SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie przystąpienia Bułgarii i Rumunii do konwencji z dnia 26 lipca 1995 r. sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej o wykorzystaniu technologii informatycznej dla potrzeb celnych

28.6.2007 - (COM(2007)0211 – C6‑0168/2007 – 2007/0079(CNS)) - *

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Sprawozdawca: Jean-Marie Cavada
(Procedura uproszczona – art. 43 ust. 1 Regulaminu)

Procedura : 2007/0079(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A6-0265/2007
Teksty złożone :
A6-0265/2007
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie przystąpienia Bułgarii i Rumunii do konwencji z dnia 26 lipca 1995 r. sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej o wykorzystaniu technologii informatycznej dla potrzeb celnych

(COM(2007)0211 – C6‑0168/2007 – 2007/0079(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając zalecenie Komisji dla Rady (COM(2007)0211),

–   uwzględniając art. 3 ust. 4 aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0168/2007),

–   uwzględniając art. 51 oraz art. 43 ust 1 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A6‑0265/2007),

1.  zatwierdza zalecenie Komisji;

2.  zwraca się do Rady, jeśli ta uzna za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

3.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz rządom Bułgarii i Rumunii.

UZASADNIENIE

Akt przystąpienia Bułgarii i Rumunii[1] z 2005 r. uprościł przystąpienie tych krajów do konwencji (i protokołów) zawartych przez państwa członkowskie zgodnie z art. 34 traktatu UE (byłego art. K.3 traktatu UE) lub art. 293 traktatu WE.

Załącznik I aktu przystąpienia zawiera listę siedmiu odnośnych konwencji i protokołów w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Wśród nich znajdują się: konwencja z dnia 26 lipca 1995 r. sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej o wykorzystaniu technologii informatycznej dla potrzeb celnych; protokół z dnia 29 listopada 1996 r. sporządzony na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, dotyczący wykładni w trybie prejudycjalnym przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich konwencji o wykorzystaniu technologii informatycznej dla potrzeb celnych; protokół z dnia 12 marca 1999 r. sporządzony na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie zakresu prania wpływów pieniężnych w konwencji o wykorzystaniu technologii informatycznej dla potrzeb celnych oraz włączenia numeru rejestracyjnego środków transportu do konwencji; oraz protokół z dnia 8 maja 2003 r. sporządzony zgodnie z art. 34 traktatu o Unii Europejskiej, zmieniający w zakresie utworzenia identyfikującej bazy danych rejestru celnego, Konwencję o wykorzystaniu technologii informatycznej do potrzeb celnych.

Nie ma już zatem faktycznie konieczności negocjowania i zawierania specjalnych protokołów o przystąpieniu do tych konwencji. Aby umożliwić wdrożenie w Bułgarii i Rumunii konwencji z dnia 26 lipca 1995 r. o wykorzystaniu technologii informatycznej dla potrzeb celnych wraz z odnośnymi protokołami, Rada musi jedynie po konsultacjach z Parlamentem Europejskim[2]2 przyjąć decyzje o dacie wejścia w życie konwencji i jej protokołów.

Sprawozdawca proponuje zatem, aby przyjąć decyzję Rady bez poprawek.

  • [1]  Dz. U. L 157 z 21.6.2005, str. 203.
  • [2] 2 Zgodnie z art. 3 ust. 3 oraz art. 3 ust. 4 aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii, Dz. U. L 157 z 21.6.2005, str. 203.

PROCEDURA

Tytuł

Przystąpienie Bułgarii i Rumunii do konwencji z dnia 26 lipca 1995 r. o wykorzystaniu technologii informatycznej dla potrzeb celnych

Odsyłacze

COM(2007)0211 - C6-0168/2007 - 2007/0079(CNS)

Data konsultacji z PE

11.6.2007

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

21.6.2007

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

IMCO

21.6.2007

 

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

IMCO

20.6.2007

 

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Jean-Marie Cavada

11.6.2007

 

 

Procedura uproszczona - data decyzji

11.6.2007

Data przyjęcia

27.6.2007

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

47

1

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Alexander Alvaro, Alfredo Antoniozzi, Kathalijne Maria Buitenweg, Giuseppe Castiglione, Giusto Catania, Carlos Coelho, Fausto Correia, Elly de Groen-Kouwenhoven, Esther De Lange, Panayiotis Demetriou, Bárbara Dührkop Dührkop, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Lilli Gruber, Adeline Hazan, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Dan Mihalache, Viktória Mohácsi, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Athanasios Pafilis, Luciana Sbarbati, Inger Segelström, Károly Ferenc Szabó, Vladimir Andreev Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Adamos Adamou, Edit Bauer, Simon Busuttil, Gérard Deprez, Koenraad Dillen, Maria da Assunção Esteves, Anne Ferreira, Ignasi Guardans Cambó, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Metin Kazak, Jörg Leichtfried, Marianne Mikko, Herbert Reul, Rainer Wieland