MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi niille unionin kansalaisille, jotka asuvat jäsenvaltiossa, mutta eivät ole sen kansalaisia, Euroopan parlamentin vaaleissa kuuluvaa äänioikeutta ja vaalikelpoisuutta koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 6 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston direktiivin 93/109/EY muuttamisesta

29.6.2007 - (KOM(2006)0791 – C6‑0066/2007 – 2006/0277(CNS)) - *

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
Esittelijä: Andrew Duff

Menettely : 2006/0277(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0267/2007
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0267/2007
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi niille unionin kansalaisille, jotka asuvat jäsenvaltiossa, mutta eivät ole sen kansalaisia, Euroopan parlamentin vaaleissa kuuluvaa äänioikeutta ja vaalikelpoisuutta koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 6 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston direktiivin 93/109/EY muuttamisesta

(KOM(2006)0791 – C6‑0066/2007 – 2006/0277(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2006)0791)[1],

–   ottaa huomioon komission tiedonannon (KOM(2006)0790)[2],

–   ottaa huomioon 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä välittömillä vaaleilla[3],

–   ottaa huomioon 4. marraskuuta 2003 annetun asetuksen (EY) N:o 2004/2003[4] Euroopan tason poliittisia puolueita ja niiden rahoitusta koskevista säännöistä,

–   ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 39 artiklan[5],

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 19 artiklan 2 kohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6‑0066/2007),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A6‑0267/2007),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission tekstiParlamentin tarkistukset

Tarkistus 1

JOHDANTO-OSAN 1 KAPPALE

(1) Komissio on antanut kertomuksen niille unionin kansalaisille, jotka asuvat jäsenvaltiossa, mutta eivät ole sen kansalaisia, Euroopan parlamentin vaaleissa kuuluvaa äänioikeutta ja vaalikelpoisuutta koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun neuvoston direktiivin 93/109/EY soveltamisesta vuonna 2004 järjestetyissä Euroopan parlamentin vaaleissa. Kertomuksesta käy ilmi, että tiettyjä direktiivin säännöksiä olisi muutettava.

(1) Komissio on antanut kertomuksen niille unionin kansalaisille, jotka asuvat jäsenvaltiossa, mutta eivät ole sen kansalaisia, Euroopan parlamentin vaaleissa kuuluvaa äänioikeutta ja vaalikelpoisuutta koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun neuvoston direktiivin 93/109/EY soveltamisesta vuonna 2004 järjestetyissä Euroopan parlamentin vaaleissa. Kertomuksesta käy ilmi, että tiettyjä direktiivin säännöksiä olisi muutettava. Unionin kansalaisuus takaa samat oikeudet kaikille Euroopan unionin kansalaisille riippumatta siitä, sijaitseeko heidän syntymä- tai asuinpaikkansa Euroopan unionissa tai kolmannessa valtiossa. Yhteisön toimielinten on sen vuoksi valvottava, että kolmansissa valtioissa asuvat unionin kansalaiset voivat käyttää oikeuksiaan Euroopan parlamentin vaaleissa.

Tarkistus 2

JOHDANTO-OSAN 1 A KAPPALE (uusi)

(1 a) Henkilöiden liikkuvuus yli EU:n sisärajojen yleistyy, minkä myötä vahvistuu tarve tarjota täysin siirrettävät demokraattiset oikeudet sekä Euroopan parlamentin että kunnallisvaaleissa samoin kuin tarve varmistaa, että kansalaiset eivät menetä demokraattisia oikeuksiaan sen vuoksi, että he asuvat muussa kuin kotivaltiossaan.

Tarkistus 3

JOHDANTO-OSAN 2 A KAPPALE (uusi)

 

(2 a) Viimeksi mainittu kielto on liiallinen siihen nähden, mikä on tarpeen, jotta varmistetaan, että EU:n kansalaisia ei syrjitä kansallisuuden perusteella heidän harjoittaessaan oikeuttaan asettua ehdokkaaksi. Jäsenvaltioiden olisi voitava päättää, sallivatko ne vaalikelpoisuuden useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa samoissa vaaleissa, ja poliittisten puolueiden olisi voitava päättää, rohkaisevatko ne tällaiseen moninkertaiseen ehdokkuuteen.

Perustelu

Katso vastaava tarkistus 15.

Tarkistus 4

JOHDANTO-OSAN 2 B KAPPALE (uusi)

(2 b) Edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annetussa säädöksessä1 edellytetään, että jos asiasta ei ole määrätty primaarioikeudessa, vaalilain osalta noudatetaan kansallisia määräyksiä; lisäksi primaarioikeudessa kielletään nimenomaisesti äänestäminen useammissa vaaleissa, mutta siinä ei mainita lainkaan ehdokkuutta useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa.

––––––
1 EYVL L 278, 8.10.1976, s. 5, säädös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston päätöksellä 2002/772/EY, Euratom (EYVL L 283, 21.10.2002, s. 1).

Perustelu

Katso vastaava tarkistus 15.

Tarkistus 5

JOHDANTO-OSAN 3 A KAPPALE (uusi)

(3 a) Asuinvaltion pakollinen velvollisuus tunnustaa vaalikelpoisuuden menettäminen on lisäehto kyseisen oikeuden harjoittamiselle, mikä ei ole EY:n perustamissopimuksen 19 artiklan 2 kohdan kirjaimen tai hengen mukaista. Asuinvaltion olisi voitava päättää, olisiko kyseiseltä henkilöltä evätty oikeus asettua ehdokkaaksi kyseisen valtion kansallisen lainsäädännön mukaisesti samoissa olosuhteissa ja samalla tavoin ja päättää omasta puolestaan, tunnustaako se kotivaltiossa sovellettavan kiellon.

Perustelu

Katso vastaava tarkistus 16.

Tarkistus 6

JOHDANTO-OSAN 3 B KAPPALE (uusi)

(3 b) Neuvoston ei tulisi ylittää primaarioikeuden säädöksissä ilmaistua tarkoitusta, ja direktiivissä 93/109/EY kuvattujen EY:n perustamissopimuksen 19 artiklan 2 kohdan mukaisten "yksityiskohtaisten järjestelyjen" soveltaminen olisi rajattava ehdottomasti välttämättömiin toimenpiteisiin, jotta varmistetaan kaksi tavoiteltua oikeutta, eli äänioikeus ja vaalikelpoisuus muussa kuin kotivaltiossaan, eikä tulisi määrittää näiden oikeuksien harjoittamista koskevia ehtoja asuinvaltion lainsäädännössä edellytettyjen ehtojen asemesta tai ohella.

Perustelu

Katso vastaavat tarkistukset 15, 16 ja 19.

Tarkistus 7

JOHDANTO-OSAN 5 KAPPALE

(5) Tämän vuoksi ehdokkaille asetettu vaatimus esittää kyseinen todistus olisi kumottava, ja se olisi korvattava antamalla vastaavat tiedot muodollisessa ilmoituksessa, joka ehdokkaiden on esitettävä.

(5) Tämän vuoksi ehdokkaille asetettu vaatimus esittää kyseinen todistus olisi kumottava, ja se olisi korvattava antamalla vastaavat valinnaiset tiedot muodollisessa ilmoituksessa, joka ehdokkaiden on esitettävä.

Perustelu

Katso vastaavat tarkistukset 21 ja 22.

Tarkistus 8

JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE

(6) Asuinvaltio olisi velvoitettava toimittamaan ilmoituksen tiedot kotivaltiolle, jotta voidaan varmistaa, että ehdokas ei ole menettänyt vaalikelpoisuuttaan kotivaltiossa.

Poistetaan.

Perustelu

Katso vastaavat tarkistukset 21 ja 22.

Tarkistus 9

JOHDANTO-OSAN 9 KAPPALE

(9) Tämän vuoksi olisi luovuttava tietojenvaihdosta, mutta äänestäjiltä ja ehdokkailta olisi edelleen vaadittava ilmoitus siitä, että he käyttävät oikeuttaan äänestää tai asettua ehdokkaaksi asuinvaltiossaan.

(9) Tämän vuoksi olisi luovuttava tietojenvaihdosta, mutta äänestäjiltä olisi edelleen vaadittava ilmoitus siitä, että he käyttävät oikeuttaan äänestää asuinvaltiossaan.

Perustelu

Katso vastaavat tarkistukset 15 ja 20.

Tarkistus 10

JOHDANTO-OSAN 10 KAPPALE

(10) Jotta estetään äänestäminen tai asettuminen ehdokkaaksi useammin kuin kerran tai asettuminen ehdokkaaksi vaalikelpoisuuden menettämisestä huolimatta, asuinvaltioiden olisi toteutettava toimet, joilla varmistetaan, että direktiivissä säädettyjen velvoitteiden rikkomisesta määrätään asianmukaiset seuraamukset.

(10) Asuinvaltioiden olisi toteutettava toimet, joilla varmistetaan, että direktiivissä säädettyjen EU:n kansalaisten jättämien virallisten ilmoitusten epätäsmällisyyksistä määrätään asianmukaiset seuraamukset.

Perustelu

Katso vastaavat tarkistukset 18 ja 23.

Tarkistus 11

JOHDANTO-OSAN 10 A KAPPALE (uusi)

(10 a) Jäsenvaltioiden velvollisuutena on, direktiivin 93/109/EY 12 artiklan mukaisesti, tiedottaa EU:n kansalaisille asianmukaisesti heidän oikeudestaan äänestää ja asettua ehdokkaaksi asuinvaltiossaan hyvissä ajoin ennen kutakin Euroopan parlamentin vaalia. Euroopan parlamentin ja komission sekä poliittisten puolueiden, sekä EU:n että kansallisella tasolla, olisi tuettava jäsenvaltioita niiden valitessa tässä yhteydessä parhaita käytänteitä vaaliaktiivisuuden lisäämiseksi.

Tarkistus 12

JOHDANTO-OSAN 11 KAPPALE

(11) Komissio laatii jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella kertomuksen muutetun direktiivin soveltamisesta vuonna 2009 järjestettävissä Euroopan parlamentin vaaleissa; komission olisi perustettava analyysinsa erityisesti jäsenvaltioiden vaalien jälkeen suorittamiin tarkistuksiin ja todentamisiin, joilla pyritään selvittämään, minkä verran useamman kerran äänestämistä ja ehdokkaaksi asettumista todellisuudessa esiintyy.

(11) Komissio laatii jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella kertomuksen muutetun direktiivin soveltamisesta vuonna 2009 järjestettävissä Euroopan parlamentin vaaleissa; komission olisi perustettava analyysinsa erityisesti jäsenvaltioiden vaalien jälkeen suorittamiin tarkistuksiin ja todentamisiin, joilla pyritään selvittämään, minkä verran useamman kerran äänestämistä todellisuudessa esiintyy.

Perustelu

Katso vastaavat tarkistukset 15 ja 20.

Tarkistus 13

JOHDANTO-OSAN 12 KAPPALE

(12) Kaikkien äänien ja ehdokkuuksien rutiiniluonteinen tarkistaminen vaatisi ongelmaan nähden suhteettomia toimia eikä se olisi toteutettavissa, koska jäsenvaltioilla ei ole yhdenmukaisia sähköisiä menetelmiä äänestysaktiivisuutta ja ehdokkaaksi asettumista koskevien tietojen kirjaamista ja tallentamista varten. Tämän vuoksi jäsenvaltioiden olisi kohdennettava tarkistustoimensa tilanteisiin, joissa samoissa vaaleissa useammin kuin kerran äänestäminen tai ehdokkaaksi asettuminen on todennäköistä,

(12) Kaikkien äänien rutiiniluonteinen tarkistaminen vaatisi ongelmaan nähden suhteettomia toimia eikä se olisi toteutettavissa, koska jäsenvaltioilla ei ole yhdenmukaisia sähköisiä menetelmiä äänestysaktiivisuutta koskevien tietojen kirjaamista ja tallentamista varten. Tämän vuoksi jäsenvaltioiden olisi kohdennettava tarkistustoimensa tilanteisiin, joissa samoissa vaaleissa useammin kuin kerran äänestäminen on todennäköistä,

Perustelu

Katso vastaavat tarkistukset 15 ja 20.

Tarkistus 14

1 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

3 artikla (direktiivi 93/109/EY)

 

(1 a) 3 artikla korvataan seuraavasti:

 

"3 artikla

 

Kaikilla, jotka määräpäivänä

 

a) ovat unionin kansalaisia EY:n perustamissopimuksen 17 artiklan 1 kohdan mukaisesti; ja jotka

 

b) eivät ole asuinvaltion kansalaisia, mutta täyttävät muuten asuinvaltion laissa säädetyt kyseisen valtion kansalaisten äänioikeutta ja vaalikelpoisuutta koskevat edellytykset,

 

on äänioikeus ja vaalikelpoisuus asuinvaltiossa Euroopan parlamentin vaalien aikana, jollei asuinvaltio ole poistanut näitä oikeuksia 6 tai 7 artiklan mukaisesti.

 

Jos asuinvaltion kansalaisilta edellytetään vaalikelpoisuutta varten, että he ovat olleet kyseisen valtion kansalaisia tietyn vähimmäisajan, pidetään tätä edellytystä täytettynä unionin kansalaisten osalta, kun he ovat olleet jonkun jäsenvaltion kansalaisia samanpituisen ajan."

Perustelu

EU:n kansalaisten oikeuksien äänestää ja asettua ehdokkaaksi asuinvaltiossa on oltava yhdenmukaisia asuinvaltion kansalaisten oikeuksien kanssa. Tarkistuksella korvataan ilmaisu "jolleivät he ole 6 tai 7 artiklan mukaan menettäneet näitä oikeuksia" ilmaisulla "jollei asuinvaltio ole poistanut näitä oikeuksia 6 tai 7 artiklan mukaisesti", jotta osoitetaan, etteivät oikeudet välttämättä ole automaattisia. Vaalioikeuksien menettämisen on oltava seurausta asuinvaltion toimivaltaisten viranomaisten erillisestä päätöksestä asuinvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Tarkistus 15

1 ARTIKLAN 1 B KOHTA (uusi)

4 artiklan 2 kohta (direktiivi 93/109/EY)

 

(1 b) 4 artiklan 2 kohta korvataan seuraavasti:

 

"2. EU-valitsija voi asettua ehdokkaaksi useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa samoissa vaaleissa edellyttäen, että asuinvaltion lainsäädännössä sen kansalaisilta ei kielletä tätä mahdollisuutta ja EU-valitsija täyttää kyseisen toisen jäsenvaltion lainsäädännössä säädetyt ehdokkaaksi asettumista koskevat ehdot."

Perustelu

Vuoden 1976 säädöksessä nimenomaisesti kielletään äänestäminen useammin kuin kerran, mutta ei kielletä asettumista ehdokkaaksi useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa. Sovellettavan primaarioikeuden mukaisesti kukin jäsenvaltio voi näin ollen päättää, salliiko se ehdokkaaksi asettumisen useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa.

Tarkistus 16

1 ARTIKLAN 2 KOHDAN - A ALAKOHTA (uusi)

6 artiklan 1 kohta (direktiivi 93/109/EY)

(- a) 1 kohta korvataan seuraavasti:

 

"1. Asuinvaltio voi määrätä, että unionin kansalaiset, jotka yksittäistä siviili- tai rikosasiaa koskevan päätöksen vuoksi ovat menettäneet vaalikelpoisuutensa kotivaltionsa lain nojalla, eivät saa käyttää tätä oikeutta asuinvaltiossa Euroopan parlamentin vaalien aikana, jos he olisivat menettäneet tämän oikeuden kyseisen valtion kansallisen lainsäädännön mukaisesti samasta rikkomuksesta ja samalla tavoin."

Perustelu

The Treaty of Maastricht introduced genuine citizen's rights in the form of electoral rights for the citizens of the Union residing in another Member State. These rights depend on the fact that he or she has the nationality of one Member State but are not derived from or conditioned by the right to vote or to stand in the home Member State. Such citizens must be treated as far as possible as if they were nationals of the Member State of residence. This means that circumstances affecting electoral rights based on the legal situation in the home Member State have to be appreciated by the Member State of residence in the light of the relevant provisions of its own national law. There is therefore no need and no place for "exporting" disqualifications or for their mandatory recognition.

The prohibition to stand as a candidate in the home Member State does not lead to a general prohibition in all Member States.

Tarkistus 17

1 ARTIKLAN 2 KOHDAN A ALAKOHTA

6 artiklan 2 kohta (direktiivi 93/109/EY)

2. Asuinvaltion on tarkistettava, että unionin kansalaiset, jotka ovat ilmoittaneet aikovansa asettua ehdokkaaksi asuinvaltiossa, eivät ole menettäneet vaalikelpoisuuttaan kotivaltiossa yksittäistä siviili- tai rikosasiaa koskevan päätöksen vuoksi.

2. Asuinvaltio voi tarkistaa, että unionin kansalaiset, jotka ovat ilmoittaneet aikovansa asettua ehdokkaaksi asuinvaltiossa, eivät ole menettäneet vaalikelpoisuuttaan kotivaltiossa yksittäistä siviili- tai rikosasiaa koskevan päätöksen vuoksi.

Perustelu

Kunkin asuinvaltion olisi halutessaan voitava tarkistaa, onko ehdokas menettänyt oikeutensa asettua ehdokkaaksi kotivaltiossaan.

Tarkistus 18

1 ARTIKLAN 2 KOHDAN B ALAKOHTA

6 artiklan 3 kohta (direktiivi 93/109/EY)

3. Tämän artiklan 2 kohtaa sovellettaessa asuinvaltion on annettava kotivaltiolle tieto 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta ilmoituksesta. Tätä varten on toimitettava hyvissä ajoin ja asianmukaisella tavalla asiaan liittyvät tiedot, jotka ovat yleensä saatavilla kotivaltiossa; kyseeseen tulevat ainoastaan tiedot, jotka ovat ehdottoman tarpeellisia tämän artiklan täytäntöönpanon kannalta, ja tietoja voidaan käyttää ainoastaan tähän tarkoitukseen. Jos toimitetut tiedot mitätöivät ilmoituksessa olevat tiedot, asuinvaltion on toteutettava tarvittavat toimet estääkseen asianomaista henkilöä asettumasta ehdokkaaksi.

3. Tämän artiklan 2 kohtaa sovellettaessa asuinvaltio voi antaa kotivaltiolle tieto 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta ilmoituksesta. Tätä varten on toimitettava hyvissä ajoin ja asianmukaisella tavalla asiaan liittyvät tiedot, jotka ovat yleensä saatavilla kotivaltiossa; kyseeseen tulevat ainoastaan tiedot, jotka ovat ehdottoman tarpeellisia tämän artiklan täytäntöönpanon kannalta, ja tietoja voidaan käyttää ainoastaan tähän tarkoitukseen.

Perustelu

Kunkin asuinvaltion olisi halutessaan voitava ilmoittaa kotivaltiolle ehdokkaan virallisesta ilmoituksesta ja päättää epätäsmällisyyksien seurauksista.

Tarkistus 19

1 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)

7 artikla (direktiivi 93/109/EY)

 

(2 a) 7 artikla korvataan seuraavasti:

 

"7 artikla

 

1. Asuinvaltio voi määrätä, että unionin kansalaiset, jotka yksittäistä siviili- tai rikosasiaa koskevan päätöksen vuoksi ovat menettäneet äänestysoikeutensa kotivaltionsa lain nojalla, eivät saa käyttää tätä oikeutta asuinvaltiossa Euroopan parlamentin vaalien aikana, jos he olisivat menettäneet tämän oikeuden kyseisen valtion kansallisen lainsäädännön mukaisesti samasta rikkomuksesta ja samalla tavoin.

 

2. Tämän artiklan 1 kohdan täytäntöönpanemiseksi asuinvaltio voi antaa kotivaltiolle tiedoksi 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen. Samaa tarkoitusta varten tarpeelliset ja tavallisesti käytettävissä olevat tiedot toimitetaan kotivaltiosta asianmukaisella tavalla ja asianmukaisen määräajan kuluessa; nämä tiedot voivat koskea ainoastaan tämän artiklan täytäntöönpanoa varten ehdottoman tarpeellisia seikkoja ja niitä saadaan käyttää ainoastaan tähän tarkoitukseen.

 

3. Lisäksi kotivaltio voi asianmukaisella tavalla ja asianmukaisen määräajan kuluessa toimittaa asuinvaltiolle kaikki tämän artiklan täytäntöönpanoa varten tarpeelliset tiedot."

Perustelu

Tarkistuksella äänestysoikeus rinnastetaan vaalikelpoisuuden kanssa ja sen perustelut ovat samat kuin tarkistuksessa 16.

Tarkistus 20

1 ARTIKLAN 3 KOHDAN -A ALAKOHTA (uusi)

10 artiklan 1 kohdan b alakohta (direktiivi 93/109/EY)

 

(- a) 1 kohdan b alakohta korvataan seuraavasti:

 

"(b) että hän on mahdollisesti samanaikaisesti jossakin toisessa jäsenvaltiossa ehdokkaana Euroopan parlamentin vaaleissa; ja"

Perustelu

Jos ehdokkuutta useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa ei enää jätetä direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle, sitä olisi käsiteltävä avoimesti.

Tarkistus 21

1 ARTIKLAN 3 KOHDAN A ALAKOHTA

10 artiklan 1 kohdan d alakohta (direktiivi 93/109/EY)

"(d) että hän ei ole menettänyt vaalikelpoisuuttaan kotivaltiossa."

Poistetaan.

Perustelu

Yhdenmukainen edellä esitetyn kanssa.

Tarkistus 22

1 ARTIKLAN 3 KOHDAN C ALAKOHTA

10 artiklan 3 kohta (direktiivi 93/109/EY)

(c) numeroidaan 3 kohta uudelleen 2 kohdaksi.

(c) numeroidaan 3 kohta uudelleen 2 kohdaksi ja muutetaan seuraavasti:

 

"Lisäksi asuinvaltio voi vaatia EU-vaalikelpoisia esittämään voimassaolevan henkilöllisyystodistuksen. Se voi myös vaatia heitä ilmoittamaan päivän, josta lähtien he ovat olleet jonkun jäsenvaltion kansalaisia, ja onko heiltä evätty vaalikelpoisuus kotivaltiossaan."

Perustelu

Yhdenmukainen tarkistuksen 21 kanssa.

Tarkistus 23

1 ARTIKLAN 4 KOHTA

13 artiklan 1 kohta (direktiivi 93/109/EY)

1. Asuinvaltion on toteutettava tarvittavat toimet sen varmistamiseksi, että 9 artiklan 2 kohdan ja 10 artiklan 1 kohdan säännösten mukaisiin muodollisiin ilmoituksiin sisältyvistä virheellisyyksistä, jotka johtavat tässä direktiivissä säädettyjen velvoitteiden rikkomiseen, määrätään tehokkaat, oikeasuhteiset ja varoittavat seuraamukset.

1. Asuinvaltion on toteutettava tarvittavat toimet sen varmistamiseksi, että 9 artiklan 2 kohdan ja 10 artiklan 1 kohdan säännösten mukaisiin muodollisiin ilmoituksiin sisältyvistä virheellisyyksistä määrätään tehokkaat, oikeasuhteiset ja varoittavat seuraamukset.

Perustelu

Komission ehdottama säännöksen sanamuoto antaa vaikutelman siitä, että direktiivillä luotaisiin suoria velvoitteita unionin kansalaisille, mikä ei ole mahdollista.

 • [1]  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
 • [2]  Euroopan parlamentin vaalit vuonna 2004, komission kertomus Euroopan unionin kansalaisten osallistumisesta vaaleihin asuinjäsenvaltiossa (direktiivi 93/109/EY) ja vaaleja koskevista järjestelyistä (päätös 76/787/EY, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2002/772/EY, Euratom).
 • [3]  EYVL L 278, 8.10.1976, s. 5.
 • [4]  EUVL L 297, 15.11.2003, s. 1.
 • [5]  EYVL C 364, 18.12.2000, s. 1.

PERUSTELU

Komissio on esittänyt ehdotuksen neuvoston direktiiviksi niille unionin kansalaisille, jotka asuvat jäsenvaltiossa, mutta eivät ole sen kansalaisia, Euroopan parlamentin vaaleissa kuuluvaa äänioikeutta ja vaalikelpoisuutta koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 6 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston direktiivin 93/109/EY muuttamisesta.

Ehdotus on laadittu aiemmista vaaleista saatujen käytännön kokemusten arvioinnin perusteella ja erityisesti kokemuksista vuoden 2004 vaaleista, joista tilattiin yksityiskohtainen tutkimus. Tämän seurantatutkimuksen tiivistelmä sisältyy 12. joulukuuta 2006 annettuun komission tiedonantoon KOM(2006)0790 lopullinen, johon liittyy kolme tausta-asiakirjaa SEC(2006)1645, 1646 ja 1647.

EY:n perustamissopimuksen 19 artiklan 2 kohdan mukaisesti parlamenttia ainoastaan kuullaan tästä ehdotuksesta ja neuvoston on päätettävä asiasta yksimielisesti.

Taustaa

Euroopan parlamentin välittömistä vaaleista annetun vuoden 1976 säädöksen 8 artiklassa edellytetään, että "vaalit toimitetaan kussakin jäsenvaltiossa kansallisten määräysten mukaan".

9 artiklassa todetaan, että "Euroopan parlamentin edustajien vaaleissa kullakin äänestäjällä on ainoastaan yksi ääni". Vaalikelpoisuudesta ei esitetä vastaavia säännöksiä.

Maastrichtin sopimuksella otettiin käyttöön unionin kansalaisuuden käsite, johon sisältyy tiettyjä vaalioikeuksia. EY:n perustamissopimuksen 19 artiklan 2 kohdassa todetaan seuraavaa:

"Jokaisella unionin kansalaisella on äänioikeus ja vaalikelpoisuus Euroopan parlamentin vaaleissa jäsenvaltiossa, jossa hän asuu mutta jonka kansalainen hän ei ole, samoin edellytyksin kuin tuon jäsenvaltion omilla kansalaisilla, edellä sanotun kuitenkaan rajoittamatta 190 artiklan 4 kohdan [yhdenmukainen vaalimenettely] ja sen soveltamisesta annettujen säännösten soveltamista. Tätä oikeutta käytetään niiden yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti, jotka neuvosto antaa yksimielisesti komission ehdotuksesta ja Euroopan parlamenttia kuultuaan; näihin yksityiskohtaisiin sääntöihin voi sisältyä poikkeussäännöksiä, jos ne ovat perusteltuja jonkin jäsenvaltion erityisten ongelmien takia." (korostukset ovat kirjoittajan)

On huomattava, että perustamissopimuksessa tarjotaan vaalioikeudet toisessa jäsenvaltiossa asuville henkilöille, jotka eivät ole sen kansalaisia, mutta ei evätä näiltä kansalaisilta samoja oikeuksia omassa jäsenvaltiossaan. Toisin sanoen perustamissopimuksessa annetaan unionin kansalaisille uusia todellisia kansalaisoikeuksia eikä korvata olemassa olevia oikeuksia.

Kansalaisten vaalioikeudet on sittemmin konsolidoitu perusoikeuskirjaan ja sopimukseen Euroopan perustuslaista[1]. Parlamentti on aina puolustanut näiden oikeuksien laajentamista[2].

Vuoden 1993 direktiivi

Maastrichtin sopimuksen seurauksena vuoden 1993 säädöksessä pyrittiin sopimaan yksityiskohtaisista järjestelyistä ja " poistamaan kansallisuutta koskeva vaatimus, joka tällä hetkellä on useimmissa jäsenvaltioissa näiden oikeuksien harjoittamisen edellytys"[3]. Direktiivissä 93/109/EY noudatetaan kuuliaisesti toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita, minkä vuoksi siinä ei yhdenmukaisteta kansallisia vaalijärjestelmiä. Siinä pyritään kunnioittamaan kansalaisen oikeutta valita, haluaako hän harjoittaa vaalioikeuksiaan, ja tulkitaan perustamissopimusta kapea-alaisesti yhdistämällä kaksi erillistä oikeutta eli äänestysoikeus ja vaalikelpoisuus.

Kun on kyse äänestysoikeudesta, hyvin monet henkilöt voivat rekisteröityä äänestäjiksi useammalla kuin yhdellä alueella eri asuinpaikoissa sekä kotivaltiossa että muissa jäsenvaltioissa. Tällä säädöksellä pyrittiin varmistamaan, että useammista rekisteröitymisistä huolimatta kansalaiset äänestävät kuitenkin vain kerran. Samaa lähestymistapaa sovellettiin vaalikelpoisuuteen.

Vuonna 1993 otettiin käyttöön monimutkainen tietojenvaihtojärjestelmä, jossa (i) kansalaisen, joka haluaa kirjautua äänestäjäksi tai ehdokkaaksi, on toimitettava tavallisen henkilöllisyys- ja asuinpaikkatodistuksen lisäksi virallinen ilmoitus aikeestaan äänestää tai asettua ehdokkaaksi vain kerran, ja jos hän haluaa asettua ehdokkaaksi, kotivaltion toimivaltaisen viranomaisen myöntämä virallinen todistus siitä, että hänen vaalikelpoisuuttaan ei ole hylätty; (ii) asuinvaltion viranomaisten on tarkistettava, onko kyseinen henkilö menettänyt oikeuden harjoittaa vaalioikeuksiaan kotivaltiossa, ja joka tapauksessa niiden on ilmoitettava kotivaltiolle äänestäjiksi ja ehdokkaiksi asuinpaikassaan rekisteröityneiden kansalaistensa henkilöllisyys; ja (iii) kotivaltion viranomaisten on varmistettava, että samat henkilöt eivät äänestä tai asetu ehdokkaaksi kotivaltiossa.

Joitakin ongelmia

Käytännön kokemusten perusteella hallinnolliset menettelyt tarvittavaa tietojenvaihtoa varten ovat liian vaivalloisia toimiakseen tehokkaasti tai ajoissa. Erityisesti vaatimus virallisen todistuksen toimittamisesta ehdokkaaksi asettumisoikeudesta vaikuttaa olevan ylitsepääsemätön este useimpien jäsenvaltioiden tapauksessa. On selvää, että vaalilaki ja sen kansallinen ja/tai hajautettu paikallinen valvonta vaihtelee erittäin suuresti EU:n 27 jäsenvaltiossa ja vastaavasti näiden kansallisten käytäntöjen lähentäminen toisiinsa, jota EU ajaa, olisi hyvin aikaavievää, kallista ja tungettelevaa. Erityisongelmia ovat toimivaltaisen viranomaisen yksilöiminen, tietojen esitysmuoto, määräaikojen puuttuminen ja translitterointi.

Kuten tiedetään, Euroopan parlamentin vaalien äänestysprosentti on laskenut tasaisesti vuoden 1979 63 prosentista alle 46 prosenttiin vuonna 2004. Vaikka tarkkoja tietoja on vaikea saada, vaikuttaa siltä, että hyvin harvat EU:n kansalaiset ovat rekisteröityneet äänestäjiksi kotivaltionsa ulkopuolella. Vuonna 2004 ehdokkaaksi asettui vain 57 henkilöä, jotka eivät olleet kyseisen valtion kansalaisia.[4] Komission tutkimuksissa on kuitenkin todettu, että kotivaltionsa ulkopuolella äänestämään halukkaiden henkilöiden määrä kasvaa jatkuvasti[5]. Vuoden 2004 laajentumista seuranneen väestön kasvavan liikkuvuuden myötä voidaan olettaa, että tämä suuntaus jatkuu.

Yksi syy tällaiseen vähäiseen osallistumiseen on toistaiseksi ollut se, että henkilöitä, jotka eivät ole asuinvaltionsa kansalaisia, ei rohkaista liittymään – joissain tapauksissa heitä jopa estetään liittymästä – poliittisten puolueiden jäseniksi asuinvaltiossaan. Komissio on syystä huolestunut tästä tilanteesta, ja parlamentin olisi tuettava kaikkia lisäponnisteluja, joilla muille kuin kansalaisille tiedotetaan heidän vaalioikeuksistaan (direktiivin 93/109/EY 12 artiklan mukaisesti). Poliittisten puolueiden tulisi ottaa vastaan kaikki EU:n kansalaiset heidän kansalaisuudestaan riippumatta.

Euroopan tason poliittisten puolueiden erityisenä velvollisuutena on rohkaista EU:n kansalaisia osallistumaan aktiivisesti Euroopan unionin poliittisiin prosesseihin.

Ehdotetut muutokset

Toteutettuaan tutkimuksen vuoden 2004 vaaleista ja kuultuaan laajalti monia tahoja komissio toteaa, että äänestämisestä useamman kuin kerran Euroopan parlamentin vaalien aikana on hyvin vähän todisteita[6]. Se harkitsi eri vaihtoehtoja, muun muassa nykyisen järjestelmän säilyttämistä, joka säilyttäisi vähäisenä niiden henkilöiden määrän, jotka haluavat harjoittaa EU:n kansalaisuuden heille suomia laajempia vaalioikeuksiaan.

Komissio ehdottaa näin ollen toimia, joiden tarkoituksena on yksinkertaistaa menettelyjä ja keventää vaaliviranomaisiin ja yksilöihin kohdistuvaa taakkaa. Siinä ehdotetaan nykyisen tietojenvaihtojärjestelmän poistamista mutta säilytetään erilliset ilmoitukset olla äänestämättä tai asettumatta ehdokkaaksi useammin kuin kerran, vahvistetaan jälkikäteen tehtäviä tarkistuksia ja lisätään rikkomuksista määrättäviä seuraamuksia. Myös erityinen todistus vaalikelpoisuudesta poistetaan. Esittelijän mielestä parlamentin olisi kannatettava näitä teknisiä ehdotuksia varauksetta.

Parlamentin olisi myös kannatettava pyrkimystä näiden muutosten voimaan saattamisesta ajoissa ennen vuoden 2009 vaaleja, uudelleentarkastelulausekkeen sisällyttämistä vuoden 2009 jälkeen ja jäsenvaltioiden velvoitetta ilmoittaa komissiolle, miten ne aikovat saattaa direktiivin osaksi kansallista lainsäädäntöään. Parlamentin olisi vaadittava, että komissio pitää sen hyvin ajan tasalla direktiivin kansalliseen lainsäädäntöön sisällyttämisen etenemisestä.

Parlamentin tavoitteet

Vaikka parlamentilla ei olisikaan vaikeuksia hyväksyä ehdotettujen muutosten teknistä sisältöä, jäljelle jää edelleen primaarioikeuden tulkinta, joka esittelijän mielestä on erittäin kapea-alainen, kun on kyse oikeudesta asettua ehdokkaaksi muussa kuin kotivaltiossaan. Ongelma on erityisen ajankohtainen niiden mahdollisten ehdokkaiden osalta, joilla on kaksoiskansalaisuus.

Parlamentin etujen mukaista on maksimoida niiden henkilöiden määrä, jotka haluavat harjoittaa vaalioikeuksiaan täysimääräisesti. Nyt kun kansalaiset liikkuvat entistä enemmän yli unionin sisärajojen, on suotavaa tehdä vaalioikeuksista mahdollisimman siirrettäviä yhtenäisillä poliittisilla markkinoilla.

Muistutettakoon, että vuoden 1976 säädöksessä kielletään äänestäminen useammin kuin kerran (9 artikla). Siinä ei kielletä asettumista ehdokkaaksi useammassa kuin yhdessä vaalipiirissä. Kysymys ehdokkuudesta jää näin ollen ratkaistavaksi kansallisessa lainsäädännössä (8 artikla).

Tässä direktiivissä kuvattujen EY:n perustamissopimuksen 19 artiklan 2 kohdan mukaisten "yksityiskohtaisten järjestelyjen" soveltaminen olisi rajattava ehdottomasti välttämättömiin toimenpiteisiin, jotta varmistetaan kaksi tavoiteltua oikeutta – eli äänioikeus ja vaalikelpoisuus muussa kuin kotijäsenvaltiossa. Tähän sisältyvät jäsenvaltioiden järjestelyt, joilla varmistetaan, että lainsäädäntöä noudatetaan. Neuvosto ei kuitenkaan voi ottaa EU:n tasolla käyttöön muita tai laajempia vaalikelpoisuutta koskevia ehtoja kuin mitä kansallisessa lainsäädännössä edellytetään.

Direktiivi 93/109/EY on näin ollen suhteeton ainakin kolmesta näkökulmasta.

Ensinnäkin sen 3 artiklan b kohdan mukaan kansalaisella on äänioikeus ja vaalikelpoisuus, "jolleivät he ole 6 tai 7 artiklan mukaan menettäneet näitä oikeuksia". Direktiivin 7 artiklassa todetaan, että asuinvaltion on estettävä kansalaista äänestämästä, jos osoitetaan, että kyseinen henkilö on menettänyt tämän oikeuden kotivaltiossa "yksittäistä siviili- tai rikosasiaa koskevan päätöksen vuoksi". Asuinvaltion on ryhdyttävä tällaisiin ennaltaehkäiseviin toimiin riippumatta siitä, olisiko kyseinen henkilö menettänyt vaalioikeutensa kyseisen asuinvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti samasta rikkomuksesta ja samalla tavoin. Asuinvaltio ei saa käyttää harkintavaltaansa tapauskohtaisesti kansallisen lainsäädäntönsä perusteella. Näin ollen yksilöä voidaan perusteettomasti rangaista ja syrjiä hänen kansalaisuutensa perusteella.

Lisäksi direktiivin 6 artiklan 1 kohdan mukaan kansalainen, joka on menettänyt vaalikelpoisuutensa "joko asuinvaltionsa tai kotivaltionsa lain nojalla", ei saa asettua ehdokkaaksi. Jälkimmäinen seikka herättää vastaavaa arvostelua kuin edellä on esitetty äänestysoikeuden osalta.

On kiinnostavaa, että tämä yleiskielto koskee ainoastaan Euroopan parlamentin vaaleja. Kun on kyse kunnallisvaaleista, asuinvaltiolla on harkintavaltaa: "Asuinvaltio voi säätää, että ... ei ole ... vaalikelpoinen".[7].

Lopuksi todettakoon, että vuoden 1993 direktiivin 4 artiklassa säädetään kategorisesti täysin vuoden 1976 säädöksen vastaisesti, että "kukaan ei voi olla ehdokkaana useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa samoissa vaaleissa." Tällainen kielto on liiallinen siihen nähden, mikä on ehdottomasti tarpeen, jotta varmistetaan, että EU:n kansalainen asettuu ehdokkaaksi samoin edellytyksin kuin "asuinvaltion laissa" säädetään (3 artiklan b kohta). Tämä kielto on suhteeton, koska jäsenvaltio voi hyvin katsoa, että sen kansallisessa lainsäädännössä ei vastusteta ehdokkuutta useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa. Monet jäsenvaltiot sallivatkin moninkertaisen ehdokkuuden omassa valtiossaan. (On selvää, että ehdokkaan, joka tulee valituksi useammassa kuin yhdessä vaalipiirissä, on valittava alue, jota hän edustaa parlamentissa.)

Lyhyesti sanottuna, kun parlamenttia kuullaan tästä direktiivistä, sen olisi esitettävä kaksi kysymystä:

1.  Miksi äänestysoikeuden tai vaalikelpoisuuden menettäminen yhdessä jäsenvaltiossa merkitsee automaattisesti samojen oikeuksien menettämistä toisessa jäsenvaltiossa?

2.  Miksi henkilö ei voisi asettua ehdokkaaksi useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa samanaikaisesti?

 • [1]  Euroopan unionin perusoikeuskirjan 39 artikla ja sopimuksen Euroopan perustuslaista II-99 artikla.
 • [2]  Osoitettu kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnossa (tarkistus 3) ja hyväksytty johdanto-osan 1 kappaleeseen tehtynä tarkistuksena.
 • [3]  Neuvoston direktiivin 93/109/EY johdanto-osan neljäs kappale.
 • [4]  Yhteensä 8 974 ehdokkaasta.
 • [5]  Komission summittaisten lukujen perusteella määrä on kaksinkertaistunut vuosina 1994–2004.
 • [6]  Pikemminkin voitaisiin todeta, että pula edes kerran äänestävistä henkilöistä on suurempi ongelma kuin uhka siitä, että äänestetään useammin kuin yhden kerran.
 • [7]  Niiden unionin kansalaisten kunnallista äänioikeutta ja vaalikelpoisuutta koskevista yksityiskohtaisista säännöistä, jotka asuvat jäsenvaltiossa, jonka kansalaisia he eivät ole 19. joulukuuta 1994 annetun neuvoston direktiivin 94/80//EY 5 artiklan 1 kohta, EYVL L 368, 31.12.1994, s. 38.

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnaN LAUSUNTO (6.6.2007)

perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi niille unionin kansalaisille, jotka asuvat jäsenvaltiossa, mutta eivät ole sen kansalaisia, Euroopan parlamentin vaaleissa kuuluvaa äänioikeutta ja vaalikelpoisuutta koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 6 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston direktiivin 93/109/EY muuttamisesta
(KOM(2006)0791 – C6‑0066/2007 – 2006/0277(CNS))

Valmistelija: Ignasi Guardans Cambó

LYHYET PERUSTELUT

I. Komission ehdotuksen viitekehys

EY:n perustamissopimuksen 19 artiklan mukaan "jokaisella unionin kansalaisella on äänioikeus ja vaalikelpoisuus Euroopan parlamentin vaaleissa jäsenvaltiossa, jossa hän asuu mutta jonka kansalainen hän ei ole, samoin edellytyksin kuin tuon jäsenvaltion omilla kansalaisilla". Tätä äänioikeutta ja vaalikelpoisuutta koskevat yksityiskohtaiset säännöt on vahvistettu direktiivissä 93/109/EY.

Direktiivin tarkoituksena on taata kaikille unionin kansalaisille mahdollisuus osallistua Euroopan parlamentin vaaleihin, kannustaa kaikkia kansalaisia osallistumaan näihin vaaleihin ja varmistaa kaikille saman valtion asukkaille (kyseisen valtion tai muun valtion kansalainen) yhtäläiset vaalioikeudet[1].

Direktiivissä säädetään, että kukaan ei voi äänestää useammin kuin kerran eikä olla ehdokkaana useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa samoissa Euroopan parlamentin vaaleissa (direktiivin 4 artikla)[2].

Euroopan parlamentin kesäkuun 2004 vaaleista saatujen kokemusten perusteella komissio kuitenkin katsoi, että järjestelyä on mahdollista yksinkertaistaa ja teki näin ollen tämän direktiiviehdotuksen. Siinä poistetaan jäsenvaltioiden tietojenvaihtovelvoite (13 artikla), vahvistetaan säännöksiä, jotka liittyvät ilmoituksiin sisältyvistä virheellisyyksistä määrättäviin seuraamuksiin (13 artikla), ja poistetaan ehdokkaiden velvollisuus esittää todistus vaalikelpoisuudesta (6 ja 10 artikla).

II. Direktiivin soveltamisala

Direktiivi koskee vain unionin kansalaisia, jotka asuvat jäsenvaltiossa, jonka kansalaisia he eivät ole.

Näin ollen direktiivissä ei käsitellä asioita, jotka koskevat:

– kaksoiskansalaisuutta

– kolmansien valtioiden kansalaisia.

1. Kaksoiskansalaisuuteen liittyvät seikat

Euroopan parlamentin vuoden 2004 vaaleja koskeneessa tiedonannossa[3] komissio viittasi ongelmiin, joita voi liittyä kaksoiskansalaisuuteen tai moninkertaiseen kansalaisuuteen (useamman kuin yhden jäsenvaltion kansalaisuus). Näissä tapauksissa on mahdotonta varmistaa, ettei kansalainen äänestä useammin kuin kerran, mikä on vastoin edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen 8 artiklan säännöksiä.

Asia ei kuulu direktiivin 93/109/EY soveltamisalaan, mutta antaa mahdollisuuden äänestää useammin kuin kerran, minkä vuoksi komission olisi tutkittava mahdollisuuksia välttää tällaisten tilanteiden syntyminen.

2. Kolmansien valtioiden kansalaiset

Direktiivi koskee vain unionin kansalaisia, eikä se näin ollen säätele kolmansien valtioiden kansalaisten mahdollista osallistumista Euroopan parlamentin vaaleihin. On kuitenkin syytä mainita, miten Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntö on tässä asiassa viime aikoina kehittynyt. Tuomioistuimelta on nimittäin pyydetty vastausta siihen, voiko jäsenvaltio perustellusti ulottaa oikeuden äänestää Euroopan parlamentin vaaleissa kolmansien valtioiden kansalaisiin, tässä tapauksessa tietyt perusteet täyttäviin Kansainyhteisön kansalaisiin ("qualifying Commonwealth citizens"), jotka asuvat Euroopan alueella, tässä tapauksessa Gibraltarissa.

Tuomioistuin muistuttaa 12. syyskuuta 2006 antamassaan tuomiossa[4], ettei EY 190 artiklassa eikä vuonna 1976 annetussa säädöksessä nimenomaisesti ja täsmällisesti ilmaista, kenellä on äänioikeus ja vaalikelpoisuus Euroopan parlamentin vaaleissa[5] ja että vuoden 1976 säädöksen 8 artiklassa puolestaan todetaan, että vaalit toimitetaan kussakin jäsenvaltiossa kansallisten säännösten mukaan[6]. Tuomioistuin toteaa, että "sen määrittäminen, kenellä on äänioikeus ja vaalikelpoisuus Euroopan parlamentin vaaleissa, kuuluu kunkin jäsenvaltion toimivaltaan, jota on käytettävä yhteisön oikeutta noudattaen, ja että EY 189, EY 190, EY 17 ja EY 19 artikla eivät ole esteenä sille, että jäsenvaltiot antavat tämän äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden tietyille henkilöille, joilla on niihin läheinen side mutta jotka eivät ole niiden omia kansalaisia tai niiden alueella asuvia unionin kansalaisia". Tuomiossa siis korostetaan, että kolmansien valtioiden kansalaisilla voi olla oikeus äänestää ja olla ehdokkaana Euroopan parlamentin vaaleissa mutta että jäsenvaltiot päättävät itse myöntävätkö ne heille nämä oikeudet vai eivät.

III. Valmistelijan kanta

Valmistelija kannattaa komission pyrkimystä yksinkertaistaa menettelyjä, joita sovelletaan Euroopan kansalaisiin, jotka haluavat äänestää tai asettua ehdokkaaksi vaaleissa asuinvaltiossaan.

Direktiivi on hyödyllinen ja tarpeellinen siinä mielessä, että se auttaa osaltaan eurooppalaisen poliittisen yhteisön perustamisessa. Valitettavasti Euroopan unionin nykyisessä poliittisessa tilanteessa ei ole mahdollista luoda yhtenäistä vaalijärjestelmää. Komission olisi kuitenkin aiheellista tehdä Euroopan parlamentin vuoden 2009 vaalien jälkeen tällainen ehdotus, jota neuvosto ja parlamentti voisivat sen jälkeen käsitellä.

Valmistelijan esittämien muiden tarkistusten tarkoituksena on varmistaa, että unionin kansalaisiin, jotka äänestävät asuinvaltiossaan, sovelletaan samoja äänestämistä ja vaalikelpoisuutta koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä kuin kyseisen jäsenvaltion kansalaisiin, sekä helpottaa direktiivin käytännön täytäntöönpanoa.

TARKISTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Komission teksti[7]Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1

JOHDANTO-OSAN -1 A KAPPALE (uusi)

 

(-1 a) On välttämätöntä, että unionin kansalaisille, jotka asuvat jäsenvaltiossa, jonka kansalaisia he eivät ole, taataan tehokkaasti ja käytännöllisesti mahdollisuus käyttää täysimääräisesti poliittisia oikeuksiaan, joista yksi tärkeimmistä on äänioikeus ja vaalikelpoisuus Euroopan parlamentin vaaleissa heidän asuinvaltiossaan.

Tarkistus 2

JOHDANTO-OSAN -1 B KAPPALE (uusi)

 

(-1 b) On valitettavaa, että Euroopan parlamentin vaalit eivät ole todelliset eurooppalaiset vaalit vaan riippuvat 27 erilaisesta vaalijärjestelmästä, koska yhteistä vaalilakia ei ole olemassa. Tilannetta ei valitettavasti voi korjata nykyisessä poliittisessa ilmapiirissä.

Tarkistus 3

JOHDANTO-OSAN 1 KAPPALE

(1) Komissio on antanut kertomuksen niille unionin kansalaisille, jotka asuvat jäsenvaltiossa, mutta eivät ole sen kansalaisia, Euroopan parlamentin vaaleissa kuuluvaa äänioikeutta ja vaalikelpoisuutta koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun neuvoston direktiivin 93/109/EY soveltamisesta vuonna 2004 järjestetyissä Euroopan parlamentin vaaleissa. Kertomuksesta käy ilmi, että tiettyjä direktiivin säännöksiä olisi muutettava.

(1) Komissio on antanut kertomuksen niille unionin kansalaisille, jotka asuvat jäsenvaltiossa, mutta eivät ole sen kansalaisia, Euroopan parlamentin vaaleissa kuuluvaa äänioikeutta ja vaalikelpoisuutta koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun neuvoston direktiivin 93/109/EY soveltamisesta vuonna 2004 järjestetyissä Euroopan parlamentin vaaleissa. Kertomuksesta käy ilmi, että tiettyjä direktiivin säännöksiä olisi muutettava. Unionin kansalaisuus takaa samat oikeudet kaikille Euroopan unionin kansalaisille riippumatta siitä, sijaitseeko heidän syntymä- tai asuinpaikkansa Euroopan unionissa tai kolmannessa valtiossa. Yhteisön toimielinten on sen vuoksi valvottava, että kolmansissa valtioissa asuvat unionin kansalaiset voivat käyttää oikeuksiaan Euroopan parlamentin vaaleissa.

Tarkistus 4

JOHDANTO-OSAN 2 A KAPPALE (uusi)

 

(2 a) Tämän direktiivin soveltamisalaan ei kuulu eikä sen säännösten sisällöllä voi olla mitään vaikutusta jäsenvaltion sisäiseen lainsäädäntöön, joka koskee mahdollista äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden myöntämistä

 

a) kolmansien valtioiden kansalaisille, jotka asuvat kyseisessä jäsenvaltiossa

 

b) kyseisen jäsenvaltion kansalaisille, jotka asuvat kolmansissa valtioissa

 

c) kansalaisuudettomille henkilöille sekä muille henkilöille, joilla ei ole minkään maan kansalaisuutta ja jotka ovat asuneet pitkään jäsenvaltiossa.

Tarkistus 5

1 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

3 artikla (direktiivi 93/109/EY)

 

(1 a) Korvataan 3 artikla seuraavasti:

 

"3 artikla

 

Kaikilla, jotka määräpäivänä

 

a) ovat unionin kansalaisia EY:n perustamissopimuksen 8 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti,

 

b) eivät ole asuinvaltion kansalaisia, mutta täyttävät muuten asuinvaltion laissa säädetyt kyseisen valtion kansalaisten äänioikeutta ja vaalikelpoisuutta koskevat edellytykset,

 

on äänioikeus ja vaalikelpoisuus asuinvaltiossa Euroopan parlamentin vaalien aikana samojen äänioikeuden käyttöä koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti kuin kyseisen jäsenvaltion kansalaisilla, jolleivät he ole 6 tai 7 artiklan mukaan menettäneet näitä oikeuksia.

 

Jos asuinvaltion kansalaisilta edellytetään vaalikelpoisuutta varten, että he ovat olleet kyseisen valtion kansalaisia tietyn vähimmäisajan, pidetään tätä edellytystä täytettynä unionin kansalaisten osalta, kun he ovat olleet jonkun jäsenvaltion kansalaisia samanpituisen ajan."

Perustelu

Tietyn jäsenvaltion kansalaisille tarjotut äänestämismenettelyt (etä-äänestys, valtakirjaäänestys, jne.) olisi tarjottava myös EU-valitsijoille.

Tarkistus 6

1 ARTIKLAN 2 KOHDAN B ALAKOHTA

6 artiklan 3 kohta (direktiivi 93/109/EY)

"3. Tämän artiklan 2 kohtaa sovellettaessa asuinvaltion on annettava kotivaltiolle tieto 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta ilmoituksesta. Tätä varten on toimitettava hyvissä ajoin ja asianmukaisella tavalla asiaan liittyvät tiedot, jotka ovat yleensä saatavilla kotivaltiossa; kyseeseen tulevat ainoastaan tiedot, jotka ovat ehdottoman tarpeellisia tämän artiklan täytäntöönpanon kannalta, ja tietoja voidaan käyttää ainoastaan tähän tarkoitukseen. Jos toimitetut tiedot mitätöivät ilmoituksessa olevat tiedot, asuinvaltion on toteutettava tarvittavat toimet estääkseen asianomaista henkilöä asettumasta ehdokkaaksi."

"3. Tämän artiklan 2 kohtaa sovellettaessa asuinvaltion on annettava kotivaltiolle tieto 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta ilmoituksesta välittämällä sille 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu lomake. Tätä varten on toimitettava hyvissä ajoin ja asianmukaisella tavalla asiaan liittyvät tiedot, jotka ovat yleensä saatavilla kotivaltiossa; kyseeseen tulevat ainoastaan tiedot, jotka ovat ehdottoman tarpeellisia tämän artiklan täytäntöönpanon kannalta, ja tietoja voidaan käyttää ainoastaan tähän tarkoitukseen. Jos toimitetut tiedot mitätöivät ilmoituksessa olevat tiedot, asuinvaltion on toteutettava tarvittavat toimet estääkseen asianomaista henkilöä asettumasta ehdokkaaksi."

Perustelu

Muodollinen ilmoitus, joka mainitaan 10 artiklassa, on lähetettävä kotivaltiolle. Jäsenvaltioiden on helpompi käsitellä näitä ilmoituksia, jos ne ovat vakiomuotoisia.

Tarkistus 7

1 ARTIKLAN 3 KOHDAN B ja C ALAKOHTA

10 artikla 2 ja 3 kohta (direktiivi 93/109/EY)

(b) poistetaan 2 kohta;

(b) korvataan 2 kohta seuraavasti:

 

"Tämä muodollinen ilmoitus tehdään liitteessä I olevalla lomakkeella."

(c) numeroidaan 3 kohta uudelleen 2 kohdaksi.

 

Perustelu

Muodollinen ilmoitus, joka mainitaan 10 artiklassa, on lähetettävä kotivaltiolle. Jäsenvaltioiden on helpompi käsitellä näitä ilmoituksia, jos ne ovat vakiomuotoisia.

Tarkistus 8

1 ARTIKLAN 3 A KOHTA (uusi)

12 artikla (direktiivi 93/109/EY)

 

(3 a) Lisätään 12 artiklaan alakohta seuraavasti:

 

"EU-valitsijoihin on sovellettava samoja äänioikeuden käyttöä koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä kuin asuinvaltion kansalaisiin."

Perustelu

Tietyn jäsenvaltion kansalaisille tarjotut äänestämismenettelyt (etä-äänestys, valtakirjaäänestys, jne.) olisi tarjottava myös EU-valitsijoille.

Tarkistus 9

1 ARTIKLAN 4 A KOHTA (uusi)

15 a artikla (uusi) (direktiivi 93/109/EY)

 

(4 a) Lisätään 15 a artikla IV lukuun seuraavasti:

 

"Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kuuden kuukauden kuluessa tämän direktiivin voimaantulosta tästä direktiivistä johtuvien velvoitteiden soveltamisesta vastaava vaaliviranomainen. Komissio välittää nämä tiedot kaikille jäsenvaltioille."

Tarkistus 10

1 ARTIKLAN 5 KOHTA

16 artikla (direktiivi 93/109/EY)

Komissio antaa jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän direktiivin soveltamisesta vuoden 2009 Euroopan parlamentin vaaleissa, ja tekee tarvittaessa ehdotuksen tämän direktiivin muuttamisesta. Kyseisessä kertomuksessa analysoidaan erityisesti 4 ja 13 artiklan soveltamista.

Komissio antaa jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän direktiivin soveltamisesta vuoden 2009 Euroopan parlamentin vaaleissa. Näiden tietojen perusteella komissio tekee alustavan tutkimuksen yhteisen vaalijärjestelmän vahvistamisesta vuoden 2014 Euroopan parlamentin vaaleja varten.

Ensimmäistä kohtaa sovellettaessa jäsenvaltioiden on vaalien jälkeen yhteistyössä tarkistettava, esiintyykö useammin kuin kerran tapahtuvaa äänestämistä ja ehdokkaaksi asettumista; näissä tarkistuksissa ja todentamisissa voidaan keskittyä tilanteisiin, joissa useammin kuin kerran äänestäminen tai ehdokkaaksi asettuminen on todennäköistä.

Jäsenvaltioiden on vaalien jälkeen yhteistyössä tarkistettava, esiintyykö useammin kuin kerran tapahtuvaa äänestämistä ja ehdokkaaksi asettumista; näissä tarkistuksissa ja todentamisissa voidaan keskittyä tilanteisiin, joissa useammin kuin kerran äänestäminen tai ehdokkaaksi asettuminen on todennäköistä.

Tarkistus 11

1 ARTIKLAN 5 A KOHTA (uusi)

Liite I (uusi) (direktiivi 93/109/EY)

 

(5 a) Lisätään liite I seuraavasti:

Muodollinen ilmoitus, joka koskee Euroopan parlamentin vaaleissa ehdokkaaksi asettuvia unionin kansalaisia, jotka asuvat jäsenvaltiossa, jonka kansalaisia he eivät ole

Asuinvaltio: ______________

Kotivaltio: ______________

 

 

 

Euroopan parlamentin vaaleissa muussa jäsenvaltiossa kuin valtiossa, jonka kansalainen henkilö on, ehdokkaaksi asettuvia koskeva ilmoitus

__________________

Minä allekirjoittanut

 

Sukunimi: ______________

Etunimi: ______________

Syntymäaika: ______________

Syntymäpaikka: ______________

Kansalaisuus: ______________

Henkilötodistuksen/passin numero: ______________

 

Myöntämispäivä: ___________

Myöntämispaikka: ___________

 

Osoite asuinvaltiossa:

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

 

ilmoitan, että

 

en ole ehdokkaana Euroopan parlamentin vaaleissa muussa jäsenvaltiossa kuin edellä mainitussa asuinvaltiossani

 

en ole menettänyt vaalikelpoisuuttani edellä mainitussa kotivaltiossani.

 

Paikkakunta, jossa minut on viimeksi merkitty vaaliluetteloon __________________ssa (kotijäsenvaltio):

__________________________________________

 

Olen tietoinen siitä, että tässä ilmoituksessa mahdollisesti olevista virheellisyyksistä aiheutuu rikosoikeudellisia seuraamuksia asuinvaltioni lainsäädännön mukaisesti.

 

Tehty _______________ (paikka) _______________ (pvm)

 

Allekirjoitus:

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Direktiivin 93/109/EY muuttaminen: toisessa jäsenvaltiossa asuvien EU:n kansalaisten oikeus äänestää ja asettua ehdolle Euroopan parlamentin vaaleissa

Viiteasiakirjat

KOM(2006)0791 - C6-0066/2007 - 2006/0277(CNS)

Asiasta vastaava valiokunta

AFCO

Lausunnon antanut valiokunta
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

13.3.2007

 

 

 

Valmistelija
  Nimitetty (pvä)

Ignasi Guardans Cambó

20.3.2007

 

 

Valiokuntakäsittely

8.5.2007

5.6.2007

 

 

Hyväksytty (pvä)

5.6.2007

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

38

0

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Alexander Alvaro, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giusto Catania, Carlos Coelho, Fausto Correia, Elly de Groen-Kouwenhoven, Panayiotis Demetriou, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Dan Mihalache, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Martine Roure, Inger Segelström, Károly Ferenc Szabó, Adina-Ioana Vălean, Manfred Weber

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Simon Busuttil, Gérard Deprez, Ignasi Guardans Cambó, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Bogdan Klich, Jean Lambert, Marianne Mikko, Hubert Pirker, Rainer Wieland

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Aloyzas Sakalas

 • [1]  SEC(2006)1647.
 • [2]  Myös edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen 8 artikla.
 • [3]  KOM(2006)0790.
 • [4]  Asia C-145/04 Espanjan kuningaskunta vastaan Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistynyt kuningaskunta.
 • [5]  Tuomion 70 kohta.
 • [6]  Tuomion 69 kohta.
 • [7]  Ei vielä julkaistu EUVL:ssä.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Direktiivin 93/109/EY muuttaminen: toisessa jäsenvaltiossa asuvien EU:n kansalaisten oikeus äänestää ja asettua ehdolle Euroopan parlamentin vaaleissa

Viiteasiakirjat

KOM(2006)0791 - C6-0066/2007 - 2006/0277(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

14.2.2007

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFCO

13.3.2007

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

13.3.2007

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Andrew Duff

1.3.2007

 

 

Valiokuntakäsittely

20.3.2007

2.5.2007

26.6.2007

 

Hyväksytty (pvä)

26.6.2007

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

14

2

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jim Allister, Enrique Barón Crespo, Richard Corbett, Andrew Duff, Bronisław Geremek, Íñigo Méndez de Vigo, Johannes Voggenhuber, Dushana Panayotova Zdravkova

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Elmar Brok, Carlos Carnero González, Roger Helmer, Iliana Malinova Iotova, Gérard Onesta, Georgios Papastamkos, Bogdan Pęk, György Schöpflin, Alexander Stubb

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

29.6.2007