Betänkande - A6-0267/2007Betänkande
A6-0267/2007

BETÄNKANDE om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 93/109/EG av den 6 december 1993 med avseende på vissa närmare bestämmelser för rösträtt och valbarhet vid val till Europaparlamentet för unionsmedborgare som är bosatta i en medlemsstat där de inte är medborgare

29.6.2007 - (KOM(2006)0791 – C6‑0066/2007 – 2006/0277(CNS)) - *

Utskottet för konstitutionella frågor
Föredragande: Andrew Duff

Förfarande : 2006/0277(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0267/2007
Ingivna texter :
A6-0267/2007
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 93/109/EG av den 6 december 1993 med avseende på vissa närmare bestämmelser för rösträtt och valbarhet vid val till Europaparlamentet för unionsmedborgare som är bosatta i en medlemsstat där de inte är medborgare

(KOM(2006)0791 – C6‑0066/2007 – 2006/0277(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2006)0791)[1],

–   med beaktande av meddelandet från kommissionen (KOM(2006)0790)[2],

–   med beaktande av akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av företrädare i Europaparlamentet[3],

–   med beaktande av förordning (EG) nr 2004/2003[4] av den 4 november 2003 om regler för och finansiering av politiska partier på europeisk nivå,

–   med beaktande av artikel 39 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna[5],

–   med beaktande av artikel 19.2 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6‑0066/2007),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A6‑0267/2007).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslagParlamentets ändringar

Ändringsförslag 1

SKÄL 1

(1) Kommissionens rapport om tillämpningen vid valet till Europaparlamentet 2004 av rådets direktiv 93/109/EG om fastställande av närmare bestämmelser för rösträtt och valbarhet vid val till Europaparlamentet för unionsmedborgare som är bosatta i en medlemsstat där de inte är medborgare har visat att vissa bestämmelser i direktivet behöver ändras.

(1) Kommissionens rapport om tillämpningen vid valet till Europaparlamentet 2004 av rådets direktiv 93/109/EG om fastställande av närmare bestämmelser för rösträtt och valbarhet vid val till Europaparlamentet för unionsmedborgare som är bosatta i en medlemsstat där de inte är medborgare har visat att vissa bestämmelser i direktivet behöver ändras. Genom unionsmedborgarskap garanteras alla EU‑medborgare samma rättigheter, oavsett om de föddes i eller är bosatta inom EU eller i ett tredjeland. Gemenskapsinstitutionerna måste därför vara vaksamma och se till att unionsmedborgare bosatta i ett tredjeland har möjlighet att utöva sin rösträtt vid val till Europaparlamentet.

Ändringsförslag 2

SKÄL 1A (nytt)

(1a) Människors ökande rörlighet över EU:s inre gränser gör det än mer nödvändigt att ge dem portabla politiska rättigheter för att delta i såväl lokala val som val till Europaparlamentet, och att se till att medborgare inte förlorar sina demokratiska rättigheter på grund av att de bor i en annan medlemsstat än deras egen.

Ändringsförslag 3

SKÄL 2A (nytt)

 

(2a) Det sistnämnda förbudet går utöver vad som är nödvändigt för att se till att medborgare inte utsätts för diskriminering på grund av sin nationalitet när de utnyttjar sin rätt att kandidera i ett val. Det bör vara upp till medlemsstaterna att avgöra om kandidaturer i mer än en medlemsstat i samma val skall tillåtas eller inte, och det bör vara upp till de politiska partierna att avgöra om de vill uppmuntra sådana kandidaturer eller inte.

Motivering

Se motsvarande ändringsförslag 15.

Ändringsförslag 4

SKÄL 2B (nytt)

(2b) Akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av företrädare i Europaparlamentet1 slår fast att såvida inte primärrätten föreskriver annat skall vallagen omfattas av nationella bestämmelser. Vidare, medan primärrätter uttryckligen förbjuder dubbel röstning nämner den inte dubbel kandidatur.

 

__________________
1 EGT L 278, 8.10.1976, s. 5. Akten senast ändrad genom rådets beslut 2002/772/EG, Euratom (EGT L 283, 21.10.2002, s. 1.)

Motivering

Se motsvarande ändringsförslag 15.

Ändringsförslag 5

SKÄL 3A (nytt)

(3a) Kravet att bosättningsstaten skall erkänna hemstatens beslut om förlorad valbarhet är ytterligare en begränsning av rätten att ställa upp i val som omfattas varken i ordalydelse eller i anda av artikel 19.2 i EG-fördraget. Bosättningsstaten bör ha rätt att avgöra, utifrån den egna lagstiftningen, huruvida personen i fråga skulle ha förlorat sin valbarhet under samma omständigheter och på samma sätt, och huruvida hemstatens diskvalificeringsgrund därmed skall gälla.

Motivering

Se motsvarande ändringsförslag 16.

Ändringsförslag 6

SKÄL 3B (nytt)

(3b) Rådet bör inte fatta beslut som går utöver vad som avses i primärrättens bestämmelser, och de ”närmare bestämmelser” som åsyftas i direktiv 93/109/EG med hänvisning till artikel 19.2 i EG‑fördraget bör klart och tydligt avgränsas till bestämmelser för att se till att de två avsedda rättigheterna – dvs. rösträtt och valbarhet i en annan medlemsstat än hemstaten – respekteras, och bör inte tillföra andra eller ytterligare villkor för utövandet av dessa rättigheter än de som bosättningsstatens lagstiftning anger.

Motivering

Se motsvarande ändringsförslag 15, 16 och 19.

Ändringsförslag 7

SKÄL 5

(5) Skyldigheten för den som vill kandidera att lämna in ett sådant intyg bör därför avskaffas och ersättas med en anteckning av samma innebörd i den försäkran som måste avges.

(5) Skyldigheten för den som vill kandidera att lämna in ett sådant intyg bör därför avskaffas och ersättas med en frivillig anteckning av samma innebörd i den försäkran som måste avges.

Motivering

Se motsvarande ändringsförslag 21 och 22.

Ändringsförslag 8

SKÄL 6

(6) Värdmedlemsstaten bör bli skyldig att anmäla denna försäkran till hemstaten för att förvissa sig om att valbarheten för den unionsmedborgare som kandiderar faktiskt inte har gått förlorad i hemstaten.

utgår

Motivering

Se motsvarande ändringsförslag 21 och 22.

Ändringsförslag 9

SKÄL 9

(9) Informationsutbytet bör därför avskaffas, medan väljarens eller kandidatens skyldighet att i en försäkran förbinda sig att utöva sin rösträtt eller valbarhet endast i bosättningsstaten bör kvarstå.

(9) Informationsutbytet bör därför avskaffas, medan väljarens skyldighet att i en försäkran förbinda sig att utöva sin rösträtt endast i bosättningsstaten bör kvarstå.

Motivering

Se motsvarande ändringsförslag 15 och 20.

Ändringsförslag 10

SKÄL 10

(10) För att avskräcka unionsmedborgarna från att rösta eller kandidera mer än en gång och från att rösta eller kandidera trots att deras rösträtt eller valbarhet har gått förlorad, bör medlemsstaterna vidta åtgärder för att se till att det införs lämpliga påföljder vid underlåtenhet att iaktta skyldigheterna enligt direktivet.

(10) Bosättningsstaterna bör vidta åtgärder för att se till att oriktigheter i försäkran som avgivits av unionsmedborgare enligt direktivet är föremål för lämpliga sanktioner.

Motivering

Se motsvarande ändringsförslag 18 och 23.

Ändringsförslag 11

SKÄL 10A (nytt)

(10a) Medlemsstaterna har en skyldighet enligt artikel 12 i direktiv 93/109/EG att ge unionsmedborgarna full information om deras rösträtt och valbarhet i bosättningsstaten i god tid före varje Europaparlamentsval. Parlamentet och kommissionen, liksom politiska partier på såväl europeisk som nationell nivå, bör hjälpa medlemsstaterna att öka valdeltagandet genom att utarbeta den bästa praxis i detta hänseende.

Ändringsförslag 12

SKÄL 11

(11) I den rapport om tillämpningen av det ändrade direktivet vid valet till Europaparlamentet 2009 som kommissionen är skyldig att lägga fram bör analysen framför allt baseras på resultaten av de kontroller och inspektioner efter valet som medlemsstaterna genomför för att reda på om det förekommit dubbel röstning och dubbla kandidaturer och i så fall i vilken omfattning.

(11) I den rapport om tillämpningen av det ändrade direktivet vid valet till Europaparlamentet 2009 som kommissionen är skyldig att lägga fram bör analysen framför allt baseras på resultaten av de kontroller och inspektioner efter valet som medlemsstaterna genomför för att reda på om det förekommit dubbel röstning och i så fall i vilken omfattning.

Motivering

Se motsvarande ändringsförslag 15 och 20.

Ändringsförslag 13

SKÄL 12

(12) En systematisk kontroll av alla avgivna röster och alla kandidaturer skulle inte stå i proportion till de konstaterade problemen och skulle dessutom vara svår att genomföra eftersom medlemsstaterna inte tillämpar enhetliga elektroniska metoder för att registrera och lagra uppgifter om det faktiska valdeltagandet eller de ingivna kandidaturerna. Medlemsstaterna bör därför inrikta sina kontroller på de situationer där det är störst sannolikhet för dubbel röstning eller dubbla kandidaturer.

(12) En systematisk kontroll av alla avgivna röster skulle inte stå i proportion till de konstaterade problemen och skulle dessutom vara svår att genomföra eftersom medlemsstaterna inte tillämpar enhetliga elektroniska metoder för att registrera och lagra uppgifter om det faktiska valdeltagandet. Medlemsstaterna bör därför inrikta sina kontroller på de situationer där det är störst sannolikhet för dubbel röstning.

Motivering

Se motsvarande ändringsförslag 15 och 20.

Ändringsförslag 14

ARTIKEL 1, LED 1A (nytt)

Artikel 3 (direktiv 93/109/EG)

 

(1a) Artikel 3 skall ersättas med följande:

 

”Artikel 3

 

Den som på referensdagen

 

(a) är unionsmedborgare enligt artikel 17.1 i fördraget,

 

(b) inte är medborgare i bosättningsstaten men uppfyller de villkor för rösträtt och valbarhet som enligt den statens lagstiftning gäller för de egna medborgarna,

 

skall i bosättningsstaten ha rösträtt vid Europaparlamentsval och vara valbar till Europaparlamentet om han eller hon inte har förlorat sin rätt enligt artikel 6 eller 7.

 

I fall då medborgare i bosättningsstaten måste ha varit medborgare under en viss tid för att vara valbara, skall unionsmedborgare anses uppfylla detta krav, om de varit medborgare i en medlemsstat under den tiden.”

Motivering

Unionsmedborgarnas rösträtt och valbarhet i en bosättningsstat som inte är hemstaten måste motsvara de rättigheter som bosättningsstatens egna medborgare åtnjuter i detta hänseende. Ändringsförslaget ersätter orden ”om han eller hon inte har förlorat sin rätt enligt artikel 6 eller 7” med orden ”om den staten inte nekat honom eller henne dessa rättigheter i enlighet med artiklarna 6 och 7” för att visa att det inte får förekomma någon automatik i detta. Förlust av rösträtt eller valbarhet får endast förekomma som följd av ett enskilt beslut fattat av de behöriga myndigheterna i bosättningsstaten och i enlighet med det landets lag.

Ändringsförslag 15

ARTIKEL 1, LED 1B (nytt)

Artikel 4, punkt 2 (direktiv 93/109/EG)

 

(1b) I artikel 4 skall punkt 2 ersättas med följande:

 

”2. Väljare i gemenskapen har rätt att kandidera i mer än en medlemsstat i samma val under förutsättning att vallagen i bosättningsstaten inte utesluter denna möjlighet för de egna medborgarna samt att väljaren i fråga uppfyller villkoren för valbarhet i den andra medlemsstaten i fråga.”

Motivering

Medan 1976 års akt utesluter dubbel röstning utesluter den inte dubbla kandidaturer. Enligt den tillämpbara primärrätten är det därför upp till den berörda medlemsstaten att avgöra huruvida dubbla kandidaturer skall tillåtas eller inte.

Ändringsförslag 16

ARTIKEL 1, LED 2, LED -A (nytt)

Artikel 6, punkt 1 (direktiv 93/109/EG)

(-a) Punkt 1 skall ersättas med följande:

 

”1. Bosättningsstaten får föreskriva att unionsmedborgare som genom beslut i ett enskilt brott- eller civilmål har förlorat sin valbarhet enligt hemstatens vallag får heller inte kandidera till Europaparlamentet i bosättningsstaten om de i enlighet med den statens vallag hade förlorat sin valbarhet för samma lagöverträdelse och på samma sätt.”

Motivering

The Treaty of Maastricht introduced genuine citizen's rights in the form of electoral rights for the citizens of the Union residing in another Member State. These rights depend on the fact that he or she has the nationality of one Member State but are not derived from or conditioned by the right to vote or to stand in the home Member State. Such citizens must be treated as far as possible as if they were nationals of the Member State of residence. This means that circumstances affecting electoral rights based on the legal situation in the home Member State have to be appreciated by the Member State of residence in the light of the relevant provisions of its own national law. There is therefore no need and no place for "exporting" disqualifications or for their mandatory recognition.

The prohibition to stand as a candidate in the home Member State does not lead to a general prohibition in all Member States.

Ändringsförslag 17

ARTIKEL 1, LED 2, LED A

Artikel 6, punkt 2 (direktiv 93/109/EG)

”2. Bosättningsstaten skall kontrollera att unionsmedborgare som uttryckt en önskan om att utöva sin valbarhet där inte har förlorat den rätten i hemstaten genom ett civilrättsligt eller straffrättsligt beslut.”

”2. Bosättningsstaten får kontrollera att unionsmedborgare som uttryckt en önskan om att utöva sin valbarhet där inte har förlorat den rätten i hemstaten genom ett civilrättsligt eller straffrättsligt beslut.”

Motivering

Det bör vara upp till bosättningsstaten att avgöra om den skall kontrollera att en kandidat inte har förlorat rätten att utöva sin valbarhet i hemstaten.

Ändringsförslag 18

ARTIKEL 1, LED 2, LED B

Artikel 6, punkt 3 (direktiv 93/109/EG)

”3. Vid tillämpning av punkt 2 skall bosättningsstaten anmäla den försäkran som avses i artikel 10.1 till hemstaten. För det ändamålet skall hemstaten i god tid och på lämpligt sätt lämna de upplysningar av betydelse som normalt finns tillgängliga; dessa upplysningar får endast omfatta det som är strikt nödvändigt för tillämpningen av denna artikel och får inte utnyttjas för något annat ändamål. Om upplysningarna visar att försäkran innehåller oriktiga uppgifter, skall bosättningsstaten vidta lämpliga åtgärder för att hindra att personen i fråga kandiderar.

”3. Vid tillämpning av punkt 2 får bosättningsstaten anmäla den försäkran som avses i artikel 10.1 till hemstaten. För det ändamålet skall hemstaten i god tid och på lämpligt sätt lämna de upplysningar av betydelse som normalt finns tillgängliga; dessa upplysningar får endast omfatta det som är strikt nödvändigt för tillämpningen av denna artikel och får inte utnyttjas för något annat ändamål.

Motivering

Det bör vara upp till bosättningsstaten att avgöra om den skall informera hemstaten om en kandidats försäkran och att besluta om huruvida påföljder skall tillämpas vid oriktigheter.

Ändringsförslag 19

ARTIKEL 1, LED 2A (nytt)

Artikel 7 (direktiv 93/109/EG)

 

(2a) Artikel 7 skall ersättas med följande:

 

”Artikel 7

 

1. Bosättningsstaten får föreskriva att unionsmedborgare som genom beslut i ett enskilt brott- eller civilmål har förlorat sin rösträtt enligt hemstatens vallag får heller inte rösta i bosättningsstaten vid val till Europaparlamentet om de i enlighet med den statens vallag hade förlorat sin rösträtt för samma lagöverträdelse och på samma sätt.”

 

2. För tillämpningen av punkt 1 får bosättningsstaten anmäla den försäkran som avses i artikel 9.2 till hemstaten. För det ändamålet skall hemstaten i god tid och på lämpligt sätt lämna de upplysningar av betydelse som normalt finns tillgängliga; dessa upplysningar får endast omfatta det som är strikt nödvändigt för tillämpningen av denna artikel och får inte utnyttjas för något annat ändamål.

 

3. Hemstaten får också, i god tid och på lämpligt sätt, lämna bosättningsstaten alla upplysningar som är nödvändiga för tillämpningen av denna artikel.”

Motivering

Ändringsförslaget ställer bestämmelserna om rösträtt i linje med bestämmelserna om valbarhet och utgår från samma resonemang som ändringsförslag 16.

Ändringsförslag 20

ARTIKEL 1, LED 3, LED -A (nytt)

Artikel 10, punkt 1, led b (direktiv 93/109/EG)

 

(-a) led b i punkt 1 skall ersättas med följande:

 

”(b) i tillämpliga fall, att han eller hon kandiderar vid val till Europaparlamentet i en annan medlemsstat, och”

Motivering

Om direktivet inte längre förbjuder dubbla kandidaturer bör detta framgå klart och tydligt.

Ändringsförslag 21

ARTIKEL 1, LED 3, LED A

Artikel 10, punkt 1, led d (direktiv 93/109/EG)

(d) att hans eller hennes valbarhet inte har gått förlorad i hemstaten.”

utgår

Motivering

I linje med ändringen ovan.

Ändringsförslag 22

ARTIKEL 1, LED 3, LED C

Artikel 10, punkt 3 (direktiv 93/109/EG)

(c) Punkt 3 skall omnumreras till punkt 2.

(c) Punkt 3 skall omnumreras till punkt 2 och ändras enligt följande:

 

”Bosättningsstaten får även kräva att valbara medborgare i gemenskapen uppvisar en giltig identitetshandling. Den får även kräva att de anger vilket datum de förvärvade medborgarskap i en medlemsstat samt huruvida de har förlorat sin valbarhet i hemstaten.”

Motivering

I linje med ändringsförslag 21.

Ändringsförslag 23

ARTIKEL 1, LED 4

Artikel 13, punkt 1 (direktiv 93/109/EG)

1. Bosättningsstaten skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att sådana oriktigheter i en försäkran enligt artikel 9.2 eller 10.1 som medför att skyldigheter enligt detta direktiv åsidosätts medför effektiva, proportionella och avskräckande påföljder.

1. Bosättningsstaten skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att oriktigheter i en försäkran enligt artikel 9.2 eller 10.1 medför effektiva, proportionella och avskräckande påföljder.

Motivering

I kommissionens förslag ger ordalydelsen i denna bestämmelse intrycket att direktivet innebär direkta skyldigheter för unionsmedborgare. Så är inte fallet, och kan heller inte vara det.

 • [1]  Ännu ej offentliggjort i EUT.
 • [2]  Valet till Europaparlamentet 2004, Rapport från kommissionen om unionsmedborgarnas deltagande i bosättningsstaten (direktiv 93/109/EG) och om valarrangemangen (beslut 76/787/EG, ändrat genom beslut 2002/772/EG, Euratom).
 • [3]  EGT L 278, 8.10.1976, s.5.
 • [4]  EUT L 297, 15.11.2003, s. 1.
 • [5]  EGT C 364, 18.12.2000, s. 1.

MOTIVERING

Kommissionen har utarbetat ett förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 93/109/EG av den 6 november 1993 med avseende på vissa närmare bestämmelser för rösträtt och valbarhet vid val till Europaparlamentet för unionsmedborgare som är bosatta i en medlemsstat där de inte är medborgare.

Förslaget utarbetades på grundval av en värdering av de praktiska erfarenheterna från tidigare val, i första hand 2004 års val som var föremål för en noggrann utredning. Resultaten från denna utredning presenteras i kommissionens meddelande KOM(2006)0790 av den 12 december 2006 och i ytterligare tre handlingar (SEK(2006)1645, 1646 och 1647).

Enligt artikel 19.2 i EG-fördraget skall parlamentet endast höras om detta förslag, och rådets beslut därom måste vara enhälligt.

Bakgrund

Artikel 8 i 1976 års akt om direktval till Europaparlamentet anger att ”om inte annat följer av bestämmelserna i denna akt skall valförfarandet i varje medlemsstat genomföras enligt de nationella bestämmelserna”.

Artikel 9 i samma akt anger att ”vid val av ledamöter av Europaparlamentet får ingen rösta mer än en gång”. Det finns ingen motsvarande bestämmelse beträffande valbarhet.

Med Maastrichtfördraget infördes unionsmedborgarskap med rösträtt. Med de ändringar som infördes genom Maastrichtfördraget lyder artikel 19.2 i EG-fördraget enligt följande:

”Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 190.4 [enhetlig ordning för val] och de bestämmelser som har antagits för att genomföra denna, skall varje unionsmedborgare som är bosatt i en medlemsstat där han inte är medborgare ha rösträtt och vara valbar vid val till Europaparlamentet i den medlemsstat där han är bosatt, på samma villkor som medborgarna i den staten. Denna rätt får utövas om inte annat följer av de närmare bestämmelser som rådet antar genom enhälligt beslut på förslag av kommissionen och efter att ha hört Europaparlamentet; dessa bestämmelser kan föreskriva undantag om det är motiverat med hänsyn till särskilda problem i en medlemsstat.” [Text i fet stil markerad av författaren.]

Det bör noteras att fördraget ger rösträtt till medborgare bosatta i en medlemsstat där de inte är medborgare utan att de därmed förlorar samma rätt i sin hemstat. Med andra ord ger fördraget unionsmedborgarna helt nya medborgerliga rättigheter snarare än ersätter gällande rättigheter.

Medborgarnas rösträtt har sedermera befäst ytterligare genom stadgan om grundläggande rättigheter och i fördraget om upprättande av en konstitution för Europa.[1] Parlamentet har alltid förespråkat en utvidgning av dessa rättigheter.[2]

1993 års direktiv

Som följd av Maastrichtfördraget försökte lagstiftarna fastställa närmare bestämmelser i syfte att ”att avskaffa det medborgarskapskrav som för närvarande måste vara uppfyllt i de flesta medlemsstater för att dessa rättigheter skall kunna utövas”.[3] Direktiv 93/109/EG som på behörigt vis respekterar subsidiaritetsprincipen och proportionalitetsprincipen, kom inte i närheten av att harmonisera de nationella valsystemen. På grundval av direktivet försökte man dock att ge direktivet en snäv tolkning genom att fläta samman två rättigheter – rösträtten och valbarheten – samtidigt som man försökte respektera medborgarnas rätt att fritt välja var de vill utöva sin rösträtt.

Vad gäller rätten att upptas i röstlängder står det många människor fritt att låta sig registreras som röstberättigade i olika valkretsar i såväl hemstaten som andra medlemsstater. Genom lagstiftningen försökte man se till att medborgare, trots att de är upptagna i mer än en röstlängd, endast röstar en gång. Samma tillvägagångssätt gällde för valbarhet.

År 1993 infördes ett komplicerat system för informationsutbyte som innebär att (i) medborgare som önskar bli upptagna i röstlängd måste, efter att ha uppvisat identitetshandlingar och uppehållstillstånd, avge en försäkran om att de kommer att utöva sin rösträtt och valbarhet i endast en medlemsstat samt, om de önskar utöva sin valbarhet, officiellt intyg från en behörig myndighet i hemstaten om att de inte har förlorat denna; (ii) myndigheterna i bosättningsstaten måste kontrollera om den enskilda medborgaren har förlorat sina valrättigheter i hemstaten, och under alla omständigheter meddela hemstaten om dennes identitet när denne har upptagits i röstlängden och är valbar i bosättningsstaten; (iii) myndigheterna i hemstaten skall se till att medborgaren i fråga inte utövar sin rösträtt eller valbarhet i hemstaten.

Problem

Praktiska erfarenheter visar att den administrativa proceduren för att säkra det nödvändiga informationsutbytet är för besvärligt för att kunna fungera effektivt eller för att bli mer effektivt med tiden. I synnerhet kravet på att avge en försäkran om valbarhet har för de flesta medlemsstater visat sig utgöra ett oöverstigligt hinder. Det råder uppenbarligen fortfarande stora skillnader mellan EU:s 27 medlemsstater när det gäller den nationella och/eller decentraliserade och lokala tillsynen av hur vallagen tillämpas. Lika uppenbart är att det skulle vara mycket tidskrävande, dyrt och besvärligt att samordna denna nationella praxis på det sätt som kommissionen vill. Identifieringen av behöriga myndigheter, formateringen av uppgifter, avsaknaden av tidsfrister och transkribering reser alla specifika problem.

Som bekant har deltagandet i Europaparlamentsval sjunkit stadigt från 63 procent 1979 till under 46 procent 2004. Även om det är svårt att få fram exakta uppgifter verkar det som om mycket få EU-medborgare är upptagna i röstlängder utanför sina hemstater. Endast 57 utländska unionsmedborgare ställde upp i valet 2004.[4] Med sin undersökning har kommissionen inte desto mindre funnit en gradvis ökning i antalet människor som önskar utnyttja sin rösträtt utanför sin hemstat.[5] Med befolkningens ökade mobilitet efter utvidgningen 2004 kan vi förvänta oss att denna trend fortsätter.

En av orsakerna till det låga valdeltagandet hittills är att utländska medborgare inte uppmuntras till – och i vissa tillfällen in ens har tillstånd – att gå med i politiska partier i bosättningsstaten. Kommissionen är med rätta bekymrad över denna situation, och parlamentet bör uppmuntra till att ytterligare insatser görs för att informera utländska medborgare om deras valrättigheter (enligt artikel 12 i direktiv 93/109/EG). De politiska partierna bör välkomna all EU-medborgare oavsett deras nationella tillhörighet.

Politiska partier på Europanivå har ett särskilt ansvar att uppmuntra EU:s medborgare att engagera sig aktivt i EU:s politiska processer.

Föreslagna ändringar

Efter att ha genomfört en undersökning av 2004 års val, och efter att ha förhört sig på många håll, konstaterade kommissionen att det finns väldigt få fall av dubbel röstning vid val till Europaparlamentet.[6] Den övervägde ett antal olika möjligheter, varav en var att behålla det nuvarande systemet med dess negativa inverkan på antalet människor som väljer att utöva de valrättigheter i vidare mening som följer av deras unionsmedborgarskap.

Kommissionen föreslår därför en rad åtgärder för att förenkla proceduren och minska bördan för medborgarna och valmyndigheterna. Den föreslår att man skrotar det nuvarande systemet för informationsutbyte men behåller försäkran om att inte rösta eller kandidera två gånger vid samma val, samt att man utvidgar den efterföljande kontrollen och inför strängare påföljder för regelbrott. Det särskilda intyget om valbarhet skulle också avskaffas. Föredraganden anser att parlamentet bör välkomna dessa tekniska förslag utan förbehåll.

Parlamentet bör även välkomna avsikten att införa dessa ändringar före valet 2009 liksom en översynsbestämmelse som skall gälla efter valet, samt kravet för nya medlemsstater att hålla kommissionen underrättad om införlivandet av direktivet i den nationella lagstiftningen. Parlamentet bör insistera på att kommissionen håller det helt och fullt underrättat om hur det går med införlivandet.

Parlamentets målsättningar

Även om parlamentet inte har något att invända mot den tekniska substansen i de föreslagna ändringarna återstår fortfarande frågan om hur primärrätten skall tolkas. Föredraganden anser att den nuvarande tolkningen är alltför snäv när det gäller valbarhet i en annan medlemsstat än hemstaten. Problemet är särskilt aktuellt för kandidater med dubbelt medborgarskap.

Parlamentet har ett intresse i att se till att så många människor som möjligt utövar sina valrättigheter i mesta möjliga mån. Det är önskvärt, i en tid då medborgarnas mobilitet inom EU ökar, att göra valrättigheterna så portabla som möjligt inom den inre politiska marknaden.

Föredraganden erinrar om att 1976 års akt innehåller ett förbud mot dubbel röstning (artikel 9). Den förbjuder dock inte kandidatur i mer än en valkrets. Frågan om kandidatur förblir därmed föremål för den nationella lagstiftningen (artikel 8).

De ”närmare bestämmelser” som föreskrivs i artikel 19.2 i detta direktiv får endast omfatta vad som är absolut nödvändigt för att se till att de två rättigheterna – rösträtt och valbarhet i en annan medlemsstat än hemstaten – kan utövas. Detta inbegriper åtgärder från medlemsstaternas sida för att se till att lagen efterlevs. Rådet kan dock inte införa nya villkor för valbarhet på EU-nivå som går utöver de som anges i den nationella lagstiftningen.

Direktiv 93/109 är därmed oproportionerlig i minst tre avseenden

För det första, enligt artikel 3 b kan en medborgare avge sin röst eller ställa upp i val ”om han eller hon inte har förlorat sin rätt enligt artikel 6 eller 7”. Artikel 7 ålägger bosättningsstaten att hindra medborgaren från att rösta om det visar sig att personen i fråga har förlorat denna rättighet ”genom ett civilrättsligt eller straffrättsligt beslut ” i hemstaten. Bosättningsstaten skall vidta sådana förebyggande åtgärder oavsett om personen i fråga, i enlighet med den egna nationella lagstiftningen, skulle ha förlorat sin rösträtt för samma lagöverträdelse och på samma sätt. Bosättningsstaten har inte själv rätt att avgöra från fall till fall utifrån den egna lagstiftningen. Det kan därför finnas tillfällen då en medborgare straffas orimligt hårt, eller utsätts för diskriminering, på grund av hans eller hennes nationalitet.

Vidare, enligt artikel 6.1 kan unionsmedborgare hindras från att ställa upp i val om de har förlorat sin valbarhet ”enligt bosättningsstatens eller hemstatens lagstiftning”. Detta föranleder samma kritik som ovan vad gäller rösträtten.

Det är intressant att detta generella förbud endast gäller för val till Europaparlamentet. När det gäller kommunval får bosättningsstaten själv avgöra vad som skall gälla: ”... får föreskriva ... inte skall få utöva ...”.[7]

Slutligen, och i uppenbar strid mot 1976 års akt, slås det kategoriskt fast i artikel 4 att ”ingen får kandidera i mer än en medlemsstat vid samma val.” Ett sådant förbud går utöver vad som är absolut nödvändigt för att se till att en unionsmedborgare uppfyller samma villkor för rösträtt och valbarhet ”som enligt den statens lagstiftning gäller för de egna medborgarna” (artikel 3 b). Detta förbud är oproportionerligt eftersom en medlemsstat mycket väl kan avgöra att dubbel kandidatur inte alls strider mot den egna lagstiftningen. Faktiskt tillåter ett flertal medlemsstater att medborgare ställe upp till val i mer än en valkrest vid val i den egna staten. (Naturligtvis tillkommer det sedan kandidater som valts i mer än en valkrets att avgöra vilken krets han eller hon skall representera i Parlamentet.)

I korthet, parlamentet bör därför ställa följande två frågor när det hörs om detta direktiv:

1. Varför måste förlorad rösträtt eller valbarhet i en medlemsstat automatiskt innebära motsvarande förlust i en annan medlemsstat?

2. Varför skulle en kandidat inte kunna vara valbar i mer än medlemsstat samtidigt?

 • [1]  Artikel 39 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna och artikel II-99 i Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa.
 • [2]  Ändringsförslag 3 i yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor, antagen som förslag till ändring av skäl 1, ger belägg för detta.
 • [3]  Skäl 4 i rådets direktiv 93/109/EG.
 • [4]  Av sammanlagt 8974 kandidater.
 • [5]  Kommissionens preliminära uppgifter ger vid handen att antalet fördubblats mellan 1994 och 2004.
 • [6]  Faktiskt utgör det låga antal medborgare som röstar en gång ett större problem än risken att de röstar två (eller fler) gånger.
 • [7]  Artikel 5.1 i rådets direktiv 94/80/EG av den 19 december 1994 om närmare bestämmelser för rösträtt och valbarhet vid kommunala val för unionsmedborgare som är bosatta i en medlemsstat där de inte är medborgare, EGT L 368, 31.12.1994, s. 38.

YTTRANDE från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (6.6.2007)

till utskottet för konstitutionella frågor

över förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 93/109/EG av den 6 december 1993 med avseende på vissa närmare bestämmelser för rösträtt och valbarhet vid val till Europaparlamentet för unionsmedborgare som är bosatta i en medlemsstat där de inte är medborgare
(KOM(2006)0791 – C6‑0066/2007 – 2006/0277(CNS))

Föredragande: Ignasi Guardans Cambó

KORTFATTAD MOTIVERING

I. Bakgrund till kommissionens förslag

Enligt artikel 19 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen skall ”varje unionsmedborgare som är bosatt i en medlemsstat där han inte är medborgare ha rösträtt och vara valbar vid val till Europaparlamentet i den medlemsstat där han är bosatt, på samma villkor som medborgarna i den staten”. Närmare bestämmelser för rösträtt och valbarhet anges i direktiv 93/109/EG.

Detta direktiv har bland annat som mål att se till att alla unionsmedborgare kan delta i valen till Europaparlamentet, att uppmuntra alla unionsmedborgare att delta i valen och att garantera att unionsmedborgare som är bosatta i en medlemsstat där de inte är medborgare har samma valrättigheter som medborgarna i det landet[1].

I direktivet anges att ingen medborgare får rösta mer än en gång eller kandidera i mer än en medlemsstat vid samma val (artikel 4 i direktivet)[2].

Mot bakgrund av erfarenheterna från valen till Europaparlamentet i juni 2004 ansåg kommissionen emellertid att bestämmelserna kunde förenklas och har därför lagt fram detta förslag till direktiv. Kommissionen föreslår att man bör slopa kravet på informationsutbyte mellan medlemsstaterna (artikel 13), skärpa påföljderna vid oriktig försäkran (artikel 13) och slopa kravet på intyg om valbarhet vid kandidatur (artiklarna 6 och 10).

II. Direktivets räckvidd

Direktivet gäller endast för unionsmedborgare som är bosatta i en medlemsstat där de inte är medborgare.

Således behandlas inte frågorna om

– dubbelt medborgarskap och

– tredjelandsmedborgare.

1. Dubbelt medborgarskap

I sitt meddelande om valet till Europaparlamentet 2004[3] nämner kommissionen de problem som kan uppstå vid dubbelt eller flerdubbelt medborgarskap (i flera medlemsstater). Det finns i sådana fall inget sätt att garantera att en medborgare inte röstar mer än en gång, även om detta strider mot artikel 8 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av företrädare i Europaparlamentet.

Frågan faller inte inom tillämpningsområdet för direktiv 93/109/EG, men eftersom den nuvarande situationen kan leda till dubbel röstning bör kommissionen undersöka hur man kan undvika detta.

2. Tredjelandsmedborgare.

Direktivet gäller bara unionsmedborgare och innehåller således inga bestämmelser om tredjelandsmedborgares eventuella deltagande i val till Europaparlamentet. Den senaste utvecklingen i EG-domstolens rättspraxis på detta område förtjänar dock att nämnas. Domstolen ombads besvara frågan om huruvida en medlemsstat har skäl att ge tredjelandsmedborgare rösträtt i val till Europaparlamentet, till exempel medborgare i Samväldet som uppfyller vissa kriterier (”qualifying Commonwealth citizens”) och är bosatta på EU:s territorium, exempelvis i Gibraltar.

Domstolen erinrar i sin dom av den 12 september 2006[4] om att varken artikel 190 i EG‑fördraget eller 1976 års akt uttryckligen och exakt anger vem som har rösträtt och är valbar vid val till Europaparlamentet[5], medan artikel 8 i 1976 års akt anger att valförfarandet i varje medlemsstat skall följa de nationella bestämmelserna[6]. Domstolen konstaterar att varje medlemsstat är ”behörig att fastställa vem som har rösträtt och är valbar vid val till Europaparlamentet, varvid medlemsstaterna dock är skyldiga att iaktta gemenskapsrätten. Artiklarna 189 EG, 190 EG, 17 EG och 19 EG utgör inte hinder för att medlemsstaterna tillerkänner vissa personer som har nära anknytning till dessa stater, utöver statens egna medborgare och unionsmedborgare som är bosatta inom dess territorium, sådan rösträtt och valbarhet”. I domen understryks alltså att tredjelandsmedborgare kan ha rätt att rösta och kandidera i val till Europaparlamentet men att det är upp till medlemsstaterna att besluta om de skall beviljas dessa rättigheter eller inte.

III. Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden stöder kommissionens mål att förenkla för EU-medborgare som vill rösta eller kandidera i den medlemsstat där de är bosatta.

Direktivet behövs eftersom det bidrar till att skapa en europeisk politisk gemenskap. Det rådande politiska läget inom EU betyder tyvärr att det är omöjligt att inrätta ett gemensamt valsystem. Det vore dock önskvärt att kommissionen efter valet till Europaparlamentet 2009 lade fram ett förslag till ett gemensamt valsystem som rådet och parlamentet då kunde ta ställning till.

Föredragandens övriga ändringsförslag syftar till att garantera att samma bestämmelser för rösträtt och valbarhet gäller för alla unionsmedborgare som röstar i en viss medlemsstat där de är bosatta (oavsett om de är medborgare där eller inte) och till att underlätta genomförandet av direktivet.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar utskottet för konstitutionella frågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslag[7]Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1

SKÄL -1A (nytt)

 

(-1a) Det måste garanteras på ett effektivt och genomförbart sätt att unionsmedborgare som är bosatta i en medlemsstat där de inte är medborgare kan utöva alla sina politiska rättigheter, framför allt rösträtt och rätten att kandidera i val till Europaparlamentet i bosättningslandet.

Ändringsförslag 2

SKÄL -1B (nytt)

 

(-1b) Det är beklagligt att valet till Europaparlamentet inte är ett verkligt EU‑val utan sker inom 27 olika valsystem eftersom en gemensam vallag saknas, något som tyvärr inte kan åtgärdas på grund av det rådande politiska klimatet.

Ändringsförslag 3

SKÄL 1

(1) Kommissionens rapport om tillämpningen vid valet till Europaparlamentet 2004 av rådets direktiv 93/109/EG om fastställande av närmare bestämmelser för rösträtt och valbarhet vid val till Europaparlamentet för unionsmedborgare som är bosatta i en medlemsstat där de inte är medborgare har visat att vissa bestämmelser i direktivet behöver ändras.

(1) Kommissionens rapport om tillämpningen vid valet till Europaparlamentet 2004 av rådets direktiv 93/109/EG om fastställande av närmare bestämmelser för rösträtt och valbarhet vid val till Europaparlamentet för unionsmedborgare som är bosatta i en medlemsstat där de inte är medborgare har visat att vissa bestämmelser i direktivet behöver ändras. Genom unionsmedborgarskap garanteras alla EU‑medborgare samma rättigheter, oavsett om de föddes i eller är bosatta inom EU eller i ett tredjeland. Gemenskapsinstitutionerna måste därför vara vaksamma och se till att unionsmedborgare bosatta i ett tredjeland har möjlighet att utöva sin rösträtt vid val till Europaparlamentet.

Ändringsförslag 4

SKÄL 2A (nytt)

 

(2a) Detta direktiv berör inte – och bestämmelserna i direktivet har inte någon inverkan på – en medlemsstats interna lagstiftning om eventuell rösträtt och valbarhet för

 

a) tredjelandsmedborgare som är bosatta i medlemsstaten i fråga,

 

b) de av medlemsstatens medborgare som är bosatta i tredjeländer,

 

c) statslösa personer och andra personer som inte är medborgare i något land men som är varaktigt bosatta i en medlemsstat.

Ändringsförslag 5

ARTIKEL 1, LED 1A (nytt)
Artikel 3 (direktiv 93/109/EG)

 

(1a) Artikel 3 skall ersättas med följande:

 

”Artikel 3

 

Den som på referensdagen

 

a) är unionsmedborgare enligt artikel 8.1 andra stycket i fördraget,

 

b) inte är medborgare i bosättningsstaten men som uppfyller de villkor för rösträtt och valbarhet som enligt den statens lagstiftning gäller för de egna medborgarna

 

skall i bosättningsstaten ha rösträtt vid Europaparlamentsval och vara valbar till Europaparlamentet enligt samma valregler som bosättningsstatens egna medborgare, om han eller hon inte har förlorat sin rätt enligt artikel 6 eller 7.

 

I fall då medborgare i bosättningsstaten måste ha varit medborgare under en viss tid för att vara valbara, skall unionsmedborgare anses uppfylla detta krav, om de varit medborgare i en medlemsstat under den tiden.”

Motivering

Väljare från övriga medlemsstater bör kunna rösta på samma sätt (röstning på distans, röstning genom fullmakt osv.) som medborgarna i den medlemsstat där de är bosatta.

Ändringsförslag 6

ARTIKEL 1, LED 2, LED B
Artikel 6, punkt 3 (direktiv 93/109/EG)

3. Vid tillämpning av punkt 2 skall bosättningsstaten anmäla den försäkran som avses i artikel 10.1 till hemstaten. För det ändamålet skall hemstaten i god tid och på lämpligt sätt lämna de upplysningar av betydelse som normalt finns tillgängliga; dessa upplysningar får endast omfatta det som är strikt nödvändigt för tillämpningen av denna artikel och får inte utnyttjas för något annat ändamål. Om upplysningarna visar att försäkran innehåller oriktiga uppgifter, skall bosättningsstaten vidta lämpliga åtgärder för att hindra att personen i fråga kandiderar.

3. Vid tillämpning av punkt 2 skall bosättningsstaten anmäla den försäkran som avses i artikel 10.1 till hemstaten genom att översända det formulär som avses i artikel 10.2. För det ändamålet skall hemstaten i god tid och på lämpligt sätt lämna de upplysningar av betydelse som normalt finns tillgängliga; dessa upplysningar får endast omfatta det som är strikt nödvändigt för tillämpningen av denna artikel och får inte utnyttjas för något annat ändamål. Om upplysningarna visar att försäkran innehåller oriktiga uppgifter, skall bosättningsstaten vidta lämpliga åtgärder för att hindra att personen i fråga kandiderar.

Motivering

Den formella försäkran som avses i artikel 10 skall skickas till hemstaten. Det blir enklare för medlemsstaterna att behandla dessa försäkringar om alla har samma format.

Ändringsförslag 7

ARTIKEL 1, LED 3, LEDEN B och C
Artikel 10, punkterna 2 och 3 (direktiv 93/109/EG)

(b) Punkt 2 skall utgå.

(b) Punkt 2 skall ersättas med följande:

 

”Den formella försäkran lämnas på formuläret i bilaga I.”

(c) Punkt 3 skall omnumreras till punkt 2.

 

Motivering

Den formella försäkran som avses i artikel 10 skall skickas till hemstaten. Det blir enklare för medlemsstaterna att behandla dessa försäkringar om alla har samma format.

Ändringsförslag 8

ARTIKEL 1, LED 3A (nytt)
Artikel 12 (direktiv 93/109/EG)

 

(3a) I artikel 12 skall följande läggas till:

 

”Samma röstregler som för landets medborgare skall gälla för unionsmedborgare som är bosatta i en medlemsstat där de inte är medborgare.”

Motivering

Väljare från övriga medlemsstater bör kunna rösta på samma sätt (röstning på distans, röstning genom fullmakt osv.) som medborgarna i den medlemsstat där de är bosatta.

Ändringsförslag 9

ARTIKEL 1, LED 4A (nytt)
Artikel 15a (ny) (direktiv 93/109/EG)

 

(4a) Följande artikel skall införas i kapitel IV:

 

Artikel 15a

 

”Medlemsstaterna skall inom sex månader från det att detta direktiv trätt i kraft meddela kommissionen vilken valmyndighet som ansvarar för att kraven i direktivet uppfylls. Kommissionen skall vidarebefordra dessa uppgifter till samtliga medlemsstater.”

Ändringsförslag 10

ARTIKEL 1, LED 5
Artikel 16 (direktiv 93/109/EG)

På grundval av uppgifter från medlemsstaterna skall kommissionen utarbeta en rapport om tillämpningen av detta direktiv vid valet till Europaparlamentet 2009 som skall överlämnas till Europaparlamentet och rådet tillsammans med eventuella förslag till ändring av direktivet. Tillämpningen särskilt av artiklarna 4 och 13 skall undersökas i rapporten.

På grundval av uppgifter från medlemsstaterna skall kommissionen utarbeta en rapport om tillämpningen av detta direktiv vid valet till Europaparlamentet 2009 som skall överlämnas till Europaparlamentet och rådet. Mot bakgrund av denna information skall kommissionen utarbeta ett förslag till ett gemensamt valsystem för valet till Europaparlamentet 2014.

För tillämpningen av första stycket skall medlemsstaterna samarbeta sinsemellan för att genomföra eftervalskontroller av den eventuella förekomsten av dubbel röstning och dubbla kandidaturer; kontrollerna och inspektionerna får koncentreras till de situationer där det är störst sannolikhet för dubbel röstning och dubbla kandidaturer.

Medlemsstaterna skall samarbeta sinsemellan för att genomföra eftervalskontroller av den eventuella förekomsten av dubbel röstning och dubbla kandidaturer; kontrollerna och inspektionerna får koncentreras till de situationer där det är störst sannolikhet för dubbel röstning och dubbla kandidaturer.

Ändringsförslag 11

ARTIKEL 1, LED 5A (nytt)
Bilaga 1 (ny) (direktiv 93/109/EG)

 

(5a) Följande bilaga 1 skall läggas till:

Formulär för formell försäkran när unionsmedborgare bosatta i en medlemsstat där de inte är medborgare vill kandidera i val till Europaparlamentet

Bosättningsstat: ______________

Hemstat: ______________

 

 

Försäkran om valbarhet från kandidat

som ställer upp i val till Europaparlamentet i en medlemsstat där

han eller hon inte är medborgare

__________________

Uppgifter om den kandiderande

 

Efternamn:______________

Förnamn:______________

Födelsedatum: ______________

Födelseort: ______________

Nationalitet:______________

ID-kortsnummer/passnummer: ______________ Utfärdat den ___________ i ___________

 

Adress i bosättningsstaten:

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

 

Följande försäkras på heder och samvete:

 

Jag kandiderar inte i valet till Europaparlamentet i någon annan medlemsstat än ovan angivna bosättningsstat.

 

Jag har inte förlorat min valbarhet i den medlemsstat jag ovan angett som min hemstat.

 

Jag var senast upptagen i röstlängden i __________________ (hemstatens namn):

__________________________________________

 

Jag är medveten om att jag kan straffas enligt lagstiftningen i min bosättningsstat om jag lämnar oriktiga uppgifter i denna försäkran.

 

Ort:_______________ Datum: _______________

 

Namnteckning:

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Ändring av direktiv 93/109/EG: rösträtt och valbarhet vid val till Europaparlamentet för unionsmedborgare som är bosatta i en medlemsstat där de inte är medborgare

Referensnummer

KOM(2006)0791 - C6-0066/2007 - 2006/0277(CNS)

Ansvarigt utskott

AFCO

Yttrande

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

13.3.2007

 

 

 

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Ignasi Guardans Cambó

20.3.2007

 

 

Behandling i utskott

8.5.2007

5.6.2007

 

 

Antagande

5.6.2007

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

38

0

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Alexander Alvaro, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giusto Catania, Carlos Coelho, Fausto Correia, Elly de Groen-Kouwenhoven, Panayiotis Demetriou, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Dan Mihalache, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Martine Roure, Inger Segelström, Károly Ferenc Szabó, Adina-Ioana Vălean, Manfred Weber

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Simon Busuttil, Gérard Deprez, Ignasi Guardans Cambó, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Bogdan Klich, Jean Lambert, Marianne Mikko, Hubert Pirker, Rainer Wieland

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Aloyzas Sakalas

 • [1]  SEK(2006)1647.
 • [2]  Jfr även artikel 8 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av företrädare i Europaparlamentet.
 • [3]  KOM(2006)0790.
 • [4]  Mål C-145/04, Konungariket Spanien mot Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland.
 • [5]  Punkt 70 i domen.
 • [6]  Punkt 69 i domen.
 • [7]  Ännu ej offentliggjort i EUT.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Ändring av direktiv 93/109/EG: rösträtt och valbarhet vid val till Europaparlamentet för unionsmedborgare som är bosatta i en medlemsstat där de inte är medborgare

Referensnummer

KOM(2006)0791 – C6-0066/2007 – 2006/0277(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

14.2.2007

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFCO

13.3.2007

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

13.3.2007

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Andrew Duff

1.3.2007

 

 

Behandling i utskott

20.3.2007

2.5.2007

26.6.2007

 

Antagande

26.6.2007

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

14

2

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jim Allister, Enrique Barón Crespo, Richard Corbett, Andrew Duff, Bronisław Geremek, Íñigo Méndez de Vigo, Johannes Voggenhuber, Dushana Panayotova Zdravkova

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Elmar Brok, Carlos Carnero González, Roger Helmer, Iliana Malinova Iotova, Gérard Onesta, Georgios Papastamkos, Bogdan Pęk, György Schöpflin, Alexander Stubb

Ingivande

29.6.2007