RAPORT privind convocarea Conferinţei interguvernamentale (CIG): avizul Parlamentului European (articolul 48 din TUE)

9.7.2007 - (11222/2007 – C6-0206/2007 –2007/0808 (CNS))

Comisia pentru afaceri constituţionale
Raportor: Jo Leinen
PR_CNS

Procedură : 2007/0808(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A6-0279/2007

PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind convocarea Conferinţei interguvernamentale (CIG): avizul Parlamentului European (articolul 48 din TUE)

(11222/2007 – C6-0206/2007 –2007/0808 (CNS))

Parlamentul European,

–   având în vedere articolul 48 alineatul (2) din Tratatul UE, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C6-0206/2007),

–   având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană şi Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

–   având în vedere Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa semnat la Roma la 29 octombrie 2004 (denumit în continuare „Tratatul Constituţional”),

–   având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, semnată şi proclamată la Nisa la 7 decembrie 2000,

–   având în vedere Declaraţia de la Laeken din 15 decembrie 2001 privind viitorul Uniunii,

–   având în vedere Declaraţia de la Berlin din 25 martie 2007 cu ocazia aniversării a cincizeci de ani de la semnarea Tratatelor de la Roma,

–   având în vedere rezoluţiile sale din 12 ianuarie 2005 privind Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa[1] şi din 7 iunie 2007 privind foaia de parcurs a procesului constituţional al Uniunii[2],

–   având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European din 30 mai 2007 privind foaia de parcurs a procesului constituţional şi avizul Comitetului Regiunilor privind relansarea procesului de reformare a Uniunii Europene în perspectiva Consiliului European din 21 şi 22 iunie 2007,

–   având în vedere reuniunea parlamentară comună din 11 şi 12 iunie 2007, de la Bruxelles, privind viitorul Europei,

–   având în vedere concluziile preşedinţiei Consiliului European de la Bruxelles din 21 şi 22 iunie 2007, ce conţin mandatul pentru CIG,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituţionale (A6-0279/2007),

întrucât:

A. Doi ani de reflecţii privind viitorul Europei au confirmat nevoia de a proteja şi îmbunătăţi conţinutul inovator al Tratatului Constituţional în materie de democraţie, eficienţă şi transparenţă, pentru a asigura funcţionarea adecvată a Uniunii Europene, precum şi consolidarea drepturilor cetăţenilor ei şi a rolului acesteia în lume.

B.  Această perspectivă este împărtăşită în mare măsură de către parlamentele naţionale ale statelor membre şi de către Parlamentul European, ai căror reprezentanţi au pus bazele acestor înnoiri în cadrul Convenţiei privind Carta drepturilor fundamentale şi al Convenţiei privind viitorul Europei.

C. Consiliul European a fost de acord cu convocarea unei CIG cu un mandat menit să transforme majoritatea înnoirilor cuprinse în Tratatul Constituţional în amendamente la tratatele în vigoare.

D. Mandatul este foarte precis şi permite, în egală măsură, Conferinţei să convină rapid asupra modificării unor înnoiri cuprinse în Tratatul Constituţional, fără a le afecta substanţa.

E.  Mandatul renunţă, totuşi, la ambiţia de a crea un singur tratat constituţional menit să le înlocuiască pe cele existente, abandonează o terminologie care ar fi în măsură să le dea cetăţenilor o percepţie clară asupra naturii acţiunilor Uniunii, nu păstrează un set de simboluri care le-ar permite cetăţenilor să se identifice mai uşor cu Uniunea Europeană şi cuprinde câteva clauze de excludere voluntară în anumite domenii cu privire la care unele state membre au ridicat obiecţii.

F.  Mandatul nu ia în considerare în mod suficient noile provocări cu care se confruntă Uniunea de la semnarea Tratatului Constituţional.

G. Parlamentul European, unica instituţie a Uniunii aleasă în mod direct de cetăţeni, are datoria de a exprima interesul comun al Uniunii Europene, pentru a consolida construcţia europeană şi metoda comunitară, care au generat pace, stabilitate şi prosperitate de peste 50 de ani,

1.  salută eforturile depuse de preşedinţia germană a Consiliului în vederea obţinerii unui acord unanim cu ocazia reuniunii la nivel înalt din 21-22 iunie 2007;

2.  ia act de mandatul CIG stabilit de către Consiliul European; salută precizia elaborată a acestuia şi calendarul strâns stabilit pentru încheierea CIG şi solicită statelor membre să nu îşi retragă angajamentele la care au subscris în cadrul Consiliului European; îşi dă avizul favorabil pentru convocarea CIG;

3.  regretă totuşi că acest mandat presupune pierderea câtorva elemente importante, asupra cărora se convenise în timpul CIG din 2004, cum ar fi definirea UE ca Uniune a cetăţenilor şi a statelor Europei, precum şi o întârziere prelungită în introducerea altora;

4.  îşi exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că mandatul permite acordarea, pentru anumite state membre, a unui număr sporit de derogări de la punerea în aplicare a unor dispoziţii importante ale tratatelor avute în vedere, derogări care ar putea duce la slăbirea coeziunii Uniunii;

5.  regretă faptul că mandatul permite diverse schimbări în elaborare, în comparaţie cu Tratatul Constituţional, ceea ce dă impresia unei neîncrederi faţă de Uniune şi instituţiile ei şi transmite astfel un semnal greşit opiniei publice;

6.  regretă bunăvoinţa şi curajul politic tot mai scăzute ale reprezentanţilor statelor membre şi îşi exprimă îngrijorarea cu privire la evoluţia atitudinilor opuse ideilor europene de solidaritate şi integrare;

7.  subliniază faptul că mandatul permite modificarea denumirii actelor juridice, dar nu prevede nicio schimbare substanţială în structura şi ierarhia lor şi îşi exprimă intenţia de a urmări cu atenţie felul în care aceasta va fi introdusă în dispoziţiile aferente, pentru a garanta responsabilitatea politică şi a-şi proteja puterile legislative, în special în ceea ce priveşte controlul actelor delegate;

8.  salută, cu toate acestea, faptul că mandatul păstrează mult din substanţa Tratatului Constituţional, în special personalitatea juridică unică a Uniunii şi eliminarea structurii bazate pe piloni, extinderea votului cu majoritate calificată în cadrul Consiliului şi a codeciziei Parlamentului şi Consiliului, elementele de democraţie participativă, statutul obligatoriu din punct de vedere juridic al Cartei drepturilor fundamentale, sporirea coerenţei acţiunii externe a Uniunii şi pachetul instituţional echilibrat;

9.  observă că toate rezultatele pozitive în ceea ce priveşte consolidarea procedurilor democratice şi a drepturilor cetăţenilor, extinderea competenţelor şi definirea valorilor şi obiectivelor UE îşi au originea exclusiv în lucrările Convenţiei privind viitorul Europei;

10. salută faptul că uniunea economică şi monetară a fost recunoscută în Tratatul privind Uniunea Europeană ca un obiectiv al UE;

11. salută faptul că mandatul prevede introducerea anumitor elemente noi în tratate, cum ar fi menţionarea explicită a schimbărilor climatice şi a solidarităţii în domeniul energiei;

12. reaminteşte faptul că UE s-a proclamat, atât în faţa propriilor cetăţeni, cât şi a întregii lumi, ca fiind o comunitate de valori, că drepturile şi libertăţile fundamentale constituie esenţa acestei comunităţi de valori şi că acestea au fost exprimate în mod exhaustiv în Carta drepturilor fundamentale şi recunoscute în repetate rânduri de către instituţiile UE şi de către statele membre; consideră, prin urmare, că dacă acum unul sau mai multe state membre pretind o clauză de excludere voluntară de la Carta drepturilor fundamentale, acest lucru ar reprezenta un serios pas înapoi şi ar aduce un grav prejudiciu sensului celui mai profund de identitate a UE; din acest motiv, solicită de urgenţă tuturor statelor membre să depună, încă o dată, toate eforturile, în vederea depăşirii acestei diviziuni interne şi a ajungerii, în cele din urmă, la un consens cu privire la validitatea nerestricţionată a acestei Carte;

13. invită CIG să îşi încheie activitatea înainte de sfârşitul anului 2007, astfel încât să permită noului tratat intrarea în vigoare la timp, înaintea alegerilor europene din 2009;

14. salută consolidarea modalităţilor sale de participare la CIG la toate nivelurile, după cum a convenit Consiliul European;

15. îşi rezervă dreptul de a adresa CIG propuneri concrete privind aspecte specifice, în limitele mandatului său;

16. va răspunde invitaţiei Consiliului European de a-şi reglementa problema componenţei sale în timp util;

17. subliniază intenţia de a examina atent rezultatele CIG pentru a evalua dacă reformele asupra cărora s-a convenit în timpul negocierilor corespund în mod satisfăcător propriei sale interpretări a mandatului;

18. invită statele membre şi pe reprezentanţii acestora să asigure transparenţa totală a activităţii CIG, în special prin publicarea tuturor documentelor depuse în vederea examinării;

19. îşi reafirmă intenţia de a menţine o relaţie deosebit de intensă cu parlamentele naţionale şi cu societatea civilă în timpul procesului de revizuire a tratatelor;

20. solicită CIG să asigure, din motive de transparenţă, publicarea rezultatelor Conferinţei interguvernamentale şi sub forma unui proiect de versiune consolidată a tratatelor;

21. îşi anunţă hotărârea fermă de a prezenta, după alegerile din 2009, noi propuneri cu privire la un alt acord constituţional privind Uniunea, în conformitate cu clauza privind revizuirea tratatului[3], ţinând cont de faptul că Uniunea Europeană este un proiect comun, ce este în permanenţă reînnoit;

22. solicită CIG şi Comisiei să prezinte propuneri specifice, menite să implice din nou cetăţenii europeni în continuarea procesului constituţional;

23. invită comisia competentă în fond să analizeze introducerea unei modificări a Regulamentului său de procedură, astfel încât să confere un caracter oficial drapelului şi imnului Uniunii Europene din Constituţia Europeană în activităţile şi sediile sale ;

24.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie, ce constituie avizul său privind convocarea CIG, Consiliului, Comisiei, şefilor de stat sau de guvern, parlamentelor statelor membre şi Băncii Centrale Europene.

  • [1]  JO C 247 E, 6.10.2005, p. 88
  • [2]  Texte adoptate, P6_TA(2007)0234
  • [3]  A se vedea articolul IV-443 din Tratatul Constituţional.

OPINIE MINORITARĂ

în conformitate cu articolul 48 alineatul (3) din Regulamentul de procedură

Marco Cappato

Tratatele Uniunii Europene conferă PE prerogativul de a emite un aviz privind convocarea unei CIG în scopul modificării tratatelor. Consiliul european s-a încheiat la 24 iunie, cu un mandat ferm şi cu un calendar care tinde şi are intenţia să impună Parlamentului termene, modalităţi şi proceduri incompatibile cu natura parlamentară, transparentă şi democratică a procesului de revizuire a tratatelor.

Nu doar principiile PE, ci şi toate procedurile democratice, fie ele naţionale sau comunitare, au fost încălcate de iluzia eficientistă a unui model autoritar şi birocratic, realizabil doar pe seama patriei europene şi în favoarea Europei partidelor şi a statelor.

Dacă toate acestea se vor realiza - şi PE riscă să contribuie la aceasta - proiectul de tratat din 1984 al lui Altiero Spinelli şi al Parlamentului European va fi ruinat. Propunem, prin urmare, corectarea calendarului astfel încât să poată fi emis şi luat în considerare un aviz corespunzător, fixând ca termen pentru acesta a doua perioadă de sesiune din septembrie.

OPINIE MINORITARĂ

în conformitate cu articolul 48 alineatul (3) din Regulamentul de procedură

Bernard Wojciechowski

Limba este un element de cultură indispensabil. Jean Monnet a afirmat că, dacă ar putea începe din nou proiectul european, cultura ar fi elementul cu care ar începe. În conformitate cu principiul multilingvismului, toate documentele Parlamentului European ar trebui traduse în toate limbile oficiale ale UE. Din păcate, amendamentele de compromis la acest text, care trebuiau să fie supuse la vot în cadrul reuniunii Comisiei pentru afaceri constituţionale din 9 iulie 2007, au fost disponibile doar într-o singură limbă. Acest lucru a discreditat comisia şi ar putea fi interpretat ca o încercare de acceptare rapidă a avizului Parlamentului European, fără o procedură şi o dezbatere onestă şi transparentă. Lipsa de transparenţă şi pluralism în comisie a dat naştere unui document exprimând un punct de vedere unilateral. De aceea, se pare că votul trebuie amânat până va avea loc o dezbatere reală privind convocarea CIG în conformitate cu şi respectând Regulamentul de procedură, ce ar putea reprezenta, astfel, un compromis din partea Parlamentului şi avizul său consolidat.

PROCEDURĂ

Titlu

Convocarea Conferinţei interguvernamentale (CIG): avizul Parlamentului European (articolul 48 din TUE)

Referinţe

11222/2007 - C6-0206/2007 - 2007/0808(CNS)

Data consultării PE

27.6.2007

Comisia competentă în fond

      Data anunţului în plen

AFCO

9.7.2007

Raportor(i)

      Data numirii

Jo Leinen

7.6.2007

 

 

Examinare în comisie

25.6.2007

 

 

 

Data adoptării

9.7.2007

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

18

4

1

Membri titulari prezenţi la votul final

Jim Allister, Bastiaan Belder, Jens-Peter Bonde, Richard Corbett, Andrew Duff, Maria da Assunção Esteves, Ingo Friedrich, Bronisław Geremek, Anneli Jäätteenmäki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jo Leinen, Íñigo Méndez de Vigo, Rihards Pīks, Adrian Severin, József Szájer, Johannes Voggenhuber, Bernard Wojciechowski, Dushana Panayotova Zdravkova

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Pervenche Berès, Elmar Brok, Carlos Carnero González, Panayiotis Demetriou, Gérard Onesta, György Schöpflin

Membri supleanţi [articolul 178 alineatul (2)] prezenţi la votul final

Marco Cappato, Marco Pannella, Udo Bullmann, Corien Wortmann-Kool