MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisestä tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1059/2003 muuttamisesta Bulgarian ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen vuoksi

19.7.2007 - (KOM(2007)0095 – C6‑0091/2007 – 2007/0038(COD)) - ***I

Aluekehitysvaliokunta
Esittelijä: Gerardo Galeote

Menettely : 2007/0038(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0285/2007
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0285/2007
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisestä tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1059/2003 muuttamisesta Bulgarian ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen vuoksi

(KOM(2007)0095 – C6‑0091/2007 – 2007/0038(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2007)0095)[1],

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 285 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6‑0091/2007),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön (A6‑0285/2007),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen muutettuna;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission tekstiParlamentin tarkistukset

Tarkistus 1

JOHDANTO-OSAN 4 A KAPPALE (uusi)

 

(4 a) Jäsenvaltiot eivät voi yksin riittävällä tavalla saavuttaa asetuksen tavoitteita eli luoda yhteisiä tilastollisia standardeja, joiden avulla voidaan tuottaa yhdenmukaista tietoa, vaan ne voidaan saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tarkistus 2

LIITE III, 1 KOHTA
Liite III (asetus (EY) N:o 1059/2003)

1. Lisätään seuraava ilmaisu Belgian ja Tšekin väliin:

1. Lisätään seuraava ilmaisu Belgian ja Tšekin väliin:

”Bulgariassa ’Населени места (Naseleni mesta)’, ”

“Bulgariassa ‘Общини (Obshtini)’, ”

  • [1]  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

PERUSTELUT

1.        Johdanto

Aluetilastoja käytetään yhteisön tasolla objektiivisena tilastollisena perustana useita eri tarkoituksia varten. Joihinkin näistä liittyy huomattavaa poliittista merkitystä, kuten sen määrittämiseen, mitkä maat ovat oikeutettuja rakennerahastoista myönnettävään tukeen tai valtiontukeen (jälkimmäisessä tapauksessa sillä varauksella, että asia on sopusoinnussa EY:n perustamissopimuksen 87–89 artiklan kanssa).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1059/2003 vahvistetaan väestöllisiin perusteisiin perustuva yhteinen tilastollisten alueyksiköiden luokitus (NUTS), koska yhteisö tarvitsee sopivaa oikeusperustaa tällaiselle luokitukselle.

2.        Taustaa

Aluetilastot ovat yhteisön tilastojärjestelmän perusta. Niitä käytetään moniin eri tarkoituksiin ja niillä on laaja käyttäjäkunta. EU:n jäsenvaltioiden alueellisia tilastotietoja käytetään muun muassa rakennepoliittisen tuen jakamiseen järkevästi ja johdonmukaisesti. Näin ollen aluetilastot muodostavat objektiivisen tilastoperustan tärkeille poliittisille päätöksille. Asetusta, jolla NUTS-luokitukselle voitaisiin antaa oikeudellinen asema, alettiin työstää keväällä 2000. Se hyväksyttiin ja se tuli voimaan vuonna 2003.

Nykyisessä NUTS-luokituksessa kukin jäsenvaltio jaetaan NUTS-tason 1 alueellisiin yksiköihin, joista kukin jaetaan puolestaan NUTS-tason 2 alueellisiin yksiköihin, jotka puolestaan jaetaan edelleen NUTS-tason 3 alueellisiin yksiköihin. Euroopan parlamentti on peräänkuuluttanut neljättä NUTS-luokkaa (ks. esim. mietintö A5-0071/2003; esittelijä: Rosa Miguélez Ramos) pienempien alueyksiköiden kattamiseksi.

Paikallistasoa koskevien tietojen yleisesti kasvavan kysynnän vuoksi komissio perusti aluetasoa pienempiä yksikköjä koskevan tietojärjestelmän, jonka ensimmäisessä vaiheessa kootaan paikallisia hallintoyksiköitä (local administrative units eli LAU) koskeva, NUTS‑luokituksen kanssa yhteensopiva yhteisön luokitus. Paikalliset hallintoyksiköt ovat vastaavasti NUTS-alueiden peruskomponentteja. Tämän jälkeen on määritelty NUTS‑luokituksen periaatteiden mukaisesti kaksi lisätasoa, mutta näistä vain viimeinen ja pienin (LAU 2 ‑taso) on määritelty kaikille jäsenvaltioille). Tämä taso vastaa yleensä ”kunnan” käsitettä.

Kun Euroopan unioniin oli liittymässä useita uusia jäsenvaltioita, laadittiin kriteerit tilastollisten viiteyksiköiden (NUTS) määrittelyyn, jotta saataisiin laadittua johdonmukainen tilastotarkoituksiin käytettävä alueellinen jaottelu. Vaikka kyse oli täysin teknisestä toimenpiteestä, sillä oli kuitenkin merkittäviä vaikutuksia alue- ja paikallishallintoon.

Komissio esitti vuonna 2005 edellä mainitun asetuksen (EY) N:o1059/2003 2 artiklan 5 kohdassa säädetyn tiedonannon mahdollisuudesta antaa Euroopan tasoisia sääntöjä NUTS‑luokituksen nykyistä yksityiskohtaisempia tasoja varten (KOM(2005)0473).

Komissio päättelee tiedonannossaan (KOM(2005)0473 lopullinen), että tällä hetkellä ei ole syytä suunnitella alueellisen jaottelun lisätasoa NUTS-asetuksen puitteissa.

3.        Euroopan komission asetusehdotus

Komissio ehdottaa yhteisestä tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS) annetun asetuksen (EY) N:o 1059/2003 muuttamista Bulgarian ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen vuoksi.

Muutosasetus seuraa johdonmukaisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1888/2005, joka annettiin, kun Euroopan unioni laajeni 10 uudella jäsenvaltiolla vuonna 2004.

4.        Päätelmät

Valmistelijan mielestä on välttämätöntä integroida komission ehdotuksen mukaisesti Bulgarian ja Romanian alueyksiköiden luokittelu yhteisön tilastolliseen luokitteluun. Valmistelija pitää siis myönteisenä komission aloitetta mukauttaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1059/2003 liitteitä tässä suhteessa.

Valmistelijan mielestä ei ole tarpeen jättää käsiteltäväksi tarkistuksia komission ehdotukseen. Kuten Euroopan parlamentti on aiemmin korostanut, eräitä seikkoja olisi kuitenkin tuotava esiin, kuten pienempien hallinnollisten yksiköiden kohtelua. Pienempiä hallinnollisia yksiköitä koskeva NUTS-taso mahdollistaisi todellisen tilanteen ilmentämisen entistä tarkemmin ja auttaisi välttämään vääristymiä, kuten väestöltään hyvin erilaisten alueyksiköiden esiintymistä saman NUTS-tason sisällä. Valmistelija kannustaa näin ollen komissiota voimakkaasti arvioimaan tilannetta uudelleen tulevana vuonna, joka on uuden koheesiopolitiikkajakson alkamista seuraava vuosi. Siinä yhteydessä sen olisi tarkasteltava perinpohjaisemmin mahdollisuuksia ottaa käyttöön uusi NUTS-taso.

Olisi kuitenkin kiinnitettävä huomiota liitteeseen 3, sellaisena kuin se on muutettuna, sillä se ei täysin noudata väestöperusteita kahden Romanian alueen osalta, joita kutsutaan muiksi kuin hallinnollisiksi yksiköiksi asetuksessa. Koska tämä näytti parhaalta luokitukselta tilastotietojen jatkuvuuden kannalta ja koska tästä luokituksesta sovittiin myös kyseisten viranomaisten kanssa, esittelijän mielestä ei ole tarvetta ehdottaa muuta luokitusta. Olisi kuitenkin aiheellista tarkistaa tätä luokitusta nykyisen rakenteen seuraavan tarkistuksen yhteydessä.

Valmistelija suosittaa lisäksi, että komissio tukee aktiivisesti myös LAU 1 ‑tason yhdenmukaistamista Euroopan laajuisesti. Tähän voisi kuulua tilastotoimistojen välinen näkemystenvaihto, jota komissio rohkaisee ja tukee, sekä suuntaviivojen laatiminen käsitteiden yhdenmukaistamiseksi LAU 1 ‑tason alueiden määrittelyä varten.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

NUTS – asetuksen (EY) N:o 1059/2003 muuttaminen Bulgarian ja Romanian EU:hun liittymisen vuoksi

Viiteasiakirjat

KOM(2007)0095 - C6-0091/2007 - 2007/0038(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

13.3.2007

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

REGI

15.3.2007

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Gerardo Galeote

7.6.2007

 

 

Valiokuntakäsittely

25.6.2007

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

17.7.2007

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

44

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Alfonso Andria, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Tiberiu Bărbuleţiu, Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Jana Bobošíková, Wolfgang Bulfon, Bairbre de Brún, Vasile Dîncu, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Pedro Guerreiro, Zita Gurmai, Marian Harkin, Jim Higgins, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Mieczysław Edmund Janowski, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Mario Mantovani, Sérgio Marques, James Nicholson, Jan Olbrycht, Maria Petre, Markus Pieper, Pierre Pribetich, Wojciech Roszkowski, Elisabeth Schroedter, Grażyna Staniszewska, Kyriacos Triantaphyllides, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Jan Březina, Den Dover, Jill Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Samuli Pohjamo, Christa Prets

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Péter Olajos, Thomas Ulmer

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

19.7.2007