ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά τον προσδιορισμό και τον χαρακτηρισμό της Ευρωπαϊκής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας, και σχετικά με την αξιολόγηση της ανάγκης για βελτίωση της προστασίας της

2.7.2007 - (COM(2006)0787 – C6‑0053/2007 –2006/0276 (CNS)) - *

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Εισηγήτρια: Jeanine Hennis-Plasschaert

Διαδικασία : 2006/0276(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0270/2007
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0270/2007
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά τον προσδιορισμό και τον χαρακτηρισμό της Ευρωπαϊκής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας, και σχετικά με την αξιολόγηση της ανάγκης για βελτίωση της προστασίας της

(COM (2006)0787 – C6‑0053/2007 –2006/0276 (CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM (2006)0787),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 308 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6‑0053/2007),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 1-2 Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με τις αρχές ενός Ευρωπαϊκού Προγράμματος Υποδομών Ζωτικής Σημασίας,

–   έχοντας υπόψη τη σύστασή του, της 7ης Ιουνίου 2005, προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο, σχετικά με την προστασία των υποδομών ζωτικής σημασίας στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας[1],

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A6‑0270/2007),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κινηθεί η διαδικασία συνεννόησης, που προβλέπεται από την κοινή δήλωση της 4ης Μαρτίου 1975, σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

5.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η ΕπιτροπήΤροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1

Τίτλος

Οδηγία του Συμβουλίου σχετικά με τον προσδιορισμό και τον χαρακτηρισμό της Ευρωπαϊκής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας, και σχετικά με την αξιολόγηση της ανάγκης για βελτίωση της προστασίας της

Οδηγία του Συμβουλίου σχετικά με τον προσδιορισμό και τον χαρακτηρισμό τομέων προτεραιότητας με Ευρωπαϊκή Υποδομή Ζωτικής Σημασίας, και σχετικά με την αξιολόγηση της ανάγκης για βελτίωση της προστασίας της

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να γνωστοποιούν στην Επιτροπή τη συγκεκριμένη υποδομή ζωτικής σημασίας. Αυτό θα ήταν αντίθετο με τα εθνικά συμφέροντα ασφαλείας. Ένας ευρωπαϊκός κατάλογος υποδομών ζωτικής σημασίας δεν πρέπει να υπάρχει σε αυτή την συγκεντρωτική μορφή.

Τροπολογία 2

Αιτιολογική σκέψη 2

(2) Στις 17 Νοεμβρίου 2005, η Επιτροπή εξέδωσε πράσινη βίβλο σχετικά με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Προστασίας της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας (ΕΠΠΥΖΣ), η οποία περιελάμβανε επιλογές πολιτικής για την εκπόνηση του εν λόγω προγράμματος και του Δικτύου Πληροφοριών Προειδοποίησης Υποδομής Ζωτικής Σημασίας (ΔΠΠΥΖΣ). Από τα σχόλια που ελήφθησαν σχετικά με την εν λόγω πράσινη βίβλο προκύπτει σαφώς η ανάγκη σύστασης ενός κοινοτικού πλαισίου για την Προστασία της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας (ΠΥΖΣ). Η ανάγκη αύξησης των δυνατοτήτων προστασίας της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας στην Ευρώπη και περιορισμού των τρωτών σημείων των έργων Υποδομής Ζωτικής Σημασίας αναγνωρίσθηκε. Εδόθη δε έμφαση στη σπουδαιότητα της αρχής της επικουρικότητας και στον διάλογο των εμπλεκομένων παραγόντων.

(2) Στις 17 Νοεμβρίου 2005, η Επιτροπή εξέδωσε πράσινη βίβλο σχετικά με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Προστασίας της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας (ΕΠΠΥΖΣ), η οποία περιελάμβανε επιλογές πολιτικής για την εκπόνηση του εν λόγω προγράμματος και του Δικτύου Πληροφοριών Προειδοποίησης Υποδομής Ζωτικής Σημασίας (ΔΠΠΥΖΣ). Από τα σχόλια που ελήφθησαν σχετικά με την εν λόγω πράσινη βίβλο επισημαίνεται η ενδεχόμενη προστιθέμενη αξία ενός κοινοτικού πλαισίου για την Προστασία της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας (ΠΥΖΣ). Η ανάγκη αύξησης των δυνατοτήτων προστασίας της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας στην Ευρώπη και περιορισμού των τρωτών σημείων των έργων Υποδομής Ζωτικής Σημασίας αναγνωρίσθηκε. Εδόθη δε έμφαση στη σπουδαιότητα των κομβικών αρχών της επικουρικότητας, της αναλογικότητας και της συμπληρωματικότητας,, καθώς και στον διάλογο των εμπλεκομένων παραγόντων.

Αιτιολόγηση

Ανταποκρίνεται καλύτερα στην αλήθεια.

Τροπολογία 3

Αιτιολογική σκέψη 3

(3)       Τον Δεκέμβριο του 2005, το Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων κάλεσε την Επιτροπή να παρουσιάσει πρόταση για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Προστασίας της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας (ΕΠΠΥΖΣ) και αποφάσισε ότι αυτό θα έπρεπε να βασισθεί σε μια προσέγγιση ως προς όλους τους κινδύνους, με αντιμετώπιση κατά προτεραιότητα των τρομοκρατικών απειλών. Στο πλαίσιο της προσέγγισης αυτής, οι ανθρωπογενείς και οι τεχνολογικές απειλές καθώς και οι φυσικές καταστροφές θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στην Προστασία της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας, αλλά η προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στις τρομοκρατικές απειλές. Εάν το επίπεδο των μέτρων προστασίας έναντι μιας απειλής υψηλού επιπέδου κριθεί κατάλληλο για έναν τομέα Υποδομής Ζωτικής Σημασίας, οι εμπλεκόμενοι παράγοντες θα πρέπει να εστιάσουν την προσοχή τους σε άλλες απειλές όπου εξακολουθούν να υπάρχουν τρωτά σημεία.

(3)       Τον Δεκέμβριο του 2005, το Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων κάλεσε την Επιτροπή να παρουσιάσει πρόταση για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Προστασίας της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας (ΕΠΠΥΖΣ) και αποφάσισε ότι αυτό θα έπρεπε να βασισθεί σε μια προσέγγιση ως προς όλους τους κινδύνους, με αντιμετώπιση κατά προτεραιότητα των τρομοκρατικών απειλών. Στο πλαίσιο της προσέγγισης αυτής, οι ανθρωπογενείς και οι τεχνολογικές απειλές καθώς και οι φυσικές καταστροφές θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στην Προστασία της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας ενώ θα πρέπει να καταγραφούν και οι δομικής αιτιολογίας απειλές. Ωστόσο, η προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στις τρομοκρατικές απειλές.

Τροπολογία 4

Αιτιολογική σκέψη 4

(4) Η πρωταρχική ευθύνη για την Προστασία της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας ανήκει αυτή τη στιγμή στα κράτη μέλη και στους κύριους/διαχειριστές των έργων Υποδομής Ζωτικής Σημασίας. Τούτο δεν θα πρέπει να αλλάξει.

(4) Η πρωταρχική και ύπατη ευθύνη για την Προστασία της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας ανήκει στα κράτη μέλη και στους κύριους/διαχειριστές των έργων Υποδομής Ζωτικής Σημασίας. Τούτο δεν θα πρέπει να αλλάξει. Έχοντας υπόψη ότι οι εθνικές υπηρεσίες γνωρίζουν καλύτερα αυτό που συμβαίνει στις χώρες τους, πρέπει να υιοθετηθεί μια εκ των κάτω προς τα άνω προσέγγιση σχετικά με τις Ευρωπαϊκές Υποδομές Ζωτικής Σημασίας (ΕΥΖΣ).

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καταστεί σαφές ότι η πρωταρχική και ύπατη ευθύνη εναπόκειται στα κράτη μέλη. Η κοινοτική προσέγγιση δεν πρέπει να αλληλεπικαλύπτεται με το έργο των κρατών μελών.

Τροπολογία 5

Αιτιολογική σκέψη 4α (νέα)

 

(4α) Η προστασία υποδομής ζωτικής σημασίας έχει ουσιώδη σημασία για την εσωτερική ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ευημερία των πολιτών της. Σε τελευταία ανάλυση μπορεί η καταστροφή ή η επιδείνωση ορισμένων υποδομών να καταστρέψει ανθρώπινες ζωές, το περιβάλλον και οικονομικά αγαθά καθώς και να κλονίσει σε μόνιμη βάση την εμπιστοσύνη του κοινού στην κρατική προστασία και πρόνοια.

Αιτιολόγηση

Οι επιπτώσεις μιας βλάβης ή καταστροφής ορισμένων υποδομών πρέπει να επισημανθούν. Τελικώς μόνο οι πιθανές επιπτώσεις ή η αποφυγή αυτών των επιπτώσεων δικαιολογούν τις περιεχόμενες στην πρόταση οδηγίας ρυθμίσεις.

Τροπολογία 6

Αιτιολογική σκέψη 5

(5)       Υπάρχουν στην Κοινότητα ορισμένα έργα Υποδομής Ζωτικής Σημασίας των οποίων η βλάβη ή η καταστροφή θα επηρέαζε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη, ή ένα κράτος μέλος άλλο από εκείνο στο οποίο βρίσκεται το εκάστοτε έργο υποδομής. Τούτο είναι δυνατόν να περιλαμβάνει διασυνοριακές εγκάρσιες επιπτώσεις από αλληλεξαρτήσεις μεταξύ διασυνδεόμενων έργων υποδομής. Αυτά τα έργα Ευρωπαϊκής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας θα πρέπει να προσδιορίζονται και να χαρακτηρίζονται μέσω κοινής διαδικασίας. Η ανάγκη βελτίωσης της προστασίας αυτών των έργων υποδομής θα πρέπει να αξιολογείται εντός κοινού πλαισίου. Τα διμερή συστήματα συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών στον τομέα της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας αποτελούν ένα καθιερωμένο και αποτελεσματικό μέσο διαχείρισης της διασυνοριακής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας. Το ΕΠΠΥΖΣ θα πρέπει να βασισθεί στη συνεργασία αυτή.

(5)       Υπάρχουν στην Κοινότητα ορισμένα έργα Υποδομής Ζωτικής Σημασίας των οποίων η βλάβη θα επηρέαζε τρία ή περισσότερα κράτη μέλη, ή τουλάχιστον δύο κράτη μέλη άλλα από εκείνο στο οποίο βρίσκεται το εκάστοτε έργο υποδομής. Τούτο είναι δυνατόν να περιλαμβάνει διασυνοριακές εγκάρσιες επιπτώσεις από αλληλεξαρτήσεις μεταξύ διασυνδεόμενων έργων υποδομής. Αυτά τα έργα Ευρωπαϊκής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας θα πρέπει να προσδιορίζονται μέσω κοινής διαδικασίας. Θα πρέπει να καταρτισθεί, στη βάση κοινών κριτηρίων, ένας κατάλογος τομέων προτεραιότητας με Ευρωπαϊκές Υποδομές Ζωτικής Σημασίας. Για την προστασία αυτών των έργων υποδομής, πρέπει να διαμορφωθεί ένα κοινό σχέδιο δράσης που θα επιτρέπει στα κράτη μέλη να περιορίσουν τους ενδεχόμενους κινδύνους για τις Υποδομές Ζωτικής Σημασίας στο έδαφός του, με τη λήψη των κατάλληλων μέτρων. Τα διμερή συστήματα συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών στον τομέα της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας αποτελούν ένα καθιερωμένο και αποτελεσματικό μέσο διαχείρισης της διασυνοριακής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας. Το ΕΠΠΥΖΣ θα πρέπει να βασισθεί στη συνεργασία αυτή.

Τροπολογία 7

Αιτιολογική σκέψη 5α (νέα)

 

(5α) Σε ορισμένους τομείς εφαρμόζεται ήδη μια σειρά μέτρων που ρυθμίζουν την καταγραφή, το χαρακτηρισμό και την προστασία σημαντικών υποδομών. Μια μελλοντική ρύθμιση σε κλίμακα ΕΕ δεν πρέπει να οδηγήσει στους τομείς αυτούς σε διπλή ρύθμιση - χωρίς αναβάθμιση της ασφάλειας.

Τροπολογία 8

Αιτιολογική σκέψη 6

(6) Επειδή σε ορισμένους τομείς διατίθεται ιδιαίτερη εμπειρία, εμπειρογνωμοσύνη και απαιτήσεις σχετικά με την Προστασία της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας, η κοινοτική προσέγγιση στην Προστασία της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας θα πρέπει να εκπονηθεί και να εφαρμοσθεί με γνώμονα τις κατά τομέα ιδιαιτερότητες και υφιστάμενα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων όσων ήδη υφίστανται σε κοινοτικό, εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, των συμφωνιών διασυνοριακής αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ κυρίων/διαχειριστών έργων Υποδομής Ζωτικής Σημασίας που ήδη υπάρχουν. Με δεδομένη την ιδιαίτερα σημαντική συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην εποπτεία και διαχείριση των κινδύνων, στον σχεδιασμό της συνέχισης της λειτουργίας και στην αποκατάσταση των συνεπειών καταστροφών, η κοινοτική προσέγγιση θα πρέπει να ενθαρρύνει την πλήρη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Η κατάρτιση ενός κοινού καταλόγου έργων Υποδομής Ζωτικής Σημασίας είναι αναγκαία για τη διευκόλυνση της εφαρμογής της κατά τομέα προσέγγισης της Προστασίας της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας.

(6) Επειδή σε ορισμένους τομείς διατίθεται ιδιαίτερη εμπειρία, εμπειρογνωμοσύνη και απαιτήσεις σχετικά με την Προστασία της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας, η κοινοτική προσέγγιση στην Προστασία της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας θα πρέπει να εκπονηθεί και να εφαρμοσθεί με γνώμονα τις κατά τομέα ιδιαιτερότητες και υφιστάμενα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων όσων ήδη υφίστανται σε κοινοτικό, εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, των συμφωνιών διασυνοριακής αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ κυρίων/διαχειριστών έργων Υποδομής Ζωτικής Σημασίας που ήδη υπάρχουν. Με δεδομένη την ιδιαίτερα σημαντική συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην εποπτεία και διαχείριση των κινδύνων, στον σχεδιασμό της συνέχισης της λειτουργίας και στην αποκατάσταση των συνεπειών καταστροφών, η κοινοτική προσέγγιση θα πρέπει να διασφαλίζει την πλήρη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Η κατάρτιση ενός κοινού καταλόγου έργων Υποδομής Ζωτικής Σημασίας είναι αναγκαία για τη διευκόλυνση της εφαρμογής της κατά τομέα προσέγγισης της Προστασίας της Ευρωπαϊκής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας.

Αιτιολόγηση

Καθώς η Υποδομή Ζωτικής Σημασίας τελεί υπό ιδιωτική ιδιοκτησία και λειτουργία, η προσέγγιση της ΕΕ πρέπει να εμπλέκει πλήρως τον ιδιωτικό φορέα και να βασίζεται στα υφιστάμενα τομεακά μέτρα προστασίας, λαμβάνοντας υπόψη τα τομεακά χαρακτηριστικά.

Τροπολογία 9

Αιτιολογική σκέψη 6α (νέα)

 

(6α) Η υποδομή ζωτικής σημασίας πρέπει να εκπονηθεί κατά τρόπον ώστε να ελαχιστοποιεί την ύπαρξη συνδέσμων με και εντοπισμό σε χώρες εκτός της ΕΕ όπου αυτό δεν είναι αναγκαίο. Ο εντοπισμός στοιχείων υποδομών ζωτικής σημασίας εκτός της ΕΕ αυξάνει τον κίνδυνο τρομοκρατικών επιθέσεων με αποτέλεσμα διάχυσης στο σύνολο της υποδομής, πρόσβαση από τρομοκράτες σε δεδομένα που έχουν αποθηκευθεί εκτός της ΕΕ, καθώς και κινδύνους μη συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της ΕΕ με αποτέλεσμα να καθιστά ευάλωτο το σύνολο της υποδομής.

Αιτιολόγηση

Η πρόσφατη υπόθεση SWIFT κατέδειξε ότι κρίσιμα δεδομένα πρέπει να προστατεύονται από τη παράνομη χρήση από ξένες αρχές ή ιδιωτικούς φορείς.

Τροπολογία 10

Αιτιολογική σκέψη 7

(7)       Κάθε κύριος/διαχειριστής έργου Υποδομής Ζωτικής Σημασίας στην Ευρώπη θα πρέπει να εκπονήσει Σχέδιο Ασφαλείας Λειτουργίας, όπου να προσδιορίζονται τα περιουσιακά στοιχεία ζωτικής σημασίας και να εκτίθενται οι λύσεις ασφαλείας για την προστασία τους. Το Σχέδιο Ασφαλείας Λειτουργίας θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την αξιολόγηση των τρωτών σημείων, των απειλών και των κινδύνων καθώς και τα λοιπά πληροφοριακά στοιχεία που διατίθενται από τις αρχές του οικείου κράτους μέλους.

(7)       Κάθε κύριος/διαχειριστής έργου Υποδομής Ζωτικής Σημασίας στην Ευρώπη θα πρέπει να εκπονήσει Σχέδιο Ασφαλείας Λειτουργίας, όπου να προσδιορίζονται τα περιουσιακά στοιχεία ζωτικής σημασίας και να εκτίθενται οι λύσεις ασφαλείας για την προστασία τους. Το Σχέδιο Ασφαλείας Λειτουργίας θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την αξιολόγηση των τρωτών σημείων, των απειλών και των κινδύνων καθώς και τα λοιπά πληροφοριακά στοιχεία που διατίθενται από τις αρχές του οικείου κράτους μέλους. Αυτά τα Σχέδια Ασφαλείας Λειτουργίας θα πρέπει να διαβιβάζονται στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Η συμμόρφωση προς τα υφιστάμενα κατά τομέα προστατευτικά μέτρα μπορεί να ικανοποιήσει την απαίτηση για καθιέρωση και επικαιροποίηση ενός Σχεδίου Ασφαλείας Λειτουργίας.

Τροπολογία 11

Αιτιολογική σκέψη 8

(8) Κάθε κύριος/διαχειριστής έργου Υποδομής Ζωτικής Σημασίας στην Ευρώπη θα πρέπει να υποδεικνύει έναν Σύνδεσμο Ασφαλείας, με σκοπό τη διευκόλυνση της συνεργασίας και της επικοινωνίας με τις αρμόδιες εθνικές αρχές Προστασίας της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας.

(8) Κάθε κύριος/διαχειριστής έργου Υποδομής Ζωτικής Σημασίας στην Ευρώπη θα πρέπει να υποδεικνύει έναν Σύνδεσμο Ασφαλείας, με σκοπό τη διευκόλυνση της συνεργασίας και της επικοινωνίας με τις αρμόδιες εθνικές αρχές Προστασίας της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας. Η συμμόρφωση στα υφιστάμενα προστατευτικά κατά τομέα μέτρα μπορεί να ικανοποιήσει την απαίτηση για ορισμό ενός Συνδέσμου Ασφαλείας.

Αιτιολόγηση

Η προσέγγιση της ΕΕ πρέπει να βασίζεται στα υφιστάμενα τομεακά μέτρα προστασίας, λαμβάνοντας υπόψη τα τομεακά χαρακτηριστικά. Πρέπει να αποφευχθούν πάση θυσία οι αντιφάσεις και οι επικαλύψεις.

Τροπολογία 12

Αιτιολογική σκέψη 10

(10) Για τη διευκόλυνση της βελτίωσης της προστασίας της ΕΥΖΣ, θα πρέπει να εκπονηθούν κοινές μέθοδοι για τον προσδιορισμό και τον χαρακτηρισμό των τρωτών σημείων, κινδύνων και απειλών για τα έργα υποδομής.

(10) Για τη διευκόλυνση της βελτίωσης της προστασίας της ΕΥΖΣ, θα πρέπει να εκπονηθούν και να εφαρμοσθούν κοινές μέθοδοι για τον προσδιορισμό και τον χαρακτηρισμό των κινδύνων και απειλών και διαρθρωτικών τρωτών σημείων για τα έργα υποδομής.

Αιτιολόγηση

Αναγκαία συγκεκριμενοποίηση.

Τροπολογία 13

Αιτιολογική σκέψη 11

(11) Μόνο ένα κοινό πλαίσιο μπορεί να αποτελέσει την αναγκαία βάση για τη συνεκτική εφαρμογή των μέτρων προστασίας της ΕΥΖΣ και να ορίσει σαφώς τις αντίστοιχες αρμοδιότητες όλων των εμπλεκόμενων παραγόντων. Οι κύριοι/διαχειριστές των έργων ΕΥΖΣ θα πρέπει να διαθέτουν πρόσβαση στις βέλτιστες πρακτικές και μεθόδους σχετικά με την προστασία της ΕΥΖΣ.

(11) Με τον καθορισμό των αντιστοίχων αρμοδιοτήτων όλων των εμπλεκομένων φορέων, ένα κοινό πλαίσιο μπορεί να αποτελέσει την αναγκαία βάση για τη συνεκτική εφαρμογή των μέτρων προστασίας της ΕΥΖΣ. Τα κράτη μέλη και οι κύριοι/διαχειριστές των έργων ΕΥΖΣ θα πρέπει να διαθέτουν πρόσβαση στις βέλτιστες πρακτικές και μεθόδους σχετικά με την προστασία της ΕΥΖΣ.

Αιτιολόγηση

Όπως έχει, η διατύπωση της αιτιολογικής σκέψης είναι πολύ έντονη.

Τροπολογία 14

Αιτιολογική σκέψη 12

(12) Η αποτελεσματική Προστασία της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας (ΠΥΖΣ) απαιτεί επικοινωνία, συντονισμό και συνεργασία σε εθνικό και σε κοινοτικό επίπεδο. Τούτο επιτυγχάνεται καλύτερα μέσω του καθορισμού υπευθύνων επαφών ΠΥΖΣ σε καθένα από τα κράτη μέλη, οι οποίοι θα πρέπει να συντονίζουν τη διαχείριση των ζητημάτων ΠΥΖΣ τόσο στο εσωτερικό όσο και με τα λοιπά κράτη μέλη και την Επιτροπή.

(12) Η αποτελεσματική Προστασία της Ευρωπαϊκής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας (ΠΥΖΣ) απαιτεί επικοινωνία, συντονισμό και συνεργασία σε εθνικό και σε κοινοτικό επίπεδο. Τούτο επιτυγχάνεται καλύτερα μέσω του καθορισμού υπευθύνων επαφών ΕΠΥΖΣ σε καθένα από τα κράτη μέλη, οι οποίοι θα πρέπει να συντονίζουν τη διαχείριση των ζητημάτων ΠΥΖΣ τόσο στο εσωτερικό όσο και με τα λοιπά κράτη μέλη και την Επιτροπή.

Τροπολογία 15

Αιτιολογική σκέψη 13

(13) Για να σχεδιασθούν δραστηριότητες Προστασίας της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας σε τομείς που απαιτούν εμπιστευτικότητα, ενδείκνυται να εξασφαλισθεί συνεκτική και ασφαλής ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας. Ορισμένες πληροφορίες για την Προστασία της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας έχουν τέτοια χαρακτηριστικά που η αποκάλυψή τους θα υπονόμευε την προστασία του δημόσιου συμφέροντος ως προς τη δημόσια ασφάλεια. Συγκεκριμένα στοιχεία σχετικά με έργο Υποδομής Ζωτικής Σημασίας που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση ενεργειών με σκοπό την πρόκληση απαράδεκτων συνεπειών για το έργο αυτό θα πρέπει να διαβαθμίζονται, η δε πρόσβαση σε αυτά να επιτρέπεται μόνο εφόσον τούτο κρίνεται απολύτως αναγκαίο, τόσο σε κοινοτικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

 

(13) Για να σχεδιασθούν δραστηριότητες Προστασίας της Ευρωπαϊκής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας σε τομείς που απαιτούν εμπιστευτικότητα, ενδείκνυται να εξασφαλισθεί συνεκτική και ασφαλής ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας. Ορισμένες πληροφορίες για την Προστασία της Ευρωπαϊκής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας έχουν τέτοια χαρακτηριστικά που η αποκάλυψή τους θα υπονόμευε την προστασία του δημόσιου συμφέροντος ως προς τη δημόσια ασφάλεια. Συγκεκριμένα στοιχεία σχετικά με έργο Υποδομής Ζωτικής Σημασίας που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση ενεργειών με σκοπό την πρόκληση απαράδεκτων συνεπειών για το έργο αυτό θα πρέπει να διαβαθμίζονται, η δε πρόσβαση σε αυτά να επιτρέπεται μόνο εφόσον τούτο κρίνεται απολύτως αναγκαίο, τόσο σε κοινοτικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Τροπολογία 16

Αιτιολογική σκέψη 14

(14) Η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την Υποδομή Ζωτικής Σημασίας θα πρέπει να πραγματοποιείται σε περιβάλλον εμπιστοσύνης και ασφάλειας. Η ανταλλαγή πληροφοριών απαιτεί σχέση εμπιστοσύνης τέτοια που να διαβεβαιώνει τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς ότι τα ευαίσθητα δεδομένα τους θα προστατευθούν επαρκώς. Για να ενθαρρυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών, θα πρέπει να είναι σαφές για τις επιχειρήσεις ότι τα οφέλη από την παροχή πληροφοριών σχετικά με την Υποδομή Ζωτικής Σημασίας υπερκαλύπτουν τα κόστος για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία εν γένει. Ως εκ τούτου, η ανταλλαγή πληροφοριών για την ΠΥΖΣ θα πρέπει να ενθαρρυνθεί.

(14) Η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την Ευρωπαϊκή Υποδομή Ζωτικής Σημασίας θα πρέπει να πραγματοποιείται σε περιβάλλον εμπιστοσύνης και ασφάλειας. Η ανταλλαγή πληροφοριών απαιτεί σχέση εμπιστοσύνης τέτοια που να διαβεβαιώνει τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς ότι τα ευαίσθητα δεδομένα τους θα προστατευθούν επαρκώς.

Αιτιολόγηση

Δεν χρειάζεται.

Τροπολογία 17

Αιτιολογική σκέψη 15

(15) Η παρούσα οδηγία συμπληρώνει τα υφιστάμενα κατά τομέα μέτρα σε κοινοτικό και σε εθνικό επίπεδο. Όπου ήδη υπάρχουν κοινοτικοί μηχανισμοί, αυτοί θα πρέπει να εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούνται, για να συμβάλουν στην εν γένει εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

(15) Η παρούσα οδηγία συμπληρώνει τα υφιστάμενα κατά τομέα μέτρα σε κοινοτικό και σε εθνικό επίπεδο. Όπου ήδη υπάρχουν κοινοτικοί μηχανισμοί και νομοθετικές διατάξεις, αυτοί θα πρέπει να μεταφερθούν και εφαρμοσθούν στο εθνικό δίκαιο για να συμβάλουν στην εν γένει βελτίωση της δημόσιας ασφάλειας. Εν προκειμένω θα πρέπει να αποφεύγονται επικαλύψεις και αντιφάσεις με την παρούσα οδηγία καθώς και η δημιουργία πρόσθετων δαπανών χωρίς πρόσθετη μεγαλύτερη ασφάλεια.

Αιτιολόγηση

Δεν πρόκειται μόνο για τη μεταφορά της οδηγίας. Στόχος πρέπει να είναι μάλλον η συμβολή στη δημόσια ασφάλεια. Η συμπλήρωση της αποφυγής επικαλύψεων και αντιφάσεων πρέπει να διασφαλίζει ότι οι ρυθμίσεις αναπτύσσουν την επίδρασή τους που είναι επιθυμητή. Κατά συνέπεια είναι αναγκαίο ένα συνεκτικό και αποτελεσματικό σύστημα το οποίο δεν αλληλοαναιρείται. Εξάλλου πρέπει να αποφεύγονται άσκοπες γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις που δεν αυξάνουν την ασφάλεια.

Τροπολογία 18

Αιτιολογική σκέψη 17

(17) Επειδή οι στόχοι της παρούσας οδηγίας, ιδίως η θέσπιση διαδικασίας για τον προσδιορισμό και τον χαρακτηρισμό των έργων ΕΥΖΣ και η κοινή προσέγγιση της αξιολόγησης της ανάγκης βελτίωσης της προστασίας των έργων αυτών, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, οπότε, λόγω και του εύρους των σχετικών ενεργειών, μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα είναι δυνατόν να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας κατά το άρθρο 5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας κατά το ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει ό,τι είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων της.

(17)     Επειδή οι στόχοι της παρούσας οδηγίας, ιδίως η θέσπιση διαδικασίας για τον προσδιορισμό και τον χαρακτηρισμό τομέων προτεραιότητας με ευρωπαϊκές υποδομές ζωτικής σημασίας και η κοινή προσέγγιση της αξιολόγησης της ανάγκης βελτίωσης της προστασίας των έργων αυτών, δεν μπορούν σε όλες τις περιπτώσεις να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, οπότε, λόγω και του εύρους των σχετικών ενεργειών, μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα είναι δυνατόν να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας κατά το άρθρο 5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας κατά το ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει ό,τι είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων της. Όσον αφορά την αναλογικότητα, πρέπει να αποδοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην οικονομική σκοπιμότητα για τους κυρίους ή διαχειριστές και τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 19

Άρθρο 1

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει τη διαδικασία προσδιορισμού και χαρακτηρισμού των έργων Ευρωπαϊκής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας, καθώς και την κοινή προσέγγιση της αξιολόγησης της ανάγκης βελτίωσης της προστασίας των έργων αυτών.

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει τη διαδικασία προσδιορισμού και χαρακτηρισμού των τομέων προτεραιότητας με ευρωπαϊκές υποδομές ζωτικής σημασίας καθώς και την κοινή προσέγγιση της αξιολόγησης της ανάγκης βελτίωσης της προστασίας των έργων αυτών.

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να γνωστοποιούν στην Επιτροπή τη συγκεκριμένη υποδομών ζωτικής σημασίας. Αυτό θα ήταν αντίθετο με τα εθνικά συμφέροντα ασφαλείας. Ένας ευρωπαϊκός κατάλογος υποδομής ζωτικής σημασίας δεν πρέπει να υπάρχει σ' αυτή την συγκεντρωτική μορφή.

Τροπολογία 20

Άρθρο 2, εδάφιο (β)

β) Ως "Ευρωπαϊκή Υποδομή Ζωτικής Σημασίας" νοείται η Υποδομή Ζωτικής Σημασίας της οποίας η βλάβη ή η καταστροφή θα επηρέαζε σημαντικά δύο ή περισσότερα κράτη μέλη, ή ένα κράτος μέλος εάν η Υποδομή Ζωτικής Σημασίας βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος. Συμπεριλαμβάνονται οι επιπτώσεις από εγκάρσιες εξαρτήσεις από άλλες κατηγορίες υποδομής.

β) Ως "Ευρωπαϊκή Υποδομή Ζωτικής Σημασίας" νοείται η Υποδομή Ζωτικής Σημασίας της οποίας η βλάβη ή η καταστροφή θα επηρέαζε σημαντικά τρία ή περισσότερα κράτη μέλη, ή τουλάχιστον δύο κράτη μέλη εάν η Υποδομή Ζωτικής Σημασίας βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος. Συμπεριλαμβάνονται οι επιπτώσεις από εγκάρσιες εξαρτήσεις από άλλες κατηγορίες υποδομής.

Αιτιολόγηση

Ευρωπαϊκή προσέγγιση δικαιολογείται εφόσον υπάρχουν τουλάχιστον τρία κράτη μέλη που επηρεάζονται ή τουλάχιστον δύο πέρα από αυτό στο οποίο ευρίσκεται η Υποδομή Ζωτικής Σημασίας.

Τροπολογία 21

Άρθρο 2, στοιχείο δ)

δ) Ως "τρωτά σημεία" νοούνται τα χαρακτηριστικά ενός στοιχείου του σχεδιασμού, της εκτέλεσης ή της λειτουργίας της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας που την καθιστά ευεπίφορη σε βλάβη ή καταστροφή από απειλή, συμπεριλαμβανόμενων των εξαρτήσεων από άλλες κατηγορίες υποδομής.

δ) Ως "διαρθρωτικά τρωτά σημεία" νοούνται τα χαρακτηριστικά ενός στοιχείου του σχεδιασμού, της εκτέλεσης ή της λειτουργίας της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας που την καθιστά ευεπίφορη σε βλάβη ή καταστροφή από απειλή, συμπεριλαμβανόμενων των εξαρτήσεων από άλλες κατηγορίες υποδομής.

(Η τροποποίηση αυτή ισχύει σε όλο το νομοθετικό κείμενο· κατά την έγκριση της τροπολογίας θα χρειαστούν τεχνικές προσαρμογές σε όλο το κείμενο).

Αιτιολόγηση

Απαιτούμενη συγκεκριμενοποίηση.

Τροπολογία 22

Άρθρο 3, παράγραφος 1

1. Τα εγκάρσια και τα κατά τομέα κριτήρια προς χρήση για τον προσδιορισμό της Ευρωπαϊκής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας υιοθετούνται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 11 παρ. 3, είναι δε δυνατόν να τροποποιηθούν σύμφωνα με την ίδια διαδικασία.

1. Τα εγκάρσια και τα κατά τομέα κριτήρια προς χρήση για τον προσδιορισμό της Ευρωπαϊκής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας βασίζονται στα υφιστάμενα κριτήρια προστασίας και υιοθετούνται και τροποποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 308 της Συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 203 της Συνθήκης Ευρατόμ.

Τα εγκάρσια κριτήρια που έχουν οριζόντια εφαρμογή για όλους τους τομείς Υποδομής Ζωτικής Σημασίας εκπονούνται με γνώμονα τη βαρύτητα των επιπτώσεων τυχόν βλάβης ή καταστροφής συγκεκριμένης υποδομής. Υιοθετούνται δε το αργότερο [ένα έτος μετά την έναρξη της ισχύος της παρούσας οδηγίας].

Τα εγκάρσια κριτήρια που έχουν οριζόντια εφαρμογή για όλους τους τομείς Ευρωπαϊκής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας εκπονούνται με γνώμονα τη βαρύτητα των επιπτώσεων τυχόν βλάβης ή καταστροφής συγκεκριμένης υποδομής. Υιοθετούνται δε το αργότερο [ένα έτος μετά την έναρξη της ισχύος της παρούσας οδηγίας].

Τα κατά τομέα κριτήρια εκπονούνται για τους τομείς προτεραιότητας με γνώμονα τα χαρακτηριστικά των επιμέρους τομέων Υποδομής Ζωτικής Σημασίας και με τη συμμετοχή, εφόσον τούτο ενδείκνυται, των εκάστοτε εμπλεκόμενων παραγόντων. Υιοθετούνται δε για καθέναν από τους τομείς προτεραιότητας το αργότερο ένα έτος μετά την απόδοση προτεραιότητας στον εκάστοτε τομέα.

 

Τα κατά τομέα κριτήρια εκπονούνται για τους τομείς προτεραιότητας και βασίζονται στα υφιστάμενα κατά τομέα μέτρα προστασίας, με γνώμονα τα χαρακτηριστικά των επιμέρους τομέων Υποδομής Ζωτικής Σημασίας και με τη συμμετοχή όλων των εκάστοτε εμπλεκόμενων παραγόντων, καθόσον οι τομείς διαθέτουν ιδιαίτερη εμπειρία, εμπειρογνωμοσύνη και τις προϋποθέσεις για την προστασία των υποδομών ζωτικής σημασίας. Υιοθετούνται δε για καθέναν από τους τομείς προτεραιότητας το αργότερο ένα έτος μετά την απόδοση προτεραιότητας στον εκάστοτε τομέα.

 

Όπου υπάρχουν ήδη κοινοτικοί μηχανισμοί, αυτοί θα εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούνται. Πρέπει να αποφευχθούν πάση θυσία οι αντιφάσεις και οι επικαλύψεις μεταξύ των διαφόρων πράξεων ή διατάξεων.

Τροπολογία 23

Άρθρο 3, παράγραφος 2

1. Οι τομείς προτεραιότητας προς συνεκτίμηση για την εκπόνηση των κριτηρίων της παραγράφου 1 προσδιορίζονται από την Επιτροπή σε ετήσια βάση, μεταξύ των τομέων που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι .

διαγράφεται

Το παράρτημα Ι είναι δυνατόν να τροποποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 11 παρ. 3, ενόσω τούτο δεν διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

 

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής δεν προβλέπει δυνατότητα άσκησης επιρροής των κρατών μελών στην επιλογή των τομέων προτεραιότητας. Λόγω του ότι όμως τα κράτη μέλη φέρουν την τελική ευθύνη για την προστασία υποδομών ζωτικής σημασίας, θα πρέπει να επιλέγουν τους τομείς προτεραιότητας. Μπορούν να κρίνουν καλύτερα ποιοι τομείς έχουν σημασία για το κράτος τους.

Τροπολογία 24

Άρθρο 3, παράγραφος 3

3. Κάθε κράτος μέλος προσδιορίζει τα έργα Υποδομής Ζωτικής Σημασίας που βρίσκονται στο έδαφός του καθώς και τα έργα ΥΖΣ πέραν του εδάφους του που είναι δυνατόν να έχουν επιπτώσεις σε αυτό, έργα τα οποία ικανοποιούν τα κριτήρια που υιοθετούνται δυνάμει των παραγράφων 1 και 2.

3. Κάθε κράτος μέλος προσδιορίζει τα ενδεχόμενα ευρωπαϊκά έργα Υποδομής Ζωτικής Σημασίας που βρίσκονται στο έδαφός του καθώς και τα ενδεχόμενα έργα ΕΥΖΣ πέραν του εδάφους του που είναι δυνατόν να έχουν επιπτώσεις σε αυτό, έργα τα οποία ικανοποιούν τα κριτήρια που υιοθετούνται δυνάμει των παραγράφων 1 και 2, τουλάχιστον ένα έτος μετά την υιοθέτηση των κριτηρίων, και στη συνέχεια σε μόνιμη βάση.

Κάθε κράτος μέλος γνωστοποιεί στην Επιτροπή τα προσδιοριζόμενα κατά τα ανωτέρω έργα Υποδομής Ζωτικής Σημασίας τουλάχιστον ένα έτος μετά την υιοθέτηση των κριτηρίων, και στη συνέχεια σε μόνιμη βάση.

 

Τροπολογία 25

Άρθρο 4, τίτλος

Χαρακτηρισμός της Ευρωπαϊκής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας

Προσδιορισμός και χαρακτηρισμός τομέων προτεραιότητας.

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να γνωστοποιούν στην Επιτροπή τις ευρωπαϊκές υποδομές τους ζωτικής σημασίας. Αυτό θα ήταν αντίθετο με τα εθνικά συμφέροντα ασφαλείας. Λόγω του ότι τα κράτη μέλη φέρουν την τελική ευθύνη για την προστασία υποδομών ζωτικής σημασίας, θα πρέπει να καθορίζουν μόνα τους τους τομείς προτεραιότητας και να υποχρεούνται μόνο να αναφέρουν στην Επιτροπή τους τομείς προτεραιότητας.

Τροπολογία 26

Άρθρο 4, παράγραφος -1 (νέα)

 

-1. Κάθε κράτος μέλος προσδιορίζει τους τομείς προτεραιότητας εντός της επικρατείας του και αυτούς εκτός της επικράτειας του, που είναι δυνατόν να έχουν επιπτώσεις στο έδαφός του, οι οποίοι πρέπει να χρησιμοποιούνται για την εκπόνηση των κριτηρίων που καθορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 3.

 

Κάθε κράτος μέλος γνωστοποιεί στην Επιτροπή τους κατ' αυτόν τον τρόπο προσδιοριζόμενους τομείς προτεραιότητας το βραδύτερο ένα έτος μετά την υιοθέτηση των σχετικών κριτηρίων και κατόπιν σε μόνιμη βάση.

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής δεν προβλέπει δυνατότητα άσκησης επιρροής των κρατών μελών στην επιλογή των τομέων προτεραιότητας. Λόγω του ότι όμως τα κράτη μέλη φέρουν την τελική ευθύνη για την προστασία υποδομών ζωτικής σημασίας, θα πρέπει να επιλέγουν τους τομείς προτεραιότητας. Μπορούν να κρίνουν καλύτερα ποιοι τομείς έχουν σημασία για το κράτος τους.

Τροπολογία 27

Άρθρο 4, παράγραφος 1

1.        Βάσει των κριτηρίων που γνωστοποιούνται δυνάμει του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 3 και κάθε άλλου στοιχείου που έχει στη διάθεσή της, η Επιτροπή προτείνει κατάλογο των έργων Υποδομής Ζωτικής Σημασίας προς χαρακτηρισμό ως έργων Ευρωπαϊκής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας.

1.        Βάσει των κριτηρίων που γνωστοποιούνται δυνάμει της παραγράφου -1 και κάθε άλλου στοιχείου που έχει στη διάθεσή της, η Επιτροπή προτείνει κατάλογο των τομέων προτεραιότητας με υποδομή ζωτικής σημασίας.

Τροπολογία 28

Άρθρο 4, παράγραφος 1 α (νέα)

 

1α. Η Ευρωπαϊκή Υποδομή Ζωτικής Σημασίας σχεδιάζεται κατά τέτοιο τρόπο προκειμένου να ελαχιστοποιεί την ύπαρξη συνδέσμων και τον εντοπισμό σε χώρες εκτός της ΕΕ.

Αιτιολόγηση

Η πρόσφατη υπόθεση SWIFT κατέδειξε ότι κρίσιμα δεδομένα πρέπει να προστατεύονται από τη παράνομη χρήση από ξένες αρχές ή ιδιωτικούς φορείς.

Τροπολογία 29

Άρθρο 4, παράγραφος 2

2.        Ο κατάλογος των έργων Υποδομής Ζωτικής Σημασίας που χαρακτηρίζονται ως έργα Ευρωπαϊκής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας εγκρίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 11 παρ. 3.

2.        Ο κατάλογος των έργων Υποδομής Ζωτικής Σημασίας που χαρακτηρίζονται ως έργα Ευρωπαϊκής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας εγκρίνεται και τροποποιείται από το Συμβούλιο.

Ο ως άνω κατάλογος είναι δυνατόν να τροποποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 11 παρ. 3.

 

Τροπολογία 30

Άρθρο 4, παράγραφος 2 α (νέα)

 

2α. Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιείται από τις Ευρωπαϊκές Υποδομές Ζωτικής Σημασίας άμεσα ή μέσω μεσάζοντος, που είναι αναγκαία για τις δραστηριότητές τους πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών[2] και κατ' εφαρμογήν των αρχών όσον αφορά την προστασία δεδομένων. Η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται στο έδαφος της ΕΕ και η διαβίβαση οιωνδήποτε δεδομένων δεν επιτρέπεται εκτός του εδάφους της ΕΕ για λόγους ασφαλείας.

Αιτιολόγηση

Η πρόσφατη υπόθεση SWIFT κατέδειξε ότι κρίσιμα δεδομένα πρέπει να προστατεύονται από τη παράνομη χρήση από ξένες αρχές ή ιδιωτικούς φορείς.

Τροπολογία 31

Άρθρο 5, παράγραφοι 1 και 2

1.        Κάθε κράτος μέλος απαιτεί από τους κύριους/διαχειριστές των έργων Ευρωπαϊκής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας που βρίσκονται στο έδαφός του να εκπονούν και να ενημερώνουν Σχέδιο Ασφαλείας Λειτουργίας και να το αναθεωρούν τουλάχιστον ανά διετία.

1.        Κάθε κράτος μέλος απαιτεί από τους κύριους/διαχειριστές των έργων Ευρωπαϊκής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας που βρίσκονται στο έδαφός του να εκπονούν και να ενημερώνουν Σχέδιο Ασφαλείας Λειτουργίας και να το αναθεωρούν τουλάχιστον ανά διετία.

 

Η Επιτροπή και το Συμβούλιο καταρτίζουν έναν κατάλογο ισχυόντων μέτρων προστασίας που εφαρμόζονται σε συγκεκριμένους τομείς και καταγράφονται στο Παράρτημα Ι. Η συμμόρφωση προς ένα ή περισσότερα από αυτά τα μέτρα προστασίας ικανοποιεί την απαίτηση εκπόνησης και ενημέρωσης ενός Σχεδίου Ασφαλείας Λειτουργίας.

2.        Το Σχέδιο Ασφαλείας Λειτουργίας προσδιορίζει τα περιουσιακά στοιχεία Ευρωπαϊκής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας και καθορίζει λύσεις ασφαλείας για την προστασία τους, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ. Κατά τομέα συγκεκριμένες απαιτήσεις σε σχέση με το Σχέδιο Ασφαλείας Λειτουργίας και με γνώμονα τα ισχύοντα κοινοτικά μέτρα είναι δυνατόν να υιοθετούνται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 11 παρ. 3.

Ενεργώντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 11 παρ. 2, η Επιτροπή είναι δυνατόν να αποφανθεί ότι η συμμόρφωση με τα μέτρα που έχουν εφαρμογή σε συγκεκριμένους τομείς του παραρτήματος Ι ικανοποιεί την απαίτηση εκπόνησης και ενημέρωσης Σχεδίου Ασφαλείας Λειτουργίας.

2.        Το Σχέδιο Ασφαλείας Λειτουργίας προσδιορίζει τα περιουσιακά στοιχεία Ευρωπαϊκής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας και καθορίζει λύσεις ασφαλείας για την προστασία τους, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ. Κατά τομέα συγκεκριμένες απαιτήσεις σε σχέση με το Σχέδιο Ασφαλείας Λειτουργίας και με γνώμονα τα ισχύοντα κοινοτικά μέτρα είναι δυνατόν να υιοθετούνται από το Συμβούλιο.

Τροπολογία 32

Άρθρο 5, παράγραφος 3

3. Ο κύριος/διαχειριστής έργου Ευρωπαϊκής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας υποβάλλει το Σχέδιο Ασφαλείας Λειτουργίας στην αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους εντός ενός έτους μετά τον χαρακτηρισμό της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας ως Ευρωπαϊκής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας.

3. Ο κύριος/διαχειριστής έργου Ευρωπαϊκής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας υποβάλλει το Σχέδιο Ασφαλείας Λειτουργίας στο σημείο επαφής της αρμόδιας ΥΖΣ εντός ενός έτους μετά τον χαρακτηρισμό της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας ως Ευρωπαϊκής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας.

Οσάκις κατά τομέα απαιτήσεις ως προς το Σχέδιο Ασφαλείας Λειτουργίας υιοθετούνται βάσει της παραγράφου 2, το Σχέδιο Ασφαλείας Λειτουργίας υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους εντός ενός έτους μετά την υιοθέτηση των κατά τομέα απαιτήσεων.

Οσάκις κατά τομέα απαιτήσεις ως προς το Σχέδιο Ασφαλείας Λειτουργίας υιοθετούνται βάσει της παραγράφου 2, το Σχέδιο Ασφαλείας Λειτουργίας υποβάλλεται στο σημείο επαφής της οικείας ΥΖΣ στην αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους εντός ενός έτους μετά την υιοθέτηση των κατά τομέα απαιτήσεων.

Αιτιολόγηση

Η αρχή της ενιαίας εξυπηρέτησης.

Τροπολογία 33

Άρθρο 5, παράγραφος 5

5. Η συμμόρφωση με την οδηγία 2005/65/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την ενίσχυση της ασφάλειας των λιμένων, ικανοποιεί την απαίτηση εκπόνησης Σχεδίου Ασφαλείας Λειτουργίας.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Καταγράφοντας μια, αποκλείονται οι υπόλοιπες. Βλέπε προτεινόμενη προσθήκη στην παράγραφο 1.

Τροπολογία 34

Άρθρο 6, παράγραφος 1

1. Κάθε κράτος μέλος απαιτεί από του κυρίους/διαχειριστές έργων Ευρωπαϊκής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας που βρίσκονται στο έδαφός του να καθορίσουν Σύνδεσμο Ασφαλείας ως υπεύθυνο επαφών για τα ζητήματα ασφαλείας, μεταξύ του εκάστοτε κυρίου/διαχειριστή έργου υποδομής και των αρμόδιων αρχών Προστασίας της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας του κράτους μέλους. Ο Σύνδεσμος Ασφαλείας καθορίζεται εντός ενός έτους μετά τον χαρακτηρισμό της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας ως Ευρωπαϊκής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας.

1. Κάθε κράτος μέλος απαιτεί από του κυρίους/διαχειριστές έργων Ευρωπαϊκής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας που βρίσκονται στο έδαφός του να καθορίσουν Σύνδεσμο Ασφαλείας ως υπεύθυνο επαφών για τα ζητήματα ασφαλείας, μεταξύ του εκάστοτε κυρίου/διαχειριστή έργου υποδομής και του σημείου επαφής της ΥΖΣ του κράτους μέλους. Ο Σύνδεσμος Ασφαλείας καθορίζεται εντός ενός έτους μετά τον χαρακτηρισμό της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας ως Ευρωπαϊκής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας.

 

 

Η Επιτροπή και το Συμβούλιο καταρτίζουν έναν κατάλογο ισχυόντων μέτρων προστασίας που εφαρμόζονται σε συγκεκριμένους τομείς και καταγράφονται στο Παράρτημα Ι. Η συμμόρφωση προς ένα ή περισσότερα από αυτά τα μέτρα προστασίας ικανοποιεί την απαίτηση ορισμού ενός Συνδέσμου Ασφαλείας.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποφευχθούν πάση θυσία οι αντιφάσεις και οι επικαλύψεις.

Τροπολογία 35

Άρθρο 6, παράγραφος 2

2. Κάθε κράτος μέλος γνωστοποιεί τα πληροφοριακά στοιχεία που αναφέρονται σε προσδιορισμένους κινδύνους και απειλές στον Σύνδεσμο Ασφαλείας της οικείας Ευρωπαϊκής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας.

2. Κάθε κράτος μέλος γνωστοποιεί τα πληροφοριακά στοιχεία που αναφέρονται σε προσδιορισμένους κινδύνους και απειλές στον Σύνδεσμο Ασφαλείας της οικείας Ευρωπαϊκής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας μέσω του εθνικού σημείου επαφής ΥΖΣ.

Αιτιολόγηση

Η αρχή της ενιαίας εξυπηρέτησης. Η διοικητική επιβάρυνση πρέπει να περιοριστεί όσο το δυνατόν περισσότερο.

Τροπολογία 36

Άρθρο 7, παράγραφος 2

Κάθε κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή συνοπτική έκθεση για τις κατηγορίες τρωτών σημείων, απειλών και κινδύνων που εντοπίζονται σε κάθε τομέα του παραρτήματος Ι, και τούτο εντός 18 μηνών μετά την έγκριση του καταλόγου του άρθρου 4 παρ. 2, και στη συνέχεια σε μόνιμη βάση ανά διετία.

Κάθε κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή συνοπτική έκθεση για τις κατηγορίες διαρθρωτικών τρωτών σημείων, απειλών και κινδύνων που εντοπίζονται σε Ευρωπαϊκές Υποδομές Ζωτικής Σημασίας, κάθε τομέα του παραρτήματος Ι, και τούτο εντός 12 μηνών μετά την έγκριση του καταλόγου του άρθρου 4 παρ. 2, και στη συνέχεια σε μόνιμη βάση ανά διετία.

Για τις εκθέσεις αυτές καταρτίζεται κοινό υπόδειγμα, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 11 παρ. 3.

Για τις εκθέσεις αυτές καταρτίζεται κοινό υπόδειγμα από την Επιτροπή και εγκρίνεται από το Συμβούλιο.

Τροπολογία 37

Άρθρο 7, παράγραφος 3

3. Η Επιτροπή αξιολογεί κατά τομέα κατά πόσο απαιτούνται συγκεκριμένα μέτρα προστασίας για την ΕΥΖΣ.

3. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη αξιολογούν κατά τομέα κατά πόσο απαιτούνται συγκεκριμένα μέτρα προστασίας για την ΕΥΖΣ. Στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνονται υπόψη οι υπάρχουσες βέλτιστες πρακτικές και μεθοδολογίες.

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη μετέχουν στην αξιολόγηση των τομέων ζωτικής σημασίας.

Τροπολογία 38

Άρθρο 7, παράγραφος 4

4. Για τη διεξαγωγή των αξιολογήσεων τρωτών σημείων, απειλών και κινδύνων για την ΕΥΖΣ είναι δυνατόν να εκπονηθούν κοινές μέθοδοι κατά τομέα και σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 11 παρ. 3.

4. Αν κριθεί σκόπιμο, για τη διεξαγωγή των αξιολογήσεων τρωτών σημείων, απειλών και κινδύνων για την ΕΥΖΣ είναι δυνατόν να εκπονηθούν κοινές μέθοδοι κατά τομέα. Τέτοιες κοινές μεθοδολογίες λαμβάνουν υπόψη τις υφιστάμενες μεθοδολογίες.

Τροπολογία 39

Άρθρο 8

Η Επιτροπή συνδράμει τους κυρίους/διαχειριστές έργων που έχουν χαρακτηρισθεί ως έργα ΕΥΖΣ, παρέχοντάς τους πρόσβαση στις διαθέσιμες βέλτιστες πρακτικές και μεθόδους για την Προστασία της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας.

 

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη συνδράμουν τους κυρίους/διαχειριστές έργων που έχουν χαρακτηρισθεί ως έργα ΕΥΖΣ, παρέχοντάς τους πρόσβαση στις διαθέσιμες βέλτιστες πρακτικές και μεθόδους για την Προστασία της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας

Τροπολογία 40

Άρθρο 10, παράγραφος 2

2. Κάθε πρόσωπο που χειρίζεται εμπιστευτικές πληροφορίες, δυνάμει της παρούσας οδηγίας, εκ μέρους κράτους μέλους διαθέτει την κατάλληλη εξουσιοδότηση ασφαλείας από το οικείο κράτος μέλος.

2. Κάθε πρόσωπο που χειρίζεται εμπιστευτικές πληροφορίες, δυνάμει της παρούσας οδηγίας, εκ μέρους κράτους μέλους διαθέτει την βέλτιστη εξουσιοδότηση ασφαλείας από το οικείο κράτος μέλος.

Τροπολογία 41

Άρθρο 10, παράγραφος 3

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πληροφορίες ΠΥΖΣ που παρέχονται στα κράτη μέλη ή στην Επιτροπή να μη χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους από την ΠΥΖΣ.

3. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή μεριμνούν ώστε οι πληροφορίες ΠΥΖΣ που τους παρέχονται να μη χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους από την προστασία Ευρωπαϊκής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας και να λαμβάνεται απαραιτήτως υπόψη η αρχή της αναλογικότητας από υλική άποψη, καθώς και τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι θεσμοί που πρέπει να προστατευθούν.

Τροπολογία 42

Άρθρο 11

1. Την Επιτροπή συνδράμει επιτροπή επαφών συγκροτούμενη από τους υπεύθυνους επαφών ΠΥΖΣ.

διαγράφεται

2. Οσάκις γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/EΚ, με βάση το άρθρο 8 αυτής.

 

3. Οσάκις γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/EΚ, με βάση το άρθρο 8 αυτής.

Η χρονική περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παρ. 6 της απόφασης 1999/468/EΚ καθορίζεται σε ένα μήνα.

 

4. Η προαναφερόμενη επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της.

 

Αιτιολόγηση

Κατά την έκδοση μέτρων εφαρμογής ή την ανταλλαγή δοκιμασμένων πρακτικών θα πρέπει να χρησιμοποιούνται διαρθρώσεις οι οποίες υπάρχουν ήδη στο πλαίσιο πολιτικής προστασίας (εργαστήρια κ.α.). Δεν απαιτείται να συσταθεί μια νέα επιτροπή.

Τροπολογία 43

Άρθρο 12, παράγραφος 1, πρώτη πρόταση

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε εφαρμογή τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για τη συμμόρφωση με την παρούσα οδηγία έως την 31η Δεκεμβρίου 2007 το αργότερο. Στη συνέχεια κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων αυτών και πίνακα συσχετισμού των διατάξεων αυτών με την παρούσα οδηγία.

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε εφαρμογή τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για τη συμμόρφωση με την παρούσα οδηγία έως την 31η Δεκεμβρίου 2008 το αργότερο. Στη συνέχεια κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων αυτών και πίνακα συσχετισμού των διατάξεων αυτών με την παρούσα οδηγία.

Αιτιολόγηση

Η παράταση της προθεσμίας μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο είναι απαραίτητη λόγω του ότι δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί έως το τέλος του 2007.

Τροπολογία 44

Παράρτημα Ι, τίτλος

Κατάλογος των τομέων υποδομής ζωτικής σημασίας

Κατάλογος των πιθανών τομέων υποδομής ζωτικής σημασίας

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση

Τροπολογία 45

Παράρτημα Ι, τομέας ΙΙΙ,Υποτομέας, αριθ. 9

Ασύρματες τηλεπικοινωνίες και πλοήγηση

 

Ασύρματες τηλεπικοινωνίες, πλοήγηση και φάσματα ραδιοσυχνοτήτων αναγνώρισης (RFID)

 

Τροπολογία 46

Παράρτημα Ι, σειρά VΙΙ, Υποτομέας», αριθ. 19

Υποδομή και συστήματα πληρωμών, εκκαθάρισης αξιογράφων και διακανονισμού

Υποδομή και συστήματα πληρωμών, εκκαθάρισης αξιογράφων και διακανονισμού και οι φορείς παροχής τέτοιων υπηρεσιών

Τροπολογία 47

Παράρτημα Ι, τομέας VΙΙ, Υποτομέας, αριθ. 19α (νέο)

 

19α. τραπεζικός και ασφαλιστικός τομέας

  • [1]  ΕΕ C 124 E, 25.5.2006, σελ. 250.
  • [2]  ΕΕ L 281, 23.11.1995, σελ. 31

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

Τον Ιούνιο του 2004, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να εκπονήσει μια συνολική στρατηγική για την Προστασία της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας.

Στις 20 Οκτωβρίου 2004, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την "Προστασία της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας", όπου διατυπώνονταν προτάσεις για τον τρόπο ενίσχυσης της πρόληψης, της ετοιμότητας και της αντιμετώπισης τρομοκρατικών επιθέσεων κατά έργων Υποδομής Ζωτικής Σημασίας (ΥΖΣ).

Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τα προγράμματα "Πρόληψη, ετοιμότητα και αντιμετώπιση τρομοκρατικών Επιθέσεων" και "Κοινοτική αλληλεγγύη ως προς τις συνέπειες των τρομοκρατικών επιθέσεων και απειλών", τα οποία εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο τον Δεκέμβριο του 2004, προσυπέγραφαν την πρόθεση της Επιτροπής να προτείνει ένα Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Προστασίας της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας (ΕΠΠΥΖΣ) και συγκατένευαν στη δημιουργία από την Επιτροπή ενός Δικτύου Πληροφοριών Προειδοποίησης για την Υποδομή Ζωτικής Σημασίας (ΔΠΠΥΖΣ).

Τον Νοέμβριο του 2005, η Επιτροπή εξέδωσε την πράσινη βίβλο για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Προστασίας της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας (ΕΠΠΥΖΣ), η οποία περιλάμβανε εναλλακτικές προτάσεις πολιτικής για τη δημιουργία από την Επιτροπή των ΕΠΠΥΖΣ και ΔΠΠΥΖΣ.

Τον Δεκέμβριο του 2005, το Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΔΕΥ) ζήτησε από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για το ΕΠΠΥΖΣ έως τον Ιούνιο του 2006.

Η παρούσα πρόταση για την έκδοση οδηγίας παρουσιάζει τα μέτρα που προτείνονται από την Επιτροπή σχετικά με τον προσδιορισμό και τον χαρακτηρισμό της Ευρωπαϊκής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας (ΕΥΖΣ), και με την αξιολόγηση της ανάγκης για βελτίωση της προστασίας της.

Νομική βάση της παρούσας πρότασης είναι το άρθρο 308 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Πληροφορίες συγκεντρώθηκαν από όλους τους εμπλεκομένους φορείς.

Στον βαθμό που σε κοινοτικό επίπεδο δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή οριζόντιες διατάξεις για την ΠΥΖΣ, η πρόταση της Επιτροπής αποσκοπεί στο να θεσπίσει μια διαδικασία για τον προσδιορισμό και τον χαρακτηρισμό της ΕΥΖΣ, καθώς και την αξιολόγηση της ανάγκης βελτίωσης της προστασίας της υποδομής αυτής.

Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, μόνο ένα κοινό πλαίσιο, υπό μορφή οδηγίας, μπορεί να αποτελέσει την αναγκαία βάση για τη συνεκτική εφαρμογή των μέτρων προστασίας της ΕΥΖΣ και να ορίσει σαφώς τις αντίστοιχες αρμοδιότητες όλων των εμπλεκόμενων παραγόντων. Τα μη δεσμευτικά, εθελοντικά μέτρα, αν και ευέλικτα, δεν θα έθεταν τα αναγκαία γερά θεμέλια, διότι δεν θα παρείχαν επαρκή σαφήνεια ως προς το ποιος αναλαμβάνει τι, ούτε θα αποσαφήνιζαν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των παραγόντων των εμπλεκόμενων στην ΕΥΖΣ.

Η ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑΣ:

Η εισηγήτρια υποστηρίζει την ιδέα ενός κοινού πλαισίου. Πράγματι, η ζημιά ή η απώλεια μιας υποδομής σε ένα κράτος μέλος μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο σε πολλά άλλα και στην ευρωπαϊκή οικονομία συνολικά. Οι νέες τεχνολογίες (π.χ. διαδίκτυο) και η ελευθέρωση της αγοράς (στον εφοδιασμό ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου) έχουν ως αποτέλεσμα πολλές υποδομές να αποτελούν τμήματα ενός ευρύτερου δικτύου. Σε μια τέτοια κατάσταση η ισχύς των μέτρων προστασίας καθορίζεται από την αντοχή του ασθενέστερου κρίκου τους.

Η τρωτότητα των ΖΣΥ και η επακόλουθη τρωτότητα των υπηρεσιών που παρέχουν, απαιτούν δράση. Και η αποτελεσματική προστασία των τρωτών ΖΣΥ και των υπηρεσιών απαιτούν ενημέρωση, συντονισμό και συνεργασία - σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ - όπου θα εμπλέκονται όλοι οι συναφείς φορείς.

Επί πλέον, η εμπειρία του παρελθόντος μας δείχνει ότι όταν συμβεί μια τρομοκρατική επίθεση, οι αρχηγοί κρατών της ΕΕ ζητούν την υποβολή νέων προτάσεων εντός 48 ωρών, αποδυναμώνοντας έτσι την ποιότητα των ενδεχομένων προτάσεων. Ακόμη χειρότερα, μπορεί να υποβάλουν προτάσεις για λήψη δυσανάλογων και αδιαφανών μέτρων, όπως, επί παραδείγματι, τα μέτρα για την απαγόρευση των υγρών στα αεροσκάφη.

Η καθιέρωση οριζόντιων διατάξεων σε επίπεδο ΕΕ, όπου θα λαμβάνονται υπόψη οι πολύπλοκες διαδικασίες και οι διαδράσεις των ΖΣΥ με την υπερεθνική διάσταση, αποτελεί θεμιτή ανησυχία.

Ωστόσο, ταυτόχρονα, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η ΕΕ πρέπει να υποστηρίξει και να μην επικαλύψει το έργο των κρατών μελών. Πρέπει να υιοθετηθεί μια εκ των κάτω προς τα άνω προσέγγιση, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εθνικές υπηρεσίες γνωρίζουν καλύτερα τί συμβαίνει στις χώρες τους.

Κατόπιν τούτων, η εισηγήτρια πιστεύει ότι η προσέγγιση της Επιτροπής μπορεί να αιτιολογηθεί μόνο αν επηρεάζονται τρία κράτη μέλη ή τουλάχιστον δύο κράτη μέλη πέρα από αυτό στο οποίο ευρίσκεται η ΖΣΥ.

Είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι η πρωταρχική και ύπατη ευθύνη για την προστασία των ΖΣΥ εναπόκειται στα κράτη μέλη και τους ιδιοκτήτες/φορείς εκμετάλλευσης των ΖΣΥ. Και, καθόσον ο ιδιωτικός τομέας έχει ιδιαίτερη εμπειρία, εμπειρογνωμοσύνη και απαιτήσεις όσον αφορά την προστασία των ΖΣΥ του, έχει τεράστια σημασία να εμπλακεί πλήρως ο ιδιωτικός τομέας στο όλο εγχείρημα.

Επί πλέον, η εισηγήτρια επιθυμεί να επισημάνει ότι η επικάλυψη ή η αντίφαση μεταξύ διαφόρων πράξεων ή διατάξεων πρέπει να αποτραπεί πάση θυσία. Εφόσον κριθεί απαραίτητη, η πιθανή μελλοντική από κοινού αξιολόγηση πρέπει να λάβει υπόψη τις υφιστάμενες μεθοδολογίες. Συνεπώς, τα διαγώνια και τομεακά κριτήρια πρέπει να βασιστούν στα υφιστάμενα τομεακά μέτρα προστασίας, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά μεμονωμένων τομέων ΖΣΥ. Όπου ήδη υπάρχουν κοινοτικοί μηχανισμοί, πρέπει να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται. Η συμμόρφωση σε ένα ή περισσότερα από τα υφιστάμενα προστατευτικά μέτρα μπορεί να ικανοποιήσει την απαίτηση για τη δημιουργία και επικαιροποίηση ενός Σχεδίου Ασφαλείας Λειτουργίας και για τον ορισμό ενός Συνδέσμου Ασφαλείας.

Τέλος, η εισηγήτρια πιστεύει ότι η διοικητική επιβάρυνση πρέπει να περιοριστεί στο ελάχιστο, λαμβάνοντας μεταξύ άλλων υπόψη την αρχή της ενιαίας εξυπηρέτησης.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (6.6.2007)

προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου σχετικά με τον προσδιορισμό και τον χαρακτηρισμό της Ευρωπαϊκής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας, και σχετικά με την αξιολόγηση της ανάγκης για βελτίωση της προστασίας της
(COM(2006)0787 – C6‑0053/2007 –2006/0276 (CNS))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Harald Ettl

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Με βάση το πρόγραμμα της Χάγης της 5ης Νοεμβρίου 2005, το οποίο πραγματεύεται τόσο την αποτελεσματική διευθέτηση διασυνοριακών κρίσεων όσο και την αναβάθμιση της προστασίας από φυσικές καταστροφές και την προστασία σημαντικών υποδομών για την ΕΕ στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, καθώς και με βάση την προεργασία της Επιτροπής στο πλαίσιο της Πράσινης Βίβλου της 17/11/2005, υποβάλλεται μια πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για επικείμενες βελτιωτικές παρεμβάσεις στο ευρωπαϊκό σύστημα διαχείρισης κρίσεων.

Τις σημαντικές υποδομές αποτελούν οι υλικές και τεχνολογικές εγκαταστάσεις, δίκτυα, υπηρεσίες και κεφαλαιουχικά αγαθά, των οποίων η φθορά ή καταστροφή θα είχε σοβαρές συνέπειες για την υγεία, την ασφάλεια ή την οικονομική ευημερία των πολιτών καθώς και για την εύρυθμη λειτουργία του κυβερνητικού έργου στα κράτη μέλη. Σημαντικές υποδομές υπάρχουν σε πολλούς οικονομικούς τομείς, μεταξύ άλλων στον τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό τομέα, στις μεταφορές και τη διανομή, στους τομείς της ενέργειας, του εφοδιασμού, της υγείας, τις προμήθειες τροφίμων και της επικοινωνίας καθώς και σε όλες τις σημαντικές υπηρεσίες του δημόσιου τομέα

Η προστασία των σημαντικών υποδομών είναι για την ΕΕ μαζί με την εσωτερική ασφάλεια καίριο ζήτημα για το ευρωπαϊκό κοινωνικό σύστημα. Η καταστροφή σημαντικών υποδομών μπορεί να οδηγήσει από ψυχολογικής πλευράς στην πλήρη απώλεια της εμπιστοσύνης της κοινής γνώμης απέναντι στην ΕΕ. Σήμερα, τα κράτη-μέλη της ΕΕ παρουσιάζουν σε εθνικό επίπεδο αποκλίνοντα επίπεδα όσον αφορά τις υποδομές τους για την αντιμετώπιση των κρίσεων. Ειδικά για το λόγο αυτό, η πρόταση της Επιτροπής αποσκοπεί στη διαχείριση των σημαντικών ευρωπαϊκών υποδομών με κοινές διαδικασίες καθώς και στο χαρακτηρισμό τους ως σημαντικές.

Προϋπόθεση για την αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων είναι η διαφύλαξη όλων των αναγκαίων συστημάτων επικοινωνίας στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας και των τηλεπικοινωνιών. Οι τομείς αυτοί θα έχουν αφενός μια δική τους υποδομή και αφετέρου αποτελούν οι ίδιοι σημαντικές υποδομές για άλλους τομείς, όπως για παράδειγμα για το χρηματοπιστωτικό τομέα και τον τομέα των ασφαλίσεων. Πρέπει να μπορεί να αντιμετωπιστεί άμεσα μια προμελετημένη επίθεση στο δίκτυο δεδομένων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σε μια μεγάλη τράπεζα ή στο χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης από τεχνικής και θεσμικής πλευράς.

Για μεγάλους ομίλους επιχειρήσεων είναι αναπόφευκτη η διασυνοριακή λειτουργία. Μια πανευρωπαϊκή στατιστική που έγινε το 2000 κατέδειξε ότι περισσότερες από τις μισές σημαντικές επιχειρήσεις δεν προβαίνουν σε ελέγχους ασφαλείας. Η ενδεχόμενη καταχρηστική χρησιμοποίηση διακομιστών του διαδικτύου διευκολύνει επίσης τη δράση ακτιβιστών και αποτελεί σημαντικό μέσο των τρομοκρατών.

Οι υποδομές με διεθνείς αναφορές και περιορισμένες δυνατότητες υποκατάστασης είναι ιδιαίτερα ευπαθείς σε περιπτώσεις καταστροφών. Αυτό κατέστη ιδιαίτερα σαφές με τη διακοπή ρεύματος στο ευρωπαϊκό δίκτυο ηλεκτροδότησης στις 4/11/2006. Και η διασυνοριακή και διακρατική υδροδότηση μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά προβλήματα εφοδιασμού από το υπέδαφος, τις πηγές και το τρέχον ύδωρ, παρά τα μέτρα προστασίας του εκάστοτε εθνικού δικτύου.

Επίσης, οι σιδηροδρομικές μεταφορές με διασυνοριακές συνδέσεις και τα αεροδρόμια με εγκαταστάσεις για την ασφάλεια των πτήσεων πρέπει σε περιπτώσεις κρίσεων να μπορούν να στηρίζονται σε ευρωπαϊκά συστήματα πλοήγησης.

Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εταιρείες έχουν ασχοληθεί εδώ και πολλά χρόνια σε όλους τους κλάδους με τα θέματα της διαχείρισης κινδύνου. Σε οδηγίες, όπως για παράδειγμα στο πλαίσιο των οδηγιών της δέσμης μέτρων « ρευστότητα Ι», ελήφθησαν ήδη υπόψη ζητήματα διαχείρισης κινδύνων για ασφάλειες, τόσο όσον αφορά τα δεδομένα, όσο και αναφορικά με τη δυνατότητα υλικής κάλυψης και μένει να προσαρμοστούν στο σχέδιο «ρευστότητα ΙΙ» στα νέα δεδομένα. Για τις ασφάλειες, παρά την αναγκαία αναλογικότητα πρέπει να προβλεφθεί μεγαλύτερος επιχειρηματικός κίνδυνος ευθύνης - ενδεχομένως και κρατικής.

Ο συντάκτης γνωμοδότησης χαιρετίζει και υποστηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής να προβεί σε συντονισμό των μέτρων για την προστασία των σημαντικών υποδομών σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι είναι απευκταία μια διπλή ρύθμιση υφιστάμενων τομεακών μέτρων, όπως συμβαίνει για παράδειγμα στις συστάσεις για συστήματα διεκπεραίωσης αξιογράφων, για προδιαγραφές όσον αφορά τον υπολογισμό της αξίας τους και τη διεκπεραίωσή τους στην ΕΕ και για προδιαγραφές όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συστημάτων διαχείρισης χαρτοφυλακίου στην ΕΕ σε πιστωτικές εργασίες του ευρωπαϊκού συστήματος κεντρικών τραπεζών.

Από το συνδυασμό των δεσμευτικών και των μη δεσμευτικών μέτρων πρέπει να προκύψει μια ρεαλιστική σχέση κόστους - ωφελειών για την επίτευξη ευρωπαϊκής υπεραξίας.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η ΕπιτροπήΤροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1

Αιτιολογική σκέψη 3

(3) Τον Δεκέμβριο του 2005, το Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων κάλεσε την Επιτροπή να παρουσιάσει πρόταση για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Προστασίας της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας (ΕΠΠΥΖΣ) και αποφάσισε ότι αυτό θα έπρεπε να βασισθεί σε μια προσέγγιση ως προς όλους τους κινδύνους, με αντιμετώπιση κατά προτεραιότητα των τρομοκρατικών απειλών. Στο πλαίσιο της προσέγγισης αυτής, οι ανθρωπογενείς και οι τεχνολογικές απειλές καθώς και οι φυσικές καταστροφές θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στην Προστασία της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας, αλλά η προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στις τρομοκρατικές απειλές. Εάν το επίπεδο των μέτρων προστασίας έναντι μιας απειλής υψηλού επιπέδου κριθεί κατάλληλο για έναν τομέα Υποδομής Ζωτικής Σημασίας, οι εμπλεκόμενοι παράγοντες θα πρέπει να εστιάσουν την προσοχή τους σε άλλες απειλές όπου εξακολουθούν να υπάρχουν τρωτά σημεία.

(3) Τον Δεκέμβριο του 2005, το Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων κάλεσε την Επιτροπή να παρουσιάσει πρόταση για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Προστασίας της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας (ΕΠΠΥΖΣ) και αποφάσισε ότι αυτό θα έπρεπε να βασισθεί σε μια προσέγγιση ως προς όλους τους κινδύνους, με αντιμετώπιση κατά προτεραιότητα των τρομοκρατικών απειλών. Στο πλαίσιο της προσέγγισης αυτής, οι ανθρωπογενείς και οι τεχνολογικές απειλές καθώς και οι φυσικές καταστροφές θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στην Προστασία της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας, αλλά η προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στις τρομοκρατικές απειλές. Εν προκειμένω πρέπει να καταγραφούν και οι απειλές διαρθρωτικού χαρακτήρα. Εάν το επίπεδο των μέτρων προστασίας έναντι μιας απειλής υψηλού επιπέδου κριθεί κατάλληλο για έναν τομέα Υποδομής Ζωτικής Σημασίας, οι εμπλεκόμενοι παράγοντες θα πρέπει να εστιάσουν την προσοχή τους σε άλλες απειλές όπου εξακολουθούν να υπάρχουν τρωτά σημεία.

Αιτιολόγηση

Αναγκαία συμπλήρωση.

Τροπολογία 2

Αιτιολογική σκέψη 4

(4) Η πρωταρχική ευθύνη για την Προστασία της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας ανήκει αυτή τη στιγμή στα κράτη μέλη και στους κύριους/διαχειριστές των έργων Υποδομής Ζωτικής Σημασίας. Τούτο δεν θα πρέπει να αλλάξει.

(4) Η πρωταρχική ευθύνη για την Προστασία της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας ανήκει στα κράτη μέλη και στους κύριους/διαχειριστές των έργων Υποδομής Ζωτικής Σημασίας. Τούτο δεν θα πρέπει να αλλάξει στο μέλλον.

Αιτιολόγηση

Διευκρίνηση της εθνικής ευθύνης.

Τροπολογία 3

Αιτιολογική σκέψη 5

(5) Υπάρχουν στην Κοινότητα ορισμένα έργα Υποδομής Ζωτικής Σημασίας των οποίων η βλάβη ή η καταστροφή θα επηρέαζε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη, ή ένα κράτος μέλος άλλο από εκείνο στο οποίο βρίσκεται το εκάστοτε έργο υποδομής. Τούτο είναι δυνατόν να περιλαμβάνει διασυνοριακές εγκάρσιες επιπτώσεις από αλληλεξαρτήσεις μεταξύ διασυνδεόμενων έργων υποδομής. Αυτά τα έργα Ευρωπαϊκής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας θα πρέπει να προσδιορίζονται και να χαρακτηρίζονται μέσω κοινής διαδικασίας. Η ανάγκη βελτίωσης της προστασίας αυτών των έργων υποδομής θα πρέπει να αξιολογείται εντός κοινού πλαισίου. Τα διμερή συστήματα συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών στον τομέα της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας αποτελούν ένα καθιερωμένο και αποτελεσματικό μέσο διαχείρισης της διασυνοριακής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας. Το ΕΠΠΥΖΣ θα πρέπει να βασισθεί στη συνεργασία αυτή.

(5) Υπάρχουν στην Κοινότητα ορισμένα έργα Υποδομής Ζωτικής Σημασίας των οποίων η βλάβη ή η καταστροφή θα επηρέαζε τρία ή περισσότερα κράτη μέλη, ή δύο άλλα κράτη μέλη άλλα από εκείνο στο οποίο βρίσκεται το εκάστοτε έργο υποδομής. Τούτο είναι δυνατόν να περιλαμβάνει διασυνοριακές εγκάρσιες επιπτώσεις από αλληλεξαρτήσεις μεταξύ διασυνδεόμενων έργων υποδομής. Αυτά τα έργα Ευρωπαϊκής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας θα πρέπει να προσδιορίζονται και να χαρακτηρίζονται μέσω κοινής διαδικασίας. Η ανάγκη βελτίωσης της προστασίας αυτών των έργων υποδομής θα πρέπει να αξιολογείται εντός κοινού πλαισίου. Τα διμερή συστήματα συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών στον τομέα της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας αποτελούν ένα καθιερωμένο και αποτελεσματικό μέσο διαχείρισης της διασυνοριακής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας. Το ΕΠΠΥΖΣ θα πρέπει να βασισθεί στη συνεργασία αυτή.

Αιτιολόγηση

Αρχή επικουρικότητας.

Τροπολογία 4

Αιτιολογική σκέψη 5α (νέα)

 

(5α) Σε ορισμένους τομείς εφαρμόζεται ήδη μια σειρά μέτρων που ρυθμίζουν την καταγραφή, το χαρακτηρισμό και την προστασία σημαντικών υποδομών. Μια μελλοντική ρύθμιση σε κλίμακα ΕΕ δεν πρέπει να οδηγήσει στους τομείς αυτούς σε διπλή ρύθμιση - χωρίς αναβάθμιση της ασφάλειας.

Τροπολογία 5

Αιτιολογική σκέψη 6α (νέα)

 

(6α) Η υποδομή ζωτικής σημασίας πρέπει να εκπονηθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιεί την ύπαρξη συνδέσμων με και εντοπισμό σε χώρες εκτός της ΕΕ όπου αυτό δεν είναι αναγκαίο. Ο εντοπισμός στοιχείων υποδομών ζωτικής σημασίας εκτός της ΕΕ αυξάνει τον κίνδυνο τρομοκρατικών επιθέσεων με αποτέλεσμα διάχυσης στο σύνολο της υποδομής, πρόσβαση από τρομοκράτες σε δεδομένα που έχουν αποθηκευθεί εκτός της ΕΕ, καθώς και κινδύνους μη συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της ΕΕ με αποτέλεσμα να καθιστά ευάλωτο το σύνολο της υποδομής.

Αιτιολόγηση

Η πρόσφατη υπόθεση SWIFT κατέδειξε ότι κρίσιμα δεδομένα πρέπει να προστατεύονται από τη παράνομη χρήση από ξένες αρχές ή ιδιωτικούς φορείς.

Τροπολογία 6

Αιτιολογική σκέψη 10

(10) Για τη διευκόλυνση της βελτίωσης της προστασίας της ΕΥΖΣ, θα πρέπει να εκπονηθούν κοινές μέθοδοι για τον προσδιορισμό και τον χαρακτηρισμό των τρωτών σημείων, κινδύνων και απειλών για τα έργα υποδομής.

(10) Για τη διευκόλυνση της βελτίωσης της προστασίας της ΕΥΖΣ, θα πρέπει να εκπονηθούν κοινές μέθοδοι για τον προσδιορισμό και τον χαρακτηρισμό των κινδύνων και απειλών και διαρθρωτικών τρωτών σημείων για τα έργα υποδομής.

Αιτιολόγηση

Αναγκαία συγκεκριμενοποίηση.

Τροπολογία 7

Αιτιολογική σκέψη 14

(14) Η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την Υποδομή Ζωτικής Σημασίας θα πρέπει να πραγματοποιείται σε περιβάλλον εμπιστοσύνης και ασφάλειας. Η ανταλλαγή πληροφοριών απαιτεί σχέση εμπιστοσύνης τέτοια που να διαβεβαιώνει τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς ότι τα ευαίσθητα δεδομένα τους θα προστατευθούν επαρκώς. Για να ενθαρρυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών, θα πρέπει να είναι σαφές για τις επιχειρήσεις ότι τα οφέλη από την παροχή πληροφοριών σχετικά με την Υποδομή Ζωτικής Σημασίας υπερκαλύπτουν τα κόστος για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία εν γένει. Ως εκ τούτου, η ανταλλαγή πληροφοριών για την ΠΥΖΣ θα πρέπει να ενθαρρυνθεί.

(14) Η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την Υποδομή Ζωτικής Σημασίας θα πρέπει να πραγματοποιείται σε περιβάλλον εμπιστοσύνης και ασφάλειας. Η ανταλλαγή πληροφοριών απαιτεί σχέση εμπιστοσύνης τέτοια που να διαβεβαιώνει τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς ότι τα ευαίσθητα δεδομένα τους θα προστατευθούν επαρκώς.

Αιτιολόγηση

Σεβασμός της αρχής της επικουρικότητας.

Τροπολογία 8

Αιτιολογική σκέψη 15

(15) Η παρούσα οδηγία συμπληρώνει τα υφιστάμενα κατά τομέα μέτρα σε κοινοτικό και σε εθνικό επίπεδο. Όπου ήδη υπάρχουν κοινοτικοί μηχανισμοί, αυτοί θα πρέπει να εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούνται, για να συμβάλουν στην εν γένει εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

(15) Η παρούσα οδηγία συμπληρώνει τα υφιστάμενα κατά τομέα μέτρα σε κοινοτικό και σε εθνικό επίπεδο. Όπου ήδη υπάρχουν κοινοτικοί μηχανισμοί, αυτοί θα πρέπει να εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούνται, για να συμβάλουν στην εν γένει εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, χωρίς να δημιουργούνται με τις πολλαπλές απαιτήσεις χωρίς όφελος σε επίπεδο ασφαλείας πρόσθετα κόστη.

Αιτιολόγηση

Αποφυγή περιττών γραφειοκρατών βαρών χωρίς όφελος σε επίπεδο ασφάλειας.

Τροπολογία 9

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

 

(15α) Η οδηγία αυτή δεν λαμβάνει υπόψη την ιδιαίτερη σημασία της "εξωτερικής διάστασης" υποδομών ζωτικής σημασίας όπως στον χρηματοπιστωτικό τομέα ή στον ενεργειακό τομέα.

Αιτιολόγηση

Διευκρίνηση ότι υποδομές ζωτικής σημασίας εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να έχουν μαζικές επιπτώσεις, ιδίως στον χρηματοπιστωτικό και ενεργειακό τομέα και για το ότι είναι αναγκαία η δράση για την αύξηση της ασφάλειας.

Τροπολογία 10

Άρθρο 1

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει τη διαδικασία προσδιορισμού και χαρακτηρισμού των έργων Ευρωπαϊκής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας, καθώς και την κοινή προσέγγιση της αξιολόγησης της ανάγκης βελτίωσης της προστασίας των έργων αυτών.

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει τη διαδικασία προσδιορισμού και χαρακτηρισμού των έργων Ευρωπαϊκής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας, καθώς και την κοινή προσέγγιση της αξιολόγησης της ανάγκης βελτίωσης της προστασίας των έργων αυτών κατά παντός κινδύνου.

Αιτιολόγηση

Η στρατηγική πρέπει να επιδιώκει την προστασία κατά παντός κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων και των κινδύνων που δεν προκύπτουν ούτε από την τρομοκρατία ούτε από φυσικές καταστροφές, μπορούν όμως παρόλα αυτά να βλάψουν μακροπρόθεσμα τη λειτουργικότητα και την ακεραιότητα της υποδομής. Στους κινδύνους αυτούς συγκαταλέγονται για παράδειγμα το ανθρώπινο λάθος, η έλλειψη επαρκών προσόντων του προσωπικού, η ανάθεση σε τρίτους της λειτουργίας σημαντικών υποδομών, οι επιδημίες, η αυξανόμενη τεχνολογική εξάρτηση, η παγκόσμια δικτύωση τεχνολογικών δικτύων, πολιτικές ταραχές κ.λπ..

Τροπολογία 11

Άρθρο 2, στοιχείο (β)

(β) Ως "Ευρωπαϊκή Υποδομή Ζωτικής Σημασίας" νοείται η Υποδομή Ζωτικής Σημασίας της οποίας η βλάβη ή η καταστροφή θα επηρέαζε σημαντικά δύο ή περισσότερα κράτη μέλη, ή ένα κράτος μέλος εάν η Υποδομή Ζωτικής Σημασίας βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος. Συμπεριλαμβάνονται οι επιπτώσεις από εγκάρσιες εξαρτήσεις από άλλες κατηγορίες υποδομής·

(β) Ως "Ευρωπαϊκή Υποδομή Ζωτικής Σημασίας" νοείται η Υποδομή Ζωτικής Σημασίας της οποίας η βλάβη ή η καταστροφή θα επηρέαζε σημαντικά τρία ή περισσότερα κράτη μέλη, ή τουλάχιστον δύο άλλα κράτη μέλη εάν η Υποδομή Ζωτικής Σημασίας βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος. Συμπεριλαμβάνονται οι επιπτώσεις από εγκάρσιες εξαρτήσεις από άλλες κατηγορίες υποδομής

Τροπολογία 12

Άρθρο 2, στοιχείο (γ), στοιχείο (α)

(α) τις επιπτώσεις στο κοινό (πληττόμενος πληθυσμός),

(α) τις επιπτώσεις στους πολίτες,

Αιτιολόγηση

Αναγκαία συγκεκριμενοποίηση.

Τροπολογία 13

Άρθρο 2, στοιχείο (γ), στοιχείο (β)

(β) τις οικονομικές επιπτώσεις (σπουδαιότητα της οικονομικής ζημίας και/ή υποβάθμισης προϊόντων ή υπηρεσιών),

(β) τις επιπτώσεις στην εσωτερική αγορά (σπουδαιότητα της οικονομικής ζημίας και/ή υποβάθμισης προϊόντων ή υπηρεσιών),

Αιτιολόγηση

Αναγκαία συγκεκριμενοποίηση.

Τροπολογία 14

Άρθρο 2, στοιχείο (δ)

(δ) Ως "τρωτά σημεία" νοούνται τα χαρακτηριστικά ενός στοιχείου του σχεδιασμού, της εκτέλεσης ή της λειτουργίας της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας που την καθιστά ευεπίφορη σε βλάβη ή καταστροφή από απειλή, συμπεριλαμβανόμενων των εξαρτήσεων από άλλες κατηγορίες υποδομής·

(δ) Ως "διαρθρωτικά τρωτά σημεία" νοούνται τα χαρακτηριστικά ενός στοιχείου του σχεδιασμού, της εκτέλεσης ή της λειτουργίας της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας που την καθιστά ευεπίφορη σε βλάβη ή καταστροφή από απειλή, συμπεριλαμβανόμενων των εξαρτήσεων από άλλες κατηγορίες υποδομής·

Αιτιολόγηση

Αναγκαία συγκεκριμενοποίηση.

Τροπολογία 15

Άρθρο 3, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 1

1. Τα εγκάρσια και τα κατά τομέα κριτήρια προς χρήση για τον προσδιορισμό της Ευρωπαϊκής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας υιοθετούνται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 11 παρ. 3, είναι δε δυνατόν να τροποποιηθούν σύμφωνα με την ίδια διαδικασία.

1. Τα εγκάρσια και τα κατά τομέα κριτήρια προς χρήση για τον προσδιορισμό της Ευρωπαϊκής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας βασίζονται σε υφιστάμενα κριτήρια προστασίας και υιοθετούνται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 11 παρ. 3, είναι δε δυνατόν να τροποποιηθούν σύμφωνα με την ίδια διαδικασία.

Τροπολογία 16

Άρθρο 3, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 2

Τα εγκάρσια κριτήρια που έχουν οριζόντια εφαρμογή για όλους τους τομείς Υποδομής Ζωτικής Σημασίας εκπονούνται με γνώμονα τη βαρύτητα των επιπτώσεων τυχόν βλάβης ή καταστροφής συγκεκριμένης υποδομής. Υιοθετούνται δε το αργότερο [ένα έτος μετά την έναρξη της ισχύος της παρούσας οδηγίας].

Τα εγκάρσια κριτήρια που έχουν οριζόντια εφαρμογή για όλους τους τομείς Υποδομής Ζωτικής Σημασίας εκπονούνται με γνώμονα τη βαρύτητα των επιπτώσεων τυχόν βλάβης ή καταστροφής συγκεκριμένης υποδομής. Υιοθετούνται δε το αργότερο [έξι μήνες μετά την έναρξη της ισχύος της παρούσας οδηγίας].

Αιτιολόγηση

Σύντμηση της διαδικασίας.

Τροπολογία 17

Άρθρο 3, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 3 α (νέα)

Τα κατά τομέα κριτήρια εκπονούνται για τους τομείς προτεραιότητας με γνώμονα τα χαρακτηριστικά των επιμέρους τομέων Υποδομής Ζωτικής Σημασίας και με τη συμμετοχή, εφόσον τούτο ενδείκνυται, των εκάστοτε εμπλεκόμενων παραγόντων. Υιοθετούνται δε για καθέναν από τους τομείς προτεραιότητας το αργότερο ένα έτος μετά την απόδοση προτεραιότητας στον εκάστοτε τομέα

Τα κατά τομέα κριτήρια εκπονούνται για τους τομείς προτεραιότητας και βασίζονται σε υφιστάμενα τομεακά μέτρα προστασίας με γνώμονα τα χαρακτηριστικά των επιμέρους τομέων Υποδομής Ζωτικής Σημασίας και με τη συμμετοχή όλων των εκάστοτε εμπλεκόμενων παραγόντων, καθώς οι τομείς κατέχουν ειδική εμπειρία, εμπειρογνωμοσύνη και πληρούν απαιτήσεις σχετικά με την προστασία των υποδομών τους ζωτικής σημασίας. Υιοθετούνται δε για καθέναν από τους τομείς προτεραιότητας το αργότερο ένα έτος μετά την απόδοση προτεραιότητας στον εκάστοτε τομέα.

Τροπολογία 18

Άρθρο 3, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 3 α (νέα)

 

Όπου υπάρχουν ήδη κοινοτικοί μηχανισμοί, αυτοί συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται. Επικαλύψεις - ή αντιφάσεις μεταξύ διαφόρων πράξεων ή διατάξεων αποφεύγονται ανυπερθέτως.

Τροπολογία 19

Άρθρο 3, παράγραφος 3, υποπαράγραφος 1

3. Κάθε κράτος μέλος προσδιορίζει τα έργα Υποδομής Ζωτικής Σημασίας που βρίσκονται στο έδαφός του καθώς και τα έργα ΥΖΣ πέραν του εδάφους του που είναι δυνατόν να έχουν επιπτώσεις σε αυτό, έργα τα οποία ικανοποιούν τα κριτήρια που υιοθετούνται δυνάμει των παραγράφων 1 και 2.

3. Κάθε κράτος μέλος προσδιορίζει τα έργα Υποδομής Ζωτικής Σημασίας που βρίσκονται στο έδαφός του καθώς και τα έργα ΥΖΣ πέραν του εδάφους του που είναι δυνατόν να έχουν επιπτώσεις στο έδαφός του, έργα τα οποία ικανοποιούν τα κριτήρια που υιοθετούνται δυνάμει των παραγράφων 1 και 2.

Αιτιολόγηση

Αναγκαία συγκεκριμενοποίηση.

Τροπολογία 20

Άρθρο 4, παράγραφος 1 α (νέα)

 

1α. Η Ευρωπαϊκή Υποδομή Ζωτικής Σημασίας σχεδιάζεται κατά τέτοιο τρόπο προκειμένου να ελαχιστοποιεί την ύπαρξη συνδέσμων με και τον εντοπισμό σε χώρες εκτός της ΕΕ όπου αυτό δεν είναι αναγκαίο.

Αιτιολόγηση

Η πρόσφατη υπόθεση SWIFT κατέδειξε ότι κρίσιμα δεδομένα πρέπει να προστατεύονται από τη παράνομη χρήση από ξένες αρχές ή ιδιωτικούς φορείς.

Τροπολογία 21

Άρθρο 4, παράγραφος 2 α (νέα)

 

2α. Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιείται από τις Ευρωπαϊκές Υποδομές Ζωτικής Σημασίας άμεσα ή μέσω μεσάζοντος, που είναι αναγκαία για τις δραστηριότητές τους πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 95/46/ΕΚ και κατ' εφαρμογήν των αρχών όσον αφορά την προστασία δεδομένων. Η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται στο έδαφος της ΕΕ και η διαβίβαση οιωνδήποτε δεδομένων δεν επιτρέπεται εκτός του εδάφους της ΕΕ για λόγους ασφαλείας.

Αιτιολόγηση

Η πρόσφατη υπόθεση SWIFT κατέδειξε ότι κρίσιμα δεδομένα πρέπει να προστατεύονται από τη παράνομη χρήση από ξένες αρχές ή ιδιωτικούς φορείς.

Τροπολογία 22

Άρθρο 5, παράγραφος 2, εδάφιο 1

2. Το Σχέδιο Ασφαλείας Λειτουργίας προσδιορίζει τα περιουσιακά στοιχεία Ευρωπαϊκής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας και καθορίζει λύσεις ασφαλείας για την προστασία τους, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ. Κατά τομέα συγκεκριμένες απαιτήσεις σε σχέση με το Σχέδιο Ασφαλείας Λειτουργίας και με γνώμονα τα ισχύοντα κοινοτικά μέτρα είναι δυνατόν να υιοθετούνται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 11 παρ. 3.

2. Το Σχέδιο Ασφαλείας Λειτουργίας προσδιορίζει τα περιουσιακά στοιχεία Ευρωπαϊκής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας και καθορίζει λύσεις ασφαλείας για την προστασία τους, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ. Κατά τομέα συγκεκριμένες απαιτήσεις σε σχέση με το Σχέδιο Ασφαλείας Λειτουργίας και με γνώμονα τα ισχύοντα κοινοτικά μέτρα είναι δυνατόν να λαμβάνονται πλήρως υπόψη σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 11 παρ. 3.

Αιτιολόγηση

Οι ασφαλιστικές εταιρείες και οι τράπεζες ανήκουν στους κλάδους εκείνους που επενδύουν σήμερα μεγάλα ποσά σε μέτρα ασφαλείας όπως στον έλεγχο της πρόσβασης ή στη διασφάλιση συστημάτων πληροφορικής. Τα κρατικά μέτρα δεν πρέπει να επικαλύπτουν ήδη ισχύοντα τομεακά μέτρα. Για το λόγο αυτό μια μελλοντική ρύθμιση πρέπει να λαμβάνει πλήρως υπόψη όλα τα υπάρχοντα σχέδια ασφαλείας.

Τροπολογία 23

Άρθρο 7, παράγραφος 2, υποπαράγραφος 1

2. Κάθε κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή συνοπτική έκθεση για τις κατηγορίες τρωτών σημείων, απειλών και κινδύνων που εντοπίζονται σε κάθε τομέα του παραρτήματος Ι, και τούτο εντός 18 μηνών μετά την έγκριση του καταλόγου του άρθρου 4 παρ. 2, και στη συνέχεια σε μόνιμη βάση ανά διετία.

2. Κάθε κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή συνοπτική έκθεση για τις κατηγορίες τρωτών σημείων, απειλών και κινδύνων που εντοπίζονται σε κάθε τομέα του παραρτήματος Ι, και τούτο εντός 12 μηνών μετά την έγκριση του καταλόγου του άρθρου 4 παρ. 2, και στη συνέχεια σε μόνιμη βάση ανά διετία.

Αιτιολόγηση

Σύντμηση της διαδικασίας.

Τροπολογία 24

Άρθρο 7, παράγραφος 4

4. Για τη διεξαγωγή των αξιολογήσεων τρωτών σημείων, απειλών και κινδύνων για την ΕΥΖΣ είναι δυνατόν να εκπονηθούν κοινές μέθοδοι κατά τομέα και σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 11 παρ. 3.

4. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, για τη διεξαγωγή των αξιολογήσεων τρωτών σημείων, απειλών και κινδύνων για την ΕΥΖΣ είναι δυνατόν να εκπονηθούν κοινές μέθοδοι κατά τομέα και σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 11 παρ. 3. Τέτοιες κοινές μεθοδολογίες λαμβάνουν υπόψη τους υφιστάμενες μεθοδολογίες.

Τροπολογία 25

Άρθρο 8

Η Επιτροπή συνδράμει τους κυρίους/διαχειριστές έργων που έχουν χαρακτηρισθεί ως έργα ΕΥΖΣ, παρέχοντάς τους πρόσβαση στις διαθέσιμες βέλτιστες πρακτικές και μεθόδους για την Προστασία της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας.

Η Επιτροπή πρέπει εφόσον κληθεί από τα κράτη μέλη να υποστηρίζει τους κυρίους/διαχειριστές έργων που έχουν χαρακτηρισθεί ως έργα ΕΥΖΣ, παρέχοντάς τους πρόσβαση στις διαθέσιμες βέλτιστες πρακτικές και μεθόδους για την Προστασία της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας.

Αιτιολόγηση

Διασφάλιση της συμμετοχής των κρατών μελών.

Τροπολογία 26

Άρθρο 10, παράγραφος 2

2. Κάθε πρόσωπο που χειρίζεται εμπιστευτικές πληροφορίες, δυνάμει της παρούσας οδηγίας, εκ μέρους κράτους μέλους διαθέτει την κατάλληλη εξουσιοδότηση ασφαλείας από το οικείο κράτος μέλος.

2. Κάθε πρόσωπο που χειρίζεται εμπιστευτικές πληροφορίες, δυνάμει της παρούσας οδηγίας, εκ μέρους κράτους μέλους διαθέτει τη βέλτιστη εξουσιοδότηση ασφαλείας από το οικείο κράτος μέλος.

Τροπολογία 27

Άρθρο 10, παράγραφος 3

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πληροφορίες ΠΥΖΣ που παρέχονται στα κράτη μέλη ή στην Επιτροπή να μη χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους από την ΠΥΖΣ.

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πληροφορίες ΠΥΖΣ που παρέχονται στα κράτη μέλη ή στην Επιτροπή να μη χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους από την ΠΥΖΣ και να λαμβάνεται απαραιτήτως υπόψη η αρχή της αναλογικότητας από υλική άποψη και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και θεσμών που πρέπει να προστατευθούν.

Αιτιολόγηση

Στα λοιπά θεμελιώδη δικαιώματα και τους θεσμούς που πρέπει να προστατευθούν συγκαταλέγονται για παράδειγμα η προστασία των προσωπικών δεδομένων και το απόρρητο των τηλεπικοινωνιών.

Τροπολογία 28

Άρθρο 11, παράγραφος 1

1. Την Επιτροπή συνδράμει επιτροπή επαφών συγκροτούμενη από τους υπεύθυνους επαφών ΠΥΖΣ.

1. Την Επιτροπή συνδράμει επιτροπή επαφών συγκροτούμενη από τους εκπροσώπους των κρατών μελών.

Αιτιολόγηση

Σεβασμός της αρχής της επικουρικότητας.

Τροπολογία 29

Παράρτημα Ι, τομέας ΙΙΙ,Υποτομέας, αριθ. 9

Ασύρματες τηλεπικοινωνίες και πλοήγηση

 

Ασύρματες τηλεπικοινωνίες και πλοήγηση

 

Τροπολογία 30

Παράρτημα Ι, σειρά VΙΙ, Υποτομέας», αριθ. 19

Υποδομή και συστήματα πληρωμών, εκκαθάρισης αξιογράφων και διακανονισμού

Υποδομή και συστήματα πληρωμών, εκκαθάρισης αξιογράφων και διακανονισμού

Τροπολογία 31

Παράρτημα Ι, τομέας VΙΙ, Υποτομέας, αριθ. 19α (νέο)

 

19α. τραπεζικός και ασφαλιστικός τομέας

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Απογραφή, χαρακτηρισμός και προστασία των ευρωπαϊκών ζωτικών υποδομών

Έγγραφα αναφοράς

KOM(2006)0787 - C6-0053/2007 - 2006/0276(CNS)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

LIBE

Γνωμοδοτική επιτροπή

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

1.2.2007

 

 

 

Συντάκτης γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Harald Ettl

24.1.2007

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

10.4.2007

8.5.2007

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

5.6.2007

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

37

0

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gabriele Albertini, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, David Casa, Manuel António dos Santos, Christian Ehler, Jonathan Evans, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Dariusz Maciej Grabowski, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Piia-Noora Kauppi, Guntars Krasts, Andrea Losco, Astrid Lulling, Cristobal Montoro Romero, Joseph Muscat, Joop Post, John Purvis, Alexander Radwan, Dariusz Rosati, Heide Rühle, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Cristian Stănescu, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg, Sahra Wagenknecht

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Harald Ettl, Ján Hudacký, Werner Langen, Maria Petre, Andreas Schwab

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Anne Ferreira

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (12.6.2007)

προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου σχετικά με τον προσδιορισμό και το χαρακτηρισμό της Ευρωπαϊκής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας, και σχετικά με την αξιολόγηση της ανάγκης για βελτίωση της προστασίας της
(COM(2006)0787 – C6‑0053/2007 – 2006/0276(CNS))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Norbert Glante

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Υποδομές ζωτικής σημασίας είναι υλικές υποδομές και υποδομές τεχνολογίας της πληροφόρησης, δίκτυα, υπηρεσίες και κεφαλαιουχικά αγαθά, των οποίων βλάβη ή καταστροφή θα είχε σοβαρές συνέπειες για την υγεία ή την οικονομική ευημερία των πολιτών καθώς και για την αποτελεσματική διεκπεραίωση του κυβερνητικού έργου στα κράτη μέλη.

Οι εγκαταστάσεις των υποδομών ζωτικής σημασίας στην Ε.Ε. είναι στενά δικτυωμένες μεταξύ τους και στον τομέα αυτό υπάρχει μεγάλος βαθμός αλληλεξάρτησης, πράγμα που τις καθιστά πιο επιρρεπείς σε βλάβες και καταστροφές.

Η Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος ορίζει: «Σε περίπτωση που κράτος μέλος δεχθεί τρομοκρατική επίθεση ή πληγεί από ανθρωπογενή καταστροφή, τα υπόλοιπα κράτη μέλη του παρέχουν βοήθεια με αίτημα των πολιτικών του αρχών".

Είναι ανάγκη να προστατευθούν οι πολίτες της Ε.Ε. στο πλαίσιο μιας σφαιρικής ευρωπαϊκής στρατηγικής όχι μόνο απέναντι σε τρομοκρατικές επιθέσεις, αλλά και από φυσικές καταστροφές ή ατυχήματα. Τα φαινόμενα αυτά έχουν συχνά διασυνοριακές επιπτώσεις και για το λόγο αυτό τα κράτη μέλη πρέπει να αλληλοβοηθούνται και να δημιουργήσουν ένα σύστημα αντιμετώπισης κρίσεων σε κοινοτικό επίπεδο.

Μια αποτελεσματική στρατηγική πρέπει να αποδίδει μεγάλη σημασία στην πρόληψη καθώς και σε μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών επιθέσεων και καταστροφών.

Ένα ευρωπαϊκό σύστημα έγκαιρης προστασίας για υποδομές ζωτικής σημασίας μπορεί να είναι λυσιτελές μόνο εάν προωθεί την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τους κοινούς κινδύνους και προβλέπει αντίστοιχα μέτρα και στρατηγικές με τις οποίες ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος και προασπίζονται αποτελεσματικότερα οι ζωτικές υποδομές.

Αρμοδιότητα

Επειδή πολλά σημαντικά τμήματα της υποδομής δεν ανήκουν στο κράτος, πρέπει να εμπλέκονται και δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς στα μέτρα ασφαλείας και ελέγχου. Σε επίπεδο Ε.Ε., η προστασία των υποδομών εμπίπτει αποκλειστικά στην ευθύνη των κρατών μελών. Ωστόσο, η Ε.Ε. πρέπει να αναλάβει στον τομέα αυτό ένα συντονιστικό ρόλο, διότι η ίδια η αποτελεσματικότητα των κρατικών μέτρων εξαρτάται σε πολλές περιπτώσεις από μια διασυνοριακή συνεργασία.

Συνεργασία και συντονισμός

Για την προστασία των υποδομών ζωτικής σημασίας είναι απαραίτητη μια σταθερή και καλά οργανωμένη συνέργεια μεταξύ των κατόχων και των χειριστών των αντίστοιχων εγκαταστάσεων και των αρμόδιων υπηρεσιών στα κράτη μέλη.

Θα πρέπει σε ευρωπαϊκή κλίμακα να δημιουργηθεί ένα σύστημα ανάλυσης των κινδύνων για να εξασφαλισθεί η διαλειτουργικότητα. Ιδιαίτερη σημασία προσλαμβάνουν η ευθυγράμμιση των προδιαγραφών, των κανόνων και της εφαρμογής τους στην πράξη. Αυτό ωστόσο δεν σημαίνει ότι χρειάζεται ένα ομοιόμορφο σύστημα. Πολύ περισσότερο χρειάζεται μεγαλύτερη συμβατότητα και αποτελεσματικότητα των διαφόρων συστημάτων. Σε περιπτώσεις για τις οποίες δεν υπάρχουν ειδικές τομεακές προδιαγραφές ή δεν υπάρχουν ακόμη διεθνείς τεχνικές προδιαγραφές, θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) και άλλοι αρμόδιοι φορείς τυποποίησης να προτείνουν ενιαίες τομεακές προδιαγραφές ασφαλείας προσαρμοσμένες ανάλογα για όλους τους κλάδους. Τέτοιες προδιαγραφές μπορούν να προταθούν και σε διεθνές επίπεδο για τυποποίηση ISO ώστε να επιτευχθούν από αυτή την άποψη ίσες προϋποθέσεις.

Οι σημαντικές πληροφορίες θα έπρεπε να τυγχάνουν, ανεξάρτητα από την πηγή τους, προσεκτικής, ενδελεχούς και όταν χρειάζεται απόρρητης μεταχείρισης, χωρίς βέβαια να παρακωλύεται ο κοινοβουλευτικός έλεγχος.

Τεχνολογίες πληροφόρησης

Ο τομέας της επικοινωνίας και τα συστήματα πληροφόρησης έχουν καταστεί σημαντικός παράγοντας του οικονομικού και κοινωνικού βίου. Για το λόγο αυτό η ασφάλεια, κυρίως όμως η διαθεσιμότητα αυτών των δικτύων και συστημάτων, αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία.

Έχει αποδειχθεί ότι - ιδίως στο πλαίσιο του οργανωμένου εγκλήματος - γίνεται δολιοφθορά στα συστήματα πληροφοριών και αυξάνεται η ανησυχία για ενδεχόμενες τρομοκρατικές ενέργειες με στόχο αυτά τα συστήματα που αποτελούν τμήμα της ζωτικής υποδομής των κρατών μελών. Ο στόχος της δημιουργίας μιας ασφαλούς κοινωνίας της πληροφόρησης και ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και κράτους δικαίου τίθεται με τον τρόπο αυτό σε κίνδυνο. Για το λόγο αυτό χρειάζονται αντίμετρα σε επίπεδο Ε.Ε.. Ο διασυνοριακός και διαπεριφερειακός χαρακτήρας των σύγχρονων συστημάτων πληροφοριών έχει ως αποτέλεσμα η δολιοφθορά στους να έχει και διασυνοριακή διάσταση, πράγμα που αυξάνει την ανάγκη για περαιτέρω μέτρα σύγκλισης των σχετικών διατάξεων του ποινικού κώδικα.

Έρευνα

Λόγω της αυξανόμενης σημασίας της έρευνας για θέματα ασφαλείας, η Επιτροπή πρότεινε τη σημαντική αύξηση του ετήσιου προϋπολογισμού για το θέμα αυτό από το 2007 από 15 εκατ. € σε περίπου 250 εκατ. €.

Ως προετοιμασία για να τη νέα χρηματοδοτική περίοδο από το 2007, τον Απρίλιο του 2005 συγκροτήθηκε μια ευρωπαϊκή συμβουλευτική επιτροπή για την έρευνα σε θέματα ασφάλειας, η οποία αποτελείται από εκπροσώπους ιδιωτικών και δημοσίων ομίλων συμφερόντων στον τομέα της ασφάλειας που συμβουλεύει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με το περιεχόμενο και την εφαρμογή της έρευνας για την ασφάλεια στο πλαίσιο του 7ου προγράμματος-πλαίσιο για την ασφάλεια.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή[1]Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1

Αιτιολογική σκέψη 2

(2)       Στις 17 Νοεμβρίου 2005, η Επιτροπή εξέδωσε πράσινη βίβλο σχετικά με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Προστασίας της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας (ΕΠΠΥΖΣ), η οποία περιελάμβανε επιλογές πολιτικής για την εκπόνηση του εν λόγω προγράμματος και του Δικτύου Πληροφοριών Προειδοποίησης Υποδομής Ζωτικής Σημασίας (ΔΠΠΥΖΣ). Από τα σχόλια που ελήφθησαν σχετικά με την εν λόγω πράσινη βίβλο προκύπτει σαφώς η ανάγκη σύστασης ενός κοινοτικού πλαισίου για την Προστασία της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας (ΠΥΖΣ). Η ανάγκη αύξησης των δυνατοτήτων προστασίας της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας στην Ευρώπη και περιορισμού των τρωτών σημείων των έργων Υποδομής Ζωτικής Σημασίας αναγνωρίσθηκε. Εδόθη δε έμφαση στη σπουδαιότητα της αρχής της επικουρικότητας και στον διάλογο των εμπλεκομένων παραγόντων.

(2)       Στις 17 Νοεμβρίου 2005, η Επιτροπή εξέδωσε πράσινη βίβλο σχετικά με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Προστασίας της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας (ΕΠΠΥΖΣ), η οποία περιελάμβανε επιλογές πολιτικής για την εκπόνηση του εν λόγω προγράμματος και του Δικτύου Πληροφοριών Προειδοποίησης Υποδομής Ζωτικής Σημασίας (ΔΠΠΥΖΣ). Από τα σχόλια που ελήφθησαν σχετικά με την εν λόγω πράσινη βίβλο καθίσταται σαφής η προστιθέμενη αξία ενός κοινοτικού πλαισίου για την Προστασία της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας (ΠΥΖΣ). Η ανάγκη αύξησης των δυνατοτήτων προστασίας της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας στην Ευρώπη και περιορισμού των τρωτών σημείων των έργων Υποδομής Ζωτικής Σημασίας αναγνωρίσθηκε. Εδόθη δε έμφαση στη σπουδαιότητα των βασικών αρχών της επικουρικότητας, της αναλογικότητας και της συμπληρωματικότητας καθώς και στον διάλογο των εμπλεκομένων παραγόντων.

Τροπολογία 2

Αιτιολογική σκέψη 3

(3)       Τον Δεκέμβριο του 2005, το Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων κάλεσε την Επιτροπή να παρουσιάσει πρόταση για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Προστασίας της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας (ΕΠΠΥΖΣ) και αποφάσισε ότι αυτό θα έπρεπε να βασισθεί σε μια προσέγγιση ως προς όλους τους κινδύνους, με αντιμετώπιση κατά προτεραιότητα των τρομοκρατικών απειλών. Στο πλαίσιο της προσέγγισης αυτής, οι ανθρωπογενείς και οι τεχνολογικές απειλές καθώς και οι φυσικές καταστροφές θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στην Προστασία της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας, αλλά η προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στις τρομοκρατικές απειλές. Εάν το επίπεδο των μέτρων προστασίας έναντι μιας απειλής υψηλού επιπέδου κριθεί κατάλληλο για έναν τομέα Υποδομής Ζωτικής Σημασίας, οι εμπλεκόμενοι παράγοντες θα πρέπει να εστιάσουν την προσοχή τους σε άλλες απειλές όπου εξακολουθούν να υπάρχουν τρωτά σημεία.

(3)       Τον Δεκέμβριο του 2005, το Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων κάλεσε την Επιτροπή να παρουσιάσει πρόταση για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Προστασίας της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας (ΕΠΠΥΖΣ) και αποφάσισε ότι αυτό θα έπρεπε να βασισθεί σε μια προσέγγιση ως προς όλους τους κινδύνους, με αντιμετώπιση κατά προτεραιότητα των τρομοκρατικών απειλών. Στο πλαίσιο της προσέγγισης αυτής, οι ανθρωπογενείς και οι τεχνολογικές απειλές καθώς και οι φυσικές καταστροφές θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στην Προστασία της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας.

Τροπολογία 3

Αιτιολογική σκέψη 4

(4) Η πρωταρχική ευθύνη για την Προστασία της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας ανήκει αυτή τη στιγμή στα κράτη μέλη και στους κύριους/διαχειριστές των έργων Υποδομής Ζωτικής Σημασίας. Τούτο δεν θα πρέπει να αλλάξει. Η πρωταρχική ευθύνη για την Προστασία της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας ανήκει αυτή τη στιγμή στα κράτη μέλη και στους κύριους/διαχειριστές των έργων Υποδομής Ζωτικής Σημασίας. Τούτο δεν θα πρέπει να αλλάξει.

(4) Η πρωταρχική ευθύνη για την Προστασία της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας ανήκει αυτή τη στιγμή στα κράτη μέλη και στους κύριους/διαχειριστές των έργων Υποδομής Ζωτικής Σημασίας. Τούτο δεν θα πρέπει να αλλάξει. Η πρωταρχική ευθύνη για την Προστασία της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας ανήκει αυτή τη στιγμή στα κράτη μέλη και στους κύριους/διαχειριστές των έργων Υποδομής Ζωτικής Σημασίας. Η Ε.Ε. πρέπει ωστόσο να αναλάβει στον τομέα αυτό ένα συντονιστικό ρόλο, δεδομένου ότι η αποτελεσματικότητα των κρατικών μέτρων εξαρτάται σε πολλές περιπτώσεις από τη διασυνοριακή συνεργασία.

Τροπολογία 4

Αιτιολογική σκέψη 5

(5)       Υπάρχουν στην Κοινότητα ορισμένα έργα Υποδομής Ζωτικής Σημασίας των οποίων η βλάβη ή η καταστροφή θα επηρέαζε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη, ή ένα κράτος μέλος άλλο από εκείνο στο οποίο βρίσκεται το εκάστοτε έργο υποδομής. Τούτο είναι δυνατόν να περιλαμβάνει διασυνοριακές εγκάρσιες επιπτώσεις από αλληλεξαρτήσεις μεταξύ διασυνδεόμενων έργων υποδομής. Αυτά τα έργα Ευρωπαϊκής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας θα πρέπει να προσδιορίζονται και να χαρακτηρίζονται μέσω κοινής διαδικασίας. Η ανάγκη βελτίωσης της προστασίας αυτών των έργων υποδομής θα πρέπει να αξιολογείται εντός κοινού πλαισίου. Τα διμερή συστήματα συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών στον τομέα της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας αποτελούν ένα καθιερωμένο και αποτελεσματικό μέσο διαχείρισης της διασυνοριακής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας. Το ΕΠΠΥΖΣ θα πρέπει να βασισθεί στη συνεργασία αυτή.

(5)       Υπάρχουν στην Κοινότητα ορισμένα έργα Υποδομής Ζωτικής Σημασίας των οποίων η βλάβη ή η καταστροφή θα επηρέαζε τρία ή περισσότερα κράτη μέλη, ή τουλάχιστον δύο κράτη μέλη άλλα από εκείνο στο οποίο βρίσκεται το εκάστοτε έργο υποδομής. Τούτο είναι δυνατόν να περιλαμβάνει διασυνοριακές εγκάρσιες επιπτώσεις από αλληλεξαρτήσεις μεταξύ διασυνδεόμενων έργων υποδομής. Αυτά τα έργα Ευρωπαϊκής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας θα πρέπει να προσδιορίζονται και να χαρακτηρίζονται μέσω κοινής διαδικασίας. Η ανάγκη βελτίωσης της προστασίας αυτών των ευρωπαϊκών έργων υποδομής θα πρέπει να αξιολογείται εντός κοινού πλαισίου. Τα διμερή συστήματα συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών στον τομέα της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας αποτελούν ένα καθιερωμένο και αποτελεσματικό μέσο διαχείρισης της διασυνοριακής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας. Το ΕΠΠΥΖΣ θα πρέπει να βασισθεί στη συνεργασία αυτή.

Αιτιολόγηση

Μια ευρωπαϊκή προσέγγιση δικαιολογείται εάν αφορά τουλάχιστον τρία κράτη μέλη ή τουλάχιστον δύο κράτη μέλη, άλλα από αυτό όπου βρίσκεται η υποδομή του ζωτικής σημασίας.

Τροπολογία 5

Αιτιολογική σκέψη 6

(6) Επειδή σε ορισμένους τομείς διατίθεται ιδιαίτερη εμπειρία, εμπειρογνωμοσύνη και απαιτήσεις σχετικά με την Προστασία της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας, η κοινοτική προσέγγιση στην Προστασία της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας θα πρέπει να εκπονηθεί και να εφαρμοσθεί με γνώμονα τις κατά τομέα ιδιαιτερότητες και υφιστάμενα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων όσων ήδη υφίστανται σε κοινοτικό, εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, των συμφωνιών διασυνοριακής αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ κυρίων/διαχειριστών έργων Υποδομής Ζωτικής Σημασίας που ήδη υπάρχουν. Με δεδομένη την ιδιαίτερα σημαντική συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην εποπτεία και διαχείριση των κινδύνων, στον σχεδιασμό της συνέχισης της λειτουργίας και στην αποκατάσταση των συνεπειών καταστροφών, η κοινοτική προσέγγιση θα πρέπει να ενθαρρύνει την πλήρη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Η κατάρτιση ενός κοινού καταλόγου έργων Υποδομής Ζωτικής Σημασίας είναι αναγκαία για τη διευκόλυνση της εφαρμογής της κατά τομέα προσέγγισης της Προστασίας της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας.

(6) Επειδή σε ορισμένους τομείς διατίθεται ιδιαίτερη εμπειρία, εμπειρογνωμοσύνη και απαιτήσεις σχετικά με την Προστασία της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας, η κοινοτική προσέγγιση στην Προστασία της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας θα πρέπει να εκπονηθεί και να εφαρμοσθεί με γνώμονα τις κατά τομέα ιδιαιτερότητες και υφιστάμενα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων όσων ήδη υφίστανται σε κοινοτικό, εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, των συμφωνιών διασυνοριακής αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ κυρίων/διαχειριστών έργων Υποδομής Ζωτικής Σημασίας που ήδη υπάρχουν. Με δεδομένη την ιδιαίτερα σημαντική συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην εποπτεία και διαχείριση των κινδύνων, στον σχεδιασμό της συνέχισης της λειτουργίας και στην αποκατάσταση των συνεπειών καταστροφών, η κοινοτική προσέγγιση πρέπει να διασφαλίσει την πλήρη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Η κατάρτιση ειδικών τομεακών κριτηρίων εντοπισμού και χαρακτηρισμού ζωτικών υποδομών και ενός κοινού καταλόγου έργων Υποδομής Ζωτικής Σημασίας είναι αναγκαία για τη διευκόλυνση της εφαρμογής της κατά τομέα προσέγγισης της Προστασίας της Ευρωπαϊκής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας.

Τροπολογία 6

Αιτιολογική σκέψη 7

(7)       Κάθε κύριος/διαχειριστής έργου Υποδομής Ζωτικής Σημασίας στην Ευρώπη θα πρέπει να εκπονήσει Σχέδιο Ασφαλείας Λειτουργίας, όπου να προσδιορίζονται τα περιουσιακά στοιχεία ζωτικής σημασίας και να εκτίθενται οι λύσεις ασφαλείας για την προστασία τους. Το Σχέδιο Ασφαλείας Λειτουργίας θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την αξιολόγηση των τρωτών σημείων, των απειλών και των κινδύνων καθώς και τα λοιπά πληροφοριακά στοιχεία που διατίθενται από τις αρχές του οικείου κράτους μέλους.

(7)       Κάθε κύριος/διαχειριστής έργου Υποδομής Ζωτικής Σημασίας στην Ευρώπη θα πρέπει να εκπονήσει Σχέδιο Ασφαλείας Λειτουργίας, όπου να προσδιορίζονται τα περιουσιακά στοιχεία ζωτικής σημασίας και να εκτίθενται οι λύσεις ασφαλείας για την προστασία τους. Το Σχέδιο Ασφαλείας Λειτουργίας θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την αξιολόγηση των τρωτών σημείων, των απειλών και των κινδύνων καθώς και τα λοιπά πληροφοριακά στοιχεία που διατίθενται από τις αρχές του οικείου κράτους μέλους. Η συμβατότητα με τα υπάρχοντα τομεακά μέτρα προστασίας πρέπει να θεωρηθεί ότι εξυπηρετεί την απαίτηση θέσπισης και τακτικής αναπροσαρμογής ενός Σχεδίου Ασφάλειας Λειτουργίας.

Αιτιολόγηση

Η προσέγγιση της Ε.Ε. θα πρέπει να στηρίζεται στα υπάρχοντα τομεακά μέτρα προστασίας λαμβάνοντας υπ' όψιν τα χαρακτηριστικά του κάθε κλάδου. Πρέπει να αποφευχθούν πάση θυσία αντιφάσεις και επικαλύψεις.

Τροπολογία 7

Αιτιολογική σκέψη 8

(8) Κάθε κύριος/διαχειριστής έργου Υποδομής Ζωτικής Σημασίας στην Ευρώπη θα πρέπει να υποδεικνύει έναν Σύνδεσμο Ασφαλείας, με σκοπό τη διευκόλυνση της συνεργασίας και της επικοινωνίας με τις αρμόδιες εθνικές αρχές Προστασίας της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας.

(8) Κάθε κύριος/διαχειριστής έργου Υποδομής Ζωτικής Σημασίας στην Ευρώπη θα πρέπει να υποδεικνύει έναν Σύνδεσμο Ασφαλείας, με σκοπό τη διευκόλυνση της συνεργασίας και της επικοινωνίας με τις αρμόδιες εθνικές και κοινοτικές αρχές Προστασίας της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας. Η συμβατότητα με τα υπάρχοντα τομεακά μέτρα προστασίας πρέπει να θεωρηθεί ότι εξυπηρετεί την απαίτηση θέσπισης ενός Συνδέσμου Ασφαλείας.

Τροπολογία 8

Αιτιολογική σκέψη 10

(10) Για τη διευκόλυνση της βελτίωσης της προστασίας της ΕΥΖΣ, θα πρέπει να εκπονηθούν κοινές μέθοδοι για τον προσδιορισμό και τον χαρακτηρισμό των τρωτών σημείων, κινδύνων και απειλών για τα έργα υποδομής.

(10) Για τη διευκόλυνση της βελτίωσης της προστασίας της ΕΥΖΣ, θα πρέπει να εκπονηθούν και να εφαρμοστούν κοινές μέθοδοι για τον προσδιορισμό και τον χαρακτηρισμό των κινδύνων και απειλών καθώς και των διαρθρωτικών τρωτών σημείων για τα έργα υποδομής.

Τροπολογία 9

Αιτιολογική σκέψη 11

(11) Μόνο ένα κοινό πλαίσιο μπορεί να αποτελέσει την αναγκαία βάση για τη συνεκτική εφαρμογή των μέτρων προστασίας της ΕΥΖΣ και να ορίσει σαφώς τις αντίστοιχες αρμοδιότητες όλων των εμπλεκόμενων παραγόντων. Οι κύριοι/διαχειριστές των έργων ΕΥΖΣ θα πρέπει να διαθέτουν πρόσβαση στις βέλτιστες πρακτικές και μεθόδους σχετικά με την προστασία της ΕΥΖΣ.

(11) Με την απόδοση των αντίστοιχων ευθυνών σε όλους τους σημαντικούς παράγοντες ένα κοινό πλαίσιο μπορεί να αποτελέσει την αναγκαία βάση για τη συνεκτική εφαρμογή των μέτρων προστασίας της ΕΥΖΣ και να ορίσει σαφώς τις αντίστοιχες αρμοδιότητες όλων των εμπλεκόμενων παραγόντων. Οι κύριοι/διαχειριστές των έργων ΕΥΖΣ θα πρέπει να διαθέτουν πρόσβαση στην πληροφόρηση και στην ανταλλαγή δοκιμασμένων εμπειριών, πρακτικών και μεθόδων σχετικά με την προστασία της ΕΥΖΣ.

Τροπολογία 10

Αιτιολογική σκέψη 12

(12) Η αποτελεσματική Προστασία της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας (ΠΥΖΣ) απαιτεί επικοινωνία, συντονισμό και συνεργασία σε εθνικό και σε κοινοτικό επίπεδο. Τούτο επιτυγχάνεται καλύτερα μέσω του καθορισμού υπευθύνων επαφών ΠΥΖΣ σε καθένα από τα κράτη μέλη, οι οποίοι θα πρέπει να συντονίζουν τη διαχείριση των ζητημάτων ΠΥΖΣ τόσο στο εσωτερικό όσο και με τα λοιπά κράτη μέλη και την Επιτροπή.

(12) Η αποτελεσματική Προστασία της Ευρωπαϊκής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας (ΠΕΥΖΣ) απαιτεί επικοινωνία, συντονισμό και συνεργασία σε εθνικό και σε κοινοτικό επίπεδο. Τούτο επιτυγχάνεται καλύτερα μέσω του καθορισμού υπευθύνων επαφών ΠΕΥΖΣ σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο, οι οποίοι θα συντονίζουν τη διαχείριση των ζητημάτων ΠΕΥΖΣ τόσο στο εσωτερικό όσο και με τα λοιπά κράτη μέλη και την Ε.Ε..

Τροπολογία 11

Αιτιολογική σκέψη 13

(13)     Για να σχεδιασθούν δραστηριότητες Προστασίας της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας σε τομείς που απαιτούν εμπιστευτικότητα, ενδείκνυται να εξασφαλισθεί συνεκτική και ασφαλής ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας. Ορισμένες πληροφορίες για την Προστασία της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας έχουν τέτοια χαρακτηριστικά που η αποκάλυψή τους θα υπονόμευε την προστασία του δημόσιου συμφέροντος ως προς τη δημόσια ασφάλεια. Συγκεκριμένα στοιχεία σχετικά με έργο Υποδομής Ζωτικής Σημασίας που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση ενεργειών με σκοπό την πρόκληση απαράδεκτων συνεπειών για το έργο αυτό θα πρέπει να διαβαθμίζονται, η δε πρόσβαση σε αυτά να επιτρέπεται μόνο εφόσον τούτο κρίνεται απολύτως αναγκαίο, τόσο σε κοινοτικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

(13)     Για να σχεδιασθούν δραστηριότητες Προστασίας της Ευρωπαϊκής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας σε τομείς που απαιτούν εμπιστευτικότητα, ενδείκνυται να εξασφαλισθεί συνεκτική και ασφαλής ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας. Ορισμένες πληροφορίες για την Προστασία της Ευρωπαϊκής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας έχουν τέτοια χαρακτηριστικά που η αποκάλυψή τους θα υπονόμευε την προστασία του δημόσιου συμφέροντος ως προς τη δημόσια ασφάλεια. Συγκεκριμένα στοιχεία σχετικά με έργο Υποδομής Ζωτικής Σημασίας που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση ενεργειών με σκοπό την πρόκληση απαράδεκτων συνεπειών για το έργο αυτό θα πρέπει να διαβαθμίζονται, η δε πρόσβαση σε αυτά να επιτρέπεται μόνο εφόσον τούτο κρίνεται απολύτως αναγκαίο, τόσο σε κοινοτικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Τροπολογία 12

Αιτιολογική σκέψη 14

(14)     Η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την Υποδομή Ζωτικής Σημασίας θα πρέπει να πραγματοποιείται σε περιβάλλον εμπιστοσύνης και ασφάλειας. Η ανταλλαγή πληροφοριών απαιτεί σχέση εμπιστοσύνης τέτοια που να διαβεβαιώνει τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς ότι τα ευαίσθητα δεδομένα τους θα προστατευθούν επαρκώς. Για να ενθαρρυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών, θα πρέπει να είναι σαφές για τις επιχειρήσεις ότι τα οφέλη από την παροχή πληροφοριών σχετικά με την Υποδομή Ζωτικής Σημασίας υπερκαλύπτουν τα κόστος για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία εν γένει. Ως εκ τούτου, η ανταλλαγή πληροφοριών για την ΠΥΖΣ θα πρέπει να ενθαρρυνθεί.

(14)     Η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την Υποδομή Ζωτικής Σημασίας θα πρέπει να πραγματοποιείται σε περιβάλλον εμπιστοσύνης και ασφάλειας. Η ανταλλαγή πληροφοριών απαιτεί σχέση εμπιστοσύνης τέτοια που να διαβεβαιώνει τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς ότι τα ευαίσθητα δεδομένα τους θα προστατευθούν επαρκώς.

Τροπολογία 13

Αιτιολογική σκέψη 15

(15)     Η παρούσα οδηγία συμπληρώνει τα υφιστάμενα κατά τομέα μέτρα σε κοινοτικό και σε εθνικό επίπεδο. Όπου ήδη υπάρχουν κοινοτικοί μηχανισμοί, αυτοί θα πρέπει να εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούνται, για να συμβάλουν στην εν γένει εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

(15)     Η παρούσα οδηγία συμπληρώνει τα υφιστάμενα κατά τομέα μέτρα σε κοινοτικό και σε εθνικό επίπεδο. Όπου ήδη υπάρχουν κοινοτικοί μηχανισμοί, αυτοί θα πρέπει να εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούνται, για να συμβάλουν στην εν γένει εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, χωρίς να προκύπτουν συμπληρωματικές δαπάνες από επικαλυπτόμενες απαιτήσεις που δεν προσφέρουν περισσότερη ασφάλεια. Μελλοντικά τομεακά μέτρα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη αυτή την οδηγία για να αποτραπούν ενδεχόμενες επικαλύψεις ή αντιφάσεις.

Αιτιολόγηση

Η διοικητική επιβάρυνση πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο περιορισμένη.

Τροπολογία 14

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

 

(15α) Η οδηγία αυτή δεν λαμβάνει υπόψη την ιδιαίτερη σημασία της «εξωτερικής διάστασης» των ζωτικών υποδομών, όπως στον οικονομικό και ενεργειακό τομέα.

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση του γεγονότος ότι και οι ζωτικές υποδομές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης προσλαμβάνουν μεγάλη σπουδαιότητα, ιδίως στους τομείς της οικονομίας και της ενέργειας και είναι απαραίτητη η προσπάθεια για τη βελτίωση της ασφάλειάς τους.

Τροπολογία 15

Αιτιολογική σκέψη 17

(17)     Επειδή οι στόχοι της παρούσας οδηγίας, ιδίως η θέσπιση διαδικασίας για τον προσδιορισμό και τον χαρακτηρισμό των έργων ΕΥΖΣ και η κοινή προσέγγιση της αξιολόγησης της ανάγκης βελτίωσης της προστασίας των έργων αυτών, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, οπότε, λόγω και του εύρους των σχετικών ενεργειών, μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα είναι δυνατόν να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας κατά το άρθρο 5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας κατά το ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει ό,τι είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων της.

(17)     Επειδή οι στόχοι της παρούσας οδηγίας, ιδίως η θέσπιση διαδικασίας για τον προσδιορισμό και τον χαρακτηρισμό των έργων ΕΥΖΣ και η κοινή προσέγγιση της αξιολόγησης της ανάγκης βελτίωσης της προστασίας των έργων αυτών, δεν μπορούν σε όλες τις περιπτώσεις να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, οπότε, λόγω και του εύρους των σχετικών ενεργειών, μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα είναι δυνατόν να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας κατά το άρθρο 5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας κατά το ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει ό,τι είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων της.

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση του πρωτοτύπου είναι πολύ απόλυτη.

Τροπολογία 16

Άρθρο 2, στοιχείο (β)

β)        Ως "Ευρωπαϊκή Υποδομή Ζωτικής Σημασίας" νοείται η Υποδομή Ζωτικής Σημασίας της οποίας η βλάβη ή η καταστροφή θα επηρέαζε σημαντικά δύο ή περισσότερα κράτη μέλη, ή ένα κράτος μέλος εάν η Υποδομή Ζωτικής Σημασίας βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος. Συμπεριλαμβάνονται οι επιπτώσεις από εγκάρσιες εξαρτήσεις από άλλες κατηγορίες υποδομής.

β)        Ως "Ευρωπαϊκή Υποδομή Ζωτικής Σημασίας" νοείται η Υποδομή Ζωτικής Σημασίας της οποίας η βλάβη ή η καταστροφή θα επηρέαζε σημαντικά τρία ή περισσότερα κράτη μέλη, ή τουλάχιστον δύο κράτη μέλη εάν η Υποδομή Ζωτικής Σημασίας βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος. Συμπεριλαμβάνονται οι επιπτώσεις από εγκάρσιες εξαρτήσεις από άλλες κατηγορίες υποδομής.

Αιτιολόγηση

Μια ευρωπαϊκή προσέγγιση δικαιολογείται εάν αφορά τουλάχιστον τρία κράτη μέλη ή τουλάχιστον δύο κράτη μέλη, άλλα από αυτό όπου βρίσκεται η υποδομή ζωτικής σημασίας.

Τροπολογία 17

Άρθρο 2, στοιχείο (γ), πρώτη και δεύτερη βούλα

) τις επιπτώσεις στο κοινό (πληττόμενος πληθυσμός)

• τις επιπτώσεις στους πολίτες

(β) τις οικονομικές επιπτώσεις (σπουδαιότητα της οικονομικής ζημίας και/ή υποβάθμισης προϊόντων ή υπηρεσιών)·

• τις επιπτώσεις στην εσωτερική αγορά (σπουδαιότητα της οικονομικής ζημίας και/ή υποβάθμισης προϊόντων ή υπηρεσιών)·

Αιτιολόγηση

Αναγκαία διευκρίνιση

Τροπολογία 18

Άρθρο 2, στοιχείο (δ)

δ)        Ως "τρωτά σημεία" νοούνται τα χαρακτηριστικά ενός στοιχείου του σχεδιασμού, της εκτέλεσης ή της λειτουργίας της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας που την καθιστά ευεπίφορη σε βλάβη ή καταστροφή από απειλή, συμπεριλαμβανόμενων των εξαρτήσεων από άλλες κατηγορίες υποδομής.

δ)        Ως " διαρθρωτικά τρωτά σημεία" νοούνται τα χαρακτηριστικά ενός στοιχείου του σχεδιασμού, της εκτέλεσης ή της λειτουργίας της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας που την καθιστά ευεπίφορη σε βλάβη ή καταστροφή από απειλή, συμπεριλαμβανόμενων των εξαρτήσεων από άλλες κατηγορίες υποδομής.

(Η παρούσα τροπολογία αφορά το σύνολο του κειμένου. Αν εγκριθεί, πρέπει να γίνουν αντίστοιχες αλλαγές στο σύνολο του κειμένου)

Αιτιολόγηση

Αναγκαία διευκρίνιση

Τροπολογία 19

Άρθρο 3, παράγραφοι 1 και 2

1. Τα εγκάρσια και τα κατά τομέα κριτήρια προς χρήση για τον προσδιορισμό της Ευρωπαϊκής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας υιοθετούνται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 11 παρ. 3, είναι δε δυνατόν να τροποποιηθούν σύμφωνα με την ίδια διαδικασία.

1. Τα εγκάρσια και τα κατά τομέα κριτήρια προς χρήση για τον προσδιορισμό της Ευρωπαϊκής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας υιοθετούνται με βάση τα ισχύοντα κριτήρια προστασίας και σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 11 παρ. 3, είναι δε δυνατόν να τροποποιηθούν σύμφωνα με την ίδια διαδικασία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημερώνεται αμέσως και αναλυτικά, όταν η Επιτροπή υποβάλλει στο Συμβούλιο συγκεκριμένα μέτρα ή προτάσεις για τη λήψη μέτρων.

Τα εγκάρσια κριτήρια που έχουν οριζόντια εφαρμογή για όλους τους τομείς Υποδομής Ζωτικής Σημασίας εκπονούνται με γνώμονα τη βαρύτητα των επιπτώσεων τυχόν βλάβης ή καταστροφής συγκεκριμένης υποδομής. Υιοθετούνται δε το αργότερο [ένα έτος μετά την έναρξη της ισχύος της παρούσας οδηγίας].

Τα εγκάρσια κριτήρια που έχουν οριζόντια εφαρμογή για όλους τους τομείς Ευρωπαϊκής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας εκπονούνται με γνώμονα τη βαρύτητα των επιπτώσεων τυχόν βλάβης ή καταστροφής συγκεκριμένης υποδομής. Υιοθετούνται δε το αργότερο [έξι μήνες μετά την έναρξη της ισχύος της παρούσας οδηγίας].

Τα κατά τομέα κριτήρια εκπονούνται για τους τομείς προτεραιότητας με γνώμονα τα χαρακτηριστικά των επιμέρους τομέων Υποδομής Ζωτικής Σημασίας και με τη συμμετοχή, εφόσον τούτο ενδείκνυται, των εκάστοτε εμπλεκόμενων παραγόντων. Υιοθετούνται δε για καθέναν από τους τομείς προτεραιότητας το αργότερο ένα έτος μετά την απόδοση προτεραιότητας στον εκάστοτε τομέα.

Τα κατά τομέα κριτήρια εκπονούνται για τους τομείς προτεραιότητας και βασίζονται στα ισχύοντα μέτρα προστασίας κατά τομέα, ενώ λαμβάνονται υπόψη και τα χαρακτηριστικά των επιμέρους τομέων Υποδομής Ζωτικής Σημασίας και συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι παράγοντες, δεδομένου ότι κάθε τομέας διαθέτει ειδική πείρα και γνώση και έχει διαφορετικές απαιτήσεις όσον αφορά την προστασία των ζωτικών υποδομών. Υιοθετούνται δε για καθέναν από τους τομείς προτεραιότητας το αργότερο ένα έτος μετά την απόδοση προτεραιότητας στον εκάστοτε τομέα.

 

 

2. Οι τομείς προτεραιότητας προς συνεκτίμηση για την εκπόνηση των κριτηρίων της παραγράφου 1 προσδιορίζονται από την Επιτροπή σε ετήσια βάση, μεταξύ των τομέων που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι .

 

Το παράρτημα Ι είναι δυνατόν να τροποποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 11 παρ. 3, ενόσω τούτο δεν διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

2. Οι τομείς προτεραιότητας προς συνεκτίμηση για την εκπόνηση των κριτηρίων της παραγράφου 1 προσδιορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 11, παρ. 3, σε ετήσια βάση, μεταξύ των τομέων που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι .

 

Τροπολογία 20

Άρθρο 4, παράγραφος 1

1. Βάσει των κριτηρίων που γνωστοποιούνται δυνάμει του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 3 και κάθε άλλου στοιχείου που έχει στη διάθεσή της, η Επιτροπή προτείνει κατάλογο των έργων Υποδομής Ζωτικής Σημασίας προς χαρακτηρισμό ως έργων Ευρωπαϊκής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας.

1. Βάσει των κριτηρίων που γνωστοποιούνται δυνάμει του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 3 και κάθε άλλου στοιχείου που έχει στη διάθεσή της, η Επιτροπή προτείνει κατάλογο των έργων Υποδομής Ζωτικής Σημασίας προς χαρακτηρισμό ως έργων Ευρωπαϊκής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας. Η Επιτροπή ενημερώνει πλήρως και άμεσα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις λεπτομέρειες αυτού του καταλόγου.

Τροπολογία 21

Άρθρο 7, παράγραφος 2, υποπαράγραφος 1

2.        Κάθε κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή συνοπτική έκθεση για τις κατηγορίες τρωτών σημείων, απειλών και κινδύνων που εντοπίζονται σε κάθε τομέα του παραρτήματος Ι, και τούτο εντός 18 μηνών μετά την έγκριση του καταλόγου του άρθρου 4 παρ. 2, και στη συνέχεια σε μόνιμη βάση ανά διετία

2.        Κάθε κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή συνοπτική έκθεση για τις κατηγορίες τρωτών σημείων, απειλών και κινδύνων που εντοπίζονται σε κάθε τομέα του παραρτήματος Ι, και τούτο εντός 12 μηνών μετά την έγκριση του καταλόγου του άρθρου 4 παρ. 2, και στη συνέχεια σε μόνιμη βάση ανά διετία

Αιτιολόγηση

Επίσπευση της διαδικασίας.

Τροπολογία 22

Άρθρο 7, παράγραφος 4

4. Για τη διεξαγωγή των αξιολογήσεων τρωτών σημείων, απειλών και κινδύνων για την ΕΥΖΣ είναι δυνατόν να εκπονηθούν κοινές μέθοδοι κατά τομέα και σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 11 παρ. 3.

4. Για τη διεξαγωγή των αξιολογήσεων τρωτών σημείων, απειλών και κινδύνων για την ΕΥΖΣ είναι δυνατόν να εκπονηθούν με συμμετοχή των εμπλεκομένων κοινές μέθοδοι κατά τομέα και σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 11 παρ. 3.

Τροπολογία 23

Άρθρο 8

Η Επιτροπή συνδράμει τους κυρίους/διαχειριστές έργων που έχουν χαρακτηρισθεί ως έργα ΕΥΖΣ, παρέχοντάς τους πρόσβαση στις διαθέσιμες βέλτιστες πρακτικές και μεθόδους για την Προστασία της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας.

Η Επιτροπή, σε συντονισμό με τα κράτη μέλη, στηρίζει τους κυρίους/διαχειριστές έργων που έχουν χαρακτηρισθεί ως έργα ΕΥΖΣ, παρέχοντάς τους πρόσβαση στην πληροφόρηση και στην ανταλλαγή θετικών εμπειριών για την Προστασία της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας.

Τροπολογία 24

Άρθρο 10, παράγραφος 2

2.        Κάθε πρόσωπο που χειρίζεται εμπιστευτικές πληροφορίες, δυνάμει της παρούσας οδηγίας, εκ μέρους κράτους μέλους διαθέτει την κατάλληλη εξουσιοδότηση ασφαλείας από το οικείο κράτος μέλος.

2.        Κάθε πρόσωπο που χειρίζεται εμπιστευτικές πληροφορίες, δυνάμει της παρούσας οδηγίας, εκ μέρους κράτους μέλους διαθέτει τη βέλτιστη εξουσιοδότηση ασφαλείας από το οικείο κράτος μέλος.

Τροπολογία 25

Άρθρο 10, παράγραφος 3

3.        Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πληροφορίες ΠΥΖΣ που παρέχονται στα κράτη μέλη ή στην Επιτροπή να μη χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους από την ΠΥΖΣ.

3.        Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πληροφορίες ΕΠΥΖΣ που παρέχονται στα κράτη μέλη ή στην Επιτροπή να μη χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους από την ΕΠΥΖΣ.

Τροπολογία 26

Άρθρο 11, παράγραφος 1

1.        Την Επιτροπή συνδράμει επιτροπή επαφών συγκροτούμενη από τους υπεύθυνους επαφών ΠΥΖΣ.

1.        Την Επιτροπή συνδράμει επιτροπή επαφών συγκροτούμενη από τους υπεύθυνους των κρατών μελών .

Αιτιολόγηση

εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας.

Τροπολογία 27

Άρθρο 12, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 1

1.        Τα κράτη μέλη θέτουν σε εφαρμογή τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για τη συμμόρφωση με την παρούσα οδηγία έως την 31η Δεκεμβρίου 2007 το αργότερο. Στη συνέχεια κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων αυτών και πίνακα συσχετισμού των διατάξεων αυτών με την παρούσα οδηγία.

1.        Τα κράτη μέλη θέτουν σε εφαρμογή τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για τη συμμόρφωση με την παρούσα οδηγία έως την 1η Ιουλίου 2008 το αργότερο. Στη συνέχεια κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων αυτών και πίνακα συσχετισμού των διατάξεων αυτών με την παρούσα οδηγία.

Αιτιολόγηση

Ρεαλιστικότερο χρονοδιάγραμμα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Απογραφή, χαρακτηρισμός και προστασία των ευρωπαϊκών ζωτικών υποδομών

Έγγραφα αναφοράς

COM(2006)0787 - C6-0053/2007 - 2006/0276(CNS)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

LIBE

Γνωμοδοτική επιτροπή

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

1.2.2007

 

 

 

Συντάκτης γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Norbert Glante

27.2.2007

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

11.4.2007

2.5.2007

5.6.2007

7.6.2007

Ημερομηνία έγκρισης

7.6.2007

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

34

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Philippe Busquin, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Silvia Ciornei, Den Dover, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Norbert Glante, András Gyürk, Fiona Hall, Rebecca Harms, Erna Hennicot-Schoepges, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Romano Maria La Russa, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Vladimír Remek, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Andres Tarand, Britta Thomsen, Claude Turmes, Νικόλαος Βακάλης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alexander Alvaro, Pilar Ayuso, Christian Ehler, Robert Goebbels, Edit Herczog, Erika Mann, John Purvis, Esko Seppänen, Silvia-Adriana Ţicău

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Albert Deß

  • [1]  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (7.6.2007)

προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου σχετικά με τον προσδιορισμό και τον χαρακτηρισμό της Ευρωπαϊκής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας, και σχετικά με την αξιολόγηση της ανάγκης για βελτίωση της προστασίας της
(COM(2006)0787 – C6‑0053/2007 – 2006/0276(CNS))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Renate Sommer

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση της Επιτροπής

Τον Ιούνιο του 2004, λίγο μετά την επίθεση σε αμαξοστοιχίες στη Μαδρίτη, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ανέθεσε στην Επιτροπή την επεξεργασία εκτεταμένης στρατηγικής για την προστασία υποδομών ζωτικής σημασίας από τρομοκρατικές επιθέσεις. Αυτό οδήγησε τον Νοέμβριο του 2005 στην Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής για ένα Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Προστασίας της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας, στο οποίο επισημάνθηκαν οι δυνατές στρατηγικές για την υλοποίηση του ΕΠΠΥΖΣ ("Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Προστασίας της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας") και του ΔΠΠΥΖΣ "Δίκτυο Πληροφοριών Προειδοποίησης για την Υποδομή Ζωτικής Σημασίας". Τον Δεκέμβριο του 2005 ανέθεσε το Συμβούλιο "Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις" στην Επιτροπή, να υποβάλει πρόταση το βραδύτερο έως τον Ιούνιο του 2006 για το ΕΠΠΥΖΣ. Η ανακοίνωση της Επιτροπής για ένα ΕΠΠΥΖΣ του Δεκεμβρίου 2006 προβλέπει περισσότερες συνιστώσες για το πλαίσιο ενός τέτοιου προγράμματος. Μια συνιστώσα αυτού του προγράμματος αποτελεί το προκείμενο σχέδιο οδηγίας, το οποίο περιλαμβάνει διαδικασία για τον προσδιορισμό και τον χαρακτηρισμό ευρωπαϊκής υποδομής ζωτικής σημασίας, της οποίας πρέπει να βελτιωθεί η προστασία.

Η οδηγία αυτή θα πρέπει να συμπληρώσει τα υφιστάμενα εθνικά προγράμματα για την προστασία υποδομής ζωτικής σημασίας και να τα οργανώσει στη βάση υφισταμένων τομεακών μέτρων για την ΠΥΖΣ. Η Επιτροπή προτείνει, να θεωρηθεί μια υποδομή ως ζωτικής σημασίας από ευρωπαϊκή σκοπιά, εφόσον η βλάβη ή καταστροφή της θα είχε ως αποτέλεσμα επιπτώσεις σε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη ή σε ένα άλλο κράτος μέλος από αυτό στο οποίο ευρίσκεται. Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να προσδιορίζει και να γνωστοποιεί στην Επιτροπή ευρωπαϊκές υποδομές ζωτικής σημασίας (ΥΖΣ) στην επικράτειά του και τέτοιες εκτός της επικράτειάς του, οι οποίες είναι δυνατόν να έχουν επιπτώσεις στο τελευταίο. Στη βάση αυτή επιθυμεί η Επιτροπή να καταρτίσει σε κεντρικό επίπεδο στο πλαίσιο της διαδικασίας επιτροπολογίας συγκεκριμένο κατάλογο ευρωπαϊκών υποδομών ζωτικής σημασίας.

Παράλληλα με αυτό το σχέδιο οδηγίας σχετικά με τη διαδικασία προσδιορισμού και χαρακτηρισμού των ΥΖΣ συνεχίζουν να ισχύουν ήδη οι υφιστάμενες ειδικές τομεακές διατάξεις δικαίου. Στον τομέα των μεταφορών π.χ. υπάρχουν ήδη νομοθετικές ρυθμίσεις για την ασφάλεια, μεταξύ άλλων για πλοία και λιμενικές εγκαταστάσεις, αερολιμένες, την πολιτική αεροπορία και την μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων.

Προτάσεις της εισηγήτριας

Η εισηγήτριά σας έχει την άποψη ότι η Επιτροπή υπερβαίνει με αυτό το σχέδιο οδηγίας τις αρμοδιότητές της, στο βαθμό που όσον αφορά την αντίληψη των αρμοδιοτήτων της εκκινεί από εσφαλμένες προϋποθέσεις και επιδιώκει ένα στόχο που προσβάλει την αρχή της επικουρικότητας. Η πρωτοβουλία για την προστασία υποδομών ζωτικής σημασίας πρέπει να διασφαλίζει την εσωτερική ασφάλεια. Δεν πρόκειται για μια πρωτοβουλία για την προάσπιση της σταθερότητας της εσωτερικής αγοράς. Σε αντίθεση με την ίδια εντολή συμπληρωματικά προς τα μέτρα των κρατών μελών να αναλάβει δράση, επιθυμεί η Επιτροπή προφανώς να αντικαταστήσει υπάρχοντα μέτρα των κρατών μελών. Το προτεινόμενο σύστημα υποχρεώσεων αναφοράς δημιουργεί περαιτέρω και αντιπαραγωγικές γραφειοκρατικές δομές. Επιπλέον η πρόταση δεν επιλύει κατ' ουσία το πρόβλημα, αλλά το αναθέτει σε μία Επιτροπή Επιτροπολογίας. Συνολικά φαίνεται ως αμφίβολο εάν μια τέτοια οδηγία είναι γενικώς αναγκαία.

Η εισηγήτριά σας έχει την άποψη ότι οι υποδομές ζωτικής σημασίας πρέπει να προσδιοριστούν και ταξινομηθούν αποκλειστικά από τα κράτη μέλη. Είναι αντίθετη με την υποχρέωση γνωστοποίησης των κρατών μελών έναντι της Επιτροπής όσον αφορά τη διαβίβαση των συγκεκριμένων υποδομών ζωτικής σημασίας. Αυτό θα αντιτίθετο στα εθνικά συμφέροντα ασφαλείας, λόγω του ότι ένας ευρωπαϊκός κατάλογος υποδομών ζωτικής σημασίας θα ήταν μια ενδιαφέρουσα πηγή πληροφοριών για τρομοκράτες. Μόνο η αποκεντρωμένη διαχείριση των ΥΖΣ στα κράτη μέλη φαίνεται ως κατάλληλη να μειώσει το δυναμικό διακύβευσης.

Ως ευρωπαϊκές υποδομές ζωτικής σημασίας θα πρέπει να θεωρούνται μόνο αυτές, των οποίων η βλάβη ή καταστροφή αφορά τουλάχιστον τρία κράτη μέλη ή δύο άλλα κράτη μέλη από αυτό, στο οποίο ευρίσκεται η υποδομή ζωτικής σημασίας. Επίσης θα πρέπει να καθοριστούν και να απογραφούν σε κεντρικό επίπεδο Επιτροπής μόνο οι απειλούμενοι ευρωπαϊκοί τομείς προτεραιότητας σημασίας καθώς και να θεσπιστούν θεμελιώδη κριτήρια, τα οποία προσανατολίζονται στη σημασία της υποδομής για την ασφάλεια (εφοδιασμού) του πληθυσμού.

Στην απόφαση, εάν μια υποδομή είναι ή όχι ζωτικής σημασίας πρέπει να ληφθεί κατά συνέπεια υπόψη ο "παράγων άνθρωπος". Πρέπει να διευκρινιστεί ότι ο πολίτης βρίσκεται στο επίκεντρο του μέτρου και ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις γίνονται για το καλό του. Η πρόταση οδηγίας θα πρέπει τέλος να συμβάλει στη βελτίωση της δημόσιας ασφάλειας και κατ' αυτόν τον τρόπο στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Τομείς με δυνατές υποδομές ζωτικής σημασίας περιλαμβάνονται σε κατάλογο στο Παράρτημα I. Η εισηγήτριά σας προτείνει να συμπληρωθεί η περιγραφή των δυνατών τομέων ζωτικής σημασίας στον τομέα των μεταφορών για λόγους σαφήνειας. Κατ' αυτόν τον τρόπο θα πρέπει η διευκρίνηση να περιλαμβάνει και σήραγγες, γέφυρες, σιδηροδρομικούς σταθμούς, υδατοφράκτες, λιμένες και αερολιμένες.

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την αρμόδια επί της ουσίας Επιτροπή Ατομικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων να προτείνει την απόρριψη της πρότασης της Επιτροπής.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Απογραφή, χαρακτηρισμός και προστασία των ευρωπαϊκών ζωτικών υποδομών

Έγγραφα αναφοράς

KOM(2006)0787 - C6-0053/2007 - 2006/0276(CNS)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

LIBE

Γνωμοδοτική επιτροπή

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

1.2.2007

 

 

 

Συντάκτης γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Renate Sommer

31.1.2007

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

8.5.2007

4.6.2007

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

5.6.2007

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

23

16

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Robert Atkins, Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Georg Jarzembowski, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Sepp Kusstatscher, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Robert Navarro, Seán Ó Neachtain, Josu Ortuondo Larrea, Willi Piecyk, Luís Queiró, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Γεώργιος Τούσσας, Yannick Vaugrenard, Roberts Zīle

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Markus Ferber, Pedro Guerreiro, Elisabeth Jeggle, Anne E. Jensen, Corien Wortmann-Kool

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Απογραφή, χαρακτηρισμός και προστασία των ευρωπαϊκών ζωτικών υποδομών

Έγγραφα αναφοράς

KOM(2006)0787 - C6-0053/2007 - 2006/0276(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

22.1.2007

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

1.2.2007

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

1.2.2007

ENVI

1.2.2007

ITRE

1.2.2007

IMCO

1.2.2007

 

TRAN

1.2.2007

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

ENVI

27.2.2007

IMCO

1.3.2007

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Jeanine Hennis-Plasschaert

25.1.2007

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

8.5.2007

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

27.6.2007

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

46

3

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alexander Alvaro, Alfredo Antoniozzi, Kathalijne Maria Buitenweg, Giuseppe Castiglione, Giusto Catania, Carlos Coelho, Fausto Correia, Elly de Groen-Kouwenhoven, Esther De Lange, Παναγιώτης Δημητρίου, Bárbara Dührkop Dührkop, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Lilli Gruber, Adeline Hazan, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Roger Knapman, Magda Kósáné Kovács, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Barbara Kudrycka, Σταύρος Λαμπρινίδης, Henrik Lax, Edith Mastenbroek, Dan Mihalache, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Αθανάσιος Παφίλης, Luciana Sbarbati, Inger Segelström, Károly Ferenc Szabó, Vladimir Andreev Urutchev, Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Αδάμος Αδάμου, Edit Bauer, Simon Busuttil, Gérard Deprez, Koenraad Dillen, Iratxe García Pérez, Ignasi Guardans Cambó, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Metin Kazak, Jörg Leichtfried, Marianne Mikko, Herbert Reul, Rainer Wieland

Ημερομηνία κατάθεσης

2.7.2007