Betänkande - A6-0265/2007Betänkande
A6-0265/2007

BETÄNKANDE om rekommendationen till rådets beslut om Bulgariens och Rumäniens anslutning till konventionen av den 26 juli 1995, som utarbetats på grundval av artikel K 3 i fördraget om Europeiska unionen, om användning av informationsteknologi för tulländamål

28.6.2007 - (KOM(2007)0211 – C6‑0168/2007 – 2007/0079(CNS)) - *

Utskottet för medborgerliga fri‑ och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Föredragande: Jean‑Marie Cavada
(Förenklat förfarande – artikel 43.1 i arbetsordningen)

Förfarande : 2007/0079(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0265/2007
Ingivna texter :
A6-0265/2007
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om rekommendationen till rådets beslut om Bulgariens och Rumäniens anslutning till konventionen av den 26 juli 1995, som utarbetats på grundval av artikel K 3 i fördraget om Europeiska unionen, om användning av informationsteknologi för tulländamål

(KOM(2007)0211 – C6‑0168/2007 – 2007/0079(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

–   med beaktande av kommissionens rekommendation till rådet (KOM(2007)0211),

–   med beaktande av artikel 3.4 i anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien i enlighet med vilken parlamentet har hörts av rådet (C6‑0168/2007),

–   med beaktande av artikel 51 och artikel 43.1 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri‑ och rättigheter, rättsliga samt inrikes frågor (A6‑0265/2007), och av följande skäl:

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens rekommendation.

2.  Europaparlamentet uppmanar rådet att underrätta parlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Europaparlamentet uppmanar rådet att på nytt höra parlamentet om rådet har för avsikt att avsevärt ändra kommissionens rekommendation.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till Bulgariens och Rumäniens regeringar.

MOTIVERING

Genom 2005 års anslutningsakt för Bulgarien och Rumänien[1] infördes ett förenklat system för Bulgariens och Rumäniens anslutning till de konventioner (och protokoll) som medlemsstaterna ingått på grundval av artikel 34 (tidigare artikel K 3) i fördraget om Europeiska unionen eller artikel 293 i EG‑fördraget.

Bilaga I till anslutningsakten innehåller en förteckning över de sju berörda konventionerna och protokollen på området rättsliga och inrikes frågor. Förteckningen omfattar konventionen av den 26 juli 1995 om användning av informationsteknologi för tulländamål, som utarbetats på grundval av artikel K 3 i fördraget om Europeiska unionen, protokollet av den 29 november 1996, upprättat på grundval av artikel K 3 i fördraget om Europeiska unionen, om förhandsavgörande av Europeiska gemenskapernas domstol angående tolkningen av konventionen om användning av informationsteknologi för tulländamål, protokollet av den 12 mars 1999, utarbetat på grundval av artikel K 3 i fördraget om Europeiska unionen, om tillämpningsområdet för tvätt av avkastning i konventionen om användning av informationsteknologi för tulländamål och om införande av uppgift om transportmedlets registreringsnummer i konventionen, och protokollet av den 8 maj 2003, upprättat enligt artikel 34 i fördraget om Europeiska unionen, om ändring, när det gäller inrättande av ett register för identifiering av tullutredningar, av konventionen om användning av informationsteknologi för tulländamål.

Det är inte längre nödvändigt att såsom tidigare förhandla fram och ingå särskilda protokoll om anslutning till dessa konventioner. För att konventionen av den 26 juli 1995 om användning av informationsteknologi för tulländamål och dess protokoll skall träda i kraft för Bulgarien och Rumänien räcker det att rådet, efter att ha hört Europaparlamentet[2], antar ett beslut för att fastställa vilken dag konventionen och dess protokoll skall träda i kraft.

Föredraganden föreslår följaktligen att rådets beslut antas utan ändringar.

  • [1]  EUT L 157, 21.6.2005, s. 203.
  • [2]  I enlighet med artikel 3.3 och 3.4 i anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien, EUT L 157, 21.6.2005, s. 203.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Bulgariens och Rumäniens anslutning till konventionen av den 26 juli 1995 om användning av informationsteknologi för tulländamål

Referensnummer

KOM(2007)0211 - C6-0168/2007 - 2007/0079(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

11.6.2007

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

21.6.2007

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

IMCO

21.6.2007

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

IMCO

20.6.2007

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Jean-Marie Cavada

11.6.2007

 

 

Förenklat förfarande - beslut

11.6.2007

Antagande

27.6.2007

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

47

1

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Alexander Alvaro, Alfredo Antoniozzi, Kathalijne Maria Buitenweg, Giuseppe Castiglione, Giusto Catania, Carlos Coelho, Fausto Correia, Elly de Groen-Kouwenhoven, Esther De Lange, Panayiotis Demetriou, Bárbara Dührkop Dührkop, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Lilli Gruber, Adeline Hazan, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Dan Mihalache, Viktória Mohácsi, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Athanasios Pafilis, Luciana Sbarbati, Inger Segelström, Károly Ferenc Szabó, Vladimir Andreev Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Adamos Adamou, Edit Bauer, Simon Busuttil, Gérard Deprez, Koenraad Dillen, Maria da Assunção Esteves, Anne Ferreira, Ignasi Guardans Cambó, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Metin Kazak, Jörg Leichtfried, Marianne Mikko, Herbert Reul, Rainer Wieland

Ingivande

28.6.2007