Jelentés - A6-0279/2007Jelentés
A6-0279/2007

JELENTÉS  a kormányközi konferencia összehívásáról: az Európai Parlament véleménye (EU-Szerződés 48. cikke)

9.7.2007 - (11222/2007 – C6-0206/2007 – 2007/0808(CNS))

Alkotmányügyi Bizottság
Előadó: Jo Leinen
PR_CNS


Eljárás : 2007/0808(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0279/2007
Előterjesztett szövegek :
A6-0279/2007
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a kormányközi konferencia összehívásáról: az Európai Parlament véleménye (EU-Szerződés 48. cikke)

(11222/2007 – C6-0206/2007 – 2007/0808(CNS))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az EU-Szerződés 48. cikke (2) bekezdésére, amelynek alapján a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0206/2007),

–   tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

–   tekintettel a 2004. október 29-én Rómában aláírt, az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződésre (a továbbiakban: az alkotmányszerződésre),

–   tekintettel az Európai Unió alapjogi chartájára, annak 2000. december 7-én, Nizzában aláírt és kihirdetett formájában,

–   tekintettel az Unió jövőjéről szóló 2001. december 15-i laekeni nyilatkozatra,

–   tekintettel a Római Szerződések aláírásának ötvenedik évfordulója alkalmából 2007. március 25-én tett berlini nyilatkozatra,

–   tekintettel az alkotmányszerződésről szóló 2005. január 12-i[1] és az alkotmányozási folyamat ütemtervéről szóló 2007. június 7-i állásfoglalására[2],

–   tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2007. május 30-i, az alkotmányozási folyamat ütemtervéről szóló véleményére és a Régiók Bizottságának az Európai Unió reformfolyamatának újraindításáról szóló, az Európai Tanács 2007. június 21–22-i ülésére készített véleményére,

–   tekintettel a Brüsszelben 2007. június 11-12-én, Európa jövőéről tartott közös parlamenti ülésre,

–   tekintettel a 2007. június 21–22-i brüsszeli Európai Tanács elnökségi következtetéseire, amelyek tartalmazzák a kormányközi konferenciára vonatkozó megbízást,

–   tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére (A6-0279/2007),

mivel:

A. az Európa jövőjéről folytatott két éves gondolkodás megerősítette, hogy meg kell őrizni és javítani kell az alkotmányszerződésnek a demokráciára, hatékonyságra és átláthatóságra vonatkozó újításait az Európai Unió megfelelő működésének és polgárainak jogai, valamint a világban betöltött szerepe megerősítésének biztosítása érdekében;

B.  ezt a nézetet széles körben osztják a tagállamok nemzeti parlamentjei is, amelyek képviselői ezen újítások alapját az Európai Unió alapjogi chartájában és az Európa jövőjével foglalkozó konventben dolgozták ki,

C. az Európai Tanács megállapodott abban, hogy kormányközi konferenciát hív össze, amelynek célja, hogy az alkotmányszerződésbe foglalt újításokat a hatályban lévő szerződések módosításaivá alakítsa,

D. ez a mandátum igen pontos, és lehetővé teszi, hogy a konferencia gyorsan megállapodásra jusson a néhány, az alkotmányszerződésben található újítás módosítását illetően, anélkül, hogy azok lényegét veszélyeztetnék;

E.  ez a mandátum azonban megszünteti azt a törekvést, hogy a létező szerződések helyébe egyetlen alkotmányszerződés lépjen, elhagyja a szóhasználatot, amely világossá tenné a polgárok számára az Unió jogszabályainak természetét, nem tartja meg azokat a szimbólumokat, amelyek segítségével a polgárok könnyebben azonosulhatnának az Európai Unióval, és számos olyan területen, amelyekkel kapcsolatban a tagállamok egyéni nehézségeket jeleztek, kívülmaradási lehetőségeket tartalmaz,

F.  a mandátum nem néz szembe megfelelően azokkal az új kihívásokkal, amelyekkel az Unió szembesült az alkotmányszerződés aláírása óta eltelt időben,

G. az Európai Parlamentnek mint az Európai Unió egyetlen, a polgárok által közvetlenül választott testületének kötelessége az Európai Unió közös érdekeinek hangot adni, hogy megerősítse az európai építkezést és annak közösségi módszerét, amely több mint 50 éve békét, stabilitást és jólétet biztosít;

1.  üdvözli a Tanács német elnökségének erőfeszítéseit annak érdekében, hogy a 2007. június 21–22-i csúcstalálkozón egyhangú megállapodás szülessen;

2.  tudomásul veszi az Európai Tanács által a kormányközi konferencia összehívására adott mandátumot; üdvözli annak kidolgozott pontosságát és a kormányközi konferencia következtetései levonásának szoros menetrendjét, és felhívja a tagállamokat, hogy ne vonják vissza az Európai Tanácsban tett kötelezettségvállalásaikat; egyetértését fejezi ki a kormányközi konferencia összehívásával kapcsolatban;

3.  sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a mandátum együtt jár néhány, a 2004-es kormányközi konferencián elfogadott lényeges elem, így az EU-t Európa polgárainak és államainak uniójaként meghatározó definíció elvesztésével, illetve más elemek bevezetésének hosszas késedelmével;

4.  aggodalmát fejezi amiatt, hogy a mandátum lehetővé teszi bizonyos tagállamok számára a szerződések fő rendelkezéseinek végrehajtása tekintetében biztosított eltérések számának növekedését, ami az Unió kohéziójának gyengüléséhez vezethet;

5.  sajnálatát fejezi ki amiatt, ahogy a mandátum megenged bizonyos változtatásokat az alkotmányszerződéshez képest, amelyek az Unióval szembeni bizalmatlanság látszatát keltik, és rossz jelzéseket adnak a közvélemény felé;

6.  sajnálja, hogy fogyatkozik a tagállamok képviselőinek Európa iránti jó szándéka és politikai bátorsága, és aggodalmát fejezi ki a szolidaritás és integráció európai gondolataival szembehelyezkedő hozzáállás kialakulása miatt;

7.  hangsúlyozza, hogy a mandátum lehetővé teszi a jogi aktusok elnevezésének megváltoztatását, azonban nem hoz lényegi változást a struktúrában és a hierarchiában, és kifejezésre juttatja arra irányuló szándékát, hogy a politikai elszámoltathatóság garantálása és jogalkotói hatáskörének megőrzése – különös tekintettel a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra – érdekében közelről megvizsgálja annak módját, ahogyan ez a kapcsolódó rendelkezésekbe bevezetésre kerül;

8.  üdvözli mindazonáltal azt a tényt, hogy a mandátum megőrzi az alkotmányszerződés lényegének jelentős részét, azaz az Unió jogi személyiségét és a pilléres szerkezet eltörlését, a minősített többségi szavazás kiterjesztését a tanácsi szavazásokon és a Tanács és a Parlament együttdöntési eljárásában, a részvételi demokrácia elemeit, az alapjogi charta jogilag kötelező erejét, az Unió külső tevékenységei koherenciájának megerősítését, valamint a kiegyensúlyozott intézményi csomagot;

9.  megállapítja, hogy a demokratikus folyamatok és az állampolgári jogok megerősítése, a hatáskörök kibővítése, valamint az EU értékeinek és célkitűzéseinek meghatározása tekintetében minden pozitív eredmény kizárólag az Európa jövőjéről szóló konvent munkájából származik;

10. üdvözli, hogy az Európai Unióról szóló szerződés elismerte a gazdasági és monetáris uniót az EU célkitűzéseként;

11. üdvözli azt a tényt, hogy a mandátum biztosítja bizonyos új elemek bevezetését a szerződésekbe, mint amilyenek például az éghajlatváltozásra és az energia területén létrehozandó szolidaritásra vonatkozó konkrét utalások;

12. emlékeztet arra, hogy az EU maga jelentette ki mind saját polgárai, mind az egész világ számára, hogy az Unió egy értékközösség, hogy az alapvető jogok és szabadságok ezen értékközösség legbensőbb lényegét alkotják, valamint hogy ezeket átfogóan tartalmazza az Alapjogi Charta és számos alkalommal elismerték az uniós intézmények és valamennyi tagállam; ezért úgy ítéli meg, hogy ha egy vagy több tagállam most kívül maradását (opt-out) kérné az Alapjogi Charta tekintetében, az drámai visszalépést jelentene és súlyosan csorbítaná az EU legbensőbb azonosságtudatát; ezért ismételten sürgeti valamennyi tagállamot, hogy tegyenek meg minden szükséges erőfeszítést e belső megosztottság kiküszöbölése érdekében, illetve jussanak végül konszenzusra e charta korlátlan érvényességét illetően;

13. felkéri a kormányközi konferenciát, hogy munkáját még 2007 vége előtt fejezze be, azért, hogy az új szerződés már jóval a 2009-es európai parlamenti választások előtt hatályba léphessen;

14. örömmel fogadja, hogy az Európai Tanács megállapodott a Parlamentnek a kormányközi konferencia minden szintjén történő részvétele módjának megerősítésében;

15. fenntartja magának a jogot, hogy konkrét javaslatokkal forduljon a kormányközi konferenciához a mandátum alá tartozó bizonyos ügyekben;

16. kellő időben választ ad az Európai Tanács azon felkérésére, hogy foglalkozzon saját összetételének ügyével;

17. hangsúlyozza, hogy szándékában áll alaposan megvizsgálni a kormányközi konferencia eredményeit annak felmérése érdekében, hogy vajon az elfogadott reformok megfelelő összhangban állnak-e a kapott mandátummal;

18. felszólítja a tagállamokat és képviselőiket, hogy biztosítsák a kormányközi konferencia munkájának teljes átláthatóságát, azaz tegyék közzé az összes, megvitatásra benyújtott dokumentumot;

19. megerősíti azon szándékát, hogy rendkívül erős kapcsolatot tartson fenn a nemzeti parlamentekkel és a civil társadalommal a szerződések felülvizsgálati folyamata során;

20. felszólítja a kormányközi konferenciát, hogy az átláthatóság kedvéért tegye közzé a munkájának eredményét a szerződések egységes szerkezetbe foglalt tervezete formájában;

21. fenntartja magának a jogot, hogy a 2009-es választásokat követően új javaslatokat tegyen az Unió alkotmányos helyzetének rendezésére vonatkozóan a szerződések felülvizsgálatáról szóló záradékkal[3] összhangban, mivel az Európai Unió egy folyamatosan megújított közös projekt;

22. felhívja a kormányközi konferenciát és a Bizottságot, hogy terjesszen elő konkrét javaslatokat az európai polgároknak az alkotmányozási folyamat folytatásába történő ismételt bevonására;

23. felkéri illetékes bizottságát, hogy tanulmányozza a Parlament eljárási szabályzata módosításának lehetőségét annak érdekében, hogy az Európai Alkotmányban szereplő uniós zászló és himnusz hivatalos jelleget kapjon tevékenységeiben és épületeiben;

24. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt, a kormányközi konferencia összehívásáról szóló véleményét tartalmazó állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok állam- és kormányfőinek és parlamentjeinek, valamint az Európai Központi Banknak.

  • [1]  HL C 247. E, 2005.10.6., 88. o.
  • [2]  Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0234
  • [3]  Lásd:Alkotmányszerződés, IV-443. cikk.

KISEBBSÉGI VÉLEMÉNY

az eljárási szabályzat 48. cikkének (3) bekezdése alapján

Marco Cappato

Az Unió szerződései jogot biztosítanak az EP számára arra, hogy véleményt mondjon a szerződések módosításával megbízott kormányközi konferenciák összehívásáról. Június 24-én zárult le az Európai Tanács, „zárt” mandátummal és rögzített menetrenddel, amely határidőket és a Parlament átláthatóságra és demokratikus ellenőrzésre alapuló munkájával összeegyeztethetetlen eljárási módokat próbál, illetve akar rákényszeríteni a Parlamentre.

Ez a hatékonyság illúzióján alapuló, önkényes és bürokratikus, az európai egységgel szemben csak a pártok és az országok Európája javát szolgáló eljárás nem csak az EP munkájának alapelveit, hanem az összes nemzeti és közösségi demokratikus eljárást is sérti.

Amennyiben mindez megvalósul, amire nagy esély van az EP részéről, Altiero Spinelli és az Európai Parlament 1984-es szerződéstervezete teljes egészében kárba vész. Javasoljuk ezért legalább a menetrend módosítását annak érdekében, hogy valóban véleményt lehessen alkotni, és arról tárgyalni és dönteni lehessen a szeptemberi második plenáris ülésszakon.

KISEBBSÉGI VÉLEMÉNY

az eljárási szabályzat 48. cikkének (3) bekezdése szerint

Bernard Wojciechowski

A nyelv a kultúra nélkülözhetetlen része. Jean Monnet kijelentette, hogy ha teljesen újrakezdhetné az európai projektet, akkor a kultúrával kezdené. A többnyelvűség elvével összhangban az Európai Parlament összes dokumentumát le kell fordítani az EU összes hivatalos nyelvére. Sajnos az erre a szövegre vonatkozó, megegyezésen alapuló módosítások, amelyeket az Alkotmányügyi Bizottság 2007. július 9-i ülésén terveztek szavazásra bocsátani, csak egy nyelven álltak rendelkezésre. Ez a fenti bizottság rossz hírét keltette, és arra irányuló kísérletnek lehetett tekinteni, hogy az Európai Parlament véleményét őszinte és átlátható vita és eljárás nélkül erőszakolják ki. Az átláthatóságnak és pluralizmusnak a bizottságban fennálló hiánya egy olyan dokumentumot hozott létre, amely egyoldalú. Ezért úgy tűnik, hogy a szavazást el kell halasztani, amíg a kormányközi konferencia összehívásáról szóló valódi vitára sor kerül az eljárási szabályzattal összhangban és annak tiszteletben tartásával, amely így a Parlament kompromisszumát és megerősített véleményét jeleníthetné meg.

ELJÁRÁS

Cím

A kormányközi konferencia összehívása: az Európai Parlament véleménye (az EUSZ. 48. cikke)

Hivatkozások

11222/2007 - C6-0206/2007 - 2007/0808(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

27.6.2007

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFCO

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Jo Leinen

7.6.2007

 

 

Vizsgálat a bizottságban

25.6.2007

 

 

 

Az elfogadás dátuma

9.7.2007

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

18

4

1

A zárószavazáson jelen lévő képviselők

Jim Allister, Bastiaan Belder, Jens-Peter Bonde, Richard Corbett, Andrew Duff, Maria da Assunção Esteves, Ingo Friedrich, Bronisław Geremek, Anneli Jäätteenmäki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jo Leinen, Íñigo Méndez de Vigo, Rihards Pīks, Adrian Severin, József Szájer, Johannes Voggenhuber, Bernard Wojciechowski, Dushana Panayotova Zdravkova

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Pervenche Berès, Elmar Brok, Carlos Carnero González, Panayiotis Demetriou, Gérard Onesta, György Schöpflin

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

Marco Cappato, Marco Pannella, Udo Bullmann, Corien Wortmann-Kool

Benyújtás dátuma

10.7.2007