BETÆNKNING om henstilling med henblik på Rådets afgørelse om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af konventionen af 26. juli 1995 udarbejdet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union om brug af informationsteknologi på toldområdet

28.6.2007 - (KOM(2007)0211 – C6‑0168/2007 – 2007/0079(CNS)) - *

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Ordfører: Jean-Marie Cavada
(Forenklet procedure - jf. forretningsordenens artikel 43, stk. 1)

Procedure : 2007/0079(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0265/2007
Indgivne tekster :
A6-0265/2007
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om henstilling med henblik på Rådets afgørelse om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af konventionen af 26. juli 1995 udarbejdet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union om brug af informationsteknologi på toldområdet

(KOM(2007)0211 – C6‑0168/2007 – 2007/0079(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Kommissionens henstilling til Rådet (KOM(2007)0211),

 der henviser til artikel 3, stk. 4, i akten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6‑0168/2007),

 der henviser til forretningsordenens artikel 51 og artikel 43, stk. 1,

 der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A6–0265/2007),

1.  godkender Kommissionens henstilling;

2.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens henstilling i væsentlig grad;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til Bulgariens og Rumæniens regeringer.

BEGRUNDELSE

Akten fra 2005 om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelsesvilkår[1] indeholder bestemmelser om en forenklet ordning for disse landes tiltrædelse af de konventioner (og protokoller), som medlemsstaterne har indgået på grundlag af artikel 34 (tidligere artikel K.3) i traktaten om Den Europæiske Union eller artikel 293 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

Bilag I til ovennævnte tiltrædelsesakt indeholder en liste over de syv relevante konventioner og protokoller på området for retlige og indre anliggender, herunder konventionen af 26. juli 1995 udarbejdet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union om brug af informationsteknologi på toldområdet, protokollen af 29. november 1996 udarbejdet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union om præjudiciel fortolkning ved De Europæiske Fællesskabers Domstol af konventionen om brug af informationsteknologi på toldområdet, protokollen af 12. marts 1999 udarbejdet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union om anvendelsesområdet for hvidvaskning af udbyttet fra kriminalitet i konventionen om brug af informationsteknologi på toldområdet og om tilføjelse af transportmidlets registreringsnummer i konventionens liste over oplysninger og protokollen af 8. maj 2003 udarbejdet i henhold til artikel 34 i traktaten om Den Europæiske Union om ændring af konventionen om brug af informationsteknologi på toldområdet for så vidt angår oprettelse af et elektronisk sagsregister på toldområdet.

I betragtning af ovennævnte forenklede ordning er det ikke længere nødvendigt at forhandle om og indgå særlige tiltrædelsesprotokoller. For at konventionen af 26. juli 1995 om brug af informationsteknologi på toldområdet og de hertil knyttede protokoller kan træde i kraft for Bulgarien og Rumænien, behøver Rådet efter høring af Parlamentet[2] blot at vedtage en afgørelse, hvori ikrafttrædelsesdatoen for konventionen og protokollerne fastsættes.

Ordføreren foreslår derfor, at Rådets afgørelse vedtages uden ændringsforslag.

  • [1]  EUT L 157 af 21.6.2005, s. 203.
  • [2]  I henhold til artikel 3, stk. 3, og artikel 3, stk. 4, i akten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelsesvilkår, EUT L 157 af 21.6.2005, s. 203.

PROCEDURE

Titel

Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af konventionen af 26. juli 1995 om brug af informationsteknologi på toldområdet

Referencer

KOM(2007)0211 - C6-0168/2007 - 2007/0079(CNS)

Dato for høring af EP

11.6.2007

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

21.6.2007

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

21.6.2007

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

IMCO

20.6.2007

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Jean-Marie Cavada

11.6.2007

 

 

Forenklet procedure - dato for afgørelse

11.6.2007

Dato for vedtagelse

27.6.2007

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

47

1

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Alexander Alvaro, Alfredo Antoniozzi, Kathalijne Maria Buitenweg, Giuseppe Castiglione, Giusto Catania, Carlos Coelho, Fausto Correia, Elly de Groen-Kouwenhoven, Esther De Lange, Panayiotis Demetriou, Bárbara Dührkop Dührkop, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Lilli Gruber, Adeline Hazan, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Dan Mihalache, Viktória Mohácsi, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Athanasios Pafilis, Luciana Sbarbati, Inger Segelström, Károly Ferenc Szabó, Vladimir Andreev Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Adamos Adamou, Edit Bauer, Simon Busuttil, Gérard Deprez, Koenraad Dillen, Maria da Assunção Esteves, Anne Ferreira, Ignasi Guardans Cambó, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Metin Kazak, Jörg Leichtfried, Marianne Mikko, Herbert Reul, Rainer Wieland

Dato for indgivelse

28.6.2007