Procedūra : 2007/0085(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0309/2007

Pateikti tekstai :

A6-0309/2007

Debatai :

PV 25/09/2007 - 4
CRE 25/09/2007 - 4

Balsavimas :

PV 25/09/2007 - 6.18
CRE 25/09/2007 - 6.18
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2007)0404

PRANEŠIMAS     *
PDF 237kWORD 270k
6.9.2007
PE 390.610v02-00 A6-0309/2007

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 320/2006, nustatantį laikiną Bendrijos cukraus pramonės restruktūrizavimo schemą

(COM(2007)0227 – C6‑0176/2007 – 2007/0085(CNS))

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

Pranešėjas: Katerina Batzeli

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Biudžeto komiteto NUOMONĖ
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 320/2006, nustatantį laikiną Bendrijos cukraus pramonės restruktūrizavimo schemą

(COM(2007)0227 – C6‑0176/2007 – 2007/0085(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2007)0227),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 37 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6‑0176/2007),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pranešimą ir Biudžeto komiteto nuomonę (A6‑0309/2007),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  mano, kad preliminari finansų suma, nurodyta pasiūlyme dėl teisės akto, neturi viršyti naujos daugiametės finansinės programos 2 biudžeto kategorijoje nurodytų viršutinių ribų, ir nurodo, kad dėl metinės sumos bus sprendžiama, vykdant metinę biudžeto sudarymo procedūrą, remiantis 2006 m. gegužės 17 d. Tarpinstitucinio susitarimo 38 punkto nuostatomis.

3.  ragina Komisiją pagal EB sutarties  250 straipsnio  2 dalį atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

4.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

5.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

6.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas  Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1

9A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

 

(9a) Jeigu cukraus gamybos įmonė pateikia paraišką restruktūrizavimo pagalbai gauti, kuri pakeičia augintojo paraišką, tai sprendimus dėl to, kurie augintojai turi nutraukti cukrinių runkelių auginimą, pasitarę bendrai turėtų priimti augintojai ir atitinkama įmonė. Todėl tarpšakiniuose prekybos susitarimuose turėtų būti įtvirtintos nuostatos, reglamentuojančios šiuos susitarimus.

Pagrindimas

Jeigu cukraus gamybos įmonė pateikia paraišką restruktūrizavimo pagalbai gauti, kuri pakeičia augintojo paraišką, sprendimą dėl to, kurie augintojai turi pasitraukti iš šio sektoriaus, atsižvelgdamos į konsultacijų ir susitarimų rezultatus, priima abi dalyvaujančios šalys.

Pakeitimas 2

1 STRAIPSNIO -1 PUNKTAS (naujas)
1 straipsnio 3 dalies antra pastraipa (Reglamentas (EB) Nr. 320/2006)

 

-1) 1 straipsnio 3 dalies antra pastraipa keičiama taip:

 

„Visos kompensacijos už atsisakytas kvotas turi būti skaičiuojamos taip, kad fondo lėšos būtų visiškai išnaudotos. Jeigu po išlaidų finansavimo pagal 2 dalį restruktūrizavimo fonde dar liko lėšų, šios lėšos skiriamos regionams, kuriuose dėl iš dalies arba visiškai atsisakytų kvotų buvo uždaryti cukraus fabrikai.“

Pagrindimas

Nepanaudotos lėšos kompensacijoms turi teikti naudos ypač tiems regionams, kuriuose iš dalies arba visiškai buvo uždaryti cukraus fabrikai.

Pakeitimas 3

1 STRAIPSNIO -1A PUNKTAS (naujas)
3 straipsnio 1 dalies b punktas (Reglamentas (EB) Nr. 320/2006)

 

-a) 1 dalies b punktas keičiamas taip:

 

„b) atsisako kvotos, kurią ji skyrė vienam ar keliems savo fabrikams, ir iš dalies išmontuoja atitinkamų fabrikų gamybos įrenginius ir nenaudoja atitinkamų fabrikų likusių gamybos įrenginių produktų, kuriems taikomas bendras cukraus rinkos organizavimas, gamybai; šie įrenginiai gali būti naudojami tik žaliavų, įskaitant cukrinius runkelius, perdirbimui ir bioetanolio gamybai energijos gavybos tikslais;“

Pakeitimas 4

1 STRAIPSNIO -1AA PUNKTAS (naujas)
3 straipsnio 3 dalies c punktas (Reglamentas (EB) Nr. 320/2006)

 

-aa) 3 dalies c punktas keičiamas taip:

 

„c) per 4 straipsnio 2 dalies f punkte nurodytą terminą atkurti tinkamas fabriko teritorijos aplinkos sąlygas ir parengti fabriko plėtros planą, kuriame pateikiama numatoma ūkinė veikla, restruktūrizavimo pasekmės aplinkai ir užimtumui ir kuriame atsižvelgiama į regiono situaciją. Valstybės narės gali reikalauti, kad 1 dalyje nurodytos įmonės prisiimtų įsipareigojimus, didesnius už Bendrijos teisėje nustatytus būtiniausius reikalavimus. Tačiau tokie įsipareigojimai neturi apriboti restruktūrizavimo fondo, kaip priemonės, veikimo.“

Pagrindimas

Atsižvelgiant į įsipareigojimus vykdyti pajamų ir užimtumo įvairinimą, būtina skubiai parengti fabriko plėtros planą.

Pakeitimas 5

1 STRAIPSNIO -1AB PUNKTAS (naujas)
3 straipsnio 4 dalies c punktas (Reglamentas (EB) Nr. 320/2006)

 

-ab) 4 dalies c punktas keičiamas taip:

 

„c) per 4 straipsnio 2 dalies f punkte nurodytą terminą atkurti tinkamas fabriko teritorijos aplinkos sąlygas ir parengti fabriko plėtros planą, kuriame pateikiama numatoma ūkinė veikla, restruktūrizavimo pasekmės aplinkai ir užimtumui ir kuriame atsižvelgiama į regiono situaciją, jeigu tai yra būtina nutraukus a punkte nurodytų produktų gamybą. Valstybės narės gali reikalauti, kad 1 dalyje nurodytos įmonės prisiimtų įsipareigojimus, didesnius už Bendrijos teisėje nustatytus būtiniausius reikalavimus. Tačiau tokie įsipareigojimai neturi apriboti restruktūrizavimo fondo, kaip priemonės, veikimo.“

Pagrindimas

Atsižvelgiant į įsipareigojimus vykdyti pajamų ir užimtumo įvairinimą, būtina skubiai parengti fabriko plėtros planą.

Pakeitimas 6

1 STRAIPSNIO -1AC PUNKTAS (naujas)
3 straipsnio 5 dalies a punktas (Reglamentas (EB) Nr. 320/2006)

 

-ac) 5 dalies a punktas keičiamas taip:

 

„a) 1 dalies a ir b punktuose nurodytais atvejais:

 

— 730,00 EUR 2006–2007 prekybos metams,

 

— 730,00 EUR 2007–2008 prekybos metams,

 

— 625,00 EUR 2008–2009 prekybos metams,

 

— 520,00 EUR 2009–2010 prekybos metams;“

Pagrindimas

Jeigu iš dalies sustabdomi gamybos įrenginiai ir pradedama gaminti bioetanolį, turi būti išmokama kompensacija, atitinkanti visišką įrenginių sustabdymą.

Pakeitimas 7

1 STRAIPSNIO -1AD PUNKTAS (naujas)
3 straipsnio 5 dalies c punktas (Reglamentas (EB) Nr. 320/2006)

 

-ad) 5 dalies c punktas keičiamas taip:

 

„c) 1 dalies c punkte nurodytu atveju:

 

— 255,50 EUR 2006–2007 prekybos metams,

 

— 255,50 EUR 2007–2008 prekybos metams,

 

— 625,00 EUR 2008–2009 prekybos metams,

 

— 182,00 EUR 2009–2010 prekybos metams.“

Pagrindimas

Siekiant, kad 2008–2009 metais kuo platesniu mastu būtų savanoriškai atsisakoma kvotų, 625,00 eurų kompensacija už atsisakytos kvotos toną skiriama, netgi jei iš dalies arba visiškai neišmontuojami gamybos įrenginiai.

Pakeitimas 8

1 STRAIPSNIO 1A PUNKTAS
3 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa, įvadinė dalis (Reglamentas (EB) Nr. 320/2006)

„5 dalyje nustatytos atitinkamos restruktūrizavimo pagalbos bent 10 % dydžio suma skiriama:

„5 dalyje nustatytos atitinkamos restruktūrizavimo pagalbos bent 50 % dydžio suma skiriama:

Or. de

Pagrindimas

Cukraus kvotų schema buvo įvesta siekiant suteikti cukrinių runkelių augintojams pajamų ir užimtumo garantijas. Todėl kvotų turi būti atsisakoma tik augintojui ir cukraus gamintojui bendrai priėmus sprendimą. Be to, kompensacijų skyrimas augintojams pateisinamas kapitalo praradimu dėl cukrinių runkelių tiekimo teisių panaikinimo ir priverstinio jų auginimo nutraukimo, verčiančio atsisakyti atitinkamų specializuotų žemės ūkio produkcijos gamybos įrenginių ir keisti ūkių, kuriuose auginami cukriniai runkeliai, paskirtį. Be to, su restruktūrizavimu ir pagalbos paskirstymu susijusių sprendimų priėmimo būdus būtina nustatyti remiantis tarpšakiniais prekybos susitarimais.

Pakeitimas 9

1 STRAIPSNIO 1A PUNKTAS
3 straipsnio 6 dalies a punktas (Reglamentas (EB) Nr. 320/2006)

a) cukrinių runkelių ir cukranendrių augintojams, patiekusiems šiuos produktus per laikotarpį, einantį prieš 2 dalyje nurodytus prekybos metus, cukraus gamybai pagal atitinkamas kvotas, kurių buvo atsisakyta;

a) cukrinių runkelių, cukranendrių ir cikorijų augintojams, patiekusiems šiuos produktus per vegetacijos laikotarpius, einančius prieš 2 dalyje nurodytus prekybos metus, cukraus arba inulino sirupo gamybai pagal atitinkamas kvotas, kurių buvo atsisakyta. Valstybei narei pritarus tarpšakiniuose prekybos susitarimuose gali būti nustatyta, kokia restruktūrizavimo pagalbos dalis tenka cukrinių runkelių augintojams;

Pagrindimas

Komisija siūlo 4 konstatuojamojoje dalyje minėtą mokėjimo atgaline data principą nustatyti 3 straipsnio 8 dalyje. Tačiau 8 dalis savo ruožtu susijusi su 1-6 dalimis, taigi 3 straipsnio a punkte turi būti paminėti cikorijų augintojai, kad jie taip pat galėtų pasinaudoti šiuo principu. Atlikus šį pakeitimą, turi išlikti galiojantis 3 straipsnio a punkto variantas.

Turi būti aiškiai nustatyta, kad laikotarpis, į kurį atsižvelgiama teikiant gamintojams pagalbą pagal restruktūrizavimo schemą, gali apimti daugiau negu vienus prekybos metus ir kad derantis dėl pagalbos skyrimo turi būti vadovaujamasi objektyviai ir tam tikrų gamintojų nediskriminuojančiais kriterijais.

Restruktūrizavimo pagalbos dalis žemės ūkiui turi būti naudojama optimizuojant struktūrą ir lanksčiai.

Pakeitimas 10

1 STRAIPSNIO 1A PUNKTAS
3 straipsnio 6 dalies pirma a pastraipa (Reglamentas (EB) Nr. 320/2006)

 

Komisija pagal 12 straipsnyje nustatytą tvarką patvirtina įgyvendinimo nuostatas, užtikrinančias, kad restruktūrizavimo fondo dalis, kurią gauna veiklą nutraukę augintojai, naudojama ekonomiškai pagrįstoms gamybos alternatyvoms kurti.

Pakeitimas 11

1 STRAIPSNIO 1AA PUNKTAS (naujas)
3 straipsnio 6 dalies penkta a pastraipa (nauja) (Reglamentas (EB) Nr. 320/2006)

 

aa) 6 dalis papildoma šia penkta a pastraipa:

„Kai gamybos įrenginiai pritaikomi bioetanolio gamybai, laikoma, kad jie visiškai išmontuoti.“

Pagrindimas

Taip bus išsaugota žemės ūkio veikla, naujai nukreipta į perspektyvų sektorių.

Pakeitimas 12

1 STRAIPSNIO 1B PUNKTAS
3 straipsnio 7 dalis (Reglamentas (EB) Nr. 320/2006)

„7. 2008–2009 prekybos metais 6 dalies a punkte nurodytiems augintojams bus išmokėta papildoma 237,5 eurų išmoka už atsisakytos kvotos toną.

„7. 6 dalies a punkte nurodytiems augintojams bus išmokėta papildoma 260 eurų išmoka už atsisakytos cukraus kvotos toną.

Pagrindimas

Restruktūrizavimo schema neveikė taip, kaip iš pradžių buvo numačiusi Komisija, taigi restruktūrizavimo fonde susikaupė daug lėšų, kurias galima panaudoti kuriant gamintojams papildomų paskatų. Be to, reikia aiškiai nustatyti, kad papildomos pagalbos lėšos gali būti išmokamos atgaline data, kaip tai numatyta siūlomoje naujoje Reglamento (EB) Nr. 320/2006 3 straipsnio 8 dalyje.

Pakeitimas 13

1 STRAIPSNIO 1B PUNKTAS
3 straipsnio 8 dalis (Reglamentas (EB) Nr. 320/2006)

8. Ši dalis taikoma

8. Ši dalis taikoma

a) įmonėms, atsisakiusioms kvotų pagal restruktūrizavimo schemą 2006–2007 arba 2007–2008 metais, ir

a) įmonėms, atsisakiusioms dalies arba visų joms skirtų kvotų pagal restruktūrizavimo schemą 2006–2007 arba 2007–2008 metais, ir

b) su a punkte minimu kvotos atšaukimu susijusiems augintojams ir įrangą tiekiantiems rangovams.

b) su a punkte minimu kvotos atšaukimu susijusiems augintojams ir įrangą tiekiantiems rangovams.

Jeigu pagalbos suma, 2006–2007 ir 2007–2008 prekybos metais išmokėta pagal 1–6 dalis prieš šią esančioje pastraipoje nurodytiems asmenims būtų mažesnė, nei pagalba, kurią jie būtų gavę pagal 2008–2009 prekybos metais taikomas sąlygas, skirtumas jiems bus išmokėtas atgaline data.

Jeigu pagalbos suma, 2006–2007 ir 2007–2008 prekybos metais išmokėta pagal 1–6 dalis a punkte nurodytiems asmenims būtų mažesnė, nei pagalba, kurią jie būtų gavę pagal 2008–2009 prekybos metais taikomas sąlygas, skirtumas jiems bus išmokėtas atgaline data.

Jeigu pagalbos suma, 2006–2007 ir 2007–2008 prekybos metais 7 dalyje nurodytiems augintojams būtų mažesnė, nei pagalba, kurią jie būtų gavę pagal 2008–2009 prekybos metais taikomas sąlygas, skirtumas jiems bus išmokėtas atgaline data.“

Jeigu pagalbos suma, 2006–2007 ir 2007–2008 prekybos metais skirta pagal 7 dalį augintojams, nurodytiems b punkte, būtų mažesnė, nei pagalba, kurią jie būtų gavę pagal 2008–2009 prekybos metais taikomas sąlygas, skirtumas jiems bus išmokėtas atgaline data.“

Pakeitimas 14

1 STRAIPSNIO 1B PUNKTAS
3 straipsnio 8a dalis (nauja) (Reglamentas (EB) Nr. 320/2006)

 

8a. Jei neįmanoma finansuoti papildomos pagalbos, skiriamos pagal 7 dalį už tam tikrus prekybos metus, poreikio iš turimų restruktūrizavimo fondo lėšų, likusios išlaidos padengiamos tinkamai padidinus atitinkamus laikinus restruktūrizavimo mokesčius, numatytus 11 straipsnio 2 dalyje.

Pagrindimas

Siekiant numatyti paskutinį didesnės papildomos 260 eurų už toną pagalbos gamintojams finansavimo šaltinį, turi būti sudaryta galimybė padidinti laikiną restruktūrizavimo mokestį, numatytą Reglamento (EB) Nr. 320/2006 11 straipsnio 2 dalyje.

Pakeitimas 15

1 STRAIPSNIO 2 PUNKTAS
4 straipsnio 1 dalis (Reglamentas (EB) Nr. 320/2006)

„Komisija gali pratęsti pirmoje pastraipoje minimą paraiškų teikimo dėl 2008–2009 prekybos metų terminą iki 20 darbo dienų, jeigu iki 2007 m. gruodžio 31 d. atsiras patikimi požymiai, kad tikslas atšaukti 3,8 mln. tonų kvotų pagal laikiną Bendrijos cukraus pramonės restruktūrizavimo schemą bus beveik pasiektas 2008–2009 prekybos metais. Komisija praneša apie tokį termino pratęsimą paskelbusi pranešimą Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje iki 2008 m. sausio 1 d.“

„Komisija gali pratęsti pirmoje pastraipoje minimą paraiškų teikimo dėl 2008–2009 prekybos metų terminą, jeigu iki 2008 m. sausio 31 d. atsiras patikimi požymiai, kad tikslas atšaukti 3,8 mln. tonų kvotų pagal laikiną Bendrijos cukraus pramonės restruktūrizavimo schemą nebus pasiektas 2008–2009 prekybos metais. Komisijai nustačius kiekvienai valstybei narei taikomą prevencinio atšaukimo procentinį dydį 2008–2009 prekybos metais, ne vėliau kaip iki 2008 m. balandžio 30 d. įmonės gali pateikti paraišką dėl papildomo kvotų atsisakymo ir atitinkamai suderinti darbuotojams skirtą socialinį planą.“

Pagrindimas

Galimybė pateikti paraišką dėl papildomų kvotų atsisakymo, kai paskelbiamas prevencinio atšaukimo procentinis dydis 2008–2009 metais, turėtų paskatinti įmones atsisakyti didesnių kvotų. Nustačius terminą iki balandžio 30 d. suteikiama pakankamai laiko konsultacijoms su darbuotojais, o tai, kad papildomai atsisakant kvotų remiamasi prevenciniu atšaukimu, palengvina derybas su augintojais, nes reikia atsisakyti kvotų, kurių nebūtų galima pagaminti 2008–2009 m.

Pakeitimas 16

1 STRAIPSNIO 2 PUNKTO ANTRA A PASTRAIPA (nauja)
4 straipsnio 2 dalies ba punktas (naujas) (Reglamentas (EB) Nr. 320/2006)

 

4 straipsnio 2 dalis papildoma šiuo ba punktu:

 

„ba) patvirtinimas, kad, atsisakius tiekti cukrų ir (arba) sumažinus teises tiekti cukrinius runkelius, augintojai, kuriems taikomas restruktūrizavimo planas, yra supažindinti su šiuo planu;“

Pagrindimas

Restruktūrizavimo planas turi būti rengiamas konsultuojantis su cukrinių runkelių ir cukranendrių augintojais, kurie prieš prasidedant sėjai turi būti supažindinti su tolesne padėtimi.

Pakeitimas 17

1 STRAIPSNIO 3 PUNKTAS
4a straipsnio 1 dalis (Reglamentas (EB) Nr. 320/2006)

1. 2008–2009 prekybos metais visi į kvotinį cukrų perdirbti skirtų cukrinių runkelių ir cukranendrių augintojai gali pateikti atitinkamai valstybei narei tiesiogiai paraiškas pagalbai pagal 3 straipsnio 6 dalį kartu pateikdami įsipareigojimą nutraukti kvotų runkelių ar cukranendrių tiekimą įmonei, su kuria jie praėjusiais prekybos metais buvo sudarę tiekimo sutartis.

1. 2008–2009 prekybos metais visi į kvotinį cukrų perdirbti skirtų cukrinių runkelių ir cukranendrių augintojai gali pateikti atitinkamai valstybei narei tiesiogiai paraiškas pagalbai pagal 3 straipsnio 6 dalį kartu pateikdami įsipareigojimą nutraukti kvotų runkelių ar cukranendrių tiekimą įmonei, su kuria jie buvo sudarę tiekimo sutartis.

Pakeitimas 18

1 STRAIPSNIO 3 PUNKTAS
4a straipsnio 3 dalis (Reglamentas (EB) Nr. 320/2006)

3. Atitinkama valstybė narė sudaro pirmoje dalyje minimų paraiškų sąrašą chronologine tvarka pagal jų pateikimo eilę ir perduoda šį sąrašą atitinkamiems pareiškėjams ir įmonėms per 10 darbo dienų nuo 2 dalyje nurodyto paraiškų teikimo termino pabaigos.

3. Atitinkama valstybė narė sudaro pirmoje dalyje minimų paraiškų sąrašą chronologine tvarka pagal jų pateikimo eilę ir, remdamasi pateiktomis paraiškomis, perduoda atitinkamiems pareiškėjams ir įmonėms per 10 darbo dienų nuo 2 dalyje nurodyto paraiškų teikimo termino pabaigos informaciją apie bendrą kiekį.

Pagrindimas

Jeigu įmonėms bus perduodama informacija apie tai, kurie augintojai yra suinteresuoti atsisakyti jiems priklausančių kvotų, ši informacija gali būti panaudota prieš atitinkamus augintojus.

Pakeitimas 19

1 STRAIPSNIO 3 PUNKTAS
4a straipsnio 3a dalis (nauja) (Reglamentas (EB) Nr. 320/2006)

 

3a. Atitinkama valstybė narė savo nuožiūra nusprendžia, ar ji, nukrypdama nuo 3 dalies nuostatų, visų pirma tikrins ūkininkų, turinčių teisę tiekti ne daugiau kaip 250 tonų cukrinių runkelių, paraiškas.

Or. hu

Pagrindimas

Valstybės narės gali pačios spręsti, ar leisti visų pirma mažesniems ir mažiau konkurencingiems cukrinių runkelių augintojams patraukliomis sąlygomis atsisakyti teisės tiekti produkciją.

Pakeitimas 20

1 STRAIPSNIO 3 PUNKTAS
4a straipsnio 4 dalies 2 pastraipa (Reglamentas (EB) Nr. 320/2006)

Pasiekus 10 % ribą, atitinkama valstybė narė visiškai ar iš dalies atmeta likusias paraiškas.

Gavusi gamintojo paraišką, pagal kurią teikiama pagalba galėtų viršyti 10 % ribą, atitinkama valstybė narė atmeta šią paraišką arba priima šią paraišką dėl tokio kiekio, į kurį atsižvelgiant teikiama pagalba neviršija 10 % ribos.

Pagrindimas

Pasiūlytais pakeitimais siekiama, kad tekstas taptų aiškesnis.

Pakeitimas 21

1 STRAIPSNIO 3 PUNKTAS
4a straipsnio 5 dalies a ir b punktai (Reglamentas (EB) Nr. 320/2006)

a) augintojams – 10 % atitinkamo 3 straipsnio 5 dalies c punkte nustatyto pagalbos dydžio, ir 2008–2009 prekybos metais išmokant 3 straipsnio 7 dalyje minimą papildomą išmoką;

a) augintojams ir įmonėms – 10 %. atitinkamo 3 straipsnio 5 dalies c punkte nustatyto pagalbos dydžio, ir augintojams išmokant 3 straipsnio 7 dalyje minimą papildomą išmoką;

b) įmonėms – atitinkamo 3 straipsnio 5 dalies c punkte nustatyto pagalbos dydžio pagalba, sumažinta 10 % arba 60 % jeigu atitinkama įmonė nesilaiko šio straipsnio 4 dalies antrojoje pastraipoje nurodyto reikalavimo.

b) įmonėms – atitinkamo 3 straipsnio 5 dalies c punkte nustatyto pagalbos dydžio pagalba, sumažinta 10 % arba 60 %. jeigu atitinkama įmonė nesilaiko šio straipsnio 4 dalies trečiojoje pastraipoje nurodyto reikalavimo.

Pakeitimas 22

1 STRAIPSNIO 3 PUNKTAS
4a straipsnio 6 dalis (Reglamentas (EB) Nr. 320/2006)

6. 1–5 dalys netaikomos tais atvejais, kai įmonė pateikia paraišką pagal 4 straipsnį kurią ji atšaukia kvotą, atitinkančią bent jau kvotą, kuri būtų buvusi sumažinta dėl valstybių narių priimtų augintojų paraiškų pagalbai.“

6. 1–5 dalys netaikomos tais atvejais, kai įmonė pateikia paraišką pagal 4 straipsnį, kuria ji atšaukia kvotą, atitinkančią bent jau kvotą, kuri būtų buvusi sumažinta dėl valstybių narių priimtų augintojų paraiškų pagalbai, išskyrus tuos atvejus, kai pagal tarpšakinį prekybos susitarimą numatyta kitaip. Šiuo atveju tarpšakiniuose prekybos susitarimuose turi būti įtvirtintos nuostatos, reglamentuojančios abipusius įmonės ir augintojų susitarimus, kuriuose nustatoma, kurie augintojai privalo nutraukti cukrinių runkelių ir cukranendrių auginimą.

Pagrindimas

Jeigu cukraus gamybos įmonė pateikia paraišką restruktūrizavimo pagalbai gauti, kuri pakeičia augintojo paraišką, sprendimą dėl to, kurie augintojai turi pasitraukti iš šio sektoriaus, remdamosi konsultacijų ir susitarimų rezultatais priima abi dalyvaujančios šalys.

Pakeitimas 23

1 STRAIPSNIO 4 PUNKTAS
5 straipsnio 1 dalies pirma a pastraipa (Reglamentas (EB) Nr. 320/2006)

Jeigu Komisija pratęsia 4 straipsnio 1 dalyje nurodyta terminą kaip nurodyta to straipsnio trečioje pastraipoje, pirmoje pastraipoje minimas terminas automatiškai pratęsiamas tokiam pačiam laikotarpiui.

Jeigu Komisija iki 20 darbo dienų pratęsia 4 straipsnio 1 dalies trečioje pastraipoje nurodytą paraiškos 2008–2009 prekybos metams pateikimo terminą, terminas, skirtas valstybėms narėms priimti sprendimą dėl restruktūrizavimo pagalbos pagal 5 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą teikimo, automatiškai pratęsiamas tokiam pačiam laikotarpiui.

Or. de

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme pateikta formuluotė yra nesuprantama ir klaidinanti, nes nėra aišku, kokio termino pratęsimas nurodomas ir koks terminas automatiškai pratęsiamas. Pasiūlytas naujasis variantas palengvina skaitymą.

Pakeitimas 24

1 STRAIPSNIO 4A PUNKTAS (naujas)
6 straipsnio 2 dalis (Reglamentas (EB) Nr. 320/2006)

 

4a) 6 straipsnio 2 dalis keičiama taip:

 

„2. Visa pagalbos suma, kuri gali būti skirta valstybei narei, nustatoma taip:

 

– 109,50 EUR už 2006–2007 prekybos metais atsisakytos cukraus kvotos toną;

 

– 109,50 EUR už 2007–2008 prekybos metais atsisakytos cukraus kvotos toną;

 

– 109,50 EUR už 2008–2009 prekybos metais atsisakytos cukraus kvotos toną;

 

– 109,50 EUR už 2009–2010 prekybos metais atsisakytos cukraus kvotos toną;“

Pagrindimas

Įvairinimui skirta pagalba turi būti didesnė. Didinti šią pagalbą būtina siekiant labiau skatinti restruktūrizavimą. Be to, norint skatinti atsisakyti gamybos, reikia numatyti daugiau regionų atkūrimo priemonių alternatyvų gamintojams, kuriems taikoma restruktūrizavimo schema.

Pakeitimas 25

1 STRAIPSNIO 5 PUNKTAS
11 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa (Reglamentas (EB) Nr. 320/2006)

2008–2009 prekybos metais įmonėms, kurios buvo pateikusios paraiškas dėl atšaukiamos procentinės dalies 2007 m. kovo 16 d. nustatytos pagal Reglamento (EB) Nr. 290/2007* 1 straipsnio 1 dalį arba 1 straipsnio 2 dalį, ir atšaukia procentinę savo kvotų dalį, nebus išmokama dalis laikinosios restruktūrizavimo pagalbos sumos 2007–2008 prekybos metais.

2008–2009 prekybos metais įmonės, kurioms buvo taikomas pagal Reglamento (EB) Nr. 290/2007* 1 straipsnio 1 dalį arba 1 straipsnio 2 dalį 2007 m. kovo 16 d. nustatytas procentinis atšaukimo dydis ir kurios atsisako dalies savo kvotų, atitinkančių bent jau šį procentinį atšaukimo dydį, iš dalies atleidžiamos nuo laikino restruktūrizavimo mokesčio, mokėtino už 2007–2008 prekybos metus. Atitinkamai 2008–2009 prekybos metais įmonės, kurioms bus taikomas Komisijos 2008 m. kovo mėn. nustatytinas procentinis atšaukimo dydis ir kurios patikslinusios paraišką dėl atsisakomų kvotų atsisako papildomų kvotų, iš dalies atleidžiamos nuo laikino restruktūrizavimo mokesčio, mokėtino už 2008–2009 prekybos metus.

Pagrindimas

Šis straipsnis papildytas atsižvelgiant į 4 straipsnio 1 dalies pakeitimus. Taigi paaiškinami cukraus gamintojų įsipareigojimai, kai jie iš dalies pakeičia paraiškas dėl atsisakomų kvotų 2008–2009 prekybos metais, ir patikslinama, kad atsisakius papildomų 2008–2009 metų kvotų, netaikomas laikinas restruktūrizavimo mokestis.


AIŠKINAMOJI DALIS

1. Padėtis rinkoje po bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo reformos 2006 metais

ES žemės ūkio ministrai 2006 m. vasario mėn. susitarė dėl visapusiškos bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo reformos, kuri buvo numatyta ir pagal Reglamentus (EB) Nr. 318/2006, 319/2006 ir 320/2006. Be kitų tikslų, šios reformos tikslas buvo atkurti bendrijos cukraus gamybos tvarumą, sukuriant iki 2010 m. savanorišką restruktūrizavimo schemą ir atšaukimo iš rinkos priemonę, siekiant, kad būtų galima kasmet derinti gamybos mastą.

Bendrijoje šiuo metu pagaminama 16,6 mln. tonų, taigi, palyginti su 2005–2006 m., gamyba sumažėjo beveik ketvirčiu tuo metu, kai pasauliniu mastu šiuo metu pagaminama per daug, o pasaulinės rinkos kainos nuo 2005 m. krito daugiausia.

Atsižvelgiant į tai, kad importo apimtis nusistovėjo (2,8 mln. tonų), o eksportui (1,3 mln. tonų, palyginti su 4,6 mln. tonų praėjusiais prekybos metais) taikomi apribojimai, siekiant užtikrinti rinkos pusiausvyrą nepakanka, kad Bendrija mažintų savo produkciją.

Nepaisydama restruktūrizavimo pastangų ir kasmetinių atšaukimo iš rinkos priemonių, kurių buvo imtasi 2006–2007 ir 2007–2008 prekybos metais, Komisija numato, kad 2007–2008 prekybos metais galima tikėtis apie 4 mln. tonų pasiūlos pertekliaus(1).

Restruktūrizavimo schema

Įgyvendinus savanoriško gamybos atsisakymo programą, per pirmuosius dvejus prekybos metus produkcijos apimtis sumažėjo 2,2 mln. tonų, o tai daug mažiau negu buvo numatyta nustatant tikslą, kad per pirmųjų ketverių prekybos metų pereinamąjį restruktūrizavimo schemos taikymo laikotarpį produkcijos apimtis sumažėtų 6 mln. tonų.

Tai, kad restruktūrizavimo schema buvo taikoma ribotai, lėmė trys priežastys.

1. Per pirmuosius dvejus schemos taikymo metus ekonominė aplinka buvo itin palanki įmonėms, nes reformos poveikis, ypač kainų kritimo atžvilgiu, dar nebuvo jaučiamas. Įmonių pelnas niekada nebuvo toks didelis kaip per pirmuosius metus.

2. Be to, neigiamą įspūdį sudarė tai, kad kitos Bendrijos teisės nuostatos, susijusios su cukraus sektoriumi, buvo blogai ir neveiksmingai taikomos. Pavyzdžiui, pastebėta šių trūkumų:

a) valstybės narės, ypač tos, kuriose užsienio investuotojai turi tam tikrų kvotų, turėjo galimybę perskirstyti nacionalines kvotas;

b) valstybės narės gali savo nuožiūra nustatyti, kokias kompensacijas įmonės turėtų sumokėti augintojams ir įrangą teikiantiems rangovams ir apskritai nustatyti nedideles kompensacijas, ypač cukrinių runkelių augintojams;

c) Reglamente (EB) Nr. 320/2006 yra tam tikrų trūkumų, ypač atsižvelgiant į būtinas darbuotojams skirtas priemones, kurios būtų taikomos tuo atveju, kai dėl restruktūrizavimo prarandama darbo vietų;

d) regionų, kuriuose turi būti nutraukta gamyba, įvairinimui skirta pagalba yra nedidelė.

3. Atsižvelgdamos į numatytą tolygų kvotų mažinimą 2010 m. įmonės, kurios ketina tęsti savo veiklą ir po nurodytų metų, nesutiko atsisakyti kvotų tam, kad jos galėtų tęsti gamybą ir po 2010 m.

Taigi prasminga imtis priemonių, kad restruktūrizavimo schema taptų patrauklesnė ir būtų išvengta tolygaus nacionalinių ir regioninių kvotų mažinimo iki restruktūrizavimo pabaigos (2009–2010 m.), kaip tai numatyta Reglamento (EB) Nr. 318/2006 10 straipsnio 2 dalyje, nenumačius kompensacijų iš restruktūrizavimo fondo lėšų.

Atšaukimo iš rinkos tvarka

Vykdant bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo reformą numatyta nustatyti visoms valstybėms narėms bendrą procentinį dydį, kuriuo reikia sumažinti cukraus ir izogliukozės kvotas (Reglamento (EB) Nr. 318/2006 19 straipsnio 1 dalis), siekiant išvengti rinkos pusiausvyros sutrikimo.

Dėl numatomų rinkos pusiausvyros sutrikimų 2006–2007 ir 2007–2008 prekybos metais Komisijai teko paskelbti neeilinį prevencinį atšaukimą iš rinkos 2006 m. kovo mėn. (1,1 mln. tonų) ir 2007 m. kovo mėn. (2 mln. tonų).

Pagrindinė priežastis, dėl kurios Komisijai teko imtis neeilinių priemonių, užuot taikant Reglamento (EB) Nr. 318/2006 19 straipsnio 1 dalyje numatytą tvarką, buvo tai, kad pagal šią tvarką taikoma atšaukimo kvota vienodai galiojo visai produkcijai, pagamintai remiantis nustatytomis kvotomis, ir nebuvo atsižvelgiama į kai kurių įmonių pastangas iš naujo suderinti savo gamybą. Taigi 19 straipsnio nuostatos nepadėjo išvengti pertekliaus. Dėl jų atsirado papildomų išlaidų (sandėliavimo išlaidų), kurių būtų išvengta, jei prieš tai būtų išvengta perteklinės gamybos.

Dėl minėtųjų atšaukimo iš rinkos tvarkos trūkumų ir neveiksmingo restruktūrizavimo būtina pagerinti nuostatas ir suderinti jas su bendro rinkos organizavimo poreikiais ir tikslais.

2. Komisijos pasiūlymai

Siekdama padidinti priemonių, sukurtų vykdant 2006 m. reformą, veiksmingumą ir išlaikyti rinkos pusiausvyrą tokio lygio, kuris būtų nustačius referencinę kainą, Komisija siūlo pagerinti Bendrijos restruktūrizavimo schemą ir suderinti atšaukimo iš rinkos tvarką.

Papildomos lėšos, kurių reikia siūlomoms priemonėms įgyvendinti, atitinka finansinio neutralumo principą ir turėtų būti skiriamos iš restruktūrizavimo fondo lėšų.

a) Pasiūlymai, susiję su restruktūrizavimo schema (Reglamentas (EB) Nr. 320/2006):

– siūloma nustatyti, kad augintojams ir įrangos tiekimo rangovams būtų skiriama fiksuoto procentinio dydžio – 10 %. parama restruktūrizavimui, taip panaikinant abejones, kurių kyla dėl galimybės valstybėms narėms pačioms nuspręsti, kokio dydžio turėtų būti parama,

– siūloma skirti augintojams papildomų išmokų,

– siūloma nuo 2008–2009 prekybos metų augintojams suteikti galimybę pradėti restruktūrizavimą, pateikus tiesiogines paraiškas dėl pagalbos restruktūrizavimui, jeigu jie atsisako teikti tiekimo paslaugas įmonei, su kuria praėjusiais prekybos metais buvo sudarę tiekimo sutartį. Be to, valstybės narės turėtų atitinkamai sumažinti tam tikrai įmonei skirtą kvotą. Tačiau pagal siūlomą priemonę įmonei skirtą kvotą būtų galima sumažinti ne daugiau kaip 10 %, o valstybė narė turėtų patenkinti augintojų paraiškas pateikimo eilės tvarka.

Reglamento (EB) Nr. 320/2006 pakeitimai turėtų būti pradėti taikyti nuo 2008–2009 prekybos metų.

b) Pasiūlymai, susiję su atšaukimu (Reglamentas (EB) Nr. 318/2006):

– siūloma į Tarybos reglamentą įtraukti Komisijos reglamente (EB) Nr. 290/2007 nustatytus kriterijus, kurie būtų taikomi, jei būtų numatyta atšaukti iš rinkos 2007 m. rudenį,

– siūloma panaikinti nuostatą, pagal kurią atšaukimo atveju sumažinamas įprastas rafinavimo įmonių tiekimo poreikis.

Šie pakeitimai būtų taikomi nuo 2007–2008 prekybos metų.

3. Pranešėjos pozicija

Pranešėja pritaria Komisijos išvadai ir mano, kad būtina iš dalies pakeisti Reglamentus (EB) Nr. 318/2006 ir 320/2006. Ji taip pat pabrėžia, kad šie pakeitimai jokiu būdu neturėtų lemti naujos bendro rinkos organizavimo reformos. Svarbiausia sustiprinti restruktūrizavimo ir atšaukimo iš rinkos tvarką, kad būtų įgyvendinti bendro rinkos organizavimo tikslai, ir parengti Europos cukraus sektorių tam, kad būtų galima įveikti sunkumus, susijusius su būsimu rinkos atvėrimu.

Bet koks klaidingas bendro rinkos organizavimo reformos įgyvendinimas arba delsimas įgyvendinti šią reformą kelia grėsmę, kad pasibaigus pereinamajam laikotarpiui (2010 m.), kurio metu numatyta tolygiai mažinti nacionalines kvotas, rinkoje atsiras didelis perteklius. Toks mažinimas kenkia sektoriaus konkurencingumui, augintojams ir patiems įrangą teikiantiems rangovams, kuriems nenumatytos jokios kompensacijos.

Nors pranešėja daugeliu aspektų pritaria Komisijos pozicijai, tačiau ji mano, kad reikia padaryti tam tikrų pakeitimų ir pagerinti nuostatas, skirtas restruktūrizavimo ir atšaukimo iš rinkos schemoms sustiprinti, ir taip paremti visas suinteresuotas šalis, t. y. augintojus ir įrangą teikiančius rangovus, darbuotojus, kuriems taikomos schemos, taip pat įmones ir regionus.

Taigi pranešėja mano, kad pagrindiniai klausimai, dėl kurių turėtų vykti diskusijos ir dėl kurių pagerinimo Europos Parlamentas gali pateikti pasiūlymų, susiję su šių punktų nuostatomis.

Ø Restruktūrizavimo pagalbos dydis. Ar ją padidinus bus galima sukurti papildomų paskatų įmonėms ir panaudoti padidintą pagalbą kaip kompensaciją gamintojams, ypač atsižvelgiant į tai, kad restruktūrizavimo fonde yra daugiau negu pakankamai lėšų, nes per pirmuosius dvejus reformos metus fondo lėšos nebuvo panaudotos?

Ø Augintojų galimybė tiesiogiai pasinaudoti restruktūrizavimo fondo lėšomis. Kokį poveikį turi ši priemonė siekiant išlaikyti pusiausvyrą, t. y. sumažinti kvotas, nepakenkiant bendrai įmonių veiklai, ir kokių alternatyvų galima pasiūlyti pagal šią priemonę augintojams, kurie nėra konkurencingi?

Ø Papildoma parama augintojams. Ar Komisijos siūloma suma pakankamai patraukli ir tinkama kompensacija augintojams?

Ø Tolygus mažinimas iki 2010 m. Kokie metodai turi būti naudojami, kad nebūtų diskriminuojamos tam tikros valstybės narės ir įmonės ir nebūtų skirta sankcijų valstybėms narėms ar įmonėms, kurios įdėjo didelių pastangų taikydamos restruktūrizavimo schemą?

Ø Prevencinio atšaukimo iš rinkos tvarka. Ar pakanka, jei ši tvarka bus taikoma iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, ar ji turi būti taikoma ir ilgiau?

Pranešėja norėtų pabrėžti, kad darant bet kokius pakeitimus reikia atsižvelgti į teisinius ir finansinius skirtumus tarp: a) restruktūrizavimo fondo lėšų, kurios turi būti naudojamos tik restruktūrizavimo schemos priemonėms finansuoti, ir b) EŽŪFKP lėšų, skirtų rinkos priemonėms ir augintojams remti.

Galiausiai politiniu požiūriu prasminga (net jei ir nebuvo pateiktas atitinkamas pasiūlymas iš dalies pakeisti Reglamentus (EB) Nr. 318/2006 ir 320/2006) atkreipti dėmesį į tai, kad Komisija turi užtikrinti Europos cukraus pramonės tvarumą ir konkurencingumą po to, kai 2009–2010 m. bus liberalizuotas importas iš AKR ir mažiausiai išsivysčiusių šalių.

Pasiūlymai dėl sektoriaus restruktūrizavimo iki 2010 m. jokiu būdu neturėtų būti sumenkinti dėl to, kad Komisija neveda jokių aiškių ir skaidrių derybų su AKR ir mažiausiai išsivysčiusiomis šalimis dėl importo tvarkos.

(1)

Reglamentai (EB) Nr. 1541/2006 ir 290/2007.


Biudžeto komiteto NUOMONĖ (17.7.2007)

pateikta Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetui

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 320/2006, nustatantį laikiną Bendrijos cukraus pramonės restruktūrizavimo schemą

(COM(2007)0227 – C6‑0176/2007 – 2007/0085(CNS))

Nuomonės referentas: László Surján

TRUMPAS PAGRINDIMAS

1. Pasiūlymo pagrindas

Dviem Komisijos pasiūlymais dėl reglamentų siūloma atnaujinti šiuos du reglamentus: Reglamentą (EB) Nr. 318/2006 ir (EB) Nr. 320/2006(1), kurie sudarė didelės 2005 m. cukraus reformos dalį(2).

Anot Komisijos, praėjus 18 mėnesių paaiškėjo, kad nepakanka priemonių tam, kad iki 2010 m. būtų pasiekti reformos tikslai, ir kad reikės jas keisti. Gamintojams savo noru sumažinus gaminamą kiekį, jis iki šiol iš viso sumažėjo 2,2 mln. tonų, bet tai dar labai toli iki reformoje nustatyto 6 mln. tonų tikslo.

Vis dėlto kai kurios valstybės narės pasiekė reformos tikslus ir tam tikrais atvejais per pusę sumažino savo cukraus kvotas. Taigi nuomonės referentas įsitikinęs, kad derėtų reformos pakeitimus taikyti toms valstybėms narėms, kuriose nepavyko įgyvendinti 2005 m. cukraus sektoriaus reformos.

ES jaučiamas nuolatinis tokių cukrų gaminančių šalių kaip Brazilija, Australija ir Tailandas bei Pasaulinės prekybos organizacijos (PPO) spaudimas. Pastaroji kaltina Europos Sąjungą, kad ši, taikydama savo cukraus režimą, nesilaiko įsipareigojimų, prisiimtų pagal PPO susitarimą žemės ūkio klausimais(3).

Todėl pasiūlyme keisti Reglamentą (EB) Nr. 320/2006 Komisija siūlo:

– nustatyti, kad augintojams ir įrangos tiekimo rangovams skirta 10 % cukraus pramonei numatytos fondų lėšų sumos;

– 2008–2009 prekybos metais augintojams skirti papildomą 237,5 eurų išmoką už atsisakytos kvotos toną;

– atgaline data išmokėti 2006–2007 ir 2007–2008 prekybos metais skirtų lėšų ir lėšų, skirtų 2008–2009 prekybos metais, skirtumus. Tai siūloma siekiant, kad įmonės ir augintojai, dalyvavę restruktūrizavimo schemoje prieš įsigaliojant pakeitimams, nebūtų nuskriausti;

– suteikti Komisijai įgaliojimus pratęsti paraiškų padavimo terminus, siekiant pagreitinti restruktūrizavimo procesą, tais atvejais, kai ji turi patikimus rodiklius, kad restruktūrizavimo fondo tikslas beveik pasiektas 2008–2009 prekybos metais;

– suteikti augintojams galimybę tiesiogiai kreiptis dėl pagalbos restruktūrizavimui su ta sąlyga, kad jie nustos tiekti cukrinius runkelius arba cukranendres toms įmonėms, kurioms vienais prekybos metais anksčiau jie buvo įsipareigoję tiekimo sutartimis;

– įmonei skirtą kvotą leisti sumažinti ne daugiau kaip 10 %, kurie atitiks kvotos procentinę dalį, kurią valstybė narė gali skirti kiekvienais prekybos metais;

– toms cukraus įmonėms, kurias paveikė cukraus augintojų paramos prašymai, sudaryti galimybę pateikti prašymus dėl restruktūrizavimo paramos.

Komisija, teikdama šį pasiūlymą Tarybai, tikisi, kad gamintojai atsisakys dar 3,8 mln. tonų, numatytų 2008–2009 m. ir 2009–2010 m.

2. Pakeitimai

Kalbant apie finansinį skaidrumą, ES kompensacijų gavėjai turėtų būti aiškiai matomi ES mokesčių mokėtojams. Siūlomas informacijos apie Bendrijų fondų paramos gavėjus publikavimas(4), įtrauktas į Finansinį reglamentą Tarybos reglamentu Nr. 1995/2006 (EB, Euratomas), kuriame nustatyta, kad būtinoji informacija turi būti nurodyta atitinkamose, kiekvienam sektoriui skirtose taisyklėse. Nuo 2008 m. sausio 1 d. tai bus taikoma ir cukraus gamintojams.

3. Išvada

Biudžeto komitetas įvertins faktą, kad nacionalinės kvotos paliktos galioti. Todėl tikroji bendroji ES rinka nebus pasiekta ir vartotojų ir biudžeto mokamos kainos tikriausiai dirbtinai didės. Taip pat reikia užtikrinti, kad kompensacijos ir koregavimo išmokos būtų mokamos tiems, kam jų tikrai reikia, t. y., smulkesniems išmokų gavėjams, gaunantiems mažesnes pajamas, o ne tiems kurie, pasinaudoję sistema, jau gavo dideles pelno maržas. Pagal šiuo metu galiojančią taisyklę „kas pirmesnis, tas geresnis“ diskriminuojami smulkūs cukraus žaliavos augintojai, todėl ji turėtų būti taisoma.

PAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Teisėkūros rezoliucijos projektas

Pakeitimas 1

1a dalis (nauja)

1a. Mano, kad preliminari finansų suma, nurodyta teisėkūros pasiūlyme, neturi viršyti naujos daugiametės finansinės programos 2 biudžeto kategorijoje nurodytų viršutinių ribų, ir nurodo, kad dėl metinės sumos bus sprendžiama, vykdant metinę biudžeto sudarymo procedūrą, remiantis 2006 m. gegužės 17 d. Tarpinstitucinio susitarimo 38 punkto nuostatomis.

Pasiūlymas dėl reglamento

Komisijos siūlomas tekstas(5)  Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 2

9A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

 

(9a) Persvarstant Tarybos reglamentą Nr. 1605/2002 (EB) dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento1, siekiant įgyvendinti Europos skaidrumo iniciatyvą į tą reglamentą buvo įtraukta 30 straipsnio 3 dalis ir 53b straipsnio 2 dalies d punktas dėl metinio lėšų iš biudžeto gavėjų ex-post skelbimo. Atskiriems sektoriams taikoma reglamentai, pvz., Reglamentas Nr. 1290/2005 (EB), turėtų sudaryti šio skelbimo galimybes. Cukraus pramonės restruktūrizavimo laikinoji schema, kuri nustatyta Reglamente Nr. 320/2006 (EB), sudaro Europos Bendrijų biudžeto dalį ir pagal ją finansuojamos bendrai valstybių narių ir Bendrijos valdomos išlaidos. Todėl reikėtų nustatyti pagal šią schemą skiriamų lėšų gavėjų skelbimo taisykles. To siekdamos valstybės narės privalo kiekvienais metais užtikrinti ex post lėšų gavėjų ir jų gautų sumų skelbimą.

 

_____________________________

¹ OL L 248, 2002 9 16, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 1995/2006 (EB) (OL L 390, 2006 12 30, p. 1).

Pagrindimas

Skaidrumo principas nustatytas Finansinio reglamento 30 straipsnio 3 dalyje ir tiksliau apibrėžtas 53b straipsnio 2 dalyje dėl pasidalijamojo valdymo. Komisija jau priėmė specialias išsamias taisykles sektoriniams fondams, t.y. Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos Žuvininkystės fondui. Šis reikalavimas dėl lėšų gavėjų skelbimo taip pat bus pateiktas iš dalies pakeistame Tarybos reglamente Nr. 1290/2006, dabar siūlomame COM(2007)0122.

Pakeitimas 3

9B KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

 

(9b) Padarius šią informaciją prieinamą visuomenei, padidės Bendrijos bendrosios žemės ūkio politikos lėšų naudojimo skaidrumas ir pagerės patikimas finansinis šių lėšų valdymas, ypač sustiprinant naudojamų pinigų viešąją kontrolę. Atsižvelgiant į siekiamų tikslų svarbą ir laikantis proporcingumo principo bei asmens duomenų apsaugos reikalavimų, atitinkamos informacijos apie lėšų gavėjus paskelbimas visuomenei yra pagrįstas.

Pagrindimas

Skaidrumo principas nustatytas Finansinio reglamento 30 straipsnio 3 dalyje ir tiksliau apibrėžtas 53b straipsnio 2 dalyje dėl pasidalijamojo valdymo. Komisija jau priėmė specialias išsamias taisykles sektoriniams fondams, t.y. Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos Žuvininkystės fondui. Šis reikalavimas dėl lėšų gavėjų skelbimo taip pat bus pateiktas iš dalies pakeistame Tarybos reglamente Nr. 1290/2006, dabar siūlomame COM(2007)0122.

Pakeitimas 4

1 STRAIPSNIO 4A PUNKTAS(naujas)

10a straipsnis (naujas) (Reglamentas (EB) Nr. 320/2006)

 

4a) Įterpiamas šis 10a straipsnis:

„10a straipsnis

Lėšų gavėjų skelbimas

Pagal Reglamento Nr. 1605/2002 (EB) 53b straipsnio 2 dalies d punktą ir Reglamento Nr. 1290/2005 (EB) 44a straipsnį valstybės narės užtikrina, kad kiekvienais metais būtų ex post skelbiamas bet kokių lėšų pagal šio Reglamento 3, 4a, 6, 7, 8 ir 9 straipsnius gavėjų, gavusių lėšas bet kuriais iš šių prekybos metų: 2006–2007, 2007–2008, 2008–2009 ir 2009–2010, sąrašas ir sumos, kurias gavo kiekvienas gavėjas. Turėtų būti skelbiama bent jau bendra viešojo finansavimo suma, skirta kiekvienam gavėjui, jo vardas ir pavardė arba, juridinio asmens ar įmonės atveju, to asmens pavadinimas ir gyvenamosios vietos arba registruotos būstinės adresas.“

Pagrindimas

Skaidrumo principas nustatytas Finansinio reglamento 30 straipsnio 3 dalyje ir tiksliau apibrėžtas 53b straipsnio 2 dalyje dėl pasidalijamojo valdymo. Komisija jau priėmė specialias išsamias taisykles sektoriniams fondams, t.y. Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos Žuvininkystės fondui. Šis reikalavimas dėl lėšų gavėjų skelbimo taip pat bus pateiktas iš dalies pakeistame Tarybos reglamente Nr. 1290/2006, dabar siūlomame COM(2007)0122.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Cukraus pramonės restruktūrizavimas

Nuorodos

COM(2007)0227 – C6–0176/2007 – 2007/0085(CNS)

Atsakingas komitetas

AGRI

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

21.6.2007

 

 

 

Nuomonės referentas

       Paskyrimo data

László Surján

23.5.2007

 

 

Priėmimo data

17.7.2007

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

17

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Reimer Böge, Joan Calabuig Rull, Brigitte Douay, Salvador Garriga Polledo, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Francesco Musotto, Gérard Onesta, Gianni Pittella, Petre Popeangă, Esko Seppänen

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Paul Rübig

(1)

OL L 58, 2006 2 28, p. 1.

(2)

Biudžeto kontrolės komiteto nuomonė, pateikta Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetui dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl bendro rinkų organizavimo cukraus sektoriuje (COM(2005)02632005/0118(CNS)), nuomonės referentas: Terence Wynn.

(3)

Pasaulinė prekybos organizacija, 2005 m. balandžio 28 d., WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R -EUROPEAN COMMUNITIES – EXPORT SUBSIDIES ON SUGAR - Report of the Appellate Body (Europos Bendrijos. Cukraus eksporto subsidijos. Apeliacinės institucijos ataskaita): http://docsonline.wto.org/gen_search.asp?searchmode=simple

(4)

COM(2007)0122. Reglamentas, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo. J. Chatzimakakio ataskaita

(5)

Dar nepaskelbta Oficialiame leidinyje.


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Cukraus pramonės restruktūrizacija

Nuorodos

COM(2007)0227 – C6–0176/2007 – 2007/0085(CNS)

Konsultacijos su EP data

14.6.2007

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AGRI

21.6.2007

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

DEVE

21.6.2007

INTA

21.6.2007

BUDG

21.6.2007

CONT

21.6.2007

 

REGI

21.6.2007

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

DEVE

5.6.2007

INTA

4.6.2007

CONT

4.6.2007

REGI

26.6.2007

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Katerina Batzeli

20.6.2007

 

 

Pakeistas (-i) pranėšėjas(-ai)

Jean-Claude Fruteau

 

 

Svarstymas komitete

7.5.2007

17.7.2007

3.9.2007

 

Priėmimo data

3.9.2007

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

29

0

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Katerina Batzeli, Bernadette Bourzai, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Elisabeth Jeggle, Atilla Béla Ladislau Kelemen, Heinz Kindermann, Stéphane Le Foll, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Petya Stavreva, Donato Tommaso Veraldi, Janusz Wojciechowski, Andrzej Tomasz Zapałowski

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Alejandro Cercas, Esther De Lange, Hynek Fajmon, Ilda Figueiredo, Béla Glattfelder, Roselyne Lefrançois, Catherine Anita Neris, Zdzisław Zbigniew Podkański

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Giovanna Corda

Teisinė informacija - Privatumo politika