Poročilo - A6-0279/2007Poročilo
A6-0279/2007

POROČILO o sklicu medvladne konference: mnenje Evropskega parlamenta (člen 48 PEU)

9.7.2007 - (11222/2007 – C6‑0206/2007 – 2007/0808(CNS))

Odbor za ustavne zadeve
Poročevalec: Jo Leinen


Postopek : 2007/0808(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A6-0279/2007
Predložena besedila :
A6-0279/2007
Sprejeta besedila :

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o sklicu medvladne konference: mnenje Evropskega parlamenta (člen 48 PEU)

(11222/2007 – C6‑0206/2007 – 2007/0808(CNS))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju člena 48(2) Pogodbe ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6-0206/2007),

–   ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in Pogodbe o ustanovitvi Evropskih skupnosti,

–   ob upoštevanju Pogodbe o Ustavi za Evropo, podpisane v Rimu 29. oktobra 2004 (v nadaljevanju ustavna pogodba),

–   ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, podpisane v Nici 7. decembra 2000,

–   ob upoštevanju laekenske deklaracije z dne 15. decembra 2001 o prihodnosti Evropske unije,

–   ob upoštevanju berlinske izjave z dne 25. marca 2007 ob petdeseti obletnici podpisa rimskih pogodb,

–   ob upoštevanju svojih resolucij z dne 12. januarja 2005 o Pogodbi o Ustavi za Evropo[1] in z dne 7. junija 2007 o načrtu za postopek sprejemanja ustave Unije[2],

–   ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 30. maja 2007 o načrtu za postopek sprejemanja ustave ter mnenja Odbora regij o ponovni sprožitvi postopka za reformo Evropske unije pred Evropskim svetom 21. in 22. junija 2007,

–   ob upoštevanju skupnega parlamentarnega srečanja o prihodnosti Evrope, ki je bilo 11. in 12. junija v Bruslju,

–   ob upoštevanju sklepov predsedstva Evropskega sveta v Bruslju 21. in 22. junija 2007, ki vsebujejo pooblastilo za medvladno konferenco,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve (A6‑0279/2007),

ker:

A. sta dve leti razmisleka o prihodnosti Evrope potrdili potrebo po varovanju in izboljšanju vsebine novosti v ustavni pogodbi glede demokracije, učinkovitosti in preglednosti, da se zagotovi pravilno delovanje Evropske unije, pa tudi okrepijo pravice državljanov in vloga Unije v svetu;

B.  si to stališče delijo nacionalni parlamenti držav članic in Evropski parlament, katerega predstavniki so pripravili podlago za te novosti v konvenciji o Listini o temeljnih pravicah in konvenciji o prihodnosti Evrope;

C. je Evropski svet privolil, da skliče medvladno konferenco s pooblastilom, ki večji del novosti, vsebovanih v ustavni pogodbi, spreminja v dopolnila veljavnih pogodb;

D. je to pooblastilo zelo natančno in omogoča tudi, da se konferenca hitro sporazume o spremembah nekaterih novosti iz ustavne pogodbe, ne da bi se ogrozila njena vsebina;

E.  vendar se pooblastilo odreka ambiciji oblikovanja ene same ustavne pogodbe, ki bi nadomestila obstoječe, opušča terminologijo, ki bi državljanom omogočila jasno dojemanje narave aktov Unije, ne ohranja niza simbolov, ki bi državljanom olajšali poistovetenje z Evropsko unijo, in vključuje večje možnosti zavrnitve na nekaterih področjih, ki so bila težavna za posamezne države članice;

F.  pooblastilo novih izzivov, s katerimi se sooča Unija od podpisa ustavne pogodbe, ne obravnava zadovoljivo;

G. mora Evropski parlament, kot edina institucija Unije, ki jo državljani neposredno izvolijo, zagovarjati splošni interes Evropske unije, da okrepi evropsko strukturo in metode Skupnosti, ki so bile več kot 50 let vir miru, stabilnosti in blaginje;

1.  pozdravlja prizadevanja, ki jih je nemško predsedstvo Sveta vložilo v dosego soglasja na vrhu 21. in 22. junija 2007;

2.  je seznanjen s pooblastilom za medvladno konferenco, o katerem se je dogovoril Evropski svet; pozdravlja njegovo natančnost in tesen časovni razpored za zaključek medvladne konference ter poziva države članice, naj ne odstopajo od dolžnosti, na katere so pristale na Evropskem svetu; izraža pozitivno mnenje o sklicu medvladne konference;

3.  vendar obžaluje, da to pooblastilo narekuje izgubo nekaterih pomembnih elementov, ki so bili dogovorjeni na medvladni konferenci leta 2004, kot je na primer opredelitev EU kot unije državljanov in držav Evrope, in da je pri uvajanju drugih prišlo do tako velike zamude;

4.  izraža zaskrbljenost nad dejstvom, da pooblastilo državam članicam dovoljuje vedno več odstopanj od izvajanja pomembnejših določb v predvidenih pogodbah, ki lahko vodijo do oslabitve povezovanja v Uniji;

5.  obžaluje, da pooblastilo omogoča različne redakcijske spremembe glede na ustavno pogodbo, ki dajejo vtis nezaupanja v Unijo in njene institucije ter s tem pošilja napačen signal za javno mnenje;

6.  obžaluje dejstvo, da pojemata evropska naklonjenost in politični pogum predstavnikov držav članic, ter izraža zaskrbljenost, ker se uveljavlja obnašanje, ki je v nasprotju z evropskimi idejami o solidarnosti in povezovanju;

7.  poudarja, da pooblastilo omogoča spremembo imenovanja pravnih aktov, vendar ne zagotavlja kakršne koli znatne spremembe v njihovi strukturi in hierarhiji, ter izraža svojo namero, da bo pozorno spremljal, na kak način bo to vključeno v povezane določbe, da bi se zagotovila politična odgovornost in varovale njegove zakonodajne pristojnosti, zlasti kar zadeva nadzor nad izvedbenimi predpisi;

8.  vseeno pozdravlja dejstvo, da pooblastilo ohranja veliko vsebine ustavne pogodbe, zlasti enotno pravno osebo Unije in odpravljanje stebrne strukture, širjenje glasovanja s kvalificirano večino v Svetu, soodločanje med Parlamentom in Svetom, elemente participativne demokracije, pravno zavezujoč status Listine o temeljnih pravicah, krepitev povezovanja zunanjega delovanja Unije in uravnotežen institucionalni paket;

9.  opaža, da vsi pozitivni rezultati pri krepitvi demokratičnih postopkov in pravic državljanov, širitvi pristojnosti ter opredeljevanju vrednot in ciljev EU izhajajo izključno iz dela konvencije o prihodnosti Evrope;

10. pozdravlja dejstvo, da je bila ekonomska in monetarna unija priznana v Pogodbi o Evropski uniji kot cilj EU;

11. pozdravlja dejstvo, da pooblastilo zagotavlja, da se v pogodbe uvedejo nekateri novi elementi, na primer izrecna navedba podnebnih sprememb in solidarnosti na področju energetike;

12. opominja, da se je EU proglasila, tako pred svojimi državljani kot pred celim svetom, za skupnost vrednot, da tvorijo temeljne pravice in svoboščine najgloblje bistvo te skupnosti vrednot, da so obširno izražene v Listini o temeljnih pravicah ter da so jih institucije EU in vse države članice priznale ob številnih priložnostih; zato meni, da bi zahteva ene ali več držav članic po zavrnitvi Listine temeljnih pravic predstavljala velik korak nazaj in povzročila resno škodo najglobljemu občutku identitete EU; zaradi navedenega ponavlja nujen poziv vsem državam članicam, naj si na vse načine prizadevajo odpraviti to notranjo razklanost in končno le doseči soglasje o neomejeni veljavnosti te listine;

13. poziva medvladno konferenco, naj svoje delo zaključi pred koncem leta 2007 in tako omogoči, da nova pogodba začne pravočasno veljati pred evropskimi volitvami leta 2009;

14. pozdravlja krepitev načinov udeležbe na medvladni konferenci na vseh ravneh, kot je bilo dogovorjeno na Evropskem svetu;

15. si pridržuje pravico medvladni konferenci predstaviti konkretne predloge o posameznih točkah pooblastila;

16. se bo odzval na vabilo Evropskega sveta k pravočasni obravnavi vprašanja svoje lastne sestave;

17. poudarja svojo namero, da bo pozorno pregledal izid medvladne konference, da oceni ali so reforme, ki so bile dogovorjene med pogajanji, na zadovoljiv način skladne s svojo interpretacijo pooblastila;

18. poziva države članice in njihove predstavnike, naj zagotovijo popolno preglednost dela medvladne konference, zlasti z objavo vseh dokumentov, ki jih bodo medvladni konferenci predložile za razpravo;

19. ponovno potrjuje svojo namero o ohranjanju odprtega dialoga z nacionalnimi parlamenti in civilno družbo med postopkom revizije pogodb;

20. poziva medvladno konferenco, naj zaradi preglednosti zagotovi, da bodo izidi njenega dela objavljeni tudi v obliki osnutka prečiščenega besedila pogodb;

21. si pridržuje pravico, da po volitvah leta 2009 predloži nove predloge o nadaljnji ustavni ureditvi za Unijo, v skladu s klavzulo o reviziji pogodbe, saj je Evropska unija skupni projekt, ki se nenehno obnavlja;

22. poziva medvladno konferenco in Komisijo, naj podata posebne predloge za ponovno vključitev evropskih državljanov v nadaljevanje postopka sprejemanja ustave;

23. poziva pristojni odbor, naj preuči uvedbo spremembe svojega poslovnika tako, da podeli zastavi in himni Evropske unije iz evropske ustave pri svojih dejavnostih in v svojih prostorih uradni značaj;

24. naroči svojemu predsedniku, da to resolucijo, ki predstavlja njegovo mnenje o sklicu medvladne konference, posreduje članom Sveta, Komisiji, voditeljem držav ali vlad, nacionalnim parlamentom držav članic in Evropski centralni banki.

MANJŠINSKO MNENJE

v skladu s členom 48 poslovnika,

Marco Cappato

Pogodbe Unije Evropskemu parlamentu podeljujejo pooblastilo, da izrazi mnenje o sklicu medvladne konference namenjene spremembi pogodb. Evropski svet se je 24. junija končal z "zaključenim" pooblastilom in tesnim časovnim razporedom, ki Parlamentu nalaga roke, načine in postopke, ki niso skladni z naravo Parlamenta ter preglednostjo in demokratičnostjo postopka pregleda.

Navidezna učinkovitost avtoritarnega in birokratskega tipa, ki jo je možno uresničiti le na račun Evrope kot subjekta in v korist Evrope strank in držav, krši postopke Evropskega parlamenta, pa tudi vse nacionalne demokratične postopke in demokratične postopke Skupnosti.

Če se vse to uresniči, Evropski parlament pa to lahko dovoli, bo osnutek pogodbe, ki sta ga leta 1984 predlagal Altiero Spinelli in Evropski parlament, popolnoma uničen. Zato predlagam, da se popravi vsaj časovni razpored, ki bi omogočil pripravo in sprejetje resničnega mnenja potem, ko bo obravnavano na drugem septembrskem plenarnem zasedanju.

MANJŠINSKO MNENJE

v skladu s členom 48(3) poslovnika

Bernard Wojciechowski

Jezik je nepogrešljiva sestavina kulture. Jean Monnet je nekoč izjavil, da če bi imel možnost znova zasnovati evropski projekt, bi začel s kulturo. V skladu z načelom večjezičnosti bi morali biti torej vsi dokumenti Evropskega parlamenta prevedeni v vse uradne jezike Evropske unije. Žal so bili sporazumni predlogi sprememb k temu besedilu, o katerih naj bi glasovali na seji Odbora za ustavne zadeve 9. julija 2007, na voljo samo v enem jeziku. Ta dogodek, ki je omajal ugled omenjenega odbora, bi si bilo mogoče razlagati tudi kot poskus, da bi Evropski parlament mnenje sprejel pod pritiskom, brez poštene in pregledne razprave in postopka. Zaradi pomanjkanja preglednosti in pluralizma je odbor pripravil dokument, ki je pristranski. Glasovanje bi bilo treba zato odložiti, dokler ne bo v skladu s poslovnikom opravljena resnična razprava o sklicu medvladne konference, na podlagi katere bo lahko Parlament oblikoval sporazumno, enotno mnenje.

POSTOPEK

Naslov

Sklic medvladne konference: mnenje Evropskega parlamenta (člen 48 PEU)

Referenčni dokumenti

11222/2007 - C6-0206/2007 - 2007/0808(CNS)

Datum posvetovanja z EP

27.6.2007

Pristojni odbor
       Datum razglasitve na zasedanju

AFCO

Poročevalec/-ka
       Datum imenovanja

Jo Leinen
7.6.2007

 

 

Obravnava v odboru

25.6.2007

 

 

 

Datum sprejetja

9.7.2007

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

18

4

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jim Allister, Bastiaan Belder, Jens-Peter Bonde, Richard Corbett, Andrew Duff, Maria da Assunção Esteves, Ingo Friedrich, Bronisław Geremek, Anneli Jäätteenmäki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jo Leinen, Íñigo Méndez de Vigo, Rihards Pīks, Adrian Severin, József Szájer, Johannes Voggenhuber, Bernard Wojciechowski, Dushana Panayotova Zdravkova

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Pervenche Berès, Elmar Brok, Carlos Carnero González, Panayiotis Demetriou, Gérard Onesta, György Schöpflin

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Marco Cappato, Marco Pannella, Udo Bullmann, Corien Wortmann-Kool

Datum predložitve

10.7.2007