όψει του πλήρους ανοίγματος της αγοράς, τον Ιούλιο του 2007, επιμένει ως προς την ανάγκη επικοινωνίας και παροχής αξιόπιστων και διαφανών πληροφοριών σχετικά με την παραγωγή ενέργειας σε κάθε χώρα, με τις διασυνδέσεις και με την πραγματική εξέλιξη των τιμών·

  14. ζητεί επίσης να δοθεί ισχυρή υποστήριξη στις περιφερειακές και στις τοπικές αρχές στον τομέα της ενεργειακής αποτελεσματικότητας, της εξοικονόμησης ενέργειας και της διαρκούς ανάπτυξης στο πλαίσιο των προγραμμάτων που υποστηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδιαίτερα στον τομέα της πολιτικής των μεταφορών και της στέγασης.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  Τίτλος

  Προοπτικές της εσωτερικής αγοράς αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας

  Αριθμός διαδικασίας

  2007/2089(INI)

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας
    

  ITRE

  Γνωμοδοτική επιτροπή
    Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  REGI
  26.4.2007

  Ενισχυμένη συνεργασία - ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια

   

  Συντάκτρια γνωμοδότησης

  Ημερομηνία ορισμού

  Brigitte Douay

  12.4.2007

  Συντάκτης γνωμοδότησης που αντικαταστάθηκε

   

  Εξέταση στην επιτροπή

  12.4.2007

   

   

   

   

  Ημερομηνία έγκρισης

  2.5.2007

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

   

  +: 43

  –: 2

  0: 0

   

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Alfonso Andria, Σταύρος Αρναουτάκης, Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Wolfgang Bulfon, Antonio De Blasio, Vasile Dîncu, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Eugenijus Gentvilas, Gábor Harangozó, Marian Harkin, Jim Higgins, Alain Hutchinson, Gisela Kallenbach, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Mario Mantovani, Miguel Angel Martínez Martínez, Γιαννάκης Μάτσης, Miroslav Mikolášik, Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Maria Petre, Markus Pieper, Elisabeth Schroedter, Stefan Sofianski, Grażyna Staniszewska, Oldřich Oldřich Vlasák, Vladimír Železný

  Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

  Bastiaan Belder, Silvia Ciornei, Brigitte Douay, Den Dover, Riitta Myller, Zita Pleštinská, Christa Prets, Miloslav Ransdorf, Richard Seeber, László Surján, Károly Ferenc Szabó

  Αναπληρωτής(ές) (άρθρ. 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Véronique De Keyser, Henrik Lax, Samuli Pohjamo

  Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνον γλώσσα)

  ...

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  Τίτλος

  Προοπτικές για την εσωτερική αγορά αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας

  Αριθ. διαδικασίας

  2007/2089(INI)

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας
  Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια της έγκρισης εκπόνησης

  ITRE
  26.4.2007

  Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  ECON
  26.4.2007

  REGI
  26.4.2007

   

   

   

  Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει
    Ημερομηνία της απόφασης

   

   

   

   

   

  Ενισχυμένη συνεργασία
    Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  26.4.2007

   

   

   

   

  Εισηγητής(ές)
    Ημερομηνία ορισμού

  Alejo Vidal-Quadras
  27.2.2007

   

  Εισηγητής(ές) που αντικαταστάθηκε(καν)

   

   

  Εξέταση στην επιτροπή

  11.4.2007

  3.5.2007

  5.6.2007

   

   

  Ημερομηνία έγκρισης

  18.6.2007

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +

  -

  0

  32

  0

  3

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Silvia Ciornei, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Nicole Fontaine, Norbert Glante, Umberto Guidoni, Fiona Hall, David Hammerstein, András Gyürk, Erna Hennicot-Schoepges, Ján Hudacký, Anne Laperrouze, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Miloslav Ransdorf, Paul Rübig, Andres Tarand, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Νικόλαος Βακάλης, Alejo Vidal-Quadras

  Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

  Ivo Belet, Joan Calabuig Rull, Matthias Groote, Satu Hassi, Edit Herczog, Gunnar Hökmark, Esko Seppänen, Hannes Swoboda, Lambert van Nistelrooij

  Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

   

  Ημερομηνία κατάθεσης

  26.6.2007

  Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνον γλώσσα)