Menettely : 2007/0085(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0309/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0309/2007

Keskustelut :

PV 25/09/2007 - 4
CRE 25/09/2007 - 4

Äänestykset :

PV 25/09/2007 - 6.18
CRE 25/09/2007 - 6.18
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0404

MIETINTÖ     *
PDF 208kWORD 225k
6.9.2007
PE 390.610v02-00 A6-0309/2007

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhteisön sokerialan väliaikaisesta rakenneuudistusjärjestelmästä annetun asetuksen (EY) N:o 320/2006 muuttamisesta

(KOM(2007)0227 – C6‑0176/2007 – 2007/0085(CNS))

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

Esittelijä: Katerina Batzeli

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 budjettivaliokunnaN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELY

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhteisön sokerialan väliaikaisesta rakenneuudistusjärjestelmästä annetun asetuksen (EY) N:o 320/2006 muuttamisesta

(KOM(2007)0227 – C6‑0176/2007 – 2007/0085(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2007)0227),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 37 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6‑0176/2007),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietinnön ja budjettivaliokunnan lausunnon (A6‑0309/2007),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  katsoo, että lainsäädäntöehdotuksessa esitetyn ohjeellisen määrän on oltava yhteensopiva uuden monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeen 2 enimmäismäärän kanssa, ja huomauttaa, että vuotuisesta määrästä päätetään vuotuisessa talousarviomenettelyssä 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 38 kohdan mukaisesti;

3.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

4.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

5.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

6.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti  Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1

JOHDANTO-OSAN 9 A KAPPALE (uusi)

 

(9 a) Jos sokeriyritys tekee rakenneuudistustukea koskevan hakemuksen, joka korvaa viljelijöiden tukihakemuksen, olisi päätökset siitä, keiden viljelijöiden on lopetettava sokerijuurikkaan viljely, tehtävä viljelijöiden ja kulloisenkin yrityksen keskinäisellä sopimuksella. Alakohtaisessa sopimuksessa olisi siksi mainittava kyseiset sopimukset.

Perustelu

Jos sokeriyritys tekee hakemuksen viljelijöiden puolesta, päätös siitä, keiden viljelijöiden on poistuttava alalta, tehdään osapuolten välisten neuvottelujen ja sopimusten perusteella.

Tarkistus 2

1 ARTIKLAN -1 KOHTA (uusi)
1 artiklan 3 kohdan 2 alakohta (asetus (EY) N:o 320/2006)

-1) Korvataan 1 artiklan 3 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

 

"Kaikki korvaukset kiintiöistä luopumisesta on laskettava niin, että rahaston varat käytetään kokonaan. Jos rakenneuudistusrahastossa on varoja käytettävissä vielä menojen rahoituksen jälkeen, kyseiset varat osoitetaan alueille, joilla on suljettu sokeritehtaita osittaisen tai täydellisen kiintiöistä luopumisen takia."

Perustelu

Käyttämättä jääneillä korvauksilla on tuettava erityisesti alueita, joilla sokeritehtaita on suljettu osittain tai kokonaan.

Tarkistus 3

1 ARTIKLAN 1 KOHDAN -A ALAKOHTA (uusi)
3 artiklan 1 kohdan b alakohta (asetus (EY) N:o 320/2006)

-a) Korvataan 3 artiklan 1 kohdan b alakohta seuraavasti:

 

"b) luopuu kiintiöstä, jonka se on myöntänyt yhdelle tai useammalle tehtaistaan, purkaa osittain kyseisten tehtaiden tuotantovälineet eikä käytä kyseisten tehtaiden jäljellä olevia tuotantovälineitä sokerin yhteisen markkinajärjestelyn piiriin kuuluvien tuotteiden valmistukseen. Kyseisiä tuotantovälineitä voidaan käyttää raaka-aineiden, muun muassa sokerijuurikkaan, jalostamiseen bioetanolin tuottamiseksi energiantuotantoa varten."

Tarkistus 4

1 ARTIKLAN 1 KOHDAN -A A ALAKOHTA (uusi)
3 artiklan 3 kohdan c alakohta (asetus (EY) N:o 320/2006)

 

-a a) Korvataan 3 artiklan 3 kohdan c alakohta seuraavasti:

 

"c) hyvien ympäristöolojen palauttamista tehdasalueelle ja yrityksen kehityssuunnitelmaa, joka koskee suunniteltua elinkeinotoimintaa ja rakenneuudistuksen seurauksia ympäristölle ja työllisyydelle ja jossa alueen tilanne otetaan huomioon, 4 artiklan 2 kohdan f alakohdassa tarkoitettuna ajanjaksona. Jäsenvaltiot voivat edellyttää, että 1 kohdassa tarkoitetut yritykset antavat yhteisön lainsäädännön mukaisia vähimmäisvaatimuksia tiukempia sitoumuksia. Tällaiset sitoumukset eivät kuitenkaan saa rajoittaa rakenneuudistusrahaston toimintaa välineenä."

Perustelu

Yrityksen kehityssuunnitelma on erittäin tarpeellinen, koska tulojen ja työllisyyden monipuolistaminen on pantava sitovasti täytäntöön.

Tarkistus 5

1 ARTIKLAN 1 KOHDAN -A B ALAKOHTA (uusi)
3 artiklan 4 kohdan c alakohta (asetus (EY) N:o 320/2006)

 

-a b) Korvataan 3 artiklan 4 kohdan c alakohta seuraavasti:

 

"c) hyvien ympäristöolojen palauttamista tehdasalueelle ja yrityksen kehityssuunnitelmaa, joka koskee suunniteltua elinkeinotoimintaa ja rakenneuudistuksen seurauksia ympäristölle ja työllisyydelle ja jossa alueen tilanne otetaan huomioon, 4 artiklan 2 kohdan f alakohdassa tarkoitettuna ajanjaksona. Jäsenvaltiot voivat edellyttää, että 1 kohdassa tarkoitetut yritykset antavat yhteisön lainsäädännön mukaisia vähimmäisvaatimuksia tiukempia sitoumuksia. Tällaiset sitoumukset eivät kuitenkaan saa rajoittaa rakenneuudistusrahaston toimintaa välineenä."

Perustelu

Yrityksen kehittämissuunnitelma on erittäin tarpeellinen, koska tulojen ja työllisyyden monipuolistaminen on pantava sitovasti täytäntöön.

Tarkistus 6

1 ARTIKLAN 1 KOHDAN -A C ALAKOHTA (uusi)
3 artiklan 5 kohdan a alakohta (asetus (EY) N:o 320/2006)

-a c) Korvataan 3 artiklan 5 kohdan a alakohta seuraavasti:

 

"a) 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa:

 

– 730 euroa markkinointivuodelle 2006/2007,

 

– 730 euroa markkinointivuodelle 2007/2008,

 

– 625 euroa markkinointivuodelle 2008/2009,

 

– 520 euroa markkinointivuodelle 2009/2010."

Perustelu

Jos tuotantovälineiden käyttö lopetetaan osittain ja siirrytään bioetanolin tuotantoon, on korvausten vastattava käytön lopettamista kokonaan.

Tarkistus 7

1 ARTIKLAN 1 KOHDAN -A D ALAKOHTA (uusi)
3 artiklan 5 kohdan c alakohta (asetus (EY) N:o 320/2006)

-a d) Korvataan 3 artiklan 5 kohdan c alakohta seuraavasti:

 

"c) 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa:

 

– 255,50 euroa markkinointivuodelle 2006/2007,

 

– 255,50 euroa markkinointivuodelle 2007/2008,

 

– 625,00 euroa markkinointivuodelle 2008/2009,

 

– 182,00 euroa markkinointivuodelle 2009/2010."

Perustelu

Jotta kiintiöistä luovuttaisiin vapaaehtoisesti mahdollisimman laajasti vuonna 2008/2009, kiintiön jokaisesta palautetusta tonnista myönnetään 625 euron täysimääräinen korvaus, vaikka tuotantovälineitä ei pureta kokonaan tai osittain.

Tarkistus 8

1 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALAKOHTA
3 artiklan 6 kohdan 1 alakohdan johdantokappale (asetus (EY) N:o 320/2006)

Määrä, joka vastaa 10 prosenttia 5 kohdassa vahvistetusta kyseeseen tulevasta rakenneuudistustuesta varataan:

Määrä, joka vastaa 50:tä prosenttia 5 kohdassa vahvistetusta kyseeseen tulevasta rakenneuudistustuesta varataan:

Perustelu

Le régime des quotas sucriers a été introduit pour garantir les revenus et l'emploi des producteurs de betterave sucrière. L'abandon des quotas doit par conséquent faire l'objet d'une décision commune entre les producteurs et les fabricants. Par ailleurs, il est justifié d'indemniser les producteurs pour les pertes de capitaux dues à la disparition des droits de livraison et à l'arrêt obligatoire de la culture de la betterave, entraînant l'abandon des équipements agricoles spéciaux et la reconversion forcée des exploitations de production de betteraves sucrières. Enfin, les modalités de la décision de restructuration, ainsi que la répartition de l'aide, doivent être fixées par un accord interprofessionnel.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 9

1 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALAKOHTA
3 artiklan 6 kohdan 1 alakohdan a alakohta (asetus (EY) N:o 320/2006)

a) sokerijuurikkaan ja sokeriruo’on viljelijöille, jotka ovat toimittaneet näitä tuotteita 2 kohdassa tarkoitettua markkinointivuotta edeltävänä kautena asianomaiseen luovutettuun kiintiöön kuuluvan sokerin valmistamiseksi;

a) sokerijuurikkaan, sokeriruo’on ja juurisikurin viljelijöille, jotka ovat toimittaneet näitä tuotteita 2 kohdassa tarkoitettua markkinointivuotta edeltävänä kautena asianomaiseen luovutettuun kiintiöön kuuluvan sokerin tai insuliinisiirapin valmistamiseksi. Jäsenvaltion luvalla voidaan alakohtaisin sopimuksin määrätä, miten sokerijuurikkaan viljelijät osallistuvat rakenneuudistustukeen;

Or. fr

Perustelu

Komissio ehdottaa, että johdanto-osan 4 kappaleessa tarkoitetusta takautuvuuden periaatteesta säädettäisiin 3 artiklan 8 kohdalla. 8 kohta perustuu kuitenkin 1–6 kohtaan. Näin ollen juurisikurin viljelijät on mainittava 3 artiklan a kohdassa, jotta myös he voivat hyötyä kyseisestä periaatteesta. Tällä muutoksella säilytetään asetuksen 3 artiklan 6 kohdan nykyinen muoto.

Huomattakoon, että viljelijöille voidaan myöntää rakenneuudistustukia yli yhden markkinointivuoden ajan ja että tukien jakamisesta neuvoteltaessa sovelletaan objektiivisia kriteereitä, jotka eivät aiheuta syrjintää viljelijöiden välillä.

Maatalouden osuudesta rakenneuudistuksen maksuihin on voitava määrätä joustavasti ja rakenteiden kannalta optimaalisesti.

Tarkistus 10

1 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALAKOHTA
3 artiklan 6 kohdan 1 alakohdan 1 a alakohta (uusi) (asetus (EY) N:o 320/2006)

 

Komissio antaa 12 artiklan menettelyn mukaisesti täytäntöönpanomääräyksiä, joilla varmistetaan, että viljelyn lopettaneille viljelijöille osoitetut rakenneuudistusrahaston varat käytetään taloudellisesti järkevien tuotantovaihtoehtojen luomiseen.

Tarkistus 11

1 ARTIKLAN 1 KOHDAN A A ALAKOHTA (uusi)
3 artiklan 6 kohdan 5 a alakohta (uusi) (asetus (EY) N:o 320/2006)

 

a a) Lisätään 3 artiklan 6 kohtaan 5 a alakohta seuraavasti:

 

"Bioetanolin tuotantoon muunnetut tuotantovälineet katsotaan lopullisesti käytöstä poistetuiksi."

Perustelu

Tällä tavalla säilytetään maatalouden toiminta, joka on suunnattu uudelleen tulevaisuuden sektorille.

Tarkistus 12

1 ARTIKLAN 1 KOHDAN B ALAKOHTA
3 artiklan 7 kohta (asetus (EY) N:o 320/2006)

7. Markkinointivuonna 2008/2009 6 artiklan a alakohdassa tarkoitetut tuottajat saavat luovutetusta kiintiöstä lisätukea 237,5 euroa tonnilta.

7. 6 kohdan a alakohdassa tarkoitetut viljelijät saavat lisätukea 260 euroa luovuttua sokerikiintiötonnia kohti.

Perustelu

Rakenneuudistusmekanismi ei ole toiminut komission alun perin kaavailemalla tavalla. Tämän takia rakenneuudistusrahastoon on keskittynyt huomattavasti varoja, joiden ansiosta viljelijöille voidaan myöntää taloudellisia lisäkannustimia. Lisäksi on tarpeen täsmentää, että lisäosaa maksetaan takautuvasti, kuten muualla ehdotuksessa asetuksen (EY) N:o 320/2006 3 artiklan 8 kohdaksi esitetään.

Tarkistus 13

1 ARTIKLAN 1 KOHDAN B ALAKOHTA
3 artiklan 8 kohta (asetus (EY) N:o 320/2006)

8. Tätä kohtaa sovelletaan:

8. Tätä kohtaa sovelletaan:

a) yrityksiin, jotka ovat rakenneuudistusjärjestelmän mukaisesti luopuneet kiintiöstä markkinointivuonna 2006/2007 tai 2007/2008, ja

a) yrityksiin, jotka ovat rakenneuudistusjärjestelmän mukaisesti luopuneet niille myönnetyistä kiintiöistä osittain tai kokonaan markkinointivuonna 2006/2007 tai 2007/2008, ja

b) viljelijöihin ja koneurakoitsijoihin, joihin a alakohdassa tarkoitettu kiintiöstä luopuminen vaikuttaa.

b) viljelijöihin ja koneurakoitsijoihin, joihin a alakohdassa tarkoitettu kiintiöstä luopuminen vaikuttaa.

Kun edellisen alakohdan soveltamisalaan kuuluville henkilöille 1–6 kohdan mukaisesti markkinointivuosina 2006/2007 ja 2007/2008 myönnetyt määrät ovat pienempiä kuin he olisivat muuten saaneet markkinointivuonna 2008/2009 sovellettavien edellytysten mukaisesti, erotus myönnetään heille takautuvasti.

Kun a alakohdan soveltamisalaan kuuluville henkilöille 1–6 kohdan mukaisesti markkinointivuosina 2006/2007 ja 2007/2008 myönnetyt määrät ovat pienempiä kuin he olisivat muuten saaneet markkinointivuonna 2008/2009 sovellettavien edellytysten mukaisesti, erotus myönnetään heille takautuvasti.

Kun 7 kohdan mukaisesti viljelijöille markkinointivuosina 2006/2007 ja 2007/2008 myönnetyt määrät ovat pienempiä kuin he olisivat muuten saaneet markkinointivuonna 2008/2009 sovellettavien edellytysten mukaisesti, erotus myönnetään heille takautuvasti."

Kun 7 kohdan mukaisesti b alakohdassa tarkoitetuille viljelijöille markkinointivuosina 2006/2007 ja 2007/2008 myönnetyt määrät ovat pienempiä kuin he olisivat muuten saaneet markkinointivuonna 2008/2009 sovellettavien edellytysten mukaisesti, erotus myönnetään heille takautuvasti."

Tarkistus 14

1 ARTIKLAN 1 KOHDAN B ALAKOHTA
3 artiklan 8 a kohta (uusi) (asetus (EY) N:o 320/2006)

 

8 a. Mikäli tiettynä markkinointivuonna rakenneuudistusrahastosta saatavilla olevat varat eivät riitä 7 artiklassa tarkoitettujen tuen lisäosien maksamiseen, loput kustannuksista katetaan korottamalla asianmukaisesti asetuksen (EY) N:o 320/2006 11 artiklan 2 kohdassa säädettyä väliaikaista rakenneuudistusmaksua."

Perustelu

Viimeisenä rahoituslähteenä, josta voidaan kattaa viljelijöille maksettavan tuen lisäosien nostaminen 260 euroon tonnia kohti, on syytä säätää mahdollisuudesta korottaa asetuksen (EY) N:o 320/2006 11 artiklan 2 kohdassa säädettyä väliaikaista rakenneuudistusmaksua.

Tarkistus 15

1 ARTIKLAN 2 KOHTA
4 artiklan 1 kohta (asetus (EY) N:o 320/2006)

Komissio voi markkinointivuonna 2008/2009 pidentää ensimmäisessä alakohdassa hakemusten jättämiselle asetettua määräaikaa enintään 20 työpäivällä, jos 31 päivään joulukuuta 2007 mennessä on olemassa luotettavia tietoja siitä, että yhteisön sokerialan väliaikaisen rakenneuudistusjärjestelmän mukainen kiintiöistä luopumisen 3,8 miljoonan tonnin tavoite likimain saavutetaan markkinointivuonna 2008/2009. Komissio ilmoittaa tästä määräajan pidennyksestä Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa ennen 1 päivää tammikuuta 2008 julkaistavalla tiedonannolla.

Komissio voi markkinointivuonna 2008/2009 pidentää ensimmäisessä alakohdassa hakemusten jättämiselle asetettua määräaikaa, jos 31 päivään tammikuuta 2008 mennessä on olemassa luotettavia tietoja siitä, että yhteisön sokerialan väliaikaisen rakenneuudistusjärjestelmän mukaista kiintiöistä luopumisen 3,8 miljoonan tonnin tavoitetta ei saavuteta markkinointivuonna 2008/2009. Komission vahvistettua kutakin jäsenvaltioita koskevan ehkäisevän markkinoilta poistamisen prosenttiosuuden markkinointivuodeksi 2008/2009, yritykset voivat jättää 30 päivään huhtikuuta 2008 mennessä hakemuksen uudesta kiintiöstä luopumisesta ja laatia sosiaalisen suunnitelman työntekijöitä varten.

Perustelu

Mahdollisuus hakea uutta kiintiöstä luopumista markkinointivuodeksi 2008/2009 sen jälkeen, kun ehkäisevän markkinoilta poistamisen prosenttiosuus on julkaistu, kannustaa yrittäjiä uuteen kiintiöstä luopumiseen. Heillä on aikaa 30. huhtikuuta saakka, niin että heille jää riittävästi aikaa kuulla työntekijöitä. Uusi kiintiöstä luopuminen perustuu ehkäisevään markkinoilta poistamiseen, mikä helpottaa neuvotteluja viljelijöiden kanssa, koska on luovuttava kiintiön osasta, jota ei voida tuottaa markkinointivuonna 2008/2009.

Tarkistus 16

1 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)
4 artiklan 2 kohdan b a alakohta (uusi) (asetus (EY) N:o 320/2006)

2 a) Lisätään 4 artiklan 2 kohtaan b a alakohta seuraavasti:

 

”b a) vahvistus siitä, että viljelijät, joihin rakenneuudistus – sokerijuurikkaan toimituksista luopuminen tai toimitusten vähentäminen – on vaikuttanut, saavat tiedon tästä suunnitelmasta.”

Perustelu

Rakenneuudistusta koskeva suunnitelma on tehtävä yhdessä sokerijuurikkaan ja sokeriruo’on viljelijöiden kanssa ja kyseisille maanviljelijöille on tiedotettava tulevasta tilanteesta ennen kylvöä.

Tarkistus 17

1 ARTIKLAN 3 KOHTA
4 a artiklan 1 kohta (asetus (EY) N:o 320/2006)

1. Kiintiösokeriksi jalostettavan sokerijuurikkaan tai -ruo’on viljelijät voivat markkinointivuonna 2008/2009 hakea 3 artiklan 6 kohdassa säädettyä tukea suoraan kyseiseltä jäsenvaltiolta; hakemukseen on liitettävä sitoumus, joka koskee luopumista kiintiösokerijuurikkaan tai -ruo'on toimittamisesta yritykselle, jonka kanssa viljelijä on tehnyt toimitussopimuksen edellisenä markkinointivuonna.

1. Kiintiösokeriksi jalostettavan sokerijuurikkaan tai -ruo’on viljelijät voivat markkinointivuonna 2008/2009 hakea 3 artiklan 6 kohdassa säädettyä tukea suoraan kyseiseltä jäsenvaltiolta; hakemukseen on liitettävä sitoumus, joka koskee luopumista kiintiösokerijuurikkaan tai -ruo'on toimittamisesta yritykselle, jonka kanssa viljelijä on tehnyt toimitussopimuksen.

Tarkistus 18

1 ARTIKLAN 3 KOHTA
4 a artiklan 3 kohta (asetus (EY) N:o 320/2006)

3. Kyseisen jäsenvaltion on laadittava 1 kohdassa tarkoitetuista hakemuksista luettelo, jossa hakemukset mainitaan saapumisjärjestyksessä, ja toimitettava kyseinen luettelo kyseisille hakijoille ja yrityksille 10 työpäivän kuluessa 2 kohdassa tarkoitetun hakemusten jättämisen määräajan päättymisestä.

3. Kyseisen jäsenvaltion on laadittava 1 kohdassa tarkoitetuista hakemuksista luettelo, jossa hakemukset mainitaan saapumisjärjestyksessä, ja toimitettava kyseisille hakijoille ja yrityksille 10 työpäivän kuluessa 2 kohdassa tarkoitetun hakemusten jättämisen määräajan päättymisestä tiedot jätettyjen tukihakemusten kattamista kokonaistuotantomääristä.

Perustelu

Jos yrityksille toimitetaan tietoja siitä, mitkä viljelijät ovat kiinnostuneita kiintiöistä luopumisesta, tietoja voidaan käyttää kyseisiä viljelijöitä vastaan.

Tarkistus 19

1 ARTIKLAN 3 KOHTA
4 a artiklan 3 a kohta (uusi) (asetus (EY) N:o 320/2006)

 

3 a. Edellä 3 kohdasta poiketen kyseinen jäsenvaltio päättää oman harkintansa mukaan, tarkastaako se ensin niiden viljelijöiden hakemukset, joilla on oikeus toimittaa alle 250 tonnia sokerijuurikasta.

Perustelu

Jäsenvaltiot voivat päättää varmistaa, että pienet ja vähiten kilpailukykyiset sokerijuurikkaan viljelijät saavat ensimmäisinä mahdollisuuden luopua toimitusoikeuksista edullisin ehdoin.

Tarkistus 20

1 ARTIKLAN 3 KOHTA
4 a artiklan 4 kohdan 2 alakohta (asetus (EY) N:o 320/2006)

Jos 10 prosentin rajoitus saavutetaan, kyseisen jäsenvaltion on hylättävä jäljellä olevat hakemukset kokonaan tai osittain.

Jos viljelijän hakemuksen hyväksyminen merkitsisi 10 prosentin rajoituksen ylittymistä, kyseisen jäsenvaltion on joko hylättävä hakemus tai hyväksyttävä se vain niin suureen tonnimäärään asti, että 10 prosentin rajoitus ei ylity.

Perustelu

Muutoksilla teksti pyritään tekemään luettavammaksi.

Tarkistus 21

1 ARTIKLAN 3 KOHTA
4 a artiklan 5 kohdan a ja b alakohta (asetus (EY) N:o 320/2006)

a) viljelijöille 10 prosenttia 3 artiklan 5 kohdan c alakohdassa vahvistetusta kyseeseen tulevasta tuesta ja markkinointivuonna 2008/2009 3 artiklan 7 kohdassa tarkoitettu lisätuki;

a) viljelijöille ja urakoitsijoille 10 prosenttia 3 artiklan 5 kohdan c alakohdassa vahvistetusta kyseeseen tulevasta tuesta ja viljelijöille 3 artiklan 7 kohdassa tarkoitettu lisätuki;

b) yrityksille 3 artiklan 5 kohdan c alakohdassa vahvistettu kyseeseen tuleva tuki, josta vähennetään 10 prosenttia tai 60 prosenttia, jos kyseinen yritys ei noudata tämän artiklan 4 kohdan toisessa alakohdassa asetettua vaatimusta.

b) yrityksille 3 artiklan 5 kohdan c alakohdassa vahvistettu kyseeseen tuleva tuki, josta vähennetään 10 prosenttia tai 60 prosenttia, jos kyseinen yritys ei noudata tämän artiklan 4 kohdan kolmannessa alakohdassa asetettua vaatimusta.

Tarkistus 22

1 ARTIKLAN 3 KOHTA
4 a artiklan 6 kohta (asetus (EY) N:o 320/2006)

6. Edellä 1–5 kohtaa ei sovelleta, jos yritys jättää 4 artiklan mukaista rakenneuudistustukea koskevan hakemuksen, jossa se luopuu kiintiöstä, joka vastaa vähintään kiintiön määrää, josta olisi luovuttu jäsenvaltion hyväksymien viljelijöiden tukihakemusten vuoksi.

6. Edellä 1–5 kohtaa ei sovelleta, jos yritys jättää 4 artiklan mukaista rakenneuudistustukea koskevan hakemuksen, jossa se luopuu kiintiöstä, joka vastaa vähintään kiintiön määrää, josta olisi luovuttu jäsenvaltion hyväksymien viljelijöiden tukihakemusten vuoksi, ellei alakohtaisessa sopimuksessa ole toisin sovittu. Tällöin alakohtaisessa sopimuksessa on mainittava yrityksen ja sen viljelijöiden keskinäiset sopimukset siitä, ketkä viljelijät lopettavat sokerijuurikkaan tai sokeriruo’on viljelyn.

Perustelu

Jos sokeriyritys tekee hakemuksen viljelijöiden puolesta, päätös siitä, keiden viljelijöiden on poistuttava alalta, tehdään osapuolten välisten neuvottelujen ja sopimusten perusteella.

Tarkistus 23

1 ARTIKLAN 4 KOHTA
5 artiklan 1 kohdan 1 a alakohta (uusi) (asetus (EY) N:o 320/2006)

Jos komissio pidentää 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua määräaikaa mainitun artiklan kolmannessa alakohdassa säädetyllä tavalla, mainitun kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua määräaikaa pidennetään automaattisesti vastaavalla ajalla.

Jos komissio pidentää 4 artiklan 1 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitettua hakemusten jättämiselle asetettua määräaikaa enintään 20 työpäivällä markkinointivuonna 2008/2009, jäsenvaltioille myönnettyä määräaikaa päättää rakenneuudistustuen myöntämisestä 5 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti pidennetään automaattisesti vastaavalla ajalla.

Perustelu

Komission ehdotuksen järjestely on harhaanjohtava ja hämmentävä, sillä jää epäselväksi, mihin määräajan pidentämiseen viitataan ja mitä määräaikaa pidennetään automaattisesti. Uusi versio parantaa myös luettavuutta.

Tarkistus 24

1 ARTIKLAN 4 A KOHTA (uusi)
6 artiklan 2 kohta (asetus (EY) N:o 320/2006)

 

4 a) Korvataan 6 artiklan 2 kohta seuraavasti:

 

"2. Jäsenvaltiolle myönnettävän tuen kokonaismäärä vahvistetaan seuraavin perustein:

 

– 109,50 euroa markkinointivuonna 2006/2007 luovuttua sokerikiintiötonnia kohti,

 

– 109,50 euroa markkinointivuonna 2007/2008 luovuttua sokerikiintiötonnia kohti,

 

– 109,50 euroa markkinointivuonna 2008/2009 luovuttua sokerikiintiötonnia kohti,

 

– 109,50 euroa markkinointivuonna 2009/2010 luovuttua sokerikiintiötonnia kohti."

Perustelu

Monipuolistamistuen lisääminen on looginen seuraus monipuolistamisen taloudellisten kannusteiden lisäämisestä. Lisäksi tarve alueita koskeviin elvyttämistoimiin ja rakenneuudistusjärjestelyistä kärsineille viljelijöille suunnattaviin korvaaviin työmahdollisuuksiin kasvaa kannustettaessa tuotannon lopettamiseen.

Tarkistus 25

1 ARTIKLAN 5 KOHTA
11 artiklan 6 kohdan 1 alakohta (asetus (EY) N:o 320/2006)

Markkinointivuonna 2008/2009 yritykset, joihin sovellettiin asetuksen (EY) N:o 290/2007 1 artiklan 1 tai 2 kohdassa 16 päivänä maaliskuuta 2007 vahvistettua markkinoiltapoiston prosenttiosuutta ja jotka luopuvat kiintiöstä, jonka prosenttiosuus vastaa vähintään markkinoiltapoiston prosenttiosuutta, vapautetaan osittain markkinointivuonna 2007/2008 maksettavasta väliaikaisesta rakenneuudistusmaksusta. Jos ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut edellytykset täyttyvät, väliaikaisen rakenneuudistusmaksun alennus lasketaan kertomalla kyseisen määrä asetuksen (EY) N:o 290/2007 1 artiklan 1 kohdan tai 1 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti vahvistetulla markkinoiltapoiston prosenttiosuudella.

Markkinointivuonna 2008/2009 yritykset, joihin sovellettiin asetuksen (EY) N:o 290/2007 1 artiklan 1 tai 2 kohdassa 16 päivänä maaliskuuta 2007 vahvistettua markkinoiltapoiston prosenttiosuutta ja jotka luopuvat kiintiöstä, jonka prosenttiosuus vastaa vähintään markkinoiltapoiston prosenttiosuutta, vapautetaan osittain markkinointivuonna 2007/2008 maksettavasta väliaikaisesta rakenneuudistusmaksusta. Jos ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut edellytykset täyttyvät, väliaikaisen rakenneuudistusmaksun alennus lasketaan kertomalla kyseisen määrä asetuksen (EY) N:o 290/2007 1 artiklan 1 kohdan tai 1 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti vahvistetulla markkinoiltapoiston prosenttiosuudella. Samalla tavoin kuin markkinointivuonna 2008/2009 yritykset, joihin sovelletaan komission maaliskuussa 2008 vahvistamaa markkinoiltapoiston prosenttiosuutta ja jotka luopuvat kiintiöstä luopumista koskevan pyyntönsä muuttamisen yhteydessä lisämääristä, vapautetaan osittain markkinointivuonna 2008/2009 maksettavasta väliaikaisesta rakenneuudistusmaksusta.

Perustelu

Tälläkin lisäyksellä muutetaan 4 artiklan 1 kohtaa. Sillä selvennetään sokerintuottajan velvollisuuksia tapauksessa, jossa tämä muuttaa markkinointivuodelle 2008/2009 tekemäänsä pyyntöä kiintiöstä luopumisesta. Tarkistuksella selvennetään, että vuonna 2008/2009 luovutettuun kiintiön lisämäärään ei sovelleta väliaikaista rakenneuudistusmaksua.


PERUSTELUT

1.        Sokerialan yhteisen markkinajärjestelyn (YMJ) uudistamisesta vuonna 2006 seurannut markkinatilanne

Helmikuussa 2006 Euroopan unionin maatalousministerit pääsivät sopimukseen sokerialan yhteisen markkinajärjestelyn (YMJ) perinpohjaisesta uudistamisesta, jota käsiteltiin myös asetuksissa (EY) N:o 318/2006, (EY) N:o 319/2006 ja (EY) N:o 320/2006. Kyseisellä uudistuksella pyrittiin muun muassa saattamaan sokerin tuotanto yhteisössä kestävälle tasolle ottamalla käyttöön vapaaehtoinen vuoteen 2010 ulottuva rakenneuudistus ja markkinoilta poistoa koskeva mekanismi vuosittaisen tuotantotason sopeuttamiseksi.

Tällä hetkellä sokerin tuotanto yhteisössä on 16,6 miljoonaa tonnia, mikä tarkoittaa noin 25 prosentin laskua vuosien 2005–2006 tilanteeseen, vaikka maailmanlaajuinen tuotanto on ylijäämäinen ja kansainväliset markkinahinnat ovat laskeneet alimmalle tasolle sitten vuoden 2005.

Kun otetaan huomioon tuontien vakauttaminen (2,8 miljoonaa tonnia) ja niihin sovellettavat rajoitukset (jotka ovat 1,3 miljoonaan tonnia, kun ne edellisinä markkinointivuosina olivat 4,6 miljoonaa tonnia), näyttää siltä, että tuotantoa vähentämällä toteutettu yhteisön ”uhraus” ei olisi markkinoiden tasapainottamiseksi riittävä.

Komission arvioiden mukaan markkinointivuonna 2007/2008 tarjonnan ylijäämän odotetaan olevan 4 miljoonaa tonnia. Näin on huolimatta rakenneuudistuksen alalla toteutetuista ponnisteluista ja markkinointivuosina 2006/2007 ja 2007/2008 toteutetuista vuosittaisista markkinoiltapoistamisista.(1)

.

Rakenneuudistusjärjestelmä

Tuotannon vapaaehtoista vähentämistä koskevien ohjelmien käyttöönotto vähensi tuotantoa 2,2 miljoonalla tonnilla kahden ensimmäisen markkinointivuoden aikana. Vähennys toisin sanoen jäi huomattavasti alle 6 miljoonan tonnin tavoitteen, joka oli asetettu rakenneuudistuksen soveltamista koskevan neljän (4) markkinointivuoden ajan kestävälle siirtymäkaudelle.

Rakenneuudistusjärjestelmän soveltamista rajoittivat pääasiassa kolme tekijää:

1)        Taloudellinen toimintaympäristö oli yrityksille erityisen suotuisa järjestelmän kahden ensimmäisen soveltamisvuoden aikana, koska tarkistamisen jälkivaikutukset eivät vielä olleet näkyvissä varsinkaan hinnan laskun muodossa. Lisäksi yritysten voittomarginaali ei ole koskaan ollut niin suuri kuin ensimmäisenä vuonna.

2)        Lisäksi on ollut lannistavaa panna merkille järjestelmän toteuttamisen tai muiden sokerialaa koskevien yhteisön lainsäädäntövälineiden tehottomuus, erityisesti:

(a)       mahdollisuus kansallisen kiintiön uudelleen jakamiseen jäsenvaltioissa, varsinkin tapauksissa, joissa kiintiöt ovat ulkomaisten investoijien hallussa;

(b)       joustavuuden myöntäminen jäsenvaltioille yritysten viljelijöille ja koneurakoitsijoille maksamien korvausten osalta ja kyseisten korvausten vähäinen määrä, erityisesti sokerijuurikkaan viljelijöille;

(c)       tietyt asetuksen (EY) N:o 320/2006 heikkoudet, jotka koskevat erityisesti tarvetta ryhtyä toimiin työntekijöiden hyväksi tapauksissa, joissa rakenneuudistus johtaa työpaikkojen menetykseen ja

(d)       alueille, joilla viljelystä luovutaan, myönnettävien monipuolistamistukien suhteellisen vähäinen määrä.

3)        Kun otetaan huomioon, että vuodelle 2010 on suunniteltu kiintiöiden lineaarista leikkaamista, yritykset, jotka suunnittelevat toimintansa jatkamista kyseisen vuoden jälkeen, eivät ole suostuneet luopumaan kiintiöistään voidakseen jatkaa tuotantoaan vuoden 2010 jälkeen.

Näin ollen vaikuttaa oikea-aikaiselta ryhtyä toimenpiteisiin, jotta rakenneuudistus saadaan houkuttelevammaksi ja vältetään kansallisten ja alueellisten kiintiöiden lineaarinen väheneminen rakenneuudistuksen lopussa (2009/2010), kuten asetuksen (EY) N:o 318/2006 10 artiklan 2 kohdassa säädetään, ilman rakennerahastoista saatavaa tukea.

Markkinoiltapoistamismekanismi

Markkinoiden rakenteellisen tasapainon säilyttämiseksi niiltä voidaan YMJ:ssä poistaa tietty kaikille jäsenvaltioille yhteinen prosenttiosuus sokeria ja isoglukoosia (asetuksen (EY) N:o 318/2006 19 artiklan 1 kohta).

Kuitenkin markkinointivuosien 2006/2007 ja 2007/2008 aikana havaittu markkinoiden epätasapaino on saanut komission toteuttamaan poikkeuksellista ennakoivaa markkinoiltapoistopolitiikkaa sekä maaliskuussa 2006 (1,1 miljoonaa tonnia) että maaliskuussa 2007 (2 miljoonaa tonnia).

Pääasiallinen syy siihen, että komissio toteuttaa edellä mainitun toimen sen sijaan, että sovellettaisiin asetuksen (EY) N:o 318/2006 19 artiklan 1 kohtaa, on seuraava: kyseisen toimen perusteella markkinoiltapoistoprosenttia sovelletaan lineaarisesti, ottamatta huomioon tiettyjen yritysten mahdolliset yritykset tuotantonsa mukauttamiseksi. Tämän takia 19 artiklan säännöksillä ei estetä ylijäämän syntymistä. Päinvastoin, näin aiheutuu lisäkustannuksia (varastot), joilta olisi voitu säästyä, mikäli sokerin liialliselta tuotannolta olisi vältytty prosessin alkuvaiheessa. Kun nämä markkinoiltapoistomekanismin heikkoudet yhdistyvät rakenneuudistuksen tehottomaan toteuttamiseen, on välttämättä parantaa ja mukauttaa kyseistä mekanismia YMJ:n tarpeisiin.

2.        Komission ehdotukset

Komissio ehdottaa yhteisön rakenneuudistussuunnitelman vahvistamista ja markkinoiltapoistomekanismin mukauttamista vuoden 2006 tarkistuksen yhteydessä voimaan tulleiden mekanismien tehokkuuden parantamiseksi ja markkinoiden tehokkuuden varmistamiseksi viitehintaa lähellä olevalla tasolla.

Ehdotettujen toimien toteuttamiseen tarvittavat lisävarat ovat rahoituksen neutraalisuuden periaatteen mukaisia ja ne ovat peräisin rakenneuudistusrahastosta.

a)        Rakenneuudistusjärjestelmän (EY) N:o 320/2006 osalta ehdotetaan, että

–         viljelijöille ja koneurakoitsijoille maksettavan rakenneuudistustuen prosenttiosuus vahvistetaan 10 prosentiksi, jolloin siitä, että jäsenvaltio voi tätä nykyä päättää suuremman prosenttiosuuden vahvistamisesta, johtuva epävarmuus poistuu,

–         viljelijöille maksetaan lisäosa,

–         viljelijät voivat markkinointivuonna 2008/2009 käynnistää rakenneuudistusprosessin hakemalla rakenneuudistustukea suoraan edellyttäen, että he luopuvat niitä yrityksiä koskevista toimitusoikeuksistaan, joiden kanssa ovat tehneet toimitussopimuksia edellisenä markkinointivuonna. Tästä syystä jäsenvaltioiden olisi alennettava kyseisten sokeriyritysten kiintiötä vastaavasti. Ehdotettua toimenpidettä sovellettaessa kiintiön alennus saa olla kuitenkin enintään 10 prosenttia kyseiselle yritykselle myönnetystä kiintiöstä, minkä vuoksi jäsenvaltion olisi hyväksyttävä viljelijöiden hakemukset niiden saapumisjärjestyksessä.

Asetuksen (EY) N:o 32/2006 muutoksia olisi alettava soveltaa markkinointivuodesta

2008/2009 alkaen.

b)        Markkinoiltapoistamisen (asetus (EY) N:o 318/2006) osalta ehdotetaan, että

–         sisällytetään neuvoston asetukseen komission asetuksessa (EY) N:o 290/2007 säädetyt, syksyllä 2007 toteutettavaa mahdollista ylimääräistä markkinoiltapoistoa koskevat perusteet,

–         poistetaan säännös, jonka mukaan puhdistajien perinteisiä hankintatarpeita alennetaan markkinoiltatapoiston yhteydessä. Tätä säännöstä sovellettaisiin markkinointivuodesta 2007/2008.

3.        Esittelijän kanta

Komission analyysiin on syytä yhtyä, ja asetusten (EY) N:o 318/2006 ja (EY) N:o 320/2006 muuttaminen on välttämätöntä. Lisäksi kyseisen muuttamisen ei missään tapauksessa pitäisi johtaa uudelleen YMJ:n uudistamiseen. Päinvastoin, olisi vahvistettava rakenneuudistus- ja markkinoiltapoistomekanismeja YMJ :n tavoitteiden saavuttamiseksi ja unionin sokerialan valmistelemiseksi edessä olevaan markkinoiden avaamiseen. Tässä yhteydessä kaikki häiriöt ja viivästykset nykyisen YMJ:n toteuttamisessa sisältävät riskin, että unionin markkinoilla syntyy huomattava ylijäämä siirtymäajan lopussa (2010), jolloin on suunniteltu lisäksi kansallisten kiintiöiden lineaarista vähentämistä.

Vähentäminen on haitallista paitsi alan kilpailukyylle myös viljelijöille ja koneurakoitsijoille, joille ei ole luvassa korvauksia.

Vaikka komission näkemys on kokonaisuudessaan kannatettava, voidaan ehdottaa joitakin muutoksia rakenneuudistus- ja markkinoiltapoistamismekansimien parantamiseksi ja vahvistamiseksi. Tavoitteena on auttaa kaikkia osapuolia: viljelijöitä ja koneurakoitsijoita, järjestelmästä kärsiviä työntekijöitä, yrityksiä ja alueita. Perimmäiset kysymykset, joihin on keskityttävä keskustelussa ja joihin parlamentti voi ehdottaa muutoksia tilanteen parantamiseksi, koskevat sääntelyä seuraavissa kysymyksissä:

Ø Rakenneuudistustuen määrä: onko mahdollista ehdottaa tuen lisäämistä, mikä muodostaisi ylimääräisen taloudellisen kannusteen yrityksille ja korvauksen viljelijöille, ottaen huomioon rakenneuudistusrahaston varojen runsaus, koska kyseisiä varoja ei ole käytetty uudistuksen kahden ensimmäisen vuoden aikana?

Ø Rakenneuudistusrahastojen asettaminen viljelijöiden ulottuville: miten tällä toimella tasapainotetaan kiintiöiden vähentämistä ilman, että sillä kuitenkaan häirittäisiin yritysten toimintaa kokonaisuudessaan? Toisaalta miten sillä autetaan tuottamattomia viljelijöitä pääsemään umpikujastaan?

Ø Viljelijöille maksettava lisäosa: onko komission ehdottama summa riittävä muodostamaan viljelijöille taloudellisen kannusteen ja riittävän korvauksen?

Ø Lineaarinen alentaminen vuonna 2010: mitä menetelmää olisi käytettävä varmistamaan, että vältytään tiettyjen jäsenvaltioiden tai yritysten syrjivältä kohtelulta sekä seuraamusten soveltamiselta sellaisiin jäsenvaltioihin ja yrityksiin, jotka ovat toteuttaneet suuria ponnistuksia rakenneuudistusprosessin yhteydessä?

Ø Ennakoiva markkinoiltapoistomekanismi: onko riittävää, että sitä sovelletaan siirtymäkauden loppuun saakka, vai onko sen soveltamisaikaa syytä pidentää?

Kaikissa mahdollisissa muutoksissa on otettava huomioon seuraavien varojen välillä tehtävä oikeudellinen sekä rahoituksellinen ero: a) rakenneuudistusrahaston varat, joita voidaan käyttää ainoastaan rakenneuudistusjärjestelmän toimien toteuttamiseen ja b) Euroopan maatalouden tukirahastosta saatavilla olevat varat, joita käytetään markkinatoimien toteuttamiseen ja tukien myöntämiseen tuottajille.

Poliittisesti on otollista huomauttaa, että komission on taattava – vaikka tämä ei sisällykään asetuksissa (EY) N:o 318/2006 ja (EY) N:o 320/2006 esitettyihin osittaisiin muutosehdotuksiin – unionin sokerialan elinkelpoisuus ja kilpailukyky sen jälkeen, kun AKT-maista ja vähiten kehittyneistä maista peräisin oleva tuonti vapautetaan vuonna 2009–2010.

Missään tapauksessa ennen vuotta 2010 toteutettuja alan rakenneuudistukseen tähtääviä ponnistuksia ei voi perua siksi, että komissio ei käy avoimia neuvotteluja järjestelmästä, jota sovelletaan AKT-maista ja vähiten kehittyneistä maista peräisin olevaan tuontiin.

(1)

Asetukset (EY) N :o 1541/2006 ja (EY) 290/2007.


budjettivaliokunnaN LAUSUNTO (17.7.2007)

maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalle

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhteisön sokerialan väliaikaisesta rakenneuudistusjärjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 320/2006 muuttamisesta

(KOM(2007)0227 – C6‑0176/2007 – 2007/0085(CNS))

Valmistelija: László Surján

LYHYET PERUSTELUT

1.        Ehdotuksen taustaa

Komission kahden asetusehdotuksen tarkoituksena on saattaa ajan tasalle kaksi asetusta: asetus (EY) N:o 318/2006 ja asetus (EY) N:o 320/2006(1), jotka olivat osa sokerialan suurta uudistusta vuonna 2005(2).

18 kuukautta myöhemmin on jo selvinnyt, että toimenpiteet eivät riitä uudistustavoitteiden saavuttamiseen vuoteen 2010 mennessä. Komission mielestä niitä on mukautettava. Tuottajien vapaaehtoisin vähennyksin tuotantoa on tähän mennessä pystytty vähentämään 2,2 miljoonaa tonnia, mutta se ei ole lähelläkään uudistuksessa tavoitteena ollutta kuutta miljoonaa tonnia.

Jotkut jäsenvaltioista ovat kuitenkin saavuttaneet uudistustavoitteet ja vähentäneet joissakin tapauksissa sokerikiintiönsä jopa puoleen. Sen tähden valmistelija katsoo, että mukautukset on järkevää kohdistaa niihin jäsenvaltioihin, joissa vuonna 2005 toteutettu sokerialan uudistus on epäonnistunut.

EU:lle asettavat paineita sokerintuottajamaat, kuten Brasilia, Australia ja Thaimaa, sekä Maailman kauppajärjestö, joka syyttää Euroopan unionia siitä, että sen sokerialaa koskeva järjestely on vastoin WTO:n maataloussopimuksen velvoitteita(3).

Siksi komissio ehdottaa asetuksen (EY) N:o 320/2006 muuttamista seuraavasti:

–         Viljelijöille ja koneurakoitsijoille varatun tuen määrä olisi vahvistettava 10 prosentiksi sokeriyrityksille myönnettävästä tuesta.

–         Viljelijöille olisi myönnettävä lisätukea markkinointivuonna 2008/2009 (237,5 euroa luovutettua sokerikiintiötonnia kohti).

–         Markkinointivuosina 2006/2007 ja 2007/2008 myönnetyn tuen määrän ja markkinointivuonna 2008/2009 myönnettävän tuen määrän välinen erotus olisi maksettava takautuvasti. Tätä ehdotetaan, jotta rakenneuudistusjärjestelmään ennen muutosten voimaantuloa osallistuneet yritykset ja viljelijät eivät kärsisi.

–         Jos komissiolla on luotettavia tietoja siitä, että rakenneuudistusrahaston tavoite likimain saavutetaan markkinointivuonna 2008/2009, sille olisi annettava mahdollisuus pidentää hakemusten jättämiselle asetettua määräaikaa rakenneuudistusprosessin nopeuttamiseksi.

–         Viljelijät voivat hakea rakenneuudistustukea suoraan edellyttäen, että ne lakkaavat toimittamasta sokerijuurikasta tai -ruokoa yrityksille, joiden kanssa ne ovat tehneet toimitussopimuksia edellisenä markkinointivuonna.

–         Kiintiön alennus olisi rajoitettava 10 prosenttiin kullekin yritykselle myönnetystä kiintiöstä, mikä vastaa kiintiön sitä prosenttiosuutta, jonka jäsenvaltio voi jakaa uudelleen kunakin markkinointivuonna.

–         Sokeriyrityksellä, johon viljelijöiden hakemukset vaikuttavat, olisi oltava mahdollisuus jättää rakenneuudistustukea koskeva hakemus.

Ehdottaessaan neuvostolle näitä muutoksia komissio toivoo, että tuottajat luopuvat markkinointivuosiksi 2008/2009 ja 2009/2010 ennakoiduista 3,8 miljoonasta tonnista.

2.        Tarkistukset

Talousarvion avoimuuden kannalta Euroopan unionin veronmaksajille olisi ilmoitettava selkeästi, ketkä yhteisön tukia saavat. Varainhoitoasetukseen lisättiin neuvoston asetuksella (EY, Euratom) N:o 1995/2006 ehdotus julkaista tiedot yhteisön talousarviosta peräisin olevien varojen saajista(4). Sen mukaan yksityiskohtaiset säännöt vahvistetaan alakohtaisissa säännöissä. Tätä olisi sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2008 myös sokerintuottajiin.

3.        Päätelmät

Budjettivaliokunta aikoo arvioida kansallisten kiintiöiden säilyttämistä. Todellisia EU:n markkinoita ei tällä tavoin saada aikaan, vaan todennäköisesti nostetaan keinotekoisesti sekä kuluttajahintoja että talousarviokustannuksia. Lisäksi on varmistettava, että korvaukset ja mukautustuet menevät niitä tarvitsevien eli pienituloisten tuensaajien eduksi, eivätkä hyödytä niitä, jotka ovat jo saaneet suuren hyödyn järjestelmän voittomarginaalista. Nykyinen "ensin tullutta palvellaan ensin -periaate" syrjii pieniä sokerinviljelijöitä, ja tilannetta olisi siksi korjattava.

TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Luonnos Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

Tarkistus 1

1 a kohta (uusi)

1 a. katsoo, että lainsäädäntöehdotuksessa esitetyn ohjeellisen määrän on oltava yhteensopiva uuden monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeen 2 enimmäismäärän kanssa, ja huomauttaa, että vuotuisesta määrästä päätetään vuotuisessa talousarviomenettelyssä 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 38 kohdan mukaisesti.

Ehdotus asetukseksi

Komission teksti(5)  Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 2

JOHDANTO-OSAN 9 A KAPPALE (uusi)

 

(9 a) Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 tarkistuksen yhteydessä siihen lisättiin Euroopan avoimuusaloitteen toteuttamiseksi 30 artiklan 3 kohta ja 53 b artiklan 2 kohdan d alakohta, jotka liittyvät talousarviosta peräisin olevien varojen saajia koskevien tietojen julkaisemiseen vuosittain. Julkaiseminen on varmistettava asiaa koskevin alakohtaisin asetuksin, kuten asetus (EY) N:o 1290/2005. Asetuksella (EY) N:o 320/2006 perustettu Euroopan yhteisön sokerialan väliaikainen rakenneuudistusjärjestelmä on osa Euroopan yhteisöjen talousarviota ja siitä rahoitetaan menoja jäsenvaltioiden ja komission yhteistyössä toteuttaman hallinnoinnin puitteissa. Sen vuoksi olisi vahvistettava säännöt mainitun järjestelmän tuensaajia koskevien tietojen julkaisemisesta. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että tuensaajat ja kunkin tuensaajan saamat määrät julkaistaan vuosittain.

 

_____________________________

1 EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY, Euratom) N:o 1995/2006 (EUVL L 390, 30.12.2006, s. 1).

Perustelu

Avoimuusperiaate tuodaan esiin varainhoitoasetuksen 30 artiklan 3 kohdassa ja erityisesti yhteistyössä toteutettavaa hallinnointia koskevassa 53 b artiklan 2 kohdassa. Komissio on jo hyväksynyt erityisiä sääntöjä alakohtaisten rahastojen yhteydessä (Euroopan aluekehitysrahasto, Euroopan sosiaalirahasto, koheesiorahasto ja Euroopan kalatalousrahasto). Tämä tuensaajien julkistamista koskeva vaatimus asetetaan myös äskettäin annetussa ehdotuksessa neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 muuttamisesta (KOM(2007)0122).

Tarkistus 3

JOHDANTO-OSAN 9 B KAPPALE (uusi)

 

(9 b) Näiden tietojen julkaiseminen lisää yhteiseen maatalouspolitiikkaan liittyvien yhteisön varojen käytön avoimuutta ja parantaa kyseisten rahastojen moitteetonta varainhoitoa, kun erityisesti käytettyjen varojen julkinen valvonta paranee. Kyseisten tavoitteiden ensisijainen painoarvo huomioon ottaen on suhteellisuusperiaatteen ja henkilötietojen suojaamista koskevan vaatimuksen kannalta perusteltua säätää tuensaajiin liittyvien olennaisten tietojen yleisestä julkaisemisesta.

Perustelu

Avoimuusperiaate tuodaan esiin varainhoitoasetuksen 30 artiklan 3 kohdassa ja erityisesti yhteistyössä toteutettavaa hallinnointia koskevassa 53 b artiklan 2 kohdassa. Komissio on jo hyväksynyt erityisiä sääntöjä alakohtaisten rahastojen yhteydessä (Euroopan aluekehitysrahasto, Euroopan sosiaalirahasto, koheesiorahasto ja Euroopan kalatalousrahasto). Tämä tuensaajien julkistamista koskeva vaatimus asetetaan myös äskettäin annetussa ehdotuksessa neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 muuttamisesta (KOM(2007)0122).

Tarkistus 4

1 ARTIKLAN 4 A ALAKOHTA (uusi)

10 a artikla (uusi) (asetus (EY) N:o 320/2006)

 

(4 a) Lisätään 10 a artikla seuraavasti:

 

"10 a artikla

 

Tuensaajia koskevien tietojen julkaiseminen

 

Jäsenvaltioiden on asetuksen (EY) N:o 1605/2002 53 b artiklan 2 kohdan d alakohdan sekä asetuksen (EY) N:o 1290/2005 44 a artiklan mukaisesti varmistettava, että tämän asetuksen 3, 4 a, 6, 7, 8 ja 9 artiklassa tarkoitettuja tukia markkinointivuosina 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 tai 2009/2010 saaneet tuensaajat sekä kunkin tuensaajan saamat määrät julkaistaan vuosittain. Vähintään on julkaistava julkisen rahoituksen kokonaismäärä tuensaajaa kohden, tuensaajan etu- ja sukunimi, tai jos kyseessä on oikeushenkilö tai yritys, yrityksen nimi, sekä asuinpaikka ja/tai rekisteröity kotipaikka.

Perustelu

Avoimuusperiaate tuodaan esiin varainhoitoasetuksen 30 artiklan kohdassa ja erityisesti yhteistyössä toteutettavaa hallinnointia koskevassa 53 b artiklan 2 kohdassa. Komissio on jo hyväksynyt erityisiä sääntöjä alakohtaisten rahastojen yhteydessä (Euroopan aluekehitysrahasto, Euroopan sosiaalirahasto, koheesiorahasto ja Euroopan kalatalousrahasto). Tämä tuensaajien julkistamista koskeva vaatimus asetetaan myös äskettäin annetussa ehdotuksessa neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 muuttamisesta (KOM(2007)0122).

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Sokerialan rakenneuudistus

Viiteasiakirjat

KOM(2007)0227 – C6-0176/2007 – 2007/0085(CNS)

Asiasta vastaava valiokunta

AGRI

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

21.6.2007

 

 

 

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

László Surján

23.5.2007

 

 

Hyväksytty (pvä)

17.7.2007

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

17

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Reimer Böge, Joan Calabuig Rull, Brigitte Douay, Salvador Garriga Polledo, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Francesco Musotto, Gérard Onesta, Gianni Pittella, Petre Popeangă, Esko Seppänen

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Paul Rübig

(1)

EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1.

(2)

Talousarvion valvontavaliokunnan lausunto maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä (KOM(2005)0263 ‑ 2005/0118(CNS)), valmistelija: Terence Wynn.

(3)

Maailman kauppajärjestö, 28. huhtikuuta 2005, WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R -EUROPEAN COMMUNITIES – EXPORT SUBSIDIES ON SUGAR - Report of the Appellate Body: http://docsonline.wto.org/gen_search.asp?searchmode=simple.

(4)

KOM(2007)0122, yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta annetun asetuksen (EY) N:o 1290/2005 muuttamisesta, Chatzimarkakisin mietintö.

(5)

Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Sokerialan rakenneuudistus

Viiteasiakirjat

KOM(2007)0227 – C6-0176/2007 – 2007/0085(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

14.6.2007

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AGRI

21.6.2007

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

DEVE

21.6.2007

INTA

21.6.2007

BUDG

21.6.2007

CONT

21.6.2007

 

REGI

21.6.2007

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

DEVE

5.6.2007

INTA

4.6.2007

CONT

4.6.2007

REGI

26.6.2007

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Katerina Batzeli

20.6.2007

 

 

Alkuperäinen esittelijä

Jean-Claude Fruteau

 

 

Valiokuntakäsittely

7.5.2007

17.7.2007

3.9.2007

 

Hyväksytty (pvä)

3.9.2007

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

29

0

3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Katerina Batzeli, Bernadette Bourzai, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Elisabeth Jeggle, Atilla Béla Ladislau Kelemen, Heinz Kindermann, Stéphane Le Foll, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Petya Stavreva, Donato Tommaso Veraldi, Janusz Wojciechowski, Andrzej Tomasz Zapałowski

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Alejandro Cercas, Esther De Lange, Hynek Fajmon, Ilda Figueiredo, Béla Glattfelder, Roselyne Lefrançois, Catherine Anita Neris, Zdzisław Zbigniew Podkański

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Giovanna Corda

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

6.9.2007

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö