ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την εφοδιαστική εμπορευμάτων στην Ευρώπη – κλειδί για τη βιώσιμη κινητικότητα

20.7.2007 - (2006/2228(INI))

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
Εισηγήτρια: Inés Ayala Sender

Διαδικασία : 2006/2228(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0286/2007
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0286/2007
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την εφοδιαστική εμπορευμάτων στην Ευρώπη – κλειδί για τη βιώσιμη κινητικότητα

(/2006/2228(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τη νέα στρατηγική της Λισαβόνας, στυλοβάτης για την επιτυχή εφαρμογή της οποίας είναι η ύπαρξη ενός αποδοτικού συστήματος εφοδιαστικής, καθώς και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για τη συμβολή του τομέα των μεταφορών στη στρατηγική της Λισαβόνας,

–   έχοντας υπόψη την ενδιάμεση εξέταση της Λευκής Βίβλου του 2001 για τις μεταφορές (COM(2006)0314), η οποία περιλαμβάνει ένα κεφάλαιο για την εφοδιαστική ως μέσο επίτευξης της ευφυούς κινητικότητας,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής για την εφοδιαστική εμπορευμάτων στην Ευρώπη - κλειδί για τη βιώσιμη κινητικότητα (COM(2006)0336),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Φεβρουαρίου σχετικά με ιδέες για τη στρατηγική της Λισαβόνας εν όψει του Εαρινού Συμβουλίου 2007[1],

–   έχοντας υπόψη τις προτάσεις και τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής και τις θέσεις του Κοινοβουλίου για τα διαρθρωτικά ταμεία και το ταμείο συνοχής, καθώς και για το 7ο πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας της 9ης Μαρτίου 2007 σχετικά με την αλλαγή του κλίματος,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 για την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εφοδιαστική εμπορευμάτων στην Ευρώπη,

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής και Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτική για την εφοδιαστική[2],

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A6‑0286/2007),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα που εφαρμόζονται από το 2001 στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής κοινής πολιτικής μεταφορών δεν επαρκούν πλέον για την αντιμετώπιση των νέων οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας εξακολουθεί να αναπτύσσεται ως σημαντικός κλάδος της οικονομίας στον τομέα υπηρεσιών και δημιουργεί νέες προοπτικές απασχόλησης,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποδοτική και αποτελεσματική εφοδιαστική εμπορευμάτων ως αναπόσπαστο τμήμα του συστήματος μεταφορών της ΕΕ είναι απαραίτητη για την οικονομική αποδοτικότητα και ανταγωνιστικότητα, τη βέλτιστη χρήση των πόρων, τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης, την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ασφάλειας,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας της εφοδιαστικής έχει ζωτική σημασία για την κοινωνική, οικονομική και εδαφική συνοχή και για την καλύτερη ένταξη των απομακρυσμένων περιοχών και περιφερειών σε μια διευρυμένη ΕΕ,

1.  χαιρετίζει την ανωτέρω ανακοίνωση σχετικά με την εφοδιαστική στις εμπορευματικές μεταφορές στην Ευρώπη και στηρίζει τις διαβουλεύσεις με τους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να εξευρεθούν λύσεις για τα υφιστάμενα σημεία συμφόρησης·

2.  στηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής να παρουσιάσει σχέδιο δράσης για την εφοδιαστική εμπορευμάτων το φθινόπωρο του 2007, το οποίο θα πρέπει να χρησιμεύσει για την ένταξη της εφοδιαστικής στην πολιτική ατζέντα και την αύξηση της βαρύτητάς της εστιάζοντας στις δυνατότητες, την ελκυστικότητα και τη χρησιμότητά της·

3.  αναγνωρίζει το ενδιαφέρον της διασύνδεσης εφοδιαστικής και συντροπικότητας, στην οποία προέβη η Επιτροπή, ορίζοντάς την ως την εξέταση κάθε τρόπου μεταφοράς χωριστά και της ένταξής του στις εφοδιαστικές αλυσίδες, καθώς και το γεγονός ότι θα πρέπει να ενθαρρυνθούν όλοι οι τρόποι μεταφοράς να λειτουργούν σε ανταγωνιστικό και βιώσιμο επίπεδο·

Απλούστευση του διοικητικού φόρτου

4.  επισημαίνει ότι η εφοδιαστική αποτελεί κατά κύριο λόγο επιχειρηματική δραστηριότητα· θεωρεί ωστόσο οι δημόσιες αρχές μπορούν να συνεισφέρουν και να λειτουργήσουν ως διαμεσολαβητές, ιδίως όσον αφορά τη βελτίωση του πλαισίου για τις πολυτροπικές εμπορευματικές μεταφορές·

5.  αναγνωρίζει τη σημασία της ανάπτυξης "ενιαίων διοικητικών κέντρων εξυπηρέτησης" στον τομέα ώστε να ενισχυθεί η αποδοτικότητα, να περιορισθεί η γραφειοκρατία και να μειωθεί το κόστος·

6.  χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να εξετάσει τις λεπτομέρειες και την προστιθέμενη αξία της εκπόνησης ενός ενιαίου εγγράφου μεταφορών, ως ευρωπαϊκού μοντέλου, για όλες τις μεταφορές αγαθών, ανεξαρτήτως τρόπου· πιστεύει εν τούτοις ότι το εν λόγω έγγραφο πρέπει να παρέχει σαφώς στις επιχειρήσεις μεταφορών νομική ασφάλεια και να αντικαταστήσει το πλήθος των υφιστάμενων εγγράφων μεταφοράς·

7.  καλεί την Επιτροπή να εντείνει το έργο της για την απλούστευση των διαδικασιών όσον αφορά τις θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων και για την ενίσχυση της λειτουργικότητας της ιδέας των θαλάσσιων αρτηριών· υποστηρίζει επίσης τις πρόσθετες προτάσεις για τις εσωτερικές πλωτές μεταφορές στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας NAIADES· ζητεί να διορισθεί στο εγγύς μέλλον ευρωπαίος συντονιστής ο οποίος θα επιλαμβάνεται των θαλάσσιων αρτηριών, που περιλαμβάνονται στα σχέδια προτεραιότητας ΔΕΔ-Μ·

8.  υποστηρίζει τη συζήτηση που ξεκίνησε η Επιτροπή, υποκινούμενη από την Πράσινη Βίβλο της με τίτλο "Προς μια μελλοντική θαλάσσια πολιτική για την Ένωση: Ένα ευρωπαϊκό όραμα για τους ωκεανούς και τις θάλασσες" (COM(2006)0275), όσον αφορά έναν μελλοντικό "κοινό ευρωπαϊκό θαλάσσιο χώρο", και ζητεί από την Επιτροπή να διατυπώσει προτάσεις βάσει των οποίων οι ενδοκοινοτικές ενδομεταφορές, μεσοπρόθεσμα, δεν θα αντιμετωπίζονται πλέον ως διεθνείς μεταφορές·

Ευφυή συστήματα μεταφορών

9.  επισημαίνει τη σημασία που έχουν για την εφοδιαστική τα προηγμένα συστήματα πληροφοριών και επικοινωνιών και η ανάπτυξη "ευφυών μεταφορών", κυρίως μέσω του Galileo και άλλων κοινοτικών πρωτοβουλιών, π.χ. του ερευνητικού προγράμματος για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας στον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό (Single European Sky ATM Research – SESAR), του ευρωπαϊκού συστήματος διαχείρισης της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας (European Railway Traffic Management System – ERTMS) , του συστήματος πληροφοριών για ποταμούς (River Information System – RIS), του δικτύου για την ασφάλεια στη θάλασσα (SafeSeaNet), καθώς και μέσω καινοτόμων συστημάτων παρακολούθησης και εντοπισμού·

10. επισημαίνει τη σημασία των ευφυών συστημάτων μεταφορών (ΕΣΜ) για τη βελτίωση της αποδοτικότητας όλων των τρόπων μεταφοράς και ενθαρρύνει τη χρήση των συστημάτων αυτών ως ζήτημα προτεραιότητας στην ΕΕ, με ιδιαίτερη προσοχή στην πλήρη διαλειτουργικότητα καθώς και στη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης σε αυτά, ιδίως για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)·

11. επισημαίνει τη σημασία της ανάπτυξης ηλεκτρονικών συστημάτων εμπορευματικών μεταφορών ("e-freight") ως μέσου μείωσης της γραφειοκρατίας, επίσπευσης των διαδικασιών και παροχής της ευκαιρίας εξορθολογισμού και μείωσης του αριθμού των εντύπων που πρέπει να συμπληρώνονται, ιδίως στις διασυνοριακές εμπορευματικές μεταφορές·

12. υπογραμμίζει ότι για να καταστούν πλήρως λειτουργικά τα ΕΣΜ σε κοινοτικό επίπεδο, είναι απαραίτητη η συμβατότητα και η διαλειτουργικότητα μεταξύ των παλαιών και των νέων συστημάτων·

13. αναγνωρίζει ότι η ανάπτυξη των ΕΣΜ πρέπει να χρηματοδοτηθεί καταλλήλως και να στηριχθεί από ανάλογα προγράμματα επιμόρφωσης, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στη διασφάλιση της πλήρους πρόσβασης των ΜΜΕ·

Υποδομές και επενδυτική πολιτική

14. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τον αντίκτυπο που έχει στην ανάπτυξη της εφοδιαστικής εμπορευμάτων στην ΕΕ η θέση του Συμβουλίου για τη χρηματοδότηση των ΔΕΔ-Μ· προτρέπει την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν την ευκαιρία που προσφέρει ο διάλογος που θα πραγματοποιηθεί το 2008-2009 για τη χρηματοδότηση των κοινοτικών πολιτικών, προκειμένου να λυθεί οριστικά το διαρκές πρόβλημα της υποχρηματοδότησης της κοινής πολιτικής μεταφορών, ιδίως όσον αφορά τα ΔΕΔ και τα έργα ΕΣΜ· προτείνει η προστιθέμενη αξία της συνιστώσας της εφοδιαστικής να λαμβάνεται υπόψη στις μελλοντικές αποφάσεις χρηματοδότησης των ΔΕΔ-Μ·

15. προκειμένου να δοθεί ώθηση στην αναζωογόνηση των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων, αυξάνοντας, συνεπώς, την ικανότητα εμπορευματικής μεταφοράς τους, προτρέπει την Επιτροπή να εκπονήσει και να αναπτύξει ειδικό σιδηροδρομικό σύστημα και να προωθήσει πρωτοβουλίες με στόχο την επίτευξή του, εστιάζοντας ιδιαίτερα στους διασυνοριακούς διαδρόμους και την ανάπτυξη διατροπικών κόμβων· προτρέπει, επίσης, όλα τα κράτη μέλη να στηρίξουν μια τέτοια πρωτοβουλία σε εθνικό επίπεδο·

16. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τη διάδοση βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της χρηματοδότησης της εφοδιαστικής στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης, όπως, επί παραδείγματι, οι διάφορες πρωτοβουλίες για τη χρήση δημόσιας και ιδιωτικής συγχρηματοδότησης, οι δυνατότητες χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, και τα διαρθρωτικά μέσα· καλεί την Επιτροπή να προσπαθήσει να επεκτείνει και σε άλλα έργα υποδομών διάφορες υπό εξέλιξη λύσεις για μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα έργα της ΕΕ, όπως το Galileo·

Επιμόρφωση και ελκυστικότητα των επαγγελμάτων της εφοδιαστικής

17. χαιρετίζει το γεγονός ότι η Επιτροπή αναγνωρίζει ως προτεραιότητα την επιμόρφωση και τη διά βίου μάθηση και στηρίζει την πρόταση για την ανάπτυξη κοινών προτύπων και δεικτών αναφοράς για την επιμόρφωση σε οικειοθελή βάση, καθώς και για την αμοιβαία αναγνώριση των δεξιοτήτων, των γνώσεων και των ικανοτήτων του συνόλου του προσωπικού που εργάζεται στους τομείς των μεταφορών και της εφοδιαστικής·

18. επιμένει ότι η σημερινή έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού στην εφοδιαστική σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με την παροχή κατάλληλης επιμόρφωσης και, κατ' επέκταση, την ενίσχυση της ελκυστικότητας του επαγγέλματος·

Αστικές μεταφορές

19. στηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής να εγκρίνει μια Πράσινη Βίβλο για τις αστικές μεταφορές και ζητεί να συμπεριληφθεί σε αυτήν ένα κεφάλαιο για την αστική εφοδιαστική με ιδιαίτερη έμφαση στη διάδοση βέλτιστων πρακτικών·

Τυποποίηση

20. ζητεί να εκπονηθεί ενδελεχής μελέτη από την Επιτροπή για την καταλληλότητα των διαφόρων προτύπων για τα σταθμά και τα μέτρα στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών, υπό το πρίσμα των τεχνολογικών αλλαγών και των σημερινών συνθηκών, κατόπιν ολοκληρωμένης διαβούλευσης με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη·

21. επιμένει ότι το σχέδιο δράσης για την εφοδιαστική θα πρέπει να ενισχύει την καινοτόμο εφοδιαστική, τη συντροπικότητα, την ασφαλέστερη και βιώσιμη κινητικότητα· προτείνει, η χρήση εμπορευματικών οχημάτων 60 τόνων να επιτρέπεται από την Επιτροπή αποκλειστικώς σε ορισμένες διαδρομές, μετά από αίτημα και στο εσωτερικό συγκεκριμένου κράτους μέλους· θεωρεί ότι, κατά την αξιολόγηση παρόμοιων αιτημάτων, πρέπει να αποδίδεται η δέουσα σημασία ιδίως σε παράγοντες όπως οι υφιστάμενες υποδομές και οι εγγυήσεις για την ασφάλεια·

Ασφάλεια

22. επισημαίνει ότι η ασφάλεια των μεταφορών αποτελεί θέμα με το οποίο σκοπεύει να ασχοληθεί η Επιτροπή στο σχέδιο δράσης της· υπογραμμίζει ότι πρέπει να αναληφθούν δράσεις για τη διασφάλιση του υψηλότερου επιπέδου ασφάλειας, με παράλληλη ενίσχυση της θέσης της ΕΕ σε διεθνές επίπεδο· τονίζει, ωστόσο, συγχρόνως την ανάγκη για ισόρροπη σχέση μεταξύ των διαδικασιών ασφαλείας και της ελεύθερης κυκλοφορίας των αγαθών, ένα σημείο που εγείρει και η Επιτροπή·

23. επισημαίνει ότι η ασφάλεια των φορτίων κατά τις εμπορευματικές μεταφορές από κλοπή, ληστεία και πειρατεία είναι πιθανόν ότι δεν θα αντιμετωπιστεί δεόντως από το σχέδιο δράσης· επιμένει ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα προκειμένου να καταπολεμηθεί το οργανωμένο έγκλημα, ιδίως σε διασυνοριακές περιοχές και σε διεθνείς εμπορευματικές μεταφορές στις οποίες συμμετέχουν τρίτες χώρες·

Σχεδιασμός

24. καλεί τα κράτη μέλη να καταρτίσουν εθνικά σχέδια δράσης για την εφοδιαστική εμπορευμάτων εντός του συνολικού πλαισίου του σχεδίου δράσης της ΕΕ·

25. υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής να συγκροτηθούν "κέντρα επαφής" για την αντιμετώπιση των σημείων συμφόρησης, αλλά τονίζει ότι αυτή η δραστηριότητα δεν πρέπει να περιοριστεί στην εξέταση των τρόπων μεταφοράς χωριστά, χωρίς να αναπτυχθεί μια γενική θεώρηση· υπογραμμίζει, σε αυτό το πλαίσιο, ότι οι ιδέες διαχείρισης για την προώθηση της καλύτερης αξιοποίησης της μεταφορικής ικανότητας του στόλου και της ομαλότερης λειτουργικής χρήσης της υποδομής κατέχουν σημαντικές δυνατότητες βιώσιμης εφοδιαστικής εμπορευματικών μεταφορών·

26. ζητεί τη στενή και διαρκή συνεργασία μεταξύ όλων των αρμόδιων φορέων στους τομείς των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, για την αντιμετώπιση, μεταξύ άλλων, της έμπρακτης εξάλειψης των υφιστάμενων σημείων συμφόρησης·

27. καλεί την Επιτροπή να συζητήσει τις μελλοντικές προκλήσεις και πιθανές λύσεις για την εφοδιαστική εμπορευματικών μεταφορών στην Ευρώπη σε ένα ευρωπαϊκό φόρουμ για την εφοδιαστική το οποίο θα διεξάγεται ετησίως·

Στατιστικά δεδομένα

28. καλεί την Επιτροπή να προχωρήσει όσο το δυνατόν ταχύτερα στην ανάπτυξη μιας ενημερωμένης και αποτελεσματικής βάσης στατιστικών δεδομένων για την εφοδιαστική στην ΕΕ η οποία θα περιορίζεται σε πραγματικά και ουσιώδη δεδομένα και δεν θα συνεπάγεται περιττές προσπάθειες για τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μεριμνώντας, ωστόσο, παράλληλα να μην επιβάλλει πρόσθετες απαιτήσεις για υποβολή εκθέσεων στην ευρωπαϊκή βιομηχανία·

29. ζητεί ειδικότερα να σημειωθεί πρόοδος ιδίως σε σχέση με τη θέσπιση μιας κοινής δέσμης μονάδων μέτρησης και μιας συμπεφωνημένης ορολογίας για στατιστικούς σκοπούς σε όλα τα κράτη μέλη καθώς και σε σχέση με την απόκτηση περισσότερων πληροφοριών για τις μετακινήσεις των εμπορευματοκιβωτίων·

30. τονίζει τη σημασία της ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων στην Κοινότητα και ζητεί, κατά συνέπεια, από την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για την ενθάρρυνση της κατάλληλης εφαρμογής και την έμπρακτη εφαρμογή των υφισταμένων κανονισμών και οδηγιών·

31. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Πλαίσιο

Η εφοδιαστική είναι καταρχήν η διαδικασία του σχεδιασμού, της εφαρμογής και του ελέγχου της αποδοτικής και αποτελεσματικής ροής και αποθήκευσης αγαθών, υπηρεσιών και συναφών πληροφοριών από το σημείο προέλευσης έως το σημείο κατανάλωσης. Ωστόσο, πέρα από αυτόν τον γενικό ορισμό, η αποδοτική και βιώσιμη εφοδιαστική έχει σημαντικό, αν και συχνά όχι φανερό, αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή όλων των ευρωπαίων πολιτών. Οι δυνατότητες που προσφέρει για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής είναι σημαντικές σε πολλούς τομείς και από το τοπικό έως το παγκόσμιο επίπεδο.

Παρότι η εφοδιαστική αποτελεί κυρίως ζήτημα της βιομηχανίας, οι κρατικοί φορείς πρέπει να συμβάλλουν στη δημιουργία ενός ευνοϊκού κλίματος, να παρέχουν λύσεις για τα υφιστάμενα σημεία συμφόρησης και να ενημερώνουν τους πολίτες για τις θετικές δυνατότητες του τομέα. Ως εκ τούτου, η πρόθεση της Επιτροπής να καταρτίσει ένα ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την εφοδιαστική εμπορευμάτων είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη.

Η εφοδιαστική εμπορευμάτων έχει αποτελέσει σημαντικό παράγοντα ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας. Η εφοδιαστική διαδραματίζει βασικό ρόλο στη διασφάλιση της αποδοτικής λειτουργίας της οικονομίας της ΕΕ και αντιπροσωπεύει περίπου το 13% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της ΕΕ, εάν ληφθεί υπόψη το σύνολο των δραστηριοτήτων του τομέα. Ταυτοχρόνως, κατά μέσο όρο, το κόστος της εφοδιαστικής (μεταφορές και αποθήκευση) αντιπροσωπεύει το 10-15% του τελικού κόστους των έτοιμων προϊόντων στην Ευρώπη. Ο οικονομικός αντίκτυπός της είναι, λοιπόν, τεράστιος.

Δεδομένων των αναμενόμενων ρυθμών αύξησης των μεταφορών εμπορευμάτων –περίπου 50% μεταξύ του 2000 και του 2020– ο μελλοντικός ρόλος της εφοδιαστικής θα είναι ακόμη πιο σημαντικός για τη διαμόρφωση ενός αποδοτικού, βιώσιμου, προσιτού και ασφαλούς συστήματος μεταφορών. Στον βαθμό αυτόν, η εφοδιαστική συμβάλλει ουσιαστικά στους στόχους της Λισαβόνας.

Παρομοίως, καθώς ο τομέας των μεταφορών αντιπροσωπεύει το 20% της συνολικής κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας στην Ευρώπη, το 98% της οποίας βασίζεται στα ορυκτά καύσιμα, ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος του τομέα είναι μεγάλος. Σύμφωνα με τα συμπεράσματά του της 9ης Μαρτίου 2007, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε

· να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας στην ΕΕ κατά 20% σε σύγκριση με τις προβλέψεις για το 2020,

· να μειωθούν οι εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 20% έως το 2020 σε σύγκριση με το 1990,

· να τεθεί ως δεσμευτικός στόχος η αύξηση στο 20% του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας επί της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στην ΕΕ έως το 2020,

· να τεθεί ως ελάχιστος δεσμευτικός στόχος η αύξηση στο 10% του μεριδίου των βιοκαυσίμων επί της συνολικής κατανάλωσης βενζίνης και ντίζελ για τις μεταφορές στην ΕΕ έως το 2020,

Ο τομέας των μεταφορών πρέπει να συνεισφέρει και αυτός στην εφαρμογή των εν λόγω αποφάσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, θεωρείται απαραίτητη η ενίσχυση της αποδοτικότητας. Δεδομένου του ρόλου της στις εμπορευματικές μεταφορές, η εφοδιαστική μπορεί να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην επίτευξη του στόχου της μείωσης των εκπομπών άνθρακα και άλλων στόχων, καθώς και σε σχέση με τη συντονισμένη δράση για την ελαχιστοποίηση της αλλαγής του κλίματος. Η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της εξάρτησης όσον αφορά τα καύσιμα αποτελεί πρωταρχικό στόχο για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η παγκοσμιοποίηση του εμπορίου έχει οδηγήσει σε ανάπτυξη του τομέα των μεταφορών και της εφοδιαστικής και σε ενίσχυση της οικονομικής σημασίας του. Η πρακτική της "έγκαιρης παράδοσης" ("just in time delivery") έχει συμβάλει επίσης στην αύξηση της δραστηριότητας του τομέα. Οι εμπορευματικές μεταφορές στην ΕΕ των 25 αυξήθηκαν κατά 28% από το 1995 έως το 2004 (μετρούμενες σε δισεκατομμύρια τονοχιλιόμετρα). Το ποσοστό αυτό υπερβαίνει την αύξηση του ΑΕγχΠ.

Η εν λόγω αύξηση της εφοδιαστικής εμπορευμάτων συνεπάγεται προκλήσεις και ταυτόχρονα δημιουργεί ευκαιρίες. Για τους λόγους αυτούς, η Επιτροπή παρουσίασε ένα έγγραφο διαβούλευσης για την εφοδιαστική, με στόχο την προώθηση της διατροπικότητας στις εμπορευματικές μεταφορές και, σε πιο επίσημο επίπεδο, το 2006 παρουσίασε μια ανακοίνωση προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο "εφοδιαστική εμπορευμάτων στην Ευρώπη – κλειδί για τη βιώσιμη κινητικότητα" (COM(2006)0336 τελικό).

Βάσει των πρωτοβουλιών αυτών, η Επιτροπή σχεδιάζει να θεσπίσει μια στρατηγική-πλαίσιο για την εφοδιαστική εμπορευμάτων και στη συνέχεια να παρουσιάσει ένα σχέδιο δράσης για την εφοδιαστική εμπορευμάτων εντός του τρέχοντος έτους. Η παρούσα έκθεση πρωτοβουλίας και το συνοδευτικό ψήφισμα θα συμβάλουν στη διαμόρφωση του σχεδίου δράσης, καταγράφοντας τις προτεραιότητες και τις ανησυχίες του Κοινοβουλίου σε σχέση με την ανάπτυξη της πολιτικής για την εφοδιαστική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις 12 Δεκεμβρίου 2006, το Συμβούλιο ενέκρινε τα συμπεράσματά του για την ανακοίνωση της Επιτροπής, στηρίζοντας σε μεγάλο βαθμό την προσέγγιση αυτή.

Ταυτοχρόνως, η Επιτροπή έχει ξεκινήσει παράλληλα την ενδιάμεση εξέταση της Λευκής Βίβλου για τις μεταφορές. Η εισηγήτρια επιθυμεί να διασφαλίσει τη συμπληρωματικότητα των θέσεων του Κοινοβουλίου για την εφοδιαστική εμπορευμάτων και για την ενδιάμεση εξέταση της Λευκής Βίβλου για τις μεταφορές.

Προτεραιότητες κατά την Επιτροπή

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η εφοδιαστική εμπορευμάτων αποτελεί καταρχάς επιχειρηματική δραστηριότητα και ότι ο ρόλος της συνίσταται στην παροχή βοήθειας για τη διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών-πλαίσιο. Στο πλαίσιο αυτό, και έπειτα από τις διαβουλεύσεις που διενήργησε, η Επιτροπή προσδιόρισε μια σειρά προτεραιοτήτων και συγκεκριμένων τομέων δράσης: εντοπισμός των σημείων συμφόρησης και εξεύρεση λύσεων· χρήση ευφυών συστημάτων μεταφορών (ΕΣΜ) περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών συστημάτων εμπορευματικών μεταφορών (e‑freight)· επιμόρφωση στον τομέα της εφοδιαστικής· στατιστικά δεδομένα· χρήση των υποδομών· επιδόσεις ως προς τις υπηρεσίες· προώθηση και απλοποίηση των πολυτροπικών αλυσίδων και πρότυπα φόρτωσης.

Όσον αφορά τα σημεία συμφόρησης, η Επιτροπή πιστεύει ότι πρέπει να συσταθεί μια ομάδα κέντρων επαφής, που θα αποτελούνται από εκπρόσωπους των κρατών μελών, των παρόχων υπηρεσιών εφοδιαστικής και των πελατών, προκειμένου να εντοπιστούν τα σημεία συμφόρησης και να εξευρεθούν λύσεις, μέσω της επικοινωνίας και της οργάνωσης, και, όπου απαιτείται, μέσω της ανάληψης ρυθμιστικής δράσης και της βελτίωσης των υποδομών.

Αναγνωρίζει τη σημασία των τεχνολογιών των επικοινωνιών και τάσσεται υπέρ της θέσπισης κοινών προτύπων και της ενίσχυσης της διαλειτουργικότητας των συστημάτων. Το Galileo θα έχει θετικό αντίκτυπο στον τομέα αυτόν, καθώς και στο SESAR, το RIS, το SafeSeaNet, κ.λπ., η δε εφοδιαστική εμπορευμάτων θα συνεχίσει να αποτελεί προτεραιότητα στο έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο. Γενικά, θα έπρεπε να αναπτυχθούν τα ηλεκτρονικά συστήματα εμπορευματικών μεταφορών, ώστε να καταστεί δυνατή η ενιαία διοικητική εξυπηρέτηση και να μειωθεί η γραφειοκρατία.

Όσον αφορά την επιμόρφωση, η Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο προώθησης της ανάπτυξης αμοιβαία αναγνωρισμένης πιστοποίησης στο πλαίσιο ενός οικειοθελούς καθεστώτος για τους ειδικούς εφοδιαστικής εμπορευματικών μεταφορών.

Η Επιτροπή ευελπιστεί να αναπτύξει κατάλληλες μεθοδολογίες για τους στατιστικούς δείκτες, που απουσιάζουν επί του παρόντος από την εφοδιαστική εμπορευμάτων στην ΕΕ.

Αναγνωρίζει ότι οι σημερινές υποδομές πρέπει να χρησιμοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, εν μέρει βελτιώνοντας την αποδοτικότητα της μεταφόρτωσης. Πρέπει να δημιουργηθούν νέες υποδομές, όπου απαιτείται, μέσω των διευρωπαϊκών δικτύων (ΔΕΔ-Μ), των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής.

Η Επιτροπή προτείνει επίσης τη βελτίωση των επιδόσεων ως προς τις υπηρεσίες, θεσπίζοντας ευρωπαϊκούς ποιοτικούς δείκτες αναφοράς, ενισχύοντας τη διαλειτουργικότητα στο σιδηροδρομικό δίκτυο και ενθαρρύνοντας τη δημιουργία σιδηροδρομικών αξόνων που θα προορίζονται για τη μεταφορά εμπορευμάτων.

Επιθυμεί τη δημιουργία ενιαίων διοικητικών κέντρων εξυπηρέτησης και τη συγκρότηση "πολυτροπικών" ρυθμιστικών δομών σε παγκόσμιο επίπεδο για την αντιμετώπιση του κατακερματισμού των καθεστώτων ευθύνης. Επίσης, εξετάζει εκ νέου το ενδεχόμενο θέσπισης προτύπων για τις διατροπικές μονάδες φόρτωσης.

Παρατηρήσεις επί της προσέγγισης της Επιτροπής

Γενικές παρατηρήσεις

Η εισηγήτρια χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής και αναμένει το σχέδιο δράσης για την εφοδιαστική που πρόκειται να υποβληθεί στο Κοινοβούλιο. Προτού εξετάσει τις συγκεκριμένες γραμμές δράσης που προτείνονται στην έκθεση, υπάρχουν ορισμένα σημεία που δεν λαμβάνονται πλήρως υπόψη στην ανακοίνωση και αξίζει να υπογραμμιστούν. Πέρα από τον γενικό οικονομικό αντίκτυπο της εφοδιαστικής εμπορευμάτων, η εισηγήτρια έχει πλήρη επίγνωση της σημασίας της εφοδιαστικής εμπορευμάτων για την επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας. Χωρίς αποδοτικό τομέα εφοδιαστικής, δεν θα επιτευχθούν οι στόχοι της ανάπτυξης και της απασχόλησης ούτε θα βελτιωθεί η ελκυστικότητα της ΕΕ προς τους επενδυτές και τους εργαζόμενους. Η εισηγήτρια ανησυχεί για το ενδεχόμενο να αγνοηθεί κατά την ανάπτυξη του σχεδίου δράσης αυτή η ευρύτερη προοπτική, μαζί με τις δυνατότητές που προσφέρει για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Πρέπει να αξιολογηθεί το συνολικό κόστος και τα οφέλη που προκύπτουν από την "έγκαιρη παράδοση". Η πολιτική για την εφοδιαστική δεν πρέπει να ξεκινά από την υπόθεση ότι η πρακτική αυτή θα μπορούσε να διευκολυνθεί ή να επεκταθεί χωρίς αξιολόγηση του πραγματικού κόστους όσον αφορά τη συμφόρηση, την ασφάλεια και τη ζημιά που προκαλείται στο περιβάλλον.

Η ισορροπία μεταξύ των τρόπων μεταφοράς που προτείνεται από τη νέα έννοια της συντροπικότητας θα καθοριστεί σε μεγάλο βαθμό από το σχετικό κόστος κάθε τρόπου μεταφοράς για τον χρήστη. Για τον λόγο αυτόν, είναι σημαντικό να ενσωματωθεί στην τιμή της χρήσης του το σύνολο του πραγματικού κόστους για κάθε τρόπο μεταφοράς. Στον τομέα αυτόν, θα ήταν εποικοδομητικό να εξετάσουμε τα επιτεύγματα άλλων χωρών, όπως επί παραδείγματι της Ελβετίας, όσον αφορά τη συντροπική εφοδιαστική. Η εισηγήτρια θεωρεί ότι ο ανεπτυγμένος και επιτυχής τομέας των εμπορευματικών μεταφορών έχει ζωτική σημασία για την επιτυχία της πολιτικής μεταφορών εν γένει και για την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στη Λευκή Βίβλο για τις μεταφορές. Η πολιτική για την εφοδιαστική δεν μπορεί, ως εκ τούτου, να θεωρηθεί ως προαιρετικό συμπλήρωμα της πολιτικής μεταφορών· αντιθέτως, έχει κεντρικό ρόλο στην οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική πρόοδο στον τομέα των μεταφορών.

Η εφοδιαστική έχει επίσης ζωτική σημασία για την αποτελεσματική ένταξη των απομακρυσμένων περιοχών και περιφερειών στη διευρυμένη ΕΕ τόσο από οικονομική όσο και από κοινωνική άποψη, μια πτυχή που δεν εξετάζεται άμεσα στην ανακοίνωση.

Ειδικές παρατηρήσεις

Η εισηγήτρια τάσσεται κατά της κατακερματισμένης αντιμετώπισης των σημείων συμφόρησης ανά τομέα μεταφορών. Συγκεκριμένα, οι γενικότερες αιτίες για την εμφάνιση ενός σημείου συμφόρησης σε έναν λιμένα, φερ’ ειπείν, μπορεί να είναι πολύπλευρες και να εκτείνονται πέρα από την ικανότητα του λιμένα αυτού καθαυτό ή από ζητήματα που αφορούν τον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών. Η Επιτροπή θα έπρεπε να αποφύγει μια αυστηρή τομεακή προσέγγιση κατά τη σύσταση των κέντρων επαφής και κατά την αντιμετώπιση του γενικού ζητήματος των σημείων συμφόρησης.

Όταν χρησιμοποιούνται διαφορετικά μέσα, όπως συμβαίνει υποχρεωτικά στην εφοδιαστική αλυσίδα, είναι απαραίτητη η επανεξισορρόπηση της θέσης των πιο αδύναμων τρόπων μεταφοράς (που εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται και που παρουσιάζουν μεγαλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης: σιδηροδρομικές και εσωτερικές πλωτές μεταφορές)· το ζήτημα αυτό πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο δράσης. Με το εν λόγω θέμα συνδέεται η πρόταση για ένα δίκτυο σιδηροδρομικών αξόνων που θα προορίζεται για μεταφορές εμπορευμάτων, την οποία η εισηγήτρια στηρίζει. Στο σημείο, αυτό, ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί ότι η Επιτροπή αναφέρεται στο δίκτυο των ΔΕΔ-Μ. Λόγω των μειώσεων της χρηματοδότησης του δικτύου αυτού στο πλαίσιο των δημοσιονομικών προοπτικών για την περίοδο 2007-2013, πρέπει πλέον να δοθεί έμφαση σε διασυνοριακά έργα προτεραιότητας. Είναι επίσης καιρός να άρουμε και τα τελευταία εναπομείναντα γεωγραφικά εμπόδια που παρακωλύουν την ελεύθερη μετακίνηση, όπως στις Άλπεις ή στα Πυρηναία, βελτιώνοντας σημαντικά τη διαπερατότητά τους. Εάν τα κράτη μέλη δεν αυξήσουν αναλογικά τις εθνικές επενδύσεις στα ΔΕΔ-Μ, είναι αμφίβολο εάν το πρόγραμμα θα μπορέσει να συνεισφέρει στην εφοδιαστική των μεταφορών εμπορευμάτων όπως απαιτεί η ευρωπαϊκή οικονομία και το περιβάλλον. Είναι σίγουρο ότι, χωρίς τέτοιες επενδύσεις, είναι απίθανο να αντιμετωπιστούν τα σημεία συμφόρησης που προκύπτουν από τις ανεπαρκείς υποδομές.

Για την ανάπτυξη της πολιτικής για την εφοδιαστική χρειάζεται βελτιωμένη ροή πληροφοριών και βάσεις στατιστικών δεδομένων. Η σημερινή βάση στατιστικών δεδομένων δεν παρέχει ούτε καν αξιόπιστα δεδομένα για τον οικονομικό αντίκτυπο της εφοδιαστικής εμπορευμάτων στην Ευρώπη και θέτει σε μειονεκτική θέση τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικών και τη βιομηχανία. Η εισηγήτρια αναμένει από την Επιτροπή να προωθήσει κατεπειγόντως την πρότασή της για ανάπτυξη κατάλληλων μεθοδολογιών και δεικτών, καθώς κάθε πρωτοβουλία πολιτικής πρέπει να στηρίζεται σε αξιόπιστους δείκτες επιδόσεων στον εν λόγω τομέα.

Ένας άλλος τομέας δράσης τον οποίο έχει ορθώς προσδιορίσει η Επιτροπή είναι η επιμόρφωση στον τομέα της εφοδιαστικής. Η εισηγήτρια στηρίζει την πρόταση ανάπτυξης αμοιβαία αναγνωρισμένων πιστοποιήσεων για τους ειδικούς εφοδιαστικής εμπορευματικών μεταφορών. Αυτό θα έπρεπε να γίνει σε συνεργασία με τους επαγγελματίες και τους σημερινούς παρόχους και φορείς επιμόρφωσης· εντούτοις, η εναρμονισμένη πιστοποίηση θα προσφέρει σαφή πλεονεκτήματα στους εργοδότες και τους εργαζόμενους. Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι, σύμφωνα με τις απόψεις των εμπειρογνωμόνων, όπως διατυπώθηκαν ενώπιον της επιτροπής κατά τη σύντομη ακρόαση για την εφοδιαστική, η επιτυχία της δράσης εξαρτάται κατά 45% από τους ανθρώπους και κατά 10% από τις υποδομές. Η επιμόρφωση έχει ζωτική σημασία για την αποδοτικότητα του τομέα της εφοδιαστικής. Ωστόσο, η επιμόρφωση και οι πρωτοβουλίες για την επέκταση και τη βελτίωσή της δεν θα πρέπει να περιορίζονται σε εκείνους κατέχουν διευθυντικές και ανώτερες θέσεις, δεδομένου ότι υπάρχουν πολλές ενδείξεις για δυσκολίες όσον αφορά την προσέλκυση εργαζομένων στον τομέα, οι οποίες, κατά την άποψη της εισηγήτριας μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνον εάν βελτιωθούν οι κοινωνικές και εργασιακές συνθήκες σε όλα τα επίπεδα.

Ωστόσο, κατά την άποψη της εισηγήτριας, η ανακοίνωση της Επιτροπής δεν δίνει επαρκή έμφαση στην ανάγκη για "ευφυείς μεταφορές". Οι τεχνικές εξελίξεις στις οποίες αναφέρεται και η ανάγκη θέσπισης κοινών προτύπων είναι σημαντικά στοιχεία, όμως η χρηματοδότηση είναι αυτή που πρέπει να αλλάξει προκειμένου να επιτευχθεί πραγματική ανάπτυξη των "ευφυών" μεταφορών, καθώς και να επεκταθεί η ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική σε όλα τα κράτη μέλη και να εξασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα όλων των συστημάτων.

Χρειάζεται να εκπονηθούν περαιτέρω μελέτες και αξιολογήσεις για το ζήτημα των τυποποιημένων μονάδων φόρτωσης. Εν πάση περιπτώσει, παρότι η συγκεκριμένη πρόταση (COM(2004)0361 τελικό) έχει περάσει από την πρώτη ανάγνωση στο Κοινοβούλιο, με εισηγητή τον συνάδελφό μας κ. Stockmann, αναμένουμε ακόμη την κοινή θέση του Συμβουλίου. Παρότι η χρησιμότητα της πρότασης μπορεί εκ πρώτης όψεως να μοιάζει προφανής για τις εσωτερικές πλωτές μεταφορές, δεν μπορεί να παραβλεφθεί το γεγονός ότι ορισμένοι τομείς, όπως, επί παραδείγματι, ο σιδηροδρομικός, θεωρούν ότι οι προτάσεις της Επιτροπής δεν ανταποκρίνονται στην καθημερινή πραγματικότητα και ότι η εφοδιαστική και η μεταφορά μεταξύ των τρόπων δεν θα διευκολυνθεί από τη θέσπιση νομοθεσίας από την Επιτροπή στον τομέα της τυποποίησης.

Από την άλλη πλευρά, υπάρχει ο κίνδυνος να καθιερωθούν de facto άλλα πρότυπα που εφαρμόζουν μεγάλα εμπορικά μπλοκ, όπως η Κίνα ή οι ΗΠΑ. Παρομοίως, παρότι αποτελεί κοινή παραδοχή ότι η αποδοτικότερη χρήση των οδικών μεταφορών θα μπορούσε να μειώσει το κόστος και τις ζημίες που προκαλούνται στο περιβάλλον, υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι εάν επιτρεπόταν σε φορτηγά 60 τόνων να χρησιμοποιούν τους δρόμους, όχι μόνο δεν θα μειωνόταν αλλά θα αυξανόταν ο όγκος της κίνησης, καθώς το κόστος ανά οδικό χιλιόμετρο περιορίζεται, προσελκύοντας έτσι μεγαλύτερο όγκο εμπορευματικών μεταφορών στα οδικά δίκτυα.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή ορθώς προωθεί τον διάλογο για την εφοδιαστική εμπορευμάτων μέσω της ανακοίνωσής της και αρχίζει να καταρτίζει ειδικές προτάσεις δράσης, ιδίως σε σχέση με την επιμόρφωση, τα στατιστικά δεδομένα και τη βελτιστοποίηση της χρήσης των υποδομών. Η πρωτοβουλία αυτή είναι πολύτιμη καθώς προχωρά βάσει στενής συνεργασίας με τους ενδιαφερόμενους φορείς και συνδέεται με ευρύτερα ζητήματα πολιτικής σχετικά με τους στόχους της Λισαβόνας και την επανεξέταση της πολιτικής μεταφορών. Δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι η κατάληξη της διαδικασίας αυτής θα είναι η υποβολή περαιτέρω νομοθετικών προτάσεων, παρότι σε ορισμένους τομείς μπορεί να αποτελούν την πιο αποτελεσματική λύση. Σε ορισμένους τομείς η Επιτροπή είναι σε θέση να αναλάβει δράση. Επί παραδείγματι, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο διαμεσολαβητή όσον αφορά την ανάπτυξη κοινών προτύπων επιμόρφωσης και τη βελτίωση των βάσεων στατιστικών δεδομένων. Σε κάποιους άλλους τομείς, όμως, όπως τα πρότυπα μονάδων φόρτωσης ή τα μεγέθη των φορτηγών, οι προτάσεις που έχουν ήδη παρουσιαστεί θα πρέπει να ελεγχθούν προσεκτικά από πολιτική σκοπιά, ώστε να διασφαλιστεί ότι βελτιώνουν την εφοδιαστική εμπορευμάτων χωρίς αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον και χωρίς πρόσθετο κόστος. Η εισηγήτρια αναμένει την υποβολή στο Κοινοβούλιο του προτεινόμενου σχεδίου δράσης της Επιτροπής εντός του τρέχοντος έτους.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Ερευνας και Ενέργειας (28.3.2007)

προς την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

σχετικά με την εφοδιαστική εμπορευμάτων στην Ευρώπη - κλειδί για τη βιώσιμη κινητικότητα
(2006/2228(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Satu Hassi

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  πιστεύει ότι η δράση σε επίπεδο ΕΈ πρέπει:

(α) να επικεντρωθεί σε μέτρα τα οποία εμπίπτουν σαφώς εντός του πεδίου αρμοδιότητας των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και δεν είναι θέματα για την εφαρμογή της επικουρικότητας ή κατά κύριο λόγο καθήκοντα των ιδίων των φορέων εκμετάλλευσης του τομέα,

(β) να δώσει προτεραιότητα στην υποστήριξη της εφοδιαστικής των εμπορευματικών μεταφορών, εφόσον αυτή βρίσκεται σε αντιστοιχία με την "Λευκή Βίβλο για την ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών έως το 2010" και την ενδιάμεση επισκόπησή της, και πιο συγκεκριμένα στη δημιουργία συστημάτων μεταφορών τα οποία να είναι περισσότερο βιώσιμα όσον αφορά τον οικονομικό τομέα, την ικανότητα τους να πληρούν τις κοινωνικές προδιαγραφές και τις συνέπειες τους στο περιβάλλον σε παγκόσμια και τοπική κλίμακα,

(γ) να καταστήσει την υλικοτεχνική υποστήριξη στα νέα κράτη μέλη καθώς και το υλικό και το λογισμικό των σιδηροδρομικών και πλωτών συνδέσεων με τις γειτονικές χώρες κεντρικό τμήμα μιας βιώσιμης ευρωπαϊκής πολιτικής για τις μεταφορές και την βιομηχανία,

(δ) να θεωρήσει την σταδιακή ενσωμάτωση του εξωτερικού κοινωνικού και περιβαλλοντικού κόστους στον τομέα των μεταφορών ως ευκαιρία για την ώθηση της εφοδιαστικής των εμπορευματικών μεταφορών, η οποία πρέπει να οδηγήσει στην καλύτερη χρήση των οδικών και σιδηροδρομικών υποδομών, όπως δείχνει το παράδειγμα της ορθής πρακτικής στην Ελβετία (φόρος επί των βαρέων φορτηγών οχημάτων αναλόγως της ισχύος τους - LSVA)

(ε) να επιστήσει την προσοχή στα μείζονα οφέλη από πλευράς οικονομικής αποδοτικότητας και προστασίας του περιβάλλοντος που θα επιτευχθούν με τη βελτίωση των διεργασιών υλικοτεχνικής υποστήριξης,

(στ) να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην εξασφάλιση μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας, την καλύτερη χρήση και την αύξηση του ποσοστού πληρότητας/χρήσης του υφιστάμενου στόλου των οχημάτων και της υφιστάμενης υποδομής, καθώς και στην εξασφάλιση μεγιστοποίησης του ρόλου και των δυνατοτήτων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στα προγράμματα της ΕΕ, όπως είναι το Marco Polo και η πρωτοβουλία για τις διατροπικές μονάδες φόρτωσης (ILU),

(ζ) να συνδυάσει τα παραδοσιακά συστήματα ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κλάδων του τομέα των μεταφορών σε κοινά πρότυπα, για να εξασφαλίζεται αύξηση της αποδοτικότητας της υλικοτεχνικής υποστήριξης,

(η) να επιστήσει την προσοχή στις συνέπειες που έχει για τις ΜΜΕ το κόστος πρόσβασης στα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών,

(θ) να επικεντρωθεί, υπό το πρίσμα ενός πυκνότερου δικτύου διατροπικών συνδέσεων και κόμβων, σε εκείνα τα εργαλεία υλικοτεχνικής υποστήριξης που συνεισφέρουν στην στροφή προς τις σιδηροδρομικές και πλωτές μεταφορές, μειώνοντας ούτως τόσο την εξάρτηση του τομέα των μεταφορών από το πετρέλαιο όσο και τον αντίκτυπο στο περιβάλλον.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Εφοδιαστική εμπορευμάτων στην Ευρώπη - κλειδί για τη βιώσιμη κινητικότητα

Αριθμός διαδικασίας

2006/2228(INI)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

TRAN

Γνωμοδότηση της
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE
28.9.2006

Ενισχυμένη συνεργασία - Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια

 

Συντάκτης(κτρια) γνωμοδότησης
  Ημερομηνία ορισμού

Satu Hassi
4.10.2006

Συντάκτης(κτρια) γνωμοδότησης που αντικαταστάθηκε/καν

 

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

26.2.2007

27.3.2007

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

27.3.2007

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

-:

0:

45

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Březina, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Silvia Ciornei, Den Dover, Lena Ek, Nicole Fontaine, Adam Gierek, András Gyürk, Fiona Hall, Rebecca Harms, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Eugenijus Maldeikis, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Andres Tarand, Britta Thomsen, Radu Ţîrle, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Νικόλαος Βακάλης, Alejo Vidal-Quadras

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Alexander Alvaro, Konstantin Dimitrov, Avril Doyle, Matthias Groote, Satu Hassi, Eija-Riitta Korhola, Lambert van Nistelrooij, Esko Seppänen, Hannes Swoboda

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

 

Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνον γλώσσα)

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Εφοδιαστική εμπορευμάτων στην Ευρώπη – κλειδί για τη βιώσιμη κινητικότητα

Αριθ. διαδικασίας

2006/2228(INI)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας
Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια της έγκρισης εκπόνησης

TRAN
28.9.2006

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)
Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE
28.9.2006

 

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει
  Ημερομηνία της απόφασης

ENVI
3.10.2006

 

 

 

 

Ενισχυμένη συνεργασία
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

 

 

 

 

 

Εισηγητής(ές)
  Ημερομηνία ορισμού

Inés Ayala Sender
5.9.2006

 

Εισηγητής(ές) που αντικαταστάθηκε(καν)

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

19.12.2006

07.5.2007

26.6.2007

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

12.7.2007

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+ :

- :

0 :

39

1

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Paolo Costa, Michael Cramer, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Mathieu Grosch, Stanisław Jałowiecki, Georg Jarzembowski, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Robert Navarro, Josu Ortuondo Larrea, Willi Piecyk, Luís Queiró, Reinhard Rack, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Silvia-Adriana Ţicău

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Zsolt László Becsey, Johannes Blokland, Philip Bradbourn, Anne E. Jensen, Rosa Miguélez Ramos, Salvatore Tatarella, Corien Wortmann-Kool

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Edite Estrela

Ημερομηνία κατάθεσης

20.7.2007

 

Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνον γλώσσα)