Betänkande - A6-0279/2007Betänkande
A6-0279/2007

  BETÄNKANDE om sammankallandet av regeringskonferensen: Europaparlamentets yttrande (artikel 48 i EU-fördraget)

  9.7.2007 - (11222/2007 – C6-0206/2007 – 2007/0808(CNS))

  Utskottet för konstitutionella frågor
  Föredragande: Jo Leinen
  PR_CNS


  Förfarande : 2007/0808(CNS)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  A6-0279/2007
  Ingivna texter :
  A6-0279/2007
  Antagna texter :

  FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

  om sammankallandet av regeringskonferensen: Europaparlamentets yttrande (artikel 48 i EU-fördraget)

  (11222/2007 – C6-0206/2007 – 2007/0808(CNS))

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –   med beaktande av artikel 48 andra stycket i EU-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0206/2007),

  –   med beaktande av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

  –   med beaktande av fördraget om upprättande av en konstitution för Europa, som undertecknades i Rom den 29 oktober 2004 (”konstitutionsfördraget”),

  –   med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna i den form som den undertecknades och proklamerades i Nice den 7 december 2000,

  –   med beaktande av Laekenförklaringen av den 15 december 2001 om Europeiska unionens framtid,

  –   med beaktande av Berlinförklaringen av den 25 mars 2007 med anledning av den femtionde årsdagen av undertecknandet av Romfördragen,

  –   med beaktande av sina resolutioner av den 12 januari 2005 om fördraget om upprättande av en konstitution för Europa[1] och av den 7 juni 2007 om en färdplan för EU:s konstitutionella process[2],

  –   med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 30 maj 2007 om färdplanen för den konstitutionella processen och yttrandet från regionkommittén om nylanseringen av den konstitutionella processen inför Europeiska rådets toppmöte den 21–22 juni 2007,

  –   med beaktande av det gemensamma parlamentariska mötet om Europas framtid den 11‑12 juni 2007 i Bryssel,

  –   med beaktande av slutsatserna från Europeiska rådets möte i Bryssel den 21–22 juni 2007 med mandatet för regeringskonferensen,

  –   med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor (A6‑0279/2007), och av följande skäl:

  A. Efter två års eftertanke om Europas framtid står det fast att det är nödvändigt att trygga och förbättra innehållet i de nya idéer som föreslogs i konstitutionsfördraget när det gäller demokrati, effektivitet och insyn för att garantera att Europeiska unionen fungerar väl, stärka dess ställning i världen och se till att rättigheterna för dess medborgare förbättras.

  B.  Denna åsikt delas av många av medlemsstaternas nationella parlament och Europaparlamentet, vilkas företrädare har utarbetat ett underlag för dessa nya idéer inom ramen för konventet om stadgan för de grundläggande rättigheterna och konventet om Europas framtid.

  C. Europeiska rådet enades om att sammankalla en regeringskonferens med ett mandat att omarbetade de flesta av de nya idéerna i konstitutionsfördraget till ändringar av de gällande fördragen.

  D. Mandatet är mycket exakt och gör också att man under konferensen snabbt kan besluta om ändringarna av vissa av de nya idéerna i konstitutionsfördraget utan att deras innehåll äventyras.

  E.  I mandatet överges emellertid ambitionen att skapa ett enda konstitutionsfördrag som skall ersätta de befintliga fördragen. Begrepp som skulle ge medborgarna en klar uppfattning om karaktären på unionens akter undviks. Inga symboler som skulle göra det lättare för medborgarna att identifiera sig med Europeiska unionen behålls. Dessutom ges flera möjligheter att inte delta på vissa områden där enskilda medlemsstater har uppgett svårigheter.

  F.  I mandatet beaktas inte i tillräcklig utsträckning de nya utmaningar som unionen ställts inför sedan konstitutionsfördraget undertecknades.

  G. Europaparlamentet är som EU:s enda direktvalda institution skyldigt att ge uttryck åt Europeiska unionens gemensamma intressen för att stärka den europeiska konstruktionen och dess gemenskapsmetod, vilka varit en källa till fred, stabilitet och välstånd i över 50 år.

  1.  Europaparlamentet välkomnar de ansträngningar som gjorts av det tyska ordförandeskapet för rådet för att nå en enhällig överenskommelse vid toppmötet den 21–22 juni 2007.

  2.  Europaparlamentet noterar det mandat för regeringskonferensen som Europeiska rådet har enats om och välkomnar den utförliga precisionen och den snäva tidsramen för slutförandet av regeringskonferensen. Medlemsstaterna uppmanas att inte frångå de åtaganden som de kommit överens om vid Europeiska rådet. Parlamentet välkomnar sammankallandet av regeringskonferensen.

  4.  Europaparlamentet är oroat över att mandatet gör det möjligt att i högre grad låta vissa medlemsstater välja att inte delta i genomförandet av vissa centrala bestämmelser i de planerade fördragen, vilket skulle kunna leda till att sammanhållningen i unionen försämras.

  5.  Europaparlamentet beklagar att mandatet gör det möjligt att ändra vissa formuleringar i förhållande till konstitutionsfördraget, vilket ger ett intryck av misstro mot unionen och dess institutioner och således sänder fel signal till allmänheten.

  6.  Europaparlamentet beklagar att EU:s anseende och det politiska modet hos medlemsstaternas företrädare har minskat, och uttrycker sin oro över de attityder mot de europeiska tankarna om solidaritet och integration som utvecklas.

  7.  Europaparlamentet betonar att mandatet gör det möjligt att ändra beteckningen på rättsakter men inte att göra några betydande ändringar av deras struktur och hierarki. Parlamentet har för avsikt att noggrant granska hur detta kommer att införas i de tillhörande bestämmelserna för att garantera politiskt ansvar och slå vakt om sina lagstiftningsbefogenheter, särskilt när det gäller kontroll av delegerade akter.

  8.  Europaparlamentet välkomnar ändå att mandatet till stor del tryggar innehållet i konstitutionsfördraget, särskilt unionens ställning som en enda juridisk person och upphävandet av pelarstrukturen, utvidgningen av omröstning med kvalificerad majoritet i rådet och medbeslutande av parlamentet och rådet, inslagen av deltagandedemokrati, den rättsligt bindande karaktären hos stadgan om de grundläggande rättigheterna, förbättringen av samstämmigheten i unionens yttre åtgärder och det välavvägda institutionella paketet.

  9.  Europaparlamentet noterar att alla positiva resultat när det gäller stärkandet av demokratiska förfaranden och medborgarnas rättigheter, utvidgningen av befogenheter och fastställandet av EU:s värden och mål uteslutande härrör från arbetet inom konventet om Europas framtid.

  10. Europaparlamentet välkomnar att den ekonomiska och monetära unionen erkändes som ett av EU:s mål i fördraget om Europeiska unionen.

  11. Europaparlamentet välkomnar att mandatet ger möjlighet att införa vissa nya element i fördragen, till exempel att uttryckligen nämna klimatförändringar och solidaritet på energiområdet.

  12. Europaparlamentet påminner om att EU inför sina egna medborgare och hela världen har förklarat sig vara en värdegemenskap, att de grundläggande rättigheterna och friheterna utgör den innersta kärnan i denna värdegemenskap och att dessa kommit till uttryck på ett uttömmande sätt i stadgan om de grundläggande rättigheterna och erkänts av EU:s institutioner och alla medlemsstater vid ett flertal tillfällen. Parlamentet anser därför att det är ett enormt bakslag och är till stor skada för EU:s innersta självförståelse om någon eller några medlemsstater nu väljer att inte delta i stadgan om de grundläggande rättigheterna. Parlamentet vädjar därför med eftertryck till alla medlemsstater att återigen göra allt för att övervinna denna inre splittring och trots allt enas om att denna stadga skall tillämpas fullt ut.

  13. Europaparlamentet uppmanar regeringskonferensen att slutföra sitt arbete före slutet av 2007 så att det nya fördraget kan träda i kraft i god tid före valet till Europaparlamentet 2009.

  14. Europaparlamentet välkomnar att Europeiska rådet beslutat att låta parlamentet vara mer delaktigt i regeringskonferensen på alla nivåer.

  15. Europaparlamentet förbehåller sig rätten att lägga fram konkreta förslag om särskilda frågor inom ramen för mandatet.

  16. Europaparlamentet kommer att följa Europeiska rådets uppmaning att i god tid ta upp frågan om sin egen sammansättning.

  17. Europaparlamentet betonar att det tänker granska resultatet av regeringskonferensen noggrant för att se om de reformer man enades om vid förhandlingarna på ett tillfredsställande sätt motsvarar dess tolkning av mandatet.

  18. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och deras företrädare att garantera full insyn i regeringskonferensens arbete, särskilt genom att offentliggöra alla handlingar som lämnats till parlamentet för diskussion.

  19. Europaparlamentet bekräftar sin avsikt att inleda ett mycket nära samarbete med de nationella parlamenten och med det civila samhället under arbetet med att ändra fördragen.

  20. Europaparlamentet uppmanar regeringskonferensen att med tanke på öppenheten se till att resultaten av dess arbete offentliggörs i form av ett förslag till konsoliderad version av fördragen.

  21. Europaparlamentet är fast beslutet att efter valet 2009 lägga fram nya förslag om en ytterligare konstitutionell överenskommelse för unionen i enlighet med bestämmelsen om fördragsändringar[3] eftersom Europeiska unionen är ett gemensamt projekt som ständigt förnyas.

  22. Europaparlamentet uppmanar regeringskonferensen och kommissionen att lägga fram konkreta förslag om hur Europas medborgare på nytt kan involveras i den konstitutionella processen.

  23. Europaparlamentet uppmanar sitt behöriga utskott att undersöka möjligheten att ändra arbetsordningen så att EU:s flagga och den hymn som anges i konstitutionen för Europa ges officiellt erkännande i parlamentets verksamhet och lokaler.

  24. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution, som utgör dess yttrande om sammankallandet av regeringskonferensen, till rådet, kommissionen, stats- och regeringscheferna och medlemsstaternas parlament samt till Europeiska centralbanken.

  • [1]  EUT C 247 E, 6.10.2005, s. 88.
  • [2]  Antagna texter, P6_TA(2007)0234.
  • [3]  Se artikel IV-443 i konstitutionsfördraget.

  RESERVATION

  i enlighet med artikel 48.3 i arbetsordningen

  Marco Cappato

  Enligt EU:s fördrag har Europaparlamentet rätt att utfärda ett yttrande om sammankallandet regeringskonferenser med ansvar för att ändra fördragen. Europeiska rådets möte avslutades den 24 juni 2007 med ett ”slutet” mandat och ett strikt tidsschema som tenderar, eller avser, att införa tidsfrister, metoder och förfaranden för parlamentet som inte är förenliga med parlamentets arbete, öppenheten och den demokratiska karaktären i samband med översynen.

  Inte bara parlamentet har kränkts, utan det har gjorts intrång i alla demokratiska processer på nationell nivå och EU-nivå genom en illusion om effektivitet av auktoritär och byråkratisk prägel som bara kan förverkligas på bekostnad av ett enhetligt Europa till fördel för ett ländernas och partiernas Europa.

  Om allt detta går igenom, vilket det finns risk för att Europaparlamentet tillåter, kommer det förslag till fördrag som Altiero Spinelli och Europaparlamentet lade fram 1984 att omintetgöras. Jag föreslår därför att åtminstone tidsfristen korrigeras så att ett riktigt yttrande kan utarbetas och antas under den andra sammanträdesperioden i september.

  RESERVATION

  i enlighet med artikel 48.3 i arbetsordningen

  Bernard Wojciechowski

  Språket är ett oumbärligt kulturelement.  Jean Monnet uppgav att om han kunde börja på nytt med det europeiska projektet skulle han börja med kulturen. I enlighet med principen om flerspråkighet skall alla Europaparlamentets dokument översättas till alla EU:s officiella språk. Kompromissändringsförslagen till denna text, som skulle läggas fram för omröstning i utskottet för konstitutionella frågor den 9 juli 2007, var tyvärr bara tillgängliga på ett enda språk. Detta ledde till att utskottet bringades i vanrykte och det kunde betraktas som ett försök att hasta igenom ett yttrande från Europaparlamentet utan en ärlig och öppen diskussion eller ett ärligt och öppet förfarande. Bristen på insyn och mångfald i utskottet har lett till ett ensidigt dokument. Det verkar därför som att omröstningen måste bordläggas fram tills dess att en verklig diskussion om sammankallandet av regeringskonferensen sker i enlighet med, och med respekt för, arbetsordningen, som således kan utgöra parlamentets kompromiss och dess konsoliderade yttrande.

  ÄRENDETS GÅNG

  Titel

  Sammankallande av regeringskonferensen: Europaparlamentets yttrande (artikel 48 i EU-fördraget)

  Referensnummer

  11222/2007 – C6-0206/2007 – 2007/0808(CNS)

  Begäran om samråd med parlamentet

  27.6.2007

  Ansvarigt utskott

        Tillkännagivande i kammaren

  AFCO
  9.7.2007

  Föredragande

        Utnämning

  Jo Leinen
  7.6.2007

   

   

  Behandling i utskott

  25.6.2007

   

   

   

  Antagande

  9.7.2007

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  18
  4
  1

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Jim Allister, Bastiaan Belder, Jens-Peter Bonde, Richard Corbett, Andrew Duff, Maria da Assunção Esteves, Ingo Friedrich, Bronisław Geremek, Anneli Jäätteenmäki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jo Leinen, Íñigo Méndez de Vigo, Rihards Pīks, Adrian Severin, József Szájer, Johannes Voggenhuber, Bernard Wojciechowski, Dushana Panayotova Zdravkova

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Pervenche Berès, Elmar Brok, Carlos Carnero González, Panayiotis Demetriou, Gérard Onesta, György Schöpflin

  Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

  Marco Cappato, Marco Pannella, Udo Bullmann, Corien Wortmann-Kool

  Ingivande

  9.7.2007