Ziņojums - A6-0265/2007Ziņojums
A6-0265/2007

ZIŅOJUMS par ieteikumu Padomes lēmumam par Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos 1995. gada 26. jūlija Konvencijai, kas izstrādāta, ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību K3. pantu, par informācijas tehnoloģijas izmantošanu muitu vajadzībām

28.6.2007 - (COM(2007)0211 – C6‑0168/2007 – 2007/0079(CNS)) - *

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
Referents: Jean-Marie Cavada
(Vienkāršota procedūra – Reglamenta 43. panta 1. punkts)
Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

Procedūra : 2007/0079(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A6-0265/2007
Iesniegtie teksti :
A6-0265/2007
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par ieteikumu Padomes lēmumam par Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos 1995. gada 26. jūlija Konvencijai, kas izstrādāta, ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību K3. pantu, par informācijas tehnoloģijas izmantošanu muitu vajadzībām

(COM(2007)0211 – C6‑0168/2007 – 2007/0079(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas ieteikumu Padomei (COM(2007/0211)),

–   ņemot vērā Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās akta 3. panta 4. punktu, saskaņā ar kuru Padome apspriedās ar Parlamentu (C6‑0168/2007),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu un 43. panta 1. punktu,

–   ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A6‑0265/2007),

1.  apstiprina Komisijas ieteikumu;

2.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta apstiprinātajam tekstam;

3.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas ieteikumu;

4.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī Bulgārijas un Rumānijas valdībām.

PASKAIDROJUMS

Lai Bulgārija un Rumānija pievienotos konvencijām (un protokoliem), ko dalībvalstis ir noslēgušas, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību 34. pantu (iepriekš Līguma par Eiropas Savienību K3. pants) vai EK Līguma 293. pantu, ar 2005. gada Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās aktu[1] ieviesa vienkāršotu sistēmu.

Pievienošanās akta I pielikumā ir sniegts saraksts, kurā iekļautas septiņas konvencijas un protokoli, kas saistīti ar tieslietu un iekšlietu jomu, tostarp 1995. gada 26. jūlija konvencija, kas izstrādāta, ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību K3. pantu par informācijas tehnoloģijas izmantošanu muitu vajadzībām; 1996. gada 29. novembra protokols, kas izstrādāts, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K3. pantu, par Konvencijas par informācijas tehnoloģijas izmantošanu muitas vajadzībām interpretāciju Eiropas Kopienu Tiesā ar prejudiciālu nolēmumu palīdzību; 1999. gada 12. marta protokols, kas izstrādāts, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K3. pantu par nelegāli iegūtu ieņēmumu legalizēšanas apjomu Konvencijā par informāciju tehnoloģiju izmantošanu muitas vajadzībām un par transportlīdzekļa reģistrācijas numura iekļaušanu konvencijā; un 2003. gada 8. maija protokols, kas noslēgts saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 34. pantu un kas attiecībā uz muitas lietu identifikācijas datu bāzes izveidošanu groza Konvenciju par informācijas tehnoloģiju izmantošanu muitas vajadzībām.

Ņemot vērā iepriekš minēto vienkāršoto sistēmu, nav vajadzības apspriest un noslēgt īpašus pievienošanās protokolus. Lai 1995. gada 26. jūlija Konvencija par informācijas tehnoloģiju izmantošanu muitu vajadzībām un ar to saistītie protokoli stātos spēkā attiecībā uz Bulgāriju un Rumāniju, Padomei, iepriekš apspriežoties ar Eiropas Parlamentu[2], vienīgi jāpieņem lēmums, ar ko nosaka Konvencijas un tās protokolu spēkā stāšanās datumu.

Tāpēc referents ierosina pieņemt Padomes lēmumu bez grozījumiem.

  • [1]  OV L 157, 21.6.2005., 203. lpp.
  • [2]  Saskaņā ar Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās akta 3. panta 3. punktu un 3. panta 4. punktu, OV L 157, 21.6.2005., 203. lpp.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās 1995. gada 26. jūlija Konvencijai par informācijas tehnoloģijas izmantošanu muitas vajadzībām

Atsauces

COM(2007)0211 - C6-0168/2007 - 2007/0079(CNS)

Datums, kad notika apspriešanās ar EP

11.6.2007

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

21.6.2007

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

IMCO

21.6.2007

 

 

 

Atzinumu nav sniegusi

       Lēmuma datums

IMCO

20.6.2007

 

 

 

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Jean-Marie Cavada

11.6.2007

 

 

Vienkāršota procedūra - lēmuma datums

11.6.2007

Pieņemšanas datums

27.6.2007

 

 

 

Galīgā balsojuma rezultāti

+:

–:

0:

47

1

2

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsojumā

Alexander Alvaro, Alfredo Antoniozzi, Kathalijne Maria Buitenweg, Giuseppe Castiglione, Giusto Catania, Carlos Coelho, Fausto Correia, Elly de Groen-Kouwenhoven, Esther De Lange, Panayiotis Demetriou, Bárbara Dührkop Dührkop, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Lilli Gruber, Adeline Hazan, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Dan Mihalache, Viktória Mohácsi, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Athanasios Pafilis, Luciana Sbarbati, Inger Segelström, Károly Ferenc Szabó, Vladimir Andreev Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Aizstājējs(-i), kas bija klāt galīgajā balsojumā

Adamos Adamou, Edit Bauer, Simon Busuttil, Gérard Deprez, Koenraad Dillen, Maria da Assunção Esteves, Anne Ferreira, Ignasi Guardans Cambó, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Metin Kazak, Jörg Leichtfried, Marianne Mikko, Herbert Reul, Rainer Wieland