Procedure : 2007/0085(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0309/2007

Indgivne tekster :

A6-0309/2007

Forhandlinger :

PV 25/09/2007 - 4
CRE 25/09/2007 - 4

Afstemninger :

PV 25/09/2007 - 6.18
CRE 25/09/2007 - 6.18
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0404

BETÆNKNING     *
PDF 216kWORD 226k
6.9.2007
PE 390.610v01-00 A6-0309/2007

om forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 320/2006 om en midlertidig ordning for omstrukturering af sukkerindustrien i Fællesskabet

(KOM(2007)0227 – C6‑0176/2007 – 2007/0085(CNS))

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

Ordfører: Katerina Batzeli

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Budgetudvalget
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 320/2006 om en midlertidig ordning for omstrukturering af sukkerindustrien i Fællesskabet

(KOM(2007)0227 – C6‑0176/2007 – 2007/0085(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2007)0227),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 37, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6‑0176/2007),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter og udtalelse fra Budgetudvalget (A6‑0309/2007),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  mener, at det vejledende finansielle referencebeløb, der er anført i lovgivningsforslaget, bør være i overensstemmelse med loftet for udgiftsområde 2 i den nye flerårige finansieringsramme, og understreger, at det årlige beløb vil blive fastlagt i forbindelse med den årlige budgetprocedure i overensstemmelse med bestemmelserne i punkt 38 i IIA af 17. maj 2006;

3.  opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2;

4.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

5.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

6.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag  Ændringsforslag

Ændringsforslag 1

BETRAGTNING 9 A (ny)

 

(9a) Hvis en sukkervirksomhed indgiver en ansøgning om omstruktureringsstøtte, som erstatter avlernes støtteansøgning, bør afgørelser om, hvilke avlere der skal indstille produktionen af sukkerroer, træffes ved indbyrdes aftaler mellem avlerne og virksomheden. Brancheaftalen bør derfor indeholde et særligt afsnit vedrørende sådanne aftaler.

Begrundelse

Hvis avlernes initiativ overtages af sukkervirksomheden, afgøres det ved konsultationer og aftaler mellem de to parter, hvilke avlere der skal trække sig ud af sektoren.

Ændringsforslag 2

ARTIKEL 1, NR. -1 (nyt)
Artikel 1, stk. 3, afsnit 2 (forordning (EF) nr. 320/2006)

-1) Artikel 1, stk. 3, afsnit 2 affattes således:

 

„Alle godtgørelser for afgivelse af kvoter beregnes således, at fondsmidlerne udnyttes fuldt ud. Hvis der efter finansiering af udgifterne i henhold til stk. 2 stadig findes midler i omstruktureringsfonden, tilflyder disse de regioner, i hvilke sukkerfabrikker har måttet lukke som følge af delvis eller fuldstændig afgivelse af kvoter.“

Begrundelse

Ikke udnyttede godtgørelser skal først og fremmest komme de regioner til gode, i hvilke der er sket delvis eller fuldstændig nedlæggelse af sukkerfabrikker.

Ændringsforslag 3
ARTIKEL 1, NR. 1, LITRA -Α (nyt)

Artikel 3, stk. 1, litra b (forordning (EF) nr. 320/2006)

 

- a) Stk. 1, litra b) affattes således:

 

"b) giver afkald på den kvote, som den har fordelt på en eller flere af sine fabrikker, delvis nedlægger produktionsfaciliteterne på de pågældende fabrikker og ikke benytter de tilbageblevne produktionsfaciliteter på de pågældende fabrikker til fremstilling af produkter, der er omfattet af den fælles markedsordning for sukker.

 

 

De pågældende produktionsfaciliteter kan anvendes til forarbejdning af råvarer, herunder sukkerroer, med henblik på produktion af bioethanol til energianvendelse."

Ændringsforslag 4
ARTIKEL 1, NR. 1, LITRA -Α A (nyt)

Artikel 3, stk. 3, litra c (forordning (EF) nr. 320/2006)

 

-aa) Stk. 3, litra c) affattes således:

 

"„c) genoprettelse af miljøet på fabrikkens område og udarbejdelse af en bedriftsudviklingsplan, som omfatter den planlagte økonomiske aktivitet og en vurdering af omstruktureringens følger for miljø og beskæftigelse, inden udløbet af den i artikel 4, stk. 2, litra f) omhandlede frist og under hensyntagen til situationen i regionen. Medlemsstaterne kan kræve, at de i stk. 1 omhandlede virksomheder indgår forpligtelser, der er mere vidtrækkende end de lovpligtige minimumskrav i fællesskabsretten. Disse forpligtelser må dog ikke begrænse forvaltningen af omstruktureringsfonden som instrument.“

Begrundelse

Der må hurtigst muligt udarbejdes en bedriftsudviklingsplan med henblik på den obligatoriske diversificering af indkomst og beskæftigelse.

Ændringsforslag 5

ARTIKEL 1, NR. 1, LITRA -A B(nyt)

Artikel 3, stk. 4, litra c (forordning (EF) nr. 320/2006)

 

-ab) Stk. 4, litra c), affattes således:

 

"„c) genoprettelse af miljøet på fabrikkens område og udarbejdelse af en bedriftsudviklingsplan, som omfatter den planlagte økonomiske aktivitet og en vurdering af omstruktureringens følger for miljø og beskæftigelse, inden udløbet af den i artikel 4, stk. 2, litra f) omhandlede frist og under hensyntagen til situationen i regionen, såfremt dette nødvendiggøres af nedlæggelsen af produktionen af de i litra a) omhandlede produkter. Medlemsstaterne kan kræve, at de i stk. 1 omhandlede virksomheder indgår forpligtelser, der er mere vidtrækkende end de lovpligtige minimumskrav i fællesskabsretten. Disse forpligtelser må dog ikke begrænse forvaltningen af omstruktureringsfonden som instrument.“

Begrundelse

Der må hurtigst muligt udarbejdes en bedriftsudviklingsplan med henblik på den obligatoriske diversificering af indkomst og beskæftigelse.

Ændringsforslag 6

ARTIKEL 1, NR. 1, LITRA -A C (nyt)

Artikel 3, stk. 5, litra a (forordning (EF) nr. 320/2006)

 

-ac) Stk. 5, litra a) affattes således:

 

"a) for så vidt angår tilfælde i stk. 1, litra a) og b), til:

 

- 730 EUR for produktionsåret 2006/2007,

 

- 730 EUR for produktionsåret 2007/2008,

 

- 625 EUR for produktionsåret 2008/2009,

 

- 520 EUR for produktionsåret 2009/2010."

Begrundelse

Ved delvis nedlæggelse af produktionsfaciliteterne og omstilling til produktion af bioethanol skal godtgørelsen svare til godtgørelsen for fuldstændig nedlæggelse.

Ændringsforslag 7

ARTIKEL 1, NR. 1, LITRA -A D (nyt)
Artikel 3, stk. 5, litra c (forordning (EF) nr. 320/2006)

 

-ad) Stk. 5, litra c) affattes således:

 

c) for så vidt angår tilfældet i stk. 1, litra c), til:

 

- 255,50 EUR for produktionsåret 2006/07,

 

- 255,50 EUR for produktionsåret 2007/08,

 

- 625,00 EUR for produktionsåret 2008/09,

 

- 182,00 EUR for produktionsåret 2009/10.“

Begrundelse

For at opnå en så omfattende frivillig afgivelse af kvoter i 2008/09 som muligt ydes den fulde udligningsbetaling på 625 EUR pr. ton afgivet kvote også, selv om der ikke sker fuldstændig eller delvis afvikling af produktionsfaciliteterne.

Ændringsforslag 8

ARTIKEL 1, NR. 1, LITRA A

Artikel 3, stk. 6, afsnit 1, indledning (forordning (EF) nr. 320/2006)

Et beløb på 10 % af den relevante omstruktureringsstøtte i stk. 5 forbeholdes:

Et beløb på 50 % af den relevante omstruktureringsstøtte i stk. 5 forbeholdes:

Begrundelse

Sukkerkvoteordningen er blevet indført for at give sukkerroeavlerne garanti for beskæftigelse og indkomst. Enhver afgørelse om at give afkald på kvoter bør derfor træffes i fællesskab af avlere og fabrikant. Ydelse af erstatning til avlerne er desuden begrundet i det kapitaltab, som opstår ved, at avlerens leveringsrettigheder for sukkerroer ophæves, og han tvinges til at standse sukkerroedyrkningen, hvilket bevirker, at han må opgive det særlige landbrugsmateriel og må omlægge sukkerroebedriften. Endelig er det vigtigt, at de nærmere detaljer omkring beslutningen om omstrukturering og fordeling af støtten fastlægges i en brancheaftale.

Ændringsforslag 9

ARTIKEL 1, NR. 1, LITRA A
Artikel 3, stk. 6, afsnit 1, litra a (forordning (EF) nr. 320/2006)

a) sukkerroe- og sukkerrørsavlere, der har leveret disse produkter i en periode forud for det produktionsår, der er nævnt i stk. 2, med henblik på produktion af sukker i henhold til den relevante kvote, der er givet afkald på.

a) sukkerroe-, sukkerrørs- og cikorieavlere, der har leveret disse produkter i dyrkningsperioder forud for det produktionsår, der er nævnt i stk. 2, med henblik på produktion af sukker eller inulinsirup i henhold til den relevante kvote, der er givet afkald på. Med medlemsstatens godkendelse kan det gennem brancheaftaler bestemmes, hvordan roeavlerne skal have del i omstruktureringsstøtten.

Begrundelse

Princippet om tilbagevirkende kraft, der er fastsat i betragtning 4, gennemføres i forordningen ved hjælp af det nye stk. 8, som Kommissionen foreslår at indføje i artikel 3. I dette nye stk. 8 henvises der imidlertid til stk. 1-6 i samme artikel. Hvis cikorieavlere også skal være omfattet af princippet om tilbagevirkende kraft, skal de være udtrykkeligt nævnt i artikel 3, litra a). Dette ændringsforslag har til formål at bevare forordningens nuværende ordlyd i litra a).

Det bør præciseres, at den fastsatte periode, i hvilken avlerne kan modtage omstruktureringsstøtte, kan omfatte mere end et produktionsår, og der under forhandlingerne om fordelingen af støtten vil blive taget hensyn til objektive kriterier, der ikke medfører nogen form for forskelsbehandling mellem avlerne.

Landbrugets deltagelse i omstruktureringsstøtten skal være fleksibel for at opnå optimale strukturer.

Ændringsforslag 10

ARTIKEL 1, NR. 1, LITRA A
Artikel 3, stk. 6, afsnit 1 a (nyt) (forordning (EF) nr. 320/2006)

 

Kommissionen vedtager efter proceduren i artikel 12 gennemførelsesbestemmelser, som sikrer, at den andel, der gennem omstruktureringsfonden udbetales til avlere, der har indstillet produktionen, anvendes til indførelse af økonomisk hensigtsmæssige produktionsalternativer.

Ændringsforslag 11

ARTIKEL 1, NR. 1, LITRA A A (nyt)
Artikel 3, stk. 6, afsnit 5 a (nyt) (forordning (EF) nr. 320/2006)

 

aa) I stk. 6 indsættes som afsnit 5a:

 

"Omstilling af produktionsfaciliteter til produktion af bioethanol betragtes som fuldstændig nedlæggelse."

Begrundelse

Tjener til at fremme bibeholdelsen af landbrugsaktivitet gennem omstilling til en ny sektor med fremtidsmuligheder.

Ændringsforslag 12

ARTIKEL 1, NR. 1, LITRA Β

Artikel 3, stk. 7 (forordning (EF) nr. 320/2006)

7. For produktionsåret 2008/09 tildeles de avlere, der er nævnt i stk. 6, litra a), en ekstrabetaling på 237,5 EUR pr. ton kvote, der gives afkald på.

7. De avlere, der er nævnt i stk. 6, litra a), tildeles en ekstrabetaling på 260 EUR pr. ton sukkerkvote, der gives afkald på.

Begrundelse

Omstruktureringsordningen har ikke haft de virkninger, som Kommissionen oprindelig havde planlagt; dette har ført til en betydelig ophobning af økonomiske midler i omstruktureringsfonden, hvilket gør det muligt at tildele producenterne yderligere finansielle incitamenter. Det er desuden vigtigt at præcisere, at udbetalingen af dette ekstra beløb sker med tilbagevirkende kraft, således som det i øvrigt fremgår af det nye stk. 8 i artikel 3 i forordning (EF) nr. 320/2006, som Kommissionen har foreslået.

Ændringsforslag 13

ARTIKEL 1, NR. 1, LITRA B
Artikel 3, stk. 8 (forordning (EF) nr. 320/2006)

8. Dette stykke finder anvendelse på:

8. Dette stykke finder anvendelse på:

a) virksomheder, der har givet afkald på kvoter som led i omstruktureringsordningen i produktionsåret 2006/07 eller 2007/08, og

a) virksomheder, der har givet afkald på alle eller en del af deres kvoter som led i omstruktureringsordningen i produktionsåret 2006/07 eller 2007/08, og

b) avlere og maskinstationer, der berøres af afkaldet på kvoter i litra a).

b) avlere og maskinstationer, der berøres af afkaldet på kvoter i litra a).

Er de beløb, der i henhold til stk. 1 til 6 i produktionsåret 2006/07 og 2007/08 tildeles til personer, som er omfattet af foregående afsnit, lavere end de beløb, de ville have modtaget på de betingelser, der gælder i produktionsåret 2008/09, udbetales forskellen til dem med tilbagevirkende kraft.

Er de beløb, der i henhold til stk. 1 til 6 i produktionsåret 2006/07 og 2007/08 tildeles til personer, som er omfattet af litra a), foregående afsnit, lavere end de beløb, de ville have modtaget på de betingelser, der gælder i produktionsåret 2008/09, udbetales forskellen til dem med tilbagevirkende kraft.

Er de beløb, som avlerne tildeles i henhold til stk. 7 i produktionsåret 2006/07 og 2007/08, lavere end de beløb, de ville have modtaget på de betingelser, der gælder i produktionsåret 2008/09, udbetales forskellen til dem med tilbagevirkende kraft.

Er de beløb, som de i litra b) omhandlede avlere tildeles i henhold til stk. 7 i produktionsåret 2006/07 og 2007/08, lavere end de beløb, de ville have modtaget på de betingelser, der gælder i produktionsåret 2008/09, udbetales forskellen til dem med tilbagevirkende kraft.

Or. es

Ændringsforslag 14

ARTIKEL 1, NR. 1, LITRA B

Artikel 3, stk. 8 a (nyt)(forordning (EF) nr. 320/2006)

 

"8a. Såfremt omstruktureringsfonden i et bestemt produktionsår ikke råder over tilstrækkelige midler til at imødekomme behovene i forbindelse med udbetalingen af den i artikel 7 fastsatte ekstrabetaling, dækkes det overskydende beløb ind gennem en passende forhøjelse af den tilsvarende midlertidige omstruktureringsafgift, der er omhandlet i artikel 11, stk. 2."

Begrundelse

Som sidste finansieringskilde til dækning af den forhøjede ekstrabetaling på 260 EUR/t til producenterne bør der gives mulighed for at forhøje den i artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 320/2006 omhandlede midlertidige omstruktureringsafgift.

Ændringsforslag 15

ARTIKEL 1, NR. 2

Artikel 4, stk. 1 (forordning (EF) nr. 320/2006)

"Kommissionen kan for produktionsåret 2008/09 forlænge ansøgningsfristen i første afsnit med op til 20 arbejdsdage, hvis der pr. 31. december 2007 er pålidelige tegn på, at målet, som er at opnå, at der gives afkald på en kvote på 3,8 mio. tons som led i den midlertidige omstruktureringsordning for sukkerindustrien i EF, næsten vil blive nået i produktionsåret 2008/09. Kommissionen bekendtgør, at fristen forlænges, i en meddelelse, der offentliggøres i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende, inden den 1. januar 2008."

"Kommissionen kan for produktionsåret 2008/09 forlænge ansøgningsfristen i første afsnit, hvis der pr. 31. december 2008 er pålidelige tegn på, at målet, som er at opnå, at der gives afkald på en kvote på 3,8 mio. tons som led i den midlertidige omstruktureringsordning for sukkerindustrien i EF, ikke vil blive nået i produktionsåret 2008/09. Når Kommissionen har fastlagt procentsatsen for den forebyggende tilbagetrækning af sukker for produktionsåret 2008/2009 pr. medlemsstat, har virksomhederne frist indtil den 30. april 2008 til at indgive ansøgning om at give afkald på yderligere kvoter og fremlægge en socialplan for arbejdstagerne.

Begrundelse

Muligheden for at opjustere ansøgningen om at give afkald på kvoter efter offentliggørelsen af procentsatsen for den forebyggende tilbagetrækning af sukker for produktionsåret 2008/2009 burde tilskynde virksomhederne til at give afkald på yderligere kvoter. Forlængelsen af fristen til den 30. april giver virksomhederne mulighed for at gennemføre konsultationer med deres arbejdstagere, og den omstændighed, at den yderligere kvoteafgivelse er baseret på den forebyggende tilbagetrækning af sukker, letter forhandlingerne med avlerne, eftersom der gives afkald på en mængde kvoter, som ikke vil kunne produceres i produktionsåret 2008/2009.

Ændringsforslag 16

ARTIKEL 1, NR. 2, AFSNIT 2 A (nyt)
Artikel 4, stk. 2, litra b a (nyt) (forordning (EF) nr. 320/2006)

 

I artikel 4, stk. 2, indsættes som litra ba):

 

"ba) en bekræftelse af, at de avlere, der på grund af afkald på eller nedskæring af deres rettigheder i forbindelse med levering af sukkerroer berøres af omstruktureringsplanen, er gjort bekendt med denne plan."

Begrundelse

Omstruktureringsplanen skal udarbejdes efter aftale med sukkerroe- og sukkerrørsavlerne, og de berørte landmænd skal før såning gøres bekendt med den fremtidige situation.

Ændringsforslag 17

ARTIKEL 1, NR. 3
Artikel 4 a, stk. 1 (forordning (EF) nr. 320/2006)

1. For produktionsåret 2008/09 kan avlere af sukkerroer eller sukkerrør, der skal forarbejdes til kvotesukker, sende medlemsstaten en direkte ansøgning om støtte som omhandlet i artikel 3, stk. 6, ledsaget af et tilsagn om at ophøre med at levere kvotesukkerroer eller —sukkerrør til den virksomhed, de har indgået leveringskontrakt med i de foregående produktionsår.

1. For produktionsåret 2008/09 kan avlere af sukkerroer eller sukkerrør, der skal forarbejdes til kvotesukker, sende medlemsstaten en direkte ansøgning om støtte som omhandlet i artikel 3, stk. 6, ledsaget af et tilsagn om at ophøre med at levere kvotesukkerroer eller —sukkerrør til den virksomhed, de har indgået leveringskontrakt med.

Ændringsforslag 18

ARTIKEL 1, NR. 3
Artikel 4 a, stk. 3 (forordning (EF) nr. 320/2006)

3. Medlemsstaten opstiller en liste over ansøgninger som nævnt i stk. 1 i kronologisk orden efter indsendelsen og sender denne liste til de pågældende ansøgere og virksomheder senest ti arbejdsdage efter ansøgningsfristens udløb, jf. stk. 2.

3. Medlemsstaten opstiller en liste over ansøgninger som nævnt i stk. 1 i kronologisk orden efter indsendelsen og videreformidler på grundlag af de indsendte ansøgninger oplysninger om de samlede mængder til de pågældende ansøgere og virksomheder senest ti arbejdsdage efter ansøgningsfristens udløb, jf. stk. 2.

Begrundelse

Hvis virksomhederne modtager oplysninger om, hvilke avlere der er interesseret i at give afkald på deres kvoter, kan disse oplysninger bruges mod de pågældende avlere.

Ændringsforslag 19

ARTIKEL 1, NR. 3
Artikel 4 a, stk. 3 a (nyt) (forordning (EF) nr. 320/2006)

 

3a. Uanset stk. 3 kan medlemsstaten efter eget skøn beslutte først at behandle ansøgninger fra landmænd, som har en leveringsrettighed for sukkerroer på mindre end 250 tons.

Begrundelse

Medlemsstaterne kan beslutte først at give små og mindre konkurrencedygtige sukkerroeavlere mulighed for på fordelagtige betingelser at give afkald på leveringsrettigheden for sukkerroer.

Ændringsforslag 20

ARTIKEL 1, NR. 3

Artikel 4 a, stk. 4, afsnit 2 (forordning (EF) nr. 320/2006)

Når grænsen på 10 % er nået, afviser medlemsstaten de resterende ansøgninger helt eller delvis.

Medfører ansøgningen fra en producent, at grænsen på 10 % nås, afviser medlemsstaten den pågældende ansøgning eller accepterer den for en mængde, der ikke fører til overskridelse af grænsen på 10 %.

Begrundelse

De foreslåede ændringer gør teksten mere forståelig.

Ændringsforslag 21

ARTIKEL 1, NR. 3
Artikel 4 a, stk. 5, litra a og b (forordning (EF) nr. 320/2006)

a) til avlerne 10 % af den relevante støtte, der er fastsat i artikel 3, stk. 5, litra c), og for produktionsåret 2008/09 ekstrabetalingen i artikel 3, stk. 7

a) til avlerne og virksomhederne: 10 % af den relevante støtte, der er fastsat i artikel 3, stk. 5, litra c), og til avlerne - ekstrabetalingen i artikel 3, stk. 7

b) til virksomhederne den relevante støtte, der er fastsat i artikel 3, stk. 5, litra c), nedsat med 10 % eller 60 %, hvis den pågældende virksomhed ikke overholder kravet i nærværende artikels stk. 4, andet afsnit.

b) til virksomhederne den relevante støtte, der er fastsat i artikel 3, stk. 5, litra c), nedsat med 10 % eller 60 %, hvis den pågældende virksomhed ikke overholder kravet i nærværende artikels stk. 4, tredje afsnit.

Ændringsforslag 22

ARTIKEL 1, NR. 3
Artikel 4 a, stk. 6 (forordning (EF) nr. 320/2006)

6. Stk. 1 til 5 finder ikke anvendelse, hvis en virksomhed indsender en ansøgning om omstruktureringsstøtte i henhold til artikel 4, i forbindelse med hvilken den giver afkald på en kvote, der mindst svarer til den kvotenedsættelse, der ville være blevet resultatet af medlemsstatens accept af avlernes støtteansøgninger.

6. Stk. 1 til 5 finder ikke anvendelse, hvis en virksomhed indsender en ansøgning om omstruktureringsstøtte i henhold til artikel 4, i forbindelse med hvilken den giver afkald på en kvote, der mindst svarer til den kvotenedsættelse, der ville være blevet resultatet af medlemsstatens accept af avlernes støtteansøgninger, medmindre andet er fastsat som led i en brancheaftale. I så tilfælde indeholder brancheaftalen et særligt afsnit om de indbyrdes aftaler, der er indgået mellem avlerne og virksomheden om, hvilke avlere der skal indstille produktionen af sukkerroer eller sukkerrør.

 

Begrundelse

Hvis avlernes initiativ overtages af sukkervirksomheden, afgøres det ved konsultationer og aftaler mellem de to parter, hvilke avlere der skal trække sig ud af sektoren.

Ændringsforslag 23

ARTIKEL 1, NR. 4
Artikel 5, stk. 1, afsnit 1 a (forordning (EF) nr. 320/2006)

Forlænger Kommissionen fristen i artikel 4, stk. 1, i henhold til nævnte stykkes tredje afsnit, forlænges fristen i nærværende stykkes første afsnit automatisk med samme periode.

Forlænger Kommissionen den i artikel 4, stk. 1, tredje afsnit, fastsatte frist for at indgive ansøgninger for produktionsåret 2008/09 med op til 20 arbejdsdage, forlænges fristen for medlemsstaterne til at træffe afgørelse om ydelse af omstruktureringsstøtte efter artikel 5, stk. 1, første afsnit, automatisk med samme periode.

Begrundelse

Ordlyden af Kommissionens forslag kan misforstås og er forvirrende, da det er uklart, hvilken fristforlængelse der henvises til, og hvilken frist der automatisk forlænges. Den nye ordlyd forbedrer desuden læsbarheden.

Ændringsforslag 24

ARTIKEL 1, NR. 4 A (nyt)

Artikel 6, stk. 2 (forordning (EF) nr. 320/2006)

 

4a. Artikel 6, stk.2, affattes således:

 

"2. Den samlede støtte, en medlemsstat kan få, fastsættes på grundlag af:

 

- 109,50 EUR for hver ton sukkerkvote, der gives afkald på i produktionsåret 2006/07;

 

- 109,50 EUR for hver ton sukkerkvote, der gives afkald på i produktionsåret 2007-2008;

 

- 109,50 EUR for hver ton sukkerkvote, der gives afkald på i produktionsåret 2008-2009;

 

- 109,50 EUR for hver ton sukkerkvote, der gives afkald på i produktionsåret 2009-2010."

Begrundelse

Forhøjelsen af støtten til diversificering, som følger logisk af de øgede finansielle incitamenter til diversificering, dikteres af sidstnævnte. Behovet for genopretningsforanstaltninger for regionerne og erstatning af afsætningsmulighederne for de af omstruktureringsordningen berørte producenter vil stige, når der tilskyndes til at give afkald på produktionen.

Ændringsforslag 25

ARTIKEL 1, NR. 5

Artikel 11, stk. 6, afsnit 1 (forordning (EF) nr. 320/2006)

I produktionsåret 2008/09 fritages virksomheder, der var omfattet af den tilbagetrækningsprocentdel, som blev fastsat den 16. marts 2007 ved artikel 1, stk. 1, eller artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 290/2007*, og som giver afkald på en procentdel af deres kvote, som mindst svarer til denne tilbagetræknings­procentdel, for en del af den midlertidige omstruktureringsafgift, der skal betales for produktionsåret 2007/08.

I produktionsåret 2008/09 fritages virksomheder, der var omfattet af den tilbagetrækningsprocentdel, som blev fastsat den 16. marts 2007 ved artikel 1, stk. 1, eller artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 290/2007*, og som giver afkald på en procentdel af deres kvote, som mindst svarer til denne tilbagetræknings­procentdel, for en del af den midlertidige omstruktureringsafgift, der skal betales for produktionsåret 2007/08. Tilsvarende gælder det for produktionsåret 2008/09, at virksomheder, der omfattes af en tilbagetrækningsprocentdel, som Kommissionen fastsætter i marts 2008, og som i forbindelse med ændringen af deres ansøgning om kvoteafgivelse giver afkald på en yderligere kvotemængde, fritages for en del af den midlertidige omstruktureringsafgift, der skal betales for produktionsåret 2008/09.

Begrundelse

Denne tilføjelse ligger i forlængelse af ændringerne af ordlyden af artikel 4, stk. 1. Herved afklares sukkerproducenternes forpligtelser i tilfælde af en ændring af ansøgningen om kvoteafgivelse for produktionsåret 2008/2009, og det præciseres, at der ikke skal betales midlertidig omstruktureringsafgift for ekstra kvotemængder, som der er givet afkald på for produktionsåret 2008/2009.


BEGRUNDELSE

1. Situationen på sukkermarkedet efter omlægningen af den fælles markedsordning for sukker i 2006

I februar 2006 enedes EU's landbrugsministre om en grundlæggende omlægning af den fælles markedsordning for sukker, hvilket nødvendiggjorde en revision af forordningerne (EF) nr. 318/2006, 319/2006 og 320/2006. Denne revision havde bl.a. til for mål at sikre, at fællesskabsproduktionen genfinder et bæredygtigt niveau gennem indførelsen af en frivillig omstruktureringsordning indtil 2010 samt en tilbagetrækningsordning, der gør det muligt år for år at tilpasse produktionsniveauet.

På nuværende tidspunkt ligger fællesskabsproduktionen på omkring 16.6 mio. ton, hvilket udgør et fald på omkring 25 % i forhold til 2005/2006, samtidig med at der på verdensplan er overskudsproduktion, og at verdensmarkedspriserne har været på sit laveste niveau siden 2005.

Med stabiliseringen af importen (2.8 mio. ton) og gennemførelsen af eksportrestriktioner (som ligger på 1.3 mio. ton i forhold til 4.6 mio. ton i de foregående produktionsår) ser det ud til, at det, som Fællesskabet "ofrer" ved at sænke produktionen, stadig ikke er tilstrækkeligt til at sikre ligevægt på markedet.

I henhold til Kommissionens prognoser kan der for produktionsåret 2007/2008 forventes en overskudsproduktion på 4 mio. ton på trods af den omstruktureringsindsats og de årlige tilbagetrækninger, som har fundet sted i løbet af produktionsårene 2006/2007 og 2007/2008(1).

Omstruktureringsordningen

Indførelsen af programmerne for frivillig tilbagetrækning har ført til et produktionsfald på 2.2 mio. ton i løbet af de første 2 produktionsår, dvs. et mindre netto-produktionsfald end det mål på 6 mio. ton, som var fastsat for overgangsperioden på de fire (4) produktionsår, hvor omstruktureringsordningen skulle anvendes.

Der er tre vigtige årsager til de begrænsninger, som iværksættelsen af omstruktureringsordningen er stødt på:

1) De økonomiske omstændigheder har været specielt gunstige for virksomhederne i løbet af ordningens 2 første år, eftersom konsekvenserne af omlægningen endnu ikke har ladet sig føle, navnlig hvad angår prisfald. Hertil kommer, at virksomhedernes profitmargen aldrig har været højere end i løbet af ordningens første år.

2) Det har desuden været skuffende at måtte konstatere, hvor ineffektivt gennemførelsen af ordningen har været, eller hvor utilstrækkelige andre af fællesskabsbestemmelserne for sukker har virket, herunder især:

(a) Medlemsstaternes mulighed for at omfordele nationale kvoter, navnlig i medlemsstater, hvor kvoterne indehaves af udenlandske investorer,

(b) accepten af den forskelligartede måde, hvorpå medlemsstaterne har fastsat erstatningsbeløbene til avlerne og fra virksomhederne til maskinstationerne, og dette beløbs beskedne størrelse, først og fremmest for sukkerroeavlernes vedkommende,

(c) visse mangler ved forordning nr. 320/2006, især hvad angår behovet for at iværksætte foranstaltninger til fordel for arbejdstagerne i tilfælde af, at omstruktureringsordningen fører til tab af arbejdspladser, og

(d) det forholdsvis beskedne beløb afsat til diversificering til fordel for regioner, hvor produktionen er opgivet.

3) På grund af den lineære nedskæring af kvoterne indtil 2010 har de virksomheder, som ønsker at fortsætte produktionen udover det fastsatte år, ikke accepteret at give afkald på deres kvoter med henblik på at kunne fortsætte med at producere efter 2010.

Det forekommer derfor hensigtsmæssigt at indføre foranstaltninger til at gøre omstruktureringsordningen mere tiltrækkende og for at undgå den lineære nedskæring af de nationale og regionale kvoter for omstruktureringen (2009/2010) som fastsat i artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr. 318/2006 uden udbetaling af erstatning gennem Omstruktureringsfonden.

Tilbagetrækningsmekanismen

Som led i omlægningen af den fælles markedsordning for sukker kan en for alle medlemsstater fælles procentdel af sukker- og isoglucose trækkes tilbage fra markedet med det formål at bevare den strukturelle ligevægt på markedet (artikel 19, stk. 1, i forordning (EF) nr. 318/2006).

Imidlertid har den uligevægt, som forventes at herske på markedet i produktionsårene 2006/2007 og 2007/2008, fået Kommissionen til at indføre en forebyggende engangstilbagetrækning både i marts 2006 (1.1 mio. ton) og i marts 2007 (2 mio. ton).

Den vigtigste grund til, at Kommissionen indførte ovennævnte engangstilbagetrækning i stedet for at benytte de i artikel 19, st. 1, i forordning (EF) nr. 318/2006 fastsatte bestemmelser, var følgende: I henhold til den pågældende foranstaltning anvendes tilbagetrækningsprocenten lineært på alle mængder produceret på grundlag af en kvote uden hensyntagen til, at nogle virksomheder eventuelt gør forsøg på at tilpasse deres produktion. På denne måde bidrager bestemmelserne i artikel 19 ikke til forebyggelse af overproduktion. Disse giver tværtimod anledning til ekstraudgifter (oplagring), som kunne være undgået ved at forebygge overproduktion tidligere i forløbet.

De omtalte mangler ved tilbagetrækningsmekanismen kombineret med den ineffektive gennemførelse af omstruktureringen gør det nødvendigt at forbedre og tilpasse denne mekanisme til den fælles markedsordnings behov og målsætning.

2. Kommissionens forslag

Kommissionen foreslår en styrkelse af fællesskabsplanen for omstruktureringen og en tilpasning af tilbagetrækningsmekanismen for at øge effektiviteten af de mekanismer, som trådte i kraft med omlægningen i 2006, og sikre ligevægten på markedet med et niveau tæt på referenceprisen.

De for gennemførelsen af de foreslåede foranstaltninger fornødne ekstra midler respekterer princippet om omkostningsneutralitet og hentes i Omstruktureringsfonden.

a) For så vidt angår omstruktureringsordningen (forordning (EF) nr. 320/2006) foreslås følgende:

- avlerne og maskinstationerne skal have 10 % af omstruktureringsstøtten, hvorved den usikkerhed, som skyldes, at medlemsstaterne nu har mulighed for at beslutte at fastsætte en højere procentdel, bortvejres,

- avlerne skal have en ekstrabetaling, og

- for produktionsåret 2008/09 gives avlerne mulighed for at sætte gang i omstruktureringen ved at ansøge direkte om omstruktureringsstøtte, forudsat at de giver afkald på deres leveringsrettigheder over for de virksomheder, som de har indgået leveringskontrakter med i det foregående produktionsår. Medlemsstaten bør som følge heraf nedsætte den pågældende virksomheds kvote tilsvarende. Den foreslåede foranstaltning kan dog kun medføre, at den pågældende virksomheds kvote nedsættes med højst 10 %, og medlemsstatens accept af avlernes ansøgninger bør derfor baseres på først til mølle-princippet.

Ændringerne af forordning (EF) nr. 320/2006 skal anvendes fra produktionsåret 2008/09.

a) For så vidt angår omstruktureringsordningen (forordning (EF) nr. 318/2006) foreslås følgende:

- kriterierne i Kommissionens forordning (EF) nr. 290/2007 vedrørende en eventuel yderligere tilbagetrækning i efteråret 2007 indarbejdes i forordningen, og

- bestemmelsen om, at raffinaderiernes traditionelle forsyningsbehov skal nedsættes i tilfælde af en tilbagetrækning, ophæves. Disse ændringer skal anvendes fra produktionsåret 2007/2008.

3. Ordførerens holdning

Ordføreren kan tilslutte sig Kommissionens analyse og finder det bydende nødvendigt at ændre forordningerne (EF) nr. 318/2006 og 320/2006. Hun understreger yderligere, at de pågældende ændringer på ingen måde må føre til en ny omlægning af den fælles markedsordning. Der er tværtimod tale om et forsøg på at styrke omstrukturerings- og tilbagetrækningsmekanismerne for at imødekomme den fælles markedsordnings målsætninger og sætte den europæiske sukkersektor i stand til at modvirke konsekvenserne af den umiddelbart forestående åbning af sukkermarkedet.

I denne forbindelse betyder ineffektivitet eller forsinkelse i gennemførelsen af den nuværende markedsordning en risiko for, at EU's marked kommer til at stå over for en alvorlig overproduktion ved udgangen af overgangsperioden (2010), hvor der yderligere er truffet beslutning om en lineær nedskæring af de nationale kvoter. Denne nedskæring risikerer at få negative konsekvenser for både sektorens konkurrenceevne og for de enkelte avlere og maskinstationer, som der ikke er fastsat erstatning til.

Selvom ordføreren som helhed deler Kommissionens opfattelse, finder hun det dog muligt at foretage enkelte ændringer med det formål at forbedre og styrke omstrukturerings- og tilbagetrækningsmekanismerne til støtte for de forskellige berørte parter, nemlig avlerne og maskinstationerne, de af ordningen berørte arbejdstagere, virksomhederne og regionerne.

Ordføreren mener derfor, at debatten bør koncentrere sig om de fundamentale spørgsmål, i forbindelse med hvilke Europa-Parlamentet kan foreslå ændringer med det formål at forbedre situationen vedrørende bestemmelserne for:

Ø omstruktureringsstøttens størrelse: Kan den forhøjes og dermed udgøre et ekstra finansielt incitament for virksomhederne og en kompensation til avlerne i betragtning af, at Omstruktureringsfonden råder over overskydende midler, som ikke er blevet anvendt i løbet af omlægningsperiodens to første år?

Ø avlernes direkte adgang til Omstruktureringsfonden: Hvordan kan denne foranstaltning medvirke til at genetablere ligevægt i forhold til nedskæringen af kvoterne, uden at dette forstyrre virksomhedernes samlede aktivitet? Hvordan kan den på den anden side hjælpe de avlere, som ikke er konkurrencedygtige?

Ø ekstrabetalinger til avlerne: Er det af Kommissionen foreslåede beløb stort nok til at udgøre et finansielt incitament for og en tilstrækkelig kompensation til avlerne?

Ø gennemførelsen af den lineære nedskæring i 2010: Hvilken metode bør der anvendes for at undgå forskelsbehandling mellem visse medlemsstater eller visse virksomheder og for at modvirke en sanktionering af medlemsstater eller virksomheder, der har gjort en stor indsats inden for rammerne af omstruktureringsordningen?

Ø den forebyggende engangstilbagetrækning: Er det tilstrækkeligt at anvende den indtil overgangsperiodens udløb, eller bør den forlænges?

Ordføreren vil gerne understrege, at der ved enhver ændring bør tages højde for den juridiske, men også finansielle skelnen mellem a) Omstruktureringsfondens midler, som udelukkende kan benyttes til gennemførelse af foranstaltninger inden for rammerne af omstruktureringsordningen, og b) midlerne stillet til rådighed gennem EGFL til vedtagelse af markedsforanstaltninger og tildeling af støtte til avlerne.

Ordføreren finder det i øvrigt hensigtsmæssigt ud fra et politisk synspunkt, også selv om dette ikke indgår i forslagene til delvise ændringer fremlagt i forordningerne (EF) nr. 318/2006 og 320/2006, at understrege, at det er Kommissionens opgave at sikre den europæiske sukkerindustris levedygtighed og konkurrenceevne efter frigivelsen i 2009/2010 af importen fra AVS-landene og de mindst udviklede lande (LDC-landene).

De indtil 2010 gennemførte bestræbelser på at omstrukturere sukkersektoren må under ingen omstændigheder sættes på spil gennem en udeladelse fra Kommissionens side af detaljerede og gennemskuelige forhandlinger omkring ordningen for import fra AVS- og LDC-landene.

(1)

Forordning (EF) nr. 1541/2006 og (EF) 290/2007.


UDTALELSE fra Budgetudvalget (17.7.2007)

til Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 320/2006 om en midlertidig ordning for omstrukturering af sukkerindustrien i Fællesskabet

(KOM(2007)0227 – C6‑0176/2007 – 2007/0085(CNS))

Rådgivende ordfører: László Surján

KORT BEGRUNDELSE

1.      Baggrund for forslaget

De to forslag til forordning fra Kommissionen består i en opdatering af de to forordninger (EF) nr. 318/2006 og (EF) nr. 320/2006(1), som var en del af den store sukkerreform af 2005(2).

Allerede halvandet år senere har det vist sig, at foranstaltningerne var utilstrækkelige til at nå reformens mål senest i 2010, og at de bør tilpasses ifølge Kommissionen. Producenternes frivillige nedskæringer er foreløbig resulteret i en nedgang på 2,2 mio. tons, alt for langt fra de 6 mio. tons, som er reformens mål.

Men visse medlemsstater har nået reformmålene og har i visse tilfælde sågar halveret deres sukkerkvoter. Derfor mener ordføreren, at det er rimeligt at fokusere tilpasningen af reformen på de medlemsstater, hvor sukkerreformen ikke lykkedes.

EU er udsat for pres fra de sukkerproducerende lande som f.eks. Brasilien, Australien og Thailand samt Verdenshandelsorganisationen (WTO), som anklager Den Europæiske Union for med dens sukkerordning at overtræde dens forpligtelser i henhold til WTO's landbrugsaftale(3).

Kommissionen foreslår derfor at ændre forordning (EF) nr. 320/2006 med henblik på:

-       at fastsætte det støttebeløb, der skal forbeholdes avlerne og maskinstationerne, til 10 % af den støtte, der gives til sukkervirksomhederne;

-       at tildele avlerne en ekstrabetaling for produktionsåret 2008/2009 på EUR 237,5 pr. tons kvote, der gives afkald på;

-       med tilbagevirkende kraft at betale forskellen mellem støtten for produktionsårene 2006/2007 og 2007/2008 og det beløb, der ville være blevet udbetalt for produktionsåret 2008/2009. Dette foreslås for ikke at stille de virksomheder og avlere ringere, der deltog i omstruktureringsordningen, før ændringerne trådte i kraft;

-       at give Kommissionen beføjelse til at forlænge ansøgningsfristen for at fremskynde omstruktureringsprocessen, hvis den ser pålidelige tegn på, at målet for omstruktureringsfonden næsten vil blive nået i produktionsåret 2008/2009;

-       at give avlerne mulighed for at ansøge direkte om omstruktureringsstøtte, såfremt de ophører med at levere sukkerroer eller sukkerrør til de virksomheder, over for hvilke de var bundet af leveringskontrakter i det foregående produktionsår;

-       at begrænse kvotenedskæringen til 10 % af den kvote, som hver virksomhed har fået tildelt, hvilket svarer til den procentdel af kvoten, som medlemsstaten hvert produktionsår kan omfordele;

-       at give de sukkervirksomheder, der berøres af støtteansøgninger fra avlerne, ret til at indsende en ansøgning om omstruktureringsstøtte.

Ved at fremsætte disse forslag for Rådet håber Kommissionen, at avlerne vil opgive de yderligere 3,8 mio. tons, der er fastlagt indtil 2008/2009 og 2009/2010.

2.      Ændringsforslag

Af hensyn til den finansielle gennemskuelighed bør egentlige modtagere af EU-støtte være klart synlige for EU's skatteydere. I forslaget om offentliggørelse af oplysninger om modtagere af EU-midler(4), som indføjet i finansforordningen af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1995/2006, fastslås det, at de nødvendige detaljer skal fastlægges i de relevante bestemmelser for sektoren. Dette bør også finde anvendelse på sukkeravlerne fra 1. januar 2008.

3.      Konklusion

Budgetudvalget vil evaluere den omstændighed, at de nationale kvoter stadig eksisterer. Et ægte EU-marked vil derfor ikke blive gennemført, hvilket vil medføre, at prisen for forbrugeren og budgettet kunstigt bliver skubbet op. Endvidere bør man sikre sig, at kompensationen og tilpasningsstøtten når ud til dem, der har behov derfor, dvs. de mindre modtagere på lavere indkomster og ikke dem, som allerede har tjent store penge på systemet. Den gældende bestemmelse om "den, der kommer først til mølle, får først malet", diskriminerer mod små sukkeravlere og bør derfor ændres.

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Ændringsforslag 1

PUNKT 1 A (nyt)

1a.      mener, at det vejledende referencebeløb, der er anført i lovgivningsforslaget, bør være i overensstemmelse med loftet for udgiftsområde 2 i den nye flerårige finansieringsramme, og understreger, at det årlige beløb vil blive fastlagt i forbindelse med den årlige budgetprocedure i overensstemmelse med bestemmelserne i punkt 38 i IIA af 17. maj 2006;

Kommissionens forslag(5)  Ændringsforslag

Ændringsforslag 2

BETRAGTNING 9 A (ny)

(9a) I forbindelse med revisionen af Rådets forordning (EF) nr. 1605/2002 om den finansforordning, der finder anvendelse på De Europæiske Fællesskabers almindelige budget1, blev artikel 30, stk. 3, og artikel 53b, stk. 2, litra d), om den årlige efterfølgende offentliggørelse af støttemodtagere fra budgettet indføjet i denne forordning med henblik på at gennemføre det europæiske åbenhedsinitiativ. Sektorspecifikke forordninger som f.eks. (EF) nr. 1290/2005 skal fremskaffe midlerne til en sådan offentliggørelse. Den midlertidige ordning for omstrukturering af sukkerindustrien som fastlagt i forordning (EF) nr. 320/2006 udgør en del af De Europæiske Fællesskabers budget og finansierer udgifter i forbindelse med en fælles forvaltning mellem medlemsstaterne og Fællesskabet. Derfor bør der fastsættes bestemmelser vedrørende offentliggørelse af oplysninger om støttemodtagerne under denne ordning. Med henblik herpå bør medlemsstaterne sørge for en årlig efterfølgende offentliggørelse af støttemodtagerne og støttebeløb pr. modtager.

 

___________________

1 EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1. Forordningen ændret af forordning (EF, Euratom) nr. 1995/2006 (EUT L 390 af 30.12.2006, s. 1).

Begrundelse

Princippet om åbenhed er fastlagt i finansforordningens artikel 30, stk. 3, i særdeleshed i artikel 53b, stk. 2, om fælles forvaltning. Kommissionen har allerede vedtaget detaljerede specifikke bestemmelser om sektorbestemte fonde (dvs. Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Fiskerifond). Dette krav om offentliggørelse af støttemodtagerne vil tillige blive fastlagt i den ændrede rådsforordning 1290/2006, der for øjeblikket er i forslag (KOM(2007)0122).

Ændringsforslag 3

BETRAGTNING 9 B (ny)

(9b) Når disse oplysninger gøres tilgængelige for offentligheden, øger det åbenheden omkring anvendelsen af Fællesskabets midler i den fælles landbrugspolitik og forbedrer den forsvarlige økonomiske forvaltning af disse midler, især ved at styrke den offentlige kontrol med de anvendte penge. På baggrund af de efterstræbte måls store betydning er det berettiget med hensyn til proportionalitetsprincippet og kravet om beskyttelse af personlige data at fastlægge bestemmelser om almindelig offentliggørelse af relevante oplysninger om støttemodtagerne.

Begrundelse

Princippet om åbenhed er fastlagt i finansforordningens artikel 30, stk. 3, i særdeleshed i artikel 53b, stk. 2, om fælles forvaltning. Kommissionen har allerede vedtaget detaljerede specifikke bestemmelser om sektorbestemte fonde (dvs. Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Fiskerifond). Dette krav om offentliggørelse af støttemodtagerne vil tillige blive fastlagt i den ændrede rådsforordning 1290/2006, der for øjeblikket er i forslag (KOM(2007)0122).

Ændringsforslag 4

ARTIKEL 1, NR. 4 A (nyt)
Artikel 10 a (ny) (Forordning (EF) nr. 320/2006)

(4a) Der indsættes følgende nye artikel 10a:

 

"Artikel 10a

 

Offentliggørelse af støttemodtagerne

 

I henhold til artikel 53b, stk. 2, litra d), i forordning (EF) nr. 1605/2002 og artikel 44a i forordning (EF) nr. 1290/2005 sørger medlemsstaterne for en årlige efterfølgende offentliggørelse af modtagerne af enhver form for støtte, der omtales i artikel 3, 4a, 6, 7, 8 og 9 i denne forordning, som der er ansøgt om i produktionsårene 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 og 2009/2010 og støttebeløbene pr. modtager. Offentliggørelsen indeholder mindst det samlede beløb af offentlig støtte pr. modtager, hans/hendes for- og efternavn, eller i tilfælde af en juridisk person eller virksomhed firmaet såvel som bopæl og/eller vedtægtsmæssigt hjemsted."

Begrundelse

Princippet om åbenhed er fastlagt i finansforordningens artikel 30, stk. 3, i særdeleshed i artikel 53b, stk. 2, om fælles forvaltning. Kommissionen har allerede vedtaget detaljerede specifikke bestemmelser om sektorbestemte fonde (dvs. Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Fiskerifond). Dette krav om offentliggørelse af støttemodtagerne vil tillige blive fastlagt i den ændrede rådsforordning 1290/2006, der for øjeblikket er i forslag (KOM(2007)0122).

PROCEDURE

Titel

Omstrukturering af sukkerindustrien

Referencer

KOM(2007)0227 - C6-0176/2007 - 2007/0085(CNS)

Korresponderende udvalg

AGRI

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

21.6.2007

 

 

 

Rådgivende ordfører

       Dato for valg

László Surján

23.5.2007

 

 

Dato for vedtagelse

17.7.2007

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

17

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Reimer Böge, Joan Calabuig Rull, Brigitte Douay, Salvador Garriga Polledo, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Francesco Musotto, Gérard Onesta, Gianni Pittella, Petre Popeangă, Esko Seppänen

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Paul Rübig

(1)

EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1.

(2)

Udtalelse fra Budgetkontroludvalget til Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter om forslag til Rådets forordning om den fælles markedsordning for sukker (KOM(2005)0263 - 2005/0118(CNS)), ordfører: Terence Wynn.

(3)

Verdenshandelsorganisationen, 28. april 2005, WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R -EUROPEAN COMMUNITIES – EXPORT SUBSIDIES ON SUGAR - Report of the Appellate Body: http://docsonline.wto.org/gen_search.asp?searchmode=simple

(4)

KOM(2007)0122, forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1290/2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik, betænkning af Chatzimarkakis.

(5)

Endnu ikke offentliggjort i EUT.


PROCEDURE

Titel

Omstrukturering af sukkerindustrien

Referencer

KOM(2007)0227 - C6-0176/2007 - 2007/0085(CNS)

Dato for høring af EP

14.6.2007

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AGRI

21.6.2007

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

DEVE

21.6.2007

INTA

21.6.2007

BUDG

21.6.2007

CONT

21.6.2007

 

REGI

21.6.2007

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

DEVE

5.6.2007

INTA

4.6.2007

CONT

4.6.2007

REGI

26.6.2007

Ordfører

       Dato for valg

Katerina Batzeli

20.6.2007

 

 

Oprindelig ordfører

Jean-Claude Fruteau

 

 

Behandling i udvalg

7.5.2007

17.7.2007

3.9.2007

 

Dato for vedtagelse

3.9.2007

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

29

0

3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Katerina Batzeli, Bernadette Bourzai, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Elisabeth Jeggle, Atilla Béla Ladislau Kelemen, Heinz Kindermann, Stéphane Le Foll, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Petya Stavreva, Donato Tommaso Veraldi, Janusz Wojciechowski, Andrzej Tomasz Zapałowski

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Alejandro Cercas, Esther De Lange, Hynek Fajmon, Ilda Figueiredo, Béla Glattfelder, Roselyne Lefrançois, Catherine Anita Neris, Zdzisław Zbigniew Podkański

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Giovanna Corda

Dato for indgivelse

6.9.2007

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik