Betänkande - A6-0290/2007Betänkande
A6-0290/2007

BETÄNKANDE om jämställdhet mellan kvinnor och män i Europeiska unionen 2007

20.7.2007 - (2007/2065(INI))

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
Föredragande: Piia-Noora Kauppi

Förfarande : 2007/2065(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0290/2007
Ingivna texter :
A6-0290/2007
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om jämställdhet mellan kvinnor och män i Europeiska unionen 2007

(2007/2065(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–    med beaktande av artiklarna 2, 3.2 och 141 i EG‑fördraget,

–    med beaktande av kommissionens rapport till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om jämställdhet 2007 (”kommissionens rapport om jämställdhet”) (KOM(2007)0049),

–    med beaktande av gemenskapens ramstrategi om jämställdhet (2001–2005) (KOM(2000)0335) och kommissionens årsrapporter för 2000, 2001, 2002, 2004, 2005 och 2006 (KOM(2001)0179, KOM(2002)0258, KOM(2003)0098, KOM(2004)0115, KOM(2005)0044 och KOM(2006)0071),

–    med beaktande av den europeiska jämställdhetspakt som Europeiska rådet antog i mars 2006,

–    med beaktande av den gemensamma förklaring som antogs den 4 februari 2005 av ministrarna med ansvar för jämställdhetsfrågor i EU:s medlemsstater,

–    med beaktande av färdplanen för jämställdhet mellan kvinnor och män 2006–2010 (KOM(2006)0092),

–    med beaktande av yttrandet från rådgivande kommittén för lika möjligheter för kvinnor och män om könsbetingade löneskillnader, som antogs den 22 mars 2007,

–    med beaktande av den åtgärdsram för jämställdhet mellan män och kvinnor som EU:s arbetsmarknadsparter antog den 22 mars 2005,

–    med beaktande av artikel 23 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna[1],

–    med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

–    med beaktande av betänkandet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män och yttrandena från utskottet för regional utveckling, utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling och utskottet för kultur och utbildning (A6‑0290/2007) och av följande skäl:

A.  Kommissionen och medlemsstaterna har nyligen förnyat sina åtaganden för jämställdhet mellan kvinnor och män, genom den ovan nämnda färdplanen för jämställdhet mellan kvinnor och män och den europeiska jämställdhetspakten.

B.   Det finns en tydlig könsdimension i den demografiska utmaning som EU står inför, och jämställdhetspolitiken är grundläggande när det gäller att klara denna utmaning.

C.  Att införa jämställdhetsperspektivet innebär i praktiken att bedöma hur politiska, förvaltningstekniska och sociala åtgärder påverkar både kvinnors och mäns liv och ställning samt att när så behövs ta ansvar för att justera åtgärderna i syfte att främja jämställdheten.

D.  För att man skall kunna underlätta för kvinnor att inträda, återinträda och stanna på arbetsmarknaden är det viktigt att både kvinnor och män kan förena sina yrkes‑, familje‑ och privatliv. Ansvaret för barn är ett delat ansvar mellan föräldrar oavsett kön.

E.   Segregerad utbildning och kvarstående könsstereotyper vid val av utbildningsinriktning och diskriminering av flickor och unga kvinnor under utbildningen finns fortfarande kvar i stor utsträckning och inverkar negativt på kvinnors möjligheter att jämföra sig med männen i vissa sektorer av arbetsmarknaden, i synnerhet de högteknologiska och vetenskapliga sektorerna, samt inom forskning och ingenjörskonst.

F.   Vid Europeiska rådets möte i mars 2006 tillstod rådet än en gång att jämställdhetspolitiken är ett viktigt instrument för ekonomisk tillväxt.

G.  En integrering av jämställdhetsperspektivet anges som ett centralt krav i Lissabonagendan, men är fortfarande inte helt integrerat och finns ofta inte ens med i de nationella handlingsplanerna för sysselsättning och social integrering.

H.  I kommissionens rapport om jämställdhet framhålls det positiva resultatet för kvinnors sysselsättning att sex av de åtta miljoner arbetstillfällen som har skapats i EU sedan 2000 har gått till kvinnor, men samtidigt säger man att det finns betydande skillnader mellan olika åldersgruppers sysselsättning och mellan yrkesområden eftersom sysselsättningsgraden för kvinnor framför allt har ökat i sektorer där kvinnor redan var överrepresenterade. Europaparlamentet beklagar att majoriteten av de nya arbetstillfällena för kvinnor är deltidsarbeten och i vissa fall otrygga och osäkra arbeten med låg lön och svag löneutveckling.

I.    Kommissionens rapport om sysselsättningen i Europa 2006 visar att 32,3 procent av de arbetande kvinnorna i EU har ett deltidsarbete, jämfört med 7,4 procent av männen.

J.    Det har inte skett någon utveckling av vikt i förhållande till den föregående rapporten när det gäller löneklyftan mellan könen (som i genomsnitt är 15 procent i EU och fortfarande ligger på 30 procent i vissa europeiska länder). Detta visar klart att det inte har gjorts några verkliga framsteg i fråga om genomförandet av principen om lika lön för likvärdigt arbete som infördes för 30 år sedan genom rådets direktiv 75/117/EEG av den 10 februari 1975 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning när det gäller tillämpningen av principen om lika lön för män och kvinnor[2]. Även förmögenhetsfördelningen inom EU visar på en ojämlik fördelning mellan män och kvinnor.

K.  En Eurobarometer-undersökning från 2003 visade att de främsta faktorerna som gör att fäder inte tar större ansvar för hem och familj inte är ekonomiska, utan också har att göra med rädslan för en negativ inverkan på karriären.

L.   Långtidsarbetslösheten är proportionellt sett högre bland kvinnor, och i jämförelse med kvinnor utan barn ser man att högre arbetslöshet hör samman med ansvaret för barn som är under fem år.

M.  För att män och kvinnor skall kunna delta på arbetsmarknaden fullt ut och på lika villkor är det viktigt med en tillfredställande tillgång till tjänster för barnomsorg och vård av gamla och andra anhöriga.

N.  Medlemsstater som har antagit politiska åtgärder för att göra det möjligt för både kvinnor och män att förena arbete och familjeliv har högre födelsetal, högre andel kvinnor på arbetsmarknaden och högre sysselsättning.

O.  Arbetsmarknadens parter har en viktig funktion när det gäller att utforma åtgärder för jämställdhet mellan könen på europeisk, nationell, regional, sektoriell och företagsnivå, och framgångsrika åtgärder för att göra det möjligt att förena arbete och familjeliv förutsätter ett partnerskap mellan arbetsgivare, fackliga organisationer, anställda och offentliga myndigheter.

P.   Bästa praxis visar att åtgärder för att göra det möjligt att förena arbete och familjeliv på mikroekonomisk nivå leder till lägre personalomsättning och frånvaro från arbetet, större engagemang och högre produktivitet, och lockar till sig effektiv och motiverad personal.

Q.  I artikel 16.1 i rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser om Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och sammanhållningsfonden fastställs att ”Medlemsstaterna och kommissionen skall se till att jämställdhet mellan män och kvinnor och integreringen av jämställdhetsperspektivet främjas under de olika etapperna av fondernas genomförande”.

1.   Europaparlamentet välkomnar kommissionens bemödanden att intensifiera sina åtgärder för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män.

2.   Europaparlamentet välkomnar inriktningen på sysselsättningsfrågor som löneklyftan mellan könen, balans mellan yrkes- och privatliv och direktiven om likabehandling i kommissionens rapport om jämställdhet, eftersom kvinnors ekonomiska oberoende är en av de prioriterade frågorna i färdplanen för jämställdhet mellan kvinnor och män.

3.   Europaparlamentet välkomnar jämställdhetskulturen i EU, även kommissionens färdplan för jämställdhet och rådets pakt för jämställdhet och efterlyser ett praktiskt genomförande av den med konkreta insatser och tilldelning av ekonomiska resurser.

4.   Europaparlamentet poängterar att det krävs ytterligare insatser och avveckling av föråldrade besluts- och beteendemönster, särskilt inom förvaltningarna för att förbättra integreringen av jämställdhetsperspektivet i alla politikområden.

5.   Europaparlamentet erinrar om att EU:s politik för integrering av jämställdhetsaspekter skall uppfattas som en dubbel strategi, som garanterar dels att jämställdheten beaktas i samtliga politikområden och samtliga beslut, dels att målinriktade åtgärder samtidigt bidrar till att avveckla diskrimineringen av kvinnor.

6.   Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, i tillägg till jämställdhetsperspektivet, lägga fram ett förslag om en rad särskilda åtgärder, t.ex. kampanjer för att öka medvetenheten, utbyte av god praxis, dialog med medborgarna och insatser inom ramen för offentlig-privata partnerskap.

7.   Europaparlamentet välkomnar möjligheterna att främja jämställdheten inom den sociala sammanhållningspolitiken.

8.   Europaparlamentet insisterar på att det behövs en tydlig och permanent koppling mellan årsrapporterna om jämställdhet och prioriteringarna i färdplanen, för att en verkningsfull planering, övervakning och utvärdering av jämställdhetspolitiken skall kunna göras. Parlamentet uppmanar kommissionen att arbeta för detta.

9.   Europaparlamentet påminner om sitt krav i resolutionen av den 2 februari 2006 om jämställdhet mellan kvinnor och män i Europeiska unionen[3] att kommissionen skall övervaka att medlemsstaterna följer gemenskapens regelverk när det gäller jämställdhet mellan kvinnor och män på alla politiska sakområden, i synnerhet inom sysselsättningspolitiken, men också när det gäller tillgången till och tillhandahållandet av varor och tjänster. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att genomföra en undersökning om hur medlemsstaterna genomför gemenskapens lagstiftning på jämställdhetsområdet och vidta lämpliga åtgärder vid bristande införlivande och överträdelser.

10. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att stödja kommissionen i övervakningen av genomförandet av nationella åtgärder för att bedöma hur verksamma de politiska åtgärderna är och hur jämställdhetsprincipen respekteras, särskilt när det gäller lagstadgade rättigheter, pensionsplaner och socialförsäkringar.

11. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att lägga fram specifika åtgärder för att bekämpa ojämlikhet mellan kvinnor och män beroende på avbrutna sysselsättningsmönster, särskilt på grund av barnafödande eller för vård av anhöriga, och att minska deras negativa inverkan på karriärer, löner och pensioner, samt att arbeta för könsneutrala löner och pensioner. Parlamentet uppmanar kommissionen att hitta lämpliga sätt att bekämpa könssegregeringen på arbetsmarknaden och underlätta för kvinnor att komma in i icke-traditionella sektorer.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utveckla en genusanalys och ett jämställdhetsperspektiv för att få fram hur pensionsreformer påverkar kvinnors liv i EU, med målet att individualisera pensionsrättigheterna samt socialförsäkrings- och skattesystemen.

13. Europaparlamentet välkomnar det samrådsförfarande med arbetsmarknadens parter som kommissionen har inlett för att förbättra både lagstiftningen och de informella regelverken för balans mellan yrkes-, familje- och privatliv. Parlamentet uppmanar kommissionen att inleda den andra samrådsfasen utan dröjsmål.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att samla in och sprida bästa praxis när det gäller arbetsmiljöpolitiska åtgärder som leder till en fungerande balans mellan arbete och privatliv samt när det gäller åtgärder som främjar mäns deltagande i familjelivet. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna och arbetsmarknadens parter att vidta nödvändiga åtgärder för att dels kunna förebygga, dels kunna ingripa mot sexuella och moraliska trakasserier på arbetsplatser. Parlamentet insisterar på att kvinnor måste stödjas i sin yrkeskarriär. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att på allvar vidta åtgärder för att minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män, samt att främja både mäns föräldraledighet och pappaledighet.

15. Europaparlamentet konstaterar att det är viktigt att kunna förena arbete, privatliv och familjeliv och att detta är en av nyckelfrågorna när det gäller att öka sysselsättningen och minska bördan av demografiskt åldrande. Parlamentet påminner om att all politik på området måste bygga på principen om individens fria val och anpassas till livscykelns olika faser.

16. Europaparlamentet beklagar att kommissionen inte rådgjorde med arbetsmarknadens parter när den utarbetade förslaget till grönbok om en modern arbetsrätt.

17. Europaparlamentet konstaterar att globaliseringen har varit en positiv faktor som har gjort det möjligt för kvinnor i hela världen att utnyttja sin potential, framför allt tack vare förbättrad tillgång till utbildning och hälsovård. Parlamentet konstaterar dock att liberaliseringen av handeln har skapat motsägelsefulla och parallella trender: Å ena sidan främjas mer formella arbetsmarknadsförhållanden effektivt på ett antal områden, å andra sidan utökas den informella ekonomin med nya former av arbeten och inkomster för kvinnor såsom hemarbete, underleverantörskap och mikroföretag.

18. Europaparlamentet konstaterar att en effekt av den ökade globaliseringen är feminiseringen av fattigdomen och att globaliseringens totala effekter för kvinnors försörjningsmöjligheter bör bli föremål för grundliga vetenskapliga studier.

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att alla framtida handelsavtal, exempelvis avtal inom ramen för WTO, också granskas ur ett jämställdhetsperspektiv.

20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att särskilt inrikta sig på det som hindrar kvinnor från att få toppjobb, för att utreda den strukturella dimensionen av detta fenomen. Parlamentet välkomnar därför åtgärder som hjälper kvinnor att komma in på arbetsmarknaden på lika villkor som män och som främjar kvinnors företagande, och betonar vikten av att undanröja befintliga fördomar och könsdiskriminering för att förbättra kvinnors konkurrenskraft och anställningsbarhet, särskilt när det gäller högre tjänster.

21. Europaparlamentet betonar behovet av att ta itu med den allvarliga bristen på demokrati som beror på att kvinnor är underrepresenterade i det politiska beslutsfattandet och uppmanar medlemsstaterna att utreda situationer som hindrar kvinnor från att delta i politiken och nå högre chefsposter på alla nivåer inom den offentliga administrationen samt att vidta åtgärder för att motverka sådana situationer.

22. Europaparlamentet begär att kvinnor som tillhör etniska minoriteter och invandrade kvinnor skall uppmärksammas särskilt, eftersom deras utanförskap förstärks av diskriminering både utifrån och inom deras egna grupper. Parlamentet rekommenderar att nationellt integrerade handlingsplaner skall antas för att effektivt hantera multipel diskriminering, särskilt då flera organ hanterar diskrimineringsfrågor i en viss medlemsstat.

23. Europaparlamentet poängterar att det är viktigt att se till att invandrare som kommer till EU är medvetna om de värden, lagar och sociala konventioner som gäller i mottagarlandet beträffande jämställdhet mellan kvinnor och män så att diskriminerande situationer p.g.a. en bristande kulturell medvetenhet kan undvikas.

24. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att intensifiera utbytet av bästa praxis om icke‑diskriminering på arbetsmarknaden i syfte att främja dynamik mellan jämställdhet och effektivitet när det gäller nationella särdrag.

25. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utveckla särskilda mål för jämställdhetspolitiken inom ramen för EU:s strategi för social integration för att bekämpa fattigdom och social utestängning, inklusive politiska åtgärder för att stödja icke traditionella familjer och ensamstående, samt särskilda politiska åtgärder för grupper av kvinnor som löper stor risk att hamna i fattigdom och utestängas socialt, såsom invandrare, flyktingar, kvinnor från etniska minoriteter, äldre kvinnor och kvinnor med funktionshinder.

26. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att samarbeta med medlemsstaterna för att samla in relevanta uppgifter och genomföra åtgärder som kan hindra människohandel för sexuella ändamål och tvångsarbete.

27. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fokusera på instrument och system som förhindrar att migrerande arbetstagare exploateras, t.ex. ett erkännande och genomförande av grundläggande mänskliga rättigheter för olagliga invandrare, istället för att använda sig av repressiva åtgärder.

28. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att göra kostnaderna för mamma‑ och pappaledigheter likvärdiga för att se till att kvinnor upphör att vara dyrare arbetskraft än män.

29. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att tillsammans med arbetsmarknadens parter bekämpa all diskriminering som riktas mot gravida kvinnor på arbetsmarknaden och att vidta alla nödvändiga åtgärder för att garantera en hög skyddsnivå för mammor. Parlamentet ber kommissionen att mer i detalj utvärdera respekten för gemenskapslagstiftningen på detta område och att bedöma behovet av översyn.

30. Europaparlamentet konstaterar med oro att kvinnor, i synnerhet äldre kvinnor och ensamstående mödrar, fortfarande riskerar utslagning och fattigdom trots alla framsteg som har gjorts.

31. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och arbetsmarknadens parter att arbeta för att alla kvinnor som efterfrågar heltidsarbete skall kunna erbjudas heltidsarbete i stället för de ofta otrygga och osäkra deltidsanställningarna.

32. Europaparlamentet välkomnar kommissionens bemödanden att med ny kraft försöka nå de mål som sattes upp vid Europeiska rådets möte i Barcelona 2002, att avskaffa hinder för att kvinnor och män kan delta på arbetsmarknaden på lika villkor och att 90 procent av alla barn mellan tre år och den obligatoriska skolstartsåldern och 33 procent av barnen under tre års ålder skall ha barnomsorg 2010, med hjälp av strukturfonderna. Parlamentet uppmanar kommissionen att som planerat 2008 lägga fram ett meddelande med ytterligare åtgärder som skall vidtas på alla nivåer för att nå dessa mål. Europaparlamentet anser att målet skall vara att alla barn skall ha rätt till högkvalitativ och pedagogisk omsorg.

33. Europaparlamentet anser att medlemsstaterna har ett ansvar för att alla som är i behov av äldreomsorg eller vård på grund av sjukdom eller funktionshinder skall ha tillgång till högkvalitativ vård och omsorg.

34. Europaparlamentet insisterar på att politiken måste koncentreras till att bekämpa könsstereotyper i skolan redan på ett tidigt stadium, se till att de försvinner från läroplanen och läroböckerna, skapa medvetenhet bland lärare och elever genom kurser och uppmuntra pojkar och flickor att välja icke traditionella utbildningar.

35. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utveckla en dialog med och uppmuntra media, som har ett samhällsansvar, att främja jämställdhet mellan kvinnor och män och undvika stereotypa framställningar av kvinnor och män.

36. Europaparlamentet rekommenderar att åtgärder utarbetas för att öka kunskapen i hela EU om nolltolerans för sextrakasserier och nedsättande framställningar av kvinnor i media och reklam.

37. Europaparlamentet föreslår att det i utbildningssystemet tas större hänsyn till flickors och pojkars olika individuella behov med avseende på deras utveckling, med målet att därmed motverka stereotyper.

38. Europaparlamentet anser att arbetsmarknaden i de flesta EU-länder inte i tillräcklig utsträckning återspeglar den genomsnittligt högre utbildningsnivån bland kvinnor och det faktum att de presterar bättre rent akademiskt.

39. Europaparlamentet föreslår att man arbetar för att i skolutbildningen främja kunskaper och rimliga kriterier som gör det möjligt att uppnå frihet, individuellt oberoende och rättvisa så att man kan åstadkomma social integrering. Parlamentet anser vidare att så kallade nyckelkompetenser, såsom entreprenörskap och en vetenskaplig och teknisk strategi, bör stärkas, särskilt hos kvinnor.

40. Europaparlamentet betonar att det behövs fortbildningsåtgärder under föräldraledigheten för att man skall kunna klara av ändrade yrkeskrav.

41. Europaparlamentet noterar vikten av tillräckliga och sinsemellan jämförbara uppgifter och beklagar i detta sammanhang att vissa grupper är helt osynliga i den europeiska statistiken, t.ex. medhjälpande makar/makor i jordbruksföretag. Parlamentet uppmanar Eurostat att införa denna grupp i sin statistik.

42. Europaparlamentet betonar att kvinnor inom jordbruket ofta utför en stor del av arbetet som medhjälpande familjemedlemmar. Detta arbete skulle också på lämpligt sätt kunna beaktas i politiken för landsbygdsutveckling.

43. Europaparlamentet pekar på den relativt stora grupp (främst kvinnor) av medhjälpande makar/makor i jordbruksföretag som i många medlemsstater har en oklar rättsställning, vilket kan medföra vissa ekonomiska och rättsliga problem när det gäller tillgången till mammaledighet och sjukledighet, intjänandet av pensionsrättigheter, tillgången till socialförsäkringar samt i samband med skilsmässa.

44. Europaparlamentet insisterar på att de kvinnliga jordbrukarnas rättsliga status måste förbättras, både när det gäller den sociala tryggheten (genom garantier för att alla får direkt tillgång till socialförsäkringar) och när det gäller kvinnornas roll inom jordbruksföretagen, med särskild betoning på delägarskap i familjejordbruken, tillgång till lån och deras arvsrättsliga garantier.

45. Europaparlamentet understryker att Europeiska socialfonden måste stödja såväl särskilda åtgärder för att förbättra kvinnors tillträde till och deltagande på arbetsmarknaden som jämställdhetsperspektivet. Parlamentet anser att alla regionala fonder bör ha en budgetpost för jämställdhet (genusbaserad budget), genom vilken man finansierar åtgärder för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män och undersökningar av de politiska strategiernas konsekvenser för kvinnornas situation.

46. Europaparlamentet påminner om att det finns ett behov av att föra in nya metoder och innovativa instrument i regionala utvecklingsstrategier och understryker behovet av att tillhandahålla utbildning i hur man inför jämställdhet och verktyg för beslutsfattare på regional nivå. Parlamentet uppmanar kommissionen att vidareutveckla sina riktlinjer för förvaltningen med anvisningar om hur jämställdhetsperspektivet skall integreras inom strukturfonderna.

47. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta med fakta och statistik från anslutnings‑ och kandidatländerna i framtida årsrapporter om jämställdhet mellan kvinnor och män.

48. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och medlemsstaternas regeringar.

  • [1]  EGT C 364, 18.12.2000, s. 1.
  • [2]  EGT L 45, 19.2.1975, s. 19.
  • [3]  EUT C 288 E, 25.11.2006, s 73.

YTTRANDE från utskottet för regional utveckling (2.7.2007)

till utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

över jämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen – 2007
(2007/2065(INI))

Föredragande: Zita Gurmai

FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

A. I artikel 16.1 i rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser om Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och sammanhållningsfonden fastställs att ”Medlemsstaterna och kommissionen skall se till att jämställdhet mellan män och kvinnor och integreringen av jämställdhetsperspektivet främjas under de olika etapperna av fondernas genomförande”.

B.  Att införa jämställdhetsperspektivet i praktiken innebär att bedöma hur politiska, förvaltningstekniska och sociala åtgärder påverkar både kvinnors och mäns liv och ställning samt att när så behövs ta ansvar för att justera åtgärderna i syfte att främja jämställdheten.

1.  Europaparlamentet poängterar att det krävs ytterligare insatser och avveckling av föråldrade besluts- och beteendemönster, särskilt inom förvaltningarna för att förbättra integrering av jämställdhetsperspektivet i alla politikområden.

2.  Europaparlamentet erinrar om att EU:s politik för integrering av jämställdhetsaspekter skall uppfattas som en dubbel strategi, som garanterar dels att jämställdheten beaktas i samtliga politikområden och samtliga beslut, dels att målinriktade åtgärder samtidigt bidrar till att avveckla diskrimineringen av kvinnor.

3.  Europaparlamentet understryker att Europeiska socialfonden måste stödja såväl särskilda åtgärder för att förbättra kvinnors tillträde till och deltagande på arbetsmarknaden som jämställdhetsperspektivet. Parlamentet anser att alla regionala fonder bör ha en budgetpost för jämställdhet (genusbaserad budget), genom vilken man finansierar åtgärder för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män och undersökningar av de politiska strategiernas konsekvenser för kvinnornas situation.

4.  Europaparlamentet påminner om att det finns ett behov av att föra in nya metoder och innovativa instrument i regionala utvecklingsstrategier och understryker behovet av att tillhandahålla utbildning i hur man inför jämställdhet och verktyg för beslutsfattare på regional nivå. Parlamentet uppmanar kommissionen att vidareutveckla sina riktlinjer för förvaltningen med anvisningar om hur jämställdhetsperspektivet skall integreras inom strukturfonderna.

5.  Europaparlamentet påpekar att man särskilt måste inrikta sig på att hjälpa utsatta grupper, i synnerhet kvinnor i landsbygdsområden, för att strukturfonderna skall ge ett så gott resultat som möjligt på lång sikt.

6.  Europaparlamentet understryker att regelbundna och omfattande könsuppdelade regionala statistiska uppgifter, vilka för närvarande saknas, måste samlas in för att klargöra kvinnors verkliga situation och olikheterna mellan deras liv i olika regioner.

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, i tillägg till jämställdhetsperspektivet, lägga fram ett förslag om en rad särskilda åtgärder, t.ex. kampanjer för att öka medvetenheten, utbyte av god praxis, dialog med medborgarna och insatser inom ramen för offentlig-privata partnerskap.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Jämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen – 2007

Förfarandenummer

2007/2065(INI)

Ansvarigt utskott

FEMM

Yttrande
  Tillkännagivande i kammaren

REGI
26.4.2007

Förstärkt samarbete – tillkännagivande i kammaren

 

Föredragande av yttrande Utnämning

Zita Gurmai
20.3.2007

Tidigare föredragande av yttrande

 

Behandling i utskott

7.6.2007

 

 

 

 

Antagande

26.6.2007

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

37

3

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Alfonso Andria, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Jana Bobošíková, Bernadette Bourzai, Wolfgang Bulfon, Antonio De Blasio, Bairbre de Brún, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Eugenijus Gentvilas, Marian Harkin, Filiz Husmenova, Gisela Kallenbach, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Miloš Koterec, Constanze Angela Krehl, Jamila Madeira, Mario Mantovani, Yiannakis Matsis, Miroslav Mikolášik, Lambert van Nistelrooij, Maria Petre, Markus Pieper, Elisabeth Schroedter, Grażyna Staniszewska, Catherine Stihler, Margie Sudre, Kyriacos Triantaphyllides, Oldřich Vlasák, Vladimír Železný

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Jan Březina, Brigitte Douay, Den Dover, Ovidiu Victor Ganţ, Zita Pleštinská, Toomas Savi, László Surján, Nikolaos Vakalis

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

 

Anmärkningar (tillgängliga på ett enda språk)

...

YTTRANDE från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (5.6.2007)

till utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

över jämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen – 2007
(2007/2065(INI))

Föredragande: Ilda Figueiredo

FÖRSLAG

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling uppmanar utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1.  Europaparlamentet anser att kvinnornas viktiga roll inom jordbruket i EU:s medlemsstater måste erkännas, såväl inom primärproduktionen som vid diversifieringen av de ekonomiska verksamheterna inom jordbruksföretag. Parlamentet uppmärksammar de höga nivåerna av fattigdom och isolering bland kvinnor inom vissa områden av landsbygden och insisterar på behovet av effektiva åtgärder för att garantera lika möjligheter för kvinnor, vilket bör vara ett centralt mål för den gemensamma jordbrukspolitikens samtliga instrument och för annan relevant gemenskapspolitik.

2.  Europaparlamentet anser att alla möjligheter som landsbygdsutvecklingspolitiken och sammanhållningspolitiken erbjuder för att främja jämställdhet mellan män och kvinnor, inbegripet de program som samfinansieras genom strukturfonderna, måste utnyttjas, i syfte att garantera att kvinnor på landsbygden behandlas likvärdigt då stöd beviljas.

3.  Europaparlamentet betonar att kvinnor inom jordbruket ofta utför en stor del av arbetet som medhjälpande familjemedlemmar. Detta arbete skulle också kunna införlivas i statistiken över sysselsättning på landsbygden och politiken för landsbygdsutveckling. Medlemsstaterna bör därför arbeta för att dessa kvinnor omfattas av pensionssystemen.

4.  Trots att en avskaffning av orättvisorna och främjandet av lika möjligheter betraktas som grundläggande mål i strukturfondsförordningarna och landbygdsutvecklingsprogrammen, betonar Europaparlamentet att de kvinnliga jordbrukarnas deltagande i utformningen och utnyttjandet av tillgängliga möjligheter i praktiken begränsar sig till ett minimum. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att garantera att det i samband med förfaranden för att godkänna relevanta projekt vederbörligen uppmärksammas att de kvinnliga jordbrukarnas roll måste stärkas. Kvinnoorganisationer och kvinnoförbund på landsbygden samt andra organ som samlar kvinnor på landsbygden måste tillåtas att delta aktivt i utformningen av dessa program och av de utvärderingskriterier som används vid de olika urvalsförfarandena.

5.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens initiativ om att i förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) införa en särskild artikel om jämställdhet mellan kvinnor och män samt icke-diskriminering (artikel 8). Parlamentet anser dock att den politiska jämställdheten måste säkras och resultaten kontrolleras i all lagstiftning på jordbruksområdet. Parlamentet påminner om att det i sin resolution av den 3 juli 2003 om kvinnor i EU:s jordbruksområden inför halvtidsöversynen av den gemensamma jordbrukspolitiken[1] föreslog att man inom Europeiska kommissionens generaldirektorat för jordbruk skulle bilda en enhet med uppgift att införliva jämställdhetsperspektivet i all relevant lagstiftningsverksamhet och politik.

6.  Europaparlamentet insisterar på att de kvinnliga jordbrukarnas rättsliga status måste förbättras, dels genom att garantera att alla får direkt tillgång till socialförsäkringar, dels när det gäller deras roll inom jordbruksföretagen, med särskild betoning på delägarskap i familjejordbruken, tillgång till lån och deras arvsrättsliga garantier.

7.  Europaparlamentet erinrar i detta sammanhang om sin resolution av den 8 januari 1997 om situationen för medhjälpande makar/makor i enskilda företag (A4-0005/97). I denna resolution efterlyste parlamentet en förbättring av situationen för medhjälpande makar/makor inom jordbruket genom en stärkning av rådets direktiv 86/613/EEG av den 11 december 1986 om tillämpningen av principen om likabehandling av kvinnor och män med egen rörelse, bland annat jordbruk, samt om skydd för kvinnor med egen rörelse under havandeskap och moderskap. Detta skall ske genom att sådana personer får rättslig status, som bl.a. innebär obligatorisk registrering av medhjälpande makar/makor för att undvika att de arbetar i det fördolda utan är anslutna till socialförsäkringssystemet för att erhålla garantier vid sjukdom, funktionshinder, olyckor och ålderdom.

8.  Europaparlamentet påpekar att kvinnor ofta arbetar på jordbruksföretag som ”medarbetande partner”, något som kan leda till särskilda ekonomiska och juridiska problem vid skilsmässa, tillgång till social trygghet, sjuk- och moderskapsledighet och pensionsrättigheter.

9.  Europaparlamentet anser att livskvaliteten för kvinnor på landsbygden måste förbättras genom att de garanteras bättre tillgång till utbildning och yrkesutbildning, livslångt lärande, de nya medieinfrastrukturerna, effektiv och adekvat offentlig närsjukvård samt infrastruktur och verktyg för barn- och familjeomsorg, i första hand daghem, förskolor, skolor, kulturcentrum och närmarknader.

10. Europaparlamentet betonar vikten av att kvinnor deltar i jordbruksorganisationer och av att främja utvecklingen av nät av kvinnoorganisationer och kvinnors synlighet i lokala grupper som är involverade i genomförandet av jordbruksprogram och olika typer av verksamhet för landsbygdsutveckling.

11. Europaparlamentet betonar att den förbättrade jämställdheten innebär att kvinnornas roll stärks, både inom jordbruket och inom annan ekonomisk verksamhet. Detta innebär även att jordbrukets mångfacetterade karaktär tillvaratas.

12. Europaparlamentet anser att informationen om kvinnor på landsbygden måste breddas genom att man främjar undersökningar av dessa kvinnors situation och av hur jämställdhetspolitiken påverkar landsbygdsutvecklingen och genom att man anordnar seminarier och kongresser på EU-nivå för att utbilda och informera kvinnorna från dessa områden. Dessa arrangemang skall vara särskilt inriktade på att främja sysselsättning och egenföretagande och de skall även möjliggöra ett utbyte av information från möten i internationella organisationer som behandlar frågan om landsbygdens kvinnor.

13. Europaparlamentet ser kvinnors representation i jordbrukarnas kollektiva organ, både på nationell nivå och på gemenskapsnivå, som en nödvändighet, möjlig att förverkliga genom stadgeändringar. Parlamentet är övertygat om det här är ett sätt att i ansenlig mån stärka beaktandet av jämställdhetsperspektivet vid utformandet av olika ståndpunkter och politiska strategier.

14. Europaparlamentet välkomnar i detta fall ESF/EQUAL-projekten som för närvarande genomförs i vissa medlemsstater och som syftar till att kartlägga de problem som ”medarbetande partner” har, och ser fram emot resultaten från dessa projekt.

15. Europaparlamentet noterar att det existerar stora brister i jordbruksstatistiken när det gäller en uppdelning mellan män och kvinnor. Kommissionen uppmanas att korrigera detta och att garantera att de diskriminerande snedvridningar som sker i samband med uppgiftsinsamlingen undanröjs, i synnerhet genom att kvinnor som arbetar inom jordbruket inte längre upptas under rubriken ”hemmafruar”.

16. Europaparlamentet betonar att det arbete på fälten som utförs av kvinnor som inte är medlemmar av företagsägarfamiljen, i synnerhet av invandrarkvinnor, måste få större erkännande. Dessa kvinnor drabbas i högre grad av de svårigheter som kvinnor som arbetar inom jordbruket i allmänhet drabbas av.

17. Europaparlamentet beklagar dessutom att det arbete som de ”medarbetande partnerna” utför ofta inte syns i officiell statistik och uppmanar kommissionen och Eurostat att ta hänsyn till denna stora grupp människor i sina analyser.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Jämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen – 2007

Förfarandenummer

2007/2065(INI)

Ansvarigt utskott

FEMM

Yttrande
  Tillkännagivande i kammaren

AGRI
26.4.2007

Förstärkt samarbete – tillkännagivande i kammaren

 

Föredragande av yttrande Utnämning

Ilda Figueiredo
12.4.2007

Tidigare föredragande av yttrande

 

Behandling i utskott

7.5.2007

5.6.2007

 

 

 

Antagande

5.6.2007

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

30

2

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Vincenzo Aita, Thijs Berman, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Joseph Daul, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Bogdan Golik, Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Véronique Mathieu, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, Radu Podgorean, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Donato Tommaso Veraldi, Andrzej Tomasz Zapałowski

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Ilda Figueiredo, José Manuel García-Margallo y Marfil, Béla Glattfelder, Milan Horáček, Markus Pieper, Kyösti Virrankoski

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

 

Anmärkningar (tillgängliga på ett enda språk)

 

  • [1]  EUT C 74 E, 24.3.2004, s. 882.

YTTRANDE från utskottet för kultur och utbildning (25.6.2007)

till utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

över jämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen – 2007
(2007/2065(INI))

Föredragande: Karin Resetarits

FÖRSLAG

Utskottet för kultur och utbildning uppmanar utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1.      Europaparlamentet välkomnar jämställdhetskulturen i EU, även kommissionens färdplan för jämställdhet och rådets pakt för jämställdhet och efterlyser ett genomförande av den med konkreta insatser och ekonomiska resurser.

2.      Europaparlamentet välkomnar möjligheterna att främja jämställdheten inom den sociala sammanhållningspolitiken.

3.      Europaparlamentet konstaterar att det fortfarande finns färre kvinnor än män på beslutsfattande poster.

4.      Europaparlamentet betonar att kvinnornas ökade sysselsättning främst sker inom yrken med låga löner och osäkra arbetsvillkor och att löneskillnaderna mellan kvinnor och män fortfarande ligger på 30 procent i vissa europeiska länder. Parlamentet välkomnar därför åtgärder som hjälper kvinnor att på lika villkor komma in på arbetsmarknaden och som främjar kvinnors företagande och insisterar på att fördomar och könsdiskriminering måste brytas för att förbättra kvinnors konkurrenskraft och anställningsbarhet, särskilt när det gäller högre tjänster.

5.      Europaparlamentet fäster uppmärksamheten på att långtidsarbetslösheten proportionellt sett är högre bland kvinnor och att man, i jämförelse med kvinnor utan barn, ser att högre arbetslöshet hör samman med ansvaret för barn som är under fem år .

6.      Europaparlamentet föreslår att det i utbildningssystemet tas större hänsyn till de olika behoven i flickors och pojkars utveckling för att därmed motverka stereotyper.

7.      Europaparlamentet anser att arbetsmarknaden i de flesta EU-länder inte i tillräcklig utsträckning återspeglar den genomsnittligt högre utbildningsnivån bland kvinnor och det faktum att de presterar bättre rent akademiskt.

8.      Europaparlamentet föreslår att man arbetar för att i skolutbildningen främja kunskaper och rimliga kriterier som gör det möjligt att uppnå frihet, individuellt oberoende och rättvisa så att man kan åstadkomma social integrering. Så kallade nyckelkompetenser, såsom entreprenörskap och en vetenskaplig och teknisk strategi, bör stärkas, särskilt hos kvinnor.

9.      Europaparlamentet insisterar på att kvinnor måste stödjas i sin yrkeskarriär och att åtgärder därför måste vidtas som gör det möjligt för både kvinnor och män att förena yrkes‑ och familjeliv, och att män måste uppmuntras att ta på sig ett familjeansvar. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att på allvar vidta åtgärder för att minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män, samt att främja både mäns föräldraledighet och pappaledighet.

10.    Europaparlamentet påpekar att det behövs fler, bättre, flexiblare och ett större urval av (offentliga och privata) barnomsorgsinrättningar som människor ur alla samhällsskikt har råd med för att underlätta för män och kvinnor att återvända till arbetslivet efter föräldraledigheten och för att ett yrkes- och familjeliv skall kunna kombineras.

11.    Europaparlamentet betonar att det behövs fortbildningsåtgärder under föräldraledigheten för att kunna klara av ändrade yrkeskrav.

12.    Europaparlamentet rekommenderar att åtgärder utarbetas för att öka kunskapen i hela EU om nolltolerans för sextrakasserier och nedsättande framställningar av kvinnor i media och reklam.

13.    Europaparlamentet poängterar att det är viktigt att se till att invandrare som kommer till EU är medvetna om de värden, lagar och sociala konventioner som gäller beträffande jämställdhet mellan kvinnor och män så att diskriminerande situationer p.g.a. en bristande kulturell medvetenhet kan undvikas.

14.    Europaparlamentet anser att kommissionen i media bör lyfta fram kvinnors roll i samhället och exempel på situationer där jämställdhet mellan kvinnor och män samt en balans mellan yrkes- och familjeliv har kunnat uppnås. Parlamentet uppmanar kommissionen att i media göra människor mer medvetna om kvinnors roll i samhället och att främja lika möjligheter, exempelvis genom Media 2007‑programmet.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Jämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen – 2007

Förfarandenummer

2007/2065(INI)

Ansvarigt utskott

FEMM

Yttrande
  Tillkännagivande i kammaren

CULT
26.4.2007

Förstärkt samarbete – tillkännagivande i kammaren

 

Föredragande av yttrande Utnämning

Karin Resetarits
10.4.2007

Tidigare föredragande av yttrande

 

Behandling i utskott

18.6.2007

 

 

 

 

Antagande

25.6.2007

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

24
1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Ivo Belet, Guy Bono, Marie-Hélène Descamps, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Ovidiu Victor Ganţ, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Sándor Kónya-Hamar, Manolis Mavrommatis, Marianne Mikko, Viorica-Pompilia-Georgeta Moisuc, Doris Pack, Christa Prets, Karin Resetarits, Pál Schmitt, Nikolaos Sifunakis, Hannu Takkula, Salvatore Tatarella, Henri Weber, Thomas Wise, Tomáš Zatloukal

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Emine Bozkurt, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

 

Anmärkningar (tillgängliga på ett enda språk)

...

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Jämställdhet mellan kvinnor och män i Europeiska unionen 2007

Förfarandenummer

2007/2065(INI)

Ansvarigt utskott
  Tillstånd: tillkännagivande
i kammaren

FEMM
26.4.2007

Rådgivande utskott
  Tillkännagivande i kammaren

EMPL
26.4.2007

REGI
26.4.2007

AGRI
26.4.2007

CULT
26.4.2007

LIBE
26.4.2007

Inget yttrande avges
  Beslut

EMPL
28.2.2007

LIBE
11.6.2007

 

 

 

Förstärkt samarbete
  Tillkännagivande i kammaren

 

 

 

 

 

Föredragande
  Utnämning

Piia-Noora Kauppi
26.2.2007

 

Tidigare föredragande

 

 

Behandling i utskott

16.7.2007

 

 

 

 

Antagande

16.7.2007

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

29

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Edit Bauer, Hiltrud Breyer, Esther De Lange, Věra Flasarová, Nicole Fontaine, Claire Gibault, Lissy Gröner, Zita Gurmai, Esther Herranz García, Anneli Jäätteenmäki, Piia-Noora Kauppi, Urszula Krupa, Roselyne Lefrancois, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Zita Pleštinská, Christa Prets, Karin Resetarits, Teresa Riera Madurell, Amalia Sartori, Eva-Britt Svensson, Britta Thomsen, Anna Záborská

Slutomröstning: närvarande suppleant(er)

Gabriela Creţu, Jill Evans, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Anna Hedh, Marusya Ivanova Lyubcheva

Slutomröstning: närvarande suppleant(er) (art. 178.2)

Ján Hudacký, Peter Šťastný

Ingivande

20.7.2007

 

Anmärkningar (tillgängliga på ett enda språk)