Ziņojums - A6-0285/2007Ziņojums
A6-0285/2007

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1059/2003 par kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) izveidi, lai ņemtu vērā Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

19.7.2007 - (COM(2007)0095 – C6‑0091/2007 – 2007/0038(COD)) - ***I

Reģionālās attīstības komiteja
Referents: Gerardo Galeote

Procedūra : 2007/0038(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A6-0285/2007
Iesniegtie teksti :
A6-0285/2007
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1059/2003 par kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) izveidi, lai ņemtu vērā Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

(COM(2007)0095 – C6‑0091/2007 – 2007/0038(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2007)0095)[1],

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 285. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija iesniedza Parlamentam priekšlikumu (C6‑0091/2007),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas ziņojumu (A6‑0285/2007),

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  prasa Komisijai vēlreiz apspriesties ar Parlamentu, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt šo priekšlikumu vai to aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts

 

Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1

4.a APSVĒRUMS (jauns)

 

(4 a) Tā kā dalībvalstis, rīkojoties katra atsevišķi, nevar pietiekami sasniegt šīs regulas mērķus, proti, izveidot tādus kopējos statistikas standartus, kas ļauj iegūt saskaņotus datus, un tāpēc tos var labāk sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 5. pantā izklāstīto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar proporcionalitātes principu, kas noteikts šajā pantā, šī regula nepārsniedz to, kas nepieciešams šo mērķu sasniegšanai.

Grozījums Nr. 2

III PIELIKUMA 1. PUNKTS
III pielikums (Regula (EK) Nr. 1059/2003)

1. Starp ierakstiem par Beļģiju un Čehiju ievieto šo ierakstu: „Bulgārijai „Населени места (Naseleni mesta)”, ”

1. Starp ierakstiem par Beļģiju un Čehiju ievieto šo ierakstu:

„Bulgārijai „Общини (Obshtini)”, ”

  • [1]  OV vēl nav publicēts.

PASKAIDROJUMS

1. Ievads

Reģionālos statistikas datus Kopienas līmenī izmanto par objektīvu statistikas pamatu vairākiem ļoti atšķirīgiem mērķiem. Dažiem no tiem ir ievērojama politiska nozīme — piemēram, to teritoriju noteikšanā, kas ir tiesīgas izmantot struktūrfondus vai saņemt valsts atbalstu (otrajā gadījumā tam jāatbilst EK līguma 87.–89. pantam).

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1059/2003 ir noteikta kopējā statistiski teritoriālo vienību (NUTS) klasifikācija, balstoties uz demogrāfijas kritērijiem, atbilstoši tam, ka Kopienai vajadzīgs pienācīgs juridiskais pamats šādai klasifikācijai.

2. Priekšvēsture

Reģionālā statistika ir Eiropas statistikas sistēmas pamats, un to plašs lietotāju loks izmanto visdažādākajiem mērķiem. Piemēram, ES dalībvalstu reģionālos datus izmanto, lai racionāli un konsekventi piešķirtu struktūrfondus. Tādējādi reģionālā statistika ir objektīvais statistikas pamats svarīgiem politiskiem lēmumiem. Darbs ar regulu, kurā NUTS jāpiešķir likumīgs statuss, sākās 2000. gada pavasarī, un minētā regula tika pieņemta un stājās spēkā 2003. gadā.

Pašreizējais NUTS iedalījums katras dalībvalsts teritoriju dala vairākos NUTS 1. līmeņa reģionos. No tiem katru iedala NUTS 2. līmeņa reģionos, kuri savukārt tiek dalīti NUTS 3. līmeņa reģionos. Eiropas Parlaments aicināja ieviest ceturto NUTS kategoriju (sk., piemēram, ziņojumu A5-0071/2003; referente: Rosa Miguélez Ramos), lai varētu aptvert sīkākas teritoriālās vienības.

Reaģējot uz augošo vispārējo nepieciešamību pēc informācijas vietējā mērogā, Komisija izveidoja reģionālu informācijas sistēmu, sākot ar to, ka tiek kompilēta vietējo administratīvo vienību (local administrative units — LAU) klasifikācija, kas savienojama ar NUTS. Tādējādi LAU ir NUTS reģionu pamatsastāvdaļas. Tam sekoja vēl divu LAU līmeņu noteikšana saskaņā ar NUTS iedalījuma principiem, bet no tiem visās dalībvalstīs tika noteikts tikai pēdējais un sīkākais (LAU 2. līmenis). Tas parasti atbilst „municipalitātes” vai „pašvaldības” jēdzienam.

Lielam dalībvalstu skaitam pievienojoties Eiropas Savienībai, tika noteikti kritēriji atsauces teritoriālo vienību (NUTS) noskaidrošanai, lai statistikas nolūkos definētu konsekventu teritorijas iedalījumu pa reģioniem. Šim pilnībā tehniskajam aspektam bija liela ietekme uz vietējām un reģionu pašvaldībām.

Komisija, kā to paredz minētās Regulas (EK) Nr. 1059/2003 2. panta 5. punkts, 2005. gadā sniedza Paziņojumu par iespēju izstrādāt Eiropas mēroga noteikumus, lai izveidotu sīkākus NUTS klasifikācijas līmeņus (COM(2005)0473).

Paziņojumā (COM(2005)473 galīgā redakcija) Komisija secina, ka pašreiz NUTS regulā nav jāparedz papildu reģionu līmeņi.

3. Eiropas Komisijas priekšlikums regulai

Komisija ierosina grozīt Regulu (EK) Nr. 1059/2003 par kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) izveidi, lai ņemtu vērā Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai.

Regula, ar kuru tiek izdarīti grozījumi, ir konsekvents turpinājums iepriekšējai — Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1888/2005 — saistībā ar desmit dalībvalstu pievienošanos 2004. gadā.

4. Secinājums

Referents pauž viedokli, ka Bulgārijas un Rumānijas teritoriālo vienību klasifikācija atbilstoši Komisijas priekšlikumam ir jāintegrē Kopienas statistikas klasifikācijā. Tāpēc viņš atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1059/2003 pielikumu attiecīgu pielāgošanu.

Referents uzskata, ka nav nepieciešams iesniegt grozījumus Komisijas priekšlikumā. Tomēr, kā iepriekš jau uzsvēra Eiropas Parlaments, jāizceļ atsevišķi elementi, piemēram, rīcība attiecībā uz mazām administratīvām vienībām. NUTS līmenis mazām administratīvām vienībām ļautu precīzāk atspoguļot faktisko situāciju un novērst tādas novirzes kā, piemēram, ļoti atšķirīgas apdzīvotības reģionālo vienību atrašanos vienā un tajā pašā NUTS līmenī. Tādēļ referents, kā minēts arī Paziņojumā (COM(2005)473 galīgā redakcija), pilnīgi noteikti aicina Komisiju vēlreiz izvērtēt situāciju nākamajā gadā pēc jaunās kohēzijas politikas stāšanās spēkā, rūpīgi izsverot perspektīvu izveidot vēl vienu NUTS līmeni.

Tomēr jāpievērš uzmanība 3. pielikumam tā grozītajā redakcijā, kurā netiek precīzi ievēroti apdzīvotības kritēriji attiecībā uz diviem Rumānijas reģioniem, kuri regulā dēvēti par tādiem reģioniem, kas nav administratīvi. Tā kā statistikas datu konsekvences ievērošanas ziņā šī izrādījās vislabākā klasifikācija un tā kā par šo klasifikāciju bija arī vienošanās pārvaldes iestāžu starpā, referents uzskata, ka nav jāierosina cita klasifikācija. Tomēr ir lietderīgi šo klasifikāciju pārskatīt nākamajā pašreizējās struktūras pārskatīšanas reizē.

Turklāt referents iesaka, lai LAU 1. līmeņa saskaņošanu Komisija aktīvi atbalstītu Eiropas mērogā. To varētu veikt viedokļu apmaiņā starp statistikas birojiem, ko veicinātu un atbalstītu Komisija, un pamatprincipa izstrādāšanā par to, kā saskaņojamas koncepcijas LAU 1. līmeņa reģionu definēšanai.

PROCEDŪRA

Virsraksts

NUTS - Regulas (EK) Nr. 1059/2003 grozīšana, lai ņemtu vērā Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos ES

Atsauces

COM(2007)0095 - C6-0091/2007 - 2007/0038(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

13.3.2007

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

REGI

15.3.2007

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Gerardo Galeote

7.6.2007

 

 

Izskatīšana komitejā

25.6.2007

 

 

 

Pieņemšanas datums

17.7.2007

 

 

 

Galīgā balsojuma rezultāti

+:

–:

0:

44

0

0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsojumā

Alfonso Andria, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Tiberiu Bărbuleţiu, Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Jana Bobošíková, Wolfgang Bulfon, Bairbre de Brún, Vasile Dîncu, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Pedro Guerreiro, Zita Gurmai, Marian Harkin, Jim Higgins, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Mieczysław Edmund Janowski, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Mario Mantovani, Sérgio Marques, James Nicholson, Jan Olbrycht, Maria Petre, Markus Pieper, Pierre Pribetich, Wojciech Roszkowski, Elisabeth Schroedter, Grażyna Staniszewska, Kyriacos Triantaphyllides, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák

Aizstājējs(-i), kas bija klāt galīgajā balsojumā

Jan Březina, Den Dover, Jill Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Samuli Pohjamo, Christa Prets

Aizstājējs(-i) (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsojumā

Thomas Ulmer, Péter Olajos

Iesniegšanas datums

19.7.2007