ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την ετήσια έκθεση της ΕΚΤ για το 2006

29.6.2007 - (2007/2142(INI))

Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων
Εισηγητής: Gay Mitchell

Διαδικασία : 2007/2142(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0266/2007
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0266/2007
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την ετήσια έκθεση της ΕΚΤ για το 2006

(2007/2142(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση 2006 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 113 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 15 του Πρωτοκόλλου για το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας[1], που προσαρτάται στη Συνθήκη,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 2ας Απριλίου 1998 σχετικά με τον δημοκρατικό έλεγχο κατά την τρίτη φάση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης[2],

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2006 σχετικά με τη στρατηγική επανεξέταση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου[3],

–   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 6ης Ιουλίου 2006 σχετικά με την παρακολούθηση των δεδομένων τραπεζικών εντολών με το σύστημα SWIFT από τις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ[4] και της 14ης Φεβρουαρίου 2007 σχετικά με την παγκόσμια εταιρεία διατραπεζικών χρηματοπιστωτικών τηλεπικοινωνιών (SWIFT), τη συμφωνία για την κατάσταση ονομάτων επιβατών (PNR) και τον διατλαντικό διάλογο επί των θεμάτων αυτών[5],

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Φεβρουαρίου 2007 σχετικά με την κατάσταση της ευρωπαϊκής οικονομίας: προπαρασκευαστική έκθεση για τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών για το 2007[6],

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Απριλίου 2007 σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ κατά το 2006[7],

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τα πέντε έτη κυκλοφορίας των χαρτονομισμάτων και κερμάτων σε ευρώ (COM(2006)0862),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ετήσια δήλωση για την ευρωζώνη 2007 (COM(2007)0231),

–   έχοντας υπόψη την επισκόπηση της ΕΚΤ σχετικά με τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα του Δεκεμβρίου 2006 και την έκθεσή της σχετικά με τη χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση στην Ευρώπη του Μαρτίου 2007,

–   έχοντας υπόψη τις εαρινές οικονομικές προβλέψεις της Επιτροπής της 7ης Μαΐου 2007,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων (A6‑0266/2007),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΑΕγχΠ της ευρωζώνης αυξήθηκε κατά 2,7% το 2006, από αύξηση της τάξεως του 1,4% το 2005, πράγμα που δεν αφήνει περιθώρια για εφησυχασμό, την καλύτερη επίδοση από το 2000, ενώ ο πληθωρισμός ήταν 2,2%, αμετάβλητος σε σύγκριση με το 2005,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εσωτερική ζήτηση, και ιδίως οι επενδύσεις, ήταν η βασική κινητήρια δύναμη της αύξησης του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης στην ευρωζώνη,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση των τιμών της ενέργειας που ξεκίνησε το 2005 δεν προκάλεσε εσωτερικές πληθωριστικές πιέσεις, καθώς οι αυξήσεις των μισθών παρέμειναν σε χαμηλά επίπεδα και δεν παρατηρήθηκαν δευτερογενείς επιπτώσεις,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συστάσεις που διατυπώθηκαν στα προηγούμενα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου για την ετήσια έκθεση της ΕΚΤ σχετικά με τη διαφάνεια της ψηφοφορίας και τη δημοσίευση των πρακτικών, δεν έχουν ακόμη ληφθεί υπόψη,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο επιθυμεί να συμβάλει στην ενίσχυση του ρόλου και του διεθνούς κύρους της ΕΚΤ και της ευρωζώνης στη διεθνή σκηνή,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη τον μεγάλο αριθμό υποψηφίων για διορισμό σε ανώτερες θέσεις στο ΔΝΤ, τον ΠΟΕ ή τον ΟΟΣΑ, αντίθετα απ’ ό,τι στην Παγκόσμια Τράπεζα,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΚΤ συνέχισε να αναπροσαρμόζει τα επιτόκια το 2006, τα οποία αυξήθηκαν οκτώ φορές από τον Δεκέμβριο του 2005, κατά 200 μονάδες βάσης, φθάνοντας σήμερα στο 4%,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι αναμένεται σχετική επιβράδυνση της μεγέθυνσης περίπου στο επίπεδο του 2,6 % το 2007, γεγονός που αντικατοπτρίζει την απόσυρση της νομισματικής διευκόλυνσης, με μείωση του πληθωρισμού στο 1,9 %,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών των ΗΠΑ συνέχισε να αυξάνεται φθάνοντας το 6,5 % του ΑΕγχΠ το 2006 και ότι το Ευρωσύστημα συνέχισε να υπογραμμίζει τους κινδύνους και τις αβεβαιότητες που συνδέονται με τις σημαντικές ανισορροπίες στα ισοζύγια τρεχουσών συναλλαγών σε παγκόσμιο επίπεδο,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σημαντικές ανισορροπίες σε παγκόσμιο επίπεδο εξακολουθούν να συνιστούν κίνδυνο για την εξέλιξη των συναλλαγματικών ισοτιμιών και την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη, και λαμβάνοντας υπόψη την επιτακτική ανάγκη αντιμετώπισης των εν λόγω κινδύνων,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2006 η συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ ανατιμήθηκε κατά 11,4 % έναντι του δολαρίου ΗΠΑ, κατά 12,4 % έναντι του γιεν Ιαπωνίας και κατά 8 % έναντι του ρενμίνμπι Κίνας,

Νομισματικές και οικονομικές εξελίξεις

1.  σημειώνει ότι η οικονομική ανάκαμψη στην ευρωζώνη έχει μετατραπεί σε αυτοσυντηρούμενη διαδικασία, με την εσωτερική ζήτηση να λειτουργεί ως η βασική κινητήρια δύναμη· παρατηρεί ότι το 2006 δημιουργήθηκαν 2 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης και ότι η ανεργία μειώθηκε από 8,4 % σε 7,6 %· σημειώνει, ωστόσο, ότι τα διαρθρωτικά εμπόδια, ιδίως οι λιγοστές δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις σε ορισμένους καίριους τομείς όπως η έρευνα, η εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση, εξακολουθούν να συμβάλλουν σε αυτό το απαράδεκτα υψηλό επίπεδο ανεργίας και η συμμετοχή στην αγορά εργασίας είναι ακόμη χαμηλή σε σύγκριση με τα διεθνή δεδομένα·

2.  υπογραμμίζει ότι, στο πλαίσιο της πρόσφατης ανάκαμψης, οποιαδήποτε περαιτέρω αύξηση των επιτοκίων θα έπρεπε να επιχειρηθεί με προσοχή προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο η οικονομική μεγέθυνση· επισημαίνει ότι, προκειμένου να υποστηριχθεί η οικονομική ανάκαμψη, τα κράτη μέλη πρέπει να προβούν τόσο στις απαιτούμενες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις όσο και σε επενδυτικές δραστηριότητες·

3.  θεωρεί ότι ακόμη είναι πολύ νωρίς για να γίνει διάκριση μεταξύ της κυκλικής και της διαρθρωτικής διάστασης στην τρέχουσα ανάκαμψη· θεωρεί, ωστόσο, ότι ορισμένες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, ευρύτερες από ό,τι υπολογίζεται συνήθως, ενδέχεται ήδη να έχουν επηρεάσει την ανάπτυξη· εκτιμά ότι αυτή η ανάκαμψη θα πρέπει να θεωρηθεί κίνητρο για την επιδίωξη εθνικών μεταρρυθμίσεων προσαρμοσμένων σε κάθε χώρα, ιδίως στον τομέα της έρευνας, της καινοτομίας και της εκπαίδευσης, προκειμένου να αυξηθούν οι δυνατότητες ανάπτυξης της ευρωζώνης·

4.  σημειώνει την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας και θεωρεί ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό οι μισθοί να αυξάνονται σύμφωνα με τις εξελίξεις στην παραγωγικότητα, προκειμένου να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα στα κράτη μέλη και να καταστεί δυνατή η δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε ένα μη πληθωριστικό περιβάλλον·

5.  παρατηρεί ότι η ΕΚΤ θεωρεί την εξέλιξη των μισθών ως ανατιμητικό κίνδυνο για τη σταθερότητα των τιμών· υπενθυμίζει σε αυτό το πλαίσιο ότι η ετήσια έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την ευρωζώνη 2007 (SEC(2007)0550) καθιστά σαφές ότι οι μισθοί στην ευρωζώνη συνέχισαν να σημειώνουν συγκρατημένη αύξηση παρά την απότομη άνοδο της τιμής του πετρελαίου·

6.  υπογραμμίζει ότι η Συνθήκη κάνει σαφή διάκριση μεταξύ των στόχων της σταθερότητας τιμών και της υποστήριξης των γενικών οικονομικών πολιτικών και ότι, ως εκ τούτου, οι δύο στόχοι δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται απλώς ως υποκαταστάσιμοι·

7.  εκτιμά ότι η δημοσιονομική εξυγίανση αποτελεί βασικό παράγοντα και είναι ακόμη πιο απαραίτητη σε ευνοϊκούς καιρούς, προκειμένου να επιτευχθεί μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, και ότι πρέπει να σχεδιάζεται με προσοχή, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα των δημόσιων δαπανών· θεωρεί ότι ο χρυσός κανόνας, σύμφωνα με τον οποίο το δημοσιονομικό έλλειμμα μπορεί να δικαιολογείται μόνο με επενδύσεις, αποτελεί σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση·

8.  παρατηρεί ότι ορισμένες οικονομίες στην ευρωζώνη είχαν πολύ καλύτερες επιδόσεις από άλλες όσον αφορά την ανάπτυξη, και ειδικότερα ότι η Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, η Ελλάδα, η Φινλανδία και η Ισπανία σημείωσαν υψηλότερο μέσο ρυθμό ανάπτυξης από τον μέσο όρο της ευρωζώνης· θεωρεί ότι χρήσιμα διδάγματα μπορούν να αντληθούν από τέτοιες εξελίξεις και ότι θα ήταν χρήσιμη μια ειδική μελέτη της ΕΚΤ σχετικά με τους λόγους που εξηγούν αυτές τις τάσεις·

9.  επισημαίνει ότι οι οικονομικοί κύκλοι που ακολουθούνται από τις οικονομίες των κρατών μελών στην ευρωζώνη βρίσκονται σε πολύ διαφορετικά στάδια· καλεί την ΕΚΤ να εξετάσει εάν μία τόσο ευρέως αποκλίνουσα συμπεριφορά σε μία ενιαία νομισματική ζώνη θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόβλημα στο μέλλον από την άποψη της σταθερότητας και της οικονομικής ανάπτυξης·

10. εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με τη συνεχιζόμενη ανατίμηση του ευρώ έναντι των περισσοτέρων σημαντικών ξένων νομισμάτων· επισημαίνει εν προκειμένω ότι το άρθρο 111 της Συνθήκης αναθέτει την ευθύνη για τη συναλλαγματική πολιτική στο Συμβούλιο, χωρίς όμως να καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να ασκείται η εν λόγω αρμοδιότητα· καλεί την Ευρωομάδα, το Συμβούλιο και την ΕΚΤ να ασκήσουν πλήρως τις σχετικές αρμοδιότητές τους και να συντονίσουν στενότερα τις δράσεις τους στον τομέα της συναλλαγματικής πολιτικής· παρατηρεί ότι αυτή η ανατίμηση δεν έχει βλάψει μέχρι τούδε τις εξαγωγές στην κλίμακα της ευρωζώνης, αλλά οι επιπτώσεις ποικίλλουν μεταξύ των κρατών μελών· υπογραμμίζει τους κινδύνους που συνδέονται με τις σημαντικές ανισορροπίες στα ισοζύγια τρεχουσών συναλλαγών σε παγκόσμιο επίπεδο, οι οποίες θα μπορούσαν να επιφέρουν περαιτέρω αυξήσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ· επισημαίνει ότι υπάρχει πλέον σήμερα ευρεία συναίνεση μεταξύ των πολιτικών ιθυνόντων γύρω από τον τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος των παγκοσμίων ανισορροπιών· σημειώνει ότι οι προσπάθειες που καταβλήθηκαν από τη διεθνή κοινότητα και τους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ήταν κάθε άλλο παρά επαρκείς· ευελπιστεί ότι η εφαρμογή αυτών των μέτρων (υιοθέτηση μέτρων για τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος και την προώθηση των ιδιωτικών αποταμιεύσεων στις ΗΠΑ, καθώς και για την επίτευξη μεγαλύτερης ευελιξίας όσον αφορά τις συναλλαγματικές ισοτιμίες σε αρκετές χώρες με πλεόνασμα στην αναδυόμενη Ασία, και ειδικότερα στην Κίνα), η οποία πρόκειται να παρακολουθηθεί από το ΔΝΤ, θα συμβάλει σημαντικά στη σταδιακή αποκατάσταση των παγκόσμιων ανισορροπιών·

11. παρατηρεί ότι σε ολόκληρη την ευρωζώνη σημειώνεται εδώ και 10 χρόνια σημαντική αύξηση των τιμών των ακινήτων με ελάχιστες εξαιρέσεις, κυρίως στη Γερμανία· σημειώνει, ωστόσο, ότι υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι αυτή η εξέλιξη επιβραδύνεται, ενώ η δανειοδότηση προς τα νοικοκυριά για την απόκτηση ακινήτων εξακολουθεί να αυξάνεται κατά περίπου 10% ετησίως· παρατηρεί ότι υπάρχει μείωση των τιμών των κατοικιών στις ΗΠΑ και μια πρόσφατη ύφεση της αγοράς ενυπόθηκης πίστης, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στην πραγματική οικονομία· θεωρεί ότι μια τέτοια εξέλιξη θα πρέπει να εκληφθεί ως προειδοποίηση για το τι θα μπορούσε να συμβεί στην ευρωζώνη· καλεί την ΕΚΤ να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις αυτές, που ενδέχεται να έχουν συνέπειες για την πραγματική οικονομία· ζητεί από την ΕΚΤ να προτείνει διάφορους τρόπους δράσης με τα αντίστοιχα πλεονεκτήματά τους, όπως ο συνυπολογισμός του κλάδου των ακινήτων στον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή ή η κατάρτιση ειδικού δείκτη, ή να προτείνει συγκεκριμένα μέτρα προς λήψη σε εθνικό επίπεδο λόγω της ετερογένειας των εθνικών αγορών·

12. εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι τα επιτόκια των καταναλωτικών δανείων προς τα νοικοκυριά εμφάνιζαν τον υψηλότερο βαθμό διασποράς· σημειώνει, ειδικότερα, ότι τα επιτόκια των υπεραναλήψεων ποικίλλουν σημαντικά εντός της ευρωζώνης, από λιγότερο από 7 % έως 13,5 % ή και περισσότερο, και συνιστά στην ΕΚΤ να ερευνήσει περαιτέρω τις αιτίες αυτής της κατάστασης·

Διακυβέρνηση

13. λαμβάνει υπό σημείωση ότι η ΕΚΤ και η εκτελεστική επιτροπή της είναι ανεξάρτητες· τονίζει την ανάγκη σεβασμού της συνταγματικής αρχής που προβλέπεται στο άρθρο 112, παράγραφος 2, στοιχείο β της Συνθήκης· επαναλαμβάνει τη στήριξη του στην ανεξαρτησία της ΕΚΤ, στην επιδίωξη του στόχου της διατήρησης της σταθερότητας των τιμών και στην προστασία των αντιπληθωριστικών διαπιστευτηρίων της·

14. είναι της γνώμης ότι ο βαθμός ωριμότητας που επιτεύχθηκε από όλους τους παράγοντες στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών θα έπρεπε να διευκολύνει την εμφάνιση ενός συνδυασμού πολιτικών που θα συνόδευε την αποτελεσματική εφαρμογή των απαιτούμενων διαρθρωτικών προσαρμογών, από τις οποίες εξαρτάται οποιαδήποτε αύξηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης στην ευρωζώνη· υποστηρίζει τη διεξαγωγή ενός περισσότερο ενεργού μακροοικονομικού διαλόγου μεταξύ του Συμβουλίου, της Επιτροπής, της ΕΚΤ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων και υποστηρίζει τις προσπάθειες της Ευρωομάδας για την επίτευξη του εν λόγω διαλόγου·

Χρηματοπιστωτική σταθερότητα και ολοκλήρωση

15. χαιρετίζει τη δημοσίευση μιας νέας ετήσιας έκθεσης της ΕΚΤ σχετικά με τη χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση στην Ευρώπη ως χρήσιμη συνεισφορά για την προαγωγή της ευρωπαϊκής χρηματοπιστωτικής ολοκλήρωσης·

16. υποστηρίζει πλήρως τις προσπάθειες της ΕΚΤ να προωθήσει τη χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση στην ευρωζώνη, κυρίως δρώντας ως καταλύτης για τις ιδιωτικές πρωτοβουλίες όπως ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ (SEPA) και η πρωτοβουλία STEP (Short-Term European Paper)· αναγνωρίζει τη σημασία της περαιτέρω χρηματοπιστωτικής ολοκλήρωσης στην προστασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από εξωτερικούς οικονομικούς κραδασμούς·

17. θεωρεί ότι οι υπηρεσίες της ΕΚΤ μπορούν να προαγάγουν την ευρωπαϊκή χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση και σημειώνει εν προκειμένω ότι το σύστημα πληρωμών Target αποδείχθηκε καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη υψηλού βαθμού ολοκλήρωσης των χρηματαγορών και των αγορών repos· θεωρεί ότι το σχέδιο Target 2 για τα χρεόγραφα έχει ενδεχομένως τη δυνατότητα να προωθήσει την ολοκλήρωση, την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του συστήματος συμψηφισμού και διακανονισμού, το οποίο επί του παρόντος δεν παρέχει σε επαρκή βαθμό ολοκλήρωση και διαλειτουργικότητα· υπογραμμίζει, ωστόσο ότι αυτό θα καταστήσει την ΕΚΤ ενεργό παράγοντα της αγοράς, απαιτώντας συνεπώς κατάλληλο έλεγχο της ΕΚΤ εκτός του τομέα της αρμοδιότητάς της στη νομισματική πολιτική· υπενθυμίζει ότι η παρουσίαση μιας κατάλληλης διακυβέρνησης αναμένεται μάταια εδώ και καιρό· σημειώνει, ως εκ τούτου, με ενδιαφέρον το σχέδιο Target 2 για τα χρεόγραφα και θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις συναφείς εξελίξεις· κρίνει δε απαραίτητο να θεσπιστεί η κατάλληλη μορφή διακυβέρνησης·

18. έχει απόλυτη επίγνωση του γεγονότος ότι σημειώνουν ταχεία άνοδο τα εναλλακτικά μέσα επενδύσεων (αμοιβαία κεφάλαια υψηλού κινδύνου (hedge funds) και κεφάλαια ιδιωτικών συμμετοχών), αναγνωρίζει ότι προσφέρουν ρευστότητα και διαφοροποίηση στην αγορά και παρέχουν την ευκαιρία για βελτίωση της εταιρικής αποτελεσματικότητας· συμμερίζεται εν τούτοις τις ανησυχίες ορισμένων κεντρικών τραπεζών εποπτικών αρχών ότι μπορεί να προκαλέσουν αυξημένους συστημικούς κινδύνους και υψηλό βαθμό έκθεσης άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων· χαιρετίζει τις πρόσφατες μελέτες της Επιτροπής σχετικά με τα αμοιβαία κεφάλαια υψηλού κινδύνου και τις ιδιωτικές επενδύσεις, αλλά αποδοκιμάζει το γεγονός ότι αυτές οι μελέτες εστιάσθηκαν μέχρις στιγμής μόνο στα εμπόδια που προκαλούν αυτά τα μέσα στην ανάπτυξη· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθήσει τα πιθανά κενά πολιτικής και ζητεί να επικρατήσει μια ευρύτερη και περισσότερο απαιτητική προσέγγιση σε ό,τι αφορά τον βαθμό στον οποίο τα αμοιβαία κεφάλαια υψηλού κινδύνου αποτελούν κίνδυνο για την δημοσιονομική σταθερότητα και τη διαχείριση των κινδύνων που προκύπτουν από το επίπεδο χρηματοοικονομικής εξάρτησης και τη διαφοροποίηση· προτρέπει την Επιτροπή να αποτιμήσει την ποιότητα της εποπτείας στις περιοχές offshore και να εντείνει τη συνεργασία με τις εποπτικές αρχές σε αυτούς τους τομείς αρμοδιότητας·

19. παρατηρεί ότι οι μη τραπεζικοί δανειοδότες (κεφάλαια ιδιωτικών συμμετοχών - private equity) διαδραματίζουν ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο στον τομέα των επενδύσεων με δανειακά κεφάλαια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι διατεθειμένοι σε πολλές περιπτώσεις να αναλάβουν υψηλότερο κίνδυνο από τα παραδοσιακά τραπεζικά ιδρύματα· σημειώνει, επίσης, ότι οι μη τραπεζικοί δανειοδότες έχουν συμβάλει σημαντικά στην αύξηση της απασχόλησης και της ανάπτυξης στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα τους· κρίνει ότι αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα κατά την επόμενη στροφή του πιστωτικού κύκλου και να οδηγήσει σε έναν πολύ πιο περίπλοκο κύκλο αναδιάρθρωσης των μεγάλης κλίμακας εταιρικών χρεών· ζητεί από την ΕΚΤ και τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς να αξιολογήσουν την καταλληλότητα των τρεχουσών διαδικασιών αναδιάρθρωσης του χρέους σε αυτό το νέο πλαίσιο·

20. επισημαίνει τη σθεναρή θέση της ΕΚΤ εναντίον των λεπτομερών σχεδίων για τη διάσωση με δημόσια κεφάλαια προβληματικής τράπεζας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης· εκτιμά ότι απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες για τη βελτίωση της συνεργασίας και τον προγραμματισμό των προσομοιώσεων καταστάσεων κρίσης αλλά ότι θα πρέπει συγχρόνως να ελαχιστοποιηθεί ο ηθικός κίνδυνος μέσω σθεναρής δέσμευσης υπέρ της προτεραιότητας των λύσεων του ιδιωτικού τομέα στη διαχείριση κρίσεων, προκειμένου να μην ενθαρρύνονται οι τράπεζες να αναλαμβάνουν απερίσκεπτους κινδύνους·

21. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Συμβούλιο και την ΕΚΤ, στο πλαίσιο της μεταβίβασης δεδομένων του συστήματος SWIFT προς τις αρχές των ΗΠΑ, να προβληματιστούν από κοινού ως προς τον τρόπο βελτίωσης των μεθόδων επιτήρησης του συστήματος SWIFT, καθώς και την έκκλησή του προς την ΕΚΤ να αναλάβει δράση ανταποκρινόμενη στον ρόλο της έναντι του συστήματος SWIFT ως επιτηρητής, χρήστης και αρμόδιος φορέας για τη χάραξη πολιτικής·

Εξωτερικός ρόλος του ευρώ

22. σημειώνει ότι το ευρώ έχει διέλθει από επιτυχή φάση ανάπτυξης προς ένα νόμισμα αποθεματικού και αναφοράς το οποίο χρησιμοποιείται σε παγκόσμια κλίμακα· επισημαίνει ότι απαιτούνται περαιτέρω μέτρα προκειμένου να συνεχιστεί η θετική εξέλιξη της χρήσης του ευρώ ως μέσου πληρωμών (π.χ. η τιμολόγηση προϊόντων αεροναυπηγικής και πρώτων υλών σε ευρώ)·

23. επαναλαμβάνει το αίτημά του για κινήσεις με στόχο την ενοποίηση της εκπροσώπησης της ευρωζώνης στο πλαίσιο των διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών, ώστε να προασπίζει τα συμφέροντά της με δύναμη αντίστοιχη του οικονομικού της βάρους·

24. καλεί την ΕΚΤ να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη χρήση του ευρώ ως αποθεματικού νομίσματος για τις κεντρικές τράπεζες και, στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσή της για τον διεθνή ρόλο του ευρώ, να ποσοτικοποιεί και να αναλύει τις επιπτώσεις της χρήσης αυτής, ιδίως όσον αφορά τις συναλλαγματικές ισοτιμίες·

Δημοκρατικός έλεγχος

25. θεωρεί ότι, σε σχέση με τη διαδικασία διορισμού των μελών της εκτελεστικής επιτροπής της ΕΚΤ, ο εκ των προτέρων δημοκρατικός έλεγχος και η διαφάνεια θα βελτιώνονταν εάν το Συμβούλιο αξιολογούσε διάφορους πιθανούς υποψηφίους και εάν ο υποψήφιος που πρότεινε το Συμβούλιο ετίθετο στη συνέχεια στην κρίση του Κοινοβουλίου δια ψηφοφορίας· τονίζει την προθυμία του να συνταχθεί με τα άλλα θεσμικά όργανα για τη διερεύνηση πιθανών βελτιώσεων της διαδικασίας διορισμού πριν από την επόμενη ανανέωση της σύνθεσης της εκτελεστικής επιτροπής το 2010·

26. υπογραμμίζει ότι η αξιοπιστία της ΕΚΤ εξαρτάται επίσης σε μεγάλο βαθμό από τη διαφάνεια στη διαδικασία λήψης αποφάσεων· επαναλαμβάνει, συνεπώς, την έκκλησή του, σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ, να δημοσιεύονται τα συνοπτικά πρακτικά αυτών των συνεδριάσεων τα οποία να περιέχουν σαφή δήλωση των επιχειρημάτων υπέρ και κατά των αποφάσεων που ελήφθησαν και εάν αυτές οι αποφάσεις ελήφθησαν ομόφωνα ή όχι·

27. επισημαίνει ότι απέρριψε ως πολύ σύνθετο το σύστημα της εκ περιτροπής άσκησης δικαιωμάτων ψήφου που εφαρμόζεται στις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, όπως εγκρίθηκε το 2003· θεωρεί ότι, ενόψει των μελλοντικών διευρύνσεων της ευρωζώνης, θα πρέπει να θεσπιστεί ένα σύστημα το οποίο θα συνδυάζει δικαιοσύνη και αποτελεσματικότητα·

28. καλεί την ΕΚΤ να δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα, στο πλαίσιο της επικοινωνιακής της στρατηγικής, στις ακροάσεις του Προέδρου της από την αρμόδια Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων του Κοινοβουλίου·

Πέντε έτη κυκλοφορίας τραπεζογραμματίων και κερμάτων σε ευρώ

29. επισημαίνει ότι η αξία των τραπεζογραμματίων σε ευρώ που έχουν τεθεί σε κυκλοφορία συνέχισε να αυξάνεται ραγδαία, σημειώνοντας αύξηση 11,2% το 2006· επισημαίνει ότι αυτή η σταθερή αύξηση συνέχισε να δικαιολογείται κυρίως από τραπεζογραμμάτια μεγάλης ονομαστικής αξίας, ιδίως τραπεζογραμμάτια των 500 ευρώ, δεδομένου ότι ο αριθμός αυτών των τραπεζογραμματίων σε κυκλοφορία έχει αυξηθεί κατά 13,2%· επαναλαμβάνει την έκκλησή του να εξετάσει η ΕΚΤ τους λόγους για αυτήν τη σημαντική αύξηση και να αναλύσει το είδος των συναλλαγών που πραγματοποιούνται με αυτά τα τραπεζογραμμάτια, καθώς και την κατανομή της ζήτησης ανά χώρα, με στόχο τον εντοπισμό τυχόν επακόλουθων κινδύνων·

0 0

0

30. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Πρόεδρο της Ευρωομάδας και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στο ψήφισμα του σχετικά με την ετήσια έκθεση της ΕΚΤ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αξιολογεί το έργο της Κεντρικής Τράπεζας. Φέτος, θα ήθελα να τονίσω τον ρόλο της ΕΚΤ ως προς τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και ολοκλήρωση, και να θίξω, στο πλαίσιο των πέντε ετών από την κυκλοφορία του ευρώ, την υποδοχή του ευρώ από τους ευρωπαίους πολίτες με ανάμικτα συναισθήματα.

1. Σχόλιο σχετικά με τις νομισματικές και οικονομικές εξελίξεις του 2006

Πρώτα μερικά δεδομένα και στη συνέχεια κάποιες παρατηρήσεις.

1.1 Δεδομένα

Είναι γεγονός ότι η οικονομική κατάσταση ήταν πολύ καλύτερη για την ευρωζώνη το 2006: το ΑΕγχΠ της ευρωζώνης αυξήθηκε κατά 2,8% το 2006, έναντι 1,5% το 2005, σημειώνοντας την καλύτερη επίδοση από το 2000. Η εσωτερική ζήτηση, κυρίως οι επενδύσεις, ήταν η βασική κινητήρια δύναμη αυτής της ανάκαμψης. Η οικονομική ανάκαμψη στην ευρωζώνη έχει μετατραπεί σε μια αυτοσυντηρούμενη διαδικασία με βασική κινητήρια δύναμη την εγχώρια ζήτηση. Δημιουργήθηκαν 2 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης το 2006 και η ανεργία μειώθηκε από 8,4 % σε 7,5 %· όλα αυτά ενίσχυσαν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών.

Ο πληθωρισμός ήταν 2,2%, αμετάβλητος σε σύγκριση με το 2005. Η αύξηση των τιμών της ενέργειας που ξεκίνησε το 2005 δεν προκάλεσε εσωτερικές πληθωριστικές πιέσεις, καθώς οι αυξήσεις των μισθών παρέμειναν σε χαμηλά επίπεδα και δεν παρατηρήθηκαν δευτερογενείς επιπτώσεις. Δεν υπάρχουν όμως περιθώρια για εφησυχασμό.

Σε αυτό το πλαίσιο ανάκαμψης, η ΕΚΤ εξακολούθησε να προσαρμόζει τα επιτόκια το 2006, με επτά αυξήσεις των επιτοκίων από τον Δεκέμβριο του 2005 και άνοδο κατά 175 μονάδες βάσης έως το σημερινό 3,75 %.

Όσον αφορά το μέλλον, η ανάπτυξη ενδέχεται να επιβραδυνθεί σχετικά το 2007, γεγονός που αντικατοπτρίζει κυρίως την απόσυρση της νομισματικής διευκόλυνσης.

1.2 Παρατηρήσεις

Σε αυτό το πλαίσιο της ανάκαμψης, θα ήθελα να διατυπώσω τις εξής παρατηρήσεις:

Είναι ακόμη πολύ νωρίς για να γίνει διάκριση μεταξύ της κυκλικής και της διαρθρωτικής διάστασης στην τρέχουσα ανάκαμψη. Εντούτοις, μπορεί να θεωρηθεί ότι ορισμένες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις ενδέχεται ήδη να έχουν επηρεάσει την ανάπτυξη. Σε αυτό το πλαίσιο, η ανάκαμψη αυτού του είδους θα πρέπει να θεωρηθεί κίνητρο για την επιδίωξη εθνικών μεταρρυθμίσεων προσαρμοσμένων σε κάθε χώρα, ιδίως στον τομέα της έρευνας, της καινοτομίας και της εκπαίδευσης, προκειμένου να αυξηθούν οι δυνατότητες ανάπτυξης της ευρωζώνης.

Είναι εξαιρετικά σημαντικό οι μισθοί να αυξάνονται σύμφωνα με τις εξελίξεις στην παραγωγικότητα, προκειμένου να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα στα κράτη μέλη και να καταστεί δυνατή η δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε ένα μη πληθωριστικό περιβάλλον.

Η δημοσιονομική εξυγίανση αποτελεί βασικό παράγοντα και είναι ακόμη πιο απαραίτητη σε ευνοϊκούς καιρούς, προκειμένου να επιτευχθεί μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Η εν λόγω εξυγίανση πρέπει να σχεδιάζεται με προσοχή, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα των δημόσιων δαπανών. Ο «χρυσός κανόνας» αποτελεί σημαντικό βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση.

Από τη δημιουργία της ευρωζώνης και μετά, οι «μικρές» οικονομίες είχαν καλύτερες επιδόσεις από τις «μεγάλες» οικονομίες όσον αφορά την ανάπτυξη, και ειδικότερα η Ιρλανδία, η Φινλανδία και το Λουξεμβούργο σημείωσαν υψηλότερο μέσο ρυθμό ανάπτυξης από τον μέσο όρο της ευρωζώνης. Από αυτές τις εξελίξεις μπορούν να αντληθούν διδάγματα, και θα ήταν χρήσιμη μια ειδική μελέτη από την ΕΚΤ σχετικά με τους λόγους που εξηγούν αυτές τις τάσεις.

Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω τους κινδύνους που συνδέονται με τις σημαντικές ανισορροπίες στα ισοζύγια τρεχουσών συναλλαγών σε παγκόσμιο επίπεδο (το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών των ΗΠΑ συνέχισε να αυξάνεται φθάνοντας το 6,5 % του ΑΕγχΠ το 2006), οι οποίες θα μπορούσαν να επιφέρουν περαιτέρω αυξήσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ. Το 2006, η συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ ανατιμήθηκε κατά 11,4 % έναντι του δολαρίου ΗΠΑ, κατά 12,4 % έναντι του γιεν Ιαπωνίας και κατά 8 % έναντι του ρενμίνμπι Κίνας. Αυτή η τάση δεν είναι δυνατόν να διατηρηθεί στην ευρωζώνη, και επισημαίνω ότι στην ετήσια έκθεση 2007 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ευρωζώνη αναφέρεται ότι υπάρχει σήμερα ευρεία συναίνεση μεταξύ των αρμοδίων για τη χάραξη πολιτικής αναφορικά με τη δέουσα αντιμετώπιση του προβλήματος των ανισορροπιών σε διεθνές επίπεδο κατόπιν των πολυμερών διαβουλεύσεων που ξεκίνησε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τον Απρίλιο του 2006.

Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στις εξελίξεις στις τιμές των ακινήτων. Σε ολόκληρη την ευρωζώνη σημειώνεται εδώ και 10 χρόνια σημαντική αύξηση των τιμών των ακινήτων με λιγοστές εξαιρέσεις, κυρίως στη Γερμανία. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι αυτή η εξέλιξη επιβραδύνεται, αλλά η δανειοδότηση προς τα νοικοκυριά για την αγορά κατοικίας ακόμη αυξάνεται κατά περίπου 10 % ετησίως. Πρόσφατα σημειώθηκε μείωση των τιμών της κατοικίας στις ΗΠΑ και ύφεση της αγοράς ενυπόθηκης πίστης, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει την πραγματική οικονομία. Προτείνω μια τέτοια εξέλιξη να θεωρηθεί προειδοποίηση για το τι θα μπορούσε να συμβεί στην ευρωζώνη. Ως εκ τούτου, η ΕΚΤ θα πρέπει να παρακολουθεί στενά αυτές τις εξελίξεις, που ενδέχεται να έχουν συνέπειες για την πραγματική οικονομία. Θα ήταν χρήσιμο να προτείνει η ΕΚΤ διάφορους τρόπους δράσης με τα αντίστοιχα πλεονεκτήματά τους, όπως ο συνυπολογισμός του κλάδου των ακινήτων στον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή ή η κατάρτιση ειδικού δείκτη, ή να προτείνει συγκεκριμένα μέτρα προς λήψη σε εθνικό επίπεδο λόγω της ετερογένειας των εθνικών αγορών.

Θα ήθελα επίσης να επιστήσω την προσοχή στο γεγονός ότι τα επιτόκια των καταναλωτικών δανείων προς τα νοικοκυριά εμφανίζουν τον υψηλότερο βαθμό διασποράς. Τα επιτόκια των υπεραναλήψεων, ειδικότερα, ποικίλλουν σημαντικά εντός της ευρωζώνης, από λιγότερο από 7 % έως 13,5 % ή και περισσότερο και θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο περαιτέρω ερευνών και εκθέσεων εκ μέρους της ΕΚΤ.

2. Στροφή προς τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και ολοκλήρωση

Χαιρετίζω τη δημοσίευση μιας νέας ετήσιας έκθεσης της ΕΚΤ σχετικά με τη χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση στην Ευρώπη.

Η χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση και σταθερότητα αποτελούν μείζον ζήτημα, αν ληφθούν υπόψη οι σημαντικές αλλαγές που σημειώνονται σήμερα με εκπληκτική ταχύτητα στον χρηματοπιστωτικό τομέα όσον αφορά τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, τις χρηματοπιστωτικές καινοτομίες, τους νέους τύπους χρηματοπιστωτικών παραγόντων και τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις χρηματοπιστωτικών παραγόντων.

Θα πρέπει κατ’ αρχάς να υποστηρίξουμε πλήρως τις προσπάθειες της ΕΚΤ να προωθήσει τη χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση στην ευρωζώνη, κυρίως δρώντας ως καταλύτης για τις ιδιωτικές πρωτοβουλίες όπως ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ (SEPA) και η πρωτοβουλία STEP (Short-Term European Paper).

Οι υπηρεσίες κεντρικής τραπεζικής μπορούν να προαγάγουν την ευρωπαϊκή χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση. Το σύστημα πληρωμών TARGET εν προκειμένω αποδείχθηκε καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη υψηλού βαθμού ολοκλήρωσης των χρηματαγορών και των αγορών repos. Το σχέδιο Target 2 για τα χρεόγραφα έχει δυνατότητα να προωθήσει την ολοκλήρωση, την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του συστήματος συμψηφισμού και διακανονισμού, το οποίο επί του παρόντος δεν παρέχει σε επαρκή βαθμό ολοκλήρωση και διαλειτουργικότητα. Θα πρέπει, ως εκ τούτου, να υποστηρίξουμε το σχέδιο Target 2 για τα χρεόγραφα, με την προϋπόθεση ότι θα θεσπιστεί η κατάλληλη μορφή διακυβέρνησης, και θα πρέπει να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά τις συναφείς εξελίξεις.

Όσον αφορά τους νέους παράγοντες στον χρηματοπιστωτικό τομέα, πρέπει να εξεταστεί το ζήτημα των αμοιβαίων κεφαλαίων υψηλού κινδύνου (hedge funds). Τυγχάνει γενικής αναγνώρισης ότι τα αμοιβαία κεφάλαια υψηλού κινδύνου επιδρούν θετικά στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, κυρίως παρέχοντας ρευστότητα και προωθώντας τη διασπορά των κινδύνων. Αλλά, επίσης τυγχάνει γενικής αναγνώρισης το γεγονός ότι, σε συνδυασμό με την αυξημένη χρήση περίπλοκων χρηματοπιστωτικών μέσων, ενδέχεται να καταστήσουν το χρηματοπιστωτικό σύστημα πιο ευάλωτο σε απρόσμενους κραδασμούς. Συνεπώς, λόγω της παγκόσμιας διάστασης των χρηματοπιστωτικών αγορών, θεωρώ ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε τη διεθνή συνεργασία για την προαγωγή της διαφάνειας μέσω εκτενέστερης κοινοποίησης και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ χρηματοπιστωτικών εποπτικών αρχών και κεντρικών τραπεζών. Θα πρέπει επίσης να υποστηρίξουμε την αυξημένη έμμεση εποπτεία κατά την οποία οι εποπτικές αρχές θα διασφαλίζουν ότι οι τράπεζες αξιολογούν και παρακολουθούν προσεκτικά την έκθεσή τους στους αντισυμβαλλομένους τους στο πλαίσιο των αμοιβαίων κεφαλαίων υψηλού κινδύνου.

Επίσης, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι οι μη τραπεζικοί δανειοδότες (κεφάλαια ιδιωτικών συμμετοχών - private equity) διαδραματίζουν ολοένα μεγαλύτερο ρόλο στον τομέα των επενδύσεων με δανειακά κεφάλαια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χωρίς να εμπλακώ στη συζήτηση γύρω από τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους, θεωρώ ότι αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα κατά την επόμενη στροφή του πιστωτικού κύκλου και να οδηγήσει σε έναν πολύ πιο περίπλοκο κύκλο αναδιάρθρωσης των μεγάλης κλίμακας εταιρικών χρεών. Θα πρέπει, ως εκ τούτου, να ζητήσουμε από την ΕΚΤ και άλλους εμπλεκόμενους φορείς να αξιολογήσουν την επάρκεια των τρεχουσών διαδικασιών αναδιάρθρωσης του χρέους σε αυτό το νέο πλαίσιο.

Επισημαίνω περαιτέρω τη σθεναρή θέση της ΕΚΤ εναντίον των λεπτομερών σχεδίων για δημόσια διάσωση προβληματικής τράπεζας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρώ ότι η άποψη αυτή πρέπει να υποστηριχθεί. Απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες για τη βελτίωση της συνεργασίας και τον προγραμματισμό της προσομοίωσης καταστάσεων κρίσης, αλλά ενδείκνυται να ελαχιστοποιηθεί ο ηθικός κίνδυνος μέσω σθεναρής δέσμευσης υπέρ του προβαδίσματος των λύσεων του ιδιωτικού τομέα στη διαχείριση κρίσεων, προκειμένου να μην ενθαρρύνονται οι τράπεζες να αναλαμβάνουν απερίσκεπτους κινδύνους.

Θέλω επίσης να αναφέρω στην παρούσα έκθεση το ζήτημα της μεταβίβασης δεδομένων του συστήματος SWIFT προς τις αρχές των ΗΠΑ. Θα επιθυμούσα να επαναλάβω την έκκληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο και την ΕΚΤ να στοχαστούν από κοινού έναν τρόπο βελτίωσης του συστήματος επιτήρησης του SWIFT. Θα ήθελα επίσης να επαναλάβω την έκκληση προς την ΕΚΤ να αναλάβει δράση ανταποκρινόμενη στον ρόλο της έναντι του συστήματος SWIFT ως επιτηρητής, χρήστης και αρμόδιος φορέας για τη χάραξη πολιτικής.

3. Δημοκρατικός έλεγχος

Αναφορικά με τον δημοκρατικό έλεγχο, θα ήθελα να επαναλάβω ένα σημαντικό σημείο που αναφέρθηκε στο περσινό ψήφισμα σχετικά με τη διαδικασία διορισμού των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ. Στην ουσία, ο εκ των προτέρων δημοκρατικός έλεγχος και η διαφάνεια θα βελτιωνόντουσαν εάν το Συμβούλιο αξιολογούσε διάφορους πιθανούς υποψηφίους και εάν ο υποψήφιος που πρότεινε το Συμβούλιο υπέκειτο στη συνέχεια σε ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο προς έγκριση. Θα πρέπει να διερευνηθούν οι βελτιώσεις στη διαδικασία διορισμού πριν από την επόμενη ανανέωση της σύνθεσης της Εκτελεστικής Επιτροπής το 2010.

4. Πέντε έτη κυκλοφορίας των χαρτονομισμάτων και κερμάτων σε ευρώ

Στα τέλη του 2006, ο αριθμός των κυκλοφορούντων χαρτονομισμάτων ανερχόταν στα 11,3 δισ., αξίας 628,2 δισ. ευρώ. Η δυναμική ανάπτυξη του συνολικού αριθμού των χαρτονομισμάτων των 50, των 100 και των 500 ευρώ, με ρυθμούς αύξησης 12,5 %, 9,6 % και 13,2 % αντίστοιχα, εγείρει ερωτήματα σχετικά με την ανάγκη και τη χρήση χαρτονομισμάτων τόσο υψηλής ονομαστικής αξίας, μεταξύ άλλων σε σχέση με την πιθανότητα εγκληματικών δραστηριοτήτων, και απαιτεί περαιτέρω εξέταση εκ μέρους της ΕΚΤ.

Όσον αφορά το γεγονός ότι τα χαρτονομίσματα και τα κέρματα σε ευρώ εισήχθησαν πριν από πέντε χρόνια, παρατηρώ ότι, σύμφωνα με την έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, ο αριθμός των ευρωπαίων πολιτών που θεωρούν ότι η υιοθέτηση του ευρώ ωφέλησε τη χώρα τους εξακολουθεί να μειώνεται από την κυκλοφορία του ευρώ το 2002 ίσαμε σήμερα, περνώντας από ποσοστό 59 % σε 48 %. Σε ορισμένες μάλιστα χώρες (Ιταλία, Κάτω Χώρες και Ελλάδα) η πλειονότητα των πολιτών εκφράζει αρνητική άποψη.

Πολλές ενδέχεται να είναι οι αιτίες αυτής της τάσης, κυρίως η αντίληψη της μεγάλης πλειονότητας των πολιτών ότι οι τιμές έχουν αυξηθεί λόγω του ευρώ. Επίσης θεωρώ ότι η πρώτη γενιά χαρτονομισμάτων, χωρίς καμία αναπαράσταση πραγματικών ζωντανών όντων, τοπίων ή μνημείων, ενδεχομένως συνέβαλε στο να μεταδοθεί μια ψυχρή εικόνα της νομισματικής ολοκλήρωσης και μπορεί να οδήγησε τους Ευρωπαίους να αποστασιοποιηθούν από το ευρώ. Θα ήταν, συνεπώς, χρήσιμο να υποβάλει η ΕΚΤ στο Κοινοβούλιο τις ιδέες της για τη δεύτερη γενιά χαρτονομισμάτων, προκειμένου να εξετάσουμε από κοινού τις αιτίες αυτής της μεταστροφής της κοινής γνώμης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Ετήσια έκθεση της ΕΚΤ για το 2006

Αριθ. διαδικασίας

2007/2142(INI)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας
Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια της έγκρισης εκπόνησης

ECON
21.6.2007

Εισηγητής(ές)
  Ημερομηνία ορισμού

Gay Mitchell

13.3.2007

 

Εισηγητής(ές) που αντικαταστάθηκε(καν)

Pervenche Berès

 

Εξέταση στην επιτροπή

24.4.2007

8.5.2007

21.5.2007

26.6.2007

 

Ημερομηνία έγκρισης

26.6.2007

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+

-

0

41

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Mariela Velichkova Baeva, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Ieke van den Burg, David Casa, Christian Ehler, Jill Evans, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Sophia in 't Veld, Othmar Karas, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Cristobal Montoro Romero, Joseph Muscat, Lapo Pistelli, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Eoin Ryan, Heide Rühle, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Cristian Stănescu, Margarita Starkevičiūtė

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Κατερίνα Μπατζελή, Harald Ettl, Werner Langen, Maria Petre, Gianni Pittella, Gilles Savary, Kristian Vigenin, Corien Wortmann-Kool

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Slavi Binev

Ημερομηνία κατάθεσης

29.06.2007

Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνον γλώσσα)