POROČILO o skupnem besedilu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pravu, ki se uporablja za nepogodbene obveznosti („Rim II“), ki ga je odobril Spravni odbor

  28.6.2007 - (PE-CONS 3619/2007 – C6‑0142/2007 – 2003/0168(COD)) - ***III

  Delegacija Evropskega parlamenta v Spravnem odboru
  Predsednica delegacije: Mechtild Rothe
  Poročevalka: Diana Wallis

  Postopek : 2003/0168(COD)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  A6-0257/2007
  Predložena besedila :
  A6-0257/2007
  Sprejeta besedila :

  OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

  o skupnem besedilu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pravu, ki se uporablja za nepogodbene obveznosti („Rim II“), ki ga je odobril Spravni odbor

  (PE-CONS 3619/2007 – C6‑0142/2007 – 2003/0168(COD))

  (Postopek soodločanja: tretja obravnava)

  Evropski parlament,

  –– ob upoštevanju skupnega besedila, ki ga je odobril Spravni odbor (PE-CONS 3619/2007 – C6 0142/2007),

  –   ob upoštevanju svojega stališča ob prvi obravnavi[1] predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2003)0427)[2],

  –   ob upoštevanju spremenjenega predloga Komisije (KOM(2006)0083)[3],

  –   ob upoštevanju svojega stališča ob drugi obravnavi[4] skupnega stališča Sveta[5],

  –   ob upoštevanju mnenja Komisije o spremembah Evropskega parlamenta, predlaganih k skupnemu stališču (KOM(2007)0126)[6],

  –   ob upoštevanju člena 251(5) Pogodbe o ES,

  –   ob upoštevanju člena 65 poslovnika,

  –   ob upoštevanju poročila delegacije Parlamenta v Spravnem odboru (A6-0257/2007),

  1.  odobri skupno besedilo in opozarja na izjavi Sveta in Komisije, povezani s tem besedilom;

  2.  naroči svojemu predsedniku, naj v skladu s členom 254(1) Pogodbe o ES podpiše predlagani akt skupaj s predsednikom Sveta;

  3.  naroči svojemu generalnemu sekretarju, naj podpiše akt, po tem ko je bilo preverjeno, da so bili vsi postopki pravilno zaključeni, ter naj, v dogovoru z generalnim sekretarjem Sveta, poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

  4.  naroči svojemu predsedniku, naj to zakonodajno resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.

  • [1]  UL C 157 E, 6.7.2006, str. 371.
  • [2]  Še ni objavljeno v UL.
  • [3]  Še ni objavljeno v UL.
  • [4]  Sprejeta besedila, 18.1.2007, P6_TA(2007)0006.
  • [5]  UL C 289 E, 28.11.2006, str. 68.
  • [6]  Še ni objavljeno v UL.

  OBRAZLOŽITEV

  Uvod

  Uredba o pravu, ki se uporablja za nepogodbene obveznosti („Rim II“) poskuša uskladiti kolizijska pravila v državah članicah, ki določajo pravo, ki se uporablja za nepogodbene obveznosti (škodna dejanja ali prekrški, povezani na primer s prometnimi nesrečami, odgovornostjo za proizvode, nelojalno konkurenco, okoljsko škodo).

  Uredba kot instrument mednarodnega zasebnega prava ne usklajuje materialnega prava držav članic, ampak njihova kolizijska pravila. Kolizijska pravila določajo, katero nacionalno pravo se uporablja za čezmejne spore, vendar ne odločajo o vsebini določene zadeve. Ta tehnika je še posebej koristna, saj zagotavlja uporabo istega nacionalnega prava v podobnih zadevah, ne glede na to, pred katerim nacionalnim sodiščem poteka določen postopek, in s tem povečuje pravno varnost posameznikov in gospodarskih subjektov, vpletenih v čezmejne spore, ter preprečuje izbiranje najugodnejšega pravnega reda (forum shopping), istočasno pa ohranja avtonomijo nacionalnega prava.

  Mednarodna pristojnost, priznanje in izvršba sodnih odločb so obravnavane v uredbi „Bruselj I“, ki se uporablja tako za pogodbene kot tudi za nepogodbene obveznosti. Pravo, ki se uporablja za pogodbene obveznosti, je bilo usklajeno z Rimsko konvencijo iz leta 1980. To naj bi nadomestila uredba „Rim I“, o kateri trenutno potekajo pogajanja v Svetu in Parlamentu. Za določanje prava, ki se uporablja za nepogodbene obveznosti, pa doslej ni bilo usklajenih pravil, ki bi veljala po vsej EU. Uredba „Rim II“ naj bi zapolnila to vrzel.

  Postopek soodločanja in spravni postopek

  Komisija je 22. julija 2003 predstavila predlog uredbe o pravu, ki se uporablja za nepogodbene obveznosti. Po prvi obravnavi v Parlamentu 6. julija 2005 (sprejetih je bilo 54 predlogov sprememb) je Svet sprejel svoje skupno stališče 25. septembra 2006. Parlament je potem 18. januarja 2007 zaključil drugo obravnavo in sprejel 19 predlogov sprememb skupnega stališča Sveta. Razprava je potekala predvsem o vprašanjih kršenja osebnih pravic („obrekovanja“); nesreč v cestnem prometu; nelojalne konkurence; opredelitve „okoljske škode“; razmerja do drugih pravnih instrumentov Skupnosti; obravnavanja tujega prava; klavzule o pregledu.

  Svet je s pismom z dne 19. aprila 2007 sporočil, da ne more sprejeti vseh predlogov sprememb parlamenta in da je potreben spravni postopek. Spravni postopek se je uradno začel 15. maja 2007.

  Ustanovna seja delegacije Parlamenta je bila 15. februarja 2007 v Strasbourgu. Delegacija je mandat za pogajanja s Svetom podelila podpredsednici parlamenta in predsednici delegacije Mechtild Rothe, predsedniku Odbora za pravne zadeve Giuseppeju Garganiju in poročevalki Diani Wallis.

  Trije trialogi v času med 6. marcem in 24. aprilom 2007 (6. 3. 2007, 27. 3. 2007 in 24. 4. 2007), katerim so sledila naknadna srečanja delegacije EP (14. 3. 2007, 28. 3. 2007 in 26. 4. 2007), so pripeljali do začasnega dogovora o 5 predlogih sprememb. Spravni odbor se je nato srečal 15. maja 2007 zvečer v Evropskem parlamentu z namenom, da uradno začne spravni postopek in morebiti doseže dogovor o odprtih vprašanjih. Po več urah razprav je bil opolnoči dosežen celovit dogovor. Delegacija EP ga je soglasno podprla s 17 glasovi za.

  Poglavitne vidike doseženega dogovora je mogoče povzeti v naslednjih točkah:

  Nesreče v cestnem prometu

  Splošno pravilo, ki ga uvaja „Rim II“, je lex loci delicti po katerem se uporablja pravo države, v kateri škoda nastane. V primeru čezmejnih nesreč v cestnem prometu lahko to široko sprejeto pravilo pripelje do nezadovoljstva zaradi zelo različnih ravni odškodnin, ki jih dodelijo nacionalna sodišča: če žrtev nesreče prebiva v državi, ki ni država, v kateri je prišlo do nesreče, je treba znesek dodeljene odškodnine izračunati v skladu z zakonodajo in standardi države, v kateri je prišlo do nesreče, in ne države prebivališča žrtve, v kateri pa bo morala ta okrevati od poškodb in morebiti tudi živeti s posledicami nesreče.

  Ena od poglavitnih prednostnih nalog delegacije EP je bila torej zagotoviti, da pristojno sodišče pri odločanju o ravni odškodnine, ki se dodeli, upošteva dejanske okoliščine posamezne žrtve.

  Kratkoročno je delegaciji EP uspelo v uvodne izjave uredbe vključiti navedbo, po kateri sodniki pri količinskem določanju osebnih poškodb upoštevajo vse pomembne dejanske okoliščine določene žrtve, kamor še zlasti sodijo dejanske izgube ter stroški nadaljnje nege in zdravniške oskrbe.

  Dolgoročno je delegaciji EP uspelo zagotoviti javno zavezo Komisije za pripravo podrobne študije o vseh možnostih, vključno z zavarovalniškimi vidiki, povezanih s posebnimi težavami, s katerimi so soočene žrtve čezmejnih nesreč v cestnem prometu. Študija bo predstavljena najpozneje do leta 2008 in bo služila kot priprava za zeleno knjigo. Predvideva se, da bodo izsledki te študije Komisijo in države članice pripeljali do sklepa, daje na tem področju potrebna posebna zakonodaja.

  Nelojalna konkurenca

  Zaradi vztrajanja delegacije EP je Svet pristal na predlog Komisije o posebnem pravilu o nelojalni konkurenci, ki spoštuje pravilo uporabe enega nacionalnega prava (pomembna točka za sodnike in odvetnike), medtem ko sočasno v veliki meri omejuje nevarnost, da bi prišlo do izbiranja najugodnejšega pravnega reda (forum shopping oz. možnosti, da bi oškodovanci sprožili sodni postopek v državi članici, ki bi jo sami izbrali).

  Okoljska škoda

  Delegaciji EP je uspelo doseči opredelitev „okoljske škode“ – izraza, ki se v skupnem stališču uporablja, vendar tam ni opredeljen. Opredelitev je v skladu z drugimi instrumenti EU, kot je direktiva o okoljski odgovornosti.

  Kršitev osebnih pravic („obrekovanje“)

  V luči celovitega kompromisa je morala delegacija EP umakniti svoje predloge sprememb o vključitvi pravil o kršenju osebnih pravic, zlasti obrekovanju v medijih. Čeprav je Parlamentu uspelo preseči nacionalne razlike in raznovrstna navzkrižja interesov ter z veliko večino sprejeti svoje predloge sprememb, se države članice prav do konca niso uspele dogovoriti o skupnem pristopu. Vendar se vprašanje obravnava kot „ostanek“: Komisija bo kot del pregleda uredbe do leta 2008 pripravila študijo o razmerah na tem posebne področju. Izsledki študije lahko služijo kot podlaga za sprejetje ustreznih pravil v poznejši fazi.

  Razmerje do drugih pravnih instrumentov Skupnosti

  Glede spornega vprašanja razmerja med uredbo „Rim II“ in drugimi določbami iz zakonodaje Skupnosti je bil dosežen dogovor, da uporaba določb o uporabi prava, ki jo določajo pravila te uredbe, ne bi smela omejevati prostega pretoka blaga in storitev, kot ga urejajo instrumenti skupnosti, kot je na primer direktiva o elektronskem poslovanju.

  Obravnavanja tujega prava

  Vprašanje, kako nacionalna sodišča obravnavajo tuje pravo – zlasti, kako pogosto in kako dobro nacionalna sodišča uporabljajo pravo druge države – se tudi reši na podlagi podrobne študije, ki jo opravi Komisija kot del svojega poročila o uporabi uredbe. Komisija v izjavi za javnost napove tudi, da bo to študijo objavila najpozneje štiri leta po začetku veljavnosti uredbe in v vsakem primeru takoj ko bo študija na voljo, izrazi pa tudi svojo pripravljenost, da po potrebi sprejme ustrezne ukrepe.

  Klavzula o pregledu

  Zaradi vztrajanja delegacije EP je bila klavzula o pregledu razdeljena na posebni del s krajšim časovnim razporedom do leta 2008, ki zadeva kršenje osebnih pravic („obrekovanje“), ter na splošni del z običajnim časovnim razporedom, v skladu s katerim bo Komisija predstavila poročilo o uporabi uredbe štiri leta po začetku njene veljavnosti. Kot del splošne klavzule o pregledu bo Komisija izvedla tudi študijo o tem, kako sodišča v državah članicah obravnavajo in uporabljajo tuje pravo, ter drugo študijo o učinkih člena 28 uredbe („Razmerje do obstoječih mednarodnih konvencij“) v zvezi s Haaško konvencijo o uporabi prava za nesreče v cestnem prometu z dne 4. maja 1971.

  Zaključek

  Končno besedilo je mogoče obravnavati kot zelo zadovoljiv in dobro uravnotežen kompromis. Glede na to, da je bilo sprejetih veliko predlogov sprememb Evropskega parlamenta iz druge obravnave, pri drugih spremembah pa so bili doseženi zadovoljivi kompromisi, je mogoče spravni postopek šteti za uspešen z vidika Evropskega parlamenta. Delegacija Parlamenta v Spravnem odboru zato priporoča, da se v tretji obravnavi sprejme skupno besedilo.

  POSTOPEK

  Naslov

  Skupno besedilo uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pravu, ki se uporablja za nepogodbene obveznosti („Rim II“), ki ga je odobril Spravni odbor

  Referenčni dokumenti

  PE-CONS 3619/2007 – C6-0142/2007 – 2003/0168(COD)

  Predsednica delegacije:
  Podpredsednik/-ca

  Mechtild Rothe

  Pristojni odbor
    Predsednik

  JURI
  Giuseppe Gargani

  Poročevalka

  Diana Wallis

   

  Predlog Komisije

  Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pravu, ki se uporablja za nepogodbene obveznosti („Rim II“) – KOM(2003)0427 – C5-0338/2003

  Datum 1. obravnave EP – številka P6

  6.7.2005

  P6_TA(2005)0284

  Spremenjeni predog Komisije

  KOM(2006)00083

  Skupno stališče Sveta
    Datum razglasitve na zasedanju

  09751/7/2006 – C6-0317/2006

  28.9.2006

  Stališče Komisije
  (člen 251(2), pododstavek 2, alinea 3 )

  KOM(2006)0566

  Datum 2. obravnave EP – številka P6

  18.1.2007

  P6-TA(2007)0006

  Mnenje Komisije
  (člen 251(2), pododstavek 3, točka c))

  KOM(2007)0126

  Datum prejema stališča iz 2. obravnave Sveta

  15.2.2007

  Datum sporočila Sveta, da ne odobri sprememb EP

  19.4.2007

  Seja Spravnega odbora

  15.5.2007

   

   

   

  Datum glasovanja delegacije EP

  15.5.2007

  Izid glasovanja

  +:

  -:

  0:

  17

  0

  0

  Navzoči poslanci

  Janelly Fourtou, Jean-Paul Gauzès, Barbara Kudrycka, Klaus-Heiner Lehne, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Mechtild Rothe, Aloyzas Sakalas, Diana Wallis, Rainer Wieland

  Navzoči namestniki

  Sharon Bowles, Genowefa Grabowska, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

  Navzoči namestniki (člen 178(2))

   

  Datum sporazuma v Spravnem odboru

  15.5.2007

  Sporazum z izmenjavo pisem

   

   

  Datum ugotovitve sopredsedujočih o odobritvi skupnega besedila in posredovanje skupnega besedila EP in Svetu

  25.6.2007

  Datum predložitve

  28.6.2007

  Pripombe (na voljo samo v enem jeziku)

   

  PODALJŠANJE ROKOV

  Rok za 2. obravnavo Sveta

  0.0.0000

  Rok za sklic Spravnega odbora
    Institucija, ki zahteva podaljšanje – datum

  0.0.0000
  [Svet] – 0.0.0000

  Rok za delo odborov
    Institucija, ki zahteva podaljšanje – datum

  0.0.0000
  [EP] – 0.0.0000

  Rok za sprejetje akta
    Institucija, ki zahteva podaljšanje – datum

  0.0.0000
  [Svet] – 0.0.0000