Διαδικασία : 2007/0085(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0309/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0309/2007

Συζήτηση :

PV 25/09/2007 - 4
CRE 25/09/2007 - 4

Ψηφοφορία :

PV 25/09/2007 - 6.18
CRE 25/09/2007 - 6.18
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0404

ΕΚΘΕΣΗ     *
PDF 259kWORD 286k
6.9.2007
PE 390.610v02-00 A6-0309/2007

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 320/2006 για τη θέσπιση προσωρινού καθεστώτος αναδιάρθρωσης του κλάδου της ζάχαρης στην Κοινότητα

(COM(2007)0227 – C6‑0176/2007 –2007/0085 (CNS))

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

Εισηγήτρια: Κατερίνα Μπατζελή

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 320/2006 για τη θέσπιση προσωρινού καθεστώτος αναδιάρθρωσης του κλάδου της ζάχαρης στην Κοινότητα

(COM (2007)0227 – C6‑0176/2007 –2007/0085 (CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM (2007)0227),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 37 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6‑0176/2007),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A6‑0309/2007),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  θεωρεί ότι το ενδεικτικό δημοσιονομικό ποσό αναφοράς που περιέχεται στη νομοθετική πρόταση πρέπει να είναι συμβατό με το ανώτατο όριο της κατηγορίας 2 του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και επισημαίνει ότι το ετήσιο ποσό θα αποφασίζεται εντός της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου 38 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006·

3.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

4.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

5.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 9 Α (νέα)

(9α) Αν μια επιχείρηση παραγωγής ζάχαρης υποβάλει αίτηση για ενίσχυση αναδιάρθρωσης, η οποία αντικαθιστά την αίτηση ενίσχυσης, οι αποφάσεις σχετικά με το ποιοι καλλιεργητές πρέπει να εγκαταλείψουν την παραγωγή τεύτλων θα πρέπει να λαμβάνονται μεταξύ των καλλιεργητών και της αντίστοιχης επιχειρήσεως με αμοιβαία συμφωνία. Στις συμφωνίες κατά τομέα πρέπει επομένως να αναφέρονται αντιστοίχως αυτές οι συμφωνίες.

Αιτιολόγηση

Αν η πρωτοβουλία των καλλιεργητών λαμβάνεται μέσω της επιχείρησης παραγωγής ζάχαρης, η απόφαση για το ποιοι καλλιεργητές πρέπει να αποσυρθούν από αυτό τον τομέα εμπίπτει στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων και συμφωνιών μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών.

Τροπολογία 2

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ -1 (νέο)
Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο 2 (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 320/2006)

-1) Το άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο 2, διατυπώνεται ως εξής:

 

"Όλες οι αντισταθμιστικές πληρωμές για τις εγκαταλείψεις ποσοστώσεων υπολογίζονται κατά τρόπο ώστε να εξαντλούνται πλήρως οι ενισχύσεις. Αν μετά τη χρηματοδότηση των δαπανών σύμφωνα με την παράγραφο 2 υπάρχουν ακόμη ποσά διαθέσιμα στο ταμείο αναδιάρθρωσης, οι πιστώσεις αυτές θα διατεθούν στις περιφέρειες στις οποίες λόγω μερικών ή πλήρων εγκαταλείψεων ποσοστώσεων έκλεισαν εργοστάσια ζάχαρης."

Αιτιολόγηση

Αντισταθμιστικές πληρωμές που δεν εξαντλήθηκαν πρέπει να χρησιμοποιούνται προς όφελος των περιφερειών όπου έκλεισαν εργοστάσια ζάχαρης πλήρως ή μερικώς.

Τροπολογία 3

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 1 -Α) (νέο)

Άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο β) (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 320/2006)

 

-α) στην παράγραφο 1, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

"β) αποποιείται την ποσόστωση που έχει καθορίσει για ένα ή περισσότερα από τα εργοστάσιά της, διαλύει εν μέρει τις εγκαταστάσεις παραγωγής των σχετικών εργοστασίων και δεν χρησιμοποιεί τις εναπομένουσες εγκαταστάσεις παραγωγής των σχετικών εργοστασίων για την παραγωγή προϊόντων που υπάγονται στην κοινή οργάνωση αγοράς για τη ζάχαρη· οι εν λόγω εγκαταστάσεις μπορούν να χρησιμοποιούνται για τη μεταποίηση πρώτων υλών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται τα ζαχαρότευτλα, προς παραγωγή βιοαιθανόλης για ενεργειακούς σκοπούς·"

Τροπολογία 4

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 1 - Α Α) (νέο)
Άρθρο 3, παράγραφος 3, στοιχείο γ) (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 320/2006)

 

-α α) Στην παράγραφο 3, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

"γ) εντός της περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 4, παράγραφος 2, στοιχείο στ), στην αποκατάσταση καλών περιβαλλοντικών συνθηκών στον χώρο του εργοστασίου και στη σύνταξη ενός σχεδίου ανάπτυξης της επιχείρησης με πληροφορίες σχετικά με τη σχεδιαζόμενη οικονομική δραστηριότητα και τις επιπτώσεις που θα έχει η αναδιάρθρωση στην κατάσταση όσον αφορά το περιβάλλον και την απασχόληση στην περιοχή. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν από τις επιχειρήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 να αναλαμβάνουν δεσμεύσεις, οι οποίες να υπερβαίνουν τις εκ του νόμου στοιχειώδεις απαιτήσεις που επιβάλλει το κοινοτικό δίκαιο. Ωστόσο, οι δεσμεύσεις αυτές δεν περιορίζουν τη λειτουργία του ταμείου αναδιάρθρωσης ως μέσου."

Αιτιολόγηση

Είναι επειγόντως απαραίτητο ένα σχέδιο ανάπτυξης της επιχείρησης εν όψει της δεσμευτικής εφαρμογής της διαφοροποίησης σε εισόδημα και απασχόληση.

Τροπολογία 5

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 1 - Α Β) (νέο)
Άρθρο 3, παράγραφος 4, στοιχείο γ) (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 320/2006)

 

- α β) Στην παράγραφο 4, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

 

"γ) εντός της περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 4, παράγραφος 2, στοιχείο στ), στην αποκατάσταση καλών περιβαλλοντικών συνθηκών στον χώρο του εργοστασίου και στη σύνταξη ενός σχεδίου ανάπτυξης της επιχείρησης με πληροφορίες σχετικά με τη σχεδιαζόμενη οικονομική δραστηριότητα και τις επιπτώσεις που θα έχει η αναδιάρθρωση στην κατάσταση όσον αφορά το περιβάλλον και την απασχόληση στην περιοχή, εφόσον αυτό καθίσταται αναγκαίο λόγω της παύσης της παραγωγής των προϊόντων που αναφέρονται στο στοιχείο α). Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν από τις επιχειρήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 να αναλαμβάνουν δεσμεύσεις, οι οποίες να υπερβαίνουν τις εκ του νόμου στοιχειώδεις απαιτήσεις που επιβάλλει το κοινοτικό δίκαιο. Ωστόσο, οι δεσμεύσεις αυτές δεν περιορίζουν τη λειτουργία του ταμείου αναδιάρθρωσης ως μέσου."

 

 

Αιτιολόγηση

Είναι επειγόντως απαραίτητο ένα σχέδιο ανάπτυξης της επιχείρησης εν όψει της δεσμευτικής εφαρμογής της διαφοροποίησης σε εισόδημα και απασχόληση.

Τροπολογία 6

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 1 - Α Γ) (νέο)
Άρθρο 3, παράγραφος 5, στοιχείο α) (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 320/2006)

 

-a γ) Στην παράγραφο 5 το κείμενο του στοιχείου α) αντικαθίσταται με το ακόλουθο:

 

"a) για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο α) και στην δεύτερη παράγραφο του σημείου β της παραγράφου 1:

 

- 730 EUR, για την περίοδο εμπορίας 2006/2007,

 

- 730 EUR, για την περίοδο εμπορίας 2007/2008,

 

- 625 EUR, για την περίοδο εμπορίας 2008/2009,

 

- 520 EUR, για την περίοδο εμπορίας 2009/2010,"

Αιτιολόγηση

Εφόσον πραγματοποιείται μερική διάλυση των εγκαταστάσεων και η βιομηχανία επαναπροσανατολίζεται στην παραγωγή βιοαιθανόλης, η αποζημίωση πρέπει να ισούται με αυτήν της πλήρους διάλυσης των εγκαταστάσεων.

Τροπολογία 7

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 1 - Α Δ) (νέο)
Άρθρο 3, παράγραφος 5, στοιχείο γ) (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 320/2006)

 

-a δ). Η παράγραφος 5, στοιχείο γ), θα έχει την εξής μορφή:

 

"γ) στην περίπτωση του στοιχείου γ) της παραγράφου 1:

 

- 255,50 EUR, για την περίοδο εμπορίας 2006/07

 

- 255,50 EUR, για την περίοδο εμπορίας 2007/08

 

- 625,00 EUR, για την περίοδο εμπορίας 2008/09

 

- 182,00 EUR, για την περίοδο εμπορίας 2009/10."

Αιτιολόγηση

Με στόχο μια κατά το δυνατόν ολοκληρωμένη εθελούσια επιστροφή ποσοστώσεων το 2008/09 διασφαλίζεται πλήρης αποζημίωση με 625 EUR ανά τόννο επιστρεφόμενης ποσόστωσης, και όταν η διάλυση τω εγκαταστάσεων δεν είναι πλήρης ή μερική.

Τροπολογία 8

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 1 Α)
Άρθρο 3, παράγραφος 6, εδάφιο 1, εισαγωγή (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 320/2006)

"Ποσό ίσο προς το 10% της σχετικής ενίσχυσης αναδιάρθρωσης που καθορίζεται στην παράγραφο 5 προορίζεται για :

"Ποσό ίσο προς το 50% της σχετικής ενίσχυσης αναδιάρθρωσης που καθορίζεται στην παράγραφο 5 προορίζεται για :

Αιτιολόγηση

Το καθεστώς των ποσοστώσεων ζάχαρης εισήχθη ώστε να διασφαλίσει τα εισοδήματα και την απασχόληση των παραγωγών ζαχαρότευτλων. Συνεπώς, η εγκατάλειψη των ποσοστώσεων θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο κοινής απόφασης μεταξύ παραγωγών και παρασκευαστών. Εξάλλου, είναι αιτιολογημένη η αποζημίωση των παραγωγών για τις απώλειες κεφαλαίων που οφείλονται στην κατάργηση των δικαιωμάτων παράδοσης και στην υποχρεωτική παύση της καλλιέργειας ζαχαρότευτλου, που επιφέρει την εγκατάλειψη του ειδικού γεωργικού εξοπλισμού και την αναγκαστική μετατροπή των εκμεταλλεύσεων παραγωγής ζαχαρότευτλων. Τέλος, οι λεπτομέρειες της απόφασης μετατροπής, καθώς και η κατανομή της ενίσχυσης, θα πρέπει να καθορίζονται με διακλαδική συμφωνία.

Τροπολογία 9

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 1 Α)
Άρθρο 3, παράγραφος 6, στοιχείο α) (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 320/2006)

α) τους καλλιεργητές ζαχαροτεύτλων και ζαχαροκάλαμου που έχουν παραδώσει τα προϊόντα αυτά κατά την περίοδο που προηγείται της περιόδου εμπορίας που αναφέρεται στην παράγραφο 2 για την παραγωγή ζάχαρης στο πλαίσιο της σχετικής αποδεσμευθείσας ποσόστωσης·

α) τους καλλιεργητές ζαχαροτεύτλων, ζαχαροκάλαμου και κιχωρίου που έχουν παραδώσει τα προϊόντα αυτά κατά τη διάρκεια περιόδων καλλιέργειας που προηγούνται της περιόδου εμπορίας που αναφέρεται στην παράγραφο 2 για την παραγωγή ζάχαρης ή σιροπιού ινουλίνης στο πλαίσιο της σχετικής αποδεσμευθείσας ποσόστωσης. Με σύμφωνη γνώμη του κράτους μέλους μπορεί να οριστεί στο πλαίσιο των συμφωνιών κατά τομέα το πώς θα διεξαχθεί η συμμετοχή των καλλιεργητών ζαχαροτεύτλων στις ενισχύσεις αναδιάρθρωσης.

Αιτιολόγηση

Η αρχή της αναδρομικότητας, την οποία έθεσε η αιτιολογική σκέψη 4, πρέπει να ενεργοποιηθεί εντός του κανονισμού μέσω μιας παραγράφου 8 την οποία η Επιτροπή προτείνει να προσθέσει στο άρθρο 3. Η εν λόγω όμως παράγραφος 8 αναφέρεται στις προηγούμενες παραγράφους 1 έως 6. Για να μπορέσουν οι παραγωγοί κιχωρίας να αντλήσουν οφέλη από την αναδρομική ισχύ πρέπει να αναφέρονται στο άρθρο 3, στοιχείο α). Η προτεινόμενη τροπολογία αποσκοπεί στη διατήρηση του ισχύοντος κειμένου του κανονισμού στο στοιχείο α).

Θα πρέπει να διευκρινίζεται ότι η περίοδος που λαμβάνεται υπόψη για την ένταξη των καλλιεργητών στις ενισχύσεις του καθεστώτος αναδιάρθρωσης είναι δυνατόν να περιλαμβάνει περισσότερες της μιας εμπορικές περιόδους καθώς επίσης και ότι κατά τις διαβουλεύσεις για την κατανομή των ενισχύσεων θα λαμβάνονται υπόψη αντικειμενικά κριτήρια που δεν θα οδηγούν σε διακρίσεις μεταξύ των καλλιεργητών.

Η συμμετοχή της γεωργίας στις ενισχύσεις αναδιάρθρωσης πρέπει να μπορεί να γίνεται κατά τρόπο που θα βελτιώνει τη διάρθρωση και θα εξελίσσεται ευέλικτα.

Τροπολογία 10

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 1 Α)
Άρθρο 3, παράγραφος 6, εδάφιο 1 α (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 320/2006)

 

Η Επιτροπή εγκρίνει, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 12, εκτελεστικές διατάξεις που διασφαλίζουν ότι το μερίδιο που λαμβάνουν οι αποχωρούντες καλλιεργητές από το ταμείο αναδιάρθρωσης χρησιμοποιείται για τη δημιουργία οικονομικά αποδοτικών υποκατάστατων παραγωγών.

Τροπολογία 11

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 1 Α Α) (νέο)
Άρθρο 3, παράγραφος 6, εδάφιο 5 α (νέο) (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 320/2006)

α α). Στην παράγραφο 6 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο 5 α:

"Θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί πλήρης διάλυση σε περίπτωση που εγκαταστάσεις αναπροσαρμοστούν με σκοπό την παραγωγή βιοαιθανόλης."

Αιτιολόγηση

Με αυτό τον τρόπο θα διασφαλιστεί η αγροτική δραστηριότητα σε έναν ανερχόμενο και πολλά υποσχόμενο τομέα.

Τροπολογία 12

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 1 Β)

Άρθρο 3, παράγραφος 7 (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 320/2006)

"7. Για την περίοδο εμπορίας 2008/2009, οι καλλιεργητές που αναφέρονται στην παράγραφο 6 στοιχείο α) λαμβάνουν πρόσθετη ενίσχυση 237,5 ευρώ ανά τόνο αποδεσμευθείσας ποσόστωσης.

"7. Οι καλλιεργητές που αναφέρονται στην παράγραφο 6 στοιχείο α) λαμβάνουν πρόσθετη ενίσχυση 260 ευρώ ανά τόνο αποδεσμευθείσας ποσόστωσης ζάχαρης.

Αιτιολόγηση

Ο μηχανισμός αναδιάρθρωσης δεν λειτούργησε όπως είχε αρχικά εκτιμηθεί από την Επιτροπή, με αποτέλεσμα να συγκεντρωθούν σημαντικοί πόροι στο Ταμείο Αναδιάρθρωσης που καθιστούν δυνατή την παροχή επιπλέον κινήτρων στους παραγωγούς. Επίσης, είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί η αναδρομική ισχύς της χορήγησης της συμπληρωματικής ενίσχυσης, όπως άλλωστε προβλέπεται και στην προτεινόμενη νέα παράγραφο 8 του άρθρου 3 του Καν. (ΕΚ) 320/2006.

Τροπολογία 13

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 1 Β)
Άρθρο 3, παράγραφος 8 (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 320/2006)

8. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται

8. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται

α) στις επιχειρήσεις που αποποιήθηκαν την ποσόστωσή τους στο πλαίσιο του καθεστώτος αναδιάρθρωσης κατά τις περιόδους εμπορίας 2006/2007 ή 2007/2008, και

α) στις επιχειρήσεις που αποποιήθηκαν μερικώς ή πλήρως την ποσόστωση που θα τους αναλογεί στο πλαίσιο του καθεστώτος αναδιάρθρωσης κατά τις περιόδους εμπορίας 2006/2007 ή 2007/2008, και

β) στους καλλιεργητές και τους υπεργολάβους μηχανημάτων τους οποίους αφορά η αποποίηση ποσόστωσης που αναφέρεται στο στοιχείο α).

β) στους καλλιεργητές και τους υπεργολάβους μηχανημάτων τους οποίους αφορά η αποποίηση ποσόστωσης που αναφέρεται στο στοιχείο α).

Στις περιπτώσεις που τα χορηγηθέντα κατά τις περιόδους εμπορίας 2006/2007 και 2007/2008 ποσά βάσει των παραγράφων 1 έως 6 στα πρόσωπα που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο είναι χαμηλότερα από τα ποσά που θα είχαν λάβει τα πρόσωπα αυτά βάσει των όρων που ίσχυαν κατά την περίοδο εμπορίας 2008/2009, η διαφορά τούς χορηγείται αναδρομικά.

Στις περιπτώσεις που τα χορηγηθέντα κατά τις περιόδους εμπορίας 2006/2007 και 2007/2008 ποσά βάσει των παραγράφων 1 έως 6 στα πρόσωπα που αναφέρονται στο στοιχείο εδάφιο είναι χαμηλότερα από τα ποσά που θα είχαν λάβει τα πρόσωπα αυτά βάσει των όρων που ίσχυαν κατά την περίοδο εμπορίας 2008/2009, η διαφορά τούς χορηγείται αναδρομικά.

Στις περιπτώσεις που τα ποσά τα οποία χορηγήθηκαν στους καλλιεργητές κατά τις περιόδους εμπορίας 2006/2007 και 2007/2008 βάσει της παραγράφου 7 ήταν χαμηλότερα από τα ποσά που θα είχαν λάβει με τους όρους που ίσχυαν κατά την περίοδο εμπορίας 2008/2009, η διαφορά τούς χορηγείται αναδρομικά."

Στις περιπτώσεις που τα ποσά τα οποία χορηγήθηκαν στους καλλιεργητές στους οποίους αναφέρεται το στοιχείο β) κατά τις περιόδους εμπορίας 2006/2007 και 2007/2008 βάσει της παραγράφου 7 ήταν χαμηλότερα από τα ποσά που θα είχαν λάβει με τους όρους που ίσχυαν κατά την περίοδο εμπορίας 2008/2009, η διαφορά τούς χορηγείται αναδρομικά."

Τροπολογία 14

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 1 Β)

Άρθρο 3, παράγραφος 8α (νέα) (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 320/2006)

 

"8a. Στην περίπτωση που, για δεδομένη περίοδο εμπορίας, οι ανάγκες καταβολής της πρόσθετης ενίσχυσης που αναφέρεται στην παράγραφο 7 δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν από τους διαθέσιμους πόρους του ταμείου αναδιάρθρωσης, το υπολειπόμενο κόστος καλύπτεται με την κατάλληλη αύξηση του αντίστοιχου προσωρινού ποσού αναδιάρθρωσης που προβλέπεται στο άρθρο 11, παράγραφος 2.

Αιτιολόγηση

Ως ύστατη χρηματοδοτική πηγή για την κάλυψη αυξημένης συμπληρωματικής ενίσχυσης προς τους παραγωγούς της τάξεως των 260ΕΥΡ/τόνο, θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα αύξησης του προσωρινού ποσού αναδιάρθρωσης όπως ορίζεται στην §2 του Άρθρου 11 του Κανονισμού (ΕΚ) 320/2006.

Τροπολογία 15

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2
Άρθρο 4, παράγραφος 1 (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 320/2006)

"Η Επιτροπή δύναται να παρατείνει, για την περίοδο εμπορίας 2008/2009, την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο έως και κατά 20 εργάσιμες ημέρες, αν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2007 υπάρχουν αξιόπιστες ενδείξεις ότι ο στόχος της αποποίησης ποσοστώσεων 3,8 εκατ. τόνων στο πλαίσιο του προσωρινού καθεστώτος για την αναδιάρθρωση της βιομηχανίας ζάχαρης στην Κοινότητα θα έχει σχεδόν επιτευχθεί κατά την περίοδο εμπορίας 2008/2009. Η Επιτροπή θα γνωστοποιήσει την παράταση αυτή με ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρά C, πριν από την 1η Ιανουαρίου 2008."

"Η Επιτροπή δύναται να παρατείνει, για την περίοδο εμπορίας 2008/2009, την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, αν, έως τις 31 Ιανουαρίου 2008 υπάρχουν αξιόπιστες ενδείξεις ότι ο στόχος της αποποίησης ποσοστώσεων 3,8 εκατ. τόνων στο πλαίσιο του προσωρινού καθεστώτος για την αναδιάρθρωση της βιομηχανίας ζάχαρης στην Κοινότητα δεν θα έχει επιτευχθεί κατά την περίοδο εμπορίας 2008/2009. Για το λόγο αυτό, αφής στιγμής η Επιτροπή δημοσιεύσει τον κανονισμό της που ορίζει για κάθε κράτος μέλος το ποσοστό προληπτικής απόσυρσης για την περίοδο εμπορίας 2008/2009, οι επιχειρήσεις θα διαθέτουν προθεσμία έως τις 30 Απριλίου 2008 για να υποβάλουν πρόσθετη αίτηση αποποίησης ποσοστώσεων καθώς και για να προσαρμόσουν το κοινωνικό πρόγραμμα που έχει θεσπισθεί για τους εργαζόμενους."

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα αύξησης της αίτησης αποποίησης ποσοστώσεων, έχοντας λάβει γνώση του ποσοστού προληπτικής απόσυρσης 2008/2009, αναμένεται να δώσει κίνητρα στις επιχειρήσεις να αποποιηθούν περισσότερες ποσοστώσεις. Η προθεσμία έως τις 30 Απριλίου επιτρέπει να τηρηθούν οι προθεσμίες για τη διαβούλευση με τους μισθωτούς και το γεγονός ότι η συμπληρωματική αποποίηση ποσοστώσεων βασίζεται στην προληπτική απόσυρση απλοποιεί τις συζητήσεις με τους καλλιεργητές καθώς πρόκειται για αποποίηση ποσοστώσεων που δεν θα μπορέσουν να παραχθούν κατά την περίοδο 2008/2009.

Τροπολογία 16

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2, ΕΔΑΦΙΟ 2 Α (νέο)
Άρθρο 4, παράγραφος 2, στοιχείο β α) (νέο) (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 320/2006)

 

Στο άρθρο 4, παράγραφος 2, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο (βα):

 

"βα) βεβαίωση ότι είναι ενήμεροι οι καλλιεργητές τους οποίους αφορά το σχέδιο αναδιάρθρωσης μέσω αποποιήσεως ή/και περιορισμού των δικαιωμάτων παράδοσης τεύτλων."

Αιτιολόγηση

Το σχέδιο αναδιάρθρωσης πρέπει να προετοιμαστεί σε διαβούλευση με τους καλλιεργητές ζαχαροτεύτλων και ζαχαροκάλαμου, είναι δε αναγκαίο να είναι ενήμεροι για το μέλλον τους οι ενδιαφερόμενοι καλλιεργητές πριν από την περίοδο σποράς.

Τροπολογία 17

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 3
Άρθρο 4 α, παράγραφος 1 (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 320/2006)

1. Για την περίοδο εμπορίας 2008/2009, κάθε καλλιεργητής ζαχαροτεύτλων ή ζαχαροκάλαμου προς μεταποίηση σε ζάχαρη ποσόστωσης οφείλει να υποβάλει απευθείας στο οικείο κράτος μέλος αίτηση ενίσχυσης κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 6, συνοδευόμενη από την ανάληψη της δέσμευσης για την παύση των παραδόσεων ζαχαροτεύτλων ή ζαχαροκάλαμου στις επιχειρήσεις με τις οποίες έχει συνάψει σύμβαση παράδοσης κατά την προηγούμενη περίοδο εμπορίας.

1. Για την περίοδο εμπορίας 2008/2009, κάθε καλλιεργητής ζαχαροτεύτλων ή ζαχαροκάλαμου προς μεταποίηση σε ζάχαρη ποσόστωσης οφείλει να υποβάλει απευθείας στο οικείο κράτος μέλος αίτηση ενίσχυσης κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 6, συνοδευόμενη από την ανάληψη της δέσμευσης για την παύση των παραδόσεων ζαχαροτεύτλων ή ζαχαροκάλαμου στις επιχειρήσεις με τις οποίες έχει συνάψει σύμβαση παράδοσης.

Τροπολογία 18

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 3
Άρθρο 4 α, παράγραφος 3 (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 320/2006)

3. Το οικείο κράτος μέλος καταρτίζει κατάλογο των αιτήσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 με τη χρονολογική σειρά υποβολής τους και κοινοποιεί τον κατάλογο αυτό στους αιτούντες και στις σχετικές επιχειρήσεις εντός 10 εργάσιμων ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων που προβλέπεται στην παράγραφο 2.

3. Το οικείο κράτος μέλος καταρτίζει κατάλογο των αιτήσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 με τη χρονολογική σειρά υποβολής τους και διαβιβάζει στους αιτούντες και στις σχετικές επιχειρήσεις εντός 10 εργάσιμων ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων που προβλέπεται στην παράγραφο 2 πληροφορίες σχετικά με τις γενικές ποσότητες με βάση τις παραληφθείσες αιτήσεις.

Αιτιολόγηση

Αν κοινοποιηθούν στις επιχειρήσεις πληροφορίες για το ποιοι καλλιεργητές ενδιαφέρονται να αποποιηθούν τις ποσοστώσεις τους, οι πληροφορίες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν εις βάρος των καλλιεργητών.

Τροπολογία 19

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 3
Άρθρο 4 α, παράγραφος 3 α (νέα) (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 320/2006)

 

3α. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 3, το οικείο κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει, ιδία πρωτοβουλία, να εξετάσει πρώτα την αίτηση παραγωγών που επιθυμούν να τύχουν δικαιώματος παράδοσης για ποσότητα ζαχαροτεύτλων κατώτερη των 250 τόνων.

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να δώσουν τη δυνατότητα, κατά πρώτο λόγο στους πιο μικρούς και λιγότερο ανταγωνιστικούς παραγωγούς ζαχαροτεύτλων, να ανακτήσουν, υπό πλεονεκτικούς όρους, το δικαίωμα παράδοσης ζαχαροτεύτλων.

Τροπολογία 20

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 3

Άρθρο 4 α, παράγραφος 4, εδάφιο 2 (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 320/2006)

Στην περίπτωση της επίτευξης του ορίου του 10%, το οικείο κράτος μέλος απορρίπτει ένα μέρος ή το σύνολο των υπόλοιπων αιτήσεων.

Στην περίπτωση κατά την οποία η αίτηση ενός παραγωγού ενδέχεται να προκαλέσει υπέρβαση του ορίου του 10 %, το οικείο κράτος μέλος είτε απορρίπτει την αίτηση αυτή, είτε τη δέχεται για ποσοτική παραγωγή που δεν προκαλεί υπέρβαση του ορίου του 10%.

Αιτιολόγηση

Οι τροποποιήσεις καθιστούν πιο εύληπτο το κείμενο.

Τροπολογία 21

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 3
Άρθρο 4 α, παράγραφος 5, στοιχεία α) και β) (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 320/2006)

α) για τους καλλιεργητές, 10% του αντίστοιχου ποσού ενίσχυσης που καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 5 στοιχείο γ) και, για την περίοδο εμπορίας 2008/2009, η πρόσθετη ενίσχυση που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 7·

α) για τους καλλιεργητές και τους υπεργολάβους, 10% του αντίστοιχου ποσού ενίσχυσης που καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 5 στοιχείο γ) και, για τους παραγωγούς, η πρόσθετη ενίσχυση που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 7·

β) για τις επιχειρήσεις, το σχετικό ποσό ενίσχυσης που καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 5 στοιχείο γ), μειωμένο κατά 10%, ή κατά 60% αν η σχετική επιχείρηση δεν πληροί την απαίτηση που προβλέπεται στην παράγραφο 4 δεύτερο εδάφιο του παρόντος άρθρου.

β) για τις επιχειρήσεις, το σχετικό ποσό ενίσχυσης που καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 5 στοιχείο γ), μειωμένο κατά 10%, ή κατά 60% αν η σχετική επιχείρηση δεν πληροί την απαίτηση που προβλέπεται στην παράγραφο 4 τρίτο εδάφιο του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία 22

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 3
Άρθρο 4 α, παράγραφος 6 (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 320/2006)

6. Οι παράγραφοι 1 έως 5 δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση στην οποία μία επιχείρηση υποβάλλει αίτηση για τη χορήγηση ενίσχυσης αναδιάρθρωσης σύμφωνα με το άρθρο 4, με την οποία αποποιείται ποσόστωση που αντιστοιχεί τουλάχιστον στην ποσόστωση που θα είχε αφαιρεθεί μετά την αποδοχή από το κράτος μέλος των αιτήσεων των καλλιεργητών για τη χορήγηση ενίσχυσης."

6. Οι παράγραφοι 1 έως 5 δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση στην οποία μία επιχείρηση υποβάλλει αίτηση για τη χορήγηση ενίσχυσης αναδιάρθρωσης σύμφωνα με το άρθρο 4, με την οποία αποποιείται ποσόστωση που αντιστοιχεί τουλάχιστον στην ποσόστωση που θα είχε αφαιρεθεί μετά την αποδοχή από το κράτος μέλος των αιτήσεων των καλλιεργητών για τη χορήγηση ενίσχυσης, εκτός αν άλλως προβλέπεται στο πλαίσιο διεπαγγελματικής συμφωνίας. Στην περίπτωση αυτή, οι διεπαγγελματικές συμφωνίες πρέπει να περιέχουν πληροφορίες για τις συνεννοήσεις που επήλθαν με κοινή συμφωνία μεταξύ των επιχειρήσεων και των παραγωγών της, στο πλαίσιο των οποίων καθορίζεται ποιοι γεωργοί πρέπει να αποποιηθούν την καλλιέργεια ζαχαροτεύτλων ή ζαχαροκάλαμου.

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση κατά την οποία η πρωτοβουλία των καλλιεργητών γίνει δεκτή από τις ζαχαροβιομηχανίες, η απόφαση σχετικά με το ποιοί καλλιεργητές πρέπει να αποσυρθούν από τον τομέα λαμβάνεται με διαβούλευση και συνεννόηση μεταξύ των δύο ενδιαφερομένων μερών.

Τροπολογία 23

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 4
Άρθρο 5, παράγραφος 1, εδάφιο 1 α (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 320/2006)

"Όταν η Επιτροπή παρατείνει την προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο του εν λόγω άρθρου, η προθεσμία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου παρατείνεται αυτομάτως κατά το ίδιο χρονικό διάστημα."

"Όταν, για την περίοδο 2008/2009, η Επιτροπή παρατείνει έως 20 εργάσιμες ημέρες την προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, τρίτο εδάφιο, η προθεσμία για την απόφαση των κρατών μελών σχετικά με τη χορήγηση της ενίσχυσης αναδιάρθρωσης, που αναφέρεται στο άρθρο 5, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, παρατείνεται αυτομάτως κατά το ίδιο χρονικό διάστημα."

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση της πρότασης της Επιτροπής στο σημείο αυτό είναι πηγή σύγχυσης και σφαλμάτων: σε ποια παράταση αναφέρεται και ποια προθεσμία παρατείνεται αυτομάτως; Η νέα διατύπωση του κειμένου το καθιστά σαφέστερο.

Τροπολογία 24

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 4 Α) (νέο)

Άρθρο 6, παράγραφος 2 (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 320/2006)

 

4α) Στο άρθρο 6, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

"2. Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης που διατίθεται σε ένα κράτος μέλος καθορίζεται βάσει των εξής:

 

- 109,50 EUR ανά τόνο αποποιηθείσας ποσόστωσης ζάχαρης, κατά την περίοδο εμπορίας 2006/2007,

 

- 109,50 EUR ανά τόνο αποποιηθείσας ποσόστωσης ζάχαρης, κατά την περίοδο εμπορίας 2007/2008,

 

- 109,50 EUR ανά τόνο αποποιηθείσας ποσόστωσης ζάχαρης, κατά την περίοδο εμπορίας 2008/2009,

 

- 109,50 EUR ανά τόνο αποποιηθείσας ποσόστωσης ζάχαρης, κατά την περίοδο εμπορίας 2009/2010."

Αιτιολόγηση

Η αύξηση της ενίσχυσης για διαφοροποίηση υπαγορεύεται και είναι λογικό επακόλουθο της αύξησης των κινήτρων αναδιάρθρωσης. Εξάλλου, οι ανάγκες για μέτρα αποκατάστασης των περιοχών και εναλλακτικών διεξόδων για τους καλλιεργητές που θίγονται από το καθεστώς αναδιάρθρωσης θα είναι αυξημένες όταν ενθαρρύνεται η εγκατάλειψη της παραγωγής.

Τροπολογία 25

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 5

Άρθρο 11, παράγραφος 6, εδάφιο 1 (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 320/2006)

6. Κατά την περίοδο εμπορίας 2008/2009, οι επιχειρήσεις που υπόκεινταν στην εφαρμογή των ποσοστών απόσυρσης που καθορίστηκαν στις 16 Μαρτίου 2007 με το άρθρο 1 παράγραφος 1 ή το άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 290/2007* και αποποιούνται ποσοστό της ποσόστωσής τους τουλάχιστον ίσο με το εν λόγω ποσοστό απόσυρσης, απαλλάσσονται από ένα μέρος του προσωρινού ποσού αναδιάρθρωσης που πρέπει να καταβληθεί για την περίοδο εμπορίας 2007/2008.

6. Κατά την περίοδο εμπορίας 2008/2009, οι επιχειρήσεις που υπόκειντο στην εφαρμογή των ποσοστών απόσυρσης που καθορίστηκαν στις 16 Μαρτίου 2007 με το άρθρο 1 παράγραφος 1 ή το άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 290/2007* και αποποιούνται ποσοστό της ποσόστωσής τους τουλάχιστον ίσο με το εν λόγω ποσοστό απόσυρσης, απαλλάσσονται από ένα μέρος του προσωρινού ποσού αναδιάρθρωσης που πρέπει να καταβληθεί για την περίοδο εμπορίας 2007/2008. Κατά τον ίδιο τρόπο, διαρκούσης της περιόδου εμπορίας 2008/2009, οι επιχειρήσεις οι οποίες θα υπόκεινται στην εφαρμογή ποσοστού απόσυρσης που θα έχει καθορίσει η Επιτροπή τον Μάρτιο 2008 και οι οποίες θα αποποιηθούν, στο πλαίσιο της τροποποίησης της αίτησής τους για αποποίηση ποσοστώσεων, συμπληρωματική ποσοτική παραγωγή της ποσόστωσής τους, απαλλάσσονται από ένα μέρος του προσωρινού ποσού αναδιάρθρωσης που πρέπει να καταβληθεί για την περίοδο εμπορίας 2008/2009.

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη αυτή εγγράφεται στην προέκταση των τροποποιήσεων του άρθρου 4, παράγραφος 1. Διασαφηνίζει τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων ζάχαρης σε περίπτωση τροποποίησης της αίτησής τους για αποποίηση ποσοστώσεων για την περίοδο 200872009 και ορίζει ότι οι πρόσθετοι τόνοι που εγκαταλείπονται το 2008/2009 δεν υπόκεινται στο καταβλητέο προσωρινό ποσό αναδιάρθρωσης..


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Η κατάσταση της αγοράς έπειτα από την αναθεώρηση της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς (ΚΟΑ) ζάχαρης του 2006

Οι Υπουργοί Γεωργίας της ΕΕ κατέληξαν το Φεβρουάριο του 2006 σε συμφωνία επί μίας εις βάθος αναθεώρησης της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς (ΚΟΑ) στον τομέα της ζάχαρης, η οποία και αποτέλεσε αντικείμενο των κανονισμών (ΕΚ) 318/2006, 319/2006 και 320/2006. Μεταξύ άλλων, η εν λόγω αναθεώρηση στόχευε στην επαναφορά της κοινοτικής παραγωγής ζάχαρης σε ένα βιώσιμο επίπεδο, μέσω της εισαγωγής ενός εθελοντικού καθεστώτος αναδιάρθρωσης μέχρι το 2010 και ενός μηχανισμού απόσυρσης προκειμένου να προσαρμόζεται το επίπεδο της παραγωγής σε ετήσια βάση.

Σήμερα, η κοινοτική παραγωγή ανέρχεται σε 16,6 εκατ. τόνους περίπου, είναι δηλαδή κατά 25% περίπου χαμηλότερη από το 2005/2006, ενώ η παγκόσμια παραγωγή είναι πλεονασματική και οι τιμές στη διεθνή αγορά έχουν αγγίξει το κατώτερο επίπεδο από το 2005.

Δεδομένης της σταθεροποίησης των εισαγωγών (2,8 εκατ. τόνοι) και των περιορισμών που εφαρμόζονται στις εξαγωγές (οι οποίες ανέρχονται σε 1,3 εκατ. τόνους αντί για 4,6 εκατ. τόνους στη διάρκεια προηγούμενων εμπορικών περιόδων), η "θυσία" που πραγματοποιεί η Κοινότητα ως προς τη μείωση της παραγωγής φαίνεται ότι δεν είναι επαρκής για να εξασφαλισθεί η εξισορρόπηση της αγοράς.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Επιτροπής, αναμένεται πλεονασματική προσφορά της τάξης των 4 εκατ. τόνων για την εμπορική περίοδο 2007/2008 παρά τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί σε σχέση με την αναδιάρθρωση και παρά τις ετήσιες αποσύρσεις που εφαρμόστηκαν τις εμπορικές περιόδους 2006/07 και 2007/08(1).

Καθεστώς Αναδιάρθρωσης

Η εφαρμογή των προγραμμάτων εθελοντικής εγκατάλειψης της παραγωγής οδήγησε σε μείωσή της κατά 2,2 εκατ. τόνους κατά τις δύο πρώτες περιόδους εμπορίας, δηλαδή σε μία μείωση αρκετά χαμηλότερη από τον προβλεπόμενο στόχο των 6 εκατ. τόνων που είχε τεθεί για τη μεταβατική περίοδο των τεσσάρων (4) εμπορικών περιόδων εφαρμογής του καθεστώτος αναδιάρθρωσης.

Τρεις είναι οι βασικοί λόγοι που συνέβαλλαν στην περιορισμένη εφαρμογή του καθεστώτος αναδιάρθρωσης:

1) Το οικονομικό περιβάλλον ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκό για τις επιχειρήσεις κατά τα δύο πρώτα έτη εφαρμογής του καθεστώτος, καθώς ο αντίκτυπος της αναθεώρησης δεν είχε ακόμα γίνει αισθητός, ιδιαίτερα όσον αφορά στην πτώση των τιμών. Μάλιστα, το περιθώριο κέρδους δεν υπήρξε ποτέ μεγαλύτερο για τις επιχειρήσεις από ότι στη διάρκεια του πρώτου έτους.

2) Αποθαρρυντικά λειτούργησε, επίσης, η δυσλειτουργία ή η αναποτελεσματική εφαρμογή άλλων διατάξεων της κοινοτικής νομοθεσίας για τη ζάχαρη και πιο συγκεκριμένα :

(α) η δυνατότητα ανακατανομής των εθνικών ποσοστώσεων από τα Κράτη Μέλη, ιδιαίτερα στην περίπτωση Κρατών Μελών όπου ξένοι επενδυτές κατέχουν ποσοστώσεις και

(β) η ευελιξία που δίνεται στα κράτη μέλη όσον αφορά στον καθορισμό της αποζημίωσης για τους καλλιεργητές και υπεργολάβους μηχανημάτων από τις επιχειρήσεις καθώς και το χαμηλό επίπεδο των αποζημιώσεων αυτών κυρίως για τους καλλιεργητές τεύτλων

(γ) ορισμένες ελλείψεις του Κανονισμού 320/2006 σε ότι αφορά κυρίως την ανάγκη να λαμβάνουν μέτρα για τους εργαζόμενους στην περίπτωση που το καθεστώς αναδιάρθρωσης οδηγεί σε απώλειες θέσεων εργασίας

(δ) το σχετικά χαμηλό επίπεδο ενισχύσεων διαφοροποίησης για τις περιφέρειες όπου εγκαταλείπεται η παραγωγή.

3) Δεδομένης της προβλεπόμενης γραμμικής μείωσης των ποσοστώσεων το 2010, οι επιχειρήσεις εκείνες που επιθυμούσαν να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους πέραν του καθορισμένου έτους, δεν θέλησαν να αποποιηθούν ποσοστώσεις προκειμένου να εξακολουθήσουν να παράγουν μετά το 2010.

Κατά συνέπεια, κρίνεται σκόπιμη η ανάληψη δράσης προκειμένου να γίνει πιο ελκυστικό το καθεστώς αναδιάρθρωσης και προκειμένου να αποφευχθεί η γραμμική μείωση των εθνικών και περιφερειακών ποσοστώσεων στο τέλος της αναδιάρθρωσης (2009/2010) όπως προβλέπει το άρθρο 10.2. του Κανονισμού (ΕΚ) 318/2006, χωρίς να προβλέπεται αποζημίωση από το Ταμείο Αναδιάρθρωσης.

Μηχανισμός απόσυρσης

Στα πλαίσια της αναθεώρησης της ΚΟΑ, προβλέπεται η δυνατότητα απόσυρσης από την αγορά ενός ποσοστού, κοινού για όλα τα κράτη μέλη, ζάχαρης και ισογλυκόζης (Άρθρο 19.1 του Κανονισμού (ΕΚ) 318/2006) προκειμένου να διατηρηθεί η διαρθρωτική ισορροπία της αγοράς.

Ωστόσο, οι προβλεπόμενες ανισορροπίες της αγοράς για τις εμπορικές περιόδους 2006/2007 και 2007/2008, οδήγησαν την Επιτροπή στην εφαρμογή εξαιρετικής προληπτικής απόσυρσης τόσο τον Μάρτιο του 2006 (1,1 εκατ. τόνοι) όσο και το Μάρτιο του 2007 (2 εκατ. τόνοι).

Ο βασικός λόγος που οδήγησε την Επιτροπή στην εφαρμογή του παραπάνω εξαιρετικού μέτρου και όχι των προβλεπόμενων ρυθμίσεων του Άρθρου 19.1 του Κανονισμού (ΕΚ) 318/2006 είναι ο ακόλουθος: σύμφωνα με το εν λόγω μέτρο, το ποσοστό της απόσυρσης εφαρμόζεται γραμμικά σε όλες τις ποσότητες που παράγονται βάση ποσόστωσης, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη ενδεχόμενες προσπάθειες αναπροσαρμογής της παραγωγής εκ μέρους ορισμένων επιχειρήσεων. Συνεπώς, οι διατάξεις του άρθρου 19 δεν συμβάλλουν στην πρόληψη της δημιουργίας πλεονάσματος. Αντίθετα, δημιουργούν πρόσθετες δαπάνες (αποθεματοποίηση) οι οποίες θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί εάν η πλεονάζουσα παραγωγή είχε αποφευχθεί σε προηγούμενο στάδιο.

Οι παραπάνω ελλείψεις του μηχανισμού απόσυρσης σε συνδυασμό με την αναποτελεσματική εφαρμογή της αναδιάρθρωσης, καθιστούν απαραίτητη τη βελτίωση και προσαρμογή του στις ανάγκες και τους στόχους της ΚΟΑ.

2. Οι προτάσεις της Επιτροπής

Προκειμένου να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών που εισήχθησαν με την αναθεώρηση του 2006 και να εξασφαλίσει την ισορροπία της αγοράς σε ένα επίπεδο κοντά σε αυτό της τιμής αναφοράς, η Επιτροπή προτείνει την ενδυνάμωση του κοινοτικού σχεδίου αναδιάρθρωσης και την προσαρμογή του μηχανισμού απόσυρσης.

Οι επιπλέον πόροι που θα απαιτηθούν για την πραγματοποίηση των μέτρων που προτείνονται σέβονται την αρχή της δημοσιονομικής ουδετερότητας και θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Αναδιάρθρωσης.

α) Σχετικά με το καθεστώς αναδιάρθρωσης (Κανονισμός (ΕΚ) 320/2006) προτείνεται :

- να καθοριστεί σε 10% το ποσοστό της ενίσχυσης αναδιάρθρωσης προς τους καλλιεργητές και τους υπεργολάβους μηχανημάτων, ώστε να αρθεί η αβεβαιότητα που υφίσταται επί του παρόντος και η οποία απορρέει από το ότι τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να αποφασίσουν τον καθορισμό υψηλότερου ποσοστού.

- χορήγηση συμπληρωματικής ενίσχυσης στους καλλιεργητές

- για την περίοδο εμπορίας 2008/2009, να δοθεί στους παραγωγούς η δυνατότητα ενεργοποίησης της διαδικασίας αναδιάρθρωσης με την απευθείας υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση ενίσχυσης αναδιάρθρωσης, υπό την προϋπόθεση ότι παραιτούνται από τα δικαιώματα παράδοσης που διαθέτουν όσον αφορά τις επιχειρήσεις με τις οποίες έχουν συνάψει συμβάσεις παράδοσης κατά την προηγούμενη περίοδο εμπορίας. Ως εκ τούτου, το κράτος μέλος θα πρέπει να μειώσει την ποσόστωση της σχετικής επιχείρησης. Η εφαρμογή του προτεινόμενου μέτρου περιορίζεται ωστόσο σε μείωση της ποσόστωσης το πολύ κατά 10% της ποσόστωσης που έχει χορηγηθεί στη σχετική επιχείρηση, και η αποδοχή των αιτήσεων των καλλιεργητών από το κράτος μέλος θα πρέπει συνεπώς να βασίζεται στην εξυπηρέτηση βάσει σειράς προτεραιότητας.

Οι τροποποιήσεις του κανονισμού (EΚ) αριθ. 320/2006 θα πρέπει να αρχίσουν να εφαρμόζονται από την περίοδο εμπορίας 2008/2009.

β) Σχετικά με το καθεστώς απόσυρσης (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 318/2006) προτείνεται:

- η ενσωμάτωση στον κανονισμό του Συμβουλίου των κριτηρίων που καθορίζονται στον κανονισμό (EΚ) αριθ. 290/2007 της Επιτροπής όσον αφορά ενδεχόμενη περαιτέρω απόσυρση το φθινόπωρο του 2007

- να καταργηθεί η διάταξη σύμφωνα με την οποία οι παραδοσιακές ανάγκες εφοδιασμού για τα εργοστάσια ραφιναρίσματος μειώνονται σε περίπτωση απόσυρσης από την αγορά.

Οι τροποποιήσεις αυτές θα πρέπει να αρχίσουν να εφαρμόζονται από την περίοδο εμπορίας 2007/2008.

3. Οι θέσεις της εισηγήτριας

Η εισηγήτρια συμμερίζεται την ανάλυση της Επιτροπής και θεωρεί απαραίτητη την τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΚ) 318/2006 και 320/2006. Τονίζει, επίσης, ότι η εν λόγω τροποποίηση δεν πρέπει να συνεπάγεται σε καμία περίπτωση μία νέα αναθεώρηση της ΚΟΑ. Πρόκειται, αντιθέτως, για μία προσπάθεια ενίσχυσης των μηχανισμών αναδιάρθρωσης και απόσυρσης προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της και να προετοιμαστεί ο ευρωπαϊκός τομέας ζάχαρης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από το επικείμενο άνοιγμα της αγοράς.

Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή καθυστέρηση στην εφαρμογή της σημερινής ΚΟΑ ενέχει τον κίνδυνο να βρεθεί η αγορά της ΕΕ με σημαντικά πλεονάσματα στο πέρας της μεταβατικής περιόδου (2010) όπου και προβλέπεται γραμμική μείωση των εθνικών ποσοστώσεων. Η τελευταία θα είναι επιζήμια τόσο για την ανταγωνιστικότητα του κλάδου όσο και για τους ίδιους τους παραγωγούς και τους ιδιοκτήτες υπεργολάβους μηχανημάτων για τους οποίους δεν προβλέπεται αποζημίωση.

Παρά το γεγονός ότι ενστερνίζεται σε γενικές γραμμές την άποψη της Επιτροπής, η εισηγήτρια θεωρεί ότι μπορούν να γίνουν ορισμένες τροποποιήσεις που έχουν βελτιωτικό χαρακτήρα, στην κατεύθυνση της ενδυνάμωσης των μηχανισμών αναδιάρθρωσης και απόσυρσης με απώτερο σκοπό τη στήριξη όλων των εμπλεκόμενων : των καλλιεργητών, και υπεργολάβων, εργαζομένων που επηρεάζονται από το καθεστώς, των επιχειρήσεων, των περιφερειών.

Εκτιμά, λοιπόν, ότι τα βασικά ζητήματα στα οποία θα πρέπει να επικεντρωθεί η συζήτηση και επί των οποίων μπορούν να προταθούν βελτιωτικές τροποποιήσεις από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αφορούν τις ρυθμίσεις σχετικά με:

Ø το ύψος της ενίσχυσης αναδιάρθρωσης: μπορούν να προταθούν αυξήσεις ως επιπλέον κίνητρο προς τις επιχειρήσεις και ως αντιστάθμιση των καλλιεργητών, δεδομένης μάλιστα της υπερεπάρκειας πόρων του Ταμείου Αναδιάρθρωσης λόγω της μη προσφυγής σε αυτό κατά τα δύο πρώτα έτη της μεταρρύθμισης;

Ø την άμεση πρόσβαση των καλλιεργητών στο Ταμείο Αναδιάρθρωσης: με ποιο τρόπο το μέτρο αυτό θα λειτουργήσει εξισορροπητικά ως προς τη μείωση των ποσοστώσεων, χωρίς όμως να διαταράξει τη συνολική δραστηριότητα των επιχειρήσεων; με ποιο τρόπο, επίσης, θα λειτουργήσει ως μέτρο διεξόδου εκείνων των καλλιεργητών που δεν είναι ανταγωνιστικοί;

Ø τη συμπληρωματική ενίσχυση προς τους καλλιεργητές : είναι επαρκές το ποσό που προτείνει η Επιτροπή ώστε να αποτελέσει κίνητρο και επαρκή αντιστάθμιση για τους καλλιεργητές;

Ø την εφαρμογή της γραμμικής μείωσης το 2010 : ποια μεθοδολογία θα πρέπει να ακολουθηθεί ώστε να αποφευχθούν περιπτώσεις διακριτικής μεταχείρισης μεταξύ Κρατών Μελών ή επιχειρήσεων, αλλά και περιπτώσεις κύρωσης εκείνων των Κρατών Μελών ή επιχειρήσεων που έχουν καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες στο πλαίσιο του καθεστώτος αναδιάρθρωσης;

Ø τον μηχανισμό προληπτικής απόσυρσης : είναι επαρκής η εφαρμογή του μέχρι το τέλος της μεταβατικής περιόδου ή χρειάζεται να προβλεφθεί παράτασή της;

H εισηγήτρια θα ήθελε να τονίσει ότι οποιαδήποτε τροποποίηση, οφείλει να λαμβάνει υπόψη το νομικό όσο και δημοσιονομικό διαχωρισμό μεταξύ : (α) των πόρων του Ταμείου Αναδιάρθρωσης οι οποίοι μπορούν να διατεθούν αποκλειστικά για μέτρα στο πλαίσιο του καθεστώτος αναδιάρθρωσης και (β) των πόρων που διατίθενται στα πλαίσια του ΕΓΤΕ για μέτρα αγοράς και ενισχύσεις προς τους καλλιεργητές.

Τέλος, κρίνει πολιτικά σκόπιμο, αν και δεν εντάσσεται στις προτάσεις μερικής τροποποίησης των Κανονισμών (ΕΚ) 318/2006 και 329/2006, να επισημάνει την αναγκαιότητα εξασφάλισης από την Επιτροπή της βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας ζάχαρης μετά από την απελευθέρωση των εισαγωγών από τις χώρες ΑΚΕ και ΛΑΧ το 2009/10.

Σε καμία περίπτωση οι προσπάθειες αναδιάρθρωσης του τομέα που θα έχουν καταβληθεί πριν από το 2010 δε μπορεί να ακυρωθούν από την έλλειψη μιας σαφούς και διαφανούς διαπραγμάτευσης εκ μέρους της Επιτροπής του καθεστώτος εισαγωγών από τις χώρες ΑΚΕ και ΛΑΧ.

(1)

Κανονισμοί (ΕΚ) 1541/2006 και (ΕΚ) 290/2007.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών (17.7.2007)

για την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 320/2006 του Συμβουλίου για τη θέσπιση προσωρινού καθεστώτος αναδιάρθρωσης του κλάδου της ζάχαρης στην Κοινότητα

(COM(2007)0227 – C6‑0176/2007 – 2007/0085(CNS))

Συντάκτης γνωμοδότησης: László Surján

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

1. Ιστορικό της πρότασης

Οι δύο προτάσεις κανονισμών που υπέβαλε η Επιτροπή έχουν ως αντικείμενο την επικαιροποίηση των δύο κανονισμών: του κανονισμού (EΚ) αριθ. 318/2006 και (EΚ) αριθ. 320/2006(1) που ήταν τμήμα της μεγάλης μεταρρύθμισης στον τομέα της ζάχαρης του 2005(2).

18 μήνες αργότερα τα μέτρα έχουν ήδη αποδειχθεί ανεπαρκή για την επίτευξη των μεταρρυθμιστικών στόχων έως το 2010 και, σύμφωνα με την Επιτροπή, πρέπει να αναπροσαρμοστούν. Οι εθελοντικές μειώσεις εκ μέρους των παραγωγών είχαν μέχρι σήμερα ως αποτέλεσμα μείωση της τάξης των 2,2 εκατομμυρίων τόνων και υπολείπονται κατά πολύ του στόχου των 6 εκατομμυρίων τόνων που επιδιώκεται με την μεταρρύθμιση.

Ωστόσο, ορισμένα κράτη μέλη έχουν επιτύχει τους στόχους της μεταρρύθμισης και σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν μειώσει κατά το ήμισυ τις εγχώριες ποσοστώσεις ζάχαρης. Για τον λόγο αυτό, ο συντάκτης γνωμοδότησης φρονεί ότι θα ήταν σκόπιμο να επικεντρωθεί η μεταρρυθμιστική αναπροσαρμογή στα κράτη μέλη στα οποία η μεταρρύθμιση στον τομέα της ζάχαρης του 2005 έχει αποτύχει.

Η ΕΕ υφίσταται συνεχείς πιέσεις από τις χώρες παραγωγής ζάχαρης, όπως η Βραζιλία, η Αυστραλία και τη Ταϊλάνδη καθώς και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου που κατηγορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι με το κοινοτικό καθεστώς ζάχαρης, παραβιάζει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την Συμφωνία του ΠΟΕ για την Γεωργία.(3)

Για τους λόγους αυτούς, η Επιτροπή προτείνει στην πρόταση τροποποίησης του κανονισμού (EΚ) αριθ. 320/2006 τα εξής:

- καθορισμό του ποσού της ενίσχυσης που προορίζεται για τους καλλιεργητές και τους υπεργολάβους μηχανημάτων σε 10% της ενίσχυσης που χορηγείται στις επιχειρήσεις στον τομέα της ζάχαρης·

- χορήγηση στους εν λόγω καλλιεργητές πρόσθετης ενίσχυσης για την περίοδο εμπορίας 2008/2009 (237,5 ευρώ ανά τόνο αποδεσμευθείσας ποσόστωσης).

- χορήγηση με αναδρομική ισχύ της διαφοράς μεταξύ του ποσού της ενίσχυσης που χορηγήθηκε για τις περιόδους εμπορίας 2006/2007 και 2007/2008 και του ποσού της ενίσχυσης που θα χορηγηθεί για την περίοδο εμπορίας 2008/2009. Τούτο προτείνεται για να μην πληγούν οι επιχειρήσεις και οι καλλιεργητές που συμμετείχαν στο καθεστώς αναδιάρθρωσης πριν τεθούν σε ισχύ οι τροποποιήσεις·

- παροχή στην Επιτροπή της δυνατότητας να παρατείνει την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία αναδιάρθρωσης, εάν διαθέτει αξιόπιστες ενδείξεις ότι ο στόχος του ταμείου αναδιάρθρωσης θα έχει σχεδόν επιτευχθεί κατά την περίοδο εμπορίας 2008/2009·

- παροχή στους καλλιεργητές της δυνατότητας να υποβάλουν απευθείας αίτηση για τη χορήγηση ενίσχυσης αναδιάρθρωσης, υπό την προϋπόθεση ότι παύουν να παραδίδουν ζαχαρότευτλα ή ζαχαροκάλαμο στις επιχειρήσεις με τις οποίες είχαν συνάψει συμβάσεις παράδοσης κατά τη διάρκεια της προηγούμενης περιόδου εμπορίας·

- περιορισμό της μείωσης της ποσόστωσης σε 10% της ποσόστωσης που έχει χορηγηθεί σε κάθε επιχείρηση, η οποία αντιστοιχεί στο ποσοστό ποσόστωσης που το κράτος μέλος μπορεί να ανακατανείμει κάθε περίοδο εμπορίας·

- παροχή στις επιχειρήσεις παραγωγής ζάχαρης που πλήττονται από την αίτηση για την χορήγηση ενίσχυσης ενός καλλιεργητή, του δικαιώματος υποβολής αίτησης ενίσχυσης αναδιάρθρωσης.

Με αυτήν την πρόταση προς το Συμβούλιο, η Επιτροπή ελπίζει ότι οι παραγωγοί θα εγκαταλείψουν τους υπόλοιπους 3,8 εκατομμύρια τόνους που προβλέπονται μέχρι το 2008/2009 και το 2009/2010.

2. Τροπολογίες

Από την άποψη της δημοσιονομικής διαφάνειας, οι πραγματικοί αποδέκτες της αποζημίωσης της ΕΕ θα πρέπει να είναι ορατοί για τους φορολογούμενους της ΕΕ. Σύμφωνα με την προτεινόμενη διάταξη γνωστοποίησης πληροφοριών σχετικά με τους δικαιούχους κοινοτικών πόρων(4), η οποία προστέθηκε στο δημοσιονομικό κανονισμό με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1995/2006 του Συμβουλίου, οι λεπτομερείς όροι της εν λόγω γνωστοποίησης καθορίζονται στις σχετικές τομεακές ρυθμίσεις. Τούτο θα ισχύει από 1ης Ιανουαρίου 2008 και για τους παραγωγούς ζάχαρης.

3. Συμπέρασμα

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών θα αξιολογήσει το γεγονός ότι δεν καταργήθηκαν οι εθνικές ποσοστώσεις. Με τον τρόπο αυτό δεν πρόκειται να επιτευχθεί πραγματική αγορά της ΕΕ, με αποτέλεσμα να αυξηθεί τεχνητά η τιμή για τους καταναλωτές και τον προϋπολογισμό. Επίσης πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι ενισχύσεις αποζημίωσης και αναπροσαρμογής θα καταλήξουν σε αυτούς που τις χρειάζονται, δηλαδή τους μικρότερους δικαιούχους με χαμηλότερα εισοδήματα και όχι σε αυτούς που έχουν ήδη αποκομίσει σημαντικά κέρδη από το σύστημα. Ο σημερινός κανόνας της "κατά προτεραιότητα εξυπηρέτησης" εισάγει διακρίσεις εις βάρος των μικρών καλλιεργητών ζάχαρης και πρέπει ως εκ τούτου να διορθωθεί.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις εξής τροπολογίες:

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Τροπολογία 1

Άρθρο 1α (νέο)

1α. Θεωρεί ότι το ενδεικτικό ποσό αναφοράς που εμφαίνεται στην νομοθετική πρόταση πρέπει να είναι συμβατό με το ανώτατο όριο της κατηγορίας 2 του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και επισημαίνει ότι το ετήσιο ποσό θα αποφασίζεται εντός της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου 38 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006.

Πρόταση κανονισμού

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή(5)

 

 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 2

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 9 Α (νέα)

 

Στο πλαίσιο της αναθεώρησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων1 προστέθηκαν στον κανονισμό αυτό το άρθρο 30 παράγραφος 3 και το άρθρο 53β παράγραφος 2 στοιχείο δ) σχετικά με την ετήσια εκ των υστέρων γνωστοποίηση των δικαιούχων πόρων προερχόμενων από τον προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, προκειμένου να υλοποιηθεί η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη διαφάνεια. Οι όροι γνωστοποίησης των πληροφοριών αυτών καθορίζονται μέσω σχετικών τομεακών ρυθμίσεων, όπως του κανονισμού (EΚ) αριθ, 1290/2005 . Το προσωρινό καθεστώς αναδιάρθρωσης του κλάδου της ζάχαρης, όπως θεσπίζεται με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 320/2006 αποτελεί τμήμα του προϋπολογισμού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και χρηματοδοτεί τις δαπάνες στο πλαίσιο της κοινής διαχείρισης μεταξύ των κρατών μελών και της Κοινότητας. Θα πρέπει συνεπώς να θεσπισθούν κανόνες σχετικά με τη γνωστοποίηση πληροφοριών για τους δικαιούχους αυτού του καθεστώτος.. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει κάθε χρόνο να γνωστοποιούν εκ των υστέρων τα ονόματα των δικαιούχων καθώς και τα αντίστοιχα ποσά που έλαβε κάθε δικαιούχος.

 

_____________________________

1 ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σελ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1995/2006 (ΕΕ L 390 της 30.12.2006, σελ. 1).

Αιτιολόγηση

Η αρχή της διαφάνειας προβλέπεται στο άρθρο 30, παράγραφος (3) του Δημοσιονομικού Κανονισμού και πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 53β, παράγραφος (2) για την επιμερισμένη διαχείριση. Η Επιτροπή έχει ήδη θεσπίσει λεπτομερείς ειδικούς κανόνες για τα τομεακά ταμεία (δηλαδή το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας). Αυτή η απαίτηση γνωστοποίησης των δικαιούχων θα συμπεριληφθεί και στον τροποποιημένο κανονισμό του Συμβουλίου 1290/2006 που προτείνεται επί του παρόντος (COM(2007)0122).

Τροπολογία 3

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 9 Β (νέα)

 

Η γνωστοποίηση αυτών των πληροφοριών βελτιώνει τη διαφάνεια όσον αφορά τη χρήση των κοινοτικών πόρων στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και συμβάλλει στη χρηστή δημοσιονομική τους διαχείριση, μεταξύ άλλων ενισχύοντας τον δημόσιο έλεγχο της χρήσης των κεφαλαίων. Λόγω της βαρύτητας των επιδιωκόμενων στόχων, δικαιολογείται, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας και την ανάγκη προστασίας των προσωπικών δεδομένων, η θέσπιση διατάξεων για τη γενική δημοσίευση των σχετικών πληροφοριών που αφορούν τους δικαιούχους.

Αιτιολόγηση

Η αρχή της διαφάνειας προβλέπεται στο άρθρο 30, παράγραφος (3) του Δημοσιονομικού Κανονισμού και πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 53β, παράγραφος (2) για την επιμερισμένη διαχείριση. Η Επιτροπή έχει ήδη θεσπίσει λεπτομερείς ειδικούς κανόνες για τα τομεακά ταμεία (δηλαδή το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας). Αυτή η απαίτηση γνωστοποίησης των δικαιούχων θα συμπεριληφθεί και στον τροποποιημένο κανονισμό του Συμβουλίου 1290/2006 που προτείνεται επί του παρόντος (COM(2007)0122).

Τροπολογία 4

ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 Α) (νέα)

Άρθρο 10 β (νέο) (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 320/2006)

 

(10α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 10α:

"Άρθρο 10a

Γνωστοποίηση των δικαιούχων

Kατ' εφαρμογή του άρθρου 53β παράγραφος 2 στοιχείο δ) του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1605/2002 και του άρθρου 44a του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1290/2005, τα κράτη μέλη κάθε χρόνο γνωστοποιούν εκ των υστέρων τα ονόματα των δικαιούχων οποιασδήποτε από τις ενισχύσεις που αναφέρονται στα άρθρα 3, 4α, 6, 7, 8 και 9 του παρόντος κανονισμού για οποιοδήποτε από τα έτη εμπορίας 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 και 2009/2010 και τα αντίστοιχα ποσά που έλαβε κάθε δικαιούχος. Η δημοσίευση περιλαμβάνει τουλάχιστον το συνολικό ποσό δημόσιων πόρων ανά δικαιούχο, το όνομα και το επώνυμο του/της δικαιούχου, ή στην περίπτωση ενός νομικού προσώπου ή εταιρείας, την εταιρεία και τον τόπο κατοικίας και/ή της καταχωρημένης έδρας.

Αιτιολόγηση

Η αρχή της διαφάνειας προβλέπεται στο άρθρο 30, παράγραφος (3) του Δημοσιονομικού Κανονισμού και πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 53β, παράγραφος (2) για την επιμερισμένη διαχείριση. Η Επιτροπή έχει ήδη θεσπίσει λεπτομερείς ειδικούς κανόνες για τα τομεακά ταμεία (δηλαδή το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας). Αυτή η απαίτηση γνωστοποίησης των δικαιούχων θα συμπεριληφθεί και στον τροποποιημένο κανονισμό του Συμβουλίου 1290/2006 που προτείνεται επί του παρόντος (COM(2007)0122).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Αναδιάρθρωση του κλάδου της ζάχαρης

Έγγραφα αναφοράς

COM(2007)0227 - C6-0176/2007 - 2007/0085(CNS)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

AGRI

Γνωμοδοτική επιτροπή

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

21.6.2007

 

 

 

Συντάκτης γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

László Surján

23.5.2007

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

17.7.2007

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

17

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Reimer Böge, Joan Calabuig Rull, Brigitte Douay, Salvador Garriga Polledo, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Francesco Musotto, Gérard Onesta, Gianni Pittella, Petre Popeangă, Esko Seppänen

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Paul Rübig

(1)

ΕΕ L 58 της 28.2.2006, σελ. 1.

(2)

Γνωμοδότηση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού προς της Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση των αγορών στον τομέα της ζάχαρης (COM(2005)02632005/0118(CNS)), συντάκτης γνωμοδότησης: Terence Wynn.

(3)

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, 28 Απριλίου 2005, WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R -ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ – ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ - Έκθεση του δικαιοδοτικού οργάνου: http://docsonline.wto.org/gen_search.asp?searchmode=simple

(4)

COM(2007)0122, κανονισμός για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής, έκθεση Chatzimarkakis

(5)

Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Αναδιάρθρωση του κλάδου της ζάχαρης

Έγγραφα αναφοράς

COM(2007)0227 - C6-0176/2007 - 2007/0085(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

14.6.2007

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AGRI

21.6.2007

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

DEVE

21.6.2007

INTA

21.6.2007

BUDG

21.6.2007

CONT

21.6.2007

 

REGI

21.6.2007

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

DEVE

5.6.2007

INTA

4.6.2007

CONT

4.6.2007

REGI

26.6.2007

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Κατερίνα Μπατζελή

20.6.2007

 

 

Εισηγητής(ές) που αντικαταστάθηκε(καν)

Jean-Claude Fruteau

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

7.5.2007

17.7.2007

3.9.2007

 

Ημερομηνία έγκρισης

3.9.2007

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

29

0

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Bernadette Bourzai, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Carmen Fraga Estévez, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Elisabeth Jeggle, Atilla Béla Ladislau Kelemen, Heinz Kindermann, Stéphane Le Foll, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Donato Tommaso Veraldi, Janusz Wojciechowski, Andrzej Tomasz Zapałowski, Ιωάννης Γκλαβάκης, Κατερίνα Μπατζελή, Петя Ставрева

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alejandro Cercas, Esther De Lange, Hynek Fajmon, Ilda Figueiredo, Béla Glattfelder, Roselyne Lefrançois, Catherine Anita Neris, Zdzisław Zbigniew Podkański

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Giovanna Corda

Ημερομηνία κατάθεσης

6.9.2007

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου