Eljárás : 2007/0085(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0309/2007

Előterjesztett szövegek :

A6-0309/2007

Viták :

PV 25/09/2007 - 4
CRE 25/09/2007 - 4

Szavazatok :

PV 25/09/2007 - 6.18
CRE 25/09/2007 - 6.18
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2007)0404

JELENTÉS     *
PDF 236kWORD 263k
6.9.2007
PE 390.610v02-00 A6-0309/2007

a Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer megállapításáról szóló 320/2006/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2007)0227 – C6‑0176/2007 – 2007/0085(CNS))

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

Előadó: Katerina Batzeli

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság részéről
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer megállapításáról szóló 320/2006/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2007)0227 – C6‑0176/2007 – 2007/0085(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2007)0227),

–   tekintettel az EK-Szerződés 37. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6‑0176/2007),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

–   tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére és a Költségvetési Bizottság véleményére (A6‑0309/2007),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.  úgy véli, hogy a jogalkotási javaslatban szereplő indikatív pénzügyi referenciaösszegnek összhangban kell lennie az új többéves pénzügyi keret 2. fejezetében szereplő plafonnal, és hangsúlyozza, hogy az éves összegről a 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 38. pontja szerint az éves költségvetési eljárás keretében döntenek;

3.  felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően változtassa meg javaslatát az EK-Szerződés 250. cikkének (2) bekezdése alapján;

4.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

5.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való konzultációra, abban az esetben, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

6.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szöveg  A Parlament módosításai

Módosítás: 1

(9A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

 

(9a) Amennyiben egy cukoripari vállalkozás nyújt be kérelmet szerkezetátalakítási támogatás iránt – ami helyettesíti a termelők támogatás iránti kérelmét –, a termelők és az érintett vállalkozás kölcsönös egyetértésével hozzák meg azt a döntést, hogy melyik termelőnek kell leállítania a cukorrépa-termesztését. Az ágazati megállapodásokba ezért ennek megfelelően bele kell foglalni ezeket a megegyezéseket.

Indokolás

Amennyiben egy cukoripari vállalkozás átvállalja a termelő kezdeményezését, a két érintett oldal konzultációk és megegyezések keretében dönt arról, hogy ebből az ágazatból melyik termelőnek kell kivonulnia.

Módosítás: 2

1. CIKK -1. PONT (új)

1. cikk (3) bekezdés 2. albekezdés (320/2006/EK rendelet)

 

-1. Az első cikk (3) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

„A kvótáról való lemondásokhoz kapcsolódó minden kompenzációs kifizetést oly módon kell kiszámolni, hogy az alapot teljes egészében kimerítsék. Amennyiben a (2) bekezdésben említett kiadások finanszírozása után mégis maradnak pénzügyi eszközök a szerkezetátalakítási alapban, azok azokhoz a régiókhoz kerülnek, amelyekben a kvótáról való részleges vagy teljes lemondás alapján cukorgyárakat zártak be.”

Indokolás

A ki nem merített kompenzációs kifizetéseknek különösen azon régiók javát kell szolgálniuk, ahol a cukorgyárakat részben vagy egészben bezárták.

Módosítás: 3

1. CIKK, 1-A) PONT (új)
3. cikk (1) bekezdés b) pont (320/2006/EK rendelet)

 

-a) Az (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

 

„b) lemond az általa egy vagy több gyárnak kiosztott kvótájáról, részben leszereli az érintett gyárak termelőberendezéseit és a termelőhelyet, és az érintett gyárak fennmaradó termelőberendezéseit nem használja a cukorpiac közös szervezésének hatálya alá tartozó termékek előállítására; az említett berendezések használhatók alapanyagok –amelyek között szerepel a cukorrépa – feldolgozására energetikai célú bioetanol előállítása érdekében;”

Módosítás: 4

1. CIKK, 1-AA) PONT (új)
3. cikk (3) bekezdés c) pont (320/2006/EK rendelet)

 

- aa) Az (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

 

„c) a gyártelep jó környezeti feltételeinek visszaállítását, valamint egy, a tervezett gazdasági tevékenységgel és a szerkezetátalakítás környezetre és foglalkoztatásra gyakorolt hatásaival foglalkozó, valamint a régió helyzetét szem előtt tartó vállalatfejlesztési terv készítését, a 4. cikk (2) bekezdésének f) pontjában említett időszakon belül. A tagállamok az (1) bekezdésben említett vállalkozásokat kötelezhetik a közösségi jog által előírt minimumkövetelményeket meghaladó kötelezettségvállalásokra. Az ilyen kötelezettségvállalások azonban nem korlátozzák a szerkezetátalakítási alapnak mint eszköznek a működését.”

 

 

Indokolás

A diverzifikáció kötelező végrehatására tekintettel a jövedelem és a foglalkoztatás szempontjából sürgősen szükség van egy vállalatfejlesztési tervre.

Módosítás: 5

1. CIKK, 1-AB) PONT (új)
3. cikk (4) bekezdés c) pont (320/2006/EK rendelet)

 

- ab) Az (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

 

„c) a gyártelep jó környezeti feltételeinek visszaállítása, valamint egy, a tervezett gazdasági tevékenységgel és a szerkezetátalakítás környezetre és foglalkoztatásra gyakorolt hatásaival foglalkozó, valamint a régió helyzetét szem előtt tartó vállalatfejlesztési terv készítését, a 4. cikk (2) bekezdésének f) pontjában említett időszakon belül, amennyiben az a) pontban említett termékek gyártásának megszüntetése szükségessé teszi. A tagállamok az (1) bekezdésben említett vállalkozásokat kötelezhetik a közösségi jog által előírt minimumkövetelményeket meghaladó kötelezettségvállalásokra. Az ilyen kötelezettségvállalások azonban nem korlátozzák a szerkezetátalakítási alapnak mint eszköznek a működését.”

 

 

Indokolás

A diverzifikáció kötelező végrehatására tekintettel a jövedelem és a foglalkoztatás szempontjából sürgősen szükség van egy vállalatfejlesztési tervre.

Módosítás: 6

1. CIKK, 1-AC) PONT (új)
3. cikk (5) bekezdés a) pont (320/2006/EK rendelet)

 

-ac) Az (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

 

„a) az (1) bekezdés a) pontjában és b) pontjában említett esetben:

 

- 730 EUR a 2006/2007-es gazdasági évre,

 

- 730 EUR a 2007/2008-as gazdasági évre,

 

- 625 EUR a 2008/2009-es gazdasági évre,

 

- 520 EUR a 2009/2010-es gazdasági évre;”

Indokolás

A termelőegységek részleges leállítása és a bioetanol-előállításra való átállás esetén a kompenzációnak meg kell felelnie a teljes leállítás esetén járó kompenzációs kifizetésnek.

Módosítás: 7

1. CIKK, 1-AD) PONT (új)
3. cikk (5) bekezdés c) pont (320/2006/EK rendelet)

 

- ad) Az (5) bekezdés c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„c) az (1) bekezdés c) pontjában említett esetben:

- 255,50 EUR a 2006/2007-es gazdasági évre,

- 255,50 EUR a 2007/2008-es gazdasági évre,

- 625,00 EUR a 2008/2009-es gazdasági évre,

- 182,00 EUR a 2009/2010-es gazdasági évre.”

Indokolás

A 2008/2009. gazdasági évre vonatkozó, lehetőleg széles körű önkéntes kvótalemondás céljából szintén biztosítják a lemondott kvóta tonnája után járó 625 EUR összegű, teljes kompenzációs kifizetést, amennyiben nem kerül sor a termelőegységek teljes vagy részleges lebontására.

Módosítás: 8

1. CIKK, 1A) PONT
3. cikk (6) bekezdés első albekezdés bevezető szövegrész (320/2006/EK rendelet)

„Az (5) bekezdésben meghatározott vonatkozó szerkezetátalakítási támogatás 10%-át kitevő összeget fenn kell tartani az alábbiak számára:

„Az (5) bekezdésben meghatározott vonatkozó szerkezetátalakítási támogatás 50%-át kitevő összeget fenn kell tartani az alábbiak számára:

Indokolás

A cukor-kvótarendszert azért hozták létre, hogy biztosítsa a cukorrépa termelők foglalkozását és jövedelmét. A kvótáról való lemondásról ezért a termelőknek és a feldolgozóknak együtt kell dönteniük. Egyébként a termelők kárpótlását a cukorrépa-szállítási jog elvesztéséből származó jövedelemkiesés és a cukorrépa-termelés kötelező beszüntetése is indokolja, aminek következtében fel kellett hagyniuk a speciális mezőgazdasági berendezések használatával és kénytelenek voltak átalakítani a cukortermelő üzemeket. A szerkezetátalakítás módjával és a támogatás elosztásával kapcsolatos döntéseket ágazati megállapodás keretében kell meghozni.

Módosítás: 9

1. CIKK, 1A) PONT
3. cikk (6) bekezdés a) pont (320/2006/EK rendelet)

a) azon cukorrépa- és cukornádtermelők, akik e termékeket a (2) bekezdésben említett időtartamot megelőző gazdasági évben a vonatkozó lemondott kvóta keretében való cukorgyártás céljából szállították be;

a) azon cukorrépa-, cukornád- és cikóriatermelők, akik e termékeket a (2) bekezdésben említett időtartamot megelőző gazdasági évben a vonatkozó lemondott kvóta keretében való cukor- vagy inulinszirup-gyártás céljából szállították be. A tagállamok jóváhagyásával az ágazati megállapodások keretében meghatározható, hogy a cukorrépa-termelők miként részesedhetnek a szerkezetátalakítási támogatásból;

 

 

Indokolás

A Bizottság azt javasolja, hogy a (4) preambulumbekezdésben említett visszamenőlegesség elvét a 3. cikk (8) bekezdésében rögzítsék. Mivel azonban maga a (8) bekezdés az (1)–(6) bekezdésre vonatkozik, ezért a cikóriatermelőket is meg kell említeni a 3. cikk (6) bekezdésének a) pontjában ahhoz, hogy ebből az elvből ők is hasznot húzhassanak. A javasolt módosítás szerint az a) pontban meg kell hagyni a rendelet jelenlegi szövegezését.

Ki kell mondani, hogy az a kijelölt időszak, amely alatt a termelők a szerkezetátalakítási rendszer támogatásaiban részesülhetnek, egynél több gazdasági évadot is felölelhet, a támogatások elosztásáról folyó tárgyalások során pedig olyan objektív ismérveket vesznek alapul, amelyek nem vezetnek semmiféle megkülönböztetéshez.

A mezőgazdaság szerkezetátalakítási támogatásból való részesedése tekintetében lehetővé kell tenni, hogy azt strukturális szempontból optimálisan és rugalmasan lehessen végrehajtani.

Módosítás: 10

1. CIKK, 1A) PONT
3. cikk (6) bekezdés 1a. albekezdés (320/2006/EK rendelet)

 

 

 

A Bizottság a 12. cikkben említett eljárással összhangban végrehajtási rendelkezéseket fogad el, amelyek biztosítják, hogy termelésből kivonuló termelőket a szerkezetátalakítási alapból megillető részt gazdasági szempontból hasznos termelési alternatívák megteremtésére fordítsák.

Módosítás: 11

1. CIKK, 1-AA) PONT (új)
3. cikk (6) bekezdés 5a. albekezdés (új) (320/2006/EK rendelet)

 

aa) A (6) bekezdés a következő 5a albekezdéssel egészül ki:

 

„A bioetanol előállítására átállított termelőegységeket úgy kell tekinteni, mintha teljesen leállították volna.”

Indokolás

Ily módon megtartatható egy jövőbe mutató ágazatot teremtő, új mezőgazdasági tevékenység.

Módosítás: 12

1. CIKK, 1B) PONT
3. cikk (7) bekezdés (320/2006/EK rendelet)

"7. A 2008/2009-es gazdasági évre a 6. cikk a) pontjában említett termelők a lemondott kvóta után tonnánként 237,5 EUR kiegészítő kifizetést kapnak.

"7. „A (6) bekezdés a) pontjában említett termelők a lemondott cukorkvóta után tonnánként 260 EUR kiegészítő kifizetést kapnak.”

Indokolás

A szerkezetátalakítási mechanizmus nem a Bizottság előzetes várakozásának megfelelően működött, ami azt eredményezte, hogy a szerkezetátalakítási alapban jelentős források halmozódtak föl, s ebből eredően lehetőség van pótlólagos pénzügyi ösztönző eszközöknek a termelők számára történő odaítélésére. Ezenkívül feltétlenül szükséges azt is pontosítani, hogy a kiegészítő kifizetés odaítélése visszaható hatályú, ahogyan ezt egyébként a 320/2006/EK rendelet 3. cikkéhez javasolt új (8) bekezdés előirányozza.

Módosítás: 13

1. CIKK, 1B) PONT
3. cikk (8) bekezdés (320/2006/EK rendelet)

8. Ez a bekezdés az alábbiakra alkalmazandó:

8. Ez a bekezdés az alábbiakra alkalmazandó:

a) azon vállalkozások, amelyek a 2006/2007-es vagy 2007/2008-as gazdasági évben a szerkezetátalakítási rendszer keretében lemondtak a kvótájukról, és

a) azon vállalkozások, amelyek a 2006/2007. vagy 2007/2008. gazdasági évben a szerkezetátalakítási rendszer keretében lemondtak a részükre kiosztott kvóta egy részéről vagy egészéről, és

b) az a) pontban említett kvótalemondással érintett termelők és gépipari beszállítók.

b) az a) pontban említett kvótalemondással érintett termelők és gépipari beszállítók.

Amennyiben az (1)–(6) bekezdés alapján az előző albekezdésben említett személyeknek a 2006/2007-es és a 2007/2008-as gazdasági évben nyújtott összeg kevesebb volt, mint amennyit a 2008/2009-es gazdasági évben alkalmazandó feltételek mellett kaptak volna, a különbséget visszamenőlegesen ki kell számukra fizetni.

Amennyiben az (1)–(6) bekezdés alapján az a) pont hatálya alá tartozó személyeknek a 2006/2007. és 2007/2008. gazdasági évben nyújtott összeg kevesebb volt, mint amennyit a 2008/2009. gazdasági évben alkalmazott feltételek mellett kaptak volna, a különbséget visszamenőlegesen ki kell számukra fizetni.

Amennyiben az (7) bekezdés alapján a termelőknek a 2006/2007-es és a 2007/2008-as gazdasági évben nyújtott összeg kevesebb volt, mint amennyit a 2008/2009-es gazdasági évben alkalmazott feltételek mellett kaptak volna, a különbséget visszamenőlegesen ki kell számukra fizetni.”

Amennyiben az (7) bekezdés alapján a b) pontban említett termelőknek a 2006/2007. és 2007/2008. gazdasági évben nyújtott összeg kevesebb volt, mint amennyit a 2008/2009. gazdasági évben alkalmazott feltételek mellett kaptak volna, a különbséget visszamenőlegesen ki kell számukra fizetni.”

Módosítás: 14

1. CIKK, 1B) PONT
3. cikk (8a) bekezdés (új) (320/2006/EK rendelet)

 

(8a) Abban az esetben, ha egy adott gazdasági év tekintetében a szerkezetátalakítási alapból rendelkezésre álló források nem elegendőek a 7. cikkben említett kiegészítő kifizetéshez kapcsolódó igények kielégítéséhez, a fennmaradó költségeket a 11. cikk (2) bekezdésében a szerkezetátalakításra előirányzott ideiglenes pénzkeret megfelelő növelése révén kell fedezni.”

Indokolás

Azt a lehetőséget is elő kell irányozni – mint olyan végső finanszírozási forrást, amely lehetővé teszi a termelőknek juttatott mintegy 260 EUR/tonna kiegészítő támogatás növelését –, hogy az ideiglenes szerkezetátalakítási keret – a 320/2006/EK rendelet 11. cikkének (2) bekezdésében foglaltak szerint is – növelhető.

Módosítás: 15

1 CIKK, 2. PONT 4. cikk (1) bekezdés (320/2006/EK rendelet)

„A Bizottság a 2008/2009. gazdasági évre legfeljebb 20 nappal meghosszabbíthatja a kérelmek benyújtására rendelkezésre álló, első albekezdésben említett határidőt, amennyiben 2007. december 31-én megbízható információk alapján megállapítható, hogy a kitűzött 3,8 millió tonna kvótalemondást a 2008/2009. gazdasági évben megközelítőleg sikerül majd elérni a közösségi cukorágazat szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer keretében. A Bizottság ezt a határidő-hosszabbítást az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában 2008. január 1-je előtt teszi közzé.”

„A Bizottság a 2008/2009. gazdasági évre meghosszabbíthatja a kérelmek benyújtására rendelkezésre álló, első albekezdésben említett határidőt, amennyiben 2008. december 31-én megbízható információk alapján megállapítható, hogy a kitűzött 3,8 millió tonna kvótalemondást a 2008/2009. gazdasági évben nem érik el a közösségi cukorágazat szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer keretében. Mihelyt a Bizottság a 2008/2009. gazdasági évre megállapította az egyes tagállamokra vonatkozó előzetes kivonási együtthatót, a vállalkozások legkésőbb 2008. április 30-ig kiegészítő kvótalemondást és a munkaerő-leépítési programot kérelmezhetnek.”

Indokolás

További kvótalemondásra ösztönzi a vállalkozásokat annak a lehetősége, hogy a 2008/2009. gazdasági évre vonatkozó előzetes kivonási együttható kihirdetését követően kiegészítő kvótalemondást lehessen kérelmezni. A vállalkozásoknak erre április 30-ig van lehetőségük, így rendelkeznek a munkavállalókkal való konzultáció lefolytatásához szükséges idővel. A kiegészítő kvótalemondás az előzetes kivonáson alapul, ami megkönnyíti a termelőkkel folytatott tárgyalásokat, mivel le kell mondani a kvóta 2008/2009. gazdasági évben nem termelhető részéről.

Módosítás: 16

1. CIKK 2. PONT 2A. ALBEKEZDÉS (új)
4. cikk (2) bekezdés ba) pont (új) (320/2006/EK rendelet)

 

A 4. cikk (2) bekezdése a következő ba) ponttal egészül ki:

 

„ba) annak megerősítése, hogy a szerkezetátalakítási terv által – a cukorgyártásukról való lemondás vagy annak csökkentése révén – érintett termelőket tájékoztatták erről a tervről;”

Indokolás

A szerkezetátalakítási tervet a cukorrépa- és cukornádtermelőkkel egyeztetve kell elkészíteni, és az érintett mezőgazdasági termelőket a vetés előtt tájékoztatni kell a jövőbeni helyzetről.

Módosítás: 17

1 CIKK, 3. PONT 4a. cikk (1) bekezdés (320/2006/EK rendelet)

1. A 2008/2009-es gazdasági évre vonatkozóan a kvótacukorrá történő feldolgozásra szánt cukorrépa vagy cukornád termelői a 3. cikk (6) bekezdése szerinti támogatás iránt közvetlenül benyújthatnak kérelmet az érintett tagállamnak egy olyan kötelezettségvállalás kíséretében, amelynek értelmében beszüntetik a cukorrépa- vagy cukornádszállítást azoknak a vállalkozásoknak, amelyekkel az előző gazdasági évben szállítási szerződést kötöttek.

1. A 2008/2009. gazdasági évre a cukorfeldolgozásra szánt cukorrépa vagy nádcukor termelője az érintett tagállamnak közvetlen kérelmet nyújthat be a 3. cikk (6) bekezdésében említett támogatás iránt egy olyan kötelezettségvállalás kíséretében, amely alapján nem szállít kvótán belüli cukorrépát vagy cukornádat azon vállalkozásnak, amellyel szállítási szerződést kötött.

Módosítás: 18

1 CIKK, 3. PONT 4a. cikk (3) bekezdés (320/2006/EK rendelet)

3. Az érintett tagállam felállít egy jegyzéket az (1) bekezdésben említett kérelmekről azok benyújtásának időrendi sorrendjében, és a (2) bekezdésében említett benyújtási határidőt követő 10 munkanapon belül elküldi e jegyzéket az érintett kérelmezőknek és vállalkozásoknak.

3. Az érintett tagállam összeállít egy jegyzéket az (1) bekezdésben említett kérelmekről azok benyújtásának időrendi sorrendjében és a (2) bekezdésében említett benyújtási határidőt követő 10 munkanapon belül a benyújtott kérelmek alapján információkat szolgáltat az általános mennyiségekről az érintett kérelmezőknek és vállalkozásoknak.

Indokolás

Amennyiben a vállalkozásokat tájékoztatják arról, hogy mely termelők érdekeltek a kvótájukról való lemondásban, ezek az információk felhasználhatók az érintett termelőkkel szemben.

Módosítás: 19

1 CIKK, 3. PONT 4a. cikk (3a) bekezdés (új) (320/2006/EK rendelet)

 

(3a) Az érintett tagállam saját választása alapján dönthet úgy, hogy – a (3) bekezdéstől eltérve – először a 250 tonnánál kevesebb répaszállítási joggal rendelkező gazdák kérelmét bírálja el.

Indokolás

A tagállamok dönthetnek úgy, hogy először a kisebb és kevésbé versenyképes cukorrépa-termelők számára biztosítanak lehetőséget a répaszállítási jog kedvezményes körülmények között történő visszaadására.

Módosítás: 20

1 CIKK, 3. PONT 4a. cikk (4) bekezdés 2. albekezdés (320/2006/EK rendelet)

Amennyiben a 10%-os határt elérték, az érintett tagállam elutasítja a fennmaradó kérelmek egészét vagy egy részét.

Amennyiben egy gyártó kérelme a 10%-os határ átlépését okozhatja, az érintett tagállam vagy elutasítja ezt a kérelmet, vagy elfogadja olyan tonnaértékben, amely nem okozhatja a 10%-os határ túllépését.

Indokolás

A javasolt módosítások célja a szöveg világosabbá tétele.

Módosítás: 21

1 CIKK, 3. PONT 4a. cikk (5) bekezdés a) és b) pont (320/2006/EK rendelet)

a) a termelők esetében a 3. cikk (5) bekezdésének c) pontjában megállapított megfelelő támogatás összegének 10%-a, a 2008/2009-es gazdasági évre pedig a 3. cikk (7) bekezdésében említett kiegészítő kifizetés;

a) a termelők és vállalkozások esetében a 3. cikk (5) bekezdésének c) pontjában rögzített vonatkozó támogatás összegének 10%-a, a termelők esetében pedig a 3. cikk (7) bekezdésében említett kiegészítő kifizetés;

b) a vállalkozások esetében a 3. cikk (5) bekezdésének c) pontjában megállapított megfelelő támogatás összege 10%-kal, illetve ha az érintett vállalkozás nem teljesíti az e cikk (4) bekezdésének második albekezdésében meghatározott követelményt, 60%-kal csökkentve.

b) a vállalkozások esetében a 3. cikk (5) bekezdésének c) pontjában rögzített vonatkozó támogatás összege 10%-kal, illetve ha az érintett vállalkozás nem tartja be az e cikk (4) bekezdésének harmadik albekezdésében meghatározott követelményt, 60%-kal csökkentve.

Módosítás: 22

1 CIKK, 3. PONT 4a. cikk (6) bekezdés (320/2006/EK rendelet)

6. Az (1)–(5) bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha egy vállalkozás a 4. cikkel összhangban olyan kérelmet nyújt be szerkezetátalakítási támogatásra, amellyel legalább akkora kvótaösszegnek megfelelő kvótáról mond le, amennyit a termelők támogatási kérelmeinek elfogadását követően levontak volna.”

6. (6) Az (1)–(5) bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha egy vállalkozás a 4. cikkel összhangban olyan kérelmet nyújt be a szerkezetátalakítási támogatásra, amellyel legalább akkora kvótaösszegnek megfelelő kvótáról mond le, amelyet a termelők támogatási kérelmei tagállam általi elfogadásának eredményeként csökkentettek volna, fenntartva az ágazati megállapodásban foglalt eltérő megállapodásokat. Ebben az esetben az ágazati megállapodásoknak információkat tartalmaz egy adott vállalkozás és az érintett termelők közötti kölcsönös megállapodásról, amelynek keretében rögzítik, hogy mely termelőknek kell leállítaniuk cukorrépa- vagy cukornádtermelésüket.”

 

 

Indokolás

Amennyiben egy cukoripari vállalkozás átvállalja a termelő kezdeményezését, a két érintett oldal konzultációk és megegyezések keretében dönt arról, hogy ebből az ágazatból melyik termelőnek kell kivonulnia.

Módosítás: 23

1 CIKK, 4. PONT 5. cikk (1) bekezdés 1a. albekezdés (320/2006/EK rendelet)

„Amennyiben az adott cikk harmadik albekezdésében előírtaknak megfelelően a Bizottság meghosszabbítja a 4. cikk (1) bekezdésében meghatározott határidőt, az e bekezdés első albekezdésében említett határidő ugyanezen időtartammal automatikusan meghosszabbodik.”

„Amennyiben a Bizottság a 2008/2009. gazdasági évre vonatkozóan legfeljebb 20 munkanappal meghosszabbítja a 4. cikk (1) bekezdésének harmadik albekezdésében említett benyújtási határidőt, a tagállamoknak a szerkezetátalakítási támogatás biztosítására vonatkozó döntése tekintetében az 5. cikk (1) bekezdésének első albekezdésében előírt határidő ugyanezen idővel automatikusan meghosszabbodik.”

Indokolás

A bizottsági javaslatban foglalt rendelkezés félreérthető és homályos, mivel nem derül ki, hogy melyik határidő meghosszabbítására hivatkoznak, illetve melyik határidő hosszabbodik meg automatikusan. Az új szövegváltozat az olvashatóságot is megkönnyíti.

Módosítás: 24

1. CIKK 4A. PONT (új)
6. cikk (2) bekezdés (320/2006/EK rendelet)

 

(4a) Az 6. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

"2. A tagállam rendelkezésére álló támogatás teljes összegét az alábbiak alapján kell meghatározni:

 

- 109,50 EUR a lemondott cukorkvóta tonnájára a 2006/2007-es gazdasági évben;

 

- 109,50 EUR a lemondott cukorkvóta tonnájára a 2007/2008-as gazdasági évben;

 

- 109,50 EUR a lemondott cukorkvóta tonnájára a 2008/2009-es gazdasági évben;

 

- 109,50 EUR a lemondott cukorkvóta tonnájára a 2009/2010-es gazdasági évben.”

Indokolás

A diverzifikációs támogatás növelése a diverzifikációhoz adott pénzügyi ösztönzők növekedésének logikus folytatásaként az utóbbi következménye. Ezen kívül a regionális rehabilitációs intézkedések és a szerkezetváltás rendszere által érintett gyártók esetében a helyettesítő piacok iránti szükséglet növekedni fog, ha ösztönzik a termelésről történő lemondást.

Módosítás: 25

1 CIKK, 5. PONT 11. cikk (6) bekezdés 1. albekezdés (320/2006/EK rendelet)

A 2008/2009-es gazdasági évben azon vállalkozások, amelyeket érintett a 290/2007/EK rendelet* 1. cikkének (1) bekezdésében vagy 1. cikkének (2) bekezdésében 2007. március 16-án meghatározott kivonási százalék alkalmazása, és amelyek kvótájuk legalább e kivonási százaléknak megfelelő százalékáról lemondanak, mentesülnek a 2007/2008-as gazdasági évre folyósítandó ideiglenes szerkezetátalakítási összeg egy része alól.

A 2008/2009-es gazdasági évben azon vállalkozások, amelyeket érintett a 290/2007/EK rendelet* 1. cikkének (1) bekezdésében vagy 1. cikkének (2) bekezdésében 2007. március 16-án meghatározott kivonási százalék alkalmazása, és amelyek kvótájuk legalább e kivonási százaléknak megfelelő százalékáról lemondanak, mentesülnek a 2007/2008-as gazdasági évre folyósítandó ideiglenes szerkezetátalakítási összeg egy része alól. Ugyanígy, a 2008/2009. gazdasági év folyamán azok a vállalkozások, amelyeket érinteni fog a Bizottság által 2008. márciusban meghatározott kivonási százalék alkalmazása, és amelyek a kvótalemondási kérelmük módosítása keretében kvótájukat meghaladó mértékű további mennyiségről mondanak le, mentesülnek a 2008/2009. gazdasági évre fizetendő ideiglenes szerkezetátalakítási összeg egy része alól.

Indokolás

Ez a kiegészítés a 4. cikk (1) bekezdését érintő módosításokhoz illeszkedik. Világosabbá teszi a cukorgyártók kötelezettségeit a 2008/2009. gazdasági évre vonatkozó kvótalemondási kérelmeik módosítása esetén, és pontosítja, hogy azokra a további kvótamennyiségekre, amelyekről 2008/2009-ben lemondanak, nem vonatkozik a szerkezetátalakítás címén fizetendő ideiglenes összeg.


INDOKOLÁS

1. A piac helyzete a cukorpiac közös szervezésének 2006-os felülvizsgálata után

2006. februárban az Európai Unió mezőgazdasági miniszterei megállapodásra jutottak a cukorágazat piaca közös szervezésének alapos felülvizsgálata tekintetében; ez a felülvizsgálat a tárgya a 318/2006/EK, a 319/2006/EK és a 320/2006/EK rendeletnek is. A szóban forgó felülvizsgálat egyebek mellett célul tűzte ki, hogy a közösségi cukorgyártás életképes szinten történjék, mégpedig a szerkezetváltás önkéntes rendszerének 2010-ig tervezett bevezetése révén, továbbá egy olyan kivonási mechanizmus által, amely lehetővé tenné a gyártás mennyiségének éves alapon történő kiigazítását.

Jelenleg a Közösség mintegy 16,6 millió tonnát állít elő, ami 2005/2006-hoz képest körülbelül 25%-os csökkenést jelent, miközben a világban túltermelés folyik, és a nemzetközi piac árai 2005 óta a legalacsonyabb szintre jutottak.

Mivel a behozatal (2,8 millió tonna), valamint a kivitelt (a megelőző gazdasági évek 4,6 millió tonnájával szemben 1,3 millió tonna) érintő korlátozások stabilizálódtak, világos, hogy az „áldozat”, amelyet a Közösség az előállított mennyiség csökkentésével hoz, nem elégséges a piac egyensúlyának biztosításához.

A Bizottság előrejelzései szerint a 2007/2008-as gazdasági évben 4 millió tonnányi túlkínálat várható a szerkezetváltás terén kifejtett erőfeszítések és azon éves kivonások dacára is, amelyekre a 2006/2007-es és a 2007/2008-as kereskedelmi évben került sor(1).

Szerkezetváltási rendszer

A gyártásról való önkéntes lemondásra vonatkozó programok végrehajtása a két első gazdasági év alatt a gyártás 2,2 millió tonnás csökkenését eredményezte, vagyis a csökkenés nagyon is csekély mértékű volt ahhoz a 6 millió tonnás célkitűzéshez képest, amelyet a szerkezetváltási rendszer alkalmazására előirányzott és négy (4) gazdasági évet felölelő átmeneti időszakra meghatároztak.

A szerkezetváltási rendszer alkalmazását érintő korlátozások három legfőbb oka a következő volt:

1) A rendszer alkalmazásának első két esztendeje alatt a gazdasági környezet különösen kedvezőnek mutatkozott a vállalkozások számára, mivel a felülvizsgálat hatása – nevezetesen az árak zuhanása – még nem jelentkezett. Ráadásul a vállalkozások haszonrése sosem volt még olyan nagy, mint az első év folyamán.

2) Ezenkívül nem hatott ösztönzően annak felismerése sem, hogy a végrehajtás nem hatékony, illetve a közösségi szabályozás cukorra vonatkozó egyéb rendelkezéseinek működése kívánnivalót hagy maga után, különösen az alábbiak tekintetében:

(a) a tagállamok – nevezetesen azok, amelyekben a kvótákat külföldi befektetők birtokolják – a nemzeti kvótákat újraoszthatták;

(b) a tagállamok rugalmasan járhattak el a vállalkozások által a termelőknek és a gépeket működtető alvállalkozóknak folyósított kárpótlási összegek megállapításakor, s e kárpótlási összegek – különösen a cukorrépa-termelők esetében – igen alacsony szinten álltak;

(c) a 320/2006/EK rendeletben voltak bizonyos hiányosságok, nevezetesen abban a tekintetben, hogy a munkavállalók javát szolgáló intézkedéseket kell hozni arra az esetre, ha a szerkezetváltási rendszer a munkahelyek elvesztését eredményezi, és

(d) a diverzifikációs támogatások viszonylag kis összegűek azon régiók esetében, amelyekben felhagytak a gyártással.

3) Mivel 2010-re előirányozták a kvóták lineáris csökkentését, azok a vállalkozások, amelyek tevékenységüket a kijelölt év után is folytatni akarták, – annak érdekében, hogy 2010 után is termelhessenek – nem mondtak le kvótáikról.

Ebből eredően célszerűnek tűnik intézkedéseket hozni annak érdekében, hogy a szerkezetváltási rendszer nagyobb vonzerővel rendelkezzen, és a szerkezetváltás végén (2009/2010) elkerülhető legyen – a szerkezetváltási alapból történő kártalanítás nélkül – a nemzeti és regionális kvóták lineáris csökkentése, mint ahogyan ezt a 318/2006/EK rendelet 10. cikkének (2) bekezdése előirányozza.

Kivonási mechanizmus

A közös piac szervezésének felülvizsgálata keretében bizonyos szintű – és valamennyi tagállam esetében azonos – cukor- és izoglükóz-mennyiség kivonható a piacról a piac strukturális egyensúlyának fenntartása céljából (318/2006/EK rendelet 19. cikkének (1) bekezdése).

Ugyanakkor a 2006/2007-es és 2007/2008-as gazdasági évekre tervezett piaci egyensúlytalanságok miatt a Bizottság a megelőzés céljából kivételes kivonási politika megvalósítása mellett döntött először 2006 márciusában (1,1 millió tonna), majd 2007 márciusában (2 millió tonna).

A Bizottság legfőképpen azért döntött a kivételes kivonási politika mellett – nem alkalmazva a 318/2006/EK rendelet 19. cikkének (1) bekezdésében előírt szabályozást –, mert: az említett intézkedés alapján a kivonási arány lineáris módon valamennyi kvótaalapú termelt mennyiség esetében alkalmazásra kerül, figyelmen kívül hagyva egyes vállalkozásoknak a termelésük kiigazítására irányuló esetleges próbálkozását. Ennélfogva a 19. cikk rendelkezései nem alkalmasak a túltermelés megakadályozására. Éppen ellenkezőleg, olyan felesleges kiadásokhoz vezetnek (tárolás), amelyek elkerülhetők lennének, ha eleve gátat szabtak volna a túltermelésnek.

A kivonási mechanizmus e hiányosságai és a szerkezetváltás nem hatékony megvalósítása miatt feltétlenül szükséges a mechanizmus javítása és a közös piaci szervezés szükségleteihez és célkitűzéseihez való hozzáigazítása.

2. A Bizottság javaslatai

A Bizottság javasolja a közösségi szerkezetváltási terv megerősítését és a kivonási mechanizmus kiigazítását a 2006. évi felülvizsgálat következtében hatályossá vált mechanizmusok hatékonyságának javítása, továbbá a piaci egyensúly referenciaárhoz közeli szinten történő stabilizálása céljából.

A javasolt intézkedések megvalósításához szükséges – a szerkezetváltási alapból származó – pótlólagos források megfelelnek a pénzügyi semlegesség elvének.

a) A szerkezetváltási rendszer (320/2006/EK rendelet) tekintetében a javaslat az alábbiakat tartalmazza:

- a termelőknek és a gépeket működtető alvállalkozóknak járó szerkezetváltási támogatások arányát 10%-ban szabják meg, ami megszüntetné azt a jelenlegi bizonytalanságot, amelyet az okoz, hogy az egyes tagállamok magasabb arányt is előírhatnak;

- a termelők részesüljenek kiegészítő kifizetésben; és

- a 2008/2009-es gazdasági évben a termelőknek a szerkezetváltási támogatás iránti kérelmek közvetlen benyújtásával legyen lehetőségük a szerkezetváltási folyamat beindítására, azzal a feltétellel, hogy azokkal a vállalkozásokkal kapcsolatban, amelyekkel a megelőző gazdasági évben szállítási szerződést kötöttek, lemondanak a szállítási jogaikról. Ezért a tagállamoknak ennek megfelelően csökkenteniük kell az érintett vállalkozások kvótáit. A javasolt intézkedés alkalmazása ugyanakkor az érintett vállalkozásnak megítélt kvóta maximumának 10%-os kvótacsökkentésére korlátozódik, tehát a tagállamnak a termelők által benyújtott kérelmeket „érkezési sorrendben” kell befogadnia.

A 320/2006/EK rendelet módosításait a 2008/2009-es gazdasági évtől kezdődően kell alkalmazni.

b) A kivonási rendszer (318/2006/EK rendelet) tekintetében a javaslat az alábbiakat tartalmazza:

- a Tanács rendeletébe illesszék be a 290/2007/EK bizottsági rendeletben a 2007. őszi esetleges további piaci kivonásra megállapított ismérveket; és

- töröljék el azt a rendelkezést, amelynek alapján piacról történő kivonás esetén a finomítók hagyományos ellátási szükségleteit csökkentik.

E módosításokat a 2007/2008-as gazdasági évtől kezdődően kell alkalmazni.

3. Az előadójuk álláspontja

Az előadójuk egyetért a Bizottság elemzésével, és úgy véli, hogy feltétlenül szükség van a 318/2006/EK és a 320/2006/EK rendelet módosítására. Ezen túlmenően hangsúlyozza, hogy a szóban forgó módosítás semmi esetre sem vonhatja maga után a közös piaci szervezés újabb felülvizsgálatát. Ellenkezőleg, ennek az erőfeszítésnek az a célja, hogy megerősítse a szerkezetváltási és kivonási mechanizmusokat, a közös piaci szervezés célkitűzéseinek elérése és annak érdekében, hogy az európai cukorágazatot felkészítse a piac küszöbön álló megnyitásának következményeire.

Ebben az összefüggésben a jelenlegi közös piaci szervezés megvalósítását érintő bármiféle működési zavar vagy késedelem azzal a kockázattal jár, hogy az Európai Unió piaca jelentős túltermeléssel lesz kénytelen szembesülni az átmeneti időszak végén (2010-ben), amikorra a nemzeti kvóták lineáris csökkentése is várható. Ez a csökkentés hátrányos lesz mind az ágazat versenyképességét, mind a termelőket és a géptulajdonos alvállalkozókat illetően, amelyek számára semmilyen kártalanítást nem írnak elő.

Az előadójuk – annak ellenére, hogy egészében osztja a Bizottság véleményét – úgy gondolja, hogy van mód néhány, a szerkezetváltási és kivonási mechanizmusok javítását és megerősítését célzó módosítás végrehajtására, hiszen a végső cél valamennyi érintett fél – a termelők és az alvállalkozók, a rendszer hatásait elszenvedő munkavállalók, a vállalkozások és a régiók – megsegítése.

Ezért véleménye szerint azok az alapvető kérdések, amelyekre a vitának irányulnia kell, és amelyek tekintetében az Európai Parlament a helyzet javítása érdekében módosításokat javasolhat, az alábbi szabályozásokkal kapcsolatosak:

Ø a szerkezetváltási támogatás összege: van-e mód javaslatot tenni emelésekre, amelyek pótlólagos pénzügyi ösztönzést jelenthetnek a vállalkozások és kárpótlást a termelők számára, hiszen a szerkezetváltási alap – amelyet a reform első két évében nem vettek igénybe – bővében van a forrásoknak?

Ø a termelők közvetlen hozzáférése a szerkezetváltási alaphoz: hogyan lesz kiegyenlítő hatása ennek az intézkedésnek a kvótacsökkentés szempontjából, anélkül hogy egészében véve megzavarná a vállalkozások működését? Másfelől, hogyan fogja segíteni a versenyképtelen termelőket abban, hogy kijussanak a zsákutcából?

Ø a termelőknek juttatott kiegészítő kifizetések: a Bizottság által javasolt összeg elegendő-e ahhoz, hogy pénzügyi ösztönzést és megfelelő kárpótlást jelentsen a termelők számára?

Ø a 2010-ben esedékes lineáris csökkentés megvalósítása: mely módszer lesz alkalmas annak elkerülésére, hogy egyes tagállamok vagy egyes vállalkozások megkülönböztető bánásmódban részesüljenek, és azokat a tagállamokat vagy vállalkozásokat büntessék, amelyek a szerkezetváltási rendszer keretében nagy erőfeszítéseket tettek?

Ø megelőzési célú kivonási mechanizmus: elegendő-e az átmeneti időszak végéig történő alkalmazása vagy meg kell hosszabbítani?

Az előadójuk hangsúlyozni kívánja, hogy mindenféle módosításnak figyelembe kell vennie a jogi és a pénzügyi különbséget is a) a szerkezetváltási alap – kizárólag a szerkezetváltási rendszer keretébe tartozó intézkedések megvalósítására szolgáló – forrásai és b) az EMGA címén piaci intézkedések elfogadása és termelői támogatások odaítélése céljából rendelkezésre bocsátott források között.

Végezetül az előadójuk úgy véli, hogy politikai szempontból célszerű – még ha ez nem is kerül be a 318/2006/EK és a 320/2006/EK rendeletben körvonalazott, részleges módosításra irányuló javaslatokba – felhívni a figyelmet arra, hogy a Bizottságnak garantálnia kell az európai cukoripar élet- és versenyképességét az AKCS-országokból és a legkevésbé fejlett országokból érkező behozatal 2009/2010-ben esedékes felszabadítása utáni időkre.

A 2010-ig megvalósítandó, az ágazat szerkezetváltására irányuló erőfeszítéseket semmi esetre sem teheti semmissé az, ha a Bizottság nem folytat pontos és átlátható tárgyalásokat az AKCS- és a legkevésbé fejlett országokból érkező behozatalra alkalmazható rendszerről.

(1)

1541/2006/EK és 290/2007/EK rendelet.


VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság részéről (17.7.2007)

a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részére

a Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer megállapításáról szóló 320/2006/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2007)0227 – C6‑0176/2007 – 2007/0085(CNS))

A vélemény előadója: László Surján

RÖVID INDOKOLÁS

1. A javaslat leírása

A Bizottság két rendeletre irányuló javaslata a 2005-ös nagy cukorreform(1) részét képező 318/2006/EK és 320/2006/EK(2) rendelet aktualizálásából áll .

Az azóta eltelt másfél év alatt bebizonyosodott, hogy az intézkedések nem elegendőek a reformcélok 2010-re történő megvalósításához, ezért a Bizottság véleménye szerint kiigazításra szorulnak. A termelők általi önkéntes csökkentések következtében a cukortermelés eddig mindössze 2,2 millió tonnával csökkent, ami meg sem közelíti a reform által előirányzott 6 tonnás célkitűzést.

Néhány tagállam azonban már elérte a reformcélokat, több esetben akár a cukorkvótáik felére csökkentésével. Az előadó ezért úgy gondolja, hogy indokolt volna a reformkiigazítást azon tagállamokra koncentrálni, amelyekben nem valósult meg a 2005-ös reform.

Az EU folyamatos nyomás alatt áll a cukortermelő országok, például Brazília, Ausztrália, Thaiföld, valamint a Kereskedelmi Világszervezet részéről, amelyek azzal vádolják az Európai Uniót, hogy a cukorágazat szabályozásával megsérti a WTO mezőgazdasági megállapodását(3).

Következésképpen a Bizottság a 320/2006/EK rendelet módosítására irányuló javaslatban az alábbiakat javasolja:

- a termelőknek és a gépipari beszállítóknak fenntartott támogatás összegét a cukoripari vállalkozásoknak nyújtandó támogatás 10%-ában kell rögzíteni;

- a termelőknek a 2008/2009. gazdasági évre kiegészítő támogatást kell nyújtani (tonnánként 237,5 euró a lemondott kvóta után);

- a 2006/2007. és 2007/2008. gazdasági évekre nyújtott és a 2008/2009. gazdasági évre nyújtandó támogatások összege közötti különbséget visszamenőlegesen ki kell fizetni. Ennek a javaslatnak az a célja, hogy ne legyenek hátrányban azok a vállalkozások és termelők, akik a módosítások hatályba lépését megelőzően vettek részt a szerkezetátalakításban;

- a Bizottságnak lehetőséget kell biztosítani a kérelmek benyújtási határidejének meghosszabbítására a szerkezetátalakítási folyamat felgyorsítása céljából, amennyiben megbízható adatai vannak arra vonatkozóan, hogy a szerkezetátalakítási alap célját a 2008/2009. gazdasági évben megközelítőleg sikerül majd elérni;

- a termelőknek biztosítani kell a lehetőséget, hogy közvetlenül kérelmezzék a szerkezetátalakítási támogatást, feltéve, hogy nem szállítanak cukorrépát vagy nádcukrot azon vállalkozásoknak, amelyekkel az előző gazdasági évben szállítási szerződést kötöttek;

- a kvótacsökkentést az egyes vállalkozásoknak elosztott kvóta 10%-ában kell korlátozni, amely megfelel a kvóta azon százalékának, amelyet a tagállamok minden gazdasági évben újra eloszthatnak;

- a termelők támogatásai kérelmeivel érintett cukoripari vállalkozások számára fenn kell tartani a jogot, hogy kérelmet nyújtsanak be szerkezetátalakítási támogatásra.

A Bizottság reméli, hogy a Tanácsnak benyújtott ezen javaslata hozzájárul ahhoz, hogy a termelők lemondjanak a 2008/2009-ig és 2009/2010-ig előirányzott fennmaradó 3,8 millió tonnáról.

2. Módosítások

A pénzügyi átláthatóság szempontjából, az uniós kompenzációk kedvezményezettjeit egyértelműen láthatóvá kell tenni az EU adófizető számára. A költségvetési rendeletnek a 1995/2006/EK, Euratom tanácsi rendelet által a közösségi finanszírozás kedvezményezettjeire vonatkozó információk közzétételének kötelezettségével történő kiegészítése(4) rendelkezik arról, hogy a szükséges adatokat a vonatkozó ágazati szabályokban kell meghatározni. Ennek a rendelkezésnek az alkalmazását 2008. január 1-jétől a cukortermelőkre is ki kell terjeszteni.

3. Következtetés

A Költségvetési Bizottság meg fogja vizsgálni azt a tényt, hogy a nemzeti kvóták megmaradtak. Így nem érhető el egy valódi EU piac kialakítása, ami az árak folyamatos emelkedését idézi elő mind a fogyasztók, mind a költségvetés felé. Biztosítani kell továbbá azt, a kompenzációs és korrekciós támogatások a rászorulókhoz jussanak el, vagyis a kis hasznot élvező, kis bevételű szereplőkhöz, szemben azokkal, akik máris jelentős hasznot tudtak realizálni a rendszernek köszönhetően. A jelenleg érvényben lévő „érkezési sorrendben történő kiszolgálás” elve hátrányosan érinti a kistermelőket, ezért kiigazításra szorul.

MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Bizottság felhívja a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

Módosítás: 1

(1a) bekezdés (új)

(1a) úgy véli, hogy a jogalkotási javaslatban szereplő indikatív pénzügyi referenciaösszegnek összhangban kell lennie az új többéves pénzügyi keret 2. fejezetében szereplő plafonnal, és hangsúlyozza, hogy az éves összegről a 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 38. pontja szerint az éves költségvetési eljárás keretében döntenek.

Rendeletre irányuló javaslat

A Bizottság által javasolt szöveg(5)

 

 

A Parlament módosításai

Módosítás: 2

(9A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

 

(9a) Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet felülvizsgálata keretében1 az adott rendelet kiegészül a költségvetésből származó támogatások kedvezményezettjeinek ex-post közzétételéről szóló 30. cikk (3) bekezdésével és 53b. cikk (2) bekezdésének d) pontjával, az Európai Átláthatósági Kezdeményezés végrehajtása céljából. E közzététel módját olyan ágazatspecifikus rendeletek formájában kell meghatározni, mint amilyen például a z 1290/2005/EK tanácsi rendelet. A cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló, a 320/2006/EK tanácsi rendeletben meghatározott ideiglenes rendszer része az Európai Közösség költségvetésének, és a tagállamok és a Közösség közötti megosztott igazgatás alapján finanszíroz kiadásokat. Ezért le kell fektetni a rendszer kedvezményezettjeire vonatkozó információk közzétételével kapcsolatos szabályokat. E célból a tagállamoknak gondoskodniuk kell a kedvezményezettek és a nekik nyújtott támogatások éves ex-post közzétételéről.

 

_____________________________

HL L 248., 2002.9.16., 1. o.: Az 1995/2006/EK, Euratom rendelettel (HL L 390., 2006.12.30., 1. o.) módosított rendelet.

Indokolás

A költségvetési rendelet 30. cikkének (3) bekezdése rendelkezik az átláthatóságról, az 53b. cikk (2) bekezdése pedig a megosztott irányításról. A Bizottság részletes szabályokat fogadott el az ágazati pénzalapok (Európai Regionális Fejlesztési Alap, Európai Szociális Alap, Kohéziós Alap, Európai Halászati Alap) tekintetében. A kedvezményezettek nyilvánosságra hozatalára vonatkozó kötelezettség szerepelni fog a módosított 1290/2006/EK tanácsi rendeletben is, amely jelenleg javaslat tárgyát képezi (COM(2007)0122).

Módosítás: 3

(9B) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

 

(9b) Ezen információk elérhetősége fokozza a közös agrárpolitika keretében juttatott közösségi támogatások felhasználásának átláthatóságát, és javítja ezen alapok hatékony pénzügyi igazgatását, különösen a felhasznált pénzösszegek ellenőrzésének fokozásán keresztül. Tekintettel a kitűzött célok súlyára, az arányosság elve és a személyes adatok védelmére vonatkozó kötelezettség alapján indokolt előírni a kedvezményezettekre vonatkozó, lényeges információk általános közzétételét.

Indokolás

A költségvetési rendelet 30. cikk (3) bekezdése rendelkezik az átláthatóságról, az 53b. cikk (2) bekezdése pedig a megosztott irányításról. A Bizottság részletes szabályokat fogadott el az ágazati pénzalapok (Európai Regionális Fejlesztési Alap, Európai Szociális Alap, Kohéziós Alap, Európai Halászati Alap) tekintetében. A kedvezményezettek nyilvánosságra hozatalára vonatkozó kötelezettség szerepelni fog a módosított 1290/2006/EK tanácsi rendeletben is, amely jelenleg javaslat tárgyát képezi (COM(2007)0122).

Módosítás: 4

1. CIKK (4A) BEKEZDÉS (új)

10a. cikk (új) (320/2006/EK rendelet)

 

(4a) A következő, 10a. cikk kerül beillesztésre:

„10a. cikk

A kedvezményezettek közzététele

Az 1605/2002/EK rendelet 53b. cikke (2) bekezdésének d) pontja, illetve az 1290/2005/EK rendelet 44a. cikke értelmében a tagállamoknak e rendelet 3., 4a., 6., 7., 8. vagy 9. cikkében említett bármely támogatás elnyerése tekintetében a 2006/2007-es, 2007/2008-as, 2008/2009-es vagy 2009/2010-es pénzügyi évek bármelyikének vonatkozásában gondoskodniuk kell a kedvezményezettek és a nekik nyújtott támogatások összegének éves ex-post közzétételéről. A közzétételnek legalább a következőket kell tartalmaznia: a közfinanszírozás kedvezményezettenkénti összegét, a kedvezményezett család-, és utónevét, illetve jogi személy vagy vállalkozás esetén a cég nevét, valamint a lakóhelyet és/vagy székhelyet.

Indokolás

A költségvetési rendelet 30. cikk (3) bekezdése rendelkezik az átláthatóságról, az 53b. cikk (2) bekezdése pedig a megosztott irányításról. A Bizottság részletes szabályokat fogadott el az ágazati pénzalapok (Európai Regionális Fejlesztési Alap, Európai Szociális Alap, Kohéziós Alap, Európai Halászati Alap) tekintetében. A kedvezményezettek nyilvánosságra hozatalára vonatkozó kötelezettség szerepelni fog a módosított 1290/2006/EK tanácsi rendeletben is, amely jelenleg javaslat tárgyát képezi (COM(2007)0122).

ELJÁRÁS

Cím

A cukoripar átszervezése

Hivatkozások

COM(2007)0227 - C6-0176/2007 - 2007/0085(CNS)

Illetékes bizottság

AGRI

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

21.6.2007

 

 

 

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

László Surján

23.5.2007

 

 

Az elfogadás dátuma

17.7.2007

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

17

0

0

A zárószavazáson jelen lévő képviselők

Reimer Böge, Joan Calabuig Rull, Brigitte Douay, Salvador Garriga Polledo, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Francesco Musotto, Gérard Onesta, Gianni Pittella, Petre Popeangă, Esko Seppänen

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Paul Rübig

(1)

Vélemény a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság részéről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részére a cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2005)0236-2005/0118(CNS), a vélemény előadója: Terence Wynn.

(2)

HL L 58., 2006.2.28., 1. o.

(3)

Kereskedelmi Világszervezet, 2005. április 28. , WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R – EURÓPAI KÖZÖSSÉG – CUKOREXPORT-TÁMOGATÁS – A fellebbviteli szerv jelentése: http://docsonline.wto.org/gen_search.asp?searchmode=simple

(4)

COM(2007)0122 a Tanács rendelete a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló 1290/2005/EK rendelet módosításáról, Chatzimakakis jelentés

(5)

A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.


ELJÁRÁS

Cím

A cukoripar átszervezése

Hivatkozások

COM(2007)0227 - C6-0176/2007 - 2007/0085(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

14.6.2007

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AGRI

21.6.2007

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

DEVE

21.6.2007

INTA

21.6.2007

BUDG

21.6.2007

CONT

21.6.2007

REGI

21.6.2007

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

DEVE

5.6.2007

INTA

4.6.2007

CONT

4.6.2007

REGI

26.6.2007

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Katerina Batzeli

20.6.2007

 

 

Korábbi előadó(k)

Jean-Claude Fruteau

 

 

Vizsgálat a bizottságban

7.5.2007

17.7.2007

3.9.2007

 

Az elfogadás dátuma

3.9.2007

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

29

0

3

A zárószavazáson jelen lévő képviselők

Katerina Batzeli, Bernadette Bourzai, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Elisabeth Jeggle, Atilla Béla Ladislau Kelemen, Heinz Kindermann, Stéphane Le Foll, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Petya Stavreva, Donato Tommaso Veraldi, Janusz Wojciechowski, Andrzej Tomasz Zapałowski

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Alejandro Cercas, Esther De Lange, Hynek Fajmon, Ilda Figueiredo, Béla Glattfelder, Roselyne Lefrançois, Catherine Anita Neris, Zdzisław Zbigniew Podkański

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

Giovanna Corda

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat