Процедура : 2007/0085(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0309/2007

Внесени текстове :

A6-0309/2007

Разисквания :

PV 25/09/2007 - 4
CRE 25/09/2007 - 4

Гласувания :

PV 25/09/2007 - 6.18
CRE 25/09/2007 - 6.18
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0404

ДОКЛАД     *
PDF 272kWORD 334k
6.9.2007
PE 390.610v02-00 A6-0309/2007

по предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 320/2006 за установяване на временна схема за преструктуриране на захарната индустрия в Общността

(COM(2007)0227 – C6‑0176/2007 – 2007/0085(CNS))

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

Докладчик: Katerina Batzeli

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 EXPOSÉ DES MOTIFS
 СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Съвета относно за изменение на Регламент (ЕО) № 320/2006 за установяване на временна схема за преструктуриране на захарната индустрия в Общността

(COM(2007)0227 – C6‑0176/2007 – 2007/0085(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2007)0227),

–   като взе предвид член 37 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е допитал до него (C6‑0176/2007),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по земеделие и развитие на селските райони и становищата на комисията по бюджети, на комисията по развитие, на комисията по регионално развитие и комисията по бюджетен контрол (A6‑0309/2007),

1.  одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  счита, че индикативната финансова сума, посочена отново в законодателното предложение, трябва да бъде съвместима с горната граница на бюджетен ред 2 от новата многогодишна финансова рамка (МФР) и изтъква, че годишната сума ще бъде определена в рамките на годишната бюджетна процедура, в съответствие с разпоредбите на точка 38 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г

3,  приканва Комисията да внесе съответните промени в своето предложение, съгласно член 250, параграф 2 от Договора за ЕО;

4.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се разграничи от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

5.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в предложението на Комисията;

6.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от Комисията

 

Изменения, внесени от Парламента

Изменение 1
СЪОБРАЖЕНИЕ 9 А (ново)

(9a) Когато едно предприятие за производство на захар подаде заявление за помощ за преструктуриране, което да заменя заявлението за субсидията за производство, решенията относно това, кои производители следва да спрат производството на захарно цвекло, се вземат по взаимно договаряне между производителите и съответното предприятие. В браншовите споразумения тези договорености изрично следва да се споменават.

Обосновка

Lorsqu'une entreprise sucrière présente une demande en lieu et place de producteurs, la décision établissant quels producteurs devront quitter le secteur doit être adoptée par le biais d'une consultation et d'un accord conclu entre les parties intéressées.

Изменение 2

ЧЛЕН 1, ТОЧКА -1)(нова)

Член 1, параграф 3, алинея 2 (Регламент (ЕО) № 320/2006)

 

-1) В член 1, параграф 3 алинея втора се заменя със следния текст:

 

Всички помощи за отказани квоти трябва да бъдат изчислени така, че средствата от фонда да бъдат усвоени изцяло. Ако след финансиране на разходите по параграф 2 са останали средства във фонда за преструктуриране, тези средства се насочват към регионите, в които в резултат от частичен или пълен отказ от квоти за били затворени предприятия за производство на захар.

Обосновка

Les versements compensatoires non épuisés doivent avant tout revenir aux régions où des usines ont dû complètement ou partiellement fermer.

Изменение 3
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 1 -Α) (нова)

Член 3, параграф 1, точка б) (Регламент (ЕО) № 320/2006)

 

-а) в параграф 1 буква б) се заменя със следния текст:

 

б) откаже квотата, която е възложило на една или повече свои фабрики, демонтира частично или изцяло производствените съоръжения на въпросните фабрики и не използва останалите съоръжения на тези фабрики за производство на продукти, които попадат в обхвата на Общата организация на пазара на захар;въпросните съоръжения могат да се използват за преработка на суровини като захарно цвекло за производство на биоетанол за енергийни цели;”

Изменение 4
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 1 -Α А) (нова)

Член 3, параграф 3, точка в) (Регламент (ЕО) № 320/2006)

 

-аа) в параграф 3 буква в) се заменя със следния текст:

 

"в) възстановяването на добрите екологични условия в околността на фабриката и изготвянето на план за развитие на предприятието, който да обхваща заплануваната стопанска дейност и последиците от преструктурирането за околната среда и заетите в предприятието, както и да се съобразява с положението в региона; в срока по член 4, параграф 2, буква д). Държавите-членки могат да изискат от предприятията по параграф 1 да поемат задължения, които надхвърлят законовия минимум от изисквания, наложени в законодателството на Общността. При все това подобни задължения не бива да ограничават функционирането на фонда за преструктуриране като инструмент."

Обосновка

Un plan de développement d'exploitation est une nécessité urgente pour la mise en œuvre obligatoire de la diversification au niveau des revenus et de l'emploi

Изменение 5

ЧЛЕН 1, ТОЧКА 1 -A Б)(нова)

Член 3, параграф 4, буква в) (Регламент (ЕО) № 320/2006)

 

-аб) в параграф 4 буква в) се заменя със следния текст:

 

"в) възстановяването на добрите екологични условия в околността на фабриката и изготвянето на план за развитие на предприятието, който да обхваща заплануваната стопанска дейност и последиците от преструктурирането за околната среда и заетите в предприятието, както и да се съобразява с положението в региона, в срока по член 4, параграф 2, буква е), доколкото това се налага поради преустановяването на производството на продуктите по буква а). Държавите-членки могат да изискат от предприятията по параграф 1 да поемат задължения, които надхвърлят законовия минимум от изисквания, наложени в законодателството на Общността. При все това подобни задължения не бива да ограничават функционирането на фонда за преструктуриране като инструмент."

Обосновка

Un plan de développement d'exploitation est une nécessité urgente pour la mise en œuvre obligatoire de la diversification au niveau des revenus et de l'emploi.

Изменение 6

ЧЛЕН 1, ТОЧКА 1 -A В) (нова)

Член 3, параграф 5, буква а) (Регламент (ЕО) № 320/2006)

 

-ав) в параграф 5 буква в) се заменя със следния текст:

 

в) в случая по параграф 1, буква в):

 

- 730 EUR за пазарната година 2006-2007,

 

- 730 EUR за пазарната година 2007-2008,

 

- 625 EUR за пазарната година 2008-2009,

 

- 520 EUR за пазарната година 2009-2010,

Обосновка

Dans l'hypothèse où il serait procédé au démantèlement partiel des installations, et dans celle où l'industrie réorienterait ses activités afin de produire du bioéthanol, l'indemnisation devrait aller de pair avec le démantèlement total des installations.

Изменение 7

ЧЛЕН 1, ТОЧКА 1 -A Г) (нова)

Член 3, параграф 5, буква в) (Регламент (ЕО) № 320/2006)

 

-a) Параграф 5, буква в) се изменя както следва:

 

"в) в случая по параграф 1, буква в):

 

- 255,50 EUR за пазарната година 2006-2007,

 

- 255,50 EUR за пазарната година 2007-2008 ,

 

- 182,00 EUR за пазарната година 2009-2010 .”

Обосновка

Afin qu'en 2008/2009, la restitution volontaire des quotas soit la plus large possible, le versement intégral du paiement compensatoire de 625 euros par tonne de quota restitué est accordé même lorsque les unités de production n'ont pas été démantelées, complètement ou partiellement.

Изменение 8

ЧЛЕН 1, ТОЧКА 1 Α)

Член 3, параграф 6, алинея 1, въведение (Регламент (ЕО) 320/2006)

Сума в размер на 10 % от съответната помощ за преструктуриране, определен в параграф 5, се заделя за:

Сума в размер на 50 % от съответната помощ за преструктуриране, определен в параграф 5, се заделя за:

Обосновка

Le régime des quotas sucriers a été introduit pour garantir les revenus et l'emploi des producteurs de betterave sucrière. L'abandon des quotas doit par conséquent faire l'objet d'une décision commune entre les producteurs et les fabricants. Par ailleurs, il est justifié d'indemniser les producteurs pour les pertes de capitaux dues à la disparition des droits de livraison et à l'arrêt obligatoire de la culture de la betterave, entraînant l'abandon des équipements agricoles spéciaux et la reconversion forcée des exploitations de production de betteraves sucrières. Enfin, les modalités de la décision de restructuration, ainsi que la répartition de l'aide, doivent être fixées par un accord interprofessionnel.

Изменение 9

ЧЛЕН 1, ТОЧКА 1 Α)

Член 3, параграф 6, алинея 1, въведение (Регламент (ЕО) 320/2006)

а) производителите на захарно цвекло и тръстика, които са доставяли тези продукти през периода, предхождащ посочената в параграф 2 пазарна година, за производството на захар в рамките на съответната отказана квота;

а) производителите на захарно цвекло и тръстика, които са доставяли тези продукти през обработвателните периоди, предхождащи посочената в параграф 2 пазарна година, за производството на захар в рамките на съответната отказана квота. Със съгласието на държавата-членка в рамките на браншови споразумения може да се определи, какъв да бъде делът от помощта за преструктуриране за производителите на захарно цвекло;

Обосновка

Le principe de rétroactivité posé par le considérant (4) doit être mis en œuvre dans le règlement grâce à un paragraphe 8 que la Commission propose d'ajouter à l'article 3. Mais ce paragraphe 8 fait lui-même référence aux paragraphes 1 à 6 précédents. Pour que les producteurs de chicorée puissent également bénéficier de la rétroactivité, il faut qu'ils soient mentionnés à l'article 3, point a). L'amendement proposé consiste à maintenir au point a) le texte actuel du règlement.

Il convient de préciser que la période retenue, durant laquelle les producteurs peuvent bénéficier des aides du régime de restructuration, peut comprendre plus d'une campagne de commercialisation et que des critères objectifs n'engendrant aucune discrimination entre les producteurs seront pris en considération lors des négociations pour la distribution des aides.

La participation de l'agriculture à l'aide à la restructuration doit être mise en œuvre de façon souple, de façon à viser à l'optimalité structurelle

Изменение 10

ЧЛЕН 1, ТОЧКА 1 А)

Член 3, параграф 6, алинея 1а (Регламент (ЕО) № 320/2006)

 

Комисията приема съгласно процедурата по член 12 правила за прилагане, които гарантират, че делът от средствата, който получават напусналите бранша производители от фонда за преструктуриране, ще се използва за икономически смислено алтернативно производство.

Изменение 11

ЧЛЕН 1, ТОЧКА 1, БУКВА A A) (нова)
Член 3, параграф 6, алинея 5 a (нова) (Регламент (ЕО) 320/2006)

 

а а) В параграф 6 се добавя следната алинея 5 а:

 

„Производствените съоръжения, които са преустроени за производство на биоетанол се считат за напълно закрити.”

Обосновка

Il s'agit de veiller au maintien des activités agricoles en les orientant vers un secteur émergent très prometteur.

Изменение 12

ЧЛЕН 1, ТОЧКА 1 Б)

Член 3, параграф 7 (Регламент (ЕО) № 320/2006)

“7. За 2008—2009 пазарна година, упоменатите в параграф 6, буква а) производители получават допълнително заплащане от 237,5 EUR на тон захар за отказана квота.

“7. Упоменатите в параграф 6, буква а) производители получават допълнително заплащане от 260 евро на тон захар за отказана квота захар .

Обосновка

Le mécanisme de restructuration n'a pas fonctionné comme la Commission l'avait initialement prévu, ce qui a eu pour résultat la concentration d'importantes ressources dans le Fonds de restructuration, qui rendent possible l'octroi d'incitations financières supplémentaires aux producteurs. De plus, il est indispensable de préciser le caractère rétroactif de l'octroi du paiement complémentaire, comme le prévoit du reste le nouveau paragraphe 8 de l'article 3 du règlement (CE) n° 320/2006 qui est proposé.

Изменение 13

ЧЛЕН 1, ТОЧКА 1, БУКВА Б)
Член 3, параграф 8 (Регламент (ЕО) 320/2006)

8. Настоящият параграф се прилага за

8. Настоящият параграф се прилага за

а) предприятия, отказали квота в рамките на схемата за преструктуриране през 2006—2007 или 2007−2008 пазарни години, и

а) предприятия, отказали част или целия размер на отпуснатата им квота в рамките на схемата за преструктуриране през 2006—2007 или 2007−2008 пазарни години, и

б) производители и лица, сключили договори за предоставяне на селскостопански машини, засегнати от упоменатия в буква а) отказ от квота.

б) производители и лица, сключили договори за предоставяне на селскостопански машини, засегнати от упоменатия в буква а) отказ от квота.

Ако сумите, отпуснати съгласно параграфи 1 до 6 през 2006−2007 и 2007−2008 пазарни години на лицата, попадащи в обхвата на предходния параграф, са били по-малки от сумите, които би трябвало да им бъдат отпуснати в рамките на приложимите за 2008−2009 пазарна година условия, разликата им се изплаща с обратно действие.

Ако сумите, отпуснати съгласно параграфи 1 до 6 през 2006−2007 и 2007−2008 пазарни години на лицата, попадащи в обхвата на буква а), са били по-малки от сумите, които би трябвало да им бъдат отпуснати в рамките на приложимите за 2008−2009 пазарна година условия, разликата им се изплаща с обратно действие.

Ако сумите, отпуснати съгласно параграф 7 през 2006−2007 и 2007−2008 пазарни години на производителите, са били по-малки от сумите, които би трябвало да им бъдат отпуснати в рамките на приложимите за 2008−2009 пазарна година условия, разликата им се изплаща с обратно действие.

Ако сумите, отпуснати съгласно параграф 7 през 2006−2007 и 2007−2008 пазарни години на производителите, попадащи в обхвата на буква б), са били по-малки от сумите, които би трябвало да им бъдат отпуснати в рамките на приложимите за 2008−2009 пазарна година условия, разликата им се изплаща с обратно действие.

Изменение 14

ЧЛЕН 1, ТОЧКА 1 Б)

Член 3, параграф 8 а (нов)(Регламент (ЕО) № 320/2006)

8a. В случай, че за дадена пазарна година нуждите от изплащане на допълнителна помощ по параграф 7 не е възможно да се удовлетворят от наличните средства на фонда за преструктуриране, останалите разходи се покриват чрез съответно увеличение на временната сума за преструктуриране, която се предвижда в член 11, параграф 2.”

Обосновка

Il convient de prévoir, en tant que source de financement ultime permettant de couvrir l'augmentation du paiement complémentaire de l'ordre de 260 EUR/tonne accordé aux producteurs, la possibilité d'augmenter le montant temporaire au titre de la restructuration, comme cela est prévu au paragraphe 2 de l'article 11 du règlement (CE) n° 320/2006.

Изменение 15

ЧЛЕН 1, ТОЧКА 2
Член 4, параграф 1 (Регламент (ЕО) 320/2006)

Комисията може да удължи посочения в алинея 1 краен срок за подаване на заявления за 2008−2009 пазарна година с до 20 работни дни, ако до 31 декември 2007 г. съществуват надеждни данни, че целта за отказ от 3,8 млн. квотни тона в рамките на временната схема за преструктуриране на захарната индустрия в Общността ще бъде почти достигната през 2008−2009 пазарна година. Комисията оповестява това удължаване на срока посредством съобщение, което се публикува в Официален вестник на Европейския съюз преди 1 януари 2008 година.

„Комисията може да удължи посочения в алинея 1 краен срок за подаване на заявления за 2008−2009 пазарна година ако до 31 януари 2008 г. съществуват надеждни данни, че целта за отказ от 3,8 млн. квотни тона в рамките на временната схема за преструктуриране на захарната индустрия в Общността няма да бъде достигната през 2008−2009 пазарна година. Комисията оповестява това удължаване на срока посредством съобщение, което се публикува в Официален вестник на Европейския съюз преди 1 януари 2008 година. Когато Комисията определи какъв процентен дял от количествата захар през 2008−2009 пазарна година ще трябва да изтегли предварително от пазара всяка държава-членка, предприятията могат в срок до 30 април 2008 година да подадат заявления за допълнителен отказ от квоти, както и да представят социален план за работниците.”

Обосновка

La possibilité de revoir à la hausse sa demande d'abandon de quota en ayant connaissance du pourcentage de retrait préventif 2008/2009 devrait inciter les entreprises à abandonner davantage de quotas. Le délai reporté au 30 avril permet de respecter les délais de consultation des salariés et le fait de baser l'abandon supplémentaire de quota sur le retrait préventif simplifie les discussions avec les planteurs puisqu'il s'agit d'abandonner une quantité de quota qui ne pourra pas être produite en 2008/2009.

Изменение 16

ЧЛЕН 1, ТОЧКА 2, АЛИНЕЯ 2 А (нова)
Член 4, параграф 2, буква б а) (нова) (Регламент (ЕО) 320/2006)

 

В член 4, параграф 2 се добавя следната буква ба):

 

„ба) потвърждение, че засегнатите - чрез отказ от или намаляване на доставките на захар - от плана за преструктуриране производители ще бъдат уведомени за този план;”

Обосновка

Le plan de restructuration doit être préparé en consultation avec les producteurs de betteraves et de cannes à sucre, qui doivent être informés sur leur avenir avant la période d'ensemencement.

Изменение 17

ЧЛЕН 1, ТОЧКА 3
Член 4 а, параграф 1 (Регламент (ЕО) 320/2006)

1. Всеки производител на захарно цвекло или тръстика, предназначени за преработка в квотна захар, за 2008−2009 пазарна година може да подаде до съответната държава-членка директно заявление за предвидената в член 3, параграф 6 помощ, придружено от задължението да преустанови доставките на квотно захарно цвекло или захарна тръстика за предприятието, с което е сключил договор за доставка през предходната пазарна година.

1. Всеки производител на захарно цвекло или тръстика, предназначени за преработка в квотна захар, за 2008−2009 пазарна година може да подаде до съответната държава-членка директно заявление за предвидената в член 3, параграф 6 помощ, придружено от задължението да преустанови доставките на квотно захарно цвекло или захарна тръстика за предприятието, с което е сключил договор за доставка.

Изменение 18

ЧЛЕН 1, ТОЧКА 3
Член 4 а, параграф 3 (Регламент (ЕО) 320/2006)

3. Съответната държава-членка съставя списък на посочените в параграф 1 заявления, по реда на тяхното подаване и съобщава този списък на заявителите и на засегнатите предприятия в рамките на 10 работни дни след крайния срок за подаване на заявленията, посочен в параграф 2.

3. Съответната държава-членка съставя списък на посочените в параграф 1 заявления, по реда на тяхното подаване и предоставя на заявителите и на засегнатите предприятия в рамките на 10 работни дни след крайния срок за подаване на заявленията, посочен в параграф 2, информация, въз основа на подадените заявления, относно общите количества.

Обосновка

Si elle est transmise aux entreprises, la liste des producteurs intéressés par l'abandon de quotas peut être utilisée contre ces mêmes producteurs.

Изменение 19

ЧЛЕН 1, ТОЧКА 3
Член 4 а, параграф 3 а (нов) (Регламент (ЕО) 320/2006)

 

3a. Съответната държава-членка решава самостоятелно дали - по дерогация от параграф 3 - да разгледа най-напред заявленията на селските стопани, които имат право на доставка на по-малко от 250 тона захарно цвекло.

Обосновка

Les États membres peuvent décider de donner d'abord aux producteurs de betteraves sucrières plus petits et moins compétitifs la possibilité de renoncer à des conditions avantageuses au droit de livraison de betteraves sucrières.

Изменение 20

ЧЛЕН 1, ТОЧКА 3

Член 4 а, параграф 4, алинея 2 (Регламент (ЕО) № 320/2006)

В случай, че се достигне лимитът от 10 %, съответната държава-членка отхвърля изцяло или частично останалите заявления.

В случай, че искането на даден производител е от такова естество, че да поражда надхвърляне на лимита от 10 %, съответната държава-членка или отхвърля това искане, или го приема за тонаж, който не води до надхвърляне на лимита от 10 %.

Обосновка

Les modifications proposées visent à rendre le texte plus lisible.

Изменение 21

ЧЛЕН 1, ТОЧКА 3
Член 4 а, параграф 5, букви a) и б) (Регламент (ЕО) 320/2006)

a) за производители: 10 % от съответния размер на помощта, определен в член 3, параграф 5, буква в) и за 2008−2009 пазарна година – допълнителното плащане по член 3, параграф 7;

а) за производители и предприятия: 10 % от съответния размер на помощта, определен в член 3, параграф 5, буква в) и - за производителите – допълнителното плащане по член 3, параграф 7;

б) за предприятия: съответният размер на помощта, определен в член 3, параграф 5, буква в), намален с 10 % или с 60 %, в случай че съответното предприятие не спазва определените в параграф 4, алинея 2 от настоящия член изисквания.

б) за предприятия: съответният размер на помощта, определен в член 3, параграф 5, буква в), намален с 10 % или с 60 %, в случай че съответното предприятие не спазва определените в параграф 4, алинея 3 от настоящия член изисквания.

Изменение 22

ЧЛЕН 1, ТОЧКА 3
Член 4 а, параграф 6 (Регламент (ЕО) 320/2006)

6. Параграфи 1 до 5 не се прилагат, когато дадено предприятие подава заявление за помощ за преструктуриране в съответствие с член 4, с което откаже квота, съответстваща най-малкото на сумата, с която би била намалена квотата вследствие на одобрението от страна на държавата-членка на подадените от производителите заявления за помощ.

6. Параграфи 1 до 5 не се прилагат, когато дадено предприятие подава заявление за помощ за преструктуриране в съответствие с член 4, с което откаже квота, съответстваща най-малкото на сумата, с която би била намалена квотата вследствие на одобрението от страна на държавата-членка на подадените от производителите заявления за помощ, като се запазва възможността за договорка за обратното в рамките на браншово споразумение.В този случай браншовите споразумения следва да съдържат информация относно постигнатите договорености между дадено предприятие и производителите, с които то има сключен договор, в което е залегнало кои производители следва да прекратят отглеждането на захарно цвекло или захарна тръстика

Обосновка

Lorsqu'une entreprise sucrière présente une demande en lieu et place de producteurs, la décision établissant quels producteurs devront quitter le secteur doit être adoptée par le biais d'une consultation et d'un accord conclu entre les parties intéressées.

Изменение 23

ЧЛЕН 1, ТОЧКА 4
Член 5, параграф 1 (Регламент (ЕО) 320/2006)

Когато Комисията удължи посочения в член 4, параграф 1 срок, както е предвидено в алинея 3 от същия член, упоменатият в първа алинея от същия член срок автоматично се удължава със същия период от време.

„Когато Комисията удължи съгласно член 4, параграф 1, алинея 3 срока за подаване на заявленията за 2008-2009 пазарна година с до 20 работни дни, то срокът за вземане на решение от страна на държавите-членки относно отпускане на помощ за преструктуриране съгласно член 5, параграф 1, алинея 1 автоматично се удължава със същия период от време.”

Обосновка

Le libellé de la proposition de la Commission est ici source de confusion et d'erreur: à quelle prorogation de délai est-il fait référence, et quel est le délai automatiquement prolongé? La nouvelle version proposée donne à ce texte une meilleure lisibilité.

Изменение 24

ЧЛЕН 1, ТОЧКА 4 A) (нова)

Член 6, параграф 2 (Регламент (ЕО) № 320/2006)

 

4а) В член 6 параграф 2 се заменя със следния текст:

 

"2. Общият размер на плащанията за една държава-членка се определя по следния начин:

 

- 109,50 EUR на тон отказана квота захар за пазарната година 2006-2007,

 

- 109,50 EUR на тон отказана квота захар за пазарната година 2007-2008,

 

- 109,50 EUR на тон отказана квота захар за пазарната година 2008-2009,

 

- 109,50 EUR на тон отказана квота захар за пазарната година 2009-2010."

Обосновка

L'augmentation de l'aide à la diversification, suite logique de l'augmentation des incitations financières à la diversification, est dictée par celle-ci. En outre, les besoins en mesures de réhabilitation pour les régions et en débouchés de substitution pour les producteurs touchés par le régime de restructuration seront accrus lorsque l'abandon de la production sera encouragé.

Изменение 25

ЧЛЕН 1, ТОЧКА 5

Член 11, параграф 6, алинея 1 (Регламент (ЕО) № 320/2006)

През 2008−2009 пазарна година предприятията, за които на 16 март 2007 г. бе приложен процентът на изтегляне, определен с член 1, параграф 1 или параграф 2 от Регламент (ЕС) № 290/2007* и които се откажат от процент от тяхната квота, който най-малкото е равен на този процент на изтегляне, се освобождават от част от временната сума за преструктуриране, която трябва да се заплати за 2007−2008 пазарна година.

През 2008−2009 пазарна година предприятията, за които на 16 март 2007 г. бе приложен процентът на изтегляне, определен с член 1, параграф 1 или параграф 2 от Регламент (ЕС) № 290/2007* и които се откажат от процент от тяхната квота, който най-малкото е равен на този процент на изтегляне, се освобождават от част от временната сума за преструктуриране, която трябва да се заплати за 2007−2008 пазарна година. По същия начин през пазарната година 2008-2009 г. предприятията, за които ще бъде приложен процентът на изтегляне, определен от Комисията през март 2008 г., и които, в рамките на тази промяна в искането им за преустановяване на квота, се откажат от допълнителен тонаж от своята квота, се освобождават от част от временната сума за преструктуриране, която трябва да се заплати за пазарната 2008-2009 г.

Обосновка

Cet ajout s'inscrit dans le prolongement des modifications de l'article 4, paragraphe 1. Il clarifie les obligations du fabricant de sucre en cas de modification de sa demande d'abandon de quota pour la campagne 2008/2009 et précise que le tonnage supplémentaire de quota abandonné en 2008/2009 n'est pas soumis au montant temporaire à payer au titre de la restructuration.


EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Situation du marché à la suite de la révision de l'Organisation commune du marché (OCM) du sucre en 2006

En février 2006, les ministres de l'Agriculture de l'Union européenne sont parvenus à u n accord sur une révision en profondeur de l'Organisation commune de marché (OCM) dans le secteur du sucre, révision qui a également fait l'objet des règlements (CE) n°s 318/2006, 319/2006 et 320/2006. La révision en question visait, entre autres, à faire en sorte que la production communautaire de sucre retrouve un niveau viable, et ce par l'introduction d'un régime volontaire de restructuration jusqu'en 2010 et d'un mécanisme de retrait qui permettrait d'adapter le niveau de production sur une base annuelle.

Actuellement, la production communautaire s'élève environ à 16,6 millions de tonnes, ce qui signifie une baisse d'environ 25 % par rapport à 2005/2006, alors que la production mondiale est excédentaire et que les prix sur le marché international ont frôlé leur niveau le plus bas depuis 2005.

Étant donné la stabilisation des importations (2,8 millions de tonnes) et des restrictions appliquées aux exportations (qui s'élèvent à 1,3 million de tonnes, contre 4,6 millions de tonnes lors de précédentes campagnes commerciales), il apparaît que le "sacrifice" qu'accomplit la Communauté en diminuant la production ne soit pas suffisant pour assurer l'équilibre du marché.

Selon les prévisions de la Commission, une offre excédentaire de l'ordre de 4 millions de tonnes est attendue pour la campagne commerciale 2007/2008, et ce malgré les efforts qui ont été déployés en matière de restructuration et en dépit des retraits annuels qui ont été appliqués durant les campagnes commerciales 2006/2007 et 2007/2008(1).

Régime de restructuration

La mise en œuvre des programmes d'abandon volontaire de la production a conduit à une diminution de celle-ci de 2,2 millions de tonnes durant les deux premières campagnes de commercialisation, autrement dit à une réduction nettement plus faible que l'objectif de 6 millions de tonnes qui avait été fixé pour la période transitoire des quatre (4) campagnes commerciales au cours desquelles le régime de restructuration serait appliqué.

Les causes principales des limitations qu'a connues l'application du régime de restructuration sont au nombre de trois:

1) L'environnement économique s'est révélé particulièrement favorable aux entreprises durant les deux premières années de l'application du régime, car le contrecoup de la révision ne s'était pas encore fait sentir, notamment en ce qui concerne la chute des prix. Qui plus est, la marge bénéficiaire des entreprises n'a jamais été aussi élevée qu'au cours de la première année.

2) De plus, il a été décourageant de constater l'inefficacité de la mise en œuvre ou le dysfonctionnement d'autres dispositions de la législation communautaire concernant le sucre, et plus particulièrement:

(a) la possibilité de réattribution des quotas nationaux par les États membres, notamment dans le cas d'États membres où des quotas sont détenus par des investisseurs étrangers;

(b) la souplesse accordée aux États membres en ce qui concerne la fixation de l'indemnisation versée aux producteurs et aux entreprises de machines sous-traitantes par les entreprises et le faible montant de cette indemnisation, principalement pour les producteurs de betteraves;

(c) certaines lacunes du règlement n° 320/2006 en ce qui concerne, notamment, la nécessité de prendre des mesures en faveur des travailleurs dans le cas où le régime de restructuration conduit à des pertes d'emplois, et

(d) le montant relativement peu élevé des aides à la diversification pour les régions où la production est abandonnée.

3) Étant donné la réduction linéaire des quotas prévue pour 2010, les entreprises qui souhaitaient poursuivre leur activité au-delà de l'année fixée n'ont pas consenti à renoncer à leurs quotas, et ce afin de pouvoir continuer à produire après 2010.

Par conséquent, il semble opportun de prendre des mesures pour faire en sorte que le régime de restructuration devienne plus attrayant et pour éviter la réduction linéaire des quotas nationaux et régionaux à la fin de la restructuration (2009/2010), comme le prévoit l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 318/2006, sans indemnisation au titre du Fonds de restructuration.

Mécanisme de retrait

Dans le cadre de la révision de l'OCM, un pourcentage, commun à tous les États membres, de sucre et d'isoglucose peut être retiré du marché afin de maintenir l'équilibre structurel de ce dernier (article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 318/2006).

Toutefois, les déséquilibres du marché prévus pour les campagnes de commercialisation 2006/2007 et 2007/2008 ont conduit la Commission à mettre en œuvre une politique de retrait préventif exceptionnel, aussi bien en mars 2006 (1,1 million de tonnes) qu'en mars 2007 (2 millions de tonnes).

La raison principale qui a amené la Commission à mettre en œuvre la mesure exceptionnelle mentionnée ci-dessus et non pas les réglementations prévues à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 318/2006 est la suivante: conformément à la mesure en question, le pourcentage de retrait est appliqué de façon linéaire à toutes les quantités produites sur la base d'un quota, sans tenir compte d'éventuelles tentatives de certaines entreprises pour réajuster leur production. De ce fait, les dispositions de l'article 19 ne contribuent pas à prévenir la formation d'un excédent. Au contraire, elles créent des dépenses supplémentaires (stockage), qui auraient pu être évitées si on avait évité de produire de façon excédentaire en amont.

Ces lacunes du mécanisme de retrait, combinées à la mise en œuvre inefficace de la restructuration, rendent indispensables l'amélioration et l'adaptation de ce mécanisme aux besoins et aux objectifs de l'OCM.

2. Les propositions de la Commission

La Commission propose de renforcer le plan communautaire de restructuration et d'adapter le mécanisme de retrait pour améliorer l'efficacité des mécanismes qui sont entrés en vigueur avec la révision de 2006 et assurer l'équilibre du marché à un niveau proche de celui du prix de référence.

Les ressources supplémentaires qui seront nécessaires à la mise en œuvre des mesures proposées respectent le principe de neutralité financière et proviendront du Fonds de restructuration.

a) Pour ce qui est du régime de restructuration (règlement (CE) n° 320/2006), il est proposé:

- de fixer à 10 % le pourcentage de l'aide à la restructuration en faveur des producteurs et des entreprises de machines sous-traitantes, ce qui permettrait de lever l'incertitude qui existe actuellement du fait qu'un État membre peut décider de fixer un pourcentage plus élevé;

- d'accorder un paiement complémentaire aux producteurs; et

- pour la campagne de commercialisation 2008/2009, de donner aux producteurs la possibilité de déclencher le processus de restructuration en présentant directement des demandes d'aide à la restructuration, à condition qu'ils renoncent à leurs droits de livraison en rapport avec les entreprises auxquelles ils étaient liés par des contrats de livraison au cours de la campagne de commercialisation précédente. Il convient donc que l'État membre réduise en conséquence le quota de l'entreprise concernée. L'application de la mesure proposée est toutefois limitée à une réduction de quota de 10 % au maximum du quota attribué à l'entreprise concernée, et il convient donc que l'État membre accepte les demandes des producteurs en appliquant le principe du "premier arrivé, premier servi".

Les modifications du règlement (CE) n° 320/2006 doivent commencer à s'appliquer à compter de la campagne de commercialisation 2008/2009.

b) Pour ce qui est du régime de retrait (règlement (CE) n° 318/2006), il est proposé:

- d'intégrer dans le règlement du Conseil les critères fixés dans le règlement (CE) n° 290/2007 de la Commission en ce qui concerne un éventuel retrait supplémentaire du marché à l'automne 2007; et

- de supprimer la disposition selon laquelle les besoins d’approvisionnement traditionnels des raffineries sont réduits en cas de retrait du marché.

Ces modifications sont destinées à s'appliquer à compter de la campagne de commercialisation 2007/2008.

3. Position de votre rapporteur

Votre rapporteur souscrit à l'analyse de la Commission et estime qu'il est impératif de modifier les règlements (CE) n°s 318/2006 et 320/2006. De plus, elle souligne que la modification en question ne doit en aucun cas entraîner une nouvelle révision de l'OCM. Au contraire, il s'agit d'un effort visant à renforcer les mécanismes de restructuration et de retrait afin d'atteindre les objectifs de l'OCM et de préparer le secteur européen du sucre à faire face aux conséquences de l'ouverture imminente du marché.

Dans ce contexte, tout dysfonctionnement ou retard dans la mise en œuvre de l'actuelle OCM comporte le risque que le marché de l'Union européenne soit confronté à d'importants excédents à la fin de la période transitoire (2010), où une réduction linéaire des quotas nationaux est en outre prévue. Cette réduction sera préjudiciable aussi bien à la compétitivité du secteur qu'aux producteurs et aux propriétaires de machines sous-traitantes eux-mêmes, pour lesquels aucune indemnisation n'est prévue.

Bien que, dans l'ensemble, elle partage l'avis de la Commission, votre rapporteur pense qu'il est possible de procéder à quelques modifications visant à améliorer et à renforcer les mécanismes de restructuration et de retrait, l'objectif final étant d'aider toutes les parties concernées: les producteurs et les sous-traitants, les travailleurs subissant les effets du régime, les entreprises et les régions.

Elle estime donc que les questions fondamentales sur lesquelles le débat devra se concentrer et pour lesquelles le Parlement européen peut proposer des modifications en vue d'améliorer la situation concernent les réglementations relatives:

Ø au montant de l'aide à la restructuration: est-il possible de proposer des augmentations, lesquelles représenteront une incitation financière supplémentaire pour les entreprises et une compensation pour les producteurs, étant donné la surabondance des ressources du Fonds de restructuration, ce dernier n'ayant pas été utilisé durant les deux premières années de la réforme?

Ø à l'accès direct des producteurs au Fonds de restructuration: comment cette mesure aura-t-elle un effet de rééquilibrage par rapport à la réduction des quotas, sans toutefois perturber l'activité des entreprises dans son ensemble? D'autre part, comment permettra-t-elle de sortir de l'impasse les producteurs qui ne sont pas compétitifs?

Ø au paiement complémentaire accordé aux producteurs: le montant proposé par la Commission est-il suffisant pour constituer une incitation financière et une compensation suffisante pour les producteurs?

Ø à la mise en œuvre de la réduction linéaire en 2010: quelle méthode faudra-t-il employer pour éviter qu'un traitement discriminatoire ne soit réservé à certains États membres ou à certaines entreprises et que des sanctions ne soient appliquées aux États membres ou aux entreprises qui ont déployé de grands efforts dans le cadre du régime de restructuration?

Ø au mécanisme de retrait préventif: est-il suffisant de l'appliquer jusqu'à la fin de la période transitoire ou faut-il prévoir de prolonger celle-ci?

Votre rapporteur souhaiterait souligner que toute modification, quelle qu'elle soit, doit tenir compte de la distinction juridique mais également financière entre a) les ressources du Fonds de restructuration, qui peuvent être utilisées exclusivement pour la mise en œuvre de mesures dans le cadre du régime de restructuration et b) les ressources mises à disposition au titre du FEAGA pour l'adoption de mesures de marché et pour l'octroi d'aides aux producteurs.

Enfin, votre rapporteur estime qu'il est opportun, d'un point de vue politique, et ce même si cela ne s'intègre pas dans les propositions de modification partielle exposées dans les règlements (CE) n°s 318/2006 et 320/2006, de faire remarquer que la Commission doit garantir la viabilité et la compétitivité de l'industrie sucrière européenne après la libéralisation des importations en provenance des pays ACP et des pays les moins développés (PMD) en 2009/2010.

En aucun cas les efforts visant à restructurer le secteur qui auront été accomplis avant 2010 ne pourront être annulés par l'absence de négociations précises et transparentes de la part de la Commission à propos du régime applicable aux importations en provenance des pays ACP et des PMD.

(1)

Règlements (CE) n°s 1541/2006 et (CE) 290/2007.


СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети (17.7.2007)

до комисията по земеделие и развитие на селските райони

относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 320/2006 за установяване на временна схема
за преструктуриране на захарната индустрия в Общността

(COM(2007)0227 – C6‑0176/2007 – 2007/0085(CNS))

Докладчик по становище: László Surján

КРАТКА ОБОСНОВКА

1. Контекст на предложението

Двете предложения за регламент на Комисията представляват осъвременяване на два регламента: Регламент (ЕО) № 318/2006 и (ЕО) № 320/2006fn , които бяха част от голямата захарна реформа през 2005 г.(1).

Само 18 месеца по-късно, мерките са доказано недостатъчни за постигане на целите на реформата до 2010 г. и според Комисията трябва да бъдат адаптирани. Доброволните съкращения на производството от страна на производителите до този момент са довели до намаление от 2,2 милиона тона, много далеч от целта на реформата да постигне намаление от 6 милиона тона.

Но някои държави-членки са постигнали своите цели в рамките на реформата, като в някои случаи даже са намалили квотата си за захар наполовина. Следователно вашият докладчик по становище смята, че е разумно корекцията на реформата да се съсредоточи върху тези държави-членки, в които захарната реформа от 2005 г. е била неуспешна.

ЕС е под постоянен натиск от различни страни-производителки на захар, като Бразилия, Австралия и Тайланд, както и от Световната търговска организация, които обвиняват Европейския съюз, че със своя режим на захарта той нарушава задълженията си по Споразумението за селското стопанство на СТО.(2)

Поради това Комисията предлага в изменението на Регламент (ЕО) № 320/2006:

- сумата на помощите, заделена за селскостопански производители и договори за машини, да се фиксира на 10% от помощите, предоставени на предприятия в сектора на захарта;

- да се предоставят на селскостопанските производители допълнителни помощи за пазарната година 2008/2009 (237.5 EUR на тон отказана квота);

- да се плати със задна дата разликата между помощите, отпуснати за пазарни години 2006/2007 и 2007/2008 и сумата, изплатена през 2008/2009 г. Това се предлага, за да не бъдат ощетени предприятията и селскостопанските производители, които са взели участие в схемата за преструктуриране преди влизането в сила на измененията;

- да се предоставят на Комисията пълномощия да удължава срока за кандидатстване с цел да се ускори процеса на преструктуриране, ако тя е получила надеждни сигнали, че целта на фонда за преструктуриране е почти изпълнена през пазарната година 2008/2009;

- да се даде на селскостопанските производители възможност да кандидатстват пряко за помощи за преструктуриране при условие, че спрат да доставят захарно цвекло или тръстика на предприятия, с които са били в договорни отношения предишната пазарна година;

- да се ограничи намалението на квотите до 10% от квотата на всяко отделно предприятие, което отговаря на процента от квотата, който държавата-членка има право да преразпредели всяка пазарна година;

- да се даде право на предприятията, засегнати от кандидатстването за помощи на селскостопански производители, да кандидатстват за помощи за преструктуриране.

Като прави това предложение до Съвета, Комисията се надява, че производителите ще се откажат от останалите 3,8 милиона тона, предвидени за съкращаване до 2008/2009 г. и 2009/2010 г.

2. Изменения

От гледна точка на финансовата прозрачност, същинските получатели на компенсации от ЕС следва да бъдат ясно видими за данъкоплатците в ЕС. Предложението за публикуване на информация за бенефициерите от средства на Общността(3), добавено към Финансовия регламент от Регламент (ЕО, Евратом) № 1995/2006 на Съвета, предвижда необходимите детайли да се установят в приложимите правила за конкретния сектор. Това следва да се приложи от 1 януари 2008 г. и за производителите на захар.

3. Заключение

Комисията по бюджети ще прецени факта, че националните квоти остават. Следователно няма да се постигне истински европейски пазар, като това вероятно ще доведе до изкуствено повишаване на цената за потребителя и за бюджета. Освен това трябва да се гарантира, че компенсациите и помощите за приспособяване ще достигат до тези, които имат нужда от тях, т.е. по-дребните бенефициери с по-ниски доходи, а не тези, които вече са постигнали високи норми на печалба от тази система. Настоящото правило "дошлият пръв бива обслужен пръв" представлява дискриминация срещу дребните производители на захар и следователно трябва да се коригира.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по земеделие и развитие на селските райони да включи в доклада си следните изменения:

Законодателна проекторезолюция

Изменение 1

Параграф 1 а (нов)

1а. Счита, че индикативната сума, посочена в законодателното предложение, трябва да бъде съвместима с горната граница на бюджетен ред 2 от новата многогодишна финансова рамка (МФР) и изтъква, че годишната сума ще бъде определена в рамките на годишната бюджетна процедура, в съответствие с разпоредбите на точка 38 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г.

Предложение за регламент

Текст, предложен от Комисията(4)  Изменения, внесени от Парламента

Изменение 2

СЪОБРАЖЕНИЕ 9 А (ново)

 

9а) В контекста на преразглеждането на Регламент (EО) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности, в този регламент бяха добавени член 30, параграф 3 и член 53б, параграф 2, буква г) относно ежегодно последващо публикуване от държавите–членки на бенефициерите на средства, получавани от бюджета на Европейските общности, с цел да се приложи Европейската инициатива за прозрачност. Регламенти за отделните сектори, например Регламент (EО) № 1290/2005, трябва да осигурят средствата за това публикуване. Временната схема за преструктуриране на захарната индустрия, установена от Регламент (ЕО) № 320/2006, е част от бюджета на Европейските общности и финансира разходи в контекста на общо управление от държавите-членки и Общността. Следователно трябва да бъдат създадени правила за публикуване на информация за бенефициерите в рамките на тази схема. За тази цел, държавите-членки следва да гарантират ежегодно последващо публикуване на бенефициерите и на средствата, получени от всеки бенефициер.

 

_____________________________

1OВ L 248, 16.09.2002 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 1995/2006 (OВ L 390, 30.12.2006 г., стp. 1).

Обосновка

The principle of transparency is provided in Article 30(3) of the Financial Regulation and more particularly in Article 53b(2) for shared management. The Commission has already adopted detailed specific rules for sectoral funds (i.e. for the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European fisheries Fund). This requirement of publication of beneficiaries will also be laid down in the modified Council Regulation 1290/2006, currently proposed (COM(2007)0122).

Изменение 3

СЪОБРАЖЕНИЕ 9 Б (ново)

 

9б) Предоставянето на достъп на обществеността до тази информация повишава прозрачността по отношение на използването на общностно финансиране в рамките на Общата селскостопанска политика и стимулира доброто финансово управление на тези средства, по-специално като усилва обществения контрол върху изразходваните средства. Като се има предвид голямата значимост на преследваните цели, оправдано е, що се отнася до принципа на пропорционалност и изискването за защита на личните данни, да се осигури общо публикуване на уместната информация за бенефициерите.

Обосновка

The principle of transparency is provided in Article 30(3) of the Financial Regulation and more particularly in Article 53b(2) for shared management. The Commission has already adopted detailed specific rules for sectoral funds (i.e. for the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European fisheries Fund). This requirement of publication of beneficiaries will also be laid down in the modified Council Regulation 1290/2006, currently proposed (COM(2007)0122).

Изменение 4

ЧЛЕН 1, ТОЧКА 4 A (нова)

Член 10a (нов) (Регламент (EО) № 320/2006)

 

4a) Добавя се следният член 10a:

 

"Член 10a

 

Публикуване на информация за бенефициерите

 

Съгласно член 53б, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕО) № 1605/2002 и член 44а от Регламент (ЕО) № 1290/2005, държавите-членки гарантират ежегодно последващо публикуване на бенефициерите на всички помощи, посочени в членове 3, 4а, 6, 7, 8 и 9 от настоящия регламент, заявени за всяка от пазарните години 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 и 2009/2010, и сумите, получени от всеки бенефициер. Публикуваната информация съдържа най малко общата сума обществени средства, отпусната на всеки отделен бенефициер, неговото/нейното име и презиме или, в случай на юридическо лице или предприятие, фирменото наименование, постоянния адрес и/или регистрираното седалище.

Обосновка

The principle of transparency is provided in Article 30(3) of the Financial Regulation and more particularly in Article 53b(2) for shared management. The Commission has already adopted detailed specific rules for sectoral funds (i.e. for the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European fisheries Fund). This requirement of publication of beneficiaries will also be laid down in the modified Council Regulation 1290/2006, currently proposed (COM(2007)0122).

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Преструктуриране на захарната промишленост

Позовавания

COM(2007)0227 - C6-0176/2007 - 2007/0085(CNS)

Водеща комисия

AGRI

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

21.6.2007

 

 

 

Докладчик по становище

       Дата на назначаване

László Surján

23.5.2007

 

 

Дата на приемане

17.7.2007

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

17

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Reimer Böge, Joan Calabuig Rull, Brigitte Douay, Salvador Garriga Polledo, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Francesco Musotto, Gérard Onesta, Gianni Pittella, Petre Popeangă, Esko Seppänen

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Paul Rübig

(1)

Становище на комисията по бюджетен контрол до комисията по земеделие и развитие на селските райони относно предложение за регламент на Съвета относно общата организация на пазарите в сектора на захарта (COM(2005)02632005/0118(CNS)), докладчик по становище: Terence Wynn

(2)

Световна търговска организация, 28 април 2005 г., WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R -EUROPEAN COMMUNITIES – EXPORT SUBSIDIES ON SUGAR - Report of the Appellate Body: http://docsonline.wto.org/gen_search.asp?searchmode=simple

(3)

COM(2007)0122, регламент за изменение на Регламент (ЕО) № 1290/2005 относно финансирането на Общата селскостопанска политика, доклад на Chatzimakakis

(4)

Все още непубликувано в ОВ.


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Преструктуриране на захарната промишленост

Позовавания

COM(2007)0227 - C6-0176/2007 - 2007/0085(CNS)

Дата на консултация с ЕП

14.6.2007

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

AGRI

21.6.2007

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

DEVE

21.6.2007

INTA

21.6.2007

BUDG

21.6.2007

CONT

21.6.2007

 

REGI

21.6.2007

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

DEVE

5.6.2007

INTA

4.6.2007

CONT

4.6.2007

REGI

26.6.2007

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Katerina Batzeli

20.6.2007

 

 

Заместен(и) докладчик(ци)

Jean-Claude Fruteau

 

 

Разглеждане в комисия

7.5.2007

17.7.2007

3.9.2007

 

Дата на приемане

3.9.2007

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

29

0

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Katerina Batzeli, Bernadette Bourzai, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Elisabeth Jeggle, Atilla Béla Ladislau Kelemen, Heinz Kindermann, Stéphane Le Foll, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Petya Stavreva, Donato Tommaso Veraldi, Janusz Wojciechowski, Andrzej Tomasz Zapałowski

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Alejandro Cercas, Esther De Lange, Hynek Fajmon, Ilda Figueiredo, Béla Glattfelder, Roselyne Lefrançois, Catherine Anita Neris, Zdzisław Zbigniew Podkański

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Giovanna Corda

Дата на внасяне

6.9.2007

Правна информация - Политика за поверителност