SPRÁVA o vyhliadkach vnútorného trhu so zemným plynom a elektrickou energiou

26.6.2007 - (2007/2089(INI))

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
Spravodajca: Alejo Vidal-Quadras
Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko (*):
Sophia in t'Veld, Výbor pre hospodárske a menové záležitosti
(*) Rozšírená spolupráca výborov - článok 47 rokovacieho poriadku

Postup : 2007/2089(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0249/2007

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o vyhliadkach vnútorného trhu so zemným plynom a elektrickou energiou

(2007/2089(INI))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Energetická politika pre Európu (KOM(2007)0001),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Vyhliadky vnútorného trhu so zemným plynom a elektrickou energiou (KOM(2006)0841),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Vyšetrovanie podľa článku 17 nariadenia (ES) č. 1/2003 v odvetviach plynárenstva a elektrickej energie v Európe (KOM(2006)0851),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Prioritný plán pre vzájomné prepojenie (KOM(2006)0846),

–   so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie s názvom Implementačná správa o vyhliadkach vnútorného trhu so zemným plynom a elektrickou energiou (SEK(2006)1709), sprievodný dokument k oznámeniu Komisie (KOM(2006)0841),

–   so zreteľom na pracovný dokument Komisie o údajoch k energetickej politike EÚ (SEK(2007)0012),

 so zreteľom na uznesenie z 14. decembra 2006 o európskej stratégii pre trvalo udržateľnú, konkurencieschopnú a bezpečnú energetiku – zelená kniha[1],

–   so zreteľom na uznesenie z 23. marca 2006 o bezpečnosti dodávok energie v Európskej únii[2],

–   so zreteľom na rozhodnutie č. 1364/2006/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 6. septembra 2006, ktorým sa ustanovujú usmernenia pre transeurópske energetické siete a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 96/391/ES a rozhodnutie č. 1229/2003/ES[3],

–   so zreteľom na svoje stanovisko k spoločnej pozícii Rady k prijatiu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú všeobecné pravidlá poskytovania finančnej pomoci Spoločenstva v oblasti transeurópskych dopravných a energetických sietí, prijaté na druhom čítaní 23. mája 2007[4],

–   so zreteľom na smernicu 2005/89/ES Európskeho parlamentu a Rady z 18. januára 2006 o opatreniach na zabezpečenie bezpečnosti dodávok elektrickej energie a investícií do infraštruktúry[5],

–   so zreteľom na nariadenie (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 1775/2005 z 28. septembra 2005 o podmienkach prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn[6],

–   so zreteľom na smernicu Rady 2004/67/ES z 26. apríla 2004 o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávok zemného plynu[7],

–   so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2003/54/ES z 26. júna 2003 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrickou energiou[8],

–   so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2003/55/ES z 26. júna 2003 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom[9],

–   so zreteľom na nariadenie (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 1228/2003 z 26.júna 2003 o podmienkach prístupu do siete pre cezhraničné výmeny elektrickej energie[10],

–   so zreteľom na výročnú správu európskych energetických regulačných orgánov za obdobie od 1. januára 2006 do 31. decembra 2006 pre všetkých členov Rady európskych energetických regulačných orgánov (CEER) a Európskej skupiny regulačných orgánov pre elektrickú energiu a zemný plyn (ERGEG), Európsky parlament, Radu ministrov a Európsku komisiu, predloženú podľa článku 3 ods. 8 rozhodnutia Komisie z 11. novembra 2003 (2003/796/ES)[11] o založení Európskej skupiny regulačných úradov pre elektrickú energiu a zemný plyn,

–   so zreteľom na závery predsedníctva Európskej rady z 8. až 9. marca 2007 týkajúce sa jej schválenia Akčného plánu Európskej rady (2007 – 2009) – Energetická politika pre Európu (7224/07),

–   so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanoviská Výboru pre hospodárske a menové veci a Výboru pre regionálny rozvoj (A6‑0249/2007),

A. keďže nová európska energetická politika pre trvalo udržateľnú, bezpečnú a konkurencieschopnú energiu musí byť ambiciózna a zameraná na dlhodobý prínos, s hlavným dôrazom na boj proti klimatickým zmenám, na znižovanie vonkajšej zraniteľnosti EÚ v oblasti dovozu a na podporu rastu a zamestnanosti,

B.  keďže na dosiahnutie týchto ambicióznych a dlhodobých výhod je potrebné včas vytvoriť primeraný legislatívny rámec, ktorý bude v súlade so zásadou subsidiarity,

C. keďže dokončenie vnútorného trhu EÚ s energiou a vytvorenie účinných mechanizmov solidarity medzi členskými štátmi sú predpokladmi zaručenia bezpečnosti dodávok a ekonomickej efektivity,

D. keďže liberalizácia a integrácia trhu majú rovnakú dôležitosť v rámci uľahčovania cezhraničného obchodu, dosahovania väčšej ekonomickej efektivity a zvyšovania trhovej likvidity, a teda aj v rámci dokončenia vnútorného trhu EÚ s energiou,

E.  keďže rozhodnutia o zložení energetických zdrojov v niektorom členskom štáte majú dôsledky pre celú Európsku úniu, pokiaľ ide o hospodársku súťaž, bezpečnosť dodávok a trvalú udržateľnosť životného prostredia,

F.  keďže zásady sociálneho začlenenia a rovnakých príležitostí pre všetkých znamenajú, že pre každého občana Európskej únie je nevyhnutné, aby mal prístup k energii za dostupné ceny,

G. keďže 20 z 27 členských štátov ešte musí v plnej miere transponovať smernice 2003/54/ES a 2003/55/ES, pokiaľ ide o znenie aj myšlienkovú náplň,

H. keďže z oznámenia Komisie „Vyhliadky vnútorného trhu so zemným plynom a elektrickou energiou“(KOM(2006)0841) a správy GR pre hospodársku súťaž o prieskume energetického odvetvia (SEK(2006)1724) vyplýva, že súčasné pravidlá a liberalizačné opatrenia viedli k zlepšeniu účinnosti v rámci dodávok energie a zákazníkom prinášajú úspory, ale trh zatiaľ nie je úplne otvorený a stále existujú prekážky pre hospodársku súťaž,

I.   keďže pevné a efektívne harmonizované pravidlá týkajúce sa prístupu do siete vytvorené regulačnými orgánmi a účinné oddelenie sú predpokladmi na umožnenie vstupu nových účastníkov na trh;

J.   keďže v niektorých členských štátoch sa dlhodobé zmluvy vzťahujú na značnú časť trhu, a tým ohrozujú rozvoj voľnej hospodárskej súťaže, a teda aj vytvorenie vnútorného trhu s energiou,

K. keďže uplatňovanie existujúcich ustanovení a regulačných rámcov EÚ týkajúcich sa oddelenia je v členských štátoch veľmi rozdielne, čo má vážne dôsledky pre rozvoj jednotného trhu s elektrickou energiou;

L.  keďže zbližovanie a synchronizácia vnútroštátnych postupov, pokiaľ ide o ustanovenia týkajúce sa oddelenia, je jediným spôsobom, ako postúpiť smerom k vytvoreniu jednotného európskeho trhu s energiou;

M. keďže zisky väčšiny plynárenských podnikov vytvára najmä ich obchodná činnosť, a nie ťažba zemného plynu,

N. keďže len niekoľko členských štátov otvorilo svoj trh so zemným plynom; keďže nižšie ceny a kvalita dodávok na trh so zemným plynom majú kľúčový význam pre celý systém, tak pre spotrebiteľov, ako aj pre podniky;

O. keďže na zníženie preťaženia pri prenose elektrickej energie sú nevyhnutné rozsiahle investície na účely rozšírenia a zlepšenia siete na rozvod elektrickej energie a účinnejšie trhové mechanizmy na riadenie preťaženia;

P.  keďže každý nový legislatívny návrh by sa mal zaoberať konkrétnymi problémami, ktorým čelia priemyselné odvetvia intenzívne využívajúce energiu, ako sú napríklad vysoké ceny energie vyplývajúce z nedostatku hospodárskej súťaže na trhu;

Q. keďže stupeň vzájomného prepojenia medzi niektorými členskými štátmi stále nie je dostatočný a vôbec nezodpovedá dohodám prijatým na samite v Barcelone a v mnohých prípadoch sú hlavnou príčinou oneskorenia jeho výstavby politické a administratívne prekážky;

R.  keďže pred návrhom akýchkoľvek právnych predpisov o povinnom vytvorení zariadení na skladovanie plynu v každom členskom štáte by Komisia mala predložiť štúdiu nákladov a výnosov a dôkladné hodnotenie vplyvu;

S.  keďže liberalizácia a integrácia trhu majú pri dokončovaní vnútorného trhu s energiou rovnakú dôležitosť;

T.  keďže v záverečnej vete bodu 33 záverov zo zasadania Európskej rady v Bruseli v dňoch 8. a 9. marca 2007 sa uvádza, že sektor intenzívne využívajúci energiu je veľmi významný a zdôrazňuje sa, že opatrenia účinné z hľadiska nákladov sú potrebné na zlepšenie tak konkurencieschopnosti, ako aj environmentálneho dosahu týchto európskych priemyselných odvetví;

U. keďže Komisia zistila, že nedostatok transparentnosti je prekážkou podpore hospodárskej súťaže na vnútornom trhu;

V. keďže je potrebný jasný, stabilný a predvídateľný regulačný rámec pre dlhodobé investície, ktoré sú v energetickom odvetví nevyhnutné;

W. keďže európsky verejný orgán pre energetiku by mohol pomôcť pri financovaní výskumu a vývoja v oblasti obnoviteľných energií, udržať vyrovnanie poplatkov a zabezpečiť rovnaký prístup k energii pre všetkých občanov;

X. keďže podľa dostupných údajov využili členské štáty cielené záväzky verejnej služby len v obmedzenej miere, aby zohľadnili situáciu zraniteľných spotrebiteľov,

1.  pripomína, že Lisabonská stratégia môže byť úspešná len vtedy, ak sa vynaloží ďalšie úsilie na zavedenie spoločnej energetickej politiky založenej na širšej vízii spoločného európskeho záujmu v oblasti energetiky s rešpektovaním národných osobitností a s tým, že sa členským štátom umožní zachovať svoju rozmanitú energetickú ponuku, aby sa tak čo najviac diverzifikovali zdroje energie a výrobcovia energie;

Oddelenie prenosu

2.  domnieva sa, že oddelenie vlastníctva prenosu je najúčinnejší prostriedok, ktorým sa nediskriminačným spôsobom podporia investície do infraštruktúr, spravodlivý prístup nových účastníkov trhu k prepravným sústavám a transparentnosť na trhu; zdôrazňuje však, že tento model pravdepodobne nerieši všetky príslušné otázky, napríklad vzájomné prepojenia alebo body preťaženia;

3.  berie na vedomie, že uplatňovanie ďalších opatrení, ktoré sa týkajú oddelenia prenosu, nie je v plynárenskom odvetví priamočiare; naliehavo preto žiada vypracovanie osobitného riešenia, ktoré by umožnilo dosiahnuť dokončenie vnútorného trhu so zemným plynom a vziať pritom do úvahy rozdiely medzi trhom v dodávateľskej oblasti a v oblasti druhotnej výroby;

4.  žiada Komisiu, aby predložila analýzu, v ktorej uvedie predpokladané náklady členských štátov na oddelenie vlastníctva, predpokladaný dosah na investície do siete, ako aj výhody pre vnútorný trh a spotrebiteľov; poukazuje na to, že analýza by sa mala týkať otázky, či v prípade, že štát nevykoná oddelenie, vzniknú problémy alebo náklady, a ak vzniknú, aké problémy alebo náklady by to boli, a otázky, či sa negatívne dôsledky odlišujú pri štátnom a súkromnom vlastníctve; ďalej navrhuje, aby analýza posúdila, aké výhody by malo oddelenie vlastníctva v porovnaní s prístupom nezávislého trhového prevádzkovateľa, pokiaľ ide o dosiahnutie cieľov;

5.  naliehavo žiada Komisiu, aby posúdila štrukturálne rozdiely medzi odvetviami energetiky a plynárenstva vrátane skutočnosti, že niektoré členské štáty nemajú vlastnú výrobu príslušných zdrojov energie a že na významných trhoch v dodávateľskej oblasti v súčasnosti nie je v plnej miere zaručená hospodárska reciprocita; vyzýva preto Komisiu, aby predložila vyvážený návrh, ktorý umožní plynárenským podnikov v EÚ používať investície do plynovodov a dlhodobé zmluvy tak, aby mohli zlepšiť svoju pozíciu pri rokovaniach s tretími krajinami;

6.  trvá na tom, aby žiadna tretia krajina nedostala povolenie na nákup energetickej infraštruktúry, ak s touto krajinou nebude zabezpečená reciprocita;

Regulačné orgány

7.  víta návrh Komisie na posilnenie spolupráce medzi vnútroštátnymi regulačnými orgánmi na úrovni EÚ prostredníctvom subjektu EÚ ako možnosť podporiť európskejší prístup k regulácii cezhraničných záležitostí; domnieva sa, že väčšie zbližovanie a harmonizácia ich právomocí je nevyhnutná na prekonanie technických a regulačných rozdielov, ktoré predstavujú vážne prekážky pre cezhraničný obchod a vzájomné prepojenia; zdôrazňuje, že Komisia by mala zohrávať rozhodujúcu úlohu a pritom neoslabovať nezávislosť regulačných orgánov;   je presvedčený, že rozhodnutia regulačných orgánov by sa mali robiť na základe osobitne definovaných technických a obchodných otázok a na základe informovanosti s prihliadnutím podľa možnosti na názory prevádzkovateľov prenosovej sústavy a ostatných zúčastnených strán a mali by byť právne záväzné;

8.  upozorňuje, že vnútroštátne regulačné orgány by mali zostať jedinými rozhodovacími orgánmi zodpovednými za rozhodnutia, ktoré ovplyvnia len vnútroštátny trh; je zástancom rozšírenia ich právomocí tak, aby zahŕňali aj vypracovanie zoznamu potrebných investícií a následne aktívne presadzovanie realizácie investícií;

9.  domnieva sa, že regulačné orgány musia zabezpečiť, aby sa každá spoločnosť, ktorá vlastní energetickú infraštruktúru, a najmä prenosové siete alebo plynovody, zaviazala, že splní jasne stanovené investičné ciele, aby sa zabránilo špekuláciám v tejto oblasti;

10. domnieva sa, že regulačné orgány by mali byť nezávislé, silné a mali mať riadne vymedzené právomoci s cieľom zabezpečiť plné vykonávanie právnych predpisov v praxi a ich dodržiavanie subjektmi na trhu a takisto potrebné investície a úrovne transparentnosti; ďalej sa domnieva, že ich právomoci by mali byť zosúladené na úrovni EÚ prostredníctvom stanovenia spoločných pravidiel o transparentnosti, zverejňovaní a zodpovednosti s cieľom zabezpečiť plnú nezávislosť regulačných orgánov od vnútroštátnych orgánov a priemyslu;

11. domnieva sa, že vnútroštátne regulačné orgány by mali byť poverené úlohou ukladať pokuty prevádzkovateľovi, ktorý nedodržiava ich rozhodnutia alebo prevádzkovateľovi prenosovej sústavy, ktorý si neplní záväzky v oblasti údržby siete, zabezpečiť, aby energetické spoločnosti mali zákonnú povinnosť poskytovať zákazníkom rady o šetrení energiou, ako je to stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/32/ES z 5. apríla 2006 o energetickej účinnosti konečného využitia energie a energetických službách a zostavovať programy uvoľňovania elektrickej energie a zemného plynu; domnieva sa, že vzájomná spolupráca medzi regulačnými orgánmi a príslušnými orgánmi pre hospodársku súťaž by sa mala posilniť tak na vnútroštátnej, ako aj na európskej úrovni;

12. vyzýva Komisiu, aby poskytla riešenie problému nezávislosti/konfliktu záujmov a transparentnosti v súvislosti s prevádzkovateľmi prenosovej sústavy (PPS); vyzýva Komisiu, aby predložila návrhy, ktoré umožnia PPS, aby splnili svoju úlohu pomáhať trhu, a návrhy na zosúladenie medzinárodných pravidiel PPS v záujme zlepšenia cezhraničnej prepravy;

13. kritizuje prílišné zasahovanie niektorých vlád do rozhodovania vnútroštátnych regulačných orgánov, keďže to ohrozuje ich úlohu nezávislých orgánov;

14. uvedomuje si vývoj na niektorých regionálnych trhoch; poukazuje na to, že budú potrebné vhodné opatrenia, aby sa zabránilo vytvoreniu väčších tzv. energetických ostrovov a požaduje, že tieto regionálne štruktúry nesmú ohroziť ukončenie vybudovania jednotného európskeho trhu;

Regulované sadzby

15. nalieha na členské štáty, aby postupne odstránili uplatňovanie všeobecných regulovaných sadzieb, s výnimkou sadzieb poslednej inštancie, definovaných v smernici 2003/54/ES a aby pritom zabezpečili primerané opatrenia na ochranu zraniteľných spotrebiteľov, najmä pokiaľ ide o energetickú chudobu, vrátane netrhových mechanizmov; vyjadruje poľutovanie nad tým, že v oznámení Komisie (COM (2007)0001) sa nevenovala žiadna pozornosť cenovým mechanizmom; pripomína, že cenová intervencia by sa mala povoliť ako posledná možnosť len vtedy, ak sa vnútroštátne regulačné orgány usilujú o reguláciu umelo vzniknutých prudko rastúcich cien s cieľom zabrániť poškodeniu spotrebiteľov, podnikov a nových subjektov na trhu, ale aj to, že ceny by v každom prípade mali pokrývať reálne náklady;

16. domnieva sa, že dotácie pre neobnoviteľné zdroje energie by sa mali zrušiť, čím by sa zaistili rovnaké podmienky pre všetkých, že vonkajšie environmentálne náklady by sa mali premietnuť do ceny energie a že na dosiahnutie cieľov environmentálnej a energetickej politiky by sa mali použiť trhové nástroje;

17. poznamenáva, že cielené povinnosti všeobecnej služby a verejnej služby na vysokej úrovni by mali byť v súlade s pravidlami štátnej pomoci a že v súvislosti s cenovou diskrimináciou a obmedzením pre opätovný predaj sa uplatňujú právne predpisy v oblasti hospodárskej súťaže; zdôrazňuje, že je nesmierne dôležité, aby sa posúdil vplyv zostávajúcich regulovaných taríf dodávky na rozvoj hospodárskej súťaže a aby sa odstránilo narušovanie trhu,

Sociálny vplyv a ochrana spotrebiteľa

18.  žiada Komisiu, aby predložila úplné hodnotenia vplyvov vrátane sociálneho dosahu rôznych návrhov a aby podporila odvetvia pri vývoji mechanizmov pre vzdelávanie a presun pracovníkov;

19. domnieva sa, že dodávanie energie na uspokojenie základných potrieb spotrebiteľov je nevyhnutné a že energetickú chudobu je potrebné potlačiť všetkými dostupnými prostriedkami predovšetkým stimulovaním úspor energií a energetickej účinnosti; žiada aj o vhodne cielené transparentné sociálne opatrenia, ktoré nebránia spravodlivej hospodárskej súťaži a sú nutné na ochranu zraniteľných a znevýhodnených spotrebiteľov;

20. nalieha na Komisiu, aby do konca roku 2007 predložila návrh Charty spotrebiteľov elektrickej energie;

Vzájomné prepojenia

21. víta indikatívny cieľ predstavujúci dosiahnutie úrovne vzájomného prepojenia v členských štátoch v rozsahu 10 %;

22. vyzýva členské štáty, aby zvýšili úsilie, a to vrátane posilnenia bilaterálnej spolupráce, na odstránenie technických, administratívnych a politických prekážok dokončenia súčasných a objavujúcich sa projektov, najmä štyroch projektov, ktoré Komisia určila za projekty európskeho záujmu; vyzýva členské štáty, aby uľahčili postup udeľovania povolení na budovanie línií prepojenia a obmedzili trvanie týchto konaní; domnieva sa však, že by sa vždy mali zohľadniť aspekty všeobecného záujmu;

23. znovu potvrdzuje potrebu zvýšenia rozpočtu vyčleneného na transeurópske energetické siete, a to najmä na odstránenie environmentálnych prekážok;

24. vyzýva Komisiu, aby urýchlila vymenovanie európskych koordinátorov pre projekty európskeho záujmu, ktorých vykonávanie naráža na problémy;

25. zdôrazňuje, že decentralizovaná energetická infraštruktúra a výroba energie môže napomôcť zvýšiť úroveň bezpečnosti dodávok energie a mala by byť podporovaná pri vytváraní stratégií energetickej politiky;

Dlhodobé zmluvy

26. uvedomuje si, že dlhodobé zmluvy s dodávateľmi, najmä v plynárenstve, sú potrebné na zabezpečenie pozitívneho investičného prostredia, výrazne prispievajú k bezpečnosti dodávok a nepoškodzujú integráciu vnútorného trhu s energiou za predpokladu, že sa nevylúčia nové subjekty na trhu;

27. domnieva sa, že sa musí zabezpečiť vyrovnané a účinné uplatňovanie zásady „využi, lebo o to prídeš“ (use-it-or-lose-it), aby mohli nové subjekty získať prístup k sieťam, ktorých kapacity nie sú využité;

28. domnieva sa, že dlhodobé zmluvy s užívateľmi (smerom nadol v dodávateľskom reťazci), pokiaľ sa netýkajú podstatnej časti trhu a nebránia zákazníkom zmeniť dodávateľov, umožňujú energeticky náročným odvetviam, aby dosiahli konkurenčnejšie a stabilnejšie ceny energie s dodávateľom podľa vlastného výberu a mali by byť preto povolené, za predpokladu riadneho dohľadu príslušných orgánov a pokiaľ si nevyžiadajú dodatočné náklady na siete, neuzatvárajú trh pred novými subjektmi alebo nebráni rozvoju trhu;

29. žiada Komisiu, aby navrhla vymedzenie pojmu veľký spotrebiteľ energie; žiada Komisiu, aby tiež osobitne posúdila otázku veľkých spotrebiteľov energie v EÚ, ktorí súťažia v rámci globálneho hospodárstva;

30. žiada Komisiu, aby poskytla jasné usmernenia pre takého dlhodobé dvojstranné zmluvy s užívateľmi s cieľom znížiť neistotu na trhu a dosiahnuť pokrok smerom k štandardizácii zmlúv;

31. pripomína, že zariadenia na výrobu energie, prenos, skladovanie a distribúciu sú kritické infraštruktúry, ktorých bezpečnosť a zabezpečenie sa musí v plnej miere zachovať a zaručiť za všetkých okolností;

Elektrická rozvodná sieť a plynárenské siete

32. opätovne pripomína svoje znepokojenie nad potrebou investícií do zlepšenia elektrickej rozvodnej siete a plynárenských sietí, aby sa dosiahla bezpečnosť dodávok v Európskej únii; trvá na tom, že regulačný rámec musí byť stabilný, koherentný a transparentný, aby sa vytvorilo prostredie priaznivé pre investície a vyzýva preto na vytvorenie takéhoto regulačného rámca, z ktorého budú mať spoločný úžitok spotrebitelia a podnikateľský sektor EÚ;

33. ľutuje, že v členských štátoch stále existujú mnohé prekážky, ktoré spôsobujú neprimerané oneskorenia v tvorbe novej infraštruktúry na dovoz energie a v pripájaní novej výroby k hlavnej elektrickej rozvodnej sieti; vyzýva preto vnútroštátne, regionálne a miestne orgány, aby podnikli všetky potrebné kroky s cieľom zabezpečiť, aby sa tieto oneskorenia obmedzili na úplné minimum a aby sa každá neobývaná a nedostupná oblasť (vrátane napr. ostrovov a horských oblastí) pripojila k hlavnej elektrickej rozvodnej sieti;

34. nalieha na členské štáty, aby pomohli zvýšiť kapacitu siete s cieľom umožniť pripojenie veľkého množstva novo vyrábanej energie z obnoviteľných zdrojov na pevnine a na pobreží; vyzýva Komisiu, aby posúdila uskutočniteľnosť vytvorenia inteligentnej siete EÚ s plným využitím najnovších výhod dostupných informačných a komunikačných technológií; takáto sieť by zahŕňala širokú paletu výrobných možností, poskytla by viac možností spotrebiteľom a mala by umožniť rýchle zistiť a zanalyzovať výkyvy a reagovať na ne a odstrániť ich účinky; nabáda členské štáty, aby podporovali investície a poskytli svojim regulačným orgánom výslovný mandát s cieľom podporiť dosiahnutie týchto cieľov;

35. zdôrazňuje, že je potrebná technická harmonizácia európskych sietí;

36. vyzýva Komisiu, aby vypracovala plán na vytvorenie jednotnej elektrickej a plynovej siete v Európskej únii;

37. víta nedávny technologický pokrok pri plnení plynovej rozvodnej siete bioplynom; naliehavo žiada Komisiu, aby navrhla konkrétne opatrenia na rozsiahlejšie využitie uvedeného potenciálu a prispela tak k bezpečnosti dodávok plynu;

Strategické zásoby

38. súhlasí s hodnotením Komisie, že vo vzťahu k plynu je vzhľadom na súčasné technológie lepšie diverzifikovať dodávateľské cesty a technológie, napríklad odplyňovacie prevádzky a terminály skvapalneného zemného plynu, ako vytvárať masívne zásoby plynu; vyzýva Komisiu, aby pripravila konkrétny návrh na lepšie využívanie existujúcich zásob plynu bez toho, aby sa narušila rovnováha medzi bezpečnosťou dodávok a podporou vstupu nových subjektov na trh;

39. zdôrazňuje komplementárnosť elektrickej rozvodnej siete a plynárenskej siete; v tejto súvislosti poukazuje na to, že skladovanie je neoddeliteľnou súčasťou plynárenskej siete a jeho riadenie by malo prebiehať v duchu národnej a európskej solidarity; rovnako je presvedčený, že skladovanie by mohlo podporovať núdzové elektrické generátory, a tak pomáhať bezpečnosti zásobovania;

40. berie na vedomie, že jednotlivé členské štáty môžu navrhnúť a vypracovať plány strategických zásob plynu v závislosti od ich hospodárskej a technickej zrealizovateľnosti;

Transparentnosť

41. je presvedčený, že transparentnosť je nevyhnutnou podmienkou rozvoja hospodárskej súťaže a že informácie by sa mali vždy poskytovať včas, jasným a ľahko prístupným spôsobom a na nediskriminačnom základe;

42. berie na vedomie ťažkosti, s ktorými sa stretávajú domácnosti pri využívaní výhod liberalizovaných trhov; nalieha na Komisiu, aby predložila konkrétne návrhy na zvýšenie transparentnosti pre spotrebiteľov, aby zabezpečila, aby boli informácie pre spotrebiteľa úplné a jasné (vrátane rozličných dostupných sadzieb, spektra energií poskytovaných podnikmi a iných užitočných informácií ako je energetické označovanie podľa smernice 2003/54/ES) a aby posilnila úlohu spotrebiteľských organizácií na trhu EÚ s energiou;

43. súhlasí s Komisiou, že je potrebné zaviesť pre trh s elektrickou energiou a plynárenský trh záväzné usmernenia v oblasti transparentnosti; je presvedčený, že vysoká, harmonizovaná úroveň transparentnosti podporuje účinnú hospodársku súťaž a nových účastníkov na trhu;

44. v tejto súvislosti víta skutočnosť, že Komisia sa zaviazala zabezpečiť vyššiu úroveň transparentnosti na trhoch;

Vykonávanie právnych predpisov ES

45. je znepokojený počtom členských štátov, ktoré ešte majú transponovať smernice 2003/54/ES a 2003/55/ES a ktoré ich náležite neuplatňujú; vyzýva členské štáty, aby tieto smernice bez meškania transponovali a plne uplatňovali;

46. je presvedčený, že smernice 2003/54/ES a 2003/55/ES obsahujú dostatočné ustanovenia, ktoré, ak sa budú riadne uplatňovať, zabezpečia konkurenčné prostredie a vytvorenie jednotného energetického trhu;

47. súhlasí s Komisiou, že pre liberalizačný proces nejestvuje žiadna alternatíva a vyzýva členské štáty, aby zabezpečili plnú a účinnú transpozíciu existujúcich smerníc v oblasti liberalizácie; okrem toho podporuje návrh Komisie riešiť nesprávne fungovanie trhu uplatnením nápravných opatrení v oblasti hospodárskej súťaže aj v oblasti regulácie;

48. vyzýva Komisiu, aby zverejnila všetky výsledky svojej štúdie o hodnotení vplyvu a odpovede získané v rámci nej a aby ho informovala predtým, než predloží nové legislatívne návrhy;

49. v tejto súvislosti víta iniciatívu Komisie začať priestupkové konania voči vyššie uvedeným členským štátom, ktoré netransponovali alebo správne neuplatnili smernicu 2003/54/ES alebo smernicu 2003/55/ES;

50. varuje pred prílišnou koncentráciou na trhu a domnieva sa, že takáto koncentrácia by sa mala riešiť najlepšie prostredníctvom ďalšieho pokroku v trhovej integrácii a regulačných opatreniach, keďže pre spotrebiteľa by mala existovať možnosť výberu dodávateľa v otvorenom konkurenčnom prostredí a pripomína svoju výzvu Komisii, aby vykonala ďalšie opatrenia na vyriešenie otázky koncentrácie na trhu s energiou v prípade zneužitia dominantného postavenia na trhu;

51. upozorňuje na skutočnosť, že hoci je vývoj v oblasti koordinovania distribúcie v rámci cezhraničnej kapacity povzbudzujúci, nízka úroveň transparentnosti výpočtu čistej prenosovej kapacity (NTC) požadovaná pri aukciách a určenie dostupnej prenosovej kapacity (ATC) predstavujú vážnu prekážku hospodárskej súťaže, ktorú treba vyriešiť zavedením prísnejšej právnej úpravy týkajúcej sa zosúladených postupov, ktoré sa vyskytujú na aukciách, a zvýšením monitorovania zameraného proti trustom;

52. naliehavo žiada Komisiu, aby dôsledne dohliadala na vplyv koncentrácie na hospodársku súťaž, tak na vnútroštátnej, ako aj na európskej úrovni, a vzala pritom do úvahy súčasný proces konsolidácie vedúci k vzniku nových, veľkých, mnohonárodných energetických podnikov, ktoré pôsobia v značnom počte členských štátov, a ktoré majú vysoký stupeň vertikálnej integrácie týkajúcej sa odvetví plynárenstva a energetiky;

53. vyzýva Komisiu, aby vo všetkých svojich krokoch a návrhoch zohľadnila význam úlohy malých a stredných energetických podnikov pre fungovanie konkurencieschopných energetických trhov;

54. vyzýva národné vlády, aby prestali podporovať najvýznamnejšie energetické podniky vo vnútroštátnom meradle a zdržali sa prijímania právnych predpisov, ktoré bránia rozvoju skutočne integrovaného európskeho trhu s energiou; žiada vytvorenie akčných programov uvoľňovania plynu a elektrickej energie a lepšie vyvážených trhov, aby sa podporili noví účastníci trhu;

55. považuje za dôležité, aby sa budúci upravený systém obchodovania s emisiami v plnej miere začlenil do liberalizovaného energetického trhu transparentným spôsobom v závislosti od regulačných orgánov, aby sa tak predišlo narušeniu trhových mechanizmov;

56. pripomína význam vzniku plne liberalizovaného európskeho energetického trhu v čo najkratšom čase a trvá na tom, aby Komisia predložila balík dodatočných opatrení pre vnútorný trh podľa ohlásenia koncom septembra 2007;

57. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

 • [1]  Prijaté texty, P6_TA(2006)0603.
 • [2]  Ú. v. EÚ C 292 E, 1.12.2006, s. 112.
 • [3]  Ú. v. EÚ L 262, 22.9.2006, s. 1.
 • [4]  Ú. v. EÚ C 272 E, 9.11.2006, s. 404.
 • [5]  Ú. v. EÚ L 33, 4.2.2006, s. 22.
 • [6]  Ú. v. EÚ L 289, 3.11.2005, s. 1.
 • [7]  Ú. v. ES L 127, 29.4.2004, s. 92.
 • [8]  Ú. v. ES L 176, 15.7.2003, s. 37.
 • [9]  Ú. v. ES L 176, 15.7.2003, s. 57.
 • [10]  Ú. v. ES L 176, 15.7.2003, s. 1.
 • [11] 7 Ú. v. ES L 296, 14.11.2003, s. 34.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. Základné informácie

V reakcii na výzvu a priority Európskej rady definované v jej záveroch z marca 2006 Komisia 10. januára 2007 prijala tzv. energetický balík so zámerom prispieť k trom cieľom energetickej politiky pre Európu: bezpečnosť dodávok, konkurencieschopnosť a trvalá udržateľnosť z hľadiska životného prostredia.

Po dlhodobom procese liberalizácie energetických trhov – prostredníctvom prijatia dvoch sérií smerníc vytvárajúcich vnútorný trh, v rokoch 1996 až 1998, a v roku 2003 na dosiahnutie úplnej liberalizácie k 1. júlu 2007 – tieto oznámenia predstavujú významný krok vpred, keďže Komisia obhajuje nové smerovanie vnútorného trhu s energiou a oznamuje presné návrhy a mechanizmy na jeho fungovanie.

Táto správa posúdi, ako rôzne opatrenia, ktoré Komisia uvádza, môžu zabezpečiť dokončenie vnútorného trhu s elektrickou energiou a plynom a odstrániť prekážky vytvárania jednotného európskeho trhu s energiou. Spravodajca bude náležitú pozornosť venovať uplatňovaniu súčasných predpisov, ktoré podľa jeho názoru čiastočne poskytli dostatočný právny základ na zabezpečenie nediskriminačného prístupu tretích strán k sieťam, na vytvorenie silných vnútroštátnych regulačných orgánov a na zriadenie rámca podporujúceho investície. So zreteľom na posledné závery jarného zasadania Rady z 8. a 9. marca zámerom spravodajcu je skonsolidovať ciele, ktoré sleduje Komisia a analyzovať navrhované praktické opatrenia.

2. Osobitné otázky

Uplatňovanie existujúcich právnych predpisov

Spravodajca je znepokojený počtom členských štátov, ktoré ešte netransponovali európske smernice 54/2003 a 55/2003 a tiež tých, ktoré to neurobili primerane. Správna transpozícia na úrovni EÚ je nevyhnutná, ak máme plne posúdiť platnosť a účinnosť opatrení prijatých Európskym parlamentom a Radou.

Nedodržiavanie zo strany niektorých členských štátov navyše stavia štáty, ktoré riadne a plne transponovali právne predpisy EÚ týkajúce sa vnútorného trhu s energiou do vnútroštátnych právnych predpisov do ťažkej pozície a v niektorých prípadoch tým spôsobuje nekalú cenovú konkurenciu, prevzatia súkromných spoločností podnikmi vo verejnom vlastníctve, prekážky vstupu do iných členských štátov a tiež neprimerané oneskorenie v rozvoji vzájomných prepojení. Vlády, ktoré znášajú tieto dôsledky, musia okrem toho čeliť nesúhlasu verejnej mienky s prijatými opatreniami a s inštitúciami EÚ ako celkom.

Spravodajca preto víta iniciatívu Komisie začať priestupkové konanie voči tým členským štátom, ktoré nedodržiavajú platné právne predpisy.

Hoci spravodajca na jednej strane víta tretí liberalizačný balík Komisie očakávaný v septembri tohto roka a uvedomuje si, že odpor niektorých členských štátov sa vyrieši len konkrétnymi opatreniami, na druhej strane sa však môže len čudovať, či riešením tohto problému sú skutočne ďalšie a prísnejšie právne predpisy, keďže druhý balík je očividne ešte len v úvodnej etape.

Nedávne prevzatia a fúzie na trhoch Európskej únie vedú k niektorým obavám vo vzťahu k takým otázkam ako verejná účasť v podnikoch, obmedzený výber pre spotrebiteľov z dôvodu koncentrácie trhu a tiež nadmerné zasahovanie zo strany niektorých vlád vo veciach, ktoré majú byť čisto úkonmi trhu. Spravodajca sa domnieva, že Komisia má takéto kroky ďalej kontrolovať, najmä keď je verejná účasť v niektorých spoločnostiach preberajúcich iné spoločnosti značná.

Oddelenie výroby a dodávok

Oddelenie výroby a dodávok bolo kľúčovou otázkou diskusie o energiách v Európskom parlamente pri minulých správach a pravdepodobne to tak bude aj pri tejto správe. Spravodajca sa domnieva, že súčasná úroveň oddelenia v niektorých členských štátoch nie je dostatočná a víta preto iniciatívu Komisie zvýšiť záväzky v tejto oblasti.

Dve hlavné možnosti navrhnuté v oznámení Komisie – náležite regulovaný nezávislý prevádzkovateľ sústavy a oddelenie vlastníctva – by sa mali riadne posúdiť.

Oddelenie vlastníctva by zvýšilo transparentnosť, zabezpečilo riadne investičné podmienky v infraštruktúre a odstránilo prekážky vstupu nových subjektov na trh.

Model nezávislého prevádzkovateľa sústavy, hoci by si vyžadoval ďalšiu reguláciu, by tiež dosiahol tieto ciele a pravdepodobne by bol vhodnejšou možnosťou pre tie členské štáty, ktoré veľmi zaostávajú.

Spravodajca chce, aby sa o tejto otázke ďalej diskutovalo a očakáva, že Komisia vystúpi s jasným ale pružným postojom k oddeleniu výroby a dodávok, ktorý by mohol slúžiť ako základ pre diskusiu v Rade a Parlamente, s cieľom vyhnúť sa frontálnemu odmietnutiu niektorých členských štátov.

Problémy spojené so vzájomnými prepojeniami však nevyrieši ani jeden z týchto systémov a budú si vyžadovať ďalšie riešenia. Na otázky transparentnosti a investícií by sa tiež mohlo odpovedať prostredníctvom zvýšených právomocí vnútroštátnych regulačných orgánov alebo prostredníctvom vnútroštátnych právnych predpisov zameraných na uloženie osobitných požiadaviek v tomto ohľade. Plynárenstvo a odvetvie elektrickej energie majú veľmi odlišnú povahu, čo komplikuje možnosti oddelenia výroby a dodávky plynu. Táto otázka sa preskúma ďalej v tomto dokumente.

Investície

Spravodajca by rád zdôraznil význam nových investícií veľkého rozsahu do rozvoja novej infraštruktúry a zlepšenia súčasnej infraštruktúry. Hoci je znepokojený rozdielom medzi súčasnými investíciami a investíciami, ktoré budú podľa odhadov potrebné, nesúhlasí s Komisiou vo vyjadrení, že investície sa zastavili. Celkové investície na údržbu a rozvoj plynárenských sietí v posledných rokoch skutočne sústavne, i keď pomaly, rástli.

Táto obava sa vzťahuje aj na nedostatok investícií do vzájomných prepojení odvodený z rozdielov medzi normami, chýbajúci nezávislý regulačný orgán pre dohľad nad cezhraničnou prepravou a zníženú dostupnosť mechanizmov na náhradu cezhraničných nákladov.

Existuje tu však veľký priestor na zlepšenie a musia sa prijímať také opatrenia, ako ďalšie oddelenie, či už vlastníctva alebo pomocou NPS+, účinnejšia regulácia a lepšia cezhraničná spolupráca.

Nová masívna výroba z obnoviteľných zdrojov energie

Európa má obrovské množstvo obnoviteľných zdrojov energie vrátane zdrojov vodnej, veternej, slnečnej, prílivovej, geotermálnej energie a biomasy. Obnoviteľné zdroje energie sú podľa ich charakteru sústredené na konkrétnych miestach, napr. vodné zdroje v horských regiónoch, či veterné zdroje v pobrežných vodách, na pobreží alebo v hornatých regiónoch. Tieto zdroje sú až na malé výnimky neprenosné vo svojej pôvodnej forme a preto sa musia na elektrickú energiu premeniť na mieste, kde pôvodný zdroj existuje. Ak preto majú tieto rozsiahle pôvodné zdroje energie prispievať k plneniu potrieb Európskej únie týkajúcich sa elektrickej energie, potrebujú dostatočnú infraštruktúru rozvodnej siete, ktorá umožní hromadný prenos elektrickej energie z týchto regiónov do stredísk dopytu.

Obrovský obchodne využiteľný zdroj veternej energie existuje napríklad nad morami severozápadnej Európy. Na prenos tejto energie do pobrežných a pevninských rozvodných sietí a ďalej do stredísk dopytu sú potrebné rozsiahle podmorské siete.

Je preto dôležité, aby tieto siete zostali zachované tam, kde existujú a boli zriadené tam, kde neexistujú. Prenosové spoločnosti musia mať stimuly na rozvoj a budovanie takýchto sietí a nesmú mať konkurenčné záujmy, ktoré môžu ich rozvoju prekážať.

Regulačné orgány

Vnútorný trh Európskej únie s energiou sa v súčasnosti musí prispôsobiť 27 rôznym vnútroštátnym regulačným systémom, ktoré sa môžu navzájom výrazne líšiť. Postup vymedzenia opatrení, ktoré sa majú prijať pre cezhraničné prenosy spočíva v konzultáciách medzi vnútroštátnymi regulačnými orgánmi založených na technických návrhoch prevádzkovateľa prenosovej sústavy a kde sa rozhodnutia prijímajú všeobecne na základe dohody. Ak nie je možné dosiahnuť dohodu, Komisia začne komitologický proces, v ktorom nielen že sa prijateľné výsledky dosahujú veľmi pomaly, ale kde rozhodujú členské štáty, ktoré sa o radu obracajú na svoje vnútroštátne regulačné orgány. Tým sa situácia vracia späť na začiatok.

Ak má mať EÚ plne integrovaný vnútorný trh, budú sa musieť prijať niektoré opatrenia, ktoré zabezpečia formálnejší prístup k procesu vysvetlenému vyššie. Spravodajca odporúča, aby sa fórum regulačných orgánov stalo formálnym orgánom, v ktorom by sa museli prijímať rozhodnutia, v prípade potreby hlasovaním, a kde by v prípade nerozhodného výsledku mohla rozhodnúť Komisia. Rozhodnutia by sa mali odvíjať od návrhov prevádzkovateľov prenosovej sústavy, ktorí by zasa mali mať formálny rámec pre svoje rozhodovacie procesy.

Je dôležité pripomenúť, že regulačné orgány by sa zaoberali výlučne cezhraničnými technickými a obchodnými otázkami, napríklad harmonizáciou technických noriem, a podporovali koordináciu rozvoja vzájomných prepojení a cezhraničného prenosu.

Rozhodnutia vnútroštátnych regulačných orgánov by mali zostať zvrchované v ich vlastnom členskom štáte a povinnosti a právomoci týchto orgánov by mali byť nezávislé, silné a riadne vymedzené.

Regulačné orgány by mohli zohrávať rozhodujúcu úlohu pri zabezpečení potrebných investícií, rovnakých podmienok pre všetky subjekty na trhu a transparentnosti. V súvislosti s investíciami by regulačné orgány mohli mať napríklad právomoc otvoriť investície pre tretie strany, ak by vykonávajúce podniky kládli prekážky rozvoju rozvodnej siete.

Vzájomné prepojenia

Spravodajca víta najnovšiu pozíciu Komisie a Rady v súvislosti s dosiahnutím 10 % vzájomného prepojenia vo všetkých členských štátoch. Chcel by však upozorniť, že tento cieľ bol prijatý pred rokmi na barcelonskom samite a dúfa že, vzhľadom na to, že dokončenie vnútorného trhu s energiou v Európskej únii znovu získalo na význame, členské štáty vykonajú rozhodujúce kroky na odstránenie prekážok svojho rozvoja.

Potrebný regulačný rámec na prekonanie niektorých týchto prekážok by mala poskytnúť nová spolupráca regulačných orgánov na úrovni EÚ, verejné orgány by sa však mali usilovať odstrániť aj politické prekážky.

Tento bod má osobitný význam pre okrajové členské štáty, ktoré v súčasnosti zostávajú energetickými ostrovmi.

Regulované sadzby

Spravodajca sa rozhodne domnieva, že všeobecné regulované sadzby pre komerčných zákazníkov by sa mali odstrániť, keďže spôsobujú vážne deformácie na trhu a vertikálne integrované spoločnosti ich môžu niekedy využiť na vytlačenie nových subjektov z trhu.

3. Dodatočné pripomienky

Trh s plynom

Na rozdiel od trhu s elektrickou energiou zisky väčšiny plynárenských podnikov vytvára distribučná činnosť a nie výrobná kapacita. Jednotlivé návrhy, ktoré Komisia predložila v súvislosti s oddelením výroby a prepravy by sa preto ťažko uplatnili na tento sektor, alebo aspoň na tie spoločnosti, ktoré svoj produkt dovážajú do Európskej únie.

Niektoré opatrenia, napríklad opatrenia navrhované v tomto dokumente, by mohli pomôcť riešiť problémy investícií, transparentnosti a prístupu k rozvodnej sieti.

Spravodajca je znepokojený najmä chýbajúcimi harmonizovanými normami týkajúcimi sa zemného plynu. Táto situácia spôsobuje neistotu na trhu, keďže spoločnosti nevedia, či plynu, ktorý kupujú v jednej oblasti, bude umožnený prístup do jednotlivých vnútroštátnych sietí. Komisia by mala tento problém dôkladne preskúmať a nájsť včasné riešenie.

Tieto spoločnosti tiež čelia problému obchodovania s tretími krajinami, v ktorých nie je možné uplatniť zásadu reciprocity. Za takýchto podmienok nemajú prístup ku kapacitám prvotnej výroby ani na  ich trhy. Plynárenský sektor vyjadril spravodajcovi svoje želanie týkajúce sa silnejšej podpory zo strany inštitúcií Európskej únie a členských štátov pri rokovaniach s výrobcami z tretích krajín.

Systém obchodovania s emisnými kvótami

Spravodajca je znepokojený niektorými tvrdeniami viacerých subjektov na trhu v súvislosti s právami na obchodovanie s emisnými kvótami. Domnievajú sa, že spotrebiteľom sa v účtoch za energiu účtuje dodatočná cena za systém obchodovania s emisnými kvótami, pričom väčšina týchto práv bola získaná bezplatne podľa súčasnej smernice o systéme obchodovania s emisnými kvótami, ktorá ustanovuje, že najmenej 95 % práv na emisie sa má v tejto prvej fáze udeliť bezplatne.

STANOVISKO Výboru pre hospodárske a menové veci (18.6.2007)

pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

o vyhliadkach vnútorného trhu so zemným plynom a elektrickou energiou
(2007/2089 (INI))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko(*): Sophia in 't Veld

(*) Rozšírená spolupráca výborov - článok 47 rokovacieho poriadku

NÁVRHY

Výbor pre hospodárske a menové veci vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže nová európska energetická politika pre trvalo udržateľnú, bezpečnú a konkurencieschopnú energiu musí byť ambiciózna a zameraná na dlhodobý prínos, s hlavným dôrazom na boj proti klimatickým zmenám, na znižovanie vonkajšej zraniteľnosti EÚ v oblasti dovozu a na podporu rastu a zamestnanosti;

B.  keďže na dosiahnutie týchto ambicióznych a dlhodobých výhod je potrebné vytvoriť primeraný legislatívny rámec, ktorý bude v súlade so zásadou subsidiarity;

C. keďže z oznámenia Komisie pod názvom Vyhliadky vnútorného trhu so zemným plynom a elektrickou energiou (KOM(2006)0841) a správy GR pre hospodársku súťaž o prieskume energetického odvetvia (SEK(2006)1724) vyplýva, že súčasné pravidlá a liberalizačné opatrenia viedli k zlepšeniam účinnosti pri dodávke energie a zákazníkom priniesli úspory, ale trh stále nie je úplne otvorený a prekážky pre hospodársku súťaž ostávajú; keďže dokonca jestvujúci legislatívny rámec nebol v plnej miere a náležite členskými štátmi transponovaný do vnútroštátneho práva a že na dosiahnutie liberalizácie trhu sú potrebné ďalšie kroky;

D. keďže niekoľko členských štátov otvorilo svoj trh s plynom; keďže nižšie ceny a kvalita dodávok na trh s plynom sú kľúčom k celému systému, a to pre spotrebiteľov i pre podniky;

E.  keďže vo svojom uznesení zo 14. decembra 2006 o Európskej stratégii pre udržateľnú, konkurencieschopnú a bezpečnú energiu - Zelená kniha[1]1 Parlament zdôraznil, že prenosové sústavy v energetickom odvetví by mali prejsť úplným oddelením vlastníckych vzťahov, hneď ako Komisia dospeje k záveru, že súčasná legislatíva je neúčinná;

F.  keďže po prieskume odvetvia a vzhľadom na hospodárske dôkazy sa Komisia domnieva, že oddelenie vlastníctva predstavuje najúčinnejší prostriedok na zabezpečenie možnosti výberu pre používateľov a na podporu investícií;

G. keďže súčasná regulačná medzera v cezhraničnej oblasti sa nedá odstrániť len samotným uplatňovaním pravidiel hospodárskej súťaže; keďže by mala byť zabezpečená upevnená koordinácia medzi vnútroštátnymi regulačnými orgánmi pre oblasť energie posilnením právomocí Skupiny európskych regulačných orgánov pre elektroenergetiku a plynárenstvo (ERGEG) a posilnená úloha Spoločenstva pri dohľade s cieľom presadzovať zásady vnútorného trhu;

H. keďže podľa dostupných údajov členské štáty využívali na oslovenie zraniteľných zákazníkov cielené povinnosti verejnej služby len v obmedzenom rozsahu;

1.  znovu pripomína, že Lisabonská stratégia môže byť úspešná len vtedy, ak sa vynaloží ďalšie úsilie na zavedenie spoločnej energetickej politiky založenej na širšej vízii spoločného európskeho záujmu v oblasti energetiky s rešpektovaním národných osobitností a s tým, že sa členským štátom umožní zachovať ich energetický mix, aby sa tak čo najviac diverzifikovali zdroje energie a výrobcovia energie;

2.  domnieva sa, že vážne nedostatky zistené prieskumom v odvetví energetiky si vyžadujú urýchlené opatrenia na zaistenie fungujúceho vnútorného trhu s energiou, a to účinným oddelením sieťových činností od dodávky, nápravou existujúcich regulačných medzier, riešením otázok koncentrácie na trhu a prekážok vstupu na trh a zvýšením transparentnosti trhových operácií; naliehavo požaduje úplnú, riadnu a bezodkladnú transpozíciu práva Spoločenstva do vnútroštátneho práva; v tejto súvislosti požaduje, aby sa v prípadoch porušenia právnych predpisov Spoločenstva prijali prísne opatrenia;

3.  súhlasí s Komisiou, že pre liberalizačný proces nejestvuje žiadna alternatíva a vyzýva členské štáty, aby zabezpečili plnú a účinnú transpozíciu existujúcich smerníc v oblasti liberalizácie; okrem toho podporuje návrh Komisie riešiť nesprávne fungovanie trhu uplatnením nápravných opatrení v oblasti hospodárskej súťaže aj v oblasti regulácie;

4.  súhlasí s výsledkami prieskumu energetického odvetvia, podľa ktorých právne a funkčné oddelenie, ako to v súčasnosti vyžadujú právne predpisy, nestačí na zaistenie rozvoja skutočne konkurencieschopného európskeho trhu s energiou; opakovane pripomína, že by mal byť zabezpečený nediskriminačný prístup k sieti a plne podporuje návrh Komisie na ďalšie kroky, ktoré zaistia jasnejšie oddelenie výroby energie od jej distribúcie;

5.  vyzýva Komisiu, aby predložila analýzu, v ktorej ukáže očakávané náklady na oddelenie vlastníctva pre členské štáty, očakávaný vplyv na investície do sieťových odvetví, ako aj prínos pre vnútorný trh a spotrebiteľov; pripomína, že táto analýza by takisto mala zohľadniť otázku, či sa v prípade, že štát neoddelí vlastníctvo, vyskytnú problémy alebo náklady a ak áno, aké, ako aj otázku, či sa negatívne dôsledky líšia medzi štátnym a súkromným vlastníctvom; navrhuje, aby sa ďalej analyzovalo, aké by boli z hľadiska dosahovania cieľov výhody oddelenia vlastníctva v porovnaní s prístupom založeným na nezávislých prevádzkovateľoch na regionálnych trhoch;

6.  trvá na potrebe ponúknuť primerané stimuly prevádzkovateľom sústav a vybudovať sieť v záujme všetkých užívateľov; stabilný regulačný rámec považuje za nevyhnutný na zabezpečenie toho, že sa investičné rozhodnutia ovplyvňujúce vnútorný trh navrhnú a realizujú tak, aby vytvorili pozitívny rámec pre tak potrebné investície; zdôrazňuje však, že oddelenie vlastníctva by sa malo považovať za predpoklad záruk spravodlivej hospodárskej súťaže, nie jej jedinú podmienku; je presvedčený, že verejné vlastníctvo na trhu energetiky a plynárenstva je jedným z hlavných prvkov vedúcich k narušeniu trhu na európskej úrovni a že stimuly na hospodársku súťaž sú na týchto trhoch menšie, ak existujú verejné podniky, pretože vo väčšine prípadov vykazujú v dôsledku svojho štatútu nižšiu úroveň transparentnosti a poskytovania informácií potenciálnym investorom a sú závislé od politických rozhodnutí vlád členských štátov; nalieha na to, aby sa prijali vhodné opatrenia zabraňujúce tomu, aby verejné monopoly nahradili súkromné;

7.  víta návrh Komisie na posilnenie nezávislosti vnútroštátnych regulačných orgánov pre oblasť energie, na rozšírenie ich právomocí, na posilnenie vzájomnej koordinácie regulačných orgánov a prevádzkovateľov prenosovej sústavy (PPS); domnieva sa, že nezávislosť regulačných orgánov nesmie brzdiť politické kroky, ktoré vlády členských štátov musia na vnútorných trhoch s plynom a elektrinou prijať na ochranu hospodárskej súťaže, zaistenie bezpečnosti dodávok a ochranu životného prostredia;

8.  zdôrazňuje potrebu harmonizácie úrovne právomocí a nezávislosti regulačných orgánov pre oblasť energie, aby sa umožnila intenzívna koordinácia na európskej úrovni a zabránilo zneužívaniu regulačných právomocí na národné protekcionistické účely;

9.  súhlasí s Komisiou, že právomoci vnútroštátnych regulačných orgánov sa musia posilniť a že koordinácia na európskej úrovni sa musí zlepšiť, najmä pokiaľ ide o cezhraničné otázky;

10. súhlasí, že prístup Skupiny európskych regulačných orgánov pre elektroenergetiku a plynárenstvo (ERGEG) je najvhodnejší pre rýchly a účinný postup v harmonizácii technických otázok nevyhnutný na účinné fungovanie cezhraničného obchodu; považuje za vhodné, aby sa Komisia v prípade potreby zapojila a zabezpečila primerané zohľadnenie záujmu Spoločenstva;

11. víta návrh udeliť existujúcim združeniam PPS inštitucionálnu úlohu s formálnymi povinnosťami a cieľmi (riešenie ETSO+\GTE+); domnieva sa však, že ďalej je potrebné upriamiť svoju pozornosť na zriaďovanie nezávislých prevádzkovateľov cezhraničných sústav s cieľom nebrániť súťaži ale posilniť ju; vyjadruje presvedčenie, že je potrebné vyvinúť úsilie na postupný vývoj smerom k prevádzkovateľom regionálnej sústavy;

12. zdôrazňuje, že je vážne znepokojený istými protekcionistickými iniciatívami niektorých európskych vlád, ktoré svoj postoj odôvodňujú poukazovaním na obranu strategických sektorov a údajným všeobecným národným záujmom; zdôrazňuje, že protekcionizmus v rámci jednotného trhu je v rozpore s európskym projektom; v energetickom odvetví znižuje bezpečnosť dodávok a efektivitu a tým zvyšuje ceny, ktoré platia spotrebitelia, a poškodzuje trvalo udržateľný rozvoj;

13. vyzýva Komisiu, aby uskutočnila kroky voči tým členským štátom, ktoré neprimerane ochraňujú najsilnejšie energetické podniky v národnom a európskom meradle, aj neodôvodnenými zlatými akciami, a voči členským štátom s regulovanými tarifami, ktoré bránia hospodárskej súťaži a integrácii trhu; žiada, aby sa uplatňovali rovnaké politické normy na staré a nové členské štáty a aby sa prihliadalo na osobitnú úlohu energetiky v procese dobiehania ekonomík nových členských štátov; zdôrazňuje, že podpora najsilnejších energetických podnikov v národnom a európskom meradle môže poškodzovať hospodársku súťaž podnikov, úroveň súťaže na trhu s energiami a záujmy spotrebiteľov; zdôrazňuje potrebu takých spoločností, ktoré poskytujú kvalitné služby a sú schopné konkurovať nielen na vnútroštátnej alebo európskej úrovni, ale aj na celosvetovom trhu;

14. zdôrazňuje, že by sa mal naďalej zlepšovať prístup k trhovým informáciám a víta zámer Komisie zaviesť záväzné ustanovenia pre transparentnosť; súhlasí, že všetky potrebné trhové informácie by sa mali zverejňovať priebežne a včas a že má byť zabezpečené riadne monitorovanie;

15. domnieva sa, že dotácie pre neobnoviteľné zdroje energie by sa mali zrušiť, čím by sa zaistili rovnaké podmienky pre všetkých, že vonkajšie environmentálne náklady by sa mali zvnútorniť do ceny energie a že na dosiahnutie cieľov environmentálnej a energetickej politiky by sa mali použiť trhové nástroje;

16. konštatuje, že cielené povinnosti všeobecnej služby a povinnosti verejnej služby na vysokej úrovni by mali byť v súlade s pravidlami štátnej pomoci a že v súvislosti s cenovou diskrimináciou a obmedzením pre opätovný predaj sa uplatňujú právne predpisy v oblasti hospodárskej súťaže; zdôrazňuje, že je nesmierne dôležité, aby sa posúdil vplyv zostávajúcich regulovaných taríf dodávky na rozvoj hospodárskej súťaže a aby sa odstránilo narušovanie trhu.

POSTUP

Názov

Vyhliadky vnútorného trhu so zemným plynom a elektrickou energiou

Číslo postupu

2007/2089(INI)

Gestorský výbor

ITRE

Výbor, ktorý predložil stanovisko
  dátum oznámenia na schôdzi

ECON

26.4.2007

Rozšírená spolupráca – dátum oznámenia na schôdzi

26.4.2007

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko
  dátum menovania

Sophia in 't Veld

13.3.2007

Predchádzajúci spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

 

Prerokovanie vo výbore

27.3.2007

11.4.2007

8.5.2007

 

 

Dátum prijatia

5.6.2007

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

25

2

11

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gabriele Albertini, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Ieke van den Burg, David Casa, Christian Ehler, Jonathan Evans, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Dariusz Maciej Grabowski, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in 't Veld, Guntars Krasts, Andrea Losco, Astrid Lulling, Cristobal Montoro Romero, Joseph Muscat, Joop Post, John Purvis, Alexander Radwan, Dariusz Rosati, Heide Rühle, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Manuel António dos Santos, Cristian Stănescu, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Sahra Wagenknecht.

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Harald Ettl, Ján Hudacký, Werner Langen, Maria Petre, Andreas Schwab.

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Anne Ferreira

Poznámky (údaje, ktoré sú prístupné iba v jednej jazykovej verzii)

...

STANOVISKO Výboru pre regionálny rozvoj (3. 5. 2007)

pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

k vyhliadkam vnútorného trhu so zemným plynom a elektrickou energiou
(2006/2089(INI))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Brigitte Douay

NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.   poznamenáva, že cieľom vytvorenia skutočného vnútorného trhu s energiou je dosiahnuť čo možno najlepšie ceny pre fyzické osoby a podniky; žiada, aby stredobodom revízie smernice o trhu s plynom a elektrinou boli bezpečnosť zásobovania, spokojnosť odberateľov, vysoká úroveň verejnej služby, ohľad na zraniteľné skupiny odberateľov, ochrana životného prostredia, energetická účinnosť a úsilie o vývoj inovačných energetických technológií;

2.   domnieva sa, že dokončenie trhu s energiou súvisí s cieľom ekonomickej, sociálnej a územnej súdržnosti, a to najmä v zaostávajúcich regiónoch, v regiónoch so znevýhodňujúcimi prírodnými podmienkami a v najvzdialenejších regiónoch;

3.   zdôrazňuje, že pohraničné regióny ako prvé môžu ťažiť z účinného vnútorného trhu a získať dodávky z krajiny ich voľby, a preto zdôrazňuje problémy vyskytujúce sa v týchto regiónoch spôsobené rôznymi vnútroštátnymi právnymi rámcami a nedostatočnou výmenou informácií medzi štátmi;

4.   žiada členské štáty, aby zjednodušili postupy povoľovania týkajúce sa budovania nových cezhraničných a vnútroštátnych prenosových kapacít, keďže rozvoj medziregionálneho a medzinárodného trhu môže priaznivo ovplyvniť rozvoj vnútorného trhu EÚ;

5.   domnieva sa, že bezpečnosť zásobovania by sa nemala riešiť ako výhradne vnútroštátny problém, a vyzýva Komisiu, aby prispela k vytvoreniu a posilneniu regionálnych sietí a decentralizovanej výroby energie;

6.   vzhľadom na medzinárodný význam prenosu elektrickej energie a čoraz väčšiu citlivosť európskeho prenosového systému, pokiaľ ide o spoľahlivosť jednotlivých systémov členských štátov, zdôrazňuje potrebu prehĺbenia spolupráce, výmeny informácií a koordinácie opatrení medzi jednotlivými prenosovými sústavami; na tento účel podporuje vytvorenie európskeho koordinačného strediska prenosových sústav členských štátov;

7.   víta zámer Komisie vypracovať Chartu spotrebiteľov energie, ktorá by sa okrem iného zaoberala otázkou nedostatku paliva a otázkou informovanosti spotrebiteľov, a vyzýva Komisiu na skoré ukončenie tejto činnosti vzhľadom na potreby a vlastnosti zákazníkov v oblasti energie v regiónoch znevýhodnených prírodnými podmienkami;

8.   domnieva sa, že na zabezpečenie väčšieho počtu kvalitnejších prepojení medzi členskými štátmi je nevyhnutné vytvoriť skutočné regionálne trhy s energiou; po otvorení trhov s elektrickou energiou treba zintenzívniť iniciatívy Skupiny európskych regulačných orgánov na regionálnych trhoch s plynom tak, aby bolo možné riadiť energiu na čo najvhodnejšej úrovni;

9.  v tejto súvislosti víta možnosť zriadiť Siete európskych nezávislých regulačných orgánov (ERGEG+), ktorá by umožňovala sformalizovať úlohu súčasnej Skupiny európskych regulačných orgánov pre elektroenergetiku a plynárenstvo (ERGEG);

10. žiada členské štáty, aby uplatnili účinnú mieru regulácie, zaručili nediskriminačný prístup k sieťam a oprávnili vnútroštátne regulačné orgány na uľahčovanie cezhraničných a medziregionálnych energetických prepojenia a na prijatie koordinovaného regulačného prístupu;

11. podporuje investície na posilnenie a prispôsobenie infraštruktúr výrobe a preprave energie v rámci celej Európy;

12. je presvedčený, že diskusie o rozdelení majú zohľadňovať osobitné vlastnosti plynu a elektriny, ako aj trhov jednotlivých krajín a regiónov;

13. vyzýva členské štáty a regionálne orgány, aby zabezpečili optimálnu informovanosť o pôvode elektriny, a to najmä vtedy, keď pochádza z obnoviteľných zdrojov energie; vzhľadom na úplné otvorenie trhu v júli 2007 kladie dôraz na komunikáciu a na poskytovanie spoľahlivých a transparentných informácií o výrobe v každej krajine, o vzájomných spojeniach a o skutočnom vývoji cien;

14. žiada tiež, aby sa regionálnym a miestnym orgánom v rámci projektov podporovaných Európskou úniou, najmä so zreteľom na politiku dopravy a bývania, poskytla výrazná podpora v oblasti energetickej účinnosti, úspory energie a trvalo udržateľného rozvoja.

POSTUP

Názov

Vyhliadky vnútorného trhu so zemným plynom a elektrickou energiou

Číslo postupu

2007/2089(INI)

Gestorský výbor

ITRE

Výbor, ktorý predložil stanovisko
  dátum oznámenia na schôdzi

REGI
26.4.2007

Rozšírená spolupráca – dátum oznámenia na schôdzi

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko
  dátum menovania

Brigitte Douay

12.4.2007

Predchádzajúci spravodajca

 

Prerokovanie vo výbore

12.4.2007

 

 

 

 

Dátum prijatia

2.5.2007

Výsledok záverečného hlasovania

+: 43

–: 2

0: 0

 

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Alfonso Andria, Stavros Arnaoutakis, Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Wolfgang Bulfon, Antonio De Blasio, Vasile Dîncu, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Eugenijus Gentvilas, Gábor Harangozó, Marian Harkin, Jim Higgins, Alain Hutchinson, Gisela Kallenbach, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Mario Mantovani, Miguel Angel Martínez Martínez, Yiannakis Matsis, Miroslav Mikolášik, Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Maria Petre, Markus Pieper, Elisabeth Schroedter, Stefan Sofianski, Grażyna Staniszewska, Oldřich Oldřich Vlasák, Vladimír Železný

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Bastiaan Belder, Silvia Ciornei, Brigitte Douay, Den Dover, Riitta Myller, Zita Pleštinská, Christa Prets, Miloslav Ransdorf, Richard Seeber, László Surján, Károly Ferenc Szabó

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Véronique De Keyser, Henrik Lax, Samuli Pohjamo

Poznámky (údaje, ktoré sú prístupné iba v jednej jazykovej verzii)

...

POSTUP

Názov

Vyhliadky vnútorného trhu so zemným plynom a elektrickou energiou

Číslo postupu

2007/2089(INI)

Gestorský výbor
  dátum oznámenia udelenia súhlasu na schôdzi

ITRE
26.4.2007

Výbory požiadané o stanovisko
  dátum oznámenia na schôdzi

ECON
26.4.2007

REGI
26.4.2007

 

 

 

Bez predloženia stanoviska
  dátum rozhodnutia

 

 

 

 

 

Rozšírená spolupráca
  dátum oznámenia na schôdzi

26.4.2007

 

 

 

 

Spravodajca
  dátum menovania

Alejo Vidal-Quadras
27.2.2007

 

Predchádzajúci spravodajca

 

 

Prerokovanie vo výbore

11.4.2007

3.5.2007

5.6.2007

 

 

Dátum prijatia

18.6.2007

Výsledok záverečného hlasovania

+

-

0

32

0

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Silvia Ciornei, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Nicole Fontaine, Norbert Glante, Umberto Guidoni, Fiona Hall, David Hammerstein, András Gyürk, Erna Hennicot-Schoepges, Ján Hudacký, Anne Laperrouze, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Miloslav Ransdorf, Paul Rübig, Andres Tarand, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Ivo Belet, Joan Calabuig Rull, Matthias Groote, Satu Hassi, Edit Herczog, Gunnar Hökmark, Esko Seppänen, Hannes Swoboda, Lambert van Nistelrooij

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

 

Dátum predloženia

26.6.2007

Poznámky
(údaje, ktoré sú k dispozícii iba v jednej jazykovej verzii)