Procedūra : 2007/0085(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0309/2007

Iesniegtie teksti :

A6-0309/2007

Debates :

PV 25/09/2007 - 4
CRE 25/09/2007 - 4

Balsojumi :

PV 25/09/2007 - 6.18
CRE 25/09/2007 - 6.18
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2007)0404

ZIŅOJUMS     *
PDF 240kWORD 264k
6.9.2007
PE 390.610v02-00 A6-0309/2007

par priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 320/2006, ar ko nosaka pagaidu shēmu cukura rūpniecības restrukturizācijai Kopienā

(COM(2007)0227 – C6‑0176/2007 – 2007/0085(CNS))

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

Referente: Katerina Batzeli

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 Budžeta komitejaS ATZINUMS
 PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 320/2006, ar ko nosaka pagaidu shēmu cukura rūpniecības restrukturizācijai Kopienā

(COM(2007)0227 – C6‑0176/2007 – 2007/0085(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2007)0227),

–   ņemot vērā EK līguma 37. pantu, saskaņā ar kuru tas ir apspriedies ar Padomi (C6‑0176/2007),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas ziņojumu un Budžeta komitejas, Attīstības komitejas, Reģionālās attīstības komitejas un Budžeta kontroles komitejas atzinumus (A6‑0309/2007),

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  uzskata, ka likumdošanas priekšlikumā norādītajai indikatīvajai atsauces summai jāatbilst jaunās daudzgadu finanšu shēmas (DFS) xx. izdevumu kategorijas maksimālajam apjomam, un norāda, ka par ikgadējo summu lems ikgadējā budžeta procedūrā saskaņā ar 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma 38. punkta noteikumiem;

3.  aicina Komisiju attiecīgi grozīt tās priekšlikumu saskaņā ar EK līguma 250. panta 2. punktu;

4.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta apstiprinātajam tekstam;

5.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

6.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts  Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1

9.A APSVĒRUMS (jauns)

 

(9.a) Ja cukura nozares uzņēmums iesniedz pārstrukturēšanas atbalsta pieprasījumu audzētāju vietā un vārdā, lēmumi par to, kuriem uzņēmumiem jāpārtrauc cukurbiešu ražošana, ir jāpieņem ar savstarpēju vienošanos starpniecību starp ražotājiem un minēto uzņēmumu; Šajā sakarā nozares nolīgumā ir jāietver īpaša sadaļa, kurā būtu noteiktu šāda kārtība.

Pamatojums

Ja cukura nozares uzņēmums iesniedz pieprasījumu audzētāju vietā un vārdā, lēmums par to, kuriem uzņēmumiem ir jāpārtrauc darboties šajā nozarē, ir jāpieņem, pamatojoties uz konsultācijām un vienošanos starp visām ieinteresētajām pusēm.

Grozījums Nr. 2

PIRMĀ PANTA -1.PUNKTS (jauns)

1. panta 3.punkta 2. daļa (Regula (EK) Nr. 320/2006))

 

-1) 1. panta 3. punkta otro daļu aizstāj ar šādu tekstu:

 

„Visus kompensācijas maksājumus par atteikšanos no kvotām, aprēķina tā, lai tiktu pilnībā iztērēti fonda līdzekļi. Ja pēc 2. punktā minēto izdevumu finansēšanas restrukturizācijas fondā paliek līdzekļi, tos piešķir reģioniem, kuros ir bijis jāslēdz cukurfabrikas pēc pilnīgas vai daļējas atteikšanās no kvotām.”

Pamatojums

Neiztērētajiem maksājumiem vispirms ir jānonāk reģionos, kuros ir bijis pilnībā vai daļēji jāslēdz fabrikas.

Grozījums Nr. 3

1. PANTA 1. PUNKTA -A APAKŠPUNKTS (jauns)
3. panta 1. punkta b) apakšpunkts (Regula (EK) Nr. 320/2006))

 

-a) 1. punkta b) punktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

atsakās no kvotas, ko tā ir piešķīrusi vienai vai vairākām tās attiecīgajām rūpnīcām, daļēji likvidē attiecīgo rūpnīcu ražošanas iekārtas un neizmanto attiecīgās rūpnīcas ražošanas iekārtas tādu produktu ražošanai, uz kuriem attiecas cukura tirgus kopīgā organizācija. Attiecīgās iekārtas var izmantot jēlmateriālu, tostarp cukurbiešu pārstrādei, lai ražotu bioetanolu enerģētikas mērķiem;

Grozījums Nr. 4

1. PANTA 1. PUNKTA -A a) APAKŠPUNKTS (jauns)
3. panta 3.punkta c) apakšpunkts (Regula (EK) Nr. 320/2006))

 

-a a) 3. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

„c) 4. panta 2. punkta f) apakšpunktā minētajā termiņā vides atveseļošana rūpnīcas teritorijā un uzņēmējdarbības attīstības plāna izstrāde, kurā ietver ekonomiskās darbības plānu un pārstrukturēšanas seku novērtējumu attiecībā uz vidi un nodarbinātību un kurā ņem vērā situāciju reģionā. Dalībvalstis var prasīt, lai 1. punktā minētie uzņēmumi uzņemtos pienākumus, kas pārsniedz minimālās juridiskās prasības, kuras paredz Kopienas tiesību akti. Tomēr šīs saistības nedrīkst ierobežot restrukturizācijas fonda kā instrumenta pārvaldību.”

 

 

Pamatojums

Uzņēmējdarbības attīstības plāns ir steidzami nepieciešams, lai īstenotu obligāto dažādošanu ienākumu un nodarbinātības līmenī.

Grozījums Nr. 5

1. PANTA 1. PUNKTA -AB) APAKŠPUNKTS (jauns)
3. panta 4.punkta c) apakšpunkts (Regula (EK) Nr. 320/2006))

 

-a b) 4. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

„c) 4. panta 2. punkta c) apakšpunktā minētajā termiņā vides atveseļošana rūpnīcas teritorijā un attīstības plāna izstrāde, kurā ietver ekonomiskās darbības plānu un pārstrukturēšanas seku novērtējumu attiecībā uz vidi un nodarbinātību un kurā ņem vērā situāciju reģionā tiktāl, cik to prasa a) punktā uzskaitīto produktu ražošanas pārtraukšana. Dalībvalstis var prasīt, lai 1. punktā minētie uzņēmumi uzņemtos pienākumus, kas pārsniedz minimālās juridiskās prasības, kuras paredz Kopienas tiesību akti. Tomēr šīs saistības nedrīkst ierobežot restrukturizācijas fonda kā instrumenta pārvaldību.”

 

 

Pamatojums

Uzņēmējdarbības attīstības plāns ir steidzami nepieciešams, lai īstenotu obligāto dažādošanu ienākumu un nodarbinātības līmenī.

Grozījums Nr. 6

1. PANTA 1. PUNKTA -AC) APAKŠPUNKTS (jauns)
3. panta 5.punkta a) apakšpunkts (Regula (EK) Nr. 320/2006))

 

-a c) 5. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

c) 1. punkta a) un b) apakšpunktā minētajos gadījumos:

 

– 730  EUR par 2006.–2007. tirdzniecības gadu,

 

– 730  EUR par 2007.–2008. tirdzniecības gadu,

 

– 625  EUR par 2008.–2009. tirdzniecības gadu,

 

– 520 EUR par 2009.–2010. tirdzniecības gadu.”

Pamatojums

Ja iekārtas ir daļēji nojauktas un nozare tiek pārorientēta uz bioetanola ražošanu, kompensācijas apjomam būtu jāatbilst kompensācijai attiecībā uz iekārtu pilnīgu demontāžu.

Grozījums Nr. 7

1. PANTA 1. PUNKTA -AD) APAKŠPUNKTS (jauns)
3. panta 5.punkta c) apakšpunkts (Regula (EK) Nr. 320/2006))

 

-a d) 5. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu:

„c) 1. punkta c) apakšpunktā minētajā gadījumā:

–255,50 EUR par 2006./2007. tirdzniecības gadu,

– 255,50 EUR par 2007./2008. tirdzniecības gadu,

–625 EUR par 2008./2009. tirdzniecības gadu,

–182 EUR par 2009./2010. tirdzniecības gadu.

Pamatojums

Lai maksimāli veicinātu brīvprātīgu kvotu atmaksāšana 2008./2009. gadā, ir jāpiešķir pilns kompensācijas maksājums EUR 625 par atmaksāto kvotu tonnu, pat ja ražošanas iekārtas nav pilnībā vai daļēji nojauktas.

Grozījums Nr. 8

1. PANTA 1A) PUNKTS
3. panta 6. punkta 1. daļas ievaddaļa (Regula (EK) Nr. 320/2006)

„Summu, kas ir vismaz 10% no 5. punktā noteiktā attiecīgā restrukturizācijas atbalsta, piešķir:

„Summu, kas ir vismaz 50 % no 5. punktā noteiktā attiecīgā restrukturizācijas atbalsta, piešķir:

Pamatojums

Cukura kvotu sistēma tika ieviesta, lai garantētu ienākumus un darba vietas cukurbiešu audzētājiem. Tādēļ audzētājiem un ražotājiem atteikšanās no kvotām ir jānolemj kopīgi Turklāt ir pamatoti atlīdzināt audzētājiem kapitāla zaudējumus, kuru iemesls ir piegādes tiesību pārtraukšana un cukurbiešu audzēšanas piespiedu apturēšana, izraisot īpašo lauksaimniecības iekārtu ekspluatācijas pārtraukšanu un cukurbiešu audzēšanas uzņēmumu darbības piespiedu pārorientēšanu. Visbeidzot, pārstrukturēšanas noteikumi, kā arī atbalsta sadalījums ir jānosaka ar nozares nolīgumu.

Grozījums Nr. 9

1. PANTA 1A) PUNKTS
3. panta 6.punkta a) apakšpunkts (Regula (EK) Nr. 320/2006)

a) cukurbiešu un cukurniedru audzētājiem, kas laikposmā pirms 2. punktā minētā tirdzniecības gada piegādāja šos produktus cukura ražošanai saskaņā ar attiecīgajām kvotām, no kurām atsakās;

a) cukurbiešu, cukurniedru un cigoriņu audzētājiem, kas audzēšanas gados pirms 2. punktā minētā tirdzniecības gada piegādāja šos produktus cukura vai inulīna sīrupa ražošanai saskaņā ar attiecīgajām kvotām, no kurām atsakās; Nozaru nolīgumos var ar dalībvalsts piekrišanu paredzēt noteikumus cukurbiešu audzētāju līdzdalībai pārstrukturēšanas atbalstā;

 

 

Pamatojums

Ar 4. apsvērumu ieviestais piemērošanas ar atpakaļejošu datumu princips ir jāīsteno regulā ar 8. punkta starpniecību, ko Komisija ierosina pievienot 3. pantam. Taču pašā 8. punktā ir atsauce uz iepriekšējo 1.–6. punktu. Lai piemērošanu ar atpakaļejošu datumu varētu izmantot arī cigoriņu audzētāji, viņiem ir jābūt minētiem 3. panta a) apakšpunktā. Ierosinātais grozījums paredz a) apakšpunktā saglabāt esošo regulas tekstu.

Ir jāprecizē, ka atskaites periods, kurā ražotāji var saņemt atbalstu no restrukturizācijas režīma, var pārsniegt vienu tirdzniecības gadu un ka sarunās par atbalstu tiek ņemti vērā objektīvie kritēriji, kuri nekādi nediskriminē ražotājus.

Pārstrukturēšanas atbalsts lauksaimniekiem ir jāpiešķir elastīgi un optimāli no struktūras viedokļa.

Grozījums Nr. 10

1. PANTA 1A) PUNKTS
3. panta 6. punkta 1.a daļa (Regula (EK) Nr. 320/2006)

 

 

 

Komisija atbilstīgi 12. pantā paredzētajai procedūrai pieņem izpildes noteikumus, kas garantē, ka restrukturizācijas fonda daļa, ko maksā audzētājiem, kuri ir pārtraukuši audzēšanu, tiek izmantota ekonomiski nozīmīgu jaunu ražošanas veidu izveidei.

Grozījums Nr. 11

1. PANTA 1.PUNKTA AA) APAKŠPUNKTS (jauns)
3. panta 6. punkta 5.a daļa (jauna) (Regula (EK) Nr. 320/2006)

 

aa) 6. punkta 5.a daļai pievieno šādu tekstu:

 

„Iekārtu pārorientēšana uz bioetanola ražošanu tiek uzskatīta par pilnīgu nojaukšanu.”

Pamatojums

Ir runa par to, ka ir jāsaglabā lauksaimniecības darbības, tās pārorientējot uz jaunu un daudzsološu nozari.

Grozījums Nr. 12

1. PANTA 1 B PUNKTS
3. panta 7.punkts (Regula (EK) Nr. 320/2006)

"7. Attiecībā uz 2008./2009. tirdzniecības gadu 6. punkta a) apakšpunktā minētie audzētāji saņem papildu maksājumu 237,5 euro apmērā par katru kvotas tonnu, no kuras atsakās.

"7. 6. punkta a) apakšpunktā minētie audzētāji saņem papildu maksājumu 260 EUR apmērā par katru cukura kvotas tonnu, no kuras atsakās.

Pamatojums

Restrukturizācijas mehānisms nedarbojās tā, kā to sākotnēji paredzēja Komisija, līdz ar to restrukturizācijas fondā ir koncentrēti ievērojami resursi, kas neļauj piešķirt ražotājiem papildu finanšu stimulus. Turklāt ir jāprecizē, ka papildu maksājuma piešķiršana notiek ar atpakaļejošu datumu, kā to paredz Regulas (EK) Nr. 320/2006 ierosinātais jaunais 3. panta 8. punkts.

Grozījums Nr. 13

1. PANTA 1 B) PUNKTS
3. panta 8.punkts (Regula (EK) Nr. 320/2006))

8. Šo punktu piemēro:

8. Šo punktu piemēro:

a) uzņēmumiem, kas saskaņā ar restrukturizācijas shēmu atteicās no kvotas 2006./2007. vai 2007./2008. tirdzniecības gadā, un

a) uzņēmumiem, kas saskaņā ar restrukturizācijas shēmu pilnībā vai daļēji atteicās no kvotas 2006./2007. vai 2007./2008. tirdzniecības gadā, un

b) audzētājiem un darbuzņēmējiem ar savu tehniku [iekārtu piegādātājiem], uz kuriem attiecas a) apakšpunktā minētā atteikšanās no kvotām.

b) audzētājiem un darbuzņēmējiem ar savu tehniku [iekārtu piegādātājiem], uz kuriem attiecas a) apakšpunktā minētā atteikšanās no kvotām.

Ja summas, kas 2006./2007. un 2007./2008. tirdzniecības gadā saskaņā ar 1. līdz 6. punktu piešķirtas iepriekšējā apakšpunktā minētajām personām, bija mazākas par summām, kuras tās būtu saņēmušas atbilstīgi 2008./2009. tirdzniecības gadā piemērojamiem nosacījumiem, šo summu starpību izmaksā ar atpakaļejošu datumu.

Ja summas, kas 2006./2007. un 2007./2008. tirdzniecības gadā saskaņā ar 1. līdz 6. punktu piešķirtas a) apakšpunktā minētajām personām, bija mazākas par summām, kuras tās būtu saņēmušas atbilstīgi 2008./2009. tirdzniecības gadā piemērojamiem nosacījumiem, šo summu starpību izmaksā ar atpakaļejošu datumu.

Ja summas, kas 2006./2007. un 2007./2008. tirdzniecības gadā piešķirtas audzētājiem saskaņā ar 7. punktu, bija mazākas par summām, kuras viņi būtu saņēmuši atbilstīgi 2008./2009. tirdzniecības gadā piemērojamiem nosacījumiem, šo summu starpību izmaksā ar atpakaļejošu datumu.”

Ja summas, kas 2006./2007. un 2007./2008. tirdzniecības gadā piešķirtas b) apakšpunktā minētājiem audzētājiem saskaņā ar 7. punktu, bija mazākas par summām, kuras viņi būtu saņēmuši atbilstīgi 2008./2009. tirdzniecības gadā piemērojamiem nosacījumiem, šo summu starpību izmaksā ar atpakaļejošu datumu.”

Grozījums Nr. 14

1. PANTA 1 B)PUNKTS
3. panta 8.a. punkts (jauns) (Regula (EK) Nr. 320/2006)

 

8.a Gadījumā, ja vienā attiecīgajā tirdzniecības gadā restrukturizācijas fondā pieejamie līdzekļi ir nepietiekami papildu maksājumu vajadzībām, kas minētas 7. pantā, atlikušās izmaksas sedz, atbilstīgi palielinot attiecīgo restrukturizācijai paredzēto pagaidu summu, kā to paredz 11. panta 2. punkts.”

Pamatojums

Lai segtu papildu maksājumu pieauguma izmaksas ražotājiem par summu 260 EUR par tonnu, kā vienojušies ražotāji, kā pēdējo finansējuma avotu ir jāparedz iespēja paaugstināt restrukturizācijas pagaidu summu atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 320/2006 11. panta 2. punktam.

Grozījums Nr. 15

1. PANTA 2. PUNKTS
4. panta 1. punkts (Regula (EK) Nr. 320/2006)

„Komisija var pagarināt pirmajā daļā minēto pieteikumu iesniegšanas termiņu attiecībā uz 2008./2009. tirdzniecības gadu par ne vairāk kā 20 darbdienām, ja līdz 2007. gada 31. decembrim ir ticamas norādes, ka 2008./2009. tirdzniecības gadā Kopienā gandrīz būs sasniegts mērķis par atteikšanos no kvotām 3,8 miljonu tonnu apmērā saskaņā ar cukura nozares restrukturizācijas pagaidu shēmu. Komisija līdz 2008. gada 1. janvārim paziņo par šo pagarinājumu, publicējot to Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā.”

Komisija var pagarināt pirmajā daļā minēto pieteikumu iesniegšanas termiņu attiecībā uz 2008./2009. tirdzniecības gadu, ja līdz 2008. gada 31. janvārim ir ticamas norādes, ka 2008./2009. tirdzniecības gadā Kopienā nebūs sasniegts mērķis par atteikšanos no kvotām 3,8 miljonu tonnu apmērā saskaņā ar cukura nozares restrukturizācijas pagaidu shēmu. Tādēļ, tiklīdz Komisija ir noteikusi katrai valstij preventīvās izņemšanas no tirgus procentuālo daļu 2008.–2009. tirdzniecības gadā, uzņēmumu rīcībā ir termiņš līdz 2008. gada 30. aprīlim, lai iesniegtu pieteikumus atteikumam no papildu kvotām, kā arī pielāgotu strādājošajiem ieviesto sociālo shēmu.”

Pamatojums

Iespējai atbilstīgi pieaugumam pārskatīt pieteikumu atteikumam no kvotām, ņemot vērā preventīvās izņemšanas no tirgus apjoma procentuālo daļu 2008.–2009. gadā, būtu jāveicina, lai uzņēmumi vairāk atteikties no kvotām. Uz 30. aprīli pārceltais termiņš sniedz pietiekami daudz laika, lai apspriestos ar strādājošajiem, un atteikšanās no papildu kvotām balstīšana uz preventīvu izņemšanu no aprites vienkāršo diskusijas ar audzētājiem, ja ir runa par atteikšanos no kvotu apjoma, ko nav iespējams saražot 2008.–2009. gadā.

Grozījums Nr. 16

1. PANTA 2. PUNKTA 2A DAĻA (jauna)
4. panta 2. punkta ba) apakšpunkts (Regula (EK) Nr. 320/2006)

 

4. pantā 2. punktā pievieno šādu ba) apakšpunktu:

 

„ba) apliecinājums tam, ka audzētāji, uz kuriem attiecas pārstrukturēšanās plāns, pēc viņu cukurbiešu piegādes tiesību pārtraukšanas un/vai samazināšanas ir informēti par pārstrukturēšanās plānu;”

Pamatojums

Pārstrukturēšanās plāns ir jāsagatavo, apspriežoties ar cukurbiešu un cukurniedru audzētājiem, kuri ir jāinformē par viņu nākotni pirms sējas perioda.

Grozījums Nr. 17

1. PANTA 3. PUNKTS
4.a panta 1. punkts (Regula (EK) Nr. 320/2006)

1. Attiecībā uz 2008./2009. tirdzniecības gadu ikviens audzētājs, kas audzē pārstrādāšanai kvotas cukurā paredzētas cukurbietes vai cukurniedres, var iesniegt attiecīgajai dalībvalstij tiešu pieteikumu uz 3. panta 6. punktā paredzēto atbalstu, papildus uzņemoties saistības pārtraukt kvotas cukurbiešu vai cukurniedru piegādi uzņēmumam, ar kuru tas iepriekšējā tirdzniecības gadā ir noslēdzis piegādes līgumu.

1. Attiecībā uz 2008./2009. tirdzniecības gadu ikviens audzētājs, kas audzē pārstrādāšanai kvotas cukurā paredzētas cukurbietes vai cukurniedres, var iesniegt attiecīgajai dalībvalstij tiešu pieteikumu uz 3. panta 6. punktā paredzēto atbalstu, papildus uzņemoties saistības pārtraukt kvotas cukurbiešu vai cukurniedru piegādi uzņēmumam, ar kuru tas ir noslēdzis piegādes līgumu.

Grozījums Nr. 18

1. PANTA 3. PUNKTS
4.a panta 3. punkts (Regula (EK) Nr. 320/2006)

3. Attiecīgā dalībvalsts izveido 1. punktā minēto pieteikumu sarakstu hronoloģiskā iesniegšanas secībā un informē pretendentus un attiecīgos uzņēmumus par šo sarakstu 10 darbdienu laikā pēc 2. punktā minētā iesniegšanas termiņa beigām.

3. Attiecīgā dalībvalsts izveido 1. punktā minēto pieteikumu sarakstu hronoloģiskā iesniegšanas secībā un informē pretendentus un attiecīgos uzņēmumus par kopējo daudzumu, par kuru ir iesniegti atbalsta pieprasījumi, 10 darbdienu laikā pēc 2. punktā minētā iesniegšanas termiņa beigām.

Pamatojums

Ja šī informācija ir nosūtīta uzņēmumiem, to audzētāju sarakstu, kuri vēlas atteikties no kvotām, var izmantot pret pašiem audzētājiem.

Grozījums Nr. 19

1. PANTA 3. PUNKTS
4.a panta 3.a punkts (jauns) (Regula (EK) Nr. 320/2006)

 

3.a Atkāpjoties no 3. punkta, attiecīgā dalībvalsts var nolemt pēc savas iniciatīvas vispirms pārbaudīt to audzētāju pieprasījumus, kuriem ir tiesības piegādāt cukurbiešu daudzumu, kas ir mazāks par 250 tonnām.

Pamatojums

Dalībvalstis var nolemt vispirms piešķirt iespēju atteikties no izdevīgiem cukurbiešu piegādes tiesību noteikumiem vismazākajiem un vismazāk konkurētspējīgajiem cukurbiešu audzētājiem.

Grozījums Nr. 20

1. PANTA 3. PUNKTS
4.a panta 4.  punkta 2. daļa (Regula (EK) Nr. 320/2006)

Ja sasniedz 10% limitu, attiecīgā dalībvalsts pilnībā vai daļēji noraida pārējos pieteikumus.

Ja audzētāja pieteikums var pārsniegt 10% ierobežojumu, attiecīgā dalībvalsts vai nu noraida šo pieteikumu, vai nu to apstiprina, ievērojot tonnāžu, kas nevar pārsniegt 10 % ierobežojumu.

Pamatojums

Ierosinātie grozījumi paredz padarīt tekstu saprotamāku.

Grozījums Nr. 21

1. PANTA 3. PUNKTS
4.a panta 5. punkta a) un b) apakšpunkts (Regula (EK) Nr. 320/2006)

a) attiecībā uz audzētājiem – 10% no attiecīgās atbalsta summas, kas noteikta 3. panta 5. punkta c) apakšpunktā, un – attiecībā uz 2008./2009. tirdzniecības gadu – 3. panta 7. punktā minētais papildu maksājums;

a) attiecībā uz audzētājiem un līgumslēdzējiem – 10% no attiecīgās atbalsta summas, kas noteikta 3. panta 5. punkta c) apakšpunktā, un audzētājiem – 3. panta 7. punktā minētais papildu maksājums;

b) attiecībā uz uzņēmumiem – 3. panta 5. punkta c) apakšpunktā noteiktā attiecīgā atbalsta summa, kas samazināta par 10% vai par 60%, ja attiecīgais uzņēmums neievēro šā panta 4. punkta otrajā daļā noteiktās prasības.

b) attiecībā uz uzņēmumiem – 3. panta 5. punkta c) apakšpunktā noteiktā attiecīgā atbalsta summa, kas samazināta par 10% vai par 60%, ja attiecīgais uzņēmums neievēro šā panta 4. punkta trešajā daļā noteiktās prasības.

Grozījums Nr. 22

1. PANTA 3. PUNKTS
4.a panta 6. punkts (Regula (EK) Nr. 320/2006)

6. Šā panta 1. līdz 5. punktu nepiemēro, ja uzņēmums iesniedz restrukturizācijas atbalsta pieteikumu atbilstīgi 4. pantam, tādā veidā atsakoties no kvotas, kas atbilst vismaz tam kvotas apjomam, kuru samazinātu, ja dalībvalsts pieņemtu audzētāju atbalsta pieteikumus.”

6. Šā panta 1. līdz 5. punktu nepiemēro, ja uzņēmums iesniedz restrukturizācijas atbalsta pieteikumu atbilstīgi 4. pantam, tādā veidā atsakoties no kvotas, kas atbilst vismaz tam kvotas apjomam, kuru samazinātu, ja dalībvalsts pieņemtu audzētāju atbalsta pieteikumus, ja vien nozaru nolīgumā nav paredzēti pretēji noteikumi. Šajā gadījumā nozaru nolīgumā ietver īpašu sadaļu, kas nosaka savstarpējo vienošanos kārtību starp uzņēmumu un audzētājiem attiecībā uz lēmumu par to, kuriem audzētājiem jāpārtrauc cukurbiešu un cukurniedru audzēšana.”

 

 

Pamatojums

Ja cukura nozares uzņēmums iesniedz pieprasījumu audzētāju vietā un vārdā, lēmums par to, kuriem uzņēmumiem ir jāpārtrauc darboties šajā nozarē, ir jāpieņem, pamatojoties uz konsultācijām un vienošanos starp visām ieinteresētajām pusēm.

Grozījums Nr. 23

1. PANTA 4. PUNKTS
5. panta 1. punkta 1.a daļa (Regula (EK) Nr. 320/2006)

„Ja Komisija pagarina 4. panta 1. punktā minēto termiņu, kā paredzēts minētā panta trešajā daļā, tad šā punkta pirmajā daļā minēto termiņu automātiski pagarina par tādu pašu laiku.”

„Ja Komisija pagarina 4. panta 1. punktā trešajā daļā minēto pieprasījumu iesniegšanas termiņu 2008./2009. tirdzniecības gadam par ne vairāk 20 darbdienām, tad dalībvalstīm noteikto termiņu, lai lemtu par atbalsta piešķiršanu pārstrukturēšanai atbilstīgi 5. panta 1. punkta pirmajai daļai, automātiski pagarina par tādu pašu laiku.”

Pamatojums

Šā Komisijas priekšlikuma formulējums var radīt pārpratumus un kļūdas: uz kādu termiņa pagarinājumu ir atsauce un uz kādu laiku termiņš tiek automātiski pagarināts? Ierosinātā jaunā versija padara tekstu saprotamāku.

Grozījums Nr. 24

1. PANTA 4.A) PUNKTS (jauns)
6. panta 2.punkts (Regula (EK) Nr. 320/2006))

 

4. a) 6. panta 2. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

"2. Kopējo atbalsta apjomu, kas ir dalībvalsts rīcībā, aprēķina pēc šādas shēmas:

 

– 109,50 EUR par atdotās kvotas tonnu 2006.-2007. tirdzniecības gadā;

 

– 109,50 EUR par atdotās kvotas tonnu 2007.-2008. tirdzniecības gadā;

 

– 109,50 EUR par atdotās kvotas tonnu 2008.–2009. tirdzniecības gadā;

 

– 109,50 EUR par atdotās kvotas tonnu 2009.–2010. tirdzniecības gadā.”

Pamatojums

Atbalsta palielināšanās diversifikācijai ir loģisks solis, ko izraisa finanšu stimulu palielināšanās diversifikācijai. Turklāt pēc pasākumu veikšanas, lai mudinātu atteikties no ražošanas, palielināsies nepieciešamība pēc reģionu atveseļošanas pasākumiem un alternatīviem risinājumiem ražotājiem, kurus skārusi restrukturizācijas shēma.

Grozījums Nr. 25

1. PANTA 5. PUNKTS
11. panta 6. punkta 1. daļa (Regula (EK) Nr. 320/2006)

Uzņēmumus, kuriem piemēro 2007. gada 16. martā ar Regulas (EK) Nr. 290/2007* 1. panta 1. vai 2. punktu noteikto no tirgus izņemamo procentuālo daļu un kuri atsakās no savas kvotas procentuālās daļas, kas ir vismaz līdzvērtīga minētajai no tirgus izņemamajai procentuālajai daļai, 2008./2009. tirdzniecības gadā atbrīvo no pagaidu restrukturizācijas summas daļas, kas jāmaksā par 2007./2008. tirdzniecības gadu.

Uzņēmumus, kuriem piemēro 2007. gada 16. martā ar Regulas (EK) Nr. 290/2007* 1. panta 1. vai 2. punktu noteikto no tirgus izņemamo procentuālo daļu un kuri atsakās no savas kvotas procentuālās daļas, kas ir vismaz līdzvērtīga minētajai no tirgus izņemamajai procentuālajai daļai, 2008./2009. tirdzniecības gadā atbrīvo no pagaidu restrukturizācijas summas daļas, kas jāmaksā par 2007./2008. tirdzniecības gadu. Līdzīgi kā 2008.–2009. tirdzniecības gadā uzņēmumi, kuri ir iesnieguši pieteikumus atteikties no procentuālās daļas, ko Komisija noteiks 2008. gada martā, un kuri saskaņā ar savu pieteikumu par atteikšanos no kvotas atsakās no papildu tonnāžas kvotas, tiks daļēji atbrīvoti no pagaidu restrukturizācijas summas, kas ir izmaksājama par 2008.–2009. tirdzniecības gadu.

Pamatojums

Šā pievienojuma pamatā ir 4. panta 1. punkta grozījumu paplašināšana. Tas paskaidro cukura ražotāja saistības, ja tiek grozīts viņa pieteikums atteikties no kvotām 2008.–2009. tirdzniecības gadā, un precizē, ka attiekšanās no papildu tonnāžas kvotas 2008.–2009. gadā neattiecas uz restrukturizācijai paredzēto pagaidu summu.


PASKAIDROJUMS

1. Tirgus stāvoklis pēc cukura tirgu kopīgās organizācijas (TKO) veiktās pārbaudes 2006. gadā

2006. gada februārī Eiropas Savienības lauksaimniecības ministri vienojās par cukura nozares tirgu kopīgās organizācijas (TKO) rūpīgu pārbaudi, šī pārbaude ietverta arī Regulās EK Nr. 318/2006, 319/2006 un 320/2006. Minētās pārbaudes mērķis bija arī atjaunot Kopienas cukura rūpniecības perspektīvas, līdz 2010. gadam ieviešot brīvprātīgu restrukturizācijas shēmu un mehānismu izņemšanai no tirgus, kas ļautu pieņemt gada ražošanas plānu.

Pašlaik Kopiena saražo aptuveni 16,6 miljonus tonnu, kas ir apmēram par 25 % mazāk nekā 2005/2006. gadā, lai gan pasaulē šajā nozarē ir pārprodukcija un starptautiskajā tirgū cenas sasniegušas zemāko līmeni kopš 2005. gada.

Ņemot vērā importa stabilizāciju (2,8 miljoni tonnu) un eksportam piemērotos ierobežojumus (kas sasniedz 1,3 miljonus tonnu attiecībā pret 4,6 miljoniem tonnu, kas noteiktas iepriekšējo tirdzniecības gadu laikā), izskatās, ka Kopienas „upuris”, samazinot produkcijas apjomu, nav pietiekams, lai nodrošinātu tirgus līdzsvaru.

Pēc Komisijas aprēķiniem, 2007./2008. tirdzniecības gadam paredzami 4 miljoni tonnu papildu pasūtījumi, neskatoties uz restrukturizācijai pieliktajām pūlēm un ikgadējai izņemšanai no tirgus, kas piemērota 2006./2007. un 2007./2008. tirdzniecības gadā(1).

Restrukturizācijas shēma

Īstenojot brīvprātīgās programmas, kas paredz atteikšanos no ražošanas, divu pirmo tirdzniecības gadu laikā ražošana samazinājusies par 2,2 miljoniem tonnu, citiem vārdiem sakot, šis samazinājums nav ne tuvu plānotajam 6 miljonu tonnu samazinājumam, kas noteikts četru tirdzniecības gadu pārejas posmam, kura laikā tika piemērota restrukturizācijas shēma.

Trīs galvenie restrukturizācijas shēmas piemērošanas ierobežojumu cēloņi ir:

1) Ekonomikas vide izrādījusies īpaši labvēlīga uzņēmumiem pirmo divu shēmas piemērošanas gadu laikā, jo pārbaudes sekas vēl nav jūtamas, īpaši attiecībā uz cenu kritumu. Turklāt uzņēmumu peļņas norma nekad nav bijusi tik augsta kā pirmā gada laikā.

2) Turklāt ar nožēlu bija jākonstatē Kopienas tiesību aktu cukura nozarē īstenošanas neefektivitāte vai darbības traucējumi, piemēram:

a) dalībvalstu iespēja pārdalīt kvotas valsts mērogā, īpaši tām dalībvalstīm, kurās kvotas piešķirtas ārvalstu investoriem;

b) dalībvalstīm piešķirtā elastība attiecībā uz audzētājiem un darbuzņēmējiem ar savu tehniku piešķiramo kompensāciju noteikšanu un šo kompensāciju nelielie apjomi, galvenokārt biešu audzētājiem;

c) daži Regulas Nr. 320/2006 trūkumi, it īpaši attiecībā uz nepieciešamību veikt atbilstīgus pasākumus, lai atbalstītu darbiniekus gadījumos, kad restrukturizācijas shēma izraisa darbavietu samazināšanu;

d) salīdzinoši mazais diversifikācijas atbalsts reģioniem, kas atteikušies no ražošanas.

3) Ņemot vērā kvotu lineāro samazinājumu, kas paredzēts 2010. gadam, uzņēmumi, kas vēlas turpināt savu iesākto darbību pēc minētā gada, nav piekrituši atteikties no savām kvotām, lai varētu turpināt ražot pēc 2010. gada.

Tādējādi būtu lietderīgi veikt pasākumus, lai nodrošinātu, ka restrukturizācijas shēma kļūst pievilcīgāka, un lai izvairītos no kvotu lineārā samazinājuma valstu un reģionu līmenī restrukturizācijas beigu posmā (2009./2010. gadā) bez kompensācijas Restrukturizācijas fondu ietvaros, kā to paredz Regulas (EK) Nr. 318/2006 10. panta 2. punkts.

Mehānisms izņemšanai no tirgus

TKO pārbaudes ietvaros visas dalībvalstis no tirgus var izņemt vienādu daudzumu cukura un izoglikozes, lai tirgū saglabātu strukturālo līdzsvaru (Regulas (EK) Nr. 318/2006 19. panta 1. punkts).

Tomēr 2006./2007. un 2007./2008. tirdzniecības gadam paredzētā tirgus nelīdzsvarotība likusi Komisijai īstenot ārkārtēju un preventīvu politiku izņemšanai no tirgus gan 2006. gada martā (1,1 miljons tonnu), gan 2007. gada martā (2 miljoni tonnu).

Galvenais iemesls, kāpēc Komisija veikusi šo ārkārtas pasākumu, nevis Regulas (EK) Nr. 318/2006 19. panta 1. punktā paredzētos noteikumus, ir: saskaņā ar minētajiem pasākumiem izņemšanas procentuālais apjoms piemērots lineāri visām saražotajām vienībām kvotas ietvaros, neņemot vērā dažu uzņēmumu iespējamos centienus izlīdzināt savu ražošanu. Tādēļ 19. panta noteikumi neparedz pārpalikuma veidošanos. Tieši pretēji, tie rada papildu izdevumus (uzglabāšana), no kuriem varētu izvairīties, ja nebūtu saražota produkcija ar pārpalikumu.

Šie mehānisma izņemšanai no tirgus trūkumi kopā ar neefektīvo restrukturizācijas īstenošanu rada nepieciešamību uzlabot un piemērot šo mehānismu TKO mērķiem un vajadzībām.

2. Komisijas priekšlikumi

Komisija ierosina uzlabot Kopiena restrukturizācijas plānu un piemērot mehānismu izņemšanai no tirgus, lai uzlabotu to mehānismu efektivitāti, kas stājušies spēkā pēc 2006. gada pārbaudes, un lai nodrošinātu tirgus līdzsvaru tādā līmenī, kas būtu tuvs bāzes cenai.

Būs nepieciešami papildu līdzekļi no Restrukturizācijas fondiem, lai īstenotu piedāvātos pasākumus, ievērojot finansiālās neitralitātes principu.

a) Restrukturizācijas shēmai (Regula (EK) Nr. 320/2006) piedāvā:

- noteikt 10 % kā procentuālo daļu atbalstam, ko piešķir audzētājiem un darbuzņēmējiem ar savu tehniku, līdz ar to kliedējot neskaidrību, kas radusies sakarā ar iespēju, ka dalībvalsts var pieņemt lēmumu noteikt augstāku procentuālo daļu;

- piešķirt papildu maksājumu audzētājiem;

- attiecībā uz 2008./2009. tirdzniecības gadu ierosina rast iespēju audzētājiem sekmēt restrukturizācijas procesu, tieši piesakoties uz restrukturizācijas atbalstu ar nosacījumu, ka viņi atsakās no tiesībām uz piegādi uzņēmumam, ar kuru tos saista piegādes līgumi iepriekšējā tirdzniecības gadā. Tā rezultātā dalībvalstij attiecīgi jāsamazina šāda uzņēmuma kvota. Tomēr ierosinātā pasākuma piemērošana ietver tikai kvotas samazinājumu līdz 10 % no attiecīgajam uzņēmumam piešķirtās kvotas, un līdz ar to dalībvalstij, akceptējot audzētāju pieteikumus, jāpamatojas uz to iesniegšanas secību.

Regulas (EK) Nr. 320/2006 grozījumus jāsāk piemērot ar 2008./2009. tirdzniecības gadu.

b) Mehānismam izņemšanai no tirgus (Regula (EK) Nr. 318/2006) piedāvā:

- iekļaut Padomes Regulā tādus kritērijus, kas noteikti Komisijas Regulā (EK) Nr. 290/2007, attiecībā uz iespējamu izņemšanu no tirgus 2007. gada rudenī;

- atcelt nosacījumu, ka izņemšanas gadījumā rafinēšanas uzņēmumiem samazina ierastas vajadzīgas piegādes.

Šis ierosinājums stātos spēkā 2007./2008. tirdzniecības gadā.

3. Referentes nostāja

Referente piekrita Komisijas analīzei un uzskata, ka jāgroza Regulas (EK) Nr. 318/2006 un 320/2006. Turklāt viņa uzskata, ka grozījumi nekādā gadījumā nedrīkst veicināt jaunu TKO pārbaudi. Tieši pretēji, tiem jātiecas uzlabot restrukturizācijas mehānismu un mehānismu izņemšanai no tirgus, lai sasniegtu TKO mērķus un sagatavotu Eiropas cukura nozari tām sekām, kas radīsies, atverot savu tirgu.

Šajā sakarā jebkura pašreizējās TKO īstenošanas kavēšanās vai darbības traucējumi rada risku, ka Eiropas Savienības tirgū būs nopietna pārprodukcija pārejas perioda beigās (2010. gadā) vai ka tiks lineāri samazinātas kvotas valsts līmenī. Šis samazinājums var kaitēt gan konkurencei, gan audzētājiem un līgumslēdzējiem, kam kompensācijas nav paredzētas.

Lai gan, vispārīgi runājot, viņa piekrīt Komisijai, referente uzskata, ka ir iespējams izdarīt grozījumus, kas uzlabotu restrukturizācijas mehānismu un mehānismu izņemšanai no tirgus tā, ka atbalsts tiek sniegts visām iesaistītajām pusēm: audzētājiem un līgumslēdzējiem, darbiniekiem, uz kuriem attiecas shēma, uzņēmumiem un reģioniem.

Viņa uzskata, ka pamatjautājumi, par kuriem jāturpina diskutēt un kuriem Eiropas Parlaments var piedāvāt grozījumus, lai uzlabotu situāciju saistībā ar attiecīgajiem noteikumiem, ir:

Ø par restrukturizācijas atbalstu: vai ir iespējams piedāvāt palielinājumus, kuri būtu papildu finansiāls stimuls uzņēmumiem, un kompensāciju audzētājiem, ņemot vērā Restrukturizācijas fondu resursu pārpilnību, kas nav izmantota pirmo divu reformu gadu laikā?

Ø par audzētāju tiešo pieeju Restrukturizācijas fondiem: kā šis pasākums ietekmēs kompensācijas attiecībā uz kvotu samazināšanu, netraucējot uzņēmumu darbību? Un no otras puses, kā tas ļaus izkļūt no strupceļa tiem audzētājiem, kas nav konkurētspējīgi?

Ø par papildu maksājumiem, kas piešķirti audzētājiem: vai Komisijas piedāvātais daudzums būs pietiekams finansiāls stimuls un pietiekama kompensācija audzētājiem?

Ø par lineārās samazināšanas īstenošanu 2010. gadā: kādu metodi vajadzētu izmantot, lai izvairītos no atsevišķu dalībvalstu vai uzņēmumu diskriminējošām darbībām un lai izvairītos no tā, ka atsevišķām dalībvalstīm vai uzņēmumiem, kas pielikuši lielas pūles restrukturizācijas shēmas ietvaros, nepiemēro sankcijas?

Ø par mehānismu izņemšanai no tirgus: vai pietiek ar to, ka tas piemērots līdz pārejas perioda beigām, vai vajadzētu paredzēt termiņa pagarināšanu?

Referente vēlējās uzsvērt, ka, izdarot jebkurus grozījumus, jāņem vērā juridiskās un finansiālās atšķirības starp a) Restrukturizācijas fondu līdzekļiem, kas izmantojami, tikai lai īstenotu restrukturizācijas shēmas pasākumus, un b) līdzekļiem, kas piešķirti FEAGA fonda ietvaros, lai pieņemtu tirgus līdzekļus un piešķirtu atbalstu audzētājiem.

Visbeidzot referente uzskata, ka no politiskā viedokļa ir lietderīgi atgādināt, ka Komisijai jāgarantē Eiropas cukura rūpniecības dzīvotspēja un konkurētspēja pēc importa liberalizācijas no ĀKK un vismazāk attīstītajām valstīm 2009./2010. tirdzniecības gadā, pat ja tas nav iekļauts daļējo grozījumu priekšlikumos, kas izklāstīti Regulās (EK) Nr. 318/2006 un 320/2006.

Nekādā gadījumā nedrīkst neievērot pūles, kas pieliktas nozares restrukturizācijai pirms 2010. gada, tikai tāpēc, ka nav bijušas noteiktas un pārskatāmas Komisijas sarunas par shēmu, kura piemērojamas importam no ĀKK un vismazāk attīstītajām valstīm.

(1)

Regulas (EK) Nr. 1541/2006 un (EK) 290/2007.


Budžeta komitejaS ATZINUMS (17.7.2007)

Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejai

par priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 320/2006, ar ko nosaka pagaidu shēmu cukura rūpniecības restrukturizācijai Kopienā

(COM(2007)0227 – C6‑0176/2007 – 2007/0085(CNS))

Atzinumu sagatavoja: László Surján

ĪSS PAMATOJUMS

1. Priekšlikuma priekšvēsture

Divi regulas priekšlikumi, kurus ierosināja Komisija, balstās uz divu regulu saturu, kurš ir aktualizēts, proti, uz Regulu (EK) Nr. 318/2006 un Regulu (EK) Nr. 320/2006(1), kuras veidoja 2005. gada lielās cukura reformas daļu(2).

Pēc 18 mēnešiem izrādījās, ka pieņemtie pasākumi nav pietiekami, lai līdz 2010. gadam sasniegtu reformas mērķus, un tāpēc saskaņā ar Komisijas pausto viedokli ir vajadzīga pielāgošana. Brīvprātīgā samazināšana, ko veica ražotāji, līdz šim ir devusi 2,2 miljonu tonnu samazinājumu, taču šis daudzums netuvojas mērķim — 6 miljonu tonnu apjomam, ko paredzēja ar reformu.

Tomēr dažas dalībvalstis ir sasniegušas reformas mērķus, atsevišķos gadījumos samazinot savas cukura kvotas pat uz pusi. Tāpēc atzinuma sagatavotājs uzskata, ka ir saprātīgi reformas pielāgošanā pievērst īpašu uzmanību tām dalībvalstīm, kurās 2005. gada reforma nav bijusi sekmīga.

Cukuru ražojošās valstis, tādas kā Brazīlija, Austrālija un Taizeme, kā arī Pasaules Tirdzniecības organizācija izdara nepārtrauktu spiedienu uz ES un apsūdz Eiropas Savienību, kas ar savu cukura režīmu pārkāpj saistības saskaņā ar PTO nolīgumu lauksaimniecības jomā.(3)

Komisija tāpēc ierosina priekšlikumu grozīt Regulu (EK) Nr. 320/2006 nolūkā:

- noteikt apmēru atbalstam, kas jārezervē audzētājiem un iekārtu piegādātāju līgumiem, — 10 % tā atbalsta apjoma, ko piešķir cukura ražošanas uzņēmumiem;

- piešķirt audzētājiem papildu maksājumu par 2008.–2009. tirdzniecības gadu (EUR 237,5 par katru atteikto cukura kvotu tonnu);

- piemērot maksājumus ar atpakaļejošu datumu, sedzot atšķirību starp piešķirto atbalstu 2006.–2007. tirdzniecības gadā un 2007.–2008. tirdzniecības gadā un to summu, ko maksās 2008.–2009. tirdzniecības gadā. Tas ir iecerēts, lai nesodītu uzņēmumus un audzētājus, kuri piedalījās restrukturizācijas shēmā, pirms grozījumi stājas spēkā;

- piešķirt Komisijai pilnvaras pagarināt pieteikumu termiņu, lai paātrinātu pārstrukturēšanas procesu, ja tai ir ticamas norādes, ka restrukturizācijas fonda mērķis ir gandrīz sasniegts 2008.–2009. tirdzniecības gadā;

- dot audzētājiem iespēju tieši pieteikties pārstrukturēšanas atbalstam, ar nosacījumu, ka viņi pārtrauc cukurbiešu vai cukurniedru piegādi uzņēmumiem, ar kuriem viņiem bijušas piegādes līgumu saistības iepriekšējā tirdzniecības gadā;

- ierobežot kvotu samazināšanu līdz 10 % to kvotu daudzuma, kas piešķirtas katram uzņēmumam, kura darbība atbilst to kvotu īpatsvaram, kuras dalībvalsts var no jauna piešķirt katrā tirdzniecības gadā;

- piešķirt tiesības tiem cukura ražošanas uzņēmumiem, kuru darbību ietekmē audzētāju pieteikumi atbalstam, iesniegt pieprasījumu pārstrukturēšanas atbalstam.

Sniedzot šo priekšlikumu Padomei, Komisija cer, ka audzētāji atteiksies vēl no papildu 3,8 miljoniem tonnu, ko paredz līdz 2008.–2009. g. un 2009.–2010. tirdzniecības gadam.

2. Grozījumi

Ievērojot finanšu pārredzamības aspektu, ES nodokļu maksātājiem būtu skaidri jāredz, kuri ir reālie ES kompensācijas saņēmēji. Ierosinājums publicēt informāciju par Kopienas finansējuma(4) saņēmējiem, kā tas iekļauts Finanšu regulā ar Padomes Regulu (EK, EURATOM) Nr. 1995/2006, paredz, ka attiecīgajos nozarei piemērojamos noteikumos ir jānosaka nepieciešamie detalizējumi. Tas no 2008. gada 1. janvāra jāattiecina arī uz cukura ražotājiem.

3. Secinājums

Budžeta komiteja novērtēs to, vai dalībvalstu kvotas saglabātas attiecīgajā līmenī. Tādējādi reāls ES tirgus netiks sasniegts, un, iespējams, mākslīgi paaugstināsies patēriņa cenas un budžeta izmaksas. Ir arī jānodrošina, lai kompensācijas un pielāgošanās atbalsts sasniegtu tos, kam tas vajadzīgs, t. i., mazākos saņēmējus ar zemākiem ienākumiem, nevis tos, kas, izmantojot sistēmu, jau ir radījuši ievērojamu peļņas starpību. Pašreizējais likums – „kas pirmais brauc, tas pirmais maļ” diskriminē nelielo saimniecību cukurbiešu audzētājus, un tāpēc tas ir jālabo.

GROZĪJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Normatīvās rezolūcijas projekts

Grozījums Nr. 1

1.a punkts (jauns)

1.a uzskata, ka likumdošanas priekšlikumā norādītajai indikatīvajai atsauces summai jāatbilst jaunās daudzgadu finanšu shēmas (DFS) 2. izdevumu kategorijas maksimālajam apjomam, un norāda, ka par ikgadējo summu lems ikgadējā budžeta procedūrā saskaņā ar 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma 38. punkta noteikumiem.

Regulas priekšlikums

Komisijas ierosinātais teksts(5)

 

Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 2

9.A APSVĒRUMS (jauns)

 

(9a) Padomes Regulas (EK) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam1, pārskatīšanas procesā jaunajā regulā tika iekļauti 30. panta 3. punkts un 53.b panta 2. punkta d) apakšpunkts par to, ka tiek nodrošināta budžeta līdzekļu saņēmēju atbilstīga ex post publiskošana reizi gadā, lai īstenotu Eiropas pārredzamības iniciatīvu. Piemērojot attiecīgos katrai nozarei paredzētos noteikumus, tādus kā Regulā (EK) Nr. 1290/2005 noteiktos, ir jānodrošina līdzekļi šādai publiskošanai. Pagaidu shēma cukura rūpniecības restrukturizācijai, kā to nosaka ar Regulu (EK) Nr. 320/2006, veido Eiropas Kopienas budžeta daļu un finansē dalībvalstu un Kopienas dalītās pārvaldības izdevumus. Tāpēc ir jāparedz noteikumi attiecībā uz informācijas publiskošanu par šīs shēmas līdzekļu saņēmējiem. Šajā nolūkā dalībvalstīm reizi gadā ir jānodrošina budžeta līdzekļu saņēmēju ex post publiskošana, kā arī to summu publiskošana, kas izmaksātas katram saņēmējam.

 

_____________________________

1 OV L 248, 16.9.2002, 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK, EURATOM) Nr. 1995/2006 (OV L 390, 30.12.2006., 1. lpp.).

Pamatojums

Pārredzamības principu nodrošina Finanšu regulas 30. panta 3. punktā un jo īpaši 53.b panta 2. punktā attiecībā uz dalītas pārvaldības īstenošanu. Komisija jau ir pieņēmusi sīki izstrādātus katrai nozarei paredzētus noteikumus nozaru fondu (tādu kā Eiropas Reģionālais fonds, Eiropas Sociālais fonds, Kohēzijas fonds un Eiropas Zivsaimniecības fonds) līdzekļu saņemšanai. Šī prasība publiskot budžeta līdzekļu saņēmējus tiks noteikta arī pārstrādātajā Padomes Regulā (EK) Nr. 1290/2006, kurai patlaban tiek ierosināti grozījumi (COM(2007)0122).

Grozījums Nr. 3

9.B APSVĒRUMS

 

(9b) Publicējot šo informāciju valsts mērogā, tiek panākta pārredzamība Kopienas fondu izmantojumā saistībā ar kopējo lauksaimniecības politiku un uzlabota šo fondu racionāla finanšu pārvaldība, jo īpaši pastiprinot valsts kontroli attiecībā uz izlietotajiem līdzekļiem. Ņemot vērā izvirzīto mērķu īpaši svarīgo nozīmi, ir pamatota prasība sniegt attiecīgu informāciju par līdzekļu saņēmējiem vispārējai publicēšanai, ievērojot proporcionalitātes principu un personas datu aizsardzības prasību.

Pamatojums

Pārredzamības principu nodrošina Finanšu regulas 30. panta 3. punktā un jo īpaši 53.b panta 2. punktā attiecībā uz dalītas pārvaldības īstenošanu. Komisija jau ir pieņēmusi sīki izstrādātus katrai nozarei paredzētus noteikumus nozaru fondu (tādu kā Eiropas Reģionālais fonds, Eiropas Sociālais fonds, Kohēzijas fonds un Eiropas Zivsaimniecības fonds) līdzekļu saņemšanai. Šī prasība publiskot budžeta līdzekļu saņēmējus tiks noteikta arī pārstrādātajā Padomes Regulā (EK) Nr. 1290/2006, kurai patlaban tiek ierosināti grozījumi (COM(2007)0122).

Grozījums Nr. 4

1. PANTA 4.A PUNKTS (jauns)

10.a pants (jauns) (Regula (EK) Nr. 320/2006)

 

(4a) Iekļauj šādu 10.a pantu:

„10.a pants

Informācijas publicēšana par līdzekļu saņēmējiem

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1605/2002 53.b panta 2. punkta d) apakšpunktu un Regulas (EK) Nr. 1290/2005 44.a pantu dalībvalstis ik gadu nodrošina ex post informācijas publicēšanu par līdzekļu saņēmējiem no jebkuriem atbalsta fondiem, kuri minēti šīs regulas 3. pantā, 4.a, 6., 7., 8. un 9. pantā un kuri pieprasīti vai nu 2006.–2007. tirdzniecības gadā, 2007.–2008. t. g., vai 2008.–2009. t. g., vai 2009.–2010. tirdzniecības gadā, kā arī par summām, kas katram līdzekļu saņēmējam piešķirtas. Publicējot iekļauj vismaz tādu informāciju kā kopējā summa, kas katram līdzekļu saņēmējam piešķirta no valsts finansējuma, viņa/viņas vārds un uzvārds vai juridiskās personas gadījumā — uzņēmuma nosaukums, kā arī dzīves vieta un/vai reģistrēta mītne.

Pamatojums

Pārredzamības principu nodrošina Finanšu regulas 30. panta 3. punktā un jo īpaši 53.b panta 2. punktā attiecībā uz dalītas pārvaldības īstenošanu. Komisija jau ir pieņēmusi sīki izstrādātus katrai nozarei paredzētus noteikumus nozaru fondu (tādu kā Eiropas Reģionālais fonds, Eiropas Sociālais fonds, Kohēzijas fonds un Eiropas Zivsaimniecības fonds) līdzekļu saņemšanai. Šī prasība publiskot budžeta līdzekļu saņēmējus tiks noteikta arī pārstrādātajā Padomes Regulā (EK) Nr. 1290/2006, kurai patlaban tiek ierosināti grozījumi (COM(2007)0122).

PROCEDŪRA

Virsraksts

Cukura nozares pārstrukturēšana

Atsauces

COM(2007)0227 - C6-0176/2007 - 2007/0085(CNS)

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

AGRI

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

21.6.2007

 

 

 

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

László Surján

23.5.2007

 

 

Pieņemšanas datums

17.7.2007

 

 

 

Galīgā balsojuma rezultāti

+:

–:

0:

17

0

0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsojumā

Reimer Böge, Joan Calabuig Rull, Brigitte Douay, Salvador Garriga Polledo, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Francesco Musotto, Gérard Onesta, Gianni Pittella, Petre Popeangă, Esko Seppänen

Aizstājējs(-i), kas bija klāt galīgajā balsojumā

Paul Rübig

(1)

OV L 58, 30.4.2004., 1. lpp.

(2)

Budžeta kontroles komitejas atzinums lauksaimniecības un lauku attīstības komitejai par priekšlikumu Padomes regulai par cukura tirgus kopīgo organizāciju (COM(2005)02632005/0118(CNS)), atzinumu sagatavoja: Terence Wynn.

(3)

Pasaules Tirdzniecības organizācija, 2005. gada 28. aprīlī, WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R -EIROPAS KOPIENAS – EKSPORTA SUBSĪDIJAS CUKURAM - Apelācijas institūcijas ziņojums: http://docsonline.wto.org/gen_search.asp?searchmode=simple

(4)

J.Chatzimakakis ziņojums par regulu, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1290/2005 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu (COM(2007)0122).

(5)

OV vēl nav publicēts.


PROCEDŪRA

Virsraksts

Cukura nozares pārstrukturēšana

Atsauces

COM(2007)0227 - C6-0176/2007 - 2007/0085(CNS)

Datums, kad notika apspriešanās ar EP

14.6.2007

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AGRI

21.6.2007

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

DEVE

21.6.2007

INTA

21.6.2007

BUDG

21.6.2007

CONT

21.6.2007

 

REGI

21.6.2007

 

 

 

Atzinumu nav sniegusi

       Lēmuma datums

DEVE

5.6.2007

INTA

4.6.2007

CONT

4.6.2007

REGI

26.6.2007

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Katerina Batzeli

20.6.2007

 

 

Aizstātais(-ā/-ie/-ās) referents(-e/-i/-es)

Jean-Claude Fruteau

 

 

Izskatīšana komitejā

7.5.2007

17.7.2007

3.9.2007

 

Pieņemšanas datums

3.9.2007

 

 

 

Galīgā balsojuma rezultāti

+:

–:

0:

29

0

3

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsojumā

Katerina Batzeli, Bernadette Bourzai, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Elisabeth Jeggle, Atilla Béla Ladislau Kelemen, Heinz Kindermann, Stéphane Le Foll, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Petya Stavreva, Donato Tommaso Veraldi, Janusz Wojciechowski, Andrzej Tomasz Zapałowski

Aizstājējs(-i), kas bija klāt galīgajā balsojumā

Alejandro Cercas, Esther De Lange, Hynek Fajmon, Ilda Figueiredo, Béla Glattfelder, Roselyne Lefrançois, Catherine Anita Neris, Zdzisław Zbigniew Podkański

Aizstājējs(-i) (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsojumā

Giovanna Corda

Juridisks paziņojums - Privātuma politika