ZPRÁVA o tematické strategii udržitelného používání pesticidů

20. 7. 2007F - (2007/2006(INI))

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Zpravodajka: Irena Belohorská

Postup : 2007/2006(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A6-0291/2007
Předložené texty :
A6-0291/2007
Přijaté texty :

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o tematické strategii udržitelného používání pesticidů

(2007/2006(INI))

Evropský parlament,

- s ohledem na sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Tematická strategie udržitelného používání pesticidů (KOM(2006)0372),

- s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1600/2002/ES ze dne 22. července 2002 o šestém akčním programu Společenství pro životní prostředí[1],

- s ohledem na návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zavedení rámce pro akce Společenství k dosažení udržitelného využívání pesticidů (KOM(2006)0373),

- s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (KOM(2006)0388),

- s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistice přípravků na ochranu rostlin (KOM(2006)0778),

- s ohledem na článek 175 Smlouvy o ES,

- s ohledem na článek 6 Smlouvy o ES, podle něhož musí být ochrana životního prostředí zahrnuta do vymezení a provádění politik Společenství zejména s ohledem na podporu udržitelného rozvoje,

- s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu[2],

- s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro akce Společenství v oblasti vodohospodářské politiky[3], směrnici Rady 98/83/ES ze dne 3. listopadu 1998 o jakosti vody určené k lidské spotřebě[4], směrnici Rady 75/440/EHS ze dne 16. června 1975 o jakosti povrchových vod určených v členských státech k odběru pitné vody[5] a směrnici 2006/118/EC Evropského parlamentu a Rady ze dne 12. prosince 2006 o ochraně podzemních vod proti znečištění a zhoršení jejich kvality[6],

- s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) a zřízení Evropské agentury pro chemikálie[7] a na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES, kterou se mění směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek za účelem jejího přizpůsobení nařízení (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, schvalování a omezování chemických látek (REACH) a zřízení Evropské agentury pro chemikálie[8],

- s ohledem na směrnici 2004/35/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 21. dubna 2004 o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a náhradou škod na životním prostředí[9], směrnici Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin[10] a směrnici Rady 79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979 o ochraně volně žijících ptáků[11],

- s ohledem na souhrnnou zprávu Evropské komise nazvanou „Možnosti budoucí politiky ochrany životního prostředí EU pro přípravky na ochranu rostlin“ (1997),

- s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

- s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a na stanovisko Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A6-0291/2007),

A. vzhledem k tomu, že v letech 1992–2003 se v EU hojně používaly prostředky na ochranu rostlin (POR) a v jejich používání nedošlo k poklesu, třebaže se v některých členských státech úspěšně rozvíjely proaktivní politiky s cílem omezit používání pesticidů v zemědělství,

B. vzhledem k tomu, že v životním prostředí (zejména v půdě a ve vodě) lze stále nalézt nežádoucí množství některých pesticidů; vzhledem k tomu, že v zemědělských produktech se stále vyskytují rezidua překračující regulační limity,

C. vzhledem tomu, že přestože používání pesticidů přináší nepopíratelné výhody při zajišťování efektivní a udržitelné konkurenceschopné zemědělské produkce v Evropě, široká veřejnost by měla být lépe informována o možných zdravotních a ekologických rizicích a krátkodobých i dlouhodobých negativních dopadech spojených s jejich používáním,

D. vzhledem tomu, že další používání pesticidů by mělo být možné pouze za předpokladu dodržení zásady předběžné opatrnosti s ohledem na lidské zdraví a ochranu vodního a půdního ekosystému; vzhledem k tomu, že to znamená, že by pesticidy neměly být používány, dokud nebude provedeno posouzení týkající se zdraví a životního prostředí; a vzhledem k tomu, že by měly být podporovány a jako základ pro sledování zohledněny srovnávací údaje a osvědčené postupy týkající se omezení používání pesticidů v různých členských státech,

E. vzhledem k tomu, že chybí průhledný systém ohlašování a monitorování používání pesticidů a limitů reziduí ve výrobcích a že nebyly vytvořeny příslušné ukazatele,

1. uznává potřebu evropského právního rámce pro oblast používání pesticidů, protože současné právní předpisy se ukázaly nedostatečnými pro prevenci nebezpečí a zdravotních i ekologických rizik vyplývajících z používání pesticidů;

2. považuje za důležité přijmout nové právní předpisy založené na přístupu, který bude mnohem více zaměřen na omezení používání pesticidů a jenž bude více ambiciózní, pokud jde o ohleduplnost vůči životnímu prostředí, prostřednictvím poskytování smysluplné podpory ekologickému zemědělství a metodám integrované zemědělské výroby;

3. vítá tematickou strategii udržitelného používání pesticidů, která identifikuje nedostatky současných právních předpisů Společenství a navrhuje regulovat fázi používání s cílem „zaplnit mezeru“ mezi uváděním POR na trh na straně jedné a koncem jejich životního cyklu na straně druhé;

4. poukazuje na to, že EU doposud vydala přes deset právních aktů, které přímo či nepřímo regulují používání POR; zdůrazňuje však, že připravované předpisy pro používání POR jsou krokem správným směrem;

5. sděluje, že tematická strategie udržitelného používání pesticidů zahrnuje pouze POR, které tvoří jen část pesticidů; vyzývá Komisi, aby neodkladně zahrnula přípravky pro regulaci živočišných škůdců (typy biocidních přípravků 14–19), jak jsou uvedeny v příloze V ke směrnici 98/8/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh[12], do působnosti tematické strategie, neboť představují obdobné riziko pro lidské zdraví a životní prostředí, a důrazně žádá Komisi, aby co nejrychleji rozšířila oblast působnosti tematické strategie na další biocidy;

6. považuje za nezbytné zlepšit chování uživatelů pesticidů tak, aby se zamezilo nevhodnému a nadměrnému používání a případům otrav; vítá vytvoření systému odborného školení profesionálních uživatelů pesticidů, pro který by měla Komise navrhnout pokyny zohledňující rozdíly mezi různými evropskými regiony; domnívá se, že certifikace a odborné školení musí být podmínkou pro zaměstnávání profesionálních uživatelů pesticidů a že by se mělo rovněž pečovat o trvalý profesní růst zaměřený na aktualizaci technických dovedností a znalostí těchto uživatelů a na zajištění bezpečnosti a účinnosti používání pesticidů; navrhuje, aby byly vytvořeny nebo posíleny poradenské služby pro zemědělce s cílem zvýšit povědomí zemědělců o bezpečném používání pesticidů a podpořit výměnu osvědčených postupů;

7. vyzývá Komisi, aby v souladu se zásadou, podle níž znečišťovatel platí, zvážila vhodné způsoby, jak zapojit výrobce POR a/nebo účinných látek těchto přípravků do činnosti zaměřené na nápravu škod pro lidské zdraví či životní prostředí, jejichž příčinou může být používání POR;

8. doporučuje, aby se prodej a distribuce pesticidů uskutečňovaly pod dozorem vyškolených profesionálů nebo specialistů a aby byly tyto transakce zaznamenávány v registru s cílem zajistit odpovídající kontrolu prodeje a používání uvedených přípravků;

9. zdůrazňuje, že nebezpečí a zdravotní i ekologická rizika vyplývající z používání pesticidů nelze účinně minimalizovat bez konstruktivního dialogu a budování kapacit se třetími zeměmi včetně finančních podnětů a přísnějších kontrol přípravků dovážených do EU s ohledem na zajištění rovných podmínek hospodářské soutěže;

10. vyzývá Komisi, aby formulovala politiku ochrany a spolupráce při používání pesticidů a POR vůči státům sousedícím s EU;

11. zdůrazňuje, že v informování široké veřejnosti o problematice pesticidů, zejména neprofesionálních uživatelů pesticidů, hrají zásadní roli média; a navrhuje vypracování kampaní ke zvýšení informovanosti a povědomí veřejnosti;

12. vítá obecně opatření, která zvolila Komise; zdůrazňuje však, že klíčovými prvky celého procesu jsou ambiciózní národní akční plány členských států;

13. lituje dále, že se Komise rozhodla vyřadit z národních akčních plánů kvantitativní a kvalitativní kritéria, a snížila tak jejich úroveň;

14. zdůrazňuje, že bez kvantitativního vymezení cílů pro omezení používání pesticidů v národních akčních plánech je definice pojmu „omezení nebezpečí, rizik a závislosti na pesticidech“ velmi nepřesná a nejednoznačná a nebude nutit členské státy, aby snižovaly množství používaných pesticidů, nebo k tomu, aby upřednostňovaly nechemické alternativy ochrany rostlin a ochrany před škůdci a řízení obdělávání půdy;

15. navrhuje, aby Komise propojila odstraňování nebezpečí, rizik a závislosti na pesticidech s kvantitativními kritérii v národních akčních plánech ustanovením podmínky, že členské státy jsou povinny stanovit své vlastní vnitrostátní cíle, časový rozvrh a kritéria pro omezení používání pesticidů, a přitom aby vzala v potaz pozitivní zkušenosti některých členských států, které již kvantitativní cíle pro omezení pesticidů používají a v nichž se ukázalo, že používání pesticidů lze omezit, aniž by to zemědělcům způsobilo výrazné náklady;

16. zdůrazňuje, že je nutno omezit používání POR s cílem dosáhnout nižší nebezpečnosti a hledat alternativní přípravky na ochranu rostlin, zdroje a metody, které budou příznivější pro životní prostředí a méně škodlivé pro lidi i zvířata, a že tato nutnost s sebou přinese kromě dalšího zlepšování životního prostředí a veřejného zdraví také zkvalitnění evropských zemědělských produktů a navíc přispěje k širší informovanosti veřejnosti a ke zvýšení citlivosti spotřebitelů na tuto problematiku;

17. souhlasí s tím, že by se národní akční plány měly přizpůsobit specifickým podmínkám týkajícím se podnebí, zemědělství a škůdců v jednotlivých členských státech tam, kde je nezbytná určitá specifická péče, a zejména pokud jde o plodiny menšího významu;

18. doufá, že Komise bude specifikovat evropskou finanční pomoc, která bude využita členskými státy k provedení studií, tvorbě databází a posílení znalostí týkajících se pesticidů;

19. vítá sdělení Komise, že nejdůležitějším očekávaným výsledkem této tematické strategie je omezení negativních dopadů používání pesticidů na lidské zdraví;

20. lituje, že ačkoli s pesticidy souvisejí dopady na imunitní systém, poruchy funkce žláz s vnitřní sekrecí, neurotoxické poruchy a rakovina[13], tematická strategie se zabývá zdravím pouze okrajově;

21. zdůrazňuje, že látky, které jsou karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci, nebo látky perzistentní, bioakumulativní či toxické a látky, které působí na činnost žláz s vnitřní sekrecí, nelze schválit jako účinné látky v pesticidech;

22. zdůrazňuje, že plody, kojenci, děti, těhotné ženy, starší lidé, osoby s chronickým onemocněním a osoby s již existujícími zdravotními problémy jsou zranitelnější a více vystaveni dopadům pesticidů než zbytek populace, zejména pak kumulativním účinkům různých druhů pesticidů;

23. zdůrazňuje, že podmínkou používání POR je jeho předchozí schválení a že toto schválení je založeno na vědeckém posouzení POR včetně jeho aktivních činidel, jež má za cíl určit, jaká rizika vytváří přípravek, je-li správně používán, pro zdraví lidí a zvířat či životní prostředí;

24. považuje za nezbytné provádět další výzkum zdravotních dopadů používání pesticidů, zejména jejich kombinovaného a kumulativního používání;

25. vřele vítá zákaz látek na základě jejich vnitřního rizika a takzvanou „zásadu substituce“, podle níž budou staženy z trhu nebezpečnější látky v případech, kdy existují bezpečnější alternativy, včetně nechemických alternativ;

26. vyzývá Komisi, aby společně s členskými státy a průmyslem učinila opatření proti dovozu zfalšovaných a/nebo nedovolených POR a jejich uvádění na trh;

27. vyzývá Komisi, aby zajistila, že pokud bude v dovážených potravinách zjištěno překročení mezní hodnoty, budou učiněna stejná opatření a sankce jako u produktů vyrobených v EU; vyžaduje, aby byla ve všech členských státech stejným způsobem ihned zabezpečena dostatečně častá kontrola dováženého zboží (které všeobecně podléhá méně přísným právním úpravám používání POR, což znamená, že u něj existuje vyšší riziko nezákonných limitů reziduí) s cílem zabránit znevýhodnění evropských zemědělců a výrobců a vytvořit v rámci EU pro všechny provozovatele stejné podmínky hospodářské soutěže;

28. žádá náležitou kontrolu a zákaz dovozu do EU takových krmiv, které jsou produkovány za použití POR a pesticidů, jejichž používání a prodej na trhu není v EU povolen;

29. žádá vytvoření koordinovaných systémů sběru informací o produkci, dovozu, vývozu, prodeji, distribuci a používání obecně dostupných pesticidů;

30. věří, že aby se zamezilo nechtěné expozici, je nutné vymezit zóny, včetně chráněných povodí pitné vody, s omezeným nebo nulovým používáním pesticidů a zvýšit ochranu vodního prostředí před znečištěním pesticidy; považuje za nutné zavést „nárazníková pásma“ o odpovídající šířce, která budou zohledňovat různé zemědělské, zeměpisné a povětrnostní podmínky; domnívá se, že používání pesticidů by mělo být zakázáno v obytných čtvrtích, veřejných parcích, na sportovních hřištích, školních dvorech a dětských hřištích i v okolí takových ploch, jelikož Komise uznává, že rizika pro širokou veřejnost vyplývající z vystavení pesticidům v těchto oblastech jsou značná;

31. bere na vědomí kontaminaci evropských povrchových a podzemních vod pesticidy a zdůrazňuje potřebu posílit soudržnost tematické strategie s rámcovou směrnicí 2000/60/ES o vodě; zdůrazňuje, že obvykle se však čistí jen voda určená pro lidskou spotřebu, zatímco zbytek kontaminované vody se do lidského těla dostává z rostlin a živočichů, což podstatně zvyšuje náklady na následnou léčbu;

32. uznává, že je nezbytné zakázat letecké postřiky; domnívá se však, že postřiky lze používat v případech, kdy to přináší nesporné výhody pro životní prostředí nebo tam, kde neexistují žádné přijatelné alternativy; mělo by však být povinností v takových případech zároveň informovat širokou veřejnost o době provádění postřiku a množství a druhu použitého pesticidu;

33. vyzývá Komisi, aby urychlila harmonizaci maximálních limitů reziduí ve Společenství, neboť podmínky hospodářské soutěže v EU nejsou v současné době pro všechny subjekty stejné, což brání obchodu a vede ke znejistění spotřebitelů;

34. naléhavě žádá Komisi, aby stanovila co nejnižší limity reziduí, pokud není jasně prokazatelné, že ani s použitím těch nejlepších dostupných technik a metod nelze udržet limity reziduí pod určitou úrovní; v této souvislosti žádá členské státy, aby zlepšily monitorování koncentrace pesticidů v potravinách a v životním prostředí;

35. vítá navrhovanou výzvu adresovanou členským státům, aby zrušily ustanovení, která jim umožňují uplatňovat u pesticidů snížené sazby DPH; domnívá se, že by Komise měla pomoci členským státům při zavedení příslušných opatření týkajících se podpory pro zemědělce, jež by měla být financována v rámci rozvoje venkova a prostřednictvím dávky z pesticidů; domnívá se, že dávka z pesticidů může být významným nástrojem pro dosažení podstatného omezení používání pesticidů;

36. vyzývá Komisi, aby podpořila členské státy při vytvoření systému daní nebo dávek s cílem – kvantitativně i kvalitativně – ovlivnit používání pesticidů, a vyzývá členské státy, aby zavedly daně nebo poplatky z pesticidů jako opatření usnadňující rozvoj obecných a konkrétních metod a používaných postupů integrované ochrany před škůdci (IPM); domnívá se, že členské státy musí zvážit zavedení systému dávek z pesticidů, ze kterého lze financovat vzdělávání, odborná školení a celkové provádění národních akčních plánů;

37. trvá na tom, aby Komise navrhla jasné definice a minimální kriteria pro IPM zahrnutím vyššího podílu oblastí s ekologickým zemědělstvím v Evropě a uplatňováním závazných norem, které budou obecné i specifické podle plodiny, pro IPM týkající se veškeré obdělávané půdy s výjimkou půdy obdělávané v rámci ekologického zemědělství;

38. bere na vědomí, že různá nařízení tvořící společnou zemědělskou politiku již zohledňují mnohé otázky životního prostředí a díky tomu jsou zemědělské výrobní metody šetrnější k životnímu prostředí;

39. poukazuje na potřebu rozšiřování zemědělských postupů, které podporují používání nižších dávek pesticidů (mimo jiné integrovaná produkce a ekologické zemědělství), což přispěje k celkovému omezení používání pesticidů;

40. naléhavě žádá členské státy, aby podporovaly zemědělství s omezeným používáním pesticidů a ekologické zemědělství a zajistily, aby profesionální uživatelé pesticidů používali všechny dostupné prostředky na ochranu plodin, které jsou šetrnější k životnímu prostředí, a upřednostňovali nechemické alternativy, střídání plodin a mechanické odstraňování plevele před soustavným používáním pesticidů;

41. vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily dostatečné prostředky na výzkum rezistence, na kultivaci a poskytnutí široké škály plodin s různými rezistenčními vlastnostmi, na výzkum střídání plodin a metod kultivace půdy za účelem boje proti škůdcům a nemocem rostlin a na inovace v oblasti ochrany rostlin včetně nechemických alternativ;

42. vyzývá členské státy, aby zajistily bezpečné skladování pesticidů a nakládání s nimi, řízený sběr nepoužitých pesticidů s prošlou záruční lhůtou a prázdných obalů a nakládání se zastaralými pesticidy v souladu s pravidly pro nebezpečný odpad;

43. vzhledem ke skutečnosti, že se v podzemních a na venkovních skládkách v EU doposud skladuje více než 200 000 tun pesticidů, žádá, aby byly na recyklaci pesticidů poskytnuty prostředky Společenství;

44. uznává, že pro omezení nepříznivých vlivů pesticidů na zdraví a životní prostředí, zejména pokud jde o příslušné pracovníky, zemědělce a obyvatele, jsou nezbytná dobře udržovaná aplikační zařízení a zdůrazňuje, že tato aplikační zařízení musí být pravidelně kontrolována;

45. naléhavě žádá Komisi, aby zohlednila značně znepokojivou otázku úmrtnosti v domácích včelstvech – problém, který je spojen s používáním určitých systémových insekticidů (obsahujících účinné složky Fipronil a Imidacloprid) využívaných k ošetření slunečnicových a kukuřičných semen;

46. zdůrazňuje potřebu změny evropských obchodních norem týkajících se tvaru, velikosti a vzhledu čerstvého ovoce a zeleniny, které podněcují intenzivní používání pesticidů;

47. naléhavě žádá Komisi, aby navrhla tematickou strategii jako obecný rámec pro současné a budoucí právní předpisy; navrhuje určit vymahatelnou kombinaci nástrojů, které si nebudou odporovat, ale vzájemně se doplňovat;

48. vítá skutečnost, že na základě tematické strategie Komise navrhla zevrubný právní rámec Společenství týkající se opatření navržených s cílem uskutečnit udržitelné používání POR;

49. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

 • [1]  Úř. věst. L 242, 10.9.2002, s. 1.
 • [2]  Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1.
 • [3]  Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1.
 • [4]  Úř. věst. L 330, 5.12.1998, s. 32.
 • [5]  Úř. věst. L 194, 25.7.1975, s. 26.
 • [6]  Úř. věst. L 372, 27.12.2006, s. 19.
 • [7]  Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.
 • [8]  Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 850.
 • [9]  Úř. věst. L 143, 30.4.2004, s. 56. Směrnice ve znění směrnice 2006/21/ES (Úř. věst. L 102, 11.4.2006, s. 15).
 • [10]  Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2006/105/ES (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 368).
 • [11]  Úř. věst. L 103, 25.4.1979, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2006/105/ES.
 • [12]  Úř. věst. L 123, 24.4.1998, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2006/140/ES (Úř. věst. L 414, 30.12.2006, s. 78).
 • [13]  Evropská strategie v oblasti životního prostředí a veřejného zdraví KOM(2003)0338, s. 5.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

V červenci roku 2006 předložila Komise Evropskému parlamentu a Radě tematickou strategii udržitelného používání pesticidů, společně s návrhem směrnice, kterou se stanoví rámec pro akce Společenství k dosažení udržitelného využívání pesticidů, a návrhem nařízení Evropského parlamentu a Rady o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh.

Cílem této strategie je omezit celková rizika a negativní dopady používání pesticidů na lidské zdraví a životní prostředí. Tato strategie vychází z šestého akčního programu pro životní prostředí (přijatého v červenci 2002), který vyzývá k používání pesticidů udržitelným způsobem a k minimalizaci negativních dopadů na lidské zdraví a životní prostředí.

Je třeba uznat, že nejdůležitějším cílem této politiky je ochrana zdraví a životního prostředí. Přes mnohé snahy o omezení rizik spojených s používáním pesticidů lze stále nalézt nežádoucí množství pesticidů v půdě a ve vodě. Zbytky pesticidů jsou přítomny ve všech přírodních stanovištích, je jimi kontaminováno 44 % náhodně vybraných plodů a u 5,5 % z nich jsou překročeny maximální limity reziduí. Tato problematika se řeší především s ministerstvy zemědělství členských států bez výrazného zapojení ministerstev pro životní prostředí, což je dosti neuspokojivé.

Nutnost účinných právních předpisů v oblasti pesticidů je nesporná. Tematická strategie „zaplňuje mezeru“ mezi dvěmi fázemi, které jsou již regulovány – uvedením na trh a koncem životního cyklu (maximální limity reziduí a právní předpisy o odpadech). Tematická strategie reguluje fázi používání.

Zpravodajka uznává, že pesticidy jsou nezbytné pro zemědělskou výrobu, ale domnívá se, že lze omezit jejich používání bez snížení zemědělské produktivity. Alternativami by mohlo být ekologické zemědělství, střídání plodin, odstraňování plevele či možnost nahrazení nebo částečného nahrazení pesticidů GMO.

Zpravodajka nepožaduje okamžité nahrazení pesticidů GMO. Faktem je, že nežádoucí účinky chemikálií-pesticidů na lidské zdraví jsou obecně známé. Dopady GMO na lidské zdraví však zatím nebyly prozkoumány. Z toho důvodu by mohl být jejich další výzkum velmi užitečný.

Název „tematická strategie udržitelného používání pesticidů“ může být zavádějící, protože zahrnuje pouze přípravky na ochranu rostlin, které tvoří jen část skupiny pesticidů. Působnost tematické strategie by měla být proto co nejrychleji rozšířena i na biocidy.

Obecně se uznává, že současné znalosti o pesticidech a jejich použití jsou nedostatečné. Zpravodajka proto vřele vítá vytvoření systému odborného školení pro profesionální uživatele, aby se zajistilo, že si budou plně vědomi rizik spojených s používáním pesticidů.

Stěžejní význam v celém procesu má zavedení národních akčních plánů (NAP). Je však politováníhodné, že se Komise rozhodla vyřadit z národních plánů kvantitativní kritéria a zaměřila se pouze na „omezení nebezpečí, rizik a závislosti na pesticidech“. To je velmi obecné vyjádření, které nebude nutit členské státy, aby množství používaných pesticidů snižovaly nebo nahrazovaly nebezpečnější pesticidy bezpečnějšími. Národní akční plány musí být konkrétní a musí prostřednictvím co nejvhodnějšího ukazatele specifikovat, jak omezit nebezpečí, rizika a závislost na pesticidech. Zpravodajka se proto domnívá, že Komise by měla propojit omezení nebezpečí, rizik a závislosti na pesticidech s kvantitativními kritérii národních akčních plánů. Jako příklad může v této souvislosti posloužit pozitivní zkušenost s indexem četnosti používání, kterou zaznamenali v Dánsku.

Je velmi znepokojivé, že ačkoli Komise uznává, že hlavním cílem strategie je omezení negativních dopadů používání pesticidů na lidské zdraví, postrádá tematická strategie článek konkrétně zaměřený na tuto problematiku a zdravím se zabývá pouze okrajově. Tematická strategie nezmiňuje, že pesticidy mají mnohé negativní dopady na imunitní systém, způsobují neurotoxické poruchy a dokonce rakovinu. Neuznává, že nejzranitelnější skupinou jsou těhotné ženy, děti a plody.

Zpravodajka nicméně vítá mnohá opatření, která Komise zavedla, podporuje zásadu substituce, zákaz leteckých postřiků, zákaz snížených sazeb DPH, zvýšenou ochranu vodního prostředí, vymezení zón s omezeným nebo nulovým používáním pesticidů. Měla by se však stanovit „nárazníková pásma“, aby byla široká veřejnost chráněna před expozicí.

STANOVISKO VÝBORU PRO ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA (18. 4. 2007)

pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

k tematické strategii udržitelného používání pesticidů
(2007/2006(INI))

Navrhovatel: Michl Ebner

NÁVRHY

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  poukazuje na to, že v Evropě existují vedle sebe různé formy zemědělství a že používání přípravků na ochranu rostlin (POR) se týká většiny z nich; má za to, že je třeba urychleně přezkoumat, zda lze zajistit vysokou kvalitu a dostatečné množství potravin bez chemických přípravků na ochranu rostlin;

2.  zdůrazňuje, že je nutno omezit používání přípravků na ochranu rostlin s cílem dosáhnout nižší nebezpečnosti a hledat alternativní přípravky na ochranu rostlin, zdroje a metody, které budou příznivější pro životní prostředí a méně škodlivé pro lidi i zvířata, a že tato nutnost s sebou přinese kromě dalšího zlepšování životního prostředí a veřejného zdraví také zkvalitnění evropských zemědělských produktů a navíc přispěje k širší informovanosti veřejnosti a ke zvýšení citlivosti spotřebitelů na tuto problematiku;

3.  konstatuje, že by se zájem neměl soustřeďovat na udržitelné používání POR, nýbrž na udržitelnost zemědělské produkce se zřetelem na zabezpečení výživy, zdraví spotřebitelů, zásobování čistou pitnou vodou, zachování různorodosti flory a fauny a zdraví pracovníků v zemědělských profesích; je toho názoru, že používání POR může být nástrojem pro dosažení výše uvedeného, avšak mělo by podléhat zvláštním pravidlům z důvodu možného poškození zdraví těmito látkami;

4.  poukazuje na potřebu rozšiřování zemědělských postupů, které podporují používání nižších dávek pesticidů (mimo jiné integrovaná produkce a ekologické zemědělství), což přispěje k celkovému omezení používání pesticidů;

5.  poukazuje na to, že udržitelné řízení rezistence a další rozvoj ochrany rostlin jsou možné pouze tehdy, pokud bude dostupná dostatečně široká škála různých přípravků a účinných látek na ochranu rostlin, čímž se rovněž zvýší akceptace různých právních předpisů upravujících používání POR ze strany zemědělců a dalších provozovatelů a tyto předpisy budou účinnější než doposud;

6.  poukazuje na to, že EU doposud vydala mnoho právních aktů, které přímo či nepřímo regulují používání POR; zdůrazňuje však, že připravované předpisy pro používání POR jsou krokem správným směrem;

7.  požaduje, aby o používání přípustných POR rozhodovali zemědělci pod vedením poradců s příslušnou kvalifikací; je toho názoru, že předpisy a kontroly musí zohlednit možnost jednotlivých členských států rozhodnout se podle jejich konkrétní situace;

8.  zdůrazňuje, že legislativa Společenství by neměla stanovovat obecná kvantitativní omezení, jelikož by to mohlo být pro zemědělce a další provozovatele podnětem k používání látek, jichž se sice užívá v menším množství, ale které jsou nebezpečnější;

9.  požaduje, aby Komise a členské státy zajistily dostatečné financování programů pro osvětu, poradenství a další vzdělávání; poukazuje na to, že tato opatření přispějí ke zlepšení situace více než další povinnosti dokumentovat či předkládat zprávy; plošná kontrola je však tak jako tak nereálná;

10.  požaduje, aby plánované předpisy nezvýšily zatížení zemědělců zbytečnou byrokracií, a je toho názoru, že rozsáhlá harmonizace by měla spíše přispět ke zjednodušení kontrolních postupů, aniž by se snížila jejich účinnost;

11.  požaduje, aby plánované statistické nařízení nevedlo k dalšímu zatížení zemědělců;

12.  poukazuje na to, že pro integrované řízení ochrany rostlin, které má být od roku 2014 závazné, je ještě mnoho aspektů nejasných, což může vést v souvislosti s podmíněností k výraznému zvýšení nejistoty zemědělců a k právním nejasnostem;

13.  požaduje, aby dobrovolná a podpůrná opatření měla přednost před závaznými opatřeními; členským státům přísluší, aby na základě analýzy situace v daném místě a v rámci národních akčních plánů rozhodly o správném souboru nástrojů;

14.  požaduje, aby bylo vytváření národních akčních plánů v úzké součinnosti s oblastí zemědělství a bylo transparentní s ohledem na dopad těchto opatření na životní prostředí a aby cíle byly ověřitelné; podporuje spolufinancování národních akčních plánů ze zdrojů Společenství; je toho názoru, že veřejnost musí být podrobně informována a že je nutno zajistit pravidelnou aktualizaci, aby byly členské státy průběžně motivovány;

15.  velmi vítá další harmonizaci předpisů v oblasti schvalování přípravků na ochranu rostlin a jejich uvádění na trh; poukazuje však na to, že postupy se musí vytvořit tak, aby byly přímé, optimalizované a předvídatelné a aby usnadnily uvádění na trh takových výrobků, které jsou inovační a většinou méně rizikové; harmonizace by se měla využít k odstranění existující právní nejistoty;

16.  vyzývá Komisi, aby urychlila harmonizaci maximálních limitů reziduí ve Společenství, neboť podmínky hospodářské soutěže v EU nejsou v současné době pro všechny subjekty stejné, což brání obchodu a vede ke znejistění spotřebitelů;

17.  vyzývá Komisi, aby společně s členskými státy a průmyslem učinila opatření proti dovozu falšovaných a/nebo nedovolených POR a jejich uvádění na trh;

18.  vyzývá Komisi, aby zajistila, že pokud bude v dovážených potravinách zjištěno překročení mezní hodnoty, budou učiněna stejná opatření a sankce jako u produktů vyrobených v EU; vyžaduje, aby byla ve všech členských státech stejným způsobem ihned zabezpečena vyhovující přísná kontrola dováženého zboží (které všeobecně podléhá méně přísným právním úpravám používání POR, což znamená, že u něj existuje vyšší riziko nezákonných limitů reziduí) s cílem zabránit znevýhodnění evropských zemědělců a výrobců a vytvořit v rámci EU pro všechny provozovatele stejné podmínky hospodářské soutěže;

19.  vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily dostatečné prostředky na výzkum rezistence, na kultivaci a poskytnutí široké škály plodin s různými rezistenčními vlastnostmi, na výzkum střídání plodin a metod kultivace půdy za účelem boje proti škůdcům a nemocem rostlin a na inovace v oblasti ochrany rostlin (včetně jiných než chemických alternativ);

20.  žádá náležitou kontrolu krmiv dovážených do EU a produkovaných za použití přípravků na ochranu rostlin a pesticidů, jejichž používání a prodej na trhu není v EU povolen;

21.  žádá vytvoření koordinovaných systémů sběru informací o produkci, dovozu, vývozu, prodeji, distribuci a používání obecně dostupných pesticidů;

22.  žádá vzhledem ke skutečnosti, že se v podzemních a na venkovních skládkách v EU doposud skladuje více než 200 000 tun pesticidů, aby byly na recyklaci pesticidů poskytnuty prostředky Společenství;

23.  vyzývá Komisi, aby formulovala politiku ochrany a spolupráce při používání pesticidů a přípravků na ochranu rostlin vůči sousedním státům EU.

POSTUP

Název

Tematická strategie udržitelného používání pesticidů

Číslo postupu

2007/2006 (INI)

Příslušný výbor

ENVI

Výbor, který vypracoval stanovisko
  Datum oznámení na zasedání

AGRI
18.1.2007

Užší spolupráce – datum oznámení na zasedání

-

Navrhovatel(ka)
  Datum jmenování

Michl Ebner
11.9.2006

Předchozí navrhovatel(ka)

-

Projednání ve výboru

27.2.2007

21.3.2007

12.4.2007

 

 

Datum přijetí

12.4.2007

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

38

3

-

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Vincenzo Aita, Katerina Batzeli; Sergio Berlato, Thijs Berman, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Dumitru Gheorghe Mircea Coşea, Joseph Daul, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Michl Ebner, Carmen Fraga Estévez, Duarte Freitas, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Diamanto Manolakou, Mairead McGuinness, Neil Parish, Rosa Miguélez Ramos, Radu Podgorean, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Marc Tarabella, Jeffrey Titford, Witold Tomczak, Donato Tommaso Veraldi, Janusz Wojciechowski

Náhradníci přítomní při závěrečném hlasování

Herbert Bösch, Bernadette Bourzai, Béla Glattfelder, Gábor Harangozó, Christa Klaß, Wiesław Stefan Kuc, Astrid Lulling, Jan Mulder

Náhradníci (čl. 178 odst. 2) přítomní při závěrečném hlasování

-

Poznámky (údaje, které jsou k dispozici jen v jednom jazyce)

-

POSTUP

Název

Tematická strategie udržitelného používání pesticidů

Číslo postupu

2007/2006(INI)

Příslušný výbor
  Datum, kdy bylo na zasedání oznámeno udělení svolení

ENVI
18.1.2007

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko
  Datum oznámení na zasedání

AGRI
18.1.2007

 

 

 

 

Nezaujaté stanovisko
  Datum rozhodnutí

 

 

 

 

 

Užší spolupráce
  Datum oznámení na zasedání

 

 

 

 

 

Zpravodaj(ové)
  Datum jmenování

Irena Belohorská
3.10.2006

 

Předchozí zpravodaj(ové)

 

 

Projednání ve výboru

30.1.2007

26.2.2007

5.6.2007

 

 

Datum přijetí

26.6.2007

Výsledek závěrečného hlasování

+

-

0

54

1

1

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, Hiltrud Breyer, Dorette Corbey, Chris Davies, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Anne Ferreira, Matthias Groote, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Caroline Jackson, Christa Klaß, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Jules Maaten, Alexandru-Ioan Morţun, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Richard Seeber, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Jens-Peter Bonde, Christofer Fjellner, Monica Frassoni, Milan Gaľa, Ambroise Guellec, Erna Hennicot-Schoepges, Anne Laperrouze, Kartika Tamara Liotard, David Martin, Jiří Maštálka, Lambert van Nistelrooij, Justas Vincas Paleckis

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Corina Creţu

Datum předložení

20.7.2007

Poznámky (údaje, které jsou k dispozici jen v jednom jazyce)