SPRÁVA o rovnosti žien a mužov v Európskej únii – 2007

20.7.2007 - (2007/2065(INI))

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
Spravodajkyňa: Piia-Noora Kauppi

Postup : 2007/2065(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0290/2007

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o rovnosti žien a mužov v Európskej únii – 2007

(2007/2065(INI))

Európsky parlament,

–    so zreteľom na články 2, 3 ods. 2 a 141 Zmluvy o ES,

–    so zreteľom na správu Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o rovnosti žien a mužov – 2007 (Správa Komisie o rovnosti) (KOM(2007)0049),

–   so zreteľom na rámcovú stratégiu Spoločenstva v oblasti rodovej rovnosti (2001 – 2005) (KOM(2000)0335) a výročnú správu Komisie za roky 2000, 2001, 2002, 2004, 2005 a 2006 (KOM(2001)0179, KOM(2002)0258, KOM(2003)0098, KOM(2004)0115, KOM(2005)0044 a KOM(2006)0071,

–   so zreteľom na Európsky pakt pre rodovú rovnosť, ktorý Európska rada prijala v marci 2006,

–   so zreteľom na spoločné vyhlásenie prijaté 4. februára 2005 ministrami členských štátov EÚ zodpovednými za politiky zamerané na rodovú rovnosť,

–   so zreteľom na Plán uplatňovania rovnosti žien a mužov 2006 – 2010 (KOM (2006)0092),

–   so zreteľom na Poradný výbor pre rovnosť príležitostí žien a mužov a jeho stanovisko k rozdielom v odmeňovaní práce žien a mužov, prijaté 22. marca 2007,

–   so zreteľom na rámec aktivít pre rodovú rovnosť prijatý európskymi sociálnymi partnermi 22. marca 2005,

–   so zreteľom na článok 23 Charty základných práv Európskej únie[1]

–    so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

–    so zreteľom na správu Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť a na stanoviská Výboru pre regionálny rozvoj, Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a Výboru pre kultúru a vzdelávanie (A6–0290/2007),

A. keďže Komisia a členské štáty nedávno znovu potvrdili svoj záväzok v prospech rodovej rovnosti, najmä prostredníctvom hore uvedeného Plánu uplatňovania rovnosti žien a mužov a prostredníctvom Európskeho paktu pre rodovú rovnosť,

B.   keďže demografický problém, ktorému Európa čelí, obsahuje jasný rodový rozmer a keďže politiky zamerané na rodovú rovnosť sú pre riešenie tohto problému rozhodujúcim prostriedkom,

C.  keďže zohľadňovanie zásad rodovej rovnosti v praxi znamená vyhodnocovanie toho, ako politické, administratívne a sociálne opatrenia vplývajú na život a situáciu tak žien, ako aj mužov, a podľa potreby preberanie zodpovednosti za ich prehodnotenie s úmyslom podporovať rodovú rovnosť,

D.  keďže pre podporu prístupu žien na trh práce, návratu naň a zotrvania na ňom je rozhodujúce, aby si ženy a muži mohli zosúladiť pracovný, rodinný a súkromný život, keďže zodpovednosť za deti sa delí spoločne medzi rodičov bez ohľadu na pohlavie,

E.   keďže rodová segregácia vo vzdelávaní, trvanie na rodových stereotypoch pri voľbe študijného zamerania a diskriminácia voči dievčatám a mladým ženám vo vzdelaní sú naďalej rozšírené a majú negatívne dôsledky pri dosahovaní porovnateľného postavenia žien v istých odvetviach trhu práce, najmä v odvetviach spojených s najmodernejšími technológiami, vedou, výskumom a strojárstvom,

F.   keďže na svojom zasadnutí v marci roku 2006 Európska rada opäť uznala, že politiky rovnosti mužov a žien sú zásadným nástrojom hospodárskeho rastu,

G.  keďže presadzovanie rodovej rovnosti sa špecifikuje ako kľúčová požiadavka lisabonskej agendy a keďže presadzovanie rodovej rovnosti je stále nedostatočné a často chýbajú aj národné akčné plány pre zamestnanosť a zaradenie do spoločnosti,

H.  keďže správa Komisie o rovnosti vyzdvihuje pozitívne výsledky v mierach zamestnanosti žien, podľa ktorých na šiestich z ôsmich miliónov nových pracovných miest vytvorených v EÚ od roku 2000 pôsobia ženy, ale zároveň uvádza, že v miere zamestnanosti medzi jednotlivými vekovými skupinami, ako aj povolaniami, sú značné rozdiely a miera zamestnanosti žien sa zvýšila najmä v tých odvetviach, v ktorých ženy už tvorili väčšinu, pričom je poľutovaniahodné, že väčšinu nových pracovných miest pre ženy tvorí zamestnanie na čiastočný úväzok a niektoré z nich sú nebezpečné a nechránené pracovné miesta, ktoré sú slabo platené s pomaly rastúcimi zárobkami,

I.    keďže zo správy Komisie o zamestnanosti v Európe 2006 vyplýva, že 32,3 % žien zamestnaných v EÚ sú zamestnané na čiastočný úväzok v porovnaní s iba 7,4 % mužov,

J.    keďže od predošlej správy nedošlo k žiadnej významnej zmene v rozdiele v platovom ohodnotení medzi mužmi a ženami (priemerný rozdiel v rámci EÚ je 15 % a v niektorých európskych krajinách až 30 %), čo jasne poukazuje na skutočnosť, že sa nezaznamenal žiaden skutočný pokrok v presadzovaní zásady rovnakej odmeny za prácu rovnakej hodnoty, ktorú pred tridsiatimi rokmi zaviedla smernica Rady č. 75/117/EHS z 10. februára 1975 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa uplatňovania zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy[2]; keďže rozdelenie bohatstva medzi mužmi a ženami v EÚ je tiež nespravodlivé,

K.  keďže prieskum Eurobarometra v roku 2003 ukázal, že hlavné faktory, ktoré bránia otcom prevziať na seba viac zodpovednosti v rodine a domácnosti, nie sú iba finančného charakteru, ale týkajú sa aj obáv z negatívnych dôsledkov na postup v kariére,

L.   keďže podiel dlhodobo nezamestnaných je vyšší v prípade žien a starostlivosť o deti vo veku 5 a menej rokov je spojená s vyššou mierou nezamestnanosti v porovnaní s bezdetnými ženami,

M.  keďže je potrebný primeraný prístup k službám v oblasti starostlivosti o deti, staršie a iné nezaopatrené osoby s cieľom umožniť plnú a rovnakú účasť mužov a žien na trhu práce,

N.  keďže členské štáty, ktoré prijali politiky na zosúladenie pracovného a rodinného života žien i mužov, zaznamenávajú vyššiu pôrodnosť, vyššie percento žien na trhu práce a vyššiu zamestnanosť,

O.  keďže sociálni partneri zohrávajú pri vymedzovaní činností v oblasti rodovej rovnosti na európskej, vnútroštátnej, regionálnej úrovni a na odvetvovej a podnikovej úrovni významnú úlohu a keďže úspešnosť politík na zosúladenie pracovného a súkromného života vyžaduje partnerstvo medzi zamestnávateľmi, odborovými organizáciami, zamestnancami a verejnými orgánmi,

P.   keďže osvedčené postupy dokazujú, že zmierovacie opatrenia na mikroekonomickej úrovni vedú k nižšej fluktuácii a nižšiemu absentérstvu, vyššiemu pracovnému nasadeniu a produktivite a k vyššej výkonnosti a motivácii pracovníkov,

Q.  keďže článok 16 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde uvádza, že členské štáty a Komisia majú zabezpečiť, aby sa v priebehu rôznych etáp využívania týchto fondov podporovala rovnosť mužov a žien a začlenenie hľadiska rodovej rovnosti,

1.   víta úsilie Komisie posilniť svoje opatrenia zamerané na podporu rovnosti medzi ženami a mužmi;

2.   víta správu Komisie o rovnosti, ktorá sa zameriava na otázky spojené so zamestnanosťou, ako napríklad rodové rozdiely v odmeňovaní, smernice o zosúladení pracovného a rodinného života a o rovnakom zaobchádzaní, pretože hospodárska nezávislosť žien je jednou z priorít Plánu uplatňovania rovnosti žien a mužov;

3.   víta kultúru rovnosti v EÚ vrátane Plánu uplatňovania rovnosti žien a mužov Komisie a Európskeho paktu pre rodovú rovnosť Rady a vyzýva na ich realizáciu v praxi prostredníctvom konkrétnych opatrení a vyčlenením finančných zdrojov;

4.   zdôrazňuje, že lepšie zohľadňovanie rodovej rovnosti vo všetkých politických oblastiach vyžaduje ďalšie úsilie a opatrenia na prekonanie zastaraných vzorov rozhodovania a postupovania, najmä v oblasti správy;

5.   pripomína, že zohľadňovanie rodovej rovnosti na úrovni EÚ sa uplatňuje ako dvojaká stratégia, ktorá na jednej strane zabezpečuje, aby bolo rovnaké postavenie mužov a žien zohľadnené vo všetkých politických oblastiach a vo všetkých oblastiach rozhodovania a na druhej strane prostredníctvom konkrétne zameraných opatrení vedie k odstraňovaniu znevýhodňovania žien;

6.   vyzýva Komisiu, aby popri prístupe uplatňovania rodovej rovnosti navrhla rad konkrétnych opatrení vrátane kampaní na zvyšovanie informovanosti, výmeny osvedčených postupov, dialógu s občanmi a iniciatív verejno-súkromného partnerstva;

7.   oceňuje potenciál sociálnej kohéznej politiky na podporu rovnosti;

8.   trvá na potrebe jasného a trvalého prepojenia medzi výročnými správami o rovnosti a prioritami určenými v pláne uplatňovania rovnosti s cieľom presadzovať účinný cyklus plánovania, monitorovania a hodnotenia politík rodovej rovnosti; povzbudzuje Komisiu, aby sa usilovala o tento cyklus;

9.   pripomína svoju požiadavku uvedenú v uznesení o rovnosti medzi ženami a mužmi v Európskej únii z 2. februára 2006[3], aby Komisia monitorovala, či členské štáty dodržiavajú acquis communitaire v oblasti rovnosti medzi ženami a mužmi vo všetkých politikách, najmä v politikách zamestnanosti, ale aj tých, ktoré sa týkajú prístupu k tovaru a službám a ich poskytovania; preto vyzýva Komisiu, aby vypracovala štúdiu o tom, ako členské štáty vykonávajú právne predpisy Spoločenstva v oblasti rovnosti, a aby prijala náležité opatrenia v prípade, že sa tieto predpisy netransponovali alebo boli porušené;

10. vyzýva členské štáty, aby podporili Komisiu v kontrole uplatňovania vnútroštátnych opatrení s cieľom prehodnotiť účinnosť politík a dodržiavanie zásady rovnosti, najmä s ohľadom na zákonné nároky, dôchodkové systémy a systémy sociálneho zabezpečenia;

11. vyzýva členské štáty, aby presadzovali osobitné opatrenia na boj proti nerovnostiam medzi ženami a mužmi spôsobenými prerušením práce najmä v dôsledku materskej dovolenky alebo dovolenky z dôvodu starostlivosti o nezaopatrené osoby a na zníženie jeho negatívnych účinkov na kariéru, plat a nárok na dôchodok, a aby sa snažili o dosiahnutie stavu, v ktorom platy a dôchodky budú nezávislé od pohlavia; vyzýva Komisiu, aby našla primerané prostriedky na boj proti rodovej segregácii na pracovnom trhu a uľahčila ženám ich vstup do netradičných odvetví;

12. vyzýva Komisiu, aby pripravila rodovú analýzu a úvahu o vplyve dôchodkových reforiem na život žien v EÚ s cieľom uplatňovania individuálneho prístupu k dôchodkovým právam, systému sociálneho zabezpečenia a tiež k daňovému systému;

13. víta konzultačný postup so sociálnymi partnermi, ktorý zaviedla Komisia s cieľom zlepšiť tak legislatívny, ako aj nelegislatívny rámec pre zosúladenie pracovného, rodinného a súkromného života; povzbudzuje Komisiu, aby bezodkladne pristúpila k druhej etape konzultácií;

14. vyzýva Komisiu, aby zhromažďovala a šírila osvedčené postupy so zreteľom na politiky zamerané na pracovné prostredie, ktoré umožňujú dosiahnuť účinnú rovnováhu medzi prácou a súkromným životom a so zreteľom na opatrenia podporujúce väčšie zapojenie mužov v rodinnom živote; vyzýva členské štáty a sociálnych partnerov, aby prijali potrebné opatrenia, ktoré by im umožnili čiastočne zabrániť a čiastočne zasiahnuť pri riešení problému sexuálneho a morálneho obťažovania na pracovisku; nástojí na potrebe podpory profesionálnej kariéry žien; nalieha na Komisiu a členské štáty, aby prijali skutočné opatrenia na zníženie rozdielov v odmeňovaní mužov a žien a podporu rodičovskej dovolenky pre mužov, ako aj otcovskej dovolenky;

15. poznamenáva, že zosúladenie pracovného, súkromného a rodinného života je dôležitou otázkou a jedným z kľúčových faktorov pre zvyšovanie zamestnanosti a riešenie problému starnutia obyvateľstva; poukazuje na to, že všetky politiky v tejto oblasti sa musia zakladať na zásade voľného osobného výberu a prispôsobiť sa rôznym obdobiam života;

16. vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia vynechala možnosť konzultácie so sociálnymi partnermi pri príprave Zelenej knihy o modernizácii pracovného práva;

17. konštatuje, že globalizácia je pozitívnou silou, ktorá dáva ženám na celom svete impulz na uplatnenie svojho potenciálu, najmä zlepšeným prístupom k vzdelávaniu a zdravotníctvu; konštatuje však, že liberalizácia vytvára vzájomne si odporujúce a súbežné trendy, ktoré na jednej strane účinne podporujú formalizovanie pracovných vzťahov v mnohých oblastiach, ale na druhej strane rozširujú tieňové hospodárstvo s novými formami pracovného vzťahu a príjmu pre ženy ako je práca v domácom prostredí, subdodávateľstvo a mikropodniky;

18. poznamenáva, že jedným z účinkov zvýšenej globalizácie je feminizácia chudoby a že dôkladným výskumom by sa mal zistiť celkový vplyv globalizácie na možnosť žien zarobiť si na živobytie;

19. vyzýva Komisiu, aby pri všetkých budúcich obchodných dohodách, napríklad v rámci WTO, zaručila, že dohody budú vždy preskúmané z hľadiska rodovej problematiky;

20. vyzýva Komisiu, aby sa osobitne zamerala na prekážky, ktoré bránia ženám v prístupe k vysokým pracovným pozíciám, s cieľom zhodnotiť štrukturálny rozmer tohto javu; z tohto dôvodu víta opatrenia na podporu vstupu žien na trh práce za rovnakých podmienok ako v prípade mužov a na propagáciu podnikania žien; trvá na dôležitosti odstránenia existujúcich predsudkov a rodovej diskriminácie týkajúcich sa konkurencieschopnosti a zamestnateľnosti žien, a to najmä na vysokých pozíciách;

21. zdôrazňuje nevyhnutnosť riešiť hlavný demokratický deficit týkajúci sa nedostatočného zastúpenia žien v politickom rozhodovacom procese a vyzýva členské štáty, aby preskúmali situácie, ktoré bránia účasti žien v politike a vo vyššom manažmente verejnej správy na všetkých úrovniach a aby prijali opatrenia na zabránenie takýmto situáciám;

22. žiada, aby sa osobitná pozornosť venovala situácii žien patriacich k etnickým menšinám a prisťahovalkyniam, pretože ich marginalizáciu zvyšuje viacstranná diskriminácia tak zvonku, ako aj z vnútra ich vlastných komunít; odporúča prijatie vnútroštátnych integrovaných akčných plánov s cieľom efektívne riešiť viacstrannú diskrimináciu najmä v prípade, že v konkrétnom členskom štáte sa problematikou diskriminácie zaoberajú viaceré orgány;

23. poukazuje na to, že je dôležité zabezpečiť, aby si prisťahovalci prichádzajúci na územie EÚ uvedomovali hodnoty a existujúce právne predpisy a sociálne dohovory týkajúce sa rodovej rovnosti v spoločnosti hostiteľských krajín, aby sa predišlo prípadom diskriminácie v dôsledku nedostatočného kultúrneho povedomia;

24. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby posilnili výmenu osvedčených postupov v oblasti nediskriminácie na trhu práce a aby tým zvýšili dynamiku medzi rovnosťou a výkonnosťou so zreteľom na národné špecifiká;

25. vyzýva členské štáty, aby v rámci stratégie sociálneho začlenenia EÚ vyvinuli špecifické ciele v oblasti rodovej rovnosti na boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu vrátane súboru politických opatrení na podporu netradičných rodín a rodín s jedným rodičom a špecifických opatrení na podporu skupín žien, ktoré čelia vysokému riziku chudoby a sociálneho vylúčenia ako sú prisťahovalkyne, utečenkyne, príslušníčky etnických menšín staršie a telesne postihnuté ženy;

26. vyzýva Komisiu, aby spolupracovala s členskými štátmi pri zhromažďovaní dôležitých údajov a aby presadila prijatie opatrení, ktoré by mohli zabrániť obchodovaniu s ľuďmi na účely sexuálneho zneužívania a nútenej práce;

27. vyzýva Komisiu, aby sa zamerala na prostriedky a mechanizmy, ktoré zabránia zneužívaniu migrujúcich pracovníkov vrátane uznania a vymáhania základných ľudských práv nelegálnych prisťahovalcov namiesto spoliehania sa na represívne opatrenia;

28. nalieha na členské štáty, aby rozložili náklady na príspevky na materskú a rodičovskú dovolenku, a tým zabezpečili, že ženy už nebudú predstavovať finančne nákladnejšiu pracovnú silu než muži;

29. vyzýva členské štáty, aby v spojení so sociálnymi partnermi bojovali proti diskriminácii tehotných žien na trhu práce a aby podnikli všetky potrebné kroky na zabezpečenie vysokej úrovne ochrany matiek; vyzýva Komisiu, aby poskytla podrobnejšie vyhodnotenie súladu s právom Spoločenstva v tejto oblasti a stanovila, či je potrebné jeho preskúmanie;

30. so znepokojením poznamenáva, že napriek všetkému dosiahnutému pokroku aj naďalej hrozí ženám, a najmä starším ženám a slobodným matkám, riziko sociálneho vylúčenia a chudoby;

31. vyzýva členské štáty a sociálnych partnerov, aby ich cieľom bolo umožniť všetkým ženám, ktoré hľadajú prácu na plný úväzok, aby im bola ponúknutá táto práca namiesto zamestnaní na čiastočný úväzok, ktoré sú často nechránené a nebezpečné;

32. víta snahy Komisie dať nové podnety k dosiahnutiu cieľov, na ktorých sa zhodla Európska rada v roku 2002 v Barcelone, k odstráneniu prekážok brániacich rovnej účasti žien a mužov na trhu práce a k tomu, aby do roku 2010 bola pre 90 % detí vo veku od troch rokov do nástupu do povinnej školskej dochádzky a minimálne 33 % detí do troch rokov zabezpečená starostlivosť, a to predovšetkým zo štrukturálnych fondov; povzbudzuje Komisiu k tomu, aby podľa plánu v roku 2008 predložila oznámenie, ktoré načrtne ďalšie kroky, ktoré treba v záujme dosiahnutia týchto cieľov podniknúť na všetkých úrovniach; konštatuje, že cieľom by malo byť zabezpečenie práva na kvalitnú starostlivosť, ktoré zahŕňa prvok vzdelania pre všetky deti;

33. domnieva sa, že členské štáty sú zodpovedné za to, aby zabezpečili prístup k vysokokvalitnej starostlivosti a liečbe pre každého, kto potrebuje geriatrickú starostlivosť alebo starostlivosť na základe ochorenia alebo zdravotného postihnutia;

34. trvá na potrebe zamerať sa na politiky boja proti rodovým stereotypom vo vzdelávaní od raného veku, odstrániť tieto stereotypy z učebných osnov a učebníc, zabezpečiť školenia pre učiteľov a študentov s cieľom zvýšiť ich informovanosť a vyvolať u chlapcov a dievčat záujem o netradičné spôsoby vzdelávania;

35. vyzýva Komisiu, aby vzhľadom na sociálnu zodpovednosť médií, rozvíjala s nimi dialóg a podporila ich v presadzovaní rodovej rovnosti a v tom, aby sa vyhýbali stereotypnému zobrazovaniu žien a mužov;

36. odporúča vypracovať opatrenia s celoeurópskou platnosťou na zvýšenie povedomia o nulovej tolerancii sexuálne motivovaných urážok a ponižujúcich zobrazení žien v médiách a komerčných komunikačných prostriedkoch;

37. odporúča, aby sa vo vzdelávaní vo vyššej miere zohľadňovali rôzne individuálne potreby rozvoja dievčat a chlapcov a aby sa pritom zamedzovalo stereotypom;

38. domnieva sa, že trh práce vo väčšine krajín EÚ náležite neodráža vyššiu priemernú úroveň vzdelania a lepšie akademické výsledky žien;

39. odporúča zasadiť sa o to, aby vzdelávacie inštitúcie podporovali vedomostné a praktické kritériá a umožnili tak dosiahnuť slobodu, osobnú samostatnosť, ako aj rovnosť v záujme sociálneho začlenenia; domnieva sa tiež, že takzvané kľúčové zručnosti, ako je podnikateľský duch a vedecký a technologický prístup, by sa mali posilňovať, a to najmä v prípade žien;

40. zdôrazňuje potrebu vzdelávacích opatrení počas rodičovskej dovolenky s cieľom vyrovnať sa so zmenenými nárokmi zamestnania;

41. upozorňuje, že je dôležité mať zodpovedajúce porovnávacie štatistiky a v tejto súvislosti odsudzuje prehliadanie určitých skupín osôb v európskych štatistikách, napríklad partnerov pracujúcich na rodinných farmách; vyzýva EUROSTAT, aby zahrnul túto kategóriu osôb do svojich štatistík;

42. zdôrazňuje, že ženy v poľnohospodárstve vykonávajú ako pomáhajúci členovia rodiny často veľkú časť práce; domnieva sa, že túto prácu treba primeraným spôsobom zohľadniť v politike týkajúcej sa vidieckeho rozvoja;

43. upozorňuje na veľký počet partnerov (prevažne žien) pracujúcich na rodinných farmách, ktorých právne postavenie je v mnohých členských štátoch neprimerané, čo môže viesť k určitým finančným a právnym problémom pokiaľ ide o prístup k materskej dovolenke a pracovnej neschopnosti, akumulácií nárokov na dôchodok a prístupu k sociálnemu zabezpečeniu, ako aj v prípade rozvodu;

44. trvá na potrebe zlepšiť právne postavenie žien pracujúcich v poľnohospodárstve, tak vo vzťahu k sociálnemu zabezpečeniu, ku ktorému by mali mať všetky priamy prístup, ako aj vo vzťahu k úlohe žien v rámci poľnohospodárskych podnikov, s osobitným dôrazom na spoluvlastníctvo rodinných podnikov, ich prístupu k úverom a k poskytovaniu záruk ženám v oblasti dedičského práva;

45. zdôrazňuje, že Európsky sociálny fond by mal podporovať konkrétne opatrenia na zlepšenie prístupu žien na pracovný trh a ich podielu na ňom, ako aj uplatňovania rodovej rovnosti; domnieva sa, že regionálne fondy by mali obsahovať rozpočtový riadok pre pohlavia (rodový rozpočet) na financovanie aktivít zameraných na podporu rodovej rovnosti a štúdií vplyvu politík týkajúcich sa situácie žien;

46. pripomína, že do stratégií regionálneho rozvoja treba zapracovať nové prístupy a inovatívne nástroje, a zdôrazňuje, že pre vedúcich pracovníkov na regionálnej a miestnej úrovni treba zabezpečiť školenia o metodike a nástrojoch uplatňovania rodovej rovnosti; vyzýva Komisiu, aby ďalej rozvíjala svoje usmernenia týkajúce sa uplatňovania rodovej rovnosti pre správne orgány na účely v oblasti štrukturálnych fondov;

47. žiada Komisiu, aby do budúcich výročných správ o rovnosti žien a mužov začlenila údaje a štatistiky z pristupujúcich a kandidátskych krajín;

48. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam členských štátov.

  • [1]  Ú. v. ES C 364, 18. 12. 2000, s. 1.
  • [2]  Ú. v. ES L 45, 19. 2. 1975, s. 19.
  • [3]  Ú. v. EÚ C 288 E, 25. 11. 2006, s. 73.

STANOVISKO Výboru pre regionálny rozvoj (2.7.2007)

pre Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť

o rovnosti žien a mužov v Európskej únii – 2007
(2007/2065(INI))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Zita Gurmai

NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A.  keďže článok 16 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2007, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde uvádza, že členské štáty a Komisia zabezpečia, aby sa v priebehu rôznych etáp vykonávania intervencie fondov podporovala rovnosť mužov a žien a začlenenie hľadiska rodovej rovnosti,

B.  keďže zohľadňovanie zásad rodovej rovnosti v praxi znamená vyhodnocovanie toho, ako politické, administratívne a sociálne opatrenia vplývajú na život a situáciu tak žien, ako aj mužov, a podľa potreby preberanie zodpovednosti za ich prehodnotenie s úmyslom podporovať rodovú rovnosť,

1.  zdôrazňuje, že na lepšie zohľadňovanie rodovej rovnosti vo všetkých politických oblastiach sa vyžaduje ďalšie úsilie a odbúravanie zastaraných vzorov rozhodovania a postupovania, najmä v oblasti správy;

2.  pripomína, že zohľadňovanie rodovej rovnosti na úrovni Európskej únie sa vníma ako dvojaká stratégia, ktorá na jednej strane zabezpečuje, aby bolo rovnaké postavenie mužov a žien zohľadnené vo všetkých politických oblastiach a vo všetkých rozhodnutiach, a zároveň na druhej strane prostredníctvom konkrétne zameraných opatrení vedie k odstraňovaniu znevýhodňovania žien;

3.  kladie dôraz na to, že Európsky sociálny fond by mal podporovať konkrétne opatrenia na zlepšenie prístupu žien na pracovný trh a ich podielu na ňom, ako aj uplatňovania rodovej rovnosti; domnieva sa, že regionálne fondy by mali obsahovať rozpočtový riadok pre pohlavia (rodový rozpočet) na financovanie aktivít zameraných na podporu rodovej rovnosti a štúdií vplyvu politík na situáciu žien;

4.  pripomína, že do stratégií regionálneho rozvoja treba zapracovať nové prístupy a inovatívne nástroje, a zdôrazňuje, že pre vedúcich pracovníkov na regionálnej úrovni treba zabezpečiť školenia o metodike a nástrojoch uplatňovania rodovej rovnosti; vyzýva Komisiu, aby ďalej rozvíjala svoje usmernenia týkajúce sa uplatňovania rodovej rovnosti pre správne orgány, ktoré vydávajú pokyny ohľadom rodovej rovnosti v oblasti štrukturálnych fondov;

5.  poukazuje na to, že osobitnú pozornosť treba venovať pomoci slabším skupinám, predovšetkým ženám vo vidieckych oblastiach, aby sa maximalizoval dlhodobý účinok pôsobenia štrukturálnych fondov;

6.  zdôrazňuje, že sa musí zabezpečiť zber pravidelných, komplexných a regionálnych štatistických údajov rozdelených podľa pohlavia (ktoré v súčasnosti chýbajú) s cieľom zistiť skutočný stav a rozdiely v živote žien v rozličných regiónoch;

7.  vyzýva Komisiu, aby popri prístupe uplatňovania rodovej rovnosti navrhla rad konkrétnych opatrení vrátane kampaní na zvyšovanie informovanosti, výmeny najlepších skúsenosti, dialógu s občanmi a iniciatív verejno-súkromného partnerstva.

POSTUP

Názov

Rovnosť žien a mužov v Európskej únii – 2007

Číslo postupu

2007/2065(INI)

Gestorský výbor

FEMM

Výbor, ktorý predložil stanovisko
  dátum oznámenia na schôdzi

REGI
26.4.2007

Rozšírená spolupráca – dátum oznámenia na schôdzi

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko
  dátum menovania

Zita Gurmai
20.3.2007

Predchádzajúci spravodajca

 

Prerokovanie vo výbore

7.6.2007

 

 

 

 

Dátum prijatia

26.6.2007

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

37

3

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Alfonso Andria, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Jana Bobošíková, Bernadette Bourzai, Wolfgang Bulfon, Antonio De Blasio, Bairbre de Brún, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Eugenijus Gentvilas, Marian Harkin, Filiz Husmenova, Gisela Kallenbach, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Miloš Koterec, Constanze Angela Krehl, Jamila Madeira, Mario Mantovani, Yiannakis Matsis, Miroslav Mikolášik, Lambert van Nistelrooij, Maria Petre, Markus Pieper, Elisabeth Schroedter, Grażyna Staniszewska, Catherine Stihler, Margie Sudre, Kyriacos Triantaphyllides, Oldřich Vlasák, Vladimír Železný

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jan Březina, Brigitte Douay, Den Dover, Ovidiu Victor Ganţ, Zita Pleštinská, Toomas Savi, László Surján, Nikolaos Vakalis

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

 

Poznámky (údaje, ktoré sú k dispozícii iba v jednej jazykovej verzii)

...

STANOVISKO Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (5.6.2007)

pre Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť

k rovnosti žien a mužov v Európskej únii v roku 2007
(2007/2065(INI))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Ilda Figueiredo

NÁVRHY

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vyzýva Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  považuje za rozhodujúce uznať dôležitú úlohu žien v poľnohospodárstve jednotlivých členských štátov EÚ tak v prvovýrobe, ako aj pri diverzifikácii ekonomických činností vo vidieckych podnikoch; upozorňuje na (vypustenie) chudobu a izoláciu žien v niektorých vidieckych oblastiach a trvá na potrebe účinných opatrení, ktoré ženám zabezpečia rovnosť príležitostí, čo musí byť zároveň ťažiskovým cieľom všetkých nástrojov Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) a ďalších relevantných politík Spoločenstva;

2.  nazdáva sa, že v záujme podpory rovnosti medzi mužmi a ženami treba v plnej miere využívať všetky možnosti, ktoré ponúka politika pre rozvoj vidieka a kohézna politika, vrátane programov spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov a zabezpečiť, že ženy vo vidieckych oblastiach budú mať pri prideľovaní podpôr rovnoprávne zastúpenie;

3.  zdôrazňuje, že ženy v poľnohospodárstve vykonávajú ako pomáhajúci členovia rodiny často veľkú časť práce; túto spoluprácu treba primeraným spôsobom zohľadniť v štatistikách o zamestnanosti vo vidieckych oblastiach a v politike týkajúcej sa vidieckeho rozvoja; členské štáty by sa mali usilovať o to, aby mali tieto ženy prístup k systémom starobného poistenia;

4.  zdôrazňuje, že napriek tomu, že odstránenie rozdielov a podpora rovnakých príležitostí sú považované za základné ciele vykonávacích nariadení štrukturálnych fondov, v praxi sa ženy pracujúce v poľnohospodárstve podieľajú na určovaní a využívaní možností, ktorých sa im dostáva, len v minimálnej miere; preto žiada Komisiu, aby sa postarala o to, aby sa pri postupoch schvaľovania príslušných projektov venovala primeraná pozornosť posilneniu úlohy žien pracujúcich v poľnohospodárstve a umožneniu aktívnej účasti združení a zväzov vidieckych žien, ako aj iných organizácií, ktorých členkami sú ženy z vidieka, na navrhovaní týchto programov a hodnotiacich kritérií, ktoré sa uplatnia v rámci jednotlivých výberových konaní;

5.  víta iniciatívu Komisie týkajúcu začleniť do nariadenia (ES) č 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) osobitný článok o rovnosti mužov a žien a o odstránení diskriminácie(článok 8); je však toho názoru, že treba zabezpečiť integráciu politiky rodovej rovnosti a monitorovanie jej výsledkov vo všetkých právnych predpisoch, ktoré sú významné z hľadiska poľnohospodárstva; pripomína, že Európsky parlament vo svojom uznesení z 3. júla 2003 o ženách vo vidieckych regiónoch Európskej únie, so zreteľom na čiastkovú revíziu spoločnej poľnohospodárskej politiky[1], navrhol, aby sa v rámci GR AGRI (Generálneho riaditeľstva pre poľnohospodárstvo) zriadilo oddelenie zodpovedné za začlenenie rodového hľadiska (gender mainstreaming) do všetkých príslušných právnych predpisov a opatrení;

6.  trvá na potrebe zlepšiť právne postavenie žien pracujúcich v poľnohospodárstve, či už vo vzťahu k sociálnemu zabezpečeniu, ku ktorému by mali mať ženy priamy prístup, alebo vo vzťahu k úlohe žien v rámci poľnohospodárskych podnikov, s osobitným dôrazom na spoluvlastníctvo rodinných podnikov, ich prístupu k úverom a k poskytovaniu záruk ženám v oblasti dedičského práva;

7.  poukazuje v tejto súvislosti na svoje uznesenie z 8. januára 1997 o situácii partnerov pomáhajúcich samostatne zárobkovo činným osobám (A4-0005/97), v ktorom žiadal zlepšenie situácie manželov pracujúcich v jednom podniku v poľnohospodárstve sprísnením smernice Rady 86/613/EHS z 11. decembra 1986 o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vykonávajúcimi činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby, vrátane činnosti v poľnohospodárstve, ako aj o ochrane samostatne zárobkovo činných žien v období tehotenstva a o ochrane materstva tým, že sa vytvorí právny status pre manželov pracujúcich v jednom podniku, ktorý by navyše zahŕňal povinnosť registrácie pre manželov pracujúcich v jednom podniku, aby už naďalej nevykonávali neviditeľnú prácu, ale aby sa stali členmi systému sociálneho zabezpečenia a aby si v prípade choroby, invalidity alebo nehody, ako aj na dôchodku mohli uplatniť nárok na poistné plnenie;

8.  upozorňuje na to, že ženy pracujú v rodinnom poľnohospodárskom podniku často ako „spolupracujúce partnerky”, čo môže spôsobiť špecifické finančné a právne problémy v prípade rozvodu, prístupu k sociálnemu zabezpečeniu, práceneschopnosti alebo materskej dovolenky a pri nadobúdaní práv na dôchodok;

9.  považuje za rozhodujúce zlepšiť kvalitu života žien žijúcich vo vidieckych oblastiach tým, že sa zjednoduší ich prístup k vzdelaniu, odbornej príprave a k celoživotnému vzdelávaniu, k novým mediálnym infraštruktúram, ako aj k účinným a primeraným službám v zdravotníckych zariadeniach v ich blízkom okolí, ako aj k infraštruktúram a zariadeniam pre deti a rodiny, najmä k detským jasliam, materským škôlkam, školám, kultúrnym strediskám a nákupným zariadeniam v ich blízkom okolí;

10. zdôrazňuje, že je dôležité, aby boli ženy zastúpené v záujmových organizáciách združujúcich poľnohospodárov a aby sa podporoval rozvoj sietí ženských organizácií a viditeľnosť žien v miestnych skupinách zapojených do výkonu poľnohospodárskych programov a vyvíjania rôznych činností zameraných na rozvoj vidieka;

11. zdôrazňuje, že predpokladom zlepšenia rovnosti príležitostí žien vo vidieckych oblastiach je väčšia podpora ich úlohy tak v rámci poľnohospodárskej činnosti, ako aj v iných oblastiach hospodárskej činnosti, pričom treba zachovať aj multifunkčný charakter poľnohospodárstva;

12. považuje za nevyhnutné rozšíriť informácie o ženách z vidieckych oblastí podporou štúdií o situácii týchto žien a o účinkoch politiky rodovej rovnosti vo vidieckom rozvoji, ako aj podporou organizovania zasadaní a kongresov na európskej úrovni s cieľom vzdelávať a informovať ženy z týchto oblastí, pričom sa tieto podujatia zameriavajú hlavne na podporu zamestnanosti a samostatnosti a okrem toho umožňujú výmenu kritérií v súvislosti so zasadaniami v medzinárodných organizáciách, ktoré sa zaoberajú problémom vidieckych žien;

13. považuje za nevyhnutné, aby boli ženy zastúpené v poľnohospodárskych družstvách tak na vnútroštátnej úrovni, ako aj na úrovni Spoločenstva a aby sa ich status primeraným spôsobom upravil; okrem toho je presvedčený, že týmto spôsobom sa podporí zohľadnenie hľadiska rodovej rovnosti pri prideľovaní miest a pri koncepcii politík;

14. víta v tejto súvislosti projekty ESF/EQUAL, ktoré v súčasnosti prebiehajú v niektorých členských štátoch a ktoré sa pokúšajú zohľadniť problémy „spolupracujúcich partneriek” a očakáva, že budú oznámené výsledky týchto projektov;

15. berie na vedomie, že v poľnohospodárskej štatistike existujú veľké nedostatky z hľadiska rozlišovania medzi mužmi a ženami a vyzýva Komisiu, aby túto situáciu zmenila a aby zabezpečila odstránenie diskriminácie pri zbere údajov tým, že ženy pracujúce v poľnohospodárstve sa nebudú uvádzať v rubrike „ženy v domácnosti”;

16. vyzdvihuje potrebu lepšieho ohodnotenia práce žien, ktoré nie sú rodinnými príslušníkmi a najmä prácu imigrantiek pracujúcich na poliach, keďže práve tieto skupiny najviac pociťujú ťažkosti, ktorým sú ženy v poľnohospodárstve vystavené;

17. vyjadruje poľutovanie okrem iného nad tým, že oficiálne štatistiky často vôbec neodrážajú činnosti „spolupracujúcich partneriek” a vyzýva Komisiu a EUROSTAT, aby vo svojich analýzach zohľadnili túto významnú skupinu;

POSTUP

Názov

Rovnosť žien a mužov v Európskej únii v roku 2007

Číslo postupu

2007/2065(INI)]

Gestorský výbor

FEMM

Výbor požiadaný o stanovisko
  dátum oznámenia na schôdzi

AGRI
26.4.2007

Rozšírená spolupráca – dátum oznámenia na schôdzi

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko
  dátum menovania

Ilda Figueiredo
12.4.2007

Predchádzajúci spravodajca

 

Prerokovanie vo výbore

7.5.2007

5.6.2007

 

 

 

Dátum prijatia

5.6.2007

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

30

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Vincenzo Aita, Thijs Berman, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Joseph Daul, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Bogdan Golik, Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Véronique Mathieu, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, Radu Podgorean, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Donato Tommaso Veraldi, Andrzej Tomasz Zapałowski

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Ilda Figueiredo, José Manuel García-Margallo y Marfil, Béla Glattfelder, Milan Horáček, Markus Pieper, Kyösti Virrankoski

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

 

Dátum predloženia

 

  • [1]  Ú. v. EÚ C 74 E, 24.3.2004, s. 882.

STANOVISKO Výboru pre kultúru a vzdelávanie (25.6.2007)

pre Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť

o rovnosti mužov a žien v Európskej únii – 2007
(2007/2065(INI))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Karin Resetarits

NÁVRHY

Výbor pre kultúru a vzdelávanie vyzýva Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  víta kultúru rovnosti v EÚ vrátane Plánu uplatňovania rovnosti žien a mužov Komisie a Európskeho paktu pre rodovú rovnosť Rady a vyzýva na ich plnenie prostredníctvom konkrétnych opatrení a finančných zdrojov;

2.  oceňuje potenciál sociálnej kohéznej politiky na podporu rovnosti;

3.  poznamenáva, že ženy ešte stále zastávajú menej pozícií s rozhodovacími právomocami;

4.  zdôrazňuje, že najväčší nárast v zamestnávaní žien tvoria povolania s nižšími platmi a neistými pracovnými zmluvami a že rozdiely v odmeňovaní práce mužov a žien zostávajú v niektorých európskych krajinách na úrovni až 30 %; z tohto dôvodu víta opatrenia na podporu vstupu žien na trh práce za rovnakých podmienok a na propagáciu podnikania žien; trvá na odstránení existujúcich predsudkov a rodovej diskriminácie týkajúcich sa konkurencieschopnosti a zamestnateľnosti žien, a to najmä na vysokých postoch;

5.  zdôrazňuje, že podiel dlhodobo nezamestnaných je vyšší v prípade žien a že starostlivosť o deti vo veku 5 a menej rokov je spojená s vyššou mierou nezamestnanosti v porovnaní s bezdetnými ženami;

6.  odporúča, aby sa vo vzdelávaní vo vyššej miere zohľadňovali rôzne potreby rozvoja dievčat a chlapcov a aby sa pritom zamedzovalo stereotypom;

7.  domnieva sa, že trh práce vo väčšine krajín EÚ náležite neodráža vyššiu priemernú úroveň vzdelania a lepšie akademické výsledky žien;

8.  odporúča zasadiť sa o to, aby vzdelávacie inštitúcie podporovali vedomostné a praktické kritériá a umožnili tak dosiahnuť slobodu, osobnú samostatnosť, ako aj rovnosť v záujme sociálneho začlenenia; zdôrazňuje, že podnikateľský duch a vedecký a technologický prístup by sa mali posilňovať, a to najmä v prípade žien;

9.  nástojí na podpore profesionálnej kariéry žien a preto naliehavo vyzýva na vytrvalé presadzovanie opatrení na zosúladenie pracovného a rodinného života v prípade žien aj mužov a opatrení na povzbudenie mužov k prevzatiu ich rodinných záväzkov; nalieha na Komisiu a členské štáty, aby prijali seriózne opatrenia na zníženie rozdielov v odmeňovaní mužov a žien a podporu rodičovskej dovolenky pre mužov, ako aj otcovskej dovolenky;

10. poukazuje na to, že treba poskytnúť väčšie množstvo kvalitných, flexibilných a širokospektrálnych (verejných i súkromných) zariadení na opatrovanie detí, ktoré by boli prístupné pre všetky vrstvy obyvateľstva, s cieľom uľahčiť mužom a ženám po rodičovskej dovolenke nástup do pracovného života a umožniť zosúladenie pracovného a rodinného života;

11. zdôrazňuje potrebu vzdelávacích opatrení počas rodičovskej dovolenky s cieľom vyrovnať sa so zmenenými nárokmi zamestnania;

12. odporúča vypracovať opatrenia s celoeurópskou platnosťou na zvýšenie povedomia o nulovej tolerancii sexuálne motivovaných urážok a ponižujúcich zobrazení žien v médiách a komerčných komunikačných prostriedkoch;

13. poukazuje na to, že je dôležité zabezpečiť, aby si prisťahovalci prichádzajúci na územie EÚ uvedomovali hodnoty a existujúce právne predpisy a sociálne dohovory týkajúce sa rovnosti pohlaví v spoločnosti hostiteľských krajín, aby sa predišlo prípadom diskriminácie v dôsledku nedostatočného kultúrneho povedomia;

14. domnieva sa, že média by mali zdôrazňovať úlohu žien v spoločnosti, ako aj príklady situácií, v prípade ktorých sa dosiahla rovnosť pohlaví a rovnováha medzi pracovným a súkromným životom; vyzýva Komisiu, aby v médiách pozdvihla informovanosť o úlohe žien v spoločnosti a podporila rovnosť príležitostí, napríklad prostredníctvom programu Media 2007.

POSTUP

Názov

Rovnosť mužov a žien v Európskej únii – 2007

Referenčné čísla

2007/2065(INI)

Gestorský výbor

FEMM

Výbor, ktorý predložil stanovisko
  dátum oznámenia na schôdzi

CULT
26.4.2007

Rozšírená spolupráca - dátum oznámenia na schôdzi

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko
  dátum menovania

Karin Resetarits
10.4.2007

Predchádzajúci spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

 

Prerokované vo výbore

18.6.2007

 

 

 

 

Dátum schválenia

25.6.2007

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

24

1

 

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Ivo Belet, Guy Bono, Marie-Hélène Descamps, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Ovidiu Victor Ganţ, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Sándor Kónya-Hamar, Manolis Mavrommatis, Marianne Mikko, Viorica-Pompilia-Georgeta Moisuc, Doris Pack, Christa Prets, Karin Resetarits, Pál Schmitt, Nikolaos Sifunakis, Hannu Takkula, Salvatore Tatarella, Henri Weber, Thomas Wise, Tomáš Zatloukal

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Emine Bozkurt, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

 

Poznámky (k dispozícii iba v jednom jazyku)

...

POSTUP

Názov

Rovnosť žien a mužov v Európskej únii – 2007

Číslo postupu

2007/2065(INI)

Gestorský výbor
  Dátum oznámenia udelenia súhlasu na schôdzi

FEMM
26.4.2007

Výbory požiadané o stanovisko
  dátum oznámenia na schôdzi

EMPL
26.4.2007

REGI
26.4.2007

AGRI
26.4.2007

CULT
26.4.2007

LIBE
26.4.2007

Bez predloženia stanoviska
  dátum rozhodnutia

EMPL
28.2.2007

LIBE
11.6.2007

 

 

 

Rozšírená spolupráca
  dátum oznámenia na schôdzi

 

 

 

 

 

Spravodajkyňa
  dátum menovania

Piia-Noora Kauppi
26.2.2007

 

Predchádzajúci spravodajca

 

 

Prerokovania vo výbore

16.7.2007

 

 

 

 

Dátum prijatia

16.7.2007

Výsledok záverečného hlasovania

+

-

0

29

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Edit Bauer, Hiltrud Breyer, Esther De Lange, Věra Flasarová, Nicole Fontaine, Claire Gibault, Lissy Gröner, Zita Gurmai, Esther Herranz García, Anneli Jäätteenmäki, Piia-Noora Kauppi, Urszula Krupa, Roselyne Lefrancois, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Zita Pleštinská, Christa Prets, Karin Resetarits, Teresa Riera Madurell, Amalia Sartori, Eva-Britt Svensson, Britta Thomsen, Anna Záborská

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gabriela Creţu, Jill Evans, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Anna Hedh, Marusya Ivanova Lyubcheva

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Ján Hudacký, Peter Šťastný

Dátum predloženia

20.7.2007

Poznámky
(údaje, ktoré sú k dispozícii iba v jednej jazykovej verzii)