Postup : 2007/0808(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0279/2007

Predkladané texty :

A6-0279/2007

Rozpravy :

PV 11/07/2007 - 5
CRE 11/07/2007 - 5

Hlasovanie :

PV 11/07/2007 - 7.2
CRE 11/07/2007 - 7.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0328

SPRÁVA     
9.7.2007
PE 390.639v02-00 A6-0279/2007

o zvolaní medzivládnej konferencie (MVK): stanovisko Európskeho parlamentu (článok 48 Zmluvy o EÚ)

(11222/2007 – C6-0206/2007 – 2007/0808(CNS))

Výbor pre ústavné veci

Spravodajca: Jo Leinen

PR_CNS

ERRÁTA/DOPLNKY
NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 MENŠINOVÉ STANOVISKO
 MENŠINOVÉ STANOVISKO
 POSTUP

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k zvolaniu medzivládnej konferencie (MVK): stanovisko Európskeho parlamentu (článok 48 Zmluvy o EÚ)

(11222/2007 – C6-0206/2007 – 2007/0808(CNS))

Európsky parlament

–   so zreteľom na článok 48 ods. 2 Zmluvy o EÚ, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Parlamentom (C6-0206/2007),

–   so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii a Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

–   so zreteľom na Zmluvu o Ústave pre Európu, ktorá bola podpísaná 29. októbra 2004 v Ríme (ďalej len „ústavná zmluva“),

–   so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie podpísanú a vyhlásenú 7. decembra 2000 v Nice,

–   so zreteľom na Laekenskú deklaráciu z 15. decembra 2001 o budúcnosti Únie,

–   so zreteľom na Berlínsku deklaráciu z 25. marca 2007 pri príležitosti 50. výročia podpísania Rímskych zmlúv,

–   so zreteľom na svoje uznesenia z 12. januára 2005 o Zmluve o Ústave pre Európu(1) a zo 7. júna 2007 o pláne ústavného procesu Európskej únie(2),

–   so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 30. mája 2007 k plánu ústavného procesu a stanovisko Výboru regiónov k obnoveniu reformného procesu Európskej únie pred zasadnutím Európskej Rady 21. a 22. júna 2007,

–   so zreteľom na spoločnú parlamentnú schôdzu o budúcnosti Európy, ktorá sa konala 11. a 12. júna 2007 v Bruseli,

–   so zreteľom na mandát MVK obsiahnutý v záveroch predsedníctva zo zasadnutia Európskej rady, ktoré sa konalo 21. a 22. júna 2007 v Bruseli,

–   so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci (A6-0279/2007),

keďže:

A. dva roky úvah o budúcnosti Európy potvrdili, že je potrebné zachovať a zlepšiť obsah inovácií, ktoré priniesla ústavná zmluva, pokiaľ ide o demokraciu, efektívnosť a transparentnosť, aby sa zaručilo riadne fungovanie Európskej únie a posilnili práva jej občanov, ako aj jej úloha vo svete;

B.  tento postoj všeobecne zdieľajú národné parlamenty členských štátov a Európsky parlament, ktorých zástupcovia vypracovali základ týchto inovácií počas Konventu o charte základných práv a Konventu o budúcnosti Európy;

C. Európska rada súhlasila so zvolaním MVK s mandátom zameraným na transformáciu väčšiny inovácií obsiahnutých v ústavnej zmluve na pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k platným zmluvám;

D. tento mandát je veľmi presne vymedzený a konferencii tiež umožňuje rýchlo sa dohodnúť na zmene niektorých inovácií obsiahnutých v ústavnej zmluve bez toho, aby bola ohrozená ich podstata;

E.  mandát však upúšťa od ambície vytvoriť jednotnú ústavnú zmluvu, ktorá by nahradila existujúce zmluvy, od terminológie, ktorá by občanom poskytla jasnú predstavu o povahe aktov Únie, a od súboru symbolov, ktoré by občanom umožnili ľahšie sa identifikovať s Európskou úniou, a zahŕňa niekoľko výnimiek v určitých oblastiach, s ktorými majú jednotlivé členské štáty ťažkosti;

F.  mandát sa dostatočne nezaoberá novými výzvami, ktorým Únia čelí od podpísania ústavnej zmluvy;

G. Európsky parlament je ako jediná inštitúcia priamo volená občanmi viazaný povinnosťou vyjadrovať sa v spoločnom záujme Európskej únie, aby posilnil európsky dom a jeho metódu Spoloèenstva, ktorá bola po viac ako 50 rokov zdrojom mieru, stability a prosperity;

1.  víta úsilie vynaložené nemeckým predsedníctvom Rady na dosiahnutie jednomyseľnej dohody na samite z 21. – 22. júna 2007,

2.  berie na vedomie mandát MVK, ktorý bol odsúhlasený Európskou radou, víta jeho dôsledné spresnenie a prísny časový plán ukončenia MVK a vyzýva členské štáty, aby neustúpili od záväzkov, ku ktorým sa prihlásili na Európskej rade; vyjadruje súhlasné stanovisko k zvolaniu MVK;

3.  s poľutovaním však konštatuje, že tento mandát znamená stratu niektorých dôležitých prvkov, ktoré boli odsúhlasené počas MVK v roku 2004, napríklad definície EÚ ako únie občanov a štátov Európy; taktiež vyjadruje poľutovanie nad veľkým oneskorením v zavedení ďalších prvkov

4.  vyjadruje svoje znepokojenie nad skutočnosťou, že mandát umožňuje rastúci počet výnimiek udelených určitým členským štátom z vykonávania hlavných ustanovení zamýšľaných zmlúv, čo by mohlo viesť k oslabeniu súdržnosti Únie,

5.  s poľutovaním konštatuje, že mandát umožňuje rôzne úpravy formulácií v porovnaní s ústavnou zmluvou, čo vyvoláva dojem nedôvery voči Únii a jej inštitúciám a teda vysiela zlý signál verejnosti,

6.  vyjadruje poľutovanie nad ubúdajúcou dobrou vôľou v prospech Európy a politickou odvahou predstaviteľov členských štátov a taktiež znepokojenie nad vývojom postojov, ktoré nesúhlasia s európskymi myšlienkami solidarity a integrácie;

7.  zdôrazňuje, že mandát umožňuje úpravu názvoslovia právnych aktov, ale neumožňuje žiadnu podstatnú zmenu v ich štruktúre a hierarchii, a vyjadruje svoj zámer podrobne preskúmať spôsob, akým sa to zavedie do príslušných ustanovení, s cieľom zabezpečiť politickú zodpovednosť a zachovať jeho legislatívne právomoci, najmä pokiaľ ide o kontrolu delegovaných aktov,

8.  víta však skutočnosť, že mandát zachováva do veľkej miery podstatu ústavnej zmluvy, najmä jednotnú právnu subjektivitu Únie a potlačenie pilierovej štruktúry, rozšírenie hlasovania kvalifikovanou väčšinou v Rade a spolurozhodovania Parlamentom a Radou, prvky participatívnej demokracie, právne záväzné postavenie Charty základných práv, posilnenie súdržnosti vonkajšej činnosti Únie a vyvážený inštitucionálny balík,

9.  konštatuje, že všetky pozitívne výsledky v oblasti posilňovania demokratických postupov a občianskych práv, v oblasti rozširovania právomocí a v oblasti definovania hodnôt a cieľov EÚ sú výsledkom práce Konventu o budúcnosti Európy,

10. víta skutočnosť, že hospodárska a menová únia bola v zmluve o Európskej únii uvedená ako cieľ EÚ;

11. víta skutočnosť, že mandát umožňuje zaviesť do zmlúv určité nové prvky, napríklad výslovnú zmienku o zmene klímy a solidarite v oblasti energetiky,

12. pripomína, že EÚ sa pred svojimi občanmi, ako aj pred celým svetom vyhlásila za spoločenstvo hodnôt, že základné práva a slobody predstavujú najvnútornejšiu podstatu takéhoto spoločenstva, že tieto práva a slobody sú podrobne vyjadrené v Charte základných práv a mnohokrát boli uznané inštitúciami EÚ a všetkými členskými štátmi; preto považuje za dramatický krok späť a závažné narušenie vnímania svojej najvnútornejšej identity, ak sa teraz jeden alebo viacero členských štátov rozhodne odstúpiť od uplatňovania Charty základných práv; preto ešte raz naliehavo vyzýva všetky členské štáty, aby vyvinuli maximálne úsilie v záujme prekonania tohto vnútorného rozporu a dosiahnutia dohody o neobmedzenom uplatňovaní charty;

13. vyzýva MVK, aby svoju prácu ukončila do konca roka 2007 a umožnila tak nadobudnutie účinnosti novej zmluvy v dostatočnom predstihu pred európskymi voľbami v roku 2009,

14. víta posilnenie foriem svojej účasti na MVK na všetkých úrovniach, ako odsúhlasila Európska rada,

15. si vyhradzuje právo predložiť MVK konkrétne návrhy k špecifickým bodom v rámci mandátu,

16. v pravý čas zareaguje na výzvu Európskej rady, aby sa zaoberal otázkou svojho zloženia,

17. zdôrazňuje svoj zámer starostlivo preskúmať výsledok MVK s cieľom zhodnotiť, či sa reformy odsúhlasené v priebehu rokovaní dostatočne zhodujú s jeho výkladom mandátu,

18. vyzýva členské štáty a ich zástupcov, aby zabezpečili úplnú transparentnosť práce MVK, najmä zverejňovaním všetkých dokumentov, ktoré sa jej predložia na diskusiu,

19. potvrdzuje svoj zámer udržiavať veľmi intenzívny vzťah s národnými parlamentmi a občianskou spoločnosťou v priebehu procesu revízie zmlúv,

20. vyzýva MVK, aby v záujme transparentnosti zabezpečila, že výsledky jej práce budú zverejnené aj vo forme návrhu konsolidovaného znenia zmlúv,

21. oznamuje pevné odhodlanie predložiť po voľbách v roku 2009 nové návrhy na budúce ústavné usporiadanie Únie v súlade s doložkou o revízii zmluvy(3), keďže Európska únia je spoločným projektom, ktorý sa neustále obnovuje,

22. vyzýva MVK a Komisiu, aby predložili konkrétne návrhy na opätovné zapojenie európskych občanov do pokračovania ústavného procesu,

23. vyzýva príslušný výbor, aby preskúmal možnosť zmeny a doplnenia rokovacieho poriadku s cieľom poskytnúť vo svojich činnostiach a priestoroch formálny rámec vlajke a hymne Európskej únie, ktoré ustanovuje Európska ústava,

24. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie, ktoré predstavuje stanovisko Parlamentu k zvolaniu MVK, postúpil Rade, Komisii, hlavám štátov alebo predsedom vlád členských štátov, parlamentom členských štátov a Európskej centrálnej banke.

(1)

Ú. v. EÚ C 247 E, 6.10.2005, s. 88.

(2)

Prijaté texty, P6_TA(2007)0234.

(3)

Pozri článok IV-443 ústavnej zmluvy.


MENŠINOVÉ STANOVISKO

v súlade s článkom 48 ods. 3 rokovacieho poriadku

predložil Marco Cappato

Zmluvy Európskej únie udeľujú Európskemu parlamentu právomoc vyjadriť svoje stanovisko k zvolaniu MVK, ktorá je poverená pozmeňovaním a doplňovaním zmlúv. Európska rada sa skončila 24. júna a ustanovila „uzavretý” mandát a pevne stanovený harmonogram, ktorého zámerom či cieľom je nariadiť Parlamentu lehoty, metódy a postupy nekompatibilné s podstatou fungovania parlamentu, transparentnosťou a demokratickou povahou revízneho procesu.

Nielen postupy Európskeho parlamentu, ale aj všetky demokratické procesy na vnútroštátnej úrovni, ako aj na úrovni Spoločenstva boli narušené ilúziou o účinnosti autoritatívnosti a byrokracie, ktorú je možné uskutočniť len na úkor Európy ako celku a v prospech Európy jednotlivých strán a krajín.

Ak sa toto všetko zrealizuje (a hrozí, že to Parlament umožní), úplne to zmarí návrh zmluvy, ktorý v roku 1984 predložil Altiero Spinelli a Európsky parlament. Z tohto dôvodu navrhujem, aby sa upravil aspoň harmonogram s cieľom umožniť predloženie a prerokovanie skutočného stanoviska na druhej plenárnej schôdzi v septembri a jeho prijatie.


MENŠINOVÉ STANOVISKO

v súlade s článkom 48 ods. 3 rokovacieho poriadku

Bernard Wojciechowski

Jazyk je neodmysliteľnou súčasťou kultúry. Jean Monnet vyhlásil, že ak by mal možnosť odznovu začať európsky projekt, začal by s kultúrou. V súlade so zásadou mnohojazyčnosti by sa mali všetky dokumenty Európskeho parlamentu prekladať do všetkých úradných jazykov EÚ. Žiaľ, kompromisné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k predloženému textu, o ktorých sa malo hlasovať vo Výbore pre ústavné veci 9. júla 2007, boli k dispozícii iba v jednom jazyku. Tým výbor do istej miery stratil kredit a táto situácia mohla vyznieť ako pokus o povrchný prístup k stanovisku Európskeho parlamentu bez riadnej a transparentnej rozpravy a postupu. Výsledkom nedostatku transparentnosti a plurality názorov vo výbore je jednostranný dokument. Zdá sa teda, že by bolo potrebné odložiť hlasovanie až do konania skutočnej rozpravy o zvolaní medzivládnej konferencie v súlade s rokovacím poriadkom a pri dodržaní jeho ustanovení, na ktorej by potom mohol byť prezentovaný kompromis Parlamentu a jeho konsolidovaný názor.


POSTUP

Názov

Zvolanie medzivládnej konferencie (MVK): stanovisko Európskeho parlamentu (článok 48 Zmluvy o EÚ)

Referenčné čísla

11222/2007 - C6-0206/2007 - 2007/0808(CNS)

Dátum konzultácie s EP

27.6.2007

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

AFCO

9.7.2007

Spravodajca

       dátum menovania

Jo Leinen

7.6.2007

 

 

Prerokovanie vo výbore

25.6.2007

 

 

 

Dátum prijatia

9.7.2007

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

18

4

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jim Allister, Bastiaan Belder, Jens-Peter Bonde, Richard Corbett, Andrew Duff, Maria da Assunção Esteves, Ingo Friedrich, Bronisław Geremek, Anneli Jäätteenmäki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jo Leinen, Íñigo Méndez de Vigo, Rihards Pīks, Adrian Severin, József Szájer, Johannes Voggenhuber, Bernard Wojciechowski, Dushana Panayotova Zdravkova

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pervenche Berès, Elmar Brok, Carlos Carnero González, Panayiotis Demetriou, Gérard Onesta, György Schöpflin

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Cappato, Marco Pannella, Udo Bullmann, Corien Wortmann-Kool

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia