POROČILO o priporočilu za sklep Sveta o pristopu Bolgarije in Romunije h Konvenciji z dne 26. julija 1995, sestavljeni na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, o uporabi informacijske tehnologije za carinske namene

28.6.2007 - (KOM(2007)0211 – C6‑0168/2007 – 2007/0079(CNS)) - *

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Poročevalec: Jean-Marie Cavada
(Poenostavljeni postopek – člen 43(1) Poslovnika)

Postopek : 2007/0079(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A6-0265/2007
Predložena besedila :
A6-0265/2007
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o priporočilu za sklep Sveta o pristopu Bolgarije in Romunije h Konvenciji z dne 26. julija 1995, sestavljeni na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, o uporabi informacijske tehnologije za carinske namene

(KOM(2007)0211 – C6‑0168/2007 – 2007/0079(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2007)0211),

–   ob upoštevanju člena 3(4) akta o pristopu Bolgarije in Romunije, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom(C6-0168/2007),

–   ob upoštevanju členov 51 in 43(1) svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A6‑0265/2007),

1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.  poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament odobril;

3.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter bolgarski in romunski vladi.

OBRAZLOŽITEV

Akt o pristopu Bolgarije in Romunije iz leta 2005[1] je poenostavil sistem za pristop Bolgarije in Romunije h konvencijam (in protokolom), ki so jih sklenile države članice na podlagi člena 34 PEU (prej člen K.3 PEU) ali člena 293 ES.

Priloga I k aktu o pristopu vsebuje seznam sedmih konvencij in zadevnih protokolov na področju pravosodja in notranjih zadev, med njimi konvencijo z dne 26. julija 1995, oblikovano na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, o uporabi informacijske tehnologije za carinske namene, protokol z dne 29. novembra 1996, oblikovan na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, o razlagi konvencije o uporabi informacijske tehnologije za carinske namene s predhodnim odločanjem Sodišča Evropskih skupnosti, protokol z dne 12. marca 1999, oblikovan na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, o obsegu pranja premoženjske koristi v konvenciji o uporabi informacijske tehnologije za carinske namene in o vključitvi registrske številke prevoznega sredstva v konvencijo, in protokol z dne 8. maja 2003, oblikovan v skladu s členom 34 Pogodbe o Evropski uniji, o spremembi konvencije o uporabi informacijske tehnologije za carinske namene v zvezi z vzpostavitvijo identifikacijske podatkovne baze carinskih datotek.

Ob prej omenjenemu poenostavljenemu sistemu se ni več treba pogajati o posebnih pridružitvenih protokolih in jih sklepati. Za veljavnost konvencije z dne 6. julija 1995 o uporabi informacijske tehnologije za carinske namene in zadevnih protokolov za Bolgarijo in Romunijo je treba le, da Svet po posvetovanju z Evropskim parlamentom[2] sprejme sklep o datumu začetka njihove veljavnosti.

Poročevalec zato predlaga sprejetje sklepa Sveta brez predlogov sprememb.

  • [1]  UL L 157, 21. 6. 2005, str. 203.
  • [2]  V skladu s členom 3(3) in (4) akta o pristopu Bolgarije in Romunije, UL L 157, 21.6.2005, str. 203.

POSTOPEK

Naslov

Pristop Bolgarije in Romunije h Konvenciji z dne 26. julija 1995 o uporabi informacijske tehnologije za carinske namene

Referenčni dokumenti

KOM(2007)0211 - C6-0168/2007 - 2007/0079(CNS)

Datum posvetovanja z EP

11.6.2007

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

21.6.2007

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

IMCO

21.6.2007

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

IMCO

20.6.2007

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Jean-Marie Cavada

11.6.2007

 

 

Poenostavljeni postopek - datum sklepa

11.6.2007

Datum sprejetja

27.6.2007

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

47

1

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Alexander Alvaro, Alfredo Antoniozzi, Kathalijne Maria Buitenweg, Giuseppe Castiglione, Giusto Catania, Carlos Coelho, Fausto Correia, Elly de Groen-Kouwenhoven, Esther De Lange, Panayiotis Demetriou, Bárbara Dührkop Dührkop, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Lilli Gruber, Adeline Hazan, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Dan Mihalache, Viktória Mohácsi, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Athanasios Pafilis, Luciana Sbarbati, Inger Segelström, Károly Ferenc Szabó, Vladimir Andreev Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Adamos Adamou, Edit Bauer, Simon Busuttil, Gérard Deprez, Koenraad Dillen, Maria da Assunção Esteves, Anne Ferreira, Ignasi Guardans Cambó, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Metin Kazak, Jörg Leichtfried, Marianne Mikko, Herbert Reul, Rainer Wieland

Datum predložitve

28.6.2007