Έκθεση - A6-0279/2007Έκθεση
A6-0279/2007

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τη σύγκληση της Διακυβερνητικής Διάσκεψης : η γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (άρθρο 48 ΣΕΕ)

9.7.2007 - (11222/2007 – C6‑0206/2007 – 2007/0808(CNS)) - *

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων
Εισηγητής: Jo Leinen


Διαδικασία : 2007/0808(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0279/2007
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0279/2007
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη σύγκληση της Διακυβερνητικής Διάσκεψης : η γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (άρθρο 48 ΣΕΕ)

(11222/2007 – C6‑0206/2007 – 2007/0808(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 48, παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6‑0206/2007),

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπη που υπογράφηκε στη Ρώμη στις 29 Οκτωβρίου 2004 (στο εξής θα αναφέρεται ως "Συνταγματική Συνθήκη"),

–   έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως υπεγράφη και διακηρύχθηκε στη Νίκαια στις 7 Δεκεμβρίου 2000,

–   έχοντας υπόψη τη Δήλωση του Λάακεν της 15ης Δεκεμβρίου 2001 σχετικά με το μέλλον της Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη τη Δήλωση του Βερολίνου της 25ης Μαρτίου 2007 με την ευκαιρία της 50ής επετείου από την υπογραφή των Συνθηκών της Ρώμης,

–   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 12ης Ιανουαρίου 2005 σχετικά με τη Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης[1] και της 7ης Ιουνίου 2007 σχετικά με τον χάρτη πορείας για τη συνταγματική διαδικασία της Ένωσης,[2]

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 30ής Μαΐου σχετικά με τον χάρτη πορείας για τη συνταγματική διαδικασία της Ένωσης καθώς και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών σχετικά με την αναθέρμανση της διαδικασίας μεταρρύθμισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν αναμονή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 21ης και 22ας Ιουνίου 2007,

–   έχοντας υπόψη τη μικτή κοινοβουλευτική συνάντηση για το μέλλον της Ευρώπης που πραγματοποιήθηκε στις 11 και 12 Ιουνίου 2007 στις Βρυξέλλες,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες την 21η και 22α Ιουνίου 2007 στα οποία περιέχεται η εντολή για τη Διακυβερνητική Διάσκεψη,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A6‑0279/2007),

Εκτιμώντας ότι:

Α. δύο χρόνια προβληματισμού για το μέλλον της Ευρώπης επιβεβαίωσαν την ανάγκη να διασφαλιστεί και βελτιωθεί το περιεχόμενο των καινοτομιών της Συνταγματικής Συνθήκης από άποψη δημοκρατίας, αποτελεσματικότητας και διαφάνειας ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ενισχυθούν τα δικαιώματα των πολιτών της και ο ρόλος της στον κόσμο,

Β.  την άποψη αυτή συμμερίζονται ευρέως τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι αντιπρόσωποι του οποίου διατύπωσαν τη βάση για τις καινοτομίες αυτές στη Συνέλευση για το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και στη Συνέλευση για το μέλλον της Ευρώπης,

Γ.  το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε για τη σύγκληση Διακυβερνητικής Διάσκεψης με ντολή να μετασχηματίσει τις περισσότερες καινοτομίες που εμπεριέχονται στη Συνταγματική Συνθήκη σε τροποποιήσεις στις ισχύουσες συνθήκες,

Δ.  η εντολή είναι πολύ συγκεκριμένη και επιτρέπει επίσης στη Διάσκεψη να συμφωνήσει ταχέως για την τροποποίηση ορισμένων εκ των καινοτομιών που περιέχονται στη Συνταγματική Συνθήκη, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ουσία τους,

Ε.  η εντολή, ωστόσο, αποποιείται τη φιλοδοξία να δημιουργήσει ενιαία συνταγματική συνθήκη που θα αντικαταστήσει τις ισχύουσες σήμερα, εγκαταλείπει την ορολογία η οποία θα μπορούσε να δώσει στους πολίτες σαφή αντίληψη της φύσης των πράξεων της Ένωσης, δεν διατηρεί σειρά συμβόλων που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους πολίτες να ταυτιστούν με την Ευρωπαϊκή Ένωση και περιλαμβάνει αρκετές ρήτρες εξαίρεσης σε κάποιους τομείς στους οποίους ορισμένα επιμέρους κράτη μέλη ήγειραν δυσκολίες,

ΣΤ. η εντολή δεν ασχολείται επαρκώς με τις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ένωση από την εποχή της υπογραφής της Συνταγματικής Συνθήκης,

Ζ.  το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως το μόνο όργανο της Ένωσης το οποίο εκλέγεται άμεσα από τους πολίτες, δεσμεύεται να εκφράζει το κοινό συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικοδόμησης και της κοινοτικής μεθόδου της, που για περισσότερα από 50 χρόνια έχουν αποτελέσει πηγή ειρήνης, σταθερότητας και ευημερίας,

1.  επιδοκιμάζει τις προσπάθειες της Γερμανικής Προεδρίας του Συμβουλίου για επίτευξη ομόφωνης συμφωνίας κατά τη Διάσκεψη Κορυφής στις 21-22 Ιουνίου 2007·

2.  λαμβάνει υπό σημείωση την εντολή για τη Διακυβερνητική Διάσκεψη η οποία συμφωνήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο· επιδοκιμάζει την επιμελημένη ακρίβεια και το αυστηρό χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της ΔΔ, ζητεί δε από τα κράτη μέλη να μην αθετήσουν τις δεσμεύσεις τις οποίες ανέλαβαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο· εκφράζει θετική γνώμη για τη σύγκληση της ΔΔ·

3.  εκφράζει ωστόσο τη λύπη του διότι αυτή η εντολή συνεπάγεται την απώλεια μερικών σημαντικών στοιχείων που συμφωνήθηκαν κατά τη Διακυβερνητική Διάσκεψη το 2004, όπως είναι ο ορισμός της ΕΕ ως Ένωσης των πολιτών και των κρατών της Ευρώπης, καθώς και διότι προκαλεί μακρά καθυστέρηση για την καθιέρωση άλλων

4.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η εντολή επιτρέπει αυξανόμενο αριθμό παρεκκλίσεων σε ορισμένα κράτη μέλη όσον αφορά την εφαρμογή σημαντικών διατάξεων των προβλεπόμενων Συνθηκών, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε εξασθένιση της συνοχής της Ένωσης·

5.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η εντολή επιτρέπει διάφορες αλλαγές διατύπωσης σε σύγκριση με τη συνταγματική συνθήκη, οι οποίες δίνουν την εντύπωση έλλειψης εμπιστοσύνης έναντι της Ένωσης και των οργάνων της και εκπέμπουν ως εκ τούτου λανθασμένο μήνυμα στην κοινή γνώμη·

6.  λυπάται για τη μείωση της ευρωπαϊκής καλής θέλησης και πολιτικού θάρρους των εκπροσώπων των κρατών μελών και εκφράζει την ανησυχία του για την εξέλιξη στάσεων αντίθετων προς τις ευρωπαϊκές ιδέες της αλληλεγγύης και της ολοκλήρωσης·

7.  τονίζει ότι η εντολή επιτρέπει την τροποποίηση του παρανομαστή των νομοθετικών πράξεων, αλλά δεν προσφέρει καμία σημαντική αλλαγή στη δομή και την ιεραρχία τους, και εκφράζει την πρόθεση του να ελέγχει εκ του σύνεγγυς τον τρόπο με τον οποίο αυτό θα εισαχθεί στις σχετικές διατάξεις, προκειμένου να εξασφαλισθεί η πολιτική λογοδοσία και να διασφαλισθούν οι νομοθετικές του αρμοδιότητες, ιδιαίτερα όσον αφορά τον έλεγχο των κατ' ανάθεση πράξεων·

8.  χαιρετίζει παρά ταύτα το γεγονός ότι η εντολή διασφαλίζει πολλά από τα ουσιαστικά στοιχεία της συνταγματικής συνθήκης, κυρίως την ενιαία νομική προσωπικότητα της Ένωσης και την κατάργηση της δομής των πυλώνων, την επέκταση της ειδικής πλειοψηφίας στο Συμβούλιο και τη συναπόφαση από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, τα στοιχεία της συμμετοχικής δημοκρατίας, το νομικά δεσμευτικό καθεστώς του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, την ενίσχυση της συνοχής της εξωτερικής δράσης της Ένωσης και την ισορροπημένη θεσμική δέσμη

9.  παρατηρεί ότι όλα τα θετικά αποτελέσματα από πλευράς ενίσχυσης των δημοκρατικών διαδικασιών και δικαιωμάτων των πολιτών, καθώς και από πλευράς διεύρυνσης των αρμοδιοτήτων και ορισμού των αξιών και στόχων της ΕΕ προέρχονται αποκλειστικά από το έργο της Συνέλευσης για το μέλλον της Ευρώπης·

10. χαιρετίζει το γεγονός ότι η οικονομική και νομισματική ένωση αναγνωρίστηκε στη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως στόχος της ΕΕ·

11. χαιρετίζει το γεγονός ότι η εντολή προβλέπει την εισαγωγή ορισμένων νέων στοιχείων στις συνθήκες, όπως η ρητή αναφορά στην κλιματική αλλαγή και στην αλληλεγγύη στον τομέα της ενέργειας·

12. υπενθυμίζει ότι η ΕΕ έχει δηλώσει, τόσο στους πολίτες της όσο και στον κόσμο όλο, ότι είναι μια κοινότητα αξιών, ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες αποτελούν τον πυρήνα αυτής της κοινότητας αξιών, και ότι αυτές έχουν εκφρασθεί εκτενώς στο Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και αναγνωρισθεί επανειλημμένα από τα κοινοτικά θεσμικά όργανα και όλα τα κράτη μέλη· φρονεί λοιπόν ότι εάν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη προβάλλουν την απαίτηση να εξαιρεθούν από το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, αυτό θα αποτελέσει τραγική αποτυχία και θα προκαλέσει σοβαρή ζημία στην βαθύτερη αίσθηση της ταυτότητας της ΕΕ· για το λόγο αυτό, ζητεί επειγόντως από όλα τα κράτη μέλη να καταβάλουν εκ νέου κάθε δυνατή προσπάθεια για να ξεπεράσουν αυτήν την εσωτερική διαίρεση και να καταλήξουν τελικά σε συναίνεση για την απεριόριστη εγκυρότητα αυτού του Χάρτη·

13. καλεί τη Διακυβερνητική Διάσκεψη να ολοκληρώσει τις εργασίες της πριν από τα τέλη του 2007, κατά τρόπον ώστε να επιτραπεί στη νέα συνθήκη να αρχίσει να ισχύει έγκαιρα πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2009·

14. χαιρετίζει την ισχυροποίηση των όρων της συμμετοχής του στη Διακυβερνητική Διάσκεψη σε όλα τα επίπεδα, όπως συμφωνήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο·

15. επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να απευθύνει συγκεκριμένες προτάσεις στη Διακυβερνητική Διάσκεψη για συγκεκριμένα θέματα στο πλαίσιο της εντολής·

16. προτίθεται να ανταποκριθεί στην πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να ασχοληθεί με το θέμα της δικής του σύνθεσης εν ευθέτω·

17. τονίζει την πρόθεσή του να ελέγξει προσεκτικά το αποτέλεσμα της Διακυβερνητικής Διάσκεψης προκειμένου να αξιολογήσει κατά πόσο οι μεταρρυθμίσεις που συμφωνήθηκαν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων συνάδουν σε ικανοποιητικό βαθμό προς την ερμηνεία της εντολής·

18. καλεί τα κράτη μέλη και τους εκπροσώπους τους να εξασφαλίσουν πλήρη διαφάνεια των εργασιών της Διακυβερνητικής Διάσκεψης, κυρίως με τη δημοσίευση όλων των εγγράφων που υποβάλλονται προς συζήτηση·

19. επιβεβαιώνει την πρόθεσή του να διατηρήσει πολύ εντατική επαφή με τα εθνικά κοινοβούλια και με την κοινωνία των πολιτών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναθεώρησης των συνθηκών·

20. καλεί τη Διακυβερνητική Διάσκεψη να εξασφαλίσει για λόγους διαφάνειας ότι τα αποτελέσματα των εργασιών της θα δημοσιευθούν επίσης υπό μορφή σχεδίου ενοποιημένης μορφής των Συνθηκών·

21. ανακοινώνει τη σταθερή απόφασή του να υποβάλει, μετά τις εκλογές του 2009, νέες προτάσεις για περαιτέρω συνταγματική ρύθμιση για την Ένωση, σύμφωνα με τη ρήτρα για την αναθεώρηση της Συνθήκης[3]·

22. ζητεί από τη ΔΔ και την Επιτροπή να υποβάλουν συγκεκριμένες προτάσεις για να επιτύχουν την ανανεωμένη συμμετοχή των ευρωπαίων πολιτών στην συνέχιση της συνταγματικής διαδικασίας·

23. καλεί την αρμόδια επιτροπή του να μελετήσει το ενδεχόμενο εισαγωγής τροποποίησης στον Κανονισμό του ώστε, στις δραστηριότητες και τα κτήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να δοθεί επίσημος χαρακτήρας στη σημαία και στον ύμνο της ΕΕ που περιλαμβάνονται στο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα·

24. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, που περιέχει τη γνώμη του ΕΚ για τη σύγκληση της Διακυβερνητικής Διάσκεψης, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

  • [1]  ΕΕ C 247 Ε, 6.10.2005, σ.88
  • [2]  Κείμενα που εγκρίθηκαν P6_TA(2007)0234.
  • [3]  Βλ. Άρθρο IV-443 της Συνταγματικής Συνθήκης

ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

σύμφωνα με το άρθρο 48, παράγραφος 3, του Κανονισμού

Marco Cappato

Οι Συνθήκες της Ένωσης αναγνωρίζουν στο ΕΚ το δικαίωμα να εκφράζει γνώμη για τη σύγκληση της Διακυβερνητικής Διάσκεψης που είναι υπεύθυνη για την τροποποίηση των Συνθηκών. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ολοκληρώθηκε στις 24 Ιουνίου, με 'κλειστή' εντολή και αυστηρό χρονοδιάγραμμα που τείνει, που θέλει να επιβάλει στο Κοινοβούλιο χρονοδιαγράμματα, μεθόδους και διαδικασίες οι οποίες δεν συμβιβάζονται με τη φύση ενός κοινοβουλίου, με τη διαφάνεια και τη δημοκρατικότητα της διαδικασίας αναθεώρησης.

Όχι μόνον το ΕΚ αλλά όλες οι δημοκρατικές διαδικασίες, εθνικές και κοινοτικές, παραβιάστηκαν από την ψευδαίσθηση αποτελεσματικότητας που φέρει τη σφραγίδα του αυταρχισμού και της γραφειοκρατίας, ψευδαίσθηση που μπορεί να υλοποιηθεί μόνον εις βάρος της Ευρώπης ως ενότητας και προς όφελος της Ευρώπης των κομμάτων και των χωρών.

Εάν όλα αυτά πραγματοποιηθούν, όπως υπάρχει κίνδυνος να το επιτρέψει το ΕΚ, το σχέδιο συνθήκης που πρότειναν το 1984 ο Altiero Spinelli και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα καταστραφούν ολοκληρωτικά . Προτείνω επομένως να τροποποιηθεί τουλάχιστον το χρονοδιάγραμμα για να μπορέσει να παρασχεθεί και να εγκριθεί μια γνήσια γνώμη που θα προκύψει κατά την 2η περίοδο συνόδου του Σεπτεμβρίου.

ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

σύμφωνα με το άρθρο 48, παράγραφος 3 του Κανονισμού

Bernard Wojciechowski

Η γλώσσα συνιστά εντελώς απαραίτητο στοιχείο του πολιτισμού. Ο Jean Monnet δήλωσε ότι εάν επρόκειτο να αρχίσει ξανά το ευρωπαϊκό σχέδιο, θα άρχιζε με τον πολιτισμό. Σύμφωνα με την αρχή της πολυγλωσσίας, όλα τα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να μεταφράζονται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Δυστυχώς, οι συμβιβαστικές τροπολογίες στο εν λόγω κείμενο, που επρόκειτο να τεθεί σε ψηφοφορία στη συνεδρίαση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων στις 9 Ιουλίου 2007, υπήρχαν μόνον σε μια γλώσσα. Το γεγονός αυτό προκάλεσε το κακό όνομα της επιτροπής αυτής και θα μπορούσε να θεωρηθεί ως απόπειρα να εξαναγκασθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εκδώσει εσπευσμένα γνωμοδότηση χωρίς ειλικρινή και διαφανή συζήτηση και διαδικασία. Η έλλειψη διαφάνειας και πλουραλισμού στην επιτροπή οδήγησε σε ένα έγγραφο μονόπλευρο. Φαίνεται επομένως ότι η ψηφοφορία θα πρέπει να αναβληθεί έως ότου πραγματοποιηθεί πραγματικός διάλογος σχετικά με τη σύγκληση της ΔΔ, σύμφωνα με τον Κανονισμό και τηρουμένων των διατάξεών του, έτσι ώστε να οδηγηθούμε σε αποτέλεσμα που θα μπορούσε να αποτελέσει την συμβιβαστική λύση του Κοινοβουλίου και την ενοποιημένη γνώμη του.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Σύγκληση της Διακυβερνητικής Διάσκεψης ΔΔ: γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (αρθ. 48 ΣΕΕ)

Έγγραφα αναφοράς

11222/2007 - C6-0206/2007 - 2007/0808(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

27.6.2007

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFCO

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Jo Leinen

7.6.2007

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

25.6.2007

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

9.7.2007

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

18

4

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jim Allister, Bastiaan Belder, Jens-Peter Bonde, Richard Corbett, Andrew Duff, Maria da Assunção Esteves, Ingo Friedrich, Bronisław Geremek, Anneli Jäätteenmäki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jo Leinen, Íñigo Méndez de Vigo, Rihards Pīks, Adrian Severin, József Szájer, Johannes Voggenhuber, Bernard Wojciechowski, Душана Панайотова Здравкова

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pervenche Berès, Elmar Brok, Carlos Carnero González, Παναγιώτης Δημητρίου, Gérard Onesta, György Schöpflin,

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Cappato, Marco Pannella, Udo Bullmann, Corien Wortmann-Kool

Ημερομηνία κατάθεσης

10.7.2007