Sprawozdanie - A6-0279/2007Sprawozdanie
A6-0279/2007

SPRAWOZDANIE w sprawie zwołania konferencji międzyrządowej: opinia Parlamentu Europejskiego (art. 48 traktatu o UE)

9.7.2007 - (11222/2007 – C6-0206/2007 – 2007/0808(CNS))

Komisja Spraw Konstytucyjnych
Sprawozdawca: Jo Leinen
PR_CNS


Procedura : 2007/0808(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A6-0279/2007

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zwołania konferencji międzyrządowej: opinia Parlamentu Europejskiego (art. 48 traktatu UE)

(11222/2007 – C6-0206/2007 – 2007/0808(CNS))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając art. 48 ust. 2 traktatu WE, zgodnie z którym Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6‑0206/2007),

–   uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

–   uwzględniając Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy, podpisany w Rzymie dnia 29 października 2004 r. (zwany dalej traktatem konstytucyjnym),

–   uwzględniając Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej podpisaną i ogłoszoną w Nicei dnia 7 grudnia 2000 r.,

–   uwzględniając deklarację z Laeken z dnia 15 grudnia 2001 r. dotyczącą przyszłości Unii Europejskiej,

–   uwzględniając deklarację berlińską z dnia 25 marca 2007 r. z okazji 50. rocznicy podpisania traktatów rzymskich,

–   uwzględniając rezolucje z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy[1] oraz z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie planu działań dotyczącego kontynuacji procesu konstytucyjnego w Unii[2],

–   uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie planu działań dotyczącego procesu konstytucyjnego oraz opinię Komitetu Regionów w sprawie ożywienia procesu reform Unii Europejskiej przed posiedzeniem Rady Europejskiej w dniach 21-22 czerwca 2007 r.,

–   uwzględniając wspólne posiedzenie parlamentarne w sprawie przyszłości Europy, które odbyło się w dniach 11-12 czerwca 2007 r. w Brukseli,

–   uwzględniając konkluzje prezydencji Rady Europejskiej ze szczytu w Brukseli w dniach 21-22 czerwca 2007 r., zawierające mandat do powołania konferencji międzyrządowej,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych (A6‑0279/2007),

mając na uwadze, co następuje:

A. dwa lata refleksji nad przyszłością Europy potwierdziły potrzebę zachowania i ulepszenia nowatorskich elementów treści traktatu konstytucyjnego w odniesieniu do demokracji, skuteczności i przejrzystości w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania Unii Europejskiej, jak również wzmocnienia praw obywateli oraz roli Unii na świecie,

B.  stanowisko to w dużej mierze podzielają parlamenty krajowe państw członkowskich oraz Parlament Europejski, których przedstawiciele wypracowywali podstawę owych nowatorskich elementów podczas obrad konwentu dotyczącego Karty Praw Podstawowych oraz Konwentu w sprawie przyszłości Europy;

C. Rada Europejska zgodziła się na zwołanie konferencji międzyrządowej z mandatem upoważniającym do przekształcenia większości nowych elementów zawartych w traktacie konstytucyjnym w poprawki do obowiązujących traktatów;

D. mandat ten jest bardzo precyzyjny i umożliwia konferencji również szybkie przyjęcie zmian do niektórych nowych elementów zawartych w traktacie konstytucyjnym, nie podważając jednak ich treści,

E.  w mandacie zrezygnowano jednak z ambicji tworzenia jednego, zastępującego istniejące teksty traktatu konstytucyjnego, odstąpiono od nazewnictwa, które dałaby obywatelom przejrzystą wizję działań Unii, nie zachowano zbioru symboli, które ułatwiłyby obywatelom identyfikowanie się z Unią Europejską, a wprowadzono kilka klauzuli opt-out w pewnych obszarach, w których poszczególne państwa członkowskie wskazują na problemy,

F.  mandat w niewystarczający sposób wychodzi naprzeciw nowym wyzwaniom, jakie stoją przed Unią Europejską od czasu podpisania traktatu konstytucyjnego;

G. Parlament Europejski, jako jedyna wybierana bezpośrednio przez obywateli instytucja Unii Europejskiej, czuje się zobowiązany występować we wspólnym interesie Unii Europejskiej w celu wzmocnienia europejskiej konstrukcji i wspólnotowych metod działania, które przez ponad 50 lat gwarantowały pokój, stabilizację i dobrobyt,

1.  z zadowoleniem przyjmuje wysiłki podjęte przez niemiecką prezydencję Rady celem osiągnięcia jednomyślnego porozumienia na szczycie w dniach 21-22 czerwca 2007 r.;

2.  odnotowuje udzielenie mandatu do zwołania konferencji międzyrządowej uzgodnionego przez Radę Europejską; z zadowoleniem przyjmuje jego dużą precyzję oraz ścisły harmonogram zakończenia konferencji międzyrządowej i wzywa państwa członkowskie, aby nie odstępowały od zobowiązań przyjętych w Radzie Europejskiej; wyraża pozytywną opinię na temat zwołania konferencji międzyrządowej;

3.  ubolewa jednak, że mandat ten przewiduje rezygnację z niektórych ważnych elementów uzgodnionych podczas konferencji międzyrządowej w 2004 r., takich jak definicja określająca UE jako unię obywateli i państw Europy; a także dłuższą zwłokę we wprowadzeniu innych;

4.  wyraża zaniepokojenie, iż mandat umożliwia udzielanie niektórym państwom członkowskim rosnącej liczby odstępstw dotyczących podstawowych przepisów przewidywanych traktatów, co mogłoby doprowadzić do osłabienia spójności Unii Europejskiej;

5.  ubolewa, że mandat umożliwia wprowadzenie różnych zmian formalnych do tekstu traktatu konstytucyjnego, co zdaje się wskazywać na brak zaufania do Unii Europejskiej i jej instytucji, a tym samym przekazuje niewłaściwy sygnał opinii publicznej;

6.  ubolewa z powodu zmniejszania się dobrej woli Europejczyków i politycznej odwagi państw członkowskich oraz wyraża zaniepokojenie rozwojem postaw przeciwstawiających się europejskim ideom solidarności i integracji;

7.  podkreśla, że mandat umożliwia wprowadzanie zmian w zakresie nazewnictwa aktów prawnych, nie wnosząc jednak żadnej przedmiotowej zmiany do ich struktury i hierarchii, i wyraża zamiar prowadzenia ścisłego nadzoru sposobu wprowadzania tych zmian do odnośnych postanowień w celu zagwarantowania odpowiedzialności politycznej i zachowania uprawnień legislacyjnych, zwłaszcza jeśli chodzi o kontrolę aktów wydawanych w ramach procedury delegowania;

8.  niemniej jednak z zadowoleniem przyjmuje fakt, że mandat zachowuje wiele z istoty traktatu konstytucyjnego, a mianowicie jednolitą osobowość prawną Unii Europejskiej oraz zniesienie podziału na filary, rozszerzenie głosowania kwalifikowaną większością głosów w Radzie oraz współdecydowanie Parlamentu i Rady, elementy demokracji uczestniczącej, prawnie wiążący status Karty Praw Podstawowych, wzmocnienie spójności działań zewnętrznych Unii Europejskiej oraz zrównoważony pakiet instytucjonalny;

9.  zauważa, że wszystkie pozytywne wyniki w odniesieniu do wzmocnienia demokratycznych procedur i praw obywateli, rozszerzenia kompetencji oraz definicji wartości i celów UE zostały osiągnięte jedynie dzięki pracy Konwentu w sprawie przyszłości Europy;

10. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że unia gospodarcza i walutowa została uznana traktacie o Unii europejskiej za cel UE;

11. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że mandat przewiduje wprowadzenie do traktatów pewnych nowych elementów, takich jak dosłowne odniesienie do zmian klimatycznych i solidarności w obszarze energetyki;

12. przypomina, że UE zdeklarowała się, zarówno wobec swych obywateli, jak i całego świata, że jest wspólnotą wartości, i że podstawowe prawa i wolności stanowią najgłębsze sedno tejże wspólnoty wartości oraz że zostały one wyrażone obszernie w Karcie Praw Podstawowych i potwierdzone wielokrotnie przez instytucje UE i wszystkie państwa członkowskie; z tego względu uważa, że jeżeli jedno lub więcej państw członkowskich domaga się klauzuli opt-out w odniesieniu do Karty Praw Podstawowych, oznacza to dramatyczny krok wstecz i powoduje poważne szkody w najgłębszej samoświadomości UE; z tego powodu jeszcze raz stanowczo apeluje do wszystkich państw członkowskich, aby dołożyły wszelkich starań w celu przezwyciężenia tego wewnętrznego podziału i osiągnięcia mimo wszystko konsensusu w sprawie nieograniczonego obowiązywania Karty;

13. wzywa konferencję międzyrządową do zakończenia swych prac do końca 2007 r. tak, by nowy traktat mógł wejść w życie odpowiednio wcześnie przed przewidzianymi na 2009 r. wyborami do Parlamentu Europejskiego;

14. z zadowoleniem przyjmuje uzgodnione przez Radę Europejską wzmocnienie trybu swego udziału w konferencji międzyrządowej na wszystkich szczeblach;

15. zastrzega sobie prawo wnoszenia podczas konferencji międzyrządowej konkretnych propozycji w szczegółowych kwestiach w ramach zakresu mandatu;

16. odpowie na wezwanie Rady Europejskiej, by w odpowiednim czasie rozstrzygnąć kwestię składu własnej delegacji;

17. podkreśla wolę ścisłego nadzorowania wyników konferencji międzyrządowej, by ocenić, czy reformy, na które wyrażono zgodę w czasie negocjacji, w zadowalający sposób odpowiadają interpretacji mandatu;

18. wzywa państwa członkowskie i ich przedstawicieli do zapewnienia pełnej przejrzystości prac prowadzonych przez konferencję międzyrządową, zwłaszcza poprzez publikowanie wszystkich dokumentów przedkładanych jej do dyskusji;

19. potwierdza swą wolę utrzymania bardzo intensywnych stosunków z parlamentami krajowymi i społeczeństwem obywatelskim podczas procesu przeglądu traktatów;

20. wzywa konferencję międzyrządową do zapewnienia, by ze względu na przejrzystość opublikowano również wyniki jej prac w formie projektu skonsolidowanej wersji traktatów;

21. wyraża zdecydowane postanowienie przedstawienia po wyborach w 2009 r. nowych propozycji dotyczących przyszłego rozwiązania konstytucyjnego dla Unii Europejskiej, zgodnie z klauzulą w sprawie procedury zmiany traktatu[3], gdyż Unia jest wspólnym przedsięwzięciem, podlegającym ciągłemu odnowieniu;

22. wzywa konferencję międzyrządową i Komisję do przedłożenia konkretnych propozycji ponownie angażujących europejskich obywateli w kontynuację procesu konstytucyjnego;

23. wzywa właściwą komisję do zbadania możliwości wprowadzenie zmian do Regulaminu PE, tak aby w ramach swych działań i swoich pomieszczeniach nadać oficjalny charakter fladze i hymnowi Unii Europejskiej, przewidzianym w europejskiej konstytucji;

24. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji stanowiącej opinię na temat zwołania konferencji międzyrządowej Radzie, Komisji, głowom państw lub szefom rządów oraz parlamentom państw członkowskich, jak również Europejskiemu Bankowi Centralnemu.

  • [1]  Dz. U. C 247 E z 6.10.2005, str. 88.
  • [2]  Teksty przyjęte, P6_TA(2007)0234.
  • [3]  Zob. art. IV-443 traktatu konstytucyjnego.

OPINIA MNIEJSZOŚCI

zgodnie z art. 48 ust. 3 Regulaminu

Marco Cappato

Traktaty unijne gwarantują PE prawo do wyrażenia opinii na temat zwołania konferencji międzyrządowej celem wprowadzenia zmian do traktatów. Spotkanie na szczycie Rady Europejskiej zakończyło się dnia 24 czerwca przyjęciem „zamkniętego”, krótkiego i sztywnego harmonogramu, który zmierza do narzucenia Parlamentowi ram czasowych, metod i procedur sprzecznych z charakterem Parlamentu, z zasadą przejrzystości i demokratycznym charakterem procesu rewizji.

Wszystkie zasady prowadzenia procesu demokratycznego nie tylko w PE lecz również w państwach członkowskich i we Wspólnocie zostały naruszone przez iluzoryczną wizję skuteczności noszącą znamiona autorytarne i biurokratyczne, korzystną dla Europy partii i krajów i którą można urzeczywistnić wyłącznie kosztem Europy jako całości.

Istnieje zagrożenie, że PE zezwalając na taki scenariusz umożliwi całkowite pogrzebanie projektu traktatu przedstawionego w 1984 przez Altiero Spinelliego. W związku z tym proponuję co najmniej zmianę harmonogramu, aby umożliwić sporządzenie i przyjęcie prawdziwej opinii wydanej podczas drugiej sesji wrześniowej.

OPINIA MNIEJSZOŚCI

zgodnie z art. 48 ust. 3 Regulaminu

Bernard Wojciechowski

Język jest nieodzownym elementem kultury. Jean Monnet powiedział, że gdybym jeszcze raz miał zaczynać budowę zjednoczonej Europy, zacząłby od kultury. Zgodnie z zasadą wielojęzyczności wszystkie dokumenty Parlamentu Europejskiego powinny być tłumaczone na wszystkie oficjalne języki UE. Niestety poprawki kompromisowe do niniejszego tekstu, który miał być poddany pod głosowanie na posiedzeniu Komisji Spraw Konstytucyjnych dnia 9 lipca 2007 r., był dostępny wyłącznie w jednym języku. To zdyskredytowało komisję i mogło być uznane za próbę pośpiesznego przyjęcia opinii Parlamentu Europejskiego z pominięciem uczciwej i przejrzystej debaty oraz procedury. Brak przejrzystości i pluralizmu w komisji spowodował, że opracowany przez nią dokument jest jednostronny. Wydaje się zatem, że głosowanie powinno zostać odroczone do czasu, aż odbędzie się prawdziwa debata nad zwołaniem konferencji międzyrządowej – zgodnie z Regulaminem PE i w poszanowaniu jego przepisów – która odzwierciedli kompromis Parlamentu i przedstawi jego skonsolidowaną opinię.

PROCEDURA

Tytul

Zwołanie konferencji międzyrządowej: opinia Parlamentu Europejskiego (art. 48 traktatu UE)

Odsyłacze

11222/2007 - C6-0206/2007 - 2007/0808(CNS)

Data konsultacji z PE

27.6.2007

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFCO
9.7.2007

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Jo Leinen

7.6.2007

 

 

Rozpatrzenie w komisji

25.6.2007

 

 

 

Data przyjęcia

9.7.2007

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

18

4

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jim Allister, Bastiaan Belder, Jens-Peter Bonde, Richard Corbett, Andrew Duff, Maria da Assunção Esteves, Ingo Friedrich, Bronisław Geremek, Anneli Jäätteenmäki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jo Leinen, Íñigo Méndez de Vigo, Rihards Pīks, Adrian Severin, József Szájer, Johannes Voggenhuber, Bernard Wojciechowski, Dushana Panayotova Zdravkova

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Pervenche Berès, Elmar Brok, Carlos Carnero González, Panayiotis Demetriou, Gérard Onesta, György Schöpflin

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Marco Cappato, Marco Pannella, Udo Bullmann, Corien Wortmann-Kool